You are on page 1of 5

Jedinice za mjerenje dužine, težine i tečnosti (pretvaranje

)
A) Izvrši pretvaranje mjernih jedinica:
1)

8.621 hl =

kl

2)

6.482 mg =

3)

562 dag =

hg

4)

239 dm =

5)

1.197 dam =

km

6)

5.733 dag =

7)

80 kg =

t

8)

89 hm =

9)

37 mg =

13) 6.160 ml =
15) 583 dg =
17) 275 ml =
19) 9.449 hl =
21) 797 ml =
23) 6.056 ml =
25) 678 hg =

at
e

27) 948 dm =

km

t 12) 24 cl =

dl

kl 14) 6.921 l =

dal

hg 16) 62 dag =

t

hl 18) 2.247 dl =
kl 20) 25 kg =

cl 22) 2.289 cl =

hl 24) 85 cg =

t 26) 2.791 cm =

km 28) 7.604 cl =

hl 30) 8.298 hm =

31) 7.230 dg =

kg 32) 413 ml =

33) 2.014 ml =

dl 34) 1.634 dg =

M

t

kl

29) 818 dal =

35) 8.764 kg =

hm

cg 10) 70 hl =

m
at
ik
aKS

11) 2.572 dg =

t

t 36) 2.707 dam =

kl
t
dal
t
m
l
km
l
kg
hm

37) 94 hl =

kl 38) 92 kg =

39) 27 dg =

hg 40) 408 dg =

hg

41) 941 kg =

t 42) 98 cl =

dl

-1-

t

618 cg = kl t t kl 12) 71 dam = km t 14) 3.575 dal = 25) 86.147 dal = kl kl 20) 68.072 mg = t 30) 34.494 dag = 11) 81.843 cl = 19) 43 cl = 21) 817 cl = 23) 2.146 hm = km 2) 643.149 l = 7) 604 ml = kl 8) 6.502 hm = km 31) 36. težine i tečnosti (pretvaranje) B) Izvrši pretvaranje mjernih jedinica: 2.252 dg = t 5) 512 cg = t 6) 9.479 ml = kl 33) 674.280 dal = -2- kl km kl .406 cg = 15) 426 dal = 17) 5.521 dl = kl 42) 37.188 mm = km kl 18) 61.406 cg = t kl 36) 2.727 g = t 34) 7.346 hg = 9) 2.068 dam = km 40) 785 mm = 41) 5.209 g = t kl 22) 621.893 dal = kl M at e 27) 799.547 dag = t 10) 558.155 dg = t 32) 88.059 mg = m at ik aKS 1) 35) 89.905 dal = 13) 999.802 dl = kl kl 24) 73.976 g = t kl 16) 8.Jedinice za mjerenje dužine.137 ml = 37) 413 m = km 38) 909 dl = 39) 623.842 mg = t 3) 282 dag = t 4) 23.383 dg = t t 28) 774 m = km 29) 333.515 dal = kl t 26) 25.

835 dag = hm g dag 20) 57 kl = l hg 22) 385 t = g hm 24) 3.590 t = kg l 28) 341 t = dag 29) 86 l = dl 30) 29 dm = cm 31) 6.735 hg = 11) 6.Jedinice za mjerenje dužine. težine i tečnosti (pretvaranje) C) Izvrši pretvaranje mjernih jedinica: 6.466 kl = 15) 9.219 kl = cl 32) 945 kg = g 33) 73 km = m 34) 9.655 dam = 9) 8.838 km = 25) 42 t = dag hg l dm dag 10) 593 dl = ml hm 12) 451 hl = dl hl 14) 15 kl = dal m at ik aKS 1) hg 16) 3.878 km = m dag 26) 7.556 kl = l 6) 17 dal = 7) 879 kl = dal 8) 9.321 km = 13) 4.668 t = hg 39) 27 km = hm 40) 232 hm = mm 41) 777 dm = mm 42) 62 kg = -3- hg .230 hm = M at e 27) 15 hl = dam 35) 82 kg = dg 36) 312 dag = dg 37) 903 g = cg 38) 9.751 kg = 17) 71 km = 19) 738 kg = 21) 856 t = 23) 7.659 dam = m 2) 14 t = 3) 913 km = dam 4) 573 kg = 5) 9.619 km = hm 18) 8.

184 dal = -4- ml .924 g = mg ml 26) 39 dam = mm mg 28) 6.169 hl = ml ml 30) 67 cg = mg 31) 842 hl = ml 32) 61 dam = mm 33) 65 dm = mm 34) 336 hm = mm 35) 8.169 cm = mm mg 22) 5. težine i tečnosti (pretvaranje) D) Izvrši pretvaranje mjernih jedinica: 96 cl = ml 2) 29 hm = mm 3) 56 cm = mm 4) 6.231 t = 13) 58 kl = 15) 997 cm = 17) 997 dam = 19) 641 dal = 21) 89 hg = 23) 97 hm = 25) 38 kl = at e 27) 848 cg = m at ik aKS 1) ml ml 20) 6.570 dl = ml 11) 6.Jedinice za mjerenje dužine.089 km = mm 42) 1.979 cm = mm 7) 54 dl = ml 8) 26 l = 9) 1.449 cm = mm M 29) 1.655 dam = mm 40) 2.694 km = mm mm 24) 6.011 m = mm 36) 4.005 dag = mg 41) 5.446 dg = mg 5) 154 hm = mm 6) 9.700 g = mg mm 18) 3.640 dl = ml 10) 28 km = mm mg 12) 27 hm = mm ml 14) 92 cm = mm mm 16) 1.088 dg = mg 37) 692 cm = mm 38) 97 l = 39) 6.

143 kg = t 12) 8.790 dam = hm hg 20) 5.523 m = dam l 22) 3. težine i tečnosti (pretvaranje) E) Izvrši pretvaranje mjernih jedinica: 1) 5.260 l = dal kg 24) 82 dg = g hm 26) 454 cg = kg dag 28) 943 dag = cg cm 30) 58 cg = t 31) 353 hl = cl 32) 510 l = dl 33) 30 kl = hl 34) 51 kg = dg M 29) 727 m = 35) 57 t = hg 36) 787 l = dal 37) 499 hg = mg 38) 49 dam = km 39) 7.503 dl = hl kl 18) 7.399 hm = km 2) 736 dal = hl 3) 29 g = cg 4) 535 ml = l 5) 178 hg = t 6) 30 dam = km 7) 191 g = mg 8) 62 m = hm 9) 495 hl = 13) 7.563 km = m -5- .Jedinice za mjerenje dužine.747 cl = t ml kg 14) 269 cg = hg kg 16) 9.650 hl = 41) 866 km = l 40) 776 dam = dm hm 42) 6.701 g = 15) 12 g = 17) 27 hl = 19) 77 mg = 21) 27 cl = 23) 933 dag = 25) 470 dam = at e 27) 503 kg = m at ik aKS 11) 872 kg = l 10) 4.