You are on page 1of 6

Udhëzues për plotësim të pyetësorit

për popullin teknike
nga kompanitë në Maqedoni

Shkup, 2016

në këtë pjesë vendosen të gjitha të dhënat për elementët e mbështjellës ➢ Çatia Sipërfaqja e përgjithshme.). Informacione të përgjithshme Në tabelën e parë vendosen këto të dhëna: - Të dhënat themelore për kompaninë – emri. Të dhëna themelore për objektin - - Emri i objektit – nëse ka emër të veçantë. atëherë vendosni vetëm sipërfaqen e përgjithshme të objektit. telefoni për kontakt dhe adresa elektronike me qëllim që të arrihen më lehtë të dhënat e nevojshme për zbatim të suksesshëm dhe të tërësishëm të detyrës së projektit. 2. korridore. dhoma. Lartësia ndërtimore e përgjithshme e objektit – Nëse objekti është me lartësi të ndryshme vendoseni lartësinë e objektit sipas anëve të botës. telefoni për kontakt dhe adresa elektronike. 2. zyra etj. atëherë është e nevojshme të bëhet ndarje e vëllimit të ngrohjes sipas regjimit të temperaturës. Elementë të mbështjellës së objektit . Qëllimi i objektit – vendoset qëllimi themelor i objektit. pozita e punës në kompani. Nëse ngrohje në objekt nuk është e njëtrajtshme. tualete dhe shkallë etj.1. pozita e punës në kompani.emri dhe mbiemri.). njëkohësisht të vendosen edhe hapësirat.1. atëherë vendosi katet sipas anëve të botës. Vëllimi i përgjithshëm për ngrohje – vendoset vetëm vëllimi i hapësirës që ngrohet. Sipërfaqja e përgjithshme e objektit– vendosen edhe të dhënat për gjerësinë dhe gjatësinë e objektit. - Të dhëna për personin i cili është i obliguar për plotësimin e pyetësorit . 2. Vëllimi i përgjithshëm i objektit. selia dhe veprimtaria themelore. Në rast se objekti ka formë të parregullt. Viti i ndërtimit të objektit.sh. Informacione për objektin Tabela e dytë i përmban të gjitha informacionet e nevojshme për objektin i cili do të jetë lëndë shqyrtimi dhe për të cilin do të përpilohet kontroll energjetik me masa për përmirësim të efikasitetit energjetik. telefoni për kontakt dhe adresa elektronike. - Të dhëna për drejtorin e përgjithshëm ose drejtuesin e kompanisë – emri dhe mbiemri. - - Vëllimi i ngrohjes 2 (p. - Të dhëna për personin përgjegjës për sistemin për energji në kompani (apo personin përgjegjës për mirëmbajtjen e instalimeve në kompani) – emri dhe mbiemri. Kate – vendoset numri i kateve të objektit.sh. Nëse objekti është me kate të ndryshme.2. Vëllimi i ngrohjes 1 (p. nëse objekti përdoret për më tepër qëllime vendosen të gjitha. Ruajtja fushatën në mars të energjisë për bizneset e vogla dhe të ndërmarrjeve të-mëdha konsumatorëve të energjisë 2 .

të vendoset materiali dhe trashësia e çdo shtrese më vete. prej alumini. (Për shembull: në veri ka një dritare: Lloji 1 me sipërfaqe prej 50m2). e groposur në tokë (podrum) apo mbi tokë. ➢ Të dhëna për muret e jashtme. - Materiali – nëse ekzistojnë më tepër shtresa të dyshemesë së objektit.. atëherë për çdo lloj vendoset a ka shtresa xhami dhe si është korniza. metalike. ➢ Sistemi për ngrohje Ruajtja fushatën në mars të energjisë për bizneset e vogla dhe të ndërmarrjeve të-mëdha konsumatorëve të energjisë 3 . atëherë vendoseni sipërfaqen e mëvetësishme për çdo lloj çatie.. - Ndarja e dyerve të jashtme sipas numrit dhe sipërfaqes në raport me anët e botës. - Sipërfaqja e murit të jashtë sipas anëve të botës (sipërfaqja neto.) dhe korniza (prej druri.vendoset nëse dyshemeja është e vendosur në tokë. përpunimi përfundimtar i jashtëm dhe i brendshëm. tre shtresa xhami. të vendoset materiali dhe trashësia e çdo shtrese më vete. nëse është mur me beton arme të vendoset vetëm trashësia) dhe të shkruhet a kanë vendosur izolim ngrohës nga ana e jashtme dhe e brendshme e murit dhe trashësia dhe materiali i izolimit. - Ndarja e dritareve sipas numrit dhe sipërfaqes në raport me anët e botës. ➢ Dyshemeja e objektit - Sipërfaqja e përgjithshme. atëherë për çdo lloj të vendoset sa shtresa xhami ka (një shtresë xhami. ➢ Dritare - Nëse në objekt ka disa lloje dritaresh. - Lloji i çatisë (e pjerrët apo e rrafshët) – Nëse objekti posedon dy lloje çatish. (për shembull: në veri ka një lloj muri të jashtëm: S1 me sipërfaqe prej 50m2). dy shtresa xhami. (Për shembull: në veri ka një dritare: Lloji 1 me sipërfaqe prej 50m2). ➢ Dyert e jashtme - Nëse në objekt ka vendosur disa lloje dyersh të jashtme. - Lloji i dyshemesë . plastike). dritaret dhe dyert - Konstruksioni i mureve të jashtme – nëse objekti posedon lloje të ndryshme të mureve të jashtëm: përbërja e tyre (dimensioni i tullave dhe lloji i tullave.- Materiali – nëse ekzistojnë më tepër shtresa të çatisë së objektit. hiqet sipërfaqja e dyerve të jashtme dhe dritareve) – të vendoset sipërfaqja e murit të jashtëm sipas konstruksionit dhe në raport në cilën anë të botës gjendet.

- Kapaciteti i ngrohjes i instalimit për ngrohje. dy. Kjo nënkupton faturat për:  energjinë elektrike Ruajtja fushatën në mars të energjisë për bizneset e vogla dhe të ndërmarrjeve të-mëdha konsumatorëve të energjisë 4 . Është lidhur me sistemin për ngrohje qendrore të qytetit me stacion ngrohës. Informacione për industrinë 3. freoni apo diçka tjetër. apo tri tubo - Materiali prej të cilit janë bërë tubat shpërndarëse.) – mendohet për të gjithë trupat për ngrohje në objekt. - A ekziston kontroll automatik? - Numri i rretheve të ngrohjes. izolim i jashtëm ngrohës (jastëkë) në ventilet. - Numri i përgjithshëm i hapësirave të cilat ngrohen. - Numri mesatar i trupave për ngrohje për çdo hapësirë.). 3.. kopjet e faturave për energjinë e harxhuar gjatë gjithë vitit të fundit kalendarik duhet të dorëzohen së bashku me pyetësorin. 2. - Numri i përgjithshëm i trupave të instaluar për ngrohje (radiatorë.. izolim ngrohës në mbështjelljet e kaldajës (shtresë gline). - Lloji i sistemit shpërndarës – të vendoset a është sistemi me një. - Temperatura mesatare e brendshme gjatë sezonit të ngrohjes .të shkruhet cila është temperatura mesatare e brendshme e cila arrihet në hapësirat që ngrohen. - Lloji i trupave për ngrohje dhe materiali prej të cilit janë bërë. Ngrohje qendrore personale me kaldajë me lëndë të fortë dhe të lëngshme për djegie ose energji elektrike. avulli.. shpërndarësi dhe pjesët e tjera të sistemit për ngrohje në nënstacionin e ngrohjes/sistemin e kaldajës. - Numri i orëve të punës së instalimit për ngrohje në nivel vjetor – të vendose numri i përgjithshëm i orëve të punës në sistemin për ngrohje gjatë një sezoni. mbledhësi. - A ekziston izolim ngrohës – në rast se sistemi ngrohës është i llojit 1 dhe 2 atëherë të shkruani a ka vendosur: izolim ngrohës të jashtëm në linjat shpërndarëse. Faturat për energjinë Për nevojat e përpunimit të kontrollit energjetik.. Pompë ngrohëse apo diçka tjetër.1. - Media për ngrohje/mbartës i ngrohtësisë (uji. 3.- Lloji i sistemit për ngrohje – të vendoset cilit lloj i takon sistemi për ngrohje të objektit: 1.

Me vitin e tërësishëm energjetik nënkuptohet periudha kohore nga 1 janari deri më 31 dhjetor. ku keni fatura për energjinë për të gjithë periudhën. Pjesëmarrja e sistemit konkret për teknologji të caktuara në shpërndarjen e energjisë llogaritet me formulën në vijim: Ui = (ΣCx/Ctot)*100 [%] Ku: Ui . në atë rast do t’i përfshini në kategorinë “Të tjera”. Shpërndarja e energjisë midis konsumatorëve të ndryshëm Konsumi i energjisë është ndarë në:  Konsumi i energjisë elektrike  Konsumi i energjisë për ngrohje  Konsumi i ujit  Konsumi i lëndëve djegëse Në rast se ekziston proces i cili shfrytëzon lloje të ndryshme të energjisë (për shembull kaldajë që punon me mazut dhe gaz). Ju lutemi t’i kontaktoni kontrolluesit energjetikë të cilët janë të obliguar për objektin Tuaj. konsumi i çdo lloji të energjisë duhet të vendoset në kategorinë përkatëse. energjinë për ngrohje  mazutin  vajin ekstra të lehtë për amvisëri  dizelin  benzinën  qymyrin  drytë  të tjera Nëse nuk jeni të sigurt a duhet të dorëzoni fatura të caktuara. Nëse procesin nuk mund ta vendosni në një prej sistemeve të ofruara.2. për shembull „Forca elektronike dhe mekanizma“. i shprehur në % Ruajtja fushatën në mars të energjisë për bizneset e vogla dhe të ndërmarrjeve të-mëdha konsumatorëve të energjisë 5 . 3.është pjesëmarrja e sistemit me interes.

ΣCx – Shuma e konsumit vjetor të energjisë të gjitha proceset në një sistem të caktuar. 3. i nxehtë apo avulli i prodhuar për një orë Numri i orëve të punës. shënojeni në këtë pjesë dhe dorëzojeni dokumentin me pyetësorin. Konsumatorët kryesorë Vendosini të gjithë konsumatorët kryesorë më vete dhe plotësojeni llojin e energjisë që përdorin si dhe konsumin vjetor të energjisë në kWh/god.3. Lëndë djegëse – lloji i lëndëve djegëse që përdoren Prodhimi i shprehur në t/h – ujë i ngrohtë. Dorëzoni informacion për kapacitetin nominal (të instaluar) dhe të punës. Informacionet të cilat jepen për çdo kazan: Numri – opcional (nëse ka më shumë kazanë në kaldajë) Viti i instalimit – viti kur kazani është vendosur dhe vënë për herë të parë në përdorim Kapaciteti i shprehur në MW.4. vendoseni në këtë pjesë. Informacione shtesë Nëse mendoni se ndonjë shtesë është e dobishme. nëse objekti apo proceset i nënshtrohen kontrollit energjetik apo rinovimit. për shembull “Energjia elektrike” e shprehur në kWh/god. ftohje dhe kondicionim të ajrit. për shembull “Linja e teknologjisë” e shprehur në kWh/god Ctot – Konsumi i përgjithshëm vjetor i një lloji energjie. Gjithashtu. Gjeneratorë të ngrohtësisë dhe avullit Në tabelën për gjeneratorë të ngrohjes dhe kazanët e avullit. 3. Temperatura e shprehur në C – temperatura e përgatitjes së fluidit të punës. Ruajtja fushatën në mars të energjisë për bizneset e vogla dhe të ndërmarrjeve të-mëdha konsumatorëve të energjisë 6 . e shprehur në bar. Dorëzoni informacion për trysninë nominale (të instaluar) dhe të punës. Nëse kapaciteti i kazanit është dhënë në njësi tjetër (për shembull kcal/h apo kW). i shprehur në h/god. Trysnia. Konsumatorët kryesorë nënkuptojnë të gjithë konsumatorët të cilët janë të domosdoshëm për procesin teknologjik dhe sistemin për ngrohje. 3.5. remontit apo mbindërtimit. vendosini të gjithë kazanët të cilët janë në funksion së bashku me informacionet për ta. Konsumatorët ndihmës nuk futen në këtë listë (për shembull pompat e qarkullimit).