You are on page 1of 4

Name

:
Player:
Chronicle:

Breed: Homid
Aspect: Dusk
[Type Here]

Physical

Strength ___________●
●●
OOOOO
Dexterity __________●
●●●●
OOOOO
Stamina ___________●
●●●
OOOOO

Talents

Alertness___________
OOOOO
●●
Athletics____________
OOOOO
●●●●
Brawl_____________●●●
OOOOO
Empathy___________●
OOOOO
Expression__________●
OOOOO
Intimidation________●●●
OOOOO
Leadership__________
OOOOO

Primal-Urge_________
OOOOO
●●●
Streetwise__________OOOOO
Subterfuge__________●
OOOOO

Dodge
_________________
OOOOO
●●

Backgrounds

Attributes
Social

Charisma___________


OOOOO
Manipulation________


OOOOO
Appearance_________●
OOOOO
●●

Abilities
Skills

Animal-Ken_________
OOOOO

Crafts_____________OOOOO
Drive_____________OOOOO
Etiquette___________●
OOOOO
Firearms___________OOOOO
Larceny____________OOOOO
Melee_____________●
OOOOO
●●
Performance________●
OOOOO

Stealth____________●●●
OOOOO
Survival____________
OOOOO
●●●

_________________ OOOOO

Advantages
Gifts

Ancestors
_________________
●●
OOOOO
Pure Breed
_________________

OOOOO
Kinfolk
_________________
●●
OOOOO
Contacts
_________________

OOOOO

_________________ OOOOO

Feral Grin
_______________________
Laughter in the Night
_______________________
Eye of the hunter
_______________________
Blur of the Milky Eye
_______________________
Spirit Speech
_______________________

Renown

Rage

Ferocity


O ●
O ●
O O O O O O O O
■■
¨
¨■
¨¨¨¨¨¨¨¨

O O O O O O O O O O
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Obligation

O O O O O O O O O O
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Gnosis

Nature:
Demeanor:

Concept: Ajaba Huntress

Mental

Perception__________
●●

OOOOO
Intelligence_________●

OOOOO
Wits______________●
●●●
OOOOO

Knowledges

Academics__________
OOOOO
Computer__________OOOOO
Enigmas___________●●
OOOOO
Investigation________●
OOOOO
Law______________OOOOO
Medicine___________
OOOOO

Occult____________●●
OOOOO
Rituals____________●●
OOOOO
Science____________OOOOO
Technology_________●
OOOOO

Liguistics
_________________
OOOOO

Gifts

_______________________
Ambush
_______________________
Pulse of the Prey
_______________________
Blissful ignorance
_______________________
_______________________

Health
Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

–1
–1
–2
–2
–5

Cunning


O ●
O ●
O ●
O ●
O O O O O O
■■
■¨
■¨¨¨¨¨
¨
¨■
¨¨

Rank 2

Willpower

Experience


O ●
O ●
O ●
O ●
O O O O O O
■■
■¨
■¨¨¨¨¨
¨
¨■
¨¨

Freebies 15

O O O O O O O O O O
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Homid No Change Anthros Crinos Crocas Hyaenid Strength( +2 )_____ Stamina( +2 )_____ Manipulation( -2 )__ Appearance( -1 )___ Strength( +3 )_____ Dexterity( +1 )____ Stamina( +4 )_____ Manipulation( 0 )__ Appearance(0 )___ Difficulty: 6 [Type Here] Strength( +3 )_____ Dexterity( +2 )____ Stamina( +3 )_____ Manipulation( 0 )__ Strength( +2 )_____ Dexterity( +2 )____ Stamina( +2 )_____ Manipulation( )__ Difficulty: 7 [Type Here] Difficulty: 6 [Ty[e Here] Difficulty: [Type Here] [Type Here] Difficulty: 7 [Type Here] Other Traits [Type Here] [Type Here] Fetishes Throwing ________________________ OOOOO ●●● ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ (Type Here) Rites ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Combat Weapon/Attack _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Roll ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ Diff. Damage Range ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Rate ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Clip ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Brawling Chart Maneuver Roll Diff Dex + Brawl Bite Body Tackle Dex + Brawl Dex + Brawl Claw Dex + Brawl Grapple Dex + Brawl Kick Dex + Brawl Punch A=Aggravated Damage 5 7 6 6 7 6 Damage [Type Here] [Type Here] [Type Here] [Type Here] [Type Here] [Type Here] B=Bashing Damage Armor:_________________ .

Nature: Merit Demeanor: __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Type Merits & Flaws __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ Cost _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Flaw __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Type __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ Bonus _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Expanded Backgrounds Allies Mentor ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Other (_______________) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Other (_______________) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Ancestors Contacts Kinfolk Possessions Gear(Carried):__________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Equipment(Owned):_______________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Pure Breed Totem Resources (Type Here) Name:________________________________ Caern Location:__________________________ Type:_______________________ Level:____ Totem:________________________________ Leader:_______________________________ Details:______________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ .

History ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Description Age:____________________ Hair:____________________ Eyes:____________________ Race:___________________ Nationality:_______________ Sex:____________________ Height Weight _________________ __________________ (Type here) Crinos: __________________ (Type Hispo:here) __________________ (Type here) __________________ Lupus: (Type Here) Homid: (Type here) Glabro: Group Chart ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Battle Scars:__________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Metis Deformity:_______________________________________ ___________________________________________________ Visuals Character Sketch .

Related Interests