You are on page 1of 2

1.

Pragu I rrezikut eshte pika ku:
a) E ardhura totale nga shitja eshte e barabarte me kostot
b) Marzha totale e kontributit eshte e barabart me kostot totale fikse
c) Nen a) ashtu dhe nen b)
d) As nen a) dhe as nen b)

2.Nese kostot totale fikse jane 120.000 €,me rastin e prodhimit te 40.000 njesive te produktit,sa
jane ato kosto nese jane prodhuar 50.000 njesi?
Pergjigja

3. “Standard Benz” ka te dhenat vijuese ne pasqyren financiare per muajin e fundit: Shitja
2.000.000 € kostot variabile 1.400.000 €. kostot fikse 360.000 €. Muajin e fundit jane prodhuar
dhe shitur 40.000 njesi.Qfare eshte marzha e sigurise?

4. “Ardi Co” shet nje product te vetem me çmim pre 50 €. Nese kostot variabile jané 70% te
çmimit dhe kostot fikse 12.750 €. Sa do te jete pragu I rrezikut?

5. “Fabrika e drurit” ka pasur standardin vijues te punes direkte per prodhimin e tavolinave: 1,5
ore standarde per tavolin me 6 € per ore direkte te punes. Javen e fundit jane punuar 1.550 ore
pune direkte me kosto ttale te punes prej 9.610 € per te prodhuar 1000 tavolina. Te llogaritet
shmangia e sasis sè punes dhe shmangia e çmimit te punes.

6.Kompania ka planifikuar, se prodhimi per vitin e posa perfunduar do të jet 20.000 njesi. Te
dhenat jane si vijon: Materiali direkt 300.000 €, puna direkte 150.000 €, shpenz. fikse te
prodhimtaris 2 10.000 €, shpenz. variabile te prodhimtaris 100.000 €. shpenz. Fikse te shitjes
dhe administrative 175.000 €, shpenz variabile te shitjes dhe administrates 52.000 €...Sa do te
kushtonin produktet e gatshme ne inventar té kompanise rne 31 dhjetor, sipas metodes se
perllogaritjes variabile.

7.te hedhen apo jo tapicerite nga asortimenti prodhues? .per te promovuar linjen e re te qilimave.Cfare eshte mendimi juaj.kompania do te rrite shpenzimet e reklames per 4500 euro. Shenimet e fundit jane si vijon: Ngjyrat Qilimat Tapicerite Shitja 190000 230000 70000 Kosto variabile 114000 161000 66000 Kosto fikse 28000 37500 10500 E ardhura(humbja)operative 48000 31500 (6500) Menaxhmenti studion mundesine e hedhjes se tapicerive nga asortimenti shites te shoqeruar me humbje. Tapiceri dhe qilima.Nese kjo linje hedhet. Gjate vitit ajo ka vérejtur nje renie te ndjeshme të shitjes se tapicerive dhe fitimit nga kjo shitje.Kompania shet ngjyra.