You are on page 1of 8

CONTRACT DE DISTRIBUTIE EXCLUSIVA

Nr. ………………….. Data …………………
I.
I.1.

I.2.

PARTILE CONTRACTANTE
S.C. ………………………….. cu sediul social in ………………………
Inregistrata la …………………………….. avand cont de virament
numarul …………………. Deschis la…………………… existand si
functionand
potrivit
legislatiei
statului
…………………………
reprezentata de ………………………………… , cu functia de
……………………….. cetatean ……………………………. , posesor act
de identitate/pasaport …………………………….. , in calitate de
VANZATOR,
Si
S.C. …………………………. Cu sediul social in …………………………
Inregistrata la ……………………………. Avand cont de virament numarul
……………………….. deschis la ………………………. Existand si
functionand
potrivit
legislatiei
statului
………………………….
Reprezentata
de
…………………………..
,
cu
functia
de
…………………………….. , cetatean ……………………………. , posesor
act de identitate/pasaport ……………………………….. , in calitate de
DISTRIBUITOR,
Au convenit sa incheie prezentul contract de distributie exclusiva, in
urmatoarele conditii:

II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Vanzatorul se obliga sa produca si sa desfaca produsele prevazute in
Anexa nr. ……… la prezentul contract, acordand distribuitorului
exclusivitatea desfacerii acestor produse in teritoriu.
In acest scop, vanzatorul il va aproviziona pe distribuitor in mod
continuu, pe toata durata contractului.
II.2. Distribuitorul se obliga sa desfaca produsele prevazute in anexa si in
prezentul contract, pentru aceasta fiind necesar sa depuna toate
eforturile si sa urmareasca cresterea segmentului de piata ocupat cu
aceste produse.
III.

PRECIZARI IN LEGATURA CU INTELESUL TERMENILOR:
PRODUSE, TERITORIU
III.1. Prin produse, partile contractante inteleg toate produsele nominalizate in

La prezentul contract. V. V.3. In mod reciproc. partea care se obliga sa asigure mijloacele de transport. Transportul produselor se va efectua terestru/maritim/aerian (sau comBinat. pana la data de …………………….2. .. IV.. mijloacele de transport.. III. Prin teritoriu. dupa ce partile au convenit Micsorarea cantitatii. partile contractante inteleg aria geografica situata ………… In care distribuitorul va revinde produsele cumparate de la vanzator. De asemenea. .2. un alt distribuitor. TRANSPORTUL PRODUSELOR VI.. incepand cu data de ………………. In cazul in care produsele nu se vand. ca pentru produsele nominalizate in anexa nr.1. La prezentul contract. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract. in etape (transe lunare/trimestriale/semestriale etc. III. casele de expeditie (tranzitorii) ce vor fi angajate. Distribuitorul se obliga sa cumpere pe toata durata contractului. V. se vor stipula caile de transport. ……. cantitatea prevazuta la pct. Sa nu numeasca. VI. in functie de pozitia geografica a vanzatorului fata de distribuitor). ……. Din prezentul contract poate fi modificata numai prin acordul scris al partilor. DURATA CONTRACTULUI IV. prin Incheierea unui act aditional. ……….2.1. Contractul se incheie pe o durata de …………….. In cazul in care produsele nu se vand. pe toata durata contractului. . CANTITATI MINIME DE PRODUSE V. ….Anexa nr. vanzatorul va comunica distribuitorului orice cerere de oferta sau comanda provenita de la terti aflati in teritoriu.3.): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… produsele prevazute in anexa nr. Cantitatea/valoarea totala minima de produse cumparata de distribuitor va fi de: ……………… . Vanzatorul se obliga. IV. si distribuitorul se obliga sa comunice vanzatorului orice comanda sau cerere de oferta primita de la terti aflati in teritoriu. scris si semnat de ambele parti contractante. necesitatea corelarii ambalajelor exterioare sau containerelor cu specificul mijloacelor de transport. vanzatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu conditia notificarii prealabile a distribuitorului si acordarea unui preaviz de minimum ………… zile.1.

2. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE X. determinate de vicii ascunse sau de alte cauze generate din neglijenta vanzatorului. Reclamatia va fi facuta in scris. astfel: . decizie luata in scris si semnata de ambele parti contractante. IX.1. Distribuitorul se obliga sa achite vanzatorului produsele cumparate. ………………… etc.. VII. IX. Preturile include accize. pe cheltuiala sa.4. constata abateri cantitative sau calitative de la prevederile contractului. Produsele ce fac obiectul reclamatiei vor fi pastrate in depozit pe o perioada de ……. daca dupa preluarea produselor. are dreptul sa reclame defectiunile constatate. d) sa asigure. .2. zile de la constatare. se obliga sa notifice in prealabil cealalta parte contractanta cu acordul unui preaviz de …………. taxe vamale. descarcare etc. lunar pana la data de ………………. MODALITATI DE PLATA VIII.. VIII.1.1. in teritoriu. X. c) sa transmita vanzatorului. RECLAMATII IX.VII. zile. Partile contractante vor conveni in scris. . Ale fiecarei luni. IX. daca reclamatia afecteaza sau nu continuitatea livrarilor produselor. necesar de aprovizionat.. Oricare Dintre partile contractante care solicita modificarea pretului.3.1.Locul platii: …………………………………………………………………. expediere. cheltuieli de transport. Preturile pot fi modificate numai prin acordul scris al partilor. stocul de produse. Preturile produselor sunt cele inscrise in anexa nr. La prezentul Contract si sunt preturi franco depozit ………………………. grafic care sa cuprinda volumul vanzarilor. Zile sau pana la stabilirea modului de stingere a acesteia.A. …….. IX. . incarcare. PRETUL CONTRACTULUI VII. T.Modalitatea de plata: …………………………………………………… . Distribuitorul se obliga: a) sa cumpere produsele de la vanzator si sa le desfaca prin revanzare in nume si in cont propriu.V. b) sa nu actioneze in numele vanzatorului si sa nu creeze obligatii in sarcina acestuia.datele platii: …………………………………………………………………. reclama/publicitatea produselor cumparate de la vanzator. Distribuitorul. .. in termen de …….

f) sa asigure cumparatorilor service gratuit pentru produsele cumparate. vanzatorul putand rezilia contractul fara interventia instantelor judecatoresti. XI. …… din prezentul contract.. piesele de schimb. targurile si expozitiile ce se organizeaza in teritoriu. specialisti in instruirea personalului distribuitorului pentru vanzare.2. e) sa asigure. mostrele si alte materiale publicitare in scopul promovarii produselor. …… la prezentul contract. Distribuitorul se obliga sa nu reprezinte. h) sa nu desfaca produse identice sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract. h) sa garanteze produsele vandute. consumabilele. Din prezentul contract. subansamblurile etc. asa cum s-a obligat la pct. . in mod gratuit. calitatea si termenele pe care acesta le-a solicitat prin inscrisuri. termenele de garantie fiind cele prevazute in anexa nr. asa cum s-a obligat la pct. prospectele. service etc. in scopul promovarii produselor. f) sa comunice distribuitorului lista cu materialele. necesare service-ului. Vanzatorul se obliga: a) sa puna la dispozitia distribuitorului.. pe cheltuiala distribuitorului. i) sa acorde cumparatorilor produselor aceleasi garantii pe care le-a primit de la vanzator. g) sa transporte si sa expedieze produsele in conformitate cu regula ………………………. d) sa remita distribuitorului documentatia de desfacere a produselor (informatii economice. in caz contrar. tehnice etc. vanzatorul putand rezilia contractul fara interventia instantelor judecatoresti.). pe cheltuiala sa. CLAUZA DE NECONCURENTA XI. cataloagele.1. cu exceptia situatiei in care a primit autorizarea prealabila scrisa si semnata de vanzator. X.e) sa participe. ……. instrumentele. b) sa restituie distribuitorului cheltuielile ocazionate de service-ul asigurat pentru produsele care fac obiectul prezentului contract. g) sa plateasca vanzatorului contravaloarea produselor cumparate. . manufactureze sau sa vanda Produse identice si/sau similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract. in caz contrar. c) sa livreze produsele comandate de distribuitor in cantitatile.

In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale Urmatoarele obligatii: ……………………………………………………………………………….. cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala. CESIUNEA CONTRACTULUI XIII.1. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar In termen de ………. Zile de la data cand cedentul I-a cerut acest acord.3. in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului. XII. XI. . efectele. clauza/clauzele valide isi vor produce. In cazul violarii in teritoriu a drepturilor de proprietate industriala Apartinand unor terte persoane si datorate desfacerii produselor de catre distribuitor. publicitate. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevaZute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres.3. Distribuitorul va folosi aceste marci numai pentru produsele care fac Obiectul acestui contract si numai pentru reclama. Vanzatorul transmite distribuitorului dreptul de folosinta. XIII. XI. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunDerea partii care.2. XII. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un Efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi Declarate nule.2. XII.XI. Dreptul de folosinta prevazut la pct. a determinat incetarea contractului. dat in scris de cedent. in continuare. XIII. XI. ……. Din prezentul contract Inceteaza imediat ce inceteaza prezentul contract.1. CLAUZE DE VALIDITATE XII.5.6. din vina sa. DREPTURILE DOBANDITE DE DISTRIBUITOR PE DURATA CONTRACTULUI XI.1. expozitii privitoare la aceste produse. XI.4.2. Distribuitorul nu dobandeste nici un drept de proprietate privitor la Aceste produse. raspunderea incumba vanzatorului care va proceda la despagubirea distribuitorului pentru pierderile suferite.1. Aceste marci sunt si raman proprietatea exclusiva a vanzatorului. pe toata Durata contractului. a urmatoarelor marci de comert/fabrica: ……………………………………………………………………………… . .

3.R.1. XVII..1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor. partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda dauneinterese.3. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la Termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract. daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.XIV. XVII. ea se considera primita In prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Daca in termen de …………. evenimentul Respectiv nu inceteaza. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti. In termen de ………… (zile. producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.1.In acceptiunea partilor contractante. NOTIFICARILE INTRE PARTI XVII. FORTA MAJORA XIV. dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data. Daca nu sunt confirmate.4. ore). prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. ea va fi transmisa.In cazul in care notificarea se face pe cale postala. informatiilor si Documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.1. Prin scrisoare recomandata.Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contracTuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator.2. asa cum este definita de lege.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. orice notificare adresata de una Dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. XVII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE XVI. . XIV.Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti. XIV. XVI. ore) de la producere. cu confirmare de primire (A. XV. (zile. XVII. CLAUZA PENALA XV. astfel: ………………………………… .2. se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de …………………………… .

XIX.XVIII. ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. conform regulamentului sau. printr-o notificare scrisa. Sau e) in termen de …….1. executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.2. CLAUZE FINALE XX.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaTiilor deja scadente intre partile contractante. XIX. b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretare. Prezentul contract a fost incheiat in limba ………………… intr-un . Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica celeilalte parti. SOLUTIONAREA LITIGIILOR XVIII. XX.4. ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale.. …. zile de la data primirii notificarii prin care I s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin.3. INCETAREA CONTRACTULUI XIX. XVIII. XIX. de catre cealalta parte. dupa ce a fost avertizata. cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. fara a mai fi necesara Interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti.2. Prevederile prezentului ………………………………………………………. din prezentul contract. in cazul in care una dintre parti: a) nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. XIX. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale Amiabila.1.

Numar de ……………. . . VANZATOR. din care ………………. DISTRIBUITOR. astazi …………………….. Exemplare. dat semnarii lui.