You are on page 1of 41

PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN

PENOLONG PEGAWAI SIASATAN/ PEGAWAI SIASATAN

1.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P29, P31/32, P37/38,
P41/42, P43/44, P47/48, P51/52, P53/54.

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Pelbagai Jabatan/ Agensi Kerajaan.

3.

RINGKASAN TUGAS
Menjalankan siasatan terhadap kes-kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa
melibatkan kepentingan ekonomi dan hasil negara.

4.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS
4.1

Penolong Pegawai Siasatan Gred P29
4.1.1 Aspek Siasatan.
a.

Menjalankan siasatan kes di bawah APR 1997 dan
AMLATFA 2001.

b.

Mengkaji maklumat yang hendak dibuat aduan atau
menemu bual pengadu yang hendak membuat aduan.

c.

Membuat perancangan dan mengambil tindakan untuk
menjalankan siasatan terbuka sama ada secara operasi
pembongkaran, operasi mengejut, operasi perangkap
atau siasatan biasa.

d.

Menjalankan pembongkaran, penyemakan dokumen dan
penyitaan dokumen atau harta benda yang berkaitan.

e.

Merancang, mengesan saksi dan bertindak mengambil
pernyataan saksi dan OTT.

f.

Menjalankan money trial dan asset tracing untuk
mengesan wang hasil rasuah terutamanya yang
melibatkan harta yang berlebihan menggunakan forensik
perakaunan.

1

g.

Membuat pemeriksaan ke atas struktur-struktur
bangunan yang disyaki dibina tidak mengikut spesifikasi
dengan menggunakan kaedah forensik kejuruteraan.

h.

Mengesan jenayah rasuah yang menggunakan ICT dan
siber dengan menggunakan kaedah forensik komputer.

i.

Membuat
semakan
dokumen-dokumen
bank,
perakaunan dan baucar pembayaran bagi mengesan
transaksi rasuah.

j.

Mengemas kini pernyataan saksi dan OTT dan dokumen
bagi penyediaan fakta kes, summary of evidence dan
prosecution brief, seterusnya minit kertas siasatan
kepada Ketua Cawangan.

k.

Melaksana dan menyediakan proses penahanan OTT di
bawah
Seksyen
117
Kanun
Acara
Jenayah.
Menguruskan dan menjalankan soal siasat ke atas orang
tahanan. Proses melepaskan OTT.

l.

Penyediaan LBPR, surat nasihat atau pertuduhan OTT di
mahkamah, seterusnya semua tugas dalam pendakwaan
dan perbicaraan.

m.

Menyediakan dan membekalkan kepada Jabatan
Perkhidmatan Awam salinan dokumen-dokumen awam
yang dikehendaki untuk proses penyediaan Kertas
Pertuduhan.

n.

Menyediakan laporan pakar bagi penyiasatan forensik
kejuruteraan dalam sesuatu penyiasatan BPR.

o.

Memberi bantuan pemeriksaan kejuruteraan dan
pengambilan sampel semasa operasi pemeriksaan tapak
atau siasatan biasa, tugasan pegawai adalah On Scene
Forensic Analysis and Investigation.

p.

Mendapatkan bantuan dan memberi bantuan kepada
agensi pencegahan rasuah berkaitan dalam penyiasatan
kes rasuah di sesebuah negara.

q.

Menyempurnakan sapina dan waran tangkap ke atas
saksi atau suspek atas permintaan agensi pencegahan
rasuah negara lain.

2

4.1.2 Aspek Pendidikan Masyarakat.
a.

Menyampaikan ceramah pencegahan rasuah kepada
kumpulan sasaran sektor awam, swasta, pelajar, NGO
dan parti politik serta orang ramai.

b.

Membantu menyelaraskan
seminar, forum dan bengkel.

c.

Melaksanakan
program
dialog,
diskusi,
majlis
penerangan, taklimat dan wacana kepada sektor awam,
swasta, pelajar, NGO dan politik.

d.

Menyelaraskan dan mengatur program-program yang
melibatkan sektor pelajar seperti Kem Sahsiah Pelajar,
Konvensyen Rakan Muda, Pertandingan Pidato BM/ BI,
Pertandingan Menulis Esei, Pertandingan Teater
KOMSAS, Aktiviti Kelab Pencegahan Rasuah, Sekretariat
Pencegahan Rasuah IPTA/ IPTS, Debat Anti Rasuah
IPTA/ IPTS dan Program Anak Angkat.

e.

Menyelaraskan dan melaksanakan program-program
kemasyarakatan seperti gotong-royong dan gerak mesra.

f.

Menyelaraskan dan melaksanakan program-program
penerapan nilai-nilai murni dan integriti untuk kumpulan
sasaran.

g.

Membuat
persembahan
bermesej
menggunakan
pendekatan muzikal yang mengandungi lagu-lagu anti
rasuah bertujuan untuk memberi kesedaran tentang
gejala rasuah kepada masyarakat.

program-program

seperti

4.1.3 Aspek Pemeriksaan dan Perundingan.
a.

Mengkaji dasar, undang-undang, peraturan serta amalan,
sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah
jabatan kerajaan yang membuka ruang dan peluang
berlakunya rasuah, penyalahgunaan kuasa dan
penyelewengan serta membuat perakuan untuk
membaikinya.

b.

Meneliti laporan-laporan risikan, siasatan, BPA, audit dan
lain-lain laporan yang menjadi asas tindakan untuk tujuan
pemeriksaan amalan, sistem dan tatacara sesuatu
aktiviti.

c.

Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan, sistem dan
tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan
kerajaan.
3

d.

Menyediakan Laporan Pemeriksaan berhubung dengan
amalan, sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh
jabatan-jabatan kerajaan.

e.

Membantu memberi khidmat nasihat kepada sesebuah
jabatan kerajaan tentang cara bagaimana rasuah,
penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dapat
dicegah dengan berkesan oleh jabatan kerajaan
berkenaan.

f.

Membuat pemantauan ke atas kemajuan pelaksanaan
cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada jabatanjabatan kerajaan dan membuat Laporan Pemantauan.

g.

Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan dalaman di
BPR bagi mengemas kini dan memperbaiki atau
membangunkan sesuatu sistem dan tatacara tertentu.

h.

Mengkaji serta menganalisis aduan dan maklumat bagi
mengenal pasti dasar, undang-undang, peraturan, sistem
dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan yang perlu
diperkemas.

i.

Membantu Pegawai Perunding dalam tugas-tugas
pemeriksaan, dan khidmat nasihat mengenai amalan,
sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan.

j.

Membantu menyediakan anggaran belanja mengurus/
pembangunan tahunan Bahagian Pencegahan.

k.

Mengumpul dan menganalisis data untuk dibuat
pemeriksaan dan membangunkan pangkalan data yang
ada kaitan dengan sistem dan tatacara sesebuah jabatan
kerajaan.

4.1.4 Aspek Perundangan dan Pendakwaan.
a.

Menjalankan pendakwaan di Mahkamah Rendah.

b.

Berurusan dengan Timbalan Pendakwa Raya.

c.

Membuat laporan BPR 9 sebelum dihantar ke Bahagian
Pendakwaan Ibu Pejabat.

d.

Membuat laporan statistik kes pendakwaan.

e.

Membuat laporan kes pendakwaan yang telah selesai.

f.

Menguruskan permohonan sapina dan lain-lain
permohonan bersangkutan dengan perbicaraan.
4

m. c. e.g. Menyediakan takwim aktiviti program Pejabat dan negeri-negeri. kertas cadangan dan kertas kerja aktiviti di peringkat Ibu Pejabat. Laporan Tahunan Bahagian dan BPR Malaysia.1. Menyelaras perjalanan kursus-kursus anjuran bahagian dan lain-lain aktiviti berhubung pemantapan pegawai PenMas seluruh negara. Laporan Bulanan. Laporan Suku Tahun. b. 4. Membantu merangka soalan-soalan kaji selidik dan menjadi Enumerator bagi kajian-kajian yang dijalankan. Menyedia dan menyelaraskan Laporan Maklum Balas JKP PenMas. g. 5 MS PenMas Ibu ISO 9000:2000 . Menyediakan Laporan Harian. j. Menyelaraskan urusan pembelian dan perolehan yang dipohon oleh bahagian. Menyelaras dan menjalankan Kajian Keberkesanan Program-Program Pencegahan Rasuah di seluruh negara. Mengumpul dan mendapatkan data-data/ maklumat berhubung program-program PenMas. a. d. Membuat urusan dengan pihak Mahkamah Rendah dan Tinggi. merekod dan menyimpan di dalam database. Laporan Mingguan. Menyediakan anggaran bajet program-program pencegahan rasuah diperingkat bahagian. Menyelaraskan perlaksanaan Bahagian PenMas. l. Mencerakinkan Borang Laporan Program-Program Bahagian PenMas di seluruh negara dan membuat analisis/ pelaporan.5 Aspek Penyelidikan dan Perancangan. h. k. Menyediakan kertas cadangan dan kertas dasar program aktiviti (bajet) PenMas. f. i. Menyediakan kertas konsep.

pentadbiran dan kewangan dan kursus pencegahan rasuah yang melibatkan peserta-peserta luar negara. j. Australia. Membantu mengendali dan menyelaras Kursus Perakaunan Forensik. ICAC New South Wales. a. pendidikan masyarakat. Membantu dalam mengelola dan urusan penganjuran konvensyen peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh BPR. perisikan. Membantu dalam urusan melaksanakan program sandaran di luar negara seperti ICAC Hong Kong. latihan. FBI Amerika Syarikat dan sebagainya. g. Membantu dalam penyediaan kertas cadangan bagi penganjuran kursus/ latihan. f.1. Membantu memantau dan memastikan Borang Penilaian Kursus dan Borang Penilaian Penceramah disediakan secukupnya dan diedarkan kepada peserta serta dikembalikan untuk penyediaan laporan. k. pemeriksaan dan perundingan. d. i. e. Membantu memantau dan memastikan peralatan dan bahan kursus disediakan sepenuhnya. Membantu dan mengendali kursus asas/ kenaikan pangkat untuk pegawai-pegawai BPR seperti Kursus 6 . pendakwaan. analisis keperluan latihan.6 Aspek Latihan. Membantu dalam urusan pentadbiran Program Diploma Kepolisan (PDRM-UKM) dan Program Diploma Sains Siasatan. b. Kursus Pembinaan Forensik dan Kursus Komputer Forensik. Membantu mengelola dan menyelaras lawatan pelawat dalam dan luar negara ke MACA. Membantu mengendali dan menyelaras program latihan yang berkaitan dengan aktiviti siasatan. h. CPIB Singapura. Membantu dalam mengendalikan penyelidikan latihan kajian penilaian impak kursus. pengurusan.4. l. c. penilaian latihan dan penilaian penceramah. Menyampaikan ceramah dan menjadi fasilitator untuk latih amal dalam kursus yang dianjurkan oleh MACA. perundangan.

Membantu mengurus permohonan. Membantu mengurus kawalan keselamatan penghantaran.1. Membantu pejabat. a. Membantu mengurus pelantikan pegawai pengelasan. g. 4. mengurus kawalan keselamatan fizikal Penolong Pegawai Siasatan Gred P31/32 4. j. Membantu mengurus kawalan kunci keselamatan dan bekas keselamatan. 4. h. dan Kursus Asas Pegawai BPR. d. Menjadi jurulatih aktiviti luar bagi kursus asas dan kursus yang dianjurkan oleh MACA. pergerakan dan penyimpanan dokumen berperingkat. k. Menyelenggara dan menyediakan alat-alat bantuan teknik yang digunakan semasa kursus sedang berjalan. Unit Keselamatan ICT dan Unit Keselamatan Peribadi. Membantu mengurus kawalan kad akses dan pas keselamatan. 7 .Asas Pengawal.2. Unit Keselamatan Dokumen. Menjalankan siasatan kes-kes di bawah APR 1997 dan AMLATFA 2001. n. Membantu mengurus kawalan keselamatan maklumat dan rangkaian ICT. Membantu Ketua Unit Keselamatan Fizikal.7 Aspek Keselamatan. i.1 Aspek Siasatan. c. Membantu mengurus pendaftaran rahsia rasmi. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan. f. pengeluaran dan kawalan kad kuasa.2 a. e. Membantu mengurus penyediaan profil dan tapisan keselamatan peribadi. b. m. Membantu mengurus keselamatan peribadi dan kawalan rahsia rasmi.

Membuat pemeriksaan ke atas struktur-struktur bangunan yang disyaki dibina tidak mengikut spesifikasi dengan menggunakan kaedah forensik kejuruteraan. Menjalankan money trial dan asset tracing untuk mengesan wang hasil rasuah terutamanya yang melibatkan harta yang berlebihan menggunakan forensik perakaunan.b. seterusnya semua tugas dalam pendakwaan dan perbicaraan. mengesan saksi dan bertindak mengambil pernyataan saksi dan OTT. summary of evidence dan prosecution brief. Proses melepaskan OTT. Membuat ujian poligraf dengan menggunakan mesin poligraf bagi membuktikan kebenaran dan kebolehpercayaan keterangan saksi-saksi dan tertuduh. Menjalankan proses meminta barang kes dari mahkamah dan memulangkan barang kes kepada pemunya. penyemakan dokumen dan penyitaan dokumen atau harta benda yang berkaitan. Merancang. Mengemas kini pernyataan saksi dan OTT dan dokumen bagi penyediaan fakta kes. d. e. Menguruskan dan menjalankan soal siasat ke atas orang tahanan. f. j. operasi perangkap atau siasatan biasa. operasi mengejut. c. Membuat semakan dokumen-dokumen bank. perakaunan dan baucar pembayaran bagi mengesan transaksi rasuah. Membuat perancangan dan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan terbuka sama ada secara operasi pembongkaran. Menjalankan pembongkaran. i. h. g. Melaksana dan menyediakan proses penahanan OTT di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. 8 . surat nasihat atau pertuduhan OTT di mahkamah. k. n. l. Mengesan jenayah rasuah yang menggunakan ICT dan siber dengan menggunakan kaedah forensik komputer. Penyediaan LBPR. m. Mengkaji maklumat yang hendak dibuat aduan atau menemu bual pengadu yang hendak membuat aduan.

Memberi keterangan pakar di Mahkamah dalam sesuatu perbicaraan di bawah seksyen 45 Akta Keterangan. p. x. u. v. s. Memberi bantuan pemeriksaan kejuruteraan dan pengambilan sampel semasa operasi pemeriksaan tapak atau siasatan biasa. sumber sambilan. Memberi khidmat kejuruteraan forensik kepada bahagian dan BPR Negeri dalam kes-kes penyiasatan BPR. w. NGO dan parti politik serta orang ramai. forum dan bengkel. q. Memberi nasihat teknikal kepada semua Pegawai Penyiasat dalam penyiasatan BPR. 9 program-program seperti . Menyampaikan ceramah pencegahan rasuah kepada kumpulan sasaran sektor awam. a. Menyempurnakan perintah Mahkamah atas permintaan agensi pencegahan rasuah negara lain kepada Institusi Kewangan di Malaysia. pelajar. Menyempurnakan sapina dan waran tangkap ke atas saksi atau suspek atas permintaan agensi pencegahan rasuah negara lain. b. 4. Mendapatkan dan memberi bantuan kepada agensi pencegahan rasuah berkaitan dalam penyiasatan kes rasuah di sesebuah negara. Mencari maklumat. Memberi bantuan kepada Pegawai Penyiasat dalam membaca pelan kejuruteraan atau pelan pembinaan. r. Membantu menyelaraskan seminar. sumber tetap dan sumber berdaftar. y. Membantu mengesan saksi-saksi dan suspek atas permintaan agensi pencegahan rasuah negara lain yang diketahui berada di Malaysia. mewujudkan talian sumber biasa. Membantu pendakwaan yang memerlukan keterangan dan maklumat kejuruteraan.2.o.2 Aspek Pendidikan Masyarakat. z. swasta. t. tugasan pegawai adalah On Scene Forensic Analysis and Investigation. Menyediakan laporan pakar bagi penyiasatan forensik kejuruteraan dalam sesuatu penyiasatan BPR.

sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah jabatan kerajaan yang membuka ruang dan peluang berlakunya rasuah. Sekretariat Pencegahan Rasuah IPTA/ IPTS. peraturan serta amalan. d. a. swasta. NGO dan politik. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan kerajaan. 10 . sistem dan tatacara sesuatu aktiviti. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan serta membuat perakuan untuk membaikinya. pelajar. undang-undang. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan kerajaan. Menyelaraskan dan melaksanakan program-program penerapan nilai-nilai murni dan integriti untuk kumpulan sasaran. Aktiviti Kelab Pencegahan Rasuah. 4. Menyelaraskan dan melaksanakan program-program kemasyarakatan seperti gotong-royong dan gerak mesra. Melaksanakan program dialog. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dapat dicegah dengan berkesan oleh jabatan kerajaan berkenaan. b. Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan. Membuat persembahan bermesej menggunakan pendekatan muzikal yang mengandungi lagu-lagu anti rasuah bertujuan untuk memberi kesedaran tentang gejala rasuah kepada masyarakat. BPA. Pertandingan Teater KOMSAS. g. c.3 Aspek Pemeriksaan dan Perundingan. taklimat dan wacana kepada sektor awam. majlis penerangan. siasatan. e. Mengkaji dasar.2. Debat Anti Rasuah IPTA/ IPTS dan Program Anak Angkat. audit dan lain-lain laporan yang menjadi asas tindakan untuk tujuan pemeriksaan amalan. Membantu memberi khidmat nasihat kepada sesebuah jabatan kerajaan tentang cara bagaimana rasuah. e. f.c. Pertandingan Pidato BM/ BI. Menyelaraskan dan mengatur program-program yang melibatkan sektor pelajar seperti Kem Sahsiah Pelajar. Konvensyen Rakan Muda. diskusi. Meneliti laporan-laporan risikan. d. Pertandingan Menulis Esei. Menyediakan Laporan Pemeriksaan berhubung dengan amalan.

h. k. g. Memberi pandangan dan sebagai pakar rujuk kepada pegawai BPR dan Pengarah BPR Negeri. Memeriksa laporan BPR 9 sebelum dihantar ke Bahagian Pendakwaan Ibu Pejabat. 4. Menjalankan pendakwaan di Mahkamah Rendah. Berurusan dengan Timbalan Pendakwa Raya. sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan yang perlu diperkemas. Membuat laporan statistik kes pendakwaan. peraturan.2. j. Membantu Pegawai Perunding dalam tugas-tugas pemeriksaan. Mengendalikan fail-fail perbicaraan Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi. h. Memberi nasihat kepada pegawai yang lebih rendah berkaitan kes pendakwaan. b. Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan dalaman di BPR bagi mengemas kini dan memperbaiki atau membangunkan sesuatu sistem dan tatacara tertentu.4 Aspek Perundangan dan Pendakwaan a. dan khidmat nasihat mengenai amalan. f. d. 11 . Mengkaji serta menganalisis aduan dan maklumat bagi mengenal pasti dasar. e. Membuat pemantauan ke atas kemajuan pelaksanaan cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada jabatanjabatan kerajaan dan membuat Laporan Pemantauan. Membuat laporan kes pendakwaan yang telah selesai. g. c. sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan. Membantu menyediakan anggaran belanja mengurus/ pembangunan tahunan Bahagian Pencegahan.f. Mengumpul dan menganalisis data untuk dibuat pemeriksaan dan membangunkan pangkalan data yang ada kaitan dengan sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan. i. undang-undang.

Laporan Mingguan. Laporan Tahunan Bahagian dan BPR Malaysia. i. Menyediakan anggaran bajet program-program pencegahan rasuah diperingkat bahagian. c. Menyedia dan menyelaraskan Laporan Maklum Balas JKP PenMas . a. merekod dan menyimpan di dalam database. Menyelaras perjalanan kursus-kursus anjuran bahagian dan lain-lain aktiviti berhubung pemantapan pegawai PenMas seluruh negara. d. Menyediakan kertas konsep. Menyediakan kertas cadangan dan kertas dasar program aktiviti (bajet) PenMas. Menyelaraskan urusan pembelian dan perolehan yang dipohon oleh bahagian. k. g. m. Membantu merangka soalan-soalan kaji selidik dan menjadi Enumerator bagi kajian-kajian yang dijalankan. f. Menyediakan Laporan Harian. e. Mencerakinkan Borang Laporan Program-Program Bahagian PenMas di seluruh negara dan membuat analisis/ pelaporan.2. Menyediakan takwim aktiviti program Pejabat dan negeri-negeri. Laporan Suku Tahun. h.4. Laporan Bulanan. Mengumpul dan mendapatkan data-data/ maklumat berhubung program-program PenMas. l.5 Aspek Penyelidikan dan Perancangan. Menyelaraskan perlaksanaan Bahagian PenMas. kertas cadangan dan kertas kerja aktiviti di peringkat Ibu Pejabat j. b. 12 MS PenMas Ibu ISO 9000:2000 . Menyelaras dan menjalankan Kajian Keberkesanan Program-Program Pencegahan Rasuah di seluruh negara.

Membantu dalam urusan pentadbiran Program Diploma Kepolisan (PDRM-UKM) dan Program Diploma Sains Siasatan. f. penilaian latihan dan penilaian penceramah. Membantu dalam urusan melaksanakan program sandaran di luar negara seperti ICAC Hong Kong. e. Menjadi jurulatih aktiviti luar bagi kursus asas dan kursus yang dianjurkan oleh MACA. Menyelenggara dan menyediakan alat-alat bantuan teknik yang digunakan semasa kursus sedang berjalan. a. CPIB Singapura. Menyampaikan ceramah dan menjadi fasilitator untuk latih amal dalam kursus yang dianjurkan oleh MACA. b. Membantu dalam mengelola dan urusan penganjuran konvensyen peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh BPR. k. j. dan Kursus Asas Pegawai BPR. a. Membantu mengelola dan menyelaras lawatan pelawat dalam dan luar negara ke MACA. i. 13 . Mengurus pendaftaran rahsia rasmi. Membantu dalam penyediaan kertas cadangan bagi penganjuran kursus/ latihan. Kursus dan Borang Penilaian Penceramah disediakan secukupnya dan diedarkan kepada peserta serta dikembalikan untuk penyediaan laporan. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan. ICAC New South Wales. Membantu dan mengendali kursus asas/ kenaikan pangkat untuk pegawai-pegawai BPR seperti Kursus Asas Pengawal.4. 4. Membantu dalam mengendalikan penyelidikan latihan kajian penilaian impak kursus.6 Aspek Latihan. h. c. Ketua Unit Keselamatan Dokumen dan Unit Keselamatan Fizikal. Australia. d.2. g.7 Aspek Keselamatan.2. b. FBI Amerika Syarikat dan sebagainya. analisis keperluan latihan.

14 .1 Aspek Siasatan. i. d. Mengesan jenayah rasuah yang menggunakan ICT dan siber dengan menggunakan kaedah forensik komputer. e. Mengurus pelantikan pegawai pengelasan. Membuat pemeriksaan ke atas struktur-struktur bangunan yang disyaki dibina tidak mengikut spesifikasi dengan menggunakan kaedah forensik kejuruteraan.3 c. g. Mengurus kawalan kad akses dan pas keselamatan. penyemakan dokumen dan penyitaan dokumen atau harta benda yang berkaitan. Mengurus kawalan keselamatan fizikal pejabat. Menjalankan pembongkaran. Membuat perancangan dan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan terbuka sama ada secara operasi pembongkaran. Merancang. pergerakan dan penyimpanan dokumen terperingkat. h. f.4.3. Mengurus kawalan keselamatan penghantaran. Mengurus kawalan keselamatan. operasi mengejut. f. operasi perangkap atau siasatan biasa. d. Mengkaji maklumat yang hendak dibuat aduan atau menemu bual pengadu yang hendak membuat aduan. a. Menjalankan money trial dan asset tracing untuk mengesan wang hasil rasuah terutamanya yang melibatkan harta yang berlebihan menggunakan forensik perakaunan. mengesan saksi dan bertindak mengambil pernyataan saksi dan OTT. h. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari semasa ke semasa. c. b. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari semasa ke semasa kunci keselamatan dan bekas Penolong Pegawai Siasatan Gred P37/38 4. e. g. Menjalankan siasatan kes-kes di bawah APR 1997 dan AMLATFA 2001.

surat nasihat atau pertuduhan OTT di mahkamah. Memberi nasihat teknikal kepada semua Pegawai Penyiasat dalam penyiasatan BPR. Melaksana dan menyediakan proses penahanan OTT di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. u. perakaunan dan baucar pembayaran bagi mengesan transaksi rasuah. m. Mengemas kini pernyataan saksi dan OTT dan dokumen bagi penyediaan fakta kes. 15 . q. Mencari maklumat. v. sumber sambilan. Penyediaan LBPR. p. Menyediakan laporan pakar bagi penyiasatan forensik kejuruteraan dalam sesuatu penyiasatan BPR. Proses melepaskan OTT. Menjalankan proses meminta barang kes dari Mahkamah dan memulangkan barang kes kepada pemunya. l. seterusnya semua tugas dalam pendakwaan dan perbicaraan. mewujudkan talian sumber biasa. s. sumber tetap dan sumber berdaftar. tugasan pegawai adalah On Scene Forensic Analysis and Investigation. r. Menguruskan dan menjalankan soal siasat ke atas orang tahanan. Membuat semakan dokumen-dokumen bank. Membuat ujian poligraf dengan menggunakan mesin poligraf bagi membuktikan kebenaran dan kebolehpercayaan keterangan saksi-saksi dan tertuduh. o. k. summary of evidence dan prosecution brief. Memberi bantuan kepada pegawai penyiasat dalam membaca pelan kejuruteraan atau pelan pembinaan. t. Memberi bantuan pemeriksaan kejuruteraan dan pengambilan sampel semasa operasi pemeriksaan tapak atau siasatan biasa.i. n. j. Memberi khidmat kejuruteraan forensik kepada bahagian dan BPR Negeri dalam kes-kes penyiasatan BPR. Membantu pendakwaan yang memerlukan keterangan dan maklumat kejuruteraan. Memberi keterangan pakar di Mahkamah dalam sesuatu perbicaraan di bawah Seksyen 45 Akta Keterangan.

Melaksanakan program dialog . a. Pertandingan Teater KOMSAS. Menyempurnakan sapina dan waran tangkap ke atas saksi atau suspek atas permintaan agensi pencegahan rasuah negara lain. f.3. c. Sekretariat Pencegahan Rasuah IPTA/ IPTS. Menyelaraskan dan mengatur program-program yang melibatkan sektor pelajar seperti Kem Sahsiah Pelajar. Membantu menyelaraskan seminar. swasta. NGO dan politik. Pertandingan Menulis Esei. diskusi.w. Aktiviti Kelab Pencegahan Rasuah. swasta. 4. Menyelaraskan dan melaksanakan program-program kemasyarakatan seperti gotong-royong dan gerak mesra. taklimat dan wacana kepada sektor awam. e. pelajar. Debat Anti Rasuah IPTA/ IPTS dan Program Anak Angkat. Pertandingan Pidato BM/ BI. majlis penerangan. Konvensyen Rakan Muda. Membuat persembahan bermesej menggunakan pendekatan muzikal yang mengandungi lagu-lagu anti rasuah bertujuan untuk memberi kesedaran tentang gejala rasuah kepada masyarakat. d. NGO dan parti politik serta orang ramai. Menyelaraskan dan melaksanakan program-program penerapan nilai-nilai murni dan integriti untuk kumpulan sasaran. Membantu mengesan saksi-saksi dan suspek atas permintaan agensi pencegahan rasuah negara lain yang diketahui berada di Malaysia. z. Menyampaikan ceramah pencegahan rasuah kepada kumpulan sasaran sektor awam. y. Mendapatkan dan memberi bantuan kepada agensi pencegahan rasuah berkaitan dalam penyiasatan kes rasuah di sesebuah negara. Menyempurnakan perintah Mahkamah atas permintaan agensi pencegahan rasuah negara lain kepada Institusi Kewangan di Malaysia. 16 program-program seperti .2 Aspek Pendidikan Masyarakat. g. forum dan bengkel. x. b. pelajar.

Mengumpul dan menganalisis data untuk dibuat pemeriksaan dan membangunkan pangkalan data yang 17 .3. Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan dalaman di BPR bagi mengemas kini dan memperbaiki atau membangunkan sesuatu sistem dan tatacara tertentu. undang-undang. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dapat dicegah dengan berkesan oleh jabatan kerajaan berkenaan. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan serta membuat perakuan untuk membaikinya. Membantu memberi khidmat nasihat kepada sesebuah jabatan kerajaan tentang cara bagaimana rasuah. j. g. Membantu Pegawai Perunding dalam tugas-tugas pemeriksaan. k.3 Aspek Pemeriksaan dan Perundingan. b. peraturan. e. sistem dan tatacara sesuatu aktiviti.4. Menyediakan Laporan Pemeriksaan berhubung dengan amalan. Mengkaji serta menganalisis aduan dan maklumat bagi mengenal pasti dasar. h. Membuat pemantauan ke atas kemajuan pelaksanaan cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada jabatanjabatan kerajaan dan membuat Laporan Pemantauan. Mengkaji dasar. Meneliti laporan-laporan risikan. a. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan kerajaan. sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan. undang-undang. peraturan serta amalan. f. i. Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan. audit dan lain-lain laporan yang menjadi asas tindakan untuk tujuan pemeriksaan amalan. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan kerajaan. d. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah jabatan kerajaan yang membuka ruang dan peluang berlakunya rasuah. sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan yang perlu diperkemas. siasatan. BPA. Membantu menyediakan anggaran belanja mengurus/ pembangunan tahunan Bahagian Pencegahan. c. dan khidmat nasihat mengenai amalan.

Mengumpul dan mendapatkan data-data/ maklumat berhubung program-program PenMas. Laporan Suku Tahun. Laporan Tahunan Bahagian dan BPR Malaysia. Menjalankan pendakwaan di Mahkamah Rendah. a. Memberi pandangan dan sebagai pakar rujuk kepada pegawai BPR dan Pengarah BPR Negeri. Laporan Bulanan. Membuat laporan statistik kes pendakwaan. d. Memeriksa laporan BPR 9 sebelum dihantar ke Bahagian Pendakwaan Ibu Pejabat. d. h. Membantu merangka soalan-soalan kaji selidik dan menjadi Enumerator bagi kajian-kajian yang dijalankan. f. f. Menyelaras dan menjalankan Kajian Keberkesanan Program-Program Pencegahan Rasuah di seluruh negara. 4. c. Laporan Mingguan. e. b. Menyediakan takwim aktiviti program Pejabat dan negeri-negeri. Memberi nasihat kepada pegawai yang lebih rendah berkaitan kes pendakwaan.3. Membuat laporan kes pendakwaan yang telah selesai. Menyediakan Laporan Harian. merekod dan menyimpan di dalam database. g.ada kaitan dengan sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan.4 Aspek Perundangan dan Pendakwaan. c. Menyediakan kertas cadangan dan kertas dasar program aktiviti (bajet) PenMas.3. Berurusan dengan Timbalan Pendakwa Raya. Mengendalikan fail-fail perbicaraan Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi. 18 PenMas Ibu .5 Aspek Penyelidikan dan Perancangan. e. b. 4. a.

l. e. kertas cadangan dan kertas kerja aktiviti di peringkat Ibu Pejabat. Menyediakan anggaran bajet program-program pencegahan rasuah diperingkat bahagian. i. c. Menyedia dan menyelaraskan Laporan Maklum Balas JKP PenMas. Membantu memantau dan memastikan peralatan dan bahan kursus disediakan sepenuhnya. 19 . Kursus Pembinaan Forensik dan Kursus Komputer Forensik. perisikan. pentadbiran dan kewangan dan kursus pencegahan rasuah yang melibatkan peserta-peserta luar negara. perundangan. Mencerakinkan Borang Laporan Program-Program Bahagian PenMas di seluruh negara dan membuat analisis/ pelaporan. Membantu memantau dan memastikan Borang Penilaian Kursus dan Borang Penilaian Penceramah disediakan secukupnya dan diedarkan kepada peserta serta dikembalikan untuk penyediaan laporan. Menyampaikan ceramah dan menjadi fasilitator untuk latih amal dalam kursus yang dianjurkan oleh MACA.3.g. k. j. m. MS ISO 9000:2000 4. latihan. Membantu mengendali dan menyelaras Kursus Perakaunan Forensik. h. Menyelaraskan perlaksanaan Bahagian PenMas. Menyelaras perjalanan kursus-kursus anjuran bahagian dan lain-lain aktiviti berhubung pemantapan pegawai PenMas seluruh negara. b. Membantu mengendali dan menyelaras program latihan yang berkaitan dengan aktiviti siasatan. pemeriksaan dan perundingan. Menyediakan kertas konsep. Menyelaraskan urusan pembelian dan perolehan yang dipohon oleh bahagian. pendakwaan. d.6 Aspek Latihan a. pengurusan. pendidikan masyarakat.

Membantu dan mengendali kursus asas/ kenaikan pangkat untuk pegawai-pegawai BPR seperti Kursus Asas Pengawal.3. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan. c. Australia. 20 . e. f. analisis keperluan latihan. FBI Amerika Syarikat dan sebagainya. l. Membantu dalam mengendalikan penyelidikan latihan kajian penilaian impak kursus. CPIB Singapura. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari semasa ke semasa. g. Mengurus pelantikan pegawai pengelasan.f. Membantu mengelola dan menyelaras lawatan pelawat dalam dan luar negara ke MACA. Membantu dalam urusan melaksanakan program sandaran di luar negara seperti ICAC Hong Kong. d. Ketua Unit Keselamatan Dokumen dan Unit Keselamatan Fizikal. Membantu dalam urusan pentadbiran Program Diploma Kepolisan (PDRM-UKM) dan Program Diploma Sains Siasatan. dan Kursus Asas Pegawai BPR. Menjadi jurulatih aktiviti luar bagi kursus asas dan kursus yang dianjurkan oleh MACA. Menyelenggara dan menyediakan alat-alat bantuan teknik yang digunakan semasa kursus sedang berjalan. a. penilaian latihan dan penilaian penceramah.7 Aspek Keselamatan. n. k. h. pergerakan dan penyimpanan dokumen terperingkat. Mengurus kawalan keselamatan penghantaran. 4. b. m. Membantu dalam penyediaan kertas cadangan bagi penganjuran kursus/ latihan. Mengurus pendaftaran rahsia rasmi. Mengurus kawalan keselamatan fizikal pejabat. i. ICAC New South Wales. Membantu dalam mengelola dan urusan penganjuran konvensyen peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh BPR. j.

Memastikan semua laporan tangkapan. melatih dan menyelia sumber sambilan yang berpotensi untuk menyumbangkan maklumat rasuah. f. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari semasa ke semasa. kunci keselamatan dan bekas Pegawai Siasatan Gred P41/42 4.4. Menyelia. sapina diuruskan dengan baik. h. menyemak dan terhadap kertas siasatan. saksi.4 g. kertas risikan dan kertas projek. Memperoleh dan mengumpul maklumat-maklumat yang berkaitan dengan rasuah. Membuat laporan siasatan kes. e. a. b. suratan kepada ketua Jabatan. Menyelia tangkapan dan penahanan. a.4. Memastikan urusan perbicaraan yang melibatkan barang kes. Menyelia tugas-tugas yang berkaitan dengan risikan. intipan dan perlaksanaan projek undercover. c. cap jari. Merekrut. mengendali. c. e. penyalahgunaan kuasa melibatkan kepentingan ekonomi dan hasil negara. penyelewengan dan salah guna kuasa. b. perbicaraan.1 Aspek Siasatan. d. Mengurus kawalan kad akses dan pas keselamatan. Menyelia dan mengawas pegawai bawahan dalam mengendalikan kertas siasatan.2 Aspek Perisikan. d. membuat pengesyoran 4. kertas intip. 21 . i. Menjalankan siasatan terbuka terhadap kes-kes rasuah. Bertanggungjawab sebagai Pegawai Siasatan kepada kertas siasatan. Mengurus kawalan keselamatan. kertas risikan dan kertas projek. gambar diuruskan dengan baik.4. kertas intip.

4. Menyediakan sesuatu amalan. 4. a. 22 . sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan kerajaan sebagai input kepada aktiviti perisikan dan siasatan yang sedang dijalankan. Merangka program pendidikan masyarakat. siasatan. d. Membantu merangka dan menerbitkan bahan-bahan penerbitan dan pameran yang bermesejkan anti rasuah. sistem dan tatacara sesuatu aktiviti. b. g. Membantu merancang. Membantu menyelaras tugas-tugas kajian dan penyelidikan ke atas keberkesanan program-program pencegahan rasuah. b. f. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan kerajaan bagi mengenal pasti kelemahan yang membuka ruang dan peluang berlakunya rasuah. Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan. Menyediakan kertas cadangan mengenai cadangancadangan untuk membuat pemeriksaan ke atas amalan. Mengenali kawasan-kawasan bagi tujuan membantu tindakan dalam penugasan Bahagian Perisikan dengan tepat dan pantas.3 Aspek Pendidikan Masyarakat.4. d. Membuat pemantauan ke atas kemajuan pelaksanaan cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada jabatanjabatan kerajaan dan membuat Laporan Pemantauan. e. Membantu merancang. BPA. menyelenggara dan menyelaras program penerangan. 4.f. c. a. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. melaksana dan menilai semua aktiviti cawangan. audit dan lain-lain laporan yang menjadi asas tindakan untuk tujuan pemeriksaan amalan. Meneliti laporan-laporan risikan. Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan kerajaan berkaitan rasuah. perhubungan dan pendidikan masyarakat. merangka. sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. c.4 Aspek Pemeriksaan dan Perundingan.

Menyediakan draf Perintah Tetap Ketua Pengarah bersesuaian dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan semasa. a. pendidikan masyarakat. a. Menyediakan perancangan strategik secara bersepadu.6 Aspek Penyelidikan dan Perancangan.7 Aspek Latihan. e. menganalisis keputusan Mahkamah 4. c. 4. g. komen dan pandangan berhubung perkara-perkara mengenai pelaksanaan dasar BPR dan pencegahan rasuah.5 Aspek Perundangan dan Pendakwaan. c. f.4. Menyediakan kertas-kertas dasar jabatan. pendakwaan. d. perundangan. Menguruskan permohonan sapina dan lain-lain permohonan bersangkutan dengan perbicaraan. pemeriksaan dan perundingan. Mengemaskinikan arahan. perisikan. Menjalankan pendakwaan di Mahkamah.4. 23 . Mengemaskinikan peruntukan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada bagi menentukan ianya mencukupi dalam membantu BPR melaksanakan tanggungjawabnya. b.4. h. b. Menjalankan penyelidikan sosial dan kajian tahap rasuah di Malaysia untuk menambah baik pelaksanaan strategi dan pendekatan memerangi rasuah. panduan dan peraturan yang sedia ada bagi memastikan pemakaiannya mengikut kehendak undang-undang dan keperluan semasa serta selaras dengan dasar Kerajaan. latihan. Menyediakan draf ulasan. a. Meneliti dan Rendah. Mengendali dan menyelaras program latihan yang berkaitan dengan aktiviti siasatan. Menyediakan arahan-arahan dan panduan-panduan baru bagi aktiviti dan perkara yang diperlukan dari semasa ke semasa. d.4. Menyediakan laporan kes-kes bicara.

4. g. 4. pentadbiran dan kewangan dan kursus pencegahan rasuah yang melibatkan peserta-peserta luar negara. peribadi dan perlindungan saksi. ICAC New South Wales. c. e. Membantu mengurus akses dan pas keselamatan Ibu Pejabat BPR Malaysia. d. Kursus Pembinaan Forensik dan Kursus Komputer Forensik. dan Kursus Asas Pegawai BPR. f. Membantu dalam mengelola dan urusan penganjuran konvensyen peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh BPR. dokumen. Mengendali dan menyelaras Kursus Perakaunan Forensik. Mengendali kursus asas/ kenaikan pangkat untuk pegawaipegawai BPR seperti Kursus Asas Pengawal. Membantu mengurus pengeluaran kad kuasa pegawai BPR. Mengendalikan pengurusan sapina dan pengiring. h. FBI Amerika Syarikat dan sebagainya. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari semasa ke semasa.pengurusan. Membantu mengurus keselamatan fizikal. e. Australia. penyempurnaan . Melaksanakan program sandaran di luar negara seperti ICAC Hong Kong. CPIB Singapura. Menguruskan Program Diploma Kepolisan (PDRM-UKM) dan Program Diploma Sains Siasatan. d. 24 lokap. analisis keperluan latihan. Menyampaikan ceramah dan menjadi fasilitator serta mengendali latih amal dalam kursus yang dianjurkan oleh MACA. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan. Mengendalikan penyelidikan latihan kajian penilaian impak kursus. b. b.8 Aspek Keselamatan a. penilaian latihan dan penilaian penceramah. c.

Bertanggungjawab di dalam mentadbir Unit Perolehan. Penyediaan surat setuju terima bagi semua jenis perolehan yang berkaitan sebut harga/ tender. Pengesanan kemajuan perolehan pemerolehan dan e-SPKB.5. d. g. Memberikan khidmat bantuan dan perakaunan kepada unit-unit siasatan serta mengesan harta-harta yang disyaki diperoleh hasil kegiatan rasuah (assets tracing). 4.4. h.5 a. b. i.9 Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am. melalui sistem Pegawai Siasatan Gred P43/44 4. Bertanggungjawab di dalam mengurus semua perkara berkaitan perolehan barangan/ perkhidmatan/ kerja. b. 25 . f. Penyediaan draf kontrak bagi semua jenis perolehan berkaitan sebut harga/ tender. c.1 Aspek Siasatan. Menyelaraskan tugas-tugas mewujudkan rangkaian (networking) dengan agensi-agensi lain sama ada dalam atau luar negeri berhubung dengan forensik perakaunan. Menyediakan anggaran Belanjawan Perolehan barang/ perkhidmatan/ kerja. Menguruskan perkara-perkara yang memerlukan Kelulusan Khas Pegawai Pengawal dan Kementerian Kewangan. Menyelia penyediaan pelbagai laporan dan statistik berhubung dengan aktiviti Unit Forensik Akaun. e. a. merancang dan menggubal dasar-dasar siasatan terbuka yang melibatkan sektor swasta dan agensi kerajaan yang diswastakan. Menyediakan Laporan Bulanan dan Tahunan tentang perolehan barangan/ perkhidmatan/ kerja.4. Menganalisis. c. Bertanggungjawab di dalam merancang dan melaksanakan perolehan barangan/ perkhidmatan/ kerja. d.

b. Meneliti laporan-laporan risikan. merangka. sistem dan tatacara sesuatu aktiviti. c. b.5. Menyelia dan menyelaraskan siasatan terbuka terhadap kes-kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam sektor swasta dan agensi kerajaan yang diswastakan. Menyelia tugas-tugas yang berkaitan dengan risikan. melatih dan menyelia sumber sambilan yang berpotensi untuk menyumbangkan maklumat rasuah. sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan. c.e. mengendali. b. a. audit dan lain-lain laporan yang menjadi asas tindakan untuk tujuan pemeriksaan amalan. siasatan. c.4 Aspek Pemeriksaan dan Perundingan. menyelenggara dan menyelaras program penerangan. Merekrut.3 Aspek Pendidikan Masyarakat. Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan. pendidikan dan perhubungan masyarakat. Menyelaras tugas-tugas kajian dan penyelidikan ke atas keberkesanan program-program pencegahan rasuah. d. Mengumpul maklumat pendidikan masyarakat.5. 4. penyelewengan dan salah guna kuasa.5. Memperoleh dan mengumpul maklumat-maklumat yang berkaitan dengan rasuah.2 Aspek Perisikan. a. 4. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan kerajaan 26 . Membantu merancang. a. intipan dan perlaksanaan projek di cawangan masingmasing. BPA. Menyediakan kertas cadangan mengenai cadangancadangan untuk membuat pemeriksaan ke atas amalan. Merangka dan menerbitkan bahan-bahan penerbitan dan pameran yang bermesejkan anti rasuah. Mengenali kawasan-kawasan bagi tujuan membantu tindakan dalam penugasan Bahagian Perisikan dengan tepat dan pantas. dan perangkaan program 4. d.

bagi mengenal pasti kelemahan yang membuka ruang dan peluang berlakunya rasuah. Memberi ceramah berhubung dengan Sistem Pengurusan Akauntabiliti dan Integriti (SPAI) dan Pelan Pengurusan Risiko.5. Memantau dan menyelaras pelaksanaan semua Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR) yang dilaksanakan oleh BPR Negeri. f. d. Mengendalikan pentadbiran mahkamah rendah. a. b. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan kerajaan sebagai input kepada aktiviti perisikan dan siasatan yang sedang dijalankan. a. d. b. 27 . e. c.5 Aspek Perundangan dan Pendakwaan. rasuah. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan.6 Aspek Penyelidikan dan Perancangan. Memberi khidmat nasihat berkenaan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Meneliti dan Rendah. 4. Membuat pemantauan ke atas kemajuan pelaksanaan cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada jabatanjabatan kerajaan dan membuat Laporan Pemantauan.5. Menyelaras kaji selidik pelajar-pelajar dari institusi pengajian tinggi. Memberi pandangan dan sebagai pakar rujuk kepada pegawai BPR dan Pengarah BPR Negeri. Menjalankan pendakwaan di Mahkamah. e. menganalisis keputusan fail-fail Mahkamah perbicaraan 4. Melaksanakan serta mematuhi arahan-arahan Peguam Kanan Persekutuan dan Timbalan Pendakwa Raya dari semasa ke semasa. Membantu Bahagian Perisikan dan Bahagian Siasatan untuk mengenal pasti sesuatu amalan. g.

a. b.6 a. g. pentadbiran dan kewangan. Menganalisis. Menganjurkan kursus pencegahan rasuah serantau yang melibatkan peserta dan agensi luar dan dalam negara.6. pendakwaan.7 Aspek Latihan. Menyelia dan melaksanakan kursus asas/ kenaikan pangkat untuk pegawai-pegawai BPR. b. Merancang modul kursus bagi program latihan yang berkaitan dengan aktiviti siasatan. c.5. Cawangan Intip. Menyelaras.4. f. d.1 Aspek Siasatan. perundangan. mengurus dan menyelia pegawai yang mengikuti program pengajian jarak jauh dan ijazah lanjutan di universiti-universiti tempatan.6. pemeriksaan dan perundingan.2 Aspek Perisikan. 4. Menyelaras. a. Cawangan 28 . Merancang dan memantau fungsi dan aktiviti di Cawangan Perisikan Khas. Pengelolaan dan urusan peringkat antarabangsa. Cawangan Risik. pengurusan. penganjuran konvensyen Pegawai Siasatan Gred P47/48 4. 4. Menjalankan siasatan terbuka ke atas kes-kes rasuah sensitif yang melibatkan kepentingan ekonomi dan hasil negara. analisis keperluan latihan dan penilaian latihan dan penilaian penceramah. e. c. membuat semakan dan memperakukan semua hasil siasatan dan menyediakan laporan siasatan. latihan. Cawangan Perlaksanaan Projek. pendidikan masyarakat. Mengendali dan menyelia penyelidikan latihan kajian penilaian impak kursus. perisikan. merancang dan menggubal dasar-dasar siasatan terbuka yang melibatkan kepentingan ekonomi dan hasil negara. Meneliti. melaksanakan dan menyelia penghantaran pegawai BPR menjalani latihan di pusat-pusat latihan kerajaan tempatan seperti INTAN dan ILKAP.

a. Merancang. perlaksanaan projek undercover tugas-tugas yang berkaitan dengan risikan.4 Aspek Pemeriksaan dan Perundingan. a. d. Cawangan Perkhidmatan Teknik.6. b. b. melaksana.Kawalan Zon. Menyelia dan mengenal pasti sesuatu amalan. penyelewengan dan salah guna kuasa melalui sumber. Merancang dan memantau tugas-tugas merekrut dan mengendali sumber sambilan. dan Cawangan Pentadbiran Perisikan. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah badan awam sebagai input kepada aktiviti perisikan dan siasatan yang sedang dijalankan. Merancang dan memantau perolehan maklumat rasuah. mengawal aktiviti-aktiviti risikan. c. c. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. 29 . d. menyelia. Merangka dan menerbitkan bahan-bahan penerbitan dan pameran yang bermesejkan anti rasuah. a. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah badan awam bagi mengenal pasti kelemahan yang membuka ruang dan peluang berlakunya rasuah.6. Menyelia. intipan. sumber tetap dan agen.6. Menyelia dan mengawas tugas-tugas pemantauan ke atas kemajuan pelaksanaan cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada sesebuah badan awam. intipan dan perlaksanaan projek.5 Aspek Penyelidikan dan Perancangan. 4. Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan. Menyelia dan memberi khidmat nasihat kepada sesebuah badan mengenai rasuah. menyelaras. Menganalisis isu-isu dan kajian rasuah di peringkat antarabangsa seperti kajian oleh Transparency International dan Political and Economic Risk Consultancy. 4. mengawal dan menilai semua aktiviti cawangan.3 Aspek Pendidikan Masyarakat. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. 4. e.

pemeriksaan dan perundingan. a. senjata api. Mengurus dan menyelenggarakan persenjataan Jabatan.6. Mengurus tugas pengiringan dan kawalan keselamatan pergerakan aset. j. f. dokumen. Merancang dan mengetuai program latihan yang berkaitan dengan aktiviti siasatan. b. d. Merancang dan menyediakan modul program latihan yang berkaitan dengan aktiviti siasatan. perisikan. pengurusan.6 Aspek Latihan. e. f. c. Mengurus perlindungan saksi kes BPR. Mengurus keselamatan dokumen BPR Malaysia. pendidikan masyarakat. h. c. Mengurus keselamatan peribadi pegawai BPR Malaysia.7 Aspek Keselamatan. pengurusan. Merancang dan mengetuai kursus komputer Forensik. barang kes dan peribadi. perundangan. i. pendakwaan. Memantau kursus/ program latihan yang dilaksanakan oleh MACA dilaksanakan dengan jaya.4. a. pemeriksaan dan perundingan.6. Mengurus akses dan pas keselamatan Ibu Pejabat BPR Malaysia. perisikan. pendakwaan. Mengurus pengeluaran kad kuasa pegawai BPR. perundangan. d. Mengurus lokap dan tahanan lokap BPR. 30 . latihan. g. pendidikan masyarakat. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari semasa ke semasa. latihan. b. kursus kejuruteraan 4. Merancang dan mengetuai Pembinaan Forensik BPR-UiTM. pentadbiran dan kewangan. Mengurus keselamatan fizikal pejabat BPR. Merancang dan mengetuai kursus Perakaunan Forensik BPR-UiTM. e. pentadbiran dan kewangan.

Menentukan maklumat yang diterima didaftar Corruption Reporting Information System (C-RIS).7. berkaitan b.1 Aspek Siasatan. Menyemak dan menentukan pengaduan dan borang maklumat ditulis dengan tepat oleh Pegawai Bertugas. Meneliti dan menyemak kertas dikemukakan oleh Pegawai Penyiasat. h. Memantau dan menyelia Laporan Harian Unit Menerima Maklumat (UMM). g. Memantau dan menganalisis laporan maklum balas yang diterima dari jabatan kerajaan dan organisasi berkaitan melalui surat yang diedarkan ke jabatan dan organisasi berkenaan. a. Memantau kes-kes tatatertib dan prosiding tatatertib pada setiap minggu dalam Mesyuarat Pemantauan Mingguan Tatatertib. Mengawasi dan memeriksa catatan panggilan Talian Bebas Tol (TAP) dari semasa ke semasa. Menyedia kertas kerja berkaitan operasi siasatan di bawah AMLATFA 2001. d.4. Menentukan setiap pengaduan diambil tindakan dengan sempurna. Membincang dan menyemak semua kertas siasatan keskes AMLATFA 2001 yang dikemukakan oleh Pegawai Penyiasat. d. di Pegawai Siasatan Gred P51/53 4. 31 siasatan yang . Menjalankan siasatan kes-kes tatatertib dan kes-kes pematuhan terhadap pegawai dan kakitangan yang melakukan pelanggaran Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. c. b.6. e. f. Menyedia kertas kerja berkaitan operasi siasatan di bawah APR 1997. i.8 Aspek Pengurusan Maklumat dan Tatatertib. 4. Menyelia dan menyelaras tugas-tugas pengurusan maklumat dan kes-kes tatatertib.7 a. c.

Meneliti dan menyemak semua kertas siasatan berkaitan pelucutan harta di bawah APR 1997. Menyelia dan merancang pembongkaran. intipan dan perlaksanaan projek di cawangan masing-masing. g. Berbincang dengan Jabatan Peguam Negara berkaitan semua kes-kes terkelas bagi mendapatkan izin untuk mendakwa di bawah seksyen 50 Akta Pencegahan Rasuah 1997. Meneliti dan menyemak semua kertas siasatan berkaitan pelucutan harta di bawah AMLATFA 2001.e. n. perlaksanaan projek undercover tugas-tugas yang berkaitan dengan risikan. Menyelia proses penahanan OTT di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. mengawal aktiviti-aktiviti risikan. k. penyemakan dokumen dan penyitaan dokumen atau harta benda yang berkaitan. intipan. menyelia soal siasat dan proses melepaskan orang tahanan. 32 . m. j. seterusnya minit kertas siasatan kepada Pengarah Bahagian. a. Cawangan Intip. i. l. 4.7. seterusnya semua tugas dalam pendakwaan dan perbicaraan. Meneliti dan menyemak semua LBPR. Cawangan Perkhidmatan Teknik dan Cawangan Pentadbiran Perisikan. surat nasihat atau pertuduhan OTT di mahkamah. Merancang dan memantau fungsi dan aktiviti di Cawangan Perisikan Khas. Meneliti dan menyemak draf pertuduhan. h. mengesan saksi dan bertindak mengambil pernyataan saksi dan OTT. b. Meneliti dan menyemak pernyataan saksi dan OTT dan dokumen bagi penyediaan fakta kes. Menyelia.2 Aspek Perisikan. Menyelia dan memberi nasihat kepada Pegawai Penyiasat dalam merancang. f. Menyemak case law atau autoriti dalam menyokong syor/ cadangan. summary of evidence dan prosecution brief . Cawangan Risik. Cawangan Perlaksanaan Projek. Cawangan Kawalan Zon.

melaksana. 4. a. mengawal dan menilai semua aktiviti cawangan.7. Merangka dan menyediakan arahan-arahan dan panduan-panduan baru bagi aktiviti dan perkara-perkara yang diperlukan dari semasa ke semasa. b. Merancang. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah jabatan kerajaan bagi mengenal pasti kelemahan yang membuka ruang berlakunya rasuah. menyelenggarakan dan menyelaras program penerangan dan pendidikan.c. b.3 Aspek Pendidikan Masyarakat. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. menyelaras. merangka. Menyelia. Menyelia penyediaan semua laporan termasuk laporan berkala serta laporan-laporan berkaitan dengan urusan khidmat nasihat. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Merangka dan menyediakan draf Perintah-Perintah Tetap Ketua Pengarah bersesuaian dengan kehendak undangundang dan peraturan. penyelewengan dan salah guna kuasa. Membantu merancang. menyelia. Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan. 4. d. sumber tetap dan agen. merangka dan menyediakan kertas-kertas perancangan strategik secara bersepadu. a. Menyelia dan memberi khidmat nasihat mengenai rasuah.7. a. Menyelia dan mengenal pasti sesuatu amalan. c. sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah jabatan kerajaan sebagai input kepada aktiviti perisikan dan siasatan yang sedang dijalankan. e. Merancang dan memantau perolehan maklumat rasuah. Merancang dan memantau tugas-tugas merekrut dan mengendali sumber sambilan. merangka.4 Aspek Pemeriksaan dan Perundingan. Membantu merancang. c. 33 . menyelenggarakan dan menyelaras program-program perhubungan masyarakat.7. 4. d. b.5 Aspek Penyelidikan dan Perancangan.

b. Mengemas kini peruntukan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada bagi menentukan ianya mencukupi dalam membantu BPR melaksanakan tanggungjawabnya. pendidikan masyarakat. Pegawai Siasatan Gred P53/54 4. menyelia semua siasatan selaras dengan peruntukkan Akta Pencegahan Rasuah (APR) 1997 dan arahan Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah (BPR).7. b. pentadbiran dan kewangan untuk peserta dan agensi dalam dan luar negara.8. 34 .1 Aspek Siasatan. e. d. latihan. e. c. Penyeliaan dan antarabangsa ke Malaysia.6 Aspek Latihan. g. Merancang. Membincang dan menyemak semua kertas siasatan. Menganjurkan kursus-kursus mengikut keperluan agensiagensi berkenaan dan menjadikan MACA sebagai Approved Training Provider. pengurusan. a. Mengkaji modul-modul kursus yang dirancang oleh Sekolah/Pusat Pengajian. pendakwaan.8 penyelarasan lawatan Akademi Pencegahan pelawat Rasuah Memantau dan menyelaras perjalanan Kursus-kursus.d. a. perundangan. Menyelia penganjuran konvensyen peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh BPR. f. pemeriksaan dan perundingan. 4. 4. mengurus. perisikan. Bertindak sebagai Focal Person dan Resource Person untuk MACA bagi agensi luar negara. Menjalankan penyelidikan sosial dan kajian tahap rasuah di Malaysia untuk menambah baik pelaksanaan strategi dan pendekatan memerangi rasuah. Seminar atau Bengkel yang dianjurkan oleh MACA. Merancang dan menyelia modul kursus bagi penganjuran kursus oleh sekolah/ pusat di MACA yang berkaitan dengan aktiviti siasatan.

b. Merancang tugas mendapatkan maklumat mengendali sumber menjalankan risikan. i. h. k. Cawangan Perkhidmatan Teknik dan Cawangan Pentadbiran Perisikan. Cawangan Risik. d. Meneliti semua laporan pakar bagi penyiasatan forensik kejuruteraan dalam sesuatu penyiasatan BPR. Meneliti semua permohonan khidmat pemeriksaan akaun dalam penyiasatan BPR. Meneliti semua permohonan laporan pakar bagi setiap pemintasan dan perbualan telefon di bawah seksyen 45 Akta Keterangan. e. l.8. Cawangan Intip.c. Memantau semua siasatan pengesanan harta alih dan harta tak alih yang berlaku di dalam negara yang diperoleh melalui kegiatan penggubahan wang haram.2 Aspek Perisikan a. Meneliti dan memantau semua permintaan agensi pencegahan rasuah negara asing atas permintaan untuk proses ekstradisi. Membincang dan menyemak semua kertas siasatan berkaitan pelucutan harta di bawah APR 1997. j. 4. Menjalankan tugas-tugas perisikan di Cawangan Perisikan Khas. Berurusan dengan Jabatan Peguam Negara bagi mendapatkan kebenaran untuk mengekstradisi suspek. intipan serta perlaksanaan projek mengikut dasar yang ditetapkan. Meneliti semua perintah pelucutan harta melalui perintah mahkamah. Cawangan Kawalan Zon. Menghubungi dan berurusan agensi pencegahan rasuah negara asing atau agensi penguat kuasa negara asing di negara-negara ASEAN. Membincang dan menyemak semua kertas siasatan berkaitan pelucutan harta di bawah AMLATFA 2001. g. 35 . f. Cawangan Perlaksanaan Projek. Asia Pasifik dan Eropah bagi mendapatkan bantuan pengesanan saksi atau suspek atau harta suspek yang di deposit di luar negara.

menyelia. skop dan bidang pemeriksaan amalan. merangka. 4. mengawal dan menilai semua aktiviti Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan. menyelaras dan memantau program penerangan.c. Merancang dan memantau penerbitan bahan-bahan penerbitan dan pameran yang bermesejkan anti rasuah. e. 36 . d. pendekatan dan hala tuju sesuatu pemeriksaan. menyelenggarakan. a. Merancang. c. Menyelia dan mengawal aktiviti risikan. Menyelia. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dengan berkesan. Memantau dan menyelaras tugas-tugas kajian dan penyelidikan ke atas keberkesanan program-program pencegahan rasuah. Khidmat Nasihat. bantuan teknik.4 Aspek Pemeriksaan dan Perundingan a.8. siasatan. f.8. Meneliti laporan risikan. 4. intipan. perolehan maklumat dan pengendalian sumber. sistem dan tatacara untuk Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan. melaksana. Memantau pengumpulan maklumat dan perangkaan aktiviti/ program pendidikan masyarakat.3 Aspek Pendidikan Masyarakat. pendakwaan dan lainlain laporan yang menjadi asas tindakan pemeriksaan bagi menentukan isu. Menyelia kertas pemeriksaan dan membimbing pegawai perunding dalam tugas pemeriksaan amalan. Merancang. Merancang dan menentukan hala tuju. b. sistem dan tatacara sesebuah badan awam /swasta/ organisasi. projek. c. d. Lawatan Kerja dan Ketidakpatuhan. Membentang Laporan Pemeriksaan dan memberi khidmat nasihat kepada sesebuah badan awam/ swasta/ organisasi tentang cara membanteras rasuah. b. menyelaras. Pemantauan. pendidikan dan perhubungan masyarakat. meneliti dan menentukan tindakan lanjut ke atas Laporan-Laporan Rasuah kepada Bahagian Siasatan.

8. h. Merancang dan menyelia pengumpulan maklumat terperingkat dan pembangunan data mengenai sistem dan tatacara kerja yang diguna pakai oleh sesebuah badan awam/ swasta/ organisasi. 4. kertas kerja. j. kertas arahan dan panduan dari semasa ke semasa. b. a. c. teks ucapan dan sebagainya yang berhubung dengan sesuatu amalan. Menyelaras dan menyelia bantuan kepada Bahagian Siasatan dan Bahagian Perisikan BPR mengenai sesuatu sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah badan awam/ swasta/ organisasi yang disiasat atau dirisik. sistem dan tatacara. k. d. 37 .5 Aspek Penyelidikan dan Perancangan. Membantu Ketua Pengarah dan Pengurusan Tertinggi BPR merangka dan merancang dasar. i. termasuk kajian semula visi dan misi jabatan. penulisan artikel. strategi dan koordinasi dasar jabatan. Mengendalikan dan menyelaras urusan parlimen serta penyediaan draf jawatan untuk kelulusan Ketua Pengarah/ Timbalan Ketua Pengarah ke atas soalansoalan yang dibangkitkan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan juga di peringkat Dewan Undangan Negeri (DUN) yang dirujuk oleh pejabat-pejabat BPR Negeri. dan menyelia urusan memberi khidmat rundingan/ kepakaran kepada pelanggan dalaman di BPR bagi mengemas kini dan memperbaiki atau membangunkan sesuatu sistem dan tatacara kerja. Bertanggungjawab dalam menyediakan kertas-kertas dasar.g. Menyelia dan meneliti penyediaan kertas/ dokumen mesyuarat. menyelaras. Merancang. Memantau keputusan dan tindakan mesyuarat bagi memastikan pelaksanaan JKP di semua peringkat seperti yang telah dipersetujui. Menyelia urusan pemantauan ke atas kemajuan pelaksanaan perakuan yang telah dikemukakan oleh BPR kepada sesebuah badan awam/ swasta/ pertubuhan dan menentukan tindakan susulan.

fungsi bahagian dan objektif BPR. a. 5 tahun dan kajian separuh penggal). Memberikan khidmat bimbingan dan kaunseling kepada pegawai/ staf BPR yang memerlukannya. i. e. Merangka dan menyediakan arahan-arahan dan panduan-panduan baru bagi aktiviti dan perkara yang diperlukan dari semasa ke semasa. g.e. Menyelaras penyertaan pegawai/ staf dalam program latihan anjuran agensi luar sama ada di dalam atau di luar negara. 4. c. Merangka dan menyediakan perancangan strategik secara bersepadu (tahunan. h.8. d. Melaksanakan tugas-tugas berjadual dan tugas-tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari semasa ke semasa. 38 . Menyelaras kaji selidik daripada jabatan. Mengetuai dan bertanggungjawab di atas kelancaran pentadbiran dan fungsi akademi. Mengkaji arahan-arahan yang sedia ada dan memastikan sama ada ia perlu diperbaiki atau dipinda bagi menentukan ianya mengikut kehendak undang-undang dan keperluan semasa. Mengkaji kertas cadangan bagi mengendalikan sesuatu program latihan yang telah dirancang. SKOP FUNGSI DAN TUGAS-TUGAS LAIN a. f. Membuat analisis keperluan latihan (Training Need Analysis) untuk pegawai dan kakitangan Badan Pencegah Rasuah Malaysia. 5.6 Aspek Latihan. Mengkaji dan merancang program latihan tahunan mengikut keperluan pegawai. f. organisasi atau pelajar-pelajar dari institusi pengajian tinggi yang berkaitan dengan BPR atau rasuah. b. Merangka dan menyediakan Perintah-Perintah Tetap Ketua Pengarah bersesuaian dengan kehendak undangundang dan peraturan semasa.

e. Luaran a. Negeri/ Cawangan. Menilai prestasi anggota di bawah seliaan. b. b. c. semua Kerajaan Tempatan. c. d. d. Media. Government Owned Company (GOC). c. d. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa. Pegawai bertugas Parlimen. HUBUNGAN KERJA Dalaman a. g. Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negara. PENGURUSAN ORGANISASI a. e. sektor swasta dan individu yang berurusan. Semua Kementerian/ Jabatan di peringkat Persekutuan dan Negeri. Agensi Pencegahan Rasuah Antarabangsa. Mengurus program latihan anggota. 7. Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO). c. semua agensi/ Badan Berkanun. f. b. Antara Bahagian. 39 . b. Mengurus program-program jabatan.6. Government Linked Company (GLC). Memantau disiplin serta etika kerja. Mengurus penugasan pegawai-pegawai di cawangan dan unit masingmasing. Membantu Ketua Unit dan Ketua Cawangan untuk mengawal selia pelaksanaan aktiviti-aktiviti bahagian. Pengurusan Tertinggi.

khusus seperti SIFAT-SIFAT YANG BERSESUAIAN DENGAN JAWATAN a. Di dalam mahkamah dengan hal-hal berkaitan pendakwaan. j. Adil. Merancang dan menyelaras program-program yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kesedaran masyarakat dalam pencegahan rasuah. c. 10. k. Mempunyai kemahiran mempengaruhi (Persuasion Skill). Mempunyai kemahiran berkomunikasi. Mempunyai kemahiran-kemahiran perakaunan. b. . h. Persatuan dan Pertubuhan Politik. PERSEKITARAN KERJA a. Mempunyai pengetahuan berkaitan tadbir urus. m. Memiliki ilmu pengetahuan dalam pengurusan latihan dan kursus. Mempunyai kemahiran menyiasat dan merisik. Di dalam dan luar negara. KEBOLEHAN YANG DIUTAMAKAN (PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN) a. 40 kejuruteraan. Mempunyai kemahiran berunding (Negotiation Skill). g. Memiliki kemahiran pengendalian senjata api dan keselamatan.h. 8. e. Mempunyai pengetahuan berkaitan peraturan/ dasar/ undang-undang. Amanah. l. i. f. Di dalam dan luar pejabat. b. d. Mempunyai kemahiran menulis laporan (Report Writing). c. ICT dan sebagainya. Mempunyai kemahiran untuk menganalisis isu. Mempunyai kemampuan dalam mengendalikan kes-kes pendakwaan. 9. benar dan telus b.

Bersyukur. khianat. 41 . Tegas. ANCAMAN/ BAHAYA a. ditembak dan sebagainya. c. Komitmen. Terdedah kepada tekanan mental dan kesihatan. Bijaksana dan disiplin e. Sumber: E-mel daripada Badan Pencegah Rasuah bertarikh 14 September 2008. g. Bekerjasama. j. Terdedah kepada bahaya dan ancaman semasa menjalankan tugas seperti ugutan. c. Proaktif dan serba boleh (Versatile). i. b. harta benda dan organisasi. keluarga. Ancaman terhadap keselamatan diri. d. Taat setia. Profesional. h.11. f.