You are on page 1of 4

I РАЗРЕД

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ
Друштво физичара Србије
ОКРУЖНИ НИВО
Министарство просвете и науке Републике Србије
13.03.2016.
ЗАДАЦИ-фермионска категорија

1. На слици 1. приказана је проста механичка замка састављена од два покретна
клина А и B смештена у жлебу. Доњи клин А може да се креће хоризонтално, док
се горњи клин B може кретати вертикално. Зидови жлеба су апсолутно глатки тј.
нема трења између њих и клинова, а коефицијент трењa између клинова је .
Зидови клинова који су у контакту заклапају угао ? = 45° са хоризонталом.
Колика je минимална сила F потребна да би се клинови покренули и колика је
тада нормална сила на додирној површини између клинова, ако је маса клина B
једнака m. (20п)

Тело масе m1 налази се на глаткој хоризонталној подлози и
повезанo је са телом масе m2, лаким неистегљивим нитима,
пребачених преко идеалних лаких котурова P1 и P2 као на слици 2.
Горње нити су све време хоризонталне и затегнуте. Наћи убрзања
тела a1 и а2 у зависности од m1, m2 и g. (20п)

Слика 1.

2.

Слика 2.

3.Тело масе m=2kg креће се удесно, праволинијски по хоризонталној

подлози брзином интензитета ?. Изненада, тело бива ударено
хоризонталном силом, која делује у кратком временском интервалу.
На графику (слика 3.) приказана је зависност интензитета силе од
времена. Било да сила делује удесно (у правцу и смеру брзине тела
?) или улево (у супротном смеру у односу на смер брзине ?), тело
након њеног деловања настави да се креће удесно. Однос
интензитета брзинa тела након деловања силе у та два случаја је 2:1.
Колики је интензитет брзине ?? (20п)
Слика 3.

4. Систем приказан на слици 4. чине тело масе m=0.3kg, које је преко
идеалне безмасене опруге, која се наставња на лаку неистегљиву нит,
повезано са телом масе M=0.5kg које се налази на равној подлози.
Коефицијент еластичности опруге је k=20N/m. Конац је пребачен преко
идеалног котура занемарљиве масе који се ротира без трења. Тела се крећу
равномерно убрзано, нит је све време затегнута, а опруга је све време
кретања издужена за x=10cm у односу на свој неистегнути положај.
Колики је коефицијент трења између тела масе M и подлоге (g=9.81m/s2)? (20п)

Слика 4.

5. Тело масе m се налази на призми масе M=10m и

нагибног угла ? = 30°, тако да му је доњи део на висини
h=15cm од подлоге (слика 5.). Трење између тела и
призме је занемарљиво. Посматрамо праволинијско
кретање тела низ призму. У првом случају призма је
фиксирана, а у другом случају призма може да се креће по
подлози без трења. У оба случаја у почетном тренутку
систем се пусти из стања мировања. Израчунати за
колико се разликују времена потребна да тело масе m
дотакне подлогу у поменутим случајевима (g=9.81m/s2)? (20п)

Слика 5.

Задатке припремили: др Петар Мали, ПМФ, Нови Сад
Светислав Мијатовић, Физички факултет, Београд
Зоран П. Поповић, Физички факултет, Београд
Рецензент: Доц. др Божидар Николић, Физички факултет, Београд
Председник Комисије за такмичење за средње школе: Доц. др Божидар Николић, Физички факултет, Београд

на клин А потребно је деловати силом F тако да буде испуњено ?? = ?? = 0 (6п). одакле се коначно добија једначина кретања тела М? = ?? − ??? (2п). У првом случају једначина кретања тела низ призму која мирује је ??1? = ?? sin ? (2п). што заменом бројних вредности даје v=3.5kgm/s и он одговара површини испод графика функције ?(?) (4п). Једначине кретања клинова B и А редом су ? 2 − ??? 2 − ?? = ?? ?? (4п) . Из услова задатка је ?1 = 2?2 (2п). ?1? = се добије из једначине ℎ/ sin ? = ? 1? ? 12 2 ? 2 (1п). а уношењем вредности датих у задатку добије се ?2? = раван у другом случају се добија аналогно као у првом и износи ?2 = низ стрму раван до тла се разликују за ∆? = ?1 − ?2 = 12?? (1п). Односно ? + ? ? ? ? ? = 2(? − ) (2п). Пошто је маса тог споја нула (и опруга и конац су безмасени) следи да сила затезања мора бити једнака еластичној сили ? = ??? = ?? (4п). У случају да сила делује удесно интензитет брзине након њеног деловања на камен је ? ?1 = ? + ??(4п). Р2. Одатле се може израчунати ? убрзање ? = = 1. Време кретања тела низ стрму (1п). Из претходних једначина добије се ?2 ?2 = ?2 ? − 2?1 = ?2 ? − 4?1 ?2 (1п). а ? 2? 2? 2 ? одавде се добију убрзања тела ?2 = (1п). еластична и сила затезања.). 22? 41 (1п). када призма може да се креће без трења по хоризонталној равни. Р5. односно ?2 = 0. односно ?1 = 0. Из услова неистегљивости нити и то да је опруга све време константно истегнута следи да су интензитети убрзања тела исти (2п). У другом случају (слика 3. Из добијеног система једначина добије се коефицијент трења ? = ?+? ?? ??? Слика 2. одакле се добија коначна формула за време кретања низ призму када је она фиксирана ?1 = 8ℎ ? (1п). Oдатле је интензитет брзине камена пре деловања силе ? ? = 3 (2п). као и нормална сила између клинова се добију решавањем горе дефинисаног система једначина и редом су ? = ?? 1+? 1−? (2п) ? = ?? 1−? 2 (2п). ? = ((??1 + ∆??1 ) − (?1 + ∆?1 )) + (??1 + ∆??1 ) (3п) одакле се добије веза између помераја тела 2∆??1 − ∆?1 = 0 (2п). Из услова задатка да су котурови идеални. једначина кретања за призму је ??? = ? sin ? (2п).5 ∙ 103 N делује на тело масе m=2kg у временском интервалу ? = 10−3 s.75m/s (2п). Из услова задатка је ?1 = 2?2 (2п). ?? = ?? − ?? (3п). тј. Услов задатка у овом случају постаје ? + ?? = 2(? − ??) (2п) и сређивањем овог израза добија се ? = 3?? (2п). 82ℎ 11? Слика 3.03. ? 2 +4? 1 Р3. Једначина кретања тела масе m је ?? = ?? − ? тј. Сила трења између клинова је ??? = ?? (2п). а ортогонално на њену површину ?? cos ? = ??? sin ? + ? (2п). − 1 (2п). ? − ? 2 − ??? 2 ОКРУЖНИ НИВО 13. ∆??1 = ∆?2 (1п) а напослетку и веза између њихових убрзања 2?2 = ?1 (2п).2016. Р4. Времена кретања тела . а време потребно да дотакне тло (2п). Да би се клинови покренули. одакле се добије убрзање тела масе m. Једначине кретања тела су ?1 ?1 = ?1 (2п). ? Други начин: Сила од ? = 2. ? 2 +4? 1 Слика 1. Минимална сила F. Једначина кретања тела низ призму је ??2? = ??? cos ? + ?? sin ? (2п). а након замене бројних вредности добија се ? = 3. На споју опруге и конца делују две силе.087 (1п). а у случају да делује улево интензитет брзине камена након њеног деловања ће бити ?2 = ? − ? (4п). Први начин:Интензитет импулса који делује на камен у оба случаја је ? = ?∆?=2.75m/s (2п). У случају да сила делује удесно интензитет брзине камена након њеног ? ? деловања ће бити ?1 = ? + (4п).35? (1п).).ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2015/2016.338? (1п). односно ? = 0. Решавањем система једначина добије се убрзање тела у односу на призму ?2? = ? sin ? + ?? ??? 2 ? ?+? ??? 2 ? sin ? (2п). где је ??? = ??? инерцијална сила која се јавља због тога што смо у систему везаном за призму који је неинерцијалан (1п). док је сила трења ??? = ?? = ??? (3п). ГОДИНЕ Друштво физичара Србије Министарство просвете и науке Републике Србије РЕШЕЊА ЗАДАТАКА-фермионска категорија I РАЗРЕД Р1. а за кретање тела масе M је М? = ? − ??? (3п). Кретање тела описано је у неинерцијалном систему везаном за призму. а у случају да делује улево интензитет брзине након њеног деловања на камен је ?2 = ? − ?? (4п). ?2 ?2 = ?2 ? − ?2 (2п). = ?? ?? (4п). ?1 = (1п). Из услова неистегљивости нити имамо везу ? = (??1 − ?1 ) + ??1 = ????? (2п) (слика 1. веза између сила затезања нити је 2?1 = ?2 (3п).25 ∙ 103 m/s2 (4п).

као на слици. Физички факултет. нема трења између њих и клинова. почну да делују силе. На тело занемарљивих димензија масе m=0. Наћи убрзање оба блока као и силу затезања нити. Београд . а коефицијент трењa између клинова је . Тело масе m се налази на призми масе M=10m и нагибног угла ? = 30°.55m/s2. 2. Посматрамо праволинијско кретање тела низ призму.5m/s. У систему на слици 3. 4. (20п) Слика 2. (20п) Слика 3. где су вредности константи А=2m/s. ПМФ. ? ? = ?? + ?.03. Зидови клинова који су у контакту заклапају угао ? = 45° са хоризонталом. приказана је проста механичка замка састављена од два покретна клина А и B смештена у жлебу. а у другом случају призма може да се креће по подлози без трења. тако да му је доњи део на висини h=15cm од подлоге слика 5. Блокови су међусобно повезани неистегљивом нити занемарљиве масе која је све време хоризонтална. При томе тело почне да се креће равномерно убрзано у равни по законитости ? ? = ?? + ?? 2 .81m/s2. У оба случаја у почетном тренутку систем се пусти из стања мировања. које се у почетном тренутку налази на висини ℎ=2m од тла. ЗАДАЦИ-бозонска категорија 1. На слици 1. Београд Зоран П. Колика je минимална сила F потребна да би се клинови покренули и колика је тада нормална сила на додирној површини између клинова. Физички факултет. Израчунати за колико се разликују времена потребна да тело масе m дотакне подлогу у поменутим случајевима (g=9. (12п) б) Написати вектор брзине и интензитет брзине тела након 5s од почетка кретања. 3. Задатке припремили: др Петар Мали. ако је маса клина B једнака m. Трење између тела и призме је занемарљиво.2016.I РАЗРЕД ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2015/2016. (20п) Слика 1. B=0. док се горњи клин B може кретати вертикално. Физички факултет. Полупречници оба круга су исти и износе r. др Божидар Николић. масе блокова су ?1 = ?2 = ?. Физички факултет. др Божидар Николић. Трење између подлоге и блокова као и трење у котуровима занемарити.62kg. Масе котурова се такође занемарују. Наћи зависност брзине горње тачке пресека кругова (тачка C) од растојања d између њихових центара. Нови Сад Светислав Мијатовић. Београд Председник Комисије за такмичење за средње школе: Доц.D=2m. а)Одредити интензитете сила ? и ?1 са слике 4. У првом случају призма је фиксирана. Један од два круга мирује док се други креће транслаторно у правцу првог (вектор брзине усмерен од центра првог ка центру другог круга) брзином v као на слици 2.81m/s2)? (20п) Слика 5. ако на блок 1 делује хоризонтална сила константног интензитета надесно. Зидови жлеба су апсолутно глатки тј. (8п) 5. C=1. ГОДИНЕ Друштво физичара Србије ОКРУЖНИ НИВО Министарство просвете и науке Републике Србије 13. Поповић. константног интензитета. Које су координате тела у том Слика 4. тренутку? Узети g=9. Београд Рецензент: Доц. Доњи клин А може да се креће хоризонтално.

?1 ?1 = 2?(3п). Р4. = ?? ?? (4п). б) Вектор брзине након 5s од почетка кретања је ? = ?? ?? + ?? ?? (1п). Сада можемо да доведемо у везу укупну брзину тачке пресека са њеном пројекцијом дуж X осе ?? = ??? sin ? = ? 2 sin ? ? = 2 1− ? 2 2? (6п). Ако се искористи веза ? = (1п) добију се убрзања тела ?2 = 4 (1п). Аналогним поступком налази се ∆? ?? = ? = 1. Слика 3. Да би се клинови покренули. Из услова да делују силе константног интензитета. Пројекција вектора брзине ? тачке пресека кругова дуж X осе има интензитет . стога је њихова брзина на правцу који дефинишу центри кругова ??? = Δ?? Δt = Δ ?? 2 Δ ?? 1 + Δt Δt 2 = ??1 +??2 2 = ?+0 2 = ? 2 (7п). Даље. Према једначинама кретања померај тела дуж x осе на кратком временском интервалу од t-t/2 do t+t/2 износи ∆? = ? ? + ∆?/2 + ?(? + ∆?/2)2 − ? ? − ∆?/2 − ?(? − ∆?/2)2 = ?∆? + 2??∆? (1п). (Уколико неко директно из једначина положаја добије добре вредности убрзања признати све поене. Минимална сила F. Р2.35? (1п). ?1 = 6 ? 13 ? (1п) и сила затезања нити ? = 3? 13 13 ? (1п). добије се x компонента убрзања ?? = ? = 2? = 1. па следи ?? =7. где је ??? = ??? инерцијална сила која се јавља због тога што смо у систему везаном за призму који је неинерцијалан (1п). Кретање тела описано је у неинерцијалном систему везаном за призму.65m/s (1п). Слика 2. Слика 1. ГОДИНЕ Друштво физичара Србије Министарство просвете и науке Републике Србије РЕШЕЊА ЗАДАТАКА-бозонска категорија I РАЗРЕД ? Р1.) Одатле се добија систем једначина ?1 3 2 ? ?1 2 2 = + ?? (2п).5m/s (2п). из промене x компоненте тренутне брзине ∆?? = ? + 2? ? + ∆?/2 − ? − ∆? ∆? ∆? 2? ? − ∆?/2 = 2?∆? (1п). Р3. 22? 41 (1п). Координате тачке у том тренутку су (23. ? − ? 2 − ??? 2 ОКРУЖНИ НИВО 13.03. се налазе на половини растојања између центара кругова. У другом случају (слика 3. Горња и доња тачка пресека кругова слика 1. следи да се тело креће равномерно убрзано. 9. Једначине кретања клинова B и А редом су 2 − ??? 2 − ?? = ?? ?? (4п) . једначина кретања за призму је ??? = ? sin ? (2п).ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2015/2016.5?/? (1п) и ?? = 0 (1п). а ортогонално на њену површину ?? cos ? = ??? sin ? + ? (2п). Р5. где је ?? = ?0? + ?? ?. Решавањем система једначина добије се убрзање тела у односу на призму ?2? = ? sin ? + ?? ??? 2 ? ?+? ??? 2 ? sin ? (2п). Решавањем система добију се интензитети сила ? = ?(? + ?? 3)=7. одакле се добија коначна формула за време кретања низ призму када је она фиксирана ?1 = 8ℎ ? (1п). када призма може да се креће без трења по хоризонталној равни.). одакле се добије убрзање тела масе m.) добије се веза између помераја тела 3∆?2 − 2∆?1 = 0 (3п). а уношењем вредности датих у задатку добије се ?2? = (1п). . Време кретања тела низ стрму раван у другом случају се добија аналогно као у првом и износи ?2 = 82ℎ 11? односно ?2 = 0. а време потребно да дотакне тло се добије из једначине ℎ/ sin ? = (2п). У првом случају једначина кретања тела низ призму која мирује је ??1? = ?? sin ? (2п). те 2 стога њена укупна брзина мора да буде тангента на ту кружницу (7п). ?1? = ? 1? ? 12 2 ? 2 (1п).1?/? 2 (1п). а ?? = ?0? = ?=1. које међусобно нису у равнотежи. као и нормална сила између клинова се добију решавањем горе дефинисаног система једначина и редом су ? = ?? 1+? 1−? (2п) ? = ?? 1−? 2 (2п).22N (1п).26N (1п) и ?1 = ?(?? + ? 3)=11.5m/s (2п). а одатле следи веза између убрзања ова два 3? ? 2 4 ? тела 3?2 = 2?1 (3п). Сила трења између клинова је ??? = ?? (2п). Једначине кретања тела 1 и 2 су: ?2 ?2 = ? − 3? (3п) .5m) (2п). на клин А потребно је деловати силом F тако да буде испуњено ?? = ?? = 0 (6п).75m.338? (1п). Тачка C се креће по кружници 2. Интензитет брзине је ? = ??2 + ??2 =7. константне дужине ? = 3?2 − 2?1 − ? + ? (4п) (слика 2. ?0? = ?? ? = 0 = ? = 2?/?. Времена кретања тела низ стрму раван до тла се разликују за ∆? = ?1 − ?2 = 12?? (1п). Једначина кретања тела низ призму је ??2? = ??? cos ? + ?? sin ? (2п). односно ?1 = 0. Из услова да је нит неистегљива тј. + ? 3 2 − ?1 = ??? (2п).2016. одакле добијемо x компоненту тренутне ∆? ?∆?+2?? ∆? брзине ?? = = = ? + 2?? (1п).