You are on page 1of 1

Klíčové pojmy (1

)
didaktika – obecná- nadřazená všem dalším, = teorie vyučování
(vzdělávání). Zabývá se tím: „Co a k jakým účelům se vyučuje“. „Jak se to
vyučuje“.
Speciální- patří pod ní ty předmětové, oborové,..- konkrétní příklady ( jiné
učit aj, a chemii
oborová- teorie o vzdělávání týkajícím se skupin předmětů např. did.
Přírodovědných předmětů. Zabývá se celkovou kutikulární koncepcí určité
skupiny předmětů, tj. především cíly a obsahem, organizačními formami,
vyuč.metodami a prostředky
systém – výuky, didaktický
vnitřní struktura systému –
didaktický trojúhelník (J. F. Herbart) 1)učitel 2) učivo 3) žák
1-2 = didaktická transformace, 1-3= sociální interakce
výuka- systém, který zahrnuje, jak proces vyučování, tak především cíle
výuky, obsah výuky, podmínky, determinanty a prostředky výuky, typy
výuky, výsledky výuky
vyučování- základní a nejvýznamnější forma vzdělávání a výchovy
činnost učitele
činnost spočívající v interakci učitele a žáků, jejímž základem je záměrné
působení na žáky tak, aby u nich docházelo k učení
učení - získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu života
psychologie)

(obor

výukový cíl – 1) zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v
součinnosti se žáky směřuje, 2) výsledek je vyjádřen ve změnách, jichž se
prostřednictvím vyučování dosahuje ve vědomostech, dovednostech,
vlastnostech žáků, v utváření jejich hodnotové orientace i v jeho
osobnostním rozvoji.
cíl kognitivní- poznatky a porozumění
cíl operativní- produktivní činnosti, praktické dovednosti
cíl hodnotový – hodnoty a postoje
kog.cíle dle B. taxonomie (1Znalost 2Porozumění 3Aplikace 4Analýza
5Syntéza 6Hodnocení)

cílová kategorie, úroveň osvojení