You are on page 1of 11

Dalil Membaca dan Menghafal Al-Quran

Dalil Tentang Membaca & Menghafal Al-Quran

‫سرري نونعنليِنننيججةةي نيررججججنونن‬
‫إيِنمني رلميِنذينني نيرتجلنونني يِنكنتهانبي ر ميِن‬
‫صنلنةي نونأننفجقنوري يِنمممهاي نرنزرقننهاجهرمي يِن ر‬
‫لي نوأننقهاجمنوري رل م‬
‫ي يِنلجيننومفنيجهرمي أجججنونرجهرمي نونييِنزيندجهمي ممني نف ر‬. ‫يِنتنجهانرةةي ملني نتجبنونر‬
‫ضيِنليِنهي إيِنمنجهي نغجفنورري نشجكنورر‬
Sesungguhnya ‫ي‬orang-orang ‫ي‬yang ‫ي‬selalu ‫ي‬membaca ‫ي‬kitab ‫ي‬Allah ‫ي‬dan ‫ي‬mendirikan ‫ي‬shalat ‫ي‬dan
menafkahkan ‫ي‬sebahagian ‫ي‬dari ‫ي‬rezki ‫ي‬yang ‫ي‬Kami ‫ي‬anugerahkan ‫ي‬kepada ‫ي‬mereka ‫ي‬dengan ‫ي‬diamdiam ‫ي‬dan ‫ي‬terang-terangan, ‫ي‬mereka ‫ي‬itu ‫ي‬mengharapkan ‫ي‬perniagaan ‫ي‬yang ‫ي‬tidak ‫ي‬akan ‫ي‬merugi,
agar ‫ ي‬Allah ‫ ي‬menyempurnakan ‫ ي‬kepada ‫ ي‬mereka ‫ ي‬pahala ‫ ي‬mereka ‫ ي‬dan ‫ ي‬menambah ‫ ي‬kepada
mereka ‫ي‬dari ‫ي‬karunia-Nya. ‫ي‬Sesungguhnya ‫ي‬Allah ‫ي‬Maha ‫ي‬Pengampun ‫ي‬lagi ‫ي‬Maha ‫ي‬Mensyukuri.
(QS ‫ي‬Al ‫ي‬Fathir: ‫ي‬29-30)

Tilawah ‫ي‬Al ‫ي‬Qur’an ‫ي‬ada ‫ي‬dua ‫ي‬jenis: ‫ي‬tilawah ‫ي‬hukmiyah ‫ي‬dan ‫ي‬tilawah ‫ي‬lafdziyah. ‫ي‬Tilawah ‫ي‬hukmiyah
yaitu ‫ ي‬dengan ‫ ي‬membenarkan ‫ ي‬kabar ‫ ي‬yang ‫ ي‬ada ‫ ي‬di ‫ ي‬dalamnya ‫ ي‬dan ‫ ي‬menjalankan ‫ ي‬hukumhukumnya ‫( ي‬mengerjakan ‫ ي‬peritah ‫ ي‬dan ‫ ي‬menjauhi ‫ ي‬larangan ‫ ي‬di ‫ ي‬dalamnya). ‫ ي‬Adapun ‫ ي‬tilawah
lafdziyah ‫ ي‬yaitu ‫ ي‬dengan ‫ ي‬membacanya. ‫ ي‬Ada ‫ ي‬begitu ‫ ي‬banyak ‫ ي‬dalil ‫ ي‬yang ‫ ي‬menyebutkan
keutamaan ‫ي‬membaca ‫ي‬al ‫ي‬Qur’an.

‫نمنثجلي ررلجمجرؤيِنمني رلمجيِنذ يي نيرقجنرجأي ررلجقجررنآنني نكنمنثجيِنلي ر ر ج‬ ‫لرتجرمججيِنةي يِنريجحنهججهاي نطميجربي نونطرعجمنهجهاي نطميجربي نونمنثججل‬ ‫يِن‬ ‫ج‬ ‫ررلجمرؤيِنميِنني رلميِنذ يي نلي نيرقنرأي ررلجقررنآنني نكنمنثيِنلي رلمترمنريِنةي نلي يِنرينحي لننههاي نونطرعجمنههاي جحرلرنو‬ “Perumpamaan ‫ ي‬seorang ‫ ي‬muslim ‫ ي‬yang ‫ ي‬membaca ‫ ي‬al ‫ ي‬Qur’an ‫ ي‬adalah ‫ ي‬seperti ‫ ي‬buah ‫ ي‬Utrujah. Disebutkan ‫ي‬juga ‫ي‬dalam ‫ي‬shahih ‫ي‬Bukhari ‫ي‬dan ‫ي‬Muslim. ‫ي‬Adapun ‫ي‬perumpamaan ‫ي‬seorang ‫ي‬muslim ‫ي‬yang ‫ي‬tidak membaca ‫ي‬al ‫ي‬Qur’an ‫ي‬adalah ‫ي‬seperti ‫ي‬buah ‫ي‬Kurma. ‫ي‬Adapun orang ‫ي‬yang ‫ي‬membaca ‫ي‬al ‫ي‬Qur’an ‫ي‬dengan ‫ي‬terbata-bata ‫ي‬dan ‫ي‬berat ‫ي‬atasnya ‫ي‬maka ‫ي‬baginya ‫ي‬dua pahala” Disebutkan ‫ي‬dalam ‫ي‬shahihain ‫ي‬juga ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam ‫ي‬bersabda. baunya ‫ي‬enak ‫ي‬dan ‫ي‬rasanya ‫ي‬juga ‫ي‬enak. Rasulullah ‫ي‬shollallahu ‫‘ي‬alahi ‫ي‬wasallam ‫ي‬bersabda. ‫نخريجرجكرمي نمرني نتنعلمنمي ررلجقررنآنني نونعلمنمجه‬ “Sebaik-baik ‫ي‬kalian ‫ي‬adalah ‫ي‬orang ‫ي‬yang ‫ي‬mempelajari ‫ي‬al ‫ي‬Qur’an ‫ي‬dan ‫ي‬mengajarkannya”. . ‫ي‬tidak ‫ي‬ada ‫ي‬baunya ‫ي‬dan ‫ي‬rasanya ‫ي‬manis”.Disebutkan ‫ ي‬dalam ‫ ي‬shahih ‫ ي‬Bukhari ‫ ي‬dari ‫ ي‬sahabat ‫ ي‬Utsman ‫ ي‬bin ‫ ي‬Affan ‫ ي‬radhiyallahu ‫‘ ي‬anhu. ‫ررلنمهايِنهجري يِنبهارلجقررنآيِنني نمنعي رلمسنفنريِنةي ررليِنكنرريِنمي ررلنبنرنريِنةي نورلميِنذ يي نيرقنرجأي ررلجقججررنآنني نونينتنترعنتجججعي يِنفيججيِنهي نوجهججننوي نعلنريججيِنه‬ ‫نشهاققي لنجهي أنرجنرريِنن‬ “Orang ‫ي‬yang ‫ي‬mahir ‫ي‬membaca ‫ي‬al ‫ي‬Qur’an ‫ي‬bersama ‫ي‬malaikat ‫ي‬yang ‫ي‬mulia ‫ي‬lagi ‫ي‬taat. ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam bersabda.

‫ي‬telah ‫ي‬berkata: ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬saw. ” ‫[ي‬HR Tirmidzi] Dari ‫ي‬Nawwas ‫ي‬bin ‫ي‬Sam'an ‫ي‬ra. kedua-duanya ‫ ي‬menjadi ‫ ي‬hujjah ‫( ي‬pembela) ‫ ي‬orang ‫ ي‬yang ‫ ي‬membaca ‫ ي‬dan ‫ ي‬mengamalkannya. ‫ي‬bagaikan ‫ي‬buah ‫ي‬Utrujjah. ‫لي نفلنجهي يِنبيِنهي نحنسنرةي نوررلنحنسججنجةي يِنبنعرشججيِنري أنرمنثهايِنلنهججهاي نلي أنجقججنوجلي رلججمي نحججرررف‬ ‫نمرني نقنرنأي نحررةفهاي يِنمرني يِنكنتهايِنبي ر ميِن‬ ‫نونليِنكرني أنيِنلرفي نحرررفي نونلرمي نحرررفي نويِنميرمي نحرررف‬ “Barangsiapa ‫ ي‬membaca ‫ ي‬satu ‫ ي‬huruf ‫ ي‬dari ‫ ي‬kitabullah ‫ ي‬maka ‫ ي‬baginya ‫ ي‬sebuah ‫ ي‬kebaikan. ‫“ي‬Bacalah ‫ي‬al ‫ي‬Qur’an ‫ي‬sesungguhnya dia ‫ ي‬akan ‫ ي‬datang ‫ ي‬di ‫ ي‬hari ‫ ي‬kiamat ‫ ي‬sebagai ‫ ي‬pemberi ‫ ي‬syafaat ‫ ي‬bagi ‫ ي‬yang ‫ ي‬membacanya” ‫[ ي‬HR Muslim]. ‫ ي‬Saya ‫ ي‬tidak ‫ ي‬mengatakan ‫ ي‬aliflammim sebagai ‫ي‬satu ‫ي‬huruf ‫ي‬tetapi ‫ي‬alif ‫ي‬adalah ‫ي‬satu ‫ي‬huruf. ‫ ي‬Dan sebuah ‫ ي‬kebaikan ‫ ي‬dilipatgandakan ‫ ي‬sepuluh ‫ ي‬kalinya. ‫ي‬bersabda. ‫ي‬bersabda. "(Riwayat ‫ ي‬Bukhari ‫& ي‬ Muslim) Dari ‫ي‬Abu ‫ي‬Musa ‫ي‬Al-Asy’ari ‫ي‬RA. harum ‫ي‬baunya ‫ي‬dan ‫ي‬lezat ‫ي‬rasanya. ‫ ي‬akan ‫ ي‬mendapat ‫ ي‬dua ‫ ي‬pahala.Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam ‫ي‬juga ‫ي‬bersabda. Dalam ‫ي‬hadits ‫ي‬lainnya ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam ‫ي‬pun ‫ي‬juga ‫ي‬bersabda. ‫"ي‬Di ‫ي‬hari ‫ي‬Akhirat ‫ي‬kelak ‫ي‬akan ‫ي‬didatangkan ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬dan ‫ي‬orang ‫ي‬yang membaca ‫ي‬dan ‫ي‬mengamalkannya. " (Riwayat ‫ي‬Muslim) Dari ‫ي‬Aisyah ‫ي‬ra. ‫ي‬lam ‫ي‬satu ‫ي‬huruf ‫ي‬dan ‫ي‬mim ‫ي‬satu ‫ي‬huruf. ‫ي‬didahului ‫ي‬dengan ‫ي‬surat ‫ي‬Al ‫ي‬Baqarah ‫ي‬dan ‫ي‬Surah ‫ي‬Ali ‫'ي‬Imran. ‫ي‬Dan ‫ي‬perumpamaan ‫ي‬orang ‫ي‬mukmin ‫ي‬yang ‫ي‬tidak ‫ي‬membaca . ‫"ي‬Orang ‫ي‬yang ‫ي‬membaca ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an dengan ‫ ي‬terbata-bata ‫ ي‬karena ‫ ي‬susah. ‫ي‬ia ‫ي‬berkata ‫ي‬: ‫ي‬Telah ‫ي‬berkata ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa Sallam ‫ي‬: ‫“ي‬Perumpamaan ‫ي‬orang ‫ي‬mukmin ‫ي‬yang ‫ي‬membaca ‫ي‬AlQuran. ‫ي‬telah ‫ي‬berkata: ‫ي‬Aku ‫ي‬mendengar ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi wa ‫ي‬Sallam.

‫ي‬Pagi-paginya ‫ي‬laki-laki ‫ي‬itu mendatangi ‫ ي‬Nabi ‫ ي‬Muhammad ‫ ي‬Shallallahu ‫' ي‬Alaihi ‫ ي‬wa ‫ ي‬Sallam. ‫ي‬beliau ‫ي‬berkata: ‫ي‬Hadits ‫ي‬ini ‫ي‬hasan ‫ي‬sahih) . " ‫(ي‬Riwayat ‫ي‬Tirmizi. ‫" ي‬Itu ‫ ي‬adalah ‫ ي‬ketenangan ‫ ي‬yang ‫ ي‬turun ‫ ي‬karena ‫ي‬Al ‫ ي‬Qur'an. ‫ ي‬tiba-tiba ‫ ي‬ada ‫ ي‬awan melindunginya ‫ي‬dan ‫ي‬semakin ‫ي‬mendekat ‫ي‬dan ‫ي‬kudanya ‫ي‬menjauhinya. " (Riwayat ‫ي‬Bukhari ‫ي &ي‬Muslim) Dari ‫ي‬Barra' ‫ي‬bin ‫'ي‬Azib ‫ي‬ra. ‫ي‬Dan ‫ي‬orang ‫ي‬munafik ‫ي‬yang ‫ي‬tidak ‫ي‬membaca ‫ي‬AlQuran ‫ي‬bagaikan ‫ي‬buah ‫ي‬Handzalah. ‫ ي‬bagaikan ‫ ي‬buah ‫ ي‬kurma. ‫ ي‬bagaikan ‫ ي‬bunga ‫( ي‬rihanah)."Sesungguhnya ‫ي‬Allah ‫ي‬mengangkat ‫(ي‬martabat) ‫ي‬sebagian ‫ي‬orang ‫ي‬dan ‫ي‬merendahkan sebagian ‫ي‬lainnya ‫ي‬dengan ‫ي‬sebab ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. ‫ ي‬tidak ‫ ي‬harum ‫ ي‬dan ‫ ي‬rasanya ‫ ي‬manis. ‫ي‬Bukhari ‫ي‬dan ‫ي‬Muslim). ‫ ي‬bahwa ‫ ي‬Nabi ‫ ي‬Muhammad ‫ ي‬Shallallahu ‫' ي‬Alaihi ‫ ي‬wa ‫ ي‬Sallam. ‫ ي‬harum ‫ ي‬baunya ‫ ي‬dan ‫ ي‬pahit rasanya. ‫ي‬dari ‫ي‬Nabi ‫ي‬Muhammad ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam. ” ‫(ي‬HR. dan ‫ ي‬laki-laki ‫ ي‬yang ‫ ي‬dianugerahi ‫ ي‬harta ‫ ي‬sedang ‫ ي‬dia ‫ ي‬menginfakkannya ‫ ي‬siang ‫ ي‬dan ‫ ي‬malam.AlQuran. "Sesungguhnya ‫ي‬orang ‫ي‬yang ‫ي‬tidak ‫ي‬ada ‫ي‬dalam ‫ي‬dirinya ‫ي‬sesuatu ‫ي‬pun ‫ي‬dari ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬laksana sebuah ‫ي‬rumah ‫ي‬yang ‫ي‬runtuh. ‫ ي‬dan ‫ ي‬menceritakan ‫ ي‬peristiwa tersebut. ‫ي‬telah ‫ي‬berkata: ‫ي‬Seorang ‫ي‬laki-laki ‫ي‬membaca ‫ي‬surat ‫ي‬Al ‫ي‬Kahfi ‫ي‬dan ‫ي‬di sisinya ‫ ي‬ada ‫ ي‬seekor ‫ ي‬kuda ‫ ي‬yang ‫ ي‬diikat ‫ ي‬dengan ‫ ي‬dua ‫ ي‬tali ‫ ي‬panjang. Dari ‫ ي‬Umar ‫ ي‬bin ‫ ي‬al ‫ ي‬Khatthab ‫ ي‬ra. " ‫(ي‬Riwayat ‫ي‬Muslim) Dari ‫ي‬Ibnu ‫ي‬Umar ‫ي‬ra. ‫ ي‬Perumpamaan ‫ ي‬orang munafik ‫ ي‬yang ‫ ي‬membaca ‫ ي‬AlQuran. ‫ي‬bersabda. ‫ي‬beliau ‫ي‬berkata: ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam. "Tidak ‫ ي‬boleh ‫ ي‬iri ‫ ي‬kecuali ‫ ي‬pada ‫ ي‬dua ‫ ي‬perkara: ‫ ي‬Laki-laki ‫ ي‬yang ‫ ي‬dianugerahi ‫( ي‬kefahaman ‫ ي‬yang sahih ‫ي‬tentang) ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬sedang ‫ي‬dia ‫ي‬membaca ‫ي‬dan ‫ي‬mengamalkannya ‫ي‬siang ‫ي‬dan ‫ي‬malam. ‫ي‬tidak harum ‫ي‬dan ‫ي‬rasanya ‫ي‬pahit. " (Riwayat ‫ي‬Bukhari ‫ي &ي‬Muslim) Dari ‫ي‬Ibnu ‫'ي‬Abbas ‫ي‬ra. ‫ي‬telah ‫ي‬bersabda. bersabda. ‫ ي‬maka ‫ ي‬beliau ‫ ي‬bersabda.

‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam. ‫ي‬keluar ‫ي‬dan ‫ي‬kami berada ‫ي‬di ‫ي‬beranda ‫ي‬masjid. "(Riwayat ‫ي‬Muslim) Dari ‫ ي‬Ibnu ‫ ي‬Mas'ud ‫ ي‬ra. ‫ي‬Beliau ‫ي‬bersabda: ‫"ي‬Siapakah ‫ي‬di ‫ي‬antara ‫ي‬kalian ‫ي‬yang ‫ي‬tiap ‫ي‬hari ‫ي‬ingin pergi ‫ ي‬ke ‫ ي‬Buthan ‫ ي‬atau ‫' ي‬Aqiq ‫ ي‬dan ‫ ي‬kembali ‫ ي‬dengan ‫ ي‬membawa ‫ ي‬dua ‫ ي‬ekor ‫ ي‬unta ‫ ي‬yang ‫ ي‬gemuk sedang ‫ ي‬dia ‫ ي‬tidak ‫ ي‬melakukan ‫ ي‬dosa ‫ ي‬dan ‫ ي‬tidak ‫ ي‬memutuskan ‫ ي‬hubungan ‫ ي‬silaturahmi?" ‫ ي‬Kami menjawab. ‫ي‬belajar ‫ي‬atau ‫ي‬membaca ‫ي‬dua ‫ي‬ayat ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬akan ‫ي‬lebih ‫ي‬baik ‫ي‬baginya ‫ي‬dari ‫ي‬dua ‫ي‬ekor unta.Dari ‫ي‬Abdullah ‫ي‬bin ‫'ي‬Amru ‫ي‬bin ‫ي‬Al ‫'ي‬Ash ‫ي‬ra. ‫"ي‬Kami ‫ي‬ingin ‫ي‬ya ‫ي‬Rasulullah" ‫ي‬Lantas ‫ي‬beliau ‫ي‬bersabda. ‫ ي‬bahawasanya ‫ ي‬Nabi ‫ ي‬Muhammad ‫ ي‬Shallallahu ‫' ي‬Alaihi ‫ ي‬wa ‫ ي‬Sallam. ‫ي‬lantas ‫ي‬dia ‫ي‬berkata ‫ي‬aku pernah ‫ي‬mendengar ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam. ‫ي‬dari ‫ي‬Nabi ‫ي‬Muhammad ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam. bersabda. ‫"ي‬Mengapa ‫ي‬tidak ‫ي‬pergi ‫ي‬saja ke ‫ي‬masjid. ‫ي‬berkata. "(Riwayat ‫ي‬Tirmizi. " ‫(ي‬Riwayat ‫ي‬Muslim) Dari ‫ ي‬Imran ‫ ي‬bin ‫ ي‬Hushoin ‫ ي‬bahawa ‫ ي‬beliau ‫ ي‬melewati ‫ ي‬seseorang ‫ ي‬yang ‫ ي‬sedang ‫ ي‬membaca ‫ي‬Al Qur'an ‫ي‬kemudian ‫ي‬dia ‫ي‬berdoa ‫ي‬kepada ‫ي‬Allah ‫ي‬lalu ‫ي‬ia ‫ي‬kembali ‫ي‬membaca. ‫ي‬tingkatkan dan ‫ي‬perindah ‫ي‬bacaanmu ‫ي‬sebagaimana ‫ي‬kamu ‫ي‬memperindah ‫ي‬urusan ‫ي‬di ‫ي‬dunia. "(Riwayat ‫ي‬Abu ‫ي‬Daud ‫ي‬dan ‫ي‬Tirmizi. beliau ‫ي‬bersabda. ‫ي‬beliau ‫ي‬berkata ‫ي‬: ‫ي‬Hadits ‫ي‬ini ‫ي‬hasan) . ‫ي‬bersabda. ‫ي‬dan ‫ي‬empat ‫ي‬ayat ‫ي‬lebih ‫ي‬baik ‫ي‬dari ‫ي‬empat ‫ي‬ekor unta. ‫"ي‬Akan ‫ي‬dikatakan ‫ي‬kepada ‫ي‬orang ‫ي‬yang ‫ي‬membaca ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an: ‫ي‬Baca. ‫ي‬dan ‫ي‬tiga ‫ي‬ayat ‫ي‬lebih ‫ي‬baik ‫ي‬dari ‫ي‬tiga ‫ي‬ekor ‫ي‬unta. ‫ي‬beliau berkata: ‫ي‬Hadits ‫ي‬ini ‫ي‬hasan ‫ي‬sahih) Dari ‫'ي‬Uqbah ‫ي‬Bin ‫'ي‬Amir ‫ي‬ra. ‫"ي‬Yang ‫ي‬paling ‫ي‬layak ‫ي‬mengimami ‫ي‬kaum ‫ي‬dalam ‫ي‬shalat ‫ي‬adalah ‫ي‬mereka ‫ي‬yang ‫ي‬paling fasih ‫ي‬membaca ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. ‫ي‬demikianlah ‫ي‬seterusnya ‫ي‬mengikuti ‫ي‬hitungan ‫ي‬unta. ‫ي‬sesungguhnya kedudukanmu ‫ي‬pada ‫ي‬akhir ‫ي‬ayat ‫ي‬yang ‫ي‬engkau ‫ي‬baca. ‫"ي‬Barangsiapa ‫ي‬yang membaca ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬maka ‫ي‬berdoalah ‫ي‬kepada ‫ي‬Allah ‫ي‬dengan ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬karena ‫ي‬sesungguhnya akan ‫ ي‬datang ‫ ي‬beberapa ‫ ي‬kaum ‫ ي‬yang ‫ ي‬membaca ‫ ي‬Al ‫ ي‬Qur'an ‫ ي‬dan ‫ ي‬orang-orang ‫ ي‬berdo'a dengannya.

R ‫ي‬Ad-Darimi) Demikianlah ‫ ي‬diantara ‫ ي‬keutamaan ‫ ي‬tilawah ‫ ي‬al ‫ ي‬Qur’an. ‫ي‬Tirmidzi) Berikut ‫ي‬adalah ‫ي‬Fadhail ‫ي‬Hifzhul ‫ي‬Qur'an ‫(ي‬Keutamaan ‫ي‬menghafal ‫ي‬Qur'an) ‫ي‬yang ‫ي‬dijelaskan ‫ي‬Allah dan ‫ ي‬Rasul-Nya. ‫ي‬Bukhari) . ‫ ي‬sehingga ‫ ي‬tetangganya ‫ ي‬mendengar ‫ ي‬bacaannya. ‫ ي‬kemudian ‫ ي‬ia ‫ ي‬berkata. ‫ي‬menginginkan ‫ي‬seseorang yang ‫ ي‬diajarkan ‫ ي‬oleh ‫ ي‬Allah ‫ ي‬kepadanya ‫ ي‬Al ‫ ي‬Qur'an ‫ ي‬kemudian ‫ ي‬ia ‫ ي‬membacanya ‫ ي‬sepanjang malam ‫ ي‬dan ‫ ي‬siang. "Tidak ‫ي‬boleh ‫ي‬seseorang ‫ي‬berkeinginan ‫ي‬kecuali ‫ي‬dalam ‫ي‬dua ‫ي‬perkara. ‫ ي‬sehingga ‫ ي‬hati ‫ ي‬seorang ‫ ي‬individu ‫ ي‬muslim ‫ ي‬tidak kosong ‫ي‬dari ‫ي‬sesuatu ‫ي‬bagian ‫ي‬dari ‫ي‬kitab ‫ي‬Allah ‫ي‬swt. Banyak ‫ي‬hadits ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallamyang ‫ي‬mendorong ‫ي‬untuk ‫ي‬menghafal ‫ي‬Al Qur'an ‫ ي‬atau ‫ ي‬membacanya ‫ ي‬di ‫ ي‬luar ‫ ي‬kepala. ‫ ي‬agar ‫ ي‬kita ‫ ي‬lebih ‫ ي‬terangsang ‫ ي‬dan ‫ ي‬bergairah ‫ ي‬dalam ‫ ي‬berinteraksi ‫ ي‬dengan ‫ي‬Al Qur'an ‫ي‬khususnya ‫ي‬menghafal. ‫ي‬Dan ‫ي‬berilah ‫ي‬kabar gembira ‫ي‬kepada ‫ي‬siapa ‫ي‬saja ‫ي‬yang ‫ي‬mencintai ‫ي‬Al-Qur’an ‫(“ي‬H. 'Andaikan ‫ي‬aku ‫ي‬diberi ‫ي‬sebagaimana ‫ي‬si ‫ي‬fulan ‫ي‬diberi. ‫ي‬sehingga ‫ي‬aku ‫ي‬dapat ‫ي‬berbuat ‫ي‬sebagaimana si ‫ي‬fulan ‫ي‬berbuat'" ‫(ي‬HR. ‫ي‬Hifzhul ‫ي‬Qur'an ‫ي‬merupakan ‫ي‬nikmat ‫ي‬rabbani ‫ي‬yang ‫ي‬datang ‫ي‬dari ‫ي‬Allah Bahkan ‫ي‬Allah ‫ي‬membolehkan ‫ي‬seseorang ‫ي‬memiliki ‫ي‬rasa ‫ي‬iri ‫ي‬terhadap ‫ي‬para ‫ي‬ahlul ‫ي‬Qur'an. " ‫(ي‬HR. ‫ ي‬Semoga ‫ ي‬Allah ‫ ي‬memberi ‫ ي‬taufiq ‫ ي‬kita semuanya ‫ي‬untuk ‫ي‬senantiasa ‫ي‬semangat ‫ي‬bertilawah ‫ي‬al ‫ي‬Qur’an. ‫ي‬siapa ‫ي‬yang ‫ي‬masuk ‫ي‬ke ‫ي‬dalamnya ‫ي‬akan ‫ي‬aman. Al-Qur’an ‫ي‬itu ‫ي‬benteng ‫ي‬Allah. ‫ي‬Seperti ‫ي‬dalam ‫ي‬hadits ‫ي‬yang ‫ي‬diriwayatkan oleh ‫ي‬Ibnu ‫ي‬Abbas. ‫"ي‬Orang ‫ي‬yang ‫ي‬tidak ‫ي‬mempunyai ‫ي‬hafalan ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬sedikit ‫ي‬pun ‫ي‬adalah ‫ي‬seperti rumah ‫ي‬kumuh ‫ي‬yang ‫ي‬mau ‫ي‬runtuh. Fadhail Dunia 1.“Bacalah ‫ي‬Al-Qur’an ‫ي‬karena ‫ي‬Allah ‫ي‬tidak ‫ي‬akan ‫ي‬menyiksa ‫ي‬hati ‫ي‬orang ‫ي‬yang ‫ي‬menjaga ‫ي‬Al-Qur’an.

"Adalah ‫ ي‬nabi ‫ ي‬mengumpulkan ‫ ي‬di ‫ ي‬antara ‫ ي‬dua ‫ ي‬orang ‫ ي‬syuhada ‫ ي‬Uhud ‫ ي‬kemudian ‫ ي‬beliau bersabda. ‫ ي‬kemudian ‫ ي‬Rasul ‫ ي‬mengetes ‫ ي‬hafalan ‫ ي‬mereka. ‫ي‬Nabi ‫ي‬Muhammad ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam ‫ي‬memberikan ‫ي‬amanat pada ‫ي‬para ‫ي‬hafizh ‫ي‬dengan ‫ي‬mengangkatnya ‫ي‬sebagai ‫ي‬pemimpin ‫ي‬delegasi. ‫" ي‬Telah ‫ي‬mengutus ‫ي‬Rasulullah ‫ ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam sebuah ‫ ي‬delegasi ‫ ي‬yang ‫ ي‬banyak ‫ ي‬jumlahnya. " ‫(ي‬HR. ‫ي‬ketika ‫ي‬ditunjuk kepada ‫ي‬salah ‫ي‬satunya. ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬menjanjikan ‫ي‬kebaikan. ‫ي‬maka ‫ي‬sungguh dirinya ‫ ي‬telah ‫ ي‬menaiki ‫ ي‬derajat ‫ ي‬kenabian. Bukhari) Pada ‫ي‬kesempatan ‫ي‬lain. ‫ ي‬hanya ‫ ي‬saja ‫ ي‬tidak ‫ ي‬diwahyukan ‫ ي‬kepadanya. ‫ي‬bedanya ‫ي‬ia tidak ‫ي‬mendapatkan ‫ي‬wahyu. Dari ‫ي‬Abu ‫ي‬Hurairah ‫ي‬ia ‫ ي‬berkata. ‫ي‬Seorang ‫ي‬hafizh ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬adalah ‫ي‬orang ‫ي‬yang ‫ي‬mendapatkan ‫ي‬Tasyrif ‫ي‬nabawi ‫(ي‬penghargaan khusus ‫ي‬dari ‫ي‬Nabi ‫ي‬SAW) Di ‫ ي‬antara ‫ ي‬penghargaan ‫ ي‬yang ‫ ي‬pernah ‫ ي‬diberikan ‫ ي‬Nabi ‫ ي‬Muhammad ‫ ي‬Shallallahu ‫' ي‬Alaihi ‫ ي‬wa Sallam ‫ي‬kepada ‫ي‬para ‫ي‬sahabat ‫ي‬penghafal ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬adalah ‫ي‬perhatian ‫ي‬yang ‫ي‬khusus ‫ي‬kepada para ‫ي‬syuhada ‫ي‬Uhud ‫ي‬yang ‫ي‬hafizh ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. " ‫( ي‬HR. ‫ي‬maka ‫ي‬beliau ‫ي‬mendahulukan ‫ي‬pemakamannya ‫ي‬di ‫ي‬liang ‫ي‬lahat."Barangsiapa ‫ي‬yang ‫ي‬membaca ‫(ي‬hafal) ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. ‫ي‬Bukhari dan ‫ي‬Muslim) 3. .Bahkan ‫ي‬nikmat ‫ي‬mampu ‫ي‬menghafal ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬sama ‫ي‬dengan ‫ي‬nikmat ‫ي‬kenabian. ‫ي‬dan ‫ي‬kenikmatan ‫ي‬bagi ‫ي‬penghafalnya "Sebaik-baik ‫ي‬kalian ‫ي‬adalah ‫ي‬yang ‫ي‬mempelajari ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬dan ‫ي‬mengajarkannya" ‫(ي‬HR. ‫ي‬berkah. Hakim) 2. ‫"ي‬Manakah ‫ي‬di ‫ي‬antara ‫ي‬keduanya ‫ي‬yang ‫ي‬lebih ‫ي‬banyak ‫ي‬hafal ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. ‫ي‬Rasul ‫ي‬mendahulukan ‫ي‬pemakamannya.

‫ي‬Al ‫ي‬Quran ‫ي‬itu ‫ي‬adalah ‫ي‬ayat-ayat ‫ي‬yang ‫ي‬nyata ‫ي‬di ‫ي‬dalam ‫ي‬dada ‫ي‬orang-orang ‫ي‬yang diberi ‫ ي‬ilmu. " ‫(ي‬HR. ‫" ي‬Para ‫ ي‬ahli ‫ ي‬Al ‫ ي‬Qur'an. penghafal ‫ ي‬Al ‫ ي‬Qur'an ‫ ي‬yang ‫ ي‬tidak ‫ ي‬melampaui ‫ ي‬batas ‫( ي‬di ‫ ي‬dalam ‫ ي‬mengamalkan ‫ ي‬dan . " ‫(ي‬QS ‫ي‬Al-Ankabuut ‫ي‬29:49) 5. ‫ي‬dan ‫ي‬surat ‫ي‬Al ‫ي‬Baqarah."Aku ‫ي‬hafal ‫ي‬surat ‫ي‬ini. ‫ ي‬beliau ‫ ي‬bertanya.kemudian ‫ي‬satu ‫ي‬per ‫ي‬satu ‫ي‬disuruh ‫ي‬membaca ‫ي‬apa ‫ي‬yang ‫ي‬sudah ‫ي‬dihafal. " ‫ي‬Benarkah ‫ي‬kamu ‫ي‬hafal ‫ي‬surat Al ‫ي‬Baqarah?" ‫ي‬Tanya ‫ي‬Nabi ‫ي‬lagi. "Siapakah ‫ ي‬mereka ‫ ي‬ya ‫ ي‬Rasulullah?" ‫ ي‬Rasul ‫ ي‬menjawab. ‫ي‬Menghormati ‫ي‬seorang ‫ي‬hafizh ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬berarti ‫ي‬mengagungkan ‫ي‬Allah "Sesungguhnya ‫ ي‬termasuk ‫ ي‬mengagungkan ‫ ي‬Allah ‫ ي‬menghormati ‫ ي‬orang ‫ ي‬tua ‫ ي‬yang ‫ ي‬muslim. ‫"ي‬Berangkatlah kamu ‫ي‬dan ‫ي‬kamulah ‫ي‬pemimpin ‫ي‬delegasi. ‫ي‬surat ‫ي‬ini. ‫ ي‬para ‫ ي‬sahabat ‫ ي‬bertanya. ‫ي‬Hifzhul ‫ي‬Qur'an ‫ي‬merupakan ‫ي‬ciri ‫ي‬orang ‫ي‬yang ‫ي‬diberi ‫ي‬ilmu "Sebenarnya. ‫" ي‬Surat ‫ ي‬apa ‫ ي‬yang ‫ ي‬kau ‫ ي‬hafal? ‫ ي‬Ia menjawab. ‫ي‬maka ‫ي‬sampailah ‫ي‬pada Shahabi ‫ ي‬yang ‫ ي‬paling ‫ ي‬muda ‫ ي‬usianya. ‫"ي‬Benar. ‫ ي‬Merekalah keluarga ‫ي‬Allah ‫ي‬dan ‫ي‬pilihan-pilihan-Nya. ‫ي‬Muslim) 4. " ‫(ي‬HR. ‫ ي‬Dan ‫ ي‬tidak ‫ ي‬ada ‫ ي‬yang ‫ ي‬mengingkari ‫ ي‬ayat-ayat ‫ ي‬Kami ‫ ي‬kecuali ‫ ي‬orang-orang ‫ ي‬yang zalim. ‫ي‬Ahmad) 6. ‫ي‬Hafizh ‫ي‬Qur'an ‫ي‬adalah ‫ي‬keluarga ‫ي‬Allah ‫ي‬yang ‫ي‬berada ‫ي‬di ‫ي‬atas ‫ي‬bumi "Sesungguhnya ‫ ي‬Allah ‫ ي‬mempunyai ‫ ي‬keluarga ‫ ي‬di ‫ ي‬antara ‫ ي‬manusia. ‫ي‬At-Turmudzi ‫ي‬dan ‫ي‬An-Nasa'i) Kepada ‫ ي‬hafizh ‫ ي‬Al ‫ ي‬Qur'an. " ‫(ي‬HR. ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam ‫ي‬bersabda. . ."Yang menjadi ‫ي‬imam ‫ي‬suatu ‫ي‬kaum ‫ي‬adalah ‫ي‬yang ‫ي‬paling ‫ي‬banyak ‫ي‬hafalannya. ‫ ي‬Rasulullah ‫ ي‬Shallallahu ‫' ي‬Alaihi ‫ ي‬wa ‫ ي‬Sallam ‫ ي‬menetapkan ‫ ي‬berhak menjadi ‫ي‬imam ‫ي‬shalat ‫ي‬berjama'ah. " ‫ي‬Nabi ‫ي‬bersabda. ‫ي‬Shahabi ‫ي‬menjawab.

‫ي‬sesungguhnya ‫ي‬kedudukanmu ‫ي‬di akhir ‫ي‬ayat ‫ي‬yang ‫ي‬kau ‫ي‬baca. ‫ي‬Para ‫ي‬penghafal ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬bersama ‫ي‬para ‫ي‬malaikat ‫ي‬yang ‫ي‬mulia ‫ي‬dan ‫ي‬taat "Dan ‫ ي‬perumpamaan ‫ ي‬orang ‫ ي‬yang ‫ ي‬membaca ‫ ي‬Al ‫ ي‬Qur'an ‫ ي‬sedangkan ‫ ي‬ia ‫ ي‬hafal ‫ ي‬ayat-ayatnya bersama ‫ي‬para ‫ي‬malaikat ‫ي‬yang ‫ي‬mulia ‫ي‬dan ‫ي‬taat. ‫"ي‬Akan ‫ي‬dikatakan ‫ي‬kepada ‫ي‬shahib ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. ‫ي‬beliau bersabda. ‫ي‬ia ‫ي‬berkata. ‫"ي‬Aku ‫ي‬mendengar ‫ي‬Rasulullah ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam bersabda. "" ‫(ي‬HR.memahaminya) ‫ ي‬dan ‫ ي‬tidak ‫ ي‬menjauhinya ‫( ي‬enggan ‫ ي‬membaca ‫ ي‬dan ‫ ي‬mengamalkannya) ‫ ي‬dan Penguasa ‫ي‬yang ‫ي‬adil. ‫ي‬Hifzhul ‫ي‬Qur'an ‫ي‬akan ‫ي‬meninggikan ‫ي‬derajat ‫ي‬manusia ‫ي‬di ‫ي‬surga Dari ‫ي‬Abdillah ‫ي‬bin ‫ي‬Amr ‫ي‬bin ‫'ي‬Ash ‫ي‬dari ‫ي‬Nabi ‫ي‬Muhammad ‫ي‬Shallallahu ‫'ي‬Alaihi ‫ي‬wa ‫ي‬Sallam. ‫ي‬Abu ‫ي‬Daud ‫ي‬dan ‫ي‬Turmudzi) Para ‫ي‬ulama ‫ي‬menjelaskan ‫ي‬arti ‫ي‬shahib ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬adalah ‫ي‬orang ‫ي‬yang ‫ي‬hafal ‫ي‬semuanya ‫ي‬atau sebagiannya. ‫"ي‬Bacalah ‫ي‬dan ‫ي‬naiklah ‫ي‬serta ‫ي‬tartilkan sebagaimana ‫ي‬engkau ‫ي‬dulu ‫ي‬mentartilkan ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬di ‫ي‬dunia. ‫ي‬Bagi ‫ي‬para ‫ي‬penghafal ‫ي‬kehormatan ‫ي‬berupa ‫ي‬tajul ‫ي‬karamah ‫(ي‬mahkota ‫ي‬kemuliaan) . ‫ ي‬sesungguhnya ‫ ي‬ia ‫ ي‬akan ‫ ي‬menjadi ‫ ي‬pemberi ‫ ي‬syafa'at pada ‫ي‬hari ‫ي‬kiamat ‫ي‬bagi ‫ي‬para ‫ي‬pembacanya ‫(ي‬penghafalnya). " ‫(ي‬Muttafaqun ‫'ي‬alaih) 4. ‫" ي‬Bacalah ‫ ي‬olehmu ‫ي‬Al ‫ ي‬Qur'an. ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬akan ‫ي‬menjadi ‫ي‬penolong ‫(ي‬syafa'at) ‫ي‬bagi ‫ي‬penghafal Dari ‫ي‬Abi ‫ي‬Umamah ‫ي‬ra. 3. ‫ي‬Abu ‫ي‬Daud) Fadhail Akhirat 1. ‫ي‬selalu ‫ي‬membaca ‫ي‬dan ‫ي‬mentadabur ‫ي‬serta ‫ي‬mengamalkan ‫ي‬isinya ‫ي‬dan ‫ي‬berakhlak sesuai ‫ي‬dengan ‫ي‬tuntunannya. ‫ي‬Muslim) 2. " ‫(ي‬HR. " ‫(ي‬HR.

‫ ي‬Dan ‫ ي‬begitulah sepanjang ‫ي‬hayatnya ‫ي‬sampai ‫ي‬bertemu ‫ي‬dengan ‫ي‬Allah. ‫ي‬maka ‫ي‬dipakaikan mahkota ‫ ي‬dari ‫ ي‬cahaya ‫ ي‬pada ‫ ي‬hari ‫ ي‬kiamat. ‫ ي‬Penghafal ‫ي‬Al ‫ ي‬Qur'an ‫ ي‬adalah ‫ ي‬orang ‫ ي‬yang ‫ ي‬paling ‫ ي‬banyak ‫ ي‬mendapatkan ‫ ي‬pahala ‫ ي‬dari ‫ي‬Al Qur'an Untuk ‫ي‬sampai ‫ي‬tingkat ‫ي‬hafal ‫ي‬terus ‫ي‬menerus ‫ي‬tanpa ‫ي‬ada ‫ي‬yang ‫ي‬lupa. ‫ ي‬baik ‫ ي‬ketika ‫ ي‬sedang ‫ ي‬atau ‫ ي‬selesai ‫ ي‬menghafal.Mereka ‫ ي‬akan ‫ ي‬dipanggil. ‫ي‬dan hasanah ‫ي‬itu ‫ي‬akan ‫ي‬dilipatgandakan ‫ي‬sepuluh ‫ي‬kali. Keduanya ‫ي‬bertanya. ‫ي‬Al-Hakim) 6. ‫(ي‬HR. ‫ي‬namun ‫ي‬Alif ‫ي‬itu ‫ي‬satu ‫ي‬huruf. ‫" ي‬Di ‫ ي‬mana ‫ ي‬orang-orang ‫ ي‬yang ‫ ي‬tidak ‫ ي‬terlena ‫ ي‬oleh ‫ ي‬menggembala kambing ‫ ي‬dari ‫ي‬membaca ‫ي‬kitabku?" ‫ي‬Maka ‫ي‬berdirilah ‫ي‬mereka ‫ي‬dan ‫ي‬dipakaikan ‫ ي‬kepada ‫ ي‬salah seorang ‫ ي‬mereka ‫ ي‬mahkota ‫ ي‬kemuliaan. ‫"ي‬Mengapa ‫ي‬kami ‫ي‬dipakaikan ‫ي‬jubah ‫ي‬ini?" ‫ي‬Dijawab. ‫ي‬At-Turmudzi) . ‫ي‬dan ‫ي‬mengamalkannya. ‫ ي‬Cahayanya ‫ ي‬seperti ‫ ي‬cahaya ‫ ي‬matahari ‫ي‬dan ‫ ي‬kedua orang ‫ي‬tuanya ‫ي‬dipakaiakan ‫ي‬dua ‫ي‬jubah ‫(ي‬kemuliaan) ‫ي‬yang ‫ي‬tidak ‫ي‬pernah ‫ي‬didapatkan ‫ي‬di ‫ي‬dunia. ‫ي‬Kedua ‫ي‬orang ‫ي‬tua ‫ي‬penghafal ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬mendapat ‫ي‬kemuliaan Siapa ‫ي‬yang ‫ي‬membaca ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. " ‫(ي‬HR. ‫ي‬At-Tabrani) 5. ‫ي‬Aku ‫ي‬tidak ‫ي‬mengatakan ‫ي‬Alif ‫ي‬Lam ‫ي‬Mim ‫ي‬itu ‫ي‬satu huruf. ‫ي‬mempelajarinya. ‫ ي‬diberikan ‫ ي‬kepadanya ‫ ي‬kesuksesan ‫ ي‬dengan ‫ ي‬tangan kanan ‫ي‬dan ‫ي‬kekekalan ‫ي‬dengan ‫ي‬tangan ‫ي‬kirinya. " ‫(ي‬HR. ‫ي‬Sedangkan ‫ي‬pahala ‫ي‬yang ‫ي‬dijanjikan ‫ي‬Allah adalah ‫ي‬dari ‫ي‬setiap ‫ي‬hurufnya. ‫ي‬Lam ‫ي‬satu ‫ي‬huruf ‫ي‬dan ‫ي‬Mim ‫ي‬satu ‫ي‬huruf."Karena ‫ي‬kalian ‫ي‬berdua memerintahkan ‫ي‬anak ‫ي‬kalian ‫ي‬untuk ‫ي‬mempelajari ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. ‫ي‬seseorang ‫ي‬memerlukan pengulangan ‫ ي‬yang ‫ ي‬banyak. "Barangsiapa ‫ي‬yang ‫ي‬membaca ‫ي‬satu ‫ي‬huruf ‫ي‬dari ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬maka ‫ي‬baginya ‫ي‬satu ‫ي‬hasanah.

‫ ي‬Penghafal ‫ ي‬Al ‫ ي‬Qur'an ‫ ي‬adalah ‫ ي‬orang ‫ ي‬yang ‫ ي‬akan ‫ ي‬mendapatkan ‫ ي‬untung ‫ ي‬dalam perdagangannya ‫ي‬dan ‫ي‬tidak ‫ي‬akan ‫ي‬merugi "Sesungguhnya ‫ي‬orang-orang ‫ي‬yang ‫ي‬selalu ‫ي‬membaca ‫ي‬kitab ‫ي‬Allah ‫ي‬dan ‫ي‬mendirikan ‫ي‬shalat ‫ي‬dan menafkahkan ‫ي‬sebahagian ‫ي‬dari ‫ي‬rezki ‫ي‬yang ‫ي‬Kami ‫ي‬anugerahkan ‫ي‬kepada ‫ي‬mereka ‫ي‬dengan ‫ي‬diamdiam ‫ي‬dan ‫ي‬terang-terangan. "Ya ‫ي‬Allah. ‫ ي‬dan ‫ ي‬jadikan ‫ ي‬kami ‫ ي‬orang-orang ‫ ي‬yang ‫ ي‬beruntung ‫ ي‬ketika ‫ ي‬selesai ‫ ي‬khatam ‫ ي‬Al Qur'an. ‫ي‬akan ‫ي‬dapat ‫ي‬memberi ‫ي‬syafa'at ‫ي‬kepada ‫ي‬sepuluh ‫ي‬orang ‫ي‬dari ‫ي‬keluarganya. " (QS ‫ي‬Faathir ‫ي‬35:29-30) Adapun ‫ي‬fadilah-fadilah ‫ي‬lain ‫ي‬seperti ‫ي‬penghafal ‫ي‬Al ‫ ي‬Qur'an ‫ي‬tidak ‫ ي‬akan ‫ي‬pikun. ‫ي‬anak-anak ‫ي‬kami. agar ‫ ي‬Allah ‫ ي‬menyempurnakan ‫ ي‬kepada ‫ ي‬mereka ‫ ي‬pahala ‫ ي‬mereka ‫ ي‬dan ‫ ي‬menambah ‫ ي‬kepada mereka ‫ي‬dari ‫ي‬karunia-Nya. ‫ ي‬do'anya ‫ ي‬selalu ‫ي‬dikabulkan ‫ ي‬dan ‫ي‬pembawa ‫ ي‬panji-panji ‫ ي‬Islam. ‫ي‬tunduk ‫ي‬kepada ‫ي‬perintah-perintah ‫ي‬dan ‫ي‬larangan-larangan ‫ي‬yang ‫ي‬ada di ‫ ي‬dalamnya. ‫ي‬Sesungguhnya ‫ي‬Allah ‫ي‬Maha ‫ي‬Pengampun ‫ي‬lagi ‫ي‬Maha ‫ي‬Mensyukuri.7. ‫ي‬Allahumma ‫ي‬amin" ‫(ي‬zul) . ‫ي‬jadikan ‫ي‬kami. ‫ي‬dan ‫ي‬keluarga ‫ي‬kami ‫ي‬sebagai ‫ي‬penghafal ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an. ‫ي‬serta ‫ي‬orang yang ‫ي‬paling ‫ي‬kaya. ‫ي‬mereka ‫ي‬itu ‫ي‬mengharapkan ‫ي‬perniagaan ‫ي‬yang ‫ي‬tidak ‫ي‬akan ‫ي‬merugi. ‫ي‬semuanya tersebut ‫ي‬dalam ‫ي‬hadits ‫ي‬yang ‫ي‬dhaif. ‫ ي‬akalnya ‫ ي‬selalu sehat. jadikan ‫ي‬kami ‫ي‬orang-orang ‫ي‬yang ‫ي‬mampu ‫ي‬mengambil ‫ي‬manfaat ‫ي‬dari ‫ي‬Al ‫ي‬Qur'an ‫ي‬dan ‫ي‬kelezatan mendengar ‫ي‬ucapan-Nya.