You are on page 1of 2

Klíčové pojmy (0

)
Pedagogika – věda a výzkum zabývající se vzděláním a výchovou
v nejrůznějších sférách života společnosti
pedagogický výzkum- vědecká činnost zaměřená na systematický popis,
analýzu a objasnování edukační reality.
srovnávací pedagogika - Je zaměřena na popis, analýzu a vysvětlování
vzdělávacích systémů a problémů spjatých s jejich fungováním, a to ve
dvou nebo více vzdělávacích regionech.
teorie výchovy Zaměřuje se na rozbor teorií, které jsou přínosné pro
výchovný proces. Základem bývá filozofie.
dějiny pedagogiky a školství - Zkoumají vývoj výchovy jako
společenského jevu, vývoj pedagogických idejí a koncepcí, formulovaných
významnými pedagogy a filozofy a ve své době často neuskutečněných,
vývoj výchovně vzdělávacích zařízení, jejich pojetí, organizaci a řízení.
filosofie výchovy - Komplexní nazírání na svět výchovy(koncepci člověka
a jeho vychovatelnosti) + Metodologické otázky zkoumání výchovných
jevů (lidského poznání) + Etické otázky výchovy (stanoviska k lidskému
životu, světu hodnot)
sociologie výchovy - Zabývá se sociálními aspekty výchovy a její úlohou
ve společnosti. Předmětem zájmu je: 1) funkce výchovy ve společnosti, 2)
vztahy subjektů a objektů výchovy,3) struktura a funkce výchovných
institucí, podmínky a sociální důsledky jejich činnosti.
speciální pedagogika - Obor, který sleduje komplexní rozvoj osobnosti
dítěte s ohledem na jeho speciální výchovné a vzdělávací potřeby.
(Subdisciplíny: etopedie, psychopedie, somatopedie, logopedie,
surdopedie, tyflopedie (optopedie)
sociální pedagogika Je aplikovaná disciplína pedagogiky zabývající se
výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny
mládeže a dospělých. + rodinám s problémovými dětmi, na skupiny
mládeže ohrožené drogami, na jedince propuštěné z vazby aj.
andragogika Je věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči
o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a
zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací.
Pedeutologie Teorie učitelské profese. Témata: 1) Příprava učitelů 2)
Profesní dráha učitelů 3) Jak učitelé vyučují 4) Typologie učitelů 5)
Komparace učitelů různých zemí 6) Historický vývoj učitelstva
vzdělávací politika - Vzdělávací politikou státu rozumíme principy,
priority a metody rozhodování o vzdělávacích institucích. Toto rozhodování
zahrnuje: strategické cíle rozvoje vzdělávání, +legislativní rámec
vzdělávacích institucí,+ způsob financování vzdělávání,+ stanovení cílů a
obsahů vzdělávání, + ovlivňování podmínek činnosti vzdělávacích zařízení,
+ způsob kontroly vzdělávacích zařízení.

Označuje se tak i nějaká okolnost (proces. která podněcuje či povzbuzuje člověka. prvák. práci zpravidla pozitivní povahy (žádoucí podnět). intenzivně a bezprostředně na nás působí nám nejbližší lidé ( rodina. kolegové. vyplnit formulář. inhibice – utlumení. soc. pozorovatelných vlatsností jedince. rozumět grafům a tabulkám. např když jedinec porozuje že někdo jiný je za stejné chování potrestán. prostředí rodiny. které získává jedinec jako dědičnou výbavu od svých biologických rodičů a nepřímo i vzdálených předků ( vliv dědičnosti na vzdělavatelnost lidí Fenotyp – souhrn vnějších. * tím. činnosti. Prostředí mikro-. k nějakému chování. že základní genetická ( dědičná) výbava jedince se pod vlivem vnějších podmínek může měnit. Stimulace..) . Genotyp..souhrn informací ( genů). třída. spolužáci) mezo. aktivitě. domácnost. které vznikají jakožto realizace určitého genotypu v určitém prostředí.je působení různých činitelů (látek) na nervy a orgány těla. činnost). schopnost adaptovat se na změnu prostředí. 6. V užším významu v psychologii učení snížení četnosti dříve již projevovaného chování vlivem nápodoby. výchovné prostředí. nebo i jakýkoliv jiný živý organizmus. Výchova . vrstva. politika.. právní kultura ( to že nemám knížky nemusí být chyba rodičů ale třeba kultura celého národa).Je vědecká teorie o vytváření modelů budoucího vzdělávání. Prváček.1) formotvorné – konkrétní prostředí vždy limituje naše chování a je jednou z podmínek pro utváření naší osobnosti 2) kulisakde se odehrává výchovný akt funkční gramotnost – vybavenost člověka pro realizaci různých aktivit potřebných pro život v současné civilizaci ( nejen číst ale také porozumět textu. parta.pedagogická prognostika .pokoušíme se z jednoho prostředí přejít do 2. děj..„ kulturní kapitál ČR“ – ekonomika státu a soc.záměrné a cílevědomé působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji.) makroprostředí. ekonomika.