You are on page 1of 5

KONGRUENCIJA PO MODULU

(Dodatna nastava VIII razred)
Miroslav B. Mladenović-Mirac
Nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-lomnica
Vlasotince, Srbija
mmirac@ptt.rs
Siže(rezime):-Izlaganje o kongruenciji brojeva odnosi se na skup ostalih brojeva i
deljivosti istih. Zato se ovde nužno pretpostavlja da je činilac već upoznat sa
izvesnim osnovnim svojstvima celih brojeva i međusobnom povezanošću
deljenika, delioca i ostatka pri deljenju u Z.
Kongruencija ili Kongruencija po modulu je matematička operacija kojom se
prikazuje ostatak pri deljenju dva prirodna broja.
Ona je oblika a≡bmod(c) gde je a ostatak, b je deljenik, a c je delilac ili modulo.

Definicja 1. Neka su a i b celi brojevi i neka je meN. Tada se kaže da je broj a
konguentan po modulu m sa brojem b ako i samo ako pri deljenju sa m brojevi a i
b daju isti ostatak; što pišemo : a≡bmod(m) .
Drugim rečima, brojevi, brojevi a i b međusobno su kogruentni po modulu m ako i
samo ako je a=mq1 + r, i b=mq2 + r, gde a,b,q1,q2 +r, gde a,b,q1,q2eZ, a
m,reN i r je veći od 0 a manji od 1.

P r i m e r 1.
Pošto je 29=7.4+1 i 17=4.4+1, kažemo da su 29 i 17 kongruentni po modulu 4
ipišemo: : 29≡ 17 (mod 4)
Na osnovu definicije konguentnosti dva broja neposredno se uviđa da ova relacija
ima svojstvo refleksivnosti, simetrije i tranzitivnosti; tojest. da je a≡a(modm), da
iz a≡a(modm) sleduje b≡a(modm) i da iz a≡b(modm) i
b≡c(modm) sleduje a≡c(modm).
Teorema 1.
Broj a je konguentan sa brojem b po modulu m ako i samo ako je razlika ova dva
broja deljiva sa m.
Dokaz:
Dokažimo najpre prvi deo teoreme, tojest da deljivost razlike ima za posledicu
kongrunetnost brojeva a i b, što možemo zapisati i ovako m Im(q1--q2) + (r1- r2),
a to može biti samo ako je m Im((r1- r2).
No, kako je r1 veći ili jednak nuli a manji od broja m (ista relacija važi i za r2), to
ova razlika može biti deljiva sa m samo ako je r1- r2=0 sledi r1= r2, a u tom
slučaju je a≡bmod(m).
Isto tako se može dokazati i drugi deo ove teoreme.

K različito od nole).7(mod 14). onda postoje brojevi q1. na primer. odnosno da je a=2m+1.b.c(mod mc).b. Rešenje: a) 438-15=423.ceZ) i neka je m prirodan broj(meN).7(mod 2) i 3. b) Pošto razlika 232-3=229 nije deljiva sa 9. Ako ovu jednakost pomnožimo sa c dobijamo mck=ac-bc. Neka su a. dobijamo m(q1. q2 b+d(mod m) i a-c ) ≡b-d(mod m .Na taj način smo se uverili da je m ≡a-b dovoljan i potreban uslov da bude a≡bmod(m) potreban. Ako je a ≡b(mod m).b. Ako je a≡b(mod m). Relacija a≡1 (mod 2) znači da je a-1 deljivo brojem 2 tj. Dokaz: Iz relacije a ≡b(mod m) sleduje m Ia-b. Tako. q2 takvi da je mq1=a-b i mq2=c-d.q2 ) =(a-b)- . Prema tome a≡0(mod 2) znači što iskaz a je paran broj. P r i m e r 3. a to je trebalo i dokazati. 438 ≡15(mod 9). Odrediti da li su istiniti iskazi: a) 438 ≡15(mod 9). Teorema 3. to je prema teoremi 1. c celi brojevi(a. što se zapisuje ovako: a≡bmod(m) ekvivalentno a-b(znak ekvivalentnosti) P r i m e r 2. Dokaz: Ako je a ≡b(mod m i c q1. iz 3 ≡5(mod 2) sleduje 3. i dovoljan i potreban uslov da bude a≡bmod(m)-obratno. tojest da postoji takav broj m da je a-0=2m.c i d celi brojevi i neka je m prirodan broj(meN). onda je ac ≡bc(mod m). Važi i obratno. to i broj 232 nije kongruentan po modulu 9 sa brojem 3.7≡5. a≡1(mod 2) znači isto što i iskaz: a je neparan broj.c a≡b. onda je (a+c ) q1. P r i m e r 4. b) 232 ≡3(mod 9). tojest mk=(a-b)keZ. Relacija a≡0(mod 2) zanači isto što što i iskaz: a-0=a deljivo sa 2. Neka su a. Teorema 2.7≡5. Zbog toga se kaže da su relacije a ≡b(mod m) i m Ia-b međusobno ekvivalentne. q2 d(mod m). Važi i obratno. Prema tome. a takođe je i a. Pošto je 423 deljivo sa 9. i zaista 21≡35 (mod 2) i 21≡35(mod 14). što pokazuje da je ac ≡bc(mod m) . Ako saberemo ove jdnakosti . a isto tako i da je ac ≡bc(mod mc). da postoji takav broj m da je a-1=2m.

Dokazati. odnosno sa 10.C0.. Tako. Dokaz: Neka je višecifreni broj a= Ck Ck-1 . = Ck.. i 10. a ≡C0 (mod 5). Dokaz: -----------------------Neka je dati višecifreni broj a=Ck Ck-1 . Tako. Kao neposredno posledica ove teoreme dobija se da iz n=0. i c ≡d(mod m)..C2 C1 C0 ...C2 +10).9 ≡5. na primer iz 3≡7( mod 2) i 7≡9(mod 2) sleduje (3+7) ≡7+9(mod 2) i 3-7≡7-9(mod 2).10 k-2k-1+Ck-1 10+. a ≡C0 (mod 10).10+Ck-1 10+. odnosno sa 5.. Odavde se vidi da su navedeni zbir i razlika deljivi sa m. zaista 10≡16(mod 2) i -4≡-2(mod 2)..5 i 10.5... sleduje ac ≡bd(mod m).. P r i m e r 5.c. sleduje 1. k k-1 a-C0 = Ck Ck-1 . Svaki višecifreni broj kogruentan je sa zbirom svojih cifara po modulu 3 i 9.. Za cele brojeve a.d i m prirodan broj iz relacije a ≡b(mod m). Iz navedenog neposrednog proizilazi pravilo: sa 2. Teorema 4.(c-d).. Formirajmo razliku : .. na primer iz 1 ≡5(mod 4).... što je i trebalo dokazati.. jer se tada dobija 1 ≡1(mod m).13(mod 4). pa je zato a ≡C0 (mod 2 ).C1 +10= k-1 k-2 =10(Ck. i 9 ≡13(mod 4).b. Formirajmo razliku tog broja i broja koji se nalazi na mestu njegovih jedinica tj.. pa zato a ≡C0 (mod 10)... odnosno sa 5...C2 C1 C0. i time je dokaz završen. Odavde se cidi da je razlika a-C0 deljiva sa sa 2.. Primer 6.C2 C1 C0. što je i trebalo dokazati. odnosno sa 10 je deljiv onaj i samo onaj broj čija je cifra na mestu jedinica deljiva sa 2. Dokazati. I zaista 9 ≡65(mod 4).. Svaki višecifreni broj kongruentan je sa svojom cifrom jedinica po modolu 2.

.C2 C1 C0(mod 9). zaključujemo da je traženi ostatak 3.. odatle sledi (3) ≡1 (mod 13).... Odrediti ostake pri deobi sa 11 brojeva: a) 3 b) 1979 +2 ... Rešenje: 20 Poslednja cifra zapisa 7 predstavlja ostatak koji dobije pri deljenju broja 20 7 sa 10. 20 Odrediti poslednju cifru u dekadnom sistemu broja 7 .3 99 99 3 ≡1(mod 13 )...... Kako je 1:10=0 sa ostatkom 1. Dokazati: ceo broj je deljiv sa 11 ako i samo ako je razlika zbira cifara na parnim i zbira cifara na neparnim mestima njegovog decimalnog zapisa deljiva sa .. pokušaćemo najpre da nađemo neki broj koji 100 je kongruentan sa brojem 3 po modulu 13.. odnosno sa 9..C2+C1+Co) deljiva sa 3 i sa 9.... Prema tome.C2 C1 C0) = .... to je 7 ≡ -1 (mod 10) sledi 20 10 20 7 ≡(-1 )(mod 10 sledi 17 ≡1 (mod 10). treba odrediti taj ostatak....... 100 Odrediti ostatak koji su koji se dobija pri deljenju broja 3 sa 13. Otud sleduje: 3 3 ≡1(mod 13 ).... Rešenje: Da bi smo odredili traženi ostatak. Zadaci 21 2 1979 1.. zaključujemo da je traženi ostatak 1.. sledi 27 se stepenuje sa 33 i 1 se stepenuje sa 33. pa je zato: a-( Ck Ck-1 . 2 2Kako je 7 049 i kako je 49:10=4 sa ostatkom 9...33=0 sa ostatkom 3... Odkale kongruenciju po modulu imamo: 33 ( 3) 33 33 (33). 2. Iz navedenog neposredno proizilazi pravilno: sa 3 odnosno sa 9 deljiv je onaj i samo broj kod koga je zbir cifara deljiv sa 3. =9(Ck +.. To ćemo postići ovako: 3 Vidimo da je 3 =27 i da je 27 ≡1 (mod 13 ). P r i m e r 8. Kako je 3...a-( Ck Ck-1 . odnosno ( 27) ≡1 (mod 13). P r i m e r 7.

godine [2] Kongruencija po modulu:. proleće 1995. 1983. fizičara i astronoma Jugoslavije Vlasotince.ovo mi je bas trebalo. Literatura: [1] Grupa autora-Matematika.rs Hvala puno ..samo cinimi se da je negde ponesto izostavljeno.11. Matematički list broj 5. Mladenovć-Mirac Miroslav B..članak.. priručnik za Dodatnu nastavu za VII i VIII razred. 1985. Mladenović-Mirac Nastavnik matematike OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-lomnica Vlasotince. godine Autor: Miroslav B.. Srbija mmirac@ptt..mrzi me da ih sve trazim ima ih mnogo Citat:3 =27 3³=27 1....9 ≡5.13(mod 4) 1·9 ≡5·13(mod 4) . zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Beograd... godine-Savez društava matematičara.sve u svemu ja sam se snasao i shvatio ovo (osim zadnja 2 primera jer si njih potpuno pogresno napisao)ali popravi se greske jer se mozda neko drugi nece snaci (ako neko drugi ima vremena i zna ovo mogao bi da on prepravi) evo nekih od gresaka.