You are on page 1of 3

Obiective: Orice modelare deţine minimal două obiective: unul teoretic de simplificare a realităţii şi

unul pragmatic de realizare concretă a modelului. Definirea şi etapizarea corectă a modelului
econometric şi econometric financiar sunt precedate de o delimitare conceptuală a modelării
econometrice şi econometrică financiară, pentru a asigura o pregătire şi teoretică şi practică prin
aplicarea riguroasă de metode, tehnici şi instrumente statistico-matematice, dar reamintind în
prealabil conceptele esenţiale, din ştiinţele ce se reunesc în econometrie şi în econometria
financiară. Modelarea econometrică şi cea econometrică financiară debutează prin cunoaşterea
fenomenelor economice sau economico – financiare, continuă prin identificarea, formularea,
parametrizarea şi validarea unui model statistico-matematic ce simplifică o realitate economică sau
economico – financiară şi se finalizează prin valorificarea modelelor în prognoze sau simulări,
toate aspectele enumerate sintetizând principala ţintă tematică a acestui demers.
Cuvinte cheie: model şi modelare, modelare econometrică, tipologia modelelor, succesiunea şi perimarea
modelelor, modelul elasticităţii şi coeficientului specific, model econometric de referinţă sau clasic şi
modele moderne.
Modelul econometric reuneşte trei tipuri de gândire (economică, statistică şi matematică), favorizând
înţelegerea, simularea şi prognoza fenomenului economic.

F e n o
m e n
e le
e c o n
o m ic
e

M o d
e lu l
e c o n
o m e
t r ic
Te o r
ia
e c o
n o m
ic ă ,

Modelul econometric financiar mai adaugă celui clasic econometric un mod specific de a raţiona cu
privire la probabilitate, ca tip de informaţie despre evenimente incerte, revizuind informaţia financiară
în faţa noilor evidenţe relevate de date, asigurând condensarea informaţiei în valori numerice recente
şi semnificative, măsurând precizia şi garantând reprezentativitatea şi îmbunătăţirea promptitudinii
informaţiei financiare în general.

” Alfred Marshall Modelarea experimentală acordă prioritate ideii că realitatea studiată ca sistem sau întreg. cu cauze şi efecte. aşa cum afirma Leonardo da Vinci în lucrarea Machine per volare). experimentul oferind corecţii în mod continuu realului agregat. Modelul experimental caracterizează complet gândirea fizică şi se dovedeşte mult mai apropiat de natură sau de realitate.Modelul econometric Fenom ene Evaluarea incertitudinii Teoria economiei Modelul econometric financiar probabil Modelarea mentală are nevoie de trei facultăţi mari intelectuale: percepţie. profunzimea. intensitatea şi adâncimea reprezentării (oscilaţie între analogie şi convenţiesimbol). ce sunt situate la o distanţă similară sau sub aceeaşi suprafaţă. Condiţiile de bază ale modelării se pot sintetiza astfel: • • • relaţia sa directă cu gândirea („o pasăre este un instrument care funcţionează în concordanţă cu legile matematice. dar mai ales imaginaţie. motivaţie. reprezintă mai mult decât suma părţilor. identificarea aspectelor esenţiale şi formularea corectă a întrebărilor. pentru a intui şi conexa direcţia unor evenimente care sunt la mare distanţă sau care se află sub o suprafaţă perceptibilă. ca suport al modelării. . instrument pe care omul. îl poate reproduce cu toate mişcările lui”.

h) validarea sau invalidarea modelului prin generalizări teoretice. d)estimarea parametrilor şi a formelor funcţionale. metode de prognoză sau simulări ulterioare. g) decizia-acceptarea sau respingere a setului de ipoteze (în condiţii de conformitate sau nonconformitate a predicţiilor cu probele empirice disponibile). e) testarea statistică preliminară (brută). c)culegerea datelor empirice (relevante). formularea întrebărilor. identificarea variabilelor de interes major). f) testarea suplimentară (pe baza noilor date). Etapele concrete ale unei modelări moderne sunt următoarele: a)definirea structurală a sistemului (izolarea fenomenului. relaţiile dintre variabile). b)formularea preliminară (seturi de ipoteze şi concluzii referitoare la variante.• • • • • • • • • • eficienţa traducerii sau transpunerii teoriei în realitatea lumii studiate ( modelele superioare devin obiecte de cercetare şi remodelare). parametrii. .