You are on page 1of 1

I Typ obiektu

powierzchniowy

II Geneza
Teren pokryty przez ziele - urzdzon
III Warto przyrodnicza
Teren pokryty przez ziele - o niezbadanych
wartociach przyrodniczych
IV Warto historyczna
Teren pokryty przez ziele - o niezbadanych
wartociach historycznych
V Sposb uytkowania
Teren pokryty przez ziele uytkowany
Teren rekreacji i wypoczynku
Park dawny dworski
VI Dostpno
Oglnodostpny
Bibliografia
[1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [7]; [8]

Nazwa wspczesna

PARK PILCZYCKI [UL. MCZNA]


Nazwa historyczna - inne

Pilsnitzer Ziegelei

Rejestr zabytkw - numer / granice*


Twrca - pierwotny

Gminna ewidencja zabytkw / granice*


Twrcy - inni

Czas zaoenia

Czas przeksztace

Po 1945

Funkcja historyczna

Funkcja przemysowa.

Funkcja wspczesna

Funkcja rekreacyjna i wypoczynkowa, spoeczna.

Skad gatunkowy zieleni


(wspczesny i historyczny)

W drzewostanie przewaaj gat. preferujce gleby wilgotne: wierzby (Salix alba, S. fragilis) czsto w formie wielopniowych
okazw, topole (Populus alba, P. nigra), najstarsze o obw. ok. 150200 cm, dby szypukowe (Quercus robur), olsze czarne
(Alnus glutinosa), o obw. 150 cm, pojedyncze brzozy brodawkowate (Betula pendula) i klony (Acer platanoides, A. campestre).
W warstwie krzeww: gogi, bzy czarne i jaminowce.

Cechy wyrniajce skad gatunkowy


Kompozycja zieleni
(wspczesna i historyczna)
Cechy wyrniajce kompozycj

Wyposaenie historyczne
-

Wasno

Numery
dziaek ewidencyjnych / granice*

Nazwa historyczna - pierwotna

Powierzchnia [ha]
20,5
Lokalizacja adres
ul. Mczna
Lokalizacja dzielnica
FABRYCZNA
Osiedle wspczesne
Osiedle historyczne
PILCZYCE
PILSNITZ

Ziele parku przestrzennie poczona z niewielkim skwerem midzy ul. Mczn, a ul. Pilczyck i dobrze zachowanymi
elementami historycznej zieleni Pilczyc, jednak strefy pocze niewyodrbnione w kompozycji zieleni i mao czytelne.
W kompozycji przestrzennej dominuje rozlegy staw. Nad brzegami stawu, w czci poudniowej swobodnie rozmieszczone
zwarte grupy drzew i rozlega powierzchnia trawnika. W czci pnocno-zachodniej kompleks zieleni wysokiej o zrnicowanej
strukturze warstwowej. Zrnicowane uksztatowanie terenu, liczne wzniesienia i rowy (potencja terenu).
Wyposaenie wspczesne
Liczba obsugiwanych
Elementy u. wodnego
Powizania z zieleni
mieszkacw
plac zabaw
9787
L
NL
Brak
L
NL
Brak
Struktura przestrzenna
ziele wysoka [%]
ziele niska [%]
woda [%]
40
20
Walory przyrodnicze obiektu i otoczenia
cznik w systemie terenw zieleni doliny lzy..

Walory krajobrazowe obiektu


Walory krajobrazowe otoczenia
W kompozycji przestrzennej dominuje rozlegy
Od strony wschodniej obiekt graniczy ze
staw. Na fragmentach, obiekt o niskich
Stadionem Miejskim, od strony zachodniej z
walorach estetycznych.
wysok zabudow wielorodzinn.
Uwagi / Zalecenia
Wymaga zagospodarowania w zakresie infrastruktury i podniesienia walorw estetycznych (wzbogacenie kompozycji zieleni).
Wysoki potencja terenu pod ktem rekreacji i wypoczynku.

Nr katalogowy

40

0028