You are on page 1of 16

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de drept
Departamentul Drept Privat
Dreptul Afacerilor

Lucru individual

“ Functionarea societatii in comandita”

Conducator stiintific: ___________________ HINCU Victoria (magistru în drept, lector
universitar)
(semnatura)
Autorul: ______________VLASOV Daniela (Studenta frecv.zi, anul IV, gr. 413
(semnatura)

Chisinau 2016
1

12 Dizolvarea şi reorganizarea societăţii în comandită........................................................................17 2 ............................................................................................................................................................................14 Reorganizarea societăţii în comandită..........................................................................................9 Răspunderea pentru obligaţiile societăţii.....................................................................................................................................................................................................................................................................5 Funcţionarea societăţii în comandită....................................................................................................................16 Bibliografie:............12 Reducerea participaţiunii comanditarului...............3 Noţiunea societăţii în comandită.............................................................................................................................................................................................................14 Concluzie..............Cuprins: Introducere.....................7 Drepturile şi obligaţiile asociaţilor.................................................4 Constituirea societăţii în comandită....................................................

Astfel. Legea Romaniei nr.31 din 16. In studiul acestei teme mi-am pus ca scopuri sa analizez notiunea. persoanele fizice cat si persoanele juridice se pot asocia in vederea constituirii de societati comerciale. si cel mai important subiectul in intregime. constiturea societatii in comandita . In vederea efectuarii actelor de comert. există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi suportă.Societatea in comandita pe actiuni . de asta este nevoie de mai multa informative desfasurata comentata pentru a intra in esenta acesteea sis a vedem précis care sunt avantajele sau dezavantajele acestei forme de societati. drepturile şi obligaţiile asociaţilor. în limita aportului depus.Societatea in comandita simpla . Persoanele juridice isi pot desfasura activitatea intr-una dintre formele prevazute de lege. conform Codului Civil al RM . de rând cu membrii care practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi). riscul pierderilor ce rezultă din activitatea acesteia. analiza prevederilor actului de constituire. adica functionarea societatii in comandita.11.Societatea in nume colectiv .Introducere Analiza subiectului privind societatile in comandita sunt importante din punct de vedere ca in Republica Moldova nu sunt reglementate si dezvoltate .Societatea cu raspundere limitata 3 . Astfel.Societatea pe actiuni . societatea în comandită este societatea comercială în care. Ca support metodologic si teoretic am preluat legislatia Republicii Moldova cu privire la societatile in comandita si legislatia Romaniei ca comparatie.1990 privind societatile comerciale prevede si defineste diferitele tipuri de societati comerciale : .

şi care răspund pentru obligaţiile sociale. Societatea în comandită este o societate intuitu personae. 106. (2) reglementează următoarele patru forme de societăţi comerciale: societatea în nume colectiv. 16 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că societatea în comandită reprezintă o întreprindere fondată de două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activitati de antreprenoriat . în scopul împărţirii beneficiilor. în limita aportului depus. Din definiţie putem deduce anumite caractere cum ar fi : - Asocierea se bazează pe încrederea deplină a asociaţilor comanditaţi şi - comanditari. pentru a desfăşura o activitate comercială.Noţiunea societăţii în comandită Codul civil al Republicii Moldova. riscul pierderilor ce rezultă din activitatea acesteia. care pun în comun anumite bunuri. societatea în comandită. a două sau mai multor persoane. societatea în comandită este definită ca o societate constituită prin asociere. după caz. in baza contractului de constiture (de societate) incheiat intre acestea . 136 al Codului civil al R. a căror răspundere pentru obligaţiile sociale este diferită: asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar. Pe cind in legea Romaniei nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale.M. Dar conform art. societatile in comandita este prevazut expres divizarea acestora formind societati in comandita simpla si societati in comandita pe actiuni. pe baza deplinei încrederi.. ceea ce in legislatia nationala nu se prevede expres aceasta divizare de vreo anumita lege. 4 . art. Astfel . societatea în comandită este reglementata ca societatea comercială în care. nelimitat şi solidar (asociaţii comanditaţi). asociaţii comanditari răspund în limita aportului lor. de rând cu membrii care practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi). societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni. alin. sau în limita aportului lor (asociaţii comanditari). din definiţia reglementata in Art. Societatea în comandită este compusă din două categorii de asociaţi. sub aceeasi firma. există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi suportă. Facind comparative cu doctrina română.

societatea in comandita se constituie prin act de constituire autentificat notarial. contribuind la activitatea acesteia cu munca lor si din asociati comanditari care participa in principal cu capital. in legislatia nationala nu se prevede expres prin lege. in legislatia romana se prevede expres divizarea societatii in comandita in doua subforme. ceea ce la societatile in comandita simple nu vedem impartirea in fractiuni numite actiuni. numărul de înregistrare al fondatorului persoană juridică. Astfel. de asemenea. De aici rezulta ca acest tip de societate se aseamana atat cu societatea in comandita simpla. acestea pot fi denumite. dacă au fost 5 . Când se încheie numai contract de societate sau numai statut. Constituirea societatatii în comandită sepoate efectua potrivit regulilor generale stabilite de Codul civil al Republicii Moldova referitoare la constituirea societăţilor comerciale. capitalul este impartit in fractiuni numite actiuni. care administreaza societatea. act constitutiv.- Capitalul social este divizat în participaţiuni care nu sunt reprezentate prin titluri (certificate). sediul. cetăţenia şi datele din actul de identitate al fondatorului persoană fizică. e) valoarea bunurilor constituite ca participaţiune în natură şi modul de evaluare. Constituirea societăţii în comandită Desi . domiciliul. modul şi termenul lor de vărsare. Aparitia acestui tip de societate a fost determinata de aceleasi considerente aratate in cazul societatii pe actiuni adica de necesitatea concentrarii capitalurilor. ambele avand doua categorii de asociati (comanditati si comanditari) cat si cu societatea pe actiuni intrucat. Ca si orice alta societate comerciala. Conform art. naţionalitatea. Pe cind societatea in comandita pe actiuni este o societate de capitaluri cu raspundere mixta formata din asociati comanditati. in actul de constituire trebuie să se indice: a) numele. Fiecare fondator trebuie să contribuie. b) denumirea societăţii. locul şi data naşterii. în mărimea stabilită de actul de constituire. primind actiuni in schimbul varsamintelor ce le fac la patrimoniul societatii. d) participaţiunile asociaţilor. insa este prezenta a ceasta divizare in literatura de specialitate. 108. denumirea. din Codul Civil al Rm. precum si de nevoia adaptarii comanditei simple la necesitatile valorificarii unor mari capitaluri in conditiile economiei de piata. la formarea capitalului social. c) obiectul de activitate. societatea în comandită simplă se constituie prin contract de societate.

este absolut obligatoriu să existe. Actul de constituire al societăţii în comandită. important fiind ca cel puţin câte unul să reprezinte câte o parte. un asociat comanditat şi un asociat comanditar. alin. pe lângă clauzele indicate în art. stabilite de lege pentru tipul respectiv de societate. Codul civil al R. h) modul de reprezentare. 108. modul de constituire şi de funcţionare a organelor societăţii. asociaţi ai societăţii în comandită pot fi atât persoanele fizice.M. atribuţiile. considerăm că prevederile Codului civil referitor la numărul maxim de asociaţi din societatea în nume colectiv se referă numai la numărul maxim al comanditaţilor. trebuie să prevadă: - cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor. f) sediul. la bază fiind răspunderea pe care o poartă aceşti asociaţi. Cod civil al R. temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate. Bazându-ne pe coroborarea articolelor 136 şi 121. g) structura. 143.Conform altei parari la societatea în comandită numărul total al membrilor în cumul aritmetic nu trebuie să depăşească 20 de persoane. Cod civil. astfel in Republica Moldova sint stabilite : - Taxa pentru înregistrare – 250 lei (urgenţă 500 lei) - Perfectarea documentelor de constituire – 108 lei (urgenţă 216 lei) 6 . considerăm că societatea în comandită poate avea un număr nelimitat de asociaţi comanditari şi maximum 20 de asociaţi comanditaţi. cât şi cele juridice.făcute asemenea aporturi.M. indiferent câţi sunt comanditaţi sau comanditari. În ceea ce priveşte numărul maxim de asociaţi. 1 al Codului civil al Republicii Moldova. volumul comun al aporturilor depuse de comanditaţi. j) alte date. mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui comanditat în capitalul - social. procedura de adoptare a hotărârilor de către asociaţi. cel puţin. Conform legislaţiei în vigoare. răspunderea comanditaţilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aportului. procedura de admitere a noilor asociaţi. Actul de constituire al societăţii comerciale se întocmeşte în limba de stat şi se semnează de către toţi asociaţii fondatori. dar reieşind din art. i) filialele şi reprezentanţele societăţii. La fel sint necesare pentru inregistrare si alte proocedee anumite taxe. nu prevede nemijlocit un număr minim de asociaţi.

este necesar acordul tuturor asociaţilor. să o reprezinte fără procură.C. care răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale.126 lei Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat . iar comanditatul din societatea în comandită nu poate fi membru al societăţii în nume colectiv. acesta poartă răspundere solidară nelimitată împreună cu comanditaţii. Astfel. legislaţia stabileşte careva restricţii pentru dobândirea acestei calităţi. conform art. Actele care angajează societatea nu pot fi încheiate de asociaţii comanditari.15 lei Ştampila . Funcţionarea societăţii în comandită Conducerea societăţii în comandită se exercită de către comanditaţi.. În cazul în care acţiunile depăşesc limitele activităţii obişnuite. 136 al Codului civil al R.226 lei + 9 lei + 15 lei În legătură cu răspunderea purtată de comanditaţi pentru obligaţiile societăţii.- Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 108 lei - Verificarea denumirii – 39 lei - Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei. Firma societăţii în comandită trebuie să includă numele sau denumirea comanditaţilor şi sintagma în limba română „societate în comandită” sau abrevierea „S.”.54 lei Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie . Membrul societăţii în nume colectiv nu poate fi comanditat în societatea în comandită. Excluderea asociaţilor comanditari de la administrarea societăţii este menită să apere interesele terţilor. Dacă nu sunt incluse numele sau denumirea tuturor comanditaţilor. Dacă în denumirea societăţii este inclus numele sau denumirea comanditarului.M. pentru 6 luni – 100 lei Extras din Registru . să conteste acţiunile comanditaţilor în legătură cu administrarea sau reprezentarea societăţii exercitate în limitele activităţii ei obişnuite. în denumirea societăţii trebuie să se includă numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre comanditaţi şi sintagma „şi compania” sau abrevierea „şi Co”. persoana poate fi comanditat doar într-o singură societate în comandită. 7 . care au o răspundere limitată. comanditarii neavând dreptul să participe la conducerea şi administrarea societăţii în comandită. Codul civil prevede că dispoziţiile cu privire la societatea în nume colectiv sunt aplicabile societăţii în comandită în măsura în care codul nu conţine norme exprese cu privire la societatea în comandită. ci numai de asociaţii comanditaţi.

Actul constitutiv poate să prevadă că dreptul de a reprezenta societatea îl are unul sau câţiva comanditaţi. În cazul în care administratorul ia iniţiativa unei operaţii ce depăşeşte limitele activităţii desfăşurate de societate. (1) având un caracter imperativ. 124. atunci ceilalţi membri. cu excepţia cazurilor când se va demonstra că terţul. Administratorul deţine împuterniciri limitate doar la domeniul de activitate a societăţii. reieşind din art. atunci deciziile trebuie luate în unanimitate.Modul de conducere. se consideră că acest lucru nu este posibil la o societate în comandită. 138 alin. pentru a încheia acte juridice în numele societăţii. fiecare asociat al acesteia are dreptul să ia cunoştinţă. de toată documentaţia privind administrarea. în momentul încheierii actului juridic. Dacă societatea este reprezentată de mai mulţi membri şi dacă actul de constituire nu prevede că ei trebuie să acţioneze în comun. 125. prevederile art. Codul civil al Republicii Moldova. 125. alin. (3) şi art. atunci societatea nu poate invoca clauzele actului de constituire prin care se limitează împuternicirile membrilor. Dacă prin contractul de constituire nu s-a arătat administratorul care are puterea de reprezentare a societăţii. (1) Codul civil al Republicii Moldova). Dacă au fost încheiate careva acte juridice de către un membru care nu are asemenea împuterniciri (de administrare şi reprezentare – art. 8 . În ceea ce priveşte posibilitatea desemnării unui terţ în funcţia de administrator. în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea în nume colectiv. (6). legea prezumă că dreptul şi obligaţia de a reprezenta societatea în comandită îl au toţi membrii ei (art. însă. cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că membrul nu este împuternicit să acţioneze în numele societăţii. atunci fiecare are dreptul să acţioneze de sine stătător. Astfel. alin. Actul constitutiv poate. 124. trebuie să aibă procură de la administratori. Codul civil al Republicii Moldova). alin. celorlalţi fiindule interzis să reprezinte societatea. fiecare comanditat are dreptul de a acţiona în numele societăţii. să conţină unele restricţii în această privinţă. este necesar acordul tuturor asociaţilor. În cazul în care administrarea societăţii este efectuată de una sau mai multe persoane. şi anume că toţi membrii (comanditaţii) administrează societatea în comun sau că administrarea este delegată unor anumiţi comanditaţi. Chiar dacă nu este împuternicit să administreze societatea. de administrare şi de reprezentare a societăţii de către comanditaţi este stabilit de către aceştia în actul de constituire. Dacă administrarea societăţii se face în comun de toţi comanditaţii. personal sau asistat de un expert.

Codul civil al RM). Obligaţiile comanditaţilor. obligaţia de participare la pierderile societăţii. Drepturile comanditaţilor: Dreptul de a participa la deliberări şi la luarea deciziilor. 131. Comanditaţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii societăţii în nume colectiv. Codul civil al Republicii Moldova. prin actul de constituire sau printr-un acord ulterior. conform căruia conducerea societăţii în comandită se exercită prin acordul unanim al membrilor. Executarea acestei obligaţii. Asociaţii pot conveni.La cererea oricărui membru. se face în condiţiile prevăzute în contractul de societate. instanţa de judecată. o împărţire a beneficiilor chiar neproporţională cu aporturile lor. precum şi răspunderea pentru încălcarea ei.M. cu excepţia când actul constitutiv prevede cazurile în care hotărârile se vor adopta cu majoritatea voturilor. dacă există motive întemeiate (încălcarea gravă a obligaţiilor şi imposibilitatea exercitării atribuţiilor). Asociaţii au dreptul să participe la împărţirea beneficilor realizate de societate. 123. Comanditarul are dreptul: 9 . Dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea şi lichidarea societăţii (art. Asociaţii trebuie să aducă în societate bunurile care formează obiectul aporturilor lor. dacă actul de constituire sau acordul părţilor nu prevede altfel. prin luarea în considerare a participării personale a fiecăruia la activitatea societăţii. Dreptul la beneficii. ce rezultă din art. Cod civil al R. 116. poate priva persoana de dreptul de a administra şi a reprezenta societatea. Pierderile societăţii în comandită se repartizează între membrii ei proporţional participaţiunilor la capitalul social. Veniturile societăţii se repartizează între membrii societăţii proporţional participaţiunilor la capitalul social. Dreptul de administrare şi reprezentare. Pe lângă obligaţiile prevăzute în art. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor.. asociaţii societăţii în comandită au: obligaţia de efectuare a aportului promis.

să se retragă din societate la sfârşitul anului financiar şi să primească o parte din activele ei proporţional participaţiunii sale la capitalul social. dacă actul de  constituire nu prevede altfel. durata însărcinării şi eventuala lor remuneraţie. în caz de divergenţă între administratori. legea le recunoaşte posibilitatea de a încheia anumite operaţii (dintre cele mentionate mai sus). să transmită participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt comanditar  sau. Depunerea aportului se confirmă prin certificatul de participare  eliberat de societate. în modul prevăzut de actul constitutiv. totuşi. Comanditarul este obligat:  în momentul înregistrării societăţii în comandită. în modul prevăzut de actul  constitutiv. vor decide asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. actul de constituire poate prevedea şi alte obligaţii. actul de constituire poate prevedea şi alte drepturi. afară numai dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. să nu facă concurenţă societăţii. decizia trebuie luată în unanimitate. afară de stipulaţie contrară în actul constitutiv. 10 . fixându-le puterile. diferenţa urmând să fie vărsată în termenul stabilit de actul de constituire. Asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administratori dintre ei. să primească partea ce i se cuvine din veniturile societăţii proporţional participaţiunii sale  la capitalul social. In ceea ce priveste divizarea. să verse cel puţin 60% din participaţiunea la care s-a obligat. Cu toate că asociaţii comanditari nu pot avea calitatea de administrator. administraţia societăţii în comandită simplă se va încredinţa unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. Cu aceeaşi majoritate asociaţii pot decide asupra revocării administratorilor sau asupra limitării puterilor lor. Aceasta nu se aplică comanditarului. dacă este stipulat de actul constitutiv. să ia cunoştinţă de dările de seamă şi de bilanţurile anuale şi să le verifice cu datele din  registre şi din alte documente justificative. afară de cazul în care administratorii au fost numiţi prin actul constitutiv. Dacă actul constitutiv dispune ca administratorii să lucreze împreună. Dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator. asa numitelor subforme. unui terţ.

pe cont propriu ori al altora.). Incetarea activitatii administratorului poate interveni ca efect al revocarii acestuia. amestecul in administrare in absenta unei procuri speciale. fie ulterior de catre adunarea generala a asociatilor. efectuarea. iar cauzele pentru care poate fi aplicata sunt diferite pentru cele doua categorii de asociati. S. al mortii. din aceleasi considerente indicate la societatea in comandita simpla. declararea incapacitatii sau a falimentului indreptat impotriva unui asociat. administratorul va fi exclus din societate pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a mandatului sau cat si pentru cauzarea unor pagube materiale sau fraudarea societatii pe care o administreaza. 11 .R. durata si modalitatea de exercitare a mandatului. numirea administratorilor (membrii asociati sau specialisti neasociati) se realizeaza ca si in cazul societatii in comandita simpla fie prin actul constitutiv. in interes personal de catre asociatii a patrimoniului societatii. Sarcinile administratorului sunt si in acest caz savarsirea de acte si operatiuni care sa aiba drept finalitate realizarea obiectului de activitate propus de societate. a unor operatiuni in acelasi tip de comert sau activarea la o alta societate (S.A. Pentru asociatii comanditati sunt operante cauzele de excludere prevazute de lege in cazul asociatilor de la societatea in nume colectiv:    neaducerea aportului social la care s-a obligat fiecare asociat. Astfel cauzele de excludere a asociatilor comanditari pot fi:   neaducerea aportului la care s-au obligat. facand astfel concurenta neloiala societatii.. folosirea fara drept. Transformarea societatii in comandita pe actiuni intr-un alt tip de societate presupune respectarea acelorasi reguli procedurale privind consimtamantul unanim al asociatilor si indeplinirea conditiilor de fond si de forma ceruta de lege pentru tipul de societate in care se doreste si poate avea loc transformarea. Excluderea din societate constituie si pentru asociatii societatii in comandita pe actiuni o sanctiune severa. a   creditelor angajate de societate.In cazul societatii in comandita pe actiuni. In acelasi mod si in aceleasi conditii sunt stabilite limitele mandatului in baza caruia isi vor exercita atributiile. amestecul fara drept in administrarea societatii. conditiile si procedura revocarii lor etc. insolvabilitatii si falimentului.L. excluderii sau retragerii din societate.

Având în vedere obscuritatea dispoziţiilor legale citate. pentru suma care excede contribuţia sa la capitalul social. Astfel că. În consecinţă. De remarcat că. Ea îşi are temeiul în dispoziţiile art. aplicabile . în principal.1 din Codul civil.2 al aceluiaşi articol. nimic nu se opune ca prin actul constitutiv asociatul comanditar să-şi agraveze răspunderea pentru datoriile sociale. singura interpretare a acestora pe care o putem întrevedea ar fi că legiuitorul a înţeles să oprească orice repartizare de active proporţională participaţiunii la care este îndreptăţit comanditarul la ieşirea din societate fără efectuarea unui bilanţ care să stabilească 12 . iar potrivit alin. În aceste condiţii ni se pare superfluă.128 din cod. aşa cum au asociaţii comanditaţi. răspunderea pentru obligaţiile societăţii în comandită revine.136 alin.1 din Codul civil. Reducerea participaţiunii comanditarului. opozabilitatea nu priveşte terţii ale căror creanţe s-au născut până la momentul înregistrării reducerii. aceştia răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris (art. creditorii sociali se vor îndrepta mai întâi împotriva societăţii şi. este opozabilă terţilor doar după înscrierea acesteia în registrul de stat al întreprinderilor. comanditarul acţionează ca un fidejusor în raporturile cu creditorii sociali. În ceea ce-i priveşte pe asociaţii comanditari.1 din cod). în subsidiar.136 alin. având beneficiul de discuţiune în cazul în care aceştia trec la urmărirea sa. numai în cazul când creanţele lor vor rămâne nesatisfăcute vor putea urmări asociaţii pentru datoriile sociale. Ca şi în cazul societăţii în nume colectiv. În acest caz. nu şi pe cei comanditari. precizarea art. creditorii sociali vor putea urmări numai asociaţii comanditaţi. indiferent de temeiul juridic care a generat-o.4 din cod . iar răspunderea asociaţilor comanditaţi are un caracter subsidiar. După cum s-a arătat şi în literatura de specialitate.Răspunderea pentru obligaţiile societăţii Răspunderea pentru obligaţiile societăţii revine acesteia şi asociaţilor comanditaţi.136 alin. ei nu vor avea o răspundere personală faţă de creditorii societăţii. societăţii. Potrivit art. reducerea participaţiunii comanditarului.141 alin.140 din Codul civil conform căreia persoana care devine comanditar al unei societăţi existente poartă riscul pierderilor în limita participaţiunii sale şi pentru obligaţiile născute până la momentul dobândirii calităţii de asociat. Răspunderea asociaţilor comanditaţi este nelimitată şi solidară. precum şi în cele ale art.în baza art. întrucât valoarea aporturilor acestor asociaţi este absorbită în patrimoniul social.şi asociaţilor comanditaţi.

Cea mai importantă dintre ele se referă la dreptul de preemţiune pe care îl au comanditarii în cazul înstrăinării participaţiunii unui alt comanditar (art. Însă. Ca regulă generală.142 alin. precum şi către soţul.2 cu cele ale art. 13 . întrucât orice creditor social. Astfel fiind. 142 alin. care răspund personal şi solidar. În ceea ce priveşte transmiterea participaţiunilor către alte persoane decât cele menţionate. participaţiunea comanditarului va putea fi înstrăinată unor terţi sau transmisă mortis cauza succesorilor fără acordul asociaţilor dacă actul constitutiv nu prevede altfel (art.142 alin. rudele şi afinii în linie dreaptă fără limită de grad. care le conferă anumite drepturi şi obligaţii.exact valoarea activului şi pasivului societăţii la data înregistrării reducerii participaţiunii comanditarului. cât şi către persoane din afara societăţii sau prin succesiune. actul constitutiv ar putea prevedea anumite restricţii în acest sens sau chiar interdicţia înstrăinării. legea impune respectarea anumitor condiţii având în vedere că printr-o asemenea înstrăinare se pot aduce atingeri caracterului intuitu persoanae al societăţii în comandită. afară numai dacă actul constitutiv prevede altfel. O altă interpretare posibilă ar fi că legiuitorul a intenţionat să “prelungească” răspunderea comanditarului pentru obligaţiile sociale născute anterior înregistrării reducerii participaţiunii acestuia şi peste acel moment. iar în linie colaterală până la gradul doi inclusiv.2 din cod). în această ipoteză ne permitem să ne îndoim de finalitatea practică a dispoziţiei.1 din cod se poate observa că legea prevede principiul liberei transmisiuni a participaţiunilor comanditarilor între asociaţi. Transmiterea participaţiunilor comanditarului. În schimbul aporturilor lor asociaţii comanditari primesc participaţiuni. în situaţia în care nu îşi va satisface creanţa prin executarea patrimoniului societăţii.152 alin. se va îndrepta cu siguranţă împotriva asociaţilor comanditaţi. Codul civil reglementează transmisiunea participaţiunilor atât între asociaţi. Ca efect al înstrăinării integrale a participaţiunii încetează şi calitatea de comanditar a instrainatorului. Orice înstrăinare a participaţiunii comanditarului trebuie înscrisă în Registrul de stat al întreprinderilor şi va produce efecte faţă de terţi numai din acest moment. şi nu împotriva unui comanditar care a ieşit din societate şi pe care ar putea eventual să-l urmărească doar până la concurenţa participaţiunii pe care a avut-o în societate.1 din cod). Din coroborarea dispoziţiilor art.

Concluzie Analizind aspectele ce tin de notiune. comanditarii vor avea un drept de preferinţă faţă de comanditaţi la recuperarea din patrimoniul societăţii rămas după satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor a aporturilor pe care le-au efectuat (art. Întrucât art.144 alin. societatea în comandită se dizolvă şi dacă. cu precizarea că art.Dizolvarea şi reorganizarea societăţii în comandită În afară de cauzele generale de dizolvare a persoanelor juridice.86 alin. până la expirarea termenului de 3 ani.144 vizează doar răspunderea asociaţilor comanditaţi. Răspunderea asociaţilor comanditaţi în cazul reorganizării societăţii în comandită. să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute până la reorganizare. în termen de 3 ani. reorganizării sau lichidării asociatului comanditat persoană juridică. şi în cazul: (a) decesului. Reorganizarea societăţii în comandită În cazul reorganizării societăţii în comandită în societate pe acţiuni.2 din cod). (b) declarării insolvabilităţii. La lichidarea societăţii în comandită. nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar. Comanditatul nu este absolvit de răspundere nici în cazul în care înstrăinează. comanditar. (d) excluderii unui asociat comanditat ca urmare a urmăririi de către creditorii personali a participaţiunii sale la capitalul social a societăţi. după caz. De asemenea. facem trimitere la comentariile pe care le-am făcut acestui text de lege. (c) retragerii din societatea a unui asociat comanditat.135 din cod. incapacităţii sau declarării judecătoreşti a dispariţiei asociatului comanditat persoană fizică. societatea în comandită se dizolvă.143 alin. potrivit art. prevăzute de art. 14 . functionare si toate celelalte a societatatii în comandită.1 din codul civil. trasaturi. indiferent de cauză. în societate cu răspundere limitată sau în cooperativă. comanditaţii continuă.1 din cod. deduce anumite concluzii. dreptul la participaţiune la capitalul social. dacă prin actul constitutiv sau hotărârea unanimă a asociaţilor nu se prevede altfel.144 din Codul civil nu face altceva decât să reia dispoziţiile art. iar ceilalţi asociaţi nu au reorganizat societatea sau nu au acceptat un alt comanditat sau comanditar în decursul a 6 luni de la retragerea ultimului comanditat sau.

Deasemenea . Societatea în comandită are în componenţa sa cel puţin un comanditat şi un comanditar. transmisă societăţii în baza contractului de constituire (de societate). consider ca e necesar de o reglementare mai ampla a acestei forme de societate comerciale. societatea în comandită nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică. nu fac obiectul urmăririi. Particularităţile înfiinţării. în conformitate cu legislaţia în vigoare.Putem sa definim societatea în comandită ca o întreprindere fondată de două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat. funcţionării şi încetării activităţii societăţii în comandită sînt reglementate de legislaţia privind societăţile comerciale. exceptîndu-se bunurile care. atit in mod legislative cit si doctrinar. în baza contractului de constituire (de societate) încheiat între acestea. iar comanditarii cu partea din averea lor (capitalul investit). 15 . sub aceeaşi firmă. Pentru obligaţiile societăţii comandităţii poartă răspundere solidară nelimitată cu întreg patrimoniul lor. precum şi de contractul de constituire (de societate). La fel. Societatea în comandită nu poartă răspundere pentru obligaţiile asociaţiilor. de legislaţia civilă. care nu sînt în legătură cu activitatea acesteia.

Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova .Bibliografie: 1.2016. 3. Legea Romaniei nr.10.06. Codul Civil al Republicii Moldova din 06. 5.com/ . https://infiintarisocietaticomerciale. ht http://societaticomerciale.31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale. 6.md/.11. 16 . 2.01.wordpress. vizitat la 1.10. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi din 03.1992.2016.31 din 16.1990 privind societatile comerciale. Legea Romaniei nr.2002. vizitat la 1. 4.blogspot. 7.