You are on page 1of 20

Autorski program nauczania

jzyka niemieckiego Was ist das?

Spis treci

Metryczka programu.....................................................................................3

Charakterystyka programu...........................................................................3

2.1

Koncepcja programu..............................................................................3

2.2

Odbiorcy programu................................................................................4

2.3

Warunki realizacji programu...................................................................4

Cele programu..............................................................................................5
3.1

Cele gwne...........................................................................................5

3.2

Cele szczegowe..................................................................................5

3.3

Cele wychowawcze:...............................................................................7

Treci nauczania...........................................................................................7
4.1

Zakres tematyczny i rodki jzykowe....................................................7

Procedury osigania celw.........................................................................10


5.1

Metody pracy........................................................................................11

5.2

Techniki nauczania...............................................................................11

5.3

Formy pracy.........................................................................................14

5.4

Materiay do wykorzystania..................................................................14

Standardy wymaga...................................................................................15
6.1

Oczekiwane osignicia ucznia...........................................................15

6.2

Zasady oceniania.................................................................................15

Przykadowy scenariusz lekcji....................................................................17


7.1

Zacznik 1...........................................................................................19

7.2

Zacznik 2...........................................................................................20

Bibliografia..................................................................................................20

Metryczka programu
Przedmiot: Jzyk niemiecki
Kurs: koo zainteresowa z jzyka niemieckiego dla pocztkujcych
Typ szkoy: szkoa podstawowa
Etap nauki: klasy IV-VI
Ilo godzin: 1 godz./tyg.
Informacja o autorze: Renata Frosztga-Ryszawy

absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Jzykw Obcych w Suchej


Beskidzkiej
absolwentka Filologii Germaskiej w Wyszej Szkole Lingwistycznej w
Czstochowie
absolwentka Filologii Angielskiej w Wyszej Szkole Przedsibiorczoci i
Marketingu w Chrzanowie
nauczycielka jzyka niemieckiego w Zespole Szk w Lanckoronie

Charakterystyka programu

2.1 Koncepcja programu


Program Was ist das? przeznaczony jest dla dzieci w klasach 4-6 szkoy
podstawowej. Jest on przede wszystkim skierowany do tych dzieci, ktre w tym
wieku chciayby rozpocz nauk jzyka niemieckiego na zajciach dodatkowych. W
ten sposb, wychodz naprzeciw oczekiwaniom rodzicw, ktrzy s wiadomi
znaczenia znajomoci jzykw obcych w dzisiejszym wiecie.
Na 10.-15. rok ycia przypada wedug neurobiologw tzw. okres wraliwy,
ktry wie si z intensywnym rozwojem mzgu u dzieci. Sieci neuronowe szybciej
wzrastaj i tworz wicej pocze. Ponadto, badania dowiody, e im wczeniej
rozpocznie si nauk jzyka obcego, tym wiksze s szanse na opanowanie jzyka
na poziomie zaawansowanym. Wykorzystujc plastyczno mzgu, zwaszcza za
wraliwy such i elastyczne narzdy mowy, mona nauczy dziecka poprawnej
wymowy w jzyku obcym.
Dzieci w tym wieku atwiej si ucz, jeeli wykorzystuje si ich naturaln
skonno do poznawania wiata, aktywnoci ruchowej, artystycznych dziaa. Nauka
zawierajca elementy tradycyjnego przekazywania wiedzy w klasie szkolnej,
3

poczona z zabaw, ma spowodowa, e dziecko chtnie bdzie brao udzia w


zajciach i osigao pozytywne rezultaty.
Program opiera si na Rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk, ale rwnie na stosunkowo
nowym nurcie edukacyjnym, zwanym konstruktywizmem, bazujcym na wynikach
bada neurologicznych. Rozwija on wiedz i umiejtnoci dziecka poprzez siganie
do metod i technik aktywujcych moliwie jak najwicej zmysw oraz bazowanie na
zainteresowaniach i wiedzy, ktr dziecko ju posiada. Std wan cech tego
programu jest jego elastyczno, bo chocia jego cele s stae i niezmienne, to
program dopuszcza zmiany w trakcie trwania jego realizacji, gwnie ze wzgldu na
stae diagnozowanie uczniw, ich dotychczasowej wiedzy na konkretne tematy oraz
zmieniajcych si zainteresowa. Takie dziaania sprawiaj, i ucze staje si
bardziej odpowiedzialny za swj proces uczenia si, bo to on ma wpyw na dobr
tematyki, ktrej bdzie si uczy.

2.2 Odbiorcy programu


Program zosta stworzony dla nauczycieli jzyka niemieckiego uczcych w
szkoach podstawowych i posiadajcych odpowiednie kwalifikacje zgodne z
Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie
standardw ksztacenia nauczycieli.
Program ten moe posuy rwnie zainteresowanym uczniom oraz rodzicom,
ktrzy chcieliby pozna zaoone w nim treci, cele czy procedury ich osigania.

2.3 Warunki realizacji programu


Realizacja programu odbdzie si w Zespole Szk w Lanckoronie w formie
zaj pozalekcyjnych prowadzonych 1 godz. tygodniowo przez 3 lata. Wedug
potrzeb, nauczyciel i uczniowie bd korzysta z sal wyposaonych w magnetofon,
tablic interaktywn, komputer z dostpem do Internetu, tablic tradycyjn, sowniki
oraz inne akcesoria potrzebne w aktywnoci artystycznej, a wic farby, kredki, pisaki,
papier, klej, itp., gitara, klawisze. Do dyspozycji bd rwnie klocki, maskotki, pika,
niemieckie czasopisma, mapy krajw niemieckojzycznych.

Cele programu

3.1 Cele gwne


Nadrzdnym celem nauczania jzyka niemieckiego jest rozbudzenie w
dzieciach ciekawoci i ochoty do nauki jzyka obcego, zaszczepienie nawyku
korzystania z rnych technik utrwalania i rozwijania swoich umiejtnoci w
posugiwaniu si jzykiem obcym. Obejmuje on rwnie rozwj kompetencji
jzykowych, ktre umoliwiaj porozumiewanie si w sytuacjach ycia codziennego.
Program ma take na celu pogbianie wiedzy o otaczajcym wiecie poprzez
kontakt ze wiatem niemieckojzycznym i wszystkimi elementami, ktre si z tym
wi.

3.2 Cele szczegowe


Zgodnie z podstaw programow ucze powinien posugiwa si bardzo
podstawowym zasobem rodkw jzykowych: leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych, umoliwiajcym realizacj wymaga oglnych w
zakresie nastpujcych tematw:

czowiek (dane personalne, wygld zewntrzny, uczucia i emocje,


zainteresowania);
dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszcze domu i ich
wyposaenia);
szkoa (przedmioty nauczania, przybory szkolne);
praca (popularne zawody);
ycie rodzinne i towarzyskie (czonkowie rodziny, koledzy, przyjaciele,
czynnoci ycia codziennego, formy spdzania czasu wolnego);
ywienie (artykuy spoywcze, posiki);
zakupy i usugi (rodzaje sklepw, towary, sprzedawanie i kupowanie);
podrowanie i turystyka (rodki transportu, kierunki wiata);
kultura (wita, obrzdy);
sport (popularne dyscypliny sportu, sprzt sportowy);
zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);
wiat przyrody (pogoda, roliny i zwierzta, krajobraz).

W zakresie rozumienia ze suchu - ucze:

reaguje na polecenia;
rozumie znaczenie zwrotw dnia codziennego adresowanych do ucznia;
rozumie oglny sens prostego tekstu;
wyszukuje proste informacje szczegowe w tekcie suchanym;
rozumie intencje rozmwcw (np. podawanie informacji, wyraanie proby,
zgody lub braku zgody, artowanie)
rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na
dworcu, w szkole)

W zakresie czytania ucze rozumie krtkie, proste, kilkuzdaniowe


wypowiedzi pisemne:
rozumie oglny sens tekstu;
wyszukuje proste informacje szczegowe w tekcie;
rozpoznaje rne rodzaje tekstw, np. list prywatny, e-mail, SMS,
opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa. 4.
W zakresie mwienia - ucze tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne wedug
wzoru:
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
opowiada o czynnociach ycia codziennego;
przedstawia swoje upodobania i uczucia.
W zakresie pisania - ucze tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne wedug
wzoru:
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
opisuje czynnoci dnia codziennego;
przedstawia swoje upodobania i uczucia.
Ponadto, ucze:

reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego (przedstawia


siebie i czonkw swojej rodziny; podaje swj wiek i miejsce
zamieszkania; podaje swoje upodobania; mwi, co posiada i co potrafi
robi; prosi o informacje; wyraa swoje emocje; wyraa proby i
podzikowania.
reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach ycia
codziennego (udziela podstawowych informacji na swj temat; wyraa
podzikowania.
przetwarza tekst (przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu
suchanego lub czytanego; zapisuje informacje uzyskane z tekstu
suchanego lub czytanego.
dokonuje samooceny (np. przy uyciu portfolio jzykowego) i
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad jzykiem (np. korzystanie
ze sownika, poprawianie bdw, zapamitywanie nowych wyrazw).
wspdziaa w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych jzykowych
pracach projektowych.
korzysta ze rde informacji w jzyku obcym (np. z encyklopedii,
mediw) rwnie za pomoc technologii informacyjnokomunikacyjnych.
6

stosuje strategie komunikacyjne (np. domylanie si znaczenia


wyrazw z kontekstu, rozumienie tekstu zawierajcego nieznane sowa
i zwroty).
posiada wiadomo jzykow (np. podobiestw i rnic midzy
jzykami).

3.3 Cele wychowawcze:


Ucze:

rozwija postaw tolerancji i otwartoci dla innych kultur;


wsppracuje w grupie;
szanuje swoich kolegw/koleanki i nauczycieli, nawet wtedy, gdy maj
odmienn opini;
jest ciekawy wiata, rozwija postaw krytyczn wobec narzucanych mu
z rnych stron bodcw.

Treci nauczania

4.1 Zakres tematyczny i rodki jzykowe


Zakres tematyczny
Ich bin ich ja to ja

rodki jzykowe
Zakres gramatyczny
przywitania i poegnania:
zaimki osobowe:
Hallo, Guten Tag, Guten
ich, du, er, sie
Morgen, Auf Wiedersehen, odmiana
czasownikw w 1.
Tschs
przedstawianie siebie i
i 2. os. l. poj. :
innych i pytanie o imi: Ich
sein, heien,
bin, Ich heie. Wie
spielen,
heit du?
schwimmen,
okrelanie swojego miejsca
joggen, wohnen,
zamieszkania i pytanie o
kommen
niego: Ich wohne in, Wo
wohnst du?
okrelanie kraju
pochodzenia i pytanie o to:
Woher kommst du? Ich
komme aus
okrelanie wieku i pytanie o
niego: Ich bin Jahre alt.
Wie alt bist du?
7

Moja rodzina

W szkole

Moje ulubione jedzenie

Moja szafa z ubraniami

liczebniki 0-10
pytanie o samopoczucie i
informowanie o nim: Wie
gehts?
zainteresowania: Ich spiele
Fuball/Volleyball. Ich
jogge. itp.
nazywanie czonkw
rodziny: der Vater, die
Mutter, der Bruder
zawody: Lehrerin,
Verkufer
przymiotniki okrelajce
cechy charakteru i wygld:
schn, klein, lustig,
liczebniki 0-100
nazwy pomieszcze
znajdujcych si w szkole:
die Toilette, das
Klassenzimmer, der Flur,
das Lehrerzimmer
rzeczy znajdujcych si w
klasie oraz przybory
szkolne: die Tafel, der
Schreibtisch, das Heft, der
Kuli
przedmioty szkolne:
Deutsch, Mathe,
Erdkunde
wyraenia uywane na
lekcji: Darf ich in die
Toilette gehen? Komm an
die Tafel! Steht auf!
- nazwy potraw:
Tomatensuppe, Pommes
frites, Sahnesoe
- wyraanie wasnych
upodoba kulinarnych: Ich
mag essen/trinken. Ich
esse gern
- przyrzdzania posikw i
nazwy czynnoci: mischen,
dazugeben
- czci garderoby: die
8

czasownik sein
zaimki
dzierawcze mein,
dein
zaimki osobowe:
er, sie, es, wir, ihr,
sie Sie
przeczenie nicht
-

czasownik drfen,
brauchen
tryb rozkazujcy

stopniowanie
przyswka gern
czasownik mgen

czasownik haben,

Pory roku

W zoo

W domu

Mj dzie

Hose, die Bluse, der


Rock
kolory: grn, rot, schwarz,

wyraanie opinii na temat


ubioru: schn, cool,
witzig
pytanie o upodobania: Wie
findest du?
kupowanie ubra w
sklepie: Was mchten Sie?
Ich nehme den Pullover.

nazwy pr roku, miesicy,


dni tygodnia
pogoda: die Sonne scheint,
es ist bewlkt, neblig
prognoza pogody w Polsce
i na wiecie: In Polen ist es
warm.
nazwy niektrych pastw
europejskich
nazwy zwierzt w zoo: der
Lwe, die Giraffe
opis zwierzt: Sein Fell ist
braun.
wyraenie: Ich mchte
nazwy mebli: der Schrank,
der Tisch, der Stuhl
pomieszczenia w domu:
das Schlafzimmer, das
Bad
opisywanie pokoju: in der
Ecke, in der Mitte, auf dem
Fuboden, gro, klein
zwierzta domowe: der
Hund, die Katze

czynnoci dnia
codziennego i pytanie o
nie: wann stehst du auf?
das Frhstck essen
pytania o godzin i
9

finden,nehmen,
kaufen
rodzajnik
okrelony i
nieokrelony w
mianowniku i
bierniku
zaimek osobowy
er/sie/es w
odniesieniu do
rzeczownikw
rodzaju mskiego,
eskiego,
nijakiego i liczby
mnogiej
szyk w zdaniu
zaimek
bezosobowyy es

czasownik
mchten
zaimki
dzierawcze :
sein, ihr
przyimki: auf, in,
an,
liczba mnoga
rzeczownikw
przeczenie
kein/e/en
czasowniki
waschen,
schlafen,
fernsehen
czasowniki
rozdzielnie
zoone:
aufstehen,
einschlafen


Sport

Czas wolny

W podry

Nasze zdrowie

okrelanie czasu
jedzenie i picie: Brot, Milch,
Ei
nazwy dyscyplin
sportowych: Basketball,
Jogging
opowiadanie o tym, co
potrafi robi: Ich kann
schwimmen.
rozmawianie o tym, kto jest
najlepszy: Wer kann am
besten schwimmen?
zabawki: die Puppe, das
Modellauto, das Puzzle,
Baukltze, Brettspiele
gry i zabawy: Verstecken
spielen, Fuball, Schiffe
versenken
wyraenia: Du bist dran!
Ich komme euch suchen!
Ich sehe dich!
okrelanie celu podry:
Ich fahre ans Meer.
nazwy rodkw transportu:
der Bus, das Flugzeug
dowiadywanie si o drog:
Wie komme ich zur
Kirche?
wyraenia dotyczce opisu
drogi: links, geradeaus

nazwy czci ciaa: der


Kopf, das Knie
opisywanie dolegliwoci:
Mein Bauch tut mir weh.
wyraenia typowe dla
wizyty u lekarza: Sagen
Sie A!
udzielanie porad
dotyczcych zdrowego
trybu ycia, zakazw i
nakazw: Sie sollen Sie
10

czasowniki: essen,
trinken

czasownik knnen
stopniowanie
przyswkw

czasownik
suchen, kommen,
sehen,bauen

czasownik fahren,
gehen, wollen
celownik
rzeczownika: mit
dem Bus
tryb rozkazujcy:
Gehen Sie bitte
geradeaus!
zaimki pytajce:
wo, wann, wie,
wohin
czasownik sollen,
drfen, weh tun
niektre
czasowniki w
czasie przeszym
Perfekt

W Polsce i na wiecie

drfen nicht
okrelenia czasowe: jeden
Tag, oft
- wiadomoci realioznawcze:
flagi narodowe, nazwy
pastw,
- wiadomoci dotyczce
zwyczajw i obyczajw w
Polsce i krajach
niemieckojzycznych:
Weihnachten, Ostern,
Geburtstag, Karneval,

Procedury osigania celw

Planujc prac z dziemi w wieku 10-12 lat naley uwzgldni fakt, i


przekazywanie wiedzy takim uczniom nie powinno odbywa si jedynie w oparciu o
bierne metody, takie jak wykad czy pogadanka. Wane jest, aby zajcia odbyway
si w bezstresowej i przyjemnej atmosferze, bo strach i niepokj blokuj
przyswajanie informacji. Natomiast swka czy wyraenia, ktre cz si z
pozytywnymi emocjami, bd atwiej zapamitane. Std zastosowane na zajciach
metody powinny charakteryzowa si rnorodnoci, atrakcyjnoci i odwoywa si
do tego, co dziecku bliskie.

5.1 Metody pracy


Nauczanie w dzisiejszych czasach ma charakter eklektyczny, tzn. sigamy
raczej do rnych metod nauczania lub ich elementw w zalenoci od potrzeb i
moliwoci indywidualnych uczniw (ucze zdolny, ucze majcy trudnoci w nauce).
Podczas realizacji programu naley uatrakcyjni zajcia aktywizujc uczniw w
rozmaity sposb, stosujc zarwno metody konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne
z wikszym naciskiem na metody lub ich elementy, ktre odwouj si do wielu
zmysw, s zgodne z zaoeniami konstruktywizmu, przez co bardziej wspieraj
proces uczenia si i zapamitywania.
1 Podejcie komunikacyjne, ktre czy ze sob elementy rnych metod a celem
nadrzdnym jest umiejtno skutecznego porozumiewania si w jzyku obcym.
Aby to osign, naley stworzy sytuacje maksymalnie zblione do tych
naturalnych, z ycia codziennego. Wykorzystujc poznane struktury ucze buduje
wasn wypowied. Czyni to metod prb i bdw. Celem nadrzdnym jest
komunikacja.

11

2 Metoda audiolingwalna, uczniowie wicz poprawno fonetyczn powtarzajc za


nauczycielem chrem i indywidualnie, ucz si wierszy, piosenek. Nauczyciel
uywa bodca w formie wizualnej, aby wywoa odpowiedni reakcj jzykow.
3 Metoda reagowania caym ciaem (TPR), uczniowie reaguj ruchem na polecenia
nauczyciela. Celem jest pobudzenie lewej (odpowiedzialnej za jzyk i mow) oraz
prawej (odpowiedzialnej za ruch) pkuli, zatem caego mzgu. Zwiksza to
skuteczno nauki. Szczeglnie nadaje si dla dzieci jako rdlekcyjna technika,
ktra pozwala pobudzi koncentracj, kiedy ta stopniowo spada.
4 Metoda Councelling Language Lerning, nauczyciel stojcy poza krgiem uczniw
doradza im podczas tworzenia zda w j. niemieckim, nagrywa wyraenia i
zapisuje je. Mona zastosowa jako dodatkow pomoc w nauce, nagrywajc na
komrk poznane na lekcji sowa czy wyraenia.

5.2 Techniki nauczania


1 Techniki nauczania wymowy:
powtarzanie za nauczycielem, magnetofonem w chrze lub indywidualnie,
uczniowie sysz dwa wyrazy i decyduj, czy s one takie same czy rne;
nauczyciel zadaje pytanie uywajc w nim wyrazu zawierajcego dany
dwik, np. Wie heit du? Ucze odpowiada: Ich heie /ai/
wsplne piewanie, mwienie wierszy
2 Techniki nauczania pisowni:
odwzorowywanie, np. uczniowie przepisuj z tablicy te wyrazy, ktre s koloru
tego albo oznaczaj co do picia;
podpisywanie rysunkw,
dyktando czstkowe uczniowie uzupeniaj tekst usyszanymi wyrazami;
w literowy ucze zapisuje na tablicy wyraz, nastpny ucze zapisuje
kolejne sowo zaczynajce si od litery, na ktr skoczy si wyraz pierwszy;
przedmioty na liter uczniowie zapisuj wyrazy zaczynajce si od podanej
litery;
mnoymy wyrazy ucze pisze na tablicy wyrazy, ktre zaczynaj si kolejno
od liter wyrazu podanego, np. Haus Halten Angreifen Umziehen
Schlafen
wpisywanie brakujcych liter
przygotowanie projektw
3 Techniki nauczania, utrwalania i powtarzania sownictwa:
prezentowanie swek poprzez wskazanie przedmiotu, podanie synonimu lub
antonimu, pokazanie obrazka, ilustracja za pomoc gestu i mimiki, definicji,
objanienia, odpowiednika polskiego;
uczniowie zapisuj wyraz w taki sposb, aby skojarzy im si z ksztatem tego
przedmiotu;
skojarzenie wyrazu z imieniem na t sam liter;
skojarzenie wyrazu z zawodem, np. backen Bcker
skojarzenie wyrazu z pomieszczeniem, np. schlafen Schlafzimmer;
12

zaopatrzenie nowego wyrazu rysunkiem;


technika imitacji powtrzenia chralne i indywidualne;
zabawa KIM nauczyciel wypowiada 10 nowo poznanych wyrazw, proszc
uczniw o pen koncentracj i zapamitanie jak najwicej z nich;
skojarzenia tematyczne ze sowem, np. Disko;
skojarzenia acuszkowe, np. Schwimmen nass, nass Badetuch;
wybieranie wyrazu, ktry nie pasuje do pozostaych;
zaprezentowanie grupom scenerii-sceny, kada z grup zapisuje swoje wasne
skojarzenia do tego, np. mog poda wszystko, co stoi na pododze;
wypisanie z tekstu wyrazw kluczowych i utworzenie z nich tzw. r wyrazw,
maksymalnie do 6 wyrazw, ktre utworz na tablicy koo. Do nich mona
potem dopisa inne skojarzenia.
tworzenie map umysowych, czyli graficzne przedstawienie liczb wyrazw i ich
rodzin;
wykorzystanie Internetu i portali edukacyjnych do nauki swek;
gra w memory, bingo, domino;
dopasowanie nazw do obrazkw,
uywanie poznanych swek w nowych sytuacjach komunikacyjnych.
4 Techniki nauczania gramatyki:
dedukcyjne objanienie gramatyki od wyjanienia zasady do wicze w jej
uyciu;
indukcyjne nauczania gramatyki od tekstu i przykadw do sformuowania
zasady przez uczniw;
imitacja;
guchy telefon;
substytucja, czyli podstawianie, np. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Theater.
transformacja, np. Ich bin in der Schule. Ich bin nicht in der Schule.
znajd w klasie kogo, kto Ucze wiczy to samo pytanie i zadaje je swoim
kolegom/koleankom;
wprowadzenie atrakcyjnej sytuacji teatralnej, np. dyskoteka. Uczniowie wicz
jedn struktur: Wir knnen Kuchen mitbringen. Wir knnen
stosowanie nowego materiau gramatycznego w sytuacji dnia codziennego
wywiad ze znan osobistoci celebry ta rozmawia jedynie ze swoim
rzecznikiem, ktry przekazuje odpowiedzi w formie 3. os. l. poj.
niepodobne do siebie rodzestwo jedna osoba mwi o swoich
upodobaniach, druga im zaprzecza;
5 Techniki nauczania rozumienia ze suchu:
techniki poprzedzajce suchanie:
- opis obrazka przez ucznia, ktry nikomu go nie pokazuje, inni zadaj mu
pytania dotyczce tego, co znajduje si na obrazku;
- prby wyobraenia sobie, co dziao si wczeniej, co bdzie dziao si potem;
- rozmowa na temat zwizany z tekstem,
- nauczyciel nakrela temat tekstu, uczniowie zgaduj, jakie wyrazy mog w nim
wystpi,
- skojarzenia tematyczne;
13

- szukanie wyrazu nie pasujcego do pozostaych


techniki towarzyszce suchaniu:
- dopasowywanie obrazkw;
- kolorowanie obrazkw;
- szeregowanie obrazkw, wyrazw;
- ustne dyktando uczniowie suchaj i rysuj;
- uzupenianie obrazka uczniowie suchaj i uzupeniaj obrazek;
- pantomima uczniowie suchaj i pokazuj;
- zaznaczanie spord podanych wyrazw uczniowie zaznaczaj tylko te, ktre
wystpuj w tekcie;
- wypenianie tabeli;
- uzupenianie tekstu z lukami;
- przewidywanie ucze koczy tekst wypowiadany przez nauczyciela;
- uczniowie w grupach suchaj konkretnych informacji w tekcie, np. I grupa - jaki
ten pan mia zawd? II ile ma lat?
techniki po wysuchaniu tekstu:
- prawda/fasz;
- wielokrotny wybr;
- pytania i odpowiedzi.
6 Techniki nauczania czytania:
techniki poprzedzajce czytanie:
- rozmowa na temat obrazka;
- rozmowa na temat poruszony w tekcie;
- przewidywanie wyrazw w tekcie;
- skojarzenia tematyczne
techniki towarzyszce czytaniu i nastpujce po nim:
- znajdowanie wyrazw-kluczy;
- budowanie gwnej myli za pomoc 1-2 zda;
- wydobywanie konkretnej informacji szczegowej w podziale na grupy;
- zaznaczanie fragmentw tekstu rnymi kolorami, np. czerwonym faktu, zielonym
opinii;
- wielokrotny wybr.
7 Techniki nauczania mwienia:
odgadywanie treci obrazka,
zgadywanka obrazkowa ucze wybiera jeden z trzech obrazkw i opowiada
koledze jego tre. Zadaniem drugiego ucznia jest zgadnicie, o ktry obrazek
chodzi;
wyszukiwanie rnic pomidzy par obrazkw;
przerobienie obrazka na komiks lub historyjka obrazkowa;
wnioskowanie z obrazka na temat dotyczcy osb, zdarze;
wywiad;
rozpoznawanie dwikw i na tej podstawie wyobraanie sobie osoby, ktra te
dwiki wytwarza;
koczenie rozpocztych wypowiedzi;
wystpienia w scenkach.

14

5.3 Formy pracy


Uczniowie bd mieli moliwo pracowa zbiorowo, tj. z ca klas lub w
parach, jak rwnie indywidualnie.

5.4 Materiay do wykorzystania


1 Reinhard, Petra. 2009. Alte und neue Kinderspiele fr drinnen & drauen.
Mnchen: Bassermann Verlag.
2 Kozubska, Marta; Krawczyk, Ewa; Zastpio, Lucyna. 2008. Ich und du.
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
3 Kozubska, Marta; Krawczyk, Ewa; Zastpio, Lucyna. 2000. Der, die, das neu.
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
4 Bajorek, Angela. 2005. Gry i zabawy jzykowe dla klas IV-VI. Warszawa:
Wydawnictwo Szkolne PWN.
5 Czasopismo Juma
6 Inne materiay przygotowane przez nauczyciela.
7 Strony internetowe: www.blinde-kuh.de ; www.uebungen.klett-sprachen.de ;
www.kika.de
8 sowniki polsko-niemieckie, niemiecko-polskie

Standardy wymaga

6.1 Oczekiwane osignicia ucznia


Program umoliwia realizacj zada z podstawy programowej, jak rwnie
oczekiwane osignicia ucznia skonkretyzowane w Europejskim Systemie Opisu
Ksztacenia Jzykowego poziomy biegoci jzykowej A1 i A2.

A1

A2

Osoba posugujca si jzykiem na tym poziomie rozumie i potrafi


stosowa potoczne wyraenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczce
konkretnych potrzeb ycia codziennego. Potrafi formuowa pytania z
zakresu ycia prywatnego, dotyczce np. miejsca, w ktrym mieszka,
ludzi, ktrych zna, i rzeczy, ktre posiada, oraz odpowiada na tego
typu pytania. Potrafi przedstawia siebie i innych. Potrafi prowadzi
prost rozmow, pod warunkiem e rozmwca mwi wolno, zrozumiale
i jest gotowy do pomocy.
Osoba posugujca si jzykiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i
czsto uywane wyraenia w zakresie tematw zwizanych z yciem
codziennym (s to np. bardzo podstawowe informacje dotyczce osoby
rozmwcy i jego rodziny, zakupw, otoczenia, pracy). Potrafi
porozumiewa si w rutynowych, prostych sytuacjach
15

komunikacyjnych, wymagajcych jedynie bezporedniej wymiany zda


na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposb opisywa swoje
pochodzenie i otoczenie, w ktrym yje, a take porusza sprawy
zwizane z najwaniejszymi potrzebami ycia codziennego.

6.2 Zasady oceniania


Ucze na zajciach dodatkowych nie bdzie otrzymywa tradycyjnej oceny w
skali 1-6. Natomiast funkcj diagnostyczn i informacyjn spenia bd formularze
oceny opisowej po kadym rozdziale oraz ocena opisowa na koniec semestru. Taka
technika oceniania powoduje duo mniejszy stres ni stopie szkolny. Stanowi ona
konkretn informacj dla dzieci i ich rodzicw. W ocenie opisowej naley wymieni,
jakie umiejtnoci i wiadomoci ucze do tej pory opanowa, a nad czym musi
jeszcze popracowa. Ocena taka moe funkcjonowa samodzielnie a nauczyciel
dokonuje jej na bieco, gwnie na podstawie obserwacji zaj, w razie potrzeby
kontroli ustnej lub pisemnej uczniw. Nie przewiduje si na zajciach dodatkowych
sprawdzianw, ewentualnie krtkie formy pisemnego sprawdzenia wiedzy.
Poniej przykadowy formularz oceniania po rozdziale 1:
Rozdzia 1
Ich bin ich

Wiadomoci i umiejtnoci do
opanowania
potrafi si przywita
potrafi si poegna
umie przedstawi siebie
umie przedstawi innych
potrafi zapyta kogo o imi
okrela swoje miejsce zamieszkania
potrafi zapyta kogo o jego miejsce
zamieszkania
okrela kraj swojego pochodzenia
pyta o kraj pochodzenia kolegi
okrela swj wiek
potrafi zapyta kogo o jego wiek
zna liczebniki do 10
pyta o samopoczucie i potrafi
odpowiedzie na to pytanie
potrafi okreli swoje zainteresowania
zna zaimki osobowe w l. poj.
zna czasownik sein i jego odmian w l.
poj. i potrafi uoy z tym
czasownikiem zdanie
zna czasownik heien i jego odmian
w l. poj. i potrafi uoy z tym
czasownikiem zdanie
zna czasownik spielen i jego odmian
16

Co zostao
opanowane?

w l. poj. i potrafi uoy z tym


czasownikiem zdanie
zna czasownik schwimmen i jego
odmian w l. poj. i potrafi uoy z tym
czasownikiem zdanie
zna czasownik wohnen i jego odmian
w l. poj. i potrafi uoy z tym
czasownikiem zdanie
zna czasownik kommen i jego odmian
w l. poj. i potrafi uoy z tym
czasownikiem zdanie
zna czasownik joggen i jego odmian
w l. poj. i potrafi uoy z tym
czasownikiem zdanie
Podobnego formularza moe uy ucze, aby dokona samooceny. Wpywa to
na motywacj ucznia, ktry samodzielnie monitoruje przyrost wiedzy. Ponadto,
dziecko uczy si tego, e w duym stopniu jest samo odpowiedzialne za proces
uczenia si.
7

Przykadowy scenariusz lekcji

Temat: Hallo! Wie gehts? Dialogi.


Cel gwny:

rozwijanie sprawnoci mwienia oraz utrwalenie wyrae uywanych podczas


pierwszego spotkania

Cele szczegowe:

uczniowie potrafi si przywita i poegna,


potrafi zapyta koleg/koleank o samopoczucie i odpowiedzie na takie
pytanie;
umiej si przedstawi, okreli swj kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania
i wiek oraz zapyta o te informacje;
wie, w jakich krajach mwi si w jzyku niemieckim
potrafi przeprowadzi z partnerem pierwsz rozmow.

17

L
p
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Formy aktywnoci ucznia i nauczyciela


Nauczyciel wita si z uczniami i pokazuje misia,
ktry nie mieszka w Polsce, ale bardzo chciaby
si zaprzyjani z dziemi. Uczniowie witaj si z
nowym przyjacielem i chtni zadaj pytania
dotyczce jego imienia, kraju pochodzenia,
miejsca zamieszkania i wieku.
Chtni uczniowie podchodz do mapy i pokazuj,
gdzie dokadnie mieszka mi Paul. Nauczyciel
pyta, w jakich krajach mwi si po niemiecku.
Nauczyciel rozdaje uczniom kontury pastw
europejskich. Zadanie polega na pokolorowaniu
tylko tych pastw, ktrych oficjalnym jzykiem jest
niemiecki.
Nastpnie uczniowie wpisuj nazwy pastw do
konturw odpowiednich pastw.
Nauczyciel wypisuje na tablicy imi, np. Jrg i
obok wkleja flag Szwajcarii. Uczniowie wicz
konstrukcj: Ich komme aus der Schweiz.
Nauczyciel wciela si w rol Jrga i chtny ucze
przeprowadza z nim rozmow dotyczc jego
pochodzenia, zamieszkania, itp. Potem inna para
przedstawia podobny dialog.
Uczniowie wicz w parach taki dialog.
Nauczyciel rozdaje karteczki uczniom, na ktrych
znajduj si dane osobowe. Uczniowie wcielaj
si w role tych osb i zawieraj jak najwicej
nowych przyjani.

18

Formy
pracy
Praca z
klas

Materiay

Praca z
klas

mapa
plakat,

Praca
indywidualna

Zacznik
1, kredki

Praca z
klas

flaga
Szwajcarii,
tablica

maskotka

Praca w
parach na
forum
Praca w
parach
Praca w
parach

Zacznik 2

7.1 Zacznik 1

rdo: Kozubska, Marta; Krawczyk, Ewa; Zastpio, Lucyna. 2008. Ich und du. Zeszyt wicze do
klasy 4. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

19

7.2 Zacznik 2

Susan
sterreich
Wien
9

Thomas
Deutschland
Berlin
7

Hans
Liechtenstein
Vaduz
10

Ludwig
Schweiz
Bern
8

Karin
Deutschland
Kln
10

Marita
sterreich
Salzburg
9

Bibliografia

1 Komorowska, H. 2002. Metodyka nauczania jzykw obcych. Warszawa: Fraszka


Edukacyjna
2 Szpotowicz, M.; Szulc-Kurpaska M. 2009. Teaching English to Young Learners.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA
3 Coste, D.; North, B.; Sheils, J.; Trim, J. 2001. Europejski system opisu ksztacenia
jzykowego: uczenie si, nauczanie, ocenianie. Warszawa: Centralny Orodek
Doskonalenia Nauczycieli.
4 Brooks, J.; Brooks, M. 1993. The case for the constructivist classrooms.
Alexandria, Va: ASCD.
5 Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w
poszczeglnych typach szk

20