Editura Cuart

I.S.S.N.1222-5592Revista
de
matematic
M X M

Nr.1/2010Slatina Olt


1».-c 1».-c 1».-c 1».-c --e»· --e»· --e»· --e»·.-·»t .-·»t .-·»t .-·»t
Redactor ef: Marinela Preoteasa
Secretar de redacie: Ion Neatá
Membri: Aurelia Stanciu;
Stefania Marineanu
Luminita - Camelia Butan
Daniel Cojocaru
Ion Burcá
Iuliana Trascá
Membru corespondent:
prof. Univ. Dr. Florentin Smarandache,
Universitatea Gallup N.M; U.S.A.

Tehnoredactare computerizat: Marinela Preoteasa
Editor: Marinela Preoteasa

Cuprins


Pag.
Despre acest numar al revistei de matematicá MxM,
editor Marinela Preoteasa .......................................... 2
Florentin Smarandache la 55 de ani………………… 3
Teorema lui Smarandache, de Ion Pátrascu ……….. 9
Probleme propuse, cu rezolvári, de Iuliana Trascá ,
Scornicesti-Márgineni, Olt………………………..... 11
Matematica în geografie, de Stefania Marineanu ….. 17
Probleme propuse pentru clasele I – IV si clasele de
gimnaziu .................................................................... 19
Matematica în chimie, gimnaziu, de Luminita Butan 19
Probleme pentru clasele I – IV, de Nicoleta Veronica
Serban, institutor I, .................................................... 20
Probleme propuse pentru clasele V – VIII ................ 21
Probleme distractive, din cadrul proiectului interjude-
tean « Magia numerelor », selectie de M.P................ 29
Premiile obtinute în cadrul proiectului interjudetean
« Magia numerelor », pe sectiuni ………………….. 51
Concursul interdisciplinar „± POEZIE” Faza
judeteaná - 27 martie 2010, rezultate ……………. 57
1
Despre acest numar
al revistei de matematic MxM

Revista n-a mai apárut o perioadá, din motie obiective si
subiective care nu sunt deloc interesante pentru cititorii nostri,
prezentám scuze pentru acest lucru.
Important este cá nu v-am uitat si încercám sá ráspundem
dorintelor dumneavoastrá matematice si nu numai.
Începând cu acest numár al revistei, introducem probleme
care se rezolvá cu ajutorul matematicii si de la alte discipline
din scoalá (geografia si chimia).
Multi elevi au fost antrenati de cátre profesorii lor sá
participe la diverse concursuri de matematica si proiecte care
necesitá un efort matematic sustinut, pe tot parcursul anului
scolar, din partea participantilor la proiecte: elevi si profesori
deopotrivá, activitáti noi, mai putin cunoscute în scoli. Ne
propunem sá popularizám aceste activitáti, care nu au o
desfásurare într-un cerc închis, ci din contrá, sunt deschise
tuturor elevilor si cadrelor didactice doritoare, de aceea vá
facem cunoscute numele cástigátorilor si chiar din materialele
cu care acestia s-au prezentat, în etapele prevázute de
regulamentele în cauzá.
Mentionám cá admitem orice observatii si propuneri, care sá
facá mai utilá si mai atrágátoare revista pentru educarea
matematicá a elevilor, conform cerintelor sociale si
programelor scolare.
Vá respectám opiniile si propunerile dumneavoastrá vor fi
analizate cu interes de colectivul redactional si chiar
popularizate, atunci cînd este cazul, în rubrica: În dialog cu
cititorii.
Pe coperta a patra a revistei veti primi toate datele de contact
si toate tipurile de colaborare.

Editor, prof. Marinela Preoteasa
2
Florentin Smarandache la 55 de ani

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache este un polivalent –
el este autorul, co-autorul, editorul si co-editorul a 139 de
cri si a peste 175 lucrri tiinifice.
Pe 10 decembrie 2009 el a împlinit 55 de ani.
De fapt dumnealui este un om al renaterii pentru
cá a publicat în foarte multe domenii: matematic (teoria
numerelor, statisticá, geometrie non-Euclidianá),
computere (inteligentá artificialá, fuziunea informatiei),
fizic (fizica cuanticá, fizica particulelor), economie
(economie culturalá, teoria poly-emporium), filosofie
(neutrosofie – o generalizare a dialecticii, logica
neutrosoficá – o generalizare a logicii fuzzy intuitioniste),
literatur (poezie, prozá, roman, eseuri, nuvele, drame,
teatru pentru copii, traduceri), art (desene
experimentale, colaje, picturá de avangardá).
Cártile sale pot fi gásite în: Amazon.com, Amazon
Kindle, Google Book Search, Library of Congress
(Washington D. C.), si în multe biblioteci din lume.
În baza internationalá de date stiintifice mentinutá de
Universitatea Cornell, arXiv.org, domnia sa are circa
140 de lucrári stiintifice.
Dr. Smarandache este creatorul teoriei Dezert-
Smarandache în Fuziunea Informatiei (matematicá
aplicatá) împreuná cu Dr. J. Dezert din Franta. Aceastá
teorie este cunoscutá pe plan international si este folositá
în roboticá, mediciná, armatá, ciberneticá. În fiecare an,
începand din 2003, el a fost invitat ca sá prezinte
conferinte si lucrári stiintifice despre acest subiect la
3

Conferinte Internationale de Fuziune a Informatiei
{Australia – 2003; Suedia – 2004; SUA – 2005, 2009;
Italia – 2006; Canada -2007; Germania – 2008; sau la
Seminarele de Apárare Militará “Marcus Evans” (Spania
– 2006; Belgia – 2007), sau la alte Universitáti (Indonezia
– 2006)}.
Dr. Smarandache a fost invitat ca lector, fiind sponsorizat
de NASA în 2004 si de NATO în 2005.
Multe teze de doctorat au fost sustinute la universitáti din
Franta, Canada, Italia, si o tezá de Masterat la
Universitatea din Teheran, Iran.
Vezi situl DSmT conceput si mentinut de dumnealui la
http://fs.gallup.unm.edu//DSmT.htm.
În Structurile Algebrice Smarandache, precum monoid,
semigrup, spatiu vectorial, algebrá lineará, etc., studenti
de la IIT (Institutul Indian de Tehnologie) din Chennai,
Tamil Nadu, India, au sustinut si continuá sá sustiná teze
de doctorat sub conducerea Dr. W. B. Vasantha
Kandasamy, care este una dintre colaboratorii sái în acest
domeniu (vezi http://fs.gallup.unm.edu//algebra.htm).
Notiunile Smarandache în Teoria Numerelor sunt
cunoscute pe plan international: irurile Smarandache,
funciile Smarandache, constantele Smarandache (care
sunt incluse în prestigioasa “CRC Encyclopedia of
Mathematics” de E. Weinstein, publicatá de CRC Press în
Florida, SUA, 1998; vezi
http://mathworld.wolfram.com/).
Notiunile de funcii Smarandache sunt incluse si în
“Handbook of Number Theory” de Jozsef Sandor,

4


Springer-Verlag, 2006. Iar numere Smarandache-Wellin
i numere prime Smarandache-Wellin sunt de asemenea
tratate în cartea lui R. Crandall si C. Pomerance (foarte
cunoscuti în teoria numerelor) intitulatá “Prime Numbers.
A Computational
Perspective”, editia a doua, New York: Springer-Verlag,
2005.
În Teoria Numerelor a avut loc în 1997 o Conferintá
Internationalá despre Notiunile Smarandache în Teoria
Numerelor, tinutá de Universitatea din Craiova, România
(unde dumnealui a absolvit ca sef de promotie în 1979),
si organizatá de Dr. C. Dumitrescu si Dr. V. Seleacu
(vezi: http://fs.gallup.unm.edu/ProgramConf1SmNot.pdf
). Aceastá conferintá este mentionatá în prestigiosul
jurnal “Notices of the American Mathematical Society”,
Providence, NJ, USA, Vol. 48, No. 8, p. 903, 2001.
In China au fost organizate patru “International
Conferences on Number Theory and Smarandache
Problems” în 2005, 2006, 2007, si în 2008.
Dr. Zhang Wenpeng si studentii sái de la Universitatea de
Nordvest din Xi’an, China, au editat un jurnal
international numit “Scientia Magna” în care au fost
publicate mai multe lucrári despre notiunile Smarandache
din teoria numerelor. Anunturi despre acestea au fost
incluse în jurnalul “Notices of the American
Mathematical Society”.
Vezi, de exemplu, desfásurarea conferintei internationale
din 2008 pe situl:
http://fs.gallup.unm.edu//ScientiaMagna4no1.pdf.
Alte lucrári ale Prof. univ. dr. Florentin Smarandache în
teoria numerelor si combinatoricá precum problemele

5

deschise si conjuncturile sale formeazá subiectele unor
lucrári de cercetare publicate de Universitatea Xi’an din
China în jurnalul lor international “Scientia Magna” (vezi
numárul de pe situl:
http://fs.gallup.unm.edu//ScientiaMagna4no3.pdf) si de
Academia de Stiinte Chinezá din Beijing în “International
Journal of Mathematical Combinatorics” (vezi numárul
de pe situl: http://fs.gallup.unm.edu//IJMC-3-2008.pdf).
Logica/Multimea/Probabilitatea neutrosoficá sunt
generalizári ale logicii fuzzy (în special a logicii fuzzy
intuitionistice), multimii fuzzy (în special a multimii
fuzzy intuitionistice), si respectiv a probabilitatii
imprecisá. Cu aceste notiuni au fost sustinute douá teze
de doctorat: una la Universitatea de Stat din Georgia,
Atlanta, SUA, si una la Universitatea Queensland din
Australia (vezi
http://fs.gallup.unm.edu//neutrosophy.htm).
Dr. Florentin Smarandache a fost invitat sá vorbeascá
despre logica si multimea neutrosofica la Universitatea
din Berkley în decembrie 2003, in India (2004),
Indonezia (2006), Egipt (2007).
Dr. Smarandache este editor asociat al jurnalului
international “Progress in Physics”, care este tipárit si
editat de UNM-Gallup, cu contributii si sponsorizári
internationale de la diferite institute de cercetare nucleará
din toatá lumea. Vezi de pildá editia din situl:
http://fs.gallup.unm.edu//PP-03-2008.pdf.
În fizicá el a creat notiunea de “nematerie” (unmatter), a
descoperit câteva paradoxuri cuantice

6

Sorites, a folosit logica neutrosoficá (care este o logica
multivalentá) ca sá extindá spatiile fizice. Împreuná cu V.
Christianto a extins ecuatiile lor differentiale de la forma
de cuaternion la forma de bicuaternion, vezi
“Smarandache-Christianto potential”
(http://fs.gallup.unm.edu//physics.htm).
În economie a scris împreuná cu V. Christianto despre
economia culturalá ca o alternativá pentru tárile
subdezvoltate, si a propus o teorie poly-emporium
(http://fs.gallup.unm.edu//economics.htm).
În filosofie a fácut o sintezá a multiplelor idei si scoli de
gândiri filosofice contradictorii, extinzând dialectica lui
Hegel la neutrosofie, care înseamná analiza nu numai a
opozitelor, ci si a neutralitátilor care interactioneazá cu
ele (http://fs.gallup.unm.edu//neutrosophy.htm).
În domeniul umanistic, Dr. Smarandache, este considerat
párintele “paradoxismului” în literaturá, care este o
miscare de avangarda bazatá pe utilizarea extensivá în
creatii a antitezelor, oximoronilor, contradictiilor,
paradoxurilor. El a publicat cinci Antologii Paradoxiste
Internationale la care au contribuit sute de autori din
intreaga lumea
(http://fs.gallup.unm.edu//a/Paradoxism.htm).
El a scris drama anti dictatorialá “Patria de Animale” – o
dramá fárá cuvinte! Ea a fost jucatá la Festivalul
International al Studentilor de Teatru, la Casablanca
(Maroc), 1-21 septembrie, 1995. A fost pusá în scená de
teatrul Thespis (regizor fiind Diogene V. Bihoi), si jucatá
de trei ori, primit premiul special al juriului. A fost pusá
în scená de asemenea în Karlsruhe (Germania) la 29
Septembrie 1995.
7
Piesa lui de teatru pentru copii “Pácalá, Ursul si
Balaurul” a fost pusá în scená la Teatrul National
Dramatic “I. D. Sârbu” din Petrosani, România, în
septembrie 1997 de regizorul Dumitru Velea;
(http://fs.gallup.unm.edu//a/theatre.htm).
Dr. Smarandache a fácut si artá electronicá (folosind
programe pe calculatoare), artá experimentalá [aut-artá
(outer-art)] si a pledat pentru unificarea teoriilor în artá
(http://fs.gallup.unm.edu//a/oUTER-aRT.htm).
Universitatea de Stat din Arizona, Librária Hayden, în
Tempe, Arizona, SUA, gázduieste o colectie specialá
numitá “The Florentin Smarandache Papers” care se
întinde pe o lungime de peste 30 m.l., cu cárti, jurnale,
manuscrise, documente, CD-uri, DVD-uri ale sale, sau
despre lucrárile sale.O altá collectie specialá “The
Florentin Smarandache Papers” se aflá la Universitatea
Texas din Austin la Arhivele Matematicii Americane (în
cadrul Centrului de Istorie Americaná).
Popularitatea D-lui Smarandache în jurul lumii a
crescut foarte mult si datoritá faptului cá situl sáu
profesional http://fs.gallup.unm.edu// are aproximativ un
sfert de million de vizitatori pe luná din peste 110 tári,
conform statisticilor oficiale ale universitátii. Acesta este
cel mai mare si cel mai vizitat site la UNM-Gallup.
În acest site se aflá Biblioteca sa Digitalá de Artá si
Literaturá (“Digital Library of Arts & Letters”,
http://fs.gallup.unm.edu//eBooksLiterature.htm), care
contine multe cárti de literaturá, cárti de artá si albume,
sau carti despre creatiile sale literare si artistice, este
vizitatá de peste 100 de vizitatori pe zi.
Iar Biblioteca sa Digitalá de Stiinte (“Digital Library

8
of Science”, http://fs.gallup.unm.edu//eBooks-
otherformats.htm), unde se gasesc publicate cártile sale
stiintifice si de asemenea cárti si jurnale ale altor autori
despre creatia sa stiintificá, înregistreazá peste 1.000 de
vizitatori pe zi.

Selectat de prof. Marinela Preoteasa, CNV « N.T » ,
Slatina, Judeul Olt


Teorema lui Smarandache

Fie a’, b’, c’ lungimile laturilor triunghiului ortic al
triunghiului ascutitunghic ABC.
Atunci 4( a’b’+ b’c’+c’a’) ≤ a
2
+ b
2
+ c
2


Demonstratie: de Ion Ptracu, Liceul Fraii
Buzeti, Craiova, DoljÎn AABC, teorema sinusurilor implicá
9

B’C’ = AH sinA (Patrulaterul AC’HB’ este inscriptibil)
Dar: AH = 2RcosA, rezult B’C’=2R cosA sinA
=a cosA
Deci, a’=a cosA, b’=b cosB, c’=c cosC
Din teorema cosinusului în triunghiul ABC gásim
cosA =
bc
a c b
2
2 2 2
− +
si analoagele, astfel:
4 ( a’b’+ b’c’+c’a’) = 4 [ab
( )( )
2
2 2 2 2 2 2
4abc
b a c a c b − + − +
+
bc
( )( )
bc a
c a b b c a
2
2 2 2 2 2 2
4
− + − +

+ac
( )( )
c ab
c b a a c b
2
2 2 2 2 2 2
4
− + − +
] =
( )( )
2
2 2 2 2 2 2
) ( ) (
c
a b c a b c − − − +
+
( )( )
2
2 2 2 2 2 2
) ( ) (
a
b c a b c a − − − +
+
( )( )
2
2 2 2 2 2 2
( ) (
b
a c b a c b − − − +
=
2
2 2 2 4
) (
c
a b c − −
+
2
2 2 2 4
) (
a
b c a − −
+
2
2 2 2 4
) (
b
a c b − −
= a
2
+ b
2
+ c
2
-
[
2
2 2
|
|
.
|

\
|

c
a b
+
2
2 2
|
|
.
|

\
|

a
b c
+
2
2 2
|
|
.
|

\
|

b
a c
]
a
2
+ b
2
+ c
2
; egalitatea are loc dacá a = b = c , deci, în
cazul triunghiului echilateral.

10
Probleme propuse, cu rezolvri

)·o{. 1v[ivnv I·v..v ,
^.o·ni.c.ìi^v·vincni, O[ì

([v.v v ( ([v.v v ( ([v.v v ( ([v.v v ( v vv v

1.) Rezolvând câte 20 de probleme pe zi în loc de 15,
Liviu a terminat problemele cu 6 zile mai devreme decât
si-a programat. Câte probleme a avut de rezolvat si în
câte zile îsi programase sá le rezolve ?
2.) Dac n N

∈ , care dintre fractiile
2
2
2
1
n
n +
si
2
2
1
2
n
n
+

este mai mare ?
3.) Aflati numárul natural xy , astfel încât
2
. 1452
xy yx
xy
x y
| |
+
=
|
+
\ .
.
4. )Stabiliti dacá fractia :
1 2 3 2 2 1
1 2 2 2 2 1 1
3 2 7 3 2 5 2 3
5 3 2 49 3 2 5 2 3
n n n n n n
n n n n n n
+ + +
+ + + +
⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
este subunitará,
supraunitará sau echiunitará.
^o[v¡ii: ^o[v¡ii: ^o[v¡ii: ^o[v¡ii:
Metoda I:

1.) În cele 6 zile Liviu ar fi rezolvat conform programului
90 de probleme. Aceste probleme au fost rezolvate mai
înainte deoarece si-a depásit norma zilnicá cu 5
probleme. Cele 90 de probleme
11
2. ) au fost rezolvate în 90:5=18 zile.
Liviu a avut de rezolvat 360 18 20 = ⋅ în 24 de zile.

Metoda II:
1.) Fie x numárul de zile în care Liviu trebuia sá rezolve
toate problemele. Rezolvând câte 20 de probleme pe zi, el
le-a terminat cu 6 zile mai devreme. Numárul de zile se
obtine rezolvând ecuatia 15x=20(x-6).
2. )
2
2
2
1
n
n +
>
2
2
1
2
n
n
+
pentru cá
2
2
2
1
n
n +
=
2 2
)
2
1(
1
n n
n N
n

+
≥ ∈
+
,
iar
2
2
1
2
n
n
+
=
2
2 2
1
1
n
n n
+

+
( )
n N

∈ .
3.)
( )
2
11
1452;121 1452 12.
x y
xy xy xy
x y
+
⋅ = = ¬ =

+


4.) Fractia devine:
( )
( )
2 2 2
2 2 2
12 24 7 10
24 3 2 7 3 2 10 3 2
1
60 3 2 49 3 2 30 3 2 12 60 49 30
n
n n n n n n
n n n n n n n
+ +
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= =
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − +
, deci fractia este echiunitará

([v.v v (1 ([v.v v (1 ([v.v v (1 ([v.v v (1 v vv v
1.) .Sá se afle x din proportia:
( )
6 1, 6
0.0016
2
x ab
a b

=
+
,unde
a=
( ) ( ) ( )
2 2 2 2 1 3
1 1 1
2
n n n + +
− + − + ⋅ − si b=
50
1

2.) Fie x=
2
3
n
n
a
a
+
+
si y=
2000
1000
7
25
b
b
+
+
,a , b, n∈N.

12
Între x si y existá relatia:a) x=y; b) x<y; c)x>y; d)x-y+1.

^o[v ^o[v ^o[v ^o[v¡ ¡¡ ¡ii: ii: ii: ii:

1.) 2n+2 si 2n sunt numere pare , deci
( ) ( ) 1 1 1
2 2 2
= − = −
+ n n
;2n+1 este impar, deci ( ) 1 1
1 2
− = −
+ n
;
a=
2
3
1 1 − + ; a=
2
1
; ( )
25
1
0016 . 0 ;
3
5
6 , 1 = = , x=650.
2.)
n n
3 2 < ; . 25 49 7
1000 1000 2000
> = Deci, 1 ≤ x ;
y>1¬x<y.
([v.v v (11 ([v.v v (11 ([v.v v (11 ([v.v v (11 v vv v

1.) Stabiliti dacá numárul
a= 2007 1004 2007 1004 − − + este rational sau
irational.
2.) a) Demonstrati egalitatea:
( ) 1 1 2
2
2
1 2 1 + + = + + + n n n . 0 ≥ n
b)Dac A(n)= − + + + 1 2 1 n n 1 2 1 + − + n n ,
calculati A(2007).
3.) Determinati ∈ x N pentru care
. 160 27
2
N x x ∈ + +
4.) Demonstrati cá oricare ar fi x numár real are loc
inegalitatea:
. 23 106 12 6 30 10 5 68 8 4
2 2 2
≥ + + + + + + + + x x x x x x
5.) Arátati cá pentru orice N a ∈ , numárul :
( ) ( ) ( ) ( ) 1 8 7 6 5 + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + a a a a este natural.
13

^o[v¡ii: ^o[v¡ii: ^o[v¡ii: ^o[v¡ii:

1.) a>0
1 1004 2 1004 2
1004 2 2007 1004 2 1004 2
2
2 2 2
+ ⋅ − −
⋅ = ⇔ − − ⋅ = ⇔ a a

( ) Q R a a a \ 2 2 1 1004 2 1004 2
2 2
∈ = ⇔ = ⇔ − − ⋅ = .
2.)a)
( ) ( )
2
1 1 2
2
1
1 1 2 2 1 2
2
1
1 2 1 + + = + + + + = + + + n n n n n
, deci: ( ) 1 1 2
2
2
1 2 1 + + = + + + n n n .
b)
( ) ( ) 2 ) ( 1 1 2
2
2
1 1 2
2
2
) ( = ¬ − + − + + = n A n n n A ,
deci 2 ) 2007 ( = A .
3.) Observám cá : 144 24
2
+ + x x
< 196 28 160 27
2 2
+ + < + + x x x x sau
, 14 160 27 12
2
+ < + + < + x x x x x fiind natural
13 160 27
2
+ = + + ¬ x x x ,adicá
. 9 169 26 160 27
2 2
= ⇔ + + = + + x x x x x

4.)Avem
( ) ( ) ( )
23 100 25 64
100 1 6 25 1 5 64 1 4
2 2 2
= + +
≥ + + + + + + + + x x x
,din
( ) 0 1
2
≥ + x , avem egalitate pentru x=-1.
14
5.)
( )( )( )( ) ( )( )( )( )
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) ( )
( )
2
2
2
2 2
2
2
2 2
41 13
1 40 13 1 40 13 2 40 13
1 2 40 13 40 13
1 8 6 8 5 1 8 7 6 5
+ + =
+ + + = + + + + + + =
= + + + + + + =
+ + + + + = + + + + +
a a
a a a a a a
a a a a
a a a a a a a a
Deci ( ) ( ) ( ) ( ) 1 8 7 6 5 + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + a a a a = 41 13
2
+ + a a
N ∈ .
([v.v v (111 ([v.v v (111 ([v.v v (111 ([v.v v (111 v vv v

1.) a) Determinati functia liniará f(x+1)=2x+3,
oricare ar fi R x ∈ .
b)Calculai suma S=f(0)+f(1)+f(2)+…+f(2007) si arátati
c S este un pátrat perfect.
2.) Determinati

∈N x pentru care este adeváratá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 2 3 2 3 ... 2 3 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 1
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +
− − n n n n
=
256 256
256 6561 − .
3.)Aflati functia f:R→R, stiind cá :
f(x+3) ≤ − ≤ 5 x f(x)+3, oricare ar fi x∈N.
4.) Gasiti funcia f:N→Q care îndeplineste simultan
urmátoarele conditii:
a) f(2006)=2007. b) f(x+1)=f(x)+
1003
x
, pentru x∈N.
5.) Fie f :R→R ,
f(x)= ( ) . 2 9 6 4
2
2
x x x x + + + − + + −
Sá se gáseascá coordonatele punctelor de intersectie
dintre graficele functiilor f si g, unde g(x)=x+1.
15
^o[v¡ii: ^o[v¡ii: ^o[v¡ii: ^o[v¡ii:
1.)
a) Notatia x+1=y implicá f(y)=2(y-1)+3 sau
f(y)=2y+1 adicá f(x)=2x+1.
b) S=2(1+2+3+…+2007)+2008;
( )
2008
2
1 2007 2007
2 +
+ ⋅
⋅ = S ,

2
2008 2008 2007 2008 = ⇔ + ⋅ = S S .
2.) Amplificând membrul din stânga al egalitátii cu 1=3-
2 si cu produsul sumei cu diferenta
¬
1 1
2 2
2 3
+ +

n n
Astfel ( )
8 8
2
4 2
2 256 ; 3 3 81 6561 = = = = ;
( )
11 8 3 8
8
2 2 2 2 8
2
8 256
2 2 2 2 256 = = = =
⋅ ⋅
. ¬
10 11 1 2 3 2 3
11 11 1 1
2 2 2 2
= ⇔ = + ⇔ − = −
+ +
n n
n n

2.) Relatia 5 ) 3 ( − ≤ + x x f este echivalentá, punând
x+3=y, cu 8 ) ( − ≤ y y f sau
8 ) ( − ≤ x x f (1) 5 3 ) ( − ≥ + x x f este echivalentá
cu 8 ) ( − ≥ x x f (2)Din (1) si (2) f(x)=x-8.
4.)Dám lui x valorile 1, 2, 3,…,x-1 în relatia b) si
adunám egalitátile membru cu membru:
( ) ( )
( ) ( )
1003
1
1 .
...
1003
1
1 2

+ − =
+ =
x
x f x f
f f

------------------------------------------------------ -------------
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
1003 2
1
1
1003
1 ... 3 2 1
1


+ = ⇔
+ + + + +
+ =
x x
f x f
x
f x f

16
Pentru x=2006, obtinem ,folosind a)
( )
1003 2
2005 2006
1 2007


+ = f
( ) ( ) 2 1 2005 2007 1 = ⇔ − = ⇔ f f .
Deci ( )
( )
2006
1
2
− ⋅
+ =
x x
x f
5.) Se obtine : ( ) 4 3 2 + − − + = x x x x f
( )
( )
[ )
[ )
2 7, , 4
1, 4, 3
2 7, 3,
x x
f x x
x x
¦ ¹ + ∈ −∞ −
¦ ¦
= − ∈ −
´ `
¦ ¦
− ∈ ∞
¹ )

Rezolvând ecuatia f(x)=g(x) pentru fiecare interval de
mai sus se obine } 6 , 0 , 8 {− ∈ x
Rezultá ( ) ( ) ( ) ( ) { } 5 , 6 ; 1 , 0 ; 9 , 8 , − − − ∈ y x

Not :
Ateptm i alte soluii.
Soluiile interesante vor fi publicate.

Matematica în geografie

Problem. 1. Sá se afle ce lungime va corespunde pe
hartá la 25 km pe teren cunoscând cá scara hártii este 1:
500 000.
Rezultat: 5 cm.

Problem. 2. Cât reprezintá în naturá 10 cm másurati pe
o hartá la scara de 1:200 000.
Rezultat: 20 km.
17
Problem 3. Sá se afle scara unei hárti pe care 5 km din
naturá sunt reprezentati prin 5 cm.

Rezultat: scara este 1:100 000

Rezolvarea problemelor :

Not: Se aplicá formula
N
1
=
L
1
unde:
N
1
este scara hártii; l este lungimea de pe hartá;
L este lungimea de pe teren.

Problema 1.
l =
N
L
=
500000
25km
=
500000
2500000
cm= 5 cm
Problema 2.
L = l x N = 10 cm x 200 00 =
2 000 000 cm = 20 000 m = 20 km
Problema 3.
N =
l
L
=
cm
km
5
5
=
cm
cm
5
500000
= 100 000,
deci
N
1
= 1 : 100 000
Prof. Dr. tefania Marineanu,
C. N.V.”N. Titulescu”, Slatina
18
Probleme propuse pentru clasele I – IV
i clasele de gimnaziu

Matematica în chimie

1) Reactioneazá a g calcar (CaCO
3
) de 80%
puritate cu b g solutie HCl 5M. Reactia este totalá
si rezultá 132 g CO
2
. Sá se determine a si b.
2) Se dau 2 kg piatrá de var (CaCO
3
) cu 25% steril.
CO
2
rezultat la descompunerea termicá se
absoarbe complet într-o solutie de NaOH cu
sensitatea de 1,23 g/ml. Se cere V
s
si molaritatea
solutiei de NaOH
2
.
3) Cunoscându-se compozitia volumetricá a aerului:
aproximativ 21% oxigen si 78% azot, sá se
determine compozitia gravimetricá a aerului.
4) Se dá 1 mol de apá lichidá care se supune
evaporárii. Sá se arate de câte ori creste volumul
apei, la evaporarea în conditii normale.
5) Se dau 6kg cárbune cu 60% steril. O treime din
carbonul continut arde la CO, iar restul arde la
CO
2
. Se cer masele medii si d
aer
pentru
amestecul de gaze rezultat.
6) Un amestec CH
4
si SO
2
are d
2
O
= 0,875. Se
cere compozitia în procente (de volum) a
amestecului.


19
7) Sá se calculeze masa a 40 l CO
2
la presiunea de 2
atm si temperaturá de 15
0
C, densitátile gazului atât
relativá cât si absolutá sunt necunoscute.
8) Sá se calculeze masa si volumul de acetilená, în
c.n, care rezultá din 10 kg acetilurá de calciu (carbid)
care contine 805 g CaC
2
.
9) Ce masá si ce volum de clor se obtin din 200 g
clorurá de sodiu, prin tratare cu acid sulfuric si dioxid
de mangan la temperatura de 30
0
C si presiunea de
850 torri?
10) Un amestec gazos având compozitia de 20% O
2
,
79% N
2
, 1% H
2
O vapori, se gáseste la o presiune
de 790 torri. Sá se calculeze presiunile partiale ale
gazelor componente din amestec.
Prof. Luminia-Camelia Buan,
Colegiul N.l V”N.T” Slatina, Olt

NOT: Se ateapt rezolvrile de la elevi, vor fi
nominalizai elevii care trimit rezolvri corecte.

Probleme pentru clasele I - IV

1) Calculati produsul a trei numere, stiind cá
primul este cel mai mic numár impar, al doilea este de 5
ori mai mare decât primul si al treilea numár este de trei
ori mai mare decât al doilea.
2) Calculati suma a trei numere, stiind cá produsul
dintre primul numár si al treilea este egal cu rásturnatul
celui de-al doilea, iar primul numár este cel mai mic
numár de
20
douá cifre consecutive, iar al treilea este cel mai mare
numár par format dintr-o singuá cifrá.

3) Stiind cá un numár este egal cu sfertul celui
mai mic numár de trei cifre, al doilea este jumátate din
cel mai mare numár par , din douá cifre distincte,
calculati al treilea numár dacá suma numerelor este egalá
cu 126.

Institutor I: Nicoleta- Veronica erban, c. Cu
cls. I-VIII „I. Negoescu”, Blneti-Mrunei, Olt

Probleme propuse pentru clasele V – VIII

Clasa a V-a

1) Stiind cá 3
2
+ 3
3
+ 3
4
+ ...+3
2010
= a b
2
(1 + 3
7
+
3
14
+ ...+3
2002
), a si b fiind numere naturale nenule, b ≠
1, sá se arate cá: a + b
6
+ 2 b
4
+ b
3
- b
0
= 2010

Prof. ION BURC, CNV”NT”, Slatina, Olt
(Olimpiada de matematic, faza local, 13.02.2010,
Olt)
2) Aflati un numár natural care împártit pe rând la 2, la
17 si la 59 dá acelasi rest, iar câtul primei împártiri este
cu 851 mai mare decât suma câturilor ultimelor douá
împártiri .
Câte numere naturale verificá conditiile cerute?
Prof. ION BURC, CNV”NT”, Slatina, Olt
(Concursul rev. Arhimede, ed. a IV- a, etapa finala,
12 mai 2007 )
21
3) Sá se determine numerele prime x,y,z,t care verificá
relatia:
x
4
+ y
3
z
2
t = 1481

Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Concursul
Matematica Olt, Ed. a II-a, 28 mai 2005)

4) a) Care numee de forma axbx , scrise în baza 10,
verificá relatia: axbx = axb x +axb + x ?
b) Câte numere dintre cele obtinute la (a) au cifrele a,b, x
distincte?

Daniel Cojocaru, c.gen. nr 5, Slatina, Judeul Olt (
GMB, nr 5/1992)
5) Comparati cu 1 numerele: a)
51
48
48
51
; b)
42
35
35
42
.

Prof. Trac Iuliana, Scorniceti-Mrgineni, Olt

6) A ( k) = ( 2
1 2 + k
+ 3
1 2 + k
+ 1 ) (3
1 2 + k
+ 5
1 2 + k
+ 1) , k
natural, A ( k) este divizibil cu 9 ?

Prof. Marinela Preoteasa, CNV”N.T”, Slatina, Olt

Clasa a VI - a

7) Sá se arate cá existá o infinitate de numere naturale
nenule a si b care verificá relatia 8a – 3b ∈[a.b]

22

Prof. IonNea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Etapa
judeean Olt, 13 mai 2006)
8) Fie a, b, c din Z
*
astfel încât
a
1
+
b
1
+
c
1
= 0
Arátati cá numárul n = a
2
(b+c) + b
2
(c+a) + c
2
(a + b)
este divizibil cu 3.

Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Concursul
Matematica Olt, Ed. a III-a, 10 iunie 2007)

9) Stiind cá a, b, c,
c b
b a
+
+
,
a c
c b
+
+
si
b a
a c
+
+
sunt numere
naturale, sá se determine x rational, din egalitatea
ca bc
bc ab
2 5
3 4
+
+
.
1 2 + x
x
=
15
7


Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt ( Olimpiada
de matematic, faza local, 27 ianuarie 2007, Olt)
10) Sá se determine valoarea sumei x + y, stiind cá
fractia
z x
98 . 16 . 14
2007 ... 3 . 2 . 1
este natural si ia cea mai micá
valoare posibilá.
Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Concursul
Matematica Olt, Ed. a IV-a, 24 martie 2007)

11) Numerele naturale nenule a, b, c, d formeazá fractii
echivalente:
c b a
abc
+ +
;
d c b
bcd
+ +
;
a d c
cda
+ +
;
b a d
dab
+ +

Sá se arate cá
3a
3
+ 7b
3
+ 2c
3
+ 4d
3
= 9a
2
b+b
2
c+5c
2
d+d
2
a
23
Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Concursul
Nicolae Coculescu, Ed. a IV – a, 30 noiembrie – 1
decembrie 2007, ziua2)

12) Stiind cá numerele rationale pozitive nenule a, b, c
sunt direct proportionale cu 3, 5 respectiv 6, sá se arate cá
:
b a
c
+
<
2 2
2
b a
c
+
<
3 3
3
b a
c
+


Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Etapa local,
Bihor, 2009)

13) Sá se arate cá existá un singur numár natural n astfel
încât numárul A = 2
4
. 3
16
+ 5
2
. 3
14
+ 3
n
sá fie pátrat
perfect.

Prof. Ion Burc, CNV”N.T”, Slatina, Olt (GMB, nr.
4/1992)
14) Demonstati cá 6 4 1 , , 0 9. n n N n N n ⋅ + ∈ ∈ < ≤
Prof. Trac Iuliana, Scorniceti-Mrgineni, Olt
15) Arátati cá numárul a=
( )
1 1 1 1
2 6 12 1 n n
+ + +⋅ ⋅⋅ +
+
este
subunitar, oricare ar fi n N

∈ .
Prof. Trac Iuliana, Scorniceti-Mrgineni, Olt

Clasa a VII - a
16) Rezolvati în Z x Z, ecuatia:
3
a
+
b
3
= 2007

24
Prof. ION BURC, CNV”NT”, Slatina, Olt
(Concursul Arhimede, ed. a V-a, etapa local, 10
noiembrie 2007)

17) Sá se gáseascá numerele întregi x si y care satisfac
eciatia: y
2
= 9x
2
+ 15 x + 10

Prof. ION BURC, CNV”NT”, Slatina, Olt
(Concursul revistei Arhimede, ed. a III- a, etapa
finala, 3 iunie 2006 )

18) Arátati cá nuumerele:
a =
7
1
2
+ n
si b = 14 ) 8 6 )( 3 4 ( 7
2 2
+ + + + + n n n n
sunt irationale, oricare ar fi n ∈ N.

Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Etapa
judeean Arge, 1994)

19) În triunghiul ABC cu m( BAC ∠ ) = 120
0
, se
considerá punctele D, E, F pe latura [BC] astfel încât
m( ∠ BAD) = m ( ∠DAE) = m( ∠ EAF) = m( ∠FAC) =
30
0
.
Sá se arate cá:
EF AC
CD AE
.
.
+
DE AB
BF AE
.
.
≥ 4
Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Concursul
Matematica Olt, Ed. a II-a, 28 mai 2005)
20) Sá se arate cá numárul a = n
5
+ 2009 n este divizibil
cu 30 pentru orice numár natural n.
25

Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt ( Concursul
„Gheorghe Mihoc”, Ed. a XV – a, Slobozia,
4.04.2009)
21) Fie x,y numere naturale nenule si n =
7 3
30 13
+
+
x
x
-
7 3
16 7
+
+
y
y
, r =
y x
y x
5 2
16 17
+

. Stiind cá n este natural, sá se
afle a 2007-a zecimalá a numárului r.

Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt (Concursul
Nicolae Coculescu, Ed. a IV – a, 30 noiembrie – 1
decembrie 2007, ziua 1)

Clasa a VIII – a

22) Cel mai mare divizor comun al numerelor ab 5 ,
bc 1 , ca 2 este 3. Sá se arate cá c b a + +
2 3
nu este
numár rational.

Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt ( Olimpiada
de matematic, faza local, 27 ianuarie 2007, Olt)

23) Sá se rezolve în N
*
- { } 1 ecuatia :
3[ n n −
2
] = 2 [ 1
2
+ + n n ], unde [a] este partea
întreagá a numárului a.

Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt ( Olimpiada
de matematic, faza local, 26 ianuarie 2008, Olt)
26
24) Sá se arate cá:
3 3 3 3 3
2010
1
2009
1
...
5
1
4
1
3
1
+ + + + + ∈ ( 0;
2
1
)

Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt ( Olimpiada
de matematic, faza local, 13 februarie 2010, Olt)

25) Fie patrulaterul convex ABCD, AC BD = { } 0 si
SO⊥ (ABC). Sá se demonstreze cá AB| CD dacá si
numai dacá
] [
1
SAOD V
=
] [
1
SABD V
+
] [
1
SADC V


Prof. Ion Nea,CNV”N.T”, Slatina, Olt

26) Dacá a.b.c =1, unde a, b, c reale, ab + a + 1 ≠ 0, bc
+ b + c+ 1 ≠ 0, ca + c + 1 ≠ 0, atunci

1
1
+ +

a ab
a
+
1
1
+ +

b bc
b
+
1
1
+ +

c ca
c
= 0

Prof. Ion Nea, CNV”N.T”, Slatina, Olt

27) Fie triunghiul ABC, cu BC = 25 cm, AB = 15 cm,
AC = 20 cm; [AD bisectoarea unghiului BAC, D∈ (BC),
AE perpendiculará pe AD, E (CB; M mijlocul lui [BC];
N mijlocul lui [DE]; SN perpendiculará pe planul (ABC)
si SN =
7
400
cm.
a) Sá se afle distanta de la punctul S la dreapta AM;
b) Sá se demonstreze cá triunghiurile ANS si Bac
sunt asemenea.
27

Prof. Ion Nea, CNV”N.T”, Slatina, Olt

28) Fie polinomul P(X) = X
2 2 + k
- X
k 2
+ 2X
1 + k
+ 1, k
∈N.
a) Sá se descompuná P(X) în factori;
b) Sá se determine valorile lui n∈N* pentru care
P(n) este numár prim , oricare ar fi , k ∈N.

Prof. Daniel Cojocaru, c.gen. nr 5, Slatina, Judeul
Olt ( GMB, nr 9/1993)

29) Oricare ar fi numerele consecutive x, y, z din N*
astfel încât x < y < z , numárul A = ( x
n
+ 1)(y
n
- 1)(z
n
+
1) se divide cu xy (z + 1) pentru orice n natural impar

Prof. Daniel Cojocaru, c.gen. nr 5, Slatina, Judeul
Olt ( GMB, nr4/1988)

30) Fie E(X) = X
4
- 10 X
3
+ 34 X
2
– 45 X + 18
a ) Sá se descompuná E(X) în factori;
b) Sá se rezolve E(x) = 0, în R.

Prof. Marinela Preoteasa, CNV”N.T”, Slatina, Olt

NOT:
Se ateapt rezolvrile de la elevi, vor fi
nominalizai, în revist, elevii care trimit rezolvri
corecte.


28
Probleme distractive

prezentate în cadrul Proiectului intrejudeean “Magia
numerelor “, în Concursul din 11.12. 2009, desfurat
la Biblioteca Judeean „Ion Minulescu”, Slatina,
Judeul Olt
1) Aranjati numerele 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58,
65 în pátratul magic 3X3, astfel încât suma numerelor pe
fiecare verticalá, orizontalá si diagonalá sá fie aceeasi.
Propus de eleva CÎRU CLAUDIA,, Cls. a XI-a, C.N.E
”GH.CHIU”-CRAIOVA, Prof. RADU SIMONA

2) Aranjati numerele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 în
pátrátelele figurii aláturate, astfel încât fiecare dintre cele
patru sume (în pátratul exterior, cel interior si pe
diagonale) sá fie egalá cu 20.


Propus de eleva D”ORTENZI ALESSANDRA, cls. a XI –a ;
C.N.E.”GH.CHIU”-CRAIOVA, Prof. RADU SIMONA
3) Scrieti cu cifre numárul, compus din
unsprezece mii, unsprezece sute si unsprezece unitáti.

Propus de eleva OPREA ELENA , cls a X-a C.N.E.
”GH.CHIU”-CRAIOVA,Prof. ROCSOREANU CRISTINA

29
Probleme distractive, cu soluii

1) Cum este aflat un numár par gândit?
Propuneti cuiva sá se gândeascá la un numár par, apoi sá
înmulteascá acest numár cu 3, rezultatul sá împartá prin
2 si din nou sá înmulteascá cu 3.
Dupá declararea rezultatului operatiilor aritmetice
dumneavoastrá puteti indica numárul gândit. Cum trebuie
fácut acest lucru?
Propus de elev :ILESCU ANDREEA,cls. a X-a
C.N.E .”GH.CHIU”-CRAIOVA, Prof. ROCSOREANU
CRISTINA
Soluie
Pentru aflarea numárului gândit trebuie sá împártiti
numárul declarat prin 9 si apoi sá înmultiti rezultatul cu
2.
Argumentare.
Fie cá cineva s-a gândit la un numár par, pe care îl vom
nota 2k. Atunci în rezultatul operatiilor aritmetice vom
primi numárul (((2k × 3) : 2) × 3) = 9k.
Împártind rezultatul prin 9 si înmultind cel primit cu 2,
vom afla numárul gândit 2k.

2) Cum trebuie aflat numárul gândit?

Propuneti cuiva sá se gândeascá la un numár nu prea
mare (pentru simplitatea calculelor) si sá înmulteascá
acest numár cu el însási. La rezultat cereti sá adauge
numárul gândit dublat, iar apoi – încá 1. Dupá rezultatul
declarat a operatiilor aritmetice dumneavoastrá puteti sá
indicati numárul gândit. Cum se face aceasta?

30

ELEV: POPESCU MARIA,clasa X
C.N.E.”GH.CHITU”-CRAIOVA
PROF. ROCSOREANU CRISTINA
Soluie
Pentru a afla numárul gândit trebuie din cel declarat de
extras rádácina pátraticá, si apoi de scázut o unitate.
Argumentare.
Fie cá cineva s-a gândit la un numár k. Dupá operatiile
propuse vom primi: k·k + 2·k + 1 = (k+1)
2
.
Numárul (k+1)
2
si va fi declarat.

3) Daca il depasesti pe ultimul , in ce pozitie vei ajunge ?
ELEV: SILAGY GEORGE, cls. a X-a
C.N.E.”GH.CHITU”-CRAIOVA,
PROF. ROCSOREANU CRISTINA
Soluie
Daca ai raspuns penultimul, te-ai inselat din nou.
Gandeste-te un pic … Cum poti sa-l depasesti pe ultimul
? Daca tu esti in urma lui atunci el nu mai este ultimul.
Raspunsul era imposibil ! Se pare ca gandirea nu este
punctul tau tare. Ai sanse sa fii cea mai slaba veriga

4) Un mosneag si o baba aveau un cucos pe care s-au
hotarat sa-l vanda la piata.Baba i-a spus mosneagului sa-l
vanda cu 20 lei .Mosneagul cand a ajuns in piata a gasit 2
baieti de la care a cerut 25 de lei .Se intele ca unul a dat
12.50 si unul 12.50.Mosneagul a bagat 20 lei in buzunar
pentru baba(banii pe care i-a cerut baba),iar cu ceilalt 5
lei a intrat la crasma,dar nu a cheltuit decat 3 lei.Iesind de
la crasma s-a italnit cu baietii care a aveau cocosul si le-
au spus:mai baieti v-am luat prea mult pe cocos ,va dau
cate un leu
31
inapoi.Acum baietii nu mai daduse cate 12.50 de fiecare
ci cate 11.50 de fiecare.Tinand cont ca 11.50 + 11.50 =23
+ 3 lei pe care i-a baut mosneagul in crasma =26 lei.De
unde iese 1 leu in plus ?
ELEV: SANDU COSMIN ALEXANDRU clasa a
XII a
CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF.ION DANIEL
Soluie
"Tinand cont ca 11.50 + 11.50 =23 + 3 lei pe care i-a baut
mosneagul in crasma =26 lei.De unde iese 1 leu in plus ?"
asta te induce in eroare.Corect ar fi fost 11.50 + 11.50 =
23 - 3 lei pe care i-a baut mosul = 20 lei pe care ii duce
acasa babei.Deci mosul a vandut cocosul nu cu 12.50 +
12.50 = 25 lei ci cu 11.50 + 11.50 = 23 din care i-au
ramas 3 lei pe care i-a baut

5) 9 porci si zece gaini consuma 82 kg.9 porci si 5 gaini
consuma 77 kg.Aflati cate kg consuma o gaina si cate kg
consuma un porc?
ELEV: CUREZU IONUT VALERIU clasa a
XII a
CNE ,,GH CHITU’’ CRAIOVA
PROF.ION DANIEL
Soluie:
9 porci......10 gaini....82 kg
9 porci ......5 gaini.....77 kg
0..............5..............5
5:5=1[kg 1 gaina];
32
9 porci.......5x1........77 kg
5x1=5; 77-5=72[9 porci];72:9 = 8[kg porc];
R:o gaina=1 kg; Un porc=8 kg
6) În 18 zile, 64 de vaci au páscut iarba unei pásuni de 48
ari, iar în 30 de zile 84 de vaci au páscut iarba unei pásuni
de 90 ari. Câte vaci ar putea paste iarba unei pásuni de 60
ari în 20 de zile? (Se presupune cá iarba creste uniform).
ELEV: CAZACU ANDREEA LAVINIA,
clasa a XII a, CNE ,,GH CHITU’’ CRAIOVA
PROF. ION DANIEL
Soluie :
30zile 84 vaci 90 ari -> 10 zile 84 vaci 30 ari -> ca in 20
de zile 84 de vaci pasc 60 de ari
7) La o scoalã sunt elevi care au telefon mobil. Astfel
sunt 200 de telefoane care au camerã incorporatã în
slider, 200 de telefoane cu jocuri si 300 de telefoane
muzicale culisante. 25 de telefoane sunt muzicale
culisante cu jocuri si camerã incorporatã discret în slider.
75 de telefoane sunt muzicale culisante si au camerã
incorporatã discret în slider. 50 de telefoane au numai
camerã incorporatã discret în slider. 150 de telefoane sunt
numai muzicale culisante. Cate telefoane care au numai
jocuri sunt?
CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA, PROF.ION DANIEL

Soluie:
Din cele 200 telefoane cu camera 25 au camera muzica si
33
jocuri 75 au camera si muzica si 50 au numai camera.
Raman 50 cu camera si jocuri. Din cele 300 telefoane cu
muzica 25 au camera muzica si jocuri 75 au camera si
muzica si 150 au numai muzica. Raman 50 de telefoane
cu muzica si jocuri. Din cele 200 de telefoane cu jocuri
25 au camera muzica si jocuri 50 au muzica si jocuri iar
50 au camera si jocuri . Raman 75 cu jocuri
8) - Cate oi ai bade?
- Am avut de 3 ori mai multe oi albe decat negre,
dar am vandut 56. Acum am jumatate din cate io negre
am avut la inceput. Poti afla singur?
ELEV: OPREA SORINA clasa aXIIa
CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF BADICA MARIANA
Soluie :
... 64 oi a avut la inceput(16 negre si 48 albe)...a vandut
56 a ramas cu 8 8 ani
a = 3n; 3n + n - 56 = n/2
4n - 56 = n/2 ... n = 16; a = 48 Total 64
9) Un grup de copii se joaca . Alin spune : numarulde cod
este cel mai mare numar natural de patru cifre distincete.
Ce nr decod are Ina ? Dar Lili? Dar Lina?Dar Ani ?
ELEV: VULPE OANA clasa aXIIa
CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF BADICA MARIANA
Soluie:
Alin 9876; Ina 769; Lila 8787; Lina8769 ; Ani 967

10) Daca il depasesti pe ultimul , in ce pozitie vei ajunge
?
ELEV: STANCU FLORIN clasa aVIIIa
CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF STIRCU ADRIAN TEODOR
34
Soluie :
Daca ai raspuns penultimul, te-ai inselat din nou.
Gandeste-te un pic … Cum poti sa-l depasesti pe ultimul
? Daca tu esti in urma lui atunci el nu mai este ultimul.
Raspunsul era imposibil ! Se pare ca gandirea nu este
punctul tau tare. Ai sanse sa fii cea mai slaba veriga !!!

11) Au fost adunate împreuná 7 capite de fân cu încá 11
capite. Cîte capite de fîn s-au obtinut?
ELEV: PANUTI IOANAclasa aVIIIa
CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF. STIRCU ADRIAN TEODOR
Soluie:
S-a obtinut o cápitá mare

12) Vom considera, conventional,cá dacá omul nu
mánâncá 7 zile (o zi – 24 de ore) sau nu doarme 7 zile,
atunci el va muri. Fie cá un om o sáptámâná n-a mâncat
si n-a dormit. Ce el trebuie sá facá în primul rând cátre
sfârsitul a 7-ei zile: sá mánânce sau sá doarme, ca sá
rámâná viu?
ELEV: BENEGUI IONUT clasa aVIIa
CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF STIRCU ADRIAN TEODOR
Soluie
Omul nu poate simultan si dormi si mânca. De aceea
termen de 7 zile dupá somn si dupá mâncare vine în timp
diferit. Deci, omul trebuie sá facá fix aceea, ce el fácea o
sáptámâná în urmá: a dormit sau a mâncat.

35
Leul in plus

13) Se duc 2 prieteni la un han si camera costa 30 lei.
Dau fiecare cate 15 lei si apoi hangiul isi aminteste ca
pretul camerei pe care le-a dat-o costa numai 25 lei. I-a
dat la un baiat restul sa se duca sa le dea celro 2 prieteni.
Baiatul isi pastreaza 3 lei ca zice ca nu o sa poata sa-i
imparta si le da la fiecare 1 leu. Deci 28 lei si cu 3 pe
care-i ia baiatul rezulta 31 lei. De unde a parut un leu ?
ELEV: UNGUREANU MARIA clasa aVIIa
CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF STIRCU ADRIAN TEODOR
Soluie:
Raspuns cel 3 lei se scad si nu se aduna.
14)

Trebuie completata imaginea alaturata cu cifre de la 1 la
9. (se pot repeta unele cifre, altele poti sa nu le folosesti.
Se completeaza astfel incat sa se respecte operatiile.
ELEV: CHIVU DORINA, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “HORIA VINTILA” SEGARCEA
PROF MIREA MIHAELA MIOARA
Soluie
36

15)

In imaginea alaturata trebuie completat fiecare spatiu cu
cifre de la 1 la 9 (cifrele nu trebuie sase repete) ,
respectand semnele de ordine: < (mai mic) si > ( mai
mare).
ELEV: BARBU ALEXANDRA, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “HORIA VINTILA” SEGARCEA
PROF MIREA MIHAELA MIOARA
Soluie:

16) Testul lui Eisntein : sunt 5 case diferite, fiecare
pictata in alta culoare. In fiecare casa locuieste o persoana
de alta nationalitate care prefera propria sa bautura,
diferita de a celorlalti. Fiecare om are pe langa el un
animaldistinct si fumeaza o marca distincta de tigari.
Prima casa este cea din stanga. Se fac urmatoareloe
afirmatii :
I. Englezul locuieste in casa rosie
II. Suedezul are caini
III. Danezul bea ceai
IV. Casa verde este casa din stanga casei
37
pictata cu alb
V. Persoana din casa verde bea cafea
VI. Persaoan care fumeaza Pall Mall
creste pasari
VII. Persoana din casa galbena fumaeza
Dunhill
VIII. Persoana din casa dein mijloc bea
lapte
IX. Norvegianul locuieste I prima casa
X. Persoana care fumeaza Blend sta
langa cea care are pisici
XI. Persoana care creste cai sta langa cea
care fumaeza Dunhill
XII. Persoana care fumeaza Blue Master
bea bere
XIII. Germanul fumeaza Prince
XIV. Norvegianul locuieste langa casa
albastra
XV. Cel acre fumeaza Blend sta langa cel
care bea doar apa.
Cine are acvariul cu peste?
ELEV: RUICAN MIHAELA, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “HORIA VINTILA” SEGARCEA
PROF MIREA MIHAELA MIOARA
Soluie: Configuratia caselor:
Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5
Nationaliatate norvegian danez englez germ. suedez
Culoare galben albastru rosu verde alb
Bautura apá ceai lapte cafea Bere
Animale pisici cai pásári pesti Câini
Tigári Dunhill Blend Pall Mall Prince Blue
Master
Germanul are acvariul cu pesti.
38
17) 16 pinguini merg in sir indian de-a lungul tarmului.
PIN- PIN are in fata un sfert din numarul pinguinilor din
spatele sau.
Al catelea pinguin este PIN-PIN?
ELEV: ISCRU ANDREEA, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “HORIA VINTILA” SEGARCEA
PROF MIREA MIHAELA MIOARA
Soluie:
3=1/4 din 12

18) Suprafata unui lac se umple de nuferi in 20 de
zile.stiind ca acestia isi dubleaza zilnic suprafata….in a
cata zi jumatate de lac va fi acoperita cu nuferi?
ELEV: BOARI MARCEL, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “HORIA VINTILA” SEGARCEA
PROF RISTEA ELENA GEORGIANA
Soluie:
In 20 de zile lacul este plin de nuferi

19) Intr-o casa locuiesc 2 tati si 2 fii. Cate persoane
locuiesc in casa?
ELEV: ANGHEL CAMELIA, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “HORIA VINTILA” SEGARCEA
PROF RISTEA ELENA GEORGIANA
Soluie:
3 persoane
Drumul pádurarului

20) Unui pádurar i s-a oprit odatá ceasul desteptátor
fiindcá uitase sá-l întoarcá la timp. Pádurarul l-a potrivit
cu aproximatie si lásându-l acasá a pornit spre un sat
apropiat unde avea treabá. A apucat-o pe potecá înspre
sat, pe un
39
drum drept, care nu urca si nici nu cobora. Pádurarul
fácuse drumul acesta de nenumárate ori cu pasul lui
domol, obisnuit, care-i asigura acelasi timp pentru
parcurgerea distantei, atât la ducere cât si la întoarcere.
Totusi, pádurarul nu socotise niciodatá de cât timp avea
nevoie pentru a parcurge acest drum. In sfârsit, când a
ajuns la sáteanul cu care avea treabá, ceasul acestuia aráta
ora 10. A stat pádurarul aici pâná aproape de ora
prânzului, dupá care, aruncând o privire la ceasul gazdei
a pornit spre casá unde ... si-a potrivit cu precizie
desteptátorul! Bánuiti cum a reusit sá facá acest lucru,
amintindu-vá cá pádurarul nu cunostea durata drumului?
ELEV: SAVA CATALIN, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “HORIA VINTILA” SEGARCEA
PROF RISTEA ELENA GEORGIANA

Soluie:
La plecare, dupá cum am vázut, pádurarul a întors ceasul
potrivindu-l la o orá oarecare. Ajuns la sátean a privit
ceasul, a aflat cât este ora, lucru pe care l-a fácut si la
plecare. Deci el a stiut cât timp a zábovit în sat. Sosit
acasá s-a uitat la ceasul sáu si a fácut socoteala cât timp a
lipsit de-acasá. Din acest timp l-a scázut pe cel cât a
zábovit în sat si a aflat astfel durata drumului. Întrucât
distanta dintre sat si casa lui o parcurgea atât la dus cât si
la întoarcere în acelasi timp, a împártit durata totalá a
drumului la 2, aflând astfel durata unui drum. Acum, nu
i-a mai rámas decât sá adauge acest timp la ora arátatá de
ceas la plecarea sa din sat. Suma aflatá era ora exactá, la
care si-a potrivit apoi ceasul.

Etichetele încurcate
40
21) Se spune cá, pe vremuri, un calif, voind sá-si márite
fiica, a invitat la curtea sa câtiva printi voinici si ageri la
minte, pentru ca dintre ei sá-si aleagá drept ginere pe cel
mai bun. Dupá ce i-a supus la o seamá de încercári, a
adus în fata tinerilor trei cutii si le-a spus cá una contine
douá safire, alta douá rubine, iar ultima un safir si un
rubin. Cutiile aveau etichetele care indicau: prima, douá
safire, a doua un safir si un rubin, iar a treia, douá rubine.
Iar califul, dupá ce i-a avertizat pe tinerii candidati cá
etichetele sunt lipite gresit si cá nici una nu corespunde
continutului cutiei respective, le-a cerut sá spuná câte
pietre pretioase au nevoie sá scoatá pentru a aráta cu
exactitate ce contine fiecare cutie. Unul dintre printi a
ráspuns cá are nevoie sá scoatá doar o singurá nestematá
si poate spune ce contin toate cutiile. Spre marea uimire a
celorlalti, el a reusit. Cum a procedat?
ELEV: CHITU MIHAI, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF BIRSAN SORIN
Soluie:
Tânárul a scos o piatrá pretioasá din cutia cu eticheta
"safir si rubin". Dacá a scos un safir , atunci cutia
continea douá safire (nu putea contine un safir si un
rubin, fiindcá - s-a precizat - eticheta nu indica adeváratul
continut al cutiei). Deci, dacá aceastá cutie continea cele
douá safire, cea cu eticheta "douá rubine" ar fi continut
un safir si un rubin, iar cea cu eticheta "douá safire" urma
sá continá douá rubine. Dacá ar fi extras un rubin
determinarea continutului cutiilor s-ar fi fácut potrivit
aceluiasi rationament.
22) Eu sunt barbat. Daca fiul lui Larry este tatal fiului
meu, ce sunt eu in raport cu Larry?
41
a) bunicul sau b) tatal sau c) fiul sau
d)eu sunt Larry
e) neporul sau f)unchiul sau g)cumnatul
sau h)socrul sau
ELEV: STAN DANIEL, clasa XIIa
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF BIRSAN SORIN
Soluie: c

23) Ai doua galeti negradate, stii doar ca una are 9 litri si
una 4 litri. Fara sa te ajuti de un alt vas , cum faci sa
cantaresti 6 litri de apa? (poti folosi oricata apa doresti,
dar numai masurata cu cele doua galeti)
ELEV: CHIULIGA ALEXANDRU, clasa Xa
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF BIRSAN SORIN
Soluie:

Umpli galeata de 9 litri, dar cea de 4 litri este goala. Din
galeata de 9 l umpli pe cea de 4 l. Golesti galeata de 4l si
o umpli din nou cu apa ramasa din galeata de 9 l . Astfel
in galeata de 9 l a ramas 1 l. Golesti din nou apa din
galeata de 4 l. Torni 1l in galeata de 4 l si o umplii din
nou pe cea de 9 l. Torni apa din galeata de 9 l in cea de 4
l. Astfel in cea de 9 l au rams 6 l.
24) Pe masa sunt imprastiate sase foi de hartie, trei dintre
ele(numerotate 1,2,3) sunt albe, celelalte 3(care sunt
numerotate 4,5,6) sunt colorate in bleu. Pe fiecare foaie
este scris un text si anume:
- pe foile de culoare laba:
1- dupa mine mai este o singura foaiealba
2- urmatoarele doua coli au culori diferite

42
3- eu nu sunt ultima coala
- pe foile de culoare bleu
4- urmatoarele doua coli sunt albe
5- prima foaie este de aceeasi culoare cu mien
6- foile anterioare si urmatoarele sunt de culori
identice
Se cere sa se identifice aceste foi astfel incat toate
propozitiile scrise pe ele sa fie adevarate
ELEV: TUDOSE MONICA, clasa Xa
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF BIRSAN SORIN
Soluie:
B A A B A B
4 2 1 6 3 5

25) Intr-o balta sunt 20 pesti mari si mici
Cand vine cocostarcul, dupa fiecare peste mare se ascund
3 pesti mici. Cati pesti sunt de fiecare fel?
ELEV: CALOTA GIGEL, clasa IXa
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF STIRCU DIANA MIHAELA
Soluie:
20: (3+1)=5 pesti mari ; 20-5=15 pesti mici
26) Ionel are o misiune importanta . Bunnica l-a rugat sa
afle numarul orataniilor din curte. Dar nu oricum!
Trebuie sa rezolve enigma capetelor si piscioarelor. Din
spusele bunicii in curte sunt numia iepuri si gaini, in total
101 capete si 282 picioare. Haideti sa-l ajutam pe ionel si
sa calculam cati iepuri si cate gaini sunt in curte.
ELEV: DOGARU MARIUS, clasa IXa
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF STIRCU DIANA MIHAELA

43
Soluie:
101*2=202; 282- 202=80; 80+80=160 picioare iepuri;
160: 4=40 iepuri; 101-40=61 gaini
27) Intr-un cos sunt mere, pere si caise, in total de
fructe. Grupand numarul merelor, functie de numarul
caiselor, se obtin patru grupe. Grupand numarul perelor,
functie de numarul caiselor, se obtine o grupa iar de
pere raman negrupate. Fiecare fruct este ambalat in
cutiute de aceeasi marime, la fel colorate.
a) Cate mere, pere, respectiv caise sunt in cos?
b) Care este probabilitatea ca luand la intamplare o
cutiuta, aceasta sa contina un mar?
c) Care este probabilitatea la luand la intamplare doua
cutiute, ambele sa contina caise?
ELEV: NUTA DANIEL, clasa IXa
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF STIRCU DIANA MIHAELA
Soluie:
Mere-120, pere-50, caise-30. 6 . 0
200
120
) ( = = mar P
021 . 0 ) (
2
200
2
30
= =
C
C
caise P

28) In jungla, pe malul unui rau, s-au intalnit trei
canibali si trei turisti. Pe malul apei era ancorata o
barca in care nu incap decat doi oameni. Un canibal si
cei trei turisti stiau sa vasleasca. Cum traverseaza
cei sase oameni raul, stiind ca pe acelasi mal nu trebuie sa
ramana mai multi
44
canibali decat turisti.
ELEV: VANATORU FLORIN, clasa IXa
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF STIRCU DIANA MIHAELA

Soluie:
Canibalul care stie sa vasleasca trece peste rau un alt
canibal, il lasa pe acel mal si se intoarce. Apoi, mai face o
traversare cu celalalt canibal care nu stie sa vasleasca, il
lasa pe mal si se intoarce. Pe urma trec raul doi turisti, un
turist ramane pe acel mal, celalalt turist ia un canibal,
care nu stie vasleasca, si il aduce inapoi. Un turist il ia pe
canibalul care stie sa vasleasca si, il aduce inapoi pe
canibalul care nu stie sa vasleasca. Apoi trec doi turisti si
raman pe acel mal, canibalul care stie sa vasleasca se
intoarce si, pe rand, trece pe celalalt mal pe cei doi
canibali, care nu stiu sa vasleasca.

29) Trei copii: Marian, Gheorghe si Andrei au câte un
sáculet de nuci. Marian are în sáculet 300 de nuci,
Gheorghe are 35de nuci, iar Andrei are 97 de nuci. Fiind
frati, se hotárásc sá-si împartá nucile, astfel încât, fiecare,
sá aibá acelasi numár de nuci.
Marian, având cele mai multe nuci, îi dá lui Gheorghe o
nucá, iar lui Andrei atâtea nuci încât acum are de patru
ori mai multe nuci decât avea initial. Dupá aceasta
manevrá, Andrei are cele mai multe nuci. Andrei îi dá lui
Gheorghe nuci, astfel încat acesta îsi dubleazá numárul
de nuci, iar lui Marian, care avea cele mai putine nuci, îi
dá nuci, încât numárul nucilor lui Marian devine de 36 de
ori mai mare decît avea în sáculet.
Dupá aceastá manevrá, Marian are cele mai multe nuci.
45
Îi dá lui Gheorghe, cît si lui Andrei atâtea nuci, încât
numarul nucilor lor se dubleazá. Dupá aceasta manevrá,
fiecare copil are acelasi numár de nuci.
Cîte nuci are fiecare copil, în mod egal?

ELEV: CALARASEANU ALEXANDRU, clasa aVI-a
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CATALIN IRINEL

Soluie:
La inceput:
Marian: 300 nuci; Gheorghe: 35 nuci; Andrei: 97 nuci
Dupa prima manevra:
Andrei: (nuci) ;
Gheorghe : (nuci)
Marian: (nuci)
Dupa a doua manevra:
Maian: (nuci)
Gheorghe: (nuci);
Andrei:
(nuci)
Dupa ultima manevra:
Gheorghe: (nuci)
Andrei: (nuci)
Marian:
(nuci)
Proba:

46

30) Ionel are o cutie cu bomboane. El da jumãtate din
numãrul bomboanelor colegilor de joaca, jumatate din
numãrul bomboanelor rãmase le dã fratelui lui, ceea ce i-
a mai rãmas împarte în mod egal cu bunica. Constatã cã
lui i-au mai rãmas 3 bomboane.
Câte bomboane au fost în cutie?
ELEV: FIRU IONUT, clasa VIa
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CATALIN IRINEL
Soluie: 24 de bomboane
31) Ce numar adunat cu el însusi sau înmutit cu el însusi
da acelasi rezultat?
ELEV: GRECU VALENTIN, clasa VIa
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CATALIN IRINEL
Soluie: 2
32) Avem doua numere naturale, diferite de zero. Cu ele
efectuam cele patru operatii: adunare, scadere, inmultire
si impartire. Rezultatele le adunam si obtinem 200. Aflati
numerele.
ELEV: MANDA DAMARIS, clasa VIa
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CATALIN IRINEL
Soluie:
50+1+50-1+50*1+50/1=200
33)
Broastele

Într-o zi,
mai pe-nserat,
trei pescari státeau la sfat:

47
Veni, Vidi si cu Vici
Sub o salcie pletoasá,
pe marginea unui lac.

Pestii mari când îi vázurá,
capetele le varârá,
în námol,
cât mai adánc.

Veni,

suparat,
nevoie mare,
a-nceput sá numere,
brostele din lac.
Sapte broaste el zári,
fiecare,
oac, oac, oac.

Vici,

zári un brotac,
de trei ori, oac, oac, oac, oac
apoi,
încá trei de oac.

Vidi,

foarte elegant,
a-nceput sá numere,
câte oac, oac, oac

48
au cîntat,
toate
broastele din lac.

Câte?

ELEV: ISTRATE ANDREEA , clasa aV-a
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CRISTINA ILEANA
Soluie:
Veni:Vici:

Vidi a numarat de
34)
Balta si broastele

Marilu si Mariflu, doua broaste saltarete, impreuna
cu de mormoloci, locuiesc intr-o balta la marginea
unui oras. Marflu are cu de mormoloci mai mult decat
Marilu.
Au compartimentat balta, astfel incat: mormoloci ai lui
Mariflu sa aiba un compartiment de metri cubi de apa,
iar mormoloci ai lui Marilu sa aiba un compartimet de

49
metri cubi de apa. Marilu si Mariflu, fiecare, cate un
compartimet de metri cubi de apa.
Cati metri cubi de apa are balta?
ELEV: PETRIC MARIA, clasa Va
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CRISTINA ILEANA
Soluie: Prin metoda figurativa:
Marilu: |__________|
Mariflu: |__________|___ ___|
Marilu + Mariflu: |__________|__________|___
___|


Marilu: mormoloci
Mariflu: mormoloci
Pentru mormolocii lui
Mariflu:


Pentru mormolocii lui
Marilu:


Marilu + Mariflu
Balta are: 260m
3

35) Sa se afle cinci numere naturale, diferite de zero,
stiind ca: impartind pe primul la al doilea se obtine
catul si restul , impartind pe al treilea la al cincilea
se obtine catul si restul , iar impartind pe al doilea la
al treilea, pe al treilea la al patrulea, pe al patrulea la al

50

cincilea, se obtine, de fiecare data, catul si restul .
ELEV: MITROI ANDREEA, clasa Va
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CRISTINA ILEANA
Soluie:
al 5-lea numar este 17 !!
36) Sa se determine cifrele naturale , stiind ca
:

ELEV: VOICU ANDREI, clasa Va
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CRISTINA ILEANA
Soluie:
al 5-lea numar este 17 !!

37) Sa se determine cifrele naturale , stiind ca
:

ELEV: VOICU ANDREI, clasa Va
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CRISTINA ILEANA

Soluie:
{ } 8 ; 2 ; 1 ; { } 7 ; 3 ; 1 ; { } 6 ; 4 ; 1 ; { } 6 ; 3 ; 2 ; { } 5 ; 4 ; 2

Selecie realizat de prof. Marinela Preoteasa,
C. N. V « N. Titulescu », Slatina, Olt


51
Premiile obinute în cadrul
proiectului interjudeean « Magia
numerelor », pe seciuni

1. Seciunea : “Cltorie în ara cifrelor i rebusuri
matematice”-19.10.2008-4.11.2009
2 premii I obinute de elevii :
- Tisanu Ana-Maria, Sc.Achim Popescu,Páusesti
Máglasi,Vâlcea,
prof. îndrumátor Borcea Nicoleta, cu lucrarea
„Cálátorie în Tara Cifrelor”
- Grupul de elevi:Dorina Chivu, Mihaela Ruican,
Alexandra Barbu, cls. a XII-a, Gr. Sc. „Horia Vintilá”,
Segarcea –Dolj,
prof. îndrumátor Mirea Mihaela Mioara, cu lucrarea
“ Matematica si existenta mea”
2 premii II obinute de elevii :
- Antonescu Raluca, Scoala „Liviu Rebreanu” Mioveni,
judetul Arges, cls. a V-a,
prof. îndrumátor Antonescu Liliana, cu eseul „
Cifre...numere...”
- Andreea Istrate, Sc. „Horia Vintilá”, Segarcea –Dolj,
cls. aXII-a,
prof. .îndrumátor Drághici Ani, cu lucrarea “Despre
numárul de aur (Phi si phi)”
- Ene Denis, Sc. cu cls. I-VIII „Gh. Popescu”Márgineni-
Slobozia, jud. Olt,cls. aV-a
prof. îndrumátor Trascá Iuliana, cu rebusul „Numere
naturale”
3 premii III obinute de elevii :
52
-Bianca Andreea Sávulescu, Sc. Nr.3 „Ion Pillat”
Pitesti, Arges, cls. aVII-a,
prof. îndrumátor Nicolae Carmen cu lucrarea: “Vraja
metaforei si magia numerelor”
- Sârbu Cristina , Colegiul National Vocational ”N.
Titulescu” Slatina-Olt, cls. a X-a F2,
prof. îndrumátor Preoteasa Marinela, cu poezia „
Crezul elevului ’’.
- Cristina Drágoianu, Gr. Sc. “Charles Laugier”,cls. a X-
a,
prof. îndrumátor Sorin Birsan
3 meniuni obinute de elevii :
-Cruceru Cristina, Sc. Tátulesti-Olt, cls. a VII-a
prof. îndrumátor Diaconescu Diana, cu „ Rebusuri
diverse”
- Onete Gabriela, Sc.”Achim Popescu”, Páusesti
Máglasi,Vâlcea,
prof. îndrumátor Borcea Nicoleta, cu lucrarea„Lumea
numerelor”
- Stan Mihai,Colegiul National” Gh. Chitu”Craiova,
cls. a XII-a E,
prof. îndrumátor Ion Daniel, cu „Rebus Geometric”

Seciunea: 2) “Matematic aplicat-POLIGONIA i
amuzamente matematice”
5.11-21.11.2009
2 premii I obinute de elevii :
-Diaconescu Laura, cls. a VI-a, Sc.Achim Popescu,
Páusesti Máglasi,Vâlcea,
prof. îndrumátor Cotoarbá Cristian
-Dumitru Alexandru,cls. a VIII-a, Sc. Gen. Nr. 2
Caracal, Olt, prof. îndrumátor Negrilá Victoria
53
2 premii II obinute de elevii :
-Tudor Alexandru , cls. aVIII-a, Sc.Achim Popescu,
Páusesti Máglasi,Vâlcea,
prof. îndrumátor Borcea Nicoleta
- Badea Valentin, Sc. cu cls. I-VIII „Gh. Popescu”
Márgineni-Slobozia, jud. Olt,cls. aVI-a
prof. îndrumátor Trascá Iuliana
3 premii III obinute de elevii :
-Dobre Maria Daniela, cls. a VIII-a, Sc. Gen. Nr. 2
Caracal, Olt, prof. îndrumátor
Negrilá Victoria
-Tomulescu Ionut, Scoala „Liviu Rebreanu” Mioveni,
judetul Arges, cls. a V-a,
prof. îndrumátor Antonescu Liliana
- Vlad Mariana, cls. A VII-a B , Sc. Colonesti, jud. Olt,
prof. îndrumátor Celmare Mirela
2 mentiuni obtinute de elevii :
-Dutá Andreea, Sc. Tátulesti-Olt, cls. a VII-a
prof. îndrumátor Diaconescu Diana.
-Dutá Georgeta, Sc. cu cls. I-VIII „Gh. Popescu”
Márgineni- Slobozia, jud. Olt,cls. aVI-a
prof. îndrumátor Trascá Iuliana

Sectiunea 3 “Concursul –MAGIA NUMERELOR-
Probleme distractive” 23.11-11.12.2009
Rezultatele pe judete au fost urmátoarele :
Jud. OLT:

Premiul I
- Radu Patricia Loredana, cls.a XI-a, C.N.V. “N.
Titulescu”, Slatina, prof. îndrumátor Preoteasa Marinela

54
- Vladu Laurentiu, cls. aVI-a, Sc. cu cls. I-VIII “Gh.
Popescu” Márgineni-Slobozia,
prof. îndrum. Trascá Iuliana,
Premiul al II-lea
- Grigore Lavinia, cls. aVIII-a, Sc. Gen. nr. 2 Caracal,
prof. îndrum. Negrilá Victorita
- Cotoi Carmen Adelina, cls.a XI-a, C.N.V. “N.
Titulescu”, Slatina ,
prof. îndrum. Preoteasa Marinela
Premiul al III-lea
- Bátut-Andrei Nicoleta, cls. a VI-a, Sc. cu cls. I-VIII
Tátulesti,
prof. îndrum. Diaconescu Diana
- Andronescu Oana, cls. aVIII-a, Sc. Gen. nr. 2
Caracal, prof. îndrum. Negrilá Victorita
-Giugulea Alina, cls. a VII-a, Sc. cu cls. I-VIII “Av. A.
Serbánescu”Colonesti-Olt,
prof. îndrum. Celmare Mirela

MENIUNE
- Bosneag Alessia, cls. a VII-a, Sc. cu cls. I-VIII “Av.
A. Serbánescu”Colonesti-Olt,
prof. îndrum. Celmare Mirela
- Troaná Valentina, cls. aVI-a, Sc. cu cls. I-VIII “Gh.
Popescu” Márgineni-Slobozia,
prof. îndrum. Trascá Iuliana
- Cruceru Irina,cls. aVII-a, Sc. cu cls. I-VIII Tátulesti,
prof. îndrum. Diaconescu Diana
Jud. DOLJ
MOCANU MIHAI ALEXANDRU,clasa a XI-a ,
Locul III, C.N.E.”GH.CHITU”-CRAIOVA
PROF. RADU SIMONA

55

SANDU COSMIN ALEXANDRU clasa a XII-a ,
Locul I , CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF.ION DANIEL

CHIVU DORINA, clasaXII-a ,
Locul II,GRUP SCOLAR “HORIA VINTILA” SEGARCEA
PROF MIREA MIHAELA MIOARA

VANATORU FLORIN, clasa aIX-a, Locul II
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF STIRCU DIANA MIHAELA

CHIULIGA ALEXANDRU, clasa aX-a Locul III
GRUP SCOLAR “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA
PROF BIRSAN SORIN

PANUTI IOANAclasa a VIII-a,
Meniune, CNE ,,GH. CHITU’’ CRAIOVA
PROF STIRCU ADRIAN TEODOR

GRECU VALENTIN, clasa a VI-a, Meniune
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CATALIN IRINEL

ISTRATE ANDREEA , clasa aV-a, Locul I
GRUP SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA
PROF SPIRIDIN CRISTINA ILEANA

Jud. VÂLCEA

PREMIUL I – Bzvan Monica-cls.a-VIII-a
(prof.Borcea Nicoleta,Sc.cu cls. I-VIII”Achim Popescu”,
Páusesti Máglasi)


56
PREMIUL II – Catrina Andreea Roxana - cls.a-VIII-a
(prof.Smarandache Cristina,Gr.Sc. Sanitar”Antim
Ivireanul”,Rm.Valcea)

PREMIUL III – Rdu Constantin - cls.a-VII-a
(prof.Cotoarbá Cristian, Sc.cu cls. I-VIII”Achim
Popescu”,Páusesti Máglasi)
- Diaconescu Laura - cls.a-VI-a
(prof.Cotoarbá Cristian, Sc.cu cls.I-VIII”Achim
Popescu”,Páusesti Máglasi)

MENIUNE

- Mireanu Alexandru-cls.a-VII-a
(prof.Smarandache Cristina, Gr.Sc Sanitar”Antim
Ivireanul”,Rm.Valcea)
- Bránescu Lavininia-cls.a-VIII-a
(prof.Borcea Nicoleta, Sc.cu cls.I-VIII”Achim
Popescu”,Páusesti Máglasi)

Jud. ARGE

Premiul I:
- Dobra Andrei, clasa a V-a , Sc. “Liviu Rebreanu”,
Mioveni, prof. Antonescu Liliana
- Vlasceanu Carmen, cls. aVI-a, Sc. “Liviu Rebreanu”,
Mioveni, prof. Radulescu Mariana
Premiul al II-lea:
- Matei Dragos, clasa a VI-a, Sc. Leicesti,
prof. Antonescu Marius
- Oprea Andra, clasa a VII-a, Sc. nr. 3 “Ion Pillat” ,
prof. Nicolae Carmen
57
Premiul al III-lea:
- Uta Iulia, clasa a VII-a, Sc. “Liviu Rebreanu”, Mioveni,
prof. Antonescu Liliana
- Nitulescu Sonia, clasa a VII-a, Sc. “Liviu Rebreanu”,
Mioveni ,prof. Radulescu Mariana

MENIUNE
- Buzea Diana, clasa a VIII-a, Sc. nr. 3 “Ion Pillat” ,
prof. Nicolae Carmen
- Miuta Alexandru, clasa a VIII-a, Sc. Leicesti ,
prof. Antonescu Marius

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI
I SPORTULUI
INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI OLT
COALA CU CLS.I-VIII „STEFAN PROTOPOPESCU”
SLATINA

CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „± POEZIE”
Faza judeean - 27 martie 2010
clasele a V-a

R E Z U L T A T E
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Cl
s.
coala de
provenien
Punctaj
1. Alexe Octavian
Alexandru
V Scoala cu cls.I-VIII
„Ion Graure” Bálteni
97
2. ANDRONACHE
DANIEL
V Sc cu Cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
112
3. BALAN PAUL V L.P.S. Slatina 83
4. Bianica Alexandru V L.P.S. Slatina 100
5. BÃLASA OANA V L.P.S. Slatina 95
6. Briceag Loredana V C.N.V.„N.T” Slatina 78

58
7. BRICEAG
LOREDANA
V C.N.V.„N.Titulescu”
Slatina
78
8. BROJBAN
BIANCA
V Scoala „V.Vodá”
Slatina
100
9. BULIGIOIU
MADALINA
V L.P.S. Slatina 74
10. CARCIUMARU
VLAD
V Scoala N.Titulescu
Caracal
60
11. CÂRSTEA
SEBASTIAN
MARIAN
V Scoala cu cls.I-VIII
Stoicánesti
82
12. CHIRIAC
MARIA
V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
129
13. CIOBANU ANA-
MARIA
V C.N.”R.Greceanu”
Slatina
57
14. CIOC STEFANIA V Scoala „V.Vodá”
Slatina
115
15. COSTEA
MARIA
V Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
101,5
16. COSTEA
DRAGOS
V Sc„C.Brancoveanu”
Slatina
82
17. CUCU Adelina V L.P.S. Slatina 115
18. DÃNICA
Laurentiu Ionut
V C.N.”R.Greceanu”
Slatina
70
19. Diaconu Andreea V Sc „G.Poboran „Slatina 76,25
20. DIMITRIU Florin V C.N.V.„N.T” Slatina 85,5
21. DRAGONU
Petruta Alexandra
V C.N.”R.Greceanu”
Slatina
46
22. DUMITRESCU
ANDREEA
V Sc cu cls.I-VIII
Scornicesti
40,25
23. ENACHE
FLORIN
V Sc cu cls.I-VIII Nr.3
Caracal
90
24. ENE SIMONA V Sc „C.Brancoveanu” Sl 95
25. FINTA OVIDIU V L.P.S. Slatina 112
26. GAVRILA
ANDREI
V L.P.S. Slatina 98

59
27. GHILA
ALEXANDRU
V L.P.S. Slatina 100
28. GHIRA
ANDREAS
V L.P.S. Slatina 110
29. GRIGORAS
GABRIEL
V C.N.”R.Greceanu”
Slatina
94
30. GUTICA
LUCIAN
V Scoala „V.Vodá”
Slatina
118
31. ION ANA
MARIA
V Scoala cu Cls.I-VIII
„St.Protopopescu”
Slatina
85
32. IONESCU
CONSTANTIN
V Scoala
„C.Brancoveanu”
Slatina
84
33. IVAN MIRUNA V C.N.”R.Greceanu”
Slatina
112
34. LUCA MIHAI
CATALIN
V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
96
35. MILAREZ
RAZVAN
V L.P.S. Slatina 119
36. NINCIU
ROBERT
V Scoala „V.Vodá”
Slatina
95
37. MINZAT
ROBERT
V L.P.S. Slatina 102
38. MOCANU
ANDREEA
V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
119,5
39. MOISE BIANCA V L.P.S. Slatina 94
40. MONEA
GEORGE
V Scoala. „V.Vodá”
Slatina
86
41. MOREA Lorena V Sc„E.Ionescu” Sl 89
42. NICOLAE
CAMELIA
V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
108
43. NICOLESCU
Elena Raluca
V Scoala cu cls.I-VIII
Stoicánesti
98,5
44. NICU RAZVAN V Scoala „G.Poboran
„Slatina
123

60
45. PANÃ
ADRIANA
V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
99,5
46. PARASCHIV
ALEXANDRA
V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
79
47. PATRASCU
ALIN
V Scoala cu Cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
106
48. PÃTRASCU
CRISTIAN
V Scoala N.Titulescu
Caracal
123,5
49. PEICEA
RALUCA
V Scoala cu cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
85,5
50. PETRE
GABRIEL
V Scoala „G.Poboran
„Slatina
82
51. PIROSCA RADU V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
118
52. PIRVU
ADRIANA
V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
99
53. POSIRCA
ALEXANDRU
V L.P.S. Slatina 101
54. PREDA ALINA V Sc cu cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
111
55. PREDUT
VICTOR
V Scoala „V.Vodá”
Slatina
97
56. RADULESCU
EMA
V L.P.S. Slatina 127
57. RUSU DIANA
ALEXANDRA
V L.P.S. Slatina 108
58. SAFTA ALINA V Sc „E.Ionescu”
Slatina
107
59. SANDU Cristina
NICOLETA
V Scoala cu cls.I-VIII
Sc .Nr.3 Caracal
81
60. SFÃTOSU
BIANCA
V Sc cu cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
118
61. STAN DIANA V L.P.S. Slatina 83
62. STAN ROXANA V Scoala „V.Vodá”
Slatina
67


61
63. STANCU
MIHAELA
V L.P.S. Slatina 62
64. STEFANESCU
MIHAELA
V Scoala „E.Ionescu”
Slatina
87
65. STOICA
SORINA
V Scoala cu cls.I-VIII
Scornicesti
68,5
66. SUSOIU
ALEXANDRA
V C.N.V.„N.Titulescu”
Slatina
121
67. SERBÃNICÃ
Octavian Mihail
V Scoala „G.Poboran
„Slatina
65
68. TANASESCU
Scarlat Chrys
V Sc„C.Brancoveanu”
Slatina
81
69. TOMESCU
DOINA
V Sc. cu cls.I-VIII
„Virgil Mazilescu”
Corabia
93
70. TORCEA DAN V Sc N.Titulescu
Caracal
65
71. TRÃSNEA
ALEXANDRU
V Scoala „V.Vodá”
Slatina
83
72. UNGUREANU
ANDREEA
V Sc cu cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
72
73. VATRAI IOANA
MARIANA
V Scoala cu cls.I-VIII
„Ion Graure” Bálteni
63
74.
Vava Teia
Andrada
V L.P.S. Slatina 135
75. VIERU Andrada
Natali
V Scoala cu cls.I-VIII
Stoicánesti
92,5
76. VILCEA
DARIUS
V Sc„C.Brancoveanu”
Slatina
66
77. VODITA Stefan V Scoala „E.Ionescu” Sl 121,5

Inspector colar de lb. i lit.român Inspector colar de matematic
Prof. Victor IACOBESCU Prof. Aurelia STANCIU

D i r e c t o r,
Prof. MIHAELA PIRN

62
clasele a VI-a,

R E Z U L T A T E
Nr.crt. Numele i
prenumele
Cls. coala de provenien Punct
aj.
1 ABAGIU
TEODOR
VI C.N.I.Minulescu Slatina 69
2 ALEXANDRU
IRINA
VI Scoala „V.Vodá” Slatina 96
3 AMZA
GEORGIANA
VI C.N.”R.Greceanu”
Slatina
71
4 ANDREI IOANA
CORINA
VI C.N.A.I.Cuza Corabia 88
5 BABICEANU
FLORIN
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
59
6 BADEA
CAMELIA
VI Scoala cu cls.I-VIII
Scornicesti
62
7 BADEA DIANA VI C.N.V.„N.Titulescu”
Slatina
72
8 BANULESCU
ALIN
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
54
9 BARANCEA
GABRIEL
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
92
10 BÃCÃNARU
RAMONA
VI C.N.V.„N.Titulescu”
Slatina
104
11
Barbuia Raluca
VI Sc „E.Ionescu” Slatina 76
12 Bezná Ana Maria VI Sc „E.Ionescu” Slatina 68
13 Bistriceanu Isabela VI Scoala „G.Poboran” Sl. 95
14 Boroghiná Gabriel VI Sc „E.Ionescu” Slatina 89
15 Burcioiu Ráducu VI L.P.S. Slatina 55
16 BURUNTIA
CRISTINA
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
81
17 CATRINA ANCA
MARIA
VI Scoala cu cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
80
18 CIOCIRLAN
Forescu Helen
VI Scoala „C.Brancoveanu”
Slatina
76

63
19 CIRJAN LARISA VI L.P.S. Slatina 74
20 CIUREZU
MARINA
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
89
21 CONSTANDA
ALEXANDRA
VI Scoala „C.Brancoveanu”
Slatina
75
22 COSEREA
LARISA
VI C.N.V.„N.Titulescu”
Slatina
67
23 CRÃCIUN
MUGUREL
VI Scoala cu Cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
78
24 CRUCERU
CRISTINA
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
47
25 DIMA IOANA VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
132
26 DINU Gabriela VI C.N.V.„N.Titulescu” Sl 55
27 DORITÃ ALINA VI C.N.V.„N.Titulescu” Sl 69
28 DRAGHICI
GEORGIANA
VI C.N.I.Minulescu Slatina 58
29 DUMITRESCU
CRISTINA
VI Scoala „V.Vodá” Slatina 57
30 FIERBÂNTU
CRISTINA
VI Scoala cu Cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
81
31 FILIP
ALEXANDRU
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
105
32 GEORGESCU
MALVINA
VI Scoala N.Titulescu
Caracal
79
33 GHEORGHE
CRISTI
VI Scoala cu Cls.I-VIII
„St.Protopopescu”
Slatina
96,5
34 GHEORGHISOR
CÃLIN
VI Scoala „V.Vodá” Slatina 99
35 GUTAN
GEORGIANA
VI Scoala „C.Brancoveanu”
Slatina
77
36 ILIE ANAMARIA VI Scoala „G.Poboran
„Slatina
92,5
37 ILIESCU IONUT VI Scoala „C.Brancoveanu”
Slatina
69

64
38 IOAN BOGDAN VI L.P.S. Slatina 116,5
39 JOIA
ALEXANDRA
STEFANIA
VI Scoala cu cls.I-VIII
„St.Protopopescu”
Slatina
110
40 LITA RHEEA VI C.N.I.Minulescu Slatina 91,5
41 LUNGU ELENA
MÃDÃLINA
VI Scoala cu cls.I-VIII
Stoicánesti
93
42 MANEA ANA
ELEONORA
VI C.N.A.I.Cuza Corabia 109
43 MARICA ELENA VI Scoala „E.Ionescu”
Slatina
100
44 MARIN IONUT
FAVIUS
VI C.N.I.Minulescu Slatina 55
45 MARINICA
MADALINA
VI L.P.S. Slatina 38,52
46 MARTIN DIANA
GABRIELA
VI Scoala „G.Poboran
„Slatina
101
47 MATEESCU
LAURA MARIA
VI Sc cu cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
60
48 MILITARU
STEFANIA
VI C.N.I.Minulescu Slatina 89,5
49 MITITELU
ANDREI
VI Sc cu Cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
89
50 MOGOS OANA
CRISTINA
VI C.N.A.I.Cuza Corabia 63
51 MOISIU
OLIMPIA
VI L.P.S. Slatina 74,5
52 NEDA
GEORGIANA
VI Scoala „V.Vodá” Slatina 64
53 NICOLAE
CRISTINA
VI L.P.S. Slatina 80
54 Nicolae Mádalina VI L.P.S. Slatina 60
55 NITA GABRIEL VI L.P.S. Slatina 97
56 Pantelimon Denisa VI Scoala „E.Ionescu” Sl 130
57 PÃUNAS George
Razvan
VI Scoala cu cls.I-VIII
Stoicánesti
52

65
58 POPESCU
SORIN
VI C.N.”R.Greceanu”
Slatina
94
59 PRODAN IOANA
MARIA
VI Scoala „G.Poboran
„Slatina
82
60 PUFULETE
CARMEN
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
101
61 PUIU DÃNUT
IULIAN
VI Scoala cu cls.I-VIII
Stoicánesti
44
62 RADULESCU
DAN
VI C.N.I.Minulescu Slatina 116
63 RISTEA Mihaela VI L.P.S. Slatina 98
64 ROGOJINARU
ANDRADA
VI Scoala „V.Vodá” Slatina 114
65 ROSCA
ALEXANDRA
VI Scoala N.Titulescu
Caracal
105
66 SANDU ELENA VI C.N.I.Minulescu Slatina 92
67 SERBAN
CAMELIA
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
112
68 STANILA
ANTONIO
VI Scoala „V.Vodá” Slatina 89,5
69 STEFAN
GEORGE
VI Scoala „E.Ionescu”
Slatina
58
70 TOANA ADRIAN VI C.N.I.Minulescu Slatina 72
71 TOMA
ANDREEA
VI Scoala cu cls.I-VIII
Scornicesti
76
72 TRITESCU
IONELA
VI C.N.I.Minulescu Slatina 84,5
73 TRUSCÃ ELENA
MONICA
VI Scoala „G.Poboran
„Slatina
108
74 VÃTUI ADRIAN VI Scoala cu Cls.I-VIII
„St.Protopopescu” Sl
89,5
75 ZAMFIR
CRISTINA
VI Sc. cu cls.I-VIII „Virgil
Mazilescu” Corabia
96
Inspector scolar de lb. si lit.româná Inspector scolar de matematicá
Prof. Victor IACOBESCU Prof. Aurelia STANCIU
D i r e c t o r,
Prof. MIHAELA PIRN
66
Note observative i propuneri,
din partea cititorului :
. . .
67


68
I.S.S.N.1222-5592
*
* Propuneri, sugestii, nemultumiri, solutii, se PRIMESC pe
adresa:
*Prof. Preoteasa Marinela, Colegiul National „ N. Titulescu”,
Slatina, str. Aleea Rozelor, nr.5, localitatea Slatina, Judl Olt,
cod p 230041;
Sau: Ed. CuArt, Str. Mânástirii; nr.7; 1C; ap.13; Slatina; J. Olt;
Cod p 230038; cu specificarea:
Pentru red.sef MxM, prof. Marinela Preoteasa
email preoteasa_marinela@yahoo.com
*Profesori, învátátori, studenti dacá vor sá fie activi în viata
revistei de matematicá MxM sá ia legátura prin telefon sau
corespondentá.
*Problemele si exercitiile propuse sá fie însotite de solutii;
*rezolvitorii si propunátorii vor fi nominalizati în numárul
urmátor, cu punctajul obtinut la materialele valide, astfel:
- Fiecare problemá rezolvatá bine este notatá cu 5 puncte;
- Fiecare problemá propusá publicatá este notatá cu 10 puncte;
- Fiecare solutie deosebitá publicatá este notatá cu 15 puncte;
- Fiecare articol publicat este notat cu 20 puncte;
*** Cu mentiunea cá acest punctaj este numai pentru elevi.
***Semestrial se vor acorda diplome si premii.
*Pentru comenzi mai mari decât 100 reviste, acordám
reducere de 20%;
*COMENZI, sugestii si alte probleme speciale :
tel. 0249-418864; 0721-204698;
*** Ne intereseazá DISTRIBUITORI!***
***EDITM, cu ISBN, ÎN TIRAJ de la MIN. 50 exemplare -
timp de execuie minim 7 zile
Pre: 5.9 lei
**************************

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful