You are on page 1of 132

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

SFANTULJUSTINPOPOVICI

BISERICAORTODOX|

{IECUMENISMUL

CopertaI:MitropolitulAmfilohieRadovicialMuntenegrului,citindrug\ciunilededezlegare

sîrbiloruci[iînKosovo,subsupraveghereatrupelorNATO.

CopertaIV:IcoanaSfîntuluiIustinPopovici(25martie1894-25martie1979),pictat\la

M\n\stireaCelie,în1985

ISBN:973-0-02706-4

Editor:monahulFilotheuB\lan

Traduceredinlimbasîrb\de

AdrianT\n\sescu

M\n\stireaSfin]iiArhangheli-PetruVod\

2002

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Cuprins

ParteaI.BisericaOrtodox\

3

BisericaOrtodox\[iEcumenismul

3

Înv\]\turaortodox\despreBiseric\

4

Însu[irileBisericii

36

a.Unimea[iunicitateaBisericii

36

b.Sfin]eniaBisericii

38

c.SobornicitateaBisericii

39

d.ApostolicitateaBisericii

40

Cincizecimea

44

Harul

47

SfinteleTaine

49

a.SfîntaTain\aBotezului

50

b.SfîntaTain\aMirungerii

51

c.SfîntaTain\aEuharistiei

51

Sfintelefaptebune

53

IerarhiaBisericeasc\

57

Dumnezeiascaslujirebisericeasc\[ipraznicelebiserice[ti

59

DespreDumnezeuJudec\torul

64

ParteaaII-a.Ecumenismul

67

Ecumenismul

67

Progresulumanist[iprogresuldumnezeu-omenesc

67

Culturaumanist\[iceadumnezeu-omeneasc\

72

Societateaumanist\[iceadumnezeu-omeneasc\

82

Educa]ia/luminareaumanist\[iceadumnezeu-omeneasc\

92

OmulsauDumnezeu-omul

101

Ecumenismulumanist

111

Ie[ireadintoatefund\turile

128

Not\asupraedi]iei

130

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

PARTEA I BISERICAORTODOX|

BISERICAORTODOX|{IECUMENISMUL

Ecumenismul este o mi[care ce na[te o mul]imedeîntreb\ri:[itoate

întreb\rileacestea,înîntemeierealor,izvor\scdintr-osingur\dorin]\[isevars\

într-osingur\dorin]\-[iaceast\dorin]\vreaunsingurlucru:adev\rataBiseric\

aluiHristos.Iaradev\rataBiseric\aluiHristospoart\-[itrebuies\poarte-

r\spunsurilatoateîntreb\rile[isub-întreb\rilepecarelepuneEcumenismul; c\ci, dac\ Biserica lui Hristos nu dezleag\ ve[nicele întreb\ri ale duhului omenesc,atuncieanuedeniciunfolos.Iarvatraduhuluiomenescardepururea înve[niceleîntreb\richinuitoare.{ioriceomardeînele,cu[tiin]\sauf\r\ [tiin]\,devoiesauf\r\devoie:îiardeinima,îiardemintea,îiardecon[tiin]a,îi ardesufletul,îiardeîntreagafiin]\."{inuestepaceîntruoaselelor".Între planete, planeta noastr\ este cetatea de scaun a tuturor ve[nicelor probleme chinuitoare:alevie]ii[ialemor]ii,alebinelui[ialer\ului,alefapteibune[iale p\catului,alelumii[ialeomului,alenemuririi[ialeve[niciei,aleraiului[iale iadului,aleluiDumnezeu[ialediavolului.Întretoatefiin]ele,omulesteceamai complicat\[imaienigmatic\;[i,maipresusdetoate,ceamaichinuit\.Tocmai pentruaceastaS-apogorîtDumnezeupep\mînt,pentruaceastas-af\cutom pentrunoicaDumnezeu-Om:cas\r\spund\latoatechinuitoarele,ve[nicele noastreîntreb\ri.Dinaceast\pricin\a[ir\masîntregpep\mînt,înBiserica

Lui,c\reiaElîiestecap,iareaestetrupulLui.Eaeadev\rataBiseric\alui

Hristos,BisericaOrtodox\,[iîneaesteîntregDumnezeu-Omul,cutoatebine-

vestirileSale[icutoatedes\vîr[irileSale. CeeEcumenismulînr\d\cina[istr\-r\d\cinasa,înesen]a[istr\-esen]a sa,înrealit\]ile[in\zuin]elesale,sevavedeacelmaibinedac\îlvompriviîn oglinda Bisericii lui Hristos, celei uneia [i adev\rate. De aceea e nevoie s\ ar\t\m, m\car în liniile cele mai de c\petenie [i foarte pe scurt, înv\]\tura Bisericii Ortodoxe despre adev\rata Biseric\ a lui Hristos, Biseric\ apostoleasc\-p\rinteasc\,BisericaSfinteiPredanii.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

ÎNV|}|TURAORTODOX|DESPREBISERIC|

Toat\tainacredin]eicre[tineseafl\înBiseric\;toat\tainaBisericiieste înDumnezeu-Omul;toat\tainaDumnezeu-Omuluist\înfaptulc\Dumnezeu S-a f\cut trup [i a s\l\[luit în trup toat\ plin\tatea Dumnezeirii Lui, toate vredniciile [i des\vîr[irile Sale Dumnezeie[ti, toate Tainele lui Dumnezeu. Toat\ Evanghelia Dumnezeu-Omului Domnului Hristos poate fi adunat\ în cîtevacuvinte,înurm\toareaa-tot-bun\-vestire:Mareestetainabunei-credin]e

(cre[tin\t\]ii):DumnezeuS-aar\tatîntrup (1 Timotei 3:16). M\runtul trup

omenesc a înc\put pe Dumnezeu întreg, cu toate nem\rginirile Lui f\r\ de num\r,Dumnezeur\mînîndDumnezeu[itrupulr\mînîndtrup,totdeaunaîntr-o singur\Persoan\,PersoanaDumnezeu-OmuluiHristos:Dumnezeudes\vîr[it[i omdes\vîr[it=Dumnezeu-Omdes\vîr[it.Aicinuestedoarotain\,cisînttoate tainele cerului [i p\mîntului, împreunate într-o singur\ tain\: în taina Dumnezeu-Omului = în taina Bisericii, a trupului S\u Dumnezeu-omenesc. Totulseadun\întrupulDumnezeu-Cuvîntului,înîntruparea,înomenirealui Dumnezeu.Înacestadev\reste[iîntreagavia]\atrupuluiDumnezeu-omenesc alBisericii,[iprinel[timcumtrebuieapetreceîncasaluiDumnezeu,careeste

BisericaluiDumnezeuceluiviu,stîlpul[iînt\rireaadev\rului(1Timotei3:15).

"DumnezeuS-aar\tatîntrup.Înaceastaeste-spunebine-vestitorulcu Gur\ de Aur al Evangheliei Mîntuitorului - întreaga iconomie a mîntuirii noastre.Cuadev\rat,maretain\ S\lu\maminte:SfîntulApostolnume[te pestetoticonomiamîntuiriinoastretain\;[ipebun\dreptate,fiindc\eanua fostcunoscut\deto]ioamenii,banicim\carÎngerilornule-afostdescoperit\:

îns\ ea se descoper\ prin Biseric\. {i, cu adev\rat, mare este tainaaceasta, fiindc\DumnezeuS-af\cutom[iomulDumnezeu.Dreptaceeasecuvines\ tr\imînchipvrednicdeaceast\tain\." 1 CelmaimarelucrupecareDumnezeuputeas\îldeaomului,l-adat f\cîndu-Seom[ir\mînîndînvecicaDumnezeu-Omîntoatelumilev\zute[i nev\zute. M\runta fiin]\ omeneasc\ a înc\put pe Dumnezeu întreg, Cel neînc\put[inem\rginitdinnicioparte.AceastafacecaDumnezeu-Omuls\fie ceamaienigmatic\fiin]\dintoatelumileomene[ti.SfîntulIoanDamaschinare dreptate[ipep\mînt,[iîncer,[iînvremelnicie,[iînve[nicie,atuncicînd spunecut\riec\Dumnezeu-Omuleste"singurulnousubsoare" 2 .A[ad\uga:[i învecinou,noulcenuseînveche[teniciodat\,niciîntimp,niciînve[nicie.Dar înDumnezeu-Omul[icuDumnezeu-Omul,[iomuls-af\cutfiin]\nou\sub soare,Dumnezeie[tedeînsemnat\,Dumnezeie[tedepre]ioas\,Dumnezeie[tede ve[nic\[iDumnezeie[tedecomplicat\.TainaluiDumnezeus-aunitînchipde nedesp\r]itcutainaomului[is-af\cutotain\îndoit-una:a-tot-tainatuturor

1 SfîntulIoanGur\deAur,TîlcuirelaEpistolaIc\treTimotei,11:1;PG62,553-556.

2 SfîntulIoanDamaschin,Defide,3,1:PG94,984B.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

lumilor.{ia[as-af\cutBiserica:Dumnezeu-Omul=Biserica.Celde-aldoilea IpostasalPreasfinteiTreimi,ipostasulDumnezeu-Cuvîntului,f\cîndu-Seom, f\cîndu-SeDumnezeu-Om,ar\masînlumeanoastr\p\mînteasc\[iîntoate lumile ca Dumnezeu-Om =Biseric\.PrinînomenireaDumnezeu-Cuvîntului, omul, ca fiin]\ osebit\ dup\ chipul lui Dumnezeu, este m\rit cu m\rire Dumnezeiasc\,întrucîtCelde-aldoileaIpostasalPreasfinteiTreimiiS-af\cut cap,ve[niccap,altrupuluiDumnezeu-omenescalBisericii.Dumnezeu-Tat\l, prinDuhulSfînt,adatpeDomnulHristos-Dumnezeu-Omulmaipresusde

toatecapBisericii,careestetrupulLui,plinireaCeluicepline[tetoateînto]i

(Efeseni1:22-23).

CuDumnezeu-OmulDomnulHristosdreptcapals\u,Bisericas-af\cut cea mai des\vîr[it\ [i cea mai vrednic\ fiin]\ din toate lumile. Tot ce este Dumnezeu-omenescs-af\cutalei:toateputerileLuiDumnezeie[tis-auf\cut ale ei [i toate puterile Lui de înviere, [i de schimbare la fa]\, [i de în- dumnezeire,[ideîn-dumnezeu-omenire,[ideîn-cre[tinare[ideîn-treimificare s-auf\cutaleeipentruvecie.{i-ceeaceemaiînsemnatdecîttotceestemai însemnat,[imaiminunatdecîttotceestemaiminunat[imaicutremur\tordecît tot ce este mai cutremur\tor - Însu[i Ipostasul Dumnezeu-Cuvîntului, din nem\surataSaiubiredeoameni,S-af\cutve[niculIpostasalBisericii.Nueste bog\]ie a Dumnezeirii, nu este slav\ a Dumnezeirii, nu este lucru bun al Dumnezeiriicare,prinminunatulDumnezeu-Om,s\nusefif\cutpevecial nostru,pevecialoamenilorînBiseric\. Toat\ nem\surata m\rime a puterii Sale, [i bog\]ie a iubirii Sale de oameni [i a-tot-puternicie a t\riei Sale, Dumnezeu a ar\tat-o mai ales prin ÎnvierealuiHristosdinmor]i,prinîn\l]areaLuilacer-maipresusdeHeruvimi, [iSerafimi[idetoatePuterilecelef\r\detrupcaresîntmaipresusdeceruri-[i prinîntemeiereaBisericiicatrupalLui,trupc\ruiaEl,Dumnezeu-Omulcel înviat,[iîn\l]at[ive[nicviu,îiestecap.Aceast\minunef\r\margini,aceast\ cu adev\rat prea-Dumnezeiasc\ a-tot-minune, Dumnezeu a lucrat-o întru

Hristos,sculîndu-LpeEldinmor]i[ipunîndu-La[edeade-adreaptaSaîntru cele cere[ti, mai presus decît toat\ Încep\toria, [i St\pînirea, [i Puterea, [i Domnia,[idecîttotnumelecesenume[te,nunumaiînveaculacesta,ci[iîncel viitor;[itoatele-asupussubpicioareleLui,[ipeElL-adatmaipresusdetoate uperpanta-capBisericii,careetrupalLui,plinireaCeluicepline[tetoate

întruto]itoplhrwmatoutapantaenpasiplhroumenou(Efeseni1:20-

23).

Astfel, în Dumnezeu-Omul cel înviat [i în\l]at, în trupul Dumnezeu- omenescalBisericii,s-aînf\ptuitsfatulcelmaiînaintedevecialDumnezeirii

celei întreit Sfinte: ca toate s\ le uneasc\ sub un cap întru Hristos

anakefalaiwsasqaitapanta, [iceledinceruri[iceledepep\mînt(Efeseni 1:10). Prin Biseric\, trupul S\u Dumnezeu-omenesc, Domnul a unit toate f\pturile îngere[ti, oamenii [i toate f\pturile zidite de Dumnezeu într-un

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

organismve[nicviu.Astfel,BisericaesteplinireaCeluicepline[tetoateîntru

to]i(Efeseni1:23),adic\aluiHristos,Dumnezeu-Omul,CarecaDumnezeu

pline[tetoateîntruto]i,iarcaom[iArhiereuve[nicned\nou\,oamenilor,a tr\iaceast\plinireînBiseric\,cuajutorulSfintelorTaine[isfintelorfaptebune. Aceastaeste,cuadev\rat,pliromaatotceeDumnezeiesc,atotceesteve[nic,a totceestedup\chipulluiDumnezeu,atotceeziditdeDumnezeu:fiindc\ Biserica este pliroma adev\rului Dumnezeiesc, a drept\]ii Dumnezeie[ti, a dragostei Dumnezeie[ti, a vie]ii Dumnezeie[ti, a ve[niciei Dumnezeie[ti; pliroma tuturor des\vîr[irilor Dumnezeie[ti [i, de asemenea, pliroma tuturor des\vîr[iriloromene[ti,fiindc\DomnulHristosesteDumnezeu-Om,plinirea ceaîndoit-unaaDumnezeiescului[iaomenescului.Aceastaestea-tot-unitatea pliromic\Dumnezeu-omeneasc\,în-nemurit\[iîn-ve[nicit\prinfaptulc\are drept cap pe Însu[i Dumnezeu-Omul cel ve[nic, Cel de-al doilea Ipostas al PreasfinteiTreimi.Plirom\atrupuluiDumnezeu-omenesc,Bisericatr\ie[teprin nemuritoarele [i de via]\ f\c\toarele puteri cuvînt\toare ale Dumnezeu- Cuvîntului întrupat. Lucrul acesta îl simt toate m\dularele adev\rate ale Bisericii, îns\ cel mai deplin Sfin]ii [i Îngerii. Tocmai aceast\ plirom\ a des\vîr[irilor Dumnezeu-omene[ti ale lui Hristos e mo[tenirea Sfin]ilor [i

n\dejdeachem\riinoastrecre[tine(Efeseni1:18).Bisericaestenunumaiscop

[inoim\atuturorfiin]elor[if\pturilor,delaÎngerpîn\laatom,cieste[i singurul lor a-tot-scop [i a-tot-noim\. În ea, Dumnezeu ne-ablagoslovit,cu

adev\rat,cutoat\blagosloveniaduhovniceasc\(Efeseni1:3),îneane-adat

toatemijloacelepentruovia]\sfînt\[if\r\deprihan\înaintealuiDumnezeu

(Efeseni1:4),îneaneînfiaz\prinFiulS\ucelUnul-N\scut(Efeseni1:5-8),în

eane-adescoperittainaceave[nic\avoiiSale(Efeseni1:9),îneaaunittimpul

cuve[nicia(Efeseni1:10)[iaf\cutcuputin]\întru-cre[tinarea[iîn-cre[tinarea

tuturorfiin]elor[if\pturilor,întru-duhovnicirea[iîn-duhovnicirealor,întru-

treimificarea [i în-treimificarea lor (Efeseni 1: 13-18). Pentru toate aceste temeiuri,Bisericaalc\tuie[teceamaimare[imaiSfînt\Tain\aluiDumnezeu

dintoatelumile.Fa]\decelelalteTainealeluiDumnezeu,eaestea-tot-Taina.În eafiecareTain\Dumnezeiasc\ebun\-vestire[ifericire,îneafiecaredintreele esterai,fiindc\fiecaredintreeleesteprea-plin\deDomnulcelprea-dulce.Iar Domnul cel prea-dulce? Prin El este raiul rai [i fericirea - fericire; prin El

DumnezeuesteDumnezeu[iomul-om;prinEleadev\ruladev\r[idreptatea-

dreptate;prinEledragosteadragoste[ibun\tatea-bun\tate;prinElevia]a via]\[ive[nicia-ve[nicie. Buna-vestiredetemelie,[iîneaa-tot-bucuriadetemelie,pentrutoate fiin]ele[ipentrutoatelumileesteaceasta:Dumnezeu-OmulHristosestetotul[i toateîntoatelumile,[iînEl-Biserica.Iara-tot-buna-vestireeaceasta:Biserica aredreptcappeHristos-Dumnezeu-Omul.Înfapt,Elestemai-naintedetoate

[itoateîntruDînsulsînta[ezate(Coloseni1:17);fiindc\ElesteDumnezeu,El

esteF\c\tor,ElesteProniator,EleMîntuitor,Elestevia]avie]ii[ifiin]afiin]ei

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

[iexisten]aexisten]ei,c\printr-Însul[ipentruDînsultoates-auzidit(Coloseni

1:16).Elestescopulatotceexist\.Întreagazidireafostzidit\caBiseric\,[i

alc\tuie[teBiserica[iEleCapultrupuluiBisericii(Coloseni1:18).Adic\:oa-

tot-unitate cuvînt\toare a f\pturii [i o a-tot-finalitate cuvînt\toare a f\pturii.

P\catul a rupt o parte a f\pturii din aceast\ a-tot-unitate [i a-tot-finalitate cuvînt\toare[iacufundat-oîntr-olips\definalitatene-cuvînt\toare,înmoarte, în iad, în munci. Pentru aceasta Dumnezeu-Cuvîntul S-a pogorît în lumea noastr\ p\mînteasc\, S-a f\cut om [i s\vîr[e[te caDumnezeu-Ommîntuirea lumiidep\cat.IconomiaLuiDumnezeu-omeneasc\demîntuirearecascops\ cure]etotuldep\cat,s\logosificetotul,s\sfin]easc\totul,s\lefac\petoate m\dularealetrupuluiDumnezeu-omenescalBisericii,[iînfelulacestas\le întoarc\ la unitatea cuvînt\toare/ logosic\ [i a-tot-finalitatea cuvînt\toare/ logosic\. F\cîndu-Seom[iîntemeindBisericapeSine,[iprinSine[iîntruSine, DomnulHristos,caDumnezeu-Om,am\ritnem\suratpeom,canimenialtul maiînaintesaudup\El.Prinnevoin]eleSaleDumnezeu-omene[ti,Elnudoarc\ l-amîntuitpeomdep\cat,demoarte[idediavol,cil-a[iîn\l]atmaipresusde toatefiin]ele[if\pturile.DumnezeunuS-af\cutniciDumnezeu-Înger,nici Dumnezeu-Heruvim,niciDumnezeu-Serafim,ciDumnezeu-Om.Prinastal-a în\l]at peommaipresusdeto]iÎngerii[iArhanghelii,maipresusdetoate fiin]elesupraomene[ti.Pelîng\aceasta,Domnuli-asupustotul[itoateprin Biseric\: panta upetaxen upo tou" poda" autou (Efeseni 1: 22). Prin

Biseric\[iînBiseric\,trupDumnezeu-omenesc,omulcre[telaîn\l]imisupra-

îngere[ti,supra-heruvimice.Astfel,caleaîn\l]\riilui,ades\vîr[iriilui,ajunge

maidepartedecîtceaîngereasc\,decîtceaheruvimic\,decîtceaserafimic\.Aici

estelamijloctainatainelor.S\tac\toat\limba,c\civorbe[tedragosteacea nespus\[if\r\desa]iualuiDumnezeu,iubireadeoameniceanegr\it\[if\r\ desa]iuasinguruluicuadev\ratiubitordeoameni,aDomnuluiIisus.Aiciîncep

vedeniile[idescoperirileDomnului(2Corinteni12:1),cenusepotrostiînnici

olimb\,nunumaiomeneasc\,ciniciîngereasc\.Aicitoatesîntmaipresusde

minte,maipresusdecuvînt,maipresusdefire,maipresusdeceeaceestef\cut.

Dac\es\vorbimdetain\,aiciestea-tot-tainaomului,îna-tot-tainaDumnezeu-

Omului,CareesteBiserica,[itotodat\trupulBisericii[icapulei.{iîntoate acestea [i prin toate acestea: omul întru-bisericit [i îm-bisericit, omul întru- cre[tinat[iîn-cre[tinat,omulîntru-treimificat[iîn-treimificat,omuldeuntrup

cutrupulDumnezeu-omenescalluiHristos=alBisericii(Efeseni3:6),alcelei

maisfinte[imaidragiTainealuiDumnezeu,alTaineiTainelor,ala-tot-Sfintei

a-tot-Taine.BisericaesteDumnezeu-OmulHristosprelungitprintoateveacurile [i în toat\ ve[nicia. Dar, împreun\ cu omul [i pentru om, toat\ f\ptura de Dumnezeuzidit\,totceafostziditîncer[ipep\mîntprinDumnezeu-Cuvîntul, toateacesteaintr\înBiseric\,catrupalei,alc\ruicapesteDomnulHristos;dar capulestecaptrupului,[itrupulestetrupcapului,nedesp\r]iteunuldealtul,

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

plinireaunuiacucel\lalt:plinireaCeluicepline[tetoateîntruto]i(Efeseni1:

23).F\cîndu-seprinSfîntulBotezm\dularalBisericii,oricecre[tinseface

partealc\tuitoareapliniriiCeluicarepline[tetoateînto]i[ielînsu[isepline[te prin aceast\plinireDumnezeiasc\(Efeseni3:19);[i,înacestfel,elatinge plinireaa-tot-des\vîr[it\afiin]eisaleomene[ti,apersoaneisaleomene[ti.Dup\ m\suracredin]eilui[iavie]iisalehariceînBiseric\,fiecarecre[tinajungela aceast\ plinire prin Sfintele Taine [i sfintele fapte bune. Acest lucru este adev\ratpentruto]icre[tiniituturorvremurilor.To]isîntplini]icuplinireaCelui cepline[tetoateînto]i:totulînnoi,oamenii,totulînÎngeri,totulînplanete, totulînp\s\ri,totulînplante,totulînminerale,totulîntoatef\pturileziditede Dumnezeu. {i în felul acesta noi, oamenii, sîntem înrudi]i, Dumnezeie[te înrudi]i cu toate fiin]ele [i f\pturile zidite de Dumnezeu: c\ci unde e DumnezeireaDumnezeu-Omului,acoloeste[iomenitateaLui,acolosîntto]i credincio[iidintoatevremurile[idinrîndultuturorfiin]elor:alÎngerilor[ial oamenilor.Înfelulacestanoi,oamenii,neplinimînBiseric\cutoat\plinirea Dumnezeirii (Coloseni 2: 9); plinirea Dumnezeu-omeneasc\ = Biserica:

Dumnezeu-OmulesteCapulei,eaestetrupulLui,iarnoi,întotdeauna,întoat\ tr\ireanoastr\,neg\simîntrudeplin\atîrnaredeEl,catrupulfa]\decap.Din El,capulnemuritoralBisericii,curgprintottrupulBisericii[uvoaieleputerilor haricedevia]\f\c\toare[inedauvia]\prinnemurire[iprinve[nicie.Toate sim]irileDumnezeu-omene[tialeBisericiisîntdelaEl,[iînEl[iprinEl.Toate Sfintele Taine [i sfintele fapte bune din Biseric\ - prin care necur\]im,ne na[tem din nou, ne schimb\m la fa]\, ne sfin]im, ne în-cre[tin\m, ne în- dumnezeu-omenim,neîn-dumnezeim,neîn-treimific\m,nemîntuim-î[iau existen]a de la Tat\l, prin Fiul, în Duhul Sfînt, [i aceasta mul]umit\ unirii ipostatice a Dumnezeu-Cuvîntului cu firea noastr\ omeneasc\ în minunata Persoan\aDumnezeu-Omului,aDomnuluiIisus. PentruceDumnezeu-Omul,DomnulHristos,CeadeadouaPersoan\a Sfintei Treimi, este în Biseric\ totul [i toate: [i cap al trupului Bisericii, [i Biseric\,trupalS\u?Pentrucanoi,toatem\dulareleBisericii,s\sporimîn

toateîntruEl,Careestecapul,pîn\cevomajungeto]iîntrub\rbatdes\vîr[it,la

m\suravîrsteipliniriiluiHristos-ei"metronhlikia"touplhrwmato"tou

Cristou-inaplhrwshtapanta(Efeseni4:8-10).Astaînseamn\:Biserica

esteatelierulDumnezeu-omenescîncareoamenii,cuajutorulSfintelorTaine[i

Sfintelor fapte bune se în-dumnezeu-omenesc, se în-cre[tineaz\, se în- dumnezeiesc,seschimb\lafa]\îndumnezeu-oamenidup\har,îndumnezei

dup\har.AicitotulesteDumnezeu-Om,înDumnezeu-Omul,dup\Dumnezeu-

Omul;totulîncategoriaaceeaceestealDumnezeu-Omului[iaceeaceeste Dumnezeu-omenesc.PrinPersoanaSaDumnezeu-omeneasc\,DomnulHristos cuprinde, str\bate, p\trunde toate lumile în care se mi[c\ [i tr\iesc fiin]ele omene[ti;Sepogoar\înlocurilecelemaidejosalep\mîntului,înînsu[iiadul[i

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

împ\r\]iamor]ii;Seînal]\maipresusdetoatecerurile,caprinSines\plineasc\

totul[itoate-inaplhrwshtapanta(Efeseni4:8-10,cf.Romani10:6-7).

TotulînBiseric\lucreaz\dus[ic\l\uzitdec\trecapulBisericii,Domnul Hristos;[iastfelcre[tetrupulDumnezeu-omenesc.Dumnezeu-Omulcre[te!{i aceast\minuneseîntîmpl\neîncetatpentrunoi,oamenii,[ipentruanoastr\ mîntuire[iîn-cre[tinare.Cre[tetrupulluiHristos,Biserica.Cre[tecufiecareom care se face m\dular al Bisericii, parte alc\tuitoare a trupului Dumnezeu- omenesc al lui Hristos. Cre[terea aceasta a fiec\rei persoane omene[ti în Biseric\edelacapulBisericii,DomnulHristos.DelaEl,prinsfin]ii,deHristos purt\toriiîmpreun\-lucr\toriaiLui.Domnulcela-tot-iubitordeoameniadat[i Apostoli,[iProoroci,[iEvangheli[ti,[iP\stori[iÎnv\]\tori,spredes\vîr[irea

Sfin]ilor[izidireatrupuluiluiHristos(Efeseni4:12).{idinDomnulHristos,ca

[icapalBisericii,tottrupulBisericiicre[te,alc\tuindu-se[iîncheindu-seprin

toat\leg\turacared\t\rie,dup\lucrareîntrum\surafiec\ruim\dular(Efeseni

4:16). Încest\n\dejdeachem\riinoastrecre[tine?Înunireanoastr\cuDomnul Hristos [i, prin El, cu cei ce sînt în El în trupul Lui Dumnezeu-omenesc,

Biserica.IartrupulLuiesteuntrup(Efeseni4:4),trupulDumnezeu-Cuvîntului

întrupat;iarduhuleînacesttrupunduh(Efeseni4:4),DuhulSfînt.Aceastae

unireaDumnezeu-omeneasc\,maides\vîr[it\[imaideplin\decîtoricefelde unire. În lumea p\mînteasc\ nu este vreo unire mai adev\rat\, [i mai cuprinz\toare [i mai nemuritoare decît unirea omului cu Dumnezeu, [i cu oamenii[icutoatef\pturile.Iarmijloaceleprincareseintr\înaceast\uniresînt laîndemînatuturor[ioricui:SfinteleTaine[isfintelefaptebune.Ceadintîi Sfînt\Tain\esteBotezul,iarceadintîisfînt\fapt\bun\-credin]a.Ocredin]\

(Efeseni4:5),[inuealtaînafaraei;[iunDomn(1Corinteni8:6;12,5;Iuda

3),[inuealtulînafaraLui(Efeseni4:5);[iunBotez,[inuealtulînafaralui.

Doarînunireorganic\cutrupulDumnezeu-omenescalBisericii,doarfiindde untrupcuacestminunatorganism,omulajungelasim]\mîntul,[icuno[tin]a[i încrederea deplin\ c\ într-adev\r exist\ numai unDomn,PreasfîntaTreime;

numaiocredin]\,credin]aînPreasfîntaTreime(Efeseni3:6;4:13;4:5;Iuda

3); numai un Botez,botezulînnumelePreasfinteiTreimi(Matei28:19)[i

numaiunDumnezeu[iP\rintealtuturor,Careestepesteto]i,printo]i[iînnoi

to]i(Efeseni4:6;cf.1Corinteni8:6;12:6;Romani11:36)."UnuleTat\lcel

pestetoate,CareesteprintoatepentruCuvîntulceldintr-Însul[iîntoateprin DuhulS\u." 3 Asim]iaceasta[iatr\iprinaceastaînseamn\atepurtaînchip

vrednicdechemareacre[tin\(Efeseni4:1;cf.Romani12:2;Coloseni3:8-17;1

Tesaloniceni2:7),într-uncuvînt,înseamn\aficre[tin.

PrinHristosDomnul,to]ioamenii-[ievreii,[ip\gînii-auapropierede Tat\lîntr-unsingurDuh,fiindc\numaiprinHristosseajungelaTat\l(Efeseni

2:18;Ioan14:6).PrinaSaiconomieamîntuirii,Dumnezeu-Omulne-adeschis

3 SfîntulIoanDamaschin,TîlcuirelaEfeseni4:5-6:PG95,840D.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

tuturorcalea[iapropiereadeDumnezeireatreimic\(v.Romani5:1-2;Efeseni

3:12;1Petru3:18).ÎniconomiaDumnezeu-omeneasc\amîntuiriitotulestede

laTat\l,prinFiul,înDuhulSfînt.Aceastaestelegeaceamaiînalt\întrupul Dumnezeu-omenescalBisericii,legeaceamaiînalt\învia]aBisericii,legeacea maiînalt\învia]afiec\ruim\dularalBisericii.Fiindc\,ceestemîntuirea?Via]a înBiseric\.Darvia]aînBiseric\cee?Via]aînDumnezeu-Omul.Iarvia]aîn Dumnezeu-Omulceeste?Via]aînSfîntaTreime,fiindc\Dumnezeu-Omul,Cea deadouaPersoan\aSfinteiTreimi,esteîntotdeaunade-o-fiin]\[ide-o-via]\cu

P\rintelecelf\r\deînceput[icuDuhulceldevia]\f\c\tor(v.Ioan14:6-9;6:

23,26;15:24-26;16:7,13-15;17:10-26).Astfel,mîntuireaînseamn\înfapt

tr\ireaînSfîntaTreime. NumaiînDomnulHristosDumnezeu-Omuls-asim]itomulpentruprima dat\pedeplinunuldup\fiin]\[iîntreit-unul.{iînaceast\întreit\uniredup\ chipulluiDumnezeuafiin]eisaleaaflat[iunireafiin]eisale,[inemurireacea dup\ chipul lui Dumnezeu, [i via]a ve[nic\. Ca urmare, via]a ve[nic\ e în cunoa[terea Dumnezeului celui întreit-unul (v. Ioan 17: 3). A ne asem\na

Domnuluiceluiîntreit-unul,aneplinicutoat\plinireaDumnezeirii(Coloseni2:

9-10;Efeseni3:19),anefacedes\vîr[i]iasemenealuiDumnezeu(Matei5:48),

aceasta e chemarea noastr\, în asta e n\dejdea chem\rii noastre, a chem\rii

sfinte(2Timotei1:9),chem\riicere[ti(Evrei3:1),chem\riiluiDumnezeu

(Filipeni3:14;Efeseni1:18;Romani11:29).NumaiînBisericaluiHristos

sim]imînchipviu[inemuritorc\sîntemchema]iîntruon\dejdeachem\rii noastre (Efeseni 4: 4). O singur\ chemare pentru to]i oamenii [i o singur\ n\dejdepentruto]ioamenii.Aceast\chemaresetr\ie[tedeplinprinBiseric\[i înBiseric\,împreun\cuto]iSfin]ii,prinSfinteleTaine[isfintelefaptebune

(Efeseni3:18-19).{inoiatuncine[isim]imuntrup[iunduhîmpreun\cuto]i

Sfin]ii:într-acestchipnoi,ceimul]i,sîntemunsingurtrupînHristos(Romani 12:5);c\ciprintr-unDuhnoito]iîntr-untrupne-ambotezat [ito]ine-am ad\patîntr-unDuh c\[itrupulnueunsingurm\dular,cimulte [imulte

m\dulare,cuadev\rat,sînt,îns\untrup(1Corinteni12:13,14,20,27).Voi

sînte]itrupulluiHristos[im\dularedinparte(1Corinteni12:27).N\dejdea

c\l\uzit\ de credin]\ [i de dragostea evanghelic\ ne duce la împlinirea [i atingerea chem\riinoastre,lascopulnostru,lamenireanoastr\:Dumnezeu-

des\vîr[irea.{iaceastaseînf\ptuie[tenumaiîntrehotareletrupuluiDumnezeu-

omenescalluiHristos,prinmijlocireaputerilorLuiDumnezeu-omene[ti,prin care[itr\iescto]ip\rta[iiacestuisfînt[isingurtrup,ceareînsineunsingur

Duh,peDuhulSfînt(Ioan15,26).DuhulAdev\rului-caCelceune[tesufletele

tuturorcre[tinilorîntr-unsingursuflet,sufletulsobornicesc-une[tetoateinimile

într-osingur\inim\,inimasoborniceasc\,[itoateduhurileîntr-unsingurduh,

duhulsobornicescalBisericii,într-osingur\credin]\,credin]asoborniceasc\a

Bisericii.Aceastae,înfapt,unirea[iunitateatrupului,[iunitateaduhului,în

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

caretotulestedelaTat\l,prinFiul,înDuhulSfînt;fiindc\esteun(singur)

Dumnezeu,Carelucreaz\toateînto]i(1Corinteni12:6;Romani11:36).

Într-acestchipnoi,ceimul]i,sîntemun(singur)trupînHristos,doarîn

Hristos(Romani12:5).PrinSfinteleTaine[isfîntavie]uireînsfintelefapte

bune,noinefacemm\dularealeacestuitrupalluiHristos[inuesteîntrenoi dep\rtare,desp\r]ire:to]isîntemuni]iîntrenoicuotr\ire[iosingur\via]\, întocmaicumsîntuniteîntreelem\dulareletrupuluiomenesc.Gîndult\u,atîta vremecîtesteînHristos,alc\tuie[teuntrupcugînduriletuturorm\dularelor sfintealeBisericii;[itugînde[ti,cuadev\rat,împreun\cuto]iSfin]ii;gîndult\u eunitorganic,prindar,cugîndurilelor.A[aseîntîmpl\[icusim]ireata,cît\ vremeesteînHristos,a[a[icuvoin]ata,cît\vremeesteînHristos;a[a[ivia]a ta,cît\vremeesteînHristos.Întrupulnostrusîntmultem\dulare,îns\un

singurtrup(1Corinteni,12:12),tota[a[iHristos.Pentruc\printr-unsingur

Duhcuto]iine-ambotezatîntr-unsingurtrup(1Corinteni,12:13)[iunsingur

Duhneîndrum\launsinguradev\r.ÎntrupulS\uDumnezeu-omenescdela careeste[iîncareesteBiserica,DomnulHristosaunit,prinCruceaLui,peto]i

oamenii(Efeseni2:16).Înbog\]iadelucrurive[nice[ia-tot-dumnezeie[tidin

acest trup Dumnezeu-omenesc, darurile sînt felurite, îns\ acela[i Duh (1 Corinteni 12: 4); Duhul care lucreaz\ prin toate darurile sfinte [i Care s\l\[luie[teîntoatem\dulareleBisericii,unindu-leîntr-unsingurduh[iîntr-un

singur trup: printr-un Duh noi to]i într-un trup ne-am botezat (1 Corinteni

12:13).

"Ceesteacestuntrup?"-întreab\deDumnezeuîn]elep]itulcelcuGur\

deAur.{ir\spunde:"Credincio[iidintoatemarginilelumii,caretr\iescacum,

careaufost,[icarevortr\i.A[ijderea[iceicaremaiînaintedevenirealui

Hristosaubine-pl\cutluiDumnezeualc\tuiescuntrup.Cumaceasta?Pentruc\

[iaceiaau[tiutdeHristos.Deundesearat\aceasta?Deacoloc\Avraam,

p\rintelenostru,s-abucuratcas\vad\ziuaMea,[iav\zut-o[is-abucurat

(Ioan8:56).{iiar\[izice:Dac\a]ificrezutluiMoisi,mi-a]ificrezut[iMie;

c\cidespreMineascrisacela[iProorocii(Ioan5:46).Cuadev\rat,nuarfi

scrisdespreAceladespreCarenuarfi[tiutces\spun\;dar,întrucîtL-au cunoscut,L-au[icinstit.Pentruaceasta[ieialc\tuiescuntrup.Trupulnuse despartededuh,altminterin-arfitrup.Pelîng\aceasta,despref\pturilecare sînt unite [i au mare leg\tur\ între ele obi[nuim s\ spunem: sînt un trup. A[ijderea[inoiîntruunirealc\tuimuntrupsubuncap" 4 . ÎnBiseric\totulesteDumnezeu-omenesc:Dumnezeuestetotdeaunape primulloc,iaromultotdeaunapealdoilea.F\r\putereaDumnezeiasc\,cre[tinii nupots\tr\iasc\via]aDumnezeu-omeneasc\evanghelic\,nicis\sporeasc\în ea. Pentru tot ce este Dumnezeu-omenesc, omul are nevoie de ajutorul lui

Dumnezeu.Numaiîmbr\ca]icuputeredesus(Luca24:19;Fapte1:8),cu

putereaDumnezeiasc\aDuhuluiSfînt,oameniipottr\ievanghelicpep\mînt.

4 SfîntulIoanGur\deAur,TîlcuirelaEfeseni,OmiliaX,cap.1:PG62,75-76;OmiliaXI,cap.1,PG62,79-80.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Pentru aceasta a [i vestit Mîntuitorul, la Cina cea de Tain\, marele adev\r Dumnezeiesc despre Duhul Sfînt, ca înf\ptuitor [i s\vîr[itor al mîntuirii oamenilorprinputerealucr\riisaleDumnezeie[tiîntrupulDumnezeu-omenesc

alBisericii(v.Ioan14:16-17,26;15:26;16:7-18).DomnulHristosprinDuhul

Sfîntses\l\[luie[teînom,îlînnoie[te,îlsfin]e[te,îlîn-cre[tineaz\(Efeseni3:

16-17).F\r\DuhulSfînt,duhulomuluisestric\[iseîmpr\[tieprinp\cateîn

mor]if\r\denum\r,înnenum\ratemor]i,înnenum\ratefiin]e[ipseudo-fiin]e. DuhulSfîntpentruHristos[iprinHristosavenitînlume[is-af\cutsufletuldin trupulBisericii;[iElsed\oamenilornumaiprinHristos[ipentruHristos. Aceastaînseamn\c\DuhulSfînttr\ie[teînoameninumaipentruHristos[i numaiprinHristos.AcoloundenuesteHristosDumnezeu-Omulnuestenici Duhul Sfînt; acolo nu este Dumnezeu, pentru c\ nu se afl\ Dumnezeirea treimic\.Pentruc\HristosesteînBiseric\prinDuhulSfînt[iBisericaesteîn HristosprinDuhulSfînt. SfîntulDuh,prinputereaLuiceasfînt\,une[tepeto]icredincio[iiîntr-un

singurtrup,adic\înBiseric\,pentruc\într-unDuhnoito]ine-ambotezatîntr-

untrup [ito]ine-amad\patîntr-unsingurDuh(1Corinteni12:13).Eleste

întemeietorul[iziditorulBisericii.Dup\cuvîntulceldeDumnezeuinsuflatal SfîntuluiVasiliecelMare:"DuhulSfîntesteArhitectulBisericiiluiDumnezeu." PrinDuhulSfîntnezidim,necl\dim,neîntrutrup\mîntrupulBisericii.PrinEl neîmpreun\-întrup\mcutrupulluiHristosDumnezeu-omenescalBisericii,ne

facem"împreun\untrup"alluiHristos(Efeseni3:6).PrinDuhulSfîntnu

numaic\aluatfiin]\,cise[izide[teneîncetatsfîntul,Dumnezeu-omenescul,

sobornicescultrupalBisericii,careesteunul[ineîmp\r]it.Nuîncapeîndoial\

c\numaiprinDuhulSfîntomulsefacealluiHristos,prinSfinteleTaine[i

sfintelefaptebune.Fiindc\undeesteDuhulSfînt,acoloeste[iHristos;[iiar\[i,

acoloundeesteHristos,acoloeste[iDuhulSfînt.Într-uncuvînt,acoloestetoat\

SfîntaTreime.IardelaEaestetotul[iînEaestetotul.Dovad\st\SfîntaTain\

aBotezului:prinea,omulseîntru-treimific\,pentrucade-alungulvie]iis\se

în-treimificedeplinprinnevoin]eleevanghelice,adic\s\tr\iasc\delaTat\l,

prinFiul,înDuhulSfînt.PrimindSfîntaTain\aBotezului,omulseîmbrac\în

DomnulHristos,iarprinElînSfîntaTreime.

F\cîndu-seprinBotezm\dularalBisericiiluiHristos,alacestuive[nic

viu trup Dumnezeu-omenesc al lui Hristos, cre[tinul începe s\ se umple de

sfinteleputeriDumnezeie[ti,Dumnezeu-omene[ti,caretreptatîlsfin]esc,îlîn-

dumnezeiesc,îlîn-dumnezeu-omenescde-alungulîntregiiluivie]i[iîntregiilui ve[nicii.Înelneîncetatsena[te[iseînf\ptuie[tetotulmereunou,totulallui Hristos.IarceeaceestealluiHristosestenouînveac,pentruc\estenemuritor [ive[nic.Bucurianoastr\ve[nic\st\înfaptulc\minunatulDomnHristoseste nudoarMîntuitorul,[iAtot]iitorul[iProniatorul,ci[ive[niculF\c\tor[i,prin aceasta,ve[niculf\c\tordeminuni.Pentruaceasta,El[iveste[te:Iat\,toatele

facnoi(Apocalipsa21:6).Iarprimazidirenou\aLuiînBiseric\esteBotezul

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

nostru,na[tereanoastr\ceanou\,fiin]areanoastr\ceanou\paliggenesia(v.

Matei19:28;Ioan3:8).

Cre[tinulestecre[tinpentruc\s-af\cut,prinSfîntulBotez,partevie, organic\,atrupuluiDumnezeu-omenescalBisericii,împreun\untrupcuea, înconjurat[ip\trunsdeDumnezeudintoatep\r]ile,dinafar\[idinl\untru, împreun\întrupatcuEl,cuplinireaLuiceaDumnezeiasc\.PrinBotezcre[tinii sînt chema]i s\ tr\iasc\ în Dumnezeul cel întrupat [i prin Dumnezeul cel întrupat, prin Domnul nostru Iisus Hristos; s\ tr\iasc\ în Biseric\ [i prin

Biseric\,pentruc\eaestetrupulLui[iplinireaLui,Carecepline[tetoateînto]i

(Efeseni1:23).Chemareacre[tinilorestes\înf\ptuiasc\însineve[niculsfatal

luiDumnezeucuprivirelaom(Efeseni1:8-10).{iîlînf\ptuie[tedeci,tr\ind

prinHristos[iînHristos,prinBiseric\[iînBiseric\.

ÎntrupulDumnezeu-omenescalBisericii,DuhulSfînt]ineînunire,cu

darulSfintelorTaine[ialsfintelorfaptebune,peto]icredincio[iiboteza]iprin

El,carealc\tuiesctrupulcelunulalBisericii.ÎnBiseric\împ\rt\[irea[iunirea

fiec\ruim\dularalBisericiicutoatecelelaltem\dulareestemijlocit\deDuhul

Sfînt,Careestepurureaunul.ToatedaruriledinBiseric\,toateslujirile,to]i

slujitoriiBisericii-Apostolii,Proorocii,dasc\lii,episcopii,preo]ii,mirenii-

alc\tuiescuntrup,trupulBisericii.To]iace[tiasînttrebuitorifiec\ruia[ifiecare

estetrebuitortuturor.Peto]iace[tiaîileag\într-untrupsobornicescDumnezeu-

omenescDuhulSfînt,Duhulîmpreun\-unirii[izidiriiBisericii.Legeaceamai

înalt\ a sobornicit\]ii Dumnezeu-omene[ti în Biseric\ este aceasta: fiecare sluje[te tuturor [i to]i fiec\ruia; fiecare m\dular tr\ie[te [i se mîntuie[te cu ajutorulîntreguluitrupalBisericii,cuajutorultuturorm\dularelorBisericii,atît alcelorp\mînte[ti,cît[ialcelorcere[ti;toat\via]acre[tinilornuestealtceva decîtvia]a"împreun\cuto]iSfin]ii"înDuhulSfînt[iprinDuhulSfînt,slujire neîncetat\luiDumnezeu,cutoat\inima,cutotsufletul,cutoat\mintea,cutoat\

fiin]a.SfîntulDuhtr\ie[teîncre[tiniprinp\rt\[iaLuilatoat\via]alor:eiprintr-

Însulsesimtpesine[ipeDumnezeu[ilumea;prinElcuget\laDumnezeu,[ila

lume[ilasine;totcefac,prinElfac:prinElseroag\,prinEliubesc,prinEl

cred,prinEllucreaz\,prinElsemîntuiesc,prinElsesfin]esc,prinElseîn-

dumnezeu-omenesc,prinElseîn-nemuresc(v.Romani8:26-27).Într-adev\r,în

trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, întreaga nevoin]\ a mîntuirii se s\vîr[e[teprinDuhulSfînt.ElesteCelceînIisusnedescoper\peDomnul;El esteCelceprincredin]\s\l\[luie[tepeDomnulHristosîninimilenoastre;El esteCelce,cuajutorulSfintelorTaine[ialsfintelorfaptebune,neune[tecuEl; ElesteCelceune[teduhulnostrucuElpîn\într-atîtac\nefacemunduhcu

Domnul(1Corinteni6:17);ElesteCelce,dup\a-tot-în]eleaptaSapurtarede

grij\Dumnezeiasc\,împarte[id\ruie[tedarurileDumnezeie[ti(1Corinteni12:

1-27);ElesteCelceneînt\re[te[inedes\vîr[e[teînacestedaruri;ElesteCel

ceprinSfinteleTaine[isfintelefaptebuneneîntru-cre[tineaz\[iîn-cre[tineaz\, întru-treimific\ [i în-treimific\. {i iar\[i: El este Cel prin care în lumea

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

omeneasc\ se înf\ptuie[te tot ce este al lui Hristos, întreaga iconomie

Dumnezeu-omeneasc\amîntuirii,fiindc\ElestesufletuldintrupulDumnezeu-

omenescalBisericii.Aceastaestepricinapentrucare[ivia]aBisericiicatrup Dumnezeu-omenescalluiHristosaînceputcupogorîreaDuhuluiSfîntasupraei [iseprelunge[tedinveacînveac,prinr\mînereaLuiînea,pentruc\Biserica prinElesteBiseric\.Deaici[iDumnezeu-omeneascabun\-vestireaSfîntului[i deDumnezeupurt\toruluiP\rintealBisericiiIrineualLugdunului:"Undeeste Biserica,acoloeste[iDuhulSfînt,undeesteDuhulluiDumnezeu,acoloeste[i Biserica[itotdarul." Îns\nutrebuies\uit\mniciodat\urm\torulfapt:noi,cre[tinii,avem toateacesteadelaDuhulSfînt,[ipeÎnsu[iDuhulSfîntÎlavemprinminunatul [ia-tot-iubitoruldeoameniMîntuitoralnostru,prinprea-dulceleDomnIisus. "C\pentruDînsuls-a[ipogorîtDuhulSfîntînlume" 5 ;pentruEl[iduceDuhul maideparteînBiseric\mîntuitoareaSalucrareDumnezeu-omeneasc\.C\ci, dac\DomnulHristos,cuadev\rat"singuruliubitordeoameni",n-arfivenitîn lumeanoastr\p\mînteasc\[in-arfis\vîr[itnevoin]aa-tot-iubitoaredeoamenia mîntuirii,niciDuhulSfîntnuarfivenitînlumeanoastr\.

Cu ar\tarea Domnului Hristos în lumea noastr\ p\mînteasc\ [i prin

iconomiaLuiDumnezeu-omeneasc\amîntuirii,totceeaceesteDumnezeiescs-

af\cutomenesc,p\mîntesc,alnostru,[iînc\trupalnostru,realitateanoastr\

ceamainemijlocit\."CuvîntulS-af\cuttrup",om(Ioan1:14),[iprinaceasta

ne-ad\ruitnou\,oamenilor,celmaimare[imaidepre]dar,pecarenumai

Dumnezeuldragosteiîlpoated\rui.CeestedarulluiHristos(Efeseni4:7-8)?

TotceDomnulHristos,caDumnezeu-Om,aaduslumii[iaf\cutpentrulume. {iaadus"plinireaDumnezeirii",caoameniis\iapartelaeacalaundaralLui, s\tr\iasc\îneacaîntr-undaralLui,s\tr\iasc\prinea[is\seplineasc\cu

toat\plinireaDumnezeirii(Efeseni3:19;4:8-10;1:23;Coloseni2:10).{ile-a

maidatoamenilorcadarpeDuhulSfînt,ca,prinajutorulputerilorLuiharice,s\ s\l\[luiasc\însineplinireaDumnezeirii.{itoateacesteaalc\tuiescdarulde c\peteniealDumnezeu-OmuluiHristospentrulume,a-tot-darul:Biserica.ÎnEa sînttoatedarurileDumnezeiriiceleiînTreime.Totacestdarsed\fiec\ruia dintrenoi dup\m\suradaruluiluiHristos(Efeseni4:7).Atîrn\îns\denoi-de credin]anoastr\,dedragostea,desmeritacugetare[idecelelaltenevoin]eale noastre-m\suraîncarenevomfolosidedarulacesta,încareni-lvomînsu[i[i încarevomtr\iprinel.Dup\nem\surataSaiubiredeoameni,DomnulHristos S-al\satpeSineîntregtuturor[ifiec\ruia,al\sattoatedarurileSale,toatecele sfintealeSale,toat\BisericaSa.OmuliaparteladarulacestaalLuiînm\sura întru-bisericirii,îm-bisericiriilui,întru-cre[tin\rii[iîn-cre[tin\riilui.Darulcel mai de c\petenie pecareîld\Elestevia]ave[nic\.Apostolulbineveste[te

tocmaiacestlucru:DarulluiDumnezeuestevia]aceave[nic\înHristosIisus,

Domnulnostru(Romani6:23).

5 AcatistulPrea-dulceluinostruDomnIisusHristos;v.Ioan16:7-17;15:26;14:26.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

ÎntrupulDumnezeu-omenescalBisericiiestedattotharulDumnezeirii

celeiînTreime,harulcaremîntuie[tedep\cat,demoarte[idediavol,carene rena[te,neschimb\lafa]\,nesfin]e[te,neîn-cre[tineaz\,neîn-dumnezeie[te[i neîn-treimific\.Nim\nuiîns\dintrenoinuised\harulacestadecît"înm\sura daruluiluiHristos",iarDomnulHristosm\soar\haruldup\ostenealanoastr\(I Corinteni 3:8), dup\ osteneala în credin]\, în dragoste, în milosîrdie, în rug\ciune,înpost,înpriveghere,înblînde]e,înpoc\in]\,însmerenie,înr\bdare [i în celelalte sfinte fapte bune [i Sfinte Taine evanghelice. Prev\zînd prin DumnezeiascaSaa-tot-[tiin]\cumsevafolosifiecaredintrenoideharulS\u, dedarurileSale,DomnulHristosîmpartedarurileSalefiec\ruiadup\putereasa:

unuiaîid\cincitalan]i,altuiadoi,altuiaunul(v.Matei25:15).Îns\deosteneala

noastr\ personal\ atîrn\ locul nostru în de-via]\-f\c\torul trup Dumnezeu- omenescalluiHristos-Biserica,ceseîntindedelap\mîntpîn\maipresusde toatecerurilecerurilor.Pecîttr\ie[teomulmaimultplinireaharuluiluiHristos, peatîtsîntmaimultedarurialeluiHristosînel[ipeatîtserevars\maimultîn el, ca printr-un de-un-trup cu Hristos, puterile Dumnezeie[ti-omene[ti ale BisericiiluiHristos,aletrupuluiluiHristos,putericarenecur\]\detotp\catul, ne sfin]esc, ne în-dumnezeiesc, ne în-dumnezeu-omenesc. Totodat\, fiecare dintrenoitr\ie[teînto]i[ipentruto]i;pentruaceastase[ibucur\dedarurile fra]ilor,maialesatuncicîndsîntmaimaridecîtalelui. Pentruînf\ptuireadec\treBiseric\asfatuluiceluive[nicalDumnezeirii treimiceprivitorlaneamulomenesc,DomnulHristosadatBisericii[iApostoli,

[iProoroci,[iEvangheli[ti,[ip\stori[iînv\]\tori(Efeseni4:11).Peeii-adat

Bisericii, iar lor le-a dat toate puterile trebuincioase Dumnezeie[ti [i Dumnezeie[ti-omene[ti,cuajutorulc\roraeisîntceeacesînt.Estevorbade darurifelurite,dareunsingurDomncareled\ruie[te[iunsingurDuhcarele une[te.Apostolulesteapostolprinfaptulc\tr\ie[te,gînde[te[ilucreaz\prin harul Dumnezeu-omenesc al apostoliei, pe care l-a dobîndit de la Domnul Hristos;ProoroculesteProorocprinfaptulc\tr\ie[te,gînde[te[ilucreaz\prin harulDumnezeu-omenescalproorociei,pecarel-aprimitdelaDomnulHristos; a[ijderea[iEvanghelistul,[ip\storul[iînv\]\torulsîntceeacesînt,prinaceea

c\primultr\ie[te,gînde[te[ilucreaz\prinharulDumnezeu-omenescalbine-

vestirii,aldoileaprinharulDumnezeu-omenescalp\storiei,iaraltreileaprin harulDumnezeu-omenescalînv\]\toriei,pecarele-audobînditdelaDomnul

Hristos(v.ICorinteni12:28;Efeseni2:20).Pentruc\DomnulHristoseste[i

apostoliaApostolilor,[iproorociaProorocilor,[isfin]eniaSfin]ilor[icredin]a credincio[ilor [i dragostea celor ce iubesc. Ce este apostolul? Slujitor al

Bisericii. Dar apostolia? Slujirea Bisericii. A[a este dup\ iconomia

Dumnezeiasc\amîntuiriikatathnoikonomiantouQeou(Coloseni1:15).

AstfelesteiconomiaDumnezeu-omeneasc\amîntuiriilumii–hoikonomia.

Pentruc\mîntuireaesteslujireaBisericii,iarslujireaBisericiist\înascultarea

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

de Biseric\. Ascultarea de Domnul Hristos în toate privin]ele din dragoste, aceastaestelegeaceamaiînalt\avie]iiDumnezeie[ti-omene[tiînBiseric\. Decei-adatDomnulpesfin]iislujitori?Pentrulucrareaslujirii,spre zidirea trupului lui Hristos - ei" oikodomhn tou swmato" tou Cristou

(Efeseni4:12).Încest\lucrareaslujirii?ÎnzidireatrupuluiluiHristos,adic\a

Bisericii. În aceast\ sfin]it\ îndeletnicire, Domnul a a[ezat îndrum\tori [i c\l\uzitori,cuosebireoamenisfin]i.Darcre[tinii?To]icre[tiniisîntchema]is\ sesfin]easc\cuajutorulsfintelorputeriharicecarelisedauprinSfinteleTaine [isfintelefaptebune. Cumses\vîr[e[tezidireatrupuluiluiHristos?Prinsporiream\dularelor Bisericii.Fiecarecre[tinsezide[teprinBotezîntrupulluiHristos,Biserica,se

facede-un-trupcuea(Efeseni3:6),[iastfeltrupulBisericiispore[te,cre[te,se

zide[te.DeDumnezeuinsuflatulApostolspunec\cre[tiniisîntpietrevii,care

sezidescîncasaduhovniceasc\,Biserica(IPetru2:5).Exist\[iunaltmijlocde

zidire a trupului lui Hristos. El st\ în sporirea, des\vîr[irea, zidirea duhovniceasc\am\dularelorBisericii,acelorde-un-trupcutrupulBisericii.La zidireatrupuluiBisericiilucreaz\fiecarem\dularalBisericii,nevoindu-secu ori[icarenevoin]\evanghelic\.Pentruc\oricenevoin]\sezide[teînBiseric\,[i astfeltrupuleicre[te.Cre[teprinrug\ciuneanoastr\,princredin]anoastr\,prin dragosteanoastr\,prinsmerenianoastr\,prinblînde]eanoastr\,prinmilostivirea noastr\, prin "rug\ciunitatea" noastr\; cre[te prin tot ce este în noi dup\ Evanghelie, dup\ sfintele fapte bune, dup\ n\zuin]a c\tre Hristos, dup\ dragosteadeHristos,dup\chipulluiHristos.Noicre[temduhovnice[teprin Biseric\,iarprinaceastaeaîns\[icre[te.Pentruaceastatoates\sefac\spre zidire – panta pro" oikodomhn ginesqw (I Corinteni 14:26), spre zidirea BisericiiluiHristos,întrucîtto]isîntemchema]is\nezidimîmpreun\cal\ca[al

luiDumnezeuînDuhul(Efeseni2:22).Cre[tinilor,cesînte]i?Voisînte]izidirea

luiDumnezeu-oikodomh(1Corinteni3:9).Prinfiecaredarharicals\u,prin

fiecarefapt\bun\asa,prinfiecarenevoin]\asa,cre[tinulzide[teBiserica– oikodomei (v. I Corinteni 14:4, 5, 12, 26). Noi to]i cre[tem c\tre cer prin Biseric\,[ifiecaredintrenoicre[teprinto]i[ito]iprinfiecare.Deaceea,c\tre to]i[ic\trefiecaredintrenoiesteîndreptat\bun\-vestire[iporunc\:S\creasc\ trupul(Bisericii)sprezidireadesine[iîntrudragoste-ei"oikodomhneautou

enagaph(Efeseni4:16).IarputereaziditoaresîntSfinteleTaine,[isfintele

faptebune[imaiîntîidragostea:dragosteazide[teoikodomei(1Corinteni

8:1).

Care este scopul zidirii trupului lui Hristos [i al cre[terii noastre duhovnice[tiîntruel?Cato]is\ajungem:

1.launireacredin]ei[icuno[tin]eiFiuluiluiDumnezeu;

2.întrub\rbatdes\vîr[it;

3.lam\suravîrsteipliniriiluiHristos.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

1.Launireacredin]ei[icuno[tin]eiluiHristosseajungenumaiînunire

cuto]iSfin]ii(Efeseni3:18),numaiprinvia]asoborniceasc\cuto]iSfin]ii,sub

verhovniceascac\l\uzireaSfin]ilorApostoli,Prooroci,Evangheli[ti,P\stori, P\rin]i,Înv\]\tori.Iarpeace[tiaîic\l\uze[te[iîipoart\închipulcelmaisfînt DuhulSfînt,dinziuaCincizecimii[imaideparte,de-alungultuturorveacurilor, pîn\laînfrico[\toareaJudecat\.IarDuhulSfîntesteacelunDuhdintrupul

Bisericii(Efeseni4:4).ÎnEleste[idelaElesteunireacredin]ei[icunoa[terii

FiuluiluiDumnezeu,aDomnuluinostruIisusHristos.Totadev\rulcredin]ei apostole[ti,ortodoxe,înHristos[ialcunoa[teriidespreHristosseafl\laDuhul

Adev\rului,Carene[iaduceîntotacestadev\r,unul[isingurul(v.Ioan16:13;

15:26;14:26).Elune[tesim]irealuiHristosdec\trenoicuinimasoborniceasc\

aBisericii,[icunoa[terealuiHristosdec\trenoicucunoa[tereasoborniceasc\a

Bisericii.TrupulBisericiiesteunul[iareoinim\[iunsuflet(v.Fapte4:32).În

aceast\singur\inim\,inimasoborniceasc\aBisericii,înacestsingursuflet, sufletulsobornicescalBisericii,noiintr\m[ineunimcueleprinlucrareaharic\ a Duhului Sfînt, smerindu-ne mintea înaintea sfintei min]i sobornice[ti a Bisericii,duhulînainteaDuhuluiSfîntalBisericii.{iastfeldobîndimînsine netrec\toarea sim]ire [i cunoa[tere c\ sîntem de una [i aceea[i credin]\ în DomnulHristoscuto]iSfin]iiApostoli,Prooroci,P\rin]i[iDrep]i.Deaceea[i credin]\înDomnul[ideaceea[icunoa[teredespreDomnul. Credin]aînDomnulHristos[icunoa[tereadespreDomnulHristosesteo uniredefiin]\,nedesp\r]it\.Acesteadou\sîntunaînBiseric\.{icaunasedau prin Duhul Sfînt, pentru smeritele nevoin]e, [i întîipentrusmeritacugetare. "Unireacredin]eiestes\nunedeosebimînceprive[tedogmele.A[ijderea[i unirea cunoa[terii Fiului lui Dumnezeu înseamn\ s\ nu ne deosebim în în]elegereadespreEl." 6 "Unireacredin]eiarficîndto]iamaveao(singur\) credin]\,cîndto]iamfiuna–otanpante"enwmen -cîndto]iîn]elegemlafel aceast\leg\tur\.Pîn\atuncitrebuies\teostene[ti,dac\aiprimitdaruls\-i zide[tipeal]ii–oikodomh".Iarcîndnoito]icredemlafel,aceastaesteunirea credin]ei." 7 "Unirea credin]ei înseamn\ ca to]i s\ avem o singur\ credin]\, nedeosebindu-nedup\dogme[iniciavîndcerturiîntrenoiînvia]\.Adev\rat\ este unirea credin]ei [i cunoa[terii Fiului lui Dumnezeu cînd ortodoxim în dogme–entoi"dogmasinorqodoxwmen-[ivie]uimîndragoste.C\ciHristos estedragoste." 8

2.S\ajungemîntrub\rbatdes\vîr[it.Darceesteb\rbatuldes\vîr[it[i

cineesteb\rbatuldes\vîr[it?Pîn\ceDumnezeu-OmulHristosnuS-aar\tatpe p\mînt,oameniinu[tiauniciceesteb\rbatuldes\vîr[it,nicicineesteb\rbatul des\vîr[it. Duhul omului nu era în stare s\ pl\smuiasc\ chipul b\rbatului des\vîr[it,nicicaidee,nicicaideal,darmitecarealitate.Deaiciatîtabîjbîial\

6 Icumenie,TîlcuirelaEfeseni,PG118,1220C.

7 SfîntulIoanGur\deAur,TîlcuirelaEfeseni,Omilia11,3,col.83.

8 FericitulTheofilact,TîlcuirelaEfeseni,PG124,1088A.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

dup\b\rbatulideal[ilaceimaiale[igînditoriaineamuluiomenesc,cumsînt Platon, Socrate, Buddha, Confucius, Lao Zi [i al]ii, c\ut\tori dinainte de cre[tinism,dinafaracre[tinismului[ine-cre[tiniaib\rbatuluiideal,des\vîr[it. Doarodat\cuar\tareaDumnezeu-Omuluiprintreoameniaucunoscutoamenii ceesteb\rbatuldes\vîr[it,pentruc\l-auv\zutînrealitate,înmijlocullor. Întrebareaeste:Cumvomajungenoilab\rbatuldes\vîr[it?Darunimea Celuiunicst\tocmaiînaceeac\Eladattuturorputin]anunumaideaveniîn chipneasemuitînatingerecu"b\rbatuldes\vîr[it",ci[ipeaceeadeaseface

de-un-trupcuEl,p\rta[idincarneaLui[idinoaseleLui"(Efeseni5:30).Cum?

Numaiob[te[te,împreun\cuto]iSfin]ii,prinsfintelefaptebuneevanghelice, prinvia]asoborniceasc\[isfînt\aBisericii.Pentruc\Bisericanicinueste altceva decît "b\rbatul des\vîr[it" de-a lungul întregii c\i ce str\bate toate veacurilor,pîn\laînf\ptuireaultim\asfatuluiluiDumnezeuprivitorlalume. Astfel[iceluimaim\runt,[iceluimaidef\imat[imais\rmandintrenoiis-a datputin]as\ajung\întrub\rbatdes\vîr[itîmpreun\cuto]iSfin]ii,cuajutorul

faptelor bune evanghelice. S-a spus: pîn\ ce vomajunge to]i

des\vîr[it.A[adaraceastanused\trufa[uluiînsingurat,cismerituluisobornic 9 ; sed\pentrutr\ireaînunireîmpreun\cuto]iSfin]ii.Tr\indîmpreun\cuto]i Sfin]ii în trupul Dumnezeu-omenesc al b\rbatului des\vîr[it Hristos, fiecare cre[tin, dup\ m\sura nevoin]elor sale, dobînde[te [i el des\vîr[irea aceasta, ajunge[ielb\rbatdes\vîr[it.Înfelulacesta,înBiseric\,pentrufiecareseface cu putin]\ de ajuns [i de înf\ptuit acel fericit scop [iideal:Fi]ides\vîr[i]i,

precum este des\vîr[it Tat\l vostru cel din ceruri, Dumnezeu (Matei 5:48).

SfîntulApostolînt\re[tecude-adinsulc\scopulBisericiiestes\punemdefa]\

petotb\rbatuldes\vîr[itîntruHristosIisus(Coloseni1:28).Dumnezeu-Omul,

b\rbatuldes\vîr[it,diniubireadeoameniceaf\r\demargini[if\r\desa]iu,S-a

schimbatlafa]\peSineîntruBiseric\,pentrucato]icaresefacm\dularealeei

s\seschimbelafa]\întrub\rba]ides\vîr[i]i.Unulestescopulîntregiiiconomii

întrub\rbat

Dumnezeiesc-omene[tiamîntuirii:cas\fiedes\vîr[itomulluiDumnezeuspre

totlucrulbundes\vîr[it(2Timotei3:17).

3. S\ ajungem întru m\sura vîrstei plinirii lui Hristos -ei" metron hlikia"touCristou.Ceînseamn\aceasta?Ceesteaceastacarealc\tuie[te

plinirealuiHristos?PrinceesteElplinit?PrinDumnezeie[tiledes\vîr[iri-

pentruc\întruDînsullocuie[tetoat\plinireaDumnezeiriitrupe[te(Coloseni

2:9),locuie[teîntrehotareletrupuluiomenesc.PrinaceastaMîntuitorul[iarat\

c\trupulomenescesteînstares\încap\însineplinireaDumnezeirii[ic\acesta esteînfaptscopulfiin]eiomene[ti.Dreptaceea,aajungeîntrum\suravîrstei plinirii lui Hristos înseamn\: a te în\l]a crescînd [i a cre[te întru toate des\vîr[irileLuiDumnezeie[ti,ateuniduhovnice[tecueleprinhar,aterev\rsa înele,atr\iînele.Sau:a-Ltr\ipeHristos,plinireaDumnezeiriicareesteînEl, capevia]ata,capesufletult\u,capea-tot-vredniciata,capeve[niciata,cape

9 SfîntulIustinfolose[tecuvîntul"sobornic"pentruaar\tapecelcetr\ie[teînsobornicitate.(n.tr.)

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

a-tot-scopult\u[ia-tot-noimata.A-Ltr\icapesingurulDumnezeuadev\rat[i singurulomadev\rat;capeDumnezeudes\vîr[it[iomdes\vîr[it,înCaretot omenescul a fost adus la culmea des\vîr[irii sale omene[ti. A-L tr\i ca pe des\vîr[ituladev\rDumnezeiesc[icapedes\vîr[itadreptateDumnezeiasc\,[i ca pe des\vîr[ita dragoste Dumnezeiasc\, [i ca pe des\vîr[ita în]elepciune Dumnezeiasc\[icapedes\vîr[itavia]\Dumnezeiasc\,via]\ve[nic\.Într-un cuvînt:s\-Ltr\imcapeDumnezeu-Omul,capea-tot-noimatuturorlumilor

ziditedeDumnezeu(v.Coloseni1:16-17;Evrei2:10).

Cumestecuputin]\aceasta?Estecuputin]\deasemeneanumaiînunire

cuto]iSfin]ii.Pentruc\s-azis:pîn\cevorajungeto]i întrum\suravîrstei

pliniriiluiHristos-nunumaieu,nunumaitu,nunumainoi,cito]i,c\l\uzi]i[i purta]iînaintedec\treSfin]iiApostoli,[iProoroci,[iEvangheli[ti,[iP\stori,[i P\rin]i[iÎnv\]\tori.NumaiSfin]iicunosccalea,autoatesfintelemijloace[ile dau tuturor celor care n\zuiesc dup\ Dumnezeu, ca s\ ajung\ întru m\sura vîrsteipliniriiluiHristos.IarplinirealuiHristosceestealtcevadecîtsfîntulLui trupDumnezeu-omenesc,Biserica?Dreptcare,aajungeîntrum\suravîrstei pliniriiluiHristosnuestealtcevadecîtasefacem\dularadev\ratalBisericii. Pentruc\Biserica[ieste"plinirealuiHristos",plinireaCeluicarepline[tetoate

înto]i(Efeseni1:23).E[tim\dularalBisericii?Aceastaînseamn\c\e[timereu

împreun\cuto]iSfin]ii,iarprineicuminunatul[ideminunif\c\torulDomn

Hristos.Iarîmpreun\cuEle[tipede-a-ntregulnesfîr[it,pede-a-ntregulsfînt,pe

de-a-ntregulve[nic,pede-a-ntreguldragoste,pede-a-ntreguladev\r,pede-a-

ntreguldreptate,pede-a-ntregulrug\ciune.Toatealetalesîntdeoinim\[ide un suflet cu to]i Sfin]ii: soborniceasc\ î]i este mintea, sobornicesc sufletul, soborniceasc\ inima, sobornicesc adev\rul, soborniceasc\ via]a. Totul este

sobornicesc,prinDuhulSfînt,[ituîntregnue[tialt\u,e[tipede-a-ntregulîn to]i[iprinto]i;[ito]isîntîntine[iprintine.Nimicnuestealt\u,fiindc\înfapt estealt\uprinto]iSfin]ii;[ituînsu]inue[tialt\u,cialluiHristos,[inumai prinEle[tialt\u,altfelspus,e[tialt\udoarîmpreun\cuto]iSfin]ii.Ace[tiate [ifacalluiHristos,cubucurienespus\,[iteplinesccuplinirealuiHristos,dela

Care,[ipentruCare[iînCareestetotul(Coloseni1:16-17).Astfel,prinBiseric\

[inumaiînBiseric\oameniiatingscopul,noima[ia-tot-noimafiin]eiomene[ti

întoatelumile.

Crescîndcucre[terealuiHristosîntrub\rbatdes\vîr[it,omuliesetreptat

dinprunciaduhovniceasc\,dinsl\biciuneaduhovniceasc\,seînt\re[te,secoace

cusufletul,secoacecumintea,secoacecuinima.Tr\indprinHristos,elîntru-

cre[teîntregînHristos,înadev\rulluiHristos,seînrude[tecuel,[ielseface

ve[niculadev\ralmin]iilui,[ialinimiilui[ialsufletuluilui.Despreunastfel

deomsepoatespunecudeplin\încredin]are:acestacunoa[teadev\rul,fiindc\

areadev\rul.Acestviuadev\rDumnezeiescdinelîisluje[tedreptm\sur\f\r\

gre[eal\pentrudeosebireaadev\ruluideminciun\,abineluider\uînlumea

omeneasc\.Nicioînv\]\tur\omeneasc\nu-lpoateabatesaur\t\ci.Elsimte

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

îndat\cefelesteduhuloric\reiînv\]\turiomene[ticareiseînf\]i[eaz\.Pentru c\elcunoa[teomul,cunoa[teceesteînom,cunoa[tecefeldeînv\]\tur\poate s\pl\smuiasc\[is\deael.Oriceînv\]\tur\omeneasc\carenuducelaadev\rul Dumnezeiescnuesteoaref\urit\deminciun\?Careînv\]\tur\omeneasc\arat\ adev\ratul rost al vie]ii [i l\mure[te taina mor]ii? Nici una. Atunci, este minciun\[iîn[el\ciuneceeacesespunedespreaceasta,ceeaceesteînf\]i[atca dezlegareaîntreb\riidesprevia]\[imoarte.Deasemenea,nuexist\înv\]\turi omene[ticares\nel\mureasc\tainalumii[iaomului,tainasufletului[ia con[tiin]ei,tainabinelui[iar\ului,tainaluiDumnezeu[iadiavolului.Iardac\

nunearat\acestea,oarenuneîn[eal\elecuzorzoanelelorcumincinoas\ str\lucire [i nu ne r\t\cesc în labirinturile unor cuget\ri nefolositoare, unor

uciga[edespic\rialefiruluiînpatru?Înlumeaomeneasc\,numaiDumnezeu-

OmulHristosadezlegattoateîntreb\rileînsemnatealelumii[ialevie]ii,de dezlegarea c\rora atîrn\ soarta fiin]ei omene[ti în toate lumile. Cine are pe Hristosaretotcetrebuiefiin]eiomene[ti,nunumaiînaceast\via]\vremelnic\, ci[iînvia]aceaf\r\desfîr[it,ve[nic\.PeomulluiHristos,niciunvîntalnici uneiînv\]\turiomene[tinuîlpoatecl\tina,cuatîtmaipu]ins\-labat\[is\-l

r\peasc\.F\r\credin]aînHristos,f\r\înt\rireaînadev\rulluiHristos,omul, oriceom,estecuadev\ratotrestiecareseapleac\[iestepurtat\încoace[i-n

colodeoricevîntalmincinoaselorînv\]\turiomene[ti(v.Efeseni4:14).

Pentru aceasta Apostolul, care nu se gre[e[te, sf\tuie[te [i porunce[te

cre[tinilor:Nuv\l\sa]iînv\lui]ideînv\]\turifelurite[istr\ine;c\cibineestea

seînt\riinimileprinhar(Evrei13:9).Maimultf\r\[tiin]\decîtcu[tiin]\,

oameniiseîn[eal\peeiîn[i[icufeluritelelorînv\]\turi.{iseîn[eal\cup\catul,

care,pecaleaobi[nuin]ei,s-af\cutîneiputeregînditoare[iatîtdemultaintrat

înfireaomului[is-aînomenit,încîtoameniinupots\simt\[is\vad\cîtde

multîimîn\[iîic\l\uze[teelînfilosof\rile[iînv\]\turilelor.Iarprinp\cat-

f\c\torulp\catului,principalalogic\ap\catului:diavolul.Pentruc\el,prin

nenum\ratemijloace,foartedibace[ifoartesub]iri,fofileaz\minciunilesale

prinînv\]\turileomene[ti,careîndep\rteaz\peoamenidesingurulDumnezeu

adev\rat.Chiara[a:înacesteînv\]\turiomene[ti,pecalealogiciip\catului,el

vîr\întreagaluiviclenie-panourgian,[icuiscusin]\sminte[te[iam\ge[tepe

oameni,încîtace[tia,înam\girealordesineÎlt\g\duiescpeDumnezeu,saunu-

L vor pe Dumnezeu, sau nu-L v\d pe Dumnezeu, sau se îngr\desc de Dumnezeu.P\catulesteîntîidetoateoputeremintal\,intelectual\,gînditoare, în]eleg\toare, ca un fluid prea-sub]ire rev\rsat în socotin]a [i con[tiin]a omeneasc\, în minte, în suflet, în în]elegere; [i aceast\ putere lucreaz\prin

socotin]\[iprincon[tiin]\caputerealc\tuitoareasocotin]ei[iacon[tiin]ei, încîtoameniisocotesctoatesmintelile[iam\girilesocotin]ei[ialecon[tiin]ei lorcafiindpede-a-ntregulalelor,omene[ti,fire[ti;[inusimtînam\girealorde sine, [i nu v\d în nebunia lor c\ panourgia diavoleasc\, a-tot-viclenia diavoleasc\,esteceaprincarediavoluldoboar\minteaomeneasc\,[isocotin]a,

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

[icon[tiin]aîntoat\moartea,întotîntunericuldincarenupots\vad\nicipe Dumnezeu,[iniciDumnezeiescul,[idreptaceeadeseoriÎl[it\g\duiesc,Îl[i hulesc, Îl [i leap\d\. Dup\ roadeleacestorînv\]\turisepoatetragedeslu[it încheiereac\elesînt,cuadev\rat,înv\]\turidr\ce[tididaskaliaidaimoniwn

(ITimotei4:1).

Deacestfluidintelectualala-tot-viclenieidr\ce[tisîntstr\b\tute,cuvoie

sauf\r\devoie,toatefilosofiiledup\predaniaomeneasc\(Coloseni2:8),[i

pentruaceastaelenucunoscadev\rulDumnezeiescdesprelume[iom,despre bine[ir\u,despreDumnezeu[idiavol,cisedrogheaz\cusub]irileminciuni dr\ce[ti,învremeceînfilosofiadup\HristosDumnezeu-Omulestetotadev\rul

tuturorlumilorf\r\împu]inare(v.Coloseni2:9).Filosofiiledup\om,prinbun\

cuvîntare[ibungraiîn[eal\inimilecelorf\r\der\utate(Romani16:18).F\r\

îndoial\ c\ toate filosofiile omene[ti, p\mînte[ti, se pot împ\r]i în ultim\ instan]\îndou\grupe:filosofiiledup\om[ifilosofiadup\Dumnezeu-Omul. Celmaiînsemnatfactorgnoseologiccreatoresteînceledintîidiavolul,iarîn cealalt\ Dumnezeu-Omul Hristos. Principiul întemeietor al filosofiei dup\ Dumnezeu-Omulesteurm\torul:Dumnezeu-Omulestem\suratuturorfiin]elor [if\pturilor.Iarprincipiulîntemeietoralfilosofiei"umaniste"-saumaibinezis hoministe,dup\om-este:Omulestem\suratuturorfiin]elor[if\pturilor. Înfilosofiadup\Dumnezeu-OmulHristosseafl\totadev\rul,ve[nicul adev\r Dumnezeiesc, pentru c\ în Hristos toat\ plinirea Dumnezeirii este trupe[teînaceast\lume,[iprinaceast\plinireeste[iînsu[iadev\rulve[nicîn aceast\lume,estetrupe[teînDumnezeu-OmulHristos,Careeînacela[itimp[i Dumnezeudes\vîr[it,[iomdes\vîr[it,Dumnezeuadev\ratîntrutoate[iom adev\ratîntrutoate.Iarînfilosofiiledup\omtr\ie[te,mijlocit[inemijlocit, minciuna, care prin fiecare vîn\ a sa este de la tat\l minciunii, diavolul, [i totdeaunaducelael.Pentruaceastaesteneap\rat\nevoies\str\juimziua[i noapteapecelmaiînaltturndeveghealfiin]einoastreomene[ticaaceast\ minciun\s\nusestrecoareîntine,înmine,[is\nedoboarepenoi,cugetul nostru, mintea noastr\, în împ\r\]ia minciunii, în iad. De aici porunca din EvanghelieaDumnezeu-Omului,DomnuluiHristos:Cuminteafi]ides\vîr[i]i(I

Corinteni14:20).{ivomfi,dac\vomcre[teîntrub\rbatdes\vîr[it,întrum\sura

vîrsteipliniriiluiHristos;pentruc\atunciminteanoastr\sevauni,închipharic [i sfin]it, cu mintea lui Hristos, cu soborniceasca, [i sfînta [i Dumnezeu- omeneascaminteaBisericii,[ivomputeavestiîmpreun\cuSfîntulpurt\torde

Dumnezeu:NoimintealuiHristosavem(1Corinteni2:16).Atunciniciunvînt

al înv\]\turii omene[ti nu ne va mai putea cl\tina [i duce în r\t\cire prin am\gireaomeneasc\[iprina-tot-vicleniadiavoleasc\,civomr\mînecutoat\ fiin]a noastr\ în adev\rul cel ve[nic, care este Însu[i Domnul Hristos,

Dumnezeu-Omul(Ioan16:6;8:32,36;1:17).

Dac\adev\rularfioricealtceva,iarnuDumnezeu-OmulHristos,elarfi

m\runt,neîndestul\tor,trec\tor,muritor.A[aarfiel,dac\arficoncept,sau

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

idee,sauteorie,sauschem\,saura]iune,sau[tiin]\,saufilosofie,saucultur\, sauom,sauomenire,saulume,sautoatelumile,sauoricine,sauorice,sautoate acestea împreun\. Dar adev\rul este Persoan\, [i înc\ Persoana Dumnezeu- OmuluiHristos,dreptcareeste[ides\vîr[it\,[inetrec\toare,[ive[nic\.Pentru c\înDomnulIisusadev\rul[ivia]asîntde-o-fiin]\:adev\rulve[nic[ivia]a

ve[nic\(v.Ioan14:6;1:4-17).CelcecredeînDomnulHristoscre[temereuprin

adev\rulLuiînDumnezeiascaLuinem\rginire;cre[tecutoat\fiin]asa,cutoat\ mintea,cutoat\inima,cutotsufletul.Totodat\el[itr\ie[tenecontenitprin adev\rulluiHristos,dreptcareelî[ialc\tuie[teîns\[ivia]aînHristos.ÎnHristos

setr\ie[teadev\ra]ifiind-alhteuonte"(Efeseni4:15),fiindc\via]aînHristos

înseamn\adeverire,neîncetat\s\l\[luirecuîntreaganoastr\fiin]\înadev\rul lui Hristos, în adev\rul ve[nic. Aceast\ adeverire cre[tineasc\ se na[te din dragosteacre[tinuluifa]\deDomnulHristos;îneacre[tinul[icre[te,[ispore[te necontenit, [i d\inuie ve[nic, [i niciodat\ nu înceteaz\, fiindc\ dragostea niciodat\ nu înceteaz\ (I Corinteni 13:8). Dragostea fa]\ de Domnul Iisus îndeamn\peomlavia]aînadev\rulLui[i-l]inepurureaînel,cacre[tinuls\ creasc\mereuînHristos,s\creasc\întoat\în\l]imea,[il\rgimea[iadîncimea

Lui(v.Efeseni3:17-19).Darniciodat\singur,ciîntotdeaunaîmpreun\cuto]i

Sfin]ii,întotdeaunaînBiseric\[icuBiserica,pentruc\altminterinupoates\

creasc\înCelceestecapultrupuluiBisericii(Efeseni4:15).{i,cîndsîntem

adev\ra]i,sîntemadev\ra]iîntotdeaunaîmpreun\cuto]iSfin]ii;[i,cîndiubim, iubimîmpreun\cuto]iSfin]ii,pentruc\înBiseric\totulestesobornicesc,totul esteîmpreun\cuto]iSfin]ii,întrucîtto]ialc\tuiescuntrupduhovnicesc,încare to]itr\iescsobornice[te,cuovia]\,unduh,unadev\r.Numaifiindadev\ra]iîn dragosteîmpreun\cuto]iSfin]iiputemîntrutoates\cre[temîntruCelcareeste capul: Hristos. Nem\rginitele puteri care sînt neap\rat trebuincioase pentru aceast\cre[tereatuturorcre[tinilorînDumnezeu-omenescultrupalBisericii, Bisericaleprime[tenemijlocitdelaCapulei,DomnulHristos.Pentruc\numai El, Dumnezeu [i Domnul, are aceste nenum\rate puteri nem\rginite [i le chivernise[teînchipa-tot-în]elept. În Biseric\, în Hristos Dumnezeu-Omul, s-a întrupat tot adev\rul, s-a întru-omenit[iîn-omenit,s-af\cutom.Adev\rul=om.Iat\cineesteHristos[i ceesteHristos!Iar-devremeceafostcuputin]\caîntregadev\ruls\se întrupeze[is-aîntrupatînom-aceastaînseamn\c\omulafostziditpentruca s\ fie trup al adev\rului, întruparea adev\rului. Buna-vestire de c\petenie a Dumnezeu-Omuluiesteaceasta:Afiomnuînseamn\nimicaltcevadecîtafi întruparea Adev\rului, întruparea lui Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta DumnezeuS-a[if\cutom[iar\maspentrutotdeaunaDumnezeu-Om.Pentru aceasta,via]aînHristos=via]aînBiseric\[ivia]aînadev\rulîntreg. HristosesteîntregînBiseric\:întreg,cuîntreagaSafiin]\cuvînt\toare[i Dumnezeu-omeneasc\;întreg,cuîntregulS\uadev\r,cuîntreagaSavia]\,cu întreagaSadreptate,cuîntreagaSadragoste,cuîntreagaSave[nicie;într-un

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

cuvînt:cuîntreagaplinireaDumnezeiriiSale[icuîntreagaplinireaomenit\]ii Sale.NumaidelaEl,Dumnezeu-Omul,pep\mîntnoi,oamenii,dar[iÎngeriiîn cer,[timc\ElesteAdev\rul.A-tot-adev\rat\estebuna-vestire:Adev\rulprin

IisusHristosavenit(Ioan1:17).Înseamn\c\adev\rulesteDumnezeu-Omul,

DomnulIisusHristos;adev\rulestecelde-aldoileaIpostasalSfinteiTreimi; adev\rul este Persoana Dumnezeu-Omului Hristos. În lumea noastr\ p\mînteasc\ adev\rul nu este nimic mai pu]in decît întreaga Persoan\ a Dumnezeu-OmuluiHristos.Elnuesteniciconcept,nicicugetare,nicischem\ logic\,niciputerelogic\,niciom,niciÎnger,niciomenirea,nicicevaomenesc, nici ceva f\cut, nici toate lumile v\zute [i nev\zute, ci ceva neasemuit [i nem\suratmaimaredecîttoateacestea:Adev\rul,ve[nicul[ia-tot-des\vîr[itul Adev\rînlumeanoastr\p\mînteasc\-iarprinel[iîntoatelumilev\zute[i nev\zute - este a doua Fa]\ a Preasfintei Treimi, îns\[i Persoana istoric\ a Dumnezeu-Omului,aDomnuluiIisusHristos.PentruaceastaDomnulHristos veste[tedespreSineneamuluiomenescurm\toareabun\-vestireaPreasfintei

Treimi:EusîntAdev\rul(Ioan14:6;vezi[iEfeseni4:24).{i,întrucîtEleste

Adev\rul,atunciadev\ruleste[itrupulS\u,Biserica,alc\reicapesteEl.De

aici[ibuna-vestireminunat\[iîmbucur\toareapurt\toruluideHristosApostol:

BisericaDumnezeuluiceluiviuestestîlpul[iînt\rireaadev\rului(ITimotei

3:15).Iat\decenupots\nimiceasc\Biserica[iadev\ruleivr\jma[iiei,chiar

dac\ace[tiasîntdepep\mîntsaudiniad.PrinDumnezeu-OmulHristoseaeste

cutotuldes\vîr[it\[ia-tot-puternic\,a-tot-biruitoareînchipDumnezeiesc[i

f\r\demoarte.Avîndasemeneaînsu[iri,easloboze[teoricefiin]\omeneasc\de

p\cat,demoarte[idediavol,deaceast\minciun\întreit-una,[iasigur\[id\

nemurirea[ivia]ave[nic\fiec\ruicre[tinînchiposebit[ituturorcre[tinilor

laolalt\. {i face asta sfin]ind, în-cre[tinînd [i în-dumnezeu-omenind fiin]a

omeneasc\,cuajutorulSfintelorTaine[ialsfintelorfaptebune.Deaici[ia-tot-

purt\toareademîntuirebun\vestiredinguraceaDumnezeiasc\aMîntuitorului:

Ve]icunoa[teadev\rul,[iadev\rulv\vaslobozipevoi(Ioan8:32)[idep\cat,

[idemoarte,[idediavol,[iv\vafaceadev\ra]i[iv\vad\ruitoatefericirile cerului.Pebun\dreptates-azispringuraunuiP\rintealBisericii:"Adev\rul estecuprinsulBisericii,[itotceses\vîr[e[teîneaesteadev\rat[ipurt\torde mîntuire" 10

Pentrutoateacestepricini,întrupareaDumnezeuCuvîntului,Dumnezeu-

Omul, este adev\rul tuturor adev\rurilor Noului Leg\mînt; prin Dumnezeu- Omulst\saucadeîntreagaBiseric\[itoat\iconomiaDumnezeu-omeneasc\a mîntuirii. Acesta este sufletul tuturor lucr\rilor, nevoin]elor, faptelor bune,

întîmpl\rilorNouluiLeg\mînt[ibiserice[ti;estebinevestireabinevestirilor;mai

exact:a-tot-binevestirea.Maimultdecîtatît:faptulacestaestem\suraoric\rei

m\suri.Cual,ca[icuceamaisigur\m\sur\,sem\soar\toateînBiseric\[iîn

cre[tinism.Culmeaadev\ruluiesteaceasta:celcenurecunoa[teîntruparealui

10 Fer.Theofilact,TîlcuirealaÎntîiaEpistol\c\treTimothei,3:15:P.G.125,49C.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Dumnezeu,aDumnezeu-OmuluiIisusHristos,nuestem\dularalBisericii.Mai

mult:esteunantihrist.

Aceast\m\sur\f\r\gre[obineveste[tesfîntul[ipurt\toruldeHristos

v\z\tordeDumnezeu[icunosc\toraltainelor,IoanCuvînt\toruldeDumnezeu:

Iubi]ilor,s\nucrede]ilatotduhul,cicerca]iduhuriledesîntdelaDumnezeu,c\ mul]iproorocimincino[iauie[itînlume.Întruaceastas\cunoa[te]iDuhullui Dumnezeu:totduhulcarem\rturise[tepeIisusHristosc\avenitîntrupestede laDumnezeu;[itotduhulcarenum\rturise[tepeIisusHristosc\avenitîntrup nuestedelaDumnezeu.{iacelaestealluiAntihrist,desprecarea]iauzitc\va

veni[icareacumestedejaînlume(IIoan4:1-3;2:22;ICorinteni12:3).

Înfapt,toateduhurilecarelocuiesclumeanoastr\p\mînteasc\saucare

trecprineaseîmpartîndou\soiuri:înceledelaDumnezeu[iînceledela

diavol.DelaDumnezeusîntaceleacarerecunosc[im\rturisescc\Iisuseste

CuvîntulluiDumnezeuîntrupat,Mîntuitor[iDomn,iardeladiavol,celecare

nurecunoscaceasta.Toat\filosofiadiavoluluist\înaceasta:anu-Lrecunoa[te

peDumnezeuînlume;anurecunoa[teprezen]aLuiînlume;anurecunoa[te

întruparea,înomenireaLuiînlume;aafirma[ipropov\duic\nuesteDumnezeu

niciînlume,niciînom;c\nuesteDumnezeuniciînDumnezeu-Omul;c\esteo

prosties\credemc\DumnezeuS-aîntrupatînom[ipoatetr\iînom;c\omul

estepe-de-a-ntregulf\r\Dumnezeu,ofiin]\încarenuseafl\Dumnezeu,nici

cevaalluiDumnezeu,nicicevaDumnezeiesc,nemuritor,ve[nic;c\omuleste

pede-a-ntregultrec\tor,pede-a-ntregulmuritor;c\el]ineîntrutotuldelumea animal\[inusedeosebe[teaproapecunimicdeanimale,dreptcareestecutotul firescs\tr\iasc\asemenianimalelor,caresîntsinguriimo[i[istr\mo[ilegiui]i ailui,precum[ifra]iailuidup\fire. Aceasta este în fapt filosofia lui Antihrist, care vrea cu orice pre] s\

înlocuiasc\peHristos[is\-Iialoculînlume[iînom.Sîntnenum\ra]iînainte-

merg\toriiluiAntihrist,m\rturisitorii[icredincio[iiluiînlumeaomeneasc\de-

alungulveacurilor:"totduhul";iarduhulpoatefipersoan\,sauînv\]\tur\,sau idee,saugînd,sauom,sauÎnger,saudiavol.{itoat\înv\]\tura,toat\persoana, toat\ideea,totgîndul,totomulcarenurecunoa[tec\IisusesteDumnezeu[i Mîntuitor, Dumnezeu întrupat [i Dumnezeu-Om, î[i are originea ei de la Antihrist,estealuiAntihrist.Iarastfeldepersoane,[iînv\]\turi,[iideiau existatchiardelaînceputular\t\riiDomnuluiHristosînlume.Pentruaceasta[i zicesfîntulcunosc\toraltainelordespreAntihrist:[iacumeste.Oriceom,orice ideedinlumecaret\g\duie[tepeDumnezeu-OmulHristos[iBisericaLuieste delaAntihrist.Pl\smuitoruloric\reiideologiianticre[tine,închipnemijlocit saumijlocit,esteAntihrist.Înfapt,toateideologiilesepotreduceladou\feluri:

aceleacaresîntpentruHristos[iaceleacaresîntpentruAntihrist.Înceledin

urm\,omulseg\se[teînlumeaaceastapentrucas\dezlegeosingur\problem\:

dac\estecuHristossauîmpotrivaluiHristos.{ioriceom,fiec\vrea,fiec\nu,

numaiastaface:dezleag\problemaaceasta,aceast\a-tot-problem\.{ifiecare

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

dintrenoiestesauiubitordeHristos,saulupt\torîmpotrivaluiHristos,atreia calenuexist\.Da,omulesteînchin\toralluiHristossauesteînchin\toral diavolului,atreiacalenuexist\. Evanghelia Dumnezeu-Omului ne rînduie[te ca lucrare [i scop de c\peteniealvie]iinoastres\cuget\mceeaceeste[iînHristosIisus(veziFilip.

2:5),celedesus(Coloseni3:2),ceeaceestesus,înDumnezeul-Omulcelînviat

[iîn\l]atlaceruri.{iceesteaceasta?TotceesteElcaadev\rve[nic[itotce cuprinde în Sine ca Dumnezeu Cuvîntul: toate însu[irile, vredniciile [i des\vîr[irile Dumnezeie[ti; dar întocmaideopotriv\[itotceEl,Dumnezeu- Omul Iisus Hristos, are [i cuprinde în Sine întrupat ca om: toate însu[irile, gîndurile,sim]\mintele,nevoin]ele,tr\irile,fapteleLuiDumnezeie[ti;întreaga Lui via]\ de la na[tere pîn\ la în\l]are, [i de la în\l]are pîn\ la Înfrico[ata Judecat\,[idelaÎnfrico[ataJudecat\de-alungulîntregiive[niciiDumnezeie[ti. Acugetalatoateacestea,aceastaesteceadintîidatorieanoastr\decre[tini, datoriedezi[inoapte Altminteri-fiec\omulcuget\laadev\r,lar\t\cire,la via]\, la moarte, la bine, la r\u, la dreptate, la nedreptate, la rai, la iad, la Dumnezeu,ladiavol-dac\nucuget\latoateacesteaînHristosIisus,adic\dac\ cugetarealuiînprivin]atuturoracestoranuvacre[teîntrucugetarealuiHristos, atunci ea se preface negre[itîntr-omucenicief\r\rost[isinuciga[\.Iarcu privirelasocietate,lapersoan\,lafamilie,lana]ie,laomenire,dac\nucuget\în Hristos[iprinHristos,nulevag\siniciodat\adev\ratulrost,nicinuvadezlega a[acumtrebuievreunadintreproblemelelor. AcugetalatoateînHristos[iprinHristos-iat\poruncadec\petenie pentrufiecarecre[tin,iat\imperativulnostrucre[tincategoric,iat\gnoseologia noastr\cre[tin\.PrinHristosîns\,poatecugetanumaicelcearemintealui Hristos.SfîntulApostolm\rturise[te,vorbinddesprecre[tini:Noimintealui Hristos avem (I Corinteni 2:16). Cum am dobîndit-o? Tr\ind în trupul Lui Dumnezeu-omenesc,înBiseric\,alc\reicapesteEl.Tr\ireaînBiseric\,cu ajutorulSfintelorTaine[isfintelorfaptebune,une[teîntreaganoastr\fiin]\cu fiin]a Bisericii, une[te [i mintea noastr\ cu mintea Dumnezeu-omeneasc\ a Bisericii[inefaceînstares\cuget\mdup\Hristos[is\gîndimceeaceeste[i înHristosIisus.IarcugetîndcumintealuiHristos,cuminteasoborniceasc\a Bisericii,cre[tiniipots\cugeteuna,s\simt\una,s\aib\odragoste[is\fiede

unsuflet[ideoinim\[ideunsuflet[ideuncuget(Filipeni2:2;3:16;4:2;

Romani 15:5; 1 Corinteni 1:10). Dumnezeul [i Domnul Hristos S-a pogorît dintruîn\l]imileDumnezeie[ticelemaipresusdeceruri,f\cîndu-Sepedeasupra [iom,pentrucaoameniis\poat\cugetaceeaceeste[iînHristosIisus[is\

tr\iasc\închipvrednicdeDumnezeu(Coloseni2:6).DumnezeuS-af\cutom

cas\-lfac\peomDumnezeu,a[acumleplacefoartemultSfin]ilorP\rin]is\ spun\.Altfelspus:DumnezeuS-aîntrupatpentrua-lîn-dumnezeipeom.Iat\,în aceasta este tot adev\rul Bisericii, adev\rul Dumnezeu-omenesc, adev\rul ceresc-p\mîntesc,nemuritor[ive[nic.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

OrganismulBisericiieîntrutotulcelmaicomplicatorganismpecareîl

cunoa[teminteaomeneasc\.Dece?Pentruc\esteuniculorganismDumnezeu-

omenesc în care toate Tainele Dumnezeie[ti [i omene[ti, toate puterile

Dumnezeie[ti[iomene[tialc\tuiescunsingurtrup.Numaia-tot-în]eleptul[ia-

tot-puternicul Dumnezeu-Om, Domnul Hristos, a putut s\ alc\tuiasc\ [i s\ uneasc\toateacesteaîntr-unsingurtrup,trupulS\u,c\ruiaElîiestecap,ve[nic cap.Toat\via]adinacestminunat[ideminunif\c\tortrupestecîrmuit\[i c\l\uzit\dec\treEl,minunatul[ideminunif\c\torulDumnezeu[iom.Fiecare parteaacestuitruptr\ie[teprinîntregultrup,dar[itrupulîntregtr\ie[teîn fiecareparteasa.To]itr\iescprinfiecare[iînfiecare,dar[ifiecaretr\ie[teprin to]i[iînto]i.Fiecarepartecre[teprincre[tereaîntreguluitrup,dar[itrupul întreg cre[te prin cre[terea fiec\rei p\r]i. Toate aceste numeroase p\r]i ale trupului,toateacesteorgane,toateacestem\dulare,toateacestesim]uri,toate acestecelulesîntuniteîntr-unsingurtrupve[nicviuDumnezeu-omenescde c\tre Însu[i Domnul Hristos, Care potrive[te lucrarea fiec\rei p\r]i cu via]a soborniceasc\ a întregului trup. Iar fiecare parte lucreaz\ "dup\ m\sura" puterilorei,[iputereafiec\ruim\dularalBisericiiestealc\tuit\dinfaptelebune

evanghelice.Lucrareaevanghelic\afiec\ruim\dularalBisericii,de[iosebit\[i personal\,esteîntotdeauna,întoateprivin]ele,soborniceasc\,întruunire,de ob[te.Pentruc\easecontope[teculucrareadeob[teaîntreguluitrup.{i,în timpceomulseschimb\lafa]\prinlucrareasaevanghelic\,crescîndînHristos, Domnul Hristos preface aceast\ lucrare a lui într-o energie de ob[te, soborniceasc\, Dumnezeu-omeneasc\, [i în felul acesta s\vîr[e[te cre[terea

trupului spre zidirea lui în dragoste (Efeseni 4:16). Într-adev\r, lucrarea

fiec\ruim\dularalBisericiiesteîntotdeaunapersonal-soborniceasc\,personal-

colectiv\.{i,chiaratuncicîndparec\lucreaz\doarpentrusineînsu[i(depild\, nevoin]apustnicului),m\dularulBisericiilucreaz\întotdeaunapentruîntregul trup.A[aesteîntocmireaorganismuluiDumnezeu-omenescalBisericii,care întotdeaunaestecîrmuit[ic\l\uzitdeÎnsu[iDomnulHristos. În via]a soborniceasc\ a Bisericii se întrep\trund via]a Îngerilor [i a oamenilor,acelorcesepoc\iesc[iap\c\to[ilor,adrep]ilor[ianedrep]ilor,a celorces-aumutatlaceleve[nice[iacelorcetr\iescpep\mînt;îneaceimai drep]i[imaisfin]iajut\peceimaipu]indrep]i[isfin]is\creasc\cucre[terea Dumnezeiasc\întruototmaimaredreptate[isfin]enie.Printoatem\dularele curgsfinteleputeriDumnezeiesc-omene[tialeluiHristos,[iprincelemaimici [imaine[tiute,dup\m\suratr\iriidup\harînorganismulBisericii,cuajutorul nevoin]ei,credin]ei,dragostei,rug\ciunii,postului,poc\in]ei[icelorlaltesfinte faptebune.Astfel,noito]icre[temîmpreun\întrubiseric\sfînt\înDomnul

(Efeseni2:21),lega]iînchiporganic[idup\harîntrenoiprinuna[iaceea[i

credin]\,unele[iacelea[iSfinteTaine[isfintefaptebune,printr-unul[iacela[i

Domn,printr-unul[iacela[iadev\r,printr-una[iaceea[iEvanghelie.{ito]i

sîntemp\rta[ilauna[iaceea[ivia]\Dumnezeu-omeneasc\aBisericii,fiecareîn

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

loculdinalc\tuireatrupuluipecareil-ahot\rîtluiDomnul,capulBisericii,

fiindc\trupulBisericiicre[tedinEl[iprinEleste"des\vîr[italc\tuit[iunit".

Totodat\Domnul,capulBisericii,rînduie[teloculcuvenitînBiseric\fiec\ruia,

potrivitcuceeaceareelosebitduhovnice[te[icuînsu[irileluicre[tine[ti,[i

maialescusfîntadragosteevanghelic\,pecarefiecareocultiv\debun\voieîn

sine[ilucreaz\prinea.Înaceast\via]\soborniceasc\aBisericii,fiecarese

zide[tepesineînsu[icuajutorultuturor,neap\ratîndragoste,[ito]icuajutorul

fiec\ruia,dreptcare[iunApostolarenevoiederug\ciunilem\dularelorne[tiute

aleBisericii.

M\dulareleBisericii,unitepedeplincuDumnezeu-Omulprinunireacea

dup\har[ifapt\bun\,tr\iescprinceeaceestealLui,[iauceeaceestealLui[i

cunoscprincunoa[tereaLui,întrucîtcuminteasoborniceasc\aBisericiicuget\,

[icuinimasoborniceasc\aBisericiisimt,[icuvoin]asoborniceasc\aBisericii

voiesc,[icuvia]asoborniceasc\aBisericiitr\iesc;toatealelorsîntdefaptîn

primulrîndaleLui[itotdeaunaaleLui,iareiî[iapar]inîntotdeaunanumaiprin

El[iînEl.

Pentrucesîntemto]icredincio[iiunsingurtrupînBiseric\?Pentrucas\

tr\im prin cea una, sfînt\ [i soborniceasc\ via]\ a Bisericii, prin sfînta [i soborniceascacredin]\aBisericii,prinsfîntul[isobornicesculsufletalBisericii, prinsfînta[isoborniceascacon[tiin]\aBisericii,prinsfînta[isoborniceasca minteaBisericii,prinsfînta[isoborniceascavoin]\aBisericii.{iastfels\nefie totuldeob[te[isobornicesc:[icredin]a,[idragostea,[idreptatea,[irug\ciunea,

[ipostul,[iadev\rul,[imîhnirea,[ibucuria,[isuferin]a,[imîntuirea,[iîn-

dumnezeirea,[iîn-dumnezeu-omenirea,[inemurirea,[ive[nicia,[ifericirea.Iar

printoateacesteanecîrmuie[te[inec\l\uze[te,neîndrepteaz\[ineune[te

harulDuhuluiSfînt.Nusîntemaino[tri,]inemcutotuldeBiseric\,[iînprimul

rînddesufletulBisericii-DuhulSfînt.Sim]\mîntulacestaestesim]\mîntul

evanghelicdec\petenie[inecurmataloric\ruim\dularadev\ratalBisericii.

NimeninulearepetoateînBiseric\,cifiecareatîtacîti-ahot\rîtDuhulSfînt

potrivitculoculluiîntrupulDumnezeu-omenescalBisericii[idup\m\sura

credin]eilui.

Sim]\mîntulacesteisobornicit\]i,sim]\mîntula-tot-r\spunderiipersonale,

esteotr\s\tur\deosebitoareafiec\ruicre[tin.Cre[tinul[tie:cîndcade,îitrage

dup\sine[ipeal]ii;cîndseridic\,îiridic\împreun\cusine[ipeal]ii.Via]alui

nuestedoaralui,ciesteîntre]esut\cuvia]acelorlal]ifra]idup\credin]\,fiindc\

to]ialc\tuimtrupulcelunulalBisericii.IarînBiseric\noiavemtoatedeob[te:

[ipeDumnezeu,[isfin]enia,[isufletul,[icon[tiin]a,[iinima.Prinrug\ciune[i har,fiecareesteînto]i[ito]iînfiecare.Cine[tiecîtdatoreaz\fiecaredintrenoi Sfin]ilorluiDumnezeu[irug\ciunilorlor:însu[isufletullui,[iîns\[icredin]a lui,[iîns\[imîntuirealui!E[tim\dularalBisericii?Astaînseamn\:e[tilegat organic cu Sfin]ii Apostoli, [i cu Mucenicii, [i cu M\rturisitorii [i cu toate Puterileîngere[tidinceruri.Dragosteasfinteisobornicit\]iune[teînBiseric\,

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

une[tedumnezeiesc-omene[teîntreelem\dulareleBisericii.{itoateîmpreun\, [i fiecare dintre ele, tr\iesc prin via]a soborniceasc\ a Bisericii. Iar aceast\ dragostesfînt\asobornicit\]iiatîrn\decredin]alorînHristos[idevia]alorîn Hristos.Deaceea[ibineveste[tedeDumnezeuîn]elep]itulApostolcre[tinilor:

Deci, precum a]i primit pe Hristos Iisus Domnul, a[a s\ vie]ui]i într-Însul

(Coloseni2:6).Adic\:Nimics\nuschimba]iînDomnulHristos[inicis\nu-I

ad\uga]inimic;a[acumeste,ElesteatîtDumnezeie[te,cît[iomene[te,a-tot-

des\vîr[it. Noi, Apostolii, un astfel de Domn Hristos, Dumnezeu-Om, v-am

propov\duit[iv-ampredanisit;[ivoia[aL-a]iprimit.{ia[aînEls\vie]ui]i. În El s\ vie]ui]i! Aceasta este porunca poruncilor. S\ vie]ui]i nu adaptîndu-LpeEllavoi,ciadaptîndu-v\pevoilaEl;nuschimbîndu-LpeEl dup\asem\nareavoastr\,cischimbîndu-v\pevoiîn[iv\dup\asem\nareaLui; nurezidindu-LpeEldup\chipulvostru,cirezidindu-v\pevoiîn[iv\dup\ chipulLui.Numaitrufa[iideeretici[inebuniinimicitoridesufleterezidesc,fac

altul,schimb\peDumnezeu-OmulHristosdup\poftele[isocotin]elelor.De

aici,atî]ia"hristo[imincino[i"înlume[iatî]iacre[tinimincino[i.Iaradev\ratul

DomnHristos,întruplinireaistoricit\]ii[irealit\]iiSaleevangheliceDumnezeu-

omene[ti,esteîntregîntrupulLuicelDumnezeu-omenesc,BisericaOrtodox\;

precumînvremeaApostolilor,a[a[iast\zi,a[a[iînveci.Via]aLuiDumnezeu-

omeneasc\seprelunge[teprinDumnezeu-omenescultrupalBisericiiîntoate

veacurile[iîntoat\ve[nicia.Vie]uindînBiseric\,noivie]uim"înEl",precum

[iporunce[tepurt\toruldeHristosApostol.Iarînceamaideplin\m\sur\tr\iesc

astfelSfin]ii.Eip\streaz\chipulDumnezeu-omenescalluiHristosînminunata

luia-tot-faceredevia]\,a-tot-adev\r,a-tot-frumuse]e[ineschimbare.Totodat\,

Sfin]iiceidup\chipulluiHristosaiMîntuitoruluip\streaz\înDumnezeiesc-

omeneascasades\vîr[ire[ineschimbare[iscopulDumnezeu-omenescalfiin]ei [ivie]iiomene[ti,celhot\rîtdeDumnezeu-OmulDomnulHristos[icuputin]\ de înf\ptuit numai în trupul Lui Dumnezeu-omenesc. Dimpotriv\, orice schimbare, mic[orare, simplificare, reducere [i antropomorfizare a scopului cre[tinducederîp\cre[tinismul,îllipse[tedesarealui,îlfacep\mîntesc,îl prefaceîntr-oobi[nuit\religieomeneasc\ofticoas\,într-ofilosofieumanist\ ofticoas\,într-oetic\umanist\ofticoas\,într-o[tiin]\umanist\ofticoas\,într-o crea]ieumanist\ofticoas\,într-osocietateumanist\ofticoas\. Orice nou m\dular al Bisericii înseamn\ adaos la trupul Bisericii [i cre[tereatrupuluiei.Pentruc\fiecare,înlucrareasacur\spundere,sefacede untrupcutrupulBisericii.IarloculcuvenitîntrupulBisericiii-lîmparteÎnsu[i Domnul, f\cîndu-l parte vie [i alc\tuitoare a ei. Cu adev\rat, numai în organismulDumnezeu-omenescalBisericiito]ilucreaz\pentrufiecare[ifiecare pentruto]i,to]itr\iescpentrufiecare[ifiecaretr\ie[tepentruto]i.Cuadev\rat, numaiînBiseric\afostdezlegat\închipdes\vîr[itatîtproblemapersoanei,cît [iceaasociet\]ii;[inumaiînBiseric\afostînf\ptuit\[ipersoanades\vîr[it\,[i

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

societatea des\vîr[it\. De fapt, în afara Bisericii nu exist\ nici persoan\ adev\rat\,nicisocietateadev\rat\. Sfîntul Ioan Damaschin bine-veste[te: "Hristos, capul nostru, ni Se împ\rt\[e[tenou\peSineÎnsu[i–metadidwsineauton-[iprinaceastane une[tecuSine[iîntrenoi,faptînurmac\ruiaavemuniic\treal]iipotrivire,

de[ifiecaredobînde[teajutorulDuhuluiatîtcîtpoates\-lîncap\". 11 Domnul Hristos este capul Bisericii, [i numai ca atare este El [i Mîntuitorul trupului Bisericii (Efeseni 5:23). În calitate de cap al Bisericii, DomnulHristosd\neîncetattrupuluiBisericiitotceîiestedetrebuin]\pentru via]aDumnezeu-omeneasc\[imîntuireatuturorm\dularelorluidep\cat,de moarte[idediavol.BisericaesteîntotdeaunaBisericaluiHristos,esteBiseric\ prinaceeac\Eleîntotdeaunacapulei,iareaesteîntotdeaunatrupulLui.Înea totuldepindedeEl:eaprinEltr\ie[te,prinElexist\,prinElmîntuie[te,prinEl în-nemure[te-ascultîndu-Lîntoate[islujindu-Icutoat\fiin]asa.ÎnBiseric\, Dumnezeu este totul [i toate pentru om. Biserica este cea mai des\vîr[it\

organiza]ie,pentruc\estecelmaides\vîr[itorganism:organismDumnezeu-

omenesc. În ea, Dumnezeu [i omul sînt uni]i într-un singur organism Dumnezeu-omenescduhovnicesc-haric:Dumnezeutr\ie[teînom[iprinom,[i omultr\ie[teînDumnezeu[iprinDumnezeu;omulsesupuneîntrutoatede bun\voieluiDumnezeu,sedes\vîr[e[teprinDumnezeu,cre[tecucre[terealui Dumnezeu întru b\rbat des\vîr[it, dup\ m\sura vîrstei plinirii lui Hristos (Coloseni 2:19; Efeseni 4:13), îns\ nu înceteaz\ a fi om; toate acestea se s\vîr[esc[iaulocînduhulsimbiozeiDumnezeu-omene[ti,alîmpreun\-vie]uirii Dumnezeu-omene[ti, al împreun\-lucr\rii Dumnezeu-omene[ti, al dreptei- cump\niri [i plinirii Dumnezeu-omene[ti. Drept aceea, Biserica este singura comunitateadev\rat\[ireal\,singurasocietateadev\rat\[ides\vîr[it\;înea,[i individulsedes\vîr[e[teprinsocietate,[isocietateaprinindivid;atîtunul,cît[i cealalt\,dobîndescputerepentruoasemeneanevoin]\delaminunatulDomn Hristos,Careestetotodat\[icapulsociet\]iiluat\caîntreg,[icapulfiec\rui individ luat ca persoan\. Ca atare, înafaraBisericiinupoates\existenici societateadev\rat\[inicipersoan\adev\rat\. Sfin]enia purcede de la Cel sfînt, la fel ca luminarea de la lumin\. Biserica,cuprinzîndînsinetoatelumile,puteafisfin]it\numaidec\treoastfel defiin]\a-tot-sfînt\[ia-tot-cuprinz\toarecumesteDumnezeu-Omul,Domnul Hristos.Cas\osfin]easc\peea,ElS-adatpeSinepentruea,S-adatpeSine întreg pentru ea, S-a l\sat pe Sine întreg ei [i pe Sine a întemeiat-o pe ea (Efeseni 5:25). Toat\ via]a Dumnezeului-Om nu este nimic altceva decît mîntuire a lumii de p\cat, de moarte [i de diavol, prin facerea [i p\strarea Bisericiiînlume.Elaumplutfiin]aBisericiicuSine,cusfinteleSaleputeri Dumnezeie[ti,[iastfelasfin]it-otoat\,încîtea,prinSfinteleTaine[isfintele faptebune,mîntuie[tepeoamenidep\cat,demoarte[idediavol,decarenicio

11 SfîntulIoanDamaschin,TîlcuirelaEfeseni:PG95,844A.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

puteredesubcernupoatemîntui.Elaf\cutaceastamaialesbotezînd-ocu

DuhulSfîntînziuaSfinteiCincizecimi,ca[ieas\sfin]easc\botezîndcuDuhul

Sfînt[iap\(Efeseni5:26;v.Timotei3:5;Ioan3:5).{ieadoarprinaceast\

des\vîr[it\[ia-tot-puternic\sfin]enieDumnezeiasc\cur\]e[tefiin]aomeneasc\ de tot ce e nesfînt, p\c\tos, diavolesc. {i acum tot omul se cur\]e[te [i se

sfin]e[teînea,prinbaiaapei[iprincuvînt(Efeseni5:26;v.[iTit3:5;Ioan3:5).

CuvîntulluiDumnezeusfin]e[teapaprinDuhulSfînt;DuhulSfîntesteceva nev\zut,iarapasfin]it\cevav\zut.Sed\[iunul,[icealalt\,pentruc\omuleste ofiin]\îndoit\:dinduhnev\zut[idintrupv\zut.Devremececuvîntullui Dumnezeusfin]e[teapaceamoart\,cums\nusfin]easc\[isufletulomenesccel viu,celdup\chipulluiDumnezeu[inemuritor?Cas-osfin]easc\cur\]ind-o

prinbaiaapei[iprincuvînt(Efeseni5:26;v.Tit3:5;Ioan3:5);numaiputerea

sfînt\[ia-tot-sfin]itoarealuiHristos,prezent\princuvîntulluiDumnezeuîn apa botezului, cur\]e[te pe om de tot p\catul, de necur\]ie [i de diavol, umplîndu-ldesfin]eniaceaDumnezeiasc\[ideDumnezeu,fiindc\oricinese

boteaz\înHristosînHristosseîmbrac\(Galateni3:27).ÎnBiseric\totulestede

laHristos,[itotulînHristos;Eleîntregînea,[ieaîntreag\înEl. ÎntrucîtHristosesteîntregînBiseric\,[iîntreagaBiseric\înEl,eae

sl\vit\,sfînt\[if\r\depat\(Efeseni5:27).Cas\ofac\astfel,Elaadusînea,a

întrupatînea,caîntrupulS\u,toat\PersoanaSaDumnezeu-omeneasc\,toat\ via]aSaDumnezeu-omeneasc\[itoat\nevoin]aSaDumnezeu-omeneasc\.În cea mai curat\ form\ a sa, Biserica e pe de-a-ntregul El, Dumnezeu-Omul Hristos,prelungitîntoateveacurile[iîntoat\ve[nicia.Caatare,Bisericanuare

pat\,sauzbîrcituri,saualtcevadefelulacesta(Efeseni5:27).Cuadev\rat,ce

neajuns are ea? Pentru ce ar putea fi mustrat\? Oare nu cur\]\ ea de toate p\catele,[idecelemaimari,[idecelemaimici?Oarenusloboze[teeadetoate mor]ile[ideto]idiavolii?Oarenuprime[tepeoricineseîntoarcelaea?Oarenu mîntuie[tepeoricinedep\cat,demoarte[idediavol?Oareestemargineiubirii eideoameni[iputeriiei?IartoateacestealefaceîneaputereaDumnezeiasc\a

luiHristos,întotdeaunasfînt\[ia-tot-puternic\(Coloseni1:29).

Domnul a f\cut Biserica astfel prin Crucea Sa, prin sîngele S\u Dumnezeu-omenescpecarel-av\rsatpeCruce.Sîngeleacestaestecur\]irea Bisericii[imîntuireaei.Eleste[iunireaeiDumnezeu-omeneasc\,[iunitateaei cu Dumnezeu [i cu oamenii. Sîngele Dumnezeu-Omului Hristos este ve[nic noua,r\scump\r\toarea,mîntuitoarea,a-tot-f\c\toarea[ia-tot-unitoareaputerea Bisericii.ÎnPersoanaDumnezeu-Omuluis-auunitînchipa-tot-des\vîr[itfirea Dumnezeiasc\[iomeneasc\,Dumnezeu[iomul,a[aîncîtoamenii,carepîn\

atuncieraudepartedeDumnezeuprinp\cat,s-auf\cutprinsîngeleDumnezeu-

omenescapropia]iailuiDumnezeu,unacuDumnezeu(Efeseni2:13,14),s-au

f\cutm\dularealetrupuluiLui,dincarneaLui[idinoaseleLui(Efeseni5:30).

Prin Dumnezeu-Omul Hristos a fost înf\ptuit\ pe p\mînt o realitate de neînchipuit:noi,oamenii,noi,mamifere(fiin]e)iubitoaredep\cat,amintrat

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

prin El în înrudire de sînge cu Dumnezeu, fiindc\ sîngele Lui Dumnezeu- omenesc, izvorul vie]ii noastre ve[nice, al nemuririi noastre Dumnezeu- omene[ti, ne une[te în chipul cel mai apropiat cu El, singurul Dumnezeu

adev\rat,înCare[iestevia]ave[nic\(v.IIoan5:20;5:11;1:2).Sîngelecel

Dumnezeiesc al Domnului Hristos este putere Dumnezeu-omeneasc\ ce sfin]e[te,cecur\]e[te,ceschimb\lafa]\,ceîn-cre[tineaz\,ceîm-biserice[te,ce în-dumnezeu-omene[te, ce în-treimific\, ce mîntuie[te. Drept aceea Noul Leg\mînt este leg\mînt întru sîngele Dumnezeu-Omului Hristos. {i acest leg\mînt se prelunge[te euharistic în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, unindu-neprinsîngeleDumnezeu-omenescpenoi,oamenii,cuDumnezeu[i întrenoi.Fiindc\,unindpeomcuDumnezeu-Omul,acestprea-sfîntsîngene une[teprinElcuto]ioamenii.Estev\ditfaptulistoricc\unireareal\,adev\rat\ [i nemuritoare a omului cu oamenii se s\vîr[e[te prin Dumnezeu-Omul; Dumnezeuestemaiaproapedefiecareomdecîtesteomulînsu[ifa]\desine, maiaproape[ifa]\deto]ioameniidecîtsînteiîn[i[ifa]\desine.Dreptaceea, nu exist\ pentru om unire cu sine însu[i [i cu oamenii din jurul s\u f\r\ Dumnezeu,f\r\Dumnezeu-Omul,f\r\înrudirea[iunireaceadup\sîngecuEl. Iar aceast\ înrudire [i unire a omului dup\ sînge cu Dumnezeu, [i aceast\ înrudire [i unire a omului cu oamenii dup\ sîngele Dumnezeu-Omului, se împline[teîntrupulDumnezeu-omenescalluiHristos-Biserica.{ianume, concret[itr\it:înSfîntaEuharistie,prinSfîntaCuminecarecutrupul[isîngele luiHristos. SîngeleDumnezeu-Omuluiune[tepeomcuDumnezeu;ca[ipeCrucea Golgotei,tota[a[iîntrupulDumnezeu-omenescalBisericii,prinpurt\torulde via]\ [i în-dumnezeitorul sînge din Sfînta Tain\ a Împ\rt\[irii, în Sfînta Liturghie.Maimult:întrucîtestesîngeleDumnezeu-OmuluiHristos[iBiserica este trupul Lui, pentru aceasta el [i este puterea unitoare care une[te toate m\dularele Bisericii într-un singur trup, într-o singur\ via]\, într-un singur suflet, într-o singur\ inim\, într-o singur\ ob[te Dumnezeu-omeneasc\ -

koinonian:Potirulbinecuvînt\riipecare-lbinecuvînt\mnuesteoareîmpreun\-

unirea-koinonia-cusîngeleluiHristos?{ipîineapecareofrîngem,nueste oareîmpreun\-unirea-koinonian-cutrupulluiHristos?Caosingur\pîine,un singur trup mul]i sîntem, c\ci to]i ne împ\rt\[im dintr-o singur\ pîine (I

Corinteni 10:16,17). Aceste cuvinte Dumnezeu-omene[ti ale purt\torului de Hristos Apostol ne descoper\ îns\[i Taina Bisericii, Taina ei euharistic\ [i naturaeieuharistic\.SfîntaEuharistie,SfîntaÎmp\rt\[anie,neune[tenunumai cuEl,Celdeneînlocuit,ci[iîntrenoi.MîncîndsfîntulLuitrup,devenimdeun trupceimul]i.Unindu-necuEl,neunimcuuniresfînt\[iîntrenoi.Aceastaeste sfîntaunireaoamenilor,unireaDumnezeu-omeneasc\,singuraadev\rat\unire [isingurave[nic\unireaoamenilor.C\ciînDumnezeu-OmulHristosnudoar c\sîntemve[nicvii,ci[ive[nicuna:unaprecum[itrupulesteunul.Exist\vreo uniremaistrîns\decîtaceasta?{iînc\:exist\vreouniremaive[nic\decît

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

aceasta,devremecetrupulBisericiiesteuntrupve[nic?Astfelstaulucrurileîn trupulDumnezeu-omenescalluiHristos,alBisericii;înel,"untrupsîntemcei mul]i". Prin El, prin Dumnezeu-Omul, un trup sîntem cei mul]i. Sfînta Euharistie, Sfînta Liturghie, Sfînta Împ\rt\[anie sînt tocmai expresia acestei realit\]i dumnezeiesc-omene[ti. Iar f\c\torul de minuni [i pururea istoricul Dumnezeu-OmaunitînSineÎnsu[ipentruîntîiaoar\,prinîntrupareaSa,pe Dumnezeu[ipeom,cuounireve[nic\.{itoateacesteale-atransferat[ile transfer\f\r\încetareasupratuturoroamenilor.Le-atransferat[iletransfer\ f\r\încetare,petemeiDumnezeu-omenesc.Fiindc\HristosaîntemeiatBiserica petrupulS\uDumnezeu-omenesc,adic\perealitateap\mînteasc\avie]ii[i prezen]eiSaleDumnezeu-omene[tiînlumeanoastr\.Celprea-bunS-aîntrupat ca s\ ne împreun\-în-trupeze cu Sine (Efeseni 3:6), [i astfel s\ ne în- dumnezeiasc\,[iastfels\ned\ruiasc\totceestealS\u.{ifacelucrulacestaîn primulrîndprinSfîntaÎmp\rt\[anieînSfîntaEuharistieaBisericii. Untrupsîntem,ceimul]i,fiindc\nimenidintrenoinualc\tuie[tetot trupul, ci fiecare este doar o parte a trupului, încît s\ sim]im [i s\ [tim întotdeaunacîtsîntemdeatîrn\toriunuldealtul:to]idefiecare[ifiecaredeto]i. {icîtdetrebuitorisîntemunulaltuia:to]ifiec\ruia[ifiecaretuturor;[imai mult:fiecarefiec\ruia.Putereanoastr\,[it\ria,[ivia]a,[inemurirea[ifericirea sîntnumaiînaceast\unire,pecarene-od\cine?TrupulluiHristos,trupullui Dumnezeu.MinunatulDomnHristosesteadev\ratamîncare,adev\ratanoastr\

b\utur\(VeziIoan6:55,56;48).Elestepîineaceaunacucarenehr\nim[iprin

Elto]iîntr-opîineavemunire.Elesteunireaîns\[i[isfîntaputereaacestei uniri,asfinteisobornicit\]iaBisericii.Împ\rt\[indu-necuSfinteleTaineale DomnuluiHristos,noineîmp\rt\[imcuSfîntulLuiTrup,careetotdeaunaunul [ipretutindeniunul.Astfelnoi,ceimul]i,sîntemuntrupînHristos[iunulaltuia

m\dulare(Romani12:5;v.[iICorinteni12:27).

Aceastaesteîn]elepciuneaceadup\DumnezeuaSfîntuluiApostol.{i urmeaz\,cuîn]elepciuneDumnezeiasc\,celde-alcincileaevanghelist,Sfîntul Ioan Gur\ de Aur: "NumindSfîntaÎmp\rt\[anieunireatrupuluiluiHristos, Apostolulavruts\spun\cevamaiapropiat,dreptcarea[iad\ugat:Opîine,un trupsîntemnoi,ceimul]i.Fiindc\ceestepîinea?TrupulluiHristos.{icesefac ceiceseîmp\rt\[esc?TrupulluiHristos;numaimultetrupuri,ciunsingurtrup. C\ci,dup\cumpîinea,f\cut\dinmulteboabedegrîu,unaeste,încîtnusev\d boabeledinpricinauniriilor,a[a[inoisîntemuni]iatîtunulcualtul,cît[icu Hristos." 12 Despreaceast\realitateDumnezeu-omeneasc\,deDumnezeuîn]elep]itul Cabasilabine-veste[teurm\toarele:"Bisericasearat\pesineînSfinteleTaine nu ca în simboluri, ci precum m\dularele în inim\, [i ramurile în r\d\cina

sadului,[i-dup\cuvîntulDomnului-cavi]adevieînbutuculei(Ioan15:1,5).

C\ciaicinuestedoarop\rt\[ie-koinonia-denumesauoanalogiedup\

12 TîlcuirelaICorinteni,Omilia24:2;PG61,200.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

asem\nare,cioidentitate-tautoth".Fiindc\acesteSfinteTainesînttrupul[i sîngeleluiHristos,[itocmaiacesteasîntmîncarea[ib\uturaceaadev\rat\a BisericiiluiHristos;[iîmp\rt\[indu-secuacestea,eanulepreschimb\întrup omenesc,cumseîntîmpl\cuhranaomeneasc\,cieaîns\[isepreschimb\în trupul[isîngeleluiHristos {i,dac\cinevaarputeavedeaBisericaluiHristos dup\m\suraîncareeas-aunitcuElîmp\rt\[indu-secutrupulLui,atuncinuar vedeanimicaltcevadecîtnumaitrupulDomnului.Deaceea[iscriePavel:Voi sînte]itrupulluiHristos[im\dulareunulaltuia(1Corinteni12:27)." 13 Dac\ Hristosesteunul,spuneSfîntulGrigorieCuvînt\toruldeDumnezeu,atunciunul este capul Bisericii [i unul este trupul ei. 14 Peacesttemeinoisîntemprin Hristos[iînHristosuntrup[im\dulareunulaltuia,împreun\cuto]iSfin]ii Apostoli,[iProoroci,[iMucenici,[iM\rturisitori,[icuto]iSfin]ii.Iardecît

aceast\unireînHristosîmpreun\cuto]iSfin]ii(veziEfeseni3:12;4:11-16)nu

este pentru fiin]a omeneasc\ nimic mai bun, nimic mai luminos, nimic mai fericit,nimicmaive[nic,nimicmaivrednicdeiubireîntoatelumilecunoscute [icuputin]\deînchipuit.Ebucuriabucuriilorafiîmpreun\cuto]iSfin]iiun trup,[iînc\trupulluiHristos!

Dac\ ar fi cu putin]\ s\ se adune toate Tainele Noului Leg\mînt, ale leg\mîntului Dumnezeu-Omului, [i toate Tainele Bisericii lui Hristos, ale BisericiiDumnezeu-Omului,într-osingur\Tain\,aceastaarfiSfîntaTain\a Împ\rt\[aniei,SfîntaTain\aEuharistiei.Tainaaceastanearat\[itotodat\ned\ pe Domnul Hristos întreg, în toat\ minunata str\lucire a Persoanei Lui Dumnezeu-omene[ti[iatrupuluiS\uDumnezeu-omenesc,careesteBiserica.

Pentruc\SfîntaÎmp\rt\[anie[iEuharistiesîntînsu[itrupulLuiDumnezeu-

omenesc,însu[isîngeleLuiDumnezeu-omenesc,Însu[iElcuBisericaSaîn

negr\itaplinireaDumnezeirii[iomeniriiSale-Dumnezeu-omeniriiSale.Noul

Leg\mîntestepus,cuadev\rat,peuntemeinou,unic[ineasemuit:leg\mîntîn

sîngeleluiDumnezeu,leg\mîntîntrupulluiDumnezeu.{iacestDumnezeu-

omenescleg\mîntîntreDumnezeu[iomesteînf\ptuitpetoat\ve[niciadec\tre minunatul Dumnezeu-Om, Domnul Hristos, [i de c\tre Biserica Lui cea Dumnezeu-omeneasc\. Sfînta Împ\rt\[anie este întotdeauna trupul a-tot-viului Domn Iisus:

AcestaestetrupulMeu;[inoisîntemprineaîntotdeaunaaiLui,defiecaredat\ dinnouaiLui.Dar[iaicelorceseîmp\rt\[esccutrupulacestasfînt.Înfapt,în SfîntaEuharistieestetoat\Biserica,[itoateTaineleei[itoatecelesfintealeei. ÎneaestetotDomnulHristos;îneaestetotNoulLeg\mînt,leg\mîntîntru sîngelea-tot-f\c\tordevia]\alluiDumnezeu:NoulLeg\mîntîntrusîngeleMeu

(1Corinteni11:25).PrinSfîntaÎmp\rt\[anienoireînnoimmereuleg\mîntul

nostrucuDomnulHristos,atîtcaindivizi,cît[icanorodalluiDumnezeu(vezi

Tit2:14;Evrei2:17;8:8-10;2Corinteni6:16);neînt\rimmereuînel;[iele

13 TîlcuireaLiturghiei,cap.38;PG150,452C-453A.

14 Cuvîntul4:38;PG36,292B.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

pentrunoiîntotdeauna,înfapt,unleg\mîntnou,NoulLeg\mîntînDumnezeu-

OmulHristos.Acestaestelucrulcarenutrebuienicicînduitat,citotdeauna amintit[ireînnoitîncuget,[iastfels\neînviemmereuînBiseric\cuvia]a Dumnezeu-omeneasc\. Pentru aceasta Domnul [i legiuie[te porunca

binevestitoare:Aceastas\oface]iîntrupomenireaMea(1Corinteni11:24-25;

Luca22:19).

Aceast\ "pomenire" liturgic\ euharistic\ ne aduce aminte de toat\ nevoin]aDumnezeu-omeneasc\amîntuiriilumiipecareas\vîr[it-oDomnul Hristos. Dup\ cuvîntul cel de Dumnezeu insuflat al Sfîntului Damaschin:

"S\vîr[ireaacestorSfinteTainepline[tetoat\iconomiaduhovniceasc\[imai presusdefireaîntrup\riiluiDumnezeuCuvîntul." 15 Aceast\sfînt-euharistic\ "aducereaminte"esteînfaptsfînt-tainic\darenou\aDomnuluiHristosÎnsu[i, întoat\plinireaDumnezeu-omeniriiLui.Fiindc\nimicdinNoulLeg\mîntnu ni-Ld\atîtdeîntregpeDomnulHristoscaSfîntaEuharistie[iÎmp\rt\[anie:pe

Celve[nic,Cela-tot-viu[ia-tot-d\t\tordevia]\,CareepurureaAcela[i[ia-tot-

Acela[i-ieri,[iazi[iînveci(Evrei18:8).PrinSfîntaÎmp\rt\[anienoitr\im

toat\aceaDumnezeu-omeneasc\[idemîntuirenevoin]\aMîntuitoruluicape

proprianoastr\nevoin]\.Iarmaiîntîidetoatea-tot-mîntuitoareaLuimoarte[i

înviere,fiindc\acesteaneaducdeplinînîns\[iinima[iîns\[ive[niciamîntuirii

Dumnezeu-omene[ti.Pentruaceastabineveste[teSfîntulApostol:Fiindc\,de

cîteorimînca]ipîineaaceasta,voivesti]imoarteaDomnului,pîn\cevaveni(I

Corinteni11:26).

Trupul Domnului Hristos întrupat, pe care El l-a luat din Preasfînta N\sc\toare de Dumnezeu [i de la Duhul Sfînt, [i trupul S\u din Sfînta Împ\rt\[anie, precum [i trupul S\u ca Biseric\, toate acestea sînt, la urma urmelor,untrupunic[ia-tot-mîntuitor.Fiindc\DomnulIisusesteAcela[i,ieri,

[iazi[iînveci(Evrei13:8).Lucrulacestaîlm\rturise[tecuheruvimic\vedere

duhovniceasc\evanghelistulcelcuGur\deAur:"Ceicarev\împ\rt\[i]idin

trupul[isîngeleDomnuluiHristos,aduce]i-v\aminte,noineîmp\rt\[imdintr-

untrupceprinnimicnusedeosebe[tedecelce[adesus,c\ruiaÎngeriise închin\;acesttrupîlgust\m–toutouapogeuomeqa.O,cîtec\inesîntdeschise spremîntuire!Domnulne-af\cuttrupalS\u,ne-adatnou\trupulS\u.C\, precumtrupulacestaesteunitcuHristos,a[a[inoineunimcuElprinaceast\ pîine.C\nuI-afostdestulc\S-af\cutom[ic\afost[ir\stignitpentrunoi,ci Se[iune[tepeSinecunoi-[inudoarprincredin]\,ci[iculucrulnefacetrup alS\u." 16 Trupul Cuvîntului lui Dumnezeu întrupat este a-tot-valoarea cea mai înalt\ pentru fiin]a omeneasc\ în toate lumile. În el sînt toate ve[nicele, Dumnezeie[tile[iDumnezeu-omene[tilevalori[irealit\]i.CeadeadouaFa]\a SfinteiTreimi,DumnezeuCuvîntul,S-aîntrupat[iS-af\cutDumnezeu-Om

15 DesprePreasfîntulTrup,2;PGt.95,408.

16 TîlcuirelaEfeseni,Omilia3:3;PG62,27;TîlcuirelaMatei,Omilia82,5;PG58,743.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

pentruaSefaceBiseric\,aîmpliniînea[ineîncetatas\vîr[inevoin]amîntuirii lumii[iaoamenilordep\cat,demoarte[idediavol.DumnezeuS-af\cutom, S-af\cuttrup,pentrucaomuls\sefac\dumnezeuprinDumnezeu-Omul,în trupul cel Dumnezeu-omenesc al Lui = al Bisericii. Aceasta este toat\ binevestirea Dumnezeu-Omului [i a Bisericii Sale. Dumnezeu [i tot ce este

Dumnezeiesc,omul[itotceestecuadev\ratomenescsîntînBiseric\închip organic [i adev\rat, ca trup. Toat\ plinirea Dumnezeirii tr\ie[te în Biseric\

trupe[te–swmatikw"(Coloseni2:9).CaceicesîntemdeuntrupcuHristos,ca

cei ce sîntem de untrupcutrupulDumnezeu-omenescalBisericiiLui,noi primimdelaaceast\Dumnezeiasc\plinireaMîntuitoruluitotcenetrebuie pentruvia]ave[nic\înamîndou\lumile:primimharpestehar[itotadev\rul Dumnezeiesc,cutoatenetrec\toareleluibog\]ii,vrednicii,bucurii(Coloseni

2:9-10;Efeseni2:19;Ioan1:17).

Lamijlocesteomaretain\,ceamaimaredintoatelumilenoastre:Hristos

[iBiserica(Efeseni5:32).Neamulomenescnuareminte[icuvîntîndeajuns

spreaînf\]i[afie[iaproximativaceast\prea-sfînt\[iprea-maretain\.Hristose

totodat\Dumnezeu-Cuvîntul[iom,Dumnezeu-Cuvîntul[iBiserica,Dumnezeu-

Cuvîntulcutrupulînceruri[iîntrupulS\u,Biserica,pep\mînt.Oarenueste aceastaomaretain\?M\dulareleBisericiialc\tuiescunorganism,untrup,[icu toateasteafiecarer\mîneopersoan\osebit\.Oarenuesteaceastaomaretain\? ÎnBiseric\totulestesobornicesc,[itotu[itotulestepersonal;fiecaretr\ie[teîn to]i[ito]iînfiecare,[itotu[ivia]afiec\ruiaesteproprialuivia]\[ipersoana fiec\ruia este propria lui persoan\. Oare nu este aceasta o mare tain\? În Biseric\tr\iescatî]iap\c\to[i,[icutoateacesteaeaestesfînt\[if\r\depat\,

f\r\niciunfeldepat\sauzbîrcitur\(Efeseni5:27).Oarenuesteaceastaomare

tain\?{ia[amaideparte,delalucrulcelmaimic[ipîn\lacelmaimare,în Biseric\totulesteomaretain\,fiindc\întoateSeafl\totminunatulDomn Hristos, cu toate nenum\ratele Sale taine Dumnezeu-omene[ti. Drept aceea, Bisericaesteminuneaceamaimareatuturorlumilorzidite,minunedecarese uimesc [i Îngerii în cer. În unica ei binevestire, în a-tot-Dumnezeiasca ei Evanghelie doresc [i Îngerii s\ priveasc\, fiindc\ prin Biseric\ li se face

cunoscut\[ilorîn]elepciuneaceademultefelurialuiDumnezeu(IPetru1:12;

Efeseni3:10).

Dumnezeu-OmulHristosaunitînBisericaSatoateceledinceruri[icele de pe p\mînt (Efeseni 1:10); toate Tainele cerului [i ale p\mîntului s-au împreunat într-o singur\ Tain\, [i astfel s-a dobîndit Taina cea mare, a-tot- Taina:Biserica.Aceast\mareTain\p\trundetoatem\dulareleBisericii,toat\ via]alor,toateleg\turilelor.Dreptaceea,totulînBiseric\esteminune,totul esteTain\"maipresusdecuget"=maipresusdera]iune.Aicinuestenimic obi[nuit, nimic banal, nimic de mîna a doua, nimic de pu]in\ însemn\tate, fiindc\ totul este Dumnezeu-omenesc, totul este unit organic într-un singur

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

organismDumnezeu-omenesc,într-osingur\[iatotcuprinz\toare"mareTain\"

Dumnezeu-omeneasc\:BisericaOrtodox\.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

ÎNSU{IRILEBISERICII

Însu[irileBisericiisîntnenum\rate,fiinddefaptînsu[irileDumnezeu-

OmuluiHristos,iarprinEl[iînsu[irileDumnezeiriiceleiînTreime.Îns\de Dumnezeuîn]elep]i]iiP\rin]iaiSoboruluialdoileaatoat\lumea,cîrmui]i[i c\l\uzi]i de Duhul Sfînt, le-au concentrat, în cel de-al nou\lea articol al Simboluluidecredin]\,înacesteapatru:"Credîntr-una,sfînt\,soborniceasc\[i apostoleasc\ Biseric\." Aceste însu[iri ale Bisericii - unicitatea, sfin]enia, sobornicitatea[iapostolicitateaei-vindinîns\[ifirea[idinscopulei.Ele hot\rnicesclimpede[iexactcaracterulBisericiiOrtodoxealuiHristos,princare

ea, ca a[ez\mînt [institu]ie] [i ob[te [comunitate] Dumnezeu-omeneasc\, se deosebe[tedetoatea[ez\mintele[institu]iile][iob[tile[comunit\]ile]omene[ti.

1.Unimea[iunicitateaBisericii

Dup\cumPersoanaDumnezeului-OmHristosesteuna[iunic\,tota[a[i Biserica,întemeiat\prinEl[iînEl,esteuna[iunic\.UnicitateaBisericiireiese închipnecesardinunicitateaPersoaneiDumnezeu-OmuluiHristos.Biserica, fiind în mod organic unul [i unicul organism Dumnezeu-omenesc din toate lumile,nuare,dup\toatelegilecere[ti[ip\mînte[ti,cums\seîmpart\.Orice împ\r]irearînsemnamoarteaei.Fiindtoat\înDumnezeu-Omul,eaesteîntîide toate [i întru totul un organism Dumnezeu-omenesc [i apoi o organiza]ie

Dumnezeu-omeneasc\.ÎneatotulesteDumnezeu-omenesc:[ifirea,[icredin]a,

[idragostea,[iBotezul,[iEuharistia,[ifiecareTain\aei,[ifiecaresfînt\fapt\

bun\aei;[itoat\înv\]\turaei,[itoat\via]aei,[itoat\nemurireaei,[itoat\

ve[niciaei,[itoat\întocmireaei.Da,da,da:îneatotulesteunit[inedesp\r]itîn

chipDumnezeu-omenesc:[iîn-cre[tinarea,[iluminarea,[iîn-dumnezeirea,[i

în-treimificarea,[imîntuirea.Înea,toatesîntuniteînchiporganic[iharicîntr-

un singur trup Dumnezeu-omenesc, sub un singur cap - Dumnezeu-Omul Hristos.Toatem\dulareleei,de[icapersoanesîntpurureaîntregi[ine[tirbite, sîntuniteprintr-unsingurharalDuhuluiSfînt[i,prinmijlocireaSfintelorTaine [i sfintelor fapte bune, într-o unitate organic\, alc\tuiesc un singur trup [i m\rturisescosingur\credin]\,careleune[teîntreele[icuDomnulIisus. Purt\torii de Hristos Apostoli bine-vestesc, insufla]i de Dumnezeu, unimea [i unicitatea Bisericii, v\zîndu-i temeiul în unimea [i unicitatea

Persoaneiîntemeietoruluiei,aDumnezeu-OmuluiHristos:Fiindc\alt\temelie

nimeninupoates\pun\decîtaceeacareestepus\,careesteIisusHristos(1

Corinteni3:11).

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Urmîndu-i pe Sfin]ii Apostoli, Sfin]ii P\rin]i [i Dasc\li ai Bisericii m\rturisesc cu Dumnezeiasc\ în]elepciune heruvimic\ [i rîvn\ serafimic\ unimea[iunicitateaBisericiiOrtodoxe.Astfel,estedeîn]elesrîvnafierbintea Sfin]ilorP\rin]iaiBisericiifa]\deoricedesp\r]iredeBiseric\[ic\deredin Biseric\[iatitudinealoraspr\fa]\deerezii[ischisme.Înaceast\privin]\,de nespus\însemn\tateDumnezeu-omeneasc\sîntSfinteleSoboareatoat\lumea [ilocale.Potrivitduhului[irînduieliilordeHristosîn]elep]ite,Bisericaestenu numaiuna,ci[iunic\.Datfiindc\DomnulHristosnupoateaveamaimulte trupuri,înElnupotfimaimulteBiserici.PotrivitfiriisaleDumnezeu-omene[ti, Bisericaesteuna[iunic\,precumDumnezeu-OmulHristosesteunul[iunic.Ca urmare,desp\r]ireasauîmp\r]ireaBisericiiestedinpunctdevedereontologic cuneputin]\.Împ\r]ireaBisericiinuafostniciodat\,nicinupoates\fie,ciau fost[ivorfic\deridinBiseric\,a[acumvi]elecaredebun\voier\mînsterpe

cad,uscate,dinViaDumnezeu-omeneasc\ceave[nicvie(v.Ioan15:1-6).Din

Bisericaceauna,unic\[idenedesp\r]italuiHristos,s-audesp\r]it[iauc\zut înfeluritevremuriereticii[ischismaticii,[iprinaceastaauîncetatamaifi m\dularealeBisericii[ideuntrupcutrupuleiDumnezeu-omenesc.Astfelau c\zutmaiîntîignosticii,apoiarienii,pneumatomahii,monofizi]ii,iconocla[tii, romano-catolicii, protestan]ii, unia]ii [i, pe rînd, to]i ceilal]i care apar]in legiuniieretico-schismatice.

2.Sfin]eniaBisericii

Prin firea sa Dumnezeu-omeneasc\, Biserica este, f\r\ îndoial\, un

organism f\r\ asem\nare în lumea p\mînteasc\. În aceast\ fire a ei este [i sfin]eniaei.Defapt,eaesteatelierulDumnezeu-omenescalsfin]iriioamenilor

[ialsfin]irii,prinoameni,acelorlaltezidiri.Eaestesfînt\catrupDumnezeu-

omenescalluiHristos,c\ruiaÎnsu[iDomnulHristosîiestecapf\r\demoarte iarDuhulSfîntîiestesufletf\r\demoarte.Dreptaceea,îneatoatesîntsfinte:[i înv\]\turaei,[iharulei,[iTaineleei,[ifapteleeibune,[itoateputerileei,[i toatemijloaceleeiînvistieriteîneapentrusfin]ireaoamenilor[iaîntregiizidiri. F\cîndu-Se, din nem\rginita Sa iubire de oameni, Biseric\ prin întrupare, Dumnezeul[iDomnulIisusHristosasfin]itBisericaprinPatimi,[iprinÎnviere, [iprinÎn\l]are,[iprinînv\]\tur\,[iprinfacereademinuni,[iprinrug\ciune,[i prinpost,[iprinTaine,[iprinfaptebune;într-uncuvînt:prinîntreagaSavia]\ Dumnezeu-omeneasc\. Drept aceea s-a [i rostit de Dumnezeu insuflata binevestire:HristosaiubitBiserica[iS-adatpeSinepentrudînsacas\o sfin]easc\peea,cur\]ind-ocubaiaapeiprincuvînt,cas\opun\înaintepeea Lui[icaBiseric\sl\vit\,neavîndîntin\ciune,niciprihan\saualtcevadeacest

fel,cicas\fiesfînt\[if\r\deprihan\(Efeseni5:25-27).

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Dareorealitateevanghelic\încursulistoriei:Bisericaeplin\[iprea-

plin\ de p\c\to[i. Nu cumva aflarea lor în Biseric\ mic[oreaz\, vat\m\, desfiin]eaz\sfin]eniaei?Nu,nicidecum[iînniciunfel.Fiindc\neîmpu]inat\[i neschimbat\estesfin]eniaDomnuluiIisus-capulei,[iaDuhuluiSfînt-sufletul ei,[iaDumnezeie[tiieiînv\]\turi,[iaTainelorei,[iafapteloreibune.Biserica îirabd\pep\c\to[i,îiacoper\subaripileei[iîiînva]\,cas\-itrezeasc\[is\-i îndemnelapoc\in]\,laîns\n\to[ire[ischimbarelafa]\duhovniceasc\;iareinu împiedic\Bisericas\fiesfînt\.Numaip\c\to[iinepoc\i]i,careseînd\r\tnicesc înr\u[iînr\utateaceadeasavoielupt\toareîmpotrivaluiDumnezeu,sînt t\ia]idinBiseric\,fieprinlucrareav\zut\aautorit\]iiDumnezeu-omene[tia Bisericii,fieprinlucrareaceanev\zut\ajudec\]iiDumnezeie[ti,pentrucaîn felulacestas\fiep\zit\sfin]eniaBisericii.Scoate]iafar\pecelr\udintrevoi

în[iv\(1Corinteni5:13).

Înscrierilelor[ilaSoboare,Sfin]iiP\rin]iaum\rturisitsfin]eniaBisericii capeoînsu[irefiin]ial\[ineschimbat\aei.P\rin]iiSoboruluialdoileaatoat\ lumea au definit-o dogmatic în articolul 9 al Simbolului Credin]ei. Iar urm\toareleSoboareatoat\lumeaauînt\rit-oprinpeceteaîmpreun\-gl\suirii lor.

3.SobornicitateaBisericii

(catolicitatea=kaqolikoth"Bisericii)

Îns\[i firea Dumnezeu-omeneasc\ a Bisericii este prin sine a-tot- cuprinz\toare, universal\, soborniceasc\: Dumnezeu-omene[te universal\,

Dumnezeu-omene[tecatolic\,Dumnezeu-omene[tesoborniceasc\.Dumnezeu-

OmulDomnulHristos,prinSine[iînSine,aunitînchipulcelmaides\vîr[it[i maideplinpeDumnezeucuomul[i,prinom,toatelumile[itoat\zidirea.

Soartazidiriiesteînmodontologiclegat\deceaaomului(v.Romani8:19-24).

OrganismulDumnezeu-omenescalBisericiicuprindetoateceledinceruri[i celedepep\mînt,celev\zute[icelenev\zute,fieScaune,fieDomnii,fie

Încep\torii,fieSt\pînii(Coloseni1:16).ToatesîntîntruDumnezeu-Omul,[iEl

este capul trupului Bisericii (Coloseni 1:17-18). În organismul Dumnezeu- omenescalBisericiifiecaretr\ie[teplin\tateapersonalit\]iisalecaomic\celul\ vie dup\ chipul lui Dumnezeu. Legea sobornicit\]ii Dumnezeu-omene[ti cuprindetoate[ilucreaz\printoate,men]inîndu-setotdeaunadreapta-cump\nire Dumnezeu-omeneasc\întreDumnezeiesc[iomenesc.ÎnBiseric\noi,oamenii, cauniicesîntemdeuntrupcutrupulei,tr\imîntreagaplinireafiin]einoastreîn dimensiunile ei cele dup\ asem\narea lui Dumnezeu. Mai mult: în Biserica Dumnezeu-omeneasc\,omultr\ie[tefiin]asacapeoa-tot-fiin]\,a-tot-fiin]\ Dumnezeu-omeneasc\;setr\ie[tepesinenunumaicapeuna-tot-om,ci[icape oa-tot-f\ptur\.Pescurt:setr\ie[tepesinecapeundumnezeu-omdup\har.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

SobornicitateaDumnezeu-omeneasc\aBisericiieste,înfapt,necontenita

în-cre[tinareharic\aomuluiprinsfintelefaptebune:totulseadun\înHristos Dumnezeu-Omul [i totul tr\ie[te prin El ca fiind al Lui, ca un organism Dumnezeu-omenesc unic [i nedesp\r]it. Fiindc\ via]a în Biseric\ este

sobornicizareDumnezeu-omeneasc\,nevoin]\haric\,prinfaptebune,deîn-

dumnezeu-înomenire, în-cre[tinare, în-dumnezeire, în-treimificare, îm- bisericire. Sobornicizarea Dumnezeu-omeneasc\, sobornicitatea Dumnezeu- omeneasc\înBiseric\sesprijin\[ises\vîr[e[teprinPersoanaceave[nicviea Dumnezeu-Omului Hristos, care une[te în chipul cel mai des\vîr[it pe

Dumnezeu[ipeom,[itoat\zidirea,pecareprea-scumpulsîngealDumnezeu-

Omului,alMîntuitorului,ospal\dep\cat,der\u[idemoarte(cf.Coloseni 1:19-22). Sufletul sobornicit\]ii Bisericii este tocmai Persoana Dumnezeu- omeneasc\aluiHristos.Dumnezeu-OmulesteCelcare]inetotdeaunadreapt\

cump\na Dumnezeu-omeneasc\ între Dumnezeiesc [i omenesc în via]a soborniceasc\aBisericii.Bisericaesteîntreag\plin\[iprea-plin\deDomnul

Hristos,fiindc\eaesteplinireaCeluicepline[tetoateînto]i(Efeseni1:23).

Dreptaceea,eaeuniversal\înfiecarepersoan\careesteînea[iînfiecare

celul\asa.Aceast\universalitate,aceast\sobornicitate,aceast\kaqolikoth"

r\sun\tun\torprinSfin]iiApostoli,prinSfin]iiP\rin]i,prinSfinteleSoboarea

toat\lumea[ilocale.

4.ApostolicitateaBisericii

Sfin]iiApostolisîntceidintîidumnezei-oamenidup\har.Întoat\via]a lor,fiecaredintreei,urmîndApostoluluiPavel,zicedespresine:"Numaitr\iesc

eu,ciHristostr\ie[teînmine"(Galateni2:20).FiecaredintreeiesteHristos

repetat,saumaibinezis,Hristosprelungit.LaeitoatesîntDumnezeu-omene[ti,

pentruc\toatesîntdinDumnezeu-OmulHristos,însu[itdebun\voieprinsfînta

lucrare a Dumnezeie[tilor fapte bune ale credin]ei, dragostei, n\dejdii, rug\ciunii,postului[iacelorlalte.Iaraceastaînseamn\c\îneitotceeaceeste

omenesctr\ie[tedebun\voieprinDumnezeu-Omul,gînde[teprinDumnezeu-

Omul,simteprinDumnezeu-Omul,voie[teprinDumnezeu-Omul,lucreaz\prin

Dumnezeu-Omul.PentruSfin]iiApostoli,IisusHristoscelistoric,Dumnezeu-

OmulpeCareeiÎlpropov\duiesc,estecelmaiînaltbun[iultimula-tot-criteriu. TotceauînsineestedelaDumnezeu-Omul,pentruDumnezeu-Omul[iîn Dumnezeu-Omul.{ia[astaulucruriletotdeauna,[ia[astauelepretutindeni. Aceasta este pentru ei nemurire, atît în timpul p\mîntesc, cît [i în spa]iul p\mîntesc. Aceast\dumnezeu-omeneasc\apostolicitateseprelunge[tetoat\asupra urma[ilor purt\tori de Hristos ai Apostolilor: asupra Sfin]ilor P\rin]i. Între Apostoli[iSfin]iiP\rin]inueste,înesen]\,niciodeosebire:îneideopotriv\

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

tr\ie[te,[ilucreaz\,[inemure[te[iînve[nice[teunul[iacela[iDumnezeu-Om

Hristos, Care ieri, [i ast\zi [i în veci este Acela[i (Evrei 18:8). Prin Sfin]ii P\rin]i, se continu\ Sfin]ii Apostoli, cu toate Dumnezeiesc-omene[tile lor bog\]ii, Dumnezeiesc-omene[tile lumini, Dumnezeiesc-omene[tile sfin]enii, Dumnezeiesc-omene[tile Taine, Dumnezeiesc-omene[tile fapte bune. Cu adev\rat, Sfin]ii P\rin]i apostolesc neîncetat, [i ca persoane osebite în- dumnezeu-omenite, [i ca episcopi ai Bisericilor locale, [i ca m\dulare ale SfintelorSoboareatoat\lumea[ialeSfintelorSoboarelocale.Pentrueito]i exist\unsinguradev\r,singurula-tot-adev\r:Dumnezeu-OmulIisusHristos. Iat\, Sfintele Soboare a toat\ lumea, de la primul pîn\ la cel din urm\,

m\rturisesc,ap\r\,cred,binevestesc[ip\zesccutoat\trezviaosingur\a-tot-

valoare:peDumnezeu-Omul,DomnulIisusHristos. Tradi]iadec\p\tîiaBisericiiOrtodoxeesteDumnezeu-OmulHristoscel viu,aflatîntregîntrupulDumnezeu-omenescalBisericii,c\ruiaElîiestecap nemuritor[ive[nic.Aceastanuestedoarbunavestire,ci[ia-tot-bunavestirea Sfin]ilorApostoli[iaSfin]ilorP\rin]i.Einu[tiualtceva,f\r\numaipeHristos r\stignit, Hristos înviat, Hristos în\l]at. Ei to]i, prin întreaga lor via]\ [i

înv\]\tur\,m\rturisescîntr-unsuflet[iîntr-unglas:MîntuitorulHristoseste întregînBisericaSa,caîntrupulS\u.FiecaredintreSfin]iiP\rin]ipoatecu dreptcuvînts\spun\împreun\cuSfîntulMaximM\rturisitorul:"Cevaalmeu nuvoigr\inicidecum.Ciceeaceamfostînv\]atdec\treP\rin]i,aceeazic." 17 Iar din nemuritoarea bun\ vestire a Sfîntului Ioan Damaschin r\sun\ m\rturisireasoborniceasc\atuturordeDumnezeuprosl\vi]ilorP\rin]i:"Toate cîtene-aufostpredanisite–taparadidomeahmin-prinLege,[iProoroci,[i Apostoli[iEvangheli[ti,leprimim,lecunoa[tem[ilecinstim,nimicc\utîndîn afar\deacestea.Peacesteanoilevomiubi[iînelevomr\mîne,netrecînd hotareleceleve[nice(Pilde22:28),nicistricîndDumnezeiascaPredanie." 18

Acela[iP\rinte,vorbindtuturorortodoc[ilor,zice:"Pentruaceasta,fra]ilor,s\

st\mpepiatracredin]ei[ipePredaniaBisericii,nep\r\sindhotarelepecarele-

aupusSfin]iiP\rin]iaino[tri,nedîndprilejcelorcevors\izvodeasc\[is\ stricezidireaSfinteiluiDumnezeusobornice[ti[iapostole[tiBiserici.C\ci, dac\s-ardavoieoricuiarvoi,dup\pu]intottrupulBisericiisevastrica." 19 Sfînta Tradi]ie este toat\ de la Dumnezeu-Omul, toat\ de la Sfin]ii

Apostoli, toat\ de la Sfin]ii P\rin]i, toat\ de la Biseric\, în Biseric\, prin Biseric\.Sfin]iiP\rin]inusîntaltcevadecît"p\zitoriipredaniilorapostole[ti".

Eito]i,ca[iSfin]iiApostoli,sîntnumai"martori"aiunuisinguradev\r=a-tot-

adev\r:Dumnezeu-OmulHristos.Peacestaîlm\rturisesc[iîlpropov\duiescei,

"gurilecelecutotuldeauraleluiDumnezeuCuvîntul"(DuminicaSf.P\rin]i).

17 SfîntulMaximM\rturisitorul,Epistola15:PG91,544D:emonmenerwpantelw".odeparatwnPaterwn

edidacqhn,fhmi

18 SfîntulIoanDamaschin,Defide,1,1:PG94,792A.

19 SfîntulIoanDamaschin,Deimaginibusorationestres,III,41:PG94,1356CD.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Succesiuneaapostolic\aredelaînceput[ipîn\lasfîr[itfireDumnezeu-

omeneasc\. Ce predanisesc Apostolii urma[ilor lor ca mo[tenire? Pe Însu[i Dumnezeu-Omul Hristos, cu toate bog\]iile netrec\toare ale Persoanei Lui Dumnezeu-omene[ti,peHristos-capulBisericii,singurulcapalei.Dac\nu predanise[teaceasta,succesiuneaapostolic\înceteaz\s\maifieapostolic\,[i atuncinumaiexist\înfaptTradi]ieapostolic\,ierarhieapostolic\,Biseric\ apostolic\. Sfînta Predanie este Evanghelia Domnului Hristos [i Însu[i Domnul Hristos,peCareputereaDuhuluiSfîntÎlstr\mut\înoricesufletcredincios[iîn

toat\Biserica.TotceestealluiHristosdevine,prinputereaDuhuluiSfînt,al nostru, al oamenilor - [i asta în trupul Bisericii. Duhul Sfînt, ca suflet al Bisericii,zide[tepefiecarecredincioscapeocelul\întrupulBisericii,îlface

"deuntrup"cuDumnezeu-Omul(Efeseni3:6).Cuadev\rat:DuhulSfîntîn-

dumnezeu-omene[teprinharpefiecarecredincios.Ceestevia]aînBiseric\? Nimic altceva decît în-dumnezeu-omenirea haric\ a fiec\rui credincios prin faptelebuneevanghelicepersonale;în-cre[tinarea[iîm-bisericirealui.Toat\ via]acre[tiniloresteonecurmat\Cincizecimehristocentric\:DuhulSfînt,prin SfinteleTaine[isfintelefaptebune,transmitepeHristosMîntuitorulfiec\rui credincios,ÎlfacePredanievie,via]\anoastr\vie:"Hristosestevia]anoastr\"

(Coloseni3:4).Prinaceasta[itotceestealluiHristosdevinealnostru,pentru

toat\ve[niciaalnostru:[iadev\rulLui,[idreptateaLui,[idragosteaLui,[i via]aLui,[iIpostasulLuicelDumnezeiesc. CeesteSfîntaPredanie?Însu[iDomnulIisusHristosDumnezeu-Omul, cu toate bog\]iile Ipostasului S\u Dumnezeiesc [i, prin El [i pentru El, ale întregiiSfinteTreimi.Aceastas-adat[is-aar\tatcelmaideplinînEuharistie,în carepentrunoi[ipentruanoastr\mîntuireseveste[te[iseînnoie[teîntreaga iconomieDumnezeu-omeneasc\demîntuireaoamenilor.ÎnEuharistieestetot Dumnezeu-Omul,cutoatedarurileSaleminunate[ideminunif\c\toare;în Euharistie,[iîndeob[teînvia]aderug\ciune,învia]aliturgic\aBisericii.Prin toate acestea r\sun\ f\r\ contenire buna vestire a-tot-iubitoare de oameni a Mîntuitorului:Iat\,Eucuvoisîntîntoatezilele,pîn\lasfîr[itulveacului(Matei

28:20),întregînapostolicitate[i,prinapostolicitate,cuto]icredincio[iipîn\la

sfîr[itul veacului. Tocmai aceasta este întreaga Sfînt\ Predanie a Bisericii Ortodoxeapostole[ti:via]aînHristos=via]aînSfîntaTreime,în-cre[tinare[i

în-treimificare(cf.Matei28:19-20).

Dincale-afar\deînsemnatesteacestlucru:înBisericaOrtodox\alui

Hristos,SfîntaPredanie,întotdeaunavie[idevia]\f\c\toare,estealc\tuit\din:

SfîntaLiturghie,toatesfinteleslujbeDumnezeie[ti,toateSfinteleTaine,toate sfintelefaptebune,totadev\rulve[nic,toat\dreptateave[nic\,toat\dragostea ve[nic\,toat\via]ave[nic\,totDumnezeu-OmulDomnulHristos,toat\Sfînta Treime, toat\ via]a Dumnezeu-omeneasc\ a Bisericii în toat\ plin\tatea sa

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Dumnezeu-omeneasc\,împreun\cuPreasfîntaN\sc\toaredeDumnezeu[icu to]iSfin]ii. PersoanaDumnezeu-Omului,aDomnuluiHristos,seafl\schimbat\la fa]\ în Biseric\, cufundat\ în ne]\rmurita mare de rug\ciune, de slujire Dumnezeiasc\aharului,[iestetoat\înEuharistie[itoat\înBiseric\.Iat\ce esteSfîntaPredanie.Acestadev\rîlbinevestesc[iîlm\rturisescSfin]iiP\rin]i [iSfinteleSoboareatoat\lumea.Prinrug\ciune[ibun\-credin]\sep\ze[te SfîntaPredaniedetotdemonismulomenesc[iumanismuldiavolesc.{iînea esteîntregDomnulHristos,Care[iesteve[nicaPredanieaBisericii.Mareeste

tainabunei-credin]e:DumnezeuS-aar\tatîntrup(1Timotei3:16).S-aar\tatca

om,caDumnezeu-Om,caBiseric\,[iprinnevoin]aSaiubitoaredeoamenia

mîntuirii[iîn-dumnezeu-omeniriiomuluiam\rit[iaîn\l]atfiin]aomeneasc\

maipresusdePreasfin]iiHeruvimi[ia-tot-Sfin]iiSerafimi.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

CINCIZECIMEA

CeesteDumnezeu-OmulHristos,ceesteDumnezeuînEl[iceesteom? Princesecunoa[teDumnezeuînDumnezeu-Omul[iprincesecunoa[teomul? Ce ne-a d\ruit Dumnezeu nou\, oamenilor, în Dumnezeu-Omul [i cu Dumnezeu-Omul? Toate acestea ni le veste[te Duhul Sfînt - "Duhul Adev\rului";neveste[tetotadev\ruldespreEl:despreDumnezeuldinEl,[i despreomuldinEl,[iceestetotceeacene-ad\ruitEl.Iaraceasta?Nem\rginit întrecetotceeaceochiiomene[tiauv\zutvreodat\,urechileomene[tiauauzit

vreodat\,inimaomeneasc\ab\nuitvreodat\(v.Ioan15:26;16:13;1Corinteni

2:4-16;Efeseni3:5).

Prinvia]aSaîntrup,pep\mînt,Dumnezeu-OmulaîntemeiattrupulS\u Dumnezeu-omenesc - Biserica, [i prin aceasta a preg\tit lumea p\mînteasc\ pentruvenirea,[ivierea[ilucrareaDuhuluiSfîntîntrupulBisericiicasufletal acestuitrup.ÎnziuaSfinteiCincizecimi,DuhulSfîntS-apogorîtdincerîn

trupulDumnezeu-omenescalBisericii[iar\maspeveciînelcasufleta-tot-

f\c\tordevia]\allui(Fapte2:1-47).Acesttrupv\zutDumnezeu-omenescal

BisericiiîlîntocmescSfin]iiApostoliprinsfîntalorcredin]\înDumnezeu-Omul Domnul Iisus Hristos ca Mîntuitor al lumii, ca Dumnezeu des\vîr[it [i om des\vîr[it. Atît pogorîrea, cît [i întreaga lucrare a Duhului Sfînt în trupul Dumnezeu-omenescalBisericii,aulocdatorit\Dumnezeu-Omului[ipentru

Dumnezeu-Omul(v.Ioan16:7-13;15:26;14:26)."PentruElS-apogorîtînlume

Duhul Sfînt." 20 În iconomia Dumnezeu-omeneasc\ a mîntuirii, totul este condi]ionatdePersoanaDumnezeu-omeneasc\aDomnuluiHristos;[itotulse face, [i totul se împline[te în categoria Dumnezeu-omenescului. A[a [i cu lucrareaDuhuluiSfînt.Toat\lucrareaLuiînlumeestede-o-fiin]\cunevoin]a Dumnezeu-omeneasc\ de mîntuire a lumii de c\tre Domnul Hristos.

Cincizecimea,cutoatedarurilecelef\r\demoartealeDumnezeiriitreimice[i aleÎnsu[iDuhuluiSfînt,sem\rgine[telaSfin]iiApostoli=lasfîntacredin]\ apostoleasc\=laSfîntaPredanieapostoleasc\=lasfîntaierarhieapostoleasc\= latotceesteapostolesc=laceeaceesteDumnezeu-omenesc. ZiuaDuhului,careaînceputînziuaSfinteiCincizecimi,urmeaz\f\r\ încetareînBiseric\,cunegr\itaplin\tateatuturordarurilor[iputerilordevia]\

f\c\toareDumnezeie[ti(v.Fapte10:44-48;11:15-16;15:8-9;19:6).Totulîn

Biseric\seîntîmpl\prinDuhulSfînt:[icelemaimici,[icelemaimari.Cînd preotulbinecuvînteaz\c\delni]aînaintedec\dire,elroag\peDomnulHristos "s\ trimit\ nou\ darul Preasfîntului Duh". Cînd nespusa minune a lui Dumnezeu, Sfînta Cincizecime, se repet\ [i d\ toat\ plin\tatea darului la hirotonia întru episcop, prin aceasta se d\ cea mai limpede m\rturie asupra

20 Rug\ciuneadelasfîr[itulAcatistuluiPrea-dulceluiIisus.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

faptuluic\întreagavia]\aBisericiiarelocînDuhulSfînt.Nuîncapeîndoial\:

DomnulHristosesteprinDuhulSfîntînBiseric\,[iBisericaesteprinDuhul SfîntînDomnulHristos.DomnulHristosestecapul[itrupulBisericii,Duhul Sfînt este sufletul Bisericii (v. 1 Corinteni 12:1-28). Chiar de la începutul iconomiei Dumnezeu-omene[ti a mîntuirii, Duhul Sfînt S-a zidit pe Sine la temelia Bisericii, adic\ la temelia trupului lui Hristos, "zidind întruparea Cuvîntului–touLogouktisanthnsarkwsin" 21 . În fapt, orice Sfînt\ Tain\ [i orice sfînt\ fapt\ bun\ este o mic\zia Duhului: Duhul Sfînt Se pogoar\ peste noi, în noi. {i pogoar\ fiin]ial – ousiwdw" 22 .El-"bog\]iaDumnezeirii",El-"noianulharului" 23 ,El-"darul[i via]aatoat\zidirea" 24 .

PrinDuhulSfînt,Domnuls\l\[luie[teîntrunoi[inoiîntruEl.Aceastane-

oarat\îns\[iaflareaDuhuluiSfîntînnoi(v.1Ioan3:24).PrinDuhulSfînt

tr\imînHristos,[iElînnoi.{i[timaceastadup\DuhulpeCareniL-adat(1

Ioan3:24).PrinDuhulSfîntajungeduhulnostruomenescînstaredeadev\rata

[idreaptacunoa[terealuiHristos.CeeaceesteînDumnezeu[iînDumnezeu-

Omul,noicunoa[temdup\DuhulSfîntCareafostdatnou\(1Ioan4:13;1

Corinteni2:4-16).

Pentru a-L cunoa[te pe Dumnezeu-Omul Hristos, unul din Sfînta Dumnezeiasca Treime, avem nevoie de ajutorul Sfintei Doimi r\mase:

DumnezeuTat\l[iDumnezeuDuhulSfînt(v.Matei11:27;1Corinteni2:12).

DuhulSfînteste"Duhulîn]elepciunii"(Efeseni1:17);dobîndindu-L,omulse

umple de în]elepciunea Dumnezeiasc\. Este [i "duhul descoperirii" (Efeseni

1:17).Prinîn]elepciuneaSaDumnezeiasc\,Eldescoper\[iveste[teîninima

credinciosului Taina lui Iisus Dumnezeu-Omul, [i astfel purt\torul de Duh ajungelaadev\ratacunoa[terealuiHristos.Niciunduhomenescnueînstare, oricîts-arsili,s\cunoasc\TainaluiHristosîndes\vîr[irea[ideplin\tateaei Dumnezeiasc\ [i mîntuitoare. Aceasta o descoper\ duhului omenesc

neasem\natul [i singurul Duh Sfînt, drept care Se [i nume[te "duhul

descoperirii"(Efeseni1:17;3:6;1Corinteni2:10).Pentruaceea[ipricin\[i

bineveste[teApostolulcelluminatdeDuhul 25 :NimeninupoatenumipeIisus

"Domn",f\r\numaiîntruDuhulSfînt(1Corinteni12:3).DuhulSfînt,ca"Duh

alAdev\rului"[i"Duhaldescoperirii",neduceînl\untrulfiec\ruiadev\ral Persoanei Dumnezeu-omene[ti a lui Hristos [i al Dumnezeu-omene[tii Sale

iconomiimîntuitoare[ineînva]\toatecelealeluiHristos(Ioan16:13;14:26;1

Corinteni2:6-16).Aceastae[ipricinapentrucareîntreagaEvangheliealui

Hristos,cutoaterealit\]ileeiDumnezeu-omene[ti,senume[te"Descoperire".

21 Octoih,glas1,Duminic\diminea]a,lamiezonoptic\,CanonulPreaSfinteiTreimi,peasna1.

22 Penticostar,Utreniademar]i,lastihoavn\.

23 Penticostar,mar]i,tricîntare,peasnaanoua;vineri,tricîntare,peasnaaopta.

24 Octoih:glas3,utreniaDuminicii,antifon3.

25 Duhobarni(n.tr.)

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

AceastaestepricinapentrucareînBiseric\oricesfînt\slujire,lucrare,slujb\, Tain\,fapt\,seîntîmpl\princhemareaputerii[idaruluiDuhuluiSfînt. Într-un cuvînt: întreaga via]\ a Bisericii, în toate nenum\ratele sale realit\]i[ilucr\riDumnezeu-omene[ti,ecîrmuit\[ic\l\uzit\deDuhulSfînt, CareesteînveacDuhulDumnezeu-OmuluiIisusHristos.Pentruaceastas-a[i zisînSfîntaEvanghelie:CelcenuareDuhulluiHristos,acelanuestealLui

(Romani8:9).HeruvimicadîncitînTainaDumnezeu-omeneasc\aBisericii,ca

înceamaidrag\a-tot-Tain\aluiDumnezeu,SfîntulVasiliecelMareveste[te urm\toareabun\-vestirea-tot-adev\rat\:"DuhulcelSfîntîntemeiaz\Biserica luiDumnezeu–ToPneumato Agionarcitektonei Ekklhsian. 26

26 InIsaiam,cap.III.P.G.30,289D.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

HARUL

Toate realit\]ile Dumnezeie[ti întrupate în Dumnezeu-Omul Hristos revars\ necontenit din sine nenum\rate [i nem\surate puteri Dumnezeie[ti, neap\rat trebuitoare fiin]ei omene[ti pentru mîntuire, pentru în-dumnezeire, pentru în-cre[tinare, pentru îm-bisericire, pentru înduhovnicire, pentru în- treimificare, pentru în-dumnezeu-omenire; ele sînt numite printr-un singur cuvînt:har 27 .ToateacesteputeriDumnezeie[tiauîntoateprivin]eleînsu[iri[i caracter Dumnezeu-omenesc, [i prin aceasta sînt cu toat\ fiin]a în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, din ea [i prin ea. În Biseric\, totul este Dumnezeu-omenesc,fiindc\totulestealDumnezeu-Omului.Nimicnuesteîn Biseric\ în afara categoriilor "Dumnezeu-omenescului" [i "al Dumnezeu- Omului". Mîntuirea noastr\, adic\ în-dumnezeu-omenirea noastr\, nu este altcevadecîtnecontenitanoastr\"înharisire" 28 .ÎnBiseric\[iprinBiseric\darul este oceanul nesfîr[it al Dumnezeie[tilor, Dumnezeu-omene[tilor puteri în- dumnezeu-omenitoare, în-cre[tin\toare, în-treimisitoare, care lucreaz\ [i înrîuresc f\r\ încetare în organismul Dumnezeu-omenesc al Bisericii. Prin Dumnezeu-Omul Hristos, Care este Biserica, ni s-au dat nou\ toateputerile Dumnezeie[ticesînttrebuincioaseoamenilorpentruvia]\[ibun\-cinstireîn

amîndou\lumile(2Petru1:3-4).

ÎnainteaDumnezeu-Omului,[icaPersoan\-[icaBiseric\-st\omul,cu fireasaceadup\chipulluiDumnezeu.Ziditdup\chipulluiDumnezeu,omul are [i libertate dup\ chipul lui Dumnezeu. Aceast\ libertate are dimensiuni uria[e, nem\surate. Dup\ voia sa liber\, omul poate chiar s\ se lepede de Dumnezeu[is\aleag\pediavolul.{iînc\:omulpoates\ajung\"dumnezeu dup\ dar", îns\ [i diavol, dup\ voia sa liber\. Întrebuin]at\ cu în]elepciune Dumnezeiasc\,voialiber\îlducepeomlaDumnezeu[iîlune[tecuDumnezeu; întrebuin]at\r\u,îlducepeomladiavol[i-lune[tecuel.Istorianeamului omenescestemartorulgr\itoralacestuifapt.DumnezeuSefaceomtocmaiîn scopulca,încalitatedeDumnezeu-Om,înPersoanaSaDumnezeu-omeasc\,s\ îiarateomului[is\-lînve]ecumpoatefolosiînchipdeDumnezeuîn]elep]it liberasavoin]\,cums\zideasc\însineunomharic,unomdup\chipullui Hristos,[icums\des\vîr[easc\pîn\ladeplin\tateasem\nareacuDumnezeua fiin]ei sale. Iar pentru atingerea acestuiscop,Domnuladatomuluiputerile Dumnezeie[titrebuincioase,aîntemeiatpeSine,Dumnezeu-Omul,Bisericacu sfinteleeiTaine[isfinteleeifaptebune.F\cîndu-se"deuntrup"cutrupul

Dumnezeu-omenesc,Biserica(Efeseni3:6),omulajunge,cuajutorulSfintelor

Taine[isfintelorfaptebune,lascopulrînduitluidec\treDumnezeu:ajunge

27 Dup\cums-aobservat,noifolosim[i"har"("darbun",îngrece[te)[i"dar",alternîndu-le.(n.tr.)

28 oblagodaðenje(n.tr.)

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

"dumnezeudup\har".Toat\mîntuitoarea[ideDumnezeud\ruitaîn]elepciunea cre[tinuluist\îna-[isupunedebun\voievoin]asaliber\voin]eiDumnezeie[ti aDomnuluiHristos,dup\pildaAceluia[iDomnHristos,Caredebun\voiea supus în Persoana Sa Dumnezeu-omeneasc\ voin]a Sa omeneasc\ voin]ei Dumnezeie[ti. Aceast\ leg\tur\ Dumnezeu-omeneasc\ între voin]a

Dumnezeiasc\[iceaomeneasc\estelegeaceamaides\vîr[it\[ipravilaceamai

trebuitoareîntrupulDumnezeu-omenescalluiHristos-Biserica:a-]isupunede

bun\voievoin]aomeneasc\voin]eiDumnezeie[tiaDomnuluiHristos,[iastfel,

cuajutorulharuluiSfintelorTaine[isfintelorfaptebune,a-]idobîndimîntuirea,

în-dumnezeirea,în-dumnezeu-omenirea[ivia]ave[nic\înÎmp\r\]iadragostei

luiHristos.

ÎntrupulDumnezeu-omenescalBisericiis-adattotharulDumnezeirii

treimice,harcarenemîntuie[tedep\cat,demoarte[idediavol,cenerena[te,

neschimb\lafa]\,nesfin]e[te,neîn-cre[tineaz\,neîn-dumnezeie[te,neîn-

treimise[te. Darul acesta s-a dat fiec\ruia dup\ m\sura harului lui Hristos

(Efeseni4:7).IarDomnulHristosm\soar\harulfiec\ruiadup\ostenealalui(1

Corinteni 3:8): dup\ osteneala în credin]\, în dragoste, în milostenie, în

rug\ciune,înpostire,înpriveghere,înblînde]e,înpoc\in]\,însmerenie,în r\bdare,[iîncelelaltesfintefaptebune[iSfinteTaineevanghelice.Cunoscînd dinainte,prina-tot-[tiin]aSaDumnezeiasc\,cumsevafolosifiecaredintrenoi deharulS\u,dedarurileSale,DomnulHristosÎ[i[iîmpartedarurile,fiec\ruia dup\ puterea lui (Matei 25:15). Totu[i de osteneala noastr\ personal\ [i de înmul]ireadarurilorDumnezeie[tialeluiHristos]ineloculnostruîntrupulde via]\f\c\torDumnezeu-omenescalluiHristos-Biserica,ce,caosingur\[ide nedesp\r]it fiin]\ ceresc-p\mînteasc\ Dumnezeu-omeneasc\, se întinde de la p\mîntpîn\maipresusdetoatecerurilecerurilor.Cucîtomultr\ie[temaimult plin\tateaharuluiluiHristos,cuatîtaremaimultedaruriînelînsu[i[icuatîtse revars\prinel,caprintr-unde-un-trupcuHristos,puterileDumnezeu-omene[ti aleBisericiiluiHristos,aletrupuluiluiHristos,putericarenecur\]escdetot p\catul,nesfin]esc,neîn-dumnezeiesc,neîn-dumnezeu-înomenesc.Astfelstînd lucrurile,fiecaredinnoitr\ie[teînto]i[ipentruto]i,fiindc\unsingurtrup sîntemto]i.Deaceease[ibucur\fiecarededarurilefra]ilors\i,maialescînd elesîntmaimaridecîtalesale.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

SFINTELETAINE

ToateTaineleluiDumnezeusîntsfinte.Totces-af\cuts-af\cutprina-

tot-Sfîntul Dumnezeu-Cuvîntul. Iar tot ce este din Dumnezeu-Cuvîntul este cuvînt\tor[isfînt.F\r\Dumnezeu-Cuvîntulnus-af\cutnimicdinceleces-au

f\cut(Ioan1:3;Coloseni1:16;Evrei2:10).ÎntoatelumileluiDumnezeutotule

sfînt,afar\dep\cat;iarp\catulestereauaîntrebuin]arealibert\]iidec\tre fiin]elezidite.Exemple:diavolul[iomul.Libertateaester\uîntrebuin]at\atunci cînd e îndreptat\ împotriva lui Dumnezeu. P\catul s\vîr[it na[te moarte. Diavolularedou\puteridec\petenie:p\catul[imoartea.Cuajutorullor,el biruieoamenii[ist\pîne[teasupralor.Împ\r\]iap\catului[iamor]iiestechiar iadul,pentruofiin]\zidit\dup\chipulluiDumnezeu,cumeomul. F\c\toratoate,Dumnezeu-CuvîntulSefaceompentrua-lslobozipeom de p\cat [i de moarte, [i astfel a-l slobozi de diavol [i de iad. Dumnezeu- Cuvîntul s\vîr[e[te aceasta, ca Dumnezeu-Om, prin întreaga Sa nevoin]\

Dumnezeu-omeneasc\depep\mînt,delaÎntruparepîn\laÎn\l]are.Printoat\ aceast\ nevoin]\, El întemeiaz\ Biserica prin Sine [i pe Sine, lucrînd în ea mîntuirea oamenilor cu ajutorul Sfintelor Taine [i sfintelor fapte bune ale DuhuluiSfînt.El,Dumnezeu-Omul,DomnulIisusHristos,EleBiserica,Ele Preasfîntaa-tot-Tain\,încare[idincaresînttoateSfinteleTaine,începîndcu SfîntaTain\aBotezului. ToateînBiseric\sîntSfînt\Tain\,toate:delalucrulcelmaim\runt,pîn\

lacelmaimare,pentruc\totulestecufundatînnegr\itasfin]enieaDumnezeu-

Omuluiceluif\r\dep\cat,aDomnuluiHristos.CaBiseric\,Dumnezeu-Omul cuprindetoatelumile,fiindc\toatelumilesîntzidirialeLui,toatesîntziditeprin

El[ipentruEl(Coloseni1:16-20).Ele[iZiditorul,[iscopultuturorzidirilor,al

tuturor f\pturilor: El este capul trupului Bisericii (Coloseni 1:18); [i înc\:

BisericaetrupulLui,plinireaCeluicepline[tetoateîntruto]i(Efeseni1:23).

Pentruaceasta,înElsînta-tot-cuprinz\toare[imîntuirea,[iîn-dumnezeirea,[i în-dumnezeu-înomenirea,[iîn-cre[tinarea,[itotceestemaides\vîr[it,decare are trebuin]\ fiin]a omeneasc\ în toate lumile [i în toate vie]ile. La aceasta slujesctoateSfinteleTainealeBisericiiLui[itoatesfintelefaptebune.Iarpe primulloc:SfîntaTain\aBotezului,SfîntaTain\aMirungerii[iSfîntaTain\a Euharistiei. Prin Sfîntul Botez, ne îmbr\c\m în Domnul Hristos, iar prin Sfînta

EuharistieprimimpeDomnulHristosîntreg,pentrumîntuireanoastr\prinîn-

dumnezeire,prinîn-cre[tinare,prinîn-dumnezeu-înomenire.C\cia-tot-bunul Domn S-a ar\tat ca Dumnezeu-Om în lumea noastr\ p\mînteasc\, [i, prin Biseric\, a r\mas în ea ca Dumnezeu-Om. {i astfel, în El s\l\[luie[tetoat\

plin\tateaDumnezeiriitrupe[teswmatikw"(Coloseni2:9),cuunsingur]el:ca

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

to]is\neumplemdeaceast\plin\tateaDumnezeirii(Coloseni2:10);cato]is\

neîn-dumnezeim,în-dumnezeu-înomenim,în-cre[tin\m,în-treimific\m;cato]i

s\nefacem"dumnezeidup\har",dumnezei-oamenidup\har.

Dumnezeu-Omul este marea tain\ a bunei-credin]e (blagocestiei) (1

Timotei3:16),mareatain\acredin]eiDumnezeu-omene[ti,[iînDumnezeu-

Omul sînt toate Tainele Bisericii. Una [i aceea[i a-tot-Dumnezeiasc\ Tain\ ipostatic\aceleide-adouaFe]eaPreasfinteiTreimistr\bate[iumpletoate TaineleBisericii,[itotceeînea,[itotceedinea.FieceSfînt\Tain\izvor\[te din [i sfîr[e[te în Sfînta Tain\ a Bisericii: în Sfînta Tain\ a întrup\rii lui Dumnezeu,aDumnezeu-Omului,aDumnezeu-omenit\]ii.Cuadev\rat,fiecare Sfînt\Tain\estea-tot-întreag\înBiseric\;îns\lafeleste[iîntreagaBiseric\în fiecareSfînt\Tain\. ÎnBiseric\,totuleSfînt\Tain\.OriceierurgieeSfînt\Tain\.Chiaruna mic\,chiar[iceamaimic\?Da.Oricaredintreeleestelafeldeuria[\caîns\[i Taina Bisericii. Fiindc\ [i cea mai mic\ dintre ele este, în organismul Dumnezeu-omenescalBisericii,într-oleg\tur\organic\,vie,cuîntreagaTain\ a Bisericii: cu Însu[i Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos. Numai o pild\:

rînduialasfin]iriimiciaapei.Oslujb\mic\,darcenecuprins\sfînt\minune, necuprins\caîns\[iBiserica!Aceast\minuneiubit\str\batededou\miideani milioane[imilioanedesufletedecre[tiniortodoc[i,lecur\]e[te,lesfin]e[te,le îns\n\to[e[te,lenemure[te;[inuînceteaz\,nicinuvaîncetas\lucreze,cîtvor d\inui p\mîntul [i cerul.Iaraghiasmamic\estedoarunadinnenum\ratele SfinteTainecefacneîncetatminuniînBisericaOrtodox\aluiHristos. Dar[ioricesfînt\fapt\bun\dinsufletulcre[tinuluiortodoxesteoSfînt\ Tain\.Pentruc\fiecaredineleesteînleg\tur\organic\genetic\cuSfîntaTain\ aBotezului,iarprinea,cuîntreagaTain\Dumnezeu-omeneasc\aBisericii. Astfel:credin]aesteosfînt\fapt\bun\,[iprinînsu[iacestfaptesteoSfînt\ Tain\princarecre[tinulortodoxtr\ie[teneîncetat.Iarsfîntacredin]\,cuputerea luminiisale,d\na[tereînsufletullui[icelorlaltesfintefaptebune:rug\ciunii,

dragostei,n\dejdii,postirii,milosteniei,smereniei,blînde]ii {ifiecaredinele estelarînduleioTain\.Toate(faptebune[iTaine)sehr\nescunapealta, tr\iescunaprinalta,senemuresc[iseînve[nicescunapealta.{itotceestedin elesfînteste.Dreptaceea,nuestenum\rTainelorînBisericaluiHristos,în

aceast\a-tot-cuprinz\toaresfînt\a-tot-Tain\ceresc-p\mînteasc\aDumnezeu-

Omului.Înea,[ifiecare"Doamnemiluie[te"esteoSfînt\Tain\,[ifiecare

lacrim\depoc\in]\,[ifiecaresuspinalrug\ciunii,[ifiecarestrig\tdetînguire.

a)SfîntaTain\aBotezului

BotezulesteSfîntaTain\aîn-cre[tin\rii,aîn-dumnezeu-înomenirii,[i

prinaceastaaîn-treimific\rii:celbotezatseîmbrac\înHristos,tr\indmoartea[i

înviereaLui;sepred\înîntregimeluiHristos[iprime[tepeHristosîntreg,se

facede-un-trupcuHristos[iîntreagaBiseric\Dumnezeu-omeneasc\sefacea

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

lui.Fiin]aomuluiceadup\chipulluiDumnezeudobînde[teînSfîntulBotez întregulprogramnemuritoralvie]iisale:atr\iînDomnulHristos,[iasetr\i ve[nicpesinecafiin]\dup\chipulluiHristos,[iaseumplef\r\contenirede puterileDumnezeie[tialeDumnezeu-Omului.Dinclipabotezului,începevia]a cre[tinuluiînBiseric\,adic\via]aîn-cre[tin\riidesineharice[idebun\voie 29 , cuajutorulSfintelorTaine[isfintelorfaptebune.Întreagavia]\ceurmeaz\a cre[tinuluiesteînmul]ireatalan]ilordobîndi]ilaSfîntulBotez.Prinbotez,omul sefacebiseric\vieaPreasfinteiTreimi:întreagaluivia]\sedesf\[oar\dela Tat\l,prinFiul,înDuhulSfînt.Încre[tinlucreaz\toateputeriledefaptebune harice 30 ,careîn-cre[tineaz\[iîn-treimific\fiin]alui:dumnezeu-omulpoten]ial seface-prinDumnezeu-Omul,înBiseric\-dumnezeu-omharic.Totul[iîntru to]i-Hristos,acestaestescopul[iprogramulvie]iicre[tine,atîtîntimp,cît[iîn

ve[nicie(Coloseni3:11).

b)SfîntaTain\aMirungerii De[i se d\ prin lucrarea nevoin]ei Dumnezeu-omene[ti a singurului iubitor de oameni, Domnul Hristos, mirungerea este mai cu seam\ Taina

SfîntuluiDuh.Într-adev\r,SfîntaTain\aBotezului[iSfîntaTain\aMirungerii

sîntoTain\îndoit-una.PrimitprinSfîntulBotezînDumnezeu-OmulHristos,în

trupulLui,Biserica,cre[tinulprime[teînSfîntaTain\aMirungerii"pecetea

daruluiSfîntuluiDuh",adic\harulDuhuluiSfînt.Fiindc\,înSfîntulBotez-

dup\ cuvintele de Dumnezeu în]elep]itului Cabasila - cre[tinul dobînde[teo nou\fiin]\[ifiin]areadup\Hristos–toeinaikaiolw"uposthnaikata Criston 31 ;iarînSfîntaMirungereised\ruiesctoateputerile,[idarurile[i energiile harice în-cre[tin\toare ale Duhului Sfînt, pentru via]a cea nou\ în Hristos,via]adumnezeu-omeneasc\.ÎnSfîntaMirungere,persoanaomeneasc\ esteuns\cuDuhulSfîntdup\chipul[iasem\nareaUnsuluiluiDumnezeu,a Dumnezeu-Omului Hristos. În aceast\ Sfînt\ Tain\ se prelunge[te Sfînta Cincizecime,carenuînceteaz\niciodat\înBisericaluiHristos.

c)SfîntaTain\aEuharistiei Sfîntulprogram[isfîntanevoin]\asfinteiTaineaBotezuluiseîmpline[te cel mai des\vîr[it în Sfînta Tain\ a Împ\rt\[aniei: deplina în-cre[tinare, în- dumnezeu-înomenire. Aici se tr\ie[te haric întreaga iconomie Dumnezeu- omeneasc\amîntuirii,delaÎntruparepîn\laÎn\l]are,cavia]\avie]iinoastre[i casufletalsufletuluinostru.SfîntaLiturghieeste,dup\cuvîntuldeDumnezeu insuflat al Sfîntului Teodor Studitul, repetarea întregii iconomii Dumnezeu-

29 blagodatno-dobrovoljnog(n.tr.)

30 blagodatno-vrlinske(n.tr.)

31 DevitainChristo,lib.I:PG150,504A. Vezi[itraducerearomâneascaaluiTeodorBodogae,Desprevia]a`n

Hristos, `n volumul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeie[tii liturghii [i Despre via]a `n Hristos, Editura

ArhiepiscopieiBucure[tilor,Bucure[ti,1989.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

omene[ti a mîntuirii 32 . Aceasta se accentueaz\ îndeosebi la sfîr[itul Sfintei

],

Hristoase, Dumnezeul nostru, Taina iconomiei mîntuirii Tale." 33 Temeiul SfinteiEuharistii,dup\Sfin]iiP\rin]i,esteurm\torul:"Dumnezeusefaceomca omuls\sefac\Dumnezeu."{icelceseîmp\rt\[e[tem\rturise[tecusmerenie:

"Trupul lui Dumnezeu m\ în-dumnezeie[te [i m\ hr\ne[te: în-dumnezeie[te duhul,iarminteaohr\ne[teînchipstr\in."Lamijlocesteostr\in\,nespusde maretain\;celceseîmp\rt\[e[tetremur\totdespaim\[iî[igr\ie[telui-[ila fiecareîmp\rt\[anie:"Uitîndu-teladeDumnezeuf\c\torulsînge,omule,s\te cuprind\spaima."{icelceseîmp\rt\[e[tetr\ie[teneasemuitabun\-vestirea tuturor lumilor omene[ti: se umple de toat\ plinirea Dumnezeirii – pan to

plhrwmatouQeou(Efeseni3:19;v.Coloseni2:10).

Liturghii a Marelui Vasilie, unde se spune: "Plinitu-s-a [i s-a s\vîr[it [

Sfînta Împ\rt\[ire este apogeul realismului Dumnezeu-omenesc. Dela ÎntrupareaDumnezeu-Cuvîntului,Dumnezeu-OmulDomnulHristosS-af\cut realitateaceamaiv\dit\,[imaif\r\demoarte[imaive[nic\atuturorlumilor. Maialesalumilornoastreomene[ti.CunoiesteHristos,cunoiesteDumnezeu

=Emanuil,cunoiesteDumnezeuînveci(Matei1:23).Celmaiconving\tor

martoralacestuifaptesteBiserica,trupulDumnezeu-omenescalluiHristos.

Biserica-trupulluiHristos;Euharistia-trupulluiHristos.Identitatedeesen]\:

BisericaînEuharistie,EuharistieînBiseric\.UndenuesteDumnezeu-Omul, acolonuesteBiseric\;iarundenuesteBiseric\,acolonuexist\Euharistie.În afaraacestora,totulesteerezie,nebiseric\,antibiseric\,pseudobiseric\.Catrup al lui Hristos, Biserica este unitate soborniceasc\, dar tot a[a [i unitate a sobornicit\]ii.Acestlucruseîntîmpl\[ipentruEuharistiecatrupalluiHristos:

unsingurtrupsîntemnoi,ceimul]i,[iosingur\pîine,c\to]idinaceea[ipîine

neîmp\rt\[im(1Corinteni10:16-17).Da,unsingurtrupsîntemnoi,ceimul]i,

[i asta sub un singur cap: Dumnezeu-Omul Hristos. Drept aceea, atît în Euharistie,cît[iînBiseric\,Dumnezeu-OmulHristosestetotul[itoate:{iEl

estemaiînaintedetoate,[itoatesîntînEl(Coloseni1:17).

32 Dup\ Sfîntul Teodor Studitul, Sfînta Euharistie e "centrul întregii iconomii a mîntuirii", Operele

PreacuviosuluiTeodorStuditul,tom1,p.126,Sankt-Peterburg,1907.

33 Acela[ilucruesteexprimatindirect[ilasfîr[itulLiturghieiSfîntuluiIoanGur\deAur.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

SFINTELEFAPTEBUNE

ÎnaintedeîntrupareaDumnezeu-Cuvîntului,înaintedeDumnezeu-Omul DomnulHristos,înlumeanoastr\p\mînteasc\faptelebuneerauni[ten\luciri ireale,ni[ten\zuin]edeneîmplinit,ni[teideilipsitedevia]\.A[aaufosteleîn toate religiile necre[tine, în toate filosofiile, eticile, sociologiile, culturile, civiliza]iile ne-Dumnezeu-omene[ti. Dumnezeu-Omul Hristos este cea dintîi personificareatuturorsfintelorfaptebune[iprimades\vîr[it\înf\ptuirealorpe p\mînt. Faptele bune [i Domnul Hristos sînt una. Adev\rul acesta îl bine- veste[teSfîntulMaximM\rturisitorul:"Însu[iDomnulnostruIisusHristoseste fiin]a tuturor faptelor bune." 34 Numai în lumea noastr\ p\mînteasc\ a dat DomnulHristostrupfaptelorbune,ca[iBisericii.DarîntrucîtDomnulHristos esteîntregînBiseric\-eaestetrupulLui,iarElestecapulei-dreptaceea[i toatefapteleLuibuneviaz\înBiseric\.{im\dulareleBisericii,careviaz\înea, viaz\înacestesfintefaptebune[idup\m\surarîvneiloratingalormîntuire, în-cre[tinare,în-dumnezeire,în-dumnezeu-înomenire. ÎnBiseric\,prinSfinteleTaine[isfintelefaptebune,Dumnezeu-Omul

HristosSes\l\[luie[teînnoi[itr\ie[teînnoi.PrinSfîntulBotez,omulseîn-

cre[tineaz\, iar dup\ aceea în-cre[tineaz\ întreaga sa via]\, o în-dumnezeu-

înomene[teprincelelaltesfinteTaine[isfintefaptebune.Oricesfînt\fapt\

bun\esteonevoin]\cufoartemulteramuri.Înfrunteasfintelorfaptebunest\

credin]a.Eaester\d\cina[iinimatuturorsfintelorfaptebune.Dincredin]\se

nasctoatesfintelefaptebune:rug\ciunea,dragostea,poc\in]a,smerenia,postul,

blînde]ea,milostenia[icelelalte.Adev\rulacestaîlbineveste[teSfîntulApostol,

spunîndcre[tinilor:Toat\silin]apunînd,ad\uga]ilacredin]avoastr\faptabun\

-enthpiseihmwnthnarethn(2Petru1:5);sau,maimult:a-tot-faptabun\=

Domnul Hristos, fiindc\ sînte]i datori s\ m\rturisi]i prin via]a voastr\ toate

faptelebune-ta"areta"-DomnuluiHristos(1Petru2:9).Fiecarefapt\bun\

esteneap\rattrebuincioas\omuluipentrumîntuire.Cas\ating\mîntuirea,omul are neap\rat\ trebuin]\ a se nevoi [i cu nevoin]a credin]ei, [i cu nevoin]a dragostei, [i cu nevoin]a rug\ciunii, [i cu nevoin]a postului, [i cu nevoin]a fiec\rei fapte bune evanghelice.F\r\credin]\nuestemîntuire,c\cif\r\de

credin]\nuestecuputin]\abine-pl\cealuiDumnezeu(Evrei11:6).Deopotriv\

îns\,nuestecuputin]\mîntuireaf\r\dragoste,nicif\r\rug\ciune,nicif\r\ post,nicif\r\milostenie,nicif\r\celelaltesfintefaptebune.Aceastasevede limpededinSfîntaEvanghelieaMîntuitorului,pecareElapropov\duit-oatîtîn persoan\,cît[iprinsfin]iiS\ibinevestitori:Apostolii[iP\rin]ii.Dreptaceea,de Dumnezeu în]elep]itul nevoitor ortodox Nichita Stithat, ucenicul Sfîntului SimeonNoulTeolog,bine-veste[teînasaM\rturisiredecredin]\:"Credem[i

34 Oudiagarpantwnaretwnauto"estinoKurio"hmwnIisou"Cristo"(Ambigua:PG91,1018D)

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

întrebuincioasavia]\curat\[iîmbun\t\]it\,careîmpreun\cudreaptacredin]\

estetrebuincioas\mîntuirii." 35 "Dumnezeuestefaptabun\a-tot-des\vîr[it\-hpantelh"areth". 36 Aceasta e înv\]\tura apostoleasc\-p\rinteasc\, aceasta e Predania sfînt\ a BisericiiluiHristos."FireaDumnezeiasc\esteizvorulatoat\faptabun\." 37 "Scopul vie]ii îmbun\t\]ite: asem\narea cu Dumnezeu – h pro" to qeion omoiwsi"." 38 Dreptaceea,"înfaptabun\esteunsingurhotaraldes\vîr[irii:a nuaveaniciunhotar" 39 .

Dintoateacestepricini,f\r\sfintelefaptebuneomulnuaremîntuire,în-

dumnezeire, în-cre[tinare, rai, Împ\r\]ia cerurilor. Sfintele Taine sînt, f\r\ îndoial\,sfintedogmealecredin]einoastre,alemîntuiriinoastre.Îns\[isfintele fapte bune sînt deopotriv\ sfinte dogme ale credin]ei noastre, ale mîntuirii noastre.F\r\SfîntulBoteznuestemîntuire.Aceastaeodogm\deneschimbata mîntuiriiînDumnezeu-omeneascaBiseric\aMîntuitorului.Dar[if\r\credin]\, [if\r\dragoste,nuestemîntuire.Pentruaceea,[icredin]a,[idragosteasînt,de asemenea, dogme de neschimbat ale mîntuirii. Fiecare Sfînt\ Tain\ este o dogm\; [i fiecare sfînt\ fapt\ bun\ evanghelic\ este o dogm\. Atît Sfintele

Taine, cît [i sfintele fapte bune alc\tuiesc o singur\ nevoin]\ organic\ nedesp\r]it\amîntuirii,nevoin]aDumnezeu-omeneasc\amîntuirii. PoruncileDomnuluidinEvanghelienusîntaltcevadecîtdogmemorale. Depild\:fiecarefericiredinPredicadepeMunteesteodogm\.F\r\prima fericire, nu este mîntuire, c\ci f\r\ smerenie nu este mîntuire. La fel: f\r\ rug\ciune, f\r\ postire, f\r\ dragoste - nu este mîntuire. Toate acestea sînt dogmeeticeevanghelice,purureaneap\rattrebuincioase,purureanestr\mutate, pururea de datoria tuturor. Fiecare sfînt\ fapt\ bun\ este o dogm\, o sfînt\ dogm\avie]iicre[tine[ti.Iarmaiînaintedetoate-credin]alucr\toareprin

dragoste(Galateni5:6).Toatefaptelebune=toateporuncilecresc,izvor\sc,

înfloresc din credin]\. Este un adev\r Dumnezeu-omenesc: toate dogmele moralesîntneap\rattrebuincioasepentrumîntuire,pentruîn-dumnezeire,pentru în-dumnezeu-omenire.Ele[isîntputeriDumnezeie[tiharice,devia]\f\c\toare, princareomulsemîntuie[te,în-dumnezeindu-secuajutorullor.Eleseînt\resc [isefaca-tot-puternicecuajutorulSfintelorTaine:apoc\in]ei,am\rturisirii,a Împ\rt\[aniei Faptele bune evanghelice sînt sfinte puteri Dumnezeu-omene[ti ce izvor\scdinDumnezeu-OmulHristos[iauputereDumnezeu-omeneasc\.Ca atare,elesîntînacela[itimpputeride-dumnezei-f\c\toare,în-dumnezeitoare:pe omulcre[tinîlschimb\lafa]\,îlîn-dumnezeu-înomenesc,îlîn-dumnezeiesc.

35 Proekqesi"omologia"kaipistew",Opusculesetlettres,SC81,p.460.

36 SfîntulGrigoriealNyssei,DevitaMoysis,PG44,301A.

37 SfîntulGrigoriealNyssei,Deanimaetressurectione,PG46,104A.

38 SfîntulGrigoriealNyssei,Debeatitudine,PG44,1200C.

39 SfîntulGrigoriealNyssei,DevitaMoysis,PG44,300D.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Aceasta este deosebirea de temelie dintre faptele bune evanghelice

Dumnezeu-omene[ti [i toate faptele bune necre[tine, fie ele filosofice, religioase, [tiin]ifice, culturale, civilizatorice, politice. În fiecare fapt\ bun\ evanghelic\,Dumnezeu-omeneasc\,lucreaz\neîncetatîmpreun\Dumnezeu[i omul. Sinergismul Dumnezeu-omenesc, împreun\-lucrarea Dumnezeu- omeneasc\, este legea de temelie a tuturor faptelor bune evanghelice. Dup\ nemuritoareabun\-vestireasfîntuluiApostol,sîntemîmpreun\-lucr\toriailui Dumnezeu qeou esmen sunergoi (1 Corinteni 3:9). Libertatea cea dup\ chipulluiDumnezeuafiin]eiomene[tiasigur\omuluiîmpreun\-lucrareadup\ chipulDumnezeiesccuDumnezeu.Fiecarenevoin]\Dumnezeu-omeneasc\este onevoin]\haric\debun\voieaomului.Cump\naDumnezeu-omeneasc\în nevoin]ele omene[ti întru faptele bune o p\streaz\ DomnulIisusHristos,în calitatea Sa de cap al Bisericii [i al tuturor m\dularelor ei, în a[a fel încît Dumnezeiescul s\ nu p\gubeasc\ omenescul, [i nici omenescul s\ nu p\gubeasc\Dumnezeiescul. În nevoin]a mîntuirii omului, Dumnezeu Se arat\, prin puterile mîntuitoare,înSfinteleTaine;iaromul,înnevoin]amîntuiriisale,searat\prin sfintele fapte bune.Întresfintelefaptebune,credin]aesteceadintîi,atîtca obîr[ie,cît[icanum\r.Dineaiauna[teretoatecelelaltefaptebune:dragostea, rug\ciunea, n\dejdea, postirea, smerenia, blînde]ea, milostivirea, poc\in]a [i celelalte. În toate le ajut\ [i împreun\-lucreaz\ cu ele sfintele puteri Dumnezeie[tialeSfintelorTaine.Înnevoin]amîntuirii,SfinteleTaine[isfintele fapte bune alc\tuiesc un singur întreg Dumnezeu-omenesc. În lucrarea de mîntuire,împreun\-lucrareaharuluiDumnezeiescculibertateaceadup\chipul luiDumnezeuaomuluisedesf\[oar\dup\legilePersoaneiDumnezeu-omene[ti

aluiHristos,caredomnesc[iîntrupulDumnezeu-omenescalluiHristos-

Biserica,fiindvalabile[iobligatoriipentrufiecarem\dularalBisericii.Atît

harulluiDumnezeu,cît[ilibertateaceadup\chipulluiDumnezeuaomuluisînt

deopotriv\lucr\toare.Fiindc\Dumnezeupenimeninumîntuie[tecude-asila.

Dac\omulnuvreafaptabun\,adic\credin]a[itoatecelelaltefaptebune,elnu aremîntuire,estemort,esteunhoit.Deasemenea,dac\nuvreaSfinteleTaine, nu are mîntuire, este mort pentru Dumnezeu, este un hoit. "Nu e a tuturor

credin]a"(2Tesaloniceni3:2)

În]elepciunearug\ciuniiBisericiibineveste[tef\r\t\cere:Dumnezeueste

"Dumnezeulmilei","Dumnezeulbun\t\]ii","Dumnezeuliubiriideoameni".Pe

scurt:DumnezeuesteDumnezeulatoat\faptabun\.UnastfeldeDumnezeu

esteînrealitateanoastr\p\mînteasc\,omeneasc\,istoric\,numaiDumnezeu-

OmulHristos.Elestecuadev\ratpersonificarea,[ipilda,[iicoana,oric\rei fapte bune. Ca dragoste, El este dragostea des\vîr[it\; ca bun\tate, El este bun\tateades\vîr[it\;caiubiredeoameni,Elesteiubireadeoamenides\vîr[it\. Sepoatespunecua-tot-încredin]are:Dumnezeu-Omulestea-tot-faptabun\.Pe scurt:Elestedes\vîr[ireaDumnezeu-omeneasc\aoric\reifaptebune.Pentru

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

aceasta,scopulvie]iioric\ruicre[tinestea-tot-îmbun\t\]irea,în-cre[tinarea,în-

dumnezeu-omenirea, în-treimificarea. Da, în-treimificare: fiindc\ acolo unde esteFiul,acoloeste[iTat\l,acoloeste[iDuhulSfînt:ÎntreagaDumnezeireîn treiIpostasuri[inedesp\r]it\. În Dumnezeu-Omul Hristos, fiece fapt\ bun\ este [i Dumnezeie[te des\vîr[it\,[ipetemeiDumnezeu-omenescdes\vîr[it\,[icaatareomulpoate ajungelaea[iopoateînf\ptui.Omul,fiindziditdup\chipulluiDumnezeu, adic\dup\chipulluiHristos,arechiarînaceast\fireasasemin]eleceledup\ chipul lui Hristos ale sfintelor fapte bune Dumnezeie[ti. Domnul Hristos Dumnezeu,f\cîndu-Seom,nearat\înSine[iînvia]aSatoateacestefaptebune în plin\tatea [i des\vîr[irea lor Dumnezeu-omeneasc\. {i fiecare om,dus[i c\l\uzit de Dumnezeu-Omul Domnul Hristos, poate s\ dezvolte pîn\ la des\vîr[irefaptelebuneînfireasaceadup\chipulcuHristos.Dac\omulnuar fifostziditdup\chipulluiDumnezeu,faptelebuneDumnezeie[tiarfifost pentrufirealuinefire[ti,împotrivafirii,impuseînchipmecanic;îns\,devreme ceomulafostziditdup\chipulluiDumnezeu,faptelebuneDumnezeie[tisînt pentruel[ifire[ti,[icuputin]\deînf\ptuit,[icutotulpotrivite[ifiriilui omene[ti.Dumnezeu,f\cîndu-Seom,aar\tatcaDumnezeu-Om,înrealitatea noastr\p\mînteasc\,petemeiomene[teevident[iconving\tor,adev\rulacesta:

Dumnezeu-Omulestefaptabun\=Dumnezeu-Omulestea-tot-faptabun\;înEl [iprinEl,omul,cafiin]\dup\chipulluiDumnezeu,poate-prinostenealasa ceadebun\voie,cuîmpreun\-lucrareaharuluiSfintelorTaine-s\ajung\la toat\faptabun\[is\tr\iasc\a-tot-faptabun\.ÎntrupulDumnezeu-omenescal BisericiiluiHristos,totceestealluiHristossefacealnostru,prinurmare[i fapta bun\ a Lui, [i îns\[i a-tot-fapta bun\. În aceasta st\ întreaga moral\ evanghelic\Dumnezeu-omeneasc\,întreagamoral\aBisericii[iam\dularelor ei.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

IERARHIABISERICEASC|

Înesen]\,[iîntoatevredniciile[idimensiunileeiDumnezeu-omene[ti, ierarhiaestedela"ve[niculArhiereu",Dumnezeu-OmulHristos,ceadeadoua Fa]\aSfinteiTreimi.Dreptaceea,Dumnezeu-omenitateae[iesen]a[im\sura

ierarhiei,ierarhicit\]ii.AceastaestedelaEl,[iElesteînea(Efeseni4:11-13).

DeaceeaElSe[iidentific\peSinecuea,binevestindSfin]ilorApostoli:Cel

carev\ascult\,peMinem\ascult\;[icelcev\nesocote[te,peMinem\ nesocote[te {i,iat\,Eusîntcuvoiîntoatezilele,pîn\lasfîr[itulveacului

(Luca10:16;Matei28:20).A[adar,acoloundeesteDumnezeu-OmulDomnul

Hristos,ve[niculArhiereu,acoloeste[iierarhia[ipreo]iave[nic\(Evrei7:21-

27). Biserica, fiind trupul Dumnezeu-OmuluiHristos,estesinguraadev\rat\ posesoare [i p\str\toare ve[nic\ a preo]iei [i ierarhiei ve[nice, Dumnezeu- omene[ti;care,prinsfin]eniasaDumnezeu-omeneasc\,revars\[iîmpartef\r\ încetare,prinSfinteleTaine,toateputerileDumnezeie[titrebuincioasefiin]ei

omene[ti pentru buna-credin]\ = pentru via]a Dumnezeu-omeneasc\, atît în lumea aceasta, cît [i în cea de dincolo, pentru în-dumnezeire, pentru în-

dumnezeu-omenire(v.2Petru1:2-4).Închipfiresc[ilogic,toateacestease

împlinesc [i fiin]eaz\ în Biseric\ în calitatea acesteia de trup, de organism

Dumnezeu-omenesc,încaredomnescf\r\încetarelegilecapuluiDumnezeu-

omenesc,aleDomnuluiIisusHristos.Dreptaceea,întoat\SfîntaPredaniea Apostolilor[iSfin]ilorP\rin]iîmp\r\]e[teadev\rul:"EpiscopuleînBiseric\[i Biserica în episcop." 40 {i înc\: "Unde este Hristos, acolo este [i Biserica

soborniceasc\." 41 Sf.IgnatiePurt\toruldeDumnezeu,ucenicalApostolilor, porunce[tecre[tinilor:"Cuto]iis\cinsti]ipediaconicapeoporunc\aluiIisus Hristos,peepiscopcapeIisusHristos,FiulluiDumnezeuTat\l,iarpepresviteri capeoadunarealuiDumnezeu,capesoborulApostolilor.F\r\ace[tia,nueste Biseric\." 42 Atît ca organism, cît [i ca organiza]ie, Biserica este o fiin]\ cu totul singular\ în lumea noastr\ p\mînteasc\. Ca organism, ea e un organism Dumnezeu-omenesc,eÎnsu[iDomnulIisusHristos,prelungitîntoateveacurile [iîntoat\ve[nicia.{icaorganiza]ieBisericaeste,deasemenea,oorganiza]ie Dumnezeu-omeneasc\:aclerului,amirenilor[iacelorlalteelementep\mînte[ti dimpreun\ cu ei. În toate acestea îns\, Dumnezeu-Omul [i Dumnezeu- omenitateasîntînveac[ides\vîr[itaa-tot-valoare,[isupremaa-tot-m\sur\.{i în ce prive[te calitatea de organiza]ie a Bisericii Dumnezeu-Omul este întotdeaunasingurulcapalei.IaracoloundeEl,Dumnezeu-Omul,esteînlocuit

40 SfîntulCiprian:"EpiscopusestinEcclesia,etEcclesiainepiscopo".(Epist.66:69).

41 Sfîntul Ignatie Purt\torul de Dumnezeu: "opou an h Ihsou" Cristo", ekei h kaqolikhekklhsia".

Epistolac\treSmirneni,VIII:2.

42 Acela[i,Epistolac\treTralieni,III.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

cuunom,fieacestadeosut\deori"infailibil",acoloIsetaiecapulDumnezeu-

Omului, [i nu mai e Biserica. Nu mai e ierarhia Dumnezeu-omeneasc\, apostoleasc\,[iprinînsu[iacestfaptdisparesuccesiuneaapostolic\. În întregimea sa, Sfînta Predanie a Bisericii Ortodoxe este Însu[i Dumnezeu-OmulDomnulHristos.{icearputeaoameniis\dea[is\adauge Sfintei Predanii = a-tot-des\vîr[itului Dumnezeu-Om Hristos? În fa]a a-tot- bogatuluiDumnezeu-Om,to]ioameniidintoatetimpuriledepeaceast\planet\ aluiDumnezeu[ifiecareomînpartenusîntaltcevadecîtcer[etorinimicnici. Cer[etorinimicnici,care,prinp\cat,aus\r\citdetotcaurmareamor]ii,carele r\pe[tetotceesteDumnezeiesc,totceesteceresc,totceestef\r\demoarte,tot ceeve[nic.Iara-tot-bunul[ia-tot-milostivulDomnHristos,pentrucredin]a apostoleasc\înEl,d\ruie[tefiec\ruiomtoateve[nicele[iniciodat\c\z\toarele bog\]ii Dumnezeie[ti: adev\rul ve[nic, dreptatea ve[nic\, dragostea ve[nic\, via]ave[nic\[itoatecelelalte,pecarenumaiDumnezeuldragostei-singurul iubitordeoameniadev\rat-lepoated\ruiunuiom.Dreptaceea,pentrufiin]a omeneasc\nuexist\întoatelumiledecîtosingur\bun\vestireadev\rat\[io singur\bucurief\r\demoarte:Dumnezeu-Omul,DomnulHristosIisus.ÎnEl sînttoatetainele,atîtaleluiDumnezeu,cît[ialeomului.Mare[idulceeste tainacredin]einoastre,ablagocestieinoastre:DumnezeuS-aar\tatîntrup,în om. Aceasta este prima jum\tate a ve[nicului a-tot-adev\r. Iar cealalt\ este

aceasta:omuls-aar\tatînDumnezeu(v.1Timotei3:16).Pentrutoateaceste

pricini, minunatul Domn Hristos, Dumnezeu-Omul, este singurul lucru de trebuin]\ fiin]ei omene[ti [i neamului omenesc, în toate lumile v\zute [i

nev\zute(v.Luca10:42).

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

DUMNEZEIASCASLUJIREBISERICEASC|

{IPRAZNICELEBISERICE{TI

Întreaga via]\ a Bisericii este o neîncetat\ slujire a lui Dumnezeu, neîncetat\ slujb\, [i drept aceea în Biseric\ fiecare zi este un praznic: în Biseric\,înfiecarezisesluje[teluiDumnezeu[isepr\znuie[teunulsaumai mul]iSfin]i.ÎnBiseric\,via]aesteneîncetat\vie]uireîmpreun\cuto]iSfin]ii

(Efeseni3:18).Sfîntuldeast\zineîncredin]eaz\Sfin]ilordemîine,ceidemîine

-celordepoimîine,[ia[amaideparte:crugul(ciclul)anuluinuaresfîr[it. Pr\znuind praznicele [i Sfin]ii, tr\im în rug\ciune [i în adev\r harul lor [i sfintelelorfaptebune,dup\m\suracredin]einoastre:fiindc\Sfin]iinusînt altcevadecîtpersonificarea[iîntrupareasfintelorfaptebuneevanghelice,ale acestordogmef\r\demoartealecredin]einoastre,alemîntuiriinoastre. Ve[nicele adev\ruri ale sfintelor fapte bune se preschimb\ în via]a noastr\,maiîntîidetoate[iînceamaimarem\sur\,înrug\ciune,înslujb\. Rug\ciuneaesteclimatulcelmaipotrivitpentrusporireaatoat\faptabun\ evanghelic\. Slujbele pogoar\ darul în libertatea noastr\, iar harul lui Dumnezeu, înfr\]it cu libertatea noastr\, str\mut\ în via]\ adev\rurile evanghelicedogmatice[imorale.Bisericatoat\,catrupalluiHristos,iapartela aceastaprintrupuleuharistic,careesteceamaiînalt\"sfin]enieasfin]eniilor"în lumeanoastr\p\mînteasc\[iîntoatelumileomene[ti.Totuliaparteînsfîntul trup al Bisericii, întotdeauna împreun\ cu to]i Sfin]ii, la aceast\ împreun\- lucrare;[inoi,prinPreasfîntaN\sc\toaredeDumnezeu[iprinto]iSfin]ii,ne d\mpenoiîn[ine,[iuniipeal]ii[itoat\via]anoastr\luiHristosDumnezeu.În slujbeleBisericiitotulesteceresc-p\mîntesc,Dumnezeu-omenesc;totulune[te pe Dumnezeu cu oamenii, cerul cu p\mîntul, timpul cu ve[nicia; toate cele p\mînte[titr\iescprincer,totceestevremelnictr\ie[teprinve[nicie,totomul

tr\ie[teprinDumnezeu.Astfelsedesf\[oar\nestr\mutatanevoin]\Dumnezeu-

omeneasc\amîntuirii,în-dumnezeirii,în-dumnezeu-omenirii.Fiindc\Biserica

estecerulpep\mînt,Dumnezeuînom[iomulînDumnezeu.

Cinesîntmartoriiacestuifapt?To]iSfin]iiBisericiiluiHristos,dela

primulpîn\laceldinurm\.Toatesfintelec\r]ideslujb\ne-oarat\închipulcel

maigr\itor[ine-odovedescînchipulcelmaidenet\g\duit:fiecaresfîntal

Bisericiiesteurzitdinsfintelefaptebune;fiecares-aziditpesineprinsfintele

faptebune;fiecares-apref\cut[is-aschimbatlafa]\prinsfintelefaptebune.

Acestlucruestevalabil[ipentruSfin]iiApostoli,[ipentruSfin]iiMucenici,[i

pentruSfin]iiM\rturisitori,[ipentruSfin]iiProoroci,[ipentruSfin]iiCuvio[i,[i

pentruSfin]iiDoctorif\r\deargin]i,[ipentruto]iSfin]iiîndeob[te.Înfiecare

dintreeisîntdefa]\[ia-tot-lucr\toaresfintelefaptebune,înfruntecucredin]a.

Înfapt,fiecaresfînt\fapt\bun\esteonevoin]\debun\voiealibert\]iinoastre

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

celei dup\ chipul lui Dumnezeu. {i împreun\-lucrarea noastr\ personal\ cu Mîntuitorul,ceaspremîntuireanoastr\,st\maiîntîidetoateînsfintelefapte bune.Toatefaptelebunealc\tuiescunîntregorganic,unsingurorganism,un organism Dumnezeu-omenesc. Ele cresc una din cealalt\, [i tr\iesc una în cealalt\,[iseînt\rescunaîncealalt\,[isenemurescunaîncealalt\.Fiecefapt\

bun\ este într-un fel a-tot-fapt\ bun\. Astfel, credin]a este a-tot-fapt\ bun\:

fiindc\,dac\evie,eatrebuies\sep\strezeprindragoste,n\dejde,rug\ciune, postire, milostenie, poc\in]\ [i celelalte sfinte fapte bune. Chiar a[a: [i

rug\ciunea,[idragostea,[in\dejdea,[ipostirea,[itoatecelelaltefaptebune-

toatesehr\nescunadinalta,[iiauvia]\,[isedes\vîr[esc,[isenemuresc. To]i Sfin]ii lui Dumnezeu - Sfin]i]ii Ierarhi, Dumnezeie[tii Prooroci, cetele Cuvio[ilor, Sfintele Femei [i ceilal]i - s-au prosl\vit binepl\cînd lui Dumnezeuprinfapteîmbun\t\]ite–enaretoi"praxesi.IerarhiiluiHristos,[i ceataCuvio[ilor,[iaProorocilor,[iadunareatuturorDrep]ilor,str\lucindcu frumuse]ilefaptelorbuneauajunsîncorturilecere[ti 43 . ÎnBisericaOrtodox\,Dumnezeu-OmulesteAlfa[iOmega,Începutul[i

Sfîr[itul,Celdintîi[iCeldepeurm\(Apocalipsa1:8,10,17;21:6).Înea,

domnesclegiDumnezeu-omene[ti.Înea,totomulestelegiuit[icîrmuitdec\tre Dumnezeu;totceesteomenesc[ialomuluiestelegiuit[icîrmuitdeceeace esteDumnezeiesc[ialluiDumnezeu.Înea,omulesteîntotdeaunaînstarede rug\ciuneînaintealuiDumnezeu.CaorganismDumnezeu-omenesc,Biserica estecas\derug\ciune.Fiecarem\dularalBisericiiesteocelul\dup\chipullui Dumnezeu în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii. Mîntuirea este de fapt tr\ireanecurmat\aîntregiivie]iderug\ciuneaBisericii.Aceastaestenevoin]a îm-bisericirii. Fiecare m\dular al Bisericii tr\ie[te întreaga via]\ Dumnezeu- omeneasc\aBisericii,dup\m\suracredin]eilui[idup\m\suraSfintelorei Taine[isfinteloreifaptebune.FiecarecredinciosesteBiseric\înmic. Toat\ via]a Dumnezeu-omeneasc\ a Bisericii [i toate adev\rurile Dumnezeu-omene[ti ale Bisericii se arat\ în chipul cel mai des\vîr[it [i credinciosînslujbeleei.Înacesteases\vîr[e[te[isetr\ie[teînrug\ciunetotce esteDumnezeu-omenesc,[ipeacesttemeisepl\smuie[teteologiarug\ciunii.În întregimeasa,via]aliturgic\aBisericiiesteceamaicredincioas\predaniea Bisericii, ve[nic via [i nemuritoarea Sfînt\ Predanie. {i în ea este întreg minunatulDumnezeu-Om,DomnulIisusHristos,iarîmpreun\cuEl,[iprinEl [ipentruEl-Sfin]iiApostoli,Sfin]iiP\rin]i[iSfin]iito]i,delaprimulpîn\la celdinurm\. Slujbeleortodoxesîntvia]aadev\rat\[ivieaBisericii,lacareiaparte fiecarem\dularalBisericii,printr\ireaatotceesteDumnezeu-omenesc,atot ceeapostolesc,atotceealSfin]ilorP\rin]i.Înaceast\tr\ire,întregultrecut Dumnezeu-omenescalBisericiiesteîntotdeaunadefa]\caorealitateactual\[i caunprezentcontemporan.ÎnBiseric\,tottrecutulesteprezent[itotprezentul

43 Octoih,glas4,Sîmb\t\,laLiturghie,Fericirile.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

estetrecut.Defapt,înBiseric\exist\numaiprezentne]\rmurit.Totulesteînea

nemuritor [i sfînt, totul este apostole[te sobornicesc [i Dumnezeu-omene[te catolic,universal.Fiecareapar]inetuturor[ito]ifiec\ruia,potrivithariceiputeri a sfintei dragoste Dumnezeu-omene[ti, ce izvor\[te toat\ din sfînta credin]\

Dumnezeu-omeneasc\[inemure[teprincelelaltesfintefaptebuneDumnezeu-

omene[ti,[iînprimulrîndprinrug\ciune.

Aceast\dumnezeisc\tradi]ieliturgic\derug\ciuneaBisericiinep\ze[te

cufric\[icutremurplinedeevlavieceamaimarecomoar\atuturorlumilor

omene[ti:peDumnezeu-OmulHristosDomnul[itotceestealLui.Astfela

p\zit,El,îndeplin\tateaPersoaneiLuiDumnezeu-omene[ti,purureavia,a-tot-

des\vîr[ita, Sfînt\ Predanie a Bisericii. În toate slujbele Dumnezeie[ti se

s\vîr[e[te mereu Sfînta Tain\ Dumnezeu-omeneasc\ a Dumnezeu-omene[tii iconomii a mîntuirii. Mai cu seam\ în Sfînta Liturghie. În rug\ciunile de

, Hristoase Dumnezeul nostru, Taina iconomiei Tale – to th" oikonomia" musthrion".Tocmaip\rt\[ianoastr\vie,derug\ciune,laaceastaalc\tuie[te

mîntuireanoastr\,în-cre[tinareanoastr\,în-dumnezeireanoastr\,în-dumnezeu-

omenireanoastr\a-tot-cuprinz\toareprinBiseric\;într-uncuvînt:îm-bisericirea

noastr\a-tot-cuprinz\toare.Nevoin]adebun\voie,prinhar[ifaptebune,aîn-

dumnezeu-omenirii,esteîntotdeaunachiarnevoin]aîm-bisericirii. În fapt, mîntuirea omului st\ în tr\irea Dumnezeu-omeneasc\

soborniceasc\ împreun\ cu to]i Sfin]ii (Efeseni 3:15) în trupul Dumnezeu- omenescalBisericii.Tr\ireaaceastaesteneîncetat\,defiecarezi.Fiindc\în

fiecarezisepr\znuie[tecîteunsfîntsaumaimul]i,carelucreaz\[iîmpreun\-

lucreaz\lamîntuireanoastr\.P\rt\[ianoastr\derug\ciunecuSfin]iineasigur\ mîntuirea. Drept aceea este neap\rat trebuincioas\ pr\znuirea tuturor praznicelor, de la primul pîn\ la cel din urm\: a praznicelor Domne[ti, ale N\sc\toareideDumnezeu,îngere[ti,apostole[ti,mucenice[ti[iacelorlalte.De asemenea,toateslujbeledezi[idenoapte,delaprimapîn\laceadinurm\, zidesc mîntuirea noastr\. Iar prin toate acestea [i în toate acestea - întreg Dumnezeu-OmulHristos,caBiseric\,[icapalBisericii,[itrupalei,cutoate adev\rurilesfinte[inetrec\toare,[icuîntreagavia]\Dumnezeu-omeneasc\în toatenem\rginirile. În nem\surat de tainicul organism Dumnezeu-omenesc al Bisericii, se cre[teînprimulrîndprinrug\ciune,[itotdeaunasetr\ie[teînelprinrug\ciune Prinp\rt\[iaderug\ciunelaslujbeleDumnezeie[ti,fiecaredinnois\vîr[e[te nevoin]asadeîn-cre[tinare,schimbarelafa]\,în-dumnezeire,în-treimificare.{i asta totdeauna împreun\ cu to]i Sfin]ii. Tr\irea aceasta este întotdeauna personal\ în toate privin]ele [i soborniceasc\ în toate privin]ele. În ob[tea Sfin]ilor se tr\ie[te în primul rînd prin rug\ciune [i p\rt\[ia se face prin rug\ciune.Dreptaceea,rug\ciuneaesteceamaitrebuincioas\sfînt\fapt\bun\ pentrufiecarecre[tin.Încorulfaptelorbune,rug\ciuneaesteconduc\torulde

încheierealeLiturghieiMareluiVasilesespune:"Plinitu-s-a[is-as\vîr[it

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Corinteni.Earînduie[teloculfiec\reifaptebune[iîid\duhul[iinsuflarea

cuvenit\.Prinea,fiecefapt\bun\cre[te,[isedezvolt\,[iî[ip\streaz\locul întrecelelaltesfintefaptebune,Dumnezeu-omene[tealc\tuindlucrareasfintelor faptebuneînnevoin]amîntuirii. Slujbeleortodoxeînseamn\SfîntaEvanghelie[iSfîntaPredanietraduse [i preschimbate în minunate [i de via]\ f\c\toare stihiri, tropare, condace, canoane, stihuri, cînt\ri, suspine, strig\te, lacrimi. Tot adev\rul Dumnezeu- omenesc,[idreptateaDumnezeu-omeneasc\,[idragostea,[iîn]elepciunea,[i via]a, [i nemurirea, [i ve[nicia, ni se îmbie aici ca rug\ciune, ca sfînt\ Împ\rt\[anie,casfinteporunci,caSfinteTaine,casfintefaptebune.Oriunde atingi,daideSfîntaPredanievie,decurgereasîngeluiei,denerviiei,deoasele ei,deinimaei,deochii,decon[tiin]a,mintea,cugetulei.{i,cîndsufletulse revars\ prin rug\ciune în aceste adev\ruri Dumnezeu-omene[ti [i în via]a Dumnezeu-omeneasc\aBisericii,toatesfintelefaptebunecresccucre[terea

dup\Dumnezeu(Coloseni2:19).{iîntregsufletulcre[tec\tredumnezeu-omul

celdup\har-cre[tinulceladev\rat. Prin tr\irea vie]ii liturgice a Bisericii, se zide[te persoana cre[tin\:

dumnezeu-omulceldup\har,b\rbatulceldes\vîr[itîntrum\suravîrsteiplinirii

luiHristos(Efeseni4:13).Aceastaestecaleaceamaisigur\[inevoin]aceamai

mîntuitoare. Cre[terea haric\ Dumnezeu-omeneasc\ se înf\ptuie[te neîncetat prinfiecarerug\ciune,[icerere,[ilacrim\,[istrig\t,[isuspin,[itînguire,[i

m\rturisire.Înlucrareaaceastato]iSfin]iinesîntc\l\uzitori[iînv\]\tori.Ei-

"ochiiBisericiiluiHristos" 44 -neduc[inec\l\uzescsprescopulDumnezeu- omenescalfiin]einoastreomene[ti. Încre[tinulortodox,fiecaregîndsena[teîntrurug\ciune[isetermin\cu rug\ciune.Lafel[ifiecaresim]\mînt.Elînf\ptuie[teoa[ezarederug\ciunefa]\ desine[ifa]\delumeaînconjur\toare,iarmaiînaintedetoate[imaipresusde toate-fa]\deDomnul[iDumnezeulnostruIisusHristos.Înrug\ciunetotulse în-dumnezeu-omene[te,totulseîmpline[teprinDumnezeu:gîndulseschimb\la fa]\îngîndîn-dumnezeit,fiindc\acestaesterostulDumnezeiesc[inemuritoral gîndului; sim]irea cre[te în sim]ire în-dumnezeit\, fiindc\ acesta este rostul Dumnezeiesc [i nemuritor al sim]irii; con[tiin]a cre[te în con[tiin]\ în- dumnezeit\,[imintea-înminteîn-dumnezeit\,[ivoia-învoieîn-dumnezeit\, fiindc\acestaesterostulDumnezeiesc[inemuritorallor;pescurt:omulse împline[te întru dumnezeu-om, fiindc\ acesta este rostul Dumnezeiesc [i nemuritoralomului. Iar\[i[iiar\[i:întrupulDumnezeu-omenescalBisericii,fiecarem\dular alacestuitrup,caocelul\viedup\chipulluiDumnezeualui,tr\ie[teîntreaga via]\Dumnezeu-omeneasc\aBisericii,dup\m\suracredin]eisale[iacelorlalte nevoin]e[ifaptebunealesale.Fiecarezi,fiecareclip\-împreun\cuto]iSfin]ii. Numeroaselefeluri[iputerialetr\iriiDumnezeu-omene[tisîntmereudefa]\[i

44 Troparulsfin]ilorMuceniciSerghie[iVah,Minei,7octombrie.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

neîncetat lucr\toare prin feluri]ii Sfin]i ai fiec\rei zile: Apostoli, Mucenici, M\rturisitori, Postnici, Doctori f\r\ de argin]i, Cuvio[i. Totul în toate este Hristos,prinSfin]iizilei.Elprinace[tia,fiindcapalBisericii,st\pîne[te[i cîrmuie[teînlumeaDumnezeu-omeneasc\aBisericii. Fiecesfînt\dogm\acredin]einoastreDumnezeu-omene[tiarepraznicul ei: Întruparea are Cr\ciunul; Învierea are Pa[tele; credin]a are pr\znuirea Sfin]ilor Mucenici [i toate celelalte sfinte fapte bune au pe feluri]ii Sfin]i. Adev\rurile sfintelor dogme se tr\iesc de fiecare credincios în "trupul lui Hristos",careesteBiserica.Fieceadev\rdogmaticsetr\ie[tecavia]\,cavia]\ ve[nic\,caparteorganic\ave[niculuiIpostasalDumnezeu-Omului:Eusînt

Adev\rul[iVia]a(Ioan14:6).Sfinteleslujbenicinusîntaltcevadecîttr\irea

sfintelorve[niceadev\ruridogmatice.DogmaDumnezeu-omenit\]iiDomnului Iisus? Se tr\ie[te cu putere în sfintele praznice ale Domnului: Cr\ciunul, Botezul,Schimbarealafa]\,Învierea[icelelalte.Acestadev\rve[nicsetr\ie[te neîncetatdelavîrf[ipîn\lafund,[iastfeldevinevia]anoastr\dezicuzi.De aici[ibinevestirea:Via]anoastr\încerurieste,ascuns\cuHristosînDumnezeu

(Filipeni3:20;Coloseni3:9).

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

DESPREDUMNEZEUJUDEC|TORUL

Ve[niculadev\revanghelicdespreDumnezeuJudec\torulnueimpusîn chip silit con[tiin]ei omene[ti [i nici nu a fost introdus nefiresc în biserica adev\rurilordescoperitedeDumnezeu.Elesteopartefireasc\[inedesp\r]it\a SfinteiDescopeririîntrupulDumnezeu-omenescalBisericii.F\r\el,logica DescopeririinuarmaififostDumnezeiasc\[iiconomiaDumnezeu-omeneasc\ amîntuiriinuarmaififostdeplin\.F\r\el,DumnezeiascaDescoperirearfifost calumeaf\r\cerdeasupraei.Elestev\lulcareascunde[iîmpline[tebisericade diamantaadev\rurilorDumnezeu-omene[tidespreom[ilume.Fireacelorlalte dogme[iadev\rurieste[ifirealui;estedeofiin]\cuele;seafl\înele,tota[a cumacesteaseg\sescînel;areaceea[ivrednicie[iputeredevia]\ca[iele;nu poate fi desp\r]it de ele, c\ci toate laolalt\ alc\tuiesc un singur organism Dumnezeu-omenescnedesp\r]it.EstefiresccaDumnezeu-CareesteZiditor,[i Mîntuitor[iSfin]itor-s\fietotodat\[iJudec\tor.C\ci,caZiditor,ne-aadusdin nefiin]\lafiin]\,rînduindcascopalfiin]\riinoastreasem\nareacuDumnezeu prinmijlocireachipuluiceluiDumnezeiescalsufletuluinostru,cre[tereacea dup\Dumnezeuîntrub\rbatdes\vîr[it,înm\suravîrsteipliniriiluiHristos(cf.

Coloseni2:19;Efeseni4:13);caMîntuitor,Elne-aizb\vitdep\cat,[idemoarte

[idediavolul,introducîndînfireaomeneasc\,ceaomorît\cup\catul,temeiul[i

putereaînvierii[ianemuririi;caSfin]itor,Elne-adatîntrupulS\uDumnezeu-

omenescalBisericiitoatemijloaceleharice[itoateputerileDumnezeie[tipentru însu[ireanevoin]eiLuiDumnezeu-omene[tiamîntuirii[iatingereascopului existen]einoastre;caJudec\tor,Elpre]uie[te,judec\[iiahot\rîreasuprafelului încarene-ampurtatfa]\deElcaZiditor[ifa]\denoiîn[inecazidiredup\ chipulluiDumnezeu,fa]\deElcaMîntuitor[ifa]\denoiîn[inecaobiectal mîntuirii,fa]\deElcaDumnezeu-Om=Biseric\=Sfin]ire[ifa]\denoiîn[ine caobiectalsfin]irii,în-dumnezeirii,în-dumnezeu-omenirii.Înaceast\lucrare împ\trit\aSa,Dumnezeufacetoatedup\sfatulvoieiSale–katathnboulhn

touqelhmato"(Efeseni1:11),adic\dup\iconomiaSaceamaiînaintedeveci

înprivin]alumii[iaomului,pentrucatoateceledinceruri[iceledepep\mînt

s\seadunesubuncap-anakefalaiwsasqai(Efeseni1:10;cf.[iColoseni

1:16-17[i20).

Dumnezeu a pus în aluatul fiin]ei omene[ti pl\mada n\zuin]ei dup\ Hristos,încîtomul-iarîmpreun\cuel[iînurmalui,întreagaf\ptur\-s\ doreasc\[is\tind\c\treEl.Prinurmare,întreagaf\ptur\esteînmiezulei hristocentric\, n\zuie[te c\tre Hristos ca spre centrul [i scopul s\u firesc [i

ve[nic(cf.Romani8:19-23;Coloseni1:16-17;Efeseni1:4-5).Întimpceîn

lucrareaSaziditoare,mîntuitoare[isfin]itoare,DumnezeuSearat\caunplugar,

sem\n\tor[iîngrijitor,înlucrareaSajudec\toreasc\ElSeînf\]i[eaz\caun

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

secer\tor[itreier\tor.EstecutotulfiresccaSem\n\torulceresc,Celceseam\n\

din bel[ug s\mîn]a ve[nicelor adev\ruri Dumnezeie[ti în p\mîntul sufletelor omene[ti, s\ vin\ [i s\ vad\ cît\ din s\mîn]a aceasta a putrezit în noroiul pl\cerilor,cît\s-aîn\bu[itînspiniipatimilor,cît\s-ave[tejitînfoculiubiriide p\cat[icît\adatrod[ipoart\rodDumnezeiesc;[is\secere[is\treierespicele cele coapte ale grîului p\mîntesc. Fiind însu[i plugarul, sem\n\torul [i îngrijitorul,Elaredreptuls\fie[isecer\torul[itreier\torul:d\ruindoamenilor toate mijloacele trebuitoare pentru atingerea scopului orînduit de El vie]ii, Dumnezeuaredreptuls\fie[iJudec\tor.Arfionedreptatedeneiertat[io jignire[iotiraniedac\DumnezeuS-arfiînf\]i[atcaJudec\torf\r\camai înaintes\Sefiînf\]i[atcaMîntuitor[iSfin]itor.Nuaraveadreptuls\judece omul[iomenireaundumnezeucarenuarfivoitcamaiîntîis\ledescopere oamenilorcaleac\trevia]ave[nic\,s\lespun\adev\rulcelve[nic,s\ledea mijloacelepentrumîntuireadep\cat,demoarte[idediavol;într-uncuvînt,un dumnezeucarenuarfivruts\lefiemîntuitor.Unuiastfeldedumnezeusilnic omenireaarfiavutdreptulca,într-unsuflet[iîntr-unglas,s\-iarunceînfa]\

ceeaceslugaceareai-aspusst\pînuluis\uînpildatalan]ilor(Matei25:24-25).

Dac\Hristosarfifostundumnezeudefelulacesta,nuarfitrebuits\secread\ în El, fiindc\ atunci El nu ar fi fost Dumnezeu adev\rat, ci unul dintre neputincio[ii dumnezei mincino[i din panteonul de dou\ parale al idolilor omene[ti. Deoarece îns\ Dumnezeu-Omul, Hristos Domnul, S-a ar\tat ca Mîntuitoralomului[ialomenirii[i,dup\nespusaLuiiubiredeoameni,a s\vîr[itprea-anevoioasanevoin]\amîntuirii;deoarecele-adatoamenilortoate darurilecerului,pecarenumaiDumnezeuldragosteilepoatedar,Elaredreptul s\judecelumea[ipeom. Seîn]elege,înm\suraîncareDomnulIisusHristosestedeofiin]\cu DumnezeuTat\l[icuDumnezeuDuhulSfînt,întruatît[ijudecataomeniriieste olucrareaîntregiiSfinteTreimi.Dar,pentrucaomulr\zvr\tit,înp\c\to[eniasa lupt\toareîmpotrivaluiDumnezeu,s\nucîrteasc\[is\nuspun\c\Dumnezeu -Carenuatr\itîntrupulomenesc,nuap\timitpatimileomene[ti,nuatrecut princuibulden\pîrcicareestep\mîntul-nuaredreptuls\-ijudecepeoameni,

pentruaceastaDumnezeuTat\ltoat\judecataadat-oFiului(Ioan5:22)[ivas\

judece lumea dup\ dreptate, prin B\rbatul pe care L-a rînduit, dînd tuturor

încredin]are,prinînviereaLuidinmor]i(FapteleApostolilor17:31).

OrînduindpeomulIisus,Dumnezeu-Cuvîntulîntrupat,s\judecelumea,

Dumnezeuaf\cutomeniriidreptateades\vîr[it\,încheindcuiubiredeoameni

cerculdrept\]iiLuiDumnezeie[tipep\mînt,[iprinurmareoameniinupotavea

îndrept\]iredecîrtire[ir\zvr\tireîmpotrivajudec\]iiluiDumnezeu.Dumnezeu-

Omul,DomnulHristos,estenunumaiîncep\torul,ci[ides\vîr[itorulcredin]ei noastre,pricinuitorul[is\vîr[itorulîntregiiiconomiialuiDumnezeuprivitoare

lalume[ilaom(Evrei12:2;cf.[i2:10).

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

De-alungultuturorschimb\rilor[iprefacerilorei,f\pturatoat\înainteaz\ c\tresfîr[ituls\u.De-alungultuturorzilelor[ituturornop]ilor,to]ioamenii-[i, odat\cuei[iînurmalor,întreagazidire-înainteaz\spreziuaceamaidepe urm\,încaresevasfîr[itainaacesteilumi[iaistorieiomene[ti.Toatezilele,ca ni[terîurialbe,[itoatenop]ile,cani[terîurinegre,str\batv\ile[ipr\p\stiile fiin]\rii,smulgîndcueletoatefiin]ele[itoat\zidireac\treziuaceamaidepe urm\,încaretrebuies\ajung\[is\î[iterminecurgerealor.Totceeaceatr\it[i tr\ie[teîncoliviatimpuluitrebuies\ajung\laaceast\zi,ceamaidepeurm\, trebuie s\ coboare pe malul ei. Nu exist\ fiin]\ [i nici f\ptur\ pe care rîul timpuluis\n-oaduc\laaceast\zi,ceamaidepeurm\.Odat\cuaceast\zi, timpulvaîncetafiin]areasa,dreptcareease[inume[teînApocalips\ziuacea

depeurm\(Ioan6:39,40,44;11:24;12:48),ziuaceamare(FapteleApostolilor

2:20;Iuda6).DeoareceaceastaesteziuaceadeDumnezeurînduit\,încareEl

vajudecalumea(FapteleApostolilor17:13),easemainume[te[iziuajudec\]ii

(Matei10:15;11:22,24;12:36;IIPetru2:9;3:7;IIoan4:17),ziuaurgiei,[ia

descoperirii[iadrepteijudec\]ialuiDumnezeu(Romani2:5).Dar-devreme

cetoat\judecatas-adatFiului(Ioan5:22)[idevremeceElSevaar\taînziua

ceamaidepeurm\caJudec\torîntruslav\-atunciziuaaceastasemainume[te

[iziuaFiuluiOmului(Luca17:22,24,26),ziuaDomnului(IIPetru8:10;I

Tesaloniceni5:2,Cf.[iIezechil15:5;Isaia2:12;Ioil2:31;În]elepciunealui

Solomon1:14;Maleahi4:1),ziualuiHristos(IITesaloniceni2:2;Filipeni1:10;

2:16),ziuaDomnuluinostruIisusHristos(IICorinteni 1:14;ICorinteni 1:8;

5:5),ziuajudec\]ii[iapierzanieioamenilorf\r\deDumnezeu(IIPetru3:7;

2:9). Înaceast\zidemareînsemn\tate,Dumnezeu-OmulDomnulIisus,va rostiultimaSajudecat\,nestr\mutat\,asupraîntregiiistoriialumii[iaomului, asupratuturoroamenilorlaolalt\[iafiec\ruiapersonal.{idup\cum,lacap\tul lucr\riidezidire,aprivittoatefiin]ele[if\pturilezidite[iarostitasupraatoate

judecataSa,c\sîntbunefoarte(Fac.1:31),tota[aDomnulcelînTreiSoriva

privi[iînziuaceadepeurm\toatefiin]ele[if\pturile,lasfîr[itulmersuluilor de-alungulistoriei,[ivarostijudecataSaasupraatot[itoate,asupratuturor[i afiec\ruia.Atunci,vadesp\r]ipentrutotdeaunabineleder\u[ivastatornici întreeleunhotarnetrec\tor[idenetrecut;atunci,varostijudecataSaceaf\r\ gre[asupratuturorvaloriloromene[ti;atunci,vacînt\riîncîntaruldes\vîr[it[i nemincinos al Drept\]ii [i al dragostei Sale toate faptele omenene[ti, toate gîndurileomene[ti,toatesim]\minteleoamenilor,toatedorin]eleomene[ti,toate

cuvinteleomene[ti;atunci,sevaîmplinitainaluiDumnezeu(Apocalipsa10:7)

privitoarelaom,zidire,lume,univers;atunci,to]iceibuni[itotceestebunvor

mo[tenifericireave[nic\,raiulcelve[nic,îna-tot-dulceaÎmp\r\]ieacerurilora

Prea-dulceluiDomnIisus;iarto]iceir\i[itotceester\u-chinulve[nic,osînda

ve[nic\,înîmp\r\]iaa-tot-amar\aa-tot-r\ilorÎngeric\zu]i.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

PARTEAaII-a

ECUMENISMUL

ECUMENISMUL

Dumnezeu-Omul istoric, Domnul Iisus Hristos, a ar\tat în chip a-tot- cuprinz\tor[ia-tot-realc\Elestepentruf\pturaomeneasc\totul[itoate,în toate lumile: [i esen]\, [i fiin]\, [i via]\, [i minte, [i ra]iune, [i inim\, [i con[tiin]\,[ibine,[ifapt\bun\,[idragoste,[ilumin\,[icale,[iadev\r,[i dreptate,[ibucurie,[imîntuire,[iînviere,[iîn\l]are,[inemurire,[ive[nicie,[i rai. {i El e toate acestea prin Dumnezeu-omenitatea Sa, prin trupul S\u Dumnezeu-omenesc: prin Preasfînta Biseric\, Biserica apostoleasc\, Biserica Sfin]ilorP\rin]i,BisericaSfinteiPredanii-BisericaOrtodox\. ÎnafaraBisericii,înafaratrupuluiDumnezeu-Omului,st\[iexist\omul, cutoaterealit\]ile[ineputin]eleluiomene[ti,iarînjurullui[iînl\untrulluise afl\p\catul,moartea,diavolul;[i,împreun\cuacestea[iînacestea,totr\ul,tot iadul,toat\suferin]a,totviciul,totchinul,toat\nefericirea.{iomulseostene[te [isechinuie[teprinlucrarealuis\semîntuiasc\[is\seliberezedechin,[ide r\u[idespaim\;sestr\duie[te[iprin[tiin]\,[iprincredin]\,[iprinfilosofie,[i princultur\,[iprinart\,[iprinagricultur\,[iprinindustrie,[iprintehnic\ {i s-af\cutmucenicpecrucea[ipecrucilepecaresingur[ilef\ure[teneîncetat[i pecaresingurser\stigne[te.An\scocitomulfeluritesurogatedemîntuiredin feluritelechinuriîncarevia]aoamenilorpep\mîntestebogat\[iprea-bogat\.A n\scocitfeluriteumanismecas\semîntuiasc\prinsine,s\sefac\fericitprin sine.Istoriad\m\rturieîns\c\totulafostzadarnic.{ielr\mînede-apururea robalchinurilordetotfelul,robalrelelordetotfelul;[i-ceeaceestemai cumplit-robpeveciealmor]ii.Lucrulacestaesteadev\ratpentrufiecareomde peaceast\planet\aluiDumnezeu[imaialespentruomuleuropean.Deaceeae trebuitor,foartefolositor[ipotrivitcuscopulnostru,s\urm\rimomulpecele maiînsemnatec\ialenumeroaselorluiumanisme.

PROGRESULUMANIST{IPROGRESULDUMNEZEU-OMENESC

Observa]i, mai întîi, principiile de temelie ale progresului umanist european,metafizicalui.Esteunlucruv\ditpentruto]iochiis\n\to[i:cultura umanist\european\toce[teînchipsistematicînomsim]\mîntulnemuririi,pîn\ ceîl[tergecutotul,[iomulculturiieuropenem\rturise[tehot\rît,urmîndu-lpe

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Nietzsche:"sînttrup,[inumaitrup"-astaînsemnînd:"Sîntmuritor,[inumai

muritor".Astfel,peEuropaumanist\apusst\pîniredeviza:"Omulesteofiin]\

muritoare".Aceastaeformulaomuluiumanist,aceastaeesen]aprogresuluis\u.

Maiîntîif\r\[tiin]\,apoisistematic,cu[tiin]\[idinadins,s-aaltoitînomul

european-prin[tiin]\,[iprinfilosofie,[iprincultur\-con[tiin]ac\omuleste

muritor,muritorpede-a-ntregul,[ic\nu-inimicnemuritorînel.Con[tiin]a

aceastaî[iafl\orostiredeplin\înconvingereacaregl\suie[te:"Moarteaeo necesitate". Moartea - necesitate! Exist\ o mai mare groaz\, [i jignire, [i

batjocur\?Celmaimarevr\jma[alomului-s\fiedenevoieomului!Spune]i-

mi, exist\ aici vreo urm\ de logic\, fie [i cea mai mic\, fie m\car una prunceasc\,fiem\carologic\deinsect\?Nucumvaomuleuropean,în\bu[it[i m\cinatînaceast\moar\amor]iicaresecheam\"P\mînt",apierdut[iultima

Pustiit este omul umanist,

înfrico[\tor de pustiit, fiindc\ din el a fost alungat\ con[tiin]a [i sim]irea nemuririiluipersonale.Iarf\r\aceasta,poatefiomulomdeplin?O,m\rginite omul european, cumplit de m\rginit, [i de pigmeizat, [i de mic[orat, [i de restrînslaofrîntur\[ibucat\ 45 deom,fiindc\aîndep\rtatdinsufletuls\uorice

sim]ireanem\rginirii[inesfîr[irii;iarf\r\aceasta,poateomulîndeob[tes\ existe ca om? {i, dac\ poate s\ existe, are rost existen]a lui? F\r\ sim]irea nesfîr[irii,nuesteelunlucruf\r\via]\printrecelelaltelucruri[iunanimal trec\torprintrecelelalteanimale?Îng\dui]i-miunparadox:eusocotescc\unele dintre animale sînt mai nem\rginite în sim]irile lor [i mai nemuritoare în dorin]elelordecîtomulprogresuluieuropeanumanist. Îmb\trînit,atrofiat,m\rginitlamaterie,degenerat,omulumanismuluia avutdeplin\dreptateatuncicîndam\rturisit,pringuraîn]elep]ilors\i,c\se tragedinmaimu]\.Ajunsasemeneaanimalelorînceprive[teobîr[ia,deces\nu ajung\lafelcuele[iînprivin]amoralei?Caunulcare]inedeanimale,defiare, începrive[teesen]afiin]eisale,esteasemenilor[iînprivin]amoralei.P\catul [i crima nu sînt socotite oare, din ce în ce mai mult, în jurispruden]a contemporan\deneocolitpentrumediulsocial,canecesitateafirii?Dac\nu exist\înomnimicnemuritor[ive[nic,toat\eticasem\rgine[tepîn\laurm\la poftelefirii:[iomulumanists-aidentificat,înprivin]amoralei,cuînainta[iis\i, maimu]ele [i fiarele, [i în via]a lui s-a însc\unat principiul: "Homo homini lupus"(omuleluppentruom).{ialtminterinicinuputeas\fie,fiindc\doarpe sim]\mîntulnemuririiomene[tisepoateîntemeiaomoral\maiînalt\[imai bun\decîtaceeaaanimalelor.Dac\nuexist\nemurire[ivia]\ve[nic\,niciîn om,niciînjurullui,atuncipentruomul-animalmoralaanimalelorestecutotul fireasc\ [i logic\; a[adar, s\ mînc\m [i s\ bem, c\ci mîine vom muri (1

Corinteni15:32).

f\rîm\ de ra]iune [i a început s\ aiureze?

45 Razlomak i odlomak: razlomak este fragmentul rezultat din dezintegrarea unui întreg, iar odlomak este fragmentuldesprinsdintr-unîntreg.(n.tr.)

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Relativismulînfilosofiaprogresuluiumanisteuropeannuaveacums\nu rezulteîntr-unrelativism[iînetic\;iarrelativismulestep\rinteleanarhiei[i nihilismului.Dreptaceea,toat\eticapractic\aomuluiumanistnuestealtceva decît anarhie [i nihilism; fiindc\ anarhia [i nihilismul sînt faza de neocolit, ultim\,apocaliptic\,aprogresuluiumanisteuropean.Anarhismul[inihilismul ideologic, descompunerea ideologic\, nu aveau cum s\ nu se v\deasc\ în anarhismul[inihilismulpractic,adic\îndescompunereapractic\aomenirii umaniste europene [i a progresului ei. Nu sîntem, oare, martori oculari ai anarhismului [i nihilismului ideologic [i practic care pustiesc continentul Europei?Factoriiprogresuluieuropeansîntdea[afel,c\,oricumarfiînsuma]i, rezultatul nu poate fialtulafar\deanarhism[idenihilism.Dovada?Dou\ r\zboaiemondiale,defapteuropene. Omul european e prost, grozav de prost, atunci cînd, necrezînd în Dumnezeu[iînnemurireasufletului,poates\cread\înprogres,înrostulvie]ii, [is\lucrezepentruel.Cenevoieamdeprogres,cîndînspateleluim\a[teapt\ moartea?Cenevoieamdetoatelumile,detoategalaxiile,detoateculturile,cînd înspatelelorm\pînde[te[iapoim\înha]\moartea?Undeemoarte,acolonuse poate afla progres adev\rat; iar dac\ se afl\, el nu e decît un blestemat de progresînmoaramor]ii.Deaceeatrebuiedistruscudes\vîr[ire,încîts\nu r\mîn\urm\. Acest chin al progresului umanist european l-a sim]it [i l-a înf\]i[at artistic în tragedia sa, "Rossum's universal Robots", cunoscutul scriitor ceh KarelÈapek.ÎntreeroiiAlquist[iElenaarelocurm\toruldialog:

"Alquist:Arebunicavreocartederug\ciuni?

Elena:Areunafoartemare.

Alquist:{iîneaseg\sesc,desigur,rug\ciunipentrutoateîmprejur\rile

vie]ii:împotrivavremiirele,împotrivabolilor?

Elena:Da,împotrivanecazurilordetotfelul,împotrivainunda]iilor

Alquist:Împotrivaprogresuluinusînt?

Elena:Credc\nu!

Alquist:Ei,cep\cat!"

***

În fa]a omului umanist [i a progresului s\u, st\ omul lui Hristos cu progresul s\u Dumnezeu-omenesc. Principiul de temelie al progresului Dumnezeu-omenesc:Omuleomadev\ratnumaiprinDumnezeu,numaiprin Dumnezeu-Omul;cualtecuvinte,omuleomadev\ratnumaiprinnemurire, adic\prinbiruin]aasupraatotceestemuritor[iatotceestesupusmor]ii,prin biruin]aasupramor]ii.Biruindînsinep\catul[ir\ul,omulluiHristosbiruie moartea[imortalitateaîncon[tiin]asa[iînsim]ireasa[iseune[tecuCelce singuref\r\demoarte:Dumnezeu-OmulHristos.UnitcuDumnezeu-Omul,el

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

sefaceînlumeaaceastanemuritor:mintealuigînde[tecugîndirealuiHristos, gîndirenemuritoare[ive[nic\;iarinimaluisimtedejaînsinevia]aluiHristos, via]anemuritoare[ive[nic\ Încefelseajungelaaceasta?Princredin]aînDomnulHristoscelînviat. Dac\omulcrededintotsufletul[icuadev\ratînDumnezeul-Omcelînviat,în sufletulluisena[teîndat\sim]ireanemuririi,aînvierii,sim]ireac\moarteaa fostbiruit\[i,odat\cuea,p\catul[ir\ul.Acestsim]\mîntalproprieinemuriri însufle]e[te[iîndeamn\pecre[tinlanevoin]eleevanghelice,[ielpline[tecu bucurieporuncileluiHristos[istr\batecuveseliecaleavie]ii,delanefiin]\la fiin]ades\vîr[it\,delamoartelanemurire.Precumunpunctcarecre[tepîn\ ajungemarecîttoateinfiniturile,a[aseîntîmpl\[icuomulcarecre[teprin Dumnezeu-Omul: el str\luce[te tot prin nem\rginirea [i nem\rginirile Dumnezeie[ti[isesimtenemuritor[inesfîr[itîntoatepunctelefiin]eisale.În felul acesta, tragicul principiu al progresului umanist: "Moartea este o necesitate", este înlocuit cu principiul plin de bucurie al progresului Dumnezeiesc-omenesc:"Nemurireaesteonecesitate." ProgresulDumnezeu-omenescaremoralasaDumnezeu-omeneasc\:înel, toat\via]aomuluiestecîrmuit\[idinamizat\deDumnezeu-Omul.Buneste ceeaceealluiHristos;înafar\deaceastanuexist\bineadev\rat.Nemurirea esteînsu[ireaceamaideseam\abineluiluiHristos.Deaceea,nemurireaeste de trebuin]\ moralei omului lui Hristos ca sim]ire [i con[tiin]\, ca fapt\ [i deprindere.A-Lsim]icinevapeDomnulHristoscasufletalsufletuluis\u,ca via]\avie]iisale;aceastaestenemurireaomului,c\ciprinaceastaseadevere[te nem\rginirea [i nesfîr[irea gîndirii, sim]irii, vie]ii. Pentru cre[tinul adev\rat, nemurireaînseamn\cevafiresc[iîntemeiat,iarodat\cuea[iîneasîntfire[ti[i întemeiatenem\rginirea[inesfîr[irea.Aceastaducespredes\vîr[ireamoral\, sprenesfîr[itulprogresmoralc\treDumnezeu,Careesumatuturornesfîr[irilor, tuturornem\rginirilor[ituturordes\vîr[irilor.Prinurmare,epedeplinfireasc\, întemeiat\[iîndrept\]it\poruncahot\rît\aprogresuluiDumnezeu-omenesc:

Fi]idardes\vîr[i]i,precumTat\lvostruceldincerurides\vîr[iteste(Matei

5:48).

OmulluiHristossemi[c\pecaleades\vîr[iriiDumnezeie[ti,biruind,cu ajutorulfaptelorbuneevanghelice,r\ul[ip\catuldinel[idinlumeacareîl înconjur\.Elînainteaz\întotdeaunadelaunbinelaaltul,delacevamaimic sprecevamaimare[idelacevamaimarelacevafoartemare.Maimult:elnu se opre[te niciodat\, nu întîrzie, fiindc\ orice oprire înseamn\ paralizie duhovniceasc\, amor]ire, moarte. Prin orice gînd curat, prinoricesim]\mînt sfînt,prinoricedorin]\bun\[icuvîntbun,elînainteaz\c\treînviere,c\tre nemurire,c\trevia]ave[nic\. Învingîndp\catul[imoartea,omulluiHristosstr\bateînaceast\via]\trei trepteînsemnatedeevolu]iecre[tin\:na[tereaînHristos,schimbarealafa]\în Hristos,înviereaînHristos.Scopulultimallupteiluiesteaînviaîmpreun\cu

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Hristos,iarastaînseamn\abiruimoartea.Iat\,tuaibiruitdejamoartea,dac\ai

crezutdintotsufletulînÎnviereaDumnezeu-Omului,pentruc\Elazis:Celce

credeîntruMinearevia]\ve[nic\ atrecutdinmoartelavia]\(Ioan6:47;

5:24).

NumaicrezîndînDumnezeu-Omulcelînviatîncepeomuls\fieom,c\ci

selibereaz\dep\cat[idemoarte[idobînde[tesim]\mîntulnemuririi.P\catule

oboal\caretoce[te,sl\b\noge[te,paralizeaz\înomsim]\mîntulnemuririi,a[a

încîtomuls\nuajung\pîn\laDumnezeulcelviu[iadev\ratnicicusim]irea,

nicicugîndul.Unastfeldeomesteunschilod,ojum\tatedeom,unsubom.

Dumnezeu-Omulabiruitp\catul[imoarteaprinÎnvierecas\-lde[teptepeom

lanemurire[ivia]\ve[nic\,casim]\mîntulsl\b\nogit[iamor]italnemuririis\

învie[is\seînnoiasc\,a[aîncîtomuls\simt\peDumnezeu[ive[nicavia]\ca

scopalvie]iiomene[ti,[ipep\mînt,[iîncer.Înfapt,BisericaDumnezeu-

OmuluinuestealtcevadecîtunlaboratorDumnezeiescîncareseînnoie[te,se împrosp\teaz\ [i se înt\re[te neîncetat sim]irea [i con[tiin]a omeneasc\ a nemuririi[inem\rginiriipersonale.Oarerug\ciuneanufacesufletulnem\rginit, unindu-lcuDumnezeu?Oaredragosteanufacesufletulnemuritor,în\l]îndu-lla

Dumnezeu?Oaremilostenia,oarebun\tatea,oaresmerenia,oaredreptateanu-l

facpeomnemuritor,str\mutîndfiin]aluiînîmp\r\]iaadev\ruluiluiHristos?

Nuneîn[el\m:prinfiecarefapt\bun\evanghelic\,omulbiruie[teînsinealui,

pu]incîtepu]in,moartea,pîn\ceobiruie[tecutotul[idobînde[tenemurirea[i

via]ave[nic\.

ÎnprogresulDumnezeu-omenesc,omulc\l\tore[teneîncetatpeCalealui

Dumnezeu,careesteHristos,prinadev\rulDumnezeiesc,învia]ave[nic\[if\r\

demoarte.Toateacesteale-ad\ruitDumnezeu-OmulHristosneamuluiomenesc

prinÎnviereaSa.Totadev\rultuturorlumilor,totrostultuturorf\pturilor,toat\

bucuriatuturorfiin]elors-audatneamuluiomenescprinÎnviereaDumnezeu-

OmuluiHristos.Dreptaceea,ÎnvierealuiHristosestefaptulcelmaihot\rîtor

dinistorialumii;dineaizvor\[tevaloareanetrec\toare[iDumnezeiasc\nudoar

afiec\ruiomcapersoan\deosebit\,ciatuturoroamenilorlaolalt\.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

CULTURAUMANIST|

{ILUCRAREADUMNEZEU-OMENEASC|

Culturaeuropean\arecatemeiomul.Prinomseepuizeaz\programul[i scopulciviliza]ieieuropene,mijloacele[icon]inutulei.Umanismulestecelmai deseam\arhitectalei.Elecl\ditînîntregimepeprincipiul[icriteriulsofistic carespune:M\suratuturorlucrurilor,v\zute[inev\zute,esteomul,[ianume omuleuropean.Acestaedes\vîr[itulpl\smuitor[id\t\tordepre].Adev\reste ceea ceelvapropov\duicaadev\r;rostulvie]iiesteacelapecareelîlva propov\duicarostalvie]ii;binele[ir\ulsîntaceleapecareellevanumiastfel. Cas-ospunemsimplu[isincer:Omuleuropeans-anumitpesinedumnezeu. Oaren-a]iobservatcîtdestatornic\estedorin]aluideafacepedumnezeul,prin [tiin]\[iprintehnic\,prinfilosofie[iprincultur\,prinreligie[iprinpolitic\, prinart\[iprinmod\;deafacepedumnezeulcuoricepre],chiarprininchizi]ie [iprinpapism,chiarprinfoc[isabie,chiarprintrogloditism[iantropofagie?El apropov\duit,pelimba[tiin]eisaleumanist-pozitiviste,c\Dumnezeunuexist\. {i, c\l\uzit de aceast\ logic\, a tras plin de curaj urm\toarea încheiere: De vremeceDumnezeunuexist\,înseamn\c\eusîntdumnezeu! Nimicnuvreamaimultomuleuropeandecîts\seprezintecadumnezeu, m\carc\seafl\înuniversulacestacaun[oareceîncurs\.Cas\arate[is\ dovedeasc\dumnezeireasa,elapropov\duitc\toatelumilededeasupranoastr\ sîntgoale:f\r\Dumnezeu[if\r\fiin]evii.Elvrea,cuoricepre],s\domneasc\ asuprafirii,s\osupun\sie[i;dreptcareapuslacaleunr\zboisistematic împotrivaei,r\zboipecarel-anumit"cultur\".Laelaînh\matfilosofia[i [tiin]asa,religia[ieticasa,politica[itehnicasa.{iaizbutits\defri[ezeo buc\]ic\ de pe suprafa]a materiei, dar n-a preschimbat-o. Luptîndu-se cu materia,omuln-areu[its\oînomeneasc\,cieaareu[its\îlrestrîng\peom[i s\-lm\rgineasc\laceeaceedesuprafa]\,s\îlreduc\lamaterie.{iomul, îngr\ditdintoatep\r]iledematerie,sevedepesinecamaterie,[idoarmaterie. {i[ti]icineaînvins?Esteoironie:civiliza]ial-af\cutpeomrobal materiei,roballucrurilor.Autopropov\duituldumnezeuseînchin\lucrurilor, idolilorpecareelînsu[i[ii-af\urit.Elimpedec\omuleuropeannumaie dumnezeu,ciunsimpluroballucrurilor.Înr\zboiuls\uîmpotrivaatotceemai presusdefire,elaînlocuitcufabricateleciviliza]ieisaleoricen\zuin]\sprecele maipresusdematerie:aînlocuitcerul,aînlocuitsufletul,aînlocuitnemurirea,a înlocuit ve[nicia, a înlocuit pe Dumnezeul cel viu [i adev\rat [i [i-a f\cut Culturadumnezeu;fiindc\omulnupoatedurapeastrulacestaîntunecatf\r\ dumnezeu,oricumarfiacestdumnezeu,fieelchiarundumnezeumincinos; aceastaefatalaironieasor]iiomuluicuastfeldealc\tuiresufleteasc\.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Oare n-a]i observat c\ omul european, în culturomania sa, a pref\cut Europaîntr-ofabric\deidoli?Aproapetoatebunurileculturiiauajunsidoli. Dreptaceea,epocanoastr\este,maiînainte[imaipresusdetoate,oepoc\a închin\riilaidoli.NiciuncontinentnueatîtdeinundatdeidolicaEuropa actual\.Nic\ierioameniinuseînchin\atîtînaintealucrurilor[inusetr\ie[te atîtdemultpentrulucruri[idedragullucrurilor,caînEuropa.Aceastaesteo

închinarelaidolidecelmair\usoi,fiindc\eînchinareînfa]alutului.Spune]i-

mi,oarenuseînchin\omulhumei,atuncicîndî[iiube[tecuegoismtrupulde lut[izicecuînc\p\]înare:Trupsînt,[inumaitrup?Spune]i-mi,nuseînchin\ omuleuropeanlutuluiro[u,atuncicîndveste[tecaidealals\uluptadeclas\, sauna]ia,sauomenirea? Europadecinusufer\depeurmaateismului,ciapoliteismului;nusufer\ din pricina lipsei de dumnezei, ci a mul]imii dumnezeilor. Pierzînd pe Dumnezeulceladev\rat,avruts\î[isaturefoameadeDumnezeuprinf\urirea dedumnezeimincino[i,deidoli.Apl\smuitidolidin[tiin]\[idinteoriileei,din tehnic\[idininven]iileei,dinreligie[idinreprezentan]iiei,dinpolitic\[idin partideleei,dinmod\[idinmanechineleei,iarînmijlocultuturoracestoridoli, petronulîmp\r\tescalegoismului,l-aa[ezatpeomuleuropean,peDalai-lama european. În esen]a sa, civiliza]ia european\ este un feti[ism ajuns vampir, un feti[ismînedi]ieeuropean\,încostumeuropean.Tr\s\turaceamaideseam\a omului european este "l\comia de lucruri". Metafizica feti[ist\ a omului europeansemanifest\închippracticprintr-oetic\feti[ist\.Vechiulfeti[ism idolatru avea drept însu[ire canibalismul; dar noul feti[ism european nu se deosebe[teoaretocmaiprincanibalism,numaic\unulmascat,cult?Civiliza]ia european\nuapropov\duitoare,pringura[tiin]eisale,dreptceldintîiprincipiu alvie]iiluptapentruautoconservare?{icealtcevaesteoareaceasta,dac\nuo chemare la canibalism? Nu înseamn\ oare: Omule, lupt\-te pentru autoconservarecutoatemijloacele;lupt\-te,dac\estenevoie,folosindu-te[ide canibalism?Importantestes\te]iiînvia]\!Cum?Lucrulacestanuestesupus judec\]iicon[tiin]ei.Via]aeunm\cel,încarecelmaiputernicaredreptuls\ ucid\pecelmaislab.Chiara[a:oameniimaislabisîntmaterialpentruceimai puternici.Întrucîtnuexist\niciDumnezeu,nicinemurire,toateîisîntîng\duite omului pentru autoconservare. Este îng\duit p\catul, este îng\duit r\ul, este îng\duit\crima.{tiin]apozitivist\aar\tatc\totceeaceseîntîmpl\seîntîmpl\ potrivit legilor firii. În natur\ domne[te ca prim\ lege legea necesit\]ii. Ea conducepeoameni[itoategîndurile,sim]\mintele,n\zuin]ele,faptelelor.Cînd oameniip\c\tuiesc,eip\c\tuiescdinnecesitate.Omule,tunuaidedatseam\ nicipentruceamaimaregre[eal\ata;nuaidedatr\spuns,pentruc\oricefaci, facidinnecesitate S\nuvisepar\curios:p\catulnupoateexistapentruomul pentrucarenuexist\Dumnezeu,fiindc\p\catulestep\catdoarprinpunerealui

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

înleg\tur\cuDumnezeu.Dac\Dumnezeunuexist\,atuncinicip\catnuexist\, nicir\unuexist\,nicicrim\nuexist\. Nihilismul metafizic al civiliza]iei europene, dezv\luit prin principiul "Dumnezeunuexist\",s-amanifestatînchipnecesarcaunnihilismpractic,al c\ruiprincipiueste:Nuexist\p\cat,toatesîntîng\duite!B\ga]ideseam\:prin filosofia[i[tiin]aei,printehnica[ipoliticaei,civiliza]iaeuropean\alung\din om tot ceea ce este nemuritor [i ve[nic, paralizeaz\ în el cu m\iestrie sim]\mîntulnemuririi,mic[oreaz\sufletulpîn\numair\mînenimicdinel. "Trebuies\neliber\mdeDumnezeu":iat\dorin]av\dit\sauascuns\a multoradintrearhitec]iiciviliza]ieieuropene.Pentruaceasta,eilucreaz\prin umanism [i Rena[tere, prin naturalismul lui Rousseau [i "furtunosul" romantism,prinpozitivism[iagnosticism,prinra]ionalism[ivoluntarism,prin parlamentarism[irevolu]ionarism.Iarceimaiîndr\zne]idintreeiauslobozit chemarea: "Dumnezeu trebuie ucis!"; [i în cele din urm\, cel mai statornic m\rturisitor al culturii europene, Nietzsche, a vestit din vîrful piramidei antropomaneaegoismului:"Dumnezeuamurit!" Atuncicîndnuexist\niciDumnezeulve[nic,nicinemurireasufletului,nu maiexist\nimicabsolut,nicioa-tot-valoare,[iatuncitotulerelativ,totule trec\tor,totulemuritor;[i,într-adev\r,aufostalungatetoatevalorileabsolute[i au început s\ predomneasc\ cele relative. Nu exist\ nici o îndoial\ c\ relativismuleste[itemeiul,[ifirea,[isufletulumanismului.Teoriarelativit\]ii lui Einstein este încheierea ultim\ [i sinoptic\ a umanismului [i a tuturor ramurilorluifilosofice,[tiin]ifice,tehnice[ipolitice.{inunumaiatît,darpîn\ laurm\umanismulnuestenimicaltcevadecîtnihilism. Filosoful german Karl Joel descrie în felul urm\tor criza gîndirii europene:"Dinfelulnostrudeavedealumealipse[tecuprindereaîntregului[i caleades\vîr[irii.Nelipse[teîntregimeaconvingerii[i,odat\cumareaputerea convingerii,[imareaputereacredin]ei.Moralanoastr\nuareniciunfelde caractere; istoria noastr\ nu are personalit\]i prin care s\ vorbeasc\ întreg poporul[iîntreagavremeanoastr\cuputereaceamaiconcentrat\.Nelipse[te mareapoezie,fiindc\fantezianoastr\,rupt\deîntregimeacosmic\,eprins\de lucrurilem\runte,iarcucelemaimarinufacealtcevadecîts\sejoace,fiindc\ pepoe]iino[trinu-imaianim\sentimentulcosmicalclasicilor,cared\deau versurilorlorexpresiesuperioar\[ieroilorlorîntemeierel\untric\.Avemcea maifermec\toareart\atonuluif\r\melos,celmaimarepatosf\r\etos,ceamai variat\instrumentare,ilustrare,punereînscen\,ceamaiperfec]ionat\tehnic\ f\r\suflet.Avemceamaibogat\art\teatral\,cuceamaivieac]iunef\r\eroi, cumase[imarionetedrepteroi.Avemregiacaart\decelmaiputernicefect, artafenomenelorf\r\esen]\.Avemvia]aceamaibogat\,dareaestelipsit\de pace [i de plin\tate, de armonie l\untric\, pentru c\ îi lipse[te sim]\mîntul întregului,alîmp\c\riiomuluicuuniversul.Astfel,crizafilosofieiajungecriza epocii."

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Da,da,eracuneputin]\caumanismuls\nuevoluezeînnihilism.Eoare cuputin]\s\nuajung\omulnihilist,devremecenuprime[teniciovaloare absolut\?Merge]ipefirullogiciipîn\lacap\t[ive]ifisili]is\ajunge]ila încheiereac\relativismulestep\rinteleanarhismului.Devremecetoatefiin]ele sîntrelative,atunciniciunadintreelenuaredreptuls\seimpun\cavaloare des\vîr[it\.Dac\vreunaîncearc\acestlucru,trebuies\isedeclarer\zboipîn\ lanimicire.Devremecetoatevalorilesîntrelative,cedreptarevreunadintre eledeaseimpunecaceamaimare[iceamaiînalt\?Pecetemei,prietene, adev\rult\uîlrespingepealmeu,cît\vremeamîndou\sîntrelative?Devreme ceînlumileomene[tinuseg\se[tenimicabsolut,niciierarhieafiin]elor,nici ierarhieavalorilor,cidoaranarhia. {i,într-adev\r,esteorealitatev\dit\c\nihilismul[ianarhiasîntpunctul de încheiere logic al civiliza]iei europene, forma ultim\, de neocolit, a umanismului[irelativismuluieuropean.Umanismulseprefaceînchipnecesar înateism,treceprinanarhism[isfîr[e[teînnihilism.S\fiisigurc\,dac\cineva este ast\zi ateist [i vrea s\ fie consecvent, el va ajunge mîine anarhist [i poimîinenihilist.Dac\,iar\[i,cinevaestenihilist,s\fiisigurc\acoloaajunsde laumanism,prinateism. Cer\mînedinom,dac\escosdintrupulluisufletul?Unhoit.Cer\mîne din Europa, dac\ e scos din trupul ei Dumnezeu? Un hoit. Au alungat pe Dumnezeudinunivers,[iuniversulceaajuns?Unhoit.Ceesteomulcare t\g\duie[teexisten]asufletuluiînel[iînoameniidinjuruls\u?Nimicaltceva decîtlutînuniform\,unsicriuambulantdinlut.Rezultatulestedistrug\tor:

îndr\gostindu-sedelucruri,omuleuropeanaajuns,înceledinurm\,elînsu[iun

lucru.Persoanaluiedepreciat\[idevastat\:ar\masom-lucru.Numaieom

întreg,intregral,nemuritor,dup\chipulluiDumnezeu,cidoarf\rîmedeom,o

cochiliedeomdincareafostalungatduhulnemuritor.Desigur,cochiliaaceasta

e[lefuit\,l\cuit\,pictat\,dartotcochilier\mîne.Civiliza]iaeuropean\l-alipsit

peomdesuflet,l-af\cutmaterie[il-amecanizat.Easeaseam\n\cuoma[in\

monstruoas\careînghiteoamenii[i-ipreschimb\înlucruri.Sfîr[itulesfî[ietor

detrist[icutremur\tordenefericit:omul-unlucruneînsufle]itîntrelucruri

neînsufle]ite.

***

Aceastae,înliniilesalegenerale,culturaomuluieuropean.Darcaree

"cultura"evanghelicului,istoricului,ortodoxuluiDumnezeu-OmIisusHristos?

Peceseîntemeiaz\ea?Easeîntemeiaz\înîntregimepePersoanaDumnezeu-

OmuluiHristos.DumnezeuS-af\cutomcas\-lînal]epeomlaDumnezeu. Acesta este începutul [i sfîr[itul între care se mi[c\ înv\]\tura Dumnezeu- omeneasc\ortodox\.Devizaei:Dumnezeu-Omuls\fieîntotceldintîi.Nu

numaiDumnezeu,nicinumaiomul,ciDumnezeu-Omul.Aicis-apersonificat[i

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

s-as\vîr[itceamaipotrivit\uniredintreDumnezeu[iom:aiciniciDumnezeu nu e mic[orat în fa]a omului, nici omul în fa]a lui Dumnezeu, ci se atinge potrivireaceamaibun\[iseînf\ptuie[tedes\vîr[itaarmonieîntreDumnezeu[i om.Plin\tatea[ides\vîr[ireapersoaneisaleodobînde[teomulprinunireacu Dumnezeu-Omul. Dumnezeu-omenirea este singurul chip prin care se arat\ întreaga lucrare de multe feluri a înv\]\turii ortodoxe. Se întemeiaz\ pe Dumnezeu-Omul [i se încheie prin omul des\vîr[it, întreg, în-dumnezeu- înomenit.Încentrullumilorst\Dumnezeu-OmulHristos.Elesteosiaînjurul c\reiasemi[c\toatelumile,celedesus[iceledejos.Elestecentrultainical sufletelor,c\trecaregraviteaz\toatesufleteleînfometatedeadev\rul[idevia]a ve[nic\. El este [i programul [i izvorul tuturor puterilor întemeietoare ale lucr\rii ortodoxe Dumnezeu-omene[ti. Aici Dumnezeu lucreaz\, [i omul împreun\-lucreaz\;Dumnezeulucreaz\prinom,omullucreaz\prinDumnezeu; aicisecontinu\zidireaDumnezeiasc\[i,maimult,secontinu\prinom.Drept aceea,omulscoatedinsinetotceeaceeDumnezeiesc[i-lpuneînlucrare,în f\ptuire,învia]\.Pelîng\asta,înaceast\zidire,totceesteDumnezeiesc,nu doarînom,ci[iînlumeadinjurulomului,searat\,sepuneînmi[care:totce esteDumnezeiesclucreaz\;totceesteomenescîmpreun\-lucreaz\.Dar,pentru caomuls\izbîndeasc\înîmpreun\-lucrareasacuDumnezeu,trebuies\se înve]eagîndiprinDumnezeu,asim]iprinDumnezeu,atr\iprinDumnezeu,a f\ptuiprinDumnezeu.Toateacesteanedescoper\scopullucr\riiortodoxe. Cescoparelucrareaortodox\?Scopuleiedeaaduce[iaîmplini,încît maimarem\sur\,Dumnezeiesculînom[iînlumeadinjurulomului,aîntrupa peDumnezeuînom[iînlume.A[adar,"cultura"ortodox\estecultulluiHristos Dumnezeu,slujirealuiHristosDumnezeu.{i,într-adev\r,lucrareaortodox\, Dumnezeu-omeneasc\, este neîncetata slujire a lui Hristos-Dumnezeu, neîncetat\slujb\adus\luiDumnezeu.Omulsluje[tepeDumnezeuprinfiin]a lui[iprintoat\zidireadinjuruls\u;eladuce,închipsocotit,peDumnezeu[i ceeaceeDumnezeiescînoricelucrarealui[iîntotcef\ptuie[te;elpuneîn mi[care tot ce este Dumnezeiesc în fire, ca toat\ zidirea s\ slujeasc\ pe Dumnezeu,condus\deomuldoritordeHristos.Cuadev\rat,toat\zidireaia partelaa-tot-ob[teascaslujb\adus\luiDumnezeu,fiindc\omulcaresluje[tepe Dumnezeuesteslujitdefire. Lucrarea Dumnezeu-omeneasc\ schimb\lafa]\pe om din l\untru,se mi[c\delaceledinl\untruspreceledinafar\:eaînnoie[tesufletul[i,prin suflet,trupul.Easocote[tetrupulcafiindgeam\nulsufletului,ungeam\ncare tr\ie[te,semi[c\[iexist\prinsuflet.Scoate]isufletuldintrup:cevamair\mîne din el, dac\ nuunstîrvîmpu]it?Dumnezeu-Omulschimb\lafa]\maiîntîi sufletul[iapoitrupul.Sufletulschimbatlafa]\schimb\lafa]\trupul,schimb\ lafa]\materia. Scopullucr\riiDumnezeu-omene[tiesteaceladeaschimbalafa]\nu doarpeom[iomenirea,ci,prinace[tia,întreagazidire.Darcumpoatefiatins

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

scopul acesta? Numai prin mijloacele Dumnezeu-omene[ti, iar acestea sînt faptelebuneevanghelice:credin]a[idragostea,n\dejdea[irug\ciunea,postul[i smerenia,blînde]ea[iîmpreun\-p\timirea,dragosteadeDumnezeu[idragostea de fra]i. Prin lucrarea acestor fapte bune, se întemeiaz\ lucrarea ortodox\ Dumnezeu-omeneasc\.Deprinzînd[ilucrîndacestefaptebune,omulschimb\ sufletuls\udinurîtînfrumos,dinîntunecatînluminos,dinp\c\tosînsfînt,din asem\n\torbezneiînasem\n\torcuHristos;[itrupuls\uîlpreschimb\într-o ram\încareînr\meaz\sufletuls\ucelasem\n\torcuHristos. Prinlucrareafaptelorbuneevanghelice,omuldobînde[teputereasuprasa [iasuprafirii.Alungîndp\catuldinsine[idinlumeacareîlînconjoar\,omul alung\totodat\puteriles\lbatice[idistrug\toare,preschimb\înîntregime[i sinelelui,[ilumea,îmblînze[tefirea,atîtînsine,cît[iînjuruls\u.Celemai bunepildealeacestuifaptsîntSfin]ii:ace[tia,sfin]indu-se[ischimbîndu-sela fa]\prindeprinderea[ilucrareafaptelorbune,totodat\sfin]esc[ischimb\la fa]\ firea din jurul lor. Sînt numero[i Sfin]ii care au fost sluji]i de fiarele s\lbatice, care numai prin starea lor de fa]\ îmblînzeau leii, ur[ii [i lupii. Purtarea lor fa]\ de f\pturi a fost [i este rug\ciunea, blînde]ea, milostenia, ging\[ia,purtarelipsit\obr\znicie,r\utate,s\lb\ticie[ivr\jm\[ie. Împ\r\]ialuiDumnezeupep\mînt,lucrareaortodox\,nuseîntemeiaz\pe impunereadinafar\,silnic\,mecanic\,cipeprimireal\untric\,debun\voie, personal\ a Domnului Hristos, prin lucrarea neîncetat\ a faptelor bune evanghelice;fiindc\Împ\r\]ialuiDumnezeunuvinepec\idinafar\,v\zute,ci pe c\i l\untrice, duhovnice[ti, nev\zute. Mîntuitorul a zis: Împ\r\]ia lui Dumnezeunuvineînchipv\zut.Nicinuvorzice:Iat\,aici!sau:Iat\,acolo!

C\ciîmp\r\]ialuiDumnezeuînl\untrulvostrueste(Luca17:20-21),adic\în

sufletulziditdeDumnezeudup\chipulS\u,însufletulsfin]itdec\treDuhul Sfînt;fiindc\Împ\r\]ialuiDumnezeuestedreptate,[ipace[ibucurieînDuhul

Sfînt(Romani14:17).Da,înDuhulSfînt,iarnuînduhulomului.Eapoatefiîn

duhulomuluiînm\suraîncareacestaseumpledeDuhulSfînt,cuajutorul

faptelorbuneevanghelice.Dreptaceea,prima[iceamaimareporunc\alucr\rii

ortodoxe este: C\uta]imaiîntîiÎmp\r\]ialuiDumnezeu[idreptateaLui,[i

acesteatoatesevorad\ugavou\(Matei6:33)-adic\sevorad\ugatoatecele

trebuitoare pentru p\strarea vie]ii trupe[ti: hran\, îmbr\c\minte, locuin]\ (v.

Matei6:25-32).ToateacesteasîntdoarunadaoslaÎmp\r\]ialuiDumnezeu,Iar

civiliza]iaApusuluicaut\maiîntîiacestadaos.Înaceastast\tragediaei:c\[i-a

cheltuitsufletulîngrijindu-sedelucruri.IarDomnulcelf\r\degre[eal\aspuso

dat\pentrutotdeauna:Nuv\îngriji]icusufletulvostrudeceve]imînca[idece ve]ibea,[inicicutrupulvostrucucev\ve]iîmbr\ca c\citoateacestea neamurilelecaut\;c\ci[tieTat\lvostrucelceresc,c\ave]inevoiedetoate acestea.C\uta]imaiîntîiÎmp\r\]ialuiDumnezeu[idreptateaLui,[iacestea

toatesevorad\ugavou\(Matei6:25;3:33;Luca12:22-31).

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Nesfîr[it\estelistanevoilorpecareomulzilelornoastre[ileinventeaz\ cu l\comie; [i, pentru a-[i satisface aceste nevoi nenum\rate [i f\r\ noim\, oameniiaupref\cutacestastrudeauralluiDumnezeuînabator.Domnulcel iubitordeoamenine-adescoperitdemultsingurullucrudetrebuin]\fiec\ruiom înparte[iîntregiiomenirilaolalt\.Careesteacesta?Dumnezeu-OmulHristos[i totceeaceEladuceprinSine:adev\rulDumnezeiesc,dreptateaDumnezeiasc\, dragostea Dumnezeiasc\, bun\tatea Dumnezeiasc\, lumina Dumnezeiasc\, sfin]enia Dumnezeiasc\, nemurirea Dumnezeiasc\, ve[nicia Dumnezeiasc\ [i toate celelalte des\vîr[iri Dumnezeie[ti. Iat\, acesta este lucrul de trebuin]\ pentruom[ipentruomenire,iartoatecelelaltenevoialeomuluisînt,asemuite

cuaceasta,atîtdeneînsemnate(v.Luca10:42).

Atuncicîndomulcuget\cuevanghelic\seriozitatelatainavie]iilui[ia

lumii,elajungeînchipcuvenitlaîncheiereac\trebuin]atuturortrebuin]elor

esteaceeadeat\g\duitoatetrebuin]ele[ideaurmaînchiphot\rîtpeDomnul

IisusHristos,deamerge[iaseunicuElprindeprinderea[ilucrareafaptelor

bune[inevoin]elorevanghelice.Dac\nufaceasta,omulr\mîneduhovnice[te

f\r\road\,f\r\rost,seîmpr\[tie,putreze[te[imoarecuîncetul,pîn\sfîr[e[te

prinamuriînîntregime,f\r\amair\mînecevadinel,fiindc\Dumnezeiasca

gur\aluiHristosagr\it:Precumml\di]anupoates\aduc\road\delasine, dac\nur\mîneînvi]\,totastfelnicivoi,dac\nur\mîne]iînMine.Eusîntvi]a, voisînte]iml\di]ele.Celcer\mîneînMine[iEuînel,acelaaduceroad\mult\, c\ci f\r\ Mine nimicnupute]iface.Dac\cinevanuvar\mîneînMine,e aruncatafar\caml\di]a[iseusuc\;[ioadun\peea[iînfocoarunc\,[iarde

(Ioan15:4-6).

Doar prin unirea duhovniceasc\ organic\ cu HristosDumnezeu-Omul, poate omul s\ prelungeasc\ via]a lui în via]\ ve[nic\ [i fiin]a lui în fiin]\ ve[nic\. Omul lucr\riiDumnezeu-omene[tinuesteniciodat\singur:cîndel gînde[te, prin Hristos gînde[te; cînd f\ptuie[te, prin Hristos f\ptuie[te; cînd simte,prinHristossimte.Într-uncuvînt,unulcaacestatr\ie[teneîncetatprin HristosDumnezeu.C\ciceeomulf\r\Dumnezeu?Laînceput,ojum\tatede om,iarlasfîr[it-neom.DoarînDumnezeu-Omulg\se[teomulplin\tatea[i des\vîr[ireafiin]eisale,g\se[tearhetipuls\u,nem\rginitul[inesfîr[ituls\u, nemurirea[ive[niciasa,valoareasaabsolut\.NumaiDomnulHristos,dintre to]ioamenii[itoatefiin]ele,apropov\duitsufletulomuluidreptcomoaracea

maidepre]dintoat\lumile:C\cicevafolosiomul,dac\vacî[tigatoat\lumea,

[i-[ivap\gubisufletuls\u?Saucevadaomulînschimbpentrusufletuls\u?

(Matei16:26)

To]isorii[itoatestelelenupre]uiesccîtunsuflet.Dac\omulî[ivairosi

sufletulînr\utate[ip\cate,elnuvaputeadanimicînschimbpentrusufletul

s\u,chiardearajungest\pînultuturorconstela]iilor.R\mînedecipentruomo

singur\ie[ire,iaraltanueste.{iiat\careesteaceasta:Dumnezeu-OmulHristos

estesinguraîncredin]areasufletuluiomenesc,singuraîncredin]areanemuririi[i

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

ave[niciei.Sufletulnuseîncredin]eaz\prinlucruri,ciesteînrobitdec\treele. Dumnezeu-Omullibereaz\peomdesubtiranialucrurilor.Asupraomuluilui Hristosnumaiaunicioputerelucrurile,ci,dimpotriv\,omulareputereasupra lor;[i,fiindc\înpre]uirealuiHristossufletulomuluiareunpre]neasemuitmai mare decît toate fiin]ele [i lucrurile, omul ortodox închin\ toat\ grija, toat\ luareasaaminte,sufletuluis\u,întrucîtlucrareaortodox\esteîntîidetoateo lucrareasufletului. Omul este mare numai prin Dumnezeu: acesta este motto-ul lucr\rii Dumnezeu-omene[ti.F\r\Dumnezeu,omulnuestealtcevadecît[aptezecide kilogramedehum\însînge.Ceesteomulf\r\Dumnezeu,decîtmormîntlîng\ mormînt?Omuleuropeanaosînditlamoarte[ipeDumnezeu,[isufletul.Prin aceastanuaosînditoarelamoarte[ieuls\u,moartedincarenuexist\înviere? Face]i cu adev\rat [i drept socoteala filosofiei, [tiin]ei, politicii, culturii, civiliza]ieieuropene,[ive]ivedeac\eleauucisînomuleuropeanpeDumnezeu [i nemurirea sufletului. Iar dac\ privi]i cu luare aminte tragedia istoriei omene[ti, ve]i în]elege negre[it c\ uciderea lui Dumnezeu se termin\ cu sinuciderea.V\aduce]iamintedeIuda?AcelaaucisceldintîipeDumnezeu,[i apois-animicit[ipesineînsu[i.Acestaeolegenecru]\toarecarest\pîne[te istoriaacestuiastru. Cl\direaciviliza]ieieuropene,zidireaf\r\deHristos,nuarecums\nuse pr\bu[easc\, [i înc\ foarte curînd, precum au proorocit înainte-v\z\torul Dostoievski,acumosut\deani,[iîndureratulGogol,acummaibinedeosut\ deani {i,înfa]aochilorno[tri,seîmplinescproorociileProorocilorortodoc[i slavi.TimpdezeceveacuriîncheiateafostziditturnulBabeleuropean,[inou\ ne-arevenitnefericitavedenie:"Iat\,cl\direaeunuria[ nimic!"Aurmato confuziegeneral\:omulnu-lmaiîn]elegepeom,sufletulnumaiîn]elegealt suflet, neamul nu mai în]elege alt neam. S-a ridicat om împotriva omului, împ\r\]ieîmpotrivaîmp\r\]iei,norodîmpotrivanorodului,bachiar[icontinent împotrivacontinentului. Omuleuropeanaajunslaame]ealasafatal\.L-aduspesupraomînvîrful turnului s\u Babel, voind a des\vîr[i prin el zidirea sa, dar supraomul a înnebunittocmaipeacestvîrf[is-apr\bu[itdepeturn;[i,înurmalui,turnulse pr\bu[e[te[isef\rîmi]eaz\prinr\zboaie[irevolu]ii."Homoeuropaeicus"nu aveacums\nuînnebuneasc\lapunctuldeîncheierealculturiisale;eracu neputin]\cauciga[uldeDumnezeus\nuajung\sinuciga[.Faimoasa"Willezur Macht"s-aschimbatîn"WillezurNacht" 46 .Noaptea,onoapteap\s\toare,a acoperitEuropa.Sepr\bu[escidoliiEuropei,[inuestedeparteziuacîndnuva mair\mînepiatr\pestepiatr\dinculturaeuropean\,careaziditora[e[iaruinat suflete,acinstitf\pturile[ialep\datpeF\c\tor Îndr\gostitdeEuropa,gînditorulrusHerzenatr\itmulttimpacolo.C\tre sfîr[itulvie]iiîns\,înurm\cumaibinedeosut\deani,ascris:"Amstudiat

46 "Vrereadeaface"s-aschimbatîn"Vrereadenoapte"(n.tr.)

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

vreme îndelungat\ organismul vierm\nos al Europei; pretutindeni, la toate nivelurile,pestetotamv\zutdegetulmor]ii Europaseapropiedeuncataclism înfrico[\tor Revolu]iilepoliticesepr\bu[escsubgreutateaneputin]eilor;ele aus\vîr[itlucrurimari,darnu[i-auîmplinitrostul;aud\rîmatcredin]a,darn-au înf\ptuitlibertatea;auaprinsîninimidorin]epecarenuaufostînstares\le împlineasc\ Eusîntprimulcarep\lesc[im\temînainteanop]iiîntunecate "

carevine Adio,lumemuribund\,adio,Europ\! Pustiuecerul,fiindc\Dumnezeunumaiesteînel.Pustiuestep\mîntul, fiindc\numaiepeelsufletnemuritor.Culturaeuropean\af\cutdinrobiis\iun cimitir [i ea îns\[i a ajuns cimitir. "Vreau s\ m\ duc în Europa - spune "

Dostoievski-[i[tiuc\mergîntr-uncimitir

Înainte de primul r\zboi mondial, dezastrul Europei era presim]it [i prevestitnumaideîntrista]iiînainte-v\z\toriortodoc[islavi.Dup\primulr\zboi mondial,auînceputs\ovad\[is\osimt\[iuniieuropeni.Celmaiîndr\zne][i maisincerdintreace[tiae,f\r\îndoial\,Spengler,care,dup\primulr\zboi mondial, a tulburat lumea cu zguduitoarea sa carte: "Untergang des Abendlandes"("Dec\dereaOccidentului").Înaceasta,elarat\[idovede[te-cu toatemijloacelepecareilepunelaîndemîn\[tiin]a,filosofia,politica,tehnica, arta [i religia european\ - c\ Apusul cade [i decade. Dup\ primul r\zboi mondial,Europa,cutoat\str\lucireaeiaparent\,î[id\duhul.Culturaapusean\ (sau"faustic\")aînceput,dup\Spengler,înveaculalX-leadup\Hristos,iar acumseg\se[teînstareadedescompunere[idec\dere,[ivadisp\reapentru totdeaunalasfîr[itulveaculuialXXII-lea.Dup\culturaeuropean\,gînde[te Spengler,vaveniculturaluiDostoievski,lucrareaOrtodoxiei. Prin toate inven]iile sale culturale, omul european moare [i se stinge rapid.Narcisismulomeniriieuropeneestemormîntuldincareeanuvrea[ide aceeanupoates\învie.Faptulc\eîndr\gostit\dera]iuneaei,aceastaesteboala ei fatal\, care o pustie[te. Singura mîntuire din aceasta este Hristos, spune Gogol. Dar lumea, r\spîndit\ de milioanele de obiecte str\lucitoare care-i

împr\[tiegîndurileîntoatep\r]ile,nuareputereadeaseîntîlninemijlocitcu Hristos. Tipulomuluieuropeanadatfalimentînfa]aproblemelordetemelieale vie]ii; Dumnezeu-Omul ortodox le-a dezlegat pe toate, pîn\ la una. Omul europeanarezolvatproblemavie]iiprinnihilism;Dumnezeu-Omul-prinvia]a ve[nic\.Pentruomuleuropeandarwinist-faustic,lucrulcelmaiînsemnatînvia]\ esteautoconservarea;pentruomulluiHristos-estejertfireadesine.Primul spune:"Jertfe[te-lpecel\laltpentrutine!"-iarcelde-aldoilea:"Jertfe[te-tepe tineînsu]ipentruceilal]i!" Omuleuropeannuarezolvatblestemataproblem\a mor]ii;Dumnezeu-Omularezolvat-o:prinÎnviere. Nu încape îndoial\ c\ principiile [i for]ele culturii europene [i ale civiliza]ieieuropenesîntlupt\toareîmpotrivaluiHristos.Timpîndelungats-a format tipul omului european, pîn\ cînd L-a înlocuit pe Dumnezeu-Omul

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Hristoscufilosofia[i[tiin]alui,cupolitica[itehnicalui,cureligia[ieticalui. Europas-aslujitdeHristosnumaicaopuntedelabarbariaincult\labarbaria cult\,adic\delabarbarianeme[te[ugit\labarbariaceame[te[ugit\! Încheierile mele asupra civiliza]iei europene cuprind o doz\ bun\ de catastrofal;daracestlucrus\nuv\mire,fiindc\vorbescdevremeaceamai pustiitoaredinistoriaomeneasc\,deapocalipsaEuropei,ac\reispaim\frînge atîttrupul,cît[iduhulei.Nuîncapeîndoial\c\întreagaEurop\esteamenin]at\

deconflictevulcanice,care,dac\nusîntîndep\rtate,potexplodaîncurîndîntr-

odeplin\nimicireaculturiieuropene.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

SOCIETATEAUMANIST|

{ICEADUMNEZEU-OMENEASC|

Dac\var\mînecunoscutprincevacontinentuleuropeanînistoriaacestui astru,vafi,pesemne,prinaceeac\a[tiuts\inventezenenum\rateprobleme,[i nuafostînstares\dezlegenicim\carunasingur\dintreceleînsemnate,spre folosulîntreguluineamomenesc.Aicitrebuieavuteînvedere,înprimulrînd, a[a-numitele probleme sociale. Dorin]a de a le dezlega a ajuns o manie a aproapetuturoreuropenilor.Îng\dui]i-miîns\întrebarea:Cinedineiledezleag\ f\r\foc[isabie,f\r\inchizi]ie[iruguri?Omuleuropeanst\încurcat,tulburat[i furiosînfa]aproblemelorsociale,ca[iînfa]aproblemeiomului.Dece?Fiindc\ problemelesociet\]ii,restrînselaelementelelorîntemeietoare,nu-saltcevadecît problemaomuluiînmul]it\cunum\rulin[ilordincareestealc\tuit\întreaga societate.Omul,prinînsu[ifaptulc\eom,em\dularalorganismuluisocial,în careaducecon]inutul[iproblematicasapsiho-fizic\.Darproblematicaomului [iceaaomeniriisînt,labaz\,identice:problemeleadev\rului[idrept\]ii,vie]ii [imor]ii,binelui[ir\ului,nemuririi[ive[niciei,cerului[ip\mîntuluichinuie,[i omul[iomenirea-darmaiîntîipeomcains,[iapoiomenireacaob[te.Deaici se trage încheierea logic\: cel ce rezolv\ problema omului a dezlegat [i problemasociet\]ii,aoric\reisociet\]i,delaceamainumeroas\pîn\laceamai pu]innumeroas\;delafamiliepîn\laomenire. În vederea dezleg\rii problemei omului [i societ\]ii prin mijloace umaniste, în Europa s-a c\zut în dou\ extreme: sau omul a fost mic[orat, batjocorit, l\sat de-o parte [i t\g\duit de dragul societ\]ii, sausocietateade dragulomului.(Înumanismulpropriu-zisalEuropei-cearer\d\cinireligioase:

infailibilitateapapal\,careînprotestantismevolueaz\îninfailibilitateaoric\rui ins-întîietateaadobîndit-oinsul.Societateacearepeindividdreptcriteriu[i punctdeplecarealeinuestenimicaltcevadecîtosatisfacereorganizat\a intereselorindividuale,adic\oconsfin]irelegalizat\aegoismuluiomenesc.Ca urmare, e pe deplin firesc s\ fie înjosit\ [i personalitatea omeneasc\, prin impunerea individului ca întreg social egoist, [i societatea, prin impunerea individuluicamonad\egoist\.Amîndou\acesteasîntdogmealeciviliza]iei apusene,careseciocnescîntreele[icareseimpun"ferroignique"-prinfoc[i sabie-deveacuriîntregiomenirii,caomîntuireaei).Noiîns\vremodreptate des\vîr[it\,[ipentruom,[ipentrusocietate,dreptateacareva]inetotdeauna cump\na între valorile Dumnezeie[ti ale omului [i toate valorile de pre] [i neschimbate ale societ\]ii. Noi voim o societate în care s\ se p\streze deplin\tateapersoaneiomene[ti[idumnezeiascaeim\re]ie,încareomulnuva fimic[orat,nuvafischilodit,nuvafipref\cutînpigmeu,nuvafimecanizat,nu vafipreschimbatînmarionet\,sprefolosuldistinc]ieideclas\,alneamului[ial

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

statului,alculturii[ialciviliza]iei,al[tiin]ei[ialreligiei.Noivremosocietate încarepersoana[isocietateaseîntregesc,seîntr-ajutoreaz\,seînt\resc[ise des\vîr[escunapealta;osocietateîncarefiecareesteunitduhovnice[tecuto]i [ito]icufiecareînparte,încarefiecaretr\ie[teprinto]i[icuajutorultuturor, dar[ito]itr\iescprinfiecare[icuajutorulfiec\ruia.Aceastaînseamn\c\noi am vrea o societate care se înf\]i[eaz\ [i este un organism, un trup, iar m\dulareleeisîntm\dulareorganicealeunuitotunitar:tue[tiochi,acelamîn\, eupicior;a[aîncîts\nupoat\spune:Nuamnevoiedetine,sîntputernic[if\r\ tine.Pentrucamînas\lucreze,arenevoiedeochi,cares\oconduc\,[ide picior,cares\opoarte;deasemenea,caochiuls\vad\,arenevoiedemîn\,care s\-l hr\neasc\, [i de picior, care s\-l poarte; [i iar\[i, pentru ca piciorul s\ mearg\, are nevoie de ochi, cas\-lconduc\,[idemîn\,cares\împreun\- lucrezecuel.To]isîntemm\dularealeorganismuluisociet\]ii,mici[imari, v\zu]i[inev\zu]i,darm\dularecaretr\iescunulcualtul[iunulprinaltul; fiecareîmpreun\-lucreaz\cuto]i[ito]icufiecare.Iat\ceseîntîmpl\întrup:ca s\creasc\unfirdep\rpecap,împreun\-lucreaz\laolalt\cueltrupulîntreg;dar [ifiruldep\r,cuscopulluipropriu,estetrebuinciospentrutrup,pentruc\ap\r\ capul[iesteunpriceputconduc\toralc\ldurii.Lua]iaminte,deasemenea,la trupulomenesc:înelavemcelmaibunexempludesocietate,deprietenie,de împreun\-lucrare, de tr\ire laolalt\, de slujire a altuia, a aproapelui; fiecare m\dularsluje[tetoatecelelaltem\dulare[itoatecelelaltem\dulareslujescpe fiecareînparte.Degetulcelmicalmîiniisluje[teorganulatîtdedelicat,ochiul, [ipeacelacareesteînc\[imaidelicat,creierul;dar[iochiul[icreierulslujesc degetul. Cu cît este mai însemnat un organ în l\untrul trupului, cu atît el s\vîr[e[teoslujb\maider\spundere[iesteslujitoruloric\ruiorganmaimic decîteldintrup.Inimaestecelmaiînsemnatorgandintrup,dartotodat\eaeste [icelmaimareslujitoraltrupului;easluje[teneîncetatfiecarep\rticic\înparte [itottrupullaolalt\. S\nuv\par\curiosacestlucru;a[aesteîntocmireatrupului:totceeace estemaimareînelestemaimarepentrucas\slujeasc\ceeaceestemaimic decît el. Nu vede]i c\ smerenia este fapta bun\ cea mai de seam\, care orînduie[tetoateleg\turiledinl\untrultrupuluiomenesc?Ceeaceestemarese smere[teînainteaaceeaceestemaimic[i-isluje[te;iarceeaceestemaimare sesmere[te[imaimult!Totastfeltrebuies\seîntîmple[iînsocietateadorit\[i des\vîr[it\:celceestemaimares\slujeasc\pecelceestemaimic;omul înv\]ats\slujeasc\pecelneînv\]at;în]eleptulpecelsimplu;bogatulpes\rac; celmaimares\fiemareprinaceeac\esteslujitoruldebun\voiealtuturor. Toate se întîmpl\ aici potrivit cu legea fireasc\, dar [i Dumnezeiasc\ a

Dumnezeu-Omului:Celcareîntrevoivreas\fiemaimares\fieslujitoral

vostru,[icelcareîntrevoivreas\fieceldintîis\fieslugavoastr\(Matei

20:26-27). Pentru c\ aceasta este o lege [i pentru cel mai des\vîr[it om,

Dumenezeu-OmulHristos,Carenuavenitcas\fieslujit,cicas\slujeasc\[i

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

s\-[ide-asufletulS\upre]der\scump\rarepentrumul]i(Matei20:28).{i,într-

adev\r,exist\vreunslujitormaimarealneamuluiomenescînafar\deblîndul

Dumnezeu-Om?IarEusîntînmijloculvostru,cacelcesluje[te(Luca22:27),

ziceElucenicilorS\i;caslujitorCare-isluje[tepeeicuumilin]\,îiînva]\ adev\rul despre cele Dumnezeie[ti - dreptatea Dumnezeiasc\, dragostea Dumnezeiasc\,bun\tateaDumnezeiasc\,putereaDumnezeiasc\-pentrucas\ poat\cunoa[te[iînvingep\catul,r\ul[imoartea,[is\sefac\,cuajutorul Dumnezeiesc, buni, nemuritori, ve[nici. Nu numai întrupat ca om, ci [i ca Dumnezeu-CuvîntulElîisluje[teneîncetatpeoameni,cuajutorulîntregiifiri, cuajutoruluniversului;îisluje[teneîncetat[icuumilin]\,numaicas\-iînve]e legeaaceastaDumnezeiasc\prea-înalt\,cosmic\[ifireasc\:cumc\,adic\,cel maimaresluje[tepecelmaimic,[iînc\cubucurie[icubun\tate.Pentru aceasta, gura Lui Dumnezeu-omeneasc\ a spus în ce prive[te legea aceasta

urm\toarele:Celceestemaimareîntrevois\fiecacelmaimic[icelceeste maiîntîi-casluga ,c\totceseînal]\pesinesevaumili,iarcelceseumile[te

se va în\l]a (Luca 22:26; 18:14). În realitate, toat\ Evanghelia Dumnezeu- Omului,delaînceput[ipîn\lasfîr[it,nuestenimicaltcevadecîtoicoan\[io m\rturie de nebiruit a acestei legi Dumnezeie[ti cosmice sau, mai degrab\, universale. Nu vi se parec\prinaceast\legeevanghelic\universal\Dumnezeu- Omuldezleag\într-unchipideal[irealtotodat\[iproblemaomenirii,dar[i problemasociet\]ii?Pentruc\[iomul,[iomenirea,[ipersoana,[isocietatea,nu numaic\sîntdinuna[iaceea[i"materie"psihofizic\,ci[itoatesîntstr\b\tute deunul[iacela[iscop[iunul[iacela[ifeldeficurgeprinmijloculatotce alc\tuie[teesen]alor.Dac\cumvanuaraveaacela[iscop,atunciîntreelearfio pr\pastie f\r\ punte deasupra [i ar fi sfî[iate de deosebirea de cantitate cu neputin]\ de împ\cat. Numai unitatea scopului [i sfîr[itului d\ putin]a unei dezleg\ri ideale a problemei omenirii, precum [i a problemei persoanei [i problemeisociet\]ii.Darcarearputeas\fieoarescopulacesta?Desigurc\el nuvafiunscoptrec\tor[itemporal,oportunist,întîmpl\tor,interesat,unscop cares\hot\rasc\soartaomului[is\înso]easc\fiin]aomeneasc\înlumileîn care aceasta se g\se[te. Este vorba de acel scop nemuritor, pe care l-a pus Dumnezeu-Omul, sco]îndu-l din fiin]a asem\n\toare cu Dumnezeu a firii omene[ti.Înceconst\scopulacesta?Iat\înce:s\seîntrupezeDumnezeu[i toatedes\vîr[irileDumnezeie[tiînom[iînomenire,înpersoan\[iînsocietate. Este, oare, cu putin]\ acest lucru? Cum c\, într-adev\r, este cu putin]\ o m\rturisescdou\pricinic\roranutepo]iîmpotrivi:maiîntîifaptulc\omuleste ofiin]\dup\chipulluiDumnezeu;iaraldoilea,faptulc\Dumnezeu-Cuvîntul S-aîntrupatînom,[icaDumnezeu-Omaar\tatc\esteînchipDumnezeiesc des\vîr[it,[i,omene[te,omadev\rat[ifiresc,încareS-aîntrupatDumnezeucu toateDumnezeie[tiledes\vîr[irialeLui.{i,cevamaimult,Dumnezeu-Omula adus[iîmparteoamenilorfaptelebuneDumnezeie[ti[iputerileDumnezeie[ti,

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

îna[afelcafiecareoms\poat\,dac\voie[te,s\întrupezeînsinealuipe

Dumnezeu[ides\vîr[irileDumnezeie[ti.Împlinindscopulacesta,oameniise preschimb\ în fiin]e nemuritoare [i ajung m\dulare ale împreun\-unirii Dumnezeu-omene[tinemuritoare,adic\aleDumnezeu-omenirii.Dup\cumdin om, în chip ra]ional [i firesc, se na[te [i cre[te omenirea, tot astfel [i din

Dumnezeu-Omul,iar\[iînchipra]ional[ifiresc,sena[te[icre[teDumnezeu-

omenirea.Înp\rt\[iaaceastaaDumnezeului-Om,oameniitr\iesc[isepoart\ca fiin]enemuritoare,[ianumedup\legileevanghelice,careauputere[iînlumea aceasta,[iîncealalt\.Aceast\p\rt\[ie,neasem\nat\peastrulnostru,acelorcu adev\rat nemuritori [i cu adev\rat purt\tori de Dumnezeu [i a celor ce se str\duiesc cel pu]in s\ ajung\ astfel, nu este nimic altceva decît trupul Dumnezeu-omenescalluiHristos,SfîntaLuiBiseric\. R\sufla]i pu]in: iat\ c\ ne g\sim deja în "sfînta sfintelor" filosofiei societ\]ii Dumnezeu-omene[ti. Aceasta este o societate nou\, Dumnezeu- omeneasc\,întrunimicasem\n\toarecuaceleapecareviled\,închipteoretic [i practic, sociologia umanist\ a omului european. În aceast\ societate Dumnezeu-omeneasc\, toate se restrîng la Persoana purt\toare de via]\ a Dumnezeu-OmuluiHristos.Elesteceamaiînalt\valoare[ibunulcelmaiînalt. Toatecelelaltevalori-[iindividuale,[isociale-izvor\scdinea,întocmaica razeledinsoare. În]elege]i c\ vorbesc de Bisericasoborniceasc\Ortodox\,casocietate Dumnezeu-omeneasc\.Careestetemeiulei?Dumnezeu-OmulHristos.Pentru aceasta tot ce este ortodox are fire Dumnezeu-omeneasc\: [i con[tiin]a, [i sim]irea,[ivoin]a,[igîndirea,[ivia]a,[isocietatea.Dumnezeuestepretutindeni celdintîi,iaromulaldoilea;Dumnezeuconduce,omulestecondus;Dumnezeu lucreaz\, omul împreun\-lucreaz\. Aici nu este vorba de un dumnezeu supranatural,abstract,închipuit,cideDumnezeulceleimainemijlociterealit\]i istorice,deDumnezeucareS-af\cutom,atr\itînmarginileproprieinoastre vie]iomene[ti[iS-aar\tatpretutindeniînchippip\ibil[ivizibil,cudes\vîr[ire

f\r\dep\cat,cudes\vîr[iresfînt,cudes\vîr[ireadev\rat.Deaceea[isocietatea

pecareaîntemeiat-oesteatîtdeadev\rat\[iatîtdereal\.{iBiserica,într-

adev\r,casocietate,nuestealtcevadecîtundes\vîr[itorganismDumnezeu-

omenesc,încare,prinîmpreun\-lucrareadaruluiDumnezeiesc[ialucr\riilibere

omene[ti,seune[te[iseîn-dumnezeu-înomene[tetotul,afar\dep\cat.Înacest

organismDumnezeu-omenescalBisericii,fiecarecredinciosesteîntocmaicao

celul\,careajungepartealc\tuitoarealui[icaretr\ie[tedinputereaDumnezeu-

omeneasc\purt\toaredevia]\alui. Iat\principiileîntemeietoarealefilosofieiortodoxeasociet\]ii:casingur\ societate adev\rat\, Biserica este în primul rînd un organism Dumnezeu- omenesc,[iapoioîntocmireDumnezeu-omeneasc\înlume,careîntrupeaz\tot ceeaceestealDumnezeu-Omului,adic\:dragostealuiHristos,carena[tetoate, dreptatealuiHristos,bun\tatealuiHristos,în]elepciunealuiHristos[iîndeob[te

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

toatefaptelebunealeluiHristos.Pentruc\,prinmijlocirealor,Hristoslocuie[te

înom[iSeîntrupeaz\înel.Unastfeldeomtr\ie[teprinHristos,gînde[teprin Hristos,simteînHristos,lucreaz\prinHristos,seg\se[teînîmpreun\-unirecu ceilal]i oameni pe toate planurile vie]ii în Hristos. De unde are el puterea aceasta?DelaHristosÎnsu[i,dup\cuvîntulSfîntuluiApostol:Toatelepotîn

Hristos,Carem\înt\re[te(Filipeni4:13).Omulcredin]eiortodoxe,tr\indîn

organismulDumnezeu-omenescalBisericii,tr\ie[teîntotdeaunaînîmpreun\-

unire cu to]i Sfin]ii (Efeseni 3:18), care-l ajut\ în chip tainic la împlinirea poruncilorevanghelice.Deaceeam\dularulortodoxalBisericiiaresim]\mîntul viuc\via]aluiesteaceea[icuvia]atuturorcelorlal]ioameni[ic\areuna[i aceea[icredin]\cuApostolii,cuMucenicii[icuSfin]iituturorveacurilor.El maiaresim]\mîntulviuc\to]iace[tiatr\iescve[nic[i,cevamaimult,c\atîtpe el,cît[ipeceilal]i,îistr\bateuna[iaceea[iputereDumnezeu-omeneasc\,una[i aceea[ivia]\Dumnezeu-omeneasc\,unul[iacela[iadev\rDumnezeu-omenesc. ÎnBiseric\,socotit\casocietate,trecutulesteîntotdeaunaprezent,pentruc\ Dumnezeu-OmulHristos-Careestetare[iazi,Acela[i[iînveci-tr\ie[te neîntreruptîntrupulLuiDumnezeu-omenesc,cuaceea[ibun\tate,cuaceea[i via]\,[ifaceîntregultrecutunprezentneîntrerupt.Pentruaceastaomulcredin]ei ortodoxenuesteniciodat\singur,ciîntotdeaunaînîmpreun\-unirecutoate celelaltem\dularealeBisericii[icutoatefiin]ele.Cîndelgînde[teceva,face acestlucrucuteam\[ispaim\Dumnezeiasc\,[tiindc\laaceast\fapt\aluiiau parte în chip tainic to]i Sfin]ii. Ortodoc[ii sînt ortodoc[i prin aceea c\ au neîncetatsim]\mîntulsobornicit\]iiDumnezeu-omene[ti,înc\lzindu-secuacest sim]\mînt[ip\zindu-lprinrug\ciune[ismerenie.Nusevestescniciodat\peei în[i[i,nuselaud\niciodat\începrive[teomul,nusîntmul]umi]iniciodat\de umanismulg\unos[inuseînchin\niciodat\umanismului.Petoatec\ile,ei m\rturisesc[ipropov\duiescpeDumnezeu-Omul,iarnupeom.Pentruc\ei [tiu c\ omul [i societatea omeneasc\, f\r\ de Cuvîntul, ca unire [i unitate nestric\cioas\, alearg\ cu neînfrînare c\tre ira]ionalitate [i c\tre întunericul

nefiin]ei,sau,cevamaimult,c\treîntunericulunui"vai[iamar". S-aspusmaisusc\societateacivil\(impunereaindividuluicamonad\)[i socialismulumanistic(impunereasilit\aindividuluiegoistcaîntreg)aur\d\cini religioase.Într-adev\r,întrucîtînApusuleuropeancre[tinismuls-aschimbat încet-încetînumanism,erafiresccaschimbareaaceastas\-[iaib\urm\rileeiîn toateariilevie]iiomene[ti,a[adar[iînaceeasocial\.Mult\vreme[iînchip st\ruitorL-aurestrînspeDumnezeu-Omul[iînceledinurm\L-aumic[orat, m\rginindu-Llaunsimpluom:laomulf\r\gre[eal\alRomei[ilaacelnumai pu]inf\r\gre[eal\omalBerlinului.Înfelulacesta,s-aînf\]i[atpedeoparte maximalismul apusean cre[tin-umanist (Papismul), care înl\tur\ totul de la Hristos, iar pe de alt\ parte - minimalismul apusean cre[tin-umanist (Protestantismul), care cere de la Hristos cît se poate de pu]in, iar adeseori nimic.Înamîndou\,cavaloaredes\vîr[it\[icaultimcriteriu,estea[ezatomul

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

în locul Dumnezeu-Omului [i individualismul de diferite nuan]e în locul

societ\]iiDumnezeu-omene[ti.S-as\vîr[itînfelulacestadureroasa"corectare" aDumnezeu-Omului,alucr\riiLui[iaînv\]\turiiLui! Celdintîiprotestîmpotrivauneia,Sfinte,catolice[iapostoliceBiserici,ca societate,trebuies\secauteînPapism,[inuînLuteranism.{itocmaiînacest protestseafl\celdintîiprotestantism;înacela[itimp,aicieste[iînceputul individualismuluicaprincipiusocial. Nu trebuie s\ ne în[el\m: maximalismul cre[tin umanist apusean, Papismul,estetocmaicelmairadicalprotestantism[iindividualism,pentruc\a str\mutattemeliacre[tinismuluidelave[niculDumnezeu-Omlaindividulom. Protestatan]iinuauf\cutaltceva,decîtpur[isimpluauprimitdogmaaceastaîn esen]aei[iaudes\vîr[it-oîntr-atît,încîts\ajung\lapropor]ii[iam\nunte înfrico[\toare.Într-adev\r,ProtestantismulnuestealtcevadecîtunPapismpus des\vîr[itînfapt\,alc\ruiprincipiuîntemeietor(lipsadegre[eal\aomului)s-a a[ezatînvia]afiec\ruiomînparte,dar[iaîntregiisociet\]i.Dup\exemplul omului infailibil al Romei, fiecare protestant ajunge infailibil, pretinzînd infailibilitateaindividual\înproblemeledecredin]\[idevia]\.Dinpunctul acestadevedere,sepoatespunec\Protestantismulesteunpapismlaicizat.

Prinaceeac\cre[tinismul,cutoatenesfîr[itelesaleadev\ruriDumnezeu-

omene[ti, s-a m\rginit în Apus laom,cre[tinismulapuseans-aschimbatîn umanism.Lucrulacestapoates\par\ciudat,daresteadev\rat.Îlarat\închip neîndoielnicrealitatealuiistoric\.Cre[tinismulapusean,înesen]alui,estecel mairadicalumanism,pentruc\l-apropov\duitpeomcafiindf\r\gre[eal\[ia pref\cutsocietateaDumnezeu-omeneasc\într-osocietateumanist\.Prinurmare, individualismul[itotalitarismulsîntdou\fe]ealeaceluia[ilucru,carecurge dintr-unsingurizvor. Aceast\înlocuireaDumnezeu-Omuluiprinoms-alucratînchippractic prinînlocuireac\iicre[tineDumnezeu-omene[ticuaceeaomeneasc\.Deaici izvor\sc:pozi]iahot\rîtoareafilosofieiaristoteliceînscolasticism,cazuistica[i

inchizi]iaînetic\,diploma]iapapal\înleg\turileinterna]ionale,statulpapal, individualismulcaprincipiusocial[ia[amaideparte. Cuactulacestaalmic[or\rii[im\rginiriicre[tinismuluiînumanism,s-a simplificat în chip neîndoielnic [i cre[tinismul. Dar totodat\ s-a [i distrus. ApusulapierdutBiserica[ipeDumnezeu-Omul;pentruaceasta,elapierdut[i societateaDumnezeu-omeneasc\,încareomulestefrateve[nicalomului. Pretutindeniseînf\]i[eaz\tendin]amult-iubit\aomuluieuropeandea m\rginitotullaom,cavaloareîntemeietoare[im\sur\întemeietoareatuturor. Darînspateleluiseascundedezam\girea:"Menschliches,Allzumenschliches" ("omenesc, prea omenesc"). Glasurile unor oameni din lumea apusean\:

"ZurückzumJesus!BacktoJesus!"("ÎnapoilaIisus!")sîntstrig\teneputin-

cioase în mijlocul nop]ii celei f\r\ de lun\ a cre[tinismului umanist, care a

p\r\sitvalorileDumnezeu-omene[ti[im\surileDumnezeu-omene[ti[iacumse

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

înfund\ în dezn\dejde [i impas, în vreme ce din adîncul veacurilor r\sun\ cuvinteleasprealemîhnituluiProorocalluiDumnezeuIeremia:Blestemateste

omulcaren\d\jduie[teînom!(Ieremia17:5).

Într-o perspectiv\ istoric\ larg\, dogma apusean\ privitoare la infailibilitatea omului nu este altceva decît o str\danie de reînviere [i de înve[nicireaumanismuluieuropeanpemoarte.Aceastaesteultima"prefacere" [inestr\mutataprosl\virealui.Fiindc\,dup\iluminismulra]ionalistalveacului alXVIII-lea[ipozitivismulmiopalveaculuialXIX-lea,umanismuluieuropean nu-imair\mîneanimicaltcevadecîts\sedescompun\încontradic]ii[iimpas. Înacestceasnefericitpentruel,îivineînajutorumanismulreligios,care,cu dogmaluiasuprainfailibilit\]iiomului,l-asalvatdelamoartesigur\.Dar,chiar [idogmatizat,umanismulcre[tinapuseannuaavutcums\nup\strezeînsine toatenepotrivirilemortalealeumanismuluieuropean,cutoatec\înclin\spreo singur\dorin]\:aceeadeafialungatDumnezeu-Omuldepep\mînt,încer. Fiindc\,pentruumanism,lucruldetemelie[icelmaiînsemnatesteacelaca omuls\fieceamaiînalt\valoare[iultimam\sur\. Potrivitsim]irii[icunoa[teriiortodoxe,cre[tinismulestecre[tinismprin Dumnezeu-Omul, prin adev\rul lui Dumnezeu-omenesc [i prin calea lui Dumnezeu-omeneasc\;iarsocietateaesteosocietateadev\rat\numaiatunci cîndestepl\m\dit\laolalt\cuDumnezeu-omenirealuiHristos.Acesteasînt adev\rurileîntemeietoare,înpofidac\roranupoatefinicioîmp\care.Prinele sedefine[te[iseînfiin]eaz\toat\axiomatica[icriteriologiacre[tin\.Hristos estevaloareaceamaiînalt\[im\suraf\r\gre[eal\numaicaDumnezeu-Om. Putereamîntuitoare[idevia]\f\c\toareaBisericiiluiHristosst\pretutindeniîn ve[nicviaIpostaz\aDumnezeu-Omului,careleune[te petoatelaolalt\.Orice înlocuire a Dumnezeu-Omului cu vreun om [i orice alegere din cre[tinism numaiaacelorelementecaresatisfac"gustulindividual"[iîn]elegereaomului prefaccre[tinismulîntr-unsuperficial[ineputinciosumanism. Numai cu puterea lui Dumnezeu-omeneasc\ cre[tinismul este "sarea p\mîntului",sarecare]inepeoms\nusestricedinpricinap\catului[ir\ului. Dac\ îns\ cre[tinismul se va împr\[tia în tot felul deumanisme,atunci"se stric\"el,sefaceosare"nes\rat\",care-dup\cuvîntulcelîntrutotuladev\ratal Mîntuitorului-numaiestebun\denimic,decîts\searunceafar\[is\secalce

înpicioaredeoameni(Matei5:13).Oricestr\danie[iîncercaredeîmp\carea

cre[tinismuluicuduhulveaculuiacestuia,cumi[c\riletrec\toarealeunorepoci istorice[i,cevamaimult,cupartidelepoliticesaucust\riledefaptpolitice,îi smulge acea valoare proprie care face din el singura religie Dumnezeu- omeneasc\dinlume. Înfilosofiaortodox\asociet\]ii,primaregul\esteaceeadeanufipotrivit Dumnezeu-Omul la duhul vremii, ci duhul vremii s\ fie potrivit la duhul ve[niciei lui Hristos [i al Dumnezeu-omenit\]ii Lui. Numai în felul acesta Biserica va putea s\ p\streze Persoana de via]\ f\c\toare [i de neînlocuit a

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Dumnezeu-OmuluiHristos[is\r\mîn\osocietateomeneasc\încareoamenii

tr\iescînfr\]i]iprinDumnezeiascadragoste[idreptate,prinrug\ciune[ipost, prin blînde]e [i smerenie, prin în]elepciune [i bun\tate, prin milostenie [i credin]\,prindragostedeDumnezeu[idragostefr\]easc\,[iprincelelaltefapte buneevanghelice. PotrivitcufilosofiaDumnezeu-omeneasc\avie]ii,[iomul,[isocietatea,

[i norodul, [i statul trebuie s\ se acomodeze cu Biserica, întocmai ca [icu

prototipullorve[nic.AcomodareaBisericiicueleestecutotuldeneîng\duit,cu atîtmaimultsubjugareaBisericiidec\treele.Unnorodarevalorileadev\rate numaiatuncicîndtr\ie[te[ilucreaz\faptelebuneevanghelice[iîntrupeaz\în istorialuietosulDumnezeu-omenesc.Ceeacearepre]pentrunorodarepre][i pentrufiecarestat,[ipentrufiecaresocietate.Scopulnorodului,caîntreg,este acela[icuscopulomuluicapersoan\singular\.{iscopulacestaesteîntruparea întoatemanifest\rilevie]iiluiadrept\]ii,dragostei[isfin]enieievanghelice. Oriceneamtrebuies\ajung\"norodalluiDumnezeu","norodsfînt",carearat\ [ipropov\duie[teprinistorialuiadev\rulDumnezeu-omenescalvie]ii[ietosul

Dumnezeu-omenescalei(v.1Petru2:9-10,1:15-16).

Vomfiîntreba]i:Undesîntroadelev\ditealeacesteisociet\]iDumnezeu-

omene[ti?Cumseexplic\faptulc\peunp\mîntîncareastr\lucitOrtodoxias-

aîmplinit"ceamairadical\laicizaredinistoriaomenirii" 47 (JosephPiper).Oare nu exist\ [i "umanismul" r\s\ritean? Reu[ita pe p\mîntul Ortodoxiei a umanismului social ateizat nu dovede[te oare "neputin]a Ortodoxiei" de a rezolvacelemaielementareproblemesociale? Esteunfaptc\lumeaaceastazaceînr\u[iînp\cat.Restrîngerealaoma toateesteînfaptatmosferaînl\untrulc\reiatr\ie[te,respir\[ic\trecarese îndreapt\ firea omeneasc\ cea c\zut\ [i omul îndeob[te, ori[iunde s-ar g\si aceasta.Dincarepricin\,nuestenimicdemirarec\valurileiubiriidep\cat,ca [ivalurileotr\vurilorpseudo-cre[tinealeEuropei,aucuprinsînanumitevremi

[i noroadele ortodoxe. Dar unul este adev\rul neîndoielnic: Biserica soborniceasc\Ortodox\nuapreschimbatniciodat\îndogm\vreunumanism oarecare,fiec\estevorbadecezaro-papism,fiedesprealtcevadefelulacesta. Prinadev\rata[icurataDumnezeire-omenire[iadev\rulevanghelicalei,prin necontenitachemareaeilapoc\in]\,printotceeaceestedelaDumnezeu-Omul

[i dup\ Dumnezeu-Omul, ea a p\strat, cu ajutorul Duhului Sfînt, întreaga

în]elepciune[ineprih\nirenudoarainimii,ci[iasufletuluiei.Înfelulacesta, ea a fost [i a r\mas "sarea p\mîntului", a omului [i a societ\]ii. Tragedia

cre[tin\t\]iiapusenest\tocmaiînaceeac\s-astr\duit,fieîndreptîndPersoana

Dumnezeu-Omului,fiet\g\duind-o,s\aduc\dinnoudr\cesculumanismce

caracterizeaz\fireaomeneasc\c\zut\.{iunde?Înîns\[iinimaorganismului

Dumnezeu-omenescalBisericii[i,cevamaimult,împotrivarostuluiBisericii,

47 comunismul(n.tr.)

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

care este liberarea de un astfel de umanism.IarprinBiseric\estefirescca

umanismulacestas\p\trund\apoiîntoateariilevie]ii,persoanei[isociet\]ii[i

s\fiepropov\duitcadogm\ultim\sau,[imaibine,cadogm\universal\.În

felulacesta,trufiaomeneasc\dr\ceasc\,ascuns\submantiaBisericii,ajunge

dogm\decredin]\pref\cut\îndogm\devia]\,f\r\decarenuexist\mîntuire!

Esteînfrico[\tor[inumais\gîndeasc\cinevalaacestlucru,cuatîtmaimults\-

lspun\,anumec\,înfelul,acestasingurul"laboratoralmîntuirii"dinlumea aceastasepreschimb\încetîntr-un"laborator"dr\cescdesiluireacon[tiin]elor omene[ti [i de z\mislire de mon[tri, într-un laborator de denaturare a lui Dumnezeu[iaomuluiprindenaturareaDumnezeu-Omului. BisericaOrtodox\soborniceasc\nuam\rturisitcadogm\niciootrav\, nici un p\cat, nici un umanism, nici un sistem social p\mîntesc, nici prin Sinoade,niciprintrupulBisericiisobornice[ti;îns\Apusul,vai,numaiaceasta face.Ceamainou\dovad\aacestuifaptesteConciliulIIVatican 48 .Încredin]a Ortodox\,poc\in]aesteosfînt\fapt\bun\neap\rattrebuincioas\,[iOrtodoxia cheam\întotdeaunalapoc\in]\.ÎnApus,credin]apseudo-cre[tin\înomnu cheam\ la poc\in]\. Dimpotriv\, ea r\mîne cu "sfin]enie" în propria ei antropolatrie ucig\toare de om, în umanismele, infailibilit\]ile [i ereziile ei pseudo-cre[tine.Maimult:socote[te,extaziat\,c\acesteanusîntînniciuncaz lucruripentrucarecinevaartrebuis\sepoc\iasc\. Ideologic[imetodologic,umanismulsocialcontemporandezdumnezeit esteîntrutotulodrasla,n\scocireapseudo-cre[tin\,aEuropeipseudo-cre[tine, încununat\cuîmp\c\to[ireanoastr\.Cîndsînte]iîntreba]i:"Deundeaceastaîn Ortodoxie?"-s\r\spunde]ic\Dumnezeupunelaîncercarer\bdareadrep]ilor, cerceteaz\pefiipentrup\catelep\rin]ilorlor[iarat\putereaBisericiiSale sobornice[titrecînd-oprinfoc[iprinap\;fiindc\,dup\cuvinteledeDumnezeu în]elep]itului Macarie Egipteanul, tocmai acesta este singurul drum al cre[tinismuluiadev\rat:"AcoloundeesteDuhulSfînt,urmeaz\caoumbr\ prigoana[ilupta Adev\rulnuarecums\nufieprigonit".Caresîntroadele

societ\]ii Dumnezeu-omene[ti?Sfin]ii,Mucenicii,M\rturisitorii.Ace[tiasînt scopulei,ace[tiasîntrostul[iîndrept\]ireaei,ace[tiasînt[idovadaputeriieicu neputin]\denimicit-nuc\r]i,nubiblioteci,sisteme[iora[e,careazisînt,[i mîine nu mai sînt. Mii [i sute de mii deMucenici[inoi-Mucenicicareau p\timitpentrucredin]aOrtodox\-iat\roadasociet\]iiDumnezeu-omene[ti.De aceeacunoscutulFrançoisMauriac,romano-catolic,vedelaorizontulîntunecat allumiideazi-carezideziseafund\totmaimultînîntunericulpierz\toareide sufletînchin\rilaomn\scuteînEuropa-doarunsingurpunctluminos:credin]a Ortodox\ceaîmpurpurat\cusîngeleMucenicilor[inoilor-Muceniciais\i.În Apus ?Acolo,oameniinucunoscniciBiserica,nucunoscnicicalea,nucunosc nici ie[irea din fund\turi. Acolo totul s-a înecat în închinarea la idoli cea pierz\toaredesuflet,îniubireadepl\ceri,îniubireadesine[iîniubireade

48 1962-1965(n.tr.)

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

patimi. Ca urmare, în Europa se petrece o rena[tere a închin\rii la idoli. "Hristo[imincino[i",dumnezeimincino[i,aupotopitEuropa[ideacolosînt exporta]ipetoatepie]elelumii,avîndcalucraredec\petenieucidereaînoma sufletului - acel bun omenesc neasem\nat în toate lumile - [i, prin aceasta, distrugereaînf\ptuirii[iîns\[iputin]eiînf\ptuiriiuneiadev\ratesociet\]i. Scriindacestea,nuscriemistoriaEuropei,afaptelorbune[idefectelorei, [iniciistoriapseudo-bisericiloreuropene;înf\]i[\mdoarentelehiaontologiei lor,coborîmîninimatrufieieuropene,însubteranuleidr\cesc,undeseafl\ negreleeiizvoare,prinac\rorap\amenin]\s\otr\veasc\lumea.Aceastanu înseamn\cîtu[idepu]inoosîndireaEuropei;estedoarochemareînrug\ciune, dintoat\inima,spresinguracaledemîntuire:mîntuireaprinpoc\in]\.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

EDUCA}IA/LUMINAREAUMANIST|

{ICEADUMNEZEU-OMENEASC|

Existen]a educa]iei/lumin\rii d\ la iveal\ faptul, m\rturisitîntrecut[i m\rturisitpurureadeîntreagaexperien]\aneamuluiomenesc,c\omulesteo fiin]\nedes\vîr[it\[ineîmplinit\.Lucrulacestaîlm\rturisesctoatefilosofiile, toatereligiile,toate[tiin]ele,toateculturile.Omulesteofiin]\carearenevoiea sedes\vîr[i[iaseîmplini.Prinurmare,scopulcelmaideseam\aleduca]iei estedea-ldes\vîr[i[idea-lîmplinipeom.Darîndat\sena[teurm\toarea întrebaredeneocolit:Cums\-ldes\vîr[easc\[icums\-lîmplineasc\? Oricuml-amprivi,omuleste,prinfiin]alui,deschissprealtefiin]e[ialte lumi.Înniciuncazelnuestemonadaînchis\aluiLeibnitz.Printoat\via]alui, fizic\[ipsihic\,omulseurze[teneîncetat-cu[tiin]\sauf\r\[tiin]\,cuvoiesau f\r\ voie - în ]es\tura necuprins\ a a-tot-vie]ii întregului univers. Educa]ia/luminarea, dac\ vrea s\ fie cu adev\rat omeneasc\, trebuie s\ porneasc\ de la acest fapt v\dit, luîndu-l ca premis\ logic\ întemeietoare. C\utareaomuluides\vîr[it[iîmplinitînistorianeamuluiomenescd\na[tereîn con[tiin]a noastr\ unei întreb\ri arz\toare: Cine esteomdes\vîr[it[iîntreg, cine?

Nu cumva Platon? Dar el, tocmai din pricina con[tiin]ei arz\toare a nedes\vîr[irii[ianeîmpliniriisale,s-apreschimbatîns\geat\îndreptat\spre lumiledesus,sprelumileideilor[iidealurilorve[nice.A[adar,elnuesteunom des\vîr[it[iîmplinit. NucumvaBuddha?DarBuddha,gonitdesim]\mîntulfioros[ihainal nedes\vîr[iriisaleomene[ti,aîmpinstoaten\zuin]elespredes\vîr[irealefiin]ei înîmp\r\]iatranscendent\ave[niceine-sim]iri[iîmpreun\-ne-sim]iri,adic\în Nirvana.A[adar,nicielnueunomdes\vîr[it[iîmplinit. Nu cumva Moisi? Dar [i Moisi, urm\rit de înfrico[\toarea robie a norodului s\u [i de neputin]a sa, strig\ necontenit dup\ ajutor din cer [i îndulce[team\r\ciuneaceaneîndulcit\afiin]eisaleomene[ticuprooroce[ti vedeniidespreunMesia[iMîntuitorcareaveas\vin\.A[adar,nicielnueun omdes\vîr[it[iîmplinit. NucumvaMahomed?DarMahomed,chinuitdeseteadesîngeaiadului s\u[ideîmp\timireadepl\ceriaraiuluis\u,alearg\pesteacestastruîmplinind prin foc [i sabie vedeniile sale prooroce[ti, c\lcînd cu avînt fanatic peste trupurile"necredincio[ilor".A[adar,nicielnueunomdes\vîr[it[iîmplinit. NucumvaKant?Dar[iKant,chinuitdenedes\vîr[irea[ineîmplinirea fiin]eiomene[ti,dincrisalidastrîmt\acriticismuluira]ionalistaaruncattotcee omenescînabisulmetara]ionalului"DasDingansich"("Lucrulînsine")[il-a

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

l\satlamila[inemilane[tiutului,necunoscutului,însp\imînt\torului.A[adar, nicielnueunomdes\vîr[it[iîmplinit. Nu cumva Shakespeare? Acesta îns\, în setea lui nepotolit\ dup\ des\vîr[it[iîmplinit,tr\indnedes\vîr[irea[ineîmplinireaomuluiîntr-omul]ime f\r\num\rdetragismedr\ce[ti,adusfiin]aomeneasc\înlumiledesus[ia l\sat-opedrumuriledeacolostr\in\[iînsp\imîntat\.A[adar,nicielnueunom des\vîr[it[iîmplinit. Nu cumva Goethe? Acesta, tr\ind în chip cuprinz\tor [i adînc drama fiin]eiomene[ti,încareMefistofeljoac\unroldefrunte,prinstrig\tuls\u dinainte de moarte: "Licht, mehr Licht!" ("Lumin\, mai mult\ lumin\!"), a ar\tatlimpedecîtdenefericitaplecatîncealalt\lume.A[adar,nicielnueun omdes\vîr[it[iîmplinit. NucumvaTolstoi?Daracesta,înluptaluineîncetat\[inecru]\toarecu nedes\vîr[irea[ineîmplinireaomului,aajunslaoastfeldenelini[tesufleteasc\, încît,cupu]inînaintedemoarteasa,într-unceasdeagonienesuferit\aduhului, a fugit de acas\ pentru a fugi de sine, de dureroasa nedes\vîr[ire [i trista neîmplinireafiin]eilui.A[adar,nicielnueunomdes\vîr[it[iîmplinit. Nu cumva Nietzsche? Dar în vulcanicul [i înviforatul sim]\mînt al dureroaseinedes\vîr[iri[ianesuferiteineîmpliniriafiin]eiomene[tiîntoate dimensiunile[irealit\]ileacesteilumi,înneînfrînataluin\zuin]\dup\omul superior, des\vîr[it [i împlinit, Nietzsche a înnebunit! Prin urmare, nici Nietzschenueunomdes\vîr[it[iîmplinit. {itota[a,delaprimulpîn\laultimulom:otrist\defilaredeoameni nedes\vîr[i]i [i neîmplini]i. Iar în mijlocul lor - El, tainicul [i minunatul Dumnezeu-Om, Dumnezeie[te des\vîr[it [i omene[te adev\rat. Binele Lui omenescesteDumnezeie[tedes\vîr[it[iîmplinit;adev\rulLuiomenesceste Dumnezeie[te des\vîr[it [i împlinit; dragostea Lui omeneasc\ este Dumnezeie[tedes\vîr[it\[iîmplinit\;lafel[idreptateaLui,[imilaLui,[i împreun\-p\timireaLui,[inemurireaLui,[ive[niciaLui,[ifrumuse]eaLui:

toatesîntomene[teadev\rate,dar[iDumnezeie[tedes\vîr[ite[iîmplinite.Nu v\ mira]i de asta: El a "schimbat la fa]\" tot ceea ce este omenesc în Dumnezeiesc, l-a des\vîr[it [i împlinit prin ceea ce e Dumnezeiesc. Într-un cuvînt,înEl,întregulomesteDumnezeie[tedes\vîr[it[iDumnezeie[teîmplinit. Nu crede]i? Încerca]i s\ v\ închipui]i vreun dumnezeu mai des\vîr[it decît Hristossauvreunommaides\vîr[itdecîtEl.Nuve]ifiînstares\oface]i, fiindc\nicigîndireaindividual\[iniciceaob[teasc\aomuluinupoates\-[i închipuienicivreundumnezeumaides\vîr[itdecîtHristos,[inicivreunommai des\vîr[itdecîtEl.{iceeaceenegr\it[ineasem\natîntoateacesteaestec\în Hristostoatedes\vîr[irileDumnezeie[tisîntomene[teadev\rate[iv\dite.{i adev\rulDumnezeiesc,[idragosteaDumnezeiasc\,[idreptateaDumnezeiasc\, [ibun\tateaDumnezeiasc\,[ifrumuse]eaDumnezeiasc\sîntdateînEl[ica realit\]iomene[ti,[icalucruripip\itep\mînte[ti.Nuexist\binedes\vîr[it,nici

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

adev\rdes\vîr[it,nicifrumuse]edes\vîr[it\,pecareomuls\nuleafleîntrupate înPersoanaLui[iînf\ptuiteînvia]aLui.Dintoateacestepricini,Elesteacel omdes\vîr[it[iîmplinit,pecareneamulomenesc,gîndireaomeneasc\,inima omeneasc\îlcaut\prinreligii,filosofii,[tiin]\,art\,cultur\.Pus\înleg\tur\cu educa]ia/luminare, încheierea aceasta ar suna astfel: Hristos este acel om des\vîr[itpecareeduca]ia/luminareaomeneasc\îlcaut\cascopalei,carostal ei, ca ideal al ei. Cu El [i de la El cunoa[tem noi, oamenii, ce este omul adev\rat,ceesteomulideal,ceesteomuldes\vîr[it.ÎnElavemunmodeldup\ careoriceompoates\sezideasc\întruomidealdebun,idealdedrept,idealde des\vîr[it[ideîmplinit,[iastaf\r\greut\]imari[idenetrecut,fiindc\oric\rui omcaresestr\duie[teElîid\puterileSaleDumnezeie[ti,cas\î[iînsu[easc\ totceestealLui:[idreptateaLuiDumnezeiasc\,[iadev\rulLuiDumnezeiesc, [idragosteaLuiDumnezeiasc\,[ibun\tateaLuiDumnezeiasc\. Sim]i]ioare?Neg\simdejapef\ga[ulcelmaideseam\alfilosofiei educa]iei/lumin\riiDumnezeu-omene[ti.Lua]iamintecuseriozitate[idreptate la zidirea l\untric\ a acestei educa]ii/lumin\ri: [i planul, [i materialul, [i programul,[isufletul,[iduhul,totuleevanghelic,totuleDumnezeu-omenesc. Toate valorile ei sînt Dumnezeie[ti, toate c\ile ei sînt evanghelice. În ea, Dumnezeuesteîntotdeaunapeprimulloc,iaromulpecelde-aldoilea:omul tr\ie[te,[igînde[te,[isimte,[ilucreaz\prinDumnezeu,ceeaceînseamn\c\ omulesteeducat/luminatprinDumnezeu;[inuprinvreundumnezeuabstract, transcendent, supraceresc, platonic-kantian, ci prin Dumnezeul realit\]ii p\mînte[ti[iconcretuluiomenescnemijlocit,prinDumnezeulcareS-af\cutom [iaadusînmarginileomenesculuitotceeaceesteDumnezeiesc,f\r\demoarte, ve[nic.Pentruaceea,dintreceicefacpartedinneamulomenesc,numaiEl, Dumnezeu-Omul Hristos, are dreptul s\ cear\ de la oameni des\vîr[irea

Dumnezeiasc\:Fi]idardes\vîr[i]i,precumTat\lvostruceldincerurides\vîr[it

este(Matei5:48),[is\pun\aceast\Dumnezeiasc\des\vîr[irecascopatîtal

vie]ii,cît[ialeduca]iei/lumin\rii,[ialînv\]\turii,[ialîntregiilucr\riomene[ti deoricefel;îns\,f\cîndaceasta,Eld\totodat\oamenilortoatemijloacele[i toateputeriletrebuincioaseprincareeis\poat\atingescopulacesta,s\ajung\ laaceast\des\vîr[ireDumnezeiasc\. Dar mijloacele [i puterile acestea, care sînt? Sfintele fapte bune evanghelice:credin]a[idragostea,postul[irug\ciunea,blînde]ea[ismerenia, milostivirea[ibun\tatea,n\dejdea[ir\bdarea,dreptatea[iadev\rul.Împlinite, faptelebuneacesteadauomulsfînt,adic\omuldes\vîr[it[iîmplinit.Unastfel deomcunoa[terostuladev\ratallumii[irostuladev\ratalvie]ii[ilucreaz\cu toat\fiin]aluipentruîmplinireascopuluipropusîntoateramurileactivit\]ii omene[ti.Urzitfiinddinsfintelefaptebune,unastfeldeompompeaz\neîncetat prin aorta principal\ a fiin]ei lui toate puterile nemuritoare din ve[nic viul Dumnezeu-Om. Drept aceea, el se simteînc\dinvia]aaceastanemuritor[i ve[nic;dreptaceea,el[ivedeînfiecarealtomofiin]\nemuritoare[ive[nic\.

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

Faptelebuneevanghelicesîntpurt\toareleluminiiDumnezeie[ti;fiecaredintre elecoboar\înomcîteoraz\delumin\Dumnezeiasc\.Dreptaceea,sfîntul str\luce[te [i lumineaz\/educ\. El poart\ în sine "Lumina lumii"; Lumina aceastaîilumineaz\întreagalume,încîts\poat\vedea[ive[niculeirost,[i ve[nica ei valoare. "Lumina lumii" este totodat\ [i "Lumina vie]ii", ea lumineaz\caleacareîlducepeomînnemurire[iînvia]ave[nic\.Înlumea noastr\ omeneasc\, lumina [i via]a sînt sinonime, dup\ cum sinonime sînt întunericul[imoartea.

D\munexempludinistorianoroduluisîrb:SfîntulSavaestecelmaimare educator/lumin\tor al sîrbilor, fiindc\ e cel mai mare dintre Sfin]ii sîrbi. Educa]ia/luminareaestedoaroglindireasfin]eniei,str\lucireasfin]eniei,sfîntule luminos,[iprinaceastalumineaz\/educ\.Educa]ia/luminareacereprintoat\ fiin]aeisfin]enia.Educator/lumin\toradev\ratesteînrealitatenumaisfîntul. F\r\ Sfin]i nu exist\ adev\ra]i educatori/lumin\tori; f\r\ sfin]enie, nu exist\ educa]ie/luminare; f\r\ lumin\, nu exist\ educa]ie/luminare. Sfin]enia este sfin]enie prin lumina Dumnezeiasc\. Adev\rata educa]ie/luminare nu este altcevadecîtstr\fulgerareasfin]eniei;numaiSfin]iisîntcuadev\ratlumina]i. Sfin]enia tr\ie[te [i respir\ prin lumin\; str\luce[te [i lucreaz\ în lumin\. Sfin]enialumineaz\[iînva]\totodat\.Exist\a[adaroanumit\identitateîntre sfin]enie[ieduca]ie/luminare. Da,educa]iaînseamn\într-adev\rluminare:luminareasfin]iriiprinDuhul Sfînt,DuhulluiHristos,Careeziditorul,purt\torul[iîmp\r]itorulsfin]eniei[ial luminii.Pentruc\sîntsfin]i]i[ilumina]iprinDuhulSfînt,Sfin]iisîntadev\ra]i educatori/lumin\tori.

Educa]ia/luminareaf\r\sfin]enie,adic\educa]ia/luminareaf\r\sfin]irea prinDuhulSfînt,educa]ia/luminareaf\r\des\vîr[irea[iîmplinireaomuluiprin Dumnezeu-Omul, educa]ia/luminarea f\r\ Dumnezeu, a fost inventat\ de Europa,înînchinareaeiumanist\laidoli.Totunaedac\aceast\închinarela idoli se v\de[te prin cinstirea papei sau prin cinstirea culturii, [tiin]ei, civiliza]iei,tehnicii,politicii,modei.Întoateacestea,lucrulurm\ritcust\ruin]\ esteaceladeaorîndui[iomul,[isocietatea,[ilumea,f\r\Dumnezeu,f\r\ Hristos.Lucrulacestaesteadev\rat[iînprivin]aeduca]iei/lumin\rii.{iaici, preocupareadec\petenieesteaceeadeaeduca/luminaomul[iomenireaf\r\ HristosDumnezeu.Peaceast\linie,educa]ia/luminareaomeneasc\s-aapucatde pl\smuirea"omuluinou".Planulprivitorlaacestomnouesteobi[nuitdesimplu [idesimplist:înomulcelnounutrebuies\existeHristos[inicicevade-allui Hristos. {i Europa s-a pus pe treab\: a început s\ pl\smuiasc\ omul f\r\ Dumnezeu,societateaf\r\Dumnezeu,omenireaf\r\Dumnezeu. Rena[terea a umplut multeinimiden\dejde.Lucrulacestaerafiresc, întrucîtvaticanismulofiliseomuleuropean;prinscolasticismuls\uvampiricîn

SfântulIustinPopovici,BisericaOrtodoxasiecumenismul

filosofie[iiezuitismuls\uantropofagînetic\,elsupsesedinomuleuropean

toateputerilef\ptuitoarevitale.Primanecesitate:reînnoireaomuluieuropean, prinduhulumanistalvechiiHellade,cas\seîmpiedicemoartealui.Aceastase se putea înf\ptui: 1) prin dep\rtarea omului european de Hristos [i 2) prin rupereaoric\rorleg\turiculumiledesus,lumilenev\zute. VineRousseau,cuteoriac\omultrebuies\seîntoarc\lanatur\[is\ alungedinsinetotceesupranatural.Bunesteceeaceenatural;omulnatural estetotodat\[iomulcelmaibun-înaceastast\întreagaetic\[ipedagogie rostit\deRousseauînoperasa"Émile". Rousseau a luat mult din natur\ [i a introdus în om. R\mîne îns\ întrebarea:Dinceestealc\tuit\fireaomului?Dinsim]uri-r\spundefilosofia senzualist\,înpersoanaluiLocke.Omulcasim]uri-acestaeadev\ratulom. Toat\fireaomuluiestealc\tuit\dinsim]uri[isem\rgine[telasim]uri.Cîndse înl\tur\ceeacenuestetrebuitoromului,atuncir\mînsim]urile,princareomul esteom. Îns\omulm\rginitlasim]urieprearudimentar[igrosolan.Deaceea filosofiara]ionalist\,înfruntecuDescartes[iKant,propuneunnoutipdeom:

omulcalogic\.Omulestemaiîntîi[imaipresusdetoateofiin]\ra]ional\.Prin urmare,omulesteomprinlogic\.Toatecelelaltedinelsîntpreaneînsemnateca s\poat\cereîntîietateaînfiin]alui. "S-asc\patdinvederetotceestemaideseam\înom"-protesteaz\ voluntari[tii,înfruntecuSchopenhauer[iStierner."Omulnusepoatem\rgini nicilasim]uri,nicilalogic\;elnuesteniciuna,nicialta.Eleîntîidetoate voin]\."Ba,spunei,omulcavoin]\esteomuladev\rat;elesteomulnou. Înc\utareaomuluinou,Europas-aîndreptatapoispref\pturilemaiprejos de om [i a început s\ caute în ele obîr[ia omului, cu scopul ca doar-doar, întemeiat pe regnul animal, omul s\ poat\ într-un fel oarecare f\ptui f\r\ Dumnezeu.Afostnupu]in\bucurie,bachiar[istrig\teisterice,cîndînEuropa s-aauzitb\nuialac\omulsetragedinmaimu]\[idinaltemamifere.Atunci,a n\v\litînlumeagîndiriiindolente[iftiziceaEuropeiNietzsche,cuuraganele, cuviforele[icutremurelelui;[i,cupasiuneaprofetului[iflac\rapoetului,a vestitlumii"evanghelia"luidespresupraom.Maiînfl\c\ratîngînduridecîtîn sim]iri,elascosdinvoluntarismulluiSchopenhauer[idinevolu]ionismullui Darwinîndr\znea]a,darlogicaîncheiere:Dac\maimu]aesteverigadeleg\tur\ c\treom,pentruceomuls\nufieverigadeleg\tur\c\tresupraom?Da,omule verigadeleg\tur\c\tresupraom.Da,omuleofiin]\cetrebuiebiruit\[ir\pus\. "Ceemaimu]apentruom?Oru[ine[ioocar\dureroas\.Acela[ilucrutrebuie s\ajung\omulpentrusupraom:oru[ine[ioocar\dureroas\".Supraomuleste rostulp\mîntului[iscopulistoriei.Supraomuldinceestealc\tuit?Dinpatru

principiidetemelie.Primul:Dumnezeutrebuieucis."Voi,oamenisuperiori-

gr\ie[teZarathustrac\treuceniciis\i-Dumnezeuafostceamaimareprimejdie

pentruvoi"."Darnuv\teme]i:Dumnezeuamurit-propov\duie[teZarathustra