You are on page 1of 32

Kampus Tengku Ampuan

Afzan
KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA


PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN
PENDIDIKAN PRASEKOLAH
PROPOSAL
KAJIAN TINDAKAN
TAJUK: MENGATASI MASALAH RUTIN
HARIAN DI PRASEKOLAH DENGAN
MENGGUNAKAN KAEDAH DEMONSTRASI
DAN KAEDAH PENGULANGAN
NAMA

NOR

HAZIRAH

MOHAMMAD NASIR
870504-29-5308
UNIT

: PISMP PRASEKOLAH 1
SEMESTER 7 2011

BINTI

PENSYARAH

ENCIK

KAMARRUL

ARIFIN BIN ABDUL RAHMAN


TARIKH SERAHAN

: 11 MARCH 2011
HALAMAN JUDUL

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH)

JABATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
PENGHARGAAN
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah, bersyukur kami ke hadrat ilahi kerana dengan limpah izin dan
kurnianya dapat juga saya menyiapkan kerja kursus berasaskan ilmu program ijazah
sarjana muda pendidikan ini dengan jayanya.

Ucapan terima kasih yang

tidak terhingga kepada pensyarah yang banyak

memberikan dorongan dan tunjuk ajar kepada saya dalam proses menyiapkan tugasan
ini. Input input yang bernas dan berguna daripada beliau banyak membantu saya
sepanjang proses menyiapkan tugasan ini.

Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada ahli keluarga atas
bantuan kewangan dan sokongan moral dalam menyiapkan tugasan ini.
daripada ahli keluarga banyak membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini.

Dorongan

Akhir sekali, terima kasih juga saya ucapkan buat teman teman sekelas yang
banyak membantu dan mencurah idea dalam menyiapkan tugasan ini dengan
sepenuhnya. Terima kasih buat semua..
Wassalam
HALAMAN PENGAKUAN

SAYA AKUI BAHAWA KARYA INI ADALAH HASIL KERJA SAYA SENDIRI
KECUALI NUKILAN DAN RINGKASAN YANG TIAP TIAP SATUNYA
TELAH SAYA JELASKAN SUMBERNYA.

TANDATANGAN

NAMA PENULIS

: NOR HAZIRAH BINTI MOHAMMAD NASIR

TARIKH

: 11 MARCH 2011
ARAHAN TUGASAN

ISI KANDUNGAN

Kandungan

Muka
Surat

Refleksi

ISL

Draf

Borang kolaborasi

REFLEK
SI
Bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurnianya, saya
berjaya menyiapkan tugasan PRA 3113 Penyelidikan Tindakan 1 Pendidikan
Prasekolah (kaedah). Secara ringkasnya, tugasan yang diberikan memerlukan saya untuk
membina portfolio penyelidikan tindakan dan cadangan penyelidikan tindakan.

Objektif tugasan yang diberikan adalah untuk membolehkan saya mengenal pasti
fokus kajian tindakan, menghuraikan konteks masalah, menganalisis literatur berkaitan,
menyenaraikan tujuan dan persoalan, melaksanakan tinjauan awal masalah serta
mengembangkan satu pelan atau cadangan kajian tindakan.
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia mendefinisikan kajian tindakan sebagai
satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan
yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah
amalan-amalannya.

Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran

sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk
memperbaiki kualiti amalan masing-masing.

Kesimpulannya, ia adalah belajar

daripada apa yang dibuat. (learning by doing).


Menurutnya lagi, Kajian Tindakan bertujuan untuk melibatkan guru dalam proses
penambahbaikan dalam bidang tugasnya.
Di antara tujuan Kajian Tindakan ialah:
i.

Menggalakkan guru menyelesaikan masalah amalan harian dengan membuat


refleksi bagi mendapatkan idea dan strategi baru dalam usaha membawa

ii.

pembaharuan dan kemajuan.


Menggalakkan guru menyelidik amalan-amalan yang ingin diperbaiki dalam
kerja mereka dalam kelas untuk membaiki tindakan dan menilai hasil dan
keberkesanan usaha itu. Dalam hal ini guru diberi kuasa untuk membuat
keputusan dalam bilik darjahnya.

Sebagai salah seorang guru yang turut menggunakan pendekatan ini, saya berasa
bertuah kerana berpeluang untuk melaksanakan kajian tindakan di Sekolah Kebangsaan
Teh, Jerantut, Pahang. Meskipun tidak banyak ilmu berkaitan cara-cara menjalankan
kajian tindakan, namun, sumber-sumber serta tunjuk ajar yang diberikan oleh pensyarah
dan rakan-rakan ternyata berguna sehingga saya mampu menyiapkan tugasan ini.
Prasekolah
Kementerian

merupakan
Pelajaran

sebahagian

Malaysia

daripada

menyediakan

sistem

pendidikan

pendidikan

Malaysia.

prasekolah

bagi

membolehkan kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun memasuki persekolahan


lebih awal, terutamanya kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah.
Pendidikan prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek
perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk tingkah laku positif sebagai
persedian untuk masuk ke sekolah rendah.
Rutin harian adalah aktiviti yang wajib dilakukan setiap hari sepanjang proses
pengajaran dan pembelajaran dari mula murid-murid prasekolah datang hingga pulang.
Melakukan rutin harian di prasekolah oleh kanak-kanak prasekolah adalah sesuatu yang
wajib dilakukan setiap hari oleh murid-murid prasekolah. Rutin harian berkait rapat
dengan tingkah laku yang berdisiplin bagi kanak-kanak tersebut sepanjang di
prasekolah.
Di antara rutin harian yang wajib dilakukan setiap hari oleh murid-murid
prasekolah di prasekolah ialah menyusun kasut dengan kemas di atas rak kasut, beratur
diluar kelas sebelum dan selepas melakukan sesuatu aktiviti di luar kelas atau makan,
menyanyikan lagu Negaraku sebelum dan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran,

beratur untuk membasuh tangan serta semasa mengambil makanan. Kegagalan muridmurid untuk melakukan rutin harian diprasekolah menyebabkan mereka menjadi tidak
berdisiplin dan tingkah laku itu akan terbawa-bawa di rumah dan juga di Tahun 1 nanti.
Sehubungan dengan itu, satu kajian akan dijalankan bagi mengetahui
keberkesanan kaedah demonstrasi dan pengulangan dalam mengatasi masalah
melakukan rutin harian di prasekolah murid-murid prasekolah di Prasekolah Baiduri
Sekolah Kebangsaan Teh, Jerantut, Pahang. Dalam membantu mengatasi masalah
melakukan rutin harian di prasekolah ini, kaedah demonstrasi dan pengulangan
digunakan, dimana kaedah demonstrasi yang digunakan diulang-ulang setiap hari agar
murid sentiasa melihat kaedah demonstrasi tersebut.
Dalam kajian ini, saya akan mengajar dan menunjukkan kepada murid cara
melakukan rutin harian di prasekolah dengan betul melalui kaedah demonstrasi dan
kaedah pengulangan. Saya akan membuat demonstrasi cara-cara melakukan rutin harian
diprasekolah dengan cara dan teknik yang betul secara berulang-ulang shingga beberapa
kali. Semua perubahan akan diperhatikan dan dicatat setiap kali demonstrasi dijalankan.

Pada pandangan saya, kajian yang saya fokuskan ini adalah sesuai dengan pada
masa ini dan banyak membantu guru prasekolah pada masa yang akan datang. Ini kerana
pendidikan prasekolah pada masa ini menekankan disiplin murid-murid dan juga tingkah
laku yang berdisiplin.

Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Prasekolah. Pendidikan prasekolah


bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan,
menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke
sekolah rendah.
Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia merupakan
pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di
rumah. Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan
sukakan sekolah. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang
luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangan
kanak-kanak, strategi pengajaran pembelajaran, pentadbiran pusat prasekolah dan aspekaspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Pengetahuan ini dapat
membantu guru dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih
berkesan. Kanak-kanak prasekolah mempunyai pelbagai latar belakang, karenah serta
tabiat yang telah dibiasakan semasa di rumah. Oleh itu, guru harulah pandai dan kreatif
dalam mengurus tingkah laku kanak-kanak ini apabila berada dalam bilik darjah.

Oleh demikian, sebagai guru yang berpotensi menyediakan perkhidmatan guru


yang berkualiti, perlulah mengambil usaha-usaha untuk melatih dan mendisiplinkan
murid-murid prasekolah dengan melatih murid-murid berdisiplin melalui rutin harian di
prasekolah . Guru tidak boleh lagi membiarkan murid dengan rutin harian yang salah
dan ini boleh menyebabkan mereka tidak berdiplin sehingga naik ke Tahun 1.

Cara tradisional yang lama dipraktikan oleh guru prasekolah di prasekolah


sejak dahulu lagi adalah menggunakan teknik demonstrasi dan pengulangan. Teknik
demonstrasi adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam sisitem pendidikan dan
juga merupakan teknik yang paling berkesan.
Definisi pengurusan kata kerja mengurus (management) berasal dari bahasa itali
maneggiare iaitu menangani dan kata nama ini diterbitkan daripada perkataan latin
manus

(tangan).

Perkataan

bahasa

perancis

mesnagement

telah

banyak

mempengaruhi perkembangan maksudperkataan bahasa inggeris management pada


abad-abad ke 17 dan 18.
Daripada praktikum yang telah dijalankan pada fasa 3, saya mendapati beberapa
orang murid di Prasekolah Baiduri, Sekolah Kebangsaan Teh tidak dapat melakukan
rutin harian di prasekolah dengan betul dan bersistematik. Hal ini menyebabkan mereka
tidak dapat menguasai rutin harian di prasekolah dengan lancar. Kajian tindakan ini
dijalankan untuk membantu murid-murid prasekolah yang masih tidak dapat melakukan
rutin harian di prasekolah dengan kaedah pengulangan.
Tajuk yang dipilih oleh saya adalah tentang prinsip Teori Modifikasi Tingkah Laku.
Selama 3 fasa menjalani praktikum, masalah rutin harian di prasekolah adalah masalah
yang sering dihadapi oleh kanak-kanak terutama di awal sesi persekolahan.
Melalui kajian yang dijalankan, saya berharap kaedah demonstrasi dan kaedah
pengulanagan yang diketengahkan oleh saya mampu menangani masalah ini. Merujuk
kepada prinsip Teori Pelaziman Watson, kaedah saya mengetengahkan prinsip di mana

apabila kanak-kanak melakukan latihan secara kerap dan tempoh masanya lebih lama,
kebarangkalian kanak-kanak untuk menguasai kemahiran tersebut adalah lebih besar.
Di dalam penyediaan kajian tindakan, saya perlu merancang beberapa aspek seperti
pengenalan kajian, fokus kajian atau isi yang dikaji, tinjauan literatur yang berkenaan,
objektif kajian, persoalan kajian, pelan tindakan, kaedah pengumpulan data serta kaedah
penganalisisan data. Sepanjang proses menyiapkan aspek-aspek tersebut, banyak perkara
baru yang saya temui dan ketahui antaranya peringkat perancangan kajian tindakan iaitu
merancang, bertindak, memerhati dan mereflek.
Menurut Kamus Dewan (2004), kaedah adalah cara atau peraturan membuat
sesuatu terutamanya yang bersistem atau yang biasa seperti mengajar iaitu cara mengajar
berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.
Menurut Kamus Dewan (2004), demonstrasi ialah penerangan, peragaan, dan
lain-lain tentang cara kerja sesuatu mesin, keluaran, dan lain-lain. Mendemonstrasikan
pula bermaksud menunjukkan serta menerangkan cara menggunakan sesuatu seperti
mesin, alat solek, dan lain-lain atau cara-cara melakukan sesuatu perkara.
Menurut Kamus Dewan (2004),

pengulangan atau mengulang

melakukan sesuatu sekali lagi, berbuat lagi apa yang telah dan juga

adalah

mempelajari

kembali apa-apa yang telah diajarkan juga menghafal pelajaran atau sesuatu supaya
mengingatinya sentiasa.

Menurut Kamus Dewan (2004), rutin adalah pekerjaan atau cara melakukan
sesuatu yang telah menjadi kelaziman dan tidak berubah atau sesuatu yang

sudah

menjadi kebiasaan atau kelaziman


Menurut Kamus Dewan (2004), disiplin adalah latihan pemikiran dan kelakuan
supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tatatertib dan juga peraturan yang
ditetapkan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik. Berdisiplin pula adalah
kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Berdisiplin juga patuh dan taat pada
praturan dan lain-lain.
Merujuk Falsafah Pendidikan Negara (1988), Pendidikan di Malaysia adalah
satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
Menurut Mok Soon Sang (2010), rakyat Malaysia yang bertanggungjawab iaitu
rakyat Malaysia yang menyedari tugas dan tanggungjawab mesti dilaksanakan dengan
sempurna.
Menurut Mok Soon Sang (2010), guru memainkan peranan yang pnting dalam
membimbing murid di bawah jagaannya. Guru membimbing murid membuat

pnyesuaian peribadi, emosi, social, dan akademik dengan persekitaran sekolah,


peraturan-peraturan tatatertib dan sebagainya.
Menurut Mok Soon Sang (2010), masalah disiplin di sekolah semakin bertambah
ke tahap di mana guru biasa kurang mampu menanganinya dengan berkesan. Punca
timbulnya masalah disiplin bukan sahaja masalah pemblajaran tetapi juga faktor
psikososial.
Suppiah Nachiappan (2009), dalam sub tajuknya Kepentingan Ilmu Kecerdasan
Pelbagai dalam Membantu Guru Mengenali Bakat Pelajar menjelaskan bahawa Teori
Kecerdasan Pelbagai telah diasaskan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori
beliau ini telah dibina berasaskan kajian beliau terhadap pelbagai lapisan masyarakat
yang mempunyai pelbagai kriteria tersendiri termasuklah kanak-kanak biasa dan kanakkanak istimewa. Menurut Gardner, kecerdasan bukanlah diwarisi semata-mata. Ia
dipengaruhi oleh budaya, penyesuaian individu kepada persekitaran, peluang
pendidikan, makanan, suasana pembelajaran dan pelbagai faktor lagi.

Kecerdasan verbal-linguistik merupakan kebolehan menggunakan bahasa dan


kata-kata untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada secara lisan atau
penulisan. Individu atau pelajar yang memiliki kecerdasan ini mampu memahami bahasa
yang kompleks dan lebih sensitif serta peka terhadap sesuatu perkataan. Mereka selesa
dengan aktiviti yang berkaitan dengan bahasa seperti membaca, menulis karangan,
membuat puisi, menyusun kata-kata, bercerita, berjenaka, mendengar, bertutur dan

sangat mudah menghafal lirik lagu atau ayat pendek. Hal ini menjadikan mereka lebih
mudah untuk menerima proses pembelajaran secara mendengar dan verbalisasi.
Menurut Sprenger (2002), Setiap proses pembelajaran haruslah mempunyai
aspek pergerakan. Pergerakan tersebut diulang beberapa kali sehingga menjadi kekal
dalam memori. Pembelajaran yang berlaku seiring dengan pergerakan tersebut akan
menjadi kekal dalam memori.
Murid dan Alam Belajar (2008), proses pembelajaran merupakan proses yang
penting dalam kehidupan khasnya dalam bidang pendidikan. Pemahaman terhadap
proses pembelajaran dapat membantu guru meningkatkan lagi kecekapan mengajar yang
penting sekali. Untuk mendapatkan hasil yang berkesan daripada pembelajaran, guru
harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip pembelajaran yang berlandaskan kajian
dan teorinya, iaitu :-

1. Pembelajaran pelaziman boleh menghasilkan perubahan tingkah laku yang lebih


kekal. Oleh itu, latihan berulang-ulang dapat meningkatkan keberkesanan
pembelajaran.
2. Aktiviti pengukuhan dapat mengekalkan perubahan tingkah laku yang dihasilkan
daripada pembelajaran.
3. Memberi peneguhan yang positif kepada pelajar akan menghasilkan respons dan
perubahan tingkah laku yang diingini, dan seterusnya mengekalkan perubahan
tingkah laku tersebut.

4. Pembelajaran boleh berlaku melalui peniruan tingkah laku orang lain, misalnya
demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru.
5. Keberkesanan pembelajaran di dalam bilik darjah bergantung pada pemeringkatan
isi pelajaran secara sistematik serta kaedah dan teknik mengajar yang mengikut
prinsip-prinsip pembelajaran.
Menurut Halliday (1975;1979), terdapat tujuh fungsi bahasa iaitu, alatan
(instrumental), penerbit (regulatory), interaksi atau perhubungan (interactional), peribadi
(personal),

penemuan(heuristic),

khayalan(imaginative),

dan

penyataan

(representational). Ketujuh fungsi ini sangat penting dalam aktiviti seharian kita kerana
kita menggunakan bahasa sebagai bahan perantara walaupun bagi tujuan bermonolog.
Dalam pengajaran bahasa, pada umumnya ada empat kemahiran yang
dipentingkan, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan
kemahiran menulis. (Mackey, 1974:261).
Berdasarkan prinsip Teori Pelaziman Watson yang ingin saya gunakan, teori ini
dapat memberi implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. J.B Watson menjelaskan,
dalam mengukuhkan apa yang telah dipelajari dalam ingatan, latihan-latihan hendaklah
dijalankan secara kerap (Mok Soon Sang, 2010). Jenis pembelajaran yang dapat berlaku
dengan jayanya adalah berdasarkan kepada dua prinsip yang utama, iaitu;

Prinsip Kekerapan yang menyatakan bahawa lebih kerap gerak balas terhadap
rangsangan tertentu berlaku, lebih besar kemungkinan gerak balas yang sama
akan berlaku apabila rangsangan itu wujud semula pada masa kelak.

Prinsip Tempoh Kebaruan yang menyatakan bahawa semakin tempoh lebih baru
kita menggunakan sesuatu gerak balas terhadap sesuatu rangsangan, semakin
lebih besar kemungkinan kita akan bergerak balas secara serupa terhadap
rangsangan itu, jika ia dimuncul lagi.

Berdasarkan kedua-dua prinsip tersebut, prinsip kekerapan membawa implikasi


bahawa pelajar perlu memahami dan mengulangkaji setiap tajuk dalam sesuatu mata
pelajaran dengan kerap. Ini akan menjamin kebolehan pelajar untuk mengingat kembali
konsep-konsep pelajaran dengan mudah. Bagi prinsip kebaruan pula, setiap pelajar perlu
membuat ulangkaji pelajaran dengan sempurna sebelum menempuh peperiksaan.
Kesimpulannya, minat pelajar boleh ditimbulkan atau dihapuskan. Guru yang mengajar
dengan pelbagai alat bantu mengajar dan mengelola pelbagai jenis aktiviti akan dapat
menimbulkan minat pelajar terhadap proses pengajaran.
Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (2008), menjelaskan
terdapat empat implikasi Teori Pembelajaran Watson dalam Pengajaran dan
Pembelajaran iaitu :1. Semua tingkah laku boleh dipelajari melalui proses pelaziman. Tingkah
laku positif boleh diajarkan dengan rangsangan yang sesuai.
2. Untuk menguasai kemahiran menyelesaikan masalah, pelajar hendaklah
belajar perhubungan gerak-gerak balas secara sistematik.
3. Untuk mengukuhkan apa yang telah dipelajari dalam ingatan, latihanlatihan hendaklah dijalankan secara kerap kali.
4. Dalam proses pengajaran, guru hendaklah menggunakan rangsangan
yang boleh memotivasikan murid supaya berminat belajar, dan
mengelakkan penggunaan rangsangan yang membawa kesan negatif.

Hasrat kerajaan untuk mewujudkan sekolah tiada kecacatan, iaitu sekolah yang
tidak mengalami masalah dari segi pencapaian akademik, persekitaran sekolah,
mahupun disiplin pelajar telah lama diwar-warkan (Mohd Saleh, 1998).
Usaha ke arah memupuk dan meningkatkan disiplin sekolah ini bertujuan untuk
menjamin keselesaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Azizah, 2002).
Ini kerana selain menjadi unsur penting dalam proses sosialisasi dan
pembentukan peribadi pelajar, disiplin sekolah juga merupakan sistem kawalan yang
membolehkan pengajaran berlaku dengan berkesan (Docking dalam Azizah, 2002).
Menurut Suradi (1996), ketiadaan disiplin adalah satu penyakit dalam sistem
pendidikan yang boleh menyebabkan proses pendidikan para pelajar menjadi tidak
lengkap, dan seterusnya menimbulkan masalah disiplin di kalangan mereka.
Teori modifikasi tingkah laku membuat andaian bahawa masalah mental dan
emosi biasanya mengandungi pelaziman respons mala adaptif atau salah suai. Terapi
teori ini mendapat inspirasi daripada penyelidikan-penyelidikan separa Ivan Parlov
(1849-1939), John Watson (1878-1958), dan B.F Skinner (1904-1990). Kajian merka
memfokuskan kepada pelaziman respondan dan operan, penghapusan dan pemulihan
tingkah laku manusia.
Menurut Howard Gardner (1953), sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau
pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran, hanya murid-murid tertentu
sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid
mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza.

Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan


penerimaan murid kepada yang lebih kreatif.
Menurut Crow & Crow (1983),

bimbingan di bawah konteks pendidikan,

merujuk kepada bantuan atau pertolongan yang diberikan dengan betul kepada murid
yang berkenaan.

Menurut Gagne ( 1985 ), pembelajaran adalah perubahan tingkahlaku murid


hasil daripada proses dalaman yang melibatkan sistem saraf bertindakbalas terhadap
pengalaman, latihan atau interaksi individu dengan persekitarannya. Melalui proses
pembelajaran murid dapat menguasai

pengetahuan

meningkatkan kefahaman ,

membentuk sikap dan nilai-nilai yang diingini oleh masayarakat.


John Dewey (1919), menyatakan ,pendidikan adalah satu proses untuk
mengembangkan kecerdasan manusia, sekolah seharusnya memberi kanak-kanak
kebebasan untuk perkembangan fizikal, emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk
melatih kecerdasan melalui seni. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual, seni muzik
dan seni pergerakan.
Menurut Russel (1968), matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan
pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati,
sensitif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama. Murid-murid akan

mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran


yang disediakan oleh guru.
Menurut Meichenbaum (1977),modifikasi tingkah laku pengubahsuaian kognitif,
mengikut Meichenbaum, merujuk kepada sesuatu kaedah yang digunakan konsep arahan
sendiri untuk mengubah tingkah laku melalui pmikiran dan percakapan kendiri.
Menurut James A.F Stoner & Charles Wienkel,

pengurusan adalah proses

merancang, mengorganisasi , memimpin dan mengawal daya usaha anggota organisasi


dan menggunakan sumber-sumber lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat
organisasi yang ditetapkan
Menurut http://tip.psychology.org/theories.html, teknik atau kaedah demonstrasi
atau juga dikenali sebagai simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan
hampir menyerupai keadaan sebenar. Ia memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri
berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah,
isu atau tugasan semula.melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran
belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu
tertentu dan mencatat isi-isi penting. Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi
pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan
peranan yang dipertanggungjawabkan.
Merujuk kepada Ensiklopedia Bebas Wikipedia, pengurusan terdiri daripada
pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih
orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut
untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia seringya merangkumi sumber sumber manusia,

kewangan, teknologi serta juga sumber semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk
kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan
Menurut Wan Azmi Ramli,

pengurusan adalah aktiviti perancangan dan

pergerakan atau panduan oleh sesuatu perusahaan atau organisasi berhubung dengan
segala kaedah-kaedah, peraturan-peraturannya, juga tanggungjawab dan tugas-tugas
kakitangannya itu .
Menurut Mohammad Fauzi(2008),

secara umumnya pengurusan boleh

ditakrifkan sebagai satu seni bagi melaksanakan proses kerja yang terancang melalui dan
dilaksanakan secara bersistematik, teratur dan mempunyai garis panduan tertentu.
Menurut Saayah Abu (2008), tujuan modifikasi tingkah laku adalah supaya guru
memahami persekitaran murid-murid dan bertimbang rasa apabila mengambil sebarang
tndakan yang melibatkan tingkah laku mereka. Satu cara mengendalikan disiplin bilik
darjah daripada tingkah laku yang paling kecil kepada yang paling sukar dikawal adalah
tidak memberi perhatian apabila murid ini selalu bergerak di dalam kelas.
Lee Canter (1976), dimana perkara-perkara yang melanggar peraturan bilik
darjah dinyatakan, peraturan bilik darjah yang dibentuk oleh guru dan diamalkan di
dalam bilik darjah. Canter percaya, sistem disiplin tegas membolehkan guru
menguruskan bilik darjah dengan lebih berkesan.
Gartrell (1987) menegaskan, disiplin tegas akan merosakkan konsep kendiri
murid dan menjadikan guru pengurus teknikal. Bukan setakat itu sahaja, malah ia
menyebabkan murid tidak dapat memastikan tingkah laku yang sesuai dan tidak

membina rasa tanggungjawab dalam diri mereka. Model disiplin tegas gagal memastikan
sebab berlakunya tingkah laku mengganggu.
Jones & Jones (1990) melaporkan, sesetengah sekolah yang mengamalkan
program disiplin tegas tidak lagi mengamalkannya kerana ramai guru kecewa kerana
murid bermasalah kurnag berkait dengan prosedur itu, murid yang tidak memerlukan
kaedah disiplin tegas merasa aib ataupun bimbang, guru yang sering melaungkan,
Duduk!, Diam!, Keluar! semasa di bilik darjah gagal memenuhi keperluan asas
akademik murid. Guru lebih banyak menggunakan disiplin tegas bagi mengelakkan
tingkah laku mengganggu daripada menilai kaedah pengajaran
Menurut Lee Center (1976) iaitu melalui model disiplin tegar. Model ini adalah
sistem peraturan tingkah laku di adalam kelas yang di buat oleh guru. Apabila kanakkanak melanggar peraturan, namanya akan dipaparkan pada papan kenyataan dan guru
memanggil ibu bapa mereka ke sekolah. Center juga mencadangkan supaya nama itu
direkod dan dihantar kepada pengetua. Selain itu, model ini membantu guru mengajar
dengan lebih berkesan tanpa sebarang gangguan.
Menurut

Kurt Lewin (1952),

perubahan adalah perlu, dan ianya perlu

dirancang. Kurt Lewin telah mengetengahkan satu model perubahan yang terancang.
Melalui

penyelidikan yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi orang

untuk berubah, dan tiga tahap yang diperlukan untuk melakukan perubahan yang
berjaya. Teorinya itu sangat berguna sehingga hari ini dan amat signifikan untuk
dikaitkan dengan pelbagai bidang sosial dan pengurusan terutamanya yang menjurus
kepada tingkahlaku organisasi sosial. Menurut teorinya itu, ada tiga tahap perubahan

yang biasa disebut sebagai mencairkan (unfreezing), ubah (change) dan membeku
(freeze or freezout).
Saya juga mengenal beberapa jenis model kajian tindakan seperti Model Stephen
Kemmis, Model John Elliott, Model Dave Ebbutt, Model Jack Whitehead, Model Jean
Mc Niff dan Model Kurt Lewis. Model Stephen Kemmis adalah antara model yang saya
aplikasikan di dalam kajian tindakan saya.

Dalam menentukan kaedah pengumpulan data pula, saya menggunakan kaedah temu
bual bersama guru untuk memperoleh maklumat-maklumat berkaitan masalah kanakkanak. Semasa menyiapkan kajian tindakan ini, saya menyedari bahawa temu bual
terbahagi kepada 3 iaitu temu bual berstruktur, temu bual separa struktur dan temu bual
tidak berstruktur. Ia juga antara pengetahuan baru yang saya peroleh.
Sebelum menjalani praktikum juga, saya berpeluang menghadirkan diri dalam
Taklimat Kajian Tindakan yang dianjurkan oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
Profesionalisme Keguruan.
Walaupun tidak dapat menghadirkan diri sepenuhnya, namun saya sempat
mendengar slot yang disampaikan oleh Dr. Khairuddin tentang membuat refleksi kajian
tindakan. Beliau menerangkan tentang fokus refleksi, hasil refleksi dan teknik yang
digunakan semasa membuat refleksi.

Meskipun pada semester ini tiada refleksi yang perlu dirancang pada kajian tindakan,
namun maklumat tersebut sangat berguna kepada saya pada semester akan datang.
Keseluruhannya, saya gembira kerana diberi peluang untuk mempelajari cara-cara
merancang kajian tindakan. Tidak dinafikan betapa tertekannya saya semasa ingin
menyiapkan tugasan ini, namun lama-kelamaan, saya berasa teruja untuk melihat hasil
kajian ini sama ada ia berjaya mengatasi masalah yang dikaji mahupun tidak.

Seperti yang saya baca di internet, walaupun telah menjadi guru di sekolah, mereka
tidak terlepas peluang untuk menyediakan satu kajian tindakan tentang prasekolah
mereka. Jadi, saya juga tidak terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Sekiranya saya
belajar bermula daripada sekarang, pasti saya akan lebih mahir apabila menjadi seorang
guru kelak.
Saya percaya, pendekatan kajian tindakan memberikan kesan positif kepada semua
pihak sama ada sekolah, guru dan kanak-kanak. Ini kerana, kajian yang dihasilkan dapat
dijadikan panduan kepada pihak-pihak lain dalam mengatasi masalah yang dialami
mereka. Kesimpulannya, kajian tindakan bukan sekadar bersifat seperti Habis Madu
Sepah Dibuang yang mana habis kajian dijalankan, ia tidak memberikan apa-apa
makna. Sebaliknya, kajian tindakan adalah satu proses yang berterusan dan akan terus
berguna pada masa-masa akan datang.

DRAF

ISL

BORAN
G

KOLAB
O -RASI
BIL

1.

2.

PERKARA YANG TARIKH


DIBINCANGKAN

CATATAN / TANDATANGAN,
KOMEN
NAMA DAN COP
RASMI
PIHAK
YANG DITEMUI

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9..

10.
11.

SEKIAN,
TERIMA
KASIH