You are on page 1of 2

NOM __________________________________ DATA ________________________

1. A quin element del poblat prehistric de Sa Torre d'En Galms corresponen aquestes
frases? Respon sobre les lnies al principi de cadascuna.
_________________________ T funci defensiva.
_________________________ Es desconeix la seva funci.
_________________________ Te funci religiosa.
_________________________ Al principi tenien func funerria.
_________________________ Serveixen per emmagatzemar aigues pluvials desprs de
ser decantades per netejar-la.
_________________________ Serveixen de magatzem o com estables.
_________________________ s un tipus d'habitatge.
_________________________ Van tenir funci de tfona.
_________________________ Serveixen per la recollida i decantaci d'aigua. Sn forats
a terra comunicats per canals.
_________________________ En algunes zones est constituida pels murs de les cases
perifriques.
_________________________ Estan contruts amb columnes i cobertes amb lloses.
_________________________ Tenen planta circular i un pati central.
_________________________ Tenen forma troncocnica.
_________________________ Estan construts amb pedres petites.
_________________________ Figura de bronze que representa un du egipci.
_________________________ Sn exclusius de l'edat del ferro de Menorca.
_________________________ N'hi ha tres al poblat situats a la part alta.
_________________________ Est situat a prop dels talaiots.
2. En quines poques va ser habitat el poblat?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. A on est situat?
________________________________________________________________________
4. Per qu creus que s important aquest poblat?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________