You are on page 1of 7

Trung Tm Luyn Thi Plieku Gia Lai- Chuyn Luyn Thi Quc Gia Trn 8 - 2016-2017

CHNG 3. AMIN AMINO AXIT PEPTIT - PROTEIN


AMIN AMINOAXIT PEPTIT PROTEIN TRONG THI I HC
KHI A 2007
1.
Khi t chy hon ton mt amin n chc X,thu c 8,4 lt kh CO2, 1,4 lt kh N2 (cc th tch
kh o ktc) v{ 10,125 gam H2O. Cng thc ph}n t ca X l (cho H = 1, O = 16)
A. C3H7N.
B. C2H7N.
C. C3H9N.
D. C4H9N.
2.
Nilon6,6 l mt loi
A. t axetat.
B. t poliamit.
C. polieste.
D. t visco.
3.
-aminoaxit X cha mt nhm NH2. Cho 10,3 gam X tc dng vi axit HCl (d), thu c 13,95 gam
mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l (cho H=1,C=12,N=14,O=16,Cl=35,5)
A. H2NCH2COOH
B. H2NCH2CH2COOH
C. CH3CH2CH(NH2)COOH
D. CH3CH(NH2)COOH
4.
Cho hn hp X gm hai cht hu c c cng cng thc phn t C 2 H 7 NO 2 tc dng va vi
dung dch NaOH v un nng, thu c dung dch Y v 4,48 lt hn hp Z ( ktc) gm hai kh (u
lm xanh giy qu m). T khi hi ca Z i vi H2 bng 13,75. C cn dung dch Y thu c khi
lng mui khan l{ (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23).
A. 16,5 gam.
B. 14,3 gam.
C. 8,9 gam.
D. 15,7 gam.
5.
t chy hon ton mt lng cht hu c X thu c 3,36 lt kh CO2, 0,56 lt kh N2 (cc kh o
ktc) v 3,15 gam H2O. Khi X tc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm c mui
H2N-CH2-COONa. Cng thc cu to thu gn ca X l{ (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. H2N-CH2-COO-C3H7.
B. H2N-CH2-COO-CH3.
C. H2N-CH2- CH2-COOH.
D. H2N-CH2-COO-C2H5
KHI B 2007
6.
Dy gm cc cht u l{m giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiroxit.
D.metyl amin, amoniac, natri axetat.
7.
Mt trong nhng im kh|c nhau ca protit so vi lipit v{ glucoz l{
A. protit lun cha chc hiroxyl.
B. protit lun cha nit.
C. protit lun l cht hu c no.
D. protitckhi lng ph}n t ln hn.
8.
Cho cc loi hp cht: aminoaxit(X), mui amoni ca axit cacboxylic (Y), amin (Z), este ca amino
axit (T). Dy gm cc loi hp cht u tc dng c vi dung dch NaOH v u t|c dng c
vi dung dch HCl l
A. X, Y, Z, T.
B. X, Y, T.
C. X, Y, Z.
D. Y, Z, T.
9.
C 3 cht lng benzen, anilin, stiren,ng ring bit trong 3 l mt nh~n.Thuc th phn bit 3
cht lng trn l{
A. dung dch phenolphtalein.
B. nc brom.
C. dung dch NaOH.
D. giy qu tm.
KHI A 2008
10.
Ph|t biu khng ng l{:
A. Trong dung dch, H2N-CH2-COOH cn tn ti dng ion lng cc H3N+-CH2-COO-.
B. Aminoaxit l{ nhng cht rn, kt tinh, tan tt trong nc v{ c v ngt.
C. Aminoaxit l{ nhng hp cht hu c tp chc, ph}n t cha ng thi nhm amino v nhm
cacboxyl
D. Hp cht H2N-CH2-COOH3N-CH3 l{ este ca glyxin (glixin)
11.
Khi lng ca mt on mch t nilon-6,6 l{ 27346 vC v{ ca mt on mch t capron l{
17176 vC. S lng mt xch trong on mch nilon-6,6 v{ capron nu trn ln lt l{
A. 113 v 152.
B. 113 v 114.
C. 121 v 152.
D. 113 v 114.
12.
Ph|t biu ng l{:
A. tnh axit ca phenol yu hn tnh axit ca ru (ancol).
B. cao su thin nhin l{ sn phm trng hp ca isopren.
C. tnh baz ca anilin mnh hn tnh baz ca amoniac.
Gio Vin: Nguyn Xun Phong Cao Hc Ha L Quy Nhn (Tel: 0974465198)

Trang 1

Trung Tm Luyn Thi Plieku Gia Lai- Chuyn Luyn Thi Quc Gia Trn 8 - 2016-2017
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

D. c|c cht etilen, toluen v{ stiren u tham gia phn ng trng hp.
C c|c dung dch ring bit sau:
C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HCOO-CH2CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.
S lng c|c dung dch c pH < 7 l:
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
KHI B 2008
un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d), sau khi c|c
phn ng kt thc thu c sn phm l{
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Cho 8,9 gam mt hp cht hu c X c cng thc ph}n t C3H7O2N phn ng vi 100 ml dung
dch NaOH 1,5M. Sau khi phn ng xy ra ho{n to{n, c cn dung dch thu c 11,7 gam cht rn.
Cng thc cu to thu gn ca X l{
A. HCOOH3NCH=CH2.
B. H2NCH2CH2COOH
C. CH2=CHCOONH4.
D. H2NCH2COOCH3.
Cht phn ng vi dung dch FeCl3 cho kt ta l{
A. CH3NH2.
B. CH3COOCH3.
C. CH3OH.
D. CH3COOH.
Cho cht hu c X c cng thc ph}n t C2H8O3N2 t|c dng vi dung dch NaOH, thu c cht
hu c n chc Y v{ c|c cht v c. Khi lng ph}n t (theo vC) ca Y l{
A. 85.
B. 68.
C. 45.
D. 46.
+
Mui C6 H5 N2 Cl (phenyliazoni clorua) c sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) t|c dng vi
NaNO2 trong dung dch HCl nhit thp (0-50C). iu ch c 14,05 gam C6 H5 N2+Cl- (vi
hiu sut 100%), lng C6H5-NH2 v NaNO2 cn dng va l{
A. 0,1 mol v 0,4 mol.
B. 0,1 mol v 0,2 mol.
C. 0,1 mol v 0,1 mol.
D. 0,1 mol v 0,3 mol.
KHI A 2009
Cho 1 mol amino axit X phn ng vi dung dch HCl (d), thu c m 1 gam mui Y. Cng 1 mol
amino axit X phn ng vi dung dch NaOH (d), thu c m2 gam mui Z. Bit m2 m1 = 7,5. Cng
thc ph}n t ca X l{:
A. C4H10O2N2
B. C5H9O4N
C. C4H8O4N2
D. C5H11O2N
Thuc th c dng ph}n bit Gly-Ala-Gly vi Gly-Ala l
A. Cu(OH)2 trong mi trng kim.
B. dung dch NaCl.
C. dung dch HCl.
D. dung dch NaOH.
C ba dung dch: amoni hirocacbonat, natri aluminat, natri phenolat v{ ba cht lng: ancol etylic,
benzen, anilin ng trong s|u ng nghim ring bit. Nu ch dng mt thuc th duy nht l{ dung
dch HCl th nhn bit c ti a bao nhiu ng nghim?
A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
Hp cht X mch h c cng thc ph}n t l{ C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung
dch NaOH sinh ra mt cht kh Y v{ dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, l{m giy qu tm m
chuyn m{u xanh. Dung dch Z c kh nng l{m mt m{u nc brom. C cn dung dch Z thu c
m gam mui khan. Gi| tr ca m l{
A. 8,2.
B. 10,8.
C. 9,4.
D. 9,6.
Ph|t biu n{o sau }y l{ ng?
A. Anilin t|c dng vi axit nitr khi un nng, thu c mui iazoni.
B. Benzen l{m mt m{u nc brom nhit thng.
C. Etylamin phn ng vi axit nitr nhit thng, sinh ra bt kh.
D. C|c ancol a chc u phn ng vi Cu(OH)2 to dung dch m{u xanh lam.
KHI B 2009
Cho 0,02 mol amino axit X t|c dng va vi 200 ml dung dch HCl 0,1M thu c 3,67 gam
mui khan. Mt kh|c 0,02 mol X t|c dng va vi 40 gam dung dch NaOH 4%. Cng thc ca X

Gio Vin: Nguyn Xun Phong Cao Hc Ha L Quy Nhn (Tel: 0974465198)

Trang 2

Trung Tm Luyn Thi Plieku Gia Lai- Chuyn Luyn Thi Quc Gia Trn 8 - 2016-2017
l
A. (H2N)2C3H5COOH.
B. H2NC2H3(COOH)2.
C. H2NC3H6COOH.
D. H2NC3H5(COOH)2.
25.
S ipeptit ti a c th to ra t mt hn hp gm alanin v{ glyxin l{
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
26.
Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc ph}n t l{ C3H7NO2 . Khi phn ng vi dung dch
NaOH, X to ra H2NCH2COONa v{ cht hu c Z ; cn Y to ra CH2=CHCOONa v{ kh T. C|c cht Z v{
T ln lt l{
A. CH3OH v CH3NH2
B. C2H5OH v N2
C. CH3OH v NH3
D. CH3NH2 v NH3
27.
Ngi ta iu ch anilin bng s sau
HNO3 a
c
Fe HCl
Benzen
Nitrobenzen
Anilin
0
H SO a
c
2

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Bit hiu sut giai on to th{nh nitrobenzen t 60% v{ hiu sut giai on to th{nh anilin t
50%. Khi lng anilin thu c khi iu ch t 156 gam benzen l{
A. 186,0 gam
B. 111,6 gam
C. 55,8 gam
D. 93,0 gam
KHI A 2010
Trong s c|c cht: C3H8, C3H7Cl, C3H8O v C3H9N; cht c nhiung ph}n cu to nhtl
A. C3H7Cl.
B. C3H8O.
C. C3H8.
D. C3H9N.
C bao nhiu tripeptit (mch h) khc loi m khi thy phn hon ton u thu c 3
aminoaxit: glyxin, alanin v phenylalanin?
A. 3.
B. 9.
C. 4.
D. 6.
Hn hp kh X gm imetylamin v hai hirocacbon ng ng lin tip. t chy hon ton
100ml hn hp X bng mt lng oxi va , thu c 550ml hn hp Y gm kh v hi nc. Nu
cho Y i qua dung dch axit sunfuric c (d) th cn li 250 ml kh (cc th tch kh v hi o
cng iu kin). Cng thc ph}n t ca hai hirocacbon l
A. C2H6 v C3H8.
B. C3H6 v C4H8
C. CH4 v C2H6
D. C2H4 v C3H6
Pht biu ng l:
A. Khi thy ph}n n cng cc protein n gin s cho hn hp c|c -aminoaxit.
B. Khi cho dung dch lng trng trng v{o Cu(OH)2 thy xut hin phc m{u xanh m.
C. Enzimamilaza xc tc cho phn ng thy ph}n xenluloz th{nh mantoz.
D. Axit nucleic l polieste ca axit photphoric v{ glucoz.
Cho 0,15 mol H 2 NC 3 H 5 (COOH) 2 (axit glutamic) vo 175ml dung dch HCl 2M, thu c dung
dch X. Cho NaOH d vo dung dch X. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, s mol NaOH ~ phn
ng l{
A. 0,50.
B. 0,65.
C. 0,70.
D. 0,55.
Hn hp X gm 1 mol aminoaxit no, mch h v 1 mol amin no, mch h. X c kh nng phn ng
ti a vi 2 mol HCl hoc 2 mol NaOH. t chy hon ton X thu c 6 mol CO2, x mol H2O v y
mol N2. C|c gi| tr x, y tng ng l{
A. 8 v 1,0.
B. 8 v 1,5.
C. 7 v 1,0.
D. 7 v 1,5.
t chy hon ton V lt hi mt amin X bng mt lng oxi va to ra 8V lt hn hp gm kh
cacbonic, kh nit v hi nc (cc th tch kh v hi u o cng iu kin). Amin X t|c dng
vi axit nitr nhit thng, gii phng kh nit. Cht X l{
A. CH2=CH-NH-CH3.
B. CH3-CH2-NH-CH3.
C. CH3-CH2-CH2-NH2.
D. CH2=CH-CH2-NH2.
KHI B 2010
Hai hp cht hu c X v{ Y c cng cng thc ph}n t l{ C3H7NO2, u l{ cht rn iu kin
thng. Cht X phn ng vi dung dch NaOH, gii phng kh. Cht Y c phn ng trng ngng. C|c
cht X v{ Y ln lt l{
A. vinylamoni fomat v amoni acrylat.
B. amoni acrylat v axit 2-aminopropionic.
C. axit 2-aminopropionic v amoni acrylat.
D. axit 2-aminopropionic v axit 3-aminopropionic.
ipeptit mch h X v{ tripeptit mch h Y u c to nn t mt aminoaxit (no, mch h,
trong ph}n t cha mt nhm NH2 v{ mt nhm COOH). t ch|y ho{n to{n 0,1 mol Y, thu c
tng khi lng CO2 v H2O bng 54,9 gam. t ch|y ho{n to{n 0,2 mol X, sn phm thu c cho

Gio Vin: Nguyn Xun Phong Cao Hc Ha L Quy Nhn (Tel: 0974465198)

Trang 3

Trung Tm Luyn Thi Plieku Gia Lai- Chuyn Luyn Thi Quc Gia Trn 8 - 2016-2017
li t t qua nc vi trong d, to ra m gam kt ta. Gi| tr ca m l{
A. 120.
B. 60.
C. 30.
D. 45.
37.
ot chay hoan toan 0,1 mol mot amin no, mach h X bang oxi va u thu c 0,5 mol hon hp Y
gom kh va hi. Cho 4,6g X tac dung vi dung dich HCl (d), so mol HCl phan ng la
A. 0,1
B. 0,4
C. 0,3
D. 0,2
38.
Hon hp X gom alanin va axit glutamic. Cho m gam X tac dung hoan toan vi dung dich NaOH
(d), thu c dung dich Y cha (m 30,8) gam muoi. Mat khac, neu cho m gam X tac dung hoan
toan vi dung dich HCl, thu c dung dich Z cha (m 36,5) gam muoi. Gia tri cua m la
A. 112,2
B. 165,6
C. 123,8
D. 171,0
39.
Thuy phan hoan toan 1 mol pentapeptit X, thu c 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol
valin ( al) va 1 mol Phenylalanin (Phe). Thuy phan khong hoan toan X thu c ipeptit al-Phe va
tripeptit Gly-Ala- al nhng khong thu c ipeptit Gly-Gly. Chat X co cong thc la
A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val
B. Gly-Ala-Val-Val-Phe
C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly
D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly
40.
Trung ha han tan 8,88 gam mt amin (bc mt, mch cacbon khng ph}n nh|nh) bng axit
HCl, to ra 17,64 gam mui. Amin c cng thc l{
A. H2NCH2CH2CH2CH2NH2.
B. CH3CH2CH2NH2.
C. H2NCH2CH2NH2
D. H2NCH2CH2CH2NH2.
KHI A 2011
41.
Khi ni v peptit v{ protein, ph|t biu n{o sau y l sai ?
A. Lin kt ca nhm CO vi nhm NH gia hai n v -amino axit c gi l{ lin kt peptit.
B. Tt c c|c protein u tan trong nc to th{nh dung dch keo.
C. Protein c phn ng m{u biure vi Cu(OH)2.
D. Thy ph}n ho{n to{n protein n gin thu c cc -amino axit.
42.
Th{nh phn % khi lng ca nit trong hp cht hu c CxHyN l 23,73%. S ng ph}n amin
bc mt tha m~n c|c d kin trn l{
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
43.
Thy ph}n ht m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mch h) thu c hn hp gm 28,48 gam
Ala, 32 gam Ala-Ala v 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Gi| tr ca m l{
A. 90,6.
B. 111,74.
C. 81,54.
D. 66,44.
44.
S ng ph}n amino axit c cng thc ph}n t C3H7O2N l
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
45.
Dung dch n{o sau }y l{m qu tm i th{nh m{u xanh?
A. Dung dch alanin
B. Dung dch glyxin
C. Dung dch lysin
D. Dung dch valin
46.
Thy ph}n ho{n to{n 60 gam hn hp hai ipetit thu c 63,6 gam hn hp X gm c|c amino
1
axit (c|c amino axit ch c mt nhm amino v{ mt nhm cacboxyl trong ph}n t). Nu cho
hn
10
hp X t|c dng vi dung dch HCl (d), c cn cn thn dung dch, th lng mui khan thu c l{:
A. 7,09 gam.
B. 16,30 gam
C. 8,15 gam
D. 7,82 gam.
KHI B 2011
47.
Ha tan cht X v{o nc thu c dung dch trong sut, ri thm tip dung dch cht Y th thu
c cht Z (l{m vn c dung dch). C|c cht X, Y, Z ln lt l{:
A. phenol, natri hiroxit, natri phenolat
B. natri phenolat, axit clohiric, phenol
C. phenylamoni clorua, axit clohiric, anilin
D. anilin, axit clohiric, phenylamoni clorua
48.
*Hn hp X gm O2 v O3 c t khi so vi H2 l{ 22 . Hn hp kh Y gm metylamin v{ etylamin c
t khi so vi H2 l{ 17,833. t ch|y ho{n to{n 1 lt Y cn va 2 lt X (bit sn phm ch|y
gm CO2, H2O v N2, c|c cht kh khi o cng iu kin nhit , |p sut). T l 1: V2 l:
A. 3: 5
B. 5: 3
C. 2: 1
D. 1: 2
49.
Ancol v{ amin n{o sau }y cng bc?
A. (C6H5)2NH v C6H5CH2OH
B. C6H5NHCH3 v C6H5CH(OH)CH3
C. (CH3)3COH v (CH3)3CNH2
D. (CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2
50.
Cho ba dung dch c cng nng mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. D~y xp
theo th t pH tng dn l{:
Trang 4
Gio Vin: Nguyn Xun Phong Cao Hc Ha L Quy Nhn (Tel: 0974465198)

Trung Tm Luyn Thi Plieku Gia Lai- Chuyn Luyn Thi Quc Gia Trn 8 - 2016-2017
A. (3), (1), (2)
B. (1), (2), (3)
C. (2) , (3) , (1)
D. (2), (1), (3)
'
51.
Cht hu c X mch h c dng H2N-R-COOR (R, R' l{ c|c gc hirocacbon), phn trm khi lng
nit trong X l{ 15,73%. Cho m gam X phn ng ho{n to{n vi dung dch NaOH, to{n b lng ancol
sinh ra cho t|c dng ht vi CuO (un nng) c anehit Y (ancol ch b oxi ha th{nh anehit).
Cho to{n b Y t|c dng vi mt lng d dung dch AgNO3 trong NH3, thu c 12,96 gam Ag kt
ta. Gi| tr ca m l{:
A. 2,67
B. 4,45
C. 5,34
D. 3,56
52.
Pht biu khng ng l{
A. Etylamin tc dng vi axit nitr nhit thng to ra etanol
B. Protein l nhng polopeptit cao phn t c phn t khi t vi chc nghn n vi chc triu
C. Metylamin tan trong nc cho dung dch c mi trng baz
D. ipeptit glyxylalanin (mch h) c 2 lin kt peptit
53.
54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

KHI A 2012 384


Cho d~y c|c cht: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). S cht trong d~y c kh
nng l{m mt m{u nc brom l{
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Hn hp M gm mt anken v{ hai amin no, n chc, mch h X v{ Y l{ ng ng k tip (M X<
MY). t ch|y ho{n to{n mt lng M cn dng 4,536 lt O2 (ktc) thu c H2O, N2 v 2,24 lt CO2
(ktc). Cht Y l{
A. etylmetylamin.
B. butylamin.
C. etylamin.
D. propylamin.
*Hn hp X gm 2 amino axit no (ch c nhm chc COOH v NH2 trong ph}n t), trong t l
mO: mN = 80: 21. t|c dng va vi 3,83 gam hn hp X cn 30 ml dung dch HCl 1M. Mt kh|c,
t ch|y ho{n to{n 3,83 gam hn hp X cn 3,192 lt O2 (ktc). Dn to{n b sn phm ch|y (CO2,
H2O v N2) v{o nc vi trong d th khi lng kt ta thu c l{
A. 20 gam.
B. 13 gam.
C. 10 gam.
D. 15 gam.
Cho d~y c|c cht: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- l{ gc
phenyl). D~y c|c cht sp xp theo th t lc baz gim dn l{:
A. (4), (1), (5), (2), (3).
B. (3), (1), (5), (2), (4).
C. (4), (2), (3), (1), (5).
D. (4), (2), (5), (1), (3).
Ph|t biu n{o sau }y l{ ng?
A. Mui phenylamoni clorua khng tan trong nc.
B. Tt c c|c peptit u c phn ng m{u biure.
C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH l{ mt ipeptit.
D. iu kin thng, metylamin v{ imetylamin l{ nhng cht kh c mi khai.
S amin bc mt c cng cng thc ph}n t C3H9N l
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Dung dch cht n{o sau }y l{m qu tm chuyn th{nh m{u hng?
A. axit -aminoglutaric
B. Axit , -iaminocaproic
C. Axit -aminopropionic
D. Axit aminoaxetic.
KHI B 2012
un nng m gam hn hp gm a mol tetrapeptit mch h X v{ 2a mol tripeptit mch h Y vi 600
ml dung dch NaOH 1M (va ). Sau khi c|c phn ng kt thc, c cn dung dch thu c 72,48
gam mui khan ca c|c amino axit u c mt nhm -COOH v{ mt nhm -NH2 trong ph}n t. Gi|
tr ca M l
A. 51,72
B. 54,30
C. 66,00
D. 44,48
Cho 21 gam hn hp gm glyxin v{ axit axetic t|c dng va vi dung dch KOH, thu c dung
dch X cha 32,4 gam mui. Cho X t|c dng vi dung dch HCl d, thu c dung dch cha m gam
mui. Gi| tr ca m l{
A. 44,65
B. 50,65
C. 22,35
D. 33,50
*t ch|y ho{n to{n 50 ml hn hp kh X gm trimetylamin v{ 2 hirocacbon ng ng k tip
bng mt lng oxi va , thu c 375 ml hn hp Y gm kh v{ hi. Dn to{n b Y qua dung
dch H2SO4 c (d). Th tch kh cn li l{ 175 ml. C|c th tch kh v{ hi o cng iu kin. Hai
hirocacbon l{

Gio Vin: Nguyn Xun Phong Cao Hc Ha L Quy Nhn (Tel: 0974465198)

Trang 5

Trung Tm Luyn Thi Plieku Gia Lai- Chuyn Luyn Thi Quc Gia Trn 8 - 2016-2017
A. C2H4 v C3H6
B. C3H6 v C4H8
C. C2H6 v C3H8
D. C3H8 v C4H10
63.
Alanin c cng thc l{
A. C6H5-NH2
B. CH3-CH(NH2)-COOH C. H2N-CH2-COOH
D. H2N-CH2-CH2-COOH
64.
Cho dy cc cht sau: toluen, phenyl fomat, fructoz, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein.
S cht b thy ph}n trong mi trng axit l{:
A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
65.
Cho c|c cht: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5).
C|c cht c kh nng tham gia phn ng trng hp to polime l{
A. (1), (2) v (3)
B. (1), (2) v (5)
C. (1), (3) v (5)
D. (3), (4) v (5)
KHI A 2013
66.
Cho 100 ml dung dch amino axit X nng 0,4M tc dng va vi 80 ml dung dch NaOH 0,5M,
thu c dung dch cha 5 gam mui. Cng thc ca X l
A. H2NC3H6COOH
B. H2NC3H5(COOH)2
C. (H2N)2C4H7COOH
D. H2NC2H4COOH
67.
Cho X l hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val v Y l tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thy phn hon
ton m gam hn hp gm X v Y thu c 4 amino axit, trong c 30 gam glyxin v 28,48 gam alanin.
Gi tr ca m l
A. 77,6
B. 83,2
C. 87,4
D. 73,4
68.
*Peptit X b thy phn theo phng trnh phn ng X + 2H2O 2Y + Z (trong Y v Z l cc amino
axit). Thy phn hon ton 4,06 gam X thu c m gam Z. t chy hon ton m gam Z cn va 1,68
lt kh O2 (ktc), thu c 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O v 224 ml kh N2 (ktc). Bit Z c cng thc
phn t trng vi cng thc n gin nht. Tn gi ca Y l
A. glyxin
B. lysin
C. axit glutamic
D. alanin
KHI B 2013
69.
Cho 0,76 gam hn hp X gm hai amin n chc, c s mol bng nhau, phn ng hon ton vi dung
dch HCl d, thu c 1,49 gam mui. Khi lng ca amin c phn t khi nh hn trong 0,76 gam X
l
A. 0,45 gam.
B. 0,38 gam.
C. 0,58 gam.
D. 0,31 gam
70.
Amino axit X c phn t khi bng 75. Tn ca X l
A. lysin.
B. alanin.
C. glyxin.
D. valin.
71.
S ng phn amin bc mt, cha vng benzen, c cng cng thc phn t C7H9N l
A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
72.
*Tripeptit X v tetrapeptit Y u mch h. Khi thy phn hon ton hn hp gm X v Y ch to ra
mt amino axit duy nht c cng thc H2NCnH2nCOOH. t chy 0,05 mol Y trong oxi d, thu c N2
v 36,3 gam hn hp gm CO2, H2O. t chy 0,01 mol X trong oxi d, cho sn phm chy vo dung
dch Ba(OH)2 d, thu c m gam kt ta. Bit cc phn ng u xy ra hon ton. Gi tr ca m l
A. 29,55.
B. 17,73.
C. 23,64.
D. 11,82.
73. *Amino axit X c cng thc H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vo 0,2 lt dung dch H 2SO4 0,5M, thu
c dung dch Y. Cho Y phn ng va vi dung dch gm NaOH 1M v KOH 3M, thu c dung
dch cha 36,7 gam mui. Phn trm khi lng ca nit trong X l
A. 9,524%
B. 10,687%
C. 10,526%
D. 11,966%
KHI A 2014
74. Thy phn hon ton 4,34 gam tripeptit mch h X (c to nn t hai amino axit c cng cng
thc dng H2NCxHyCOOH) bng dung dch NaOH d, thu c 6,38 gam mui. Mt khc thy phn
hon ton 4,34 gam X bng dung dch HCl d, thu c m gam mui. Gi tr ca m l :
A. 6,53.
B. 7,25
C. 5,06
D. 8,25.
75.
Pht biu no sau y l sai ?
A. Cho Cu(OH)2 vo dung dch lng trng trng thy xut hin mu vng.
B. Dung dch lysin lm xanh qu tm.
C. Anilin tc dng vi nc brom to thnh kt ta trng.
D. Dung dch glyxin khng lm i mu qu tm.
76.
Cho 0,02 mol amino axit X tc dng va vi dung dch cha 0,04 mol NaOH. Mt khc 0,02
mol X tc dng va vi dung dch cha 0,02 mol HCl, thu c 3,67 gam mui. Cng thc ca X l :
A. HOOC CH2CH2CH(NH2) COOH.
B. H2N CH2CH(NH2) COOH.
C. CH3CH(NH2) COOH.
D. HOOC CH2CH(NH2) COOH.
Trang 6
Gio Vin: Nguyn Xun Phong Cao Hc Ha L Quy Nhn (Tel: 0974465198)

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Trung Tm Luyn Thi Plieku Gia Lai- Chuyn Luyn Thi Quc Gia Trn 8 - 2016-2017
KHI B 2014
Hn hp X gm ba peptit u mch h c t l mol tng ng l 1:1:3. Thy phn hon ton m gam X,
thu c hn hp sn phm gm 14,24 gam alanin v 8,19 gam valin. Bit tng s lin kt peptit trong
phn t ca ba peptit trong X nh hn 13. Gi tr ca m l
A. 18,83
B. 18,29
C. 19,19
D. 18,47
Hn hp X gm cht Y (C2H8N2O4) v cht Z (C4H8N2O3); trong , Y l mui ca axit a chc, Z l
ipeptit mch h. Cho 25,6 gam X tc dng vi dung dch NaOH d, un nng, thu c 0,2 mol kh.
Mt khc 25,6 gam X tc dng vi dung dch HCl d, thu c m gam cht hu c. Gi tr ca m l
A. 20,15.
B. 31,30.
C. 23,80.
D. 16,95.
Cho X, Y, Z, T l cc cht khc nhau trong s 4 cht: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2
(anilin) v cc tnh cht c ghi trong bng sau:
Cht
X
Y
Z
T
o
Nhit si ( C)
182
184
-6,7
-33,4
pH (dung dch nng 0,001M)
6,48
7,82
10,81
10,12
Nhn xt no sau y ng?
A. Y l C6H5OH.
B. Z l CH3NH2
C. T l C6H5NH2
D. X l NH3
Amino axit X trong phn t ch cha hai loi nhm chc. Cho 0,1 mol X tc dng va vi 0,2 mol
NaOH, thu c 17,7 gam mui. S nguyn t hiro trong phn t X l
A. 9.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
C bao nhiu tripeptit (mch h) khi thy phn hon ton u thu c sn phm gm alanin v
glyxin?
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
Amino axit X trong phn t c mt nhm NH2 v mt nhm COOH. Cho 26,7 gam X phn ng vi
lng d dung dch HCl, thu c dung dch cha 37,65 gam mui. Cng thc ca X l
A. H2N-[CH2]4-COOH.
B. H2N-[CH2]2-COOH.
C. H2N-[CH2]3-COOH.
D. H2N-CH2-COOH.
TUYN SINH QUC GIA 2015
t chy hon ton cht hu c no sau y thu c sn phm c cha N2?
A. Cht bo (C3H5(OCOR)3).
B. Tinh bt (C6H10O5)n.
C. Xenluloz (C6H10O5)n.
D. Protein (CxHyOzNt).
Amino axit X cha mt nhm -NH2 v mt nhm -COOH trong phn t. Y l este ca X vi ancol n
cht, My = 89. Cng thc ca X, Y ln lt l
A. H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOCH3.
B. H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOC2H5.
C. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOC2H5.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3.
Cho 0,7 mol hn hp T gm hai peptit mch h l X (x mol) v Y (y mol), u to bi glyxin v alanin.
un nng 0,7 mol T trong lng d dung dch NaOH th c 3,8 mol NaOH phn ng v thu c dung
dch cha m gam mui. Mt khc, nu t chy hon ton x mol X hoc y mol Y th u thu c cng
s mol CO2. Bit tng s nguyn t oxi trong hai phn t X v Y l 13, trong X v Y u c s lin kt
peptit khng nh hn 4. Gi tr ca m l
A. 396,6
B. 340,8
C. 409,2
D. 399,4
Hn hp X gm 2 cht c cng thc phn t l C3H12N2O3 v C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phn ng
va vi dung dch NaOH (un nng), thu c dung dch Y ch gm cc cht v c v 0,04 mol hn
hp 2 cht hu c n chc (u lm xanh giy qu tm m). C cn Y, thu c m gam mui khan. Gi
tr ca m l:
A. 3,12
B. 2,76
C. 3,36
D. 2,97
Hn hp X gm hai cht hu c no , mch h (u cha C, H, O), trong phn t mi cht c hai nhm
chc trong s cc nhm OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phn ng hon ton vi lng d dung dch
AgNO3 trong NH3, thu c 4,05 gam Ag v 1,86 gam mt mui amoni hu c. Cho ton b lng mui
amoni hu c ny vo dung dch NaOH (d, un nng), thu c 0,02 mol NH3. Gi tr ca m l:
A. 1,24
B. 2,98
C. 1,22
D. 1,50.

Gio Vin: Nguyn Xun Phong Cao Hc Ha L Quy Nhn (Tel: 0974465198)

Trang 7