You are on page 1of 20

Comorile

Cuprins

Când Dascălul ceresc vorbea,
Noroadele-I sorbeau vorbirea
Şi constatau că exista
Un har ce surclasează firea.
Un har ce nu e măsurat
Cu aparate inventate,
Ci depăşea orice prelat
Ce exista-n antichitate.

3
4

Niciun rabin nu cuteza
Să se măsoare în discursuri,
Că n-avea şansa, ci pierdea,
Rămânea mut, fără răspunsuri.
Când a-nceput să spună clar
Despre comori din lumea sumbră,
N-a ezitat, ci cu mult har,
Le-a demascat, că nu-s nici umbră.

6

Valoarea nu e-n ce deţii
Din cele ce se trag sub soare.
Nu te-njuga, nu le pofti,
Că-s amăgiri ce-s pieritoare.
Aleargă omul istovit,
Lovit de-orbirea materială,
Şi schimbă din cinstit - mânjit
Cadou la urmă-i: mâna goală.

10
14

Dacă tezaure-ţi aduni,
Pericolul rămâne-n forţă;
Iar la sfârşit sunt doar minciuni,
Te-a stins, chiar dac-ai fost o torţă.
Dacă-ţi aduni comori din greu,
Să fii fruntaş, având un nume,
Tu nu uita că stocul tău
Va dispărea fără de urme.

15
16

Vorbind în stilul inspirat
De Duhul, Cel venit din slavă,
A spus concret, n-a menajat
Că inima-i cea ce dictează.
Mută-ţi comoara sus în cer,
Unde e garanţie mare,
Să piardă lupta Lucifer,
Să nu te-arunce în pierzare.
Dă la orfani şi la săraci,
La văduvele întristate.
Ridică-ţi sus în veşnicii
Palate ce-s nemăsurate.
Ţinteşte mintea spre comori
Ce sunt în ţara strălucită,
Că la sfârşit, când ai să mori,
Victoria-i nepreţuită.

Editorial
„Cu mult mai mult” – Editorii

Închinători în duh şi în adevăr
Istoria ispitelor închinării false –
Gigi Munteanu
Doctrine biblice
Imagini apocaliptice – Iosif Anca

Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
Scrisoarea a XLVIII-a – Zaharia Bica

Statutul moral și spiritual al ceștinului
Dialogul împăcării – Cristian Dan

Experiențe
Examenul pentru permisul de conducere – IL

Carte în serial
Ridicaţi-vă! Începe judecata! partea a VIII-a –
Ivan Petrovici Fedotov

Fondurile necesare editării şi distribuirii re-

vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
0303 1877 0001.

Cornel David

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

ISSN: 1841-1185

Colectivul redacţiei

Indiferent de luptele şi piedicile ce stau în cale. sfinţii sunt siguri pe victorie: „Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult. probate în special de sfinţii apostoli. cu mult mai mult acum. se aud frecvent întrebări de piaţă: „Cât valorează?”. pentru că aşteptarea împlinirii promisiunilor divine devine definitivă. ca să fim acasă la Domnul. puţin credincioşilor?” (Matei 6:30) „Deci. dar mâine va fi aruncată în cuptor. în toată plinătatea. ne este deplină. care conferă siguranţa mântuirii în creştinism?” se poate răspunde pentru orice grad de comparaţie.” (Romani 8:37) Efectul harului este mult mai puternic decât al păcatului. dacă am ajuns până aici prin harul lui Dumnezeu.” (Romani 5:15) În urma lucrării de mântuire prin Domnul Isus Hristos. care scria în Romani 5:10 că. nu mai este un motiv de teamă. îi recomandăm afirmaţia apostolului Pavel. fie ele oricât de ascetice. inclusiv plecarea din lume. prin greşeala unuia singur. vor domni în viaţă prin acel Unul singur. al acestei condiţii atât de favoabile. la întrebarea: „Cât de sigură este paradigma harului. moartea a domnit prin el singur. din a căror robie am fost eliberaţi. El a şi înviat. ci continuă prin slujirea preoţească din cer.” Aceste cuvinte arată siguranţa mântuirii noastre „acum” când suntem copii lui Dumnezeu. care astăzi este. apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om. cu mult mai mult cei ce primesc. s-au dat din belşug celor mulţi. cu cât mai mult Tatăl vostru. se regăsesc şi în explicaţiile soteriologice ale apostolului Pavel referitoare la „harul” şi „darul” primite prin Domnul Isus Hristos. suntem plini de încredere şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta. Cuvintele „cu mult mai mult”. avem un statut de autoritate spirituală peste puterile stăpânirilor întunericului. în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. cum să ne mai temem acum când suntem liberi? În aceste condiţii răspunsurile: „Cu mult mai mult!” se extind în multe privinţe. dar şi de alţi urmaşi ai Mântuitorului. atingând atât „văile” acestei vieţi cât şi „culmile”din „veacurile viitoare (prin) nemărginita bogăţie a harului Său. cei mulţi au fost loviţi cu moartea. El oferă serviciile permanente şi suficiente. „Dacă deci. adică în Isus Hristos. când suntem împăcaţi cu El. Lucrarea Lui s-a materializat. De asemenea. cel mai puternic răspuns este: „Cu mult mai mult!” Însă domeniul cel mai important în care se ridică întrebări şi se aşteaptă răspunsuri este cel al vieţii şi al morţii. se poate răspunde: „Cu mult mai mult!” pentru că jertfa Fiului lui Dumnezeu nu poate fi echivalată în valori perceptibile minţii umane. care sunteţi răi. Dacă înainte de chemarea noastră la mântuire. Dacă un credincios se teme de siguranţa ajungerii lui în Împărăţia lui Dumnezeu. căci. este acum cu mult mai sigură: „Căci. potrivit spuselor Domnului care Şi-a asigurat ucenicii: „Aşa că. Grija divină anulează toate îngrijorările noastre. dacă prin greşeala unuia singur. vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. în faza actuală a mântuirii. ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4) „CU mult mai mult” Într-o societate dornică de câştig. am fost împăcaţi cu Dumnezeu. care este Isus Hristos!” (Romani 5:17) Dacă atunci când am fost legaţi. încrederea că El va continua şi va finaliza procesul răscumpărării prin proslăvire. harul şi darul neprihănirii. dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp. cu cuvintele: „Cu mult mai mult!” În cele ce urmează vom argumenta aceste afirmaţii puternice ale Scripturilor. am fost eliberaţi. prin Acela care ne-a iubit. căci „cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala. va da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11) (continuare în pagina 19) „Lăudaţi pe Domnul. sau de grija Domnului faţă de el. dacă atunci când eram vrăjmaşi. chemaţi Numele Lui.” (2 Corinteni 5:8). ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri. prin moartea Fiului Său. nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi. după cum este scris: „Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori. stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!” (Romani 8:34) Oferta divină este energia şi strategia invincibilă şi are ca resursă inepuizabilă dragostea lui Dumnezeu. nu numai în jertfa de la cruce.Editorial „Ai dat celor ce se tem de Tine un steag.” (Efeseni 2:7) Orice teamă. care este în ceruri. dacă voi. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 3 . „Cât primesc?” La aceste întrebări. fapt pentru care trebuie să-I fim mulţumitori pentru eternitate. Dumnezeu plănuise salvarea noastră. „Da. siguranţa atingerii ţintei finale. vestiţi lucrările Lui printre popoare. „Cât costă salvarea unui om de la moarte?” La orice preţ care face referire la valori pământeşti sau canoane.

nici vreo înfăţişare a lucrurilor. cu recomandarea: „Destul te-ai suit la Ierusalim.. Dumnezeu a ales un popor care să fie al Lui. vițelul de aur. Ezechiel 23). ca noi.” (1 Regi 12:28) Încă o dată Domnul a luat atitudine. apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul.. de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?” (Exodul 32:21). părinţii acestei națiuni. El spusese lui Faraon că evreii merg să aducă „jertfe Domnului” și iată-i de batjocura vrăjmașului. căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu... a propus ceea ce era clar o călcare a poruncii. ocazie cu care s-a schimbat închinarea de la Dumnezeul cel viu. Odată cu schimbarea închinării „Moise a văzut că poporul era fără frâu. la timpul hotărât. urmaşii lor au ajuns în Egipt. dintre toate națiunile de pe pământ. După dezbinarea împărăției lui Israel. au fost în final cauza principală a pedepselor divine pentru poporul ales (2 Regi 17. Dumnezeul nostru.. deşi n-a fost părăsit Templul de la Ierusalim.. Israele! Iată Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului. ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I-am auzit glasul din mijlocul focului. „La priveliştea aceasta.” (Exodul 20:18).” (Numeri 25:2) Din nou au stârnit gelozia divină şi au fost pedepsiți. ispita idolatriei era mereu prezentă.. care te-a scos din ţara Egiptului.fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl!” (Ioan 4:23b) istoria ispitelor închinării false 4 În realizarea planului etern. căci Eu. chemaţi Numele Lui. animale sălbatice şi alte nenorociri.” (1 Regi 14:9-15)... În Regatul de sud. Israel a avut posibilitatea să-L cunoască pe Acela care i-a luat ca popor al Lui. șarpele cel vechi. în adevăr. din casa robiei. Atunci Moise a evaluat corect gravitatea păcatului şi a zis lui Aaron: „Ce ţi-a făcut poporul acesta. Pe tot parcursul istoriei poporului Israel și apoi a Bisericii Domnului Isus (popor răscumpărat al Domnului). douăzeci și patru de mii au murit din pricina idolatriei (Numeri 25:9). de la care au primit legi și porunci referitoare la o slujire sfântă. voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam. Isaac și Iacov. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti.. judecându-l împreună cu poporul. Domnul.. va smulge pe Israel din această ţară bună pe care o dăduse părinţilor lor şi-i va împrăştia dincolo de Râu. care a zis: „Să nu-ţi faci chip cioplit. El S-a numit Dumnezeul lui Avraam. iar poporului îi spune: „Ați făcut un păcat foarte mare” (Exodul 32:30). robie. pentru că şi-au făcut idoli. Dumnezeul nostru şi noi vom asculta şi vom face.” (Exodul 32:1). Dar poporul acesta nu avusese o întâlnire personală cu Domnul. Primele porunci reglementau relaţia omului cu Dumnezeu. poporul s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis: „Haide! Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră.. toate au venit peste poporul ales al Domnului.. foamete. la idoli. preotul Aaron a cedat în faţa provocării şi a apărut primul idol oficial în poporul lui Dumnezeu. iată-i pe toți la muntelui Sinai. cel ales să conducă Regatul de nord.” (Exodul 32:35) În drum spre Țara făgăduinței.. deşi erau robie. Dumnezeul tău. unde El le-a zis: „Eu sunt Domnul. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) . după cuvintele profetice ale lui Ahia din Silo. de la Domnul înspre idoli.Iată că Domnul.. spre batjocura vrăjmaşilor săi” (Exodul 32:25). unul din idolii Egiptului. Dumnezeul tău. sabie. ca să Mă mânii şi M-ai lepădat înapoia ta! De aceea. Tendinţele de schimbare a închinării. „Lăudaţi pe Domnul. poporul Israel s-a temut şi a cerut lui Moise: „ Apropie-te mai bine tu şi ascultă tot ce-ţi va spune Domnul. pentru că Moise zăbovea să coboare de pe munte.” (Exodul 20:2) În acest mod. Exil. Domnul va lovi pe Israel. diavolul s-a luptat și încă se luptă să schimbe închinarea adevărată adusă singurului Dumnezeu adevărat. așa cum au avut-o protopărinţii lor. care „a închis uşile Casei Domnului” (2 Cronici 28:24) şi care a zis despre altarul Domnului: „Nu-mi pasă de el” (2 Regi 16:15). dar câteva zile mai târziu. sunt un Dumnezeu gelos. Astfel.. s-au înmulțit foarte mult. Atunci conducătorii lor au zis: „.Închinători în duh şi-n adevăr „. „Domnul a lovit cu urgie poporul pentru că făcuse vițelul făurit de Aaron. glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului şi totuşi să fi rămas viu?” (Deuteronom 5:24-26) În faţa măreției lui Dumnezeu. unde. Ieroboam. ca şi în cazul păcatului din Eden.” (Deuteronom 5:27) Moise a fost omul care a urcat pe munte la Dumnezeu şi prin el au fost transmise legile sfinte. Dumnezeu însă a hotărât locul în care să li se facă cunoscut și. cu închinări false. decât în vremea regelui Ahaz. A fost momentul când ispititorul. Cine este. care i-a zis din partea Domnului: „Tu ai făcut mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate.. Conform celor prezise de Dumnezeu. Cei trei patriarhi au avut întâlniri personale cu Dumnezeu. pentru că au schimbat închinarea și nu au păzit Cuvântul Domnului.. Dar „plata păcatului este moartea” (Romani 6:23). vestiţi lucrările Lui printre popoare. poporul tremura şi stătea în depărtare.” (Exodul 20:4-5) Ei toţi au auzit această interdicţie totală a idolatriei. închinându-se idolului și aducând jertfe de mulțumire vițelului turnat. făcând doi viței de aur. Dumnezeul nostru. ispita idolatriei a venit şi din afară prin fetele lui Moab „Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor şi poporul a mâncat şi s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. omul acela care să fi auzit vreodată. a schimbat închinarea poporului. aduse celor ce nu sunt dumnezei.

că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” (Daniel 3:17-18) Domnul a fost cu ei şi adevărații închinători au ieșit din cuptor mai mult decât biruitori. împărate. Dumnezeu este Duh. care a fost înjunghiat. Iată o imagine de final al istoriei umane: „Şi au început să se închine balaurului. cu evlavie şi cu frică. fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. dușmanul poporului Domnului a revenit cu același scop: să schimbe închinarea de la Dumnezeul Cel viu la idoli. Dar Domnul l-a respins poruncindu-i „«Pleacă. dar care nu pot ucide sufletul.. fiindcă Dumnezeul nostru este «un foc mistuitor»” (Evrei 12:28-29). dar şi că trebuie să acordăm închinării o dimensiune spirituală. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.. cei ce rămân de partea lui Dumnezeu sunt expuşi nu doar ridicularizării publice. a tot felul de instrumente. Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti. omul „preaiubit și scump” în ochii lui Dumnezeu. căci „evlavia este folositoare în orice privinţă. Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine. Aceleaşi repere apar şi în textul ce face legătura dintre închinarea specifică Legii. dimpotrivă să păstrăm adevărul biblic. Închinarea adevărată nu este doar una de biserică. care a zis: „Iată . 7. ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. pentru că dăduse puterea lui fiarei.” (Ioan 4:24) În duh înseamnă că nu suntem determinaţi de vreo locaţie – templu fizic..” (Matei 10:28) Dar care sunt reperele principale ale unei închinări adevărate. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 5 . date lui Moise şi adevărul evidenţiat pe deplin prin Domnul Isus Hristos. dar Domnul Isus a spus: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul. Întotdeauna muzica a fost un factor proînchinare. Şadrac. de-a lungul mileniilor de existenţă a confruntării spirituale dintre adevăr şi minciună? Domnul Isus a zis: „Închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr.. Cei care se raportează corect la Dumnezeu beneficiază pe deplin de harul Lui. Meşac şi Abed-Nego. de la începutul omenirii s-a dat aceeaşi luptă. căruia Îi slujim. Satano».. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.” (1 Timotei 4:8) Dacă închinarea nu conduce la consideraţii corecte prin care să fie evidenţiată sfinţirea şi incriminat păcatul. indică o stare permanentă de a privi spre Dumnezeu. care este şi el etern şi care ne cheamă la o viaţă sfântă în familie şi societate. chiar de nu ne va scoate. neamurile. ci şi forţei puterilor spirituale şi fizice ale diavolului şi asociaţilor săi. Prietenii lui au ajuns şi ei în fața unui chip idolatru impunător. Cei trei israeliți au respectat legea lui Dumnezeu şi fără să se teamă de oameni. căci diavolul vrea o închinare absolută. În adevăr înseamnă conform realităţii cosmice ce-L are pe Dumnezeu creator şi stăpân atotputernic şi totodată conform adevărului biblic.5. nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apocalipsa 14:9-11) În acele perioade. a cărui închinare nu va putea fi eliminată total. întrucît ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. rămânând credincioşi unui Dumnezeu viu.. Şi nici ziua. Dumnezeul nostru.»” (Matei 4:10) Aceste cuvinte pot fi rostite şi de noi la orice ofertă a diavolului. nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de aur pe care l-am înălţat?” (Daniel 3:14) Acel ordin prevedea pedeapsa capitală. împărate. ci un mod de viaţă pentru că Dumnezeu nu este determinat de timp şi spaţiu. când a fost dus pe un munte foarte înalt și i-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie. «Căci este scris: «Domnului. Cel din care originează toate. i-a răspuns Isus. Cei trei evrei nu și-au schimbat închinarea. căci s-a dorit o închinare la idoli globală (ca și astăzi) dar la cârma istoriei omenirii stă Dumnezeul Cel viu. fie în rău. Şi au început să se închine fiarei. pentru a nu cădea în ispita închinării false? Cum putem birui în această luptă care a răpus o mare parte dintre îngeri şi oameni. şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.. toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului. pentru nesupunere.. În robie. 19. ea este falsă. oamenii de toate limbile s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat chipului de aur” (Daniel 3:7). care le-a cerut să-şi explice refuzul: „Înadins oare. vestiţi lucrările Lui printre popoare. a ajuns în groapa cu lei. turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.. Aşadar. să ştii. poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta. pentru că diavolul urmărește ca toți oamenii să i se închine lui și nu lui Dumnezeu. chemaţi Numele Lui. Şi.. Daniel. să vă închinați chipului de aur” (Daniel 3:5). Lupta aceasta a continuat și peste sute de ani. Închinarea adevărată este o recunoaştere totală a înţelepciunii creatoare şi a dragostei mântuitoare. amândoi fiind credincioşi lui Dumnezeu şi lucrărilor Sale:„Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. care doreşte să-şi atragă închinători. Faptul că ei nu s-au închinat i-a adus în fața împăratului. Și când instrumentele au sunat „toate popoarele. pentru că slujea lui Dumnezeu „necurmat” (Daniel 6:16). primind o eternă pedeapsă pentru asocierea cu diavolul şi nerecunoaşterea lui Dumnezeu: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei. Cel care este desăvârşit în natura şi planurile Sale. fie în bine. diavolului i s-a permis să-L ispitească şi pe Fiul lui Dumnezeu cu închinarea falsă.” (Apocalipsa 13:4-8) Milioane de închinători vor ceda ispitirii închinării false. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina. ca să dau fiecăruia după fapta lui. Să nu schimbăm închinarea adevărată care va continua pentru eternitate. dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie” (Matei 4:9).” (Apocalipsa 22:12) Gigi Munteanu „Lăudaţi pe Domnul. când crainicul a rostit porunca împăratului Nebucadnețar: „când veți auzi sunetul”. au răspuns: „Iată. Modelul de închinare al fiinţelor din cer arătat în cartea Apocalipsa capitolele 4. ea nu este doar o atitudine formală.

pe pământ.. dar şi din imensitatea cosmosului: „M-am uitat şi împrejurul scaunului de domnie. care au intrat în bătălie ca „Lăudaţi pe Domnul. când Dumnezeu Şi-a manifestat autoritatea executivă (Exodul 19:16. cei credincioşi Îl aşteaptă. Fiinţa divină este măreţia absolută care primeşte închinarea întregii creaţii. „Oştile din cer” (Apocalipsa 19:14). care sunt în cer. rezervându-Şi dreptul să se descopere pe deplin celor ce rămân aproape de El până la sfârşit. Aşteptarea este desăvârşită în dragoste. chemaţi Numele Lui. 2. ci doar suficiente. Apocalipsa 7:15.” Ioan 17:17) IMAGINI APOCALIPTICE Conflictul cosmic Rezumatul părţii I: Principii fundamentale în escatologia biblică 1.Principiul împlinirii. nici codul de interpretare. Şi pe toate făpturile. În toate evenimentele de acţiune mesianică. Apocalipsa 5:11). 11:19. 14:18). în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Sinceritatea. glasuri şi tunete” (Apocalipsa 4:5). care implică o aşteptare activă.„Templul cortului mărturiei” (Apocalipsa 15:5). În acest caz. elemente prezente în grade diferite de intensitate şi în alte perioade. pe mare şi tot ce se află în aceste locuri. participării în funcţie de starea 3. 10:1. adunaţi şi ei pentru „războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic” (Apocalipsa 16:14). dar toţi cei pregăţiţi pentru acele evenimente au avut parte de ele în mod pozitiv. O altă dimensiune a relaţiei Domnului cu noi este cea de Stăpân şi slujitori. ceea ce înseamnă că nici autoritatea declanşării evenimentelor. lăsând de fiecare dată un spaţiu ce poate fi determinat numai de înţelepciunea conexiunii permanente la sursa divină. dorinţa de adevăr şi neprihănire. Relaţia dintre cele trei principii arată că Dumnezeu se descoperă limitat..” (Exodul 15:3) . în baza căruia El alege oamenii. 16:17.Principiul spirituală. le-am auzit zicând: «A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda. îngeri de diferite ranguri. 9:13. Diferenţa majoră dintre cei credincioşi şi cei din lume. căci nicio aşteptare nu poate fi mai pasionată decât a celor ce-şi aşteaptă nunta – un simbol al iubirii şi al unirii sfinţilor cu Hristos.scaun) .Armata lui Dumnezeu viteaz. ele nu au rolul informării complete. tronul emitea „fulgere. Chivotul legământului şi altarul evidenţiază dimensiuni ale relaţiilor spirituale dintre Creator şi creaţie (Apocalipsa 6:9. la revenirea Domnului. în imposibilitatea cunoaşterii exacte cu anticipaţie. simboluri ale stăpânirii divine în timpuri apocaliptice. 21:22). nu după a şti. Apocalipsa 4:2-3). 8:3. ce ne responsabilizează în faţa Celui ce zăboveşte să vină. califică un om înaintea lui Dumnezeu. slava şi stăpânirea în vecii vecilor!» Şi cele patru făpturi vii ziceau: «Amin!»” (Apocalipsa 5:11-13) În armata lui Dumnezeu comanda executivă o are „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” (Apocalipsa 19:16). Afirmaţiile Domnului prin care a încadrat momentul revenirii Lui.Principiul descoperirii limitate. căutarea cu toată inima şi ascultarea fără rezerve. înfruntând tabăra duşmană a îngerilor răzvrătiţi. fideli autorităţii lui Dumnezeu (1 Regi 22.Doctrine biblice „Cuvântul Tău este adevărul. Coloseni 1:16. participă la bătălia ce va reorganiza structura afectată a cosmosului. Armata sfântă se completează cu o mulţime de răscumpăraţi în haine albe. Scena închinării este descrisă în imaginea din apropierea tronului. 6 Partea a II-a Conflictul cosmic 1. înţelegerii depline la vremea În cazul primei şi a doua veniri ale Domnului. nimeni nu a ştiut mai dinainte. Daniel 7:9-10. Psalmul 103:2021. există o diferenţă de fond dintre a cunoaşte datele profeţite şi a avea parte de un asemenea eveniment. cinstea. sub pământ.centrul de autoritate pentru toate fiinţele create. nu sunt la dispoziţia oamenilor.„Domnul este un războinic În viziunea cerului (Apocalipsa 4-5) Ioan a văzut tronul lui Dumnezeu (gr. au scopul pregătirii şi nu al datării exacte a evenimentelor. Descoperirile escatologice biblice sunt doar extrase din „Cartea adevărului”. S-a prezentat într-un mod foarte asemănător şi altor profeţi (Ezechiel 1:26-28. nenumărate fiinţe (în viziune). după a fi. Apocalipsa 11:19). thronos . Acel Cineva . vestiţi lucrările Lui printre popoare. Sfera tronului divin este şi adevăratul Cort din cer . datorită modului de lucru a lui Dumnezeu.19. va fi dată de faptul că deşi nici unii nici alţii nu ştiu când va veni El.un chip ascuns în strălucire. dar siguranţa revenirii şi a primirii favorabile este o speranţă purificatoare. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) . pe când ceilalţi nu-L aşteaptă. căci Dumnezeu este deopotrivă rege şi preot (Evrei 9:24.

Cele 7 capete sunt simbolul autorităţii absolute. Ei apar în imaginile finale ca biruitori pe o mare de sticlă. 17:12-13). va izbuti în tot ce va începe.” (Apocalipsa 13:2) Ea reprezintă autoritatea umană în plan politic. Cartea Apocalipsa ne dezvăluie faptul că unii îngeri din fântâna Adâncului vor fi eliberaţi pentru ultima perioadă a istoriei. 13:13) Structurile umane organizate de Satan ca Stăpânitor al acestei lumi.. Imaginea indică autoritatea religioasă falsă.” (Apocalipsa 13:13-14a) Ea este numită şi „prorocul mincinos. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. două vremuri şi o jumătate de vreme. duhuri rele care acţionează din exteriorul sau din interiorul oamenilor. Angajamentele divine. ceea ce înseamnă un loc de onoare (Apocalipsa 4:6a. se înscrie în listă şi ultimul„corn” (Apocalipsa 13:1-2a.) . „cel rău” (Matei 6:11). Domnul nostru” (Efeseni 3:11). Aceasta explică puterea fără precedent în istoria umană a puterilor de amăgire prin miracole şi forţă (2 Petru 2:4. fapt valabil pentru toate naţiunile pământului. acela care înşeală întreaga lume. dar acest împărat fără ruşine şi viclean nu va ajunge să mai lase urmaşi la tron. Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui. dar va fi zdrobit. Dimensiunile cetăţii şi numărul celor aleşi. care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi. fiind imobilizaţi în Adânc – locaţia îngerilor căzuţi. militar şi economic. de luptă: „ispititorul” (Matei 4:3. „domnul puterii văzduhului” (Efeseni 2:2). Apocalipsa 9:1-11. lupta dintre bine şi rău. de la Babilon la Imperiul Roman. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 7 . 1 Tesaloniceni 3:5). Aceste referinţe nu indică o predestinaţie arbitrară. inima i se va îngâmfa. scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. vine ziua. Istoria Cosmosului cuprinde o pagină neagră: de la răzvrătirea unui înger de rang înalt şi până la eliminarea completă a lui şi a efectelor răului. „balaurul cel mare. fără ajutorul vreunei mâini omeneşti. ceea ce va suplimenta forţele întunericului. sunt reprezentate în imaginile apocaliptice în prim plan prin fiare necreate. până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ. ci dovada siguranţei şi reuşitei „după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus.luptători la sol. „care avea două coarne ca ale unui miel” (Apocalipsa 13:11). 1 Corinteni 15:24-28. rostite în modul cel mai solemn.” (Daniel 8:24-25). O parte dintre aceşti demoni sunt pe teren. cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. de la mândrie la toate relele şi moarte – „vrăjmaşul cel din urmă” (Isaia 14. ne cheamă la o dăruire totală pentru cea mai nobilă luptă. Regii – capetele fiarelor. care făcuse înaintea ei semnele. pentru cei scrişi în „cartea vieţii Mielului care a fost junghiat” (Apocalipsa 13:8). 16:11). ceea ce înseamnă „toată rămăşiţa” (Romani 9:27). zice Domnul oştirilor şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură. iar cele 10 coarne sunt simbolul puterii distructive (Zaharia 1:18-21 ). şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp.. Ezechiel 28.. chiar dacă Dumnezeu are autoritate deplină să decidă peste toată creaţia. Ea are scopul seducerii oamenilor. Conducătorul forţelor întunericului. (continuare în pagina următoare) „Lăudaţi pe Domnul. dar nu prin puterea lui însuşi. aşa cum sunt observaţi în mod foarte evident în evanghelii. asistăm la construirea unui Babel religios.” (Apocalipsa 19:20) Ca sistem general. în faţa oamenilor.) / kyrios (gr. arată că niciun luptător biruitor nu va lipsi de la bucuria Împărăţiei ce va să vină şi niciun soldat căzut la datorie nu va rămânea sub stăpânirea celui rău. balaur roş cu şapte capete. „oricine va fi găsit scris în carte” (Daniel 12:1). dintre fiii lui Israel şi dintre toate naţiunile pământului. diavolul va folosi în bătălie şi o fiară din pământ. Până la sfârşitul istoriei acestui veac. chemaţi Numele Lui. combinaţii nenaturale ale celor create – simbolul forţelor distructive rapide şi totale. au savurat această onoare demonică de aceea au vrut să fie numiţi: dominus (lat.. crud şi neîmblânzit): „Balaurul i-a dat puterea lui. Ca şi celelalte imperii puternice. „El va fi tare. iar o parte sunt arestaţi.” (Daniel 7:25). cu jurăminte „pe Cel ce este viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 10:6). va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea. therion – animal sălbatic. care şi-au impus stăpânirea şi în raport cu poporul lui Dumnezeu. vor fi ca miriştea. „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 14:30. îndată ce s-au înrolat în oastea sfântă (Efeseni 6:10-20). Diavolul a delegat în plan uman autoritatea sa fiarei din mare (gr. Apocalipsa 13:5-6). numite aşa pentru modul ascuns în care atacă şi lipsa viziunii eterne. 2 Armata balaurului. loc unde cei activi nu voiau să ajungă (Luca 8:31). va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi şi se va ridica împotriva Domnului domnilor. este prezentat în textele biblice sub mai multe denumiri. zece coarne şi şapte cununi împărăteşti” (Apocalipsa 12:3). el va face pustiiri de necrezut. şarpele cel vechi. ziua care vine îi va arde. În pornirea lui nu-şi va cunoaşte limitele. numit Diavolul şi Satana. monştri. 15:2-3). de o vreme.domnul şi se împotrivesc stăpânirii divine (Daniel 11:36-37. va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. „tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11:26). Asociaţii săi principali sunt „îngerii lui” (Apocalipsa 12:4.” (Maleahi 4:1) Pentru a asigura capitalul sufletesc – spiritual al fiarei din mare. vestiţi lucrările Lui printre popoare. căci nu va mai fi niciodată loc pentru sămânţa celor răi „Căci iată. 1 Timotei 3:6). beneficiind de aportul direct al duhurilor înşelătoare: „Săvârşea semne mari. „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt. dintre viaţă şi moarte. fiecare dintre ele arătând modul lui de lucrare. 9). pârâşul fraţilor noştri” (Apocalipsa 12:9-10).

dar n-au putut birui.” (Geneza 3:15) se vor intensifica. prin formele cultice idolatre. Demonologia celestă înfiinţată în antichitate la primul turn Babel. Fiul lui Dumnezeu a luptat în ispitiri (Luca 4:113) şi „a ieşit biruitor prin cruce” (Coloseni 2:15). s-a constituit şi în alte perioade precedente ca imoralitate faţă de Dumnezeu.. Efeseni 6:10-20. în simbolistica biblică. Înfrângerea fizică a credincioşilor prin martiraj este tot o biruinţă spirituală (Daniel 8:24. Ei au avut parte de multe lupte. 12. fiindcă ştie că are puţină vreme. Romani 15:30-32.. 3:5. slava Ta! Fii biruitor. atât ca şi colectivitate cât şi ca indivizi luaţi separat (Luca 22:31-32. întreaga umanitate care nu slujeşte lui Dumnezeu este Babilonul cel mare – lumea în toate domeniile şi formele de dezvoltare şi de manifestare ale progresului şi bunăstării. Apocalipsa 12:11. care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită. 1 Ioan 5:4). Femeia. feminitatea este simbolul iubirii. vestiţi lucrările Lui printre popoare. Ţinea în mână un potir din aur. relaţia de familie fiind cea mai puternică relaţie umană. între sămânţa ta şi sămânţa ei. Apocalipsa 5:1-10). Domnul Isus Hristos împreună cu oastea Sa va da şi ultima bătălie. Şi diavolul.. Coloseni 2:1-2.. dar au declarat cu încredere: „Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori. îndemnându-i să lupte „până la moarte” (Zaharia 9:9. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul. Domnul Hristos S-a implicat direct şi a accentuat conflictul cosmic. (o accepţiune religioasă ce poate cuprinde orice în afară de adevărul pur) premisele dezvăluirii la maxim a intenţiilor balaurului.... care arde cu pucioasă. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. ceva perfid şi periculos. 26. plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. iar în asocierea cu autoritatea statului devine foarte dominantă şi reprimantă.” (Apocalipsa 19:11‑21).” Ioan 17:17) încercându-se constituirea unui centru de comandă şi control al inimilor oamenilor. îmbrăcate cu in subţire. Isaia 61:1-2. a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă. adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor.” (Apocalipsa 12:12) Evenimentele se vor precipita şi luptele spirituale care au fost de-a lungul întregii istorii umane. pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi. era împodobită cu aur. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu.El judecă şi Se luptă cu dreptate. a devenit pământul (Luca 10:18).” (Apocalipsa 20:9-10) Imaginile apocaliptice ne prezintă bătălii în lumea îngerilor: „Şi în cer s-a făcut un război. Luca 12:4-9. chemaţi Numele Lui. într-o anumită fază. începând cu momentul căderii umane. şezând pe o fiară. „până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale” (1 Corinteni 15:25).Bătăliile conflictului cosmic 8 Încă de la prima venire. 13:7). prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:1923. poporul Meu. dar şi singurii care au şansa salvării vieţii. teatrul central al operaţiunilor. 17. 1 Timotei 6:12. ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!” (Apocalipsa 18:4) 3. cuprins de o mânie mare.o femeie.. în lupta dintre cele două scaune de domnie: „scaunul de domnie al lui Dumnezeu „Lăudaţi pe Domnul. „. unde este fiara şi prorocul mincinos. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia. În sens larg. Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi.. da. suie-te în carul tău de luptă. Apocalipsa 2:10). cu pietre scumpe şi cu mărgăritare.»” (Apocalipsa 17:3-5) Iată un cadru total natural. toţi cei ce vor să aparţină lui Dumnezeu sunt chemaţi să se dezică total de acest sistem: „Ieşiţi din mijlocul ei. ceea ce va fi proba şi motivul distrugerii totale a răului din univers şi aşezarea eternă a tuturor lucrurilor (Daniel 7:26-27. dar aici avem o stare apostată şi imorală. o taină: «Babilonul cel mare. dar această imagine arată în modul cel mai clar ce schimbare de natură a reuşit cel rău să aducă în umanitate. angelică şi umană asupra răului. dar aflată sub puterea demonilor. Domnul şi-a avertizat ucenicii despre conflictul în care au intrat. reprezintă religia (ceva sacru şi intim. Satan şi asociaţii lui se vor lupta cu noi..Doctrine biblice „Cuvântul Tău este adevărul. a fost prins prorocul mincinos. Evrei 12:28-29) O altă imagine apocaliptică prezintă aceeaşi structură de amăgire din armata balaurului: „.” (Romani 8:37) Imaginile cărţii Apocalipsa prezintă biruinţa divină. ale tuturor efectelor păcatului şi ale morţii (1 Ioan 5:19. alb şi curat. căci numai „cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit” (Marcu 13:13). ca David pe Goliat şi continuă să rămână în fruntea oştirilor Sale până la biruinţa deplină. supunând întreg universul: „. şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. a luat cartea şi a obţinut răscumpărarea din robie şi redobândirea proprietăţii edenice (Geneza 3:22-23. după cum a fost profeţit: „Războinic viteaz. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc. Oamenii sunt obiectul de lucru al balaurului şi al asociaţilor săi. care-i înşela. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul..” (Apocalipsa 2:7. 21:7).. Organizarea religioasă. blândeţea şi neprihănirea şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!” (Psalmul 45:3-4) El a biruit primul. Atunci s-a spus: „Vai de voi.. 21. 11. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei. încinge-ţi sabia. reuneşte în final prin New Age. El le-a zis: „Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Ioan 16:33. mama curvelor şi spurcăciunilor pământului. 2 Corinteni 2:11.. când Dumnezeu a zis şarpelui: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie. Toate promisiunile Domnului sunt pentru biruitori: „celui ce va birui. fiind un simbol şi pentru relaţia dintre Dumnezeu şi om).. Prin jertfă – mielul „junghiat”. Apocalipsa 18:2)... nu al ferocităţii.. Ispitiri de „toate felurile” (Luca 4:13) şi „prigoniri” (Marcu 10:30) vor separa biruitorii de înfrânţi. Coloseni 1:13-14. contribuind masiv la unirea într-un singur sistem a tuturor forţelor răului (Apocalipsa 17:1-7).” (Luca 10:19).. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Ea va forţa închinarea către fiară şi balaur. apără adevărul. ca să lovească neamurile. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) . Pe frunte purta scris un nume. Şi împreună cu ea. Luca 12:51-53. podoaba şi slava.” (Apocalipsa 12:7-8) Însă. Până nu este prea târziu. Şi fiara a fost prinsă.

întâi i-a oferit pâine. dat fiind foamea ce o avea. de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul. nici nu I-au mulţumit. ordonate de Hitler. fraţi prea iubiţi de Domnul. dobitoace cu patru picioare şi târâtoare..şi al Mielului” (Apocalipsa 22:1) şi „scaunul de domnie al Satanei” (Apocalipsa 2:13). pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 9 . al doilea. de aceea aceste mesaje angelice sunt urmate în textul biblic de o menţiune la fel de importantă: „Aici este răbdarea sfinţilor. căci după biruinţa spirituală în Ghetsimani. Promisiunile biblice adresate nouă de comandantul nostru executiv – Domnul Isus Hristos sunt mult mai motivatoare decât declaraţiile lui Winston Churchill către comunitatea londoneză supusă bombardamentelor germane. Exact aşa a procedat diavolul şi cu Domnul. a urmat biruinţa pe cruce. prezintă modul de relaţionare corect faţă de divinitate. excluzând orice imagine divină. zicea cu glas tare: «Temeţi‑vă de Dumnezeu şi.. „fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. apoi la preţul închinării i-a promis întreaga lume (Matei 4:1-10). idolatria a fost un pericol permanent pentru poporul lui Dumnezeu (2 Regi 17. a făcut să curgă sângele martirilor pe fronturile războiului spiritual. dar sub regimurile totalitare. Închinarea idolatră a fost în general o provocare spirituală. omul neavând posibilitatea neutralităţii spirituale: „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. problema fundamentală este închinarea: înaintea lui Dumnezeu sau a balaurului. să observăm cum în fazele primare. prezentată profeţilor doar în slava indescifrabilă. nu L-au proslăvit ca Dumnezeu.. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei. Noi însă. Dumnezeu a rămas Cel „pe care niciun om nu L-a văzut”. prin care a cucerit inimile oamenilor. elementele fizice sunt doar efecte ale lumii spirituale. Apocalipsa (continuare în pagina 13) „Lăudaţi pe Domnul. pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. grădina Edenului. este fenomenul prin care omul aspiră la spiritualitate şi disciplina prin care se evaluează orice fiinţă creată. Pentru a surprinde caracteristicile seducătoare ale închinării false. a folosit diverse mijloace şi metode de înşelare prin care a obţinut admiraţia şi în final închinarea oamenilor. Apocalipsa 13:11-15).. al treilea: «Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână. nici nu-L poate vedea” (1 Timotei 6:16).. Pecetluirea este întâi în duh şi apoi în carne. Babilonul. prosperitate. trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Sistemul demonic religios. comerţ. 1 Ioan 5:21). căci (Domnul) nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă. reprezentat prin fiară şi icoana ei.. pierdută de primul Adam şi câştigată de al doilea – Domnul Isus. Din această pricină. va fi sistemul cel mai perfid şi feroce din istorie. De la Babelul antic la Babilonul apocaliptic. timp în care va încheia coloana de martiri (Daniel 8:23-25.. închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul. 4. să fie osândiţi. în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. prin oferirea libertăţii de păcătuire şi promiterea de favoruri imediate sau de perspectivă. toate cu scopul de a distrage atenţia oamenilor de la Dumnezeu. şi de a se descoperi omul fărădelegii . în idolatrie. la Golgota. pe fondul îndepărtării de Dumnezeu şi cu preţul pierderii adevărului. după cum este scris. ci au găsit plăcere în nelegiuire. Mesajele lui au avut menirea să ridice moralul soldaţilor şi al conaţionalilor săi. război şi altele. reprezentată prin diverse zeităţi (aparent bune şi rele). care şi-a atins apogeul prin pretenţiile lui Domiţian..numai prin credinţă. care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!». Şi nici ziua.” (Romani 1:21-23) Viaţa patriarhilor cu altare fără idolatrie şi Cortul Israelului – locul prezenţei Dumnezeului nevăzut nici de „iniţiatul” Moise şi absenţa oricărui detaliu de imagine a Domnului Isus Hristos. Primul „. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu. sub coordonarea profetului mincinos. sub îngăduinţa divină. 6:7.. reşedinţa „oricărui duh necurat” (Apocalipsa 18:2) este centrul de seducţie demonică. vestiţi lucrările Lui printre popoare. Abia în ultimă fază se recurge la forţă (Daniel 3:6-7.. în timpul celui de-al doilea Război Mondial. spirite specializate pe domenii: dragoste. Chiar dacă idolatria a avut întotdeauna reprezentări fizice. nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!»” (Apocalipsa 14:6-11). a fost în fond întotdeauna o atitudine a duhului omului ce a evidenţiat asocierea spirituală. ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. cu tot felul de minuni. apoi vine promisiunea şi înşelarea diavolului – aceasta este marea bătălie. să-i unifice şi să-i facă în final să se bucure de înfrângerea inamicului. de aceea a produs diferite forme idolatre. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus..Bătălia pentru închinare Într-un univers spiritual şi material cu două sisteme aflate în conflict. El ştie că omul nu poate fi fără nicio religie. Anunţurile celor trei îngeri din Apocalipsa 14 arată atât alternativa închinării cât şi metoda prin care diavolul înşală lumea prin închinarea falsă. marea şi izvoarele apelor!». Evrei 8-9).. Închinarea este componenta spirituală cea mai profundă a vieţii omului. de pace şi libertate. natura a luat locul Creatorului.” (vers. căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. s-a desăvârşit închinarea în „duh şi adevăr” .. aşa cum rezultă şi din cartea Apocalipsa: întâi oamenii au oferta lui Dumnezeu. Acest mod de lucru va funcţiona până la sfârşit.. căruia oamenii trebuiau să i se adreseze cu apelativul: „domnul şi dumnezeul Domiţian”.. închinătorii se „măsoară” prin templu şi altar (Apocalipsa 11:1-2). Închinarea în faţa ultimei fiare şi a balaurului (Apocalipsa 13:4). fără obiecte cultice şi fără sanctuarul simbolic din legământul de pe Sinai (Ioan 1:17. ca Adam şi Eva.” (2 Tesaloniceni 2:3-13) Acest text este foarte explicit în a arăta ordinea operaţiilor. prin raportarea „la vedere”. cum a fost cultul cezarului. 14) Conflictul cosmic este purtat cu arme specifice lumii spirituale. a căzut Babilonul. care determină existenţa lui terestră şi eternă. păsări. 4:22-24. cu scopul alipirii totale de adevăr pentru a nu fi atraşi de minciună. 11-12. chemaţi Numele Lui. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Închinarea falsă a fost întotdeauna arma cea mai eficace a diavolului. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Închinătorii sunt recrutaţi prin seducţie spirituală. cetatea cea mare. 1 Corinteni 10:14.: «A căzut.. Prin Domnul Hristos.

ca să nu se întâmple cu tine ceea ce scria Horaţiu: „A amâna să-ţi statorniceşti viaţa. 40) În ce priveşte cele patru cărţi ale Macabeilor. am aflat despre credinţa nestrămutată. Încet. am înţeles toate frământările tale şi nădăjduiesc cu tărie că într-o zi ne vom întâlni pentru a discuta totul. că. socotesc potrivit să te las pe tine să evaluezi. care pentru a trece pe malul celălalt al râului aşteaptă să se scurgă apa. proprie de altfel iudaismului elenistic. precum şade bine între prieteni. dar filozoful Porfine elogia în cuvântările sale pe cei care. deschide ochii mari şi nu aştepta zile mai prielnice. ţi-au pecetluit adânc simţirea. Nu la voia întâmplării încep cu aceste observaţii despre vreme. în dorul de se sustrage spectacolului deşertăciunii lucrurilor. am găsit justificată sinuciderea din motive religioase (4 Macabei 12:18). În final. conţinut care în parte s-a aşezat temelie dogmelor creştine şi datorită comentariilor favorabile făcute de unii dintre Părinţii Bisericii. El nu se gândeşte că râul curge mereu şi nu se va opri niciodată. dă-ţi toate silinţele să trăieşti zilnic ceea ce înveţi. totul se învăluia în neprihănirea albă a iernii. propunându-ţi să citeşti literatură iudaică intertestamentară. dovadă şi notiţele mai vechi risipite prin hârtiile mele. cartea Proverbele lui Solomon. înţelepciunea era acel neastâmpăr de a cunoaşte totul. ştiinţa este înţelepciunea. În acel text îşi are rădăcinile. din moment ce din nicio scrisoare nu lipseşte interesul tău pentru timpul de pe la noi. abătute spre pământ şi ridicate iarăşi în înalturi. Ştii foarte bine că în Cărţile Sfinte. Astfel. I. promiţându-le cunoştinţe „a tot ceea ce se întâmplă pe pământ”. poate chiar înaintea ta. numai să ai grijă. ceea ce te revolta odinioară. chiar dacă asta nu influenţa cu nimic viaţa filozofului. odată cu moartea. că cei ce se îndeletniceau cu aşa-zisa înţelepciune. Aceasta este datoria oricărui om”. cum le numeau. implicaţiile în gândirea şi viaţa Bisericii ale acestor practici şi credinţe iudaice contaminate şi târzii. Socotesc potrivit să scriu „Lăudaţi pe Domnul. am primit scrisoarea ta pe o viforniţă ce urla fără contenire de câteva ceasuri bune. scrise în mediul elenistic alexandrin. încet. îşi scoteau chiar şi ochii. aşa cum bine am băgat de seamă de-a lungul anilor. te asemeni cu acel călător smintit.Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. 45). Prin formaţia intelectuală pe care ţi-o dă credinţa. prin jertfele ce se pot aduce de către cei vii. mai pe îndelete. Fapt incredibil. în aceste cărţi. în tihna ninsorilor albe. să nu confunzi ştiinţa cu înţelepciunea. pe care le-am recitit şi eu la vremea mea. Se vede că-ţi lipsesc anotimpurile care. în vechea Eladă. în timpul persecuţiilor căutau moartea cu tot dinadinsul. aşa cum ai afirmat adesea. chemaţi Numele Lui. Am citit undeva că vestitele sirene din poemele lui Homer încercau să amăgească marinarii. dragă frate.a 10 Chiar ieri. În contrast. pentru a putea contempla nestingheriţi adevărurile veşnice. pot să fac doar trei observaţii în legătură cu conţinutul lor (asupra lor merită să zăboveşti). la vechii greci.“ (Epistole II. s-o convertească în viaţa de fiecare zi. vestiţi lucrările Lui printre popoare. dar numai atâta cât omul este dispus s-o pună în practică. sau chiar schimbată (2 Macabei 12:44. În al treilea rând. când după ce ai citit acele volume de Martirologii. după putinţă. i-ai numit pe unii creştini care. tu eşti un evreu. Pământul mi se părea o uriaşă navă ale cărei nesfârşite pânze de omăt erau frământate şi răsucite în văzduh.. ajungeau să nu mai cunoască nici cele mai elementare lucruri din domeniul practic (în afară de ştiinţa de a păcătui).17). Am înţeles că ţi-ai sporit aria lecturilor tale. Să nu te miri. sufletul se desparte de trup şi se înalţă la cer pentru a intra într-o stare paradisiacă (4 Macabei 13. În primul rând. prin urmare..(Eclesiastul 12:13) Scr isoa rea a X L V III. soarta celor morţi poate fi uşurată. sinucigaşii lui Hristos. aici. Citind scrisoarea. nu mi le-am pus eu însumi. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) . colaborând astfel cu Dumnezeu la susţinerea Creaţiei Lui. ca apoi să fie sfârtecate în miliarde de petice albe şi risipite pe faţa cernită a ţărânii. Apoi am luat cunoştinţă privind învăţătura că. Să nu crezi că întrebările pe care mi le-ai pus în legătura cu versetul 19 din capitolul 29.

le va folosi doar pentru paradă (2Cronici 12:11). Textul biblic sugerează. 20:2. Decât cu cei mulţi şi fără El. toţi îl puteau avea pe rege ca şi prieten. dacă îi place să ia mită. el se va dovedi nu numai instrumentul înţelepciunii. Pentru ca unitatea şi trăinicia acestui trup să fie neştirbite. Nu numai în acest caz. organism în care sufletul este regele.35b. trupul să susţină sufletul. Căci unde se cultivă mai uşor viciile decât în masa poporului. Tu ştii că în această lume toate sunt răsturnate de la rosturile lor iniţiale. niciodată nu va putea afla adevărul curat în vreo pricină.” (Proverbele 28:30) Mai concret. trâmbiţând frica de mânia lui lehova. În acest caz. unde învăţăturile rele le cresc. prin mesajele lor şi adesea prin gesturile profetice. atrăgeau atenţia poporului asupra importanţei ascultării de Legea Domnului. adică metaforic vorbind. cât şi de aceea a supuşilor lui. conform sfatului dat de Solomon. atât din partea lui Dumnezeu. nu avea temei. Prin viziunile lor. Astfel. astfel că înţelepciunea în minoritate va fi socotită uşor nebunie. dar stabilitatea domniei depindea atât de atitudinea regelui. adică supuşii. fie pentru mustrare. sau nu cumva aşteptările celor cârmuiţi să fie pentru rege îndrăzneli suspecte. Dacă unul din cele doua suferă. întocmai ca prinţul Roboam odinioară. iar nebunia populară. notam că stabilitatea domniei lui Roboam. Numai că de fiecare dată. norodul. că nu numai împăratul trebuia să fie în slujba poporului. iar trupul. iar exemplele lor. În rest. Bunăoară. Ca să mă fac mai bine înţeles. ţara peste care stăpâneşte va fi nimicită (Proverbele 29:4). aş zice că adevărul era primit mai uşor. tot trupul va suferi. în frică de Dumnezeu şi respectându-şi supuşii. care se cerea a fi în conformitate cu Legea lui Dumnezeu. poporul este fără frâu. Acesta e un lucru mare. datorită unei capacităţi sporite de judecare a valorii principiilor morale ale Legii. 8).7). cât o atitudine înţeleaptă şi de dreptate faţă de supuşi. căci el este hărţuit. ci de partea celor înţelepţi. căci niciodată Dumnezeu n-a fost de partea celor mulţi. majoritară. Să fii sigur. adevărata înţelepciune. mai bine cu puţini. dar şi cei cârmuiţi trebuiau să fie necontenit în şcoala Cuvântului lui Dumnezeu. întreaga naţiune va fi schilodită: „Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. principiu pe care bătrânii din preajma lui Roboam l-au susţinut cu convingere (1 Împăraţi 12:6. dacă te gândeşti că dobândea astfel. le întăresc? Cu cât mulţimea celor ce fac răul este mai mare. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 11 . el va folosi armele doar pentru pedepsirea celor răi (Proverbele 14. profeţi care vorbeau direct din partea lui Dumnezeu cu multă fermitate. prin actul de judecată înţelept el se va arăta ca stăpân. ei s-au (continuare în pagina următoare) „Lăudaţi pe Domnul. chefliu şi beţiv. fie pentru învăţătură. Astfel că regele. e nevoie să fie susţinute de un suflet sănătos şi un trup pe măsură. dacă este desfrânat. Pentru clasa cultă din regatul israelit. vestiţi lucrările Lui printre popoare. dar ferice de poporul care păzeşte Legea. ispitit şi aproape forţat să creadă mai degrabă în judecata publică decât în propria lui judecată. dar cu El. ci prietenul celor mulţi (Proverbele 8:16). însă. pe lângă preoţi care învăţau Legea pe popor. preţuire. atât arsenalul militar. îţi sugerez să concepi statul israelit ca pe un organism uman. dreptatea va fi călcată în picioare şi cei nenorociţi dispreţuiţi (Proverbele 31:3-50).” Într-o scrisoare mai veche. spre a judeca fără părtinire (Proverbele 29:12). Pentru norod în mod special. cu mădularele lui. Dar este de preferat să fii înţelept. ca nu cumva dreptatea regelui să fie nedreptate pentru public. unele stranii şi scandaloase chiar. cât şi din partea celor pe care-i cârmuia. Prin disponibilitatea spre practicarea principiilor de dreptate faţă de cei împricinaţi. încercau să scoată poporul din cursele păcatului şi păgânismului cananeean. atât de rele şi multe. mesajul lor ajungea chiar şi în cele mai tainice odăi ale casei regale şi cum adesea regii întreţineau apostazia în Israel. că întotdeauna cei puţini. Făcând însă dreptate. Tot timpul în prezenţa celor răi. dacă regele domneşte fără frică de Dumnezeu şi dispreţuind principiile. teamă necesară din punct de vedere pedagogic. dar cu Dumnezeu. era nevoie să grăiască şi profeţii. Deci profeţii. Dacă se înconjoară cu sfetnici linguşitori şi mincinoşi. ei fiind poporul răscumpărat al Domnului. chemaţi Numele Lui. chiar de unul singur sau cu mai puţini. întrucât la învăţătura lor se adăuga şi teama de Dumnezeu pe care o inspirau.aici textul la care ai făcut trimitere: „Când nu este nici o descoperire dumnezeiască. fiindcă nu văd o pază mai sigură pentru un demnitar decât să‑şi asigure iubirea lui Dumnezeu şi cea a supuşilor. au format adevărata majoritate. decât înţelept cu cei puţini sau chiar de unul singur. omul ajunge să creadă că e mai nobil să fii nebun laolaltă cu cei mulţi. ci şi poporul trebuia să-l preţuiască pe rege. cu atât răul pe care-l face individul pare mai justificat. De aceea Dumnezeu a ridicat în naţiunea Sa.

Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Dacă aş încerca acum să pun în termenii cărţii Proverbele conţinutul cuvântului fericire. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată. ascultarea de profeţie şi celelalte să aibă ca urmare fericirea. încurajare. Ahab. vestiţi lucrările Lui printre popoare. fiind doar adunări de probă şi cel mult rodaj duhovnicesc. Îndrăznesc această observaţie întrucât.22). indiferent unde s-ar afla acesta. să susţină în regat şi spiritul profetic pentru ca poporul să fie învăţat. loas etc. Acum. la cei din urmă beţia poziţiei în care se află le ia minţile şi le alterează judecăţile. nu pentru un individ. iar odată obţinute. de la pagina 1071. la cea de-a doua venire a Domnului Isus. nu numai ca mă indispune. urma un proces rapid de degradare morală. 3. în întregul ei. ducând inevitabil la destabilizare naţională (2 Împăraţi 17:13. am înţeles că din acest punct de vedere negai vehement că cel credincios trebuie să fie ancorat în social. având în vedere doar acest verset trimis de tine. este la urma urmei. să întărească în sufletele credincioşilor respectul şi interesul pentru Legea lui Dumnezeu. semnat de teologul american Wayne Grudem. să vezi cât de mulţi sau cât de puţini sunt cei pe care i-ai minţit sau le-ai spus adevărul? Să faci din cugetele fraţilor. că poate fi binecuvântat cu bunuri materiale ca răspuns din partea lui Dumnezeu la un mod de viaţă trăit în frică de El. 4. dar şi cu mare grijă. pentru ele. căci se dovedeşte că norodul. chiar şi după atâtea veacuri. un îndemn pentru Roboam ca. cât pentru naţiunea israelită. a fost dorinţa ta secretă dintotdeauna. Aşa au făcut împăraţii Asa. Crezi că dacă participi la acele rugăciuni ce produc un zgomot greu de suportat ai şanse mai mari să devii profet? Adevăraţii profeţi. Iartă-mă! Cu drag! Zaharia Bica „Lăudaţi pe Domnul. Oare ce sminteli vor mai pune stăpânire pe minţile acelor carismatici care n-au credinţa şi răbdarea de a aştepta să lucreze Dumnezeu? Frate. ci chiar mă revoltă: „Grupurile de studiu biblic şi rugăciune de acasă oferă de multe ori circumstanţe potrivite şi-şi pot încerca darurile de învăţători sau rugăciune de mijlocire. păcatul găseşte terenul cel mai fertil spre a creşte şi a aduce roade. se formează fără larmă. 2. ne-am hotărî să-i zvârlim din când în când în tăriile văzduhului. în bisericile creştine. dorind să vedem care oameni vor avea harul să se înalţe la cer atunci când va veni răpirea Bisericii. dar păcatul este ruşinea popoarelor. Cărţile împăraţilor. Prosperitate în ţară: „Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană.” (Proverbele 10:30). fără să fie cercetat de nenorocire” (Proverbele 19:23). ucigând profeţii sau alungându-i din ţară. tot norod a rămas. consemnează pe vremea lui doar un singur nume de profet. folosindu-ne de tunul imaginat de Jules Verne. adică pace în ţară şi la hotare: „Când te vei culca vei fi fără teamă şi când vei dormi.” (Proverbele 2:21. Pentru asta însă. alături de alte valori spirituale.” (Proverbele 11:11). aş nota cel puţin trei funcţii: să aibă un caracter public. dar cei răi nu vor locui in ţară. sunt precum perlele. să le valorifici zi de zi cu înţelepciune şi mulţumind lui Dumnezeu. Daniel 9:10). dar odată cu izgonirea lor. să lupţi chiar. Ştiu că doreşti să fii un profet. proorocie sau vindecare”.” (Proverbele 3:24. Ele-şi păstrează valoarea într-o bună măsură pentru individul credincios. Demnitate naţională: „Neprihănirea înalţă pe un popor. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) . nici de o năvălire din partea celor răi. dar este surpată prin gura celor răi. „Frica de Domnul duce la viaţă şi cel ce o are petrece noaptea sătul. rămân esenţial valoroase şi merită să le râvneşti. Citatul pe care mi-l recomanzi. este nebunia nebuniilor! E ca şi cum.(Eclesiastul 12:13) 12 dovedit ostili. ci şi pentru cei care-l conduc.” (Proverbele 16:7). cum a fost cea israelită. Aceasta este datoria oricărui om”. chemaţi Numele Lui. îi face prieteni şi pe vrăjmaşii lui.’’ (Proverbele 14:34) Să nu-ţi închipui însă că aceste binecuvântări pot fi experimentate doar de o comunitate teocratică. trebuie mai întâi să proroceşti şi pe urmă să te ţii de urmele ei ca să vezi dacă-şi are împlinire sau nu-şi are? Adică. din discuţii mai vechi. roagă-te mereu şi echilibrează-ţi această dorinţă cu cuminţenia celui care aşteaptă mandatul lui Dumnezeu şi nu altfel. dar nu numai pentru el. Securitate naţională. Stabilitate în ţară: „Căci oamenii fără prihană vor locui ţara şi oamenii neîntinaţi vor rămânea în ea. Şemaia (1 Împăraţi 12:22). Cum? Ca să-ţi dai seama că ai darul profeţiei sau nu. Nu te teme nici de spaima năpraznică. dacă aş diseca funcţia profeţiei. „Când sunt plăcute Domnului căile cuiva. spiritul profetic. aş avea următoarea înţelegere: 1. în care darurile să nu fie luate în serios. Suntem totuşi oameni şi aceste componente ale fericirii. somnul îţi va fi dulce. un poligon în care să probezi dacă ai darul profeţiei sau nu? Pentru asta ar trebui să organizăm adunări de rugăciune.25.). din masivul volum Teologie sistematică. Căci dacă în ignoranţa celor dintâi. Iată de ce cred că şi astăzi este nevoie să fie cultivat cu interes. Textul pe care tu mi l-ai trimis. căruia nimeni nu-i mai putea pune stavilă şi care atrăgea mânia lui Dumnezeu.

O gândire curată dată de o cunoaştere corectă îndepărtează orice atac la nivelul minţii şi orice asociere păcătoasă.. care este binecuvântat în veci! Amin. Mesajele de atenţionare îi privesc doar pe oameni. pentru generalizarea închinării. când ne vom întoarce la vatră după terminarea războiului. Aşa a început istoria bătăliilor pierdute: „De aceea. ci sunt puternice. Pedepsele apocaliptice sunt irevocabile.” (1 Corinteni 15:28). va străluci sfinţenia. în atmosfera din jurul tronului Creatorului.. atunci se va împlini cuvântul: „Dumnezeu să fie totul în toţi. ceea ce înseamnă în acelaşi timp. Căci oamenii vor fi. în timp ce ne miră tendinţele permanente ale evreilor spre religiile canaanite şi înălţimile lor. reflectând atmosfera din jurul tronului din cer. este scris la fel în Levitic 11:44 şi 1 Petru 1:16. listate în textele biblice. să urmeze poftele inimilor lor. căci lista faptelor firii pământeşti se încheie cu cuvinele: „şi alte lucruri asemănătoare cu acestea” (Galateni 5:21).” (2 Corinteni 6:7) „Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti. Libertatea – dreptul de a alege – a generat şi în cazul omului. fără nicio ameninţare. aşa că îşi necinstesc singuri trupurile. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. dacă nu s-a rostit încă sentinţa lepădării din partea lui Dumnezeu. Totuşi. Ultimele pedepse – urgiile divine nu mai cuprind şi mesaje sau evidenţe de salvare. Închinarea falsă presupune o viaţă păcătoasă. să trăim fericiţi şi în pace. chemaţi Numele Lui. filmele cu alte „zeităţi” şi închinători. situaţii în care rezistă numai cei ce au o relaţie vie şi stabilă cu Dumnezeu (Daniel 3:16-18. apoi apar toate păcatele pentru care oamenii vor răspunde la judecata lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va mişca în armonie perfectă întreaga creaţie şi Dumnezeu va primi slava cuvenită pentru creaţie şi mântuire. întâi apare idolatria. Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate. Strategia armatelor stăpânitorului lumii acesteia contează pe asocierea elementului religios (natural prin creaţie) cu împlinirea dorinţelor / poftelor naturii afectate de păcat (Apocalipsa 12:9). conflictul cosmic a fost posibil şi permis de Dumnezeu prin natura creaţiei. ca să nu se închine dracilor şi idolilor.” (2 Timotei 3:1-4) În aceste condiţii. căci ai ajuns deja la 660 şi nu vrei să renunţi la lucrurile lumeşti care ţi-au cucerit inima !” Toate vor merge împreună până când se va zice: „secerişul pământului este copt” (Apocalipsa 14:15).” (Romani 1:21-29). Relaţia dintre practicile idolatre şi întreaga gamă de păcate apare şi în descrierile apocaliptice: „Ceilalţi oameni.. prin apropierea de un Dumnezeu sfânt. Închinarea falsă este avertizată şi apoi pedepsită cu mânia divină.. Numai oamenii mai pot scăpa. Din pricina aceasta. contemporanii noştri sunt la fel de atraşi de locurile de distracţie ale lumii aflate în întuneric. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei. întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. aflat în patrimoniul Mamonei. prin atracţiile în jurul unuia din cele două tronuri de domnie ce aşteaptă închinare. a celor biruitori. au fost urmate de porunci ce stabileau relaţiile interumane (poruncile VI-X Exodul 20:12-17). Sportul cu idolii şi fanii – închinătorii lor. pentru că închinarea adevărată trebuie să fie urmată de un mod de viaţă – slujire sfântă. iubire care va permite convieţuirea pentru eternitate în cortul lui Dumnezeu. împotrivirea fermă în orice circumstanţe faţă de tot ceea ce aparţine răului. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor. este alegerea noastră de a trăi în sistemul guvernat de diavolul în lumea acesta sau dorinţa supremă de a veni Împărăţia lui Dumnezeu . Când se va rezolva problema răzvrătirii şi a păcatului. Apocalipsa 13:8) Domnul şi-a înzestrat armata Sa cu „armele de lovire şi apărare pe care le dă neprihănirea. „Fiţi sfinţi. iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. dar şi dragostea divină. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 13 . totul va fi prea târziu (Luca 13:24-27. 16:1). se datorează faptului că neglijăm profeţia apostolului care a avertizat că „în zilele din urmă vor fi vremuri grele. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. i-am spus unuia care acceptase aproape toată oferta diabolică pentru creştinii zilelor noastre: „N-ai nicio şansă să scapi de 666. nici de curvia lor. ca urmare a abandonării deliberate şi de durată a Celui ce putea să-i salveze de la moarte (Apocalipsa 14:9-11). luxul nefolositor. facebookul cu un milion de închinători în numai zece ani şi lista ar putea continua cu tot ceea ce zilnic pasionează chiar pe cei ce nu se cred închinători la idoli. urmează imoralitatea.. aşa cum este prezentată în întreaga revelaţie biblică. mesaje actuale în toată istoria creştină. 6:10. Şi nu s-au pocăit de uciderile lor. pasiunile lor sunt asociate cu stări păcătoase de o natură sau alta. adică adandonarea relaţiei corecte cu Dumnezeu.. Iosif Anca „Lăudaţi pe Domnul. Evrei 4:1-2. Aceste apropieri vinovate de ultima închinare ce va pecetlui soarta celor din ultima generaţie pentru vecii vecilor... nu s-au pocăit de faptele mânilor lor. ataşarea de o parte sau alta a paradigmelor şi a baricadelor spirituale. prin colaborarea cu Diavolul. dar din nefericire.Exodul 20:1-11). Apocalipsa 15:8.” (2 Corinteni 10:3-4) Poruncile care au urmat celor referitoare la relaţia cu divinitatea (poruncile I-IV . ca să facă lucruri neîngăduite. visul oricărei fiinţe create după chipul lui Dumnezeu. cade uşor în luptă trupul.. nici de furtişagurile lor. căci după duh. temporare sau eterne.(continuare din pagina 9) IMAGINI APOCALIPTICE Conflictul cosmic 13:15-17). În concluzie. vestiţi lucrările Lui printre popoare. Astfel au ajuns plini de. Pentru ele sunt numai porunci punitive. În vremea noastră idolatria este în floare. Ataşamentul total faţă de Dumnezeu şi cauza Sa. 20.. Odată închis Templul şi uşa Stăpânului.” (Apocalipsa 9:20-21) Închinarea adevărată implică sfinţire. Bătăliile care au activat toate fiinţele create... vor dovedi în final atributele şi proiectele desăvârşite ale lui Dumnezeu. Pierderea bătăliilor în majoritatea cazurilor a fost printr-o teologie eronată sau printr-o abandonare a practicării sincere a crezurilor afirmate. Această cerinţă este firul de aur al întregii revelaţii biblice. Bătălia pentru o închinare adevărată este evidenţiată şi în mesajele adresate celor şapte biserici. căci Eu sunt sfânt”. nici de vrăjitoriile lor. Conflictul acesta va dovedi iubirea fiinţelor create faţă de Creator. Scripturile nu conţin apeluri către spiritele rele. dar nu în exclusivitate. Pentru toată eternitatea viitoare.

. deci. Una din cele mai nedorite stări în casa lor a fost pizma unor fraţi pe Iosif. Fiţi. atâta timp cât măcar una din părţi nu doreşte împăcarea. sau ceva ce ocoleşte iertarea.” (Romani 12:18) 2. care avea un plan măreţ cu această familie. dar şi a oamenilor. căci relaţiile trebuie să fie în ordine în egală măsură cu Dumnezeu şi cu oamenii. este Israelul. căci nu ştiu ce fac!»” (Luca 23:34a) La fel a procedat şi Ştefan martirul. nu de a-l alunga: „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta. dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta.. când vorbeşte de păcatul pe care mi-l face mie cineva.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile. căci am văzut neliniştea sufletului lui. apoi vino de adu-ţi darul.. plângând.Dorinţa împăcării: Nu se poate realiza o împăcare. trebuie să existe câteva elemente: 14 1. care a ajuns o naţiune ce a supravieţuit până în zilele noastre.. dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi. Să ne ajute Dumnezeu să avem o dorinţă bună de împăcare şi să ne procurăm mai multe cereri de iertare şi adeverinţe cu răspuns la cererile de iertare! Cristian Dan „Lăudaţi pe Domnul. du-te şi mustră-l între tine şi el singur. care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui.” (Geneza 50:15-21) Era necesar acest dialog în care cei vinovaţi să-şi ceară iertare şi cel păgubit să răspundă oferind iertare. pe fondul unei crize economice mondiale . potrivit cu ceea ce i-a învăţat tatăl lor: „«„Oh! iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor. A îmbrăţişat de asemenea pe toţi fraţii lui. care a fost apreciat de toţi. Acum nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi.. am fost vinovaţi faţă de fratele nostru. care trebuie să dea şi să primească iertare. pe agresori cu victima lor. iar în final. potrivit învăţăturii Domnului.. căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi. Cererea de iertare.. Iosif le-a zis: «Fiţi fără teamă. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. chemaţi Numele Lui. vestiţi lucrările Lui printre popoare. După aceea. O familie din Biblie.. căci eu vă voi hrăni.»” (Geneza 42:21-22) Mai târziu stau din nou faţă în faţă cu Iosif. greşeşte şi faţă de Dumnezeu şi are nevoie de iertare şi de la Dumnezeu. „Isus zicea: «Tată. care a zis: „Aşa că. Dacă te ascultă. Aşa au folosit fraţii lui Iosif vorba tatălui lor. fără teamă. iartă-i.. nu are valoare. însă nu are loc un dialog definitiv al împăcării măcar că Iosif le spune că i-a iertat. nu le ţine în seamă păcatul acesta!»” (Fapte 7:60) 3. Ca de exemplu.„foamete”.» . se uită de la sine. să primească un răspuns negativ. şi anume: să scape viaţa unui popor în mare număr. Ce greu e pentru cineva care îşi cere iertare cu căinţă adevărată. fraţii lui au stat de vorbă cu el. trăiţi în pace cu toţi oamenii.Cererea de iertare: Vinovatului să-i pară rău şi să aibă tăria să-şi ceară iertare.” (Luca 17:3) Aceasta uneori necesită intermediari.”(Evrei 1:3) dialogul Împăcării Iertarea este o problemă a lui Dumnezeu.” (Matei 18:15) Dorinţa împăcării trebuie să fie mai mare decât dorinţa slujirii sfinte. Dar Dumnezeu. apreciat de ambele părţi. întrucât atârnă de voi. căci este scris: „Şi dacă-i pare rău. dar intermediarul trebuie să fie un om integru.” (Matei 5:23-24) Aceasta în conformitate cu sfatul: „Dacă este cu putinţă. negreşit. dar şi de la cel căruia i-a greşit. Când doreşti să te împaci. De aceea. însă lucrurile nu stau chiar aşa. i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile. Domnul Isus. Iosif a dat răspuns de iertare cu lacrimi. „Iosif a zis fraţilor săi:«Eu sunt fratele vostru Iosif.” (Geneza 45:3-15) Dialogul împăcării lor s-a finalizat mai târziu. Această familie avea în prima generaţie doisprezece băieţi şi o fată.Statutul spiritual şi moral al creştinului „El. pe voi şi pe copiii voştri». adică dacă trece timpul.Răspunsul de iertare: Un om care regretă ceea ce a făcut are nevoie de iertare. a reuşit să-i pună din nou faţă în faţă. Ajunşi într-un moment de criză. când „. v-aţi gândit sămi faceţi rău. fără părere de rău. pe care l-aţi vândut ca să fie dus în Egipt.a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: «Doamne. Unii oamenii cred că timpul le rezolvă pe toate.. dar a şi formulat cererea de iertare în locul celor vinovaţi.. vrei să-l câştigi pe celălalt. când ne ruga şi nu l-am ascultat! Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. observăm că El nu numai că a iertat. căci ţi-au făcut rău!. atunci când le descoperă identitatea lui. ei îşi mărturisesc păcatul fără să ştie că Iosif este egipteanul în faţa căruia sunt judecaţi: „Ei au zis atunci unul către altul: «Da. eu am dreptul să-l mustru. când ei i-au zis lui Iosif. Pentru împăcare. dacă primeşte răspunsul: „Să te ierte Dumnezeu!” fără să i se spună: „Te iert şi eu!” E adevărat că cel ce greşeşte aproapelui indirect. l-au vândut rob în Egipt. Dacă privim la Domnul Isus. dar cu scopul de a-l câştiga. de un răspuns din partea celui vătămat. ai câştigat pe fratele tău. ce s-a acutizat cu un gând criminal. Prăpastia urii a reuşit să fisureze familia şi să creeze multă suferinţă şi amar fără mângâiere. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) .

explicându-le de fiecare dată. În ziua respectivă. „Lăudaţi pe Domnul. Domnul ne-a vorbit prin prorocie la amândoi astfel: „Nu mână omenească vă va veni în ajutor. niciunul din ei nu a reuşit să obţină permisul de conducere. că Dumnezeu ne-a dăruit noi puteri de a lupta şi de a susţine adevărul Scripturii. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. le-am zis să avem o dovadă practică. Anunţându-se rezultatele şi constatând faptul că doar eu şi Bogdan din toată clasa am luat examenul teoretic cu punctaj maxim..Experienţe „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri.. Atunci am început să mă rog lui Dumnezeu: „Doamne ai spus că ne vei ajuta. Amin!” Acest cuvânt a fost o întăritură puternică din partea lui Dumnezeu pentru noi.. cele afirmate cu texte biblice. De atunci încolo. cât şi practic. iar ei să se roage în felul lor. chiar şi la şcoală. în clipa următoare Duhul Sfânt a început să-i şoptească şi lui răspunsurile. Ei au continuat cu batjocură la adresa Dumnezeului nostru cât şi a noastră. vorbind şi celor din jurul meu despre măreţul har al mântuirii. În timp ce aşteptam. Pe data de 6. sfânt şi drept şi se vor închina doar Lui în modul arătat de Biblie. aflându-mă la partea teoretică. mai mult îi evanghelizam pe colegii noştri şi le spuneam de vestea bună a mântuirii. vorbind tot despre modul de închinare înaintea lui Dumnezeu. când aproximativ 80% din clasă am început să facem şcoala de şoferi. Atunci le-am zis.08. chemaţi Numele Lui. au fost şocaţi. Astfel. Vorbind despre multe teme din Biblie. scop în care mă rog să-mi dea putere să-I rămân credincios. În ziua examenului. Eram nelipsiţi la slujbele de peste săptămână din casa Domnului şi de la cercurile de rugăciune. vestiţi lucrările Lui printre popoare. fiindcă era la mijlocul orarului acelei zile şi noi eram obligaţi să stăm la ora lor. fără a ne închina la icoane sau cerând ajutorul sfinţilor. au început să-şi bată joc şi să vorbească urât cu noi. fiind cel mai apropiat de mine. acela se închină corect la Dumnezeul adevărat şi colegii au căzut de acord.. Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt în biserica Maranata din oraşul nostru. În special unul din colegi. să vadă toţi colegii că Tu eşti singurul Dumnezeu adevărat şi numai Ţie trebuie să ne închinăm. dar în ura şi necredinţa lor. spre uimirea mea. mă ascultă şi mă trece mai mult ca biruitor prin toate lucrurile. colegul credincios mi-a spus că nici el nu a mai ştiut nimic. Eu îi spuneam să vină doar duminica căci peste săptămână aveam numai stăruinţă şi mă gândeam că nu o să înţeleagă lucrarea aceasta. M.2006. Dumnezeu n-e-a ajutat pe amândoi să încheiem legământul cu Domnul în apa botezului. Totodată ne‑am dat silinţa să învăţăm foarte bine. aşteptând rezultatele. Dumnezeu ne-a întărit şi până astăzi. atât teoretic. Aşa înţelegeam tot mai mult din cele scrise şi primeam putere şi înţelepciune. iar cine va lua din prima permisul de conducere auto cu maxim de punctaj. Astfel am înţeles că rostul meu pe acest pământ este să slujesc Domnului. aproape în fiecare pauză şi în fiecare oră de religie ortodoxă. cu două săptămâni înaintea examenului de la şcoala de şoferi. colegii m-au văzut că sunt absent de la activităţile păcătoase de până atunci şi că în pauze citeam Biblia.L. Întâmplarea a făcut ca toţi colegii cât şi preotul să fim examinaţi în aceeaşi zi. atât teoretic cât şi practic pentru acel examen. fiind la rugăciune. În urma acestei experienţe. Îmi amintesc că eram în clasa a XI-a la Liceul Agricol A. spunându-le că este păcat să te închini la icoane. ceilalţi colegi şi preotul nepromovând examenul. bucuriile sfinte. pentru că nici la examenele următoare. am spus că eu şi colegul meu credincios ne vom ruga lui Dumnezeu. vorbeam despre lupta spirituală în care am intrat. Am început să ne rugăm şi să postim tot mai mult pentru cauza aceasta. Terminând chestionarul am ieşit afară. Colegii. apoi rugându-se lui Dumnezeu. dar nu ne-am lăsat învinşi. de religie ortodoxă. Am început să citesc din Biblie şi să înţeleg tot mai mult Cuvântul Domnului.01. când am primit Duhul Sfânt şi în noua mea dorinţă. chiar dacă eram de altă confesiune religioasă. Într-una din orele de religie am început să vorbim de modul şi felul de închinare înaintea lui Dumnezeu. îl laud şi Îi mulţumesc căci ori de câte ori înalţ glasul către El. închinându-se la icoane şi cerând ajutorul sfinţilor. pentru că ne-a încercat frica şi necredinţa. Aceasta s-a ivit în perioada lunilor aprilie – iunie. De atunci. s-a interesat mai îndeaproape de cele petrecute cu mine. Slăvit să fie Numele Lui! I. Eu le-am răspuns tuturor că L-am primit pe Domnul Isus în inima mea şi vreau să fiu în totul plăcut Lui. Uneori ne contraziceau şi îşi băteau joc de noi. Dumnezeu a făcut o schimbare radicală în viaţa mea. El a insistat să vină şi. dar parcă nu înţelegeam nimic şi nu mai ştiam nimic. La o conversaţie. în fiecare zi. Aceasta i-a determinat să mă întrebe ce s-a întâmplat cu mine. M-am bucurat foarte mult de el şi de faptul că aveam cu cine să împărtăşesc în fiecare zi. mă gândesc cum să fiu mai plăcut Domnului.” Din clipa următoare. pentru ca într-o zi să-mi spună că doreşte să vină şi el la adunare.2006. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 15 . dar alteori ne ascultau cu atenţie. Ne-am bucurat foarte mult. Întărătându-mă în duhul meu. şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13:7) Examenul pentru permisul de conducere În data de 11. Duhul Sfânt a început să-mi şoptească răspunsurile. dacă Îl vor pe singurul Dumnezeu adevărat. te rog ajuta-ne spre slava Numelui Tău. dar El le-a arătat că ceea ce s-a întâmplat a fost un semn. doar aşa Dumnezeu le va ierta păcatul şi îi va ajuta să obţină permisul. împreună cu preotul. dar acel coleg îmi punea multe întrebări referitoare la cele sfinte. Dându-ne seama în ce situaţie ne aflam eu şi fratele ce era coleg cu mine. mă contraziceau şi îmi spuneau că nu e păcat să te închini la icoane şi la sfinţi. Într-una din zile. Ceilalţi colegi s-au îndepărtat de mine. am văzut amândoi împlinindu-se cuvântul de prorocie ce l-am avut înainte de examen. am început să citesc întrebările. ci însuşi Duhul Sfânt vă va şopti ceea ce aveţi de scris.

Toţi din celulă au rămas uimiţi când eu. Într-o seară. în loc de sticlă.”(Ioan 21:25a) Ridicaţi . A urmat reanalizarea cazului meu şi am fost transferat. A fost anunţat şeful lagărului şi deţinutul a fost chemat la raport: . au început să-l bată şi apoi am auzit cum l-au târât undeva. -40°C. Parcă şi-a pierdut minţile. jocuri de cărţi . Mama a venit pe la mine şi mi-a adus o Biblie. alcool. au plecat. unde ajungeau numai criminalii. îi dădusem cheile mele. Trebuia să car roabe cu balast. unde am stat doi ani şi jumătate. I-am mulţumit lui Dumnezeu că mi-a dat ocazia să stăm de vorbă. Deodată în lagăr a apărut Biblia. Am fost trimis la muncă în pădure. Îmi aduc aminte de o întâmplare: încă din Kotlas. provenit din casa de copii. dar la percheziţie mi-au luat-o şi m-au trimis la carceră. În acele 15 zile de arest. am rezistat datorită condiţiei mele fizice dobândite în armată. Temperatura ajungea la -30. În oraşul Kotlas. Mi se pare normal să se întâmple la fel şi celor pe care Domnul i-a ales să-L urmeze. pentru 10 zile. sperând să mă încălzesc cât de cât.. Am ajuns să am şi eu asemenea experienţe.. Chiar atunci gardianul a deschis gemuleţul de la uşă. Atunci au trimis deţinuţii şi în primul rând pe cei ca mine. Făcea ţuică şi o dădea la deţinuţi. Eu aveam o valiză în care îmi ţineam lucrurile. Satan era foarte supărat pe credincioşi şi-i arunca în diferite locuri şi-n diferite celule. Lagărul era plin de droguri. Era iarnă. care sub influenţa alcoolului provocau multă pagubă. 15 zile şi nopţi. la început n-am înţeles ce vrea. După bătaia primită. L-au transferat şi pe el împreună cu mine şi a stat cu mine în celulă. sau ca unul care se amestecă în treburile altuia“ (1 Petru 4:15-16). Deţinutul care făcea ţuică s-a întors la Dumnezeu. acum sunt un credincios.. L-a costat scump acea glumă. Au trimis armata să lucreze. „Laolaltă cu cei fărădelege“.. În 2 Corinteni. când eu mă rugam în gând. mi-am zis eu. (deţinuţii primeau şi bani pentru munca depusă şi aveau pe ce să-şi facă rost de ele). „Lăudaţi pe Domnul. în patul meu. le-a băgat în gemuleţ. şi acum ziceau că precis Dumnezeu l-a pedepsit pentru mine. Lagărul s-a pus în mişcare.Carte în serial „Mai Sunt multe alte lucruri pe care le-a fãcut Isus.vă! Înce pe ju dec a ta! partea a VIII-a Viața merge înainte 16 După judecată. Geamurile erau sparte şi. Isus a venit să mântuiască ce era pierdut şi a fost atârnat pe lemn. până la extenuare. unde trebuia să curăţ buştenii de rumeguş. chemaţi Numele Lui. Cred că a înţeles că nu trebuie să întorci rău pentru bine.“ I-am întins cheile. Aceste cuvinte mă întăreau în momente de ispită. Ţi-era milă să-l priveşti. se construia o fabrică de hârtie. Alimentaţia era slabă din punct de vedere caloric. gata să explodeze. nu vorbea. l-a întrebat şeful. Un creştin plin de Duhul Sfânt este ca o bombă. iar cheile le ţineam în buzunar. aveam suficient timp de rugăciune. desfăcându-şi două degete. a scos cheile din buzunar şi mi le-a dat. A fost o lucrare foarte grea. . m-au lăsat în rampă. mai bine de două săptămâni. În lagărul acesta am stat aproape un an. Era orfan de ambii părinţi. În primii ani de lagăr. munca. Mi-era milă de el şi împărţeam cu el tot ce aveam. de bucurie. Când l-au adus în celulă. apostolul Pavel scria despre pericolele prin care a trecut. Le-a luat şi a început să sară de bucurie. Gardianul s-a speriat şi a strigat. vestiţi lucrările Lui printre popoare. Norma trebuia să ţi-o faci. atârna o cârpă. el m-a atins şi mi-a ordonat: . lasă-i şi cămaşa. făceam sărituri de pe loc. n-am dormit aproape deloc de teama răcelii. la arest. chiar pe coridor. liniştit. dar după scurt timp.Vă rog să mă iertaţi pentru tot răul făcut. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) . Colegul şi-a pus cheile în buzunar şi. Un deţinut se pricepea la cazane de fiert ţuică şi şi-a încropit un mic atelier în secret. l-au scos afară şi. omul acela a devenit foarte ciudat. a răspuns el. apoi m-am gândit că mă consideră un om slab şi vrea să-mi ia lucrurile din valiză. Am fost foarte mulţumit.Este adevărat că te-ai predat lui Dumnezeu?. După acel incident. în mijlocul tâlharilor. M-am adresat lui Dumnezeu în gând şi mi-a venit răspunsul: „Dacă-ţi ia cineva haina. a vrut să facă o glumă. dar nici aceştia n-au rezistat prea mult. Repede s-au adunat mulţi gardieni. Muncitorii au venit la lucru. altfel treceai la şi mai puţină hrană şi la arest. Pe mine m-au mutat în lagărul Iertevo. frig. a stat 15 zile în arest. Lăudat să fie Domnul că m-a ferit de tuberculoză! Peste câteva zile. Aceasta era pedeapsa servită tuturor deţinuţilor. tot căuta ceva pe jos. s-a uitat cu ochii trişti la mine. în grupă cu mine era un tânăr deţinut. am ajuns în celula 181. iar am ajuns la carceră.Dă cheile încoace! Surprins. Apostolul Petru scria: „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ sau ca făcător de rele.

singur. Eu am răspuns că tocmai aici trebuia să ajung. Duhul Sfânt mi-a spus: . Când au intrat. căutau parcă pe cineva cu privirea. stăteau acolo toţi grămadă. pentru că în jurul meu erau numai pereţi. Eu l-am întrebat: . undeva în adâncul sufletului. El m-a luat şi m-a dus pe coridor în faţa unei uşi. tu chiar crezi în Dumnezeu sau faci pe grozavul? . oameni bine făcuţi. El m-a închis din nou în celulă şi a continuat să se mire. Dar a venit închisoarea şi pereţii de piatră. era din acelaşi lagăr cu mine. Inima lui ardea pentru Israel. Trebuia să mă aşez pe podea. pe care mi-a arătat-o îngerul. dar eu l-am simţit tot acolo. Ei au intrat şi. . spunea adevărul în faţă. ieşi afară! Mi-a întins o hârtie. Îngerul a ieşit din birou cu zâmbetul pe buze şi m-a privit.Cred cu adevărat! . care S-a coborât în ziua Cincizecimii. Avea în mână trei pâini pe care mi le-a dat.Nu pot să cred. numai piele şi os. ca să-l ridice. s-a mirat el. După terminarea ultimului arest. Câtă vreme eram în arest. .E cam devreme pentru tine.Ivan Petrovici. peste două zile. Duhul Sfânt. dimpotrivă. am zis eu. pentru că El m-a adus aici ca să vestesc robilor eliberarea. Eu ştiam că numai în faţa împăratului se ia o astfel de poziţie. Autorităţile din lagăr au hotărât un regim special pentru Fedotov. Dacă omul cade şi ajunge jos de tot. pe trei luni. zise el. îi iubeam. iar Fedotov. Ce bine că înaintea noastră au mers alţii. Când stai în cămăruţa aceea mică. jucătorii de cărţi. pentru că cel mai mic în împărăţia Domnului este mai mare decât Ioan Botezătorul. dar îngerul a intervenit şi a zis că trei luni ajunge. Au hotărât o perioadă de o jumătate de an. Unul dintre ei m-a recunoscut şi mi-a zis: . am început să mă plimb şi să meditez la ce ar putea însemna această experienţă.Ştii ceva. Duhul Sfânt era peste mine. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 17 . a răspuns îngerul. Fiecare om cunoaşte sentimentul presimţirii. am văzut în ochii lor atâta ură. care au lăsat un exemplu de urmat. pentru că unul dintre narcomani m-a recunoscut. să înţeleg ce înseamnă să fii singur. dar ce aproape eram. Aşa a început predicarea mea. a venit cineva şi a zis că nu acolo trebuia să fiu dus. Era uşa de la biroul şefului. S-a deschis uşa şi m-am trezit într-o cameră plină de deţinuţi narcomani.Cine? . . Ioan Botezătorul nu a făcut niciun compromis. ai timp de meditaţie şi odihnă. din punct de vedere spiritual. s-a apropiat şi m-a rugat să le vorbesc de Dumnezeu. pentru a-mi păstra energia. am început să merg de-a lungul coridorului şi m-am oprit în faţa altei uşi. iar inima mea. Am început. Duhul Domnului era peste mine. dar când îţi vorbeşte Duhul Sfânt este ceva mai mult decât presimţirea. A trebuit să mă lupt pentru viaţa lui. plimbându-se prin celulă. Peste câtva timp m-au dus în altă celulă. Ne-am oprit lângă acea uşă. A fost superb. stând acolo. A urmat Paştele. Deodată în faţa mea a apărut îngerul Domnului. aduşi din toate lagărele. a pierdut totul la cărţi şi de câteva zile n-a mâncat nimic. în celulă au intrat nişte bărbaţi dintre autorităţile lagărelor.Oamenii aceştia au venit după sufletul tău. atâta răutate! Interesant că în mine nu sălăşluiau astfel de sentimente. Acolo erau adunaţi cei ce încălcau disciplina lagărului. Ei hotărau pentru mine cel mai sever regim şi discutau asupra duratei acestui regim. tu te duci acasă. . am zis eu. Am observat acolo un om care avea pe el doar un slip. 10 zile la arest! După 10 zile.Nu ne-am putea duce aşa repede şi până la Moscova. cei ce refuzau să muncească. El a intrat înăuntru. am mâncat o bucăţică şi m-am întins pe pat. Stând în faţa uşii. am căutat să mă mişc cât mai puţin. la biserică? . Ioan Botezătorul era închis şi eu am înţeles starea lui. Lor le-a fost mult mai greu. dragostea lui Dumnezeu se coboară şi mai jos. Rămânând singur. m-a ajutat când am suferit de foame în celulă. Dacă aţi fi văzut cu câtă sete ascultau! Cu adevărat. este siguranţă. ai primit regim special.Da. acum a plecat. nu avea în vedere faţa omului. timp suficient pentru rugăciune.Semnează aici. dă-ne pâine! Când mi-am revenit. mi-a fost milă de ei şi. De obicei oamenii mănâncă de trei ori pe zi sau chiar de mai multe ori. pentru că te-a făcut să crezi în Dumnezeu. Am împărţit-o în trei. Celula era plină de fum. a zis şeful. toţi deţinuţii s-au ridicat în picioare şi-au descoperit capetele în semn de respect. vestiţi lucrările Lui printre popoare. iar de Paşte mi-au dat mai multă pâine. Odată. Ei m-au privit lung.Cineva care a venit la mine.Dar tu de unde ştii?. Eu le-am spus celor din cameră că (continuare în pagina următoare) „Lăudaţi pe Domnul. Ne despărţeau aproape 2000 de ani. cam 150 de grame. am auzit discuţia celor de acolo.Ivan Petrovici. pentru toată Rusia. ca să pot răsufla. îmi dădeau 400 de grame de pâine neagră şi un pahar de apă caldă pe zi. Când s-au uitat oamenii aceştia la mine. . chemaţi Numele Lui. S-a uitat la mine şi a dispărut. Era ceva groaznic: oameni slabi. prin viaţa şi faptele lor. evanghelizarea în celulă. Seara a venit gardianul şi mi-a zis: . Acolo chiar erau narcomanii. care au stins duhul lui Ioan. Aceasta înseamnă timp suficient pentru meditaţie. Peste câteva zile m-au scos afară şi mă duceau pe coridor. să-l înţeleg mai bine pe Ioan Botezătorul. au urmat încă 15. nu au spus nimic şi au ieşit. dragostea lui Dumnezeu este fără margini.Îngerul Domnului mi-a spus. înalţi şi bine îmbrăcaţi. . Cam peste trei ore.

nu am niciuna şi iarăşi am prins ocazia de a vorbi despre dragostea lui Dumnezeu. Ei au primit ordin să mă păzească pe drum. mă va conduce el. crezând că ceilalţi deţinuţi mă vor linşa când vor afla că eu am ordonat uciderea unei fetiţe ca jertfă pentru Dumnezeu. După aceea i-a chemat la el pe toţi şefii de grupă şi ne-a dat câte o banderolă roşie să o purtăm pe braţ. tu o să iei banderola roşie. Celălalt şef care a venit era un adevărat comunist. Trecuseră deja opt ani de detenţie.Ai ceva împotriva banderolei? . Locotenentul care era cu mine le-a spus că el va merge singur cu mine. film despre un răufăcător ce se află în lagărul nostru.Ştiţi ce. tu eşti împotriva partidului? . Eu am întrebat de ce are culoarea roşie şi mi-au spus că roşu este culoarea societăţii sovietice. Kozlov l-a azvârlit în colţul camerei. ca şi ceilalţi. pentru că vedea că toţi mă respectau. Dimineaţa a venit la mine locotenentul major. puteam să mi-o pun şi când eram în libertate. Autorităţile şi-au dat seama de gafa făcută şi m-au transferat în alt lagăr de muncă silnică . iar culoarea roşie este culoarea drapelului nostru. Dacă-i asupreşti şi ei strigă la Mine după ajutor. Şi au găsit repede alt om. m-a însoţit pe drum. Pentru el s-a vărsat sângele. am fost întâmpinaţi de patru bărbaţi înarmaţi şi un câine mare. eu mă adresez direct lui Dumnezeu.Uite. conform art. . Mânia Mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia. Aici era altă atmosferă. că n-am vrut să îmbrac port roşie. mama i-a citit un fragment din Biblie: „Să nu asupreşti pe văduvă. acolo S-a înălţat Domnul Isus Cristos. Eu sunt în mâna Domnului şi facă-Se voia Lui. ne-a povestit că în lagăr au adus filmul „Asta îi nelinişteşte pe toţi“. i s-a făcut rău unui coleg de cameră şi l-au luat la infirmerie. Însă acest lucru s-a întors în favoarea mea. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) . Se zicea că era prea indulgent. . nevestele voastre vor rămâne văduve şi copiii voştri vor rămâne orfani. A doua zi. întrebat fiind de colegi ce înseamnă aceasta. mama nu s-a putut abţine şi i-a povestit câteva întâmplări legate de felul cum poţi să-ţi pierzi sau să-ţi salvezi inima. Ei au început să râdă şi au cerut explicaţii. Eu nu fac diferenţe între şefii de grupă.Numai peste cadavrul meu.Fedotov. eu am răspuns că. dar atunci nu L-aş fi slujit pe Dumnezeu. După aceea. acest sectant va fi eliberat! Când mi-au povestit acest lucru. Şeful m-a întrebat: . aşa că fă bine şi supune-te acestei stăpâniri. Ea i-a mai zis că. Eu le voi auzi strigătele. dumneavoastră o ştiţi foarte bine. voi fi eliberat. 4. Dar. .. mai bine zis. Dacă va voi Domnul. ea este convinsă că El cu siguranţă o va asculta.În cazul acesta. iar voi sunteţi liberi cam trei ore. Seara am aflat că în lagăr sosise o comisie care va reevalua câteva dosare. nu mă interesează! Când a venit mama să mă viziteze. A fost foarte „Lăudaţi pe Domnul. vestiţi lucrările Lui printre popoare. o să dau banderola la altcineva şi tu n-o să mai fii şef de brigadă. Timpul trecea mai repede. a auzit cum un sublocotenent s-a plâns altuia că a suferit un infarct. nici pe orfan.“ Pe şantier chiar îmi plăcea să lucrez. dar vreau una de culoare albastră. Mama iar a venit la mine. În lagăr.Lagărul nr.Eu o să-l duc până acolo şi înapoi. chemaţi Numele Lui. eu nu am nevoie de mijlocitori. Când s-a întors. vorbesc cu El faţă-n faţă. Dar faptul că eu n-am nimic împotriva partidului. deşi avea obligaţia să o facă. El hotărăşte! Şi Domnul avea planul Său vizavi de mine.. eu I-am dat slavă Domnului.Numele lui şi profesia! .Înseamnă că în mod categoric refuzi banderola roşie? . Când m-au prezentat. am răspuns eu. un asemenea om nici nu va fura. nici nu va fugi.Experienţe „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri. Erau judecate două fete. de aceea el trebuie să fie pregătit. Astfel. După ce locotenentul a rămas singur. şeful a stat cu ea de vorbă şi am aflat că el are în familie sectanţi. nu roşie. că nu-i niciun pericol. Ocazie bună pentru mine de a-L vesti pe Domnul Isus Cristos. Ateiştii au lucrat în felul acesta.. Mama zicea că ea se roagă la Dumnezeu. Dumneavoastră sunteţi în măsură să faceţi o excepţie şi să mă lăsaţi să port banderola albastră. o să fiu la fel ca voi. Ceea ce-i de reţinut este faptul că odată a asistat la un proces. ci pe voi. că eu nu am de gând să fug. dacă suferi de o astfel de boală. un om respectabil.Culoarea albastră este culoarea cerului.Nu. . Am povestit de toate.În Biblia voastră scrie că toate stăpânirile sunt de la Dumnezeu. Nu este uşor să-i faci pe oameni să te asculte şi cu atât mai mult pe deţinuţi. Dacă îmi pun banderola roşie.Şi care-i diferenţa? . ca orice bine şi binele meu s-a terminat odată cu mutarea şefului. Mergeţi şi distraţi-vă! Soldaţii s-au bucurat şi au plecat. Bătrânul locotenent m-a condus sau.Da! am răspuns eu hotărât. El a ascultat-o cu atenţie şi cu siguranţă a tras nişte concluzii favorabile lui. în afară de vina de a crede în Dumnezeu. . Când am ieşit pe poartă. Au fost înştiinţaţi că sunt deosebit de periculos. Şeful a ascultat-o pe mama şi a crezut-o când ea a zis că Vanea al ei stă închis nevinovat. ca fiind un sectant foarte periculos. şeful lagărului. şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13:7) 18 aceştia au venit să mă vadă pe mine. strigând: . roşul este culoarea partidului nostru comunist! Ce. Aşteptându-mă. care este Ocrotitorul văduvelor şi Tatăl orfanilor şi cum ea este văduvă. pentru că. şi mi-a spus că în ziua respectivă se va rediscuta dosarul meu şi că eu trebuia să fiu prezent. . iar faptul că se roagă şi că aparţine unei secte. a întrebat: . că dosarul a fost fabricat. iar eu Îi aparţin Lui. Când pe masă a ajuns dosarul meu. iar eu am crescut fără tată. le-a spus el. poţi muri în orice clipă.Trimiteţi-l pe şantier. Eu n-am vrut s-o primesc. El m-a numit şef de grupă. Mătuşa lui era baptistă şi el a observat modul ei deosebit de a fi. . el niciodată nu s-a purtat urât cu credincioşii.Îl cheamă Fedotov şi se pricepe la zidărie. Dar deoarece comisia se afla în altă locaţie. eu am ajuns să am un regim aproape ca un om liber. ca nu cumva să fug. 227. . sublocotenentul. pentru aceasta stau eu în lagăr.

Practic nu aveau nicio vină şi le-au dat câte cinci ani. poate fi pierdut: „Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să-L asculte pe Cel ce vorbea pe pământ. toate obiectele de valoare au fost confiscate.Ascultaţi. pentru credinţa în Dumnezeu au fost închise. în lipsa mea. Dar fetele n-au vrut să fugă şi m-au obligat să merg cu ele până la închisoare. atragem atenţia asupra rămânerii între graniţele harului divin. împreună cu foarte mulţi credincioşi. sunt sigur că tu n-o să mă pârăşti. fraţilor.. Bisericile au fost pângărite. dar au fost trimise la închisoare. iar eu am nevoie să-mi descarc sufletul. Cât ţi-au dat pentru sfinţenia ta? . cu atât mai mult nu vom scăpa noi. căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră. Şi iată-mă şi pe mine ajuns în sătucul acesta la muncă silnică. Da. după episodul cu fetele. eu am început să am încredere în sectanţi. sub numele „Pogromul Bisericii“. am fost eliberat. unii au plecat. nu mai slujea.Toată lumea te consideră sfânt. dacă faceţi lucrul acesta. am zis eu. Poţi să crezi acasă cât pofteşti. că le-am propus să fugă. numai la adunare să nu mergi. Bătrânul preot şi-a încropit o gospodărie. odată cu afirmarea bunătăţii şi a credincioşiei lui Dumnezeu. fiecare îşi va primi răsplata. câte am văzut aici. iar în veacul viitor. Acolo am stat şi eu 10 ani. apoi încă 10. Odată cineva l-a întrebat: . Nu ştiu. Avea cuvinte potrivite pentru fiecare. de care avea mare grijă. niciodată nu ridica tonul. (va urma) (continuarea din pagina 3) „CU mult mai mult” Dacă Domnul „poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20) rezolvându-ne perfect trecutul.. dar ştiu sigur că fapta dumneavoastră nu va rămâne fără răsplată de la Dumnezeu. cu frică şi cutremur. Lenin a început un adevărat război împotriva credincioşilor între anii 1918-1924. Au fost omorâţi 8000 de preoţi. Numele lui era Vasile. Denumirea vine de la un preot. nu numai când sunt eu de faţă. Când am ajuns acolo aveam 30 de ani. Patriarhul a fost arestat. nu ştiu ce v-a determinat să vă purtaţi aşa. ceva s-a schimbat în sufletul meu. asistându-ne prezentul şi asigurându‑ne viitorul. Li se cerea un singur lucru: să spună că nu se vor mai duce la rugăciune.” (Filipeni 2:12) Printr-un comportament al iubirii. A fost trimis aici de Vladimir I. după cum totdeauna aţi fost ascultători. dar era plin de blândeţe. deci. care în condiţia unui refuz deliberat şi de durată. Se zicea că acest preot ortodox a fost trimis în taiga şi aici el şi-a făcut o căsuţă. zicea el. Tot el a vorbit cu judecătorul pentru mine.” (L uca 18:30) Există însă şi un pericol exprimat tot exponenţial pentru cei ce nu vor să vadă nemărginita ofertă divină. mulţi dintre noi ar fi trebuit să fim închişi. Mi-a fost milă de ele. În anii aceştia. nu veţi aluneca niciodată. Satul era lângă un lac.impresionat de credinţa şi tăria lor. Din cauza vârstei. zicea el. chemaţi Numele Lui. viaţa veşnică. Erau atât de tinere! Aveau toată viaţa înainte. care a fost trimis aici. în favoarea mea. Judecătorul chiar a zis: „Credeţi sănătoase!“ Însă fetele nu renunţau. Am primit ordin să le conduc până la închisoare. mulţi au fugit care încotro. icoanele vechi arse. pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4) 19 . Ele. şi le dădea drumul. Nici nu trebuia să renunţe la credinţă. când am împlinit 40. nu s-ar cuveni un răspuns echivalent din partea nostră? Adică. de aceea. este total legitim sfatul apostolului Pavel: „Astfel. Şi pentru slujba mea. căci. şi prin el Dumnezeu Şi-a revărsat mila asupra mea. Curând m-au trimis într-un sătuc din taiga (un fel de junglă în nordul Rusiei). care ne poziţionează deasupra oricăror cerinţe şi oferte legaliste. prea iubiţilor. duceţi până la capăt mântuirea voastră. n-ar trebui şi noi să oferim „cu mult mai mult” decât se oferă pentru orice alte servicii? În acest context total favorabil nouă. numit Popovo-Zimneie (tradus cuvânt cu cuvânt ar fi Satul rece al preotului).” (2 Petru 1:10) Să ne gândim şi la cât primim noi de la Domnul dacă Îi slujim cu dragă inimă în lucrarea încredinţată: „mult mai mult în veacul acesta de acum. Eu vorbesc cu tine sincer. ca şi tine. Mi-a fost atât de milă de ele. dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri. drept pedeapsă pentru slujirea sa lui Dumnezeu. .Dumnezeu mi-a dat 10 degete de care să mă folosesc şi încă 10 la picioare. Nici măcar atunci când cineva îi vorbea cu obrăznicie. a continuat el. După el au venit şi alţii şi astfel a apărut satul Popovo-Zimneie. locotenent major. După un timp. alţii au murit acolo. ne vom încadra în recomandarea apostolului care a scris: „De aceea. am primit o dată 10 ani.” (Evrei 12:25) Editorii Extras din cartea Ridicaţi-vă! Începe judecata! Ivan Petrovici Fedotov „Lăudaţi pe Domnul. vestiţi lucrările Lui printre popoare. După acea întâmplare. Lenin. De ce să-şi piardă tinereţea? Mai bine să fiu pedepsit eu pentru fuga lor. ci cu mult mai mult acum.

talente şi timp din lipsa speranţei valorificării lor cu succes. dar răpeşte bucuria celei de azi. mai mult decât încrederea că nu va veni.” (1 Corinteni 13:13) Nu te lăsa doborât de ceea ce ţi s-a întâmplat. cod 310365. 0746 046080 . rămân aceste trei: credinţa. fără speranţa veşniciei – o viaţă cu un viitor limitat este o închisoare fără posibilitate de evadare. prin puterea Duhului Sfânt. ci şi ceea ce este în cer.” (Proverbe 10:28) „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa. greu este să fii hotărât să le faci. deci. pentru că amândouă vor să meargă mai departe. Tu eşti totdeauna nădejdea mea!” (Psalmi 25:5) „Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare. „Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă.. suflete şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu. tot aşa. corectează-ţi greşelile înaintea Domnului şi continuă să te lupţi pentru ceea ce El te-a rânduit să devii. adesea de neatins. căci iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. însă orizontul cel mai extins îl au cei ce cred nu doar ceea ce este pe pământ. să nădăjduim. căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele. Nu zice niciodată: „Nu pot!”. România. Teama aduce cu ea necazul. să fiţi tari în nădejde!” (Romani 15:13) Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente. Unele lucruri nu sunt greu de făcut. Trăim toţi sub acelaşi cer. Sentimentul de încredere în providenţa divină este o condiţie a oricărei munci productive şi a bucuriei în acelaşi timp. dar şi să facem. în momentul în care au renunţat. Când pui înainte îndoiala nu vei mai înainta mult pe calea credinţei. viitorul visat nu este decât reîntoarcerea la un trecut idealizat. dar nu toţi au acelaşi orizont.Nădejdea „Acum. Cei mai mulţi dintre oamenii care au eşuat în viaţă. îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!” (Psalmi 27:14) „Pentru ce te mâhneşti. Lanţurile la mâini nu pot fi iubite nici dacă sunt de aur. Zilnic se pierd comori. au fost persoane care au realizat cât de aproape au fost de succes. O astfel de speranţă este o îngropare premeditată a viitorului. Nr. dar nădejdea celor răi va pieri. pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.com Mobil: 0740 437777. www. sugestii. Pentru mulţi. reclamaţii este: Revista „Dragoste pentru Adevăr” Calea Aurel Vlaicu. Îngrijorarea nu alungă amărăciunea zilei de mâine. Îndoielile ne fac să pierdem chiar lucruri care ne aparţin.” (Psalmi 147:11) „Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie. dar pot fi călăuzitoare în viaţă. articole. răspunsuri la întrebări. 121-125.” (Psalmi 43:5) „Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El. începe prin a spune: „Încerc!” sau „Să vedem!” Idealurile sunt ca stelele. Arad. Speranţa se asociază mai degrabă cu bucuria decât cu întristarea.dragostepentruadevar. Pentru a realiza lucruri bune trebuie să plănuim. pentru ca. nădejdea şi dragostea..ro e-mail: dragoste_adevar@yahoo.