You are on page 1of 12

An<6~t~poc;.~~~~-:~.L.t:f..

f'
Ko1vonoi'1ai"J npo J.t ..lth

u n

~V

.; '; . .

AOqvo, .~.o.:;}IJ:;.IiJI-'-
twOEAPOI YOHPE%1AI
0~
~

0 E il p

n H P E% I A 1'.

~~ctatpo yw npoowpwn. o1aravq


:::?.: .<:- l:;pipa ~.~~

'l . . ":!:i..:.! ;;:: .


.' .
9 ,ro '

0 E Y

,.. .,- .,.. . ..,11

~~IJTV'-d-')
. \ l'l~~~;.11,i '..-'""' """"~ - at 1:V
~~TOY MONOMEI\QYE nPMci4~~ I'.OC>ip:io

7 -. \

AIA4IKADA AE.AI\IETIKSlN

trt~~
~~ 5

'

j<'

t:ll

'-.I

._,c~ "'l a{.JVfl i tl

__j-nPOEJlPOT]}l
AITHEH EYNTHPHTIKHE KATAEXEEHE AnAITHlHE Ell XEIPAE TPITO~

d ~t..-\v~ c;o?cr

fV-.

N .

BacraAnu\ lln6cna

Tl")c; avci>VUIJI")c; era1pEiac; IJE TI"JV EnC.OVUI.Jia ArPOTIKH TPAnEZA THE EJ\AA40E A.E. YnO

111, KTip10 f-1 KCI EKnpoac.onEiTCI VOIJIIJO an6 TaV E161KO EKKa8apiCT~ currie; OVOOVUIJI") ETCipEia
IJE TI")V EnC.Ovui.Jia PQH ENIAIA EIAIKH EKKA6APIIH ANQNYMH ETAIPEIA, EIAIKOI
EKKA6APIITHI niiTQTIKQN IAPYMATQN.

1~~
/

.,..~
CJ,~
'111 C'
l.t-10-?dl

~L

. ,.. .,,. "

EI4IKH EKKA8APIEH (AM 094326270), nou E6pt:UEI CTI")V A8~va, A. MEcrayEic.ov 109-

~"4.{41':t

~ , I'
pe K:~~Q

_,.,,.,.,.,..a ":l.
. AGHNA, ?...~:.~:...... 20d.~

Mmil'WtJI

.... ' N

f!...,o.;onou

KATA

Tou AIAINIAH EYMEnN TOU IOPAANH KGI TI'Jc; ANTirONHE, KaTaiKou MANAAAOY,
l'li.JaTIKri Evorl")ra MENHIAOI,

(1

A~1..1ou IKYAPAI N. nEMAI, TK 58500, A<I>M 071871644.

Jl~~OJNOROJOYMENH
k.&~

RPOI

c 1. TI")V~
~ -Avci>VUIJI") rpan4Kri ETOipt:ia IJE TI")V EnCJlVUI.Jia E8NIKH TPAnEZA THE EN\AAOl
A.E., nau E~pEUEI CTI")V A8~va oo6c; AIOAaU 86 Kal EKnpooc.onEiTOI VOIJII.Ja.
2. TI")V Avci>VUIJI"J rpan4K~ TalpEia IJE TI")V EnC.OVUI.Jia TPAnEZA nEIPAIM A.E., nou
E~PEUEI CTI")V A8riva oooc; AIJEPIK~c;

4 KOI EKnpaoc.onEiTOI VOIJIIJO.

*************************
A) AUVcli.JEI Tl")c; IJE ap181.16 811/8-112005 OUIJJ3aOI'lc; TaKOXP0AUTIKaU ~avEiOU Kal
rl")c; an6 2304-2009 np6o8erl")c; np6~11c; aurric;, nau ouv~cp91")crav CTI") lKu6pa 1JTa~u r11c;
avci>VUIJI")c; rpan4K~c; ETOipEiac; AfPOTIKH TPAnEZA THI EMAAOI A.E. (11 anoia
OE EI~IK~ EKK08clpl01")) KOI TaU Ka8' au, xapl")y~81")KE

OE

ExEI TE9Ei

OUTOV TaKOXPEaAUTIKO OOVEia naoau

79.300,00 EUpW1 aUIJq>c.oVa IJE TOUc; E161KOrEPQUc; opouc; Kal OUIJq>C.OViEc; nou avaq>tpoVTOI
CTI")V OVC.OTEpc.o OU1Jj3COI") KOI TI")V En' aUT~c; npoa8ETI") npa~.
ME TI"JV an6 23-04-2009 npoo8ETI'I npil~l'l (nau anorEt\Ei avan6onaCTo IJEpoc; r11c;
apXIK~c; aUIJI3Col")c; IJE apl81..16 811/2005, Tl")c; 'anaiac; 6Aal al opal KOI OUI.Jq>CJlviEc; ~laTI")poUVTOI

oE nMPI'l KOI an6AUTI"J IO)(U, EKT6c; aurci>v nau rpanano1auvrm IJE roue; 6pauc; TI"Jc; napouaac;),
OUI.Jq>c.oV~81")KE, I.JeTa~u clAAC.OV, :

A) napxerm nEpioooc; xap1roc; 12 IJI'lVci>v Kara13oMc; aQ>EV6c; rc.ov OOOECJlV nau EAI")~av
TI")V 31-12-2008 KOI TaU un6.\a1nou clAI")KTau KEq>a.\aiau.
B) 01 OVCJlTEpCJl OOaEic; KOI TO clAI")KTa KEQ>clAala Sa anaTEAEOOUV tva VEO EVIaia MVEia.
1

ea

Or TOKOI TOU OAI"JKTOU KcpoAaiou TOU VEoU OOvEiou


TI"J<; TOKOXPEOAUTIKi}<;
anonAI"JPOOI..Iit<; KaTe

31-12-2008.

To

~Uni"JpEri"JCJI"J<;

KEq>CJAaronOII"JBOUv CTI"JV Enavtva~

TOU OOVEiou, IJE napOMI"JAI"J napOTOCJI"J TI"J<;

~IOP~V,~\

~cOOEKQ (12) I.JitVE<; an6 TI"JV apxrKi} 111..1EPDIJI1Via M~ll<; TOU, i}T~I I..IExPI T~V~~xi!~
~J!:'t:~
...... ...
~

OOVEIO

XOPI1Yri911K

IJE

EI~IKOTEpoU<;

TOU<;

6pou<;

Kat

CJUJ.Iq>OOViE<;, ,/'rt~/~-

nEPtAa1Jj36VOVTat CTI1V unoypaq>EiCJa CJUI.Jf3aC11"J, IJE TOU<; onoiou<; 6pou<; 0 Ka9' OU


C1UIJIJOP<P009Ei Kat E16iKOTEpa:

1. !UJ.Iq>roVa IJE TO 6o9oo 1 T11<; CJUJ.If3aCJI"J<;, 11 TpOnEl;a napxEI CTOV

56,_EX'~r ,.<:.

~
~ c-;::,
0 , \Xtn,

TOKOXPEOAUTIKO OOVEIO nooou 79.300,00 E CJUJ.Iq>rova IJE TO KaTOCTQTIKO Tl1<; Kat Tl<; ICJXUO

-~

".....,.

anoq>OCJEI<; TOOV NOIJIOJ.IaTIKWV Apxc.i>v.

2. !UI.Jq>OOVQ IJE TO apBpo 2 T11<; CJUJJf3aCJ11<;, TO OOVEIO napEXETQI an6 T11V TpOnEl;a IJE
CJKOn6 : T11V OVTIIJETWniCJ11 ~anavc.i>v UAOnOii"JCJI1<; EnEV~UTIKOU CJXE~iou... H npOYIJOTOnOii"JCJI"J
TOU CJKOnOU TOU OOVEiOU EV~IOq>EpEI TI"JV TpOnE~a Kat CJUVOIJOAOyrirat CJaV OUCJI0011<; UnEp
aUTi}<; 6po<;.

3. To EniTOKIO nou Enrf3apUVEI TI"JV aVOOTEpro

~aVEICTIKi} CJU1Jf3acr11 opi~at CTO ~

1 T11<; CJU IJ f3aC11"J<;.


4. !UJ.Iq>OOVa IJE TO ap9po 6 Tl1<; CJUI.Jf3aCJ11<;, TO OOVEIO J.la~i IJE TOU<; TOKOU<; TOU
KEq>aAaiou npEnEI va ~0<PA119Ei an6 TOY Oq>EIAETI1 CJE npo8EOI.JiO 13 ETWV an6 TI1V npWTI1
EKTaJJiEUCJI"J. Et~IKOTEpa CJUJ.Iq>OOVEITQI OTI CTI"J ~IOPK10 TOU OOVEiou nEpiAa1Jf30VETQI XOPICTIKi}
nEpioOOc; EVOIJIOI11Jriva nEpinou an6 TI1V npc.i>TI1 EKTaJJiEUCJI"J.
Or T6Kor Tl1<; nEpt6oou xoprTo<; Aoyi~oVTat arr<; 31-12-2005.
01 TOKOI auToi ea KaTaf36MOVTQI avo ETO<; ~EOOUAEUIJEVO.
KaTe Ta EnOIJEVQ 12 ETI1 TO KEq>OAOIO TOOV 79.300 E 8a ~O<PA118Ei CJE 12
TOKOXP0AUTIKE<; ~OOEI<; nou 8a avanTUCJCJOVTat IJE TO ICJXUOV K08E q>opa EniTOKIO KaTO TO
CJUCTI11Ja Tl1<; cruv8ET11<; TOKOXPEOAucria<; Kal 11 TEAEUTaia OOCJ11 npEnEI va E~O<PA118Ei TI"JV 31 11

12-2017.
l l K08E I.Jia an6 aUTE<; Tl<; OOCJEJ<; nEptAaJJf36VETOJ 0 TOKo<; nou npoKUnTEI an6 TO K08E
q>OpO oq>EIAOIJEVO un6Aorno KEcpOAaro IJE TO EniTOKIO TOU ap8pou 4 T11<; CJUIJJ3aCJ11<;, K08c.il<; Kat
TO XPEOAUCJIO nou avaAoyEi CJE K08E OOCJI"J, 6nro<; auTi} ~IOIJOpq>c.i>vETar IJE TO K68E q>op6 raxuov
EniTOKIO CTI1 M~l1 Tl1<; ~EOO<;.

5. !UJ.Iq>OOVO j.JE TO ap8po 8 Tl1<; CJU1Jf30CJI1<;,

CJE

nEpinTOOCJ11 nou K08UCTEpEiTOI 11 00011 i}

TI.Ji}IJO Tl1<;, i} CJE nEpinT(I)CJI1 nou K08UCTEPiTOI 11 E~6q>AI"JOI"J ~EOOUAEUIJEvOOV TOKOOV KOI ~OOOOV
CJUJJq>roVEiTar OTt 11 Tp6nd;a ~tKarol.ITar va KaTaAoyi~r Cll<; TOKO unEPI"JIJEpia<; 2.5 EKOToarraiEc
UOVO&C navro an6 TO CJUU!3crnK6 EniTOKIO, nou ICJXUEI yra TI1V KOTI"JyOpia OUTi} TOOV OOVEiOOV
CTI"JV TpanE~a. 0

T6Ko<; unEpi"JIJEpia<; ea unoAoyi~ar an6 TI"JV npc.ilTI1 lliJEpa Tl1<;

Ka8uarE:pi"JOI"J<;. Or TOKOI unEPI"JIJEpia<; nou npoKumouv ea npoari8EVTar CTI"J AI"J~tnp68EOIJI"J

50011 OVO

E~OIJI"JVO KOI 80 OVOTOKi~OVTOI.

Enio11c; OUIJq>rovEiTOI OTI oe: ne:pimroo11 nou ea Ka9uore:pe:iTOI 11 ~6<PAI10il ~6a11c; ~


, $"y .

.H

A.Jt::p

TIJ~IJOT6c; Tl1<; ~ 0 ne:pinTOOOil nou K09UOTEpITOI 11 E~6q>Afl011 &OOUAEUIJvrov TOKOOV KOI

)~~r-P"~~~/~j;~v ~
-

' 4>.- .. t! q._,

C1

nEpimOOOI1 nou 0 Oq>EIAtr11c; &v KnAI1PWV1 Touc; OKOnouc; TOU ~ave:iou OE

;:$ ~~f~:~{.g~~~YI1 npo9e:o1Jio ~ y1a Ka9E nap6P<Jol1 6prov Tl1c; napouoac; _ou1Jj30ol1c; e:K IJEpouc; Tau, o
" <..J ....~:-;., ~

f j'-.Jr
~1Atr11c; yivTal unEPrliJEpoc; xoopic; KOIJia e:1oonoi11011, EmTay~ ~ 6M11 6XAilOI1.
6. H TpanE~O VIO Tl1 ~IOOq>clAIOil TOOV anarr~OWV Tl1<; nou npotpXOVTOI an6 TO
npoKi1Je:vo oovJo, txe:1 To ~IKairoiJO va VYpcJ4JEI uno9r1K11, IJE 13cla11 TI1V napouoa ou1JI3aOI1,
OUIJq>OOVO IJE Touc; 6pouc; nou ne:plypcJq>OVTOI oro ap9po 11 T11c; OUIJI3aOI1c;.

7. IU!Jq>OOVO IJE TO ap9po 23 T11c; OUIJI3aOI1C, IJEXPI va ~0<PAI19i TO ~clV10, 11 aUIJI30011


OUTrl ~1EnTOI ana Tl<; ~IOTcl~lc; TOU N. 4332/29 6nroc; Tpononoi~911KE KOI OU1JnAI1PW911K
apy6Tpa KOI IO)(U1 Tc.i>pa IJE TO ap9po 26 TOU N. 1914/90 KOI ana TO N.d Tl1<; 17.7.23 ne:pi
EI~IKc.i>v ~laTa~oov

e:ni Avoovu1Jrov ET01p1c.i>v.

ITO nAOiOIO & T11<; napanavro OU1Jj3aOI1<; KOI Tl1<; En' OUT~c; np6a9TI"J<; npcJ~IlC,
KIV~91"JK OPXIKcl 0 un' ap18. 228-62-000350-14 AOVOPIOOIJ6c;.

TI"JV 27.7.2012 avaKA~9flK 11 a~EIO Ae:rroupyiac; TI"Jc; Tpc]nE~ac; KOI OUT~ TE91'}KE ae:
K09e:orc.i>c; El~IK~c; EKK09cJpiOI'}c; TOU ap9pou 68 v. 3601/2007, EVW OUIJq>OOVO IJE TI"JV

4/27.7.2012 an6q>ao11 Tl1c; EmTpon~c; Mhpoov E~uyiaval'}c; Tile; TpanE~ac; Tile; EMa~oc;, ll
EWOIJI1 O)(EOil nou anoppE:EI an6 TllV napanavro ouiJP<JOil ~e: IJETOj31PclorllK ar11v Tpc]ne:~a
ne:1p01c.i>c;, aMa napEIJEIV OTilV ATE VEE KOI ll Oq>EIM IJETOq>EP91lK OVTiorOIXO OTOV IJE
ap191J6 526-62-002581-20 AoyapiOOIJO.
0 K09' OU napaj3iaoe: TOUc; 6pouc; Tl1<; OVOOTEpOO OUIJj3aOil<; KOI TI"J<; En' OUT~c;

np6a9Til<; npa~11c; KOI K09UOTEP110 TllV E1Jnp69E01Jil KOI TCKTIK~ ~UnllPETI1011 Til<; niorro011c;
KOI E:Tm KOTEorll anarri"JTO KOI All~lnp69EOIJO OAOKAilpo To noa6 Tau oovEiou, o ~E un' ap18.

526-62-002581-20 AOyapiOOIJOC, nou

TllP~91lKE

KOTcl TI"J OUIJq>OOvia IJO<; ora nAaima Tile;

unoypaq>iOI1<; OUIJj360EOOc;, napouaiaa TllV 18/08/2016, ~TOI TI"JV lliJEpOIJilViO KAEIOiiJOTOc;


TOU AOVOPIOOIJOU KOI IJETCq>opc]c; 0 opiOTIK~ K09UorEpi10il, OUVOAIKOU nooou Upril

VVI\VTa ~ xiAa&dv VVtaKoaiCdv nVI\VTa 6uo Kat ~60IJI\VTa Al:nTci>v Eupril

96.952,70.

0 Ka9' OU napa Tic; EnOVEIAI"JIJIJEVEc; oxMoEI<; IJCc;,

~e:v npoO~A9E npoc; E~O<PAil011 TOU

napanavro nOOOU, roc; EK TOUTOU, KOI ~UVcliJEI TOU ap9pou 8 Tile; aUIJj300I"Jc; ~OVEiOU
KOTayye:iAOIJE 6nroc; EXOUIJE ~IKOiOOIJO TllV roc; avro OUIJj3aOI"J KOI TllV En' OUT~c; np6a9Til npc]~
yvrooTOnOIWVTOc; OTOV Ka9' OU TO OploriKO Khe:iOIIJO TOU Eni~IKOU AOVOPIOOIJOU KOI TO UnOAOinO
nou npOEKUlpE OE j3apoc; TOU KCTcl TllV lliJEPOIJilViO Tile; IJETOq>opac; Tl1c; Oq>EtMc; C1 OpiOTIK~
Ka9uorE:pllOil, IJE TllV an6 09/09/2016 E~W~IKil OXAI"JOil -KOTayye:Aia-npc]aKAilOil-~rlAOOOI1,
nou Em~691lKE oe: auT6v, 6nroc; npoKLinTEI an6 TllV un' ap18. 662r/14.09.2016 'EK9EOI1
EniOOCJnc; TOU diKOOTIKOU EniiJEAilTrl TOU npCdT061KiOU e6aoac;, Aa~apou Iopavi611, KOI
3

ETOI WWpiOOLJE QTOV K09' OU TO OpiOTIKO I<Ae:iOIIJO TOU Enii51KOU AoyaprOOJ,JOU KOI TO noc,
npoEKUIJIE QE

13Cpoc; TOU

KOTO ll1V lliJEpDIJI')Via AAElaiiJOTcx; TOU AoyaprOOlJOU KQI IJETOcpo~ -

"'\"~ '

Til<; Oq>ErM<; QE OpiOTIK~ K09UcrrEPilOil,

~TOI TllV 18/08/2016 TO noao TWV 96.95i,:~':i."('r-~.:t<\'t,.,.


9 ___ ,__
'01Jw<; IJEXPI O~IJEpa 0 K09' OU OpvEiTOI ~ K09UOTEpe:i TllV KOT0(3oM OUT~. _ ''~::~.-~ ~~;,

'Qnw<; npoKUnTEJ

ano

TQ

<

OVTiypacpa

TOU

un' apr91J.

'

526-62-0025,1'\';~y .~

KOTbJiQi.Ec;.<~.
.
OVTOnOKPiVOVTQI QTI~ t \ ,
.
-....... . ...

AoyaprOOIJOU, K09ciK; KQI TOU npo QUTOU TllPil9Evro<; yra TllV QVWTEpW aUIJf3aOil, 01

...... ~ ;: ~.,"\

:.

nOU npayiJOTOnOIOUvTOI a no TOV .aVTii51KO EivOI OTQKTEC; KQI i5Ev

lliJEPOIJilViE<; KOI TO nooo TWV OOOEWV nou EXOUV TE9Ei (360EI Til<; IJETO~U IJa<; OUIJI3aan<;. \.

EuyKKptptva, onC'IJC; npoKimTEI an6 Ta anoonaapaTG Tou Aoyaptaapou, 01


TdUTGiC; KGTaiJoAEc; nou npaypaTOnon\8qKav an6 TOY Ka8' ou va TIJV

A6yw

aiJpfiaaq Elva 01 ~1\c; :

1. ETtc; 30-04-2013 noaO 302,42


2. Tov Noipfipto TOU 2013 noa6 663,36
3. Enc; 24-12-2013 noa6 143,03
0 Ka8' ou ouAtv noq6 EJEI KamBqAEI EKIOJE!!
B) auvOIJEI Til<; IJE apr91Jo 547/03-10-2006 OUIJI3aall<; l"oKoxpe:oAuTrKou aypoTrKou

are:yaarrKou oove:iou Kar Til<; ano 18-03-2011 np6a9ETil<; npO~Il<; auT~<;, nou auv~Q>91laav
OTil EKUApa IJETO~u Til<; avc.i>vUIJil<; TpanEQK~<; ETarpe:iac; ArPOTIKH TPAnEZA THI EI\MilOI
A.E. (ll anoia Ex1 TE9e:i ae: Eli51K~ EKK090p1011) KOI K09' ou, XOPilV~91lKE OE OUTOV
TOKOXPEOAUTIKO OOVEIO, nooou 40.000,00 EUPfd, aUIJQ>WVO IJE TOU<; Eli51KOTEpoU<; opou<; KQI
OUIJQ>WViE<; nou OVOQ>EpDVTQI OTilV QVWTEpW OU1Jj300il KOI TllV En' OUT~<; np6a9ETil npO~Il
Me: TllV ano 18-03-2011 np6a8Tq npil~q (nou anOTEAE:i avan6anaaro IJEpo<; Til<;
OPXIK~<; OUIJ(3a011<; IJE Opi91JO

547/2006, Til<; anoia<; 6Aor 01 opor KQI OUIJQ>WviE<; i510TilpDUVTOI

OE nMPil KOI anoAUTilloxtJ, EKT6<; OUTWV nou TpononOIOUVTQI IJE TOU<; opouc; Til<; napouoa<;),
OUIJ<pW~91lKE, IJETO~U OMwv, :

1) Ano TI')V E~l~ll Tl')<; napanavw aUIJj3aOI')<; KOI IJE /\OriiTIKO 01/01/2011, TO
auvoAIKO O(j)EIAOIJEVO un6Ao1no TOU i5ave:iou OVEPXETOI OE 42.746,72 e:upc.i>.
o ocpe:1Ahll<; i51lAc.i>ve:l OTI, acpou xe:1 M(3Er yv<i.>oll 6Awv Twv napaaraTIKc.i>v e:yypacpwv,
nou acpopouv TllV napanavw au1J(3aOI'), AnoaEXETAI KOI ANAfNQPIZEI nA~pwc; KOI
ave:nrcpuAaKTa TO napanavw noa6.

2) H TpOn~a OnOOExETOI OiTiliJO TOU oq>EIAETI') VO TpononOII')9Ei 11 napanavw OPXIK~


OUIJ(3aOil KQI 0 OQ>EIAETil<; va E~O<PMOEI TI'JV nrc navw ocpe:rM TOU IJE TOU<; nrc KOTW opou<; KOI
OUIJQ>WViE<;.

3) ITOV OQ>EIAETI'J napEXETOI ne:piooo<; XOPITO<; 12 IJI'JVWV KOI nOpOTOOil TI'J<; i5IOPKEIO<;
anonAilPWIJ~<; Tau ocpe:IAOIJEvou unoAoinou KaTe

3 ETil ano TllV apxrK~ I')IJEPDIJilVia M~ll<; Tou.

:..._ "(~ \
~ ...~"

,\

.. .~ .........:::--"

KOTel OUVEnEIO, TO O<pEIAOIJEVO UnOAOinO Ba ~OQ>A11BEi ana TOV OcpEIAETI1 KOTel TO OUOTI11JO
Tl1<; aUv9ETf'l<; TOKOXPEOAUaiac; IJE TI'}V KOTaf3oM (19) OUVE)(WV ETi)OJCa>V TOKOXPECa>AUTIKWV

N""

,/fl~~rt'~Ca>V.
.t. . '''flv

01 TOKOI Tl'}<; nEpiOOoU XelPIToc; l>11AOl>f} ana TI'}V

., v

~.~;:' t<.:'~/ib~ibXPEOAUTIKi)<;
nEpiOOOU TOU, Aoyi~OVTOI KelBE hoc;.
"QN
""'~"' : :;_,~ :~ :. ~ ~ i~ s 2 .
- 01 TOKOI OUTOi Ba KEq>aAOJOnOIOUVTOI

01~01~2010

,-. ... . ..:.:-

~\ ~~
.. :-~\. :_.~-.~-~.-,.~Y.j ~-~-~
.. ------d - _ ..
-- .: _;._.""

::;:::~

TOU

00'JEiOU

KOI 8o an<lTf.AiaoUV

.JJOlJ

Eva~

IJE TI'}V

1JE

TO

Op)(1K6

IJExPI T11V

EvO~I'}

T11<;

T11<; TOKOXPEOAUTIKf}c;

oq:iAOIJEva

H npWTI'} TOKOXPEOAUTIKf} Z>0011 80 KOT0(3AI'}BEi T11V 31/12/2011.


To OOVEIO XOPI'}VfiBI1KE IJE TOU<; Ell>IKOTEpouc; 6pouc; KOI

un6J.o1n0

OUIJcpwViE<;

Ev<J

nou

nEpiA01J(3clVOVTOI OTI1V unoypa<pEiOO OU1J(3aOI'} KCI TI1V En' OUTf}c; npooBETI1 npc]~, IJE TOU<;
onoiouc; 6pouc; 0 KaB' OU l>EV EXEI OUIJIJOpcpCa>BEi KCI Ell>IKOTEpa:

1. !UIJcpCa>VC IJE TO elp9po 1 Tl'}<; crUIJf3a011<;, 11 Tpcln~a napE){EJ OTOV ocpEIAhl1


TOKOXPEOAUTIKO OOVEIO nocrou 40.000 crUIJcpCa>va IJE TO KOTCOTCTIKO Tl1<; KOI Tl<; ICJXUOUOE<;
ano<paOEJc; TCa>v NOIJIOIJaTIKwv Apxc.i>v.

2. !UIJcpCa>VC IJE TO elOBpo 2 Tl1<; OU1Jf3a011<;, TO napanelVW OOVEIO Ba XPI'}OIIJOnOJI'}BEi


anOKAEIOTIKel VIC EnJOKEUf} npWTI1<; KaTOIKiac;.

3. To EniTOKIO nou En1(3apUVEI TI1V CVCa>TEpCa> OOVEIOTIKf} OUIJ(300I'} opi~OI OTO ~

1 T11<; OUIJf3aOI1<;.
4. !UIJcpCa>VO IJE TO elpBoo 6 T11<; OUIJ(300I1<;, TO OUVOIJOAOVOUIJEVO OOVEIO Ba ~cxpAJ'lBEi
ana TOV OcpEIAhl'} KOTel TO OUOTI11JO T11<; OUVBETI'}<; TOKOXPEOAUOiac; IJE TI'}V KCTaf3oM (19)
cruvExwv ETi)OJCa>V TOKOXPEWAUTIKWV Z>6crECa>V, OTic; onoiEc; l>Ev cruJ.mEpiACIJ(3clVETOJ KOI EVTOKI1
nEpiOOoc; Xelprroc; TpiWV (3) IJI1VOOV nEpinou. OJ Z>60E1c; 8a KOTa(3clMoVTOJ T11V TEAEUTaia 111JEpa
KelBE houc;. H npWT11 TOKOXPEOAUTIKi) Mol') Ba KOTOf3A11BEi OE EVO Toe; KOI TpEI<; 1Jf}VE<;
nEpinou ana TI')V npc.i>TI1 EKTCIJiEU011 TOU l>CVEiou, f}TOI TI')V 31 11 -12-2007. H KelBE IJiO
TOKOXPEOAUTIKf} l>OOI') nEpiACIJf3elVEI TOV TOKO nou npoKUnTEI ana TO KelBE cpopc] OcpEIAOIJEVO
unOAOinO KEcpelAOIO IJE TO EniTOKIO TOU elpBpou 4 TJl<; crUIJf30011<;, KaBwc; KOI TO XPEOAUOIO nou
avaAoyEi OE KelBE 60011, 6nwc; auTi) 6IOIJOpcpc.i>vETal IJE TO KcJaE cpopc] ICJXUOV EniTOKIO OTI1 M~
Tl1c; 600ECa>c;.
OJ TOKOI Tl1<; nEpiOOOU XelPITO<; AOyi~OVTOI KelBE ETO<;.
- 01 TOKOI OUTOi Ba KCTa(3clMOVTCI CVel hoc; 6E60UAEUIJEVO.

5. !UIJcpCa>VC IJE TO apBpo 7 Tl1<; OUIJf3aOI1<;, OE nEpinTWOI') nou KCBUOTEPiTOJ 11 60011 f)


TIJJiiJO Tf'l<;, f} OE nEpinTCa>OI1 nou KOBUOTEpEiTOI 11 ~OcpAJ'1011 &60UAEUIJEvWV TOKCa>V KOI ~OOwV
OUIJcpWVEiTOJ OTI f'1 TpcJnE~C l>IKOIOUTOI VO KaTOAOyi~l Ca><; TOKO UnEP111JEpiac; 2.5 EKOTOOTICiEC
UOV06.EC nelVW ana TO OUU(30TIKO EnJTOKIO, nou ICJXUEI y1a TI1V KOTI')yopia CUTf} TCa>V l>OVEiWV
OTI'JV Tpeln~a. 0

uno,\oyi~m

T6Koc; unEpi'JIJEpiac; Ba

an6 TI1V . npwTI'J JliJEpa TI'Jc;

KOBUOTEP110J'l<;. 01 TOKOI unEP111JEpiac; nou npoKumouv Ba npomiBEVTal OTI'J Al')~mp6BEOIJI1


l>0011 CVel E~el1JI1VO KOI Ba OVCTOKi~OVTOI.
Enicrl')c; OUIJcpWVEiTOI OTI OE nEpinTWOI1 nou Ba KCBUOTEpEiTCI 11 E~OcpAI')011 56crl')c; f)
5

TIJ~IJOTc)(; Til<; ~ OE nEpinTWOil nou K09UOTEpEiTOI ll ~q>AI"JOil 6EOOUAeUIJEvWV TQK(I)\.

E~Ot5WV ~ OE nEpinTC.OOil nou 0 oq>EIAETI"J<;

EuAov:

npo~EOIJiO ~ VI~

K09E

W EKriAilPOOVEI TOU<; OKOnouc; TOU OOV~~~ .

na~f3aall 6pwv T:<;

napouaac;. O~IJ~OOil~ EK IJEpouc;

oq>EIAETil<; VIVETOI UAEPiliJEpoc; XWPI<; KOIJIO EIOOnOII"JOil, En1TOV'1 ll OMil OXAI"JOil.

~q..~W
~
H TP7i'l~:~.tf:.z

OTI<; napanavc.o nEplnTOOOEI<; ExEI TO 61KOiWIJO, IJETO TI"JV napoOO TC.OV TpiWV (3) IJilVOOV OrtO
Tfl'J" .( (\~~;\
.
,.

OVOW~OEI TO ~~yo).o
TOU ~6<pA.,TOU noaou TOU 00viou, TO onoio K09iOTOTOI ono Til<; KOTOyyUiac; All~npOe~OJlO
UnPiliJEpia TOU Oq>EIAETil, VO KOTOVVEiA1 TllV napouaa aU1Jf3aOI"J KOI VO

KOI anOITI"JTO KOI En1f3apuVETOI IJE TO En !TOKIO UnEPiliJEpioc:; nou OVOq>EpETOI OTI"JV npollVOUIJEVIl
nap6ypaq>o.
6. H TpOnE~ VIC Til 6IOOq>OA101l TWV anOIT~OEWV Til<; nou npoEPXOVTOI an6 TO

npoKEiiJEVO oovEio, ExEI To 61KaiWIJO va EVVp04JEI uno9~KI"J, IJE 136a11 TllV napouaa au1Jf3aa.,,
OUIJQ>C.OVO IJE Touc; 6pouc; nou nEPIVpOQ>OVTOI OTO ap9oo 10 TI"J<; OUIJf3aOI"Jc;.

7. IUIJQ>WVO IJE TO ap9po 11 TI"Jc; aUIJf3aOI"JC", ll TpOne<o (51KOIOUTOI va KOTayyEiAEI Til


aUIJf3a01l OUT~ TOU OOVEiou KOI VO TO KI"JpU~ OIJEawc:; All~lnp09EOIJO KOI OnOITilTO, VO
anOIT~OEI (5 TllV E~OQ>AilOI"J oA6KAilpoU TOU OVE~OQ>AilTOU nooou TOU KEq>aAoiou, TWV TOKWV

KOI Ao1nc.i>v En1f3apUVOEWV, OE nEpinTWOil nopaf3aallc; onOIOU6~nOTE opou Til<; OUIJf3aOI"J<;


ouT~<;, nou Eival 6Ao1 oumc.i>&1c; KOTO PI"JT~ OU!Jq>c.ovia.

8. Iu!Jq>WVO IJE TO ap9po 16 Tile; OU1Jf300I"Jc;, IJEXPI va E~OQ>Ail9Ei TO OOVEIO, ., OU1Jf30all


OUT~

(51EnETOI ono Tl<; 6IOTO~I<; TOU N. 4332/29 onwc; Tpononol~91lKE KOI OU!JnM'Ip0091"JKE

OPVOTEpa KOI IO)(UEI Trope IJE TO ap9po 26 TOU N. 1914/90 KOI ono TO N..ll Til<; 17.7.23 nEpi
EI(51Krov 6IOTO~EWV Eni AvwvuiJWV ETOIPEic.i>v.
ITo nAoima (5 Tile; napanavc.o ou1Jf3aollc; KOI Tile; En' ouT~c; np6a9ETI"Jc; npa~c;
Klv~91lKE OPXIKO o un' api91J.

228-67-001017-69 6avEIOK6<; AovaplaOIJO<;.

TI"JV 27.7.2012 OVOKA~91lKE ll 06EIO AEITOupviac; Tile; Tpane<ac; KOI OUT~ TE91lKE OE
K09EOTc.ilc:; Elt51K~c; EKK096piOI"J<; TOU ap9pou 68 V. 3601/2007, EVW OUIJQ>WVO IJE TllV

4/27.7.2012 on6q>aoll Tile; Enrrpon~c; Mtrpwv E~uviovai"J<; Tile; Tp6n~ac; Tile; E.MaOOc;, ll
EvvOIJil OXEOI"J nou anoppE1 an6 TllV nopanavc.o ou1Jf3a011 6E 1JETOf31f3aOTilKE OTilV Tp6ne~o
ne1pa1c.i>c;, aMa napEIJEIVE OTilV ATE VEE KOI 11 OQ>EIA~ IJETaq>p911KE aVTiOTOIXO OTov IJE
ap191JO 526-67-007320-04 AovopiOOIJO.
0 Ko9' ou napaf3iaae Touc:; 6pouc; Tile; avc.oTpc.o ou1Jf30allc; KOI Ko9uOTEPilOE TllV

E1Jnp69EO!Jil KOI TOKTIK~ E~UnllPETilOI"J Tile; niOTC.OOilc; KOI ETOI KOTEOTil OnOITilTO KOI
AI"J~Inp69ro1Jo oMKAilpo TO noo6 Tou oovEiou, o &

un' ap18. 526-67-007320-04

AOVOPIOOIJ6c;, nou TllP~91lKE KOTO TI"J OUIJQ>WViO !JOe; OTO nAoima Tile; unovpaq>Eiallc;
OU1Jf300EWc;,

nopouaiaaE TllV

18/08/2016, ~TOI TllV lliJEPOIJilViO KAEIOiiJOTOc; TOU

AOVOPIOOIJOU KOI IJETOq>opac; OE OpiOTIK~ K09UOTEPilOil, OUVOAIKOU noaou EupriJ nEVrJVTG


EnTa XIAIClOOJV ~GKOOifiJV TPUlVTG EnTG KGI nEVTE AEnTriJV EupriJ 57.637,05.
0 K09' OU napa Tic; EnOVEIAiliJIJEVEc; OXMOEic; IJO<;, 6EV npoo~.A.9E npoc; E~6q>Ail01l TOU
6

. ' : ),
.....-\_
-,

nopanovoo nooou, we; EK TOUTOU, KOI Z>uVOIJEI TOU op9pou 7 KOI 11 Tile; crUIJI3aOilc; OOVEiou
,, _:.:: ;-,$-;~--;, l$'f1~iAOIJE 6nooc; EXOUIJE Z>rKoiwJ,Ja TllV we; ovoo crUIJ(300il KOI TllV En' ouT~c; np6o8ETI1 np6~

:J:t,'~t-t~4?~W1morci>VToc; OTOV K08' au TO OPIOTIKO KAEiOIIJO TOU EniZ>IKOU AoyopiOOIJOU KOI TO unoAoln.O
>:(~~~'Lfz~ ;~lnBfi'fiPoe:KUlJIE
OE (36poc; TOU KOTO TllV lliJEpaiJilVio Tile; IJETO<popoc; Tile; O<pErMc; OE OpiOTIK~
~c <$ 9 2
.
r\. .:...... ...

"'KcifffiOTEPilOil, IJE TllV on6 09/09/2016 E~WZ>IKil OXAilOil -KOTayyEAio-np6oKAilOil-Z>~,\woll,


nou EniZ>091lKE OE OUTOV, 6nooc; npoKUnTEI an6 TllV un' opr8. 663r'/14.09.2016 'EK9EOil
EniZ>0C111c; TOU

~IKOOTIKOU EniiJEA!lT~

TOU nPfalTo6nu:iou

"E6ooa~

Aa(apou lopavi61'1 KOI

ETOI WWPiOOIJE OTOV K09' OU TO OpiOTIKO WiOIJ,JO TOU EniZ>IKOU AoyopiOOIJOU KOI TO noo6 nou
npoEKUlJIE OE (36poc; TOU KOTO TllV lliJEpoiJilViO KAroiJ,JOToc; TOU AoyoprOOIJOU KOI IJETO<popoc;
Tile; O<pErMc; OE OpiOTIK~ K09UOTEPilOil, ~TOI TllV 18/08/2016 TO noo6 TCA>V 57.637,05.
'OJ,Jooc; IJExPI O~IJEpa 0 K09' OU opvEiTOI ~ K09UOTEPEi TllV KOTof3oM OUT~.
'Onwc; npoKunu:r

on6 TO

oVTiypoq>o Tou

un' opr91J.

526-67-007320-04

,\oyopiOOIJOU, K09ci>c; KOI TCA>V npo OUTOU TllP119EVTWV yro TI'JV OVWTEpoo crUIJI3aOil,

01

KOTo(3oAc;

nou npayJJOTOnOIOUVTOI ana TOV CJVTiZ>IKO EiVOI CrrOKTEc; KOI Z>v OVTOnOKPiVOVTOI OTic;
lliJEPOIJilViEc; KOI TO noo6 Toov 00aoov nou xouv TE9Ei (360Er Tile; IJETO~u J,Joc; OU1Jf30ollc;.
IuyKKPIIJEVa, OnCdc; npOKUnT1 ano TO anoanaOIJGTO TCdV AoyaplaapciJv, 01
TdUTOic; KOTapoAEc; nou npaypaTonon1911KOV ano TOY Ka9' OU y1a TI'IV EV AoyCd
OUIJ(JOOI'I Eival 01 ~c;:

1. IT1c; 01-03-2013 noaa 248,02


2. ITic; 08-05-2013 noao 302,41
3. Inc; 26-03-2015 noaa 50,00
0 Ka9' ou ou6tv noao EXEI KOTaBaAEI EKTOT!1

Qc; EK TOUTOU, IJE (3COil Tic; OVWTEpCA> OU1Jf300Eic; KOI onwc; npoKUnTEI one Touc;
TllPI19EVTEc; yro OUTEc; AoyopiOOIJOUc;, ucpiOTOTOI auvoAIKO XQECdOTIKO unoAOinO Tnv
18/08/2016 CJ Bilpoc Tou Ka9' ou noqou EupciJ ucrrc)y nEYriVTa noailpCdv
x1A1a6Cdv nVTaKoaiCdv oyaoVTa EVYEa Kal EBaouiJYTO niVTE AEQTciJv 154.589,75

EnrnMov, OUIJq>wvo IJE TO KOTOXWPil9EVTO KOTO Tau Ko9' ou ET~oro OTOIXEio Tau
OUOT~IJOToc;

09ETilOilc; UnOXPEWOEWV KOI KOTOyyA8EIOWV OUIJ(300ECA>V E~llYI.JEVCA>V on6 TO

miOili.JO opxEio Tau TErpEaia IJE 'liJEPOIJ'lVio 07/09/2016 npoKUnTEJ OTJ:


A) YqiOTOVTOI (Japq OTI'IY OKiYI'ITI'l nEpiOUOia TOU K08' OU (uno9fiKc; -

np00111JEIW01c;)
B) YqiOTaVTal oqEIAtc; pqaAou U'IJOuc; npoc; h~:pouc; niOTCdTEc;.

Ano TO OVWTEpw EKTI9E1JEVO, npoKUnTEI OTI uq>iOTOTOI EniKEiiJEVQ<; KiVl>U",


IJEivouv ovrKovonoillTEc; or nopanavw onorr~m:rc; !JOe;, ZSEOOIJE:vou 6Tr unapxEr KivZ>uv\
l\

ll

onO/V\OTpi(I)(J(1)<;, OnOKpUqJEWc; KOI yEVIKWc; 0/\/\0IC.OOE(I)<; TWV KOTOO)(ETWV

~~;;~.

nEpiOUOKlK~ ;:; ~,.' ,.

.f''q_o~\(; ,,
,1~"1!~!),; f).

OTOIXEiWV TOU oq>EIAETil !JOe;.

. / .J{f: .:J ;.. :~...\

EnEii5rj, ou!Jq>wvo IJE To 6p9po 682KnoM KoTa TllV e:rZ>rK~ Z>ro~rKooio Twv ~~~

683 E:wc; 703 TO Z>rKoOT~pro, oe: e:ne:iyouoe:c; ne:prmc.OOErc; ~ yra va onOTpane:i e:n.r~ij.(~v~ \
0'

'

' .. '

. -

Kivl>uvoc;, 1Jnopow va ZSrOTa~ouv a~rcrrrKa IJETpa yra TllV d;aoq>c]Aroll ~ ~OT~piJarf EV6c; . ..\
J_

l>IKOIWIJOToc;

~Til pU81J101liJIOc; KOTCOTOOilc; KOI VO TO IJETOppU81Ji~OUV ~ VO TO OVOKO~?uv.

EnEiyOUOEc; nE:plnTWOEic; ~ npoc;

anOTpon~ e:nrKEiiJEVOU KrvMvou Kar anooKonouv aKprf3ci>c; OTilV anoTpon~ (3Mf31lc; Tau

Z>IKOIOUXOU TOU ZSIKOIWIJOTOc; KOI EiVOI IJETpa EnEiyOVTO KOI OIJEOOU EKTEAEOE(I)<; {An 676/1969
Apx.N KA 284, An 545/1968 NoB 16, 1168).

EnE1iSrj, outJcpwva IJE TO 6p9po 707 KnoM, TO

6rKacrr~pro Z>rKarotrrar va ~rOTa~r

we;

aoq>aAIOTIKO tJETpo Til OUVTilPilTIK~ KOTOO)(EOil KIVIlTWV, OKI~TWV, EtJnpaytJOTWV Z>IKOIWIJCTWV


EnOVW OE OUTO, anOIT~OEWV KOI VEVIKO 6Awv TWV nEpiOUOIOKWV OTOIXEiWV TOU Oq>EIAETil, EiTE
f3pioKoVTar OTa xE:pra Tou Oq>EIAETil EiTE TpiTou.

EnEii5rJ (I)<; EnEiyouoa nEpinTWOil VOEiTOI EKEiVIlll onoia


ZSIKOOTIK~c; napEtJf3aOI1c;

XP~l;1 OtJEOOU pU8tJim:wc; 610

we; EK Tile; OVOVKilc; TOXEiac; anOAOUOEWc; TOU OOq>OAIOTEOU OUOIOOTIKOU

ZSIKOIWIJOTQ<; EK tJEpouc; TOU ZSIKOIOUXOU, ETOI ci>OTE VO anoq>EUX8Ei ano Til f3pa6UTilTO EniAUOilc;
Tile; 6raq>op6c; vo n~ll8Ei ouarci>allc; KOI avan6Tpemoc; Kiv6uvoc;, o onoioc; ucpiOTaTar oTOv ll
E~ OUTOU anEIAOUIJEVIl (3ACf31l EiVOI e:yyuc; KOI EniKPEtJETOI Eni TOU npCVIJOToc; ~ TWV 6ra6iKWV.

EnEii5rJ UnOPXEI 00(3ap6c; KiV6UVo<; VO tJilV tJnOpEOOUIJE VO IKOVOnOI~OOUIJE TllV


anaiTilO~ !JOe; KOTO TOU K08 OU A6yw, nr8ov~c; tJEiWOilc; Tile; nEpiOUOiac; TOU KOI OUVKEKPIIJEVO,

6EOOIJEVIlc; Tile; OcpEpYYUOTI1TOc; TOU, ll onoia npOKUnTEI ano T11V 1-111 anonAilPWIJ~ TWV
outJ(3aTrKci>v TOU unoxpe:ci>oEwv, ouVTpE:xouv A6yor Tooo an6KpUIIJilc; Twv ne:prouaraKci>v
OTOIXEiWV TOU K08 ou, 000 KOI IJET0(3if3a011c; OUTWV, 6ov 6nwc; Allcp8ouv IJETpa yra TllV
l;aoq>6AIOI1 Tile; OnOITilO~c; tJOc; EVOVTiOV TOU KOI tJExPI TllV TEAai61Kil Enrl>iKOO~ Tile;.
ne:parTpw KaTe Til Z>raTO~Il Tou 6p8pou 982 nap.l KnoMrK, ll anoia e:q>ap!Jo~ar
KOTO TO ap8po 712 nap.l EOOcp. f3' TOU ilSIOU Kci>6JKO KOI OTil OUVTilPilTIK~ KOTOOXEOil,
I.JnOpoUV VO KOTOOXE80UV OTO XEPIO TpiTOU : a) XPiltJOTIKEc; OnOIT~OEic; EKEiVOU KOTO TOU
onoiou OTpEcpETOI ll EKTEAEOil KOTO TpiTwv IJil E~OpTWtJEVEc; ano OVTJ napox~ ~ anOIT~OEic; TOU
KOTO TpiTWV yra IJET0(3if3aoll Tile; KUpiOTilTOc; KIVIlTcilV IJil E~OpTWIJEV'l ano OVTJnapox~, KOI (3)
KIV11TO np6ytJOTO nou f3piaKOVTOI OTa xtpra TpiTou.
E~aMou, ll KOT08EOil XPiliJOTWV OE TpCn~a, tJE TllV anoia OnOOKOnEITOI Kupiwc; ll

aacpaMc;

cpuAo~ll

Twv

XPiliJOTwv

Tou

KoTo9E:Til,

cptpEr

To

xapaKT~pa

avci>tJOAilc;

napaKOT08~Kilc; KOI OUVEnci>c; EXEI En' OUT~c; EcpOptJOV~ ll 6JOTO~Il TOU ap9pou 830 nap.1 E60cp.

f3 AK au!Jcpwva tJE TllV onoia Eni avwiJaAou napaKaTa8~Kilc; roxuouv, aE nEpimwoll


8

Jb , \

l>IKOiWIJO EiVOI l>UVOTOV VO d;apTOTOI an6 aipEOil ~ np08EOIJiO.. ru!Jq>WVO IJE Til 8e:wpia,_KOI
TllV VOIJOAoyia TO aoq>aAIOTIKO IJETpa l>IOTOOOOVTOI

:-,..$

OJ.Iq>I~Aiac:;, 01 ~IOTO~Eic; VIC TI''JV napaKOT08~Kil KOI ll ~IOTO~Il TOU ap8pou 827 TOU i~IOU

KW~IKO, aUIJq><.llVO IJE TllV anoia 0 8E1JOTO<pUAaKOc;, OV 0 napaKOT08ETilc; anarrEi TO npOyJ.IO,


/

" ' f\J~

:,~.~;';~i.AJ:: va TO anoo<ilOEI KOI av OKOJ.IIl &v EXEI nEpaaEI 11 npo8Ea1Jio nou opia81lKE v1a Tl1
. P-r E::-f-7:
/i)~';~V~I1 ((3.\. An 189/2002 Ei\Mvll 43, 1699, An 830/2003 Ei\Mv11 45, 176, An 1623/1995
1 ~~~ e ...,<:o1 4

. ..-.:~\1-~ll39, 133).
An6 TO

'..; r

napanavw npoKunTEI OTI

~uvmm va KOTOOXE8Ei avavKaOTIK<ilc; ~

OUVTI1PI1TIKWc; TO noo6 Tile; XPI11JOTIK~c; KOT08EOE<.Ilc; OTilV Tpan~a an6 TO ~CVEIOT~ TOU
KOT08Erll OTO xEPIO Tile; Tpan~ac; <.llc; TpiT11c; npoc; IKOVOnOillOil ~ E~Oaq>OAIOil Tl1c; anOIT~OE<.Ilc;
nou o np<ilToc; ExEI KOTa Tou &uTEpou, ts1cm anoTE.\Ei anaiT110T1 Tau KOTa8trll KOTa Tile;
TpanE~ac; npoc; an~oa11 Tou Ev .\6vw noaou, npoEPXOIJEV11 an6 T11 cru1Jf3aa11 av<iliJOA11c;
napaKOT08~KI1c;

nou ExOUV KOTOpTiOEI, 11 onoia t5EV E~OpTOTOI an6 OVTinapox~ (np(3A. OMn

19/2001 Ei\Mv11 43, 79, An 358/2004 EEJ.In~ 2004, 581, nov. Ma~, KOTaaxEa11 Tpan~K<ilv
KOT08EOE<.IlV IJETO Tl1 8011 OE IOXU TOU ap8pou 24 TOU V. 2915/2001, OE NoB 50, OEA. 637
En.).

Ena6q, aUVTPExEI EnEivouaa nEpinT<.Il011 KCTa VOIJO 6nwc; ~1max8ouv acrq>OAIOTIKO


IJErPO VIC TI1V npOOTOaiO T<.llV CV<.IlTEp<.ll anOIT~OEWV IJO<;, uno Til IJOpq>~ T11c; OUVTI1PilTIK~c;
KOTOOXEOI1c;, KOI ETOI VO ~EOIJEU80UV TO KIVIlTO nEpiOUOIOKO TOU OTOIXEia, TO onoia (3piOKOVTOI
OTa xtp1a TpiTwv, v1a va ~aaq>OAI08Ei IJE avavKaOTIK~ EKTEAEOI1 En' auT<ilv 11 1Kavonoi11a11 Twv
anaiT~OE<ilv

JJOc;, 6Tav E~n.\1a8ouv IJE EKTEAEOT6 TiTAo ((3.\. EVts. Ancxp. 23867/1993

MnA811vwv).

16iCdCc OITOUUOOTE YO UGC 6o9Ei n ii6EIG YO KQJllaxOUUE QUVTODOTIKil EIC


XEipac GUTciJV OTIC OOOiEC KOIVOOOIEiTGI 0 napoUaa,

C!K

anaiTI'JOil Tou Ka8' ou KaTil auTciJv, Toao napoUqac

oao

VEVVI)9Ei ano TI)V ucpiOTilpEVI) pETa~U Touc; OXEOI),

aE

TQiTCIJV, Kii8E XPiliJGnKq


KGI utAAouaac. nou 9a

00010 UqJoc; avEA9EI TOUTI),

IJExPI TOU noaoU TCIJV EUpciJ EKGTOV OEVqVTa TEaailpCaJV

X1Aiii6CIJV OEVTGKOOiCIJV

oy6oVTa EVVia Kal E(i6opqVTa niVTE AEOTC'ilv 154.589,75 nAiov TOKCIJV KGI
E~06CIJV

GOO 19/08/2016.

EnE16q, 11 OOUVEnEIO TOU K08' OU VO EKnAilPWOEI Tic; npoc; 111JOc; unoxpEWOEic; TOU,
KCTatsEIKVUEI TI1V EAOTTCOO!l Tile; nep1ouaiac; Tou.

EnE16q, uq>iOTOVTOI oq>EIAEc; Tou Ka8' ou Kal npoc; trEpouc; OOVEIOTEc;.


EnE16q, wanou va EK~IKOOTEi 11 aiTI10I1 OUVT11PI1TIK~c; KaTaaxea11c; uq>iOTaTal o
KiV~uvoc; VO OnEUOEI 0 Oq>EIAEr11<;, KOI EiTE VO EKnOI~OEI ~ ts1a8EOEI Til IJEMOUOC VO KOTOOXE8Ei

nEplouaia Tou, EiTE va TI1V Emf3aptJVEI IJE EVtxupa, uno8~KEc; ~ np00111JEIWOEic;.

EnEI6q, uq>iOTOTOI Kivtsuvoc; KOI an6 TI1V nAEUpa aMwv OOVEIOTWV, va ~EOIJEUOOUV
TI1V nEpiOUaia TOU oq>EIAET111JE aMEc; OUVTI1PI1TIKEc; ~ OVCVKCOTIKEc; KOTOOXEOEic;.

EnE16q, 0 Ka8' OU1 IJGc; ocpEiAEI TO noaO TCIJV EupciJ EKGTOV nEVqVTa TEaailpCaJV
XIAI06CIJV OEVTGKOOiCIJV oyi50VTG EVVEa KGI E(ii501JrlVTG OEVTE AEnTciJV 154.589,75

nAtov TOKCIJV KGI EI;Oi5CIJV ano 19/08/2016, TO onoio napil Tic; EOGVEIAI)IJIJEVEc;
9

OXAiJOEic; IJGc; apvi"rGIIJGc; KGTGpQAEI.


EnEii50,

nooc On<Xpuyrj TOU OVC.alTEOW KIV~UVOU. ~!KOIOUUOOTE VO 'QTQOOllt

.
.
.
.
En!nooq8ETO, VO EK008E! nooqOOpiVQ 6IOT0Yn,

UE TOV OnO!O 80

~IOTOX80UV

OUTEC

~\ \,

n~~~ ~ '
.!'-.

onoiEc KolvonoiEiTOI n naoouaa.


auTc.i>v.

b!Exo EKOOaEwc ano<OOOEwc Eni me; ngpouaac; aimanc;.


EnEii51\ KOTO TllV nay1a 8Eoopia

L\IKOOT~piO

;o -a'"

we TpiTg. va unv EE()(J)Maou\l anarrrioec Tou Ka8' ou ~~;~~f0:~


-

KOI VOj.JO.\oyia nOpExETOI ll ~UVOTOTilTO OTO

aac;, VO ~IOTclf,ET OUVOAIKO TI'J OUVTI'JPI'JTI~ KOTOO)(EOI'J, 6.\wv TWV nEpiOU~OKOOV

OTOIXEiWV TOU K08' OU EiTE KO! OOplaTO TOOV OTOIXEiWV Tile;, (MnpaKOTOOUAac;, Aocpa.\laTIKO
MtTpa, A8~va 1994), ~ixc.ax; va avacpEp8ouv To OVTIKEii.JEVa nou nptnEI va KOTOOXE8ouv
(ITOup6nouAoc; EK~. 1979 ap8p. 707 nap. 113).
EnEii5q, KOTO TOU KIV~UVOU Oj.JEOI'J<; EKnOii'JOI'J<; TOOV nEpiOUOIOKWV OTOIXEiWV TOU K08'

OU, ll ETOipia j.JO<; npooTOTEUETOI j.JE TI'JV Enlj3oM an6 TO L\IKOOT~piO Iac; TOU aacpa.\IOTIKOU
IJETpoU Til<; OUVTflPilTIK~<; KOTOO)(EOI'J<; (ap. 707, 712 Kno.\.1\.) KOTO K08E KIVI'JT~<; KOI OKiVIlTil<;
nEpiOUaiac; El<; XEipac; TOU K08' OU ~ El<; XEipac; TpiTou, onou~~nOTE KOI OV OUT~ EUpiOKETOI, KOI
EnOj.JEvc.ax; ~IKOIOUj.JOOTE VO ~ll~OOUIJE TllV Emj3oM TOU.
EnE16q, OTO ap8po

983 TOU KnoM, onc.ax; ll nap. 4 npoarE81'JKE IJE TO ap8po 57

you v. 3994/2011 (CI>EK A' 165/25-7-2011), opil;era1 OTI: 1. H KOTOO)(EOil OTa XEPIO TpiTou

yiVETO! IJE EniOOai'J OTOV TpiTO KOI OE EKEiVOV KOTO TOU OnOiOU OTpEcpETOI ll EKTEA011
EVYPOcpOU nou npEnEI VO nEPIExEI, EKT6c; ana TO OTOIXEia TOU ap8pou 118 KQI a) 0Kplj3~
nEplypacp~

TOU EKTEAEOTOU TiTAOU KOI Til<; anaiTilOil<; 1360EI TOOV onoioov yiVETOI ll KOTOO)(EOil,

l3) TO noaa VIO TO onoio Emi36METOI ll KOTOO)(EOI'J, y)

En!TOV~

npoc; TOV TpiTO VO I.JilV

KOTOf30AEI OE EKEiVOV KOTO TOU onoiou yiVETOI ll EKTEAEOil, ~) ~IOpiOj.JO OVTIM~TOU nou
KOTOIKEi OTilV nEplcpEpEIO TOU i~IOU EIPilVOOIKEiOU ~ OTilV E~pa TOU npOOTOOIKEiOU Til<; KOTOIKiac;
TOU TpiTOU, OV EKEivoc; UnEp TOU onoiou yiVETOI ll EKTEAEOil ~EV KOTOIKEi OTilV nEplcpEpEIO TOU
EIPilVOOIKEiOU Til<; KOTOIKiac; TOU TpiTOU. 2. To Eyypacpo nou npoopil;ETOI VIO EKEiVOV KOTO TOU
onoiou yiVETOI ll KOTOO)(EOI'J npEnEI VO TOU Eni~08Ei TO apyoTEpo IJEOO OE OKTW lliJEPE<;
OcpOTOU yiVEI ll EniOOOI'J OTOV TpiTo, 0M100<; I'J KOTOO)(EOI'J EiVOI OKUpi'J. 3.... 4. fla TOY
KGTGOXEC70 QTO XEDIG niOTCIJTIKOU li5pUUGTOC CaJC TpiTOU TO tvvpamo Emi5ii5TGI OTOY
6pa TOU

li ClE ODOioi51inOTE KGTGOTOUG TOU CBA. EVi5EIKT. 4noA8 41/2012).

EnEii50, apu6610 KGTG TODOY EiVGI TO i51KGOTOQIO TOU TODOU TOC EKTWOOC
KGI Eli51KOTEQG TOU TODOU, OTOY onoio EXEI TOY KGTOIKia YOU 0 Ei5pEUEI 0 TpiTOC. OTQ
xtp1a You onoiou i51EVEpyEiTal o KGTGQXEOo

CBA. Vi5EIKT. M4DQDEIQ 479/20111.

EnEii51\, To L\IKOOT~p1o Iac; EivO! Ka8' uAilv (ap8po

683 nap. 1 KnoM) KOI KOTa Tono

(683 4, 983 4 KnoM) OPIJOOIO YIO TllV EK~iKOOI'J Til<; EV AOyoo ~!acpopc]c;.
EnEii51\

11 napouaa Eiv01 VOIJIIJil, f36o11Jil KOI

aAI'}81v~ KOI eo ano~EIX8Ei IJE tyypacpa.

EnE16{J, KOTOTE81lKE TO un' Op18j.J ..t\C)~a_Q3_9.6......... rpaj.Jj.JOTIO TOU L\.I.A

10

riA TOYI AOfOYI AYTOYJ::


/

:~\~:~~';~ t'iJ1?E TI')V EntcpuAa~l') navr6<; VO~i~OU ~IKOIW~OT6<; ~a<; KCI OOWV KOTO Tl') CJU(j)T11CJI') T11c;

./~'~Y:1 ~: ~

OIT~CJE(J)<; npoorE8oUV

~i;;;vJ'

AITOYMAITE
1. No yivEI &KT~ 11 napouaa ain]~ ~a<;.

2. No A11cp8ouv aacpaAICJTJKa

~tTpa.

3. No XOPI1V'18Ei CJE EIJOc; 11 6&10 anooc; KOTOCJXOU~E CJUVTI1P11TIKO, npoc; ~aacpaA1CJI')


TOOV OVOcpEpO~EVOOV CJTO ICJTOPIKa anaiT~CJEWV IJO<;, El<; XEipac; GUTfdV one; onoic;

KOIVOROIEiTGI 1'1 napouoa, De; TpiTWV, KG8 XPI"II.IGTIKI\ anaiTI'IOI'I TOU Ka8' OU KGTG
GUTfdV, TOOO napOUOGf; 000 KGI uEllouoac, nou 8a yEW118Ei ano TI'IV UcpiOTGIJEVI'I
IJETG~U

Touc; CJ)(EOI'I, 0' onoto U'IJoc; avEA8EI TOUTI'I, IIExPI TOU nooou TCIJV Eupfil

EKaTov n1\VTa TmaapCIJv xAaaCIJv nEVTaKooiCIJv oyaoVTa EVVta Kat EPaol.lr\VTa


nEVTE AEI"'TfdV 154.589,75 nAtov TOKCIJV KGI ~GaCIJV ano Ttc; 19/08/2016.
4. No EKoo8Ei npoOCIJptv{J ataTGyl\, I.IExPI EK~aaEooc; anocpaaEooc; Eni Til<; napouaac;
OiTI')CJI')~ J.IE TllV anoia eo anayopEUETOI CJE OUTE<; npoc; Tl<; onoiEc; KOIVOnOIEiTOI I') napOUCJO,

we;

TpiTEc;, 11 ~acpAilCJ'l KOBE anaiTI')CJI')<; Tou Ka8' ou ana auTtc;, Tooo naoouaa<; ooo KOI
UEMOUCJO<;, nou 80 VEWileEi ana TllV UcplaTCIJEVI'l ~ETO~U TOUc; CJXECJI'), KOI VEVIKaTEPO ~E TllV
anoia npoowpiV~ ~IOTOV~ eo EntTOCJCJETOI 11 ~CJ~EUCJI'l TWV KOTaeECJEWV TOU Kae' OU, ~TOI I')
anayapEUCJI') OVO.A.I')I.J.IIl<;, IJETOcpopCc;, IJET0(3ij30CJ11c; OnOIOU~~nOTE nOOOU KOI IJE OnOIOO~nOTE
TpOno ana TOU<; AoyapiOCJ~OU<; nou TllpoUVTOI CJTI<; TpiTE<;,

npaCJ8ECJI1c; -

aMay~c;

CJUVC51KOIOUXOU AoyapiOCJIJOU, KOI aAa TO OVWTEpw IJEXPI TOU CJUVOAIKOU nooou TWV EUpfiJ

EKGTOV nV{JVTa TEOoGpCIJV XIAtaaCIJv REVTGKOoiCIJV oyaoVTa EVVEG KGI EIJaOIJftVTG


REVTE AEI"'TfdV 154.589,75 nAEOV TOKCIJV KGI E~GaCIJV ano nc; 19/08/2016.

5. No

KOTO~IKOa8Ei 0 Kae' OU CJTI') ~IKOCJTIK~ IJO<; ~anOVIl KOI CJTI')V OIJOif3~ TOU

nAI')p~ouaiou ~IK11Vapou IJOc;.

Ae~va,

27/09/2016

H nAI')pE~ouaia ~IKI')yapoc;

11

EKf>EIH KATA0EIHI AIKOrPACDOY AITHIHI


AIAAIKAIIA : AICIAI\IITIKA METPA MONOMEAEI

fEVIK6~ Ap161..16~ Kara9Ea11~

5799812016

Ap161..16~ Kara9al')~

920212016

AIKoypacpou

I:TI')V A9~V~ KOI OTO KaTOOTI')IJO TOU npwro01KIOU, O~IJEpa TI')V 2~109120161')1JEPO

" '"\..

, .,_\<~ TETOpTI') KOI wpa 10:16 1JcpavfOTI')K OTO fpOIJIJaTEa TOU MOVOIJEAOU~ npwrol>IKEIOU
\

".~\~

A91')VWV, I:IAEPATOY MAPIA, o II')OIKI')V6PO~ (AI:A 112892)KPETI:H AfAAIA KOI

. :: t ::z: Kart9a ro rraparravw l51K6ypacpo AITHI:HI:.


'

<,~y
. ~~-

!~>

.11

na TI')V rrapamivw rrpa~11 auvr<i)(91')KE 11 tK90I') aur~ rrou urroypacpEral v61JIIJO .

0 I H Karaetaa~

ANt AYIIIfTTd!!::!"Jt"'d:'Pft A {5J8s9)

0 I H f POIJJ.JaTta~

(A~PETI:H AfAAIA
I:IAEPATOY MAPIA

1\ <1,-.,:C, cuoJ...~

Kc>vv

0 I

,t~ c\>~l<o.V vna-4', ,.,..,


t\T7o~ f \ {\'f E!""-\

4'f rt .s~OI

'"Tv

n.'f .

(.(wv \ v")

J.~Lc-z, X<vJ

----~(~\~,~~-------------:>
I