การใช้งาน E-mail

โดย....

สุ นันทา พุทธวรรณะ
ศึกษานิเทศก์ สพท. นม. 1

การใช้ งานอีเมล์ (E-mail)
Windows Live Hotmail
อีเมล์ (E-mail) เป็ นรู ปแบบหนึง่ ของการส่งจดหมายผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ซึง่ มีทงความสะดวก
ั้
รวดเร็ว
และประหยัดกว่าการส่งจดหมายธรรมดา อีเมล์จงึ ถือได้ วา่ เป็ นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ไร้ พรมแดน และเป็ น
ที่นิยมใช้ กนั ทัว่ โลก อีเมล์ไม่เพียงแต่จะพิมพ์ข้อความได้ เท่านัน้ แต่ยงั สามารถส่งรูปภาพและไฟล์รูปแบบต่าง ๆ
แนบไปด้ วยได้ ดังนันผู
้ ้ บริ หารโรงเรี ยนนําร่องในโครงการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา ทัง้ 10 โรงเรี ยน จึงมีความจําเป็ นต้ องมีการใช้ E-mail ในการติดต่อสื่อสารกันเป็ นประจํา เพื่อการ
ประสานงานโครงการฯ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และรายงานความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ระหว่างโรงเรี ยนและ
สํานักงานเขตพื ้นที่ฯ

การสมัครสมาชิก Windows Live Hotmail
Hotmail เป็ นผู้ให้ บริ การอีเมล์ผา่ นเว็บที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในปั จจุบนั เนื่องจากเปิ ดให้ บริการมา
นานและมีความสามารถมากมาย รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูง ซึง่ ปั จจุบนั ให้ เนื ้อที่ในการใช้

งนี ้
บริการถึง 5 GB โดยขันตอนการสมั

ครสมาชิกของ Hotmail ให้ เข้ าไปที่ http://hotmail.com ตามขันตอนดั
1. ที่ชอ่ ง Address พิมพ์ http://hotmail.com ดังภาพ

2
2. คลิก ปุ่ ม Sign up หรื อ ลงทะเบียน

คลิกปุ่ มลงทะเบียน

3. ตังชื
้ อ่ อีเมล์ทีต่ ้ องการ
4. เลือกประเภทบัญชีอีเมล์ โดยเลือกได้ สองแบบคือ @hotmail.com หรื อ windowslive.com
5. คลิกตรวจสอบการทํางานว่าเป็ นชื่ออีเมล์ที่ใช้ ได้ หรื อไม่

6.
7.
8.
9.

ระบุรหัสผ่านและพิมพ์รหัสผ่านซํ ้าอีกครัง้ เพื่อยืนยันความถูกต้ อง
ใส่อีเมล์ที่จะให้ สง่ รหัสผ่านให้ กรณีที่ลืมรหัสผ่าน
เลือกคําถามสําหรับเวลาลืมรหัสผ่านและระบุคาํ ตอบ
ใส่รายละเอียดข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด ฯลฯ

3

เลือกบัญชีอเี มล์

ตังชื
้ ่ออีเมล์
กําหนดรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าใช้ ได้ หรื อไม่
กําหนดรหัสผ่านอีกครัง้

ใส่อเี มล์สาํ รอง

คลิกกําหนดคําถาม
และคําตอบ

กรอกชื่อ-สกุล

10. พิมพ์รหัสสุม่ ที่เห็นจากภาพลงไป
พิมพ์รหัสสุม่

คลิกปุ่ มยอมรับ

11. คลิก ปุ่ ม Accept หรื อยอมรับ เพื่อเสร็จสิ ้นขันตอนการลงทะเบี

ยน

4
การเข้ าใช้ งานและออกจากการใช้ งาน Windows Live Hotmail
การเข้ าใช้ งาน ให้ พิมพ์ http://hotmail.com ที่ชอ่ ง Address และทําตามขันตอนดั

งนี ้
1. พิมพ์ชื่ออีเมล์และรหัสผ่านตามที่กําหนดไว้

พิมพ์ช่ืออีเมล์
พิมพ์รหัสผ่าน

คลิกปุ่ มลงชื่อเข้ าใช้

2. จะเข้ าสูห่ น้ าต่างของ Windows Live Hotmail ดังภาพ
คลิกออกจากระบบ

3. หากต้ องการออกจากระบบให้ คลิกที่ปมุ่ Sign out ที่ด้านบน

5
ส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของ Hotmail

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inbox กล่องรับจดหมาย เป็ นส่วนที่เก็บจดหมายเข้ าทังหมดที

่ผ้ อู ื่นส่งมาให้
Junk เป็ นจดหมายขยะหรื อจดหมายที่ระบบกรองให้ วา่ เราไม่ต้องการ
Drafts กล่องจดหมายร่าง สําหรับเก็บจดหมายที่เราร่างไว้ เพื่อการใช้ งาน
Sent เป็ นจดหมายที่เราส่งออกไปให้ ผ้ อู ื่นแล้ ว
Delete เป็ นจดหมายที่ได้ ลบออกไปชัว่ คราว ก่อนที่จะลบออกไปอย่างถาวรจากระบบ
Contact List สมุดรายชื่อผู้ตดิ ต่อ บันทึกข้ อมูล เช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
รับ – ส่ง อีเมล์ระหว่างกัน

การสร้ างรายชื่อผู้ท่ ตี ดิ ต่ อไว้ ใน Contact List
เราสามารถสร้ างบัญชีรายชื่อของผู้ท่ีตดิ ต่อทังหมดได้

เพื่อความสะดวกในการคลิกเลือกเพื่อการส่งอีเมล์
โดยทําตามขันตอนดั

งนี ้

6
1. คลิกที่ปมุ่ Contact List จะแสดงรายชื่อของผู้ที่เราติดต่อและสร้ างบัญชีรายชื่อไว้ แล้ ว หากต้ องการ
เพิ่มรายชื่อผู้ตดิ ต่อใหม่ให้ คลิกที่ปมุ่ New

คลิก New
เพิ่มรายชื่อ
กลุม่ ที่ติดต่อ

2. หากต้ องการเพิ่มรายชื่อของผู้ที่ตดิ ต่อเป็ นกลุม่ ให้ คลิกที่ปมลู
ุ่ กศรลงที่ Categories ด้ านบน
3. สร้ างกลุม่ ใหม่โดยคลิกที่ New category

4. ตังชื
้ ่อกลุม่ ที่ต้องการ เช่น ผู้บริ หาร 10 โรงเรี ยน แล้ วกดปุ่ ม Save

7

5. ที่ Category คลิกเลือกผู้บริ หาร 10 โรงเรี ยน
6. คลิก ปุ่ ม New เพื่อสร้ างรายชื่อผู้บริหารที่ต้องการติดต่อ
คลิกเพิ่มรายชื่อ

คลิกกลุม่ ที่ต้องการ

7. กรอกชื่อ นามสกุล และอีเมล์ของผู้ที่ต้องการติดต่อ

8

8. เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็ จแล้ วให้ คลิกปุ่ ม Save

การส่ งจดหมายด้ วย Windows Live Hotmail
การส่งจดหมายด้ วยอีเมล์ สามารถส่งถึงผู้รับคนเดียวหรื อหลายคนได้ พร้ อมกัน และยังสามารถแนบไฟล์
ประเภทต่าง ๆ ได้ ทงเอกสารและรู
ั้
ปภาพ แต่ผ้ ใู ช้ จะต้ องทราบอีเมล์แอดเดรสของคนที่เราจะส่งจดหมายไปให้
การส่ งจดหมายให้ ผ้ ูรับคนเดียว
1. คลิก ปุ่ ม New เพื่อสร้ างจดหมายใหม่
คลิกสร้ างจดหมายใหม่

2. ใส่อีเมล์ของผู้ท่ีต้องการติดต่อที่ชอ่ ง To:

9
3. กําหนดชื่อหัวข้ อในช่อง Subject
4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
คลิกเพื่อส่งจดหมาย
พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่สง่
ชื่อหัวข้ อเรื่ อง
พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

5. เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็ จแล้ วให้ คลิกปุ่ ม Send เพื่อส่งจดหมาย
การส่ งไฟล์ แนบไปกับจดหมาย
ในกรณีท่ีเราต้ องการส่งไฟล์แนบไปพร้ อมจดหมาย เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร สามารถทําได้ ตาม
ขันตอนดั

งนี ้
1. คลิกที่ปมุ่ Attach และเลือก File

2. เลือกโฟลเดอร์ และเลือกไฟล์ท่ีเก็บไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการแนบไปกับจดหมาย แล้ วคลิก
ปุ่ ม Open

10

เลือกโฟล์เดอร์

เลือกไฟล์ทต่ี ้ องการส่ง

คลิก Open

3. รอสักครู่ระบบจะทําการ Upload ไฟล์ที่ต้องการส่งพร้ อมแสดงชื่อและขนาดของไฟล์ให้ ทราบ

ชื่อไฟล์และ
ขนาดของไฟล์

4. กดปุ่ ม Send เพื่อส่งจดหมายพร้ อมไฟล์แนบไปยังผู้รับ
การส่ งจดหมายให้ ผ้ ูรับหลายคน
ในกรณีที่ต้องการส่งจดหมายที่มีข้อความเดียวกันถึงผู้รับหลายคน เช่น ส่งอีเมล์นดั หมายระหว่างเพื่อนใน
กลุม่ หรื อส่งอีเมล์เรื่ องงานไปยังเพื่อนร่วมงาน สามารถทําได้ ตามขันตอนดั

งนี ้
1. คลิกที่ปมุ่
เพื่อคลิกเลือกผู้ท่ีเราต้ องการส่งจดหมาย
2. ให้ คลิกเลือกชื่อผู้ท่ีเราต้ องการส่งจดหมายตามต้ องการ

11

3. หากต้ องการส่งถึงสมาชิกในกลุม่ ทุกคนที่อยูใ่ น Contact List ให้ คลิกที่ Tab Categories
4. คลิกเลือกกลุม่ ที่ต้องการส่งจดหมาย แล้ วคลิกปุ่ ม Close
คลิกเพือ่ ปิ ด

คลิกเลือกกลุม่
ที่ต้องการ

5. จะปรากฏที่ชอ่ ง
หากต้ องการดูรายชื่อทังหมดให้

คลิกปุ่ ม
เครื่ องหมาย +
6. ระบบจะแสดงรายชื่อทังหมดให้

เราดู หากไม่ต้องการส่งให้ บางคน สามารถกดเครื่ องหมาย กากบาท
(x) เพื่อลบได้

7. พิมพ์ข้อความ แนบไฟล์ และคลิก Send เพื่อส่งจดหมาย

12
การเปิ ดอ่ านจดหมาย
หากเราได้ รับอีเมล์จากผู้อ่ืน จดหมายที่สง่ มาให้ จะปรากฏอยูท่ ่ีกล่องจดหมายเข้ า (Inbox) สามารถเปิ ดดู
ได้ ดงั นี ้
1. คลิกที่ Inbox อีเมล์ทงหมดที
ั้
่มีผ้ สู ง่ มาหาเราจะแสดงขึ ้นมา
2. คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการเปิ ดอ่าน
3. ระบบจะแสดงรายละเอียดเนื ้อหาของจดหมายให้ เราดู

คลิก Inbox
คลิกเลือก
จดหมาย
รายละเอียด
ข้ อความในจดหมาย

การดาวน์ โหลดไฟล์ แนบ
หากผู้สง่ จดหมายมีการแนบไฟล์สง่ มาพร้ อมด้ วย จะมีเครื่ องหมายคลิปอยูห่ น้ าจดหมาย สามารถเปิ ด
อ่านได้ ตามขันตอนดั

งนี ้
1. คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการเปิ ดอ่าน
2. คลิกที่ชื่อไฟล์ที่แนบมาพร้ อมจดหมาย

คลิกชื่อ
ไฟล์ที่แนบ

13
3. คลิก ปุ่ ม Save หากต้ องการจัดเก็บ และกดปุ่ ม Open เพื่อเปิ ดดูไฟล์

การตอบจดหมายกลับ
เมื่อมีผ้ สู ง่ จดหมายเข้ ามา ผู้ใช้ สามารถตอบกลับได้ เลย ตามขันตอนดั

งนี ้
1. คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการตอบกลับ
2. คลิก ปุ่ ม Reply เพื่อตอบกลับให้ ผ้ ทู ่ีสง่ จดหมายเข้ ามา
3. หากผู้สง่ จดหมาย ส่งถึงผู้รับหลายคน ผู้ใช้ สามารถที่จะตอบกลับทุกคนได้ โดยคลิกที่ปมุ่ Reply all
เลือก Reply
หรื อ Reply all

4. แล้ วพิมพ์ข้อความลงไป เสร็ จแล้ วคลิกป่ ม Send เพื่อส่งจดหมาย
การส่ งจดหมายต่ อให้ ผ้ ูอ่ ืน
หากต้ องการส่งจดหมายที่ได้ รับให้ กบั ผู้อ่ืนต่อ สามารถส่งต่อได้ ทนั ที ดังนี ้
1. คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการส่งต่อ
2. คลิก ปุ่ ม Forward เพื่อส่งจดหมายต่อไปให้ ผ้ รู ับคนอื่น ๆ
เลือก Forward
เพือ่ ส่งต่อจดหมาย

14
3. ใส่อีเมล์ของผู้ที่ต้องการส่งต่อ ที่ชอ่ ง To:
4. ใส่ข้อความและรายละเอียดเพิม่ เติม
5. คลิก ปุ่ ม Send เพื่อส่งจดหมาย
การลบจดหมายที่ไม่ ต้องการ
จดหมายที่สง่ เข้ ามา หากต้ องการลบทิ ้งเพื่อเพิ่มเนื ้อที่ในระบบ หรื อเป็ นจดหมายที่เราไม่ต้องการเก็บแล้ ว
สามารถลบทิ ้งได้ ดงั นี ้
1. คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการลบ ให้ มีเครื่ องหมาย  หน้ าจดหมาย
2. คลิก ปุ่ ม Delete จดหมายนันจะถู
้ กย้ ายไปเก็บที่โฟล์เดอร์ Delete
คลิกปุ่ ม
Delete เพือ่ ลบ

3. จดหมายที่ลบจะเป็ นการลบชัว่ คราว สามารถกู้คนื ได้ แต่หากต้ องการลบจากระบบให้ คลิกที่ปมุ่
Delete ด้ านซ้ าย
4. คลิกเครื่ อหมาย  หน้ าจดหมาย อีกครัง้ แล้ วเลือก Delete
คลิก Delete
อีกครัง้
คลิก ที่ช่อง
สี่เหลี่ยม
คลิก Delete

15
การตกแต่ งและการใช้ งานอื่น ๆ
นอกจากการใช้ งานทัว่ ๆ ไปแล้ ว Windows Live Hotmail ยังสามารถปรับแต่งให้ สวยงามและแก้ ไขข้ อมูล
ต่าง ๆ ได้ อีก เช่น การแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว การแก้ ไขรหัสผ่าน การเปลี่ยนธีมเพื่อความสวยงาม ซึง่ การปรับแต่ง
เพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ เลือกคลิกที่ลกู ศรลงที่ปมุ่ Option

คลิก เลือก
Themes ที่
ต้ องการ

คลิก เลือก More Options
เพื่อปรับแก้ คา่ ส่วนต่าง ๆ

คลิกเลือก เพือ่ แก้ ไข
ประวัติสว่ นตัวและ
Password

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful