MÁI NHÀ - ROOF

Hình dưới minh hoạ ngôi nhà đã được lợp mái.

TẠO HÌNH MÁI NHÀ - ADDING A ROOF
I.1.1 Các loại mái nhà
1. 1. 2. Mái nhà có các loại mái phẳng, dốc - footprint Mái tạo hình bằng công cụ vẽ phác và đùn lên thành tấm có hình dạng bất kỳ - extrusions Mái tạo thành từ khối đặc - from mass instances. Dưới đây là hình dạng 2 loại mái footprint và extrusions.

I.1.2 Tạo mái theo biên dạng mặt bằng - Footprint
1. 2. Đưa màn hình về khung nhìn mặt bằng tầng - floor plan hoặc mặt bằng trần ceiling plan . Ra lệnh bằng một trong các cách sau: Trình đơn: Modelling  Roof  Roof by Footprint. Thanh lệnh: Basics  Roof  Roof by Footprint. Nếu chúng ta tạo mái tại cao độ thấp bên dưới trần trên cùng, hộp thoại xuất hiện để giúp đưa mái lên tầng trên.

3.

4.

Tại đây luôn xuất hiện cao độ trên cùng để đưa mái lên. Nhấn nút Yes - đưa mái lên cao độ xuất hiện trong ô chọn. Nhấn No – không đưa lên, Revit Architecture lại thông báo tiếp nếu mái vẫn ở bên dưới. Khi đó mái được tạo ra xuyên qua tường và có lỗi. Thanh thiết kế xuất hiện.

5.

6.

Tại đây có thể tạo mái theo 2 cách: Nhấn Lines – vẽ hình phác tạo biên dạng của mái (xem phần “Vẽ hình phác”). Nhấn Pick Walls – nhấn chọn bức tường để tạo biên dạng mái. Vẽ bằng hình phác - Lines Trên thanh lệnh nhấn Lines. Dùng công cụ vẽ phác tạo biên dạng mái là một hình khép kín. Có thể là các đường cong và đường thẳng kết hợp.

7.

Dùng tường để tạo mái - Pick Walls. Trên thanh lệnh nhấn Pick Walls – chọn tường để tạo biên dạng mái. Trên thanh Options, nhấn chọn:
o o o

 Defines slope: cho phép xác định độ dốc. Nhấn ON - có độ dốc, OFF - không có độ dốc. Overhang: độ nhô ra khỏi tường của mái nhà. Gõ số.  Extend to wall core: kéo dài đến tường lõi. ON - độ nhô ra tính từ tường lõi.

Nhấn vào các bức tường để định biên dạng (có thể dùng phím TAB để chọn tất cả các bức tường bao quanh nhà thành hình khép kín). Nếu bức nào có chọn ON - Defines slope – có độ dốc sẽ có ký hiệu độ dốc . Kết quả là biên dạng hình chữ nhật màu tím như hình dưới bên trái. Nếu biên dạng nằm trong lòng nhà thì nhấn vào ký hiệu mũi tên đảo chiều để đảo ra ngoài. Biên dạng tạo mái phải là biên dạng kín.

I.1.3 Tạo mái bằng đùn biên dạng ngang – Extrusion
1. 2. Đưa màn hình về khung nhìn hình chiếu đứng, 3D, hoặc mặt cắt đứng. Ra lệnh bằng một trong các cách sau: Trình đơn: Modelling  Roof  Roof by Extrusion. Thanh lệnh: Basics  Roof  Roof by Extrusion.

3.

Hộp thoại hiện ra để chọn mặt phẳng tạo hình phác (Work Plane). Chọn phương án cần thiết và nhấn OK (Xem phần “Hình phác – Sketch”).

4. 5.

Chọn mặt phẳng làm việc. Hộp thoại Roof Reference Level and Offset – cao độ tham chiếu và khoảng cách hiện ra.

6. 7.

Level: cao độ đặt mái. Nhấn nút chọn. Offset: khoảng cách của mái tính từ cao độ vừa chọn. Gõ số. Nhấn OK kết thúc hộp thoại Vẽ biên dạng tiết diện mái là một đường hở. Nhấn Finish Roof, mái được tạo ra. Có thể dùng lệnh Attach để nối tường với mái.

I.1.4 Tạo mái từ hình khối đặc – Massing
Hình dưới minh hoạ một mái nhà tạo ra từ hình khối bất kỳ.

Để tạo mái từ khối đặc hoặc mặt không gian, chúng ta phải tạo được hình khối phù hợp để làm mái. Công việc này được thực hiện nhờ các công cụ tạo hình khối và tạo mặt không gian được trình bày tại phần “Tạo hình khối – Massing”. Trong phần này chúng ta coi như đã có hình khối, chúng ta chỉ nghiên cứu các công cụ tạo mái nhà. 1. 2. Đưa màn hình về khung nhìn hình chiếu đứng, 3D, hoặc mặt cắt đứng. Ra lệnh bằng một trong các cách sau: Trình đơn: Modelling  Roof  Roof by Face. Thanh lệnh: Basics  Roof  Roof by Face. Massing  Roof by Face. Trên thanh Options có các nút chọn cho thông số:

3.

4.

Level: cao độ đặt mái. Nhấn nút chọn. Offset: khoảng cách của mái tính từ cao độ vừa chọn. Gõ số.  Select Multiple: o ON – cho phép chọn nhiều mặt của hình khối làm mái. Khi chọn phương án này, có thêm các nút sau: Create Roof: tạo mái. Khi nhấn con trỏ vào mặt của hình khối, nhấn nút này để tạo mái Clear: xoá bỏ các đối tượng vừa chọn. Khi chưa tạo mái, đang chọn mặt, nếu chưa đúng, nhấn nút này, các mặt đã chọn bị loại, bắt đầu chọn lại. OFF – chỉ được chọn một mặt làm mái. Nhấn trái chuột vào mặt nào, mặt đó được chọn làm mái. Nhấn trái chuột vào mặt cần chọn. Mỗi lần nhấn, mặt được chọn trở thành mái nhà.

5.

Nhấn Modify kết thúc lệnh.

TẠO ĐỘ DỐC CHO MÁI
Việc tạo độ dốc cho mái cũng giống như nền và trần. Khi tạo mái, đã xuất hiện ký hiệu độ dốc theo giá trị mặc định. Chúng ta có thể thay đổi độ dốc tại bất kỳ thời điểm nào khi đang tạo mái hoặc sau khi mái đã tạo xong.

I.1.5 Tạo độ dốc khi đang tạo mái
1. 2. 3. Ra lệnh tạo mái bằng phương pháp biên dạng mặt bằng Roof  Roof by Footprint. Trên thanh Options nhấn chọn  Defines slope: cho phép xác định độ dốc. Trên các cạnh mép của hình phác biên dạng mái hiện ra các ký hiệu độ dốc. Muốn thay đổi độ dốc phải làm như sau: Nháy đúp vào ký hiệu độ dốc. Cho giá trị góc nghiêng vào ô nhập liệu.

4.

Xoá độ dốc: Nhấn trái chuột vào cạnh mép của biên dạng mái. Nhấn xoá dấu  Defines slope: cho phép xác định độ dốc trên thanh Options. Ký hiệu độ dốc bị xoá khỏi hình phác. Mái phía mép đó không có độ dốc.

I.1.6 Tạo độ dốc bằng lệnh vẽ mũi tên – Slope Arrow
1. 2. Nhấn lệnh Slope Arrow trên thanh lệnh Sketch. Vẽ mũi tên chỉ độ dốc.

3. 4.

Nhấn nút - Properties trên thanh Options. Hộp thoại thông số độ dốc hiện ra. Cho các thông số giống như tạo độ dốc cho nền nhà (xem phần tạo độ dốc cho nền nhà).

I.1.7 Tạo mái dốc bằng kính – Sloped Glazing
Chúng ta có thể tạo mái dốc bằng vật liệu trong suốt như kính (glazing). Việc tạo mái được thực hiện bằng phương pháp biên dạng mặt bằng – By Footprint hoặc biên dạng đùn ngang - By Extrusion. Mái kính dốc có thể gồm một hoặc nhiều tấm ghép lại và kết nối với tường ngăn hoặc tường chính. 1. 2. 3. 4. 5. Ra lệnh tạo mái. Vẽ biên dạng mái. Tạo độ dốc cho mái. Nhấn Finish Roof, kết thúc tạo mái. Nhấn trái chuột vào mái đã tạo, nhấn chọn kiểu mái Sloped Glazing trong ô Type Selector. Mái được tạo ra là các tấm kính.

I.1.8 Tạo các đường nẹp mái
Khi mái tạo ra không có các đường nẹp giữ kính. Chúng ta có thể tạo các đường này bằng lệnh tạo lưới ngăn - curtain grids và lệnh tạo nẹp - mullions. 1. 2. Kích hoạt khung nhìn mặt bằng mái. Ra lệnh tạo lưới ngăn – Curtai Grids bằng một trong các cách sau: Trình đơn: Modelling  Curtain grids Thanh lệnh: Modelling  Curtain grids Đưa con trỏ vào cạnh mép của mặt mái cần tạo lưới, đường lưới tạo ra dưới dạng nét đứt. Đưa đến vị trí cần thiết, nhấn trái chuột, lưới được tạo ra.

3.

4.

5.

Ra lệnh tạo nẹp – Mullions bằng một trong các cách sau: Trình đơn: Modelling  Mullions. Thanh lệnh: Modelling  Mullions. Đưa con trỏ vào đường lưới, nhấn trái chuột, đường nẹp được tạo ra.

SỬA MÁI ĐÃ TẠO
Chúng ta có thể chỉnh sửa mái đã tạo bằng nhiều cách. Để sửa kích thước, hình dạng mặt bằng, độ dốc, tạo các lỗ hổng thông hơi, mái chúng ta có thể sửa bằng lệnh sửa hình phác biên dạng – sketch. Tại các hình chiếu, chúng ta có thể thay đổi kích thước mái, hoặc đặt nóc nhà ngang bằng mức nào đó. Sau khi hoàn chỉnh mái, chúng ta có thể thay đổi cao độ của mái.

I.1.9 Thay đổi kiểu mái - Roof Type
1. 2. Nhấn trái chuột vào mái đã tạo. Nhấn nút chọn kiểu mái trong ô Type Selector.

3.

Nhấn trái chuột ra vùng trống, kết thúc lệnh.

I.1.10 Thay đổi hình phác biên dạng mái - Editing a Roof Sketch
1. 2. 3. Nhấn trái chuột vào mái đã tạo. Nhấn nút Edit trên thanh công cụ. Hình phác và công cụ tạo mái hiện ra để sửa. Nhấn Finish Roof, kết thúc lệnh.

I.1.11 Thay đổi kích thước mái - Resizing a Roof
1. 2. Nhấn trái chuột vào mái đã tạo. Nhấn nút Edit trên thanh công cụ. Hình phác và công cụ tạo mái hiện ra để sửa.

3. 4.

Nhấn vào mũi tên, kéo để thay đổi kích thước mái. Nhấn vào vùng trống kết thúc lệnh.

I.1.12 Căn chỉnh nóc nhà - Aligning Roof Ridges
Chúng ta có thể căn chỉnh nóc nhà ngang bằng nhau trong không gian 3D hoặc khung nhìn hình chiếu bằng. 1. Căn chỉnh trong không gian 3D Tạo mặt phẳng làm việc – Work Plan không vuông góc với nóc nhà (xem phần tạo mặt phẳng làm việc). Dùng lệnh Align trên thanh công cụ:
o o o

Nhấn nút . Nhấn trái chuột vào nóc thứ nhất, nóc được đánh dấu màu đỏ. Nhấn chuột vào nóc thứ hai, hai nóc được đưa lên ngang bằng nhau.

2.

Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Căn chỉnh tại mặt bằng cao độ – Elevation view Tạo mặt phẳng tham chiếu – Reference Plane không vuông góc với đường nóc nhà (xem lệnh tạo mặt phẳng thanm chiếu – Reference Plan).

Nhấn trái chuột vào mặt phăng rtham chiếu đã tạo. Nhấn nút - Properties trên thanh Options. Hộp thoại thông số mặt phẳng hiện ra.

o o

Name: đặt tên cho mặt phẳng. Nhấn OK, kết thúc lệnh.

Kích hoạt khung nhìn 3D. Dùng lệnh tạo mặt phẳng làm việc – Work Plan để tạo mặt phẳng tham chiếu vừa tạo làm mặt phẳng làm việc. Dùng lệnh Align trên thanh công cụ để căn chỉnh như đã giới thiệu ở trên.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful