You are on page 1of 57

Fotbal jako nstroj

pro neformln vzdlvn

OBSAH

VOD

3 / vod

FOTBAL A ROZVOJ
V souasnosti je fotbal po celm svt iroce vyuvn jako praktick nstroj

5 / Integran fotbalov drily

krozen vdomost o nejrznjch tmatech, jako je zdrav, ivotn


prosted, rovnost pohlav, prevence nsil nebo zneuvn drog mezi

49 / Fotbal3

mladistvmi. Vedle techniky fotbalu si mlde, podlejc se na fotbalovch

53 / Pedstaven fotbalu3

aktivitch, me osvojit schopnosti dleit pro jejich osobn rozvoj a sociln

59 / Pprava fotbalu3

ivot. Dnes je mnoho mladistvch vystaveno nejrznjm negativnm jevm

67 / Trnink

spolenosti, kter pro n mohou pedstavovat rzn rizika. Lta osvden

73 / Fotbal3: Hra o tech poloasech

praxe nm dokzala, e sprvn zvolen fotbalov aktivita pomh mldei


pekonvat skal, jim el, a minimalizuje jejich rizikov chovn.

85 / Pprava turnaje fotbalu3


87 / Plnovn turnaje

FOTBAL PRO ROZVOJ V ESK REPUBLICE

95 / Pprava meditor a hr

INEX - Sdruen dobrovolnch aktivit od roku 2006 rozvj vzdlvac program

97 / Realizace turnaje

aosvtovou kampa zamujc se na vyuit fotbalu jako nstroje pro otevrn


debaty o rznch spoleenskch tmatech. Ve spoluprci s mldenickmi
organizacemi a dalmi institucemi neformlnho vzdlvn organizujeme
fotbalov-vzdlvac program pro ohroen dti a mladistv na zem
esk republiky. Vyuvme metodiku fotbal3 a sbrme dal inspiraci po
celm svt. Fotbal pro rozvoj si klade za cl rozvjet spoleensk hodnoty
aivotn dovednosti dt a mladch lid prostednictvm fotbalu a vyut tak
jeho potencilu spojovat skupiny lid z odlinch spoleenskch a kulturnch

Podpoeno z Programu vcarsko-esk spoluprce.

prosted. V souasn dob Fotbal pro rozvoj nen pouze samostatn projekt,
ale irok platforma v esk republice, kter m ambice spojit nkolik iniciativ,

Supported by a grant from Switzerland

program a organizac pod jednou vlajkou, se stejnm clem vyut fotbal pro

through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

dobr ely.

PROGRAM VCARSKOESK SPOLUPRCE


ADAL INSPIRACE ZE ZAHRANI
V rmci Programu vcarsko-esk spoluprce jsme zahjili vmnu osvden
praxe s partnerskou organizac ze vcarska, Sport - The Bridge. Fotbal pro
rozvoj tak ji dlouhodob spolupracuje s organizac Mathare Youth Sports
Association z Keni. Tyto spoluprce a dal mezinrodn rozmr na prce ns

INTEGRAN
FOTBALOV
DRILY

dovedl ke spojen se Streetfootballworld, nejvt platformou na celm svt


spojujc organizace, kter pracuj v oblasti fotbalu a rozvoje. Dkyspojen
s tmito zkuenmi a dobe osvdenmi organizacemi jsme byli schopni
shromdit dostatek odbornk, materil a poznatk k vytvoen tto
pruky. Jej obsah je sloen z nkolika hotovch publikac, jednotlivch aktivit
i naich vlastnch praktickch zkuenost.

JAK POUVAT TUTO PRUKU


elem tto pruky je poskytnout srozumiteln vhled do fotbalovo-rozvojov
metodiky spolu s uitenmi tipy, jak uspodat vlastn takovou iniciativu.
Pruka tak nabz konkrtn pklady vybranch fotbalovch cvien, asto
oznaovan jako integran fotbalov drily . Tato metodika je pipravena
kpouit v kadodenn praxi organizac pracujcch s mlde, kter maj ambice
integrovat fotbalov aktivity do svho vzdlvacho programu. Uvdomujeme
si, e fotbal a rozvoj je organick koncept, proto vidme tuto pruku jako
interaktivn inspiraci pro vechny vzdlvac aktivity zaloen na vyuvn
fotbalu. Vzhledem k tomu, e poteby organizac a astnk jsou vdy
rznorod, dn univerzln metodika neexistuje.

VOD
V tto kapitole lze nalzt pklady fotbalovch cvien, kter jsou asto
pojmenovan jako integran fotbalov drily. Tyto drily jsou zaloeny na
obecnch fotbalovch cvien, kter mou odkazovat k rznm spoleenskm
tmatm nebo mou, spolu se samotnmi fotbalovmi dovednostmi, rozvjet
jakoukoli sociln kompetenci. Nsledujc strnky ukazuj konkrtn pklady
dril pevzatch znkolika inspiranch zdroj, kter byly spn testovny
mnoha iniciativami po celm svt. Mnoho let osvden praxe nm ukzalo,
e dobe zvolen fotbalov aktivity pomhaj mladm lidem k pekonn
nesnz, kterm el, apomhaj minimalizovat jejich rizikov chovn.
Fotbalov drily mohou bt pouity v kadodenn prci s libovolnou clovou
skupinou. Tato metodika je organick koncept, me bt proto pizpsobena
aktulnm potebm clov skupiny, napklad tak, e otevr konkrtn sociln
tma nebo jen poskytuje bezpen prostor.

b)

ivotn dovednosti

c)

Fotbalov dovednosti

2. PKLADY FOTBALOVCH DRIL

Tdn odpadk (1)

Poad jednotlivch fotbalovch dril nesouvis se sekvenc jejich vyuit.

Tdn odpadk (2)

Zvolensociln tmata i ivotn dovednosti jsou pro kad dril flexibiln.

Na slepo (1)

Pidostatku kreativity je proto mon jednotliv drily vyuvat i k jinm clm,

Na slepo (2)

ne kter jsou uvedeny. Pro lep orientaci a vyuit jsme u vech dril pipravili

Trojnoh fotbal

jednotnou strukturu:

Pravda nebo le (1)

VCE TMAT

Sociln tmata

ZDRAV

a)

SPOLUPRCE

ivotnifotbalov dovednosti shrnuty do tabulek:

IVOTN PROSTED

Pro rychlou orientaci a snadn vyuit jsou zvolen sociln tmata,

KRITICK MYLEN

1. TABULKY

SOCILN
TMATA
PREVENCE KONFLIKT

OBSAH

Pravda nebo le (2)


a)

Sociln tma

M v bezpe

b)

as

Dribluju na pozdrav

c)

Vkov skupina

Vhra i prohra

d)

Vybaven

spolen

e)

Cle

Drogov zna

f)

Fotbalov dovednosti

Fotbalov pexeso

g)

ivotn dovednosti

Bez drog

h)

Popis aktivity

Dvojiky

i)

Grafick znzornn

Kouzeln bakora
Kritick mylen
Bezpen pihrvka
Tv v tv realit

Tdn odpadk (1)

Tdn odpadk (1)

Tdn odpadk (2)

Tdn odpadk (2)

Na slepo (1)

Na slepo (1)

Na slepo (2)

Na slepo (2)

Trojnoh fotbal

Trojnoh fotbal

Pravda nebo le (1)

Pravda nebo le (1)

Pravda nebo le (2)

Pravda nebo le (2)

M v bezpe

M v bezpe

Dribluju na pozdrav

Dribluju na pozdrav

Vhra i prohra

Vhra i prohra

spolen

spolen

Drogov zna

Drogov zna

Fotbalov pexeso

Fotbalov pexeso

Bez drog

Bez drog

Dvojiky

Dvojiky

Kouzeln bakora

Kouzeln bakora

Kritick mylen

Kritick mylen

Bezpen pihrvka

Bezpen pihrvka

Tv v tv realit

Tv v tv realit

10

OSTATN

RYCHLOST & PEHLED

TMOV DUCH

VEDEN ME

PIHRVN

STELBA

FOTBALOV
DOVEDNOSTI
DRIBLOVN

ODPOVDNOST K IVOTNMU PROSTED

EEN PROBLM

ZDRAV CHOVN

SCHOPNOST VEDEN

TRPLIVOST

SCHOPNOST DIALOGU

DOVEDNOSTI
PROIVOT

11

TDN ODPADK
(1)
Tma / ivotn prosted
as / 20 min
Vkov skupina / 7 16 let
Vybaven / me, kuely, rozliovac dresy
Cle / Zvit povdom o vznamu tdn odpadu.
Podporovat odpovdn chovn vi ivotnmu prosted
Fotbalov dovednosti / pehled, veden me, rychlost
Dovednosti pro ivot / odpovdnost za ivotn prosted
Popis:
Me, kuely a rozliovac dresy jsou umstny nhodn na hiti. Kuelypedstavuj
sklenn lahve, rozliovac dresy plasty a me bioodpad (napklad). Dti jsou
pak povinn vst m ve vyznaenm prostoru. Kdy je dn signl, mus napklad
sesbrat lahve a poskytnout pklady toho, jak by mohly bt recyklovny.
Pklady dalch signl:
Sbrat vechny pedmty, kter pat do modr popelnice.
Sbrat vechny pedmty, kter mohou bt pouity pro kompostovn.

12

13

TDN ODPADK
(2)
Tma / ivotn prosted
as /20 min
Vkov skupina / 10 16 let
Vybaven / me, kuely, papr
Cle/ Zvit povdom o vznamu tdn odpadu.
Podporovat odpovdn chovn vi ivotnmu prosted
Fotbalov dovednosti / veden me, rychlost, pesnost
Dovednosti pro ivot / odpovdnost za ivotn prosted
Popis:
Kad hr obdr papr, na nm bude napsan urit poloka (plastov lahev,
noviny, vajen skopky atp.). Pot kad z hr, jeden po druhm, mus
klikovat ke sprvnmu koi podle druhu odpadu a skrovat. Nap. vpravo
jebioodpad, vlevo jsou plasty, rovn pak papr atd.
Alternativou je pilepit ttek na hrova zda a ostatn spoluhri ho mus navst
sprvnm smrem.

14

15

NA SLEPO
(1)
Tma / spoluprce, tmov duch
as / 20 min
Vkov skupina / 12 16 let
Vybaven / me, psky na oi, ko (voliteln)
Cle / povzbudit dvru a dialog mezi mlde
Fotbalov dovednosti / tmov duch a dvra v partnera
Dovednosti pro ivot / dialog, trplivost, schopnost vyjdit se
Popis:
Rzn pekky, vetn m, jsou nhodn rozmstny po hiti. Hri jsou
rozdleni do dvojic, z nich jeden m zavzan oi. Tento hr je potom veden
k mi hlasem svho partnera. Hri mus spolupracovat ve dvojicch a posbrat
vechny me.

16

17

NA SLEPO
(2)
Tma / spoluprce, tmov duch
as / 15 min
Vkov skupina / 10 15 let
Vybaven / me, psky na oi, kuely
Cle / povzbudit dvru a dialog mezi mlde
Fotbalov dovednosti / balanc, tmov duch
Dovednosti pro ivot / dialog, spoluprce
Popis:
Rozdlte hre do 4 skupin, z nich kad bude stt v jednom z roh tverce
ohranienho kuely. Jeden hr v kad skupin bude mt zavzan oi
abude navdn svmi spoluhri tak, aby chytil m, kter je uprosted hit.
Vyhrvtm, kter prvn chyt m.

18

19

TROJNOH
FOTBAL
Tma / spoluprce, tmov duch
as / 20 min
Vkov skupina / 12 16 let
Vybaven / me, kuely, psek/kus ltky, ko (voliteln)
Cle / podpora spoluprce, dvry a dialogu
Fotbalov dovednosti / vize, tmov duch a koordinace
Dovednosti pro ivot / dialog, trplivost
Popis:
Rzn pekky, vetn m, jsou nhodn rozmstny po hiti. Hri jsou
rozdleni do dvojic, ve kterch jsou k sob spojeni tkem jeden hr pravou
a druh levou nohou. Jejich kolem je bhat kolem pekek, posbrat vechny
me na hiti a umstit je do ko.

20

21

PRAVDA NEBO LE
(1)
Tma / zdrav, ivotn prosted
as / 15 min
Vkov skupina / 7 16 let
Vybaven / me, kuely (k ohranien hit)
Cle / vzdlvat mlde ve vybranch tmatech, vytvoit prostor pro diskuzi

PRAVDA

ocitlivch i dleitch tmatech


Fotbalov dovednosti / ovldn me, rychlost
Dovednosti pro ivot / sdlen a rozvjen vdomost, dialogu a diskuze, sdlen
nzor a rozhodovn
Popis:
Hit je rozdleno do 3 zn pravda, nepravda a neutrln zna. V neutrln
zn hri vedou m kolem sebe, dokud trenr nepolo otzku typu:
Holkyjsou ve fotbalu lep ne kluci nebo HIV a AIDS jsou jedna a ta sam
vc. Hri pot mus rozhodnout, jestli je vrok pravda i nepravda, a vst m
do pslun zny. Trenr debatuje s hri stojcmi na obou stranch stupnice.

LE

Trenr tak poskytuje dal vysvtlen, pokud je poteba.


Tato aktivita me bt vyuita ke zjitn hrova postoje k rznm citlivm nebo
kontroverznm tmatm, o kterch nen snadn oteven hovoit. Pro pklad
mete zjiovat, co si hri mysl o nsil na ench, uvn drog atd.

22

23

PRAVDA NEBO LE
(2)
Tma / zdrav, ivotn prosted, tmov duch
as / 15 min

ANO

Vkov skupina / 7 16 let


Vybaven / me, kuely (k ohranien hit)
Cle / vzdlvat mlde ve vybranch tmatech, vytvoit prostor pro diskuzi
ocitlivch i dleitch tmatech
Fotbalov dovednosti / klikovn, pesnost a stelba na branku
Dovednosti pro ivot:
sdlen a rozvjen vdomost, dialog a diskuze, sdlen nzor a rozhodovn
Popis:
Skupina stoj v ad a vede m okolo kuel ped konenou stelbou na branku
umstnou bu vpravo, i vlevo. Smr stelby je uren odpovd na otzku
poloenou na zatku aktivity, nap. Je voda zdravj ne dus?, pokud je
odpovd ano = stelba vpravo/ pokud ne = vlevo. Piazen odpovd k brankm
mus bt provedeno ped zatkem aktivity. Pot, co kad vystelil, je prostor
pro diskuzi a zvry.
Mon odpovdi: Pravda vs. Nepravda / Ano vs. Ne / Mui vs. eny

24

NE

25

M
V BEZPE
Tma / zdrav
as / 20 min
Vkov skupina / 14 18 let
Vybaven / me
Cle / zvit povdom o zdrav a zpsobech prevence nemoc
Fotbalov dovednosti / pehled, rychlost, technika, pihrvky
Dovednosti pro ivot / zdrav a bezpen chovn, prevence, spoluprce
Popis:
Vytvote 2 tmy nerovnomrn velikosti - jeden sloen ze 2 chyta (viry)
adruh sloen z 8 hr (pedstavujcch rodinu, ptele, uitele). Hri jsou
honni chytai (viry) a jedinou obranou jsou m (ten, kdo m m, neme bt
chycen) a tmov duch. Jakmile je hr chycen, vypadv. Hra kon, kdy vichni
hri vypadnou. Mete zat s dvma mi a pot poet omezit na jeden m.
Sobeck hra me ohrozit spoluhre. Tento trnink me bt penesen na
zpas, kde se mohou vyskytnout zajmav dilemata: pokusit se vstelit gl,
nebozachrnit spoluhre?

26

27

DRIBLUJU
NA POZDRAV
Tma / spoluprce, prevence konfliktu
as / 15 min
Vkov skupina / 10 18 let
Vybaven / me, kuely
Cle / poznn spoluhr, nalezen spolench zjm, vytvoen pout
Fotbalov dovednosti / driblovn, veden me
Dovednosti pro ivot / naslouchn, dialog, socializace
Popis:
Dv skupiny hr stoj proti sob v zstupech, mezi nimi se nachz ada kuel.
Prvn hri z obou skupin vedou m proti sob skrze kuely. Kdy se uprosted
potkaj, mus se pozdravit potesenm rukou a pozdravem ahoj. Vedle toho
mohou jmenovat jednu vc, kterou maj rdi. Na konci cvien mus kad hr
zopakovat, co se nauil o svm oponentovi. Zde by mohly bt pouity i dal
otzky, kter by vedly k oteven diskuze.

28

29

VHRA A PROHRA
SPOLEN
Tma / tmov duch, prevence konfliktu
as / 15 min
Vkov skupina / 8 12 let
Vybaven / me, kuely
Cle / vytvoit tmovho ducha a podporovat vechny rovn dovednost
Fotbalov dovednosti / stelba a pesnost
Dovednosti pro ivot / tolerance a respekt
Popis:
Hri utvo adu a musej jeden po druhm stlet na branku (z dan vzdlenosti
tvoen kuely). Pokud hr skruje, b podl ady spoluhr (vtzn ada)
a plcne si se vemi hri. Pokud hr mine branku, mus bet se zbytkem hr
okolo hit pedtm, ne se dal hr pokus skrovat.

30

31

DROGOV
ZNA
Tma / zdrav (prevence uvn drog)
as / 30 min
Vkov skupina / 12 18 let
Vybaven / me, kuely
Cle / zvit povdom o projevech uvn drog na tle, nlad a okol
Fotbalov dovednosti / pehled, technika
Dovednosti pro ivot / zdrav a bezpen chovn
Popis:
Na fotbalov hit nakreslme pomysln tverec pedstavujc drogovou znu,

DROGOV ZNA

kter se hri mus bhem zpasu vyhbat. Pokud hr projde i vstoup do tto
zny, ztrat st svho potencilu (tzn. bude hrt s rukama na hlav, nebo bude
hrt slab nohou, i pouze na jedn atp.). m vckrt hri vstoup do drogov
zny, tm vc potencilu ztrc. Klem tohoto cvien je zatajit hrm, co tverec
vlastn reprezentuje. Tato otzka je uren k vyvoln diskuze po he.
Clem je, aby si kad hr uvdomil, jak maj drogy vliv na tlo, mysl
aschopnosti jednotlivce.

32

33

FOTBALOV
PEXESO
Tma / odlinost
as / 20 min
Vkov skupina / 12 18 let
Vybaven / me, pexeso
Cle / vytvoit debatu o jednom tmatu
Fotbalov dovednosti / pehled, ovldn me, technika
Dovednosti pro ivot / obecn vdomosti, pam
Popis:
Karty pexesa souvisejc s odlinmi tmaty jsou nhodn umstny ve
stedu hit. Ve vech ppadech maj 2 karty k sob hodc se informace
(p.koxodpadky). Kad hr m pidlen slo. Potom, co je jeho slo
vyvolno, mus se dostat do stedu a zkusit najt sprvnou dvojici karet.
Tatoaktivita me bt hrna v tmech nebo individuln.

34

35

BEZ
DROG
Tma / zdrav (uvn drog)
as / 10 15 min
Vkov skupina / 7 12 let
Vybaven / me, kuely
Cle / zvit povdom o riziku uvn a zneuvn drog
Fotbalov dovednosti / veden me, pihrvn
Dovednosti pro ivot / zdrav a bezpen chovn
Popis:
Kad hr mus klikovat okolo kuel, ani by se jich dotkl. Kad kuel
pedstavuje drogu nebo patnou ltku. Kdy se hr dotkne kuelu, mus udlat
3kliky. Kdy doklikuje, pihraje m spoluhri, kter opakuje cvien.
Mete opakovat hru s jinmi pravidly: vichni hri mus udlat 3 kliky, i kdy se
dotkne kuelu jen jeden hr. Na konci cvien debatujte s dtmi o tmatech jako
jsou drogy, alkohol, tabk a dopad uvn drog.

36

37

DVOJIKY
Tma / tmov duch, spoluprce, prevence nsil
as / 20 min
Vkov skupina / 7 16 let
Vybaven / me, kuely, branky
Cle / nauit se komunikovat a spolupracovat
Fotbalov dovednosti / pihrvn, technika
Dovednosti pro ivot / dialog, tolerance
Popis:
Tato hra m podobu bnho fotbalovho utkn s jednm pravidlem navc:
hrerozdlte do 2 tm, piem hri v kadm tmu by mli utvoit pr drc
se za ruce (kluci a holky, pokud je smen skupina). Hri tvoc dvojici se mus
stle dret za ruce, pihrvat m dalm dvojicm z jejich tmu a snait se vstelit
gl. Branki nejsou povoleni.
V prvnm kole nesm nikdo mluvit. Po 5-10 minutch je hrm umonno mluvit
s ostatnmi. Mete tak opakovat cvien se smenmi pry (hr z jednoho
tmu a hr z druhho vytvo dvojici).

38

39

KOUZELN
BAKORA
Tma / spoluprce
as / 15 20 min
Vkov skupina / 10 16 let
Vybaven / boty, kuely
Cle / uit mlde o vznamu spoluprce
Fotbalov dovednosti / tmov duch, koordinace, balanc
Dovednosti pro ivot / dialog, spoluprce, veden, een problm
Popis:
Vytvote 2 tmy a kadmu dejte botu. Ped nimi vymezte znu pomoc kuel.
Tmy se mus dostat skrz znu, ale kupedu mohou postupovat pouze v ppad,
e maj botu. Pokud spadnou nebo udlaj krok bez boty, cel tm mus zat
od zatku. Zna me pedstavovat rzn problmy (chudoba, zneuvn
drog, dn pstup ke vzdlvn, nechtn thotenstv, nsil v rodin atd.)
Takmete k zn pidat rzn pekky.

40

41

KRITICK
MYLEN

POSLEK

Tma / kritick mylen


as / 20 min
Vkov skupina / 12 18 let
Vybaven / m, kuely nebo branky
Cle / vyzvat mlde, aby zstala kritick vi vlivu mainstreamu a nzorm
Fotbalov dovednosti / rychlost, pihrvky
Dovednosti pro ivot / kritick mylen
Popis /
Utvote hit s 2 brankami a 2 tmy (obrnci a tonci) a jmenujte
1neutrlnho hre - poslka. Obrnci zanaj s 2 body, tonci tedy potebuj
nejmn k vhe 3 gly, nebo 2 gly k remze. Kad branka pedstavuje bu
bezpenou, nebo nebezpenou znu. Tyto zny se pak v prbhu hry stdaj. Jen
poslek v, kter branka je bezpen, a kter ne.
Gl v bezpen zn je za 1 bod, v nebezpen za -1 bod. Poslek komunikuje
pouze pomoc vraz v oblieji, jakmile tm skruje a u do bezpen nebo
nebezpen zny. Poslek me i lht, ale nesm pestat potat reln skre.
Na konci hry poslek oznm skre. Nsleduje diskuze zamen na vliv mdi,
zkreslen informac a kritick pstup k informacm.

42

43

BEZPEN
PIHRVKA
Tma / zdrav
as / 20 min
Vkov skupina / 8 12 let
Vybaven / m, kuely
Cle / podntit diskuzi o zdravm chovn
Fotbalov dovednosti / pihrvky
Dovednosti pro ivot / zdrav a bezpen chovn
Popis:
Hri stojc elem k sob si mus nkolikrt pihrt, aby dokonili slovo.
Kaddokonen slovo, zajist prvn psmeno pozitivnho slova (safe -bezpe).
Zakadou chybu hri ztrc psmeno a vytv negativn slovo (risk). Fungujeto
jako bodov systm, kde safe = 4 body a risk = -4 (viz ne). Clem je spolen
doshnout co nejvce bod.
-1, -2, -3, -4 +1, +2, +3, +4
r i s k s a f e

44

45

TV V TV
REALIT
Tma / odlinost

TM 2
ZNA PROBLMU

TM 1
ZNA REALITY

as / 20 30 min
Vkov skupina / 12 18 let
Vybaven / me, kuely
Cle / vyvolat diskuzi o problmech a vlivech na ivot a realitu
Fotbalov dovednosti / pihrvky, pehled, tmov duch
Dovednosti pro ivot / vd schopnosti, tmov duch, zdrav a bezpen
chovn
Popis:
Kad tm m jeden skuten prostor a jeden vt problmov prostor.
Pokud nkter hr vstoup do vlastnho problmovho prostoru, cel jeho
tm ztrc 1 bod. Kad tm mus pihrt na nkoho uvnit jejich skutenho
prostoru, pedtm ne se m dostane do autu. Pokud tm neuspje, jeho
problmov prostor se dvakrt zvt.

TM 2
ZNA REALITY

46

TM 1
ZNA PROBLMU

47

FOTBAL
3

48

49

VOD
Tato kapitola nabz detailn pehled o metodice fotbal3, vyvinut organizac
Streetfooballworld, kter ji dle poskytla jako inspiraci pro vzdlvac programy
zaloen na vyuvn fotbalovch aktivit. Fotbal3 je jedinen zpsob
vyuvn fotbalu, kter mn ivoty po celm svt. Je zaloen na principu,
kdezkladn hodnoty fair-play, rovnost pohlav, tmov prce a respekt jsou
stejn dleit jako fotbalov dovednosti.

Streetfootballworld je mezinrodn s vce ne 100 neziskovch organizac


vevce ne 60 zemch, kter pouvaj fotbal pro poslen mstnch komunit
apro zlepen ivotnch podmnek mladch lid.

Piblin polovina ztchto organizac vrmci Streetfootballworld st


vsouasn dob pouv njakou formu fotbalu3. Ten je nedlnou
soust vech festival a fotbalovch turnaj, kter Streetfootballworld
organizuje. Fotbal3 stabiln zskal popularitu po celm svt a lenov st
si pizpsobili jeho pravidla tak, aby zapadal do jejich specifickho kontextu.
stednmylenka zstv ale vdy stejn: vyuvn samotnho fotbalu
provzdlvn a podporu mladch lid.

50

51

OBSAH
1 / Pedstaven fotbalu3
/ Zkladn koncept
/ Cle fotbalu3
2 / Pprava fotbalu3
/ Plnovn
/ Bodov systm
/ Zpasov formul
/ Pprava pdy
3 / Trnink
/ Meditoi
/ Treni
/ Hri
4 / Fotbal3: Hra o tech poloasech
/ Prvn poloas: Pedzpasov diskuze
/ Druh poloas: Fotbalov utkn
/ Tet poloas: Pozpasov diskuze

1 / PEDSTAVEN
FOTBALU3

FOTBAL3 JE:
Fotbal3 je pojmenovn po tech poloasech 1. pedzpasov diskuze,

- inspirovan poulinm fotbalem

2.fotbalov utkn a 3. pozpasov diskuze. Zahrnuje klov ivotn lekce do

- utkn na ti poloasy

kadho utkn. Hri kolektivn rozhoduj o pravidlech ped kadm utknm.

- zaloen na principu, e fair play je stejn dleit jako fotbalov dovednosti

Bhem utkn reflektuj vlastn chovn i chovn protihr, piem zskvaj

- utkn smench tm, do kterch jsou aktivn zalenny eny

body nejen za gly, ale tak za fair play. Fotbal3 se hraje bez rozhodch, hri

- metodika pro vzdlvn mladch lid o socilnch tmatech

se tedy mus nauit, jak mezi sebou eit ppadn konflikty prostednictvm

- nstroj umoujc mladm lidem stt se vzorovm pkladem vjejich komunit

dialogu a kompromisu.
Od svho potku je fotbal3 dle rozvjen leny st Streetfootballworld po celm

FOTBAL3 NEN:

svt do komplexn metodiky, kter se zabv adou socilnch tmat, jako je


nap. genderov rovnost, zdrav i budovn mru. Fotbal3 umouje mladm

- bn fotbalov utkn

lidem pijmout zodpovdnost za sv iny a jednat sostatnmi frov. Nau je

- soustedn na vtzstv a prohru

vit si komunikace a vzjemnho respektu, a to jak na hiti, tak mimo nj.

- zaloen vhradn na fotbalovch dovednostech a vstelench glech

ZKLADN
KONCEPT
Fotbal 3 je inspirovan poulinm fotbalem. Po celm svt se hri setkvaj, tvo
tmy, domlouvaj se na pravidlech a hraj fotbal. Fotbal3 pracuje se vzdlvacm
potencilem poulinho fotbalu. Jeho nedlnou soust je tedy dialog a fair play.
Me bt hrn kmkoliv, kdekoliv a bt vyuit keen jakchkoliv socilnch
tmat. Pi utknch fotbalu3 nejsou ptomni dn rozhod. Msto nich jsou zde
meditoi, kte usnaduj diskuzi mezi tmy asleduj zpas.

54

55

TI
POLOASY
1. POLOAS:
PEDZPASOV DISKUZE

3. POLOAS:
POZPASOV DISKUZE

Ped utknm se oba tmy sejdou a domluv se na pravidlech, kter chtj

Po zpase se tmy sejdou spolen s meditorem, aby se zamyslely nad

pout. Pravidla mohou bt vybrna tak, aby poukzala na pslun sociln

zpasem a nad respektovnm jednotlivch pravidel. Tmy maj pleitost

otzky, jako napklad zven zapojen se en ve sportu. Diskuze o pravidlech

udlit svm protivnkm body za fair play na zklad jejich pstupu v zpase.

je vedena vykolenm meditorem, nap. mladm vedoucm, trenrem nebo

Kuren konenho vsledku meditor pite body za fair play kbodm

uitelem. K zaznamenn pravidel, na kterch se hri shodli, meditor vyuv

za poet vstelench gl. Konen vsledek je tedy kombinac potu gl

zpasovho formule.

arovn fair play, kterou tmy pedvedly.

2. POLOAS:
FOTBALOV UTKN
Vzpasech fotbalu3 hraj obvykle men tmy (5 7 hr na kad tm)

Fotbal3 me bt vyuit pi jednorzovch zpasech a turnajch,

ajsou krat (10 20 minut). Hraje se na mench a provizornch hitch

nebokvytvoen msnho i ronho programu. Ped- a pozpasov

(40x20mamn), na ulici, vparku nebo na fotbalovm hiti. Tmyjsou

diskuze by mly bt ideln vyuity krozmluv o tmatech mimo hit,

obvykle smen a zpasy jsou hrny bez rozhodho. Hri nesou zodpovdnost

atoodosobnch problm, jim hri el, a po vzvy vjejich komunit.

za samotn zpas a dodruj pravidla, na kterch se shodli. Bhem zpasu se


mezi sebou dohodnou na faulech, volnch kopech i glech. Meditor sleduje
zpas a zasahuje pouze vppad, kdy se tmy nemohou dohodnout samy.

56

57

CLE
FOTBALU3

2. PPRAVA
FOTBALU3

Hlavnm clem fotbalu3 je rozvjet klov ivotn dovednosti a podporovat


mlad lidi stt se ldrem vjejich komunit. Se svm silnm drazem na dialog
a een konfliktu, fotbal3 poskytuje hrm i meditorm vdomosti a ivotn
dovednosti jako nap.:
/ Komunikace, rozhodovn a een konfliktu
/ Respekt k enm a uznn rovnosti pohlav
/ Smysl pro fair play a zodpovdnost
/ Ochota zahrnout do tmu leny bez ohledu na pohlav, schopnosti nebo vk
/ Touha stt se vzorem pro ostatn
/ Aktivn ast vkomunit

Pi vyuvn fotbalu3 mete definovat dal dovednosti,


v zvislosti na vaich clech amylenkch, kter se snate pedat.

58

59

Dobr pprava je klem k spn aplikaci metodiky fotbalu3. Pro dn

Pklady pevnch pravidel:

naplnovn a uskutenn zpasu, turnaje nebo programu fotbalu3 postupujte

/ Zpasy trvaj 12 minut - bez pestvky a bez zmny stran

podle nsledujcch rad:

/ Za kad tm na hiti nastupuje 5 hr


/ Minimln dva chlapci nebo dv dvky za kad tm mus stle na hiti

PLNOVN

/ Stdn jsou neomezen a mohou se provdt kdykoliv

Stanovte pravidla

/ Fair play je nutnost - dn fauly, skluzy nebo urky

Neexistuje jeden sprvn soubor pravidel footbalu3. Fotbalov-vzdlvac

/ Respektovn spoluhr, soupe i meditor je samozejmost

organizace po celm svt si vytvoily sv vlastn pravidla tak, aby vyhovovala

/ Dojde-li k faulu, faulovan se pihls zvednutm ruky a rozehraje voln kop

jejich potebm a mstnm podmnkm. Upravte vae pravidla na zklad

/ Pokud hr spadne, zpas se zastav a soupe mu pome zptky na nohy

poadovanch vsledk vaeho programu (napklad s drazem na zapojen

/ Vechny rozehrvky jsou nepm (bez monosti rovnou stlet na brnu)

en i na integraci astnk z rznch prosted). Jen se ujistte, e pravidla

/ Pokud se m dostane do autu, tmy se mus rozhodnout, kdo rozehrv

zapadaj do hlavnch aspekt metodiky: ti poloasy, men a smen tmy,

/ Pravidlo ofsajdu neplat

men hit, krat zpasy a meditoi msto rozhodch.


Pklady otevench pravidel:
Pevn a oteven pravidla

/ Nejprve mus branku vstelit dvka, aby se mohly dal gly potat

Pravidla fotbalu3 jsou kombinac tzv. pevnch pravidel, kter jsou pedem

/ Pokud vstel branku dvka, pot se jako dva gly

uren a stejn pro kad zpas, a otevench pravidel, kter jsou stanovena

/ Pro vstelen branek jednm tmem se chlapci mus stdat s dvkami

tmy v pedzpasov diskuzi. Vyberte pevn pravidla na zatku fotbalovho

/ Pihrvka na gl mus pochzet od hre opanho pohlav

programu i turnaje a aplikujte je v kadm zpase. Oteven pravidla se li

/ Oba tmy oslavuj vstelen gl bez ohledu na to, kdo skroval

zpas od zpasu v zvislosti na tom, na em se tmy dohodnou, a jsou silnm

/ Tmy navrhnou speciln spolenou oslavu glu nebo ritul po zpase

nstrojem pro zdraznn fair play a specifickch socilnch tmat, kter chcete

/ Oba tmy nastupuj na hit i odchzej spolen

probrat. Podporujte hre a meditory v kreativit pi vbru otevench

/ Brank nesm pouvat ruce

pravidel a vymyslete takov, kter zpas obohat.

/ Brank se mn po kadm glu (nap. stdn mezi chlapcem a dvkou)


/ Vichni hri mus v prbhu zpasu alespo jednou pihrt
/ Pokud se m dostane do autu, rozehrv se rukou nebo nohou
/ Skrovat se d z celho hit nebo jen z poloviny soupee
/ M nesm peshnout nad vkou pasu

Pokud hri nechpou podstatu pravidel, bude pro n obtn se jim


pizpsobit. Ujistte se, e na diskuzi o pravidlech ponechte dostatek

Nastavte pravidla fotbalu3 spolen s meditory, trenry i hri a shrte

asu a prostoru.

je do dokumentu, kter bude pot pro vechny k dispozici.

60

61

Najdte sprvnou rovnovhu

BODOV SYSTM

Pi urovn bodovho systmu peliv zvate draz, kter chcete klst na


soutivost a fair play. m vce drazu kladete na systm fair play bod, tm

Hlavnm kolem je upravit tradin fotbalov bodov systm tak, aby podporoval

vt dleitost maj ped- a pozpasov diskuze a role meditor, kte cel

pozitivn soutivost a zdrazoval osobn odpovdnost. K uren vtze

proces usnaduj. Je dleit nalzt rovnovhu: vytvoit zdravou soutivost

kombinuje fotbal3 zpasov body (za gly) s fair play body (body udlen obma

azprostedkovat hrm pozitivn zitek, kter je pimje k budoucmu nvratu

tmy bhem pozpasov diskuze).

na hit.

Draz kladen na kadou bodovou kategorii podtrhuje dleitost vhry i fair play

Kdy s fotbalem3 zante, zvate omezen poet fair play bod, s clem nejprve

pstupu. V mnoha formch fotbalu3 je mon, e i kdy tm prohraje na poet

pedstavit hrm zkladn koncept a postupn budovat dvru v meditory.

vstelench gl, stane se dky dostatenmu potu fair play bod celkovm

Kprozkoumn, co se hod nejlpe, vyzkouejte rzn bodov systmy a kritria

vtzem v zpase.

pro pidlovn bod.


Fair play body lze pout tak jako zbavn nstroj k probrn socilnho tmatu,

Stanovte jasn kritria

kter chcete pomoc fotbalu3 otevt. Napklad, pokud chcete pomoc fotbalu3

Pro transparentnost v pozpasov diskuzi je velmi dleit stanovit jasn kritria

zvyovat povdom o zneuvn drog, zahrte do pozpasov diskuze kvz,

udlovn fair play bod.

vnm mohou tmy obdret extra fair play body.

Draz kladen na kadou bodovou kategorii podtrhuje dleitost vhry i fair play

V Kapitole 3 Vytvote bodov systm najdete inspirativn pklady pro

pstupu. V mnoha formch fotbalu3 je mon, e i kdy tm prohraje na poet

tvorbu bodovho systmu.

vstelench gl, stane se dky dostatenmu potu fair play bod celkovm
vtzem v zpase.

ZPASOV FORMUL
Zpasov formul je nejdleitjm nstrojem pro meditory. Pouv se
Pokud hri nechpou, pro zskali urit poet fair play bod, ztrat

kzaznamenn zkladnch informac o zpase, jako nap. dohodnut oteven

respekt k celkovmu procesu.

pravidla, poet gl a konen body. Meditor mus vyplnit formul pro kad
zpas, na kter dohl.
V Kapitole 3 Navrhnte zpasov formul najdete pklad pro tvorbu
zpasovho formule.

62

63

PPRAVA PDY
Diskuzn plocha
Pi pprav programu, zpasu nebo turnaje fotbalu3 vezmte v vahu

Zrove se hitm je poteba urit msto, kde se hri mohou astnit

nsledujc body:

ped- a pozpasovch diskuz. Tm me bt samotn hit, nebo, je-li hit


vnepetritm provozu, jin msto nachzejc se nedaleko. Diskuzn plocha by

Bezpen prostor

mla bt klidn a zeteln oznaen, aby se mohli hri zapojit do konverzace

Bezpenost hr je velmi dleitm aspektem pi rozhodovn o tom,

bez rozptylovn nebo peruovn.

kdesebude hrt.
1 / Je hit bezpen pstupn a mohou se pot hri vrtit bezpen dom?

Nen-li diskuzn plocha dost izolovan a pozorovatel mohou poslouchat

2 / Je hit v takovm stavu, aby se snilo riziko zrann?

diskuze, hri nemus ctit dostaten bezpen prostor pro vlastn vyjden.

3 / Existuj vhodn prostory pro hre obou pohlav k pevleen a k pouit WC?
4 / Neexistuje riziko, e budou hri zastraovni ostatnmi hri nebo divky?
Materil
Hit

Krom me toho moc nepotebujete. Meditoi by mli mt k dispozici zpasov

Fotbal3 lze hrt kdekoli: na ulici, na pskovm plcku nebo i na louce.

formul, desky, stopky a palku. Pro jasnou identifikaci by mli na sob

Videlnm ppad se hraje na malm hiti (40 x 20 m nebo men) s malmi

mt rozliovac dres nebo triko. Hri by mli nosit vhodn odv a nemli by

brankami (2m vysok 3 m irok nebo men), co sniuje poet hr v tmu

pouvat kopaky s pevnmi heby, aby se snilo riziko porann.

(5-7hrna kad tm). Men hit jsou jednodu pro zajitn bezpenosti
a levnj pro drbu. Dky menmu potu hr v tmu budou vichni hri vce

Vybaven

zapojeni, bez ohledu na jejich schopnosti. Je tak vhodn mt vedle hit dal

Potebujete jen bezpen hit, m, hre a meditory. m kvalitnj zazen

prostor, kde se hri mohou patin rozcviit.

a materily zprostedkujete, tm zvte proitek hr a pravdpodobnost jejich


optnho nvratu.

64

65

3 / TRNINK

66

67

MEDITOI

MEDITOR JE:

Meditoi maj zsadn vznam pro spn fungovn fotbalu3.

/ Neutrln / zstv nestrann a objektivn, neprojevuje svj vlastn nzor

Do jejich role pat:

anepikln se na dnou stranu


/ Spravedliv / zajiuje, e ob pohlav jsou zapojena do procesu rovnomrn

a / Pprava a facilitace fotbalovho programu

/ Aktivn poslucha / ukazuje skuten zjem o to, co ostatn kaj, a dv vem

b / Facilitace ped a pozpasov diskuze

hrm pocit, e jim je naslouchno

c / Monitorovn zpasu a mediace mezi tmy, pokud nastanou njak problmy

/ Jasn komuniktor / mluv hlasit a zeteln, aby mu kad rozuml

d / Vyplnn zpasovho formule

/ Trpliv / akceptuje zpodn, problmy i nesouhlasn stanoviska, bez pocitu

e / Bt pozitivnm pkladem pro hre i celou komunitu

otrvenosti i zkosti
/ Organizovan / zajiuje, e ve je vas a dobe pipraveno

Meditoi mohou bt mlad vedouc, treni nebo uitel a mla by mezi

/ eitel problm / pispv dobrmi npady, kter pomhaj ostatnm najt

nimi bt zastoupena ob pohlav, podobn jako je tomu i mezi tmy.

een, kter je inn a vzjemn akceptovateln


/ Empatick / je citliv vi emocm, identitm a hodnotm druhch, vetn

Trnink meditor vedouc k jejich pochopen fotbalu3 je dleit pedevm

rozdl v pohlav, etnickm pvodu, nboenstv, kultue atd.

proto, aby byli schopni cel koncept spn pedat i hrm. Proces trninku

/ Dvryhodn / vytv u sebe dostaten dvrn prostor pro ostatn

mus bt prbn a ml by bt pnosem jak pro meditory osobn, tak pro

/ Energick / zapojuje ostatn, vytv bezstarostnou a zbavnou atmosfru

cel v fotbalov program. Nastavte dlouhodobj vzdlvac program pro

/ Pozorn / dkladn ve sleduje a poznamenv si dleit momenty

vae meditory s clem zlepovat jejich dovednosti. Roli meditora mete tak

i chovn jednotlivc

nabdnout i zkuenjm hrm, to jim dod pocit dleitosti (a roli, kterou


budou plnit).
V ppad, e meditor je pli dominantn lovk, astnci se nemus
ctit pohodln a nebudou mluvit oteven. Meditory vybrejte peliv
V Kapitole 3 Pipravte meditory a hre najdete inspiraci pro tvorbu

aujistte se, e jsou ochotni a schopni povzbuzovat hre i chvlit

vodnho kurzu k trninkovmu procesu meditor.

pozitivn chovn spe ne krat za to negativn.

68

69

TRENI

PRO SPNOU IMPLEMENTACI FOTBALU3


TRENI POTEBUJ:

Role trenr je ve fotbalu3 velmi odlin oproti standardnmu fotbalu. Jejich


prvoadm kolem by nemla bt vhra jejich tmu, ale mli by pozitivn pispt

1 / Mt siln pochopen pro fotbal3 a svou roli v celm procesu

k zpasu, bez ohledu na konen vsledek.

2 / Bt siln angaovan v pprav hr


3 / Ujistit se, e se jejich tmy ped kadm zpasem sprvn rozcviily

Pro mnoho trenr je tento posun tk, a proto je poteba podpory k pijet

4 / Podporovat proces mediace tak, e respektuje meditory i rozhodnut

jejich nov role. Trenry aktivn zapojte ji do vvoje svho fotbalovho

uinn tmy v ped a pozpasovch diskuzch. Treni by nemli do diskuz

programu. Zalete je do kolen meditor i hr ji ped zpasy nebo

zasahovat a mli by nechat hre pevzt odpovdnost za zpas

turnajem, aby mohli cel proces podpoit. Dob treni dostaten znaj sv

5 / Podporovat cle fotbalu3 tm, e vyzdvihuj hodnoty fair play a podporuj v

hre a jsou schopni poskytnout uiten poznatky o tom, jak cel fotbalov

tom jejich tm bhem zpasu

program zefektivnit.

6 / Pokraovat v celm vzdlvacm procesu i po zpase tm, e budou


podporovat tmy v reflexi jejich vkonu a probranch socilnch tmat

Pro mnoho organizac vyuvajcch fotbal3 je trenr hlavnm facilittorem


programu. Vede workshopy nebo dokonce psob jako meditor. Pro spn
proces pomozte trenrm definovat roli, kterou maj zastvat, a poskytnte jim

Pli soutiv treni mohou pedstavovat jednu z nejvtch pekek

nezbytn prostor a nstroje.

pro spnou implementaci fotbalu3. Zapojte je od zatku a zajistte tak,


e cel proces podpo.

70

71

HRI
Ped vodnm vkopem je velmi dleit hrm fotbal3 i jeho cle nejprve
pedstavit. Pro mnoho lid, kte maj zkuenost pouze se standardnm fotbalem,
budou poteba citliv (a detailn) vysvtlen, aby si na fotbal3 a jeho draz na
dialog, fair play, rovnost pohlav i osobn odpovdnost postupn zvykli.

4 / FOTBAL3:
HRA O TECH
POLOASECH

Jakmile jsou meditoi vykoleni, nechte je facilitovat vodn trnink fotbalu3 pro
hre. Tyto trninky organizujte vdy ped zatkem fotbalovho turnaje nebo
jako prvn kurz v novm programu. Na konci tohoto kurzu by hri mli pochopit
cle footbalu3 i koncept t poloas, vetn jejich role a pravidel.

Bez dnho trninku hri fotbalu3 nerozum, jsou velmi rychle


frustrovan a o celou metodiku ztrc zjem.

72

73

PRVN POLOAS: PEDZPASOV DISKUZE

POKYNY PRO MEDITORY

Potom, co se oba tmy rozcvi, jsou svolny meditorem k sob na

/ Zajistte dostatek asu pro diskuzi. Je dobr, pokud jsou tmy ptomny alespo

pedzpasovou diskuzi, ve kter se dohodnou na spolench pravidlech.

dvacet minut ped zatkem zpasu.

Pedzpasovou diskuzi vyuijte kreativn a podpote tm cel vzdlvac proces,

/ Pivtejte oba tmy a vytvote pozitivn atmosfru tm, e udlte krtkou

do kterho se vichni hri zapoj.

aktivitu, kter je podnt k interakci.


/ Ujistte se, e oba tmy jsou kompletn a pipraveny k utkn.

Pedzpasov diskuze je ideln prostor pro zahjen dialogu na konkrtn

/ Ujistte se, e vichni hri proli trninkem fotbalu3, a pipomete obma

sociln tma. Napklad pokud je tmatem budovn mru, tmy by mly bt

tmm pevn pravidla.

podporovny k vbru specifickch pravidel, jako je teba spolen nstup na

/ Zapojte vechny do diskuze o vznamu zpasu, m otevete prostor pro

hit nebo spolen oslavy vech gl.

nvrhy pravidel, kter chtj pout. Tomuto mete dopomoci napklad tmito
otzkami:

Pot, co bylo dosaeno dohody o pravidlech a vsledky pedzpasov diskuze

V em je nsledujc zpas dleit?

byly meditorem zaznamenny do zpasovho formule, me zpas zat.

Je njak odlin od zpas, kter jste dve hrli? V em?

Pedzpasov diskuze se tk pouze hr obou tm a mla by probhat

Chcete prostednictvm tohoto zpasu podporovat njak hodnoty (nap.

vklidnm prostoru (nap. na hiti nebo v blzkosti), kde se hri mohou zapojit

tmov spoluprce a poctivost)? Napadaj vs njak pravidla pro podporu

do konverzace bez rozptylovn nebo peruovn.

tmov spoluprce a poctivosti?


Existuj njak dal oteven pravidla, kter byste chtli navrhnout a pro?
Existuje njak technick pravidlo, kter byste chtli definovat (nap. vztahujc
se k rohovm kopm, brankm atd.)?
Mte ohledn nsledujcho zpasu njak obavy tkajc se vlastnho tmu?
Jak meme tyto obavy spolen vyeit?
/ Kdy tm prezentuje jm navrhovan pravidla, ujistte se, e druh tm souhlas
s nvrhem, a pokraujte v procesu, dokud nedoshnete poadovanho potu
otevench pravidel.
/ Jakmile se tmy dohodly na otevench pravidlech, zaznamenejte je v
zpasovm formuli a pro vechny hre i trenry je zeteln zopakujte.
/ Popejte obma tmm hodn tst a dovete je na hit.

74

75

TIPY PRO MEDITORY

DRUH POLOAS: FOTBALOV UTKN

/ Podpote hre v jejich kreativit a zbav pi vbru otevench pravidel.

Po vech ppravch, je as hrt fotbal! Zpasy fotbalu3 jsou krtk, intenzivn

Zajistte, aby nevybrali stle stejn pravidla.

zbavn a v duchu pozitivn soutivosti. Zpas pat hrm a je jejich

/ Ujistte se, e oba tmy a vichni hri jsou zapojeni do diskuze. Pokud je jeden

zodpovdnost zajistit, e se hraje frov. Jestlie jde m do autu, hri

tm nebo hr dominantn, vydejte si stanovisko ostatnch.

rozhodnou, kdo rozehrv. Je-li hr faulovn, zvedne ruku a pihls se o m

/ Nedovolte, aby treni, divci nebo rodie ovlivovali diskuze - ujistte se,

k rozehrvce volnho kopu. Zmrem fotbalu3 je zajistit, aby si kad tuto

edo dialogu jsou zapojeny jen tmy. Pokud bude nkdo zasahovat, zdvoile

zkuenost uil bez ohledu na vhru i prohru, i pes zachovn napt vznikajcho

hopodejte, aby se vzdlil.

ze soutivch zpas.

/ Mete pout vce ne jednoho meditora. To me bt uiten zejmna v


ppad, kdy tmy mluv rznmi jazyky a je zapoteb peklad. Pokud pouvte

Meditoi podporuj tmy a zaznamenvaj vsledky utkn. Treni, rodie

vce meditor, zajistte, aby se vyjadovali spolen aspolupracovali tak, aby se

idivci by mli hre povzbuzovat a spolu s nimi oslavovat schopnost fotbalu

zabrnilo nedorozumn.

rozvjet nov dovednosti i transformovat chovn.

V ppad, e tmy bhem pedzpasov diskuze jasn nevydefinuj


anepochop pravidla, bude samotn zpas i pozpasov diskuze pro hre
i meditory velmi nronou zleitost.

TIPY PRO TRENRY


/ Pimjte svj tm pemlet o pravidlech, kter chtj navrhnout, ji ped
pedzpasovou diskuz.
/ Ujistte se, e se v tm dn rozcvi a dostav se vas k pedzpasov
diskuzi. Budujte pozitivn atmosfru mezi tmy napklad zapojenm soupee
vrozcvice vaeho tmu.
/ Povzbuzujte vechny leny vaeho tmu, aby se pln zapojili do dialogu s
druhm tmem.
/ Nezasahujte do diskuze nechte hre pevzt vlastn zodpovdnost za utkn.
/ Prokate ctu k meditorovi - maj nronou prci a vae podpora je rozhodujc.
76

77

POKYNY PRO MEDITORY

TIPY PRO MEDITORY

1 / Pro zahjen zpasu pouijte palku a nezapomete mit as.

/ Podpote hre, aby rozhodli, jak chtj zat zpas

2 / Zaznamenejte kad vstelen gl. Pokud existuj pravidla tkajc se gl

(nap. vkopem, darovnm me soupei atd.).

(nap.gl vstelen enou se pot za dva), berte je pi zaznamenvn v vahu.

/ Sledujte hru pozorn a nenechte se rozptylovat trenry, divky nebo nhradnky

3 / V ppad neshody na hiti, nap. pokud jde o faul, umonte nejprve

vae pozornost se upr na hit.

tmm, aby pomoc dialogu nalezly een samy. Nemohou-li se dohodnout,

/ Dlejte si poznmky k zpasovm situacm jako pozitivn pklady fair play nebo

zastavte asomru, vstupte do hit a usnadnte diskuzi k vyeen situace.

k situacm, kdy tmy nedodruj pravidla nebo hraj obzvl agresivn. Poznmky

Vevtin ppad se tmy dohodnou rychle, protoe chtj pokraovat ve he.

budou dleitm podkladem k pozpasov diskuzi.

Pokud je zejm, e ani jeden tm nen ochoten ke kompromism, mte prvo

/ Povzbute hre, aby pevzali vlastn zodpovdnost za utkn. Je-li hr faulovn,

uinit konen rozhodnut, aby zpas mohl pokraovat.

ml by jasn zvednout ruku pro nazen volnho kopu a nespolhat se na

4 / Hri i meditoi mohou vyvolat tzv. fairplay timeout, kdy ct, e v zpase

meditora.

dochz k nefrovmu jednn. Pokud je timeout vyvoln, zastavte asomru a


vstupte na hit s clem usnadnit diskuzi mezi tmy o tom, jak mohou zlepit

Posoudit, kdy je vhodn zashnout do konfliktu na hiti, je jednou

rove fair play, s drazem na pravidla, na nich se dohodly. Fairplay timeouty se

z nejvtch vzev pro meditory. Akoliv je dleit dt hrm as

nesm pouvat takticky a lze je volat, pouze kdy je m v autu.

na dosaen konsenzu, je tak velmi dleit, aby bylo zajitno, e se

5 / Pokud nkter hr opakovan fauluje soupee nebo se dopust mysln

konfrontace nestane agresivn.

nebezpenho faulu (a jeho trenr nijak nereaguje), pak meditor m prvo


tohoto hre vystdat pro zbytek utkn.

TIPY PRO TRENRY

6 / Po ukonen stanovenho asu oznamte palkou konec zpasu.


Dejteobmatmm as na podn rukou, oberstven a na odpoinek po dobu

/ Povzbuzujte svj tm k tomu, aby respektoval pravidla a jednal v duchu fair play.

nkolika minut, ne je odvedete k pozpasov diskuzi.

/ Ukate respekt meditorovi tm, e mu umonte vykonvat jeho prci


nezpochybujte jeho rozhodnut, nepoadujte odpskn faulu atd.
/ Zdraznte, e je dleit hrt jako tm a zajistte, aby vichni vai hri dostali
stejnou porci hracho asu, bez ohledu na jejich schopnosti.
/ Vystdejte hre, kte zmrn ignoruj pravidla utkn.
/ Ujistte se, e vichni hri, rodie i fanouci v tm povzbuzuj. Pokud nkte
tm negativn ovlivuj, zdvoile je podejte, aby toho nechali nebo se vzdlili.
/ Na konci zpasu poblahopejte svmu tmu a soupei bez ohledu na to, kdo
vyhrl a i prohrl.

78

79

TET POLOAS: POZPASOV DISKUZE

POKYNY PRO MEDITORY

Tet poloas je uniktem fotbalu3 a m zsadn vznam pro transforman

1 / Uvdomte si, e pozpasov diskuze nemaj stanoven asov limit.

potencil cel metodiky. Po zvrenm hvizdu maj hri obou tm monost

Vyhrate potebn as pro smysluplnou diskuzi.

reflektovat sv chovn a za podpory meditora vyhodnotit chovn soupee.

2 / Dovete spolen hre k mstu diskuze a navrhnte, aby se k diskuzi

Kad tm udluje soupei fair play body, jejich souet se zpasovmi body ur

posadili do kruhu. Mete pout njakou krtkou zbavnou aktivitu k uvolnn

celkovho vtze.

napt mezi tmy.


3 / Oznamte poet vstelench gl kadho tmu a podpote oba tmy k

Pozpasov diskuze klade draz na dleitost vlastn zodpovdnosti a dosaen

poskytnut zptn vazby k zpasu kladenm otzek jako nap.:

konsenzu. Otevr tak ideln prostor pro tmata, kter jsou pro hre i jejich

Reprezentoval zpas hodnoty, kter byly stanoveny v pedzpasov diskuzi

komunity dleit - prozkoumejte jejich potencil!

(nap. tmov prce a poctivost)? Pro ano nebo pro ne?


Byl tento zpas odlin od zpas, kter jste hrli v minulosti?
Bylo to pjemn? Bylo v zpase nco, co byste nechtli znovu zat?
Nael se hr, kter prokzal vjimenho ducha fair play? m?
Dodroval v tm pravidla dohodnut ped zpasem?
Dodrovali vai soupei pravidla dohodnut ped zpasem?
4. Vyuvejte vae poznmky z utkn. Pokud ctte, e tmy zapomnaj pklady
zvlt frovch nebo nefrovch situac, upozornte na n.
5. Pot, co hri mli monost zauvaovat, podejte kad tm, aby udlil
svm soupem fair play body. To me bt provedeno mnoha rznmi
zpsoby, napklad:
a / Vtzn tm udluje fair play body jako prvn
b / Domc nebo hostujc tm udluje fair play body jako prvn
c / Vyzvte oba tmy, aby se dohodly mezi sebou o tom, kolik fair play bod
chtj udlovat, a nechte je oznmit vsledek bezprostedn po sob.
6. Jakmile jsou fair play body udleny, oznamte zpasov body, fair play body,
celkov poet bod, vtzn tm a poblahopejte obma.
7. Vyplte zpasov formul a zajistte jeho dodn pslun osob k
oficilnmu zznamu o utkn.

80

81

TIPY PRO MEDITORY

TIPY PRO TRENRY

/ Nkter tm me nesouhlasit s tm, kolik fair play bod obdrel nebo s tm, jak

/ Ujistte se, e se v tm ped pozpasovou diskuz rychle oberstv, a vyzvte

byl interpretovn njak zpasov incident. Je proto dleit dt obma tmm

vechny hre ke konstruktivn asti v diskuzi

pleitost vyjdit svj nzor. Pokuste se doshnout bodu, kdy se oba tmy ct

/ Nesnate se manipulovat diskuzi nebo poet udlovanch fair play bod vam

spokojen s konenm vsledkem, a nenechte tet poloas skonit frustrac.

tmem - je to jejich zodpovdnost.

/ Pokud jeden nebo oba tmy nepispvaj do diskuze konstruktivn, pouvaj

/ Nesnate se podkopvat roli meditora tm, e kritizujete jeho iny. Pokud se

nevhodn vrazy nebo jsou prokazateln manipulativn pi udlovn fair play

vs njak hr sna zapojit do diskuze, odkate ho na jeho spoluhre, soupee

bod, meditor m pravomoc stanovit konen rozhodnut o potu udlench

a meditora.

fair play bod. K tomuto by vak mlo dojt pouze v krajnm ppad, pokud

/ Prokate svou podporu procesu tm, e vyhledte trenra soupee a pozorujte

byly vyerpny vechny monosti k dosaen kompromisu. Mlo by to tak bt

pozpasovou diskuzi pohromad.

zaznamenno v zpasovm formuli.

/ Blahopejte obma tmm i meditorovi za zpas, jakmile byly ohleny jeho

/ Pokud bhem ped nebo pozpasov diskuze vyjde najevo, e hr trp

vsledky.

problmem, kter nejste schopni vyeit (nap. pote doma nebo ve kole),

/ Pokud ctte, e meditor jednal nekorektn, projednejte s nm celou zleitost

pomozte hri vyhledat nkoho, kdo je schopen poskytnout mu nleitou

v poklidu, po skonen pozpasov diskuze, nebo upozornte organiztora.

podporu.

Meditoi mohou dlat chyby a je dleit jim poskytnout konstruktivn zptnou


vazbu k tomu, aby zlepili sv median dovednosti.
/ Proberte zkuenosti se svm tmem a zvate, co mohou zlepit pro zisk
maximlnho potu fair play bod v ptm zpase.

Tmy nkdy udluj fair play body nikoliv na zklad toho, jak frov jejich
soupei hrli, ale na zklad toho, kolik fair play bod dostali nebo aby
nad svmi soupei zskali vhodu (napklad v turnaji). Prozkoumejterzn
monosti udlovn fair play bod. Zajistte, e hri nemanipuluj
sudlovnm fair play bod a e je duch fotbalu3 respektovn.

82

83

PPRAVA TURNAJE
FOTBALU3

84

85

Turnaje fotbalu3 jsou zbavn a mezi astnky vytv silnho tmovho


ducha, co zajiuje, e se mezi sebou zapojuj do dialogu a buduj si ctu ke
spoluhrm i soupem. Turnaj fotbalu3 neme bt spn bez vykolench
meditor a dobr ppravy zastnnch tm.

1. PLNOVN
TURNAJE

OBSAH
1 / Plnovn turnaje
/ Zpasov formul
/ Bodov systm
/ Struktura turnaje
2 / Pprava meditor a hr
3 / Realizace turnaje

86

87

ZPASOV FORMUL
AS

Zde je pklad zpasovho formule spolu s vysvtlenm, jak by jej meditor

DATUM

ml vyplnit:

MEDITOR

1 / Zaznamenvejte informace ze zpasu.


2 / Zapisujte poet vstelench gl bhem zpasu.

1.

3 / Zaznamenvejte poet zpasovch bod, fair play bod a celkovch bod

2.

4 / Ped zpasem provete shrnut nejdleitjch pevnch pravidel.


5 / Zaznamenejte pravidla, na kterch se tmy shodly v pedzpasov diskuzi.
6 / Dlejte si poznmky bhem zpasu jako podklad pro pozpasovou diskuzi.

3.
4.
5.
6.

TMY

POET GL
ZPASOV BODY
FAIR PLAY BODY
BODY CELKEM

88

89

BODOV SYSTM
V Kapitole 2 Pprava fotbalu3 najdete praktick pklady a uiten
tipy pro dn naplnovn turnaje.
Vytvote bodov systm pro uren dnch turnajovch pravidel:

PKLADY BODOVCH SYSTM


1. monost: 1 3 zpasov body / 0 2 fair play body / 1 5 celkovch bod
Zpasov body: 1 bod za ast v zpase / 2 body za remzu / 3 body za vhru

Hodnocen oponent: 2 body za respektovn vech pravidel / 1 bod za respektovn


nkterch pravidel / 0 bod za nerespektovn vekerch pravidel

Zpasov body: 1 bod za ast v zpase (prohra) / 2 body za remzu / 3 body za vhru
Fair play body: body udlovan obma tmy bhem pozpasovch diskuz
Celkov body: souet zpasovch a fair play bod

Vyberte nkter z nsledujcch monost pro tvorbu systmu fair play bod:

ast v pedzpasovch a pozpasovch diskuzch:


1 fair play bod za ast celho tmu v diskuzi / 0 bod za ast jen sti tmu nebo nikoho

Sebehodnocen: 2 body za respektovn vech pravidel / 1 bod za respektovn nkterch


pravidel / 0 bod za nerespektovn vekerch pravidel

Hodnocen oponent: 2 body za respektovn vech pravidel / 1 bod za respektovn


nkterch pravidel / 0 bod za nerespektovn vekerch pravidel

Poet faul v zpase: 2 body za dn faul / 1 bod za 1-3 fauly / 0 bod za vce ne 3 fauly
Zapojen obou pohlav: 1 bod za aktivn zapojen obou pohlav (nap. urit poet pihrvek
nebo gl vstelen obma pohlavmi) / 0 bod za nedostaten zapojen obou pohlav

Bonusov body: mohou bt udlovny nap. za nadstandartn fair play pstup nebo
zodpovzen tematickch otzek v zpasovch diskuzch

90

2. monost: 1 3 zpasov body / 0 3 fair play body / 1 6 celkovch bod


Zpasov body: 1 bod za ast v zpase / 2 body za remzu / 3 body za vhru

Hodnocen oponent: 2 body za respektovn vech pravidel / 1 bod za respektovn


nkterch pravidel / 0 bod za nerespektovn vekerch pravidel

ast v pedzpasovch a pozpasovch diskuzch:


1 fair play bod za ast celho tmu v diskuzi / 0 bod za ast jen sti tmu nebo nikoho

3. monost: 1 3 zpasov body / 0 5 fair play body / 1 8 celkovch bod

Zpasov body: 1 bod za ast v zpase / 2 body za remzu / 3 body za vhru

Hodnocen oponent: 2 body za respektovn vech pravidel / 1 bod za respektovn


nkterch pravidel / 0 bod za nerespektovn vekerch pravidel

ast v pedzpasovch a pozpasovch diskuzch:


1 fair play bod za ast celho tmu v diskuzi / 0 bod za ast jen sti tmu nebo nikoho

Sebehodnocen: 2 body za respektovn vech pravidel / 1 bod za respektovn nkterch


pravidel / 0 bod za nerespektovn vekerch pravidel

91

VYTVOTE STRUKTURU TURNA JE

Hern systm kad s kadm

1 / Pouijte takovou strukturu turnaje, kter klade draz na fair play a


rovnocennou ast vech tm. Napklad:
a / Zajistte vt interakci mezi hri zorganizovnm celho turnaje tak, e hri
z rznch tm hraj spolen v jednom tmu (tmy se mezi sebou promchaj).

NZEV
DATUM
REGION
TMA

b / V ppad, e nastane v zkladn skupin situace, kdy dva tmy maj stejn
poet bod, pak je poet zskanch fair play bod rozhodujcm faktorem. Pokud
jsou i fair play body rovn vyrovnan, vtz vzejde z vsledku vzjemnho
zpasu. Pokud zpas skon remzou, rozhoduje o postupujcm tmu hod minc.

NZEV TMU

ZPASOV BODY

SKRE

BODY CELKEM

CELKOV POAD

2.
3.

Brankov rozdl i poet vstelench gl se nemus brt v potaz.

4.

c / Pokud ve vyazovac fzi zpas skon remzou, tmy nejprve provedou

5.

pozpasovou diskuzi. V ppad, e si navzjem udl rovn poet fair play

FAIR PLAY BODY

1.

6.

bod, vrt se tmy na hit a o vtzi rozhodne penaltov rozstel.


2 / Snate se zajistit, aby vechny tmy odehrly tolik zpasu kolik je mon,
napklad rozenm skupinov fze oproti vyazovac fzi.
3 / Zohlednte faktor dostatenho asu mezi kadm zpasem pro

1. KOLO

2. KOLO

3. KOLO

4. KOLO

5. KOLO

1 vs 2

1 vs 3

1 vs 4

1 vs 5

1 vs 6

3 vs 6

2 vs 4

3 vs 5

4 vs 6

2 vs 5

4 vs 5

5 vs 6

2 vs 6

2 vs 3

3 vs 4

pedzpasov a pozpasov diskuze.


4 / Zajistte, aby tmy mly dost asu mezi zpasy, aby nemusely spchat z
jednoho na druh bez pestvky a bez ance se dn rozcviit. Meditoi by
mli zajistit, aby zpasy zanaly vas a nedochzelo tak ke zpodn.

1.

5 / Urete hlavn mylenku turnaje (jako nap. Hran pro mr nebo Boj proti

2.

uvn drog), kterou meditoi mohou eit bhem prvnch a tetch poloas
fotbalu3.
6 / Zapojte sponzory k zajitn finann a hmotn podpory turnaje jsou

3.
4.
5.
6.

vynikajcm zpsobem jak je pesvdit o sle tto metodiky.

Podvejte se na pklady struktury turnaje a forem turnaj.

92

93

2. PPRAVA
MEDITOR A
HR

Hern systm nhl smrt"

NZEV
DATUM
REGION
TMA

TVRTFINLE

SEMIFINLE

FINLE

VTZ

Tm 1
Tm 1

Tm 1

Tm 1
Tm 1

Tm 1

Tm 1
Tm 1

Tm 1
Tm 1

Tm 1

Tm 1

Tm 1
Tm 1

Tm 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

94

95

1 / Vyberte dobe vykolen meditory a zajistte, aby dostaten mediovali


kad zpas. Pedzpasov a pozpasov diskuze se budou odehrvat
paraleln a je dleit, aby meditoi mli pestvku mezi zpasy, tak aby se

3. REALIZACE
TURNAJE

byli schopni pipravit na dal.


2 / Vykolte zastnn tmy ve fotbalu3
3 / Zajistte, aby tmy mly odpovdajc poet hr obou pohlav a vhodnho vku.
4 / Pi he smench tm zajistte, aby mly vyrovnan poet chlapc a dvek
a podpote je, aby vymyslely svj vlastn nzev tmu.
5 / Pokud zastnn tmy mluv rznmi jazyky, ujistte se, e vai meditoi
jsou schopni pekldat nebo zajistit pekladatele pro pedzapsov a
pozpasov diskuze.

96

97

1 / Propagujte turnaj v regionu vyuitm banner, letk i veejnch


happening. Informujte o turnaji mstn a celosttn media v dostatenm
pedstihu a nezapomete je pozvat.
2 / Pro vt atraktivitu provete vodn los turnaje zbavnou formou a
vyuijte tuto pleitost k vzjemnmu pedstaven tm.
3 / Zajistte, aby o vae astnky, meditory, dobrovolnky a zamstnance bylo
dobe postarno poskytnutm nleit lkask pe a oberstven.
4 / Zalote centrln direktorit turnaje, kde mohou meditoi odevzdat sv
zpasov formule a kde budou aktualizovny a zobrazeny vsledky.
5 / Ujistte se, e kad hit m jasn vymezenou a izolovanou znu pro
ped a pozpasovou diskuzi (napklad stan v ppad, e se turnaj kon ve
venkovnch prostorech).
6 / V mst konn festivalu/turnaje vytvote prostor, kde mohou hri
poskytnout zptnou vazbu a astnit se vzdlvacch semin vedench
zkuenmi meditory. Zde mohou napklad uvaovat nad tm, jak pouen z
turnaje mohou bt pevedena na situace v bnm ivot.
7 / Turnaj fotbalu3 nen pouze o vhe i prohe je to oslava fotbalu.
Vyuvejte DJs nebo kapelu a MCs (modertory), kte oznamuj vsledky i
poskytuj iv komente k zpasu.
8 / Doplte turnaj o dal aktivity (nap. spolen vlet nebo teambuildingov
hry), dky kterm se zv interakce mezi zastnnmi tmy.
9 / Pipravte foto a video dokumentaci. Materil pouijte k propagaci sv prce
s fotbalem3 a zajistte tak dodatenou podporu pro pt turnaj.

98

99

METODA ZPRACOVN PRUKY

SEZNAM POUITCH ZDROJ:

Pi prci na tto publikaci jsme se zamili na reeri dostupnch zdroj

1 / Football3 Toolkit, Streetfootballworld. [Online] c2015, Dostupn z:

zabvajcch se podobnou problematikou. erpali jsme z nkterch hotovch

http://www.streetfootballworld.org/sites/default/files/football3%20

publikac a inspirac nm byla ozkouen praxe etablovanch organizac

Handbook.pdf

ze zahrani. Nkter kapitoly vyuvaj osvdenosti voln dostupnch


toolkit ametodik. Metodika Fotbal3 je pevzat od mezinrodn st

2 / Festival Da Bola 2014 - Football Shape the Future, GIZ - German Agency

Streetfootballworld a obsah s n souvisejc erpn z publikace Football3

for international Cooperation [Online] c2014, Dostupn z:

Toolkit, kter je lenm tto st voln dostupn. Ukzky nkterch

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/2014-de-festival-da-bola-

fotbalovch aktivit jsou pevzat z publikac Festival Da Bola 2014 - Footbal

broschuere-sportfestival.pdf

Shape the Future a Football Coaching Manual 2010 World Cup Edition. Obsah
a struktura Toolkitu zrove odr nkolikalet zkuenosti z prce s mlde

3 / TackleAfrica Football Coaching Manual 2010 World Cup Edition - HIV

v rmci kampan Fotbal pro rozvoj a dalch pidruench aktivit. Oporou pi

Education through football. [Online] c2010, Dostupn z:

tvorb pruky byla spoluprce se vcarskou organizac Sport The Bridge,

https://www.changemakers.com/football/entries/tackleafrica-football-

kter sv zkuenosti sdlela v rmci projektu Fotbal mostem inkluze ohroen

coaching-manual-hiv-education

mldee, kter byl podpoen z Programu vcarsko-esk spoluprce. Tato


publikace je zrove dlm vstupem tohoto projektu.

ORGANIZACE, JEJICH ZDROJE BYLY POUITY:


Streetfootballworld / www.streetfootballworld.org
Grassrootsoccer / www.grassrootsoccer.org
MYSA / www.mysakenya.org
Kick4life / www.kick4life.org
GIZ - German Agency for international Cooperation / www.giz.de
Coaching for Hope / www.coachingforhope.org
Right to Play / www.rigthtoplay.com

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

www.inexsda.cz
112

www.fotbalprorozvoj.org