You are on page 1of 2

Naaayon sa Saligang-Batas, mayroon kang karapatan:

Huwag mong buksan ang pinto kung mayroong mga ahente


na mula sa Serbisyong Imigrasyon na kumakatok. Kung
sabihin nang mga ahente na mayroon silang warant (mga
papeles para sa iyong aresto), sabihin mo na isilid ang mga
ito sa ilalim ng pinto. Siguruhin mo na ang mga papeles ay
tunay at pinirmahan ng Huwes o Mahistrado.
Huwag magsalita kung ikaw ay gustong kausapin ng mga
Ahente. Mayroon kang karapatan na manatiling tahimik.
Mayroon kang karapatan na kumonsulta sa isang Abogado.
Ibigay itong tarheta sa mga Ahente.
Kung kailangan mo ng tulong, tumawag sa United Way
Assistance Line (linya ng tulong) (415)808-4444, Lunes
hanggang Biyernes, 5:30 a.m. (umaga) hanggang 5:30
p.m. (gabi).

I do not wish to speak with you or answer your


questions based on my 5th Amendment rights under the
United States Constitution.
I do not give you permission to enter my home based on
my 4th Amendment rights under the United States
Constitution. I will only permit you to enter my home if
you show me a warrant signed by a judge or magistrate.
If you have such a warrant, please tell me and then slide
it under the door.
These cards are available to citizens and noncitizens
alike.