You are on page 1of 47

PKU 3111

ISU DAN TRENDA DALAM


PENDIDIKAN KHAS

ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS

1.1 Strategi dan


Penempatan Pelajar

1.2 Profesionalisme Guru

1.3 Pelaksanaan

1.4 Isu Pelabelan dan

Pengajaran

Pengajaran

1.5 Isu Pengurusan

Program Pendidikan Khas

1.6 Tindakan Susulan,


Pengurusan, Penyeliaan
dan Komunikasi

1.7 Kepelbagaian

1.8 Penglibatan Ibu bapa

Kompetensi Murid

dan Komuniti

1.9 Isu Sistem Sosial

1.1

STRATEGI DAN PENEMPATAN PELAJAR

Penempatan Murid

1.1.1 Isu Individu

Perbezaan Antara
Individu dan Penyesuaian

Kesan Kecacatan
Kepada Individu

Pengajaran Individu
1.1.2 Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran

1.1 STRATEGI DAN

Pengajaran Kumpulan

PENEMPATAN PELAJAR

Peruntukan Kewangan
1.1.3 Kemudahan dan
Prasarana
Lokasi dan Jenis

1.1.4 Keberkesanan
Program Pemulihan Khas

Kemudahan-kemudahan

ISU INDIVIDU

Isu Penempatan Murid


Pendidikan Khas

Sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih


bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas
pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas
tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan
dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang
sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid
dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak
melebihi 15 orang.

Sekiranya murid-murid yang diambil untuk


mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu
kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah
tidak melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana
satu alternatif hendaklah tertakluk kepada
perundingan di antara Guru Kelas Pemulihan
Sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu

Khas dengan guru besar dan guru-guru asas.

darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan


bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi
jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang.

Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM) pelaksanaan


dilakukan berdasarkan kesesuaian sekolah

Perbezaan Individu dan


Penyesuaian

Budaya

Status Sosioekonomi

Bangsa dan Ras

Implikasi terhadap guru

Faktor

Amalan membesarkan
anak

Kesedaran guru

Perasaan rendah diri


dalam akademik

Kesan kemiskinan dan


kaitan antara tahap
pendidikan dan
pendapatan ibu bapa
dengan pencapaian anak

Kepercayaan guru

Pengharapan guru
kepada murid adalah
rendah.

Sekolah sebagai institusi


kelas menengah

Pendekatan pengajaran

Tahap Kecerdasan

Implikasi kepada guru

Guru tidak dipengaruhi


oleh persepsi stereotaip

Pengenalan kecerdasan

Implikasi terhadap guru

Keupayaan untuk belajar

Kepercayaan guru
tentang konsep
kecerdasan

Pengetahuan seseorang
yang diperolehi

Sikap guru

Keupayaan untuk
menyesuaiakan diri
dengan situasi baharu

Penilaian

Kemahiran berfikir

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

STRATEGI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengajaran Kumpulan

Pengajaran Individu

Ciri-ciri
pengajaran

Ciri-ciri

kumpulan

pengajaran
individu

Kekuatan
pengajaran
berkumpulan

Kekuatan
pengajaran
individu

Kaedah
pengajaran
kumpulan

Kelemahan
pengajaran
individu

Kelemahan

Kaedah

pengajaran

Pengajaran

kumpulan

individu

Pengenalan Kepada Pengajaran


Kumpulan
Konsep

Berasaskan kepada perubahan


strategi pengajaran yang
berorientasikan guru kepada
berpusatkan pelajar

Tujuan
murid dapat menguasai kemahiran
tertentu mengikut kadar
pembelajaran yang sepadan dengan
kebolehan mereka.

Rasional
Kepelbagaian kebolehan pelajar

Pengertia
n
L.M. Smith (1969); unit
sosial yang terdiri
daripada beberapa
individu yang berinteraksi
antara satu sama lain,
mempunyai nilai-nilai yang
sama dan saling
bergantung diantara
mereka.

Gibb (1969); beberapa


individu yang mempunyai
tujuan yang sama, saling
berhubung dan bertukartukar pendapat serta fikiran
dan berganting antara satu
sama lain atau berganding
bahu.

Sudut
Pendidikan
Mempunyai fungsi
yang sama
berusaha dan
bekerja ke arah satu
matlamat yang
spesifik

Satu kelompok yang


mengandungi beberapa
murid yang bertingkah
laku sama terlibat
dalam proses
pembelajaran

Keahlian dalam
sesuatu kumpulan
boleh berubahubah

Murid dibentuk
berdasarkan minat
dan kebolehan
murid, aras
keupayaan dan
persahabatan

Pengajaran Kumpulan
Pengajaran
kumpulan
menurut
Trump(1966),
Callahan (1969)
dan Sharifah
Alwiah (1983)

Satu pendekatan yang


pada dasarnyamelibatkan
2 orang atau lebih dalam
kerja merancang,
mengajar dan menilai
pengajaran serta hasil
pembelajaran satu
kumpulan murid. Murid
pada mulanya berada
dalam satu kumpulan
yang besar, kemudian
berpecah kepada
kumpulan kecil dibawah
pimpinan seorang guru.Melibatkan seorang
guru yang
mengelola satu
murid yang
dipecahkan kepada
beberapa kumpulan
kecil untuk
melibatkan diri
dalam aktiviti
pembelajaran
secara kumpulan.

Penilaian awal
untuk ketahui
pencapaian pelajar

Perancangan rapi
guru

Arahan guru jelas

Ketua kumpulan
dilantik

Alat dan bahan


disediakan

Pelajar bergerak
bebas dan
berbincang

Pelajar dibiasakan
dengan rutin

Susunan meja dan


kerusi yang teratur

Ahli kumpulan tidak


semestinya tetap

Perhatian guru
penting

Sesi penutup atau


rumusan yang
penting.

Konsep
perkumpulan

pelajar cerdas
(10%), sederhana
(70%), lemah (20%)

Prinsip pengajaran
kumpulan

Kaedah Pengajaran Kumpulan

Pecahan topik

Persembahan

Setiap kumpulan perlu mempunyai

Setiap anggota kumpulan

tugas untuk menganalisis topik

mempersembahkan tugasan secara

mengikut pembahagian dan

tidak formal atau bergilir-gilir dan

pecahan topik

mengekalkan istilah yang penting.

Interaksi

Rumusan

Selepas persembahan, anggota lain

Setiap perbincangan perlu dibuat

perlu berinteraksi iaitu sama ada

rumusan dalam bentuk nota atau

mebtanya, memberi pandangan atau

peta minda agar daya ingatan dapat

teguran jika salah.

dikekalkan.

Sumbang saran

Main peranan

Teknik pemikiran kreatif yang

Aktiviti melakonkan sesuatu situasi

melibatkan setiap ahli kumpulan


memikirkan tentang suatu masalah

secara spontan untuk


memperkembangkan pemahaman.

dan mengemukakan idea mereka

Simulasi
Latihan yang melibatkan gambaran
situasi sebenar sesuatu aspek
tertentu

Teknik Jigsaw
Perbincangan dalam kumpulan yang
melibatkan dua tahap: Tahap asas;
Tahap Pakar

Concentric Circles dan Fish Bowl


Membentuk dua kumpulan.
Kumpulan pertama akan berbincang
manakala kumpulan kedua akan
menjadi pemerhati

Panel
Perbincangan dalam bentuk
perbualan antara sekumpulan yang
terpilih dan diketuai oleh seorang
ketua.

Pengajaran Kumpulan

Kebaikkan Pengajaran
Kumpulan

Membantu
menghasilkan
pelbagai hasil
pembelajaran

Membina sikap dan


tabiat yang baik
seperti berfikiran
terbuka dan
kesediaan untuk
mendengar serta
menghormati orang
lain.

Meningkatkan
komitmen individu
terhadap
pembelajaran.

Memupuk semnagat
positif (kerjasama,
tolak ansur,
bertanggungjawab
dan kepimpinan).

Berkesan untuk
membantu mencapai
hasil pembelajaran
bidang afektif dan
memperkembangkan
kemahiran
interpersonal

Kelemahan
Pengajaran Kumpulan

Guru yang tidak cekap


akan mengalami
kekangan masa dan
konsep yang tidak
kukuh.

Menimbulkan
perasaan rendah diri
atau tinggi diri dalam
diri murid.

Kekangan dalam
aspek pengurusan.

Pelunag untuk
menjana pelbagai
idea, pengalaman dan
pengetahuan bagi
memperteguhkan
tabiat dan amalan.

Pelajar yang lemah


akan dibimbing dan
pelajar cerdas akan
terus maju.

Perhatian yang
diberikan oleh guru
tidak saksama,
terdapat perasaan iri
hati dan membenci.
Memerlukan pelbagai
kemahiran yang
disesuaikan dengan
pelbagai peranan.
Memerlukan
penglibatan aktif
murid untuk
menjayakan
pembelajaran
Kesan pembelajaran
tergugat sekiranya
tidak ada kerjasama
antara kumpulan.

memperkembangkan
kemahiran
komunikasi.

Turut dikenali sebagai Selfdirect, independent atau


autonomous learning (Fry
2003)

Ellington dan Earl (1999)


menggunakan istilah
individualized studentcentered approach

Definisi
Menekankan sistem
pembelajaran yang fleksibel
yang mengambil kira
perbezaan individu dan gaya
pembelajaran individu.
Murid banyak
bertanggungjawab terhadap
pelbagai aspek pembelajaran
mereka dan mempunyai
motivasi yang tinggi.

Pengajaran Individu
Mempunyai penyataan
objektif pembelajaran yang
jelas untuk dicapai.

Kekuatan Pengajaran
Individu

Melibatkan penglibatan aktif


murid dalam memberi respon
kepada bahan pembelajaran.

Memberi peluang kepada


pelajar lemah untuk mendapat
perhatian yang diperlukan.

Hubungan guru dan murid erat


kerana berlakunya maklum
balas.

Memerlukan komitmen
dan motivasi yang tinggi
daripada murid.

Kelemahan
Pengajaran Individu
Masalah logistik kerana
perlu medapat sokongan
daripada pihak
pentadbiran

Pengajaran
Individu
Kajian terarah bahan
dalam buku teks.

Pengajaran kendiri
melalui bahan media

Kaedah Pembelajaran
Individu
Pembelajaran berasaskan
komputer dan multimedia

Tugasan atau projek


individu.

Peruntukkan Kewangan
Bertujuan untuk
membolehkan kanakkanak menerima
pendidikan yang sesuai
dengan bakat, tahap
kecerdasan dan
kebolehannya.

Di bawah Bantuan
Perkhidmatan Bimbingan
Kaunseling (Pekeliling
Kewangan
Bil:2/91KP1537/17/jld.(8)
bth.11 Feb 1991

Penentuan pembelian
segala harta modal
hendaklah dibuat oleh
Jawatankuasa Khas
Peringkat Sekolah yang
dipengerusikan oleh guru
besar.

Pihak sekolah boleh


menggunakan peruntukan
PCG mata pelajaran yang
sesuai.

Pembelian yang melebihi


kadar yang ditetapkan
perlu mendapat kelulusan
terlebih dahulu daripada
Pengajarah JPN dan
dikemukakan melalui PPD.

Laporan dan resit bagi


harta modal yang dibeli
hendaklah dikemukakan
kepada PPD serta salinan
kepada JPN.

Perbelanjaan bagi wang


PCG

Membeli peralatan kecil


dan bahan habis guna
untuk tujuan
pembelajaran

Penyelengaraan peralatan
termasuk komputer untuk
kegunaan pembelajaran.

Program berunsur
pendidikan yang boleh
memberi pengukuhan
semasa cuti sekolah

Pembelian buku rujukan,


cakera padat dan lain-lain
yang bersesuaian untuk
tujuan pembelajaran.

Keceriaan berunsurkan
pendidikan untuk
memberi pengukuhan
kepada pembelajaran.

KEMUDAHAN DAN PRASARANA

Sebuah bilik darjah dengan


keluasan 3 bay khusus yang
diubahsuai

Menurut Garis
Panduan Pelaksanaan
Program Pemulihan
Khas (2008); pihak
sekolah perlu
menyediakan
kemudahan fizikal
program Pemulihan
Khas seperti:

Sebuah bilik yang kondusif


berukuran 3 bay. Susun atur kelas
tertaluk kepada pelan yang telah
diluluskan dalam projek brif
RMK9.

Sekolah yang tidak dapat


memenuhi kriteria di atas perlu
menyediakan ruang sekurangkurangnya dengan keluasan 2 bay.

Memastikan semua peralatan dan


bahan yang dibekalkan untuk
program pemulihan khas
diteempatkan di dalam kelas
pemulihan.

Lokasi Kelas
Pendidikan Khas

Ketiadaan bilik yang sesuai dan


kondusif untuk pengajaran dan
pembelajaran PK. Sekiranya ada
bilik khas, ianya terlalu kecil,
sempit dan kurang selesa.

Kekurangan peralatan dan


perabut

Isu-isu kelas
pendidikan khas

Tiada kelas khas dan sering


berpindah randah semasa
ditubuhkan program PK

Bilik PK yang tidak sesuai dan


pengaliran udaranya kurang baik.

Bilik PK berkongsi tujuan rawatan


murid-murid sekolah.

Kemudahan-kemudahan Kelas Pendidikan Khas

Isu kemudahan
kelas pendidikan
khas

Kemudahan dalam
kelas

meja guru

komputer

kerusi guru

meja bulat

meja tegak

soft board

meja dan kerusi murid

white board

Kekurangan kemudahan
fizikal seperti perabut
sekolah.

Lambat naik taraf kelas


pemulihan khas kerana
lambat menerima
peruntukkan kewangan
khas naik taraf kelas.

BBM di sekolah tidak


mencukupi atau telah
usang dan tidak menarik
untuk digunakan
televisyen

LCD projector

Mesin cetak

Display board/kiosk

PROFESIONALISME GURU

Kelayakan guru

Motivasi guru

1.2.1 Keperluan Guru


Ketrampilan guru

Latihan guru asas

Kursus Dalam
Perkhidmatan

1.2
PROFESIONALISME
GURU

1.2.2 Peningkatan

Pendidikan Jarak Jauh

Profesionalisme
Kajian Berasaskan Bilik
Darjah

Kerjasama

Kenaikan pangkat

1.2.3 Sokongan
Pengurusan Sekolah

penghargaan dan
pengiktirafan

Kebajikan

Kerja berpasukan

1.2.1 KEPERLUAN GURU


KEPERLUAN GURU

Kelayakan
Guru
Kelulusan Iktisas
Guru Pemulihan

Ketrampilan
Guru

Motivasi Guru

Komunikasi
Terbuka

Menunjukkan
Sikap Tangkap

Membahagi
Perhatian

Memusatkan
Perhatian

Diploma Khas
Pendidikan
Pemulihan Khas

Bidang Tugas

Memandang
secara
saksama

Visual

sijil Kursus Dal


Cuti Pemulihan
Khas 6 Bulan

Kebebasan
Menjalankan
Kerja

Memberikan
pernyataan

Verbal

Sijil Kursus Dalam


Perkhidmatan
Pemulihan Khas 4
Minggu

Jaminan Kerja

Gerak
Mendekati

Ijazah Sarjana
Muda Pendidikan
Khas (Pemulihan
Khas)

Ransangan
Kerja

Memberikan
Petunjuk yang
jelas

Memberi
Pengukuhan
Menegur

Memberi reaksi
terhadap gangguan
pada murid
Faedah Lain
dan Insentif
Waktu Kerja
yang Fleksibel
Peluang untuk
Maju

1.2.2 PENINGKATAN PROFESIONALISME

Kursus Dalam Perkhidmatan

Jenis Kursus yang

Pengenalan

Ditawarkan
Kursus Pendek
Kelolan Institut
Pendidikan Guru
Malaysia (KPKI)

Menyediakan latihan kepada guruguru yang sedang berkhidmat di


sekolah rendah dan menengah.

Kursus Khas
Pensarjanaan
Pensyarah

Program Pensiswazahan Guru


Bahasa-bahasa Asing bagi Pegawai
Perkhidmatan Lepas Diploma
(PPLD) : Kursus yang sedang
ditawarkan Bahasa Perancis
Program ini bermatlamat kepada
peningkatan pengetahuan dan
profesionalisme keguruan di kalangan
guru seiring dengan perkembangan
pendidikan global.
Program Pembangunan
Jurulatih Malaysia
(Malaysians Trainer
Development Programme).

Kursus Peningkatan
Profesionalisme 14
minggu.

Kursus yang ditawarkan termasuk


program ijazah dan pasca ijazah
Kursus Peningkatan
Profesionalisme untuk
Guru-guru Sekolah
Pendalaman.
Kursus Sijil Perguruan
Khas (KSPK) Satu Tahun.

Pendidikan Jarak Jauh


(PJJ)

Pelaksanaan PJJ

Definisi PJJ

Kemudahan Infrastruktur

Struktur Organisasi

KPM mempunyai
infrastruktur di BPG, PPK

Bertanggungjawab menerbit
dan menyebarkan bahanbahan

Struktur Pasukan Kerja

Struktur Matrik Pasukan


Kerja

Memberi autoriti dan


tanggungjawab kepada
individu

Rangkaian enam kumpulan


yang disatukan untuk
menghasilkan bahan

Peluang Untuk Penyertaan

Penyertaan

Faktor penting yang


dipertimbangkan dalam
PJJ

Penglibatan semua pihak


dalam bidang pendidikan
diperlukan

Kursusu yang dikendalikan


dari jarak jauh yang
mengandungi proses
pendidikan dan proses
komunikasi

Perkembangan PJJ

Bentuk pelajaran yang


merangkumi semua
peringkat pengajian
dengan memerhati dan
memantau secara tidak
langsung

Masa Depan PJJ

Kemudahan Sokongan

Sokongan Kerajaan

Kebaikkan PJJ

Kelemahan PJJ

Antara kemudahan ialah


perkhidmatan kaunseling
kepada pelajar

Universiti menjadi tuan


rumah dan bertindak
sebagai pusat pentadbiran

1. Memberi peluang kedua


kepada pelajar.

1. Interaksi minimum
antara pensyarah dengan
pelajar dan pelajar dengan
pelajar.

Perkembangan Komunikasi
Melibatkan sistem
pendidikan yang
menekankan konsep
pendidikan kendiri

2.
Memberi
peluang
kepada
golongan yang
telah
bekerja
meningkatkan
pengetahuab
dan
kemahiran.
3. Meningkatkan bilangan
rakyat
yang
berpengetahuan

2. Pelajar perlu melakukan


aktiviti secara kendiri .
3.
Pelajar
membahagikan
dengan berkesan.

perlu
masa

1.3

PELAKSANAAN PENGAJARAN

1.3.1 Sukatan Pelajaran

Kandungan

dan Huraian Sukatan


Pelajaran

Kemahiran

Kemahiran Guru

1.3.2 Perancangan
Kurikulum

Inovasi

Pentafsiran Kurikulum

1.3 PELAKSANAAN
PENGAJARAN

1.3.3 Strategi
Pelaksanaan

Keberkesanan Kaedah

Bahan Bantu Belajar

1.3.4 Perbandingan

Komitmen Guru

pengurusan kelas Pemulihan


Khas dengan kelas biasa/
Pendididkan Khas
Jawatankuasa dalam
organisasi
1.3.5 Bebanan Tugas

Bilangan waktu mengajar

Pengkhususan mata
pelajaran

Sukatan Pelajaran
dan Huraian
Sukatan Pelajaran

Bahasa Melayu

35 Kemahiran

Matematik

22 Kemahiran

PERBANDINGAN PENGURUSAN KELAS PEMULIHAN KHAS DENGAN KELAS


BIASA/PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan pemulihan
1. Rancangan pembelajaran disediakan
untuk murid-murid yang menghadapi
masalah pembelajaran, tanpa mengira
golongan kaya atau miskin.

Pendidikan imbuhan
1. Rancangan pembelajaran
disediakan untuk murid-murid yang
menghadapi masalah kekurangan
kemudahan sosioekonomi.

2. Rancangan pembelajaran ditumpukan


khas kepada penguasaan kemahirankemahiran asas membaca, menulis
dan mengira.

2. Rancangan pembelajaran untuk


semua pelajaran mengikut
perkembangan kognitif muridmurid.

3. Skop kajiannya banyak terbatas


kepada pedagogi di dalam bilik darjah.

3. Skop kajiannya meliputi pedagogi


dalam bilik darjah serta
sosioekonomi dan politik di luar
bilik darjah.
4. Selain aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah,
program ini juga meliputi program
makanan, bantuan dari segi
kemudahan dan kewangan.

4. Program ini hanya meliputi aktiviti


pengajaran dan pembelajaran dalam
bilik darjah.

5. Bantuan diberikan kepada individu


atau sekumpulan kecil murid sahaja di
sekolah rendah dan sekolah
menengah.

5. Bantuan diberikan kepada semua


murid daripada golongan bawahan
di peringkat prasekoalah, sekolah
rendah serta ibu bapa mereka.

6. Objektif ialah membetulkan


kelemahan penguasaan kemahirankemahiran asas.

6. Objektif utama ialah merapatkan


jurang dalam peluang pendidikan
di antara golongan kaya dengan
golongan miskin.

BEBANAN TUGAS
Bebanan Tugas

Jawatankuasa
dalam Organisasi

Setiausaha
Program
Pemulihan di
Sekolah

Guru
Kokurikulum di
sekolah

Bilangan Waktu
Mengajar

Agihan waktu
mengajar:

480 minit Bahasa


Melayu

420 minit
Matematik

120 minit waktu


persediaan

Faktor

Selaras dengan mata


pelajaran Bahasa
Melayu dan Matematik

Jadual waktu mestilah


dipamerkan di Ruang
Pengurusan dalam bilik
darjah

Pengkhususan
Mata Pelajaran
Catatan waktu
panduan dan
persediaan

Bahasa Melayu

Matematik
Tentukan masa yang
diperlukan mengikut
keperluan
berpandukan jadual
waktu induk sekolah

ISU PELABELAN DAN PENGASINGAN

1.4 ISU PELABELAN DAN


PENGASINGAN

1.4.1 Pelabelan

1.4.2 Pengasingan

Kesan kepada
Implikasi terhadap

murid

murid

Sokongan dan
Implikasi terhadap

kerjasama

ibu bapa

Masalah
Implikasi terhadap

pembelajaran

guru dan sekolah

sebagai satu
kontinum

PELABELAN
Kopetensi murid tidak
dapat dipertingkatkan

Mengakibatkan murid
berasa rendah diri dan
kurang yakin dengan diri

Implikasi Terhadap
Murid

Tingkah laku murid yang


tidak diingini berlaku

Pergaulan sosial murid


terganggu

Murid hilang semangat


untuk belajar

Hubungan ibu bapa


dengan pihak sekolah
atau guru-guru akan
terbatas.

Pelabelan
Implikasi Terhadap Ibu
bapa

Ibu bapa akan


menganggap anak-anak
mereka tiada potensi
dalam pelajaran

Ibu bapa akan terus


membiarkan anak kerana
berasa malu

Perasaan rendah diri akan


timbul dalam diri ibu
bapa

Hubungan komuniti guru


dengan guru khas akan
renggang.

Implikasi Terhadap
Guru dan sekolah

Pemantauan akan sering


berlaku di sekolah

Menerima impak
daripada ibu bapa murid

PENGASINGAN
Murid akan berasa dirinya
lemah dan tidak mempunyai
kemampuan untuk berjaya

Menimbulkan perasaan kecewa


kerana tidak memperoleh
kelebihan seperti orang lain
Kesan kepada murid
Minat murid untuk belajar terus
berkurangan

Merasakan diri mereka tidak


mempunyai peluang seperti
orang lain.

Memberikan layanan yang sama


kepada semua murid

Memberi peneguhan yang


berterusan kepada murid
Pengasingan
Sokongan dan kerjasama
Keadaan kondusif kelas murid
terus dipelihara

Guru sentiasa bersama murid


dan tunjukkan rasa empati
terhadap mereka

Secara mekanis, terapi


perlakuan banyak menumpukan
arahan dari kaunselor kepada
kliennya.

Masalah Pembelajaran sebagai


Satu Kontinum

Menggunakan prinsip pelaziman


operan dan pengukuran sama
ada berkesannya aliran
peneguhan dinilai daripada hasil
kesan rangsangan yang baru

Pendekatan pembelajaran sosial


ini menggunakan prinsip
kesalingan dalam interaksi
manusia dengan alam
persekitarannya.

ISU PENGURUSAN PROGRAM PK

Model Hewett

Model Montesori

1.5.1 Model
Pengurusan Kelas PK

Stesen

Kiosk

Model 1: 3 kumpulan
berbeza

1.5 ISU PENGURUSAN

1.5.2 Model

Model 2: Kumpulan

PROGRAM PK

Pengajaran Kumpulan

berkemahiran hampir sama

Pengajaran koperatif dan


kolaboratif

Definisi dan Kepentingan

1.5.3 Khidmat Guru


Pendamping

Kelayakan dan Kewibawaan

Cara Pelaksanaan

1.5.1 PENGURUSAN KELAS PK

Model Hewett

Tingkah laku murid


dipengaruhi oleh :

Keperluan dan kehendak


untuk bertahan (survival)
dalam persekitaran yang
kasar dan kurang mesra.

Kepercayaan kepada
khurafat / tahyul, atau
keperluan untuk bertindak
balas terhadap sesuatu yang
tidak diketahui.

Kepercayaan kepada sains,


atau keperluan untuk
menyiasat, menganalisis, dan
menjelaskan sesuatu yang
tidak diketahui.

Perkhidmatan, atau
keperluan membantu,
membimbing, mengawal,
dan mensejahterakan
kehidupan mereka yang
kurang bernasib baik.

Kebaikan Model

Penggunaan internet atau


bahan interaktif yang lebih
menarik dan boleh membina
motivasi murid.

Pengumpulan bahan
maklumat dari pelbagai
sumber.

Menggalakkan murid mahir


dalam penggunaan ICT.

Menggalakkan murid
membuat penerokaan dalam
pencarian sumber maklumat

Hewett and Powers (2004)


conceptualize online
teaching as the formal and
informal delivery of
pedagogic content via
electronic formats such as
the Internet, CD-ROM,
videotape, and DVD.

Kelemahan Model

Guru yang tidak mahir dalam


penggunaan online
teaching akan mengambil
masa yang lama.

Sekiranya tiada pengawasan


daripada guru, murid akan
meneroka laman-laman
sesawang yang tidak sesuai
atau tidak berfaedah.

Model Montesori

Pengenalan

Prinsip-prinsip

Teori utama Montessori ialah


minda yang menyerap, jangka
masa peka dan proses
normalisasi.

Menghormati kanak-kanak dan


hak mereka.

Minda yang mudah menyerap

Minda yang menyerap umpama


sekeping span kering yang
menyerap pemandangan, bunyibunyian, bau-bauan, rasa dan
sentuhan rasa persekitaran.

Menguasai kemahiran dari


mudah ke sukar

Persekitaran yang tersedia

Menekankan aspek penggunaan


deria seperti melihat, menyentuh,
mendengar, menghidu dan
merasai sesuatu dengan lidah
memegang.

Kanak-kanak dididik secara


bersepadu dan menyeluruh

Didikan diri

Kanak-kanak melakukan aktiviti


arahan kendiri.

Bahan pembelajaran

Kanak-kanak belajar dengan lebih


baik dalam persekitaran yang
disediakan hendaklah
membolehkan kanak-kanak
belajar secara sendiri

Terdapat tempoh sensitif yang


berbeza bagi setiap kanak- kanak.

Konsep asas dalam kurikulum

Tempoh sensitif

Satu pendekatan alternatif yang


digunakan dalam proses P&P bagi
murid-murid bermasalah
pembelajaran

Pengenalan

Bermula pada 2002 dengan projek


printis di sekolah rendah Wilayah
Persekutuan dan Selangor.

Jabatan Pendidikan Khas (2003) Bilik atau sudut dimana


berlakunya proses P&P yang
sistematik dengan sokongan BBM
yang efektif

Murid diberi peluang belajar


melalui kaedah hands on
experience dan belajar sambil
bermain.

Stesen

Pendekatan pembelajaran
menekankan pembelajaran
mengikut tahap keupayaan,
kecerdasan, kemahiran,
kebolehan, minat dan
pengetahuan serta pengetahuan
sedia ada murid.

Definisi

14 buah stesen disediakan


berasaskan 4 bidang dalam
kurikulum pemulihan khas.

Kajian Rounds et al (1985) ramai


murid mengambil bahagian secara
aktif dalam pelbagai aktiviti dalam
stesen.

Reith dan Evertson (1988)


penyusunan stesen boleh
membantu dalam pelaksanaan
aktiviti-aktiviti pembelajaran dan
mempromosikan mobility murid
secara teratur. Ia boleh
mengurangkan gangguan dan
bising, memperbaiki kualiti
interaksi sosial murid dan
menambah peratusan masa
penumpuan murid terhadap
tugasan akademik

Kiosk

Pengenalan

Pembinaan kiosk
adalah berdasarkan
teori Multiple
Intelligence.

Kecerdasan ini
merangkumi
pelbagai kebolehan,
keupayaan dan
bakat yang wujud
dalam diri individu.

Definisi

Proses P&P adalah


lebih mudah apabila
murid tersebut
tercabar.

Melalui konsep
kepelbagaian,
kecerdasan telah
diaplikasikan dalam
bentuk kiosk untuk
membantu murid
pemulihan.

1 kelas boleh
membina 8 kiosk :
Kecerdasan individu
boleh
dikembangkan
melalui pendidikan,
pengalaman dan
persekitaran.

Howard Gardner menyatakan


bahawa tahap kecerdasan individu
adalah berbeza dan pembelajaran
lebih mudah sekiranya dijelaskan
dalam bentuk yang seiring dengan
tahap kecerdasan individu

Ruang / visual
Matematik

Interpersonal

Bahasa

Kinestatik

Alam sekitar

Muzik

Intrapersonal

1.6

MODEL PENGAJARAN KUMPULAN


Pengajaran
Koperatif dan
Kolaboratif

Pengajaran Koperatif

Pengajaran Kolaboratif

Satu strategi pembelajaran


berteraskan pasukan kecil.
Setiap murid
bertanggungjawab tentang
pencapaian diri sendiri dan
membantu ahli kumpulan

Kagan (1998), dalam


pembelajaran koperatif,
aktiviti pembelajaran
dikatakan wujud apabila
struktur koperatif yang
disesuaikan dengan isi
kandungan

Pergantungan positif setiap


ahli dalam menentukan
kejayaan pasukan.

Strategi pembelajaran
kolaboratif merupakan
salah satu strategi yang
boleh digunakan dalam
pengajaran dan
pembelajaran bestari

Perkongsian maklumat
antara guru dan murid atau
murid dan murid

Berasaskan kepada idea


bahawa pembelajaran
adalah satu tingkah laku
sosial. Pembelajaran
berlaku melalui
perbincangan atau
komunikasi fizikal atau
virtual.

Hasil secara kumpulan

Satu set proses yang


membantu pelajar
berinteraksi satu sama lain
untuk mecapai satu
matlamat khusus atau
mendapatkan satu hasil
akhir (end-product) yang
ada kaitan dengan isi
kandungan mata pelajaran

Peranan guru sebagai


fasilitator, menstrukturkan
dan memantau aktiviti
pasukan mencapai objektif.

Tidak memerlukan
pemantauan guru dan tidak
berstruktur.

Tiada kontrak /
pergantungan dalam
kolaborasi bersama.

Hasil secara individu.

1.6.3 KHIDMAT GURU PENDAMPING


Guru yang bekerjasama
dengan guru perdana atau
guru biasa untuk menjadikan
proses Pengajaran dan
Pembelajaran bermanfaat dan
sesuai untuk murid.

Definisi

Guru pendamping khusus


merupakan guru yang memiliki
pengetahuan yang khusus
dalam masalah yang dihadapi
oleh murid

Guru kelas biasa memiliki


pengetahuan dan pengalaman
untuk membantu kanak-kanak
mempelajari sesuatu

Melatih murid memiliki


kemampuan dan keupayaan
yang tersendiri dan
menggunakannya secara
optimum

Khidmat Guru
Pendamping

Membantu guru kelas dalam


menyelesaikan tugasantugasannya melalui
perbincangan

Peranan Guru
Pendamping
Menyusun aktiviti-aktiviti yang
dapat dilakukan di dalam dan
luar kelas

Menjalankan program yang


berpusatkan murid (individu)

Kepentingan Guru
Pendamping

Meningkatkan aktiviti
pengayaan dan pemulihan di
dalam kelas KBSR; termasuklah
murid-murid yang telah
diinklusifkan. Ia telah
dilaksanakan sejak 1994 lagi.
Memperkemangkan kebolehan
murid-murid dalam aspek
akademik, perkembangan
sosial, komunikasi, tingkah
laku, psikomotor dan
ketrampilan diri.

1.7

PENGAWASAN, PENYELIAAN DAN KOMUNIKASI

Merancang tindakan lanjut

1.6.1 Tindakan

Melaksana Pengajaran

Susulan
Membuat Penilaian

Peranan Nazir

1.6 TINDAKAN SUSULAN,


PENGAWASAN, PENYELIAAN

1.6.2 Pengawasan

Peranan Jabatan Pelajaran

DAN KOMUNIKASI

dan Penyeliaan

Negeri

Peranan Pengurusan
Sekolah

Halangan komunikasi guru


pemulihan dan rakan guru

1.6.3 Komunikasi
Halangan komunikasi
sekolah dengan ibu bapa

Maklumat pencapaian mrid


diserahkan kepada guru
kelas

Merancang Tindakan Lanjut

Pemerhatian khusus
dilakukan oleh guru darjah,
guru mata pelajaran dan
guru pemulihan khas

Kerjasama antara guru kelas


dan guru pemulihan khas

Penyediaan Rancangan
Pengajaran

Menyediakan bahan bantu


belajar

Tindakan Susulan

Melaksana Pengajaran

Apa yang diketahui oleh


murid sebelum pengajaran

Apa yang perlu diketahui


oleh murid selepas guru
mengajar

Instrumen Penentu
Penguasaan Membaca dan
Menulis (IPP2M)
Membuat Penilaian
Indicator for Mastery in
Arithmatic

Peranan Nazir
Peranan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

Memastikan semua sekolah rendah diperuntukkan satu jawatan Guru Pemulihan Khas
dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukkan guru asas seperti kelayakkan
peruntukkan guru
Memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas ditubuh dan berfungsi
sepenuhnya
Memastikan guru-guru pemulihan khas di negeri melaksanakan Program Pemulihan
Khas dengan berkesan
Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja
tahunan (SKT)JPN
Memastikan semua pentadbir memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan
Khas.
Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M
di peringkat negeri.
Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran
pemulihan di dalam kelas dijalankan di sekolah masing-masing.
Memastikan guru pemulihn dilantik oleh pengarah Pelajaran Negeri.

Menjalankan pemantauan berkala di Program Pemulihan Khas.

Merancang dan menyediakan kursus latihan untuk guru pemulihan.

Merancang dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan program pemulihan

Menyediakan laporan berkala pencapaian program pemulihan

Memastikan tahap kualiti dan dasar-dasar


pendidikan dapat dilaksanakan di institusi
pendidikan terutamanya di sekolah

Menghasilkan Standard Kualiti Pendidikan


Malaysia (SKPM) untuk membantu
sekolah-sekolah dalam melaksanakan
penarafan kendiri dan seterusnya
melaksanakan penambahbaikan
berterusan terhadap semua aspek
pengurusan dan pencapaiannya

Berperanan sebagai agensi penasihat


dan pembimbing dalam memastikan
pelbagai dasar pendidikan yang
diperkenalkan dapat dilaksanakan
dengan jayanya

Meningkatkan pengetahuan dan


kemahiran dalam pelbagai bidang supaya
Standard Kualiti Pendidikan Negara
sentiasa berada di tahap yang cemerlang

Memberi penilaian terhadap kualiti


pengurusan dan pentadbiran di samping
aspek kualiti pengajaran dan
pembelajaran yang menjadi fokus utama
sistem pendidikan

Memantau dan penilaian tadbir urus di


semua institusi pendidikan terutamanya
di sekolah

1.8 KEPELBAGAIAN KOMPETENSI MURID

1.7 KEPELBAGAIAN
KOMPETENSI MURID

1.7.1 Kompetensi
Kendiri

Kesedaran Kendiri

1.7.2 Kompetensi
Sosial

Kesedaran Sosial

Pengurusan Kendiri

Kemahiran Sosial

Motivasi Kendiri

1.7.3
Pembentukkan
Sikap

Membina Sikap Positif


Murid

Bimbingan Berterusan

KOMPETENSI KENDIRI

Kompetensi Kendiri

Motivasi Kendiri
Motivasi kendiri adalah sebuah
kemampuan kita untuk
memotivasi diri kita tanpa
memerlukan bantuan orang lain

Teori Motivasi Intrinsik

Teori Motivasi Ekstrinsik

Motivasi intrinsik ialah motivasi


yang terbatin dan merupakan
pengerak kepada perlakuan
untuk kepentingan sendiri atau
untuk memperolehi ganjaran bagi
diri sendiri (Harter, 1982).

Motivasi ekstrinsik merujuk


kepada konsep yang berkait
dengan peneguhan suatu
proses apabila rangsangan atau
peristiwa luar yang disebabkan
oleh tindak balas itu meningkat.

Deci (1975), motivasi intrinsik


boleh diterangkan sebagai suatu
keadaan psikologi yang
mendorong seseorang
menganggap dirinya sebagai
seorang yang berkebolahan dan
dapat menentukan sesuatu
dengan sendiri

Motivasi ekstrinsik diwujudkan


daripada rangsangan luaran
dengan tujuan menggerakkan
individu supaya melakukan
sesuatu aktiviti yang membawa
faedah kepadanya

Suatu stimulus atau 'peristiwa


yang diakibatkan memperkuatkan
kemungkinan respon itu berlaku
lagi dipanggil peneguhan.

Teori Motivasi Keperluan


Maslow

Abraham Maslow (1943;1970)


mengatakan bahawa pada
dasarnya semua manusia
memiliki keperluan asas yang
dapat dijelaskan dalam bentuk
piramid yang bermula daripada
peringkat yang paling rendah
sehingga yang paling tinggi

Keperluan Fisiologi : keperluan


manusia yang paling asas adalah
untuk hidup.

Keperluan Keselamatan : bagi


menjamin kesejahteraan hidup

Keperluan Kasih Sayang:


hubungan dengan insan yang lain

Keperluan Penghargaan Kendiri:


manusia ingin dihormati,
disanjungi dan kehendak status
dalam hidup

Keperluan Kesempurnaan
Kendiri: usaha manusia yang
teragung adalah untuk mencapai
kesempurnaan kendiri

KOMPETENSI SOSIAL
Kompetensi Sosial
Kompetensi Sosial bermaksud
bagaimana seseorang individu
itu dapat mengurus
hubungannya dengan orang lain

Kesedaran Sosial

Membangun Individu Lain


Kesedaran keperluan pembangunan
individu lain dan membantu untuk
peningkatan

Kemahiran Sosial

Pengaruh
Menggunakan pelbagai teknik
untuk memujuk

Kesedaran Organisasi

Pemangkin Perubahan

Keupayaan membaca perubahan


emosi selaras dengan perubahan
semasa

Memulakan hala tuju baru serta


mengurus dan memimpin
perubahan

Berorientasi Perkhidmatan
Boleh menjangka, mengenal
pasti dan memenuhi keperluan
individu

Empati
Sedar akan perasaan dan
keperluan orang lain dan
mengambil berat

Melayani Kepelbagaian
Membina peluang-peluang
melalui pelbagai ragam manusia

Komunikasi
Menyampaikan maklumat yang
jelas dan meyakinkan

Kepimpinan Berinspirasi
Memandu dan mendorong
desakan visi

PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI

1.8 PENGLIBATAN IBU


BAPA DAN KOMUNITI

1.8.1 Aspek ibu bapa

1.8.2 Peranan Komuniti

Persepsi
terhadap murid
kelas

Persepsi
terhadap sekolah

Sokongan dan
kerjasama

Peluang
berinteraksi
Penghargaan
terhadap ibu
bapa
Kolaboratif

Intervensi awal

Kesedaran

Program -program intervensi


juga perlu disesuaikan untuk
setiap kanak -kanak menurut
diagnosis , kekuatan kekuatan dan kelemahan kelemahan kanak -kanak itu
sendiri

Penilaian ke atas kanak kanak dari peringkat


prasekolah awal adalah
penting supaya program program intervensi awal
dapat diaturkan

Sesuatu program yang diatur


itu mempunyai objektif objektifnya yang tersendiri
yang perlu difahami oleh ibu
bapa

Intervensi
Awal

Intervensi mungkin
memerlukan rawatan ubat.
Contohnya, kanakkanak yang sering mendapat
sawan perlu diberikan ubat
cegah sawan.

ISU SISTEM SOSIAL

Polisi, perancangan
kurikulum dan
bantuan khas

Kuasa dan pengaruh


dalam pentadbiram

1.9.1 Pentadbiran
Pendidikan Khas

Kolaborasi dalam
Pendidikan Khas

Kajian-kajian
tentang Pend. Khas
1.9 ISU SISTEM
SOSIAL
Peringkat undangundang

1.9.2 Undangundang dan hak


asasi manusia

Undang-undang
pelindungan

Undang-undang
keistimewaan

Reformasi Pend.
Khas

PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHAS

Pentadbiran Pendidikan
Khas

Polisi, Perancangan kurikulum


dan bantuan khas

Kolaborasi dalam Pendidikan


Khas

Kajian-kajian tentang Pend. Khas

Isu polisi: semua pihak yang


bertanggungjawab dalam
menjalankan polisi, tidak
menjalankan tugas yang diberikan.

Kakitangan sekolah seperti guru


besar, guru pend khas, guru resos,
guru kelas, pentadbir dan staf
sokongan sekolah

Isu perancangan kurikulum:


bebanan kerja guru tidak dapat
merancang proses p&p dengan
berkesan.

Persatuan-persatuan dalam
komuniti.

Isu bantuan khas: pelajar yang


tidak berkemampuan yang
mengalami kecacatan fizikal tidak
mendapat hak keistimewaan serta
bantuan yang sepatutnya.

Ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga

Jabatan-jabatan kerajaan seperti


Jabatan Pendidikan, Jabatan
Kebajikan Masyarakat, Jabatan
Kesihatan dan lain-lain

Organisasi bukan kerajaan (NGO).

Melalui kajian ini, akan


membolehkan kita merangka satu
program yang lebih tersusun dan
berterusan bagi membantu mereka
secara lebih berkesan dalam
pemilihan kerjaya.

Satu kajian mendapati hampir


separuh (45.6 peratus) guru yang
bukan dari kursus pendidikan khas
mengajar di program pendidikan
khas masalah pembelajaran. Aliza
Alias dan Mohd Mokhtar Tahar dari
Fakulti Pendidikan, Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam
kertas kerja mereka berkata 54.4
peratus guru mempunyai
pengkhususan pendidikan khas
pula mendidik pelajar dalam aliran
biasa.

UNDANG-UNDANG DAN HAK ASASI MANUSIA

Undang-undang dan hak


asasi manusia

Undang-undang pelindungan

Undang-undang keistimewaan

Reformasi Pendidikan Khas

Pekeliling KP (BS) 8594/Jld.II/32

Memastikan bahawa orang kurang


upaya di Malaysia mempunyai hak
yang sama di bawah undang-undang
seperti masyarakat lain

Pekeliling KP (BS) 8502/PK/Jld.V (26)

Menghapuskan, sejauh mana yang


boleh, diskriminasi terhadap seorang
atas sebab kurang upaya (kecacatan)
dalam beberapa aspek hidup

Amalan mengintegrasikan pelajar


berkeperluan khas dalam kelas yang
sama dengan pelajar biasa atau
normal. Murid yang berada dalam
kelas ini akan mengikut kurikulum
biasa yang telah diubahsuai oleh
pendidik.

Pekeliling KP (BS) 8594/5/PK/Jld.V


(29)

Menggalakkan pengiktirafan serta


penerimaan prinsip bahawa orang
kurang upaya diberi peluang yang
sama dan penyertaan sepenuh di
kalangan masyarakat untuk
membolehkan mereka hidup sebagai
rakyat yang berhak di negara ini.

Pelajar kurang upaya yang tidak


teruk diintegrasikan dengan pelajar
biasa atau normal. Kanak-kanak yang
mempunyai kecacatan mental yang
teruk ditempatkan dalam institusi
atau hospital khas.

Pekeliling KP (BS) 85025/PK/Jld.V


(34)

Pendidikan Inklusif

Penyokong pendidikan inklusif


berpendapat penintegrasian pelajar
kurang upaya dengan pelajar biasa
dalam satu kelas adalah lebih
berfaedah untuk semua pelajar.
Mereka menegaskan bahawa
mengasingkan pelajar kurang upaya
dan menempatkan dalam kelas khas
adalah tidak berkesan (Skrtic, 1995;
Sailor, 1991).

Pelajar kurang upaya yang diasingkan


ditakrifkan sebagai berlainan dan
ini akan menjejaskan harga diri dan
semangat mereka (Laski, 1991).

RUJUKAN
Ateh bin Salim , (1998). Program Pendidikan Pemulihan Jabatan Pendidikan Negeri
Melaka. Johor : Kementerian Pelajaran Malaysia.

Aug Huat Bin , (1996). Konsep dan Kaedah dengan Penekanan Pendidikan Inklusif.
Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Choong Lean Keow , (2009). Siri Pendidikan Perguruan Pengurusan Bilik Darjah
dan Tingkah Laku untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala
Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Noriati dan rakan. (2009). Siri Pendidikan Guru Murid dan Alam Belajar.
Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Yahya Don , (2009). Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Selangor : PTS


Professional Publishing Sdn. Bhd.
http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_p/persaud_1.html . Dilayari pada 25
Mac 2011.
http://www.penerbit.utm.my/bookchapterdoc/FP/bookchapter_fp18.pdf. Dilayari pada
25 Mac 2011.

http://www.scribd.com/doc/49642904/KEPELBAGAIAN-KOMPETENSI-MURID.

Dilayari pada 25 Mac 2011.

http://edt5390.edublogs.org/files/2009/09/kaedah-kumpulan.pdf. Dilayari pada 25


Mac 2011.

http://edt5390.edublogs.org/files/2009/08/Pengajaran-Individu.pdf. Dilayari pada 25


Mac 2011.

http://eprints.utm.my/6034/1/aziziyah_personaliti.pdf. Dilayari pada 25


Mac 2011.

http://eprints.utm.my/2231/1/5_7.pdf. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.moe.gov.my/index.php?id=87. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://flowersofnation.my/index.php/am/12146. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.oocities.org/uitm_ot/menilai_kanak.htm. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://eprints.usm.my/10296/1/. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.educ.upm.edu.my/~othman/modul7a.htm. Dilayari pada 30 Mac 2011.

DIHRAP NOTA INI DAPAT MEMBANTU PESERTA PGSR MEMBINA


KKBI . TQ