You are on page 1of 6

DANH SCH HC SINH NG K HC CHNG TRNH TING

ANH non
GRAPESEED TI IKIDS
Lp mm
Stt
H v tn
Lp
Nm sinh
(Hc t 4.15-5.35 p.m)
DANH SCH LP 1
1 Nguyn Khnh Duy
Edison
2011
x
2 Nguyn Minh Khang
Edison
2011
x
3 Nguyn Anh Khi
Edison
2011
x
4 Nguyn Minh Trit
Edison
2011
x
5 Ng Thu H Bon
Edison
2011
x
6 Trn Gia Bo
Edison
2011
x
7 Trn Nht Minh
Edison
2011
x
8 Nguyn Minh H
Edison
2011
x
9 on Hnh Quyn
Edison
2011
x
10 Nguyn Cng Gia Bch
Edison
2011
x
11 Nguyn Vn ng Khnh Edison
2011
x
12 Vn Hi Uyn
Newton
2012
x
13 Trn Bo Anh
Newton
2012
x
14 Nguyn Nh Uyn
Newton
2012
x
15 Nguyn Ngc Minh
Newton
2012
x
16 Nguyn Tri Giao
Newton
2012
x
17 Hn Minh Khnh
Newton
2012
x
18 Chu Bo Chu
MN Kidhome
2012
x
DANH SCH LP 2
1 Nguyn Khi Nguyn
2 Nguyn Minh Ngc
3 Phm Minh c
4 Trn Bo Khnh Linh
5 Nguyn Cng Gia Bo
6 ng Hong Huy
7 ng Hong My
8 Nguyn Minh Chu Bng
9 Nguyn L Hng Giang
10 Quch Nh Phng
11 Nguyn Minh Kit
12 V Ngc Tho Nhi
13 V Ngc Bo Nhi
14 L Duy Hong
15 m V Phong
16 Nguyn V
17 V Quang Vinh
18 Trn Khnh Chi

Newton
Newton
Newton
Newton
Picasso
Newton
Newton
Picasso
MN Ha Mi
Picasso
Picasso
Picasso
Picasso
Newton
Newton
Newton
Picasso
Newton

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2012

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DANH SCH LP TIU HC

1 Nguyn Duy Khnh


2
3
4
5

grade 3

2008

6 Phm Nguyn Phong


7 Tng Tng Lm
8 L Minh Hin
9
10 Nguyn Danh Khoa
11 Nguyn V Tun Kin
12 Bi Nguyn V
13 Bi Anh Tun
14 ng Nam Phong
15 Minh T
16 Nguyn Ngn Khnh

Grade 1
Grade 1
Grade 1

2010
2010
2010

Grade
Grade
Grade
Grade
Grade

2007
2009
2009
2009
2009
2008
2010

1
1
1
2
2

NH GRAPESEED
Lp TI
tiuIKIDS
hc
(Hc t 5.45 - 6.55)S in thoi b/m Email/facebook
979892699 ngocanh82vir@yahoo.com
0948079568/091823193nguyen.hongle@yahoo.com
0913372345/090326076ngoctt2007@gmail.com
01276159159

hoaithanh00@gmail.com

0904200877
0936864884
0943666191

hientt2008@yahoo.com.vn
trangphamminh@gmail.com
FB: Trang Pham
haitt1@pvep.com.vn

977981999 rembaoan@gmail.com

098.999.8666/ 098.666. trinhthuyquynh236@gmail.com/


0973860686
maihoa224@gmail.com
0986 268248/ 0938 308 phamxuan@3an.com.vn
0912 823 398
trinhngocphuongvn@gmail.co
0989518959/ 09758435 camquynhhoa@gmail.com/Fb:Qunh Hoa/

0903257297/090424218quynhphan@gmail.com
0983852101/097655778huyennt21@gmail.com/ linhpt

0911668111
0911668111

vthutrang81@gmail.com/ fb: K
vthutrang81@gmail.com/ fb: K

0988484980
huonglt2@fpt.com.vn
0985884886/098315895haianhtran86@gmail.com
0948228000/ 09045245 giangmina84@gmail.com
0948228000/ 09045245 giangmina84@gmail.com

tranphuongthao6587@gmail.c
0979706587
0946736688/093817688huonggiang44c1@gmail.com

Thi gian hc
5.45-6.55 pm Cc ngy th 2, 3, 4, 5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

979892699

(Nga)
(Nga)
0912172528/091285002nguyenthanhhuyen@hud.com.vn
0947301109/098970770van01q2@yahoo.com
0969301275
theutaythuhuong@gmail.com

M Duy Khnh k h
914034433 B: bannv@pvn.vn

Tn ting Anh ca con


Meo
Billy
Tony
Orange
Tom
Candy
Kate
Hachi
Bella

Mon
Mimi
Anna
Bi Bon
il.com/Fb:Qunh Hoa/

Ken
Mickey

Mark
candy
Elsa
Elena
Tina
Mina

Bob

@hud.com.vn