You are on page 1of 72

STOVYKLAUTOJO

KNYGA
PATYRUSIEMS
SKAUTAMS

SUEIG CIKL PARENG VILNIAUS KRATO KERNAVS TUNTO JORS VYR.SKAUI DRAUGOVS KANDIDAT
URT ALKSNINYT
2016 m. liepa
VILNIUS

TURINYS

vadas / 3-4p. /

Stovyklautojo teorijos gairs / 5p. /

Stovyklautojo praktikos gairs / 5-6p. /

1 sueiga. Kas lemia stovyklos skm? / 7-11p. /

2 sueiga. Nuo ko pradti? Pareigos ir j svarba / 12-22p. /

3 sueiga. Kaip sukurti domi stovykl? / 22-33p. /

4 sueiga. Kur ir kaip stovyklauti? / 34-52p. /

5 sueiga. Kaip tinkamai komunikuoti stovykloje ir j pristatyti? / 53-62p. /

6 sueiga. Stovykla vyko! O kas toliau? / 63-69p. /

Naudotos literatros sraas / 70p. /

Literatros priedai / 71-72p. /

VADAS
Stovyklavimas

yra

neatsiejama

skautavimo

dalis.

Stovyklose

kartu

keliams,

prausiams, valgome, dkstame, lidime, diaugiams ir mokoms ne be prieasties. Juk be


viso to ia darome daugyb kit dalyk, kuriuos mums bt ymiai sunkiau suprasti vieniems
ar dalyvaujant net ir visose met sueigose. Naujoje aplinkoje (gamtoje) ugdomos skautikos
savybs ir vairs gebjimai yra sisavinami geriau, juolab, jog tai kartu yra ir smagiau. Vieni
ia atvaiuoja sutikti senus draugus, kiti rasti nauj, taiau k visi darome vieningai tai
augame savo skilties, vadov, miko ir, gal galiausiai, savo akyse. Pasikaustome naujomis
iniomis, imokstame patys jas pritaikyti ir visai nekeista, kodl gr pas namikius atrodome
pasikeit. Ne dl to, jog grtame pavarg, purvini ar sulys, o dl to, jog stovykl metu
turdami galimyb kasdien suktis skautikos bendruomens buityje, tarp sav autoritet,
draug ar net prie, juos gerbdami, toleruodami ir palaikydami mes greiiau suaugame ir
sustiprjame i vidaus. tai kodl yra svarbu pasirpinti skmingos stovyklos krimu vieta,
kuri laikinai taps vis skaut namais.
i knyga yra skirta btent tiems, kurie ada pirmsyk organizuoti stovykl, taiau
pravers ir tiems, kurie jau umiro, prie keli stovykl organizavimo yra prisidj, juk niekada
nra per vlu prisiminti. Todl labiausiai diaugiausi, jei j kartu su savo vadovu perskaityt
patyr skautai bsimi arba patys jauniausieji ms vadovai, kuriems tinkamas pavyzdys
(vadovas) ir kvpimas (tikiuosi, i knyga) bus puiki paskata prisijungti prie skautik stovykl
organizavimo.
Nordama, jog skautavimas mike suibt visomis graiausiomis jo spalvomis, tikiuosi,
jog bendradarbiavimas tarp esam ir bsim vadov sustiprs, o kuriant naujas stovyklas,
nebus nieko smagiau nei dalintis savo patirtimi.

Linkiu, jog patyr skautai rast savyje ryto ir drsos imtis iniciatyvos, nes tai yra viena
graiausi skaut puoiani savybi. Na, o vadovams kantrybs ir sumanumo, kaip
udegti jaunuosius vadovus savu organizuotumu, iradingumu ir vienybe.
Iki susitikimo js stovykloje!

STOVYKLAUTOJO GAIRS PATYRUSIEMS SKAUTAMS (15-18 m.)


TEORIJA
1.

ino kokius reikalavimus turi atitikti skautika stovykla.

2. ino, kaip isirinkti geriausi stovyklaviet.


3. Imano stovyklos infrastruktr- ino kaip ir kur geriausia kurti virtuv, tualet, kio palapin,
kita.
4. Moka sudaryti dirbani stovykloje skaut sra , imano ir paskirsto pareigas.
5. Moka suplanuoti stovykl ino kokios numatomos oro slygos, kiek truks stovykla, kaip j
savarankikai nuvykti ir parvykti.
6. Moka sudaryti veiklos program vienai dienai stovykloje ir savaitgalio stovyklai.
7. Moka sudaryti rangos reikalingos savaitgalio ir savaitinei stovyklai sra.
8. Moka sudaryti vienai dienai stovykloje ir savaitgalio stovyklos valgiarat.
9. Moka vairius maisto paruoimo bdus, gali aptarti vairi tip virykli privalumus ir trkumus.
10. Moka apskaiiuoti btinas ilaidas.
11. ino kai pristatyti stovykl, informuoti vadovus, tvelius, dalyvius.
12. ino kaip paruoti stovyklos atributik.
13. Imano stovyklos komunikacijos bdus.
14. Sugeba palikti stovyklaviet tvarkingesn negu rado ateidamas.
PRAKTIKA
1.

Su vadov pagalba suplanuoja stovykl: meniu, ranga, programa ir logistika.

2. Vien dien stovykloje dirba gyvendindamas savo paruot program.


3. I paruoto meniu vien dien gamina valgyti skiliai/draugovei/stovyklai.
4. Sugalvoja original bd kaip pristatyti stovykl ir pasidalina juo su bsimais stovyklautojais.
5. Paruoia stovyklos atributik.
6. Skaut stovyklose praleidia ne maiau kaip 15 nakt.

Knygos sutartiniai enklai

Patarimai vedaniam sueig

Sueigoje aidiami aidimai

1 sueiga
KAS LEMIA STOVYKLOS SKM?

i, pirmoji, sueiga pads patyrusiems skautams susipainti su pagrindinmis


stovyklavimo gairmis, skatins kritikai mstyti, diskutuoti ir analizuoti skmingos stovyklos
model.
i sueiga yra paintin. Jos metu prisilieiame prie pagrindini stovyklos akcent, kuriuos ipltosime

kit sueig metu bei imoksime kuo domiau, lanksiau, greiiau ir kokybikiau sukurti puiki stovykl.
Tikimasi, jog vadovas kartu su patyrusiais skautais sueigos pabaigoje supras, jog stovyklos
organizavimas yra atsakingas darbas, priklausantis nuo vairi veiksni, taiau ne toks ir sudtingas, jei
pasiruoimas jam vyks kryptingai ir atsivelgiant visus stovyklos vertinimo aspektus.

Kodl stovyklaujame?
Kiekvienas dalyvaujantis sueigoje turi iskirti bent po vien prieast, kodl stovyklauja.

Kokie yra pagrindiniai (bendrieji) stovykl tikslai?

suteikti skautams galimyb pritaikyti inias gytas sueig metu;

paprastose slygose pratinti savarankikum, atsakingum ir kitas skautikas savybes;

suteikti galimyb gyti vairesni skautik ini stovyklaujant gamtoje;

aktyviai ir turiningai praleisti skautik laisvalaik ir kt.

Svarbu akcentuoti, jog kiekviena skautika stovykla turi gyvendinti bent po vien i i tiksl. Kuo
daugiau, tuo geriau.

Ar visos stovyklos vienodos? Skirtingos? Kodl?


simintiniausios stovyklos. Visi sueigos dalyviai turi papasakoti apie pai simintiniausi stovykl

Pagal k galiu vertinti stovyklas?


aidimas Kriterij Victorinoxas
Taisykls: Draugovje visi turi pasilyti savo variantus, pagal kuriuos, j nuomone, yra
vertinamos stovyklos. Rekomenduojama nusibrti schem su

i jos ieinaniomis

detalesnmis atakomis (pavaizduota ir ivardinta emiau). Tam, kad informacija bt


lengviau sisavinta, siloma braiytis krybikesne forma. Visi savo uraus turi nusipieti po
peiliuk ir ant jo atak pasiymti po vien vertinimo kriterij aspekt bei jo paaikinim.
Trukm: ~25-30min
Tikslas: isianalizuoti stovyklos vertinimo sritis, pasiymti informacij, praversiani ateityje
kuriant stovyklas.
8

STOVYKL VERTINIMO KRITERIJAI:

1. Stovyklos organizavimas: komanda, atsakomybi pasiskirstymas, sueigos, dalyvi


registracija
2. Programa: atsivelgta stovyklos trukm, dalyvi sudt, finansines galimybes,
mogikuosius iteklius, buvusi stovykl pavyzdius, j dalyvi pageidavimus,
atsiliepimus. domi, lanksti ir universali.
3. Aprpinimas: maistu, nakvyne, atributika, pirmja pagalba ir kt.
4. Tvarka: visiems dalyviams ir vadovams aikios taisykls: saugos, drausms, varos ir kt.
5. Komunikacija: dalyvi, tv, vadov informavimas, organizatori pasiekiamumas.
Aikus, danas ir domus informacijos pateikimas.
6. Vadovai: atsakingi, tinkami paskirtoms pareigoms (pvz. darbui tik su jaun.sk., pat.sk.),
pakankamos pajgos stovyklos programai gyvendinti, dalyviams uimti.

7. Dalyviai: amius, vienalytis kontingentas (tik jaun.sk.) ar sudtinis (krato stovykla),


patyrimas pirmoji stovykla (pvz. ,,Skautai neskautam) ar eilin stovykla.
8. Vieta: patogus, pigus, universalus susisiekimas. Suderinta su aplinkiniais: vietos
gyventojais, mikininkais, sodybos savininkais, savivaldybe, seninu ar kt.
9. Laikas: trukm, stovyklos pobdis periodin (kasmetin, sezonin) ar organizuojama
pirm kart. Stovyklos sezonas, palankumas (atostog metu, savaitgal).
10. Atsiliepimai: vadov, dalyvi, svei atsiliepimai. Palyginimas su kitomis stovyklomis (jei
jos periodins).

Nuo ko priklauso stovyklos trukm, organizavimo sudtingumas, kokyb?


Aptariama kartu draugovje vadovaujantis emiau pateikta informacija.

a) trukm:

stovyklos tikslo;

galimybi

gyvendinti

(stovyklautoj

amiaus,

stovyklautoj

finans,

organizuotumo).
b) organizavimo sudtingumas:

tinkamos komandos subrimo;

pasiruoimo prie stovykl: sueig rengimo tiek bendr, tiek tikslini (pvz. tik u
program atsaking vadov, tik stovyklos tabo), stovyklos vietos suradimo,
komunikacijos

tarp

komandos

nari,

tarp

organizuojani

ir

tv,

tarp

organizuojani ir kit vadov ir kt;

pasiruoimo visiems galimiems atvejams (nelaimms, pasikeitusioms oro slygoms, per


maam/dideliam dalyvi skaiiui ir kt.).

c) skm/kokyb:

komandos (jos pastang, lankstumo, siningumo, tarpusavio sutarimo, tinkam


pareig pasirinkimo t.y. pagal savo galimybes);

tinkamo pasiruoimo (visiems galimiems atvejams, i anksto pasirpinant visomis


reikalingomis priemonmis, susitarimo su visomis reikiamomis institucijomis (pvz.
Mik urdija, Krato apsaugos ministerija) i anksto;

10

vadov: j nuotaikos, nusiteikimo, lankstumo atliekant tiek savo pareigas, tiek


bendraujant su vaikais, gebjimo stovykloje palaikyti tinkam nuotaik, net jei ir
nutinka nesklandum (prastos oro slygos, nelaims, programos negyvendinimas dl
kit prieasi, nuovargis).

Kodl stovyklose reikalingi vadovai? Kokia vadov reikm?


aidimas ,,Magnetas
Taisykls: Sueigos dalyviai sustoja ratu, per vidur pastatoma kalad, kd, kilimlis ar kt., ant
kuri galima atsistoti. Esantis viduryje turi pasisakyti kam, jo nuomone, reikalingi stovykloje
vadovai (tai gali bti savybs arba konkreios situacijos). iai miniai pritariantys priartja prie
vidurio. 100% pritariantys prieina iki paio vidurio ir apkabina stovint. Visikai nepritariantys
lieka stovti rate. Pasisakyti bent po vien kart turi visi sueigos dalyviai. Galima eiti pora
kart.
Trukm: 10min
Tikslas: sisavinti atsakomyb, krentani ant vadovo pei, suprasti vadovo pavyzdio svarb.
vairi situacij metu bt gerai aprpti ias vadovo savybes, sraas gali testis.

Atsakomyb

Tvarka

Programa

Saugumas

Autoritetas

Stovyklos dvasia nuotaika.

11

2 sueiga
NUO KO PRADTI? PAREIGOS IR J SVARBA

ioje sueigoje pat. sk. suinos, kaip pradti organizuoti stovykl ir kokie yra svarbiausi
aspektai j kuriant. kart jie susipains su svarbiausiomis stovyklos pareigomis ir suinos,
kodl stovyklos organizavimas yra smagus, bet kartu ir labai atsakingas darbas.
Sueigos vadovas veda diskusij. emiau pateikiami klausimai, kuriuos diskutuodami turi atsakyti patyr
skautai. Vadovas po kiekvieno klausimo apibendrina/papildo atsakym. Klausim tvarkos nedera keisti,
jos laikydamiesi kryptingai pildysite savo asmeninius ini lagaminus. Knygoje silomi atsakymai gali bti
pildomi. Tai gairs, kuriomis orientuodamasis vadovas veda sueig.

12

Nuo ko prasideda stovyklos organizavimas?


Atviru kvietimu sukvieiami visi, kurie nori prisidti prie stovyklos organizavimo.

K turime padaryti pirmosios sueigos metu?

irenkamas stovyklos virininkas

suburiamas stovyklos tabas

sugalvojama stovyklos idja/tema


aidimas ,,Skmingos stovyklos formul

Taisykls: visi sueigos dalyviai yra paskirstomi poromis. Jose jie turs nutarti kokia, j
nuomone, yra skmingos stovyklos formul. Poroms yra idalinamas plastelinas, i kurio
reiks iai formulei suteikti daiktin pavidal. Vliau patyr skautai visiems pristato savo darbel
ir pakomentuoja kodl taip mano.
Trukm: 15 min
Tikslas: prisiminti praeitoje sueigoje aptart mediag, leisti patyrusiems skautams sivardinti
elementus, utikrinanius stovyklos skm, kuri jiems patiems prireiks ateityje bei lavinti
krybikum ir kritin mstym.
Vienas i skmingos stovyklos formuli pavyzdi:

Atsakingas virininkas + darbti ir vieninga komanda + domi tema = Skminga stovykla


Ar galima prisidti prie stovyklos organizavimo neturint patirties?
Svarbu nepamirti, jog kiekvienos pareigos yra itin atsakingos. Nors specialaus pasiruoimo
jos nereikalauja, ne visi skautai gali apsiimti bet kokias pareigas. Pavyzdiui, virininku gali bti
13

tas, kuris yra dalyvavs stovyklose, kuriam yra tek matyti ger virinink pavyzdi, kuris
galbt jau yra dirbs stovyklos organizavimo tabo komandoje ir turjs prog
bendradarbiauti su virininku. Virtuvs efu tas brolis ar ses, kuris mgsta gaminti, nebijo
peili, yra iradingas virtuvje ir moka tinkamai paskirstyti darbus ir t.t. Visgi svarbiausia yra
tai, jog skautas nort t pareig, jos jam nebt ,,primestos ir turt kuo daugiau jam
bding gerj savybi.

Taigi, kokias savybes turi turti geras stovyklos organizatorius?


aidimas ,,Super vadovas
Taisykls: Ant lentos/popieriaus nupieiamas mogeliukas. Visi sueigos dalyviai sustoja vorele.
Eidami po vien prie lentos i mogeliuko on pripieia rodykls su, j nuomone, geram
stovyklos organizatoriui bdinga savybe. Pasikeisdami, patyr skautai pildo lap tol, kol
isenka mintys ar lentoj nebelieka vietos. Vadovas perskaito ir aptaria vis mintis kartu su
sueigos dalyviais.
Trukm: 7-10 min
Tikslas: kartu sismoninti, jog stovykl organizuojantis vadovas turi nuolatos stengtis ir
pasirpinti, jog turi tas savybes, kurios jam ir jo komandai ne trukdys, o pads sukurti ger
stovykl.
Btinos paminti emiau esanios savybs, sraas gali tstis:

siningas

atsakingas

pasiekiamas

organizuotas

pastabus

atviras pasilymams ir konstruktyviai kritikai

reiklus

aikus

14

punktualus

geras pavyzdys vaikams, tvams, vadovams ir kt.

Tam, kad bt lengviau suinoti, kuriose vietose reikia pasistengti, norint tapti geru stovykl
organizatoriumi, kartu pervelkite ir ias savybes, kuri nedera turti:

diktatorius

itin priekabus

tingus

neleidiantis pasireikti komandos nariams, paisantis tik savo nuomons

panikuojantis

sunkiai pasiekiamas

nepasitikintis komandos jgomis

prastas pavyzdys vaikams, tvam, vadovams ir kt.

Diskusij galite papildyti leisdami patyrusiems skautams patiems vardinti, kodl nedera turti konkrei
savybi.

Kaip suburti tinkam komand (tab)?


Vis pirma, stovyklos organizavimo pareigas turt apsiimti entuziastingi ir patikimi mons.
Jei nra savanori, juos daniausiai isirenka virininkas, suburdamas sau pastam ir
patikim moni komand. Todl puiku, jei jis jau yra dirbs su iais monmis ir jam nekyla
klausim dl kiekvieno mogaus pasirinkimo (pvz. ar jis tikrai krybingas ir gebantis vadovauti
komandai, kurianiai stovyklos program? ar jis tikrai siningas ir atsakingas, jog galt dirbti
su finansais ir registracija?)
STOVYKLOS TABAS (Komanda):
aidimas ,,Mano pareiga
Taisykls: Draugovs nariai yra paskirstomi grupeles. Kiekviena grupel gauna po didel lap
ir burt keliu isitraukia po atskir pareig (jei skaut nedaug, paskirstyti po kelias pareigas).
Grupse turi aptarti ir irayti toms pareigybms bdingas atsakomybes. Vliau visi pristato.

15

Trukm: 15-20min
Tikslas: patyrusiems skautams laisvoje diskusijoje be vadovo sikiimo susidaryti savo vaizd
apie stovyklines pareigybes, vadovui pamatyti, k patyr skautai jau moka, kiek ir koki ini
jiems trksta.
Po grupinio darbo sueigos vadovas i naujo pereina per visas pareigas ir jas papildo, jeigu ko nors
trksta. Remtis galima emiau pateiktais sraais. Rekomenduojama patyrusiems skautams turti
usiraius i informacij.

Virininkas:

suburia stovyklos tabo komand;

kiekvienam tabo nariui iaikina, u k jis yra atsakingas, supaindina su jo pareigomis

stovyklos metu, pasako, kaip jam reikia ruotis ir k kreiptis prireikus pagalbos;

surenka vis tabo nari telefon numerius, duoda savo ir yra visuomet pasiekiamas;

glaudiai bendradarbiauja su savo ,,deiniaja ranka komendantu;

kiek manoma anksiau pranea apie artjanias sueigas, su visais tabo nariais

suderins optimaliausi laik;

dalyvauja visose tabo sueigose;

kontaktuoja su pastovykli guru (pastovykli vadovais);

utikrina, kad bt mogus, protokoluojantis (glaustai urainjantis) informacij

sueig metu ir vliau ja pasidalinantis su visais tabo nariais ir virininku;

16

dalyvauja programos krimo sueigose arba kontaktuoja su pagrindiniu u programos

krim atsakingos komandos nariu (vyr. programeriu, programos guru) ir gauna i jo


ataskait;

padeda tabui ir pastovykli vadovams iekoti mogikj itekli stovyklai gyvendinti;

kontroliuoja tabo nari veikl prie, per ir po (pasirpina, jog visi turs galimyb

sudalyvauti postovykliniame aptarime) stovyklos;

sprendia stovyklos metu ikilusias problemas;

stovyklos metu moderuoja tabo susirinkimus/dienos aptarimus;

suorganizuoja ir vadovauja stovyklos aptarimo sueigoje.

Stovykla, tai pratstas virininko elis, nes nuo jo laikysenos priklauso


stovyklos tonas br. Antanas Saulaitis
Komendantas:

atsakingas u bendr stovyklos tvark (utikrina geras slygas stovyklavimui ir

programos

vykdymui)

pastatym/pataisym,

vis

,,varos

pastovykli
broli,

sikrim,

,,varos

pagrindini

inspekcijos

stovyklos

(vadov,

rengini

atsaking

stovyklautoj tvarkos patikrinim palapinse, pastovyklse) paskyrim;

ieko stovyklos vietos, kontaktuoja su jos savininku;

suderins su vietos savininku, mikininkais gauna leidim mikui kirsti, lauams krenti

arba pasirpina alternatyvomis (suorganizuoja papildom malk/lent atveim, pasirenka


krenti pakeliamuosius lauus);

glaudiai bendradarbiauja su kvediu;


17

utikrina stovyklos saugum, paskiria budinius;

rpinasi sikrimu prie stovykl;

rpinasi, kad stovyklos metu bt pakankamai geriamo vandens, kuro (malk, duj);

yra stovyklos ,,laikrodininkas - atsakingas u tai, jog stovyklautojai laikytsi

programoje nustatyt laiko gairi (eidami program, rikiuotes, valgyti, keltis). Su savimi turi
turti vilpuk.
kvedys:

kontaktuoja su amiaus grupi arba pastovykli vadovais dl inventoriaus, reikalingo


pastovyklms;

glaudiai bendradarbiauja su komendantu;

kontaktuoja su programos guru dl inventoriaus reikalingo programai;

rpinasi

stovyklos

logistika

paskiria

asmenis,

atsakingus

inventoriaus

atveim/iveim;

sudaro bendro inventoriaus, reikalingo stovyklai sra;

sutikrina inventoriaus resursus, ko trksta superka;

atsakingas u inventoriaus atveim/iveim;

stovyklos metu idalina inventori pastovyklms;


18

priiri tvark tualetuose, pasirpina higienos priemoni (tualetinio popieriaus, muilo) ir


vandens prastuvse papildymu;

stovyklos metu atsakingas u inventoriaus tvark: informuoja, kaip juo naudotis, kada/kur
grinti, pasako, k kreiptis, jei ko nors trksta.
Programos guru:

suburia komand, atsaking u stovyklos programos krim;

organizuoja sueigas, skirtas stovyklos programos krimui;

irenka geriausias idjas i ,,mini lietaus ir jas susistemina tinkam format (aidimus,
estafetes, teorinius dalykus, kt. veiklas);

suranda papildom moni, galsiani padti stovykloje pravesti konkreias veiklas


(pravesti punktus, klii ruous, organizuoti naktin program, vesti broli lau ir pan.);

priiri darb grupse ir dalyvauja visose programos krimo sueigose, jei negali, gauna
ataskait i kiekvienos grups;

susistemina visas programos dalis ir sudeda jas vien viet (rekomenduojama naudotis

google docs, kad visi programos krjai ir kiti tabo nariai, norintys sekti programos eig
ar prisidti prie jos gyvendinimo, galt patogiau stebti pasikeitimus joje bei patys j
pildyti);

paruoia atsargin programos variant (jei pasikeist oro slygos, atvaiuot per
maai/per daug dalyvi, dingt elektra, neatvykt sveias ir kt.);
19

suiri, kad programa bt domi ir aiki;

apskaiiuoja visas ilaidas, sudaro sra inventoriaus, reikalingo programai gyvendinti;

pranea kvediui apie reikaling inventori, jei jis jo neturi, programos guru ir kvedys
yra atsakingi u jo supirkim. Jei i anksto sutariama kitaip, programos guru sau reikaling
inventori gali susipirkti ir pats;

informuoja virinink apie stovyklos program ir apsvarsto visas jos realizacijos galimybes
(ar uteks mogikj itekli, ar programa bus gyvendinta pagal stovyklos finansines
galimybes ir kt.).
Vyr.maistininkas (virtuvs efas):

suburia virtuvs komand;

sugalvoja virtuvs meniu, o likus madaug savaitei iki stovyklos (kada aikus apytikslis
dalyvi sk.) patikslina meniu su kiekiais ir produkt kainomis;

sudaro virtuvei reikalingo inventoriaus sra ir pateikia j kvediui;

apskaiiuoja, kiek reiks geriamojo vandens, su komendantu pasirpina vandens itekliais ir


nuolatiniu jo aprpinimu virtuvje;

su virtuvs padjjais superka maist;

priiri, jei reikia, apmoko virtuvs padjjus bei skiria jiems pareigas pjaustytojai,
trokinio dalintojai, sriubos pilstytojai, piini puod kilnotojai, ind plovjai, dujini
virykli priirtojai, msos marinuotojai ir t.t.;

i anksto informuoja pastovykli guru apie virtuvje budini stovyklautoj stygi;

pasirpina maisto atveimu stovykl;


20

geba dirbti esant vairioms oro slygoms;

moka gaminti valgyt tiek prie atviros ugnies, tiek su dujinmis viryklmis;

pasirpina, jog maistas bt visavertis, tinkamo kaloringumo ir vairus;

atsivelgia dalyvi spec. pageidavimus (vegetarus, netoleruojaniu pieno, alergikus tam


tikriems produktams ir t.t.), jei toki yra, jiems sudaro maisto alternatyv, pvz. iverda
grikius be msos, o su sriu.
Medikas:

moka suteikti pirmj pagalb;

moka nustatyti negalavimo, ligos prieast;

geba nustatyti jo rimtum, t.y. nustatyti ar reikalinga speciali gydytojo apira, vizitas
ligonin;

yra susipains su vis stovyklautoj sveikatos sutrikimais;

turi savo palapin, punkt, pastog, kurios viet ino visi stovyklautojai;

joje saugo savo gydymo priemones;

yra visuomet pasiekiamas;

strategini adim, sportini varyb ar kit judri veikl metu gali turti specialiai rengt
medicinos punkt kitoje vietoje.
aidimas ,,Kas a esu?

Taisykls: Sueigos vadovas ant lipni lapuk urao skirtingas pareigas. aidimui prasidjus
patyr skautai yra knijami vaidmenis, kuriuos jiems ant kaktos uklijuoja vadovas. aidimo
21

tikslas isiaikinti savo status/pareig. Tai padaryti galima tik uduodant kitiems nariams
vairius klausimus (pvz.: Ar a turiu rpintis malk atveimu? Ar turiu su savimi neiotis
vilpuk? Ar turiu surasti stovyklos viet?), kuriuos atsakyti kiti gali tik taip/ne. Visi sdasi
rat ir paeiliui klausia po vien klausim. Jei atsakymas teisingas, suteikiama galimyb klausti
antr kart. Jei atsakymas ,,ne, klausia kitas aidjas. Visiems atspjus savo pareigas reikia
ratu pasakyti po penkias atsakomybes, kurios priklauso j pareigoms.
Trukm: 15min.
Tikslas: Pasikartoti tabo pareigas ir j atsakomybes.
Sueigos refleksija: Sisdami ratu vilpuk (kiekvienas j gaudamas gali suvilpti skirting ritm, taiau
nebtina) visi sueigos dalyviai paeiliui turi atsakyti iuos klausimus:

1. K naujo suinojau?
2. Kokias pareigas noriau uimti? Kodl?
3. Kokias savybes jau turiu/koki savybi man dar trksta, kad galiau bti geras
stovykl organizatorius?

22

3 sueiga
KAIP SUKURTI DOMI STOVYKL?

ioje sueigoje patyr skautai suinos pagrindins stovyklos idjos ir


temos svarb, krimo bdus, patys j generous bei imoks isikelti pagrindinius
stovyklos ugdymo tikslus.
Sueigos vadovas veda diskusij udavindamas emiau pateiktus klausimus. Atsakymai orientuoja
vadov ir patyrusius skautus, taiau gali bti papildyti.

23

Kaip sugalvoti domi stovykl?


Stovyklos domumas priklauso ne tik nuo vadov nuotaikos, usidegimo ir pastang kuriant
stovykl, bet ir nuo paio pagrindinio stovyklos akcento pagrindins stovyklos temos/idjos.

Kodl svarbu sugalvoti stovyklos idj pirmosios sueigos metu?


J sugalvojus organizavimas tampa paprastesnis, nes galima i karto pradti galvoti apie
program, rpintis jai reikalingu inventoriumi, svarstyti apie renginio ilaidas ir t.t. Taiau ne
visuomet

pasiseka

greitai

sugalvoti.

Tokiu

atveju

yra

naudojami

ie

idjos

silymo/galvojimo/krimo bdai:

mini/idj lietus: kalbdami po vien visi bendrai silo vairias idjas, vienas mogus
jas rao ant lentos, o vliau, bendru nutarimu balsuojant irenkama pati geriausia
idja arba sudedamos kelios idjos vien;

mini karusel: principas panaus ,,mini lietaus, tik nusistatykite laiko limit per
kur adate silyti savo idj. Jas silykite ratu, pakaitomis. Nesmerkite vieni kit idj,
juk nra nei vienos blogos. Kiekvienas gali pasisakyti po vien kart. Idjas pagrskite,
ipltokite;

iankstinis kiekvieno pasiruoimas: ateiti sueig su i anksto pasiruotomis idjomis.


Pats produktyviausias, taiau ilgiau trunkantis bdas, kadangi turite laiko pamstyti.
Sueigoje sutaupomas laikas;

praeit stovykl aptarimas: pervelkite jau buvusi stovykl pavyzdius ir pasisemkite


idj tiesiai i j. Praeit stovykl protokol galima teirautis tuntininko ar konkrei
moni, organizavusi t stovykl;

ssaj iekojimas: pairkite, ar nra artjanio skautiko jubiliejaus, galbt stovykla,


vykstanti ne vienerius metus gali jau vsti savo jubiliej. Iekokite ssaj ir su kitais
24

aliai ar pasauliui reikmingais vykiais, filmais, knygomis, priesakais, vietove, kurioje


vykt stovykla.
aidimas Tem fabrikas
Taisykls: Pirmoji aidimo dalis:
Visi patyr skautai individualiai gauna po lapel ir raymo priemon. Nustaius 5 minui
limit reikia ant lapuko prirayti kuo daugiau pirm galv ovusi stovyklos tem.
Sustabdius laik sueigos vadovas liepia visiems atsistoti. Pirmiausiai atsisda tie, kurie
sugalvojo maiau nei 3 temas, kol kiti lieka stovti. Vliau sdasi tie, kurie para maiau nei 7
temas, vliau 10, 15 ir t.t. Daugiausia tem usiras patyrs skautas lieka paskutinis ir gauna
saldain.
Antroji aidimo dalis:
Dabar kiekvienas patyrs skautas turi perirti visas usiraytas temas ir pasistengti jas
apibendrinti. Galbt lapelyje pasitaik daug tem susijusi su istorija, fantastika, skautikumu,
gyvnais ir pan. Pagal suskirstym patyr skautai turi atrasti bendramini, isigryninusi
panaius dalykus ir sussti kartu komandomis nuo 2 iki 4 moni. Dabar komandos gauna po
nauj lapuk, kuriame turi per 3 minutes surayti kuo daugiau tem i tos pasirinktos srities.
Pagal t pat princip kaip ir pirmoje aidimo dalyje, isiaikinama komanda, sugalvojusi
daugiausiai tem. Kiekvienas jos narys gauna po saldain.
Treioji aidimo dalis:
Paskutiniojoje aidimo dalyje komandos per 2 minutes turi ibraukti visas temas ir pasilikti
pai domiausi. Vliau visi savo temas pristato.
Tikslas: skatinti krybikum, darb komandoje, spontanikum.
Trukm: 20 min.

25

Kas man dar gali padti kuriant stovyklos idj/tem?


Mintys visuomet audiasi lengviau, jei jau yra inomi kai kurie stovyklos elementai, kuriais
galima remtis kuriant stovyklos idj/tem:

dalyvi amiaus grup;

renginio pobdis;

renginio vieta;

renginio laikas;

dalyvi pageidavimai.

Kodl yra svarbu turti isikelt renginio ugdymo tiksl?


Nors stovyklos tema yra labai svarbus dalykas, jos tema nra tolygu tikslui. Svarbu, kad
stovykla turt tam tikr orientyr, kuris padt koncentruotis ties konkreia sritimi, kuri
vadovai stengsis stovyklos metu ugdyti. Geriausia, kai stovyklos tikslas bna vienas ar keli,
priklausomai nuo jos dydio ir pobdio. Pvz. organizuojant stovykl tik skaut amiaus
grupei tavo tikslas gali bti itin stipri skili subrimas, o tema - nors ir indnai. Tunto
stovykloje bendras tikslas gali bti - iugdyti atsparum ir gebjim igyventi karo ar nelaims
atveju, todl tema gali bti kad ir ateivi apokalips. Atskir amiaus grupi pastovykls gali
turti maesnius tikslus (pvz. jaun. sk. imokti, kaip pastebti ir ivengti pavojaus ir perduoti
inutes apie grsm; skautai

kaip filtruoti vanden, maitintis miko grybmis, gydytis

vaistaolmis, o patyr skautai imokti statyti bunkerius, slptuves, koncervuoti maist).


aidimas- ,,Idj generatorius
Taisykls: patyr skautai yra suskirstomi tris grupeles. Kiekviena j gauna po lapel su
renginio rmais. (Jei sueigos dalyvi per maai ir komandos nesusidaro, galima uduotis skirti
ir asmenines. Tolimesn aidimo eig tekt skirti ne komandoms, o kiekvienam pat. sk.
atskirai)

26

pvz.: Skaut pavasarin 2 dien stovykla;


Pat.sk. oki vakaras paskutin vasaros savaitgal;
Jubiliejin 10 -oji krato vasaros savaitin stovykla.
Gav uduot turi sugalvoti renginio idj/pavadinim, vienu trumpu sakiniu j urayti ir
paklausus

mokti

ipltoti

bei

stovyklos

ugdymo

tiksl.

Komandos

tarpusavy

nesinekuiuoja. Tam skiriamos 10-15 min.


Uduoties atlikimo pavyzdiai:

rmai: skaut pavasarinis 2 dien stovykla


idja/pavadinimas: ,,Paskui vies degtuko
ipltojimas: visos stovyklos visi skautai patys paruo lauaviet, sukurs ir praves lau,
auniausio lauavedio vard gaus tas skautas, kuris ukurs lau su kuo maiau
degtuk, moks daugiausiai dain ir t.t.
ugdymo tikslas lauavedio specialybs ini praktins dalies panaudojimas.

rmai: pat.sk. oki vakaras paskutin vasaros savaitgal


idja/pavadinimas: ,,Paskutinis diungli okis
ipltojimas: patyr skautai organizuoja pat.sk. oki vakar, visi turi ateiti poromis,
broliai kvieia seses, visi turi bti apsireng pagal diungli tematik. okama iki
paryi grojant gyvai muzikai, vykdant vairias linksmas komandines uduotis.
ugdymo tikslas : suburti patyrusius skautus, suformuoti i j ger komand.

rmai: jubiliejin 10 -oji krato vasaros savaitin stovykla


idja/pavadinimas: ,,Kai man bus deimt met...
ipltojimas: jubiliejin viso krato stovykla, kurioje primenama, nuo ko prasidjo krato
gyvavimas, vien dien kuriama krato ateitis po dar 10 met, vakare laukia vaidinimai
su kiekvienos amiaus grups pasirodymais, kaip jie sivaizduoja krato ateit,
sulaukiama daug svei, besidalinani savo patirtimis veikiant tunte, stovyklos
pabaigoje laukia koncertas.
27

ugdymo tikslas: atgaivinti tunto istorij, paskatinti skautus ja domtis, tapti tunto
ateities krimo dalimi.
Vliau kiekviena komanda gauna kitos komandos renginio idj/pavadinim, neinodami,
pagal kokius rmus j kr. Dabar jiems reiks sugalvoti naujus rmus, pagal gaut
idj/tem, stengiantis kuo labiau nuspti tikruosius. iai uduoties daliai skirtos 5 min.
Uduoties atlikimo pavyzdiai:

,,Paskui vies degtuko krato pat. sk. orientacinis naktinis aidimas

,,Paskutinis diungli okis bendras tunto oki vakaras

,,Kai man bus deimt met... pirmasis kand. skautus ygis su skautais ir j vadovais

Tikslas: skatinti krybikum, darb komandoje, gebjim planuoti.


Trukm: 20 min
Atlik uduotis visi pasidalina spdiais. Pasipasakoja, kaip seksi pirmojoje uduoties dalyje, t.y. kokius
rmus gavo, koki idj bei ugdymo tiksl sugalvojo ir pasidalina jos ipltojimu, pamini, kas buvo
sunkiausia pvz. (sunku sutarti, kyla maai mini, trko laiko, sudtingi stovyklos rmai, per maai
patirties ir t.t.). Taip pat papasakoja, kaip seksi antroji uduoties dalis. Pasitikrinama, ar komandos labai
,,nugrybavo (t.y. ar pakankamai atitaik) naujus renginio rmus nuo duot pirmojoje dalyje.

STOVYKLOS PROGRAMA:
Isirinkus tem programeris turi sugalvoti stovyklos siuetin linij istorij, pagal kuri vyks
visa programa. Turint tam tikr istorij patogu sugalvoti strategin aidim, priderinti
vadov/vaik kostiumus, papuoti j pastovykles, paskirti vaidmenis, o vadovams lengviau
vesti program. Stovyklos programa skirstoma :

Bendr: ia dalyvauja visos amiaus grups vienu metu, veiklos sudtingumas gali kisti
priklausomai nuo stovyklautoj amiaus. Tai strateginiai aidimai, lauai, orientaciniai
aidimai, vandens miai, skautorama, estafets, klii ruoai, rikiuots;
28

Pastovykli: tai programa, u kuri atsakingi pastovykli vadovai. Apie jas pagrindinis
stovyklos programos guru inoti turi, taiau nra atsakingas u j krim ar
pravedim. Tai rankdarbiai, specialybs, kviestini svei apsilankymai, ygiai, aidimai,
pionerijos projektai, sikrimas ir pan.

Stovyklos programos rmai:

Programos guru dirba komandoje su keliais monmis, padedaniais j kurti ir


gyvendinti;

Kiekvien ryt visi turi keltis (pvz. 8h) ir gultis (pvz. 22h, kuomet stovykloje vedamas
bendras tylos metas) tuo paiu metu. Tai svarbu, nes keliantis tuo paiu laiku ryte, ne
tik stiprja paros ritmas ir lengviau umiegama, bet stovyklautojai turi daugiau jg
vykdyti program;

Atsiklus, manktai ir rytiniam apsiprausimui skiriama iki valandos;

Tiek pusryiams, tiek pietums, tiek vakarienei turi bti skirta bent valanda. Tai puiki
proga ne tik pavalgyti, bet ir turti laisvo laiko, vadovams susitikti apsitarti;

Bendrai programai laikas skirtas tarp pusryi ir piet arba tarp piet ir vakariens;

Tarp valgym turi bti paliktos 3,5 4h;

Rikiuots turi vykti tuo paiu metu. Pirmos dienos metu vyksta atidarymo rikiuot,
paskutiniosios udarymo;

Rikiuoi metu gali bti primenamos svarbiausios stovyklos taisykls, pasakomi vairs
sveikinimai, teikiami apdovanojimai, idalinami laikai, skaitomi gandai, pristatomi
stovyklos sveiai, supaindinama su dienos programa;

Vakarais pastovyklse vyksta dienos aptarimai;

Daniausiai pirmomis dienomis vyksta atidarymo lauas, paskutiniosimis udarymo.


Stovyklos eigoje vakariniai lauai pastovyklse, bendri vis stovyklos sesi arba broli
lauai. Lauai, tai ne tik gera proga imokti daugiau dain ar aidim. Tai yra
susibrimo forma, kurios metu galime geriau painti vieni kitus, ypatingai maesni

29

lau metu traukiant ir pasikalbjimus, diskusijas, pasikvieiant domi svei.


stovykl galima pasikviesti ansambl, muzikant, tautini oki grup, muzikin grup,
kurie pavairint ar pakeist lauus;

Daniausiai antroje stovyklos pusje traukiama judrios veiklos diena. Jos metu gali
vykti strateginis (,,karinis) aidimas, kuomet program gali bti trauktas ir
pasiruoimas iam aidimui: kostium, ginkl gamyba, strategini taktik, slinimo,
susisiekimo, sutartini enkl mokymasis, slptuvi, tvirtovi krinjimas. Taip pat tai
gali bti orientacinis aidimas, prie kur galima mokytis orientavimosi gudrybi:
naudojimosi kompasu, geografini ini, atminties lavinimo. Judrios dienos metu
galima organizuoti ir sporto varybas: estafetes, bgimo varybas, krepinio turnyr ir
t.t. Kadangi ios veiklos reikalauja daug jg, likusi dien dera pakeisti ramesnmis
arba i viso atsisakyti kit veikl. Taip pat reikia paderinti ir maisto meniu, kuris kist dl
inaudoto didesnio energijos kiekio per dien nei prastai;

Rekomenduojama ilgos stovyklos metu visiems bent kart pakeisti dienos metu
vykdomos programos viet arba pakeisti nakvyns viet ivykti kelioms dienoms
yg. Jaun.sk. gali turti tik dienos ygel iki artimiausio eero, parduotuvs ir pan. Jei
pastovykli programa visos stovyklos metu rpinasi pastovykli guru, tuomet marrutu
ygyje bei programa j metu rpinasi tie patys pastovykli vadovai;

Stovyklos metu turi bti iskirta ir laisvo laiko, kurio metu stovyklautojai rast progos
atsipsti, pasnausti, aplankyti kitas pastovykles, parayti laikus. Taiau jo negali bti
per daug, kad skautai nenuobodiaut;

Pagal galimybes, kasdien turi bti iskirtas laikas maudynms. Kiekvienai amiaus
grupei bent po pusvaland savu paskirtu laiku;

Kiekviena programos dalis turi turti atsargin variant tuo atveju, jei pasikeist
aplinkybs ueit audra, neatvykt kviestiniai sveiai, atvaiuot per maai vaik ir
pan.;

30

Programos pakeitimus vadovai iki stovyklos gali sekti el.patuose, google docsuose,
sueig metu;

Stovyklos sveius, galinius stovyklautojams pravesti program, visuomet stengiams


pasikviesti gera valia u dyk (arba u simbolin mokest, kuris nesukelt dideli ilaid
programos biudetui). Jiems atsidkodami galime pasilyti pas mus apsistoti,
pagyventi dien su mumis, bti nuvetiems ar parvetiems miest, gauti maitinim,
suorganizuoti padk, padovanoti stovyklos emblem ar pan.

Apie stovyklos program vadovai turi bti informuoti iki stovyklos, o tiksli jos iklotin
dera priminti paios stovyklos ivakarse idalinant ir pakomentuojant spausdint
programos versij vadovams i naujo;

Programos inventoriumi rpinasi programos guru. Jis kartu su virininku padalina


stovyklos biudet bendrai programai bei atskiroms pastovyklms vienodai;

Jei programai gyvendinti reikalingos dekoracijos, lauavedi kostiumai, scenografijos


detals, visa tai yra paruoiama prie stovykl, i anksto.

31

Dviej dien stovyklos programos pavyzdys:


PIRMA DIENA:
09.00 - 10.00

Registracija

10.00 - 13.00

sirengimas

13.00 - 13.30

Rikiuot

13.30 - 14.30

Piets

14.30 - 18.30

Strateginis aidimas

18.30 - 19.30

Vakarien

19.30 - 20.30

Vakaro lauas

20.30 - 21.30

Naktipieiai

22. 00

TYLA

ANTRA DIENA:
08.00 - 09.00

Keliams

09.00 - 10.00

Pusryiai

10.00 - 11.30

Varybos komandomis punktuose

11.30 - 12.30

Programa vadovams

12.30 -13.30

Lengvi piets

13.30 - 14.00

Udarymo rikiuot

14.00 - 15.00

Namo + tvarkymasis

aidimas ,,Programos guru batuose


Taisykls: Patyr skautai suskirstomi grupeles nuo 3-5 moni, kuriose turs sugalvoti dviej
dien stovyklos program. J kuriant neirkite duotj pavyzd, taip labiau pasuksite galvas
ir prieisite prie iradingesni stovyklos programos plan! Vadovas kas penkias minutes
kiekvienai komandai duod po papildom lapuk, kuriame parayta klitis, ikis, netiktas
pasikeitimas. Patyr skautai juos atsivelgdami turi pakoreguoti program. Pasibaigus
uduoiai visi turi pristatyti savo programas ir aptarti kaip elgtsi esant vairiems
netiktumams ir ikiams.

32

Lapuk pavyzdiai:

Tris dienas lyja be sustojimo

stovykl atvaiuoja 5 vaikai

Miko vrys sibrauna palapin ir suda visos stovyklos piet maist

stovykl atvaiuoja 20 vaik i vaik nam

Visi stovyklautojai apsinuodija maistu ir nebegali eiti dienos program

Artja didiulis kvalas, kuris gali iversti, net ir aukiausius medius

Dingsta visos stovyklos vliavos

Staiga virininkas ir komendantas sunkiai suserga, todl neatvyksta stovykl

Visos palapins permirksta nuo audros, niekas nebeturi saus rb

Tikslas: imokti planuoti ir veikti kritinse situacijose, sukurti stovyklos programos plan, lavinti
gebjim mstyti priek.
Trukm: 20 min + 20 min aptarimas
Vadovo nam darbai: ioje sueigoje vadovas turi pasidalinti savo patirtimi renkant stovyklos tem,
isikeliant ugdymo tikslus bei surinks informacij apie pastarsias 10 met ar maiau stovyklas jas
pristatyti. Rekomenduojama atsineti nuotrauk, emblem. Trukm: 15 min.

33

4 sueiga
KUR IR KAIP STOVYKLAUTI?

ioje sueigoje imoksime tinkamai isirinkti stovyklos viet, j vertinti.


Kreipsime dmes susisiekimo svarb, prisiminsime pagrindinius stovyklos
renginius, j statymo bdus. Imoksime sudaryti skautikos virtuvs meniu ir
inventoriaus, reikalingo stovyklavimui sra.

34

aidimas ,,Detektorius
Taisykls: Sueigos vadovas kartu su patyrusiais skautais nueina artimiausi park ar mikel, ir
sivaizduoja, jog tai yra vieta, kurioje jie organizuos stovykl. Tai gali bti vieta, kad ir paiame
viduryje miesto. ia susirink, patyr skautai turi vertinti i viet, sivaizduodami, kad ia
tekt kurti stovykl. 5-10 minui tyloje visi turi po vien pasivaikioti po t erdv ir pavieniui
apmstyti k ir kur rengint, kur vykt vairios veiklos, kurtsi pastovykls ir t.t. Taip pat
apsvarsto ios vietos pliusus ir minusus. Vliau visi bendrai aptaria.
Tikslas: Lavinti erdvs suvokimo jausm, imokti planuoti, kritikai ir krybikai mstyti.
Trukm: 30 min

Tam, kad stovykla atlikt visas jai reikalingas funkcijas, stovyklautojai bt laimingi, o vadovai visk turt
po ranka, privalu isirinkti tinkam viet stovyklavimui. Sueigos vadovas supaindina draugov su
stovyklos vietos apirjimo eiga.

Kokia yra stovyklos vietos apirjimo eiga?


1. Virininkas kartu su komendantu ir kvediu turi suorganizuoti nedidel komand, kuri
kartu vyks apirti bsimos stovyklaviets. Tam, kad i kelion bt naudinga, kartu
su jais vaiuoti turt panaios patirties turj arba bsimos stovyklos metu j pareigas
vykdyti padsiantys asmenys.
2. Prie vykstant apirti ems, jei ji priklauso privaiam asmeniui, btina su juo
susisiekti telefonu, praneti apie vizit, isiaikinti preliminarias detales apie bsim
stovyklaviet (ar galima kirsti medius, ar galima maudytis vandens telkiny ir pan.).
3. Atvykus stovyklaviet reikia atkreipti dmes :

susiekim - privalu susiirti, kaip stovyklos dalyviai gales pasiekti stovykl;

35

vanden - btina pasirpinti, jog stovykloje visuomet bt vandens atsigerti,


pagaminti maist ir nusiprausti;

viet pastovyklms svarbu rasti atskiras vietas skirting pastovyklms kurti, tad
jei j nedengia mediai, jos turi bti rengtos taip, kad bt sudarytos slygos
apsaugoti stovyklautojus nuo tiesiogini sauls spinduli ir krituli. Ypatingas
dmesys turi bti pastovykli saugumui reikia bti budriems, kur sikrinti
nra gerai, pvz. vieta palapinms alia dideli skruzdlyn arba alia patreusi
medi, bet kada galini nuvirsti; jaun.sk. pastovykl alia aukto skardio ar
Sosnovskio bari;

lauaviet ir rikiuoi aikt ia vienu metu susirinks visi stovyklos dalyviai,


todl jos turi bti nuienautos, erdvios ir patogios visiems rasti.

Kartu su patyrusiais skautais aptarkite iuos klausimus. Tai yra puikus aidimo ,,Detektorius tsinys. Juos
pasiymkite arba pasidarykite lentel, kurioje kaskart ruodamiesi naujoms stovykloms galsite ymtis
varneles.

Ar i stovykl pasieks traukiniai, autobusai (nuo j stoties, privaiavimo vietos yra ne


daugiau 5 km, kuriuos veikti gali ir patys jauniausieji stovyklautojai)? Reikia tik atkreipti
dmes, jog j organizavimas, tai ne tik tvarkarai suirjimas. Autobusus didelei
grupei skaut reikia atskirai usakyti, taip pat tai daugiau ilaid reikalaujantis
transportas. Vaiuojant tokia paia studtimi traukiniu usakyti vagon.

Ar stovykl vaikus turs atveti tveliai?

Ar kelias stovykl, kuriuo vaiuos vadov, tveli, maisto preki ar kiti automobiliai
yra saugus, patogus prasilenkti dviem mainom?

Ar yra vietos main stovjimo aiktelei?

Ar netoliese yra parduotuv?

Ar netoliese yra gydymo staiga, koks atstumas iki jos?

36

Ar stovyklose yra patogus prijimas prie vandens maudynms?Jei ne, ar jis gali bti
sutvarkytas? (pvz. Nuienautos nendrs, pastatytas lieptelis ir pan.)

Ar maudytis yra saugu? (geras dugnas paalinti atrs akmenys, rstai, nra vini;
vandens tekm ne per intensyvi maudynms)

Ar netoliese yra ulinys ar kitoks geriamojo vandens telkinys, i kurio bt galima


papildyti geriamojo vandens atsargas?

Ar to geriamojo vandens kokyb atitinka Geriamojo vandens saugos ir kokybs


reikalavimus?

Ar bus pasirpinta transportu bei monmis, atsakingais u kasdien vandens atsarg


papildym?

Ar bus vietos kurti atskiras pastovykles?


Jei stovyklautojai gyvens paskirstyti pagal amiaus grupes, pasiirkite yra vietos
ioms pastovyklms:
o Jaunesnij skaut
o Jaunesnij skaui
o Skaut
o Skaui
o Patyrusi skaut
o Patyrusi skaui
o Vyi
o Vyr. skaui
o tabo
o Virtuvs
o Med.punkto (gali glaustis netoli tabo ar virtuvs)

Jei visus klausimus atsakte teigiamai, ia galite rengti stovykl.

37

Kodl turime sirengti stovyklaviet?


Stovyklos rengini statymas ne tik ibandys skautaujani jaunuoli jgas, atkaklum,
strategin mstym, krybikum ir gebjim dirbti komandoje. Visi renginiai, pastatyti
stovykloje prasmins j veikl ir palengvins stovyklautoj kasdienyb.
Stovykl renginiai skirstomi :

Bendruosius skirti naudoti visiems stovyklautojams, rengiamus prie stovykl


stovyklos organizatori arba ,,zonderi (pat.sk. ar vyresni, pasisilani padti rengti
stovykl);

pastovyklinius rengiamus

tik konkreioje pastovyklje stovyklaujani skaut, j

pai naudojimui pirmj (esant reikmei ir antrj) stovyklos dien.

Koki rengini reikia stovykloje?


Rikiuoi aikt

Tai vieta, kurioje bent vien kart per dien susirenka visi stovyklautojai, todl ji visuomet
privalo bti erdvi ir sutvarkyta. ia nedera statyti kit statini, palikti inventori - ji turi bti

38

tuia ir patogi visiems ygiuoti ir sustoti rikiuoi metu kvadrato ar staiakampio form.
Ruoiant rikiuoi aikt iem turi bti nukastas sniegas bei padarytas takelis
stovyklautojams ygiuoti, ruoiant vasar nuienauta ol ir patraukti rstai, akos, virvs.
ioje aiktje turi stovti du vliav stiebai (,,flegtokai) mediniai stulpai, skirti kelti, leisti ir
plevsuoti tunto/krato/LS/konferencijos/usienio svei ali ar j organizacij vliavoms bei
trispalvei. tvirtinimui reikia palikti maiausiai 1/10 flegtoko dalies, kuri reiks kasti em.
Vartai

Jei ger stovykl galime pavadinti skaut namais, tuomet skautikus vartus j durimis. Tai
statinys,

ymintis

stovyklos

teritorijos

pradi,

priimantis

sveius

bei

pasitinkantis

stovyklautojus i ygi.

39

Pirmin tradicini vart funkcija yra gynybin, todl pagrindiniai stovyklos vartai turi
pasiymti savo tvirtumu ir masyvumu, o i on juos tvirtinti gali gynybiniai bokteliai.
Taiau kartu vartai turi ir puoti stovykl, sietis su jos tema bei informuoti apie jos pavadinim
mediagine, medine ar kitokia ikaba.

Kiekviena pastovykl irgi turi turti savo vartus. Brinius ir puoybini element idjas
(tiltelius, irgelius, tvoreles, supynes, ibintus ir t.t.), skirtas j statymui, siloma draugovse
pasirinkti iki stovyklos pradios.

Lauaviet
ioje vietoje dainuoti ir vakaroti, taip pat, susirinks visi stovyklautojai. Todl ji turi bti erdvi ir
tinkama lauo krenimui (tai turi bti sutarta su ems savininku). Prie prasidedant lauui
40

broliai turi pasirpinti sausomis malkomis bei j sukrovimu lauaviet. Jei lauo kurti toje
vietoje negalima, siloma sukrauti pakeliamj lau, kuris nesilies su eme.

Jei pradeda lyti, nebtinai reikia atidti suplanuot lau. Prie kuriant ugn galite panaudoti
degj skyst, jis pads greiiau siliepsnoti lauui. inoma, jei pila kaip i kibiro, t vakar
galite pasidaryti pastovyklinius lauus pasisplp po tentais.
Tam, kad visuomet bt saus malk, reikia pasistatyti malkines. Gerose stovyklose jose
visuomet yra pilna malk.

Tualetas
Juk ne paslaptis, jog ,,nueiti mikel' bent po por syki per dien norime visi, taiau k
daryti jei tame mikelyje kartu ir gyvename, juk kakaip nesiderina, ar ne? Stovykloje, kad ir

41

kokios trukms ji bebt, privalu pasirpinti atskir tualet rengimu bei j prieirai skirti
papildom dmes.
Stovykloje tualetai gali bti trij ri:

Biotualetai Juos usisakyti verta jei yra labai daug stovyklautoj arba vieta, kurioje
stovyklaujama negali bti kasama. Juos usisakius ianksto, j valymu, atveimu ir
iveimu rpinasi nuomojanti mon. Atskirai reikia pasirpinti higienos priemonmis.

Stacionars tualetai jei stovyklaujama privaioje ar valstybinje stovyklavietje, ji turs


ir savo tualet, kuriuo gales naudotis skautai. Atskirai reikia pasirpinti higienos
priemonmis.

Skautiki tualetai juos reikia renginti tik tada, jei em, kurioje stovyklaujama gali
bti kasama.

42

Patiems renginjant tualetus pirmiausia reikia atsivelgti dalyvi skaii, tuo orientuojantis
bus galima nustatyti, kiek tualet renginti reiks. Daniausiai stovykloje yra viena bendra
sutarta vieta, kurioje kasami tualetai- 1-2 sesms, 1-2 broliams. J ikasimo ir apsauginio
karkaso form, bd yra vairi, svarbiausia pastaius nuoirdiai atsakyti klausim ar
paiam yra malonu ir patogu juo naudotis?
Kasant reikia rasti nuoalesn viet nuo kelio, taiau ir ne per toli nuo vis pastovykli,
stengiantis, jog visiems stovyklos dalyviams atstumas iki jo bt panaus. Duob turt bti
1x1m ploio ir bent vieno metro gylio.

Aplink tualet kastus kuolus, reikia aptraukti politilenine nepermatoma plve ar mediaga,
kuri apsaugos tualet nuo vjo bei suteiks privatum juo besinaudojantiems.

43

Tam, kad nevykt nesusipratimai ir bt aikiau, ar tualetas uimtas, ar ne, pakabinkite


lentel uimta/neuimta, kuri prie einant galsite persukti, taip suteikdami informacij
einaniui po js. Toliau nuo kelio reikia pastatyti informacin enkl, nukreipiant tualet.
Viso tualet komplekso rengimas turt utrukti apie 1,5-2h.
Tualeto prieira bei higiena juo pasinaudojus reikalinga tam, kad atsikratytume nemaloni
kvap, neatgrasintume vieni kit nuo tolimesnio j naudojimo ir ivengtume bakterij,
sukeliani vairias ligas, susidarymo. tai todl turime pasirpinti, jog prie artimiausio medio
bt prikabintos bent dvi praustuvs su variu vandeniu ir du gaballiai muilo padti alia
(patogu pirkti ir skyst muil).

Paiame tualete turi bti pakabintas rulonlis popieriaus su alia papildomu rulonliu, skirtu
atsargai, o vir j stogelis, apsaugantis nuo drgno oro ar lietaus.
Stovyklos kvedys yra atsakingas u tualeto prieir ar radim mogaus, kuris bus u tai
atsakingas visos stovyklos metu. Bent du sykius per dien reikia patikrinti ar netrksta
vandens praustuvse (esant poreikiui atneti ir papildyti) bei kit higienos reikmen. Stovyklai
pasibaigus tualetus ir kitus su jais susijusius renginius reikia iardyti, o pai duob atgal
ukasti emmis.
Main stovjimo aiktel
Dera pasirpinti ir vieta, kurioje bus galima saugiai palikti vadov bei stovykl lankani
svei automobilius. Esant dideliam srautui vaiuojanij galima paskirti eism reguliuojant
skaut. Kitu atveju tereikia ikabos, nukreipianios vairuotojus aiktel.
44

iuklins
Kiekviena pastovykl turi bti tvarkinga, tai todl ia turt bti rengta vieta mesti iuklms.

J riavimui turi bti iskirti bent trys maiai plastmasei, popieriui, maistinms atliekoms,
todl reikalingi ir skiriamieji enklai alia lentels, spalvos ar kt. Piln mai mike palikti
negalima, juos reikia iveti artimiausi kaimo/miesto konteiner.
Virtuv

Tam, kad ia virt skaniausi miko edevrai, vyr. efui ir jo komandai privalo bti patogu
dirbti, todl pirmiausia reikia viruje isitempti tent, kuris leis virtuvs komandai dirbti bet
kokiomis oro slygomis.
Pagrindinis darbas ruoiant maist atliekamas prie stalo, kuris turi bti lygus ir didelis (galintis
vienu metu sutalpinti 8-10 moni). Jo paviri pastatyti galima i lent ar faneros taip, jog
stovint prie jo visu giu bt patogu pjaustyti, tarkuoti ir pan.
45

Netoliese stalo turi bti lentyna, skirta daniausiai naudojamiems virtuvs produktams
prieskoniams, aliejui, kitiems padaams.
Taip pat turi bti paskirta vieta rankiams laikyti, tai gali bti d, lentynl, lenta su
isikiusiais kabliukais ar kt.

ilto maisto gamyba verdant, kepant ir trokinant galima usiimti keliais bdais:

Gaminimo

Privalumai

Trkumai

Mums reiks:

Sunkiau reguliuoti

Trikojo, kablio,

mediagos randamos

ugn,

malk

mike

trunka ilgiau

bdas
Ant lauo

Pigiau,

visos

gaminimas

Dujin

Patogu

gaminti

Pavojinga,

Duj baliono,

virykl

didelius

kiekius,

sunkiau

virykls

lengvai reguliuojama

transportuoti,

ugnis

duj balionai gali


pasibaigti

Elektrin

Paprasta

kaitlent

naudoti,

Reikalinga elektra,

Kaitlents,

uima nedaug vietos,

netelpa

el.generatoria

lengvai reguliuojama

puodai

dideli

us

kaitra
Primusas

Uima nedaug vietos,

Nedideliam

Primusins

patogu

kiekiui,

netelpa

virykls,

lengvai reguliuojama

dideli

puodai,

turistinio duj

kaitra

duj balionai gali

neioti,

baliono

pasibaigt

46

Pagrindin maist (arbat) stovyklai gaminame piiniuose puoduose, kepame keptuvse, o


maist ar arbat nedideliais kiekiais katiliukuose (egoistuose).
Ne daugiau nei 10 m nuo virtuvs reikia pastatyti maisto palapin. Joje visos stovyklos metu
privalo bti laikomas maistas, skirtas visos stovyklos maitinimui bei

programai.

Stovyklautojams inomoje ir lengvai prieinamoje vietoje turi bti ikasta maisto duob,
suteikianti jiems galimyb tvarkingai palikti nesuvalgyto maisto likuius. alia virtuvs turi bti
ir praustuvs , kuriose stovyklautojai gali isiplauti ir isiskalauti savo indus. Prie j turi bti
padta muilo ir kempini/veistuk bei kurta vieta rankoms plauti (tinka pakabinti toki pai
praustuv kaip ir prie tualet).

aidimas ,,Miko architektai


Taisykls: Patyr skautai gauna dant kraptuk, plastelino ir pionerijos, skirtos stovyklos
sikrimui, breini. Reiks pasiskirsius dvi, tris grupes pastatyti bsimos stovyklos maket.
Tikslas: isibandyti didiuosius stovyklos renginius paprastuoju bdu, susidaryti bendr
stovyklos vaizd, tai repeticija prie tikrj stovyklos krinjim.
Trukm: 20 min.

47

O k gaminti stovykloje?
Alkani skautai-nelaimingi skautai.

Mstant apie skautik mityb labiausiai dmes reikia atkreipti tai, jog is maistas privalo
suteikti stovyklautojams reikiamos energijos, kurios jiems stigs skirtingai atsivelgiant
programos sudtingum ir intensyvum. Nors angliavandeniai, baltymai ir riebalai sudaro
pagrindin energijos altin, angliavandeniai yra sudeginami greiiau nei kitos mediagos,
kuri virkinimui prireikia iki keli valand. Reikiam kalorij kiek reikia derinti pagal
dienos/programos intensyvum. Rekomenduojama vienos dienos maisto norma : 500-600 g
duonos, 180-200 g msos produkt, 50-75 g sviesto, 100-150 g cukraus, 200-250 g kruop,
50-75 g srio. Maisto pasirinkimas priklauso ir nuo oro slyg (pvz. Stovyklaujant iem
papildyti menu kartais patiekalais, arbatomis, ibraukti altus produktus; kartomis dienomis
vasar pavairinti ukandius ledais, gaiva). Na ir inoma, niekuomet nereikia umirti
dvylikto skautiko priesako Skautas visada alkanas. Todl papildoma d meduoli ar
nesuvalgyta trokinio porcija visuomet ras vis dar alkan eiminink. tai pora pasilym
stovyklos meniu:

48

Pusryiai:

Aviin ko, aviei demas, arbata

Ryiai, kondensuotas pienas, diovinti vaisiai, arbata

Kukurz dribsniai, pienas/jogurtas, arbata

Sumutiniai su sviestu, dera/sriu, arbata

Piets:

Plovas, duona, salotos, gaiva

altibariai, bulvs, salotos, gaiva

Trokinys, duona, agurkas, pomidoras, gaiva

Vakarien:

Makaronai su msos konservais/sriu, arbata

Grikiai su derelmis/sriu, arbata

Blynai, demas, arbata

Naktipieiai:

Meduoliai, arbata

Sausainiai, kakava

Vafliai, kakava

49

Dienos raciono pavyzdys su maistine verte


I Gerdos Kvederaits knygos Sueig planai virjo specialybei gauti

Virtuvje visuomet turt bti vaisi, kuriais gali uksti visi stovyklautojai. Tai gali bti
obuoliai, bananai, kriaus. Taipogi, ia visuomet turi bti glo vandens ir arbatos arba
gaivos, kadangi per dien igerti turime nuo 2 iki 3 l vandens, o kaitriomis dienomis 3,5l-4l ir
daugiau.

Koki priemoni reiks stovyklai gyvendinti?

Stovyklos

inventorius

yra

apsvarstomas

atsivelgiant

prajusi

stovykl

pavyzdius.

Bendrojo stovyklos inventoriaus paieka ir supirkimu rpinasi stovyklos kvedys.


Pastovykli buiiai reikalingo inventoriaus sraus kvediui pateikia pastovykli
guru.

Dauguma ranki, tent ir kit daugkartinio naudojimo daikt, reikaling stovyklai,


yra pasirpinama i tunto arba krato bendro inventoriaus atsarg, laikom
garauose, rsiuose, bkluose.

Likusi inventoriaus dal reikia supirkti, surinkti.

50

Stovyklos inventoriaus sraas:


1. Kirviai (vidutiniai/dideli/skaldymui)
2. Pjklai (vienrankiai/dvirankiai)
3. Kastuvai
4. Grtas
5. pagatas
6. Virv (4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm)
7. Tentai (2x3 malkinms, 4x6-maoms pastovyklms, 6x8-gausioms pastovyklms, 10x8tabo pastovyklei, virtuvei)
8. Vandens talpa su kraneliu
9. Vonels ind plovimui
10. Ind plovimo skystis
11. Muilas
12. Skystas muilas
13. Tualetinis popierius
14. Kempinl/veistukas
15. Praustuvs su badykla
16. Dubenys
17. Kibirai
18. Pjaustymo lentels
19. Didesni puodai
20. Maesni puodai
21. Puodai arbatai
22. Trintuvs (,,tarkos)
23. Samiai
24. Peiliai
25. Lentos
51

26. Tabletins vaks


27. ibalins lempos
28. ibalas
29. Fakelai
30. Degusis skystis
31. Markeriai
32. iukli maiai
33. Juoda plv
34. Hamakai
35. Medicinin del
36. Kompiuteris
37. El.generatorius
38. Ilginamasis laidas
39. Virykls degikliai
40. Duj balionai
41. Palapins maistui/inventoriui/medikui
42. Lipni juosta
43. Mediagos
44. irkls
45. Tuinukai
46. Daai
47. Baltas popierius A4
48. Spalvotas popierius A4
iame srae esani daikt kiekis priklauso nuo poreikio tai stovyklai. Tai priklauso nuo
stovyklautoj skaiiaus, programos, pastovykli guru pageidavim. Papildomai prisideda ir
programos inventorius, kur susiperka patys pastovykli vadovai.

52

5 sueiga
KAIP TINKAMAI KOMUNIKUOTI STOVYKLOJE IR J PRISTATYTI?

ioje sueigoje suinosime kaip bendrauti mike vairius susisiekimo


bdus, stovyklins informacijos sklaidos ir atributikos svarb bei susipainsime
su dokumentais, reikalingais oficialiai teisinti stovykl

Taip pat kaip ir prajusiose sueigose, vedama diskusija.

53

Kaip susisiekti stovykloje?


KOMUNIKACIJA STOVYKLOJE:
Stovyklaujant mike tarp kartu dirbani vadov bei stovyklautoj privalo bti palaikomas
ryys. Intensyvi programa bei atsakingos pareigos, dl kuri vadovams tenka isiskirti ir dirbti
per didel atstum, gali apsunkinti informacijos sklaid stovykloje, taiau tam yra vairi bd,
padedani susisiekti ir palaikyti ry.
vilpukas: greiiausias bdas atkreipti stovyklautoj dmes. Skautik vilpesi nra daug,
todl juos lengva imokti. Jie ypatingi ne tik savo paprastumu, bet ir svarba. Igirdus vilpuk
reikia mesti visus kitus darbus ir vykdyti duot komand.
vilpesi rys:

Vienas ilgas /___ / tylos, ramiai, dmesio, rikiuot;

Daug ilg /___ ___ ___ / priek, isiskleiskite;

Daug trump / _ _ _ _ _ / stovyklautojai, telkits prie mans;

Daug ilg ir trump pakaitomis / _ ___ _ ___ _ ___ / pavojus;

Trys trumpi ir vienas ilgas / _ _ _ ____ / vadovai, telkits prie mans.

Rikiuot: jos privalo vykti bent kart per dien (nebent visi stovyklautojai yra ij yg). Be
to, jog j susirink su uniformomis aukiame kius ir atiduodame raportus, ia
stovyklautojai gali suinoti ir dienos program, tem bei kit svarbi informacij stovyklos
taisykles, susipainti su stovyklos sveiais ir pan. Esant reikmei virininkas gali pakviesti
vadovus pasilikti po rikiuots apsitarti.
Stovyklos suaukimas: tai papildomas vis stovyklautoj susibrimas, atsiradus poreikiui
skubiai praneti svarbi informacij, sukviesti visus program ir pan. Daniausiai vyksta
rikiuoi aiktje.

54

Vadov, tabo aptarimai: tai tuo paiu metu vykstantys vadov (daniausiai vakare) arba
tabo susirinkimai, kuri metu susipastama su kitos dienos programa, aptariami svarbiausi
dienos vykiai, sprendiamos stovyklins problemos.
Racijos: ias su savimi turi turti kiekvienas svarbias pareigas uimantis vadovas: tabo nariai,
pastovykli guru, jiems padedantys vadovai. Jos gali bti kraunamos, taiau tam reikalingas
el.generatorius. Kitu atveju naudojamos racijos su vienkartinmis baterijomis. J visos
stovyklos metu turi utekti visiems vadovams. Todl patartina racijas naudoti tik esant reikalui,
taip jos ne tik tarnaus ilgiau, bet ir informacija siuniama per racijas bus apgalvota ir glausta.
Patas: perduoti ini laikais yra pats liausias, bet tuo paiu ir ypatingiausias bdas. Kartais
aplanko visoki mini, kurias geriausia idstyti ant popieriaus ir inoti, jog taip pat kaip ir
siuntjui raant laik, gavjas skirs vis savo dmes jo perskaitymui. Laikus metame
bendr stovyklos pato dut, kuri vliau laikaneys idalina rikiuoi metu.
Vadovas akcentuoja, jog tam, kad stovykla bt skminga j turi susirinkti dalyviai. Todl yra svarbu
nepamirti, jog apie kiekvien stovykl jie turi bti informuoti laiku ir aikiai, tam kad turt galimyb
planuoti savo laik.

Kokia eiga reikia informuoti stovyklautojus?


STOVYKLAUTOJ INFORMAVIMO EIGA:
1. Pirmiausiai informuojami vadovai. Juos el.patu ar sueigos metu apie svarbiausius
stovyklos aspektus informuoja stovyklos registratorius, mogus, kuris atsakingas u tai,
jog visi bt suregistruoti, susimokj ir apie t registracij suinoj laiku.
2. Stovyklos vadovai yra ne tik bsimi dalyviai, bet ir stovyklos informacijos skleidjai.
Btent draugininkai ar j pavaduotojai pasirpina, jog informacija apie artjani
stovykl pasieks tveli akis ir ausis. Vadovus, kaip ir tvelius informuoti btina aikiai ir
laiku. Taip pat svarbu palaikyti kontakt su tveliais. Jei jiems kyla bent menkiausi

55

klausim (pvz. Su eima keliausime, ar galime atveti savo vaik pora dien vliau?)
vaiko vadovas turi bti pasiruos i karto j atsakyti.
3. Apie artjani stovykl sueig metu turi bti informuoti ir patys stovyklos dalyviai
vaikai. Tai lengva padaryti ir kit rengini metu. Po pirmo informavimo etapo patogu
planuotis sueigas, kuriose vyks pasiruoimas stovyklai.
4. Kviestinius stovyklos sveius

Kas turi bti paminta informuojant skautus apie artjani stovykl?

Pavadinimas

Trumpas apraymas: kvieiantis stovykl, supaindinantis su stovyklos tema. Perdaug


isiplsti nebtina, 2-3 sakiniai.

Data: jos keisti nebegalima, tai yra svarbiausias aspektas informuojant dalyvius apie
stovykl i anksto, padsiantis planuotis laik.

Vieta: jei dar iki galo nra nusprsta, pradioje galima informuoti abstrakiai rajonas,
apskritis, mikas. Vliau turi atsirasti tiksli vieta, koordinats (tam, kad ir atskirai
stovykl vaiuosiantys dalyviai rast stovyklaviet)

Mokestis: skirstomas pagal skirtingus registracijos etapus. Jei stovykla yra ilga (pvz. 7
dienos), patogu turti bent tris registracijos etapus. Jei sezonin (pvz. 2-3) dienos,
uteks ir dviej etap. inoma, kuo vlesnis registracijos etapas, tuo didesn stovyklos
kaina. Reikia atminti, jog organizuojant stovykl yra svarbu kuo anksiau suinoti tikrj
dalyvi skaii. Taip bus lengviau renkant reikaling inventori, planuojant maisto
ilaidas, usakinjant atributik ir pan. Keli registravimosi etapai (apie kuriuos nuolatos
turi bti priminta), paskatins dalyvius registruotis.

Kontaktinis asmuo: vaikams ir tveliams kontaktinis asmuo vadovas, sveiams


registratorius, visi kiti klausimai virininkas.

Stovyklos tvarkos ir taisykli rinkinys ir tveli leidimas/sutikimas.

56

Ar stovyklautojams galima teikti nuolaidas?


inoma, stovyklos mokesiui turi bti taikomos nuolaidos. Juk turime bti tikri, jog visi
stovyklautojai turs galimyb sudalyvauti stovykloje.
Atsivelgiant tai, kiek vaik i vienos eimos keliauja stovykl taikomos nuolaidos (Pvz.
Vieno vaiko mokestis 10EUR, keliaujant dviems vaikams i vienos eimos, po 8EUR; trims, po
7EUR).
Prie stovyklos mokesio informacijos, turi bti iskirtas ir vienos dienos mokestis vaikui
stovykloje bei vienos dienos mokestis vadovui be pareig.

Ar stovyklavimui reikalingi dokumentai?


Patartina, jog su savimi sueig vadovas atsinet i dokument pavyzdius (juos taip pat galima rasti
ir knygos gale priede).

Dokumentai skirti leidimui stovyklauti:

Tam, kad stovykla bt legaliai teisinta, reikia i anksto pasirpinti oficialiais dokumentais, u
kuriuos atsakingas virininkas, juos privalantis su savimi turti ir stovyklos metu.
Jei stovykla vyksta mike, j galima organizuoti tik gavus miko valdytojo leidim ratu (t.y.
mik urdijos, valstybini rezervat direkcijos, nacionalini park direkcijos, savivaldybs,
valstybs mons, organizacijos, taip pat privataus savininko, valdanio mik sutikim).
Jo kopij turi turti tiek ems valdytojas, tiek stovyklos virininkas.
SVARBU!
Jei stovykl organizuoja nepilnameiai (iuo atveju, patyr skautai), tai joki oficiali
komunikacij daryti savarankikai jie negali. Oficalius ratus gali padti parayti tuntininkas ar
krato seninas kartu su pat. skautu.

57

Kas turi bti jame nurodyta?

renginio pradios data,

trukm,

planuojamas dalyvi skaiius,

organizacijos adresas,

atsakingo asmens (virininko) vardas ir pavard

pareigojimas dl teritorijos sutvarkymo stovyklai pasibaigus

Net jei stovykla vyksta pastam, tveli ar vadov sodyboje yra rekomenduojama pasirayti
tok pat sutarimo dokument.
ia turi bti paraytas:

sutarties objektas,

ali sipareigojimai,

sutarties pakeitimas, galiojimas, nutraukimas ir kitos slygos,

ali adresai ir rekvizitai.

Kokius dokumentus reikia turti kvalifikuotui vadovui?


Dokumentai, skirti vadovams:
Vadovai, galintys dirbti su vaikais (pilnameiai), turi bti kvalifikuoti ir turti ini atestavimo
dokumentus:

Pirmosios pagalbos (galioja 5 metus nuo idavimo pradios): reikalingi suteikiant


pagalb nelaiming atsitikim, negalavim atveju;

Higienos gdi (galioja 3 metus nuo idavimo pradios):

reikalingi dirbant su

maisto produkt apdorojimu, idavimu ir maitinimu;

58

Vaik turizmo rengini organizavimo (galioja 5 metus nuo idavimo pradios):


reikalingi organizuojant turizmo renginius (stovyklas, ivykas, ygius) bei informuojant
apie saug elges j metu.

Kaip juos gauti?


Juos galima gyti iklausius privalomuosius mokymus, Lietuvos skautijai juos organizuojant
dukart per metus. Jei yra daug vadov, neiklaususi i mokym, galima kreiptis
tunto/krato vadij dl papildomo j organizavimo savo tunte/krate.
Vadovai i anksto, o vliau periodikai turi bti pasitikrin sveikat, tam, kad bt tikri, jog
neserga ukreiamomis ligomis ir yra pajgs dirbti su vaikais. J sveikatos bkl tikrina
bendrosios praktikos gydytojas arba terapeutas, visk patvirtinantis rau medicininje
knygelje (sveikatos pase).

Kokius dokumentus stovykl turi atsiveti vaikai (stovyklos dalyviai)?


Dokumentai, skirti vaikams (patogiausia informuoti tvelius)
Kiekvienas nepilnametis stovyklos dalyvis, su savimi stovykl turi atsiveti Tveli leidim. J
pasiraydamis tvai patvirtina, jog susipaino su stovyklos tvarka ir taisyklmis.

Todl

kvieiant registruotis stovykl, tveliai turi gauti Stovyklos tvarkos ir taisykli rinkin. Tad j
reikt pridti prie leidimo. Jis turi bti paduotas registruojantis, atvykus pirmj stovyklos
dien. Stovyklos metu juos saugoti ir turti lengvai pasiekiamoje vietoje privalo vaiko
vadovas. Tai reikalinga tam, kad vadovai inot apie savo vaik sveikatos bkl, skiepus,
papildomus vaistus, kienpinigius bei papildomus dalykus apie kuriuos tveliai norjo
informuoti vadovus apie savo vaik (pvz. links vaikioti naktimis, bijo aukio, nemoka
plaukti ir pan.)
Su iais tveli susitikimais vadovas turi bti susipains pirmos stovyklos dienos metu.

59

Nelaimingo atsitikimo metu, prireikiant stovyklos mediko pagalbos, svarbu atsivelgti vaiko
sveikatos bkl. Esant reikmei vaiuoti artimiausi gydymo staig, vadovas, pamintas ioje
sutikimo formoje, tampa vaiko galiotiniu prie atvykstant tvams.
STOVYKLOS ATRIBUTIKA:
aidimas ,,Svajoni emblema
Taisykls: patyr skautai gauna po balt lap ir spalvinimo priemoni, kurioms turi nusipieti
savo svajoni emblem, atspindini sugalvot stovyklos tem, jos pavadinim, metus ir dat.
Baig savo pieinius visi pristato.
Tikslas: leisti visiems pasireikti emblemos krimo procese. Pasirinkti vairi idj arba net
sugalvoti konkreia emblem bsimai stovyklai.
Trukm: 10-15 mn
Tam, kad stovykla bt simintina ir atgarsiai apie j eit dar ilgai, po jos visi stovyklautojai
turt isiveti po nedidel prisiminim atributik. Tai gali bti:

Emblema (prisiuvamos, ne lyginamos, kadangi jos turi galti nusiimti skalbimo metu ar
pasibaigus emblemos neiojimo laikui)

enklelis

Mova (medin, odin, mediagin)

Apyrank (gumin, odin...) ir t.t.

60

Jei tai trumpa stovykla, rekomenduojama darytis enklelius arba nedideles emblemas. Jei tai
didel stovykla iki 6x6 cm dydio emblemas. Reikia nepamirti, jog vienu metu prisisiuvus
galima neioti tik dvi stovyklines emblemas ir ne ilgiau nei 1 metus (iskyrus jubiliejini,
tautini ir tarptautini stovykl emblemas), o aktyvaus skauto uniforma visuomet nuo j
rs, todl ir nerekomenduojama daryti dideli emblem. Jei stovyklos susijusios, galima
daryti serij emblem ar enkliuk, ymini tam tikr sek, susidedani vien.

Vilniaus kr. Skaisio t. 2013 m. stovyklini emblem serija

Smagu daryti ir stovyklos

atributikos krimo konkursus, vykdomus likus ne vliau nei

mnesiui iki stovyklos. Tokiu bdu apie stovykl suinos daugiau stovyklautoj bei bus
didesnis j susidomjimas. Laimtojai gali bti apdovanoti nemokamu kelialapiu stovykl ar
stovykloje praversianiais dalykliais (ibintuvliu, indeliais ir pan.). Apie juos praneti galima
sueig metu, el.patais, Facebooke sukurto renginio sraute, skautatinklyje.

Pat.sk. stovyklos Gelbstint eilin vyni 2015m. emblemos krimo konkursas

61

Jei stovykla mini tam tikr jubiliej, tikimasi sulaukti daug dalyvi galima sudaryti ir ileisti
stovyklinius dainynlius, ura/atsiminim knygeles, dirus, markinlius, indelius, maielius
indeliams ar kitus skautikame gyvenime praversianius dalyklius.

Kaip usakyti atributik?


Geriausia j usakinti likus mnesiui iki stovyklos, taip bus galima susirasti geriausi viet,
priimtiniausi kain, turti laiko keisti usakymo dyd, pobd. inoma, i anksto reikia
susiinoti, per kiek laiko gamykla pagamins usakym. Nuo to gali kisti atributikos usakymo
laikas. Daniausiai su savimi verta turti ne tik elektronin pieinio variant, reikaling siuniant
usakovui, bet ir popierin. Taip kilus klausim dl rifto, spalv ir pan. ant to lapelio visuomet
galima pasibraiyti pasitarus su gamintoju. Jei skautai toje gamykloje lankosi ne pirm syk,
pasiteiraukite, ar nebt taikomos nuolaidos (taip pat nuolaidos turt bti taikomos
usakinjant dideliais kiekiais).

K daryti, jei ne visiems utenka atributikos?


Jei netiktai atvyksta daugiau stovyklautoj nei planuota, visuomet galima susitarti dl
usakymo pratsimo. Dl papildomo atributikos kiekio atveimo stovykl susitarti galima su
skautu, vaiuojaniu i miesto vliau, nei prasidjo stovykla. Blogiausiu atveju, jei usakymo
pratsimas utrukt ilgiau nei pati stovykla, svarbiausia, jog pirmieji atributik gaut vaikai
(vadovai gali gauti ir vliau).

62

6 sueiga
STOVYKLA VYKO! O KAS TOLIAU?

ioje sueigoje prisiminsime, kaip susitvarkome pasibaigus stovyklai bei


isiaikinsime stovyklos aptarimo svarb, vertinimo bdus.
Vedantysis primena, koki stovykl paliekame po savs bei pristato stovyklos aptarimo ir jos sivertinimo
bd pagrindinius aspektus, nurodytus emiau, kartu su patyrusiais skautais juos aptardami.

63

aidimas ,,Postovyklins asociacijos


Taisykls: sueigos vadovas idalina po vien kortel (jei dalyvi sueigoje maiau nei korteli,
galima turti ir po kelias) su kuria reiks atrasti savo porinink. Pus korteli turt atspindti
kakok daikt, o kita pus veiksm, kur su juo reikia atlikti. Korteli pavyzdiai: Pionerijos
renginiai/iardyti, virv/suvynioti, natrali virv/sudeginti, takelis/ulyginti, duob/ukasti ir t.t.
Tikslas: linksmu bdu sismoninti postovyklins tvarkos principus.
Trukm: 5mn

Kaip susitvarkyti po stovyklos?


Vienas i geriausi bd, kaip atsidkoti vietai, kurioje stovyklavote, yra palikti j graesn nei
radote.
Kelias dienas ar net savait skautik kasdienyb lengvin renginiai i rst ar lazd turi bti
iardyti. Naudotas virves reikia suvynioti ir palikti kitoms stovykloms, jei jos jau sudvtos,
galima imesti, o i natrali mediag vytas virves galima ir sudeginti. Sutvarkius didiuosius
statinius reikia apirti, ar pastovyklse neliko smulkesni rengini, iukli, virvagali,
popiergali, skiedr. Taipogi, turi bti atkurtas ir pradinis reljefas takeliai ulyginti, grioveliai
ir duobs nuo vliavos stieb, vart, tualet ar kit rengini ukastos. Samanos, smlis,
kankoriai ir akmenys turi bti sugrinti vietas.
Priminti apie tai, kaip turime susitvarkyti pasibaigus stovyklai, paskutins rikiuots metu
primena virininkas arba komendantas. Stovyklautojams reikia priminti ne tik apie tvarkymosi
svarb, bet ir pasakyti, kur pristatyti pastovyklse naudot inventori ir kur atneti iukli
maius iveimui.

64

Kaip sivertinti po stovyklos?


is, jau postovyklinis etapas yra svarbus tiek pat kiek ir visi kiti darbai, kuriais rpinams prie
stovykl, todl jo nevalia praleisti.
Stovyklos aptarimo tikslas:

vertinti stovykl (jos kokyb, pasisekim);

Iskirti jos pliusus ir minusus;

Apvelgti kiekvienos pareigybs darb. Suinojus savo klaidas kit kart j nekartoti;

Palikti gaires kit ateinani stovykl organizatoriams. Palikti patarimus, k daryti, ko


nedaryti;

Perirti, ar nepritrko pinig, ar visi vadovai susimokjo ir ar stovykl neturjo joki


nuostoli;

Nusprsti, kur dti likusius (jei toki atlieka) pinigus.

Aptarti stovykl btina neprajus daugiau nei savaitei nuo stovyklos pabaigos, kitu atveju visi
pastebjimai ir komplimentai usimir, todl aptarimas nebus produktyvus.
Taip pat neverta stovyklos aptarimo daryti t pai dien, nes pavarg vadovai gali bti
nekonstruktyvs, tad patartina palikti j mintims ,,susigulti bent kiek ilgliau.
Apie stovyklos aptarimo sueig turi praneti virininkas rads optimal laik atsivelgiant
pagal vis vadov galimybes. Jis ataskingas u ios sueigos vedim bei protokolavim (arba
radim mogaus, galinio t padaryti).
Patarimai dalyvaujaniui sueigoje:
Aptariant stovyklas yra svarbu tinkamai vertinti ir savo asmenin indl. Tai svarbu ne tik tam,
kad geriau save paintumei, bet ir tam, kad galtumei tobulti. Todl patartina sueigos metu
ar net prie j mintyse arba ant popieriaus skirti laiko asmeninei refleksijai.

65

Kaip seksi atlikti pareigas? Kodl?


K naujo suinojau apsims ias pareigas?
Kokie buvo mano stovyklos lkesiai? Ar pasiteisino?
Kas buvo sunkiausia vykdant savo pareigas?
Kaip vertiniau savo indl stovykloje?
Ar komanda dirbo vieningai?
Ko imokau dirbdamas grupje?
Kaip vertintumei kit komandos nari darb?
K kitsyk daryiau kitaip?
Patarimai vedaniui sueigas tiek po stovyklos, tiek jos metu:

BK BUDRUS: siklausyk, ar kiekvienas komandos narys gauna progos


pasisakyti.
Tikslas: pastebjus bijanius ar nerandanius tinkamos progos imtis iniciatyvos, paskatinti
juos, traukti vis komand.

KLAUSK: teiraukis, jei kas neaiku, paprayk pakartoti, patikslinti, pagrsti mint.
Tikslas: sitikinti, jog visi supranta kalbaniojo mintis, o kalbantysis supranta save.

66

PRIIRK EIG: paskatink komand periodikai perirti jau aptartus


punktus darbo eigoje.
Tikslas: sekti komandinio darbo tkm, darbo naum, nenukrypti ,, lankas.

URAINK: komandoje aptartas mintis uraink, klijuok ant lapuk, braiyk


ant lentos ir pan.
Tikslas: aminti darbo rezultat ateiiai, utikrinti, jog mintys ,,neprapuls, vizualiai perteikti
informacij.

IKELK TIKSLUS: prie sueig paruok sueigos tikslus, kuriuos pristatysi jos
pradioje visiems susirinkusiems.
Tikslas: palengvinti darb sueigoje, laikytis tvarkos, nepasimesti, utikrinti jos produktyvum,
darbingai nuteikti komand.

SUKURK POZITYVI APLINK: pradk sueig su smagiu pasisveikinimu,


geromis naujienomis, nebtinai susijusiomis su sueigos tikslais, pasiteirauk kaip visi laikosi,
galite suaisti trump aidim.

67

Tikslas: nuteikti komand teigiamai, tam, kad mintys lietsi laisvai. niekas nesivaryt, o galvos
bt ilaisvintos nuo vairi rpesi ar kit idjas varani pani.

KEISK: nebijok priimti atsakingo sprendimo pakeisti (paalinti) u tam tikras


pareigas atsakingus mones, tinkamai vertins situacij- su jais pasikalbjus, vardijus
pastebjimus, paskatinus, vliau spjus, duoti ans pasitaisyti. Jei situacija nesikeiia pakeisti
j kitu arba duoti kitas pareigas.
Tikslas: utikrinti, jog neatsakingumas ir savo pareig nevykdymas nepakenks stovyklos
organizavimo tkmei ir jos galutiniui rezultatui, pasirpinti, jog drauge dirbantys komandos
nariai gals produktyviai dirbti.

KURUOK: pastebjs, jog sueigos dalyviai susiduria su sunkumais, nesusineka,


yra pasimet, atsissk kartu ir padk jiems vl grti ,, ves.
Tikslas: ivengti komandini nesusipratim.

STEBK: atkreipk dmes kiekvieno sueigos dalyvio stiprybes ir silpnybes. Prie


k nors sprsdamas ,kas susij su konkreiais asmenimis, gali prisiminti tas j savybes.
Tikslas: umegzti tvirt ry su visais komandos nariais, ivengti nesusipratim.

68

i sueiga ubaigia stovykl organizavimo specialybs sueig cikl. Dabar iems nuovokiems ir
ingeidiems patyrusiems skautams lieka pati auniausia dalis patiems sukurti savo stovykl.
syk vadovas pasislps elyje ir stebs patyrusius skautus i alies, bet visuomet bus alia
padti, patarti ir vertinti j galutin darb pats sudalyvaudamas stovykloje.

69

NAUDOTOS LITERATROS SRAAS:

Krogerus, M., Tschappeler, R. The Decision Book. Fifty Models of Strategic Thinking. Zurich: Kein & Aber, 2008.
Kvederait, Gerda. Sueig planai virjo specialybei gauti. Vilnius, 2012. Prieiga internetu
https://www.scribd.com/document/94007748/Sueig%C5%B3-planai-vir%C4%97jo-specialybei-gauti .
Saulaitis, Antanas. Skautik vienet vadovai ir vadovs. ikaga: Matrica, 1992.
Wilseman, John. Special Air Service Survival Guide. China: South China Printing Co, 2010.

A Whole Bunch of Suggestions to Help You Eat Better in the Great Outdoors. Prieiga internetu:
www.macscouter.com/cooking/campingfood.asp.

Bendrieji stovykl nuostatai. Prieiga internetu http://www.skautai.lt/document/download/id/5342 .


Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai vaik vasaros poilsio stovykloje. Prieiga internetu
http://www.skautai.lt/document/download/id/5343

Scout skills: camp toilets. Prieiga internetu: https://members.scouts.org.uk/factsheets/FS315072.pdf.


Stovyklautojo specialybs reikalavimai. Prieiga internetu: www.skautai.lt/group/document-download/id/6910.
Alksninyt U., Babraviit G.Vilniaus kr., Kernavs t. Jund dr. nuotrauk archyvai.

Vilniaus kr., Kernavs t. protokolai 2016.


Virelio iliustracija. Prieiga internetu: http://theladybites.co.uk/tag/illustrations/.

70

LITERATROS PRIEDAI:
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai vaik vasaros poilsio stovyklose
http://www.skautai.lt/document/download/id/5343;
Bendrieji stovykl nuostatai http://www.skautai.lt/document/download/id/5342;
Dalyvi sraas stovyklai (ablonas) http://www.skautai.lt/document/download/id/5337;
Lau krimas, j rys, saugumo reikalavimai (EN)
http://www.bsatroop66.org/Training/ScoutersGuide_Campfires-CampStoves.pdf;
Lietuvos skautijos himnas http://www.skautai.lt/document/download/id/8919;
Mazg ir kilp riimas http://www.skautai.lt/document/download/id/8992;
,,Ne (s)varbu metodin priemon vadovams, kuriant saugi skautavimo aplink
http://www.scribd.com/doc/229847304/Ne-s-Svarbu-Metodin%C4%97-Priemon%C4%97-Vadovams;
Nevarybiniai aidimai http://www.skautai.lt/document/download/id/9005;
Rikiuots nuostatai http://skautai.lt/nuostatai/index.php?action=n12;
Patiekalai gaminimui ant lauo http://bendraukime.lrytas.lt/reporteris/skautai-pataria-kaip-pasigaminti-skaniuspatiekalus-ant-lauzo-20150724090533.htm;
Pionerijos projektai: dideli ir mai (EN) http://www.skautai.lt/document/download/id/8999;
Saugios aplinkos princip svadas http://skautai.lt/nuostatai/index.php?action=n13;
Saugos instruktavim registracijos lapas (ablonas) http://www.skautai.lt/document/download/id/8548;
Skautika ininerija (EN) http://www.skautai.lt/document/download/id/9002;
Skautiki receptai (EN) http://www.boyscouttrail.com/boy-scouts/boy-scout-recipes.asp;
Skautiki aidimai http://www.skautai.lt/document/download/id/9006;
Stovyklos nuostat (pavyzdys) http://www.skautai.lt/document/download/id/8551;
Stovyklos sveikatos ir saugos instrukcija (pavyzdys) http://www.skautai.lt/document/download/id/8553;

71

Stovyklos taisykls (pavyzdys) http://www.skautai.lt/document/download/id/8554;


Tv leidimas vykti skaut stovykl (ablonas) http://www.skautai.lt/document/download/id/8555;
Vaik turizmo rengini organizavimo apraas http://www.skautai.lt/document/download/id/5344;

72