You are on page 1of 1

SENARAI DAFTAR PERALATAN / ASET

SMK DATO PANGLIMA PERANG KIRI, TAPAH ROAD


TAHUN 2016
Lokasi
Jenis Bilik
Bilangan ikut pelan
Bilangan ubah suai kekal
Bilangan ubah suai sementara

Bil

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jenis Harta

Pembiaya

PEMEGANG ASET
: ..................................................................
..........................................................

Jenama
Item

Tahun
Dapat

Bilanga
n

Bilanga
n Boleh
Guna

Baik &
berfun
gsi

Baik &
perlu
selengg
ara

Tidak
berfun
gsi,
Perlu
dibaiki
&kos
ekono
mik

Tidak
berfun
gsi,
Perlu
dibaiki
&kos
tidak
ekono
mik