You are on page 1of 100

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.

net

2

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
• ˆÅ™f g
Š q Z {z sÜ~á‚g kZ V HçÞ

Ãè7Æg "ZgzZ • wJ.
Þ ‡~ÃÅ$öŽ
X ‰ G 7™f x *
Æ7x Z™ î0E
!ôgzZ•Æ yZ

Ø »Y j
V á^jŠÒ^µ

yÔZ ZKìY·@„ ( 1)
$ œ ezggâ
©G
7281350:•y¯ :gƒÑ r !
ò ZŠ !
ãß » îG
0G

ŠúC
Ù ¤ *
Zg ( 2)
gƒÑÔ ezgg7 iz9 Ô\6JÔug 0
yG 3•‹

0333-4237720 :•y¯

V kmçÒ
!:Z >g ØZ îGE
0BÄE( 1)
2574912-3-4: y¯ G
îvEz°Z X îG
G
38E
24731059 : y¯ y éŒG
X ]1ÎZ >úŠ 
œ% ( 2)
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

3

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ànÚ^–Ú k‰†`Ê

5‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰)l
10‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ~Åäƒg ZË Ð ’
12‰‰~Åå
Ð kZgzZ äƒ 4ZŠ ~ Y sZ š

12‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Åçz
17‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰uZz
19‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ÅÜ 

19‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Åk]
21‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Åå
Ð kZgzZ äƒ 4ZŠ ~ y
24‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ÅäY ~K
28‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ÅyZ f Z
30‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ÅÖ#‡Z
31‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰b)Æ {,
33‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Z
Z ¯Æ {,
34‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰i úÒ~ ]ZggzZ yŠ
36‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ yi úÒ
38‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ÅéZ x ª
42‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Å F
z
42‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Åòè<

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

4

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

43‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Î~KˆÆò i ú
44‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~à ¸Åi ú
48‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~iÅi ú
49‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Å qÃg
49‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Å {>
50‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰yxgŠÆ Vz>zŠ
51‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ž~y
W
54‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ÅˆÆ i ún•
Û
60‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Åx •
á zð
72‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ Å\5 éÐ VÍß
76‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰<
 ÅäY™JZÐ >
79‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Åä3
81‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~ÅÅ

82‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Âƒ(+
¤
Z
84‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰]ZŠ „{Š c
iÐ q
Z ‰
Ü zà
86‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰™f »vZ~ wqC
Ù
89‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰„zg¨~ VzÅvZ
92‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰»»ˆyWŒ
Û {âC
Ù
92‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰~Ŭ Ð äÎ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

5

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

äÚ‚ÏÚ
͆•œ o× ݡŠÖ]æ é¡’Ö]æ ( ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ]
=‚Ãeæý ànÃÛqœ äe^v‘œæ äÖ• o×Âæ ( àn׉†ÛÖ]æ ð^nfÞ¢]

{Š c
iÐ ƒ
 » ]!
T ~ Ï0

i ð- KZ Ã Vâ ›

1x™ Z wÎg ~ ]Z
z ]»wx ÓKZì {zce *
™x ÈZ

1 \ WÃÏ0

i ~g7 KZ J
x •
á ³Ð ðgzZ *
™¿6<
Å

X *
™±._Æ j§Æ
Å
:•ë ~
ò ç¸. Z y‡Z zf

žì t #
Ö ´q
ZÐ ~ ]â ´ śР\¬ vZ L L

gzZ x ©ZÆ yZ ÔwdZÆ yZ Ô]ZŠ ¬ Å 1 vZ wÎg y¨
Z
: ì ÞZ y â •
Û X}™~zc ÅVžÅyZ

#  $  # %     ™
( 31 : yZ/wW )

— $  #   

~g Zˆ@~÷ ƒ n
g ›Ð \¬vZ ?¤
Z ! £ŠÈ L L
G
'+
}Š â •
Û sç {k
}g é£ gzZ Ç}™›Ð ?vZ ŠpÔ z™

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

6

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ó óXì y!
$„ e
.Ô ÑZzÛ Z(\¬ vZgzZ X Ç

:ì I » ~
ò y ŒgzZ

~zc Å<
 Å 1 wÎgÆ kZ #
Ö ´ śРvZ L L

ó Xó ì 
*™

Ìg Zæ zg ZŠ » kZ Ô ì @
ƒ x £ HV; ÆvZ » ðñË

Å 1\W{z {Š c
i gŠ TÎX ì 6q nZ Å 1 vZ wÎg
X ǃx Z •Z èëÑ V; ÆvZ {z {Š c
i Ú Z ǃg »zc » Vž

Vâ ›ž @
ì H ;@
!‚g ‚¿t ä ~ 6Y ¯ ÏZ

yÒ ÃVžÅ 1 vZ wÎg 0Æ ]Ñ©Æ {%izgÆ
~ Ï0

ið- Ž ì Ð gñZ yZ sÜm» kS gzZX ñY H

Æ VÍßÔ Á
*
3Ô’Ô i ú†X • D W7Ãy›C
Ù ã½
]Z
z ]»wvŠ gzZ k] Ô *
Y *
WÔ ]g Ó Ô wŽ éB‚

X {)z

ë ÂñYƒ Ëwâ ¼ » ¿ËÐ ~ ë¤
Z ! <g¨Zg f

ÝqÐZgzZ • sÜV×*
Z Âx ÓKZ ~ lˆÅkZ
ï :Zz … {z 4z@Ô • D™ ÒÃ eC
Ù c ä™

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

7

ÂÔ • _ƒ ù Ÿ ~X~ Ï0

ið- ~g ø ` WgzZ X ñY
Ï0

i iKZ ¹Z ä ë HgzZ ? Zƒ k\Z L…Ì6kZ H

?ì ÅÒÃ{¤ðÃLÅä™Ç*
~

ÃëgŠz g bŠ ë ` Wž ì ˜Z Z(¹ q
Zt ~ |

Zž ì t ?Š Å TÔ• ïŠ ÌZ {Š c
¤
iÐt
å t<

ãZÐZ ÂÇ}™¿6<
q
Z ¿Žž ñY ¹t Ð VÍß

Æ Ï0

i KZ vßx ӞРBŠ \W Â! Ð N YbŠ b

¿6Vž{Š c
i Ð {Š c
iJ
x •
á ³Ð ð~ ]Ñ©x Ó

~ á$
Æ ¿6<
C
Ù 7ZèYÐ ,™ÒÃÅ ä™

ðÃÃ\W‰
Ü z kZ wâ t Hž • Ct Zg Z}
pX ǃ ;g WÃ…
wZ e è6\WgzZ Ç ñY c
Š t~GÃ\WZ
 Çn à {Z
Ã
: ì ÞZ y â •
Û ?ÏñY ~Š

— *$   %   +   ™

4¹ ]y
WèÑqƒ ïŠ ßF
ÃÏ0

i Å *Š Â ?p L L
( 17Ô 16 : dÑZ )

ó Xó ì à Zz ’ ¹gzZ

Ð kZ ì Š
H™f » <
 T~ á‚g kZžìg Š c
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

8

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

6ähgÐZ gzZ ì M [Z N6ä™Æ Tì ¿{z Š Z%

H ¦ÃVžyZ ~ á‚g kZ ä ~ gzZX @
ƒ 7{ k
ðÃ

Y™¿û% F~ ]Zg gzZ yŠ ¿C
Ù Ð ~ ë6Xì

g ZD
Ù q
Z Š Z®Å VžÅ {%izgžì H kCä ~gzZ

Å 1 vZ wÎg ]Ñ©x Ó LZ y¨
ZªÆ ì {Š c

䙿6Vž4Z!‚gt X}Š x •Zu™Äg Ãæ ÃVž

Xì Š
–~ yÒ Æ b‚z +F
y‚W~ eÆ

{â q
Z {z V- Â}™¿6Vžg ZD
Ù q
Z: Zizg y¨
Z ¤
Z

{z ì ‚$
HÎXì Y™¿6Vžg ZD
Ù MyZgzŠ Æ

6yZ pƒ Â }Y c
ƒ: „ }YÐ }uÃVžyZŽ y¨
Z
!ƒ @
™: ¿

Ð ~ yZ X • {Š c
i¹Z
Z ¯Æ ¿61wÎgè<

:•t Z
Z ¯P

‚›Å \¬ vZÃðñ ÒÈ Ð äƒ Zc ¿6<
 a
X ì Cƒ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

9

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

zz Š䙿6VžyZ {z ì CY {g ¶Ž ~ øZ•
Û b
X ì CY ~Š™~g7 Ð

Xì Lg pôÐ ®
$
y¨
Z6¯ Å<
 » nZ c
X ìz »x Z •ZÆ ÞZ æLJ%Ã *
™~zc Å<
 d
tèY < {0

i)g fÆ ¿ÃVžÅ 1vZ wÎg Z åE<XÅ
X ì ã¶
Å›E gzZ ï»B‚Æ 1 \Wq

~ ÃÅ $öŽ • ˆÅ™f g
Š q Z {z sÜ~ á‚g kZ : HçÞ

Æ7x Z™ î0E
!ôgzZ•Æ yZÃè7Æg "Z gzZ X • wJ.
Þ ‡

X ‰ G 7™f x *

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

10

~Åäƒg ZË Ð ’

:*
SÐB; ÃgU
WÆ’Ð6}n a
žì ~ g
uq
Z

»Ãg U
WÆ ’gzZ `Z ™ƒg ZË Ð ’ 1 vZ wÎg L L
(›)

ó Xó Ñ ä¢B; 6}n c ä™

Ð ’Ã7Æ g
u ÏZ ä v
ò 0Z ƒqgzZ ò~zâx â Z

X ì c
Šg Z Œ
Û ïÃä¢B; 6}n ˆÆ äƒg ZË

:-7¬Š Åäƒg ZË b
9 …ö çûŽöß% Ö] äô nû Öøžæø ^ßøiø^Úø œ ^Úø ‚øÃû eø ^Þø^nø uûœ pû„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]øþ0
ˆ Æ äg â …ä T • c vZ kZ =°x Ó L L
( ~g g )

ó Xó ì *
Y™JZ s§ÅÏZgzZ H{0

i

:žì ~ g
uq
Z :*
™uZz c

uZz ÂDƒg ZË Ð ’ Å ]Zg Z
 1 vZ wÎg L L
( ›Ô ~g g )

ó Xó D™s ™ìB‚Æ

:ì Š•
á g Z » 1*™Ñ : *
h Äu *d

à u*
û%&{z ƒgZËÐ’Z
 ¿ðÃÐ ~ ? LL

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

11

óXó ì @
gZ*]Zg~ V1ÆkZ y-èYÔ}hÄ
( ›Ô ~g g )

:ì ~
å tŠ •
á g Z : *
ðŠû%&ÃVð; VâzŠ e

CZ J
‰
Ü z kZ ƒg ZË Ð ’Z
 ¿ðÃÐ ~ ? L L
ó Xó á : ðŠû%&ÐZ J
Z
 ñ1e: ~ @'

B;
( ›Ô ~g g )

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

12

~Åå
Ð kZgzZ äƒ 4ZŠ ~ Y sZ š

gzZ Çg g0
Z Vƒ 0
Vc
ZŠ Q gzZ Vc
!
¬‰
Ü z Dƒ 4ZŠ a
X ÇgC
Ù !
Vƒ 0
Vc
!
Q Vc
ZŠ¬ ‰
Ü zä

-7¬Š Åäƒ 4ZŠ b

9&ôñô ^fø íøÖû]æø &ôfö íöÖû] àøÚô

Ôøeô ƒöçûÂöœ oûÞôù ž Ü$ `ö ×# Ö]ø0

{ C ~¾Ð Vâ -/
¸gzZ Vâ -™è ~ ! vZ } Z L L
( ›Ô~g g)

ó Xó Vƒ @
W~

n kZ { C Å à ¬vZ ÐÑÆ Vâ - ä1 *™Ñ

X • T g „ ~ Y sZ š
 y-6gîx ¬ž ðâ •
ÛÔ
( zâ 0ZÔŠ ƒ ZŠ1PÔ ~èF)

-7¬Š Åå
c
9ÔøÞø]†ø ËûÆö0

ó óX Vƒ Le °çЕ~ ! vZ} Z L L

û%C
Ù ÂÔ ì @
7*
Y ~ Y sZ š
 û% F~ ]ZggzZ yŠ Ãy¨
Z : ^â
X Åå
 zŠgzZ Åäƒ 4ZŠ zŠ Ôce 
*™¿6Vžg e yZÐZ

~Åçz

: c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì ~ g
uq
Z:*
™~ yçz a
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

13

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

c ä™ ZŠ Z i ún•
Û gzZ }™çz ~ y LZ ¿Ž L L

tq
Z Å kZ6xŠq
ZÆ kZ ÂñY ™^s§ÅK
ó Xó ì @
Y c
Š™—zgŠ q
Z » kZ6}uzŠgzZì CY ~Š S
( ›)

X -7óvZ p L¬ Ð çz b

X *
ðŠû%&ÃV¿KZ ~ qzÑÆçz c

X
*Jm
ã0
~ u *
gzZ 
*™´¬ Ð äðŠ {n d
X *
h Äu *
B‚ÆB; N !e

&ÃV¿KZ ¬ ä 1 \Wž ì ~ g
u q
Z

CZQ Ô Z h ÄÐZgzZ 
cJm
ã0
~ u *
Q Ô Å ´Q Ô c
ðŠû%
( ›z ~g g)

X c
ðŠû%&{n

ì}g7) 
*™¾I~ äJ m
ã0
~ u *
gzZ ä™´ f
( *
à ã0
{ ~y
J
WÆ u *
gzZ *
ƒ ã0
~
: ì ~g
uq
Z

g ZŠ { izg ?žt ÑZ Ô z™ H¾I~ äJ m
ã0
~ u *
LL
( ‹g Z ò)

ó Xó ƒ

*
Jm
ã0
~ u *
gzZ *
™´Ð g„ q
Z g
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

14

ZgzZ Z½ ã0
q
~ Òä 1vZ wÎgžì ~ e
Zzg q
Z
( ›z ~g g ) X c
Jm
ã0
~ u *
gzZ Å´Ð g„

:žì yâ •
Û » 1vZ wÎg :
*™uZz‰
Ü zÆ ´ h

çzC
Ù ¹Z ~ Â @
ƒ : sp » ú Å #
Ö Z= ¤
Z L L
( ð¨
Ô£Z )

ó óX êŠ ¬» ä™uZz‰
Ü zÆ

:
*™wÜ » Sh ZŠ G
ñƒ DðŠ {n i
žì ~ g
uq
Z

D™ H wÜ » Sh ZŠ KZ yZgzŠ Æ çz 1vZ wÎg L L

( ~èF) ó Xó ¸

:*
™ C._Æ ªy% j

Y
~å´N Ð qzÑÆuÃVð; VâzŠ LZ 1 vZ wÎg L L

á :Zz J
 qzÑÆu b§ÏZ ¹ZQ Ô D Y á J

( ›z ~g g )

ó Xó D W

6u}g7 ¿ðä
Z ë @
X Å Cì ªy%¸

ž 6X Ç ñY ƒ Zg7 n•
Û » çz ÌÐ kZ Âá ¢B;

Vð; LZž H b§kS C 1 x™Z wÎgžì ~ g
u
( m 5 )X ‰ á ÐWÐ úgzZú ÐÐWÃ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

15

:
*™wÜ » VèZ ÅVƒ 0
B; k

: c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì ~ g
u

ó óX z™ HwÜyxgŠÆ VèZgzZ z™ Hçz åL L

( ‹g Z ò )

:*
ðŠÃVƒ 0
B; N ZŠ¬ ñƒ DðŠ Vƒ 0
B; l
:žì ~ g
u

s§N ZŠ~ ]g ÓgzZ ñƒ Û 
@Ž Ã 1vZ wÎg L L
( ›Ô ~g g )

ó Xó ¶I

X*
ðŠ ( J
û%&) {Šc
iÐ q
ZÃVƒ 0
gzZzi!
ÔB; Ô {n m
X NÃçzèY ¡
Z ñƒ D · ã0n

:žì ~ g
u:*
™g (Z ~zg: x~ wEZÆ ã0o
ó Xó ¸ D™ HçzÐ ã0
å$Nq
Z 1vZ wÎg L L

( ›Ô ~g g )

:*
™¾Iñƒ DðŠ Vƒ 0
gzZ zi !p
:žì ~ g
uq
Z

à Vzƒ i !LZ  D™ çz Z
 5 {k

Ù 1Z ]| L L
C

: ë Q gzZ DðŠ J
 VCH ÃVƒ 0
LZ gzZ J
 Vð+

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

16

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ó óX å ¬Š ñƒ D™çz b§ÏZ à 1vZ wÎg ä ~
( ›)

X *
ðŠ b§hZÞC
Ù gzZ *
™çz å q

: -
7 ¬Št ˆÆçz r
á$ œ ‚ö`ø •ûœæø äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åö ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿž$ äø ÖFž Ÿ$ áûœ ‚ö`ø •ûœ 0
9 äö Ööçû‰ö…ø æø åö ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö
ñ Z {z7h'Šqðà ZÎÆ vZž Vƒ êŠ „ZÍ~ L L

( 1 ) ·ž Vƒ êŠ „ZÍ~gzZ X 7q
Ñ ðà » kZ Ôì
ó Xó • wÎgÆ kZgzZ}È Æ kZ

ž ì ˆ Å y Ò t~ g
u ¤Å "7Æ ¬Š kZ

Ô • D Y ñŠ wÅ} i ZzgŠ V^WÆ ¼
 c áZz "7
( ›)

X ñYƒ 4ZŠ ~ ¼
 ì eÐ ~ T{ z

:ì Š•
á g Z » 1 vZ wÎg :
*™ ZŠ Z i ú«gzŠˆÆçz s

kZ i ú]Îg zŠQ Ô }™çz b§Åçz }÷¿Ž L L

Æ kZ Âìg X Ð ]Ñì ~z*Š ~ kZž}™ ZŠ Z b§

( ›Ô ~g g ) ó óX • D Y ñŠ™s ç { k
Ô

Æ Vzi ú õ0
Ô ì @
™çzû% F~ ]Zg gzZ yŠ y› :^â

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

17

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

û%C
Ù {z ¤
Z X • D™çz Ìc zi úgzZ “
 e i úy›F{z´
™Ýq [Z Nz`
M
Z {Š c
i ¹ 6gîD ÂOg wì » Vž{gÃè yZ

`gŠ { i Z0
Z » kZ ! ì M [Z N HÐ ä™çz ._Æ VžyZ X •
: ì Y Y HÐ V(uzŠ sf

‚Ð ŸÆ kZ { k
Æ kZ Ô }™çz b§hZ ¿Ž L L a
( › ) ó óX • D Y òÐnÆ Vï*
Æ kZž

~g7 i ú«g zŠQ Ô}™çz b§hZ ¿Ž Ð ~ ? L L b

gzZ ì CYƒ Z
 Zz ¼
 c kZ Â }™ ZŠ ZB‚ÆzÂ
( › ) ó ó X ì CY ~Š™]nÅkZ

uZz

wÎg X ce 
*™uZzû% F~ ]Zg gzZ yŠ Ãy›

:ì Š•
á g Z » 1vZ

i úC
Ù ÐZ ~ Â @
ƒ:60
Z »ú Å#
Ö Z KZ = ¤
Z L L
( ›Ô ~g g )

ó óX êŠ ¬» ä™uZz‰
Ü zÆ

Y H uZzû% {Š c
i Ð ä6gî¦ù~ ]Zg gzZ yŠ

Vž àZz ˆ gzZ ¬ Ð yZ Ô‰
Ü z Æ Vzi ú õ0
Xì Y

yWŒ
Û ‹Y ZŒ
Û Ô‰
Ü zÆ F
z ¯ úÔ ‰
Ü zÆ i úÅ
“e Ô ‰
Ü zÆ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

18

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

äƒg ZË Ð ’ Ô ˆ Æ äY ƒ Za 1$
~ì Ô ‰
Ü zÆ

Ü z Dƒ 4ZŠ ~ y b§ÏZ X ‰

Ü z Æ çzC
Ù gzZ ˆ Æ
:ž• 9 6È ¬ ]|èYÔ Ì

¬Ðƒ
‰
Ü z Dƒ 4ZŠ ~ y 1 x™ Z wÎg L L

( › ) ó Xó ¸ D™ HuZz

: ì yâ •
Û » 1\WgzZ

‚ ~q Ÿg ÅvZ gzZ ì @
ƒ u 0
ì Ð uZzL L
( £Z )

ó Xó ì Cƒ

uZzžì _ƒ "
U
]!
t Ì~ ¥h
]
Â[ZgzZ

Š Zñsf `gŠ ~ kZèY ì @
ƒ Æc VðhzgzZ VÕZŠ

: • D Y ñ0

X Š Zñá Zz ä™ »ÃžZ`
a
X Š ZñáZz ä™u 0b

X Š ZñáZz ä™s ™ÃVÕZŠ c

X Š ZñáZz ä™ Za Òp~ì d

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

19

~ÅÜ 

:ì ~
å tŠ •
á gZ

¬Ðƒ
 ÂÑ Ü 
@Ž Z
 ¿ðÃÐ ~ ? L L

Ѓ
 ÂÑ äg @
ZZ
 gzZ á Z e ~ DŽ Vƒ 0
Vc

ÃVÂŽ VâzŠ c
{z2 X áïC
Ù !
Ð DŽ Vƒ 0
Vc
!
¬
( ›)

ó Xó }Šg @
ZÃVâzŠQ c
ê

†X ì @
g @
Z gzZ ; 
@Ž û% F~ ]Zg gzZ yŠ y›

D Y ~ x ×Ô ñƒ ä
C
Ù !
Ð kZgzZ ñƒ D Y ~ K

Ù !
C
Ð y c x » ËgzZ ñƒ D WC
Ù !
Ð kZ gzZ ñƒ

`gŠ ÐZû%C
Ù ÎX ñƒ D W:Zz ~ kZ gzZ ñƒ D Y

ÐZž @
ce *
™¿6yZ • ˆÅ™f ~Ž ~ g
u Ñ!
X nƒÝq [Z Nz`
Z {Š c

~ÅÜ k]

D™û% F~ ]ZggzZ yŠ vß}g ‚ â½ÃVñ»X

äg @
Z Ãk]X ì *
g @
ZÐZgzZ < k]q
ZÐ ~ yZ •
kZgzZ *
g @
Z k]c <}Ô• M
 ƒœ£ FÆ Ü gzZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

20

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

äƒ g ZË Ô < ZuzŠ gzZ *
g @
Z k] q
Z c’ Ô <ˆ Æ
û%C
Ù ÂX *
™ @d
i k] ZuzŠ gzZ *
g @
Z k] » ’ˆ Æ
: ce ´g wì » VžsfzgqÅäg @
ZgzZ Ü k]

Xƒ < c
ƒ *
g @
Z k]ì e :-7vZ p a
:žì I » ò~zâx â Z

ó Xó ì ï-7» óvZ p L~ Vñ»x ÓL L

( {)z ~ô c
gŠ eÔ1) Z À ÌðÃZ
 1x™Z wÎg b

: _7¬Št  Û
(äö Öø çøâö ^Úø †ônû ìøæø å†ônû ìø àûÚô ÔøÖö^* ‰û]* oûÞôù ž Ü$ `ö ×# Ö]ø0
9äö Öø çøâö ^Úø †ùô •øæø å†ùô •ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* æø
ì t c TgzZ » ð> Å ( k] ) kZ ~ ! vZ } Z L L

gzZ Ð ðZ'
Å kZ~ gzZ Vƒ @
™wZÎÐ • » ð> Å kZ

ó Xó Vƒ Le { C ~¾ Ð ðZ'
ÅkZìt c T

xnv‘ : ì ¹ä ÁqgzZì ¹ 9ÐZ ä yx0Z Ô £Z Ô~èF
Ô Šƒ ZŠ 1Z )

( ofa„Ö] äÏÊ]ææ Ü×ŠÚ ½†• o×Â

:êÐ s§N ZŠ¬ k] c
:ì ~
å tŠ •
á gZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

21

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ó Xó z™ H qzÑÐ s§N ZŠ Â- k]ÌZ
 ? LL
( ì 9•ÅkZ Ôzâ 0Z ÔŠ ƒ ZŠ1Z Ô ~èF)

Ð s§N ZŠQ ÔÐ s§N !
¬ ñƒ Dg @
Z k] d
X *
g @
Z

~Åå
 Ð kZgzZ äƒ 4ZŠ ~ y
: ì I » ò~zâx â Z

gzZ 
*™™f »vZ Ô -7» óvZ pL‰
Ü z Dƒ 4ZŠ ~y L L

ó Xó ì <
 IxsÃVß Zz y

:ì ~
å tŠ •
á g Z :
*™™f »vZ ‰
Ü z Dƒ 4ZŠ ~ y ê

»vZ ‰
Ü z D 3 *
3gzZ ‰
Ü z Dƒ 4ZŠ ~ y¿ðà L L

ykZ ?[Z : ì H ( Ð V¹‚ LZ ) y-  }™™f
G
'
( ›) ó óì *
36VŒ n }g é£+:gzZƒ M
 {g: ~

-7¬Š Åäƒ 4ZŠ ~ y

ê

(tô†ø íûÛøÖû] †ø nû ìøæø sôÖô çûÛøÖû] †ø nû ìø ÔøÖö^* ‰û]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø0
^ßøeùô …ø äô ×# Ö] o×øÂøæø(^ßøqû†ø ìø äô ×# Ö] ÜôŠûeôæø (^ßørûÖøæø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
( Š ƒ ZŠ1Z )

9^ßø×ûÒ$ çøiø

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

22

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

@
™wZÎ »íC
Ù !
Ð ygzZg0
ZÆ yЕ~ ! vZ}Z L L

B‚Æ x*
ÆvZgzZ ñƒ 4ZŠ ëB‚Æ x*
ÆvZ Ô Vƒ
óXó ì [g ZgøŽ HÀÂ6vZ ä ëgzZ †ë

kZ gzZ ñƒ Dƒ 4ZŠ ~ yy›ž c
Í™| 7¬Št

Ð kZ xŠC
Ù gzZ ì @
™g ÖZ » ÀÂ6vZå ñƒ ä
Ð
X ì @
¯ o¢mCZ

:žì I » 6Ȭ ]|èY :
*™uZz ê

¬Ðƒ
 ÂDƒ 4ZŠ ~ yÌZ
 1 vZ wÎg L L

( › ) ó óX D™uZz

: ì ÞZ y â •
Û :IxsÃVß Zz y ê

 $   5       ü

61û   # 

ÃVß Zz y LZ ÂÏäƒ 4ZŠ ~ Vzy ?Z
 :L L

íñ¬Š {”wi *
Ð s§Å \¬ vZ ( xs ) Ô z™ ¹xs
ó Xó ì { À 0
gzZ •
'

!
Žì

LZ ˆ Æ kZ gzZƒ @
™ ZŠ Z ~ Ki ún•
ÛC
Ù y›¤
Z

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

23

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Âᙿ6Vž{gÃè yZ {z ¤
Zû%C
٠ƒ @
W:Zz ~ y

Vžä{z ‰
Ü z Dƒ 4ZŠ ~ysÜ~ ]ZggzZ yŠ c
Í

X Ç}™¿6

: -
7 ¬Š Åå
Ð y

ê

éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçûuø Ÿøæø äô ×# Ö] o×øÂø kö×ûÒ$ çøiø äô ×# Ö] ÜôŠûeô 0
( ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )
9äô ×# Ö^eô Ÿ$žô
Šæ ÅvZ gzZ H•z½6vZ ä ~B‚Æ x *
Æ vZ L L

ó Xó Å䙼: ì ‰
Ü ¤ Å vÐ q Ë:%Æ

tZ
 y¨
Zžìt ._Æ g
u 9¤Å ¬Š kZ

:ì 
@Y ¹ÐZ Âì ©
| 
7 ¬Š

~ ]y
Wz *Š Ž Ð q k QC
Ù ª) ì °» vZ N( 1)

(ì$
Ë ƒ Áy.6c kZ

{zì eÐ ðZ'
gzZÑC
Ù ª) ì 
Š 1 XÐÑN ( 2)

( Ð s§ÅVâ ¨
Z c
ƒÐ s§ÅV†

( ~gñZ x Ó~zy
Zz ~z*Š ª )Xì ˆ~Š™ ðÉZg ~¾ ( 3)

( ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

24

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

"7i ú { ZpÑ äY C
Ù !
Ð y y¨
Z ÌZ
 çO

ž @
á | 7à ¬Š kZû%C
Ù Âc x » ËÆ y c
LZ c
c

Xƒ ‚xè`
ZgzZí ~(¹Ñ!
zgqÐZ

~ÅäY ~K


*™~¢c äY ~K

:ì ~
å tŠ •
á gZ

è

ì`
Z H~ •«gzZ yZf Zž ñYƒx¥ÃVÍߤ
Z L L

™ ~iZ0
Z ·Œ
Û {z Â} 7ã™ ~iZ0
Z ·Œ
Û ¹Z c kZ Q
~ äY ~¢c iúž ñY ^Ø ¹Z¤
ZgzZ X ,g*

ÒÃÅ äY á 'Ð }uzŠ q
Z {z Âì [ZN H

H~ VziúÅògzZ Y (ž ñY µ¸¹Z¤
ZgzZ X ,™

N Wc ä™ ZŠ Z ÃVziúyZ ~ wqC
Ù {z Âì [ZNz `
Z
( ›Ô~gg ) ó Xó } 7
*
W: VY.
Þ ÆVZ
¹Zp¤
Z

-
7 ¬Š ÅäY s§ÅK

è

(]…÷ çûÞö oûÞô ^ŠøÖô oûÊô æø(]…÷ çûÞö oûfô×ûÎø oûÊô ØûÃø qû] Ü$ `ö ×# Ö]ø0
(]…÷ çûÞö pû†ô’øeø oûÊô ØûÃø qû]æø(]…÷ çûÞö oûÃô Ûû‰ø oûÊô oûÖô ØûÃø qû]æø
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

25

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

àûÚô ØûÃø qû]æø (]…÷ çûÞö oûÚô ^Úø ]* àûÚô æø ]…÷ çûÞö oûËô ×ûìø àûÚô ØûÃø qû]æø
( › ) 9]…÷ çûÞö oûßô _ôÂû]* Ü$ `ö ×# Ö]ø ( ]…÷ çûÞö oûjô vûiø àûÚô æø ]…÷ çûÞö oûÎô çûÊø
Vâ » }÷ Ô~ y!
i ~÷ Ô ~ wŠ }÷ ! vZ } Z L L

gzZ6
zZ }÷ ÔÐW }÷ Ôú }÷ Ô~ Ã ~÷Ô~

ó Xó â •
Û «gâ= gzZ }Š™gân }÷

»B‚Æg ‡zgzZ yj
:ì ~
å tŠ •
á gZ

è

%Ns§Åiú ? ÂßÍ#
qg‡z!
ª
gzZ yjæF
Ö ‡Z ?Z
 LL
( ›Ô ~gg )

ó Xó z™ c
Y~

ÏŠƒ " gzZ *
™ Za ƒ ZI~ ]»wì Š Z% Ð óyjL

OŠ S gzZ ´g - Ãi ZzWÔ *
q ÃÃì Š Z%Ðóg ‡zLgzZX ÈÐ
X 9 Š:OŠ Q

*
Y™^s§ÅK

è

Lg Lgñƒ D Y s§ÅKžì –ä Y •
454Xe äVZ xŠd
G
ž @
ce ã™7~¢gzZ èG
Œ
Ûd
Œ
Û gzZ

u sf `gŠ ?Š Å kZX Vƒ Ýq V){Š c
g
i Ð {Š c
i

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

26

: c
â•
Û ä 1 vZ wÎgX ì

Vƒk
\¬vZB‚Æ TVƒ C : q {z "~ H L L

VY : ¹ä 7x Z™ î0E
!ô ?ì @
™— Ã]YgŠ gzZ @

™f ,q F ä 1\W Â ! 1wÎg Æ vZ } Z 7
xŠ {Š c
i s§Å VzK L L : ¶t q
Z Ð ~ yZ Ô N â •
Û
( ›)

ó Xó *
VZ

-
7 ¬Š Åäƒ 4ZŠ ~K è

: ³7¬Št ˆÆ "7pÑŠzgŠ
9Ôøjô Ûøuû…ø hø]çøeû ]* oûÖô xûjøÊû] Ü$ `ö ×# Ö]ø0

ó óX }Š wÅ} i ZzgŠÆ Øg KZ n }÷ ! vZ} Z L L
( yx0ZgzZ`•
0Z Ôzâ 0Z Ô ð¨
)

´gg0
Z Vƒ 0
Vc
ZŠ¬ ‰
Ü z Dƒ 4ZŠ ~K

è

ž• ë 5÷Z ]|

?Z
 Lž
L ìt <
q
ZÐ ~ VžÅ 1vZ wÎg L L

Ïå
C
Ù !
gzZÅgg0
Z Vƒ 0
Vc
ZŠ ¬ ÂÏäƒ 4ZŠ ~K

( Ü×ŠÚ ½†• o× xnv‘ V ÜÒ^vÖ] ) ó Xó ÅgC
Ù !
Vƒ 0
Vc
!
¬Â
( ofa„Ö] äÏÊ]ææ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

27

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

-(ÐWc •«

: c
â•
Û ä 1 x™ Z wÎgžì ~ g
uq
Z

è

Z H~ •«gzZ yZ f Zž ñY ƒ x¥ÃVÍߤ
`
Z L L

™ ~i Z0
Z·Œ
Û {z Â} 7ã™ ~i Z0
Z·Œ
Û ¹Z c kZQ Ôì
( ›Ô ~g g )

ó Xó ,g*

G
0B+ è
-74Z îG
G
:ì ~
å tŠ •
á gZ

:J
‰
Ü z kZ ƒ 4ZŠ ~KZ
 ¿ðÃÐ ~ ? L L

( ›Ô ~g g ) ó Xó á™: ZŠ Z i ú] Îg zŠ J
Z
Æ

žì I » w
ò •
á xâZ

G
0 B+ L L
qzæÌ~ ]‡zZ·Nž ‚Ô ~ ]‡zZ x Ó4Z îG
G

ó Xó ì

:ž• ëòv0ZƒqgzZ

G
0B+žì q )Z » ~ :ÿL X3Z x ÓL L
ó Xó ì <
 4Z îG
G

-
7 ¬Š Åå
Ð K

è

: ³7¬Št ˆÆ "7pÑŠzgŠ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

28

( ð¨
Ô› )

9Ôø×ô –ûÊø àûÚô

ÔøÖö^* ‰û]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø0

ó óX Vƒ @
™wZÎ » a}¾ Е~ ! vZ} Z L L

´gC
Ù !
Vƒ 0
Vc
!
¬ ñƒ ä
Ð K

è

X ì _g*¬ ?Š ÅkZ

gzZ yŠžì x¥Ãq
ZC
Ù Â]!
t gzZX ~ÅK•t

ÅK‰
Ü zÆ i úC
Ù y›¤
Z X • n•
Û ,i ú õ0
~ ]Zg

» 䙿6Vžk• b§kZ {z Âᙿ6VžkŠ yZ

Xì Y™Ýq[Z N

~ÅyZ f Z

~Š šZŠ Zi ä ²
ò Z 0Z x â Zž 6X • õ0
~ÅyZ f Z

:•t {zgzZì H™f

bŠ [ZŽ » yZ f Z a

o×øÂø o$ uø ñZÎÔ ¾ yf ¸Ž ¾ p ÖZ „z ÑZzG
çO
ø [ZŽ Æ TÆ |ô¡Ëø ø Öû] o×øÂø o$ uø gzZ éô ¡’
ø $ Ö]
ÙøçûuøŸ~
( ›z ~gg)

X ǃ I äô ×# Ö^eô Ÿž$ ô éøç$ Îö Ÿæø ø

 c áZz "7Ð kZž ì t ¤ Å kZ gzZ
¼

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

29

Xì ŠŽñ~›9ž 6ì CYƒ Z
 Zz

: -7» ¬Š kZˆÆ yZ f Z b

Ùöçû‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* æø(äö ×# Ö] Ÿž$ ô äø ÖFžô Ÿ$ áû]* ‚ö`ø •û]* ^Þø]* æø0
9 Ÿç÷ û ‰ö…$ ‚õÛ$ vøÛöeôæø(^ß÷mû •ô Ýôø¡‰û¬ôÖû^eôæø(^e& …ø äô ×# Ö^eô könû •ô…ø (äô ×# Ö]
{k
Æ áZz "7žì t ~ g
u ¤Å ¬Š kZ
( ›)

X • D Y ñŠ™s ç

-7pÑŠzgŠˆÆ yZ f Z

c

~ i úžŽ ì ½ Z'

Z ›zgŠ ÔŠzgŠ aZ Ð ƒ
 žìg Š c

:ì ~
å tŠ •
á g ZX ì 
@Y J 7

QX ì H{z‰¼ b§ÏZ Ì? Â’Ãyf ¸ ?Z
 LL

vZ ì &ŠzgŠû%q
Z 6í ¿Ž èY Ô ð7ŠzgŠ 6í
V¤•
Û ÅkZû%kŠ c
) ó Xó ì &¤gû%kŠ6kZ \¬
( › ) (ì @

™p°~

: -7» ¬Š sf `gŠˆÆ "7pÑŠzgŠ

d

ø $ Ö]æø èô Ú$ ^j$ Ö] éô çøÂû‚$ Ö] åô „ôaF h$ …ø Ü$ `ö ×# Ö]ø0
èô Ûøñô ^ÏøÖû] éô ¡’
]•ø çûÛövûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃø eû ]æø èø×ønû –ôËøÖû]æø èø×ønû ‰ôçøÖû] áô ]‚øÛ$ vøÚö lô•
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

30

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

9äö i$ ‚ûÂøæø pû„ôÖ$ ] áô

áZz "7žì t ~ g
u {Z
à » "7Æ ¬Š kZ
( ~g g )

X ì CYƒ Z
 Zz ®
 Ë Å 1*™Ñ c

¬Š n LZ ˆ Æ "7N ¬Š Ñ!
`gŠ ň Æ yZ f Z e

» qJt èYÔ *
™Ôa» kZ Ð \¬ vZ gzZ 
*™

:ì ~
å tŠ •
á g Z Xì @
ƒ‰
Ü z

HwZÎÐ vZQ Ô z™ ¹ b§ÏZ ¾ b§Tyf ¸ L L

ó Xó Ç}™ «"{z z™

( ì c
Šg Z Œ
Û Œä v0ZƒqgzZ 9ÐZ ä yx0Z ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

ÂñY H¿‰
Ü z Æ y Z f ZC
Ù ¤
Z 6VžVv0
Ñ!
`gŠ

X ì Yƒ ¿6VžæÅyZ f Z ~ ]ZggzZ yŠ V-

~ÅÖ#‡Z

tŠ:ž 6Ô • Ì~Å Ö#‡Z ~g e «Å yZ f Z

Ù¤
C
Z ~ ]Zg gzZ yŠ ,'
¯Xì ~ : » ±Ã ~ : EZŠ Å

ÅÖ#‡Z V- ÂñY 1™¿ Ì6VžyZ ‰
Ü zÆ Ö#‡Z

Xì Y Y HÝqx`
ZÆ™¿6Vžä

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

31

b§T¾ b§ÏZ ÌÑZzG
#
Ö ‡Zžì t <
 : {Z
Ã
ø $ Ö] o×øÂø o$ uø ñZÎÔ ì H ÑZz ì Ö#‡Z
o×øÂø o$ uø gzZ éô ¡’

‚ûÎø gzZX Ǿ äô ×# Ö^eô Ÿ$žô éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uø Ÿø ~ yZžÆ |¡øËøÖû]
ø $ Ö] kôÚø ^Îø ‚ûÎø Ì~ [ZŽ Æ éö¡ø’$ Ö] kôÚø ^Îø
: Ǿ „ éö¡’
CY řf g
uŽ ~ }g !
kZèY Ô ^`ø Úø ]•ø ]* æø äö ×# Ö] ^`ø Úø ^Îø]* ž

( [²~Š::±Ã~ : ) Xì ®{zì

-7s§Å {,i ú
: ì å~tŠ •
á gZ

s§Å {, Âì e -7i úZ
 ¿ðÃÐ ~ ? L L

ËyxgŠÆ kZgzZ LZgzZ ñYƒ d
Œ
Û Æ kZgzZñ 7
( `•
0Z 9Ôzâ 0Z ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

ó Xó }Š: äg*Ã

Ô ñY S7™Äg {,i úC
Ù žì ?Š Å]!
kZ g
ut

kZ ~i úF²X ]gúc
ƒŠ%Ô ~ y c
ƒ ~K~i ú{ Zp

Ô•f
™xzøÐ `
Z Æ kZ Ã\W LZ Æ™: ¿6<

F~ ]ZggzZ yŠ 6Xì Ð ~ VžyZ Ì<
 tèÑq
G
0B+Ô ~Å ˆ gzZ ¬ Ð øZ•
îG
Û çOXì Yƒ ¿û%
G

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

32

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

™| 7t ‚Æ {,,i ún•
Û gzZ Ô“
 e ¯ úÔ F
z ¯ úÔ 4Z

Y ¾[Z Nz`
Z {Š c
i ¹ Æ™¿g !
g !
6<
 „q
Z y¨
Z
ZŠ Z ,i úÒvŠ c
,i ún•
Û ~ yû Z Z
 Ì]gúXì
Ë ™Ýq xè`
$
Z Æ™ ¿6<
 kS û%C
Ù {z Â}™

°» Ìc V- Ç{, » x â Z ~ i ú®
 ) !
žìg Š c

Xì @
ƒ

b)P Æ {,

™t ‚ LZ ‚Å‚~i ú& • ë Ãq kZC
Ù {, ï
X {)z Ï™gzZ ¡Ô y2Ôg Z- Š }Xá

Ái Z Á ( ð™zZ ) ðM%Z 7gHu ðÃÅ ðZha Å {, ï
Xce ãƒgz¢ª!
Z
q

, à »B; & â½yxgŠ Æ {,gzZ VñŠÆ ~i ú ï
Xce *
ƒ

Ô ì qzæc VâzŠ (ÑZz "7iú ñZ) Š»gzZ xâZ {, ï
XÒc
ƒn•
Û {Zpiú

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

33

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Ü zÆ ]gz¢ Z åE<XÅÔì @

ƒ Ì{, » V-Ç {, »x â Z ï
Xì ^
Y *
g*Ð t ‚Æ V- Ç

Z ¯Æ {,
Z

]gúËÐ t ‚Æ kZgzZƒ: {,t ‚Æ ~i ú¤
Z ç

CY ^ Ii úÅ kZÐ kZ ƒg* » È á» c
ñ¢ c
X @
ƒ 7(Z ƒŠŽñ{,¤
ZpÔì

kZ gzZ ì Sg I6(q
Z ÃÅ ~i ú ƒ ŠŽñ{,¤
Z ç

OŠ S à ƒ : {,¤
Z gzZX ì @
ƒ Za q Ë~ i úÐ
Xì CYƒg D »g _
Z aÎÅ ~i úgzZì CYOŠ Q

:gz ì CYƒ ã‚Wc Vß Zz äg* ƒ ŠŽñ{,¤
Z ç
Xì Lg ¯ ^z»g c yZ ~i ú ƒ: {,¤
Z

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

34

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

,i úÒÅ]ZggzZ yŠ

~ň gzZ¬ Ð øZ•
Ûa
:ì ~
å tŠ •
á gZ

Ÿg ÅvZ Ò¯ ú]Îg {g !
yŠC
Ù Ž {È y›Ìðà L L

êŠ ¯ y q
Z ~ ¼
 c kZ \¬vZ Âìg k7c
( ›)

ó Xó ì

: • sf `gŠ ]Îg {g !
t gzZ

ÆY(zŠ ÔˆÆ[fzŠ ÔˆÆkZzŠgzZ¬Ð×ge

X¬ÐòzŠgzZˆ

Âì ¤
Z ?7I y » ¼
 Ã\W H ! ð¸ y›}÷

{g !
~ ]ZggzZ yŠ gzZ ,™¿6¤z {gÃè Å 1 x™Z Ñ
X ,™ J 7Òi ú]Îg

i úÅ
“e b

Æ V¸œ ( 360 )t žì t {Z
Ã Z(¹ q
Z » i úkS

žì ò Z¤

Š•
á g Z » 1 x™ Z wÎgž 6X ì Cƒ'

Z'

Ôì ~gz¢ 
*™‘œyŠC
Ù 6hŽC
Ù Æ ¿C
Ù Ð ~ ? LL

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

35

Ù Z åE<XÅ
Ù Ô ì ‘œä×Ö ‚ÛvÖ] C
C
Ù Ô ì ‘œä×Ö] á^vf‰C

¬C
Ù » n Ô ì ‘œ†fÒ] ä×Ö]C
Ù Ô ì ‘œ ä×Ö] Ÿž äÖž Ÿ
Ѓ
 kZ gzZ Xì ‘œ )zg Ð ðZ'
gzZ ì @
ƒ ‘œ
(›)

ó Xó • CYƒ °» ]Îg zŠ Å“
e

٠• Dƒ hŽ 360~ ŸÆ y¨
C
Zžì x¥]!
t


*™6gîÆ : Z]‘œ q
Z Á i Z Á izg C
Ù Ð s§ Å hŽ

]Îg zŠ Å“
 e¤
Z ._Æ g
u {gÃègzZì @
ƒ ~gz¢
Xì @
Yƒ ZŠ Z‘œÐ s§ÅVzhŽ 360  N Y à ™ ZŠ Z
ž• ë 5{k

Ù 1Z ]|gzZ
C

Z : ¶ðâ •
q
Û ¤z ÅVÂ!
&ä 1 2}÷= L L

zŠ Å“
 ežt ~uzŠ gzZ VÅg } izg &~ { â C
Ù ~žt
ó Xó Vz™ J 7¬ Ð äÎF
zžt ~ŠgzZ Vð7]Îg

( ›z ~g g )

gzZì @
ƒ qzш 4{gG Æ Ò»ƒ‰
Ü z »“
e

» kZ gzZXì Lg ~g Y J
¬ 4 {gG â½Ð ×ÈZ f Z

Ái Z ÁÅ kZ gzZ X ƒ !]g ZwÅ `gÎZ
 ì {z ‰
Ü z aZ
X • J W{Š c
iÐ {Š c
igzZ zŠ ]Îg

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

36

]Îgg e¬ Ð ) c

¬ Ð )Ž ƒ Øg ÅvZ 6¿kZ L L : ì ~
å tŠ •
á gZ
( ~èF
Ô Š ƒ ZŠ1Z )

ó Xó ñ 7]Îgg e

]Îg zŠ¬ Ð [f d

1\ W ó óX z™ J 7
i ú¬ Ð [fL L : ì ~
å tŠ •
á gZ

Y » TL L:c
â•
Û ÌtB‚Æ kZg !
~ŠgzZ c
â•
Û g !

( ~g g ) ó Xó ì e

]ÎgzŠ¬ Ð Y ( e
: ì å~tŠ •
á gZ

&ä 1 \W ó Xó ì Cƒ i úyxgŠÆ Vâ Z f Z zŠC
Ù LL

Y » TL L : c
â•
Û Ìt B‚ Æ kZ û% ~ŠgzZ c
â•
Û g !
( ›Ô ~g g ) ó Xó ì e

Xì #
Ö ‡ZgzZ yZ f ZŠ Z%Ð Vâ Z f Z zŠžì I » ~
ò zâx â Z

~ y5ZŠ Z Å…Zâ

:ì ~
å tŠ •
á gZ è

ñZÎÔ }™ ZŠZ ~ y {z & ì {z iú+4 Å}ÈLL

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

37

( ›Ô~gg )

óXó Æiún•
Û

: c
â•
Û2 è

V˜ }™ ZŠZ6(kQ {z& iúÒ+Z q
Z Å¿Ë LL

{z qì Cƒ'
Z'Æ Vziú 25 yQ Vƒ M
NŠ: vßÐZ
( ì¹ 9ÐZ äã]ZX x1Z )

óXó }™ ZŠZt‚ÆVÍß

: ì yâ •
Û » 1\W b§ÏZ è

Æ VÍß ¤ Å kZ }™ ZŠ Z ~ y i úŽ y¨
Z L L
ó Xó 6ÒÃi ún•
Û ‰ì Cƒ, Z6i úˆS7t ‚
( ì ¹ŒÐZ ä ã]ZX ãZd)

Ô ce -7~ yÃVzi úÒ6¯ Å g
Š q Z Ñ!
{gÃè

ðà c
ƒ F
z ¯ ú c
ƒ i úÅ “
 ec
Vƒ ~Å øZ•
Û {z ì e
XnƒÝq[Z N{Š c
iÐ {Š c
iž @
Ôƒ i úÒgzZ

• DƒÝqZ
Z ¯sf `gŠÐ 5ZŠ Z Å…Zâ~ y

Ð ~g » c
g y¨
Z gzZ ì @
ƒ {Š c
i q Ë~ i úÐ kZ ï
Xì LggzŠ

~ kZgzZì @
Y òy-Ð yÐ "7i ú~ y ï
Xì @
ƒ wz4»Øg ÅvZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

38

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Ô ì @
Y| (k
F[Z N » yZ Ð ä™ ZŠ Z ~ yÃ…Zâ ï

ƒ {Š c
ik
FÐ ä™ ZŠ Z ~ K[Z N » i ún•
Ûž6

Xì @
Y

~ÅéZ x ª
:ì ~
å tŠ •
á gZ

} izg aZ Ð ƒ
 } izg Æ xøè{ â ˆ Æ ypg L L

ÒÅ ]Zg ˆ Æ i ú n•
Û gzZXì · » vZ ž Ž •

( › ) ó Xó ì i úaZÐ ƒ
 iú

ì ]Îg {¾ c
{g Š
Š Z®aZÐ ƒ
 Åi úÒÅ]Zg é
Xƒ Mx ª~ yZªÆ

]Îg {g Š
Ã ]Zg 1x™ Z wÎgž ì ~ g
u q
Z

_7]Îg {¾ž ì ~ g
u ~uzŠ gzZ X ¸ _7
( • ~ ~g g huVâzŠt )

c kZ ƒ g ZË c i ú ÒÅ ]Zg Z
 y¨
Z ðà é
]c
WÅyZ/wW ÒgÎgzZ *
™uZz

$   $   
   $    $ ü
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

39

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

-7J
y
WÆ ]gÎ ³Ð   
X ì y%

U
"
Ð 1x™ Z wÎg Ì -
7 ¬Š sf `gŠ b§ ÏZ é


š
ô …û ªøÖû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Üönùô Îø køÞû]* (‚öÛûvøÖû] ÔøÖø Ü$ `ö ×# Ö]ø0
š
ô …û ªøÖû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] …ö çûÞö køÞû]* (‚öÛûvøÖû] ÔøÖøæø(à$ `ônû Êô àûÚø æø

ô …û ªøÖû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ôö×ô Úø køÞû]* (‚öÛûvøÖû] ÔøÖøæø(à$ø `ônû Êô àûÚø æø
Ð' uø Õøæ. ^ÏøÖô æø (Ð% vøÖû] Õø‚öÂûæøæø( Ð% vøÖû] køÞû]* ‚öÛûvøÖû] ÔøÖøæø

9'Ðuø áøçûn% fôß$ Ö]æø(Ð' uø …ö ^ß$ Ö]æø(Ð' uø èöß$ røÖû]æø(Ð' uø ÔøÖöçûÎøæø

gzZ Vâ •W „ ÂX • n }¾ =°x Ó ! vZ } Z L L

x ÓgzZ ì ÑZz p
g ì‡Ãƒ
 ì ~ yZ ¼ Ž gzZ }i
~ yZ¼ Ž gzZ }igzZ Vâ •W„ ÂX • n }¾=°

Vâ •W„ ÂX • n }¾=°x ÓgzZ ì gâ » ƒ
ì

ì h'ÂX • n }¾=°x ÓgzZ ì { •
á Š !
» }igzZ

h'ƒ
 c izŠz ¼
 Ô yâ •
Û Z¾ Ô ]‡5 ~¾ Ô {° zZ¾gzZ

ó Xó • h'
Ñ x ÓgzZ •

» kZžì Ìt <
q
ZÐ ~ VžÅi úÒÅ]Zg é
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

40

i úDň y¨
Zž @
ñY HÐ ]Îg åÑzŠi ¸W
:ì ~
å tŠ •
á g ZX ñYƒg » c

ÑzŠ ƒ Z9c x ªÆ ]Zg Z
 ¿ðÃÐ ~ ? L L
( ›)

ó Xó }™i ¸W » i úÐ ]Îg å

Ð 1 vZ wÎg *
™Ð ¬Š sf `gŠ i ¸W » i úÒÅ]Zg é

:ì "
U
†ø ›ô^Êø( Øønû Êô ]†ø ‰ûžôæø Øønû ñô ^Óønû Úô æø Øømû †ôfû qô h$ …ø Ü$ `ö ×# Ö]ø0
køÞû]* ( éô •ø ^`ø Ž$ Ö]æø gônû ÇøÖû] ÜøÖô ^Âø š
ô …û ªøÖû]æø lôçFÛFŠ$ Ö]
^ÛøÖô oûÞô ‚ôaûžô áøçûËö×ô jøíûmø äô nû Êô ]çûÞö^Òø ^Ûønû Êô Õø•ô ^fø Âô àønû eø ÜöÓövûiø
oÖFžô ðö ^Žøiø àûÚø pû‚ô`û iø ÔøÞ$ žô( ÔøÞô ƒû¬ôeô Ðùô vøÖû] àøÚô äô nû Êô Ìø×ô jöìû]
( ›) 9Ünû Ïô jøŠûÚ% ½õ]†ø ‘ô
} Z ! [g Æ >ZuZ gzZ L} Ô sƒ } Z ! vZ } Z L L

+ Y âqgzZ (} Z ! á Zz ä™ Za Ã}igzZ Vâ •W

~ s %Z áZz äƒ Za yxgŠ Æ VzÈ LZ  ! áZz

Å h~ VÂ!
°%Z yZ Ð ¬LZ = Xì @
™ê

Å žo ZÜì e à T „ — " Ô }Š e
Z@ s§
ó Xó ì ÑZz ä™ ðÉZg s§

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

41

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

wZÎÐ 1 x™Z wÎg X ì <
 *
™ MÃi úÒÅ ]Zg é
: c
â•
Û ä 1 \W  ?ì aZ i ú´Ãž Š
H
( › ) ó Xó ñY Hx ª M~ T L L

_7Ã[Z± ‹c
WyZgzŠ Æ yWŒ
Û ‹ Y ZŒ
Û ~ i úÒ é
ƒöçûÂö]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø : IV- } ) 
*™Ô { C ÅvZ ñƒ
Å vZ ñƒ _7à Øg ‹c
WgzZ ( Ôøeô]„øÂø àûÚô Ôøeô
àûÚô ÔøÖö^* ‰û]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø : I V- }) 
*™ wZÎ » Øg
ÃyZƒ ˆÅ yÒ Ï À 0
ÅvZ ~ ]c
WXgzZ ( Ôø×ô –ûÊø

Xì <
 I ( ä×Ö] á^vf‰) ñƒ _7
:ì ~g
uq
Z

W+Z ËZ
e
 gzZ ¸ _7™II 1 *™ Ñ L L

vZ ~ TgzZ _7ÄV;z Cƒ Ä~ T Dg ¦
Ð
~ TgzZ D™wZÎÐ kZ V;z@
ƒ™f » ä™wZÎÐ

( › ) ó Xó D™Ô{ C ÅvZ V;z@

W™f »[Z±

[òZ yzçc éZ x ª

Ì6Ð Vƒk
Ô 
*™!VÃPzŠ Ô *
Î~¢Ã]Zg Ô 
*™ ¬Š

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

42

X *
™Š ˜ s ÜÆ ÑgzZ *

~Å F
z

ˆ ÆBÃ ÒgÎ~ «g «c ¿áZz "7F
z& è
-7mÜÑZ ~ ~ŠgzZ yz•
Û Ã Z ~ ~uzŠÔ dÑZ >gÎ
( zâ 0Z ÔŠ ƒ ZŠ1PÔ ~èF)

X ì y%

Ôô×ô ÛøÖû] áø^vøfû ‰ö û% &ˆ Æ ä¢xsÐ F
z iú è
hùô …ø B‚ Æ ¬Š kZ û% ~Š gzZ -7Œæû‚% ÏöÖû]
ø ÛøÖû]
Xì <
 Ì-7~ i ZzWœzZ » G|ôæû†% Ö]æø èô Óøñô ¡
E‹¢
( ì ¹ 9ÐZ ä o ƒ *
g ÆI Z X ö- g ZŠ Ô ð¨
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

~Åòè<

X -7( ¿ ) ä - ÃVžÅò è
:• 9 6 Ȭ ]|

¿zŠ yxgŠ Æ #
Ö ‡Z gzZ yZ f Z Åò 1vZ wÎg L L
( ›Ô ~g g )

ó Xó ¸ D™ J 7]Îg

gzZ ( 136) e
W Å {ÂZ >gΈ Æ Bà ~ «g « è
y% -7» ( 64) e
W Å yZ/ wW >gÎ ~ ~uzŠ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

43

( ›)

>gÎ ˆ Æ BÃ ]gÎ ~ «g « ~ e
Zzg q
Z
(›)

Xì Š
H™f » mÜÑZ >gÎ~ ~uzŠgzZ yz•
Û ÃZ

u q
g
Z X y
6U N ZŠ c k

Š ~hðˆ Æ Vž è
žì ~

U N ZŠ LZ ˆ Æ "7~zŠ Åò 1vZ wÎg L L
( ~g g)

ó Xó ¸ D™ c
Y 4 6

z`
Z Æ <
 kZ {z }™ ZŠ Z ~Åò ~ y¿Ž Z åE<XÅ

Q Ô ñY 4 6U N ZŠ LZ §{ Å ä™Ýq Ã[Z N

X ñY ` ~KˆÆk

Š ~hð

xgÆ~KˆÆò i ú

Æ 6( KZ J
‰
Ü z kZ ˆ Æ ò i ú 1vZ wÎg
( ›)

X @
Yƒ:— ™ƒ qƒ`gÎJ
Z
 Tg

c
¬ Ð i úÃV¤•
Û ä à¬vZžì ~ g
u 9

ä™g lZgzZ ¬Š c ¿á Zz •gÆ~ Kˆ Æ i ú

Ü`×Ö] ( äÖ †ËÆ] Ü`×Ö] ) : • ë V- Ž ì c
Š ¯ È0
»

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

44

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ó óX â •
Û 3g 6kZ gzZ }Š™]nÅ kZ ! vZ } Z L L ( äÛu…]
( ~g g)

Z(H » ଠvZ t ž ,™ g¨ Zg f ! ð¸ y›}÷

[HLZ ä kZ Â,™®
 ¤Z Å kZ \W¤
Zžì yˆZ

! ì c
Š ¯ È0
» ä™ ¬Š c \WÃV¤•
Û

~( ã!
i ) à ¸Åi ú

: -7b KZ ñ¬ŠˆÆ`’r è
oÖF^Ãø iøæø ÔøÛö‰û] Õø…ø ^fø iøæø(Õø‚ôÛûvøeôæø Ü$ `ö ×# Ö] ÔøÞø^vøfû ‰ö0
ø æø(Õø‚% qø
9Õø†ö nû Æø äø ÖFžô Ÿ
x *
Z¾gzZìB‚Æ p°KZgzZ ì u 0
 ! vZ} Z L L

ó Xó 7Šqðà ZÎ}¾gzZì — Ïg )
~¾gzZì •
'

!
: ¬Š ~uzŠ

àønû eø l$ ‚ûÂø^eø ^ÛøÒø pø^mø ^_øìø àønû eø æø oûßô nû eø ‚ûÂô^eø Ü$ `ö ×# Ö]ø0
oÏ$ ßømö ^ÛøÒø pø^mø ^_øìø àûÚô oûßô Ïôù Þø Ü$ `ö ×# Ö]ø hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ôŽûÛøÖû]

pø^mø ^_øìø àûÚô oûßô ×ûŠôÆû] Ü$ `ö ×# Ö]ø(‹ôÞø‚$ Ö] àøÚô ˜
ö nø eû ªøÖû] höçû%$ Ö]
( ›Ô ~g g)
9•ô †ø fø Öû]æø ðô ^ÛøÖû]æø sô×û%$ Ö^eô
~gzŠ âZ yxgŠ Æ V! ~÷gzZ }÷ ! vZ } Z L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

45

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Xì ~Š™ yxgŠ Æ [fz tæä Â ~gzŠ Î}Š™

T }Š™ s ™ b§ kZ Ð Vƒk
}÷= ! vZ } Z
5!MZ À C b§
Ð í ! vZ } Z Xì 
@Y H s ™Ð ÿG

ó Xó }ŠðŠB‚Æ VßzZgzZ ã0
Ô s'
ÃV‘@
Ã~÷

ÌN ¬Š gzZ ¼ Å b KZ ˆ Æ `’rž ìg Š c

\W Ì ¬Š Ž Ð ~ yZ Ô • "
UÐ 1 vZ wÎg

X• M
| 7•e-7
X-7Üônû qô†$ Ö] áô^_ønû Ž$ Ö] àøÚô äô ×# Ö^eô ƒöçûÂö]* ¬Ð ]YZŒ
Û è
X -7Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô Q è
X I}WˆÆBà è

VÑg zŠ «Å Y (gzZ [fÔ )Ô ×ˆ Æ ì }W è
]gÎgzZ Ë~ VÑg VâzŠ ÅiúÒC
Ù gzZ- ÔògzZ ~
~( )Ô ×) Vziú ~ çOasÜ ~ÇX *
™ ] Y ZŒ
ÛÅ

~˜ Ôì Y™ ] Y ZŒ
Û Å ]gÎ ~uzŠ ˈ Æ BÃ

X7~( - gzZòÔ Y (Ô [f) Vziú

gzZ Üônû ¿ôÃø Öû] oøeùô …ø áø^vøfû ‰ö ª ]¤ ~ Š@z qÃg è
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

46

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

X -7û%{Š c
iÐ q
Z » o×FÂûªÖû] oøeôù…ø áø^vøfû ‰ö

yZÐZÉ ce *
™7rZ6]¤4Z sÜÃ~i ú
454Xe •7ÌN ¬Š ~uzŠ {z´Æ
G
1vZ wÎgžŽ èG

Š•
á g Z » 1 \WèYX ~ {>6gîm{X • "
U
Ð

: ì ò Z¤


q Å}>d
Œ
Û {Š c
iÐ ƒ
 Æ [g LZ {È L L
E 
( › ) ó Xó z™ H ¬ŠÐ ] Ò ?Z å<XÅÔì @
ƒ

Q Ô I ‚öÛûvøÖû] ÔøÖøæø ^ßøe$ …ø ˆ Æ äVZuÐ qÃg è

: -7» ¬Š sf `gŠ
š
ô …û ªÖû] ðø ØûÚô æø lôçFÛFŠ$ Ö] ðø ØûÚô ‚öÛûvøÖû] ÔøÖø ^ßøe$ …ø Ü$ `ö ×# Ö]ø0
ðô ^ßø%$ Ö] Øøaû]* ‚öÃû eø ðõ ±û•ø àûÚô køòû•ô ^Úø ðø ØûÚô æø ^Ûø`ö ßønû eø ^Úø æø
ÄøÞô ^Úø Ÿø Ü$ `ö ×# Ö]ø(‚ºfû Âø ÔøÖø ^ßø×% Òöæø ‚öfû Ãø Öû] Ùø^Îø ^Úø Ð% uø]* ‚ôrûÛøÖû]æø
‚ùô røÖû] ]ƒø ÄöËøßûmø Ÿæø ø (køÃû ßøÚø ^ÛøÖô oø_ôÃû Úö Ÿæø ø (kønû _øÂû]* ^ÛøÖô
( ›) 9‚% røÖû] ÔøßûÚô
n }¾ =°x Ó ! g ÇŠgz6}g ø } Z ! vZ } Z L L

yxgŠ Æ yZ¼ Ž gzZ }i Ôy• WÐ X=°âZ X •
p°} Z X ñY ½ƒ
 Ô ì e Âq Ž ˆ Æ kZ gzZ ì

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

47

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ëgzZ ½ä }È Ž ]!
EЃ
 ! ëÑ Æ Ïg )
gzZ

ðÃÐZ }Š ÂŽ ! vZ } Zžì t {z Ô• }È }¾ƒ

ËgzZX 7ÑZz ¶Š ðÃÐZá uzg Â&gzZ7ÑZz1zg

ó Xó $
Ë à7{Z
à ðÃV; }¾Ïg)
ÅkZÃáZz Ïg)

X-7oûÖô †û Ëô Æû] hùô …ø ( oûÖô †û Ëô Æû] hùô …ø yxgŠÆVz>zŠ è

: -
7 ¬Št ¬ Ð ä¢xs~¾~y
W è
àûÚô æø Üøß$ `ø qø hô]„øÂø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø0
èô ßøjûÊô àûÚô æø(lô^ÛøÛøÖû]æø ^nø vûÛøÖû] èô ßøjûÊô àûÚô æø †ôfû ÏøÖû] hô]„øÂø
( ›z ~g g) 9Ùô^q$ ‚$ Ö] xônû ŠôÛøÖû]

•Æ ]ñgzZ Ï0

i ÔG[Z±Ô 3[Z±~ ! vZ} Z L L

ó óX Vƒ @
W~ { C ~¾Ð •Æ wYŠ [gzZ

«gC
Ù 6X• +Z ~9 Ð ~ Vžà¸{gÃè Åi ú : ^â

Å Vzi úÒgzZ n•
Û¤
Z gzZX Òc
ƒi ún•
Û ì e Ôì Y Y H¿~
gzZ yŠž • M
 ™ { i Z0
Z \W ÂñY 1™ ¦ÃVž{gÃè Å «gC
Ù

~ Vžà ¸yS X ì Y Y HÝq [Z N » Vž{Š c
i X~ ]Zg

n•
Û Vv0
gzZ X ì Yƒ ¿~ «gC
Ù 6X• +Z ~J WÐ

ƒ ~( 136)6gî¦ùt ÂñY H¿6yZ ~ ]Îg {,ÅVzi ú
«gC
Ù gzZ Vƒ ( 25) ]Îg ÀÅ i úÒÅ ]Zg gzZ yŠ gzZ X Ï N Y

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

48

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

X ÏN Yƒ ~( 175) 6gî¦ùt ÂñY H¿6VžJ WyZ ~

yZ ÂñY S7Ì
“ e ¯ úgzZ ñY 1™†ŸZ ~ i úÒÅ ]Zg ¤
Z
X ÏñYƒ {Š c
igzZŠ Z®ÅVž

gzZ b KZ ñ¬Š : • {z 'ƒ 7g !
g !
~ «gC
٠~ฎ

X Ï ñYƒ ( 10) Š Z®Å yZ ~ Vzi ún•
Û õ0
gzZ X ¬Š ž~y
W

Å yZ6gî¦ù ÂñY H¿6yZ Ì~ Vzi úÒÅ ]ZggzZ yŠ gzZ

gzZ ñY 1™†ŸZ ~ ]Îg Åzi ú¤
Z gzZ X Ï ñYƒ ( 24) Š Z®
G
0B+gzZ “
Š Z® Å yZ G ÂñY H ¿6yZ Ì~ {)z 4Z îG
 e iú
G

X Ç ñYƒ†ŸZh
'
× ~ [Z Nz`
ZgzZ ÏñY| (

~iÅi ú

X
*™+6Z «g ‰
Ü z ë`’r é

X *
™+6Z «g ñƒ D Y ~ qÃg é
X *
™+6Z «g™JZÐ qÃg é

X
*™+6Z «g™ƒ Z9c «g ~Š~ iúàZz¾zŠ é
X ´g™5ÃVèZ ñƒ D™+6Z «g é

J¦‚Å‚ÃV¿gzZ VèZ ñƒ D™+6Z «g é
X ´g

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

49

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Å Vâ » c

'
Z'
Æ Vð+ÃVð; ñƒ D™+6Z «g é
X *
VZ J
ß

B; N !
B; Vc
ZŠž ´g b§kZ 6J
 ÃVð; VâzŠ é
Xƒ Zƒ ZñÃð¯ ÅB; N !
ÐB; N ZŠ c
Ôƒ6
zZÆ

X xg Ù Š6{>ñY x ªÈZgzŠ é

X ´g, Ã
 oyxgŠÆ Vƒ 0
VâzŠ ~ x ªª
q é


'
~ kZ ] Y Z Œ
D
Û ÈZgzŠgzZ -7B‚Æ %F
ÃyWŒ
Û é
X *

~Å qÃg

?VÄ
Zž *
ñ b§kZ Ð Vð; LZ ÃVZ
VâzŠ é
X Vƒ ðƒ

X ´g J¦Ã" ~ qÃgèª
q é

Xn: ƒ6
zZÐ"uÔ ´g'

Z'
Æ"ÃuLZ é
X ´ggzŠÐ VƒU LZÃVƒ zi !
LZ é

~Å {>

X ´ggzŠÐ VƒU LZÃVƒ zi !
LZ é
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

50

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

X ´g µ ZÐ Vâ Zg KZÃù LZgzZ é

X ´g Z]
Ð VCH KZÃVâ Zg KZgzZ é

X ´g, Ã yxgŠÆ VZ
LZ ~ ª
q Å}> é
X ´g Z9ÃVzƒ 0
LZ é

X ´g cg‚6}iÃVèZ ÅVƒ 0é
X ´g™5ÃVƒ 0é

X ´g'

Z'
Æ Vâ » c
Vð+ÃVð; LZ é

X ´g îÃVð; é

X ´g™5ÃVèZ ÅVð; é

X ´g ‚Å‚ cg » VèZ ÅVð; é

~Å*yxgŠÆ Vz>zŠ

: • ]Ý zŠ Å*kZ è

žt ~uzŠ Ô Î6V-l
ZÆ™ Z9ÃVƒ 0
VâzŠžt q
Z é
X *
YÖ6kZ™ wÃVƒ 0
N !
gzZ ´g Z9ÃVƒ 0
N ZŠ

gŠkZ ~ kZ 1vZ wÎgèY Ô *
™ª
Zî~* kZ é
X • ‰ wÈ\Wh
•
á ž å @
Y Œt ž D™ª
Zî

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

51

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

gzZ ~uzŠ ˆ Æ }>}uzŠ ~ «g ~ŠgzZ «žìg Š c
: ^â
7 & Ô ì y%* q
î0pÒE
Z ̬ Ð àZ c «g ¶a
X 7¬Š ðÃÅ*kZX ì @
Y ¹s
 Z,Z

~ž~y
W

Å Tì y% 
*™g (Z ªÅ óug ÂL~ ¾~y
W è
: •Õ
&

Æ à H N ZŠ ÃVƒ 0
N !
Æ™ Z9Vƒ 0
Vc
ZŠžt « a
X ñYÖ6}igzZá™n

t•
Û ~ VâzŠ pÔ ì b§ Å ª« ª ~uzŠ b

ÌÐZ ñO Å ä™ Z9 Vƒ 0Vc
ZŠ ž ì Ú Z sÜ

Xá w b§ÅVƒ 0
N !

àH N ZŠ Vƒ 0
Vc
!
gzZ á™ Z9Vƒ 0
Vc
ZŠžt ~Š c
XáÄg yxgŠÆ yZggzZ

Z ÃVèZ Å Vð; VâzŠ gzZ ´g 6Vâ Zg KZ ÃVð; è
q
X ´g ñ5Ð }uzŠ

KZ J
y
W³Ð qzÑ ( ZuzŠ c
ƒ ª { Zp ) ~ ¾ è

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

52

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

N ZŠž ì t ªÅ T X xg D h Ã]Š Þè¶Z

3g ~ ^Å} ]
ZŠ wÍq
Z6iZ à Zz yxgŠ VùZ »B;

XÇg6]Š Þè¶ZÃKZgzZƒ Zƒ

X *
™]ZZ N !
N ZŠ ñƒ D¢xs è

Ù <
C
 ´ÃÐ ~ yZž BŠQ Ô B™g ÑÃVžiyZ Åi ú : ^â
Q ! ì CWû%zŠ c
Z ~ i ú~g7 <
q
 ´ÃgzZ ì CW~ «g
BŠ ÂB ™g Ñ Ì]Îg Å Vzi úÒgzZ n•
Û Å ]Zg gzZ yŠ

¾[Z Nz `
Z {Š c
i HÆ™¿6Vž{Š c
i X\W~ V[
äa

! •M

H¿g !
g !
~ «gC
Ù 6X• +Z ~( 25) Ð ~ VžyZ

( 425) Š Z®Å yZ ~ ]Îg ÀÅ Vzi ún•
Û b§kS X ì @
Y

¦ùÅVžyZ ~ ( 25) ]Îg ÀÅ Vzi úÒgzZ X ì CY ƒ

{z ¤
ZgzZ X }™¿6Vžx ÓyZ {zªÆ ì CYƒ ( 625) Š Z®

Âñ7Ìzi úgzZ 
“ e i ú c
á ™†ŸZ ~ ]Îg Åi úÒ

~¼ Ð ~ VžyZ X Ç ñY ƒ†ŸZ gzZ ~ Š Z® Å yZ G
: †ì Y Y H¿û%zŠ c
û%q
Z sÜ~ i ú6X• +Z
«g ~Š~ i ú àZz ¾zŠ X *
™ +6Z «gB‚Æ`’r
³Ð qzÑ~ ¾}g7 X *
™+6Z «gˆ Æ äƒ Z9c

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

53

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

gzZ ( ZuzŠ c
ƒ ¾ª { Zp ) *
™ {g •
á Z Ð iZ àZz ]Š ÞJ
y
W
7X *
«gg e s
 Z,Z î0pÒE
™]ZZ N !
N ZŠ ñƒ D¢xs

n•
Û ì eì @
ƒû%q
Z q
Z ~ Vzi ú ¹!
gzZû%zŠ ~ i úàZz

zŠ sÜt ì _g*¬ 
sŸz Å T óug  LgzZ X Òc
ƒ iú
Å VžyZžì tžÜ X ì @
ƒ ~ ¾~y
WÆ i úàZz ¾

CY ƒ ( 48) ~ Vzi úÒ² ( 34) ~ Vzi ún•
Û Š Z®¦ù
CZ gzZ < +'
× B‚ Æ Vž iz à¸yZ à i ú KZ Z åE<XÅ X ì

X <— x £ CZ V; ÆvZgzZ • J (k
F[Z Nz`
Z

: {Z
Ã

žì I »²
ò Z 0Z x â Z

gzZ ~ i úq
Z : ì *
ƒ Z9û%zŠt ‚ÆvZÃ}È L L
Ö ª ZuzŠ
Æ vZ ~ ª
q Å i ú ¿Ž Z åE<XÅ X izg Æ #

» yŠ Æ #
Ö ª c kZ ì ꊙ ZŠ Z h » äƒ Z9t ‚
@
™7ZŠ Z h» x ªá Zz i ú¿Ž gzZ X ǃ y‚ W *
ƒ Z9

ó Xó ǃ Jð•Z x ª ÑZz yŠÆ #
Ö ª c kZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

54

~ÅˆÆ i ún•
Û

: ì y% -7» Vƒ ¬Š sf `gŠ
: ³7¬Št ™È äø ×# Ö] †ö Ëô Çûjø‰û]* û%& ê
ø $ Ö] køÞû]* Ü$ `ö ×# Ö]ø
^mø køÒû…ø ^fø iø Ýö¡øŠ$ Ö] ÔøßûÚô æø Ýö¡Š
Ýô]†ø Òû¬ôÖû]æø Ùôø¡røÖû]ƒø
ÂXì äsÐ „ •gzZ ì ÑZz äs  ! vZ } Z L L
( ›)

ó Xó á Zz ]³gzZ Ïg )
} Zì •
'

!

äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø ( äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åö ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ž äø ÖFžô Ÿ0ø ê
ÄøÞô ^Úø Ÿø Ü$ `ö ×# Ö]ø (†º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( Òö o×FÂø çøaöæø ‚öÛûvøÖû]
ÄöËøßûmø Ÿøæø (køÃû ßøÚø ^ÛøÖô oø_ôÃû Úö Ÿøæø ( kønû _øÂû]* ^ÛøÖô
9‚% røÖû] ÔøßûÚô ‚ôùrøÖû]ƒø
Ñ ðà » kZ Ôì ñ Z {z X 7Šq Cðà ZÎÆvZ L L
q

=° x Ó c ÏZ gzZ ì >
Ø •
á Š !~g ‚ c ÏZX 7

1zg ðÃÐZ }Š ÂŽ ! vZ } Z Xì gŠ ‡6qC
Ù {z gzZ•
Ïg )
ËgzZ7ÑZz ¶Š ðÃÐZ á uzg ÂŽ gzZ7ÑZz
( ›Ô ~g g)

ó Xó $
Ë à7{Z
ÃÕÏg )
ÅáZz

ø 0 ê
äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø(äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åö ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿž$ äø ÖFžô Ÿ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

55

éøç$ Îö øŸæø Ùøçûuø øŸ (†º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø çøaöæø ‚öÛûvøÖû]
äö Öøæø èöÛøÃû ßôù Ö] äö Öø(åö ^m$ žô Ÿž$ ô ‚öfö Ãû Þø øŸæø äö ×# Ö] Ÿž$ äø ÖFžô øŸ(äô ×# Ö^eô Ÿž$ ô
äö Öø àønû ’ô×ô íûÚö äö ×# Ö] Ÿž$ äø ÖFžô øŸ(àöŠøvøÖû] ðö ^ßø%$ Ö] äö Öøæø Øö–ûËøÖû]
( ›)
9áøæû†ö Êô ^ÓøÖû] åø †ôÒø çûÖøæø àømû ‚ùô Ö]
Ñ ðà » kZÔì ñ Z {zX 7Šq Cðà ZÎÆvZ L L
q

=° x Ó c ÏZ gzZ ì >
Ø •
á Š !~g ‚ c ÏZX 7

Ð ðZ'Ë: %Æ =ÂÅvZXì gŠ ‡6qC
Ù {z gzZ•

Šq C ðà ZÎÆ vZ X Š䙼 : gzZ ì ‰
Ü ¤Åv

ÏZ ?~g ‚X D™7]Š „Å Ë ZÎÆ kZ ëgzZ 7

vZXì c ÏZ Y zhZgzZì c ÏZ aZg ‚gzZ• c

• D™Ø{ à +Š c ÏZ ëX 7Šq C ðà ZÎÆ

ó Xó ƒ: VYI*
]!
t ÃVz•
Û »p¤
Z

9Ôøiô •ø ^fø Âô àôŠûuöæø Õø†ôÓû•öæø Õø†ôÒûƒô

o×FÂø oûßôù Âô]* Ü$ `ö ×# Ö]ø0 ê

Za Œ~ ]Š „ KZ gzZ ]LZ Ô ™f LZ ! vZ } Z L L
( ð¨
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

ó Xó â •
Û Šæ ~÷6ä™

û% 33gzZ ä×Ö ‚ÛvÖ] û% 33Ô ä×Ö] á^vf‰ û% 33 ê
ø åö ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿž$ äø ÖFžô Ÿ
ø û% q
Ÿ
Z Q Ô I †fÒœ ä×Ö]
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

56

Øùô Òö o×FÂø çøaöæø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø(äö Öø Ôømû †ô•ø
( ›)
X -7» †º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø

Z ¯Æ ]¤yZ
Z

"7ÂñY J 7Ã]¤yZˆÆ i úC
Ù Å]ZggzZ yŠ è
wÎgž 6Ô ì 
@Y c
Š É[Z N » V¸œ 500 c áZz
:žì yâ •
Û » 1 vZ

( †fÒ] ä×Ö] ) rC
Ù gzZ ì ‘œ ( ä×Ö] á^vf‰ ) ÄC
Ù LL

Ÿž äÖž Ÿ ) C
Ù gzZ ì ‘œ ( ä×Ö ‚ÛvÖ])C
Ù gzZ ì ‘œ
( ›)

ó Xó ì ‘œ ( ä×Ö]

D Y ñŠ Î |
 gŠ 500 ~ ¼
 c kZ b§ ÏZ è
:žì ~ g
uq
Zž 6X •

Ž }g*Ð k0
Æ 5{k

Ù 1Z ]| 1vZ wÎg L L
C

H ! {k

Ù 1Z } Z :c
C
â•
Û ä1 \W ÂX¸ ìg ™ ~g »ož

:¹ ä 5{k

Ù 1Z ?Vƒ C : ~g » o4Ð kZ "~
C
äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö ?: c
â•
Û ä \W Â ! wÎgÆvZ} Z 7VY

ZC
q
Ù X z™ ¹ †ö fø Òû]* äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿž$ ô äø ÖFžô Ÿøæø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]æø
G
'
ñY c
Š Î|
 gŠ q
Z ~ ¼
 n }g é£+ ~ á$
Æ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

57

( ì ¹ 9ä ã
ò ]ZÐZ :zâ 0Z ) ó Xó Ç

Åg«ì e V™ Å kZ ì k7Ã]¤yZ ¿Ž è
( › ) X • CY ~Š™s çVƒ: VY'

Z'
Æ v Ä

ðZÎgz ª
f Å ]y
Wz *Š ¿ÑZz "7å ]¤t è
( ›)

Xì Lg pôÐ

: ’ e -7ÌÃVƒ ¬Š yS b§ÏZ
•$ …ø ]. áû]* àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* æø àôfû röÖû] àøÚô ÔøeôƒöçûÂö]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø0 ê
Ôøeô ƒöçûÂö]* æø ^nø Þû‚% Ö] èô ßøjûÊô àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* æø †ôÛûÃö Öû] Ùôƒø…û ]* oÖFžô
( ~g g) 9†è fû ÏøÖû] h
ô ]„øÂø àûÚô
/n¾" gzZ X Vƒ Le { C ~¾Ð àŠ )
~ ! vZ} Z L L

Æ *Š gzZ X Vƒ @
W~ { C ~¾Ð äY ñN
ß s§Å

@
W~ { C ~¾ÐG[Z±g zZ X Vƒ @
W~ { C ~¾Ð •
ó óX Vƒ

9Õø•ø ^fø Âô &öÃø fû iø Ýøçûmø

Ôøeø ]„øÂø oûßô Îô hùô …ø 0 ê

ÂZ
 *
X Ð [Z± LZ yŠ kZ = ! [g }÷} Z L L

ó Xó Ç ñVZÃVzÈ LZ

ú Æ1vZ wÎg ë Z
 ž • ë 5Y Z'
]|
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

58

gzZVƒ s§N ZŠ Å\Wëž Cƒ éZp ~g ø Â_7i ú
_
7 ¬Š t ¹Z ä ~ ÂX Vƒ zá s§ ~g ø 1\W

: ‹ ñƒ

(›)

9Õ•ø ^fø Âô &öÃø fû iø Ýøçûmø

Ôøeø ]„øÂø oûßô Îô hùô …ø 0

&&¹ZˆÆògzZ [fX -7ÃVÂgÎ&~y
W ê
Xì y% -7û%
!W ê
:ì ~
å tŠ •
á g Z :-7» ÏÆZ îG
G

( ð¨
Ô ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

!Wˆ Æ i ún•
gzZ Æ kZ ñ 7ÃÏÆZ îG
ÛC
Ù ¿Ž L L
G

( ð¨
) ó Xó ì 
@Y {g, à » ]ñÅkZ sÜyxgŠÆ ¼

:³7
¬Štû%kŠˆÆ [fgzZò ê
ø 0
äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø äö Öø Ôømû †ô•ø øŸ åö ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ž äø ÖFžô Ÿ
( ~èF) 9†º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø çøaöæø k
ö nû Ûômö æø oûnôvûmö

‚öÛûvøÖû]

Ñ ðà » kZÔì ñZ {z X 7Šq C ðà ZÎÆ vZ L L
q

=° x Ó c ÏZ gzZ ì >
Ø •
á Š !~g‚ c ÏZ X 7
ó Xó ì gŠ ‡6qC
Ù {zgzZì @
gâ gzZ @
™{0

i {zX •

X *
™6B; N ZŠ 2
Ì Å]¤Ñ!
`gŠ ê

6i úñY KZ% G sp(ÃVƒ ¬Š gzZg » f Z Ñ!
`gŠ ê
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

59

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

X -7ÆÆ

Vž55 ã½ÂñY H¿ˆ Æ i ún•
ÛC
Ù ¤
Z6Vžx ÓyZ : ^â
g7 ½ » yZ Z åE<XÅX {Š c
i ÌÐ kZ ˆ Æ [fgzZògzZ ǃ ¿6
{gÃè ñÑZz äƒ µZz ~ i ú nÛ•ž ìg Š c
Xce ´g wì
Xì @
Y c
Š™ Zg7 Ðg »f Z

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

60

~Åx •
á zð

: ì y% -7»g » f ZgzZ Vƒ ¬Š sf `gŠ
!W è
:žì ~
å tŠ •
á g Z :ÏÆZ îG
G

Ð V†J
x •
á ÐZ á | 7‰
Ü z Æ ðÐZ ¿Ž L L

ðÐZá | 7‰
Ü zÆ x •
á ÐZŽ gzZ Xì CY ~Š }Š { C
ó Xó ì CY ~Š}Š { C Ð V†J
äƒ

( ì ¹ 9ÐZ ä ã]Z X ð¨
)

:-7» ( VÂgÎ&~y
W ) ]Z f ðš! è
:ì ~
å tŠ •
á gZ

t ÐZ á | 7û%&&x •
á z ðÃVÂgÎyZ ¿Ž L L
( ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

ó Xó • CYƒ °»Ð qC
Ù

: ñ7¬Št ‰
Ü zÆð è
äø ÖFžô øŸ äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Öô Ôö×ûÛöÖû] xøfø ‘û]* æø ^ßøvûfø ‘û]* 0
ø åö ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿž$
çøaöæø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø(äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿ
Ýôçûnø Öû] ]„øaF oûÊô ^Úø †ø nû ìø ÔøÖö^* ‰û]* hùô …ø (†º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø

†ùô •øæø Ýôçûnø Öû] ]„øaF oûÊô ^Úø †ôù•ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* æø åö ‚øÃû eø ^Úø †ø nû ìøæø

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

61

hôù…ø (†ôfø ÓôÖû] ðô çû‰öæø ØôŠøÓøÖû] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* hôù…ø åö ‚øÃû eø ^Úø
9†fû ÏøÖû] hô]„øÂøæø …ô^ß$ Ö] hô]„øÂø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]*
vZ =°x ÓgzZ Å ðä oÆvZ gzZ Å ðä ë L L

ðà » kZ ì ñ Z {zÔ7h'
›qðà ZÎÆvZX • c

=°x Óc ÏZgzZì >
Ø •
á Š !
~g ‚ c ÏZX 7q
Ñ

kS Ð •~ ! [g }÷} Z Xì gŠ ‡6q C
Ù {z gzZ •

~ gzZ Vƒ @
™wZÎ »í Å yŠ á Zz ˆ Æ kZ gzZ Å yŠ

{ C ~¾ Ð ÑÆ yŠ á Zz ˆ Æ yŠ kZ gzZ Æ yŠ kZ

ðZ'Å9J (gzZ Ð :~ ! [g }÷} ZX Vƒ Le

gzZ 3[Z± ~! [g }÷ } ZX Vƒ Le { C ~¾ Ð
( ›)

ó Xó Vƒ Le { C ~¾ÐG[Z±

^ßøvûfø ‘û]* ) ‰
Ü zÆx•
á pÔce •7̉
Ü zÆx•
á ¬Š ¸ : ^â
åô „ôaF) ñO Å ( Ýôçûnø Öû] ]„øaF ) gzZ ( oŠFÚû ]* æø ^ßønû ŠøÚû ]* ) ñO Å (xøfø ‘û]* æø

Xǃ I ( èô ×ønû ×$ Ö]

: ³7¬Št ‰
Ü zÆð è
Ôøeôæø ^nø vûÞø Ôøeôæø ( ^ßønû ŠøÚû ]* Ôøeôæø ^ßøvûfø ‘û]* Ôøeô Ü$ `ö ×# Ö]ø0
( ~èF
)
9…ö çûŽöß% Ö] Ôønû Öøžôæø( löçûÛöÞø
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

62

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Ð =„ ~¾gzZ Å ðä ëÐ =Â~¾ ! vZ} Z L L

¬„ }¾gzZ ñƒ {0

i ëÐ ¬}¾gzZ Å x •
á äë

ó Xó ì *
Y™JZ s§~¾gzZ ÏñW]ñ6ëÐ

: ³7V- ‰
Ü zÆx á• ¬Š ¸gzZ
Ôøeôæø ^nø vûÞø Ôøeôæø^ßøvûfø ‘û]* Ôøeôæø ^ßønû ŠøÚû ]* Ôøeô Ü$ `ö ×# Ö]ø0
9†ö nû ’ôÛøÖû] Ôønû Öøžôæø löçûÛöÞø
=„ ~¾gzZ Å x •
á ä ëÐ =Â~¾ ! vZ } Z L L

„ }¾gzZ ñƒ {0

i ëÐ ¬}¾gzZ Å ðä ëÐ
ó Xó ì *
Y™^ßs§~¾g zZ ÏñW]ñ6ëÐ ¬

: ³7¬Št x •
á zð è
ø oûeùô …ø køÞû]* Ü$ `ö ×# Ö]ø0
Õø‚öfû Âø ^Þø]* æø oûßô jøÏû×øìø køÞû]* Ÿž$ ô äø ÖFžô Ÿ
†ùô •ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* köÃû _øjø‰û] ^Úø Õø‚ôÂûæøæø Õø‚ô`û Âø o×FÂø ^Þø]* æø
†û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô ðö çûeö ]* æø o$ ×øÂø Ôøjô ÛøÃû ßô eô ÔøÖø ðö çûeö ]* köÃû ßø‘ø ^Úø
ø äö Þ$ ¬ôÊø oûÖô
9køÞû]ø Ÿž$ ô høçûÞö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿ
ä ÂÔ7Šq Cðà ZÎ}¾Ôì [g Z÷  ! vZ } Z L L

._ Æ ‰
Ü ¤ KZ ~gzZVƒ {È Z¾~gzZ H Za =
ÑÆ kZ H¼ Ž ä ~X Vƒ ì‡6}°z gzZ Ç}¾

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

63

» Vz ~¾ 6
zZ LZ~ X Vƒ @
W ~ { C ~¾ ~ Ð
= Â Z åE<XÅ X Vƒ @
™s Z ‹Z » äƒg Ç { k
LZgzZ s Z ‹Z

ÑZz ä™ s ç Ã Vƒk
ðà ZÎ}¾èY }Š™ s ç

ó Xó 7

: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤Å ¬Š kZ

ÏZ gzZ á | 7B‚Æ ¢ ‰
Ü zÆ x•
á ÐZ ¿Ž L L

ÏZ X Ç ñY ~ ¼
 J¦ {z ÂñY W]ñÅ kZ ~ ]Zg

yŠ ÏZ gzZ á | 7B‚Æ ¢ ‰
Ü zÆ ðÐZ ¿Ž b§
( ~g g ) ó Xó Ç ñY ~ ¼
 J¦Ì{z ÂñYW]ñÅkZ

: ³7û%g e ¬Št ‰
Ü zÆð è
Ôø•ô†û Âø èø×øÛøuø ‚ö`ô•û]. æø Õø‚ö`ô•û]. kövûfø ‘û]* oûÞôù žô Üù`ö ×# Ö]ø0
køÞû]* Ÿž$ ô äø ÖFžô øŸ äö ×# Ö] køÞû]* ÔøÞ$ ]* ÔøÏô ×ûìø Äønû Ûôqøæø ÔøjøÓøñô ø¡Úø æø
9ÔøÖöçû‰ö…ø æø Õø‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö

ø Õø‚øuûæø
á$ ]* æø ÔøÖø Ôømû †ô•ø Ÿ

}¾gzZ Vƒ @
¯ { ZÍN ~ Ô à ™ ðä ~ ! vZ} Z L L

gzZ ÃV¤•
Û ( vŠ ) }¾gzZ ÃV¤•
Û áZz äVZ Ãl²
gzZ ì Šq C „ ÂsÜž Vƒ @
¯ { ZÍ Ã t‘~g7 ~¾

·gzZ 7q
Ñ ðà Z¾Ôì ñ Z ÂX 7ŠqðÃgzZ ZÎ}¾

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

64

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ó Xó • wÎggzZ}È }¾ 1

Ü zÆ x •

á pÔ ³7û%g e ̉
Ü zÆ x á• ¬Š ¸
X ǃ I könû ŠøÚû ]* ñO Å kövûfø ‘û]*
: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤Å ¬Š kZ

3ÐZ \¬vZá | 7û%g eg e x •
á z ðÐZ ¿Ž L L

( •¨]• çe] ( oñ^Šß×Ö è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ ) ó Xó ì ꊙŠ Zi WÐ

: ³
7 ¬Št ‰
Ü zÆð è
ÔøÏô ×ûìø àûÚô ‚õuø^* eô æû]* èõ ÛøÃû Þôù àûÚô oûeô xøfø ‘û]* ^Úø Ü$ `ö ×# Ö]ø0
9†ö ÓûŽ% Ö]æø ‚öÛûvøÖû] Ôø×øÊø (ÔøÖø Ôømû †ô•ø Ÿø Õø‚øuûæø ÔøßûÛôÊø
ðä ÚT6ËÐ ~ t‘~¾ c
6í ! vZ } Z L L

ÎÔ7q
Ñ ðà Z¾ Ô ì ñ Z ÂX ì Ð s§ ~¾ {z Å

ó Xó ì n }¾]gzZ p°x Ó

ñO Å xøfø ‘û]* pÔ ce •7̉
Ü zÆ x •
á ¬Š ¸

X ñY ¹ oŠFÚû ]*

: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤Å ¬Š kZ

ZŠ Z ]» yŠ kZ ä kZ á | 7‰
Ü zÆ ðÐZ òŠ WŽ L L

]» ]Zg kZ ä kZá | 7‰
Ü zÆ x •
á ÐZŽ gzZ c
Š™

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

65

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

( •¨]• çe] ( oñ^Šß×Ö è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ )

ó Xó c
Š™ ZŠ Z

: ³7¬Štû%&&x •
á zð è
oûÃô Ûû‰ø oûÊô oûßô Êô ^Âø Ü$ `ö ×# Ö]ø oûÞô ‚øeø oûÊô oûßô Êô ^Âø Ü$ `ö ×# Ö]ø0
ø ( pû†ô’øeø oûÊô oûßô Êô ^Âø Ü$ `ö ×# Ö]ø
oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø køÞû]* Ÿž$ ô äø ÖFžô Ÿ

†ôfû ÏøÖû] hô]„øÂø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* æø †ôÏûËøÖû]æø †ôËûÓöÖû] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂö]*
ø
( £Z ÔŠ ƒ ZŠ1Z ) 9k
ø Þû]* Ÿô$ ž äø ÖFžô Ÿ
= ! vZ } Z X}Š s¬ ~ y$
}÷= ! vZ } Z L L

s¬ ~Ã~÷= !vZ} Z X}Š s¬ ~ Vâ »}÷
Ð LgzZ¬~ ! vZ} ZX 7h'
›qðà ZÎ}¾Ô}Š

ÔVƒ Le { C ~¾ Ð G ƒZ± gzZ Vƒ @
W ~ { C ~¾

ó Xó 7h'
Šqðà ZÎ}¾

: ³7û%]‚]‚ ¬Št x •
á zð è
ø äö ×# Ö] oøfôŠûuø0
h% …ø çøaöæø kö×ûÒ$ çøiø äô nû ×øÂøçøaö Ÿž$ ô äø ÖFžô Ÿ
9Üônû ¿ôÃø Öû] •
ô †û Ãø Öû]
ä ~ Ô 7Šq Cðà ZÎÆ kZ Ô ì °» „ vZ = L L

ó Xó ì [g »x¶²{zgzZ HÀÂ6ÏZ

: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤Å ¬Š kZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

66

\¬vZ á | 7û% ]‚ ]‚ x •
á z ðÐZ ¿Ž L L

ó Xó ì êŠ }Š ]•Ð Vä~zy
Zz ~z*ŠÐZ

( oߊÖ] àeŸ è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ ( •¨]• çe] )

: ³7x •
á z 𬊠sf `gŠ è
éô †ø ìô«Öû]æø ^nø Þû‚% Ö] oûÊô èønø Êô ^Ãø Öû]æø çøËûÃø Öû] ÔøÖö^* ‰û]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø0
oû×ô aû]* æø pø^nø Þû•ö æø oûßô mû •ô oûÊô èønø Êô ^Ãø Öû]æø çøËûÃø Öû] ÔøÖö^* ‰û]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø
oûßô ¿ûËøuû] Ü$ `ö ×# Ö]ø(oûiô ^Âøæû…ø àûÚô •æø oûiô ]…ø çûÂø †û jö‰û] Ü$ `ö ×# Ö]ø(oûÖô ^Úø æø
àûÚô æø(oûÖô ^Ûø•ô àûÂøæø oûßô nû Ûômø àûÂøæø oûËô ×ûìø àûÚô æø p$ ‚ømø àônû eø àûÚô
ø jô Ûø¿øÃø eô ƒöçûÂö]* æø ( oûÎô çûÊø
( zâ 0Z ÔŠ ƒ ZŠ1Z ) 9oûjô vûiø àûÚô Ùø^jøÆû]. áû]* Ô
» s¬ gzZ °ç ~ ]y
Wz *Š Ð •~ ! vZ } Z L L

LZ Ô *Š KZ Ô +Š LZ Ð •~ ! vZ } ZX Vƒ @
™wZÎ

X Vƒ @
™wZÎ » s¬gzZ °ç~ ª
zŠz wâ gzZ wÈz IZ

~ spgzZ g e = gzZ }Š wZ e {Š66Vl}÷ ! vZ } Z
Ô Ð t ‚ }÷ â •
Û «™ ~÷ Â ! vZ } ZX™ « ðZ

Ð s§N !
~÷ÔÐ s§ N ZŠ ~÷ÔÐ ú }÷
kZ Vƒ @
W~ { C Å Ñ~¾ ~ gzZXÐ 6
zZ }÷gzZ

ó Xó Vƒ Y Huh Ðn LZ 7
eZžÐ ]!

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

67

: ³7x •
á z ð̬Š sf `gŠ è
lôçFÛFŠ$ Ö] †ø ›ô^Êø ( éô •ø ^`ø Ž$ Ö]æø gônû ÇøÖû] ÜøÖô ^Âø Ü$ `ö ×# Ö]ø0
Ÿž$ ô äø ÖFžô Ÿ$ áû]* ‚ö`ø •û]* ( äö Óønû ×ô Úø æø ðõ oû•ø Øùô Òö h$ …ø ( š
ô …û ªøÖû]æø
äô Òô †û •ôæø áô^_ønû Ž$ Ö] †ùô •ø àûÚô æø oûŠôËûÞø †ùô •ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* ( køÞû]*
9Üõ×ô ŠûÚö

oÖFžô åö †$ qö]* æû]* ÷] ðçû‰ö oûŠôËûÞø o×FÂø Íø†ôjøÎû]* áû]* æø

Æ }igzZ Vâ •W} Z ! á Zz + YâqgzZ (} Z L L

ÆqC
Ù } Z gzZ g ÇŠgz6Æ q C
Ù } Z ! áZz ä™ Za

LZ ~Ô7Šq Cðà ZÎ}¾žVƒ êŠ „ZÍ~ ! ´ â

{ C ~¾Ð uÑÆ kZ gzZÑÆ y-gzZ ÐÑÆ Ñ
~ž Vƒ Le { C ~¾ ÌÐ ]!
kZ gzZX Vƒ @
W~
Å y›Ëà ðZ'
Ë c
Vz™[‚g Z » ðZ'
Ë6ÑLZ

( ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z ) ó óX Vƒ Ñ és§

: ³7û%&&x •
á z ð̬Š sf `gŠ è
š
ô …û ªÖû] oûÊô ðº oû•ø äô Ûô‰û] ÄøÚø †% –ömø Ÿø pû„ôÖ$ ] äô ×# Ö] ÜôŠûeô0
9Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] çøaöæø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oûÊô Ÿæø ø
y•Wz }iB‚Æ x *
Æ TžB‚Æ x *
Æ vZ L L

ó Xó ì ÑZz + YgzZ ÑZzG
 {zgzZ $
Ë à7yvq ðÃ~

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

68

: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤Å ¬Š kZ

q ðÃÐZ á | 7û% &&x •
á z ðÐZ ¿Ž L L
( Á ÒZ Ôzâ 0Z Ô ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

ó Xó $
Ë à7yv

: ³7û%&&x •
á z ð̬Š sf `gŠ è
ø ‰û¬Öû^eôæø ^e& …ø äô ×# Ö^eô könû •ô…ø 0
9^n& fôÞ$ ‚õÛ$ vøÛöeôæø ^ß÷mû •ô Ýô¡

Ñ Ã 1·gzZ + â +Š ÃxsZgzZ + â [g ÃvZ ~ L L

ó Xó Vƒ èZg6+ â

: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤Å ¬Š kZ

ƒZ
 Zz6vZ Ôá | 7û%&&x •
á z ðÐZ ¿Ž L L

ó óX}™èZg yŠá Zz #
Ö ªÐZ {zžì 
@Y

( £PÔ ð¨
Ô ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

: ³7x •
á z ð̬Št b§ÏZ è
oûÞô ^+ •ø oûÖô xû×ô ‘û]* &önû Çô jø‰û]* Ôøjô Ûøuû†ø eô Ýöçûn% Îø ^mø o% uø ^mø 0
9àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖFžô oûßô ×ûÓôiø øŸæø äö ×$ Òö
( ì ÅkZñÅkZ ä I¯ZgzZì ¹ 9ÐZ ä Á ÒZ )

g ì‡ ( Ãy•Wz }i ) } Z ! ì {0
p

ižŽ {z } Z L L

x Ó}÷Ô Vƒ g ¤ » Šæ B‚Æ Øg ~¾ ~ ! áZz

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

69

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Ìc >
Þ q
Z = gzZ Ô }Š™„
 gŠ n }÷Ã]5ç

ó Xó â •
Û : áZjÆ Ñ}÷

: ¸ D™ J 7̬Št ‰
Ü zÆ ð 1*™Ñ è
ø û ¬ôÖû] èô Ûø×ô Òøæø Ýô¡
ø ‰û¬Öû] éô †ø _ûÊô o×FÂø ^ßøvûfø ‘û]* 0

ô ¡ì
áø^Òø^Úø æø ^Û÷×ô ŠûÚ% ^Ë÷nû ßô uø Üønû aô]†ø eû žô ^ßønû eô]* èô ×$ Úô æø ‚õÛ$ vøÚö ^ßønùô fôÞø àômû •ô æø
( £Z )

9àønû Òô †ôŽûÛöÖû] àøÚô

1·]|Ñ LZgzZ mÜZ î0*ЮÔxsZ ]¡ä ë L L

{z Ô Å ð6I Å 2•Z'

Z ]|\!
LZ gzZ +Š Æ
~ VÃægzZ ¸ y›Ô ¸ á Zz ä™ nZ²Z Ð uÑ

ó Xó ¸: Ð

X ³7åô ‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö û%Îx •
á zð è
: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤ÅkZ

ðÃyŠ á Zz #
Ö ªá | 7û%Îx •
á z ðÐZ ¿Ž L L

ÏZŽžÆ ¿kZ ñZÎÔ Çn Ñ 7¿aZÐ kZ ¿
( › ) ó Xó å @

™¿{Š c
iÐ kZ c
å k7ÐZ b§ÅòŠ W

žì Ìt ¤gzZ q
Z ÅkZ 2

: VY'
Z'Æ v ÄÅg«{ ZpÔ { k
x ÓÆ òŠ WkZ L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

70

Ü×ÓÖ] oÊ oÞ^fÖ¢] ävv‘ ) ó Xó • D Y ñŠ™s ç ÔVƒ
( gn_Ö]

: ³7û%Î ¬Št ‰
Ü zÆð è
ø 0
äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø äö Öø Ôømû †ô•ø øŸ åö ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿž$ äø ÖFžô Ÿ
9†º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø çøaöæø ‚öÛûvøÖû]
: • ‰ G yÒ V- ~ g
ubcÆ ¬Š kZ

Xì '

Z'
Æ ä™Š Zi WÃV⊤
kŠ -7û%ÎÐZ ï
X • CY ~ŠÉV)Îc kZ ï

X • D Y ñŠ™s ç { k
ÎÆ kZ ï

µ °t ‚Æ y- c kZ J
 äƒ x •
á ¬Š t gzZ ï
( ›Ô ~g g )

X ì Sg

: ³7à ¬Š kZ ‰
Ü zÆð è
¡÷ÛøÂøæø^f÷ nùô ›ø ^Î÷‡û …ôæ$ ^Ã÷ Êô ^Þ$ ^Û÷×ûÂô ÔøÖö^* ‰û]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø0
÷ f$ ÏøjøÚ%
( zâ 0Z )

Ð
» ¿kZ gzZ tig { À 0
Ô «*êL ‘Ð •~ ! vZ } Z L L

ó Xó ñY 1™wJ& Vƒ @
™wZÎ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

71

: ³7à ¬Š kZû%&&x •
á zð è
èøÞø‡ôæø äô ŠôËûÞø ^•ø…ôæø äô Ïô ×ûìø •ø ‚øÂø åô ‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö0
(› )
9äô iô ^Ûø×ô Òø •ø ]‚øÚô æø äô •ô†û Âø
Š Z®Å t‘KZ ì B‚Æ p°KZ gzZ ì u 0
vZ L L

Æ yizÆ l²LZgzZ'

Z'
Æ Ÿg ÅÑLZgzZ'

Z'
Æ

ó Xó '

Z'
Æ ]ÜLZgzZ'

Z'

: ³
7 ¬Štû%&‰
Ü zÆ x •
á è
9Ðø×øìø ^Úø †ùô •ø àûÚô lô^Ú$ ^j$ Ö] äô ×# Ö] lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçûÂö]* 0
( Áq Ôzâ 0Z Ô ~èF
)

óXó Vƒ @
W~ {CÅ]ÜåÆvZÐÑÆt‘C
Ù ~ LL

kZ Ð ³7\WÌÃTÐ ~ Vƒ ¬Š gzZ g »f Z Ñ!
`gŠ : ^â
Ð {Š c
iž @
,™ J 7x •
á z ðÃx ÓyZ Z åE<XÅ X ǃ ¿6<
q
Z Ð

tœÔmÜZ Ãg »f Z yZžìgŠ c
X þ[Z N » 䙿6Vž{Š c
i
ì ~gz¢ -7ñƒ D™'
~ ãçÆ yZ gzZB‚Æ ¢ gzZ
D

X Ã kCò}iZÆ yZÃ\W~ Ï0

i iž @

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

72

~Å]‡5 éÐ VÍß

:Ixs a

 ¿¨
ƒ
Ã~ xsZž Š
H wZÎÐ 1 vZ wÎg è
: c
â•
Û ä 1 \W Â ?ì 4 Ð

xsÃáZz + Y : gzZ + Y C
Ù gzZ ñî *
3 žtL L

( ›Ô ~g g ) ó Xó ¾

: ¹ä kZgzZ Zƒ¢q k0
Æ 1 vZ wÎg òŠ Wq
Z L L è

Ö {z Q Ô c
Š [ZŽ » kZ ä 1 \W ÂX ÜÓn× ݡŠÖ]

gzZ q
ZQ X • V)kŠ c kZ : c
â•
Û ä 1 \WXŠ

ÂX ä×Ö] èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ] :¹ ä kZ gzZ c
W òŠ W

ä1 \WX Š
Ö Ì{zQ c
Š [ZŽ » kZ ä 1 \W

ä kZ gzZ c
WòŠ WgzZ q
Z Q X • V)ä c kZ : c
â•
Û
1 \ W ÂX äi^Ò†eæ

ä×Ö] èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ] :¹

kZ : c
â•
Û ä1 \WX Š
Ö Ì{z Qc
Š [ZŽ » kZ ä
( Œ: ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

ó Xó • V)Mc

7xs Zg7 ¿Ž ! ñâ •
Û «™Å\WvZ Ô N â •
Û g¨

ix?Z ) xs Zg7 {z¤
Z Xì Í™ ù Ÿ`
Z {Š c
i H {z H
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

73

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

kŠ n q
Z gzZ • QV)MÐZ ¾ ( M»'

z vZ G
î*9gz
300Ð ì xs Zg7 û% q
Z c
Í X ì Cƒ '

Z'
Æ V>

« {Š c
i ÌÐ kZ Âì e vZ ¤
Z gzZ ì M [Z N » V>
Ú Zž @
N ¯ ~Š ¬ » ì xs Zg7 Ãy!
i KZ Z åE<XÅXì Y™

XnƒÝq [Z Nz`
Z Z(

~KZ
 Ôì Hxsû% F~ ]ZggzZ yŠ y›gzZ

 b§ÏZ Ô ì M§ñ »ì xsÃV- i úŠ¼ ƒ 4ZŠ
Z

ñƒ D W~ y b§ÏZ Ô¾ xs¹Z ÌA
ƒ Z]
Ð yZ

Zg7¤
Z 6V´ñx ÓyZ X ¾ xs Ìñƒ D YC
Ù !
Q gzZ

ÏZ sÜ[Z N{Š c
i Hž• M
™{ i Z0
Z \W ÂñY ¹xs
! ! ì Y Y HÝq)g fÆ xs

Ixs ‰
Ü z Æ ]‡5 b§Tž BÈ: ]!
t gzZ

Xì <
 Ixs Zg7 ̉
Ü zÆ ðZ]
b§ÏZì y%
:ì ~
å tŠ •
á gZ

gzZ ¾ xs ÂñY ~ >ËZ
 ¿ðÃÐ ~ ? L L

Ð ðZ]
]‡5èY¾ xsÌÂì e *
YÐ V ; z Z

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

74

ó Xó B
g 7h»xs{Š c
i

( ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

]ZggzZ yŠ {z Â}™x ÈZ »xs‰
Ü zÆ i úC
Ù ¤
Z y¨
Z

õ0
Ô ñƒ D YÐ yû% õ0
Xì YÈxsû%ä~
gzZ ñƒ ä
 Ð Kû% õ0
Ô ñƒ Dƒ 4ZŠ ~Kû%


Z ~ V[
äa ²X ñƒ Dƒ 4ZŠ ~ yû% õ0

FgzZì @
7*
W:ZzgzZ *
YC
Ù !
Ð yÌcœ£gzZ FÃ
6
Ð [xZ gzZ FgzZ ì M§ñÌ» äƒ x äÕ¹. XÐ VÍß

{z ™Èxs Zg7 6µZñx Ó,Z Âì @
ƒ‚Zg » kZ Ì6y¯
Xì Y ¾V){Š c

: ì~
å tŠ •
á g Z :*
Ñ?
Ø Z—6}n b

D Z—à ð¸ LZ ?{ ZpÔ õ#
Ö HÃx » ËÆ n L L

( ›) ó Xó C„B‚Æ}n ñƒ

:ì ~
å tŠ •
á g Z :*
™gr c

Z]
• D™gr Z
‰
Ü z Æ ]‡5 y›zŠ L L

ó Xó • D Y ñŠ™s ç { k
Æ yZ „¬ Ð äƒ

( zâ 0Z Ô ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

ï *
™gr ‰
Ü z Æ ]‡5 ÙC ž • ë ò~zâ x â Z
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

75

&Ñ!
`gŠ \Wƒ ]‡5 Å\WÐ y›ËÌZ
 ÂXì

X• M
™Ýq [Z N{Š c
i¹Æ™¿6Vž

: ì ÞZ y â •
Û :
*™]!
hZ d

  6 $  $    $   ü

( 53: ð]†‰¦] ) û % &    6 $  $ 

ì ]!
hZ „ ¹ {zž £ŠÈÐ VzÈ }÷gzZ L L

— " Xì @
Zß e Š Y~ :Wy-èYÔ,™ ÑïÐ

ó Xó ì ÔŠ î » y¨
Z y-

:ì Š•
á g Z » 1 vZ wÎggzZ
( ›Ô ~g g )

ó Xó ì ‘œ *
™]!
hZ L L

nÔ
*™p°h'

ÔIxsÔ 
*™ ¬Š Ô 
*™™f ~ ]!
hZ ï
X • ï•
áƒ
 {)z *
™ÃgzZ Ü1 sÔ bŠ ¬»

 Zg ÐZ gzZ ì C™ ¿6 zŠ Y 6y¨
s
Z ]!hZ ï
Xì CàyEZz

gzZ yZZ§âwŠ » y¨
Z kZžì Cƒ ?Š ÅkS ]!
hZ ï
Xì Zƒ Z½Ð e
Z@

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

76

*
– -hzZ » Ï0

i KZÃ]!
hZ {zžce Ãy¨
ZC
Ù Z åE<XÅ

•â LZ Ô „
 zŠ LZ Ô Ïz7LZ ÔŠ ÑzZ KZ Ô ~ç KZ X ñ¯

ñ¯ w©Ã]!
hZB‚Æ VÍßx ÓyZ nºZgzZ }i 5

Xì @
ƒ \5 éû% F~ ]ZggzZ yŠ » kZB‚Æ X
 ÅäY™JZÐ >
<

:ce •7¬Št ñƒ D Y™JZÐ >
Ÿž$ ô äø ÖFžô Ÿ$ áû]* ‚ö`ø •û]* Õø‚ôÛûvøeôæø Ü$ `ö ×# Ö] ÔøÞø^vøfû ‰ö0
9Ôønû Öøžô höçûiö]* æø Õø†ö Ëô Çûjø‰û]* køÞû]*
„ZÍ~ XìB‚Æ p°KZg zZì u 0
 ! vZ} Z L L

Le °çÐ •~Ô7Šq C ðà ZÎ}¾ž Vƒ êŠ

ó óX Vƒ @
™ qŽg s§~¾gzZ Vƒ

: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤Å"7à ¬Š kZ

Ô • Dƒ Šiu { k
Ž >yZgzŠ Ð "7à ¬Š kZ L L
( ‹g Z ò)

ó Xó ì @
Y c
Š™s ç¹Z

wV Xì @
ƒq
Ñ~ ÖW F~ ]Zg gzZ yŠ y¨
Z

: 6gîÆ

Æ V¹‚ c
: { IZ LZû%&~ ]ZggzZ yŠ {z Z
 é

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

77

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Xì @
3 *
3™ïB‚


ZÔì @
™ ]‡5 Ð Ïz7Ë c
 zŠ LZ {z Z

 é
X ñY: VY `Æ™’
 ]!
Ð kZ} 9} 9

z wj c
B‚Æ }i 5 ¶‚ LZ K- e ÈZgzŠ {z Z
 é
Xì LgB‚Æ¥k¯ë LZ ~ Ò»

FB‚Æ yZ gzZ ì @
ƒB‚Æ wÈz IZ LZ {z Z
 é
Xì @
™]Ñì î0ÈŠ n6gñZ

B‚Æ kZ c
ì O˜~ ~h dzB‚ LZÃË{z Z
 é
Xì @
Y6x » Ë

ÍB‚Æ +¢q vŠ c G
 ¼ c
kgŠ ðÃ{z Z
 é


Ð X• +Z ·XÐ~ V<yZ ! vÎ Zg f Z åE<XÅ

\W¤
Z gzZ ? • _7à ¬Š Ñ!
zgq\Wñƒ D Y ™JZ

ð•Z ¬Štž ǃ x¥Ã\W ÂN â •
Û g¨~ pÆ ¬Š kZ

ì‡mCZB‚Æ vZ å y¨
Z )g f Æ kZXì x

gZŒ
Û ]Z f u 0
Ð VlÐZ Ô ì @
™p°Å kZ Ô ì ‚
g

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

78

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Ð vZ6V‘@
ÃKZgzZì @
™g Z Œ
Û Z »+
 Zuz Å kZ Ôì êŠ

kZž ¬Št ì xXÎXì @
™/ÂÐ yZgzZì ‡â °ç

§ÖZ 6Vƒk
LZ gzZ ì Ìp°ÅvZ Ô ì Ì© Â~
Xì ÌÏqÑ

:•ë²
ò Z 0Z x â Z

: ì @
ƒ »nzŠ q ½ZB‚Æ V2zŠ LZ

@
ƒ c ä™lpÃËgzZ äg Z*‰
Ü z ¡q ½Z q
Z a

Á i Z ÁXì @
ƒ {Š c
i yvgzZ Á {Z
Ã ~ kZgzZ Xì

Xì @
™ ù ŸÃ‰
Ü zgzZ‡ÃÃwŠtžì @
ƒt yv

]•gzZ 䙤z Å ]!
hÃ}uzŠ q
Z q ½Z ZuzŠ b

@
ƒ c ä™ yz¬ Ð }uzŠ q
Z 6[òZ Æ ä0
Ô~(¹ gzZ j œ{Š c
iÐ ƒ
 q ½Zt gzZ X ì

Xì @
ƒ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

79

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

~Åä3

yZgzŠÆ ä3gzZ¬ Ð ä3

8

ÜôŠûeô 6äWŠ c
ÂñY wÈ~ qzѤ
Z : -7
» óvZ pL è
( ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )
Xá| 7åô †ôìô•æø äô Öô æ$ ]* oûÊô äô ×# Ö]
X *
3ÐB; N ZŠ è

X *
3Ð t ‚ LZ è

:ì ~
å tŠ •
á gZ~ g
uq
Z

LZgzZ ƒ 3ÐB; N ZŠ LZg zZð7vZ p ! a } Z L L

( › ) ó Xó ƒ 3Ð t ‚

3Æ™s ™ÐZ ÂñY¤
¢

ˆ è
: ì å~t •
á gZ

s ™ Ð Z { z Âñ Y ¤
ˆÐ ¿ËÐ ~ ?Z
 LL
( ›)

ó Xó á 3Æ™

*
3B‚Æ VèZ & è
:žì ~ g
u

( › ) ó Xó ¸ D 3B‚Æ VèZ &1vZ wÎg L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

80

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

V;Xì aZ ¸ Z åE<XÅX åi§¸ » 1 \W9 zÒZ

Xì Y Y Hg (Zi§ ZuzŠ ðà ƒ ~g6¤
Z
ªÅá
 yZgzŠÆä3 è

Æ™ Z9ÃVƒ 0
N ZŠ c
Î.
Þ Æ VzcgzZ VZ
LZ

ïÐZ ~ ~g ]Z ì äòv0Z ƒq X Î 6Vƒ 0
N !
Xì c
Šg Z Œ
Û

ˆ Æ ä3

8

R eÃVèZgzZ P è

: c
â•
Û ñƒ ïŠ ¬» UeÃVèZgzZPä 1*™Ñ
( ›) ó Xó ì ~ ¾•
'

žx¥7"L L

:ì ~
å tŠ •
á g Z :*
™ ZŠ Z]» \¬ vZˆÆ ä3 è

ì @
Y ƒ èZg ‰
Ü z kZ Ð }È \¬vZ — " L L

( ›) ó Xó ì @

™ ZŠ Z]» kZ Âì @
3q ðÃ{z Z

]»vZˆ Æ ä3B‚Æ p ÖZ sf `gŠ 1 \WgzZ

: ¸ D™ ZŠ Z
†ônû Æø àûÚô äô nû ßô Îø‡ø …ø æø]„øaF oûßô ÛøÃø ›û]* pû„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø0

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

81

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ø æø oûßôù Úôù
9éõ ç$ Îö Ÿ

gzZ c
î *
3t = ä T • c vZ kZ =°x Ó L L

Ùõçûuø

ó Xó c
â•
Û «t =%Æ ‰
Ü ¤g zZ ÒÃ~÷

: ì ˆÅyÒ V- ~ g
u¤Å ¬Š kZ

ó Xó • D Y ñŠ™s ç { k
Ô Æá Zz "7ÐZ L L

( ì c
ŠgZŒ
Û ŒÐZ ä ã]ZgzZv0Zƒq 'zâ 0Z Ô ~èF
ÔŠƒ ZŠ1Z )

~ Vâ 3VÐÆ ]ZggzZ yŠ¤
Z6Vž{gÃè Åä3

Vâ 3VФ
Z gzZ ǃ ¿6Vž 21 b§kZ ÂñY H¿

{gÃè Å Vž ÂñY ð3 ÌZ½ åÑgzZ ðÃyxgŠ Æ
Xì Yƒ ̆ŸZ ~Š Z®

~ÅÅ

X -7» óvZ p L é


B‚ÆB; N ZŠ é


÷‚û%&C
Ù !
Ð @'
yZgzŠÆ Å
é
žì ~ g
uq
Z

D™ 1 ÷‚û% & yZgzŠ Æ Å
 1 vZ wÎg L L
( ›)

ó Xó ¸

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

82

žì ~
å tŠ •
á g Z :Á
™Ö é

(›)

ó Xó [: ™ƒ Z9¿ðÃÐ ~ ? L L

žì ~
å tŠ •
á g Z :Iä×Ö ‚ÛvÖ] ˆÆÅ
é

 ì
Z
@Yƒ èZg ‰
Ü z kZÐ }È \¬vZ —" L L

Âì ¥ q ðÃgzZ ì @
™ ZŠ Z ] » kZ Âì @
3q ðà {z
( ›) ó Xó ì @

™ ZŠ Z]»vZ Ì6kZ

Å [zæC
Ù É 7Å Å
 ã0sÜ ~ Ñ!zgq : ^â

ã0
sÜvß }g ‚ ¹ ~ gzŠ kZ² X ZQ c
ƒ x¤
{z ì eX •
èÑq n
g 7~ ]!
zæ¹!
gzZ • n
g wì » VžyZ ñƒ Ã

Xì ß *
™t•
Ût

! ƒ(+
¤
Z

Ô’‰wqZ b Ix Óžce ãƒx¥Ãy¨
ZC
Ù ]!
t
Y H sp~ ]ZŠ „Ã yZ • {)z tig ïE
*
3
L Òƒ gzZ Á

ªÆ • $
Ë Y ð¾V)Vzg ZD
Ù )g f Æ yZg zZ Xì Y

:ì Š •
á g Z » 1x™ Z wÎgXƒ 
*™Ýq[½»vZ +
 ÅkZ
ì „z c òŠ WgzZ X ì 6V¦g Zæzg ZŠ » wqZ x Ó L L
( ›Ô ~g g )

ó Xó Å+
 ä kZ ÅT

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

83

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ðä
Z ‰
Ü z D Ξ ì V- wV Ï{Š ‚ q
Z Å kZ gzZ

~¢ c ò i úgzZ zi úž ñY Î ~¢Æ™+
t y ¨
Z
¹!
b§ÏZ X ì CY 0 ]Š „’t Å kZ Â Ç ñYƒg ZË
X • ]q I

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

84

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

]ZŠ „{Š c
iÐ q
Z ‰
Ü zà

yZ sÜi§ » ä™ ]ZŠ „ {Š c
iÐ q
Z ‰
Ü zà

gzZX • … Y *
™«™Å ]‡zZ ËLZ Ž ì @
WÃVÍß

: • j§FÆ kZ

™ ^ wa ì e Ô ì ]Š „ *
Y s§ Å K » y¨
Z a

]ZŠ „gzZ F{z yZgzŠ kZ pÔ™ƒ g ZÎ6~g ZÎ cñY

X {)z yWŒ
Û ‹zˆgzZ™f »vZ }ì Y™Ì

½kZªÆì ]Š „ *
d
Ģq~ d
½CúŠ Ë b

+¢qÆ d
½{z ¤
Z yZgzŠ kZgzZ X Vƒ: ]Z”
~

}™ œ»zG ¹ZgzZ }Š ]úŠ s§Å +ŠÆvZ Ã

F {z ~ ‰
Ü zq
Z V- Âìg w'~ ™f Æ vZ c
Xì Y™Ýq [Z N » ]ZŠ „

 mZ ¤
+
Z ì ]Š „ bŠ x •Zu ` » x » wy » ]gú c

Z yZgzŠ ÏZgzZXƒ *
¤
™èZgÃ0

z{gzZ *
™Ýq[½»vZ

ìg =
î´Š ðà c
ìg C™™f »vZÐ y!
i KZ {z

Xì YƒÝq[ZN »VŠ „Š¼~ ‰
Ü zq
ZÐZ Â

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

85

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

wÎg ~ >q
Z ëž • ë 5/0 vZ †]|

: ¸ D™ ‹û%Î ¬Št Ð ug Iy!
i Å 1 x™ Z
9Üönû uô†$ Ö] hö]ç$ j$ Ö] køÞû]* ÔøÞ$ žô o$ ×øÂø gûiöæø oûÖô †û Ëô Æû] hùô …ø 0

—" Ô™wJ/Â~÷gzZ â•
Û sç= ! [g}÷}Z L L
( 9: ~èF
ÔŠƒ ZŠ1Z )

óXó ì ÑZz ä™3ggzZ ÑZz ä™wJ/„ Â

D™ H 'Š „zŠ ~ ‰
Ü z„q
Z 1 \Wž ,™g¨

bŠ ½Å +Š ¹Z gzZ >B‚Æ 7x Z™ î0E
!ôq
Z X¸
X/ÂgzZg lZgzZ™f »vZ ~uzŠgzZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

86

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

™f »vZ ~ wqC
Ù

]‡zZ x ÓÐ ™f èY ì Š ã
Å ÏÈ Å vZ ™f » vZ ê

Xì @
ƒC
Ù ª mÐ Û{ Æ kZ » }È~ wZjZz
ž• 9 6 È ¬ ]|

( ›) ó Xó ¸ D™™f »vZ ‰
Ü zC
Ù 1 vZ wÎg L L

~p
g‚ZgB‚Æ kZgzZì ‚Zg q
ZB‚ÆvZ™f

~ [Œ
Û Æ kZ gzZ ì ]•~ { C Å kZ gzZ X ì Ï0

i
~ ä™g (Z ~gzŠ Ð kZ gzZ X ì Ÿg Å kZ gzZ ! x»
Xì N
v„ N
vgzZ „Ze

¬oèYÔì @
™ t•
Û ~ V¦ogzZ Vëñ™f » vZ ê
X • D™™f »vZ Á¹

vZ {z Z
 ì Y W¨
¸ 6y¨
Z ‰
Ü z kZ sÜy- ê


ZŽ ì°o¢q
Z™f »vZ ÎXƒ …¸Ð ™fÆ
I ]!
t Ãy-gzZ ì ©
X Ð Vß e Å y-Ã

ÐZ {z ž @
ìg …¸ Ð ™f Æ vZ y¨
Zž ì Cƒ
Xn ™g D ã‚7

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

87

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

: ì ÞZ y â •
Û Xì 3 Zg » ~ÇŠ X™f ê
 * #   %   $ ™
( 28 : ⠅] )
— %  #
yEZ Ð ™f Æ vZ wŠ Æ yZ ñÑ yZZ vß Ž L L

Ýq -ÃVߊ „ Ð ™f ÆvZ ! Åg Š c
X • D™Ýq

ó Xó ì Cƒ

IZ èY ì ~gz¢ c y¨
Z xg D™™f » vZ å ê

ä V,Z ~ TÐ ,™]‹6~{ kZ sܼ

X ǃ H7™f »vZ

g ì‡mB‚ÆvZå xg D™™f »vZå ê
p

Xì ?Š Å

:•ë ~
ò zâx â Z

àZz kÎz ¬gzZ ¿bgzZ çz "žì t · Z » f L L

‰Ôì ^
Y *
™™f » vZB‚Æ y!
i gzZ wŠ c ]gú
ä×Ö] Ÿž äÖž Ÿ ( †fÒ] ä×Ö] (ä×Ö ‚ÛvÖ] ( ä×Ö] á^vf‰
ó Xó 7^
Y *
™] Y Z Œ
Û V; Ô *
™ ¬ŠgzZ -7pÑŠzgŠgzZ

: ì ÞZ y â •
Û Xì @
™™f » kZvZì @
™™f »vZ ¿Ž ê
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

88

—    * ™

G
'
z™ ZŠ Z]Z÷ ?gzZX ÇVz™™f Zg é£+~ z™™f Z÷ ?: L L
( 152: >ÂZ )

ó Xó z™: ~]*
gzZ

{•
á Š !
V#ÐZž ñY ^Ø » ]!
kZ ¤
Z Ãy¨
Z Ë

ÐZ Âì Å p°Å kZ ~ >KZ ä kZgzZ ì HŠ c
ä

ÐZž ñY ƒ x¥t ÐZ ¤
Z b§ÏZ X ì Cƒ Ùp ð•Z

ÙpÅ kZ Âì HŠ c
t ‚Æ V¤•
Û ä {•
á Š !
Æ Vƒ•
á Š !
! ǃ Hݬ »

Å vZ wŠ gzZ ìg ¹y!
i sÜž 7t Š°Ð ™f ê

™f Æ y!
iÉ Ô ìg …¸ Ð 
®¤Z Å kZ gzZ Ñ

vZ 
œ% » VaÎ Å kZž ì ~gz¢Ìt B‚B‚Æ
Xƒ ;g™'
~ ãçÆ™f {zgzZƒ ]+Z [g
D

: ì ÞZ y â •
Û

   $  $ %    $$   ü

( 205 : s Z²ÑZ ) û         

gzZ ~ b
¬ Ô ™ HŠ c
~ wŠ LZ Ã[g LZ x •
á z ðgzZ L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

89

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

IZgzZ XB‚Æ i ZzWÁÚÅi ZzWÅgzigzZB‚Æ sp

ó Xó *
ƒ#
Ö Ð~ê

¾gzZì ;gÈ H {zžce *
ƒØ Ãá Zz ä™™f Z åE<XÅ

kZÐ vZ6gîm!
gzZ ~C
Ù ªž @! ì ;g™™f » ]Z f x
Xìg ì‡m»

„zg¨~ VzÅvZ

:ì ~
å tŠ •
á gZ
9äô ×# Ö] oûÊô ]æû†ö Ó$ ËøiøŸø æø äô ×# Ö] ðô Ÿø• oûÊô ]æû†ö Ó$ Ëøiø0

H: „zg¨~ vZŠpgzZ z™ H„z g¨~ VzÅvZ L L
ÐZ ä ã]Z X á^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏ`nfÖ]( ¼‰æŸ] oÊ oÞ]†f_Ö] )

ó Xó z™

( ì c
Šg Z Œ
ی

Ð ~ yZ • M
 Y Gg !
g !
~ ]Zg gzZ yŠ Ž gñZ {z

X
*™ ZŠ Z ]» \¬vZ 6yZ gzZ kˆZ » VzÅvZ ì q
Z

LZ ¤
Z y¨
Z ~ X• D W,Z µZñ Ä ~ V[
äa

:Z Ð
L y!
i Å kZ6gî•‚" Â}™Š c
ÃVzÅvZ6
zZ
: 6gîÆ wV ! N Yƒ ~g Y p ÖZÆ óv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

90

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

gzZ ‰
Ü z Æò îSÔVƒ ìg Y s§ÅKZ
 \W é

™7cg » KvßÆ k0
k WÆ \Wž BŠ \W
ìg Î’ ~• b§ÅVzŠç'NŠŽz!
Æ äƒ ðgzZìg

Ã\Wä vZž HkˆZ » ]!
kZ Lä \W H •

! ì c
â•
Û yˆZ Z (H6\W™}Š e
Z@

• Dƒ VZzŠ VZzg65 ZgÆ~ ~h Ç KZ Z
 \W é

ƒ XŠ q » ~h Ç ËOŠ S Ô• ïŠ ð3Š øo FÃ\W
Š

\W H Â ! ì „g Wi ZzWÅ Vâ ÇÐ ~h Ç ËOŠ QgzZ ì

\WgzZ c
â•
Û x ÅZ Z (H6\Wä \¬ vZž eÎLä
! 3g ñXÐ ãâ •
Û *
KZgzZ 3g pôÐ ]U
Š qÃ

• DƒìgNŠ c
ìg| 7c
ìg Í,¸Z
 \W é

Vñ¸gzZ VlÔ Vß²i Ô ]U
Š q Ô !
z Ô[cÔà ‚µÃ\W

]!
kZ Lä \W H ÂX ì @
ƒ DÌ» Vz¸ÅÝb6
H6\W™ â •
Û pôÐ yZ Ã\Wä vZž H kˆZ »

! ì Hx ÅZ

ÃVzÅ ]+Z [gvZ xŠC
Ù Ž y¨
Z {z ì h ( Î
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

91

Xì @
™kˆZ » ]*
ˆZ yZÆvZ6§ñC
Ù gzZì ‚
gŠ c
6+Š Ô à ¥pÔ 4gHz ¡}Xì 3gi ZâÐZ ä vZ Ð
" vŠ {z´Æ yZ gzZ ðZ Ð V6gzZ V:WÔ #
Ö /Z

Xì ~gz¢ *
ÑO]» \¬ vZ6yZ X ?g Ñ
: ì ò Z¤
Š •
á g Z » 1vZ wÎg

 ñ 7¬Š sf `gŠ ™NŠ ÃòŠ W{Ši ¤Ë¿Ž L L

: ì Lg pôÐ öâ i WkZ {z

o×FÂø oûßô ×ø–$ Êøæø ä´eô Õøø¡jøeû ]^Û$ Úô oûÞô ^Êø^Âø pû„ôÖ$ ] ä×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø0
÷ nû –ôËûiø Ðø×øìø àûÛ$ Úôù †õnû %ô Òø

s¬Ð q kZ= ä T• cvZ kZ =°x ÓL L

Ð ¹ ñƒ G Za LZ ä kZgzZ H 2N ~ T ~Š
( Œ: ~èF)
( 69 : s Z²ÑZ )

ó Xó Œ¤= 6VÍß

: ì ~g !
Š•
á g ZgzZ

— $ #   ™

ó Xó ƒ Y 0
! x» ?ž @
z™ HŠ c
ÃVzÅvZ : L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

92

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ˆyWŒ
Û è»~ { â C
Ù

: å c
â•
Û Ã 5 z/0vZ†ä 1 *™Ñ
( Š ƒ ZŠ1Z )
9†õ`û •ø oûÊô áø•†û ÏöÖû] ]- †ø Îû]ô0
ó Xó ™ J 7yWŒ
Û å~ ¹ L L

i ún•
Û ÙCžìti§ » ä™ »ˆ yWŒ
Û Zg7 ~ { â C
Ù

yŠ V- Ô ,™]zˆÅ ],g e Ái Z Áˆ Æ kZ c
¬Ð

Ù ¤
C
ZgzZ Xσ ]zˆÅ}g0
Z ª],ä~ ]ZggzZ
q
Xì Yƒ »ˆyWŒ
Û Zg7 ~ V⊠MÂñY H b§ÏZ izg

~Ŭ Ð äÎ

ì y% -7» Vƒ ¬Š sf `gŠ¬ Ð äÎ
( ~g g ) 9^nø uû]* æø l
ö çûÚö ]* Ü$ `ö ×# Ö] ÔøÛô‰û^eô0 é

ó Xó Vƒ @
ƒ {0

igzZ @
%B‚Æ x *
}¾~ ! vZ} Z L L

~y
WQgzZ ,g â 7
Y ~ yZÆ™ ‰Z ÃV¿VâzŠ é

V¿KZn ƒ J
V˜ ˆ Æ kZ Ô ³7'gÎ&

gzZ ,™ qzÑÐ }n gzZu LZ X ,¢6ŸLZÃ

g !
& (ZgzZX ,¢ÃV¿6{ áZzt ‚Æ Ÿ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

93

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

X ,™
!W é
: ì V- ~ g
u¤ÅT³7ÏÆZ îG
G
( ~g g)

kZƒõq
ZÐ s§ÅvZ ]Zg ~g‚á|7ÐZ òŠWŽLL

( ~gg )óXó @

W7d
Œ
Û ÆkZy-gzZ ì Lg @
™ ãZôÅ

áûžô äö Ãö Êø…û ]* Ôøeôæø oûfôßûqø köÃû •øæø hôù…ø ÔøÛô‰û^eô0 é
^`ø ¿ûËøuû^Êø ^`ø jø×û‰ø…û ]* áûžôæø ^`ø Ûûuø…û ^Êø oûŠôËûÞø køÓûŠøÚû ]*
( ›Ô ~g g ) 9àønû vôÖô ^’$ Ö] Õø•ø ^fø Âô ä´eô ÀöËøvûiø ^Ûøeô
_ ) U CZ ä ~B‚Æ x *
}¾ ! [g}÷} Z L L

¤
Z X ÇVƒ VZÐZ ( „B‚Æ a) }¾gzZì 3g ( 6
:ZzÐZ ä ¤
ZgzZ *
™3g6kZ  1™Hà bzg ~÷ä

LZ ÂB‚Æ T *
™«™B‚Æ q ÏZ ÅkZ Â c
Š N
ß
ó Xó ì @
™«™ÅVzÈ (

^`ø iö^ÛøÚø ÔøÖø ^aø^Ê$ çøiø køÞû]* æø oûŠôËûÞø køÏû×øìø ÔøÞ$ žô Ü$ `ö ×# Ö]ø0 é
^`ø Öø †û Ëô Æû^Êø ^`ø j$ Úø ]* áûžôæø ^`ø ¿ûËøuû^Êø ^`ø jønû nø uû]* áûžô ^aø^nø vûÚø æø
ø Öö^* ‰û]* oûÞôù žô Ü$ `ö ×# Ö]ø
( › ) 9èønø Êô ^Ãø Öû] Ô

ÐZ „ ÂgzZ H Za ÃyY ~÷ ä —" ! vZ } Z L L

Z X Ï0
¤

i Å kZgzZ ]ñÅ kZì n }¾Ô Ç}™]¯

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

94

c
Šg â ÐZ ä ¤
ZgzZ *
™«™Å kZ  3g {0

iÐ Z ä Â

@
™ wZÎ » s¬ Ð •~ ! vZ } ZX *
™ ]nÅ kZ Â
ó óX Vƒ

: ³
7 ¬Štû%&™ÄgnÆg Äg LZB; Vc
ZŠ CZ é
9Õ•ø ^fø Âô &öÃø fû iø Ýøçûmø Ôøeø ]„øÂø oûßô Îô Ü$ `ö ×# Ö]ø0
LZ ÂZ
 *
X Ð [Z± LZ yŠ kZ = ! vZ } Z L L
( ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z )

ó Xó Ç ñVZÃVzÈ

û% 34gzZä×Ö ‚ÛvÖ] û% 33Ôä×Ö] á^vf‰ û% 33 é
( ›Ô ~g g )

X -7†fÒ] ä×Ö]

X• ` Y G `gŠ ~ VžÅˆ Æ i úZ
Z ¯Æ ]¤yZ : ^â
Æ V¸œ ( 100) -7û%Î » ]¤yZž ì t q
Z Ð ~

 -7û%Î » ]¤yZžì t ~uzŠ gzZ ( › ) X ì '
¼
Z'
( zâ 0Z ) X ì '
Z'Æ äÎ |
 gŠ ( 100)~

ÜûÓøÊø ^Þø]æø•æø ^Þø^ËøÒøæø ^Þø^Ïø‰øæø ^ßøÛøÃø ›û]* pû„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø0 é
ø æø äö Öø oøÊô ^Òø Ÿø àûÛ$ Úô
( ›)
9pæôç+ Úö Ÿ
c
ö …gzZ c
î…ä T• c vZ kZ =°x Ó L L

ðÃq• vß Ä :X ~Š( …gzZ Š
ƒ °» …gzZ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

95

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ó Xó ÑZz ¶Š( ðÃ:gzZì ÑZz ä™e
ñ

š
ô …û ªøÖû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] †ø ›ô^Êø éô •ø ^`ø Ž$ Ö]æø gônû ÇøÖû] ÜøÖô ^Âø Ü$ `ö ×# Ö]ø0é
Ôøeô ƒöçûÂö]* køÞû]* Ÿž$ ô äø ÖFžô Ÿ$ áû]* ‚ö`ø •û]* äö Óønû ×ô Úø æø ðõ oû•ø Øùô Òö h$ …ø

Íø†ôjøÎû]* áû]* æø äô Òô †û •ôæø áô^_ønû Ž$ Ö] †ôù•ø àûÚô æø oûŠôËûÞø †ôù•ø àûÚô
( ~èF
ÔŠƒ ZŠ1Z ) 9Ü×ô ŠûÚö oÖFžô åö †$ qö]* æû]* ] ð÷ çû‰ö oûŠôËûÞø o×FÂø

Xì [ g*~g » f ZÆ x •
á z ðÀF» kZgzZ ¬Št : ^â

Ôønû Öøžô pû†ôÚû ]* kö•ûç$ Êøæø Ôønû Öøžô oûŠôËûÞø köÛû×ø‰û]* Ü$ `ö ×# Ö]ø0 é
^rø×ûÚø Ÿø Ôønû Öøžô è÷fø aû…ø æ$ è÷fø Æû…ø Ôønû Öøžô pû†ô`û ¾ø lö^+ røÖû]* æø
køÖûˆø Þû]* pû„ôÖ$ ] Ôøeô^jøÓôeô kößûÚø • Ôønû Öøžô Ÿ$žô ÔøßûÚô ^røßûÚø Ÿøæø
( ›Ô ~g g)
9kø×û‰ø…û ]* pû„ôÖ$ ] Ôønùô fôßøeôæø
nç CZgzZc
Š™áZj}¾ÃÑ LZ ä ~ ! vZ} Z L L

s§~¾X c
Š }Š ~ {C ~¾Ã1 KZ gzZc
Š™Š4}¾
{C s§„ ~¾gzZ ñƒ Dge Ð •gzZ ñƒ D™Ég

6[Â kZ ~¾ ~Xì ( Å ä™ Ýq ]•gzZ ä0
ó Xó 5ä Â& Ì6Ñ}¾gzZ ~g@
Z ä ÂŽ Vƒ c
Ñ yZZ

^ßøe$ …ø Üônû ¿ôÃø Öû] •ô†û Ãø Öû] h$ …ø æø Äôfû Š$ Ö] lôçFÛFŠ$ Ö] h$ …ø Ü$ `ö ×# Ö]ø0 é
éô ]…ø çûj$ Ö] ÙøˆôßûÚö æø pçFß$ Ö]æø gùô vøÖû] ÐøÖô ^Êø ðõ oû•ø Øùô Òö h$ …ø æø
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

96

køÞû]* ðõ oû•ø Øùô Òö †ôù•ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* áô^Îø†û ËöÖû]æø Øônû rôÞû¬ôÖû]æø
ðº oû•ø Ôø×øfû Îø ‹ønû ×øÊø Ùöæ$ ªøÖû] køÞû]* Ü$ `ö ×# Ö]ø ä´jô nø ‘ô^ßøeô „ºìô•

‹ønû ×øÊø †ö aô^¿$ Ö] køÞû]* æø ðº oû•ø Õø‚øÃû eø ‹ønû ×øÊø †ö ìô«Öû] køÞû]* æø
˜
ô Îû]ô ðº oû•ø ÔøÞøæû•ö ‹ønû ×øÊø àö›ô^fø Öû] køÞû]* æø ðº oû•ø ÔøÎøçûÊø
( ›)

9†ôÏûËøÖû] àøÚô

^ßøßô Æû]* æø àømû ‚$ Ö] ^ß$ Âø

! [gÆ x¶²} Z ! [gÆ Vâ • W]‚} Z ! vZ } Z L L

! á Zz äh M ÃâgzZ äZŠ } Z ! [gÆ qC
Ù gzZ}g ø } Z

ÑÆ q kZC
Ù ~ ! áZz äg @
Z ÃyWŒ
Û gzZ gZ Ô ]Zg Â} Z

} Z Xì 3g ñ ä ÂÃ ã%
 Å T Vƒ @
W~ { C ~¾Ð
W „ ÂgzZ X 7q ðì Ð • : Ô ì wzZ „  ! vZ
y
ðÃ6zZ Ð •Ôì C
Ù ª „ ÂgzZX 7q ðÈ }¾ :Ôì

s§ ~g ø X 7q ðÃ}gz }¾ì í!
„ ÂgzZ X 7q
ó Xó }Š™"™wïÐ ~M…gzZ}Š™ ZŠ Z£Œ
ÛÐ

}g!
ƤÅXX-7»]c
WzŠ ~y
WÅ >ÂZ >gÎ é
: ì Š•
á gZ » 1 x™Z wÎg~

ó Xó • CYƒ °»t ÐZ á| 7~ ]Zg¹Z ¿Ž L L
( ›Ô ~g g )

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

97

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

Xì s %Z » Y f~ kZ ?ì HŠ Z%óÐ äYƒ °» L

• ë ‰gzZ• CY ƒ °» Ð éZ x ªžì I » ‰

VâzŠ {gÃè ä ‰gzZ• CYƒ °» Ð ÑgzZ ðZ'
ÙC ž
( ò~z‡ZXg »f ÑZ )

X • n Š Z% ãç

: ì V-~ g
u¤ÅT -7» yz•
Û ÃZ >gÎ é
ó Xó ì ] Y Z'
Ð uÑ]gÎt L L

Å yZ ä I¯ZgzZì ¹ 9ÐZ ä Áq Ô yx0Z Ô £Z Ô ~èF
Ô Š ƒ ZŠ 1Z )

( ì c
Šg Z Œ
Û ŒÐZ ä ã]ZgzZv0ZgzZ X ì ÅkZñ

X ñÎçz!
žì Ìt <
q
Z Ð ~ VžÅ äÎ é
žì ~ g
uq
Z

( ›Ô ~gg) ó Xó z™ 1™çz Âz™{Š Zg Z » äW6
_ ?Z
 LL

X ñÎ6U N ZŠžì Ìt <
q
Z b§ÏZ é
:ì ~
å tŠ •
á gZ

( ›z ~g g ) ó Xó *
Y 4 6U N ZŠ LZQ' L L

XÇgn Æ g Äg N ZŠB; Vc
ZŠ CZžì t <
q
Z é

nÆg Äg LZB; Vc
ZŠ CZ ÂDÎZ
 1vZ wÎg
( Š ƒ ZŠ1Z )

Xf
Äg

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

98

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

:ì ~
å tŠ •
á g Z :á h Ä_ CZ¬ Ð äÎgzZ é

h ÄÐZ Âì e *
Î6_ LZ Z
 ¿ðÃÐ ~ ? L L

ó ó ! c
W H6kZˆÆ äYÆ kZžx¥7ÐZèYá
( ›Ô ~g g )

žì t 4žì I » ò~zâx â Z 0Æ Vƒ ¬Š Ñ!
{gÃè

Ɖ
Ü ¤ KZ Ân ƒ: (Z ¤
Z Ô ñ7ÃVƒ ¬Š x ÓyZ y¨
Z
Xá| 7ì Y| 7N ¬Š ë ZŽ Ð ~ yZ ._

Å yŠÉ 7„Å’ Å ]Zg sÜN ¬Š t ž ìg Š c

Ù {z • ˆÅ™f g
C
Š q Z Ž 0Æ yZèY Ô • ÌÅ’

yŠ y¨
Z¤
ZgzZ XÃ]Zg c
ƒÃyŠ ì e • ~ }g !
Æ’

{gÃè Â ì w©» VÍß ÒZž 6ƒ @
Îû%zŠ ~ ]ZggzZ
zŠ h
'
× Ð "7Æ Vƒ ¬Š yZXì Yƒ ¿û%zŠ 6Vž

: • DƒÝq Z
Z ¯

x ÓÅ]Zg {z6Y ¯ ÏZgzZì @
Y W~ «™ÅvZ y¨
Z a
Xì @
Y $ÐÑÆ y-gzZ V:W

ÀÂ6kZ Ô®
 ¤Z ÅkZÔ™fÆvZ x !Z » yŠÆ y¨
Z b
Xì @
ƒ6© ÂÅkZgzZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

99

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

ÇZŠŠ c
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

100

~{Šc
iÐ1000~ ]ZggzZ yŠ

‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi