You are on page 1of 24

Paaralan

Guro

GRADE 5
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na
Tala ng Pagtuturo)

Petsa at Oras

Lunes
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
B. Pamantayan sa pagganap
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang PangMag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
B. Paghahabi sa layunin ng aralin

FRANCISCO ORINGO SR. ELEMENTARY SCHOOL
MAY ANN C. BUSTAMANTE

Martes

Miyerkules

Baitang/Antas THREE
Asignatura
Markahan
Huwebes

Biyernes

Naipamamalas ang pagunawa sa kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao at pagganap ng mga inaasahang hakbang, pahayag at kilos para sa kapakanan at ng pamilya
at kapwa
Naisasagawa nang may disiplina sa sarili at pakikiisa sa anumang alituntuntunin at batas na may kinalaman sa bansa at global na kapakanan
Nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng
mabuting pagtanggap/pagtarato sa mga katutubo at mga dayuhan
paggalang sa natatanging kaugalian/paniniwala ng mga katutubo at dayuhang kakaiba sa kinagisnan
(EsP5P – IIc – 24)
Paggalang Sa Kapuwa Tao

TG Q2 Aralin 3
LM Q2 Aralin 3

TG Q2 Aralin 3
LM Q2 Aralin 3

TG Q2 Aralin 3
LM Q2 Aralin 3

TG Q2 Aralin 3
LM Q2 Aralin 3

TG Q2 Aralin 3
LM Q2 Aralin 3

kuwaderno, sagutang papel,
larawan
Alamin Natin (Day 1)
Paano mo maipapakita ang
pagmamalasakit
sa
iyong
kapwa?
1. Ipabasa sa mga mag-aaral
ang kwentong “Paggalang
sa
mga
Katutubo
at
Dayuhan”

kuwaderno, sagutang papel,
larawan
Isagawa Natin (Day 2)
Itanong
kung
ano
ang
napagaralan kahapon.

kuwaderno, sagutang papel,
larawan
Isapuso Natin (Day 3)
Itanong kung ano ang
napagaralan kahapon.

kuwaderno, sagutang papel,
larawan
Isabuhay Natin (Day 4)
Itanong kung ano ang
napagaralan kahapon.

kuwaderno, sagutang papel,
larawan
Subukin Natin (Day 5)
Itanong kung ano ang
napagaralan kahapon.

1. Ipasagot sa mga mag-aaral
ang Gawain 1 sa Isagawa Natin
sa
Kagamitan
ng
magaaral. Talakayin ang
mga
kasagutan.
Subuking
palabasin mula sa mga magaaral ang
kaalaman nila
tungkol sa karapatang pantao
na dapat igalang batay sa
ipinakilalang
larawan
sa
Gawain 1

1. Tulungan ang mga magaaral na gawin ang nasa
Isapuso natin sa kagamitan ng
mag-aaral. Tumawag
ng ilang magbabahagi ng
sagot saklase. Iproseso ang
kanilang sagot.

Pasagutan ang gawain sa
1.
Isabuhay natin sa kagamitan
ng mag-aaral.

Ipahanda sa mga mag-aaral
ang
sagutang
papel.
Ipasagot ang subukin natin
sa kagamitang ng magaaral
Iguhit sa patlang ang kung
ang pangungusap ay
nagpapakita ng paggalang
sa mga katutubo at mga
dayuhan at
kung
hindi. Gawin ito sa inyong
kwaderno.
1. Ipaghanda ng miryenda
ang mga dayuhan o
katutubo sa inyong tahanan.
2. Pakitunguhan o tratuhin

Tunghayan ang larawan.
Bigyan ng pansin ang mga
nagaganap na eksena sa
larawan. Ano ang
iyong magiging diyalogo kung

Week 3 | Page 1

ikaw ang ay isasa taong nasa
larawan.

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin

“Paggalang sa mga Katutubo at
Dayuhan”
Isang umaga, habang
sabay-sabay kumakain ang
pamilya Reyes ibinalita ni Mang
Ramon na makakaroon sila ng
pagtitipon ng mga kasamahan
niya sa trabaho. Ang ilan sa mga
ito ay dayuhan. Kaya binilinan
niya si Aling Rosa na
maghanda para sa mga
ito.
“Inay. sasama
po ako bukas sa palengke” wika
ni Andrea. “Hay naku anak wag
na, alam mo naman napakasigip
sa palengke dahil maraming tao”
,sagot ni Aling Rosa.
Kinabukasan
maagang naghanda si Aling
Rosa para mamalengke hindi rin
napigilan ang pagsama
ni Andrea.
Habang sila ay
papasakay sa pampublikong
sasakyan, nagulat si Andrea sa
kanyang
nakita
pagkasampa sa dyip “Inay bakit
ganun po ang kanilang suot?
Bakit
ganoon po ang kulay
ng kanilang mga ngipin
at balat? Pinagtatawanan po sila
Inay,
wika ni Andrea”. “Anak
ang tawag sa kanila ay mga

Sa Gawain 2, tulungan ang
mga mag-aaral na bumubuo ng
dalawangpangkat. Ibigay ang
mga panuto at ipaliwanag ang
gawain ng bawat pangkat.
Bigyan ng sapat na oras ang
bawat pangkat na maisagawa
ang gawain.
Makilahok sa iyong pangkat.
Tumulong upang magawa o
mabuo ang gawain ng
bawat pangkat.
Maghanda para sa
pagtatanghal o pagbabahagi.
Pangkat 1- Bumuo ng
isang dula-dulaan, pagbabalita,
pagkukwento o pantomina
upang maipakita ang
paggalang sa pamamagitan ng
mabuting pagtanggap/pagtarato
sa mga katutubo at
mga dayuhan.

Pangkat 2- Bumuo ng
isang dula-dulaan, pagbabalita,
pagkukwento o pantomina
upang maipakita ang
paggalang sa pamamagitan ng
paggalang sa natatanging
kaugalian/ paniniwala ng mga
katutubo at dayuhang kakaiba

ng maayos ang mga
panauhing katutubo at mga
dayuhan sa ating paaralan.
3. Pagtawanan ang mga
katutubong nakikita sa
lansangan.
4. Huwag pansinin ang mga
anak ng inyong bisita dahil
hindi mo maintindihan \ ang
kanilang lingguwahe.
5. Igalang ang karapatan ng
bawat tao
Iguhit sa patlang ang
kung ang
pangungusap ay nagpapakita
ng paggalang sa mga
katutubo at mga dayuhan at
X kung hindi. Gawin ito sa
inyong kwaderno.
1. Ipaghanda
ng miryenda ang mga
dayuhan o katutubo sa inyong
tahanan.
2.
Pakitunguhan o tratuhin ng
maayos ang mga panauhing
katutubo at mga
dayuhan sa ating paaralan.
3. Pagtawanan
ang mga katutubong nakikita
sa lansangan.
4. Huwag
pansinin ang mga anak ng
inyong bisita dahil hindi mo
maintindihan \ ang kanilang
lingguwahe.
5. Igalang ang
karapatan ng bawat tao

Basahin ang sitwasyon at
sagutin ito sa harap ng klase
ng buong husay.
1. Ang tatay mo ay kapitan ng
inyong
baranggay.
Nagkaranas ang sa inyong
lugar ng matinding
hagupit ng bagyo, kaya
maraming kabahayan ang
napinsala. Ang mga
tulong at donasyon ay sa
inyong bahay pumapatak.
Biglang
may
dumating
na
mga
dayuhan/katutubo
na
naninirahan din sa inyong
baranggay, sila ay
humihingi
ng
tulong
sa
kanilang sinapit. Ano ang
gagawin
mo
kahit
alam hindi mong hindi mo sila
kilala?
2. Nagdiriwang ng
kapiyestahan sa inyong lugar,
napakaraming mga mangyan
ang nanlilimos upang
sila ay may makain. Hindi
maganda nag kanilang
pananamit at sila ay
madudungis.
Ipagtatabuyan
mo ba at sisigawan sila?

Basahing mabuti ang mga
sitwasyon.
Sa sagutang papel,
lagyan ng tsek (/ ) ang
patlang kung ito ay
nagpapakita ng paggalang
sa mga katutubo at mga
dayuhan at ekis (x) kung
hindi.
______1. May sumasayaw
na katutubo sa parke, uuwi
na dapat ang ate mo pero
tumigil muna siya at
masayang nanood sa
ginagawa ng mga katutubo
at nagbigay ng konting
tulong.
______2. Pinagsabihan ng
nanay mo ang mga batang
nanunukso sa mga batang
Mangyan na
nakaupo sa parke upang
magpahangin.
______3. May dayuhan na
nagtatanong ng direksyon
sa mga kabataang
nakatambay sa harapan ng
tindahan ni Aling Mameng,
pinagtawanan lamang nila
ito at hindi sinabi ang
tamang direksyon.
Week 3 | Page 2

May mga Hapon na pumunta sa inyong paaralan upang magbigay ng tulong sa kakulangan sa pasilidad. Napakaraming hinanda ng pamilya Reyes para sa mga bisita. Dumating na ang araw ng pagtitipon ng kaniyang tatay Ramon. habang papauwi na sila nkita nilang muli ang mga katutubo na sumasayaw sa parke. Gusto nilang maipatikim ang mga pagkain ng Pilipino sa Week 3 | Page 3 . Lagi na lang tinutukso ng iba mong mga kaklase ang hitsura ni Rollen. kaya huwag mong tutularan ang mga tumatawa sa kanila ha. “Salamat po Inay. Dahil siya ay anak ng Negro. Laking pasasalamat ng inyong paaralan.katutubo. iba talaga silang manamit kumpara sa atin. sabi bi Andrea” sa kinagisnan. ngayon po ay naiintindihan ko na po na dapat igalang ang kaugalian ng mga katutubo o dayuhan sa ating saan mang lugar dahil ito po ay isa sa kanilang kaugalian na hindi natin maaaring pakialamanan o baguhin. paliwanang ni Aling Rosa”. Pagkatapos mamili ng ni Aling Rosa at Andrea. wika ni Aling Rosa”. Bakit? ______4. Kayang inyong seksyon ay naatasang mag presinta ng sayaw at awit para sa mga bisita. sumasayaw po sabi ko kanina isa yan sa nakaugalian at tradisyon na nila. Sasabihin ko din po yun sa aking mga kamag-aral. Nakaugalian na nila kung paano sila manamit at kumilos dahil yun ay kanilang tradisyon ay nakagisanan. marapat lang na igalang natin ito. doon din bumaba ang mga katutubo. Inay pasensya na po. Napakaraming bisita at ang ilan sa mga ito ay mga dayuhan. sagot ni Andrea” Nakarating na sila sa palengke. “Inay ayun po sila. ______5. di bat itinuturo yun sa inyong paaralan? Saka ang paggalang sa kapwa tao ay mahalaga dahil ang bawat isa sa atin ay may karapatan. “Opo.

At sobra silang natuwa sa pamilya Reyes na magandang pagtanggap sa kanila. nagawa pa din nito na makipaglaro sa mga anak na kasama nito. Ipasagot sa kanila ang mga tanong pagkatapos ng kuwento. Kinabukasan. Tulungan ang mga mag-aaral na unawain ang kuwento. Nagpaasalamat ang mga ito sa maayos na pagtnggap at pag aasikaso sa kanila. Nagulat si Aling Rosa at Andrea sa anunsiyo ng isang lalaki dahil ang kanila palang ipinagdiriwang ay ang promosyon sa kompanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang tatay. Masayangmasasaya sila. Bigyan sila ng pagkakataon na Week 3 | Page 4 .mga dayuhan. magbalik-tanaw sila sa kanilang mga nagging karanasan na katulad ng kuwento. paalis na ang mga bisitang nagpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Masayang Masaya si Andrea dahil nalaman pa niya na ang ilan sa kanyang mga kalaro ng dayuhan ay sa kanila magpapalipas ng gabi. at pinahiram ng kanyang damit ng matapunan ang isang bata ng sorbets sa damit. kahit nahihirapan sa pag-unawa sa salitang Ingles ng ilang bisita ng kanyang tatay. Sarap na sarap naman ang mga bisita lalo n ang mga dayuhan. Sa pamamagitan ng teoryang kontrukstibismo. Pinakitunguhan niya ng maayos ang mga kalaro. 2. Si Andrea.

Sino-sino ang bumubuo ng Pamilya Reyes sa kwento? Ibigay ang kanilang mga pangalan. Subuking palabasin ulit ang mga dapat tandaan tungkol sa paggalang sa mga dayuhan. hitsura at gawain? Bakit? 5. Kung ikaw si Andrea. 1. ano ang gagawin mo sa mga bisita ninyong dayuhan? At ano ang mararamdaman mo kung nakakita ka ng mga katutubo? E. kakailanganin mong tulungan ang mga magaaral gamit ang karanasan at kaalaman at ilapat ito sa pamamagitan ng duladulaan. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at pagalalahad ng bagong kasanayan #1 Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa kwento: Suriin ang pagtatanghal batay sa rubric na nasa ibaba. Sino-sino ang mga bisita ng pamilya Reyes? 6. Kailangan ba natin pagtawanan ang ibang tao kung may kakaiba man sa kanilang kilo. Sa bahaging ito ay ay magkakaroon ng pagpapalalim ng konsepto ng paksa. Ikaw ang magsilbinbg tagapamagitan ng mga magaaral. Sikaping masabi ng mag-aaral ang kahalagahan nito upang mapanatili natin ang pagiging isang mabuting Pilipino na marunong tumanggap o tumarato ng maayos sa mga katutubo o dayuhan. Kakailanganin silang gabayan at gamitin ang social learning na teorya sa tulong ng guro Week 3 | Page 5 . 2. pagbabalita. pagkkwento o pantomina. Saan pupunta sila Aling Rosa at Ana kinabukasan ng maaga? Bakit? 3. Sino ang nakita/nakasabay nila Andrea sa pampublikong sasakyan? Ipabasa sa mga mag-aaral ang Tandaan natin sa kagamitan ng mag-aaral Sila ay magkakaroon ng mas malalaim na talakayan at pagpapalitan ng kuru-kuro.ibahagi sa klase angkanilang mga naging karanasan sa paggalang sa mga dayuhan.Para saan ang pagpupulong o pagtitipon na kanilang isinagawa? 7. 4. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Ano ang natutunan o nakuha ninyong magandang aral sa kwento Sa bahaging ito.

Paglalapat ng aralin sa pang-arawaraw na buhay Igrupo ang mga bata. F. Ang paggalang sa kapwa at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Week 3 | Page 6 . ipagpatuloy mo ang pagpapakita ng pagagalang sa mga dayuhan. Paglalahat ng Aralin 3. G. Sabihin: Sa puntong ito. kung ano ang nais mong gawin sa iyo ay siya ring gagawin mo sa iyong kapuwatao. Ipatanghal ito sa klase. Hikayatin ang mga mag-aaral na may mga hindi pa nasusubukang gawin na nagpapakita ng paggalang na subukan din ang mga ito. Ito ay hindi lamang naipapakita sa salita kundi sa kilos at gawa. Hayaan silang magbigay ng kuro-kuro ukol sa kahalagahan ng paggalang sa kapwa tao. Paglinang sa Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Mahalaga ba ang paggalang sa mga katutubo at mga dayuhan? Ipaliwanag. Kakailanganing gamitin ng mga mag-aaral ang kanilang creative thinking upang makalikha sila ng duladulaan. Sabi nga. Maaaring magbigay ng takdang aralin kung kinakailangan para sa susunod na aralin. Pagkatapos ng pag pagtatanghal ay iproseso ang kanilang ginawa at gamitanng pamantayan o rubrics na makikitaan sa Kagamitan ng mag –aaral. H. Ito ay isang hakbang sa pagkakamit ng isang mapayapang pamayanan.pagbabalita.sapagbibigay ng direksyonat sapauli-ulit nilang paggawa upang sa pagtatanghal ay maging maganda ang kakalabasan. pagkukwento at pantomina. TANDAAN NATIN Ang paggalang sa kapuwa-tao ay natutuhan natin mula sa pagkakabata. Sa panahon Pagkatapos ng mga magaaral sa Gawain muli itong iproseso at tulungan silang pagnilayan ang kanilang mga sagot. Kapag iginagalang ng lahat ang kaniyang kapuwa tiyak walang magkakagalit dahil nirerespeto ang karapatang pantao.

I. dahil khit sino pa man sila kaisa natin sila.na tayo ay makakasalamuha ng mga dayuhan o mga katutubo dapat natin silang tanggapin at tratuhin ng maayos. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. D. J. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Ang kanilang mga kaugalian na kinagisnan ay atin din galangin sapagkat doon sila nasanay at ang bawat isa sa atin a may sariling karapatan. MGA TALA VI. Anong kagamitan ang aking nadibuho na Week 3 | Page 7 . Isulat ito sa kalahating bahagi ng papel Bakit mahalagang pakitunguhan natin nang may pagtanggap ang mga dayuhan? Paano mo tatanggapin ang mga dayuhan sa inyong komunidad? Magbigay ng 5 mga Gawain na iyong gagawin. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. B. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Matuto tayong magbigay-halaga sa mga dayuhan at mga katutubo. Pagtataya ng Aralin Bakit kailangan galangin natin an gating kapwa tao? Ipaliwanag ang iyong sagot sa limang pangungusap. Maaring pagbigayin ang mga mag-aaral ng iba pang paraan ng pagtanggap sa mga dayuhan at mga katutubo. PAGNINILAY A. V. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nararapat lamang na tayo ay matutong gumalang sa bawat isa. Binabati kita! Maari ka ng tumuntong sa susunod na aralin. Karagdagang Gawain para sa takdangaralin at remediation Maaring sabihin sa mga magaaral na bigyan ang mga tauhan ng paglalarawan batay sa magandang pagpapahalaga na ipinakita nito.

nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? \ GRADE 5 DAILY LESSON LOG School Teacher Teaching Dates and Time Monday FRANCISCO ORINGO SR. Content Standards B. ELEMENTARY SCHOOL MAY ANN C. Learning Competencies/Objectives Write for the LC code for each Week 3 | Page 8 . BUSTAMANTE Tuesday Wednesday Grade Level Learning Area Quarter Thursday THREE 2ND Friday I. Performance Standards C. OBJECTIVES A.

II. Other Learning Resources IV. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. CONTENT III. Establishing a purpose for the lesson C. Textbook pages 4. PROCEDURES A. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Week 3 | Page 9 . Teacher’s Guide pages 2. LEARNING RESOURCES A. Review previous lesson or presenting the new lesson B. Presenting examples/instances of the new lesson D. References 1. Learner’s Materials pages 3.

Evaluating learning J. Making generalizations and abstractions about the lesson I. Developing mastery G. Discussing new concepts and practicing new skills #2 F.E. Additional activities for application or remediation Week 3 | Page 10 . Finding practical applications of concepts and skills in daily living H.

Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. REFLECTION A. No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80%. D. B. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? Week 3 | Page 11 .V. REMARKS VI. No. No. E. Did the remedial lessons work? No. of learners who continue to require remediation. of learners who earned 80% in the evaluation. C. of learners who have caught up with the lesson.

2016 V-Matulungin: 7:50-8:30 and V-Masunurin: 10:25-11:15 Tuesday Wednesday Grade Level Learning Area Quarter Thursday FIVE MATHEMATICS V SECOND Friday I. Content Standards Week 3 | Page 12 .G. What innovation or localized materials did I use./discover which I wish to share with other teachers? GRADE 5 DAILY LESSON LOG School Teacher Teaching Dates and Time Monday DAKILA ELEMENTARY SCHOOL REYNALDO B. PACLETA SEPTEMBER 5-9. OBJECTIVES Create Problems (with reasonable answers)Involving Addition and Subtraction of Decimal Numbers Including Money A.

Other Learning Resources IV. Performance Standards M5NS-IIc-109. chart of word problems. number line Flashcards with whole and decimal numbers. colored papers. Teacher’s Guide pages 2.1. crayons. chart of word problems. chart of word problems. activity cards. marking pen. chart of word problems. activity cards flash cards. activity cards flash cards. grid paper. grid paper. activity cards flash cards. activity cards. 10 by 10 grid (transparent plastic). Create Problems (with reasonable answers)Involving Addition and Subtraction of Decimal Numbers Including Money Visualize multiplication of Decimals Using Pictorial Models Multiplies decimals up to 2 decimal places by 1 to 2 digit whole numbers.1. LEARNING RESOURCES A. chart of word problems. marking pen. grid paper. Flashcard. charts. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel.110 M5NS – IId – 111. 10 by 10 grid (transparent plastic). charts. Create Problems (with reasonable answers)Involving Addition and Subtraction of Decimal Numbers Including Money TG pp LM pp TG pp LM pp TG pp LM pp TG pp LM pp TG pp LM pp flash cards. activity cards flash cards. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Flashcard.2 M5NS-IIc-109. assessment sheet or chart flash cards. colored papers. charts. M5NS-IId. Multiplies decimals with factors up to 2 decimal places. activity cards C. assessment sheet or chart flash cards. crayons. 10 by 10 grid (transparent plastic). colored papers. PROCEDURES A. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel.Creating Problems (with reasonable answers)Involving Addition and Subtraction of Decimal Numbers Including Money B. marking pen. Flashcard. number line Flashcards with whole and decimal numbers.1 M5NS – IId-111. activity cards flash cards. assessment sheet or chart flash cards. Learning Competencies/Objectives Write for the LC code for each II. CONTENT III. Establishing a purpose for the lesson Week 3 | Page 13 . number line Flashcards with whole and decimal numbers. activity cards. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. Review previous lesson or presenting the new lesson B. Learner’s Materials pages 3. chart of word problems. Textbook pages 4. References 1. crayons.

grid paper. 10 by 10 grid (transparent plastic). number line Flashcards with whole and decimal numbers. 10 by 10 grid (transparent plastic). cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. activity cards. charts. chart of word problems. colored papers. chart of word problems. marking pen. colored papers. number line Flashcards with whole and decimal numbers. activity cards. colored papers. number line Flashcards with whole and decimal numbers. chart of word problems. activity cards. charts. assessment sheet or chart flash cards. chart of word problems. 10 by 10 grid (transparent plastic). activity cards flash cards. assessment sheet or chart flash cards. REMARKS VI. grid paper. crayons. Flashcard. chart of word problems. activity cards flash cards. Discussing new concepts and practicing new skills #1 flash cards. Presenting examples/instances of the new lesson D. number line Flashcards with whole and decimal numbers. marking pen. Flashcard. Flashcard. colored papers. Flashcard. Evaluating learning J. activity cards flash cards. crayons. chart of word problems. activity cards. Flashcard. marking pen. grid paper. marking pen. crayons. chart of word problems. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. charts. activity cards flash cards.C. colored papers. activity cards flash cards. assessment sheet or chart flash cards. assessment sheet or chart flash cards. chart of word problems. activity cards flash cards. 10 by 10 grid (transparent plastic). grid paper. crayons. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. chart of word problems. chart of word problems. marking pen. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. assessment sheet or chart flash cards. chart of word problems. number line Flashcards with whole and decimal numbers. 10 by 10 grid (transparent plastic). Making generalizations and abstractions about the lesson I. chart of word problems. activity cards. activity cards. assessment sheet or chart flash cards. colored papers. chart of word problems. Developing mastery G. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. Additional activities for application or remediation V. Finding practical applications of concepts and skills in daily living H. grid paper. activity cards flash cards. grid paper. charts. number line Flashcards with whole and decimal numbers. REFLECTION Week 3 | Page 14 . Flashcard. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. marking pen. marking pen. 10 by 10 grid (transparent plastic). cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. activity cards flash cards. activity cards. marking pen. charts. crayons. 10 by 10 grid (transparent plastic). colored papers. activity cards flash cards. charts. Discussing new concepts and practicing new skills #2 F. activity cards flash cards. activity cards flash cards. activity cards E. assessment sheet or chart flash cards. Flashcard. crayons. activity cards flash cards. cube/dice with numbers and activity sheet Multiplication wheel. 10 by 10 grid (transparent plastic). charts. activity cards flash cards. chart of word problems. assessment sheet or chart flash cards. number line Flashcards with whole and decimal numbers. chart of word problems. crayons. activity cards flash cards. grid paper. charts. colored papers. grid paper. number line Flashcards with whole and decimal numbers. Flashcard. activity cards. chart of word problems. crayons. activity cards flash cards.

What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80%. of learners who earned 80% in the evaluation. D. No. 2016 V-Masunurin: 9:45-10:25 and V-Matulungin: 11:15-11:55 Baitang/ Antas Asignatura Markahan 5 MAPEH 5 Ikalawa Week 3 | Page 15 . of learners who have caught up with the lesson.A. No. B. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. No. PACLETA SEPTEMBER 5-9. of learners who continue to require remediation./discover which I wish to share with other teachers? GRADE 5 DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala ng Pagtuturo) Paaralan Guro Petsa/ Oras DAKILA ELEMENTARY SCHOOL REYNALDO B. C. E. Did the remedial lessons work? No.

Scketches natural or man made places in the community with the use of the complientary colors. Understand basic concepts regarding sex and gender Participates and assesses perfomance in physical activities The learner demonstrates health practices for self care during puberty based on accurate and scientific information Describe the Philippines physical activity pyramid. Identifies the importance of natural and historical places in the community that have been designated as world heritage site. Mga Pahina sa Kagamitang PangMag-aaral MONDAY TUESDAY Recognizes the musical symbols and demonstrates understanding of concepts pertaining to melody. color. complimentary colors.I. TG Quarter 2 Week 3 TG Quarter 2 Week 3 TG Quarter 2 Week 3 TG Quarter 2 Week 3 LM Quarter 2 Week 3 LM Quarter 2 Week 3 LM Quarter 2 Week 3 LM Quarter 2 Week 3 FRIDAY Week 3 | Page 16 . Pamantayan sa pagganap C. Accurate performance of songs following the musical symbols pertaining to melody indicated in the piece. Miag-ao Church. Identifies the symbols : sharp #. Old Houses in Vigan. Eg (rice terraces in Banaue. NILALAMAN III. Paoay Church. emotional and social change during puberty. landscape of Batanes. space. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan II. THURSDAY of of Demonstrates understanding of the different concern and management strategies during puberty. Mga Pahina sa Gabay ng Guro 2. Demonstrates understanding of lines. The learner describe the physical. Sanggunian 1. flat b and natural Daw/paint signiicant or important historical places. LAYUNIN A. Calao Caves in Cagayan. and the right proportion of parts. Pamantayang Pangnilalaman B. and harmony through painting and eplains/illustrates landscapes of important historical places in the community (natural or manmade) using one point perspective in landscape drawing. KAGAMITANG PANTURO A. Ilocos Norte and Torogan in Marawi) WEDNESDAY Demonstrates understanding participation in and assessment physical activity and physical fitness.

paano mo mailalarawan ang natural o arkitektural na pagkagawa nito? Punan ang patlang. at Kagamitan ng Mag-aaral sa Arts V Yunit II pp. Ang ilan sa mga gawaing nagpapahusay ng kasanayang ito ay ang______. Tsart ng mga gawain. Pahanayin ang mga bata. Magpakita ng mga larawan sa mga bata ng ibat ibang tradisyunal na paniniwala tungkol sa pagdadalaga at pagbibinata. Aringgindingginding” at “Bakya Mo Neneng” ) 1. Kilala ba ninyo kung sino ito? 1. Week 3 | Page 17 . Ang pagkakaroon ng lakas at tatag ng kalamnan ay mahalaga dahil______________________________ . LeronSinta”.tsartngiskorng“Leron.) Sagutin ang mga katanungan. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin B. ituro ang pakaliwa. Sa mga napuntahan na ninyong lugar o gusali. Iparinig ng guro ang mga so-fa syllable napataas at pababa. 155-156. Ano ang ibat – ibang paniniwala at pamahiin tungkol a. 1. pito. Magpanood ng isang video na may kinalaman sa mga pamahiin tungkol sa pagdadalaga at pagbibinata. 7-8 3. Paglalahad: Pagpapakita ng mga likhang-sining ng mga bantog na pintor. c. cartolina/bond paper. Iba pang Kagamitang Panturo IV. WOMEN WORKING IN 3. krayola o oil pastel. Nocturnal Emissions. Leron Sinta. Pagkakaroon ng Regla. 1. Tingnan ninyo ang larawan. Magkaroon ng talakayan na may kaugnayan sa mga kilos na nagpapakita ng agility (liksi). Ipakita ang larawan ni Fernando Amorsolo. Tingnan kung nakasusunod ang mga bata. (Hal. Kung papupuntahin sa kanan. 1. “Bakya Mo Nenenng” at “Tunay Na Ligaya” larawan ng mga bantog na manlilikhang-sining sa bansa at ang kanilang obramaestra. Paghahabi sa layunin ng aralin C. 274-275. 4. Paghudyat gamit ang pito. Circumcision o Pagtutuli Maaring marinig sa isang awita ngpataas at pababangtuno (pansininang musical score ng “Leron. buklod o hulahoop Rhythmic Ipagawaangmgabataang echo clap ayonsanakasaadna rhythmic pattern. Ulit-ulitin ito sa loob ng limang minuto.” “Aringgindingginding” . 2. PAMAMARAAN A. ituro kung ang mga bata ay hahakbang pakaliwa o pakanan. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin CD player. Umawit at Gumuhit 5 pp. 155-157. b. ruler. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Kapaligirang Pilipino 4 pp.Umawit at Gumuhit 4 pp. Mga Pahina sa Teksbuk 4. cone. lapis. tugtugin.Isaalang-alang ang konsepto ng mirror-image para sa mga bata.

Anong dibuho ang inyong nabuo? 2. Ipaliwanag ang pamamaraan ng paglaro. Pagtatalakay ng bagong konsepto at pagalalahad ng bagong kasanayan #1 a. Paano nagkakaiba ang istilo ng bawat isa? 3. Pagkatapos ng gawain. Saanongbahagingawitna “Aringgindingginding” makikitaangpababangtono? c. KATIPUNAN by Carlos “Botong Francisco 4. a. Saanongbahagingawitna “Leron. Ipaalala ang mga pag-iingat na dapat gawin sa tuwing maglalaro. magkaroon ng talakayan o pag-uusap sa isinagawa. Pagkatapos ng gawain. Saanongbahgingawitna “Bakya Mo Neneng” makikitaangpantaynatono? E. Ano-anong elemento ng sining ang inyong ginamit? 4. Ipasagot sa mga bata ang “Pagusapan Natin” sa LM. Kaninong likhangsining ang inyong naibigang sundin? Bakit? 3. LeronSinta” makikitaangtonongpataas? b. Naibigan ba ninyo ang inyong ginawa? Ipagawa ang larong nasa LM. May pagkakaiba ba ang kanilang mga gawa? 4. Magkaroon ng palitan ng Kuro kuro tungkol sa ibat-ibang tradisyunal na paniniwalang pangkalusugan na may kinalaman sa pagdadalaga at pagbibinata Ipaliwanag ang kasanayang ginamit sa pagsasagawa ng mga gawain.A RICE FIELD by Fabian de la Rosa 2. Ipagawa ang gawain na nasa LM na “Gawin Natin”. Paglinang sa Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) 1. Sa palagay ninyo may kinalaman ba ang kanilang pinagmulang probinsiya sa kanilang likha? Bakit? Pangkatin sa anim ang mga bata. Itanong: 1. Paano n’yo napabilis natapos ang inyong gawa? 5. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 F. Sino-sino ang mga bantog na manlilikhang-sining sa ating bansa? 2. Bawat grupo ay magplano ng istilo o pamamaraang gamitin sa paggawa ng kanilang naisip na dibuho. Ipatukoy ang mga kasanayang nililinang sa gawain at itanong ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga gawaing katulad nito. Week 3 | Page 18 . Palawakin ang mga sagot ng mga bata. D. Gagawa sila ng isang dibuho na may kinalaman sa kanilang pamayanan. THE TINIKLING by Fernando Amorsolo 3. pag-usapan ang naging karanasan at talakayin ang kasanayan na ginamit sa laro.

2. Ang simbolong sharp ( # ) ay ginagamit upang mapataas ng kalahating tono ang isang natural na nota 2. Ipasagot ang tanong sa LM na “Suriin Natin”. A 4. at pantay sa awiting “Tunay Na Ligaya” Bawat tao ay may kanya – kanyang kakayahan at pamamaraan o istilo sa paggawa. Juan Arellano B. Fernando Amorsolo C. 1. Pagtataya ng Aralin sa mga awiting Tukuyin ang tono ng pataas. Vicente Manansala Pagiging maingat sa sarili at kapwa May maganda bang maidudulot sayo ang mga tradisyunal na paniniwalang pangkalusagan na may kinalaman sa pagbibinata at pagdadalaga. pababa. Paglalapat ng aralin sa pang-arawaraw na buhay Pagpapahalaga bayan H. D 3.G. C Pasagutan ang “Pagyamanin Natin” sa LM. Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng konsepto Maaaring magbigay ng mga gabay na tanong. Sinong pintor ang kilala sa pagpinta ng larawang tila may mga hugis tatsulok na siyang lumilikha ng parang nakaalsa at parang tila nasisinag ang mga bagay na nasa likod? A. Si Victorio Edades ay kilala bilang Ama ng Makabagong Sining sa Pilipinas. Sagot: 1. Paglalahat ng Aralin 1. Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagsulat ng titik ng tamang sagot. Week 3 | Page 19 . Abstract B. C 5. Ang simbolong natural ay nagpapabalik sa normal na tono ng notang pinababa o pinataas. Ang simbolong flat (b) ay nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota 3. I. Ano ang dapat nating gawin sa ating kakayahan? Ano-ano ang pinagkakaiba ng mga likhang-sining ng bawat manlilikha? Panuto: Basahin ang sumusunod na pangungusap. A 2. Anong istilo ng pagpipinta ang kanyang ipinapakita sa kanyang mga likha? A. Carlos Francisco D.

Jose Blanco D. D. Karagdagang Gawain para sa takdangaralin at remediation Magbigay ng iba pang halimbawa ng mga awiting may #. Fernando Amorsolo Maghanap ng likhangsining ng mga bantog na pintor sa Pilipinas at ipakita ito sa klase bukas. Jose Blanco J. at natural na tono. Marami sa kanyang likhang-sining ay hango sa mga mga tanawin sa bukid. Sino sa mga sumusunod na mga pintor ang gumagamit ng makatotohanan at makabagong pamamaraan ng pagpinta? A. PAGNINILAY A. Victorio Edades B. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. Kilala siya sa kanyang istilo ng “folk realism”. Fernando Amorsolo C. V. MGA TALA VI. Vicente Manansala B. B. 5. 3. Sinong pintor ito? A. Fabian de la Rosa C. Pasulatan ang Fitness diary. b. Carlos Francisco 4. Victorio Edades D. magagandang mukha ng Pilipina at mga karaniwang ginagawa sa bukirin. Kapanayamin ang isang Brgy. Bilang ng mga-aaral na Week 3 | Page 20 . Jose Blanco B.Makatotohanan Distorted Proportion Myural C. Carlos Francisco D. Ipasulat ang kahalagahan ng ginawang gawain na may kaugnayan sa kaliksihan ng katawan. Fabian de la Rosa C. Sinong pintor ito? A. Health worker o mga eksperto sa kalusugan ukol sa mga usaping pangkalusugan na pinagdadaanan ng mga nagdadalaga at nagbibinata.

Natutukoy ang mga paraan ng pagsasaayos ng mga payak na sirang damit. nasusunod ang iskedyul ng paglilinis at pag-aayos ng sarili Naipapamalas ang pangunawa sa kaalaman at kasanayan sa “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili. Naisasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at B. Nasasabi ang mga kagamitan at wastong paraan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Naisasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at Naipapamalas ang pangunawa sa kaalaman at kasanayan sa “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa aralin. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. 2016 / 2:05-2:55 Martes 1. Pamantayan sa pagganap DAKILA ELEMENTARY SCHOOL REYNALDO B. 2. 2.Nakikilala at naalis ang mantsa sa tamang paraan A.Naisasagawa ang wastong paraan ng paglalaba. D.napaghihiwalay ang puti at di kulay 3. Naiisa-isa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang katawan. Naisasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at Week 3 | Page 21 . Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? GRADE 5 DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala ng Pagtuturo) Paaralan Guro Petsa at Oras I. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. naipapakita ang wastong pamamaraan sa paglilinis at pag-aayos.Napangangalagaan ang sariling kasuotan 2. Miyerkules 1. PACLETA SEPTEMBER 5-9. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G.Naisasa-ayos ang payak na sirang damit sa pamamagitan ng pananahi sa kamay. Naipapamalas ang pangunawa sa kaalaman at kasanayan sa “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili. 3. 2. LAYUNIN 1. Naisasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at Baitang/Antas 5 Asignatura HOME ECONOMICS 5 Markahan IKALAWA Huwebes Biyernes 1.Naisasagawa ang pagsusulsi ng ibat-ibang uri ng damit. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ang pangunawa sa kaalaman at kasanayan sa “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili. 3.nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C.

gawaing pantahanan na nakakatulong sa pagsasaayos ng tahanan. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin 1. Itanong sa mga mag-aaral: 2.Pagpapakita ng ibat-ibang uri ng damit.Itanong sa mga mag-aaral: “Ano ang unang dapat gawin bago simulan ang paglalaba? “Kailan dapat isuot ang bawat kasuotan? “Alam ninyo ba ang wastong pagsasaayos ng sirang damit gamit ang pananahi sa kamay? ‘’Alin sa mga ito ang ginagamit ninyo sa arawaraw? “ Alin sa mga ito ang ginagamit ninyo isang beses C.____ Quarter 2 Week 3 pp. Paghahabi sa layunin ng aralin Panggabay na Tanong: Panggabay na Tanong: Panggabay na Tanong: Balik Aral Ukol sa Pagsasaayos ng sirang Kasuotan Panggabay na Tanong: 1. gawaing pantahanan na nakakatulong sa pagsasaayos ng tahanan.Pagpapakita ng ibat-ibang pansarili at pampamilyang kagamitan tulad ng suklay.____ Quarter 2 Week 3 pp. Mga Pahina sa Kagamitang PangMag-aaral 3. D. 2. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Quarter 2 Week 3 pp. Sanggunian 1.____ Quarter 2 Week 3 pp. PAMAMARAAN A. KAGAMITANG PANTURO A.Anong ginagawa ninyo kapag ang suot ninyong damit ay marumi? 1.____ Quarter 2 Week 3 pp. sepilyo.____ Quarter 2 Week 3 pp. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan EPP5HE-Oc-7 EPP5HE-Oc-6 EPP5HE-Oc-6 EPP5HE-Oc-5 II.Ano ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsasaayos ng mga sirang kasuotan? 1.gawaing pantahanan na nakakatulong sa pagsasaayos ng tahanan.Anu –ano ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pag-aayos ng sarili? Pagganyak: Pagganyak: Pagganyak: Pagganyak: 1. Iba pang Kagamitang Panturo Mga gamit sa paglalaba.Magpakita ng maruruming damit. tsart Manila paper at pentel pen Mga gamit sa pagsusulsi Mga personal na gamit sa pag-aayos ng sarili IV. 1.____ Quarter 2 Week 3 pp.____ EPP 5 pp 15-20 EPP 5 pp 20-22 2. Itanong sa mga mag-aaral: 2. gawaing pantahanan na nakakatulong sa pagsasaayos ng tahanan. Pagtatalakay ng bagong konsepto at pagalalahad ng bagong kasanayan #1 mga Week 3 | Page 22 .Itanong sa mga mag-aaral: 2. NILALAMAN III. bimpo tuwalya atbp.Ano ang tamang paraan ng pangangalaga ng damit? 1. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Balik Aral Ukol sa Tungkulin sa Sarili Balik Aral Ukol sa Pangangalaga sa Kasuotan Balik Aral Ukol sa Pangangalaga sa Kasuotan B. C.Anu-ano ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? 2.Pagpapakita ng mga punit gamit ang mga retaso at halimbawa ng wastong pagsusulsi ng sira at pagtatagpi 1. Mga Pahina sa Teksbuk 4.____ Quarter 2 Week 3 pp. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B.nail cutter.

sa isang linggo? E.Gawin ang LINANGIN NATIN sa LM pahina_ Pagpapangkat ng Klase: 1. D. Bigyang puna kung tama ang ginawang hakbang. Pagtataya ng Aralin Ayusin ang mga hakbang sa paglalaba ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Karagdagang Gawain para sa takdangaralin at remediation Tumulong sa bahay sa paglalaba ng mga damit.Bigyan ng strips ng cartolina na may nakasulat (tingnan sa TG sa pahina _) Ano ang kahalagahan ng wastong kaalaman sa tamang paglalaba? I. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pagtalakay ng ALAMIN sa LM sa pahina__ Gawin ang Gawain A Basahin at unawain ang sitwasyon nasa Alamin Natin ng LM pahina__ Isagawa ang ALAMIN NATIN sa LM sa pahina_ Pagpapangkat sa klase: 1. PAGNINILAY A. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa Week 3 | Page 23 .Bigyan ng Task Card ang bawat pangkat 2. B. ( A-E ) tingnan sa TG pahina__ Sagutan ang GAWIN NATIN sa LM pahina__ Bakit mahalagang malaman ang wastong kaalaman sa pagsasaayos ng damit sa pamamagitan ng pananahi sa kamay? Anu-ano ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsasaayos ng mga sirang kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay Sagutan ng GAWIN NATIN na nasa LM sa pahina ____ J. Paglinang sa Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) G.Gawin ang LINANGIN NATIN sa nasa LM sa pahina_ Bakit dapat pangalagaan ang mga kasuotan? Gawin ang GAWAIN A sa TG sa pahina_ Pag-ayos ng mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang salita (tingnan sa TG pahina__ F. Paglalapat ng aralin sa pang-arawaraw na buhay PAGPAPALALIM NG KAALAMAN Paghahati sa pangkat: 1. Paglalahat ng Aralin Bakit kailangang sundin ang tamang pamamaraan at kagamitan sa paglalaba? Pagtalakay ng LINANGIN NATIN sa LM sa pahina__ Gawin ang Gawain B: Pagkilos ng mga piling magaaral ng wastong paraan ng pagsasagawa ng mga ss: Paliligo Paglilinis ng ngipin atbp. Tingnan sa TG sa pahina_ Paano mo isasabuhay ang magagandang kaugalian natutunan sa pag-aayos sa sarili? Anu-ano ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? Sagutan ang GAWIN NATIN sa LM sa pahina __ Gawin ang PAGYAMANIN NATIN sa LM sa pahina __ V. MGA TALA VI. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. Sagutan ang PAGYAMANIN NATIN sa LM sa pahina__ Sagutan ang PAGYAMANIN NATIN sa LM sa pahina __ H.

remediation E. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Week 3 | Page 24 . Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F.