You are on page 1of 24

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI
SEVĠYE 6

REFERANS KODU/11UMS0163-6

RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 1

Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6)
Ulusal Meslek Standardı

11UMS0163-6 / 02.11.2011 / 00
Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI

Seviye:

6I

Referans Kodu:

11UMS0163-6

Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar):

Türkiye Personel Yönetimi Derneği
(PERYÖN)

Standardı Doğrulayan Sektör
Komitesi:

MYK ĠĢ ve Yönetim Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/
Sayı:

02.11.2011 Tarih ve 2011/72 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

20.12.2011-28148 (Mükerrer)

Revizyon No:

I

00

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye altı (6) olarak belirlenmiĢtir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 2

yönetimi ve geliĢtirilmesi ile ilgili politika oluĢturma. pozisyona veya kadroya yükseltilmesini. Ġġ DEĞERLEME: Bir organizasyonda yapılması gereken iĢler arasındaki önem ve zorluk farklılıkları veya benzerlikler dikkate alınarak sıralanmasını ve objektif bir ücret-değer iliĢkisinin kurulmasını sağlayan tekniği.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02. örgütleme. TERFĠ: Bir kuruluĢta çalıĢan iĢgücünün statü. PRĠMLĠ ÜCRET: ÇalıĢanlara aldıkları sabit ücretin dıĢında daha çok ve daha verimli çalıĢmayı özendirmek amacıyla verilen ek ücreti. BĠREYSEL PERFORMANS: ÇalıĢanların bireysel baĢarılarının ve belirli bir zaman süresindeki davranıĢlarının değerlendirilmesi ve ölçülmesini. yetki. ÜCRET: Bir kimseye bir iĢ karĢılığında iĢveren tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutarı. ĠNSAN KAYNAKLARI (ĠK): Organizasyonda rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının istihdamı. BANT ARALIĞI: Aynı kademedeki ücret aralığını. beceri ve sorumluluk bakımından daha üst seviyede boĢalan veya yeni oluĢan bir iĢe. © Mesleki Yeterlilik Kurumu. KURUMSAL PERFORMANS: Organizasyonun belirlediği hedeflere belirli bir zaman süresinde ulaĢmasının etkinlik ve verimlilik kriterlerine göre ölçülmesi ve değerlendirilmesini. ÜCRET YÖNETĠMĠ: ĠĢ kapsamındaki görevlere ve performansa bağlı olarak çalıĢanın ücret veya maaĢ düzeyinin göreceli olarak belirlenmesini. DEĞĠġKEN GELĠR (PRĠM): ÇalıĢanın sabit gelirine ek olarak aldığı ek kazançların yüzdesini. planlama. ulaĢım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karĢılamaya yetecek ücreti.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. PERFORMANS: Belirlenen amaçları elde etmenin etkinlik düzeyi ve verimliliğini. konut. ücret. giyim. SĠMGELER VE KISALTMALAR ASGARĠ ÜCRET: ĠĢçilere normal bir çalıĢma günü karĢılığı ödenen ve iĢçinin gıda. sağlık. yükümlülük. 2011 Sayfa 3 . yönlendirme. ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı. ĠSG: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği’ni.11. BÜTÇE: Bir kuruluĢta kaynakların hangi yatırımlara veya etkinliklere ne oranda kullanılacağını gösteren planları. KADEME: ĠĢ analizi ve iĢ değerleme çalıĢmaları sonucunda oluĢan iĢ değerinin seviyesini. No TERĠMLER. koordinasyon ve denetleme faaliyetlerini içeren disiplini.

2011 Sayfa 4 .Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.11. © Mesleki Yeterlilik Kurumu. No YAN HAKLAR: Sabit/baz ücrete ek olarak iĢveren tarafından yapılan maddi veya maddi olmayan nitelikteki menfaat ve ödemeleri ifade eder.

..............................................................5. DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME ...............2.............. 7 2.................... 18 3.................... 9 3............11.............. MESLEK TANITIMI . 2011 Sayfa 5 ......... Meslek Tanımı...2...6........................................ ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları ........................................................................................ 2..................................................................................... 18 3.......... 9 3.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02.............................2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev................................... No ĠÇĠNDEKĠLER 1................................................ GĠRĠġ ................................................ 7 3................................................... 7 2................. Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler ............................. 18 ÖLÇME......3.............................................................................................. 4......1......... Güvenlik ve Çevre ile Ġlgili Düzenlemeler .. 20 © Mesleki Yeterlilik Kurumu.................... Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ...........................................4.......... Bilgi ve Beceriler ............... 7 2............ Kullanılan Araç............... 6 2.....................................1.. 7 2.............................. Gereç ve Ekipman ... Görevler... ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri ..................................... 8 MESLEK PROFĠLĠ ......... Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat .............................................................................4..... Sağlık......................................... 7 2.........................3.................. Tutum ve DavranıĢlar .

No 1. ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından hazırlanmıĢtır. © Mesleki Yeterlilik Kurumu. Görev. sektördeki ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢleri alınarak değerlendirilmiĢ.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. 2011 Sayfa 6 . MYK ĠĢ ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıĢtır. Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardı.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02.11. GĠRĠġ Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardı 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin KuruluĢ.

tüzük. iĢ sağlığı ve güvenliği ile çevreye iliĢkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde. Görevi ve projeleri dolayısıyla veya çalıĢanlarla etkin iletiĢim kurmak amacıyla © Mesleki Yeterlilik Kurumu. yeterli aydınlatma sistemine sahip.5. bütçe.4. bölüm yöneticileri ve kuruluĢ dıĢındaki insan kaynakları tedarikçileri ile iletiĢim halindedir.) özellikte olması gerekir. gerekli iletiĢim imkânlarını sunan alt yapıya sahip (internet bağlantısı. iĢletme politikalarına ve varsa toplu iĢ sözleĢmesi hükümlerine bağlı olarak sistemi kayıt altına alan. finans. ergonomik ofis araç ve gereçleri ile donatılmıĢ. Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6). muhasebe. MESLEK TANITIMI 2. Meslek Tanımı Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6). 2. 2. kuruluĢ içindeki tüm çalıĢanlarla.1. kalite. yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır. Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi. faks vb. 2011 Sayfa 7 . Güvenlik ve Çevre ile Ġlgili Düzenlemeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü Ġlkyardım Yönetmeliği Ayrıca.3. tüzük. yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır. mevzuata. ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) ofis ortamında çalıĢır. No 2. 2. Grev ve Lokavt Kanunu 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ayrıca.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02. iĢ değerleme çalıĢmalarını yürüterek ücret ve yan haklar sistemini kuran. ÇalıĢma ortamının.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.2. iĢ sağlığı ve güvenliği ile çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun. iĢyeri hekimi gibi diğer birim çalıĢanları ile koordineli olarak çalıĢır.11. havalandırma-ısıtma-soğutma sistemlerini içeren. değiĢken gelir sistemini kuran ve uygulayan. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 2423 (Personel ve Kariyer Ġle Ġlgili Profesyonel Meslek Mensupları) 2. telefon. meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun. Görevlerini yaparken insan kaynakları bölümündeki diğer çalıĢanların yanı sıra. hukuk. bütçeleme ve raporlama faaliyetleri ile mesleki geliĢimine iliĢkin faaliyetleri yürüten nitelikli kiĢidir. Sağlık. iĢ sağlığı ve güvenliği.

mağaza vb) bulunması ve farklı yerleĢim yerlerinde bulunan birimlerde alacağı görevler amacıyla seyahat etmesi gerekebilir. Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) çalıĢmalarını daha çok takım halinde yürütür. 2.6. © Mesleki Yeterlilik Kurumu.11. çalıĢtığı mekânın riskleriyle karĢı karĢıya kalabilir.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02. kaza ve yaralanma riski az olmakla beraber kuruluĢun farklı bölüm ve birimlerinde çalıĢması gerektiğinde veya seyahat gerçekleĢtirdiğinde. 2011 Sayfa 8 . Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler Mesleğe iliĢkin diğer gereklilik bulunmamaktadır. No zaman zaman kuruluĢun diğer bölümlerinde (fabrika.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. Genellikle ofis ortamında görev yaptığı için mesleki hastalık. atölye.

2 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalıĢmalara katılır. A.2 A BaĢarım Ölçütleri ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin faaliyetleri uygulamak A.2.2 Acil çıkıĢ veya kaçıĢ ile ilgili periyodik eğitimlere. ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Görevler Kod Adı ĠĢlemler Kod Adı Kod Açıklama A. çalıĢmalara ve tatbikatlara katılır.3. No 3.1.1 Acil durumlarda çıkıĢ veya kaçıĢ prosedürlerine uygun hareket eder.2 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını yetkililere veya gereken durumlarda kuruluĢ dıĢındaki ilgili kurum/kuruluĢlara bildirir. Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak A.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02. Görevler.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuata ve iĢyeri kurallarına uymak A.3.2 ÇalıĢma ortamının iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki kural ve talimatlara uygun olduğunu kontrol eder.2. A. 2011 Risk etmenlerini azaltmak Acil çıkıĢ prosedürlerini uygulamak Sayfa 9 . MESLEK PROFĠLĠ 3.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaĢılması için.4. A.1 ÇalıĢma esnasında karĢılaĢtığı risk etmenleri veya karĢılaĢabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder.4.4 © Mesleki Yeterlilik Kurumu.1. A.1. A.1 Tehlike durumlarında acil durum prosedürlerine göre önlem alma çalıĢmalarına katılır. A.11.3 A. iĢ yerinin düzenlediği eğitimlere veya iĢyeri dıĢındaki kurum/kuruĢların eğitimlerine katılır A.

2 ĠĢletme kaynaklarının verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalıĢmalarına katılır.11. B. B.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Görevler Kod Adı ĠĢlemler Kod B. plastik vb.1.3.1 B Çevre koruma mevzuatına uygun çalıĢmak 11UMS0163-6 / 02.2. metal.3 © Mesleki Yeterlilik Kurumu. 2011 BaĢarım Ölçütleri Adı Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak ĠĢletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek Kod Açıklama B.2 ÇalıĢırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalıĢmalarına katılır. B.1 Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.3 DönüĢtürülebilen malzemeyi kağıt. B. B.4 ÇalıĢtığı alanlarda bulunan tehlikeli ve zararlı atıklar ile dönüĢtürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. özelliklerine göre ayırarak gerekli sınıflandırmayı yapar.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.2.) tasarruflu ve verimli bir Ģekilde kullanır. B. B.1.3. sarf malzemeleri vb.1 ĠĢletme kaynaklarını (enerji. No B.2 Eğitimler sonucunda öğrendiklerini uygular. B. Sayfa 10 .1.2.2.2 B.1 Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalıĢmalara katılır.3 ĠĢ süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalıĢmalarına katılır.

3.3 © Mesleki Yeterlilik Kurumu. C.2 ĠĢletmenin kalite yönetim ve hizmet gereklilikleri ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılır.1 ĠĢletmenin hizmet kalite standartlarına uygun prosedürlerin oluĢturulmasında amirine yardımcı olur.3 Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerilere göre mevcut bilgi ve becerilerini güncelleyerek yenilikleri uygular. C.1 Süreçlerle ilgili yasal mevzuatı takip edip uygulamak Sorumluluğundaki süreçlerin güncel yasal mevzuata ve kuruluĢ prosedürlerine uygunluğunu kontrol eder.2 Mevzuat/prosedür değiĢimlerine göre sorumluluğundaki süreçleri güncelleyerek ilgili çalıĢanları bilgilendirir. C.2. C. 2011 Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek Yapılan çalıĢmaların kalitesini denetlemek Sayfa 11 .2. C.11. C.2 C. kalite sistemine ve kuruluĢ prosedürlerine uygunluğunu sağlamak 11UMS0163-6 / 02.2 Sorumluluk alanlarında saptanan hataların ortadan kaldırılmasını sağlar.1. C.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Görevler Kod C Adı Süreçlerin yasal mevzuata.1 Süreç. No ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Açıklama C.2.3.1.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.1 C. araç-gereç ve malzemelerin standartlara uygunluğunu denetler.

2.2.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Görevler Kod Adı ĠĢlemler Kod D.) ĠK yazılımında aynı paralelde çalıĢması için ilgili verilerin kaydının yapılmasını sağlar.1 D 11UMS0163-6 / 02. yan hak talepleri vb. D.2 Ücret yönetimi süreci ile ilgili olarak tanımlanmıĢ ĠK süreçlerinin (değiĢken gelir sistemi.1.1. D.1 Tüm ücret yönetimi sürecine ait tanımların (ücretler. pozisyon açma.2 © Mesleki Yeterlilik Kurumu. 2011 BaĢarım Ölçütleri Adı Sistem yönetimi ile ilgili veri giriĢ faaliyetlerini gerçekleĢtirmek Sistem yönetimi ile ilgili veri güncelleme faaliyetlerini gerçekleĢtirmek Kod Açıklama D.2 Sürece uygun olarak değiĢikliklerin ĠK bilgi sistemini güncellemek için gerekli veri giriĢini yapar.1 Ücret yönetimi sürecine bağlı değiĢiklikleri takip eder.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. kademe yapısı) ĠK yazılımında uygulamaya paralel olarak veri giriĢini yapar.11. Sayfa 12 . No Ücret yönetimine iliĢkin bilgi sistemleri yönetimini sağlamak D. D.

1. yan haklar. No BaĢarım Ölçütleri Adı Kod Açıklama E.2. değiĢken gelir.4 Piyasayı yakından takip ederek büyüme ve makro ekonomik göstergeler ve kuruluĢ verileri doğrultusunda personel maliyet bütçe senaryolarını oluĢturur. değiĢken gelir oranları. E. E.1.11.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. vergi oranları.2 Bütçeye girdi teĢkil edecek verileri (iĢgücü planı. E.1 Bütçe parametrelerini (dönemsel ücret ve yan hak değiĢim oranları.1. E. personel devir oranı.) öngörür. E.2. yasal tazminat taban ve tavan değerleri. asgari ücret. kuruluĢ üst yönetiminin onayına sunar ve talep durumunda gerekli düzenlemeleri yapar.2 © Mesleki Yeterlilik Kurumu. terfi ve görev değiĢimleri vb.1 E 11UMS0163-6 / 02.) toplar.2 Personel maliyet gerçekleĢmelerinin bütçesi ile uyumuna ait analiz ve yorumları üst yönetime raporlayarak gerekliği görüldüğü durumda revize bütçe çalıĢması yapar.3 Toplanan veriler ve öngörülen bütçe parametreleri doğrultusunda bütçe dönemine ait personel maliyetini (baz ücret. yasal karĢılıklar) hesaplar. fazla mesai oranı vb. Personel maliyet bütçesini hazırlamak Bütçeleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek E.1.1 Personel maliyet gerçekleĢmelerini periyodik olarak takip eder ve personel bütçesi ile uyumunu kontrol eder. 2011 Personel maliyet bütçe gerçekleĢmelerini takip etmek Sayfa 13 .Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Görevler Kod ĠĢlemler Adı Kod E.

kıdem bazlı. F. yetkinlik bazlı vb.4 ĠĢ değerleme faaliyetleri sonucunda belirlenen yönteme göre bant veya kademe yapısının oluĢturulmasını sağlar.2 F.1.4 Belirlenen kuruluĢ ücret ve yan haklar sistemi doğrultusunda mevcut durum analizi yapar.1 Üst yönetim ile beraber kuruluĢ yapısına uygun ücret ve yan haklar politikasının belirlenmesinde stratejik rol alır.1.2 Uygun iĢ değerleme yönteminin seçilmesinde stratejik rol oynar.1 F 11UMS0163-6 / 02.) belirlenmesi çalıĢmalarını yürütür. elde edilen verilerin üst yönetim ile paylaĢılmasını ve gerekli onayların alınmasını sağlar. F. 2011 Ücret ve yan haklar sisteminin belirlenmesini sağlamak Ücret ve yan haklar sistemini kayıt altına almak Kod Açıklama F. kademe.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Görevler Kod ĠĢlemler Adı Kod F.3.2. F.1.1.3 © Mesleki Yeterlilik Kurumu.1.1 ĠĢ değerleme yöntemlerinin araĢtırma faaliyetlerini gerçekleĢtirir.2.2 Ücret ve yan haklar sistemine ait prosedür ve talimatların gerekli güncellemelerini gerçekleĢtirir.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. gerekli onayları alır ve yayınlar. performans ile iliĢkisi. F.3 KuruluĢ ücret ve yan haklar politikası doğrultusunda yan hakların ve hak ediĢ kriterlerinin (pozisyon. F.1 Ücret ve yan haklar sistemine ait prosedür ve talimatları oluĢturur.2 Kademelendirme yapısı ve kuruluĢ ücret ve yan haklar politikası doğrultusunda ücret sisteminin oluĢturulması çalıĢmalarını yürütür.) belirlenmesine yardımcı olur.11. F.3.1. F.5 Kademelendirme yapısı doğrultusunda pozisyonların kademelerinin belirlenmesi çalıĢmalarını yürütür. Sayfa 14 . kademelendirme yapısı ile iliĢkisi.5 Ücret ve yan haklar ayarlamalarına yönelik çalıĢma yöntemlerinin (dönemlerin belirlenmesi. F. F.2. F.2.6 Kademelendirme çalıĢmalarının sonucunda.2. yaĢ vb.3 ĠĢ değerleme çalıĢmalarına katkıda bulunur. No BaĢarım Ölçütleri Adı ĠĢ değerleme çalıĢmalarını yürütmek Ücret ve yan haklar sistemini oluĢturmak F. F. F.

2 Mevcut pozisyonların iĢ değerlemelerini günceller ve yeni oluĢan pozisyonların iĢ değerlemelerini yapar.3.3.3.3 Ġlgili sektör ve gruplarla. kuruluĢ verilerini konsolide ederek veri sağlar. bütçeye yönelik ihtiyaçları ve önerileri sunar. konusunda çalıĢanların ve yöneticilerinin Sayfa 15 . G.2 G 11UMS0163-6 / 02.3 © Mesleki Yeterlilik Kurumu.1 Piyasada kullanılan yöntemleri takip ederek ücret ve yan haklar süreçlerinin iyileĢtirilmesini sağlar.5 Pozisyon bant aralıklarının güncelliğini sağlar.1. G. G.2 Ücret analizleri yaparak.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. pozisyon bazlı ücret kıyaslamaları gerçekleĢtirir. G.2. G. gerçekleĢtirme ve sonlandırma iĢlemlerini ilgili bölümlerle koordine eder.2. G.3. 2011 Ücret ve yan haklar sisteminin güncellenmesini ve çalıĢanlar bazında uygulanmasını sağlamak Kod Açıklama G. G.3.2 Ücret araĢtırmalarına katılmak için. G. G.1 Yönetim kararı doğrultusunda ücret araĢtırmalarına katılır ya da yapılmıĢ ücret araĢtırması raporlarının temin edilmesini sağlar.3.1 ĠĢ değerlemelerinin güncelliğini sağlamak G.3. G. No Ücret araĢtırmalarına katılmak /Ücret araĢtırmalarını temin etmek Ücret ve yan haklar sistemini uygulamak G. G. G.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Görevler Kod ĠĢlemler Adı BaĢarım Ölçütleri Kod Adı G.1. ilgili yöneticilere raporlar ve görüĢlerini alır.4 Belirlenen sistemler doğrultusunda ücret ve yan haklar ayarlama dönem(ler)inde çalıĢanların hak ettiği ücret ve yan hakları tespit eder.9 Belirlenen ücret ve yan haklar bilgilendirilmesini koordine eder.3 Analiz sonuçlarını ve politika ile ilgili değiĢiklik önerilerini yönetime raporlar.8 Belirlenen ve güncellenen ücret ve yan hak bilgilerini özlük iĢlerine aktarır.3.6 Organizasyon değiĢiklikleri ve yeni oluĢan pozisyonlara yönelik pozisyon değerlendirmelerini bant/kademe tanımları doğrultusunda gerçekleĢtirir.1 ĠĢ değerlemelerini organizasyon yapısındaki değiĢiklikler doğrultusunda kontrol eder.3.2. G. ücret ayarlama süreci için prensipleri belirler.11.7 ÇalıĢanlara sunulan tüm yan hakların baĢlatma.

2 H. H. No DeğiĢken gelir sistemini oluĢturmak ve uygulamak H.2 Kurulan sistem ve elde edilen veriler doğrultusunda çalıĢanlar bazında değiĢken gelir tutarlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütür.2 Uygun değiĢken gelir araçlarının seçilmesine katkıda bulunur.1 DeğiĢken gelire esas oluĢturacak verileri (kurumsal.3.1 DeğiĢken gelir sisteminin prosedür ve talimatlarını oluĢturup gerekli onayları alarak yayınlar. bireysel performans sonuçları vb.3 KuruluĢ ücret ve yan haklar politikası doğrultusunda değiĢken gelir araçlarına yönelik sistemlerin oluĢturulması çalıĢmalarını yürütür. H.11. 2011 BaĢarım Ölçütleri Adı DeğiĢken gelir sistemini oluĢturmak DeğiĢken gelir sistemini uygulamak Kod Açıklama H.1. H.4 Belirlenen değiĢken gelirler bilgilendirilmesini koordine eder. DeğiĢken gelir sistemini kayıt altına almak konusunda çalıĢanların ve yöneticilerinin Sayfa 16 .2 DeğiĢken gelir sisteminin prosedür ve talimatlarına ait gerekli güncellemeleri gerçekleĢtirir.1. H.2.1.1 KuruluĢ ücret ve yan haklar politikasına göre değiĢken gelir araçlarını araĢtırır. H.3 Hesaplanan değiĢken gelir bilgilerini özlük iĢlerine aktarır.2. H.1 H 11UMS0163-6 / 02.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.2.) toplar.2. H.3 © Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı ĠĢlemler Görevler Kod Adı Kod H.3.

1 Katıldığı etkinliklerde edindiği bilgi ve becerilerini çalıĢma arkadaĢlarıyla paylaĢır. eğitim vb. 2011 Mesleği ile ilgili yayınları. I.3 ÇalıĢtığı KuruluĢca uygun görülen mesleki/kiĢisel geliĢim etkinliklerine aktif olarak katılır. I. kongre.1.5 Katıldığı eğitimlerde edindiği bilgi ve becerilerini mesleğini icra ederken kullanır.1.2.2 Mesleği ile ilgili etkinlikleri (toplantı. I.1.2 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıĢtığı kiĢilere aktarır.3. I.2 I.2. Sayfa 17 .) sürekli takip eder ve katılım için talepte bulunur. I. I.1 Mesleği ile ilgili geliĢmeleri periyodik-güncel olarak takip eder. I. mesleki ve kiĢisel geliĢim ihtiyaçlarını belirler.1.4 Etkinlik sonunda etkinlikle ilgili rapor hazırlar. seminer.1.2 Mesleki ve kiĢisel geliĢimi için bireysel öğrenme faaliyetlerini gerçekleĢtirir.3 © Mesleki Yeterlilik Kurumu. I.1 GeliĢtirilmesi gereken yönlerini. teknolojik geliĢmeleri takip etmek Uzmanlığı ile ilgili diğer çalıĢanlara bilgi aktarmak Kod Açıklama I.11.1 I 11UMS0163-6 / 02. No BaĢarım Ölçütleri Adı Mesleki ve kiĢisel geliĢimi konusunda çalıĢmalar yapmak Mesleki geliĢime iliĢkin faaliyetleri yürütmek I.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. konferans.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Görevler Kod Adı ĠĢlemler Kod I.3.

kablosuz internet eriĢim cihazları vb. Blu-ray disc okuyucuları vb. tel zımba vb) Ofis araçları (fotokopi makinesi. 6. 2011 Sayfa 18 . telsiz. 5. 3.) ĠletiĢim araçları (telefon. 2. iĢ talimatları. 4. delgeç. 16. 7. toplu / bireysel iĢ sözleĢmeleri vb. 6.11. 14. hesap makinesi kilit sistemi içeren evrak dolabı vb. 3. 7. 4. 12. kalem. 9. 1.) Bilgi ve Beceriler Analitik düĢünme becerisi Ekip içinde çalıĢma becerisi Etkin iletiĢim (kiĢisel. 5. 2. kalite ve ĠSG kurallarına uymak DeğiĢime açık olmak ve değiĢen koĢullara uyum sağlamak Deneyimlerini çalıĢma arkadaĢlarına aktarmak Ekip içinde uyumlu çalıĢmak Genel iĢ etiği kurallarına uygun hareket etmek ĠĢyerindeki çalıĢma prensiplerine uygun hareket etmek ĠĢyerine ait araç.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. VCD. 10. evrak imha cihazı. örgütsel iletiĢim) teknikleri bilgisi ve uygulama becerisi Genel planlama ve organizasyon becerisi ĠK ücret yönetimine iliĢkin bilgi iĢlem programları kullanım bilgi ve becerisi Ġleri iĢ değerleme yöntemleri bilgisi ĠĢ sağlığı ve güvenliği bilgisi ĠĢçilik maliyetleri bilgisi Kalite yönetimi sistemleri bilgisi Mesleğe iliĢkin yasal düzenlemeler bilgisi Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi Raporlama bilgisi Temel bütçeleme bilgisi Temel çalıĢma mevzuatı bilgisi Temel iĢ analizi bilgisi Ücret yönetimi ve sistemleri bilgisi Zamanı iyi kullanma becerisi Tutum ve DavranıĢlar ÇalıĢma zamanını etkili ve verimli kullanmak Çevre korumaya karĢı duyarlı olmak Çevre.3. 4.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 3.2. 3. 8. 1. video kamera. tele-konferans sistemleri. 11. projeksiyon cihazı. prosedürler.) Optik/dijital kaydetme ve görüntüleme cihazları (fotoğraf makinesi. 3. 17. 5. teleks. No Kullanılan Araç. harici bellek vb.) Kaynak ve uygulama dokümanları (genel formlar. gereç ve donanımın kullanımına özen göstermek © Mesleki Yeterlilik Kurumu. 3. Gereç ve Ekipman Bilgisayar ve donanımları (yazıcı. 15. DVD. 2. kiĢilerarası. 11UMS0163-6 / 02. tarayıcı. 9. 1. 6. faks. 13.4. 8.) Kırtasiye malzemeleri (kağıt. CD.

11. 2011 Sayfa 19 . Uygun (sözlü ve sözlü olmayan) iletiĢim becerileri sergilemek © Mesleki Yeterlilik Kurumu. Süreç kalitesine özen göstermek 11.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No 10.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02. Süreçleri iyileĢtirici ve geliĢtirici önerilerde bulunmak 12.

2011 Sayfa 20 .Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02. gerekli Ģartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleĢtirilecektir.11.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. © Mesleki Yeterlilik Kurumu. ÖLÇME. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye iliĢkin iĢlemler Mesleki Yeterlilik. Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme. No 4. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.

ġ. ĠMKB – Personel Müdürü Tuba KARA. 2011 Sayfa 21 . SHL Türkiye – DanıĢman.ġ. Assan Alüminyum San.Hizmetleri LTD. Mondi Grup – Ġnsan Kaynakları Uzmanı Hasan Murat BABADALI. A. Kuzey Kıbrıs Turkcell – Genel Müdür Yardımcısı. – Ġnsan Kaynakları Yönetmeni Mükrime ALPTEKĠN.ġ. A.ġ. ĠliĢkiler Müdürü Özlem ÖZDEMĠR. – Eğitim Uzmanı Meltem FRENDECĠ ÖZGÖDEK. ve Tic. Ġnsan Kaynakları AyĢe ġEKER. Ge Marmara Technology Center Müh. A. Linde Gaz A.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02. – Ġnsan Kaynakları Yöneticisi Pınar Ġnal . Eğitmen 2. Petrol Ofisi A.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. ve Tic. Ġnsan Kaynakları DanıĢmanı Nuray AYTAÇ. Ġnsan Kaynakları Tuğba ÖZKABAKÇI – Serbest ĠK ve Yönetim DanıĢmanı Uğur ZEL. – Genel Müdür Yardımcısı. Net Civata ve Vida San. – ĠK Uzmanı Suna ERKAYA. Assan Alüminyum San. – Kıdemli ĠK Uzmanı Ahmet AMANVERMEZ. Bircan KUTLU. Meslek Standardı Hazırlayan KuruluĢun Meslek Standardı Ekibi Arzu ÜGÜTENER ELMAS – Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Yöneticisi Asena YALINIZ. Öğretim Görevlisi AĢkım BUDUR. Assan Alüminyum San.ġ. Assan Alüminyum San.11. – ĠĢe Alım Sorumlusu Derya GÖNÜLLÜ. ve Tic. Teknosa Ġç ve DıĢ Ticaret A. ve Tic.ġ. Net DanıĢmanlık – Kurucu.ġ. Bilkent Üniversitesi – Ġdari Koordinatör.ġ. A. Finans Emeklilik ve Hayat A. Standard Profil A.ġ. – Ġnsan Kaynakları Yöneticisi Sadiye SEÇĠLMĠġ. Teknik ÇalıĢma Grubu Üyeleri Fırat Emre ĠZ. Ve Tic. Ġlbak Holding – Ġnsan Kaynakları Direktörü Cemil ÖZDEN. No Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1. – ĠK Uzmanı ġebnem ERGÜL. Çağlar Çabuk Eğitim ve Yönetim Hizmetleri – Eğitmen.ġ. – Ġnsan Kaynakları Yöneticisi © Mesleki Yeterlilik Kurumu. – Ġnsan Kaynakları Müdürü Pınar ĠNAL. ġahinler Holding – Ġnsan Kaynakları ve End. – Ġnsan Kaynakları Yöneticisi Figen KARABULUT. A. ĠKPAYLASĠM – Eğitim DanıĢmanı Fırat Emre ĠZ. Profesyonel Koç Esra TÜLÜ.ġ. YenibiriĢ Ġnsan Kaynakları Hizmetleri DanıĢmanlık ve Yayıncılık A.Assan Alüminyum San. MC Ozden Eğitim ve DanıĢmanlık – Ġnsan Kaynakları DanıĢmanı Çağlar ÇABUK. Aġ.

– Ġnsan Kaynakları Uzmanı Özden ASLAN.net Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Marmara Üniversitesi. ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Kariyer DanıĢmanlığı ve Ġnsan Kaynaklarını GeliĢtirme Derneği Kariyer.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü T.ġ. – Ġnsan Kaynakları Uzmanı Nilay MARDĠN. Real Hipermarketler Zinciri A. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ege Bölgesi Sanayi Odası Gazi Üniversitesi. Focus Medya – Ġnsan Kaynakları Uzmanı Süheyla KOZAN.C. Kocaeli Sanayi Odası – ĠK DanıĢmanı Cevriye BOZKURT. Umur Basım ve Kırtasiye A. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve AraĢtırma Merkezi © Mesleki Yeterlilik Kurumu. Real Hipermarketler Zinciri A. No Berrin BAYRAKTAR. Hr Inventio DanıĢmanlık – Ġnsan Kaynakları DanıĢmanı Sevla SERBEST. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.11. Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hak ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Ġstanbul Ticaret Odası Ġstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hacettepe Üniversitesi. Kurum ve KuruluĢlar Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Ankara Üniversitesi. PERYÖN – Ankara Bölge Koordinatörü 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Ġstihdam Büroları Derneği Profesyonel DanıĢmanlar Derneği Sakarya Üniversitesi. GörüĢ Ġstenen KiĢi. 2011 Sayfa 22 .C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.ġ.ġ. – Ġnsan Kaynakları Elemanı Oğuz Alper NUHOĞLU – Serbest / Avukat Tolun BENON.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02.

2011 Sayfa 23 .Dr.com Yönetim DanıĢmanları Derneği 4.C. Üye (Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu) Ahmet ġAĞAR. Milli Eğitim Bakanlığı (Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü) T.C. Üye (Hak ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu) Can Özgür YARDIMCI.11. BaĢkan Vekili (Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu) H.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı) T. Üye (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Ġlhan ERTÜRK.C. Doç. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği Türkiye Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Türkiye Ġstatistik Kurumu Türkiye ĠĢ Kurumu Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Kalite Derneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yenibiris. Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) Özgün Millioğulları KAYA Üye (Türkiye Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu) Süleyman ARIKBOĞA.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.Tülay ALPMAN. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Yrd. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T. Milli Eğitim Bakanlığı (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü) T. No T. Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Ersin ARTANTAġ. Hakan KAHYAOĞLU. Milli Eğitim Bakanlığı (Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü) T. Üye (Bilim. Üye (Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı) Zahit GÖNENCAN. BaĢkan (Milli Eğitim Bakanlığı) Ġbrahim BĠLDĠK.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02.C.C. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar Fehmi YERLĠKAYA.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) T. Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu) © Mesleki Yeterlilik Kurumu.

Dr.11. Dr. Üye (ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi) Celal KOLOĞLU. Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı) 5. Daire BaĢkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sinan GERGĠN. Ömer AÇIKGÖZ. Üye (Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Temsilcisi) Prof. Üye (ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi) © Mesleki Yeterlilik Kurumu. Osman YILDIZ. Yücel ALTUNBAġAK. BaĢkan (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Prof. MYK Yönetim Kurulu Bayram AKBAġ. Oğuz BORAT. Üye (Meslek KuruluĢları Temsilcisi) Dr. BaĢkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) Doç.Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0163-6 / 02. Dr. No Firuzan SĠLAHġÖR. 2011 Sayfa 24 .2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.