You are on page 1of 12

1/家具 ( jia ju) - furniture - đồ gia dụng

2/房间组( fang jian zu) - bedroom set - bộ phòng ngủ
3/餐桌椅( can zhuo yi) - dining set - bộ bàn ăn
4/桌子( zhuo zi) - table - bàn
5/桌面 ( zhuo mian ) - table top - mặt bàn
6/桌脚 ( zhuo jiao) - table leg - chân bàn
7/立水 ( li shui ) - - diềm bàn
8/ 椅子 ( yi zi) - chair - ghế
9/椅脚 ( yi jiao) - chair leg - chân ghế
10/椅垫 ( yi dian) - chair seat - mặt ghế
11/椅背 ( yi bei) - chair back - tựa ghế
12/床 ( chuang) - bed - giường
13/床头柜 ( chuang tou gui) - nightstand - tủ đầu giường
14/化妆柜 ( hua zhuang gui) - dresser - tủ trang điểm
15/五斗柜 ( wu dou gui) - chest - tủ 5 hộc ( ?)
16/镜子 ( jing zi) - mirror - kiếng
17/床脚 ( chuang jiao) - chân giường
18/床头 ( chuang tou) -headboard- đầu giường
19/床尾 ( chuang wei)-footboard- đuôi giường
20/床板条 ( chuang ban tiao) - slat- thang giường
21/床道板 ( chuang dao ban) - rail - hông giường
22/抽屉 ( chou ti) - ngăn kéo
23/面板( mian ban) - ván mặt
24/抽头板 ( chou tou ban)- ván mặt ngăn kéo

Ký hiệu thống nhất (L&R): Bắt cặp trái phải
F:Face veneer/Mặt veneer đẹp

CB:Cross banding/Viền xớ ngang

B:Back veneer /Mặt veneer trong
Section

English

Vietnamese

Cụm chi tiết Tiếng Anh

Tiếng Việt

Top section Top panel

Tấm nóc

Nóc

Tấm nóc bên

End top panel

Top core

Tấm lót nóc

Top F&B lipping

Chỉ cạnh nóc trước sau

Top side lipping

Chỉ cạnh nóc trái phải

Top ribbing

Xương nóc

Top face veneer

Veneer mặt nóc

Top back veneer

Veneer lót nóc

Top planking Tấm lát mặt nóc (giả cổ)
Leaf panel Tấm nóc di động
Leaf lipping Chỉ cạnh nóc di dộng
Top filler Đố giằng nóc
Side section Side panel

Tấm hông

Hông Outer side panel

Tấm hông ngoài

Inner side panel

Tấm hông trong

Side curve panel Tấm hông cong
Side face veneer Veneer mặt hông
Side back veneer

Veneer lót hông

Side rail Đố hông
Side rail support Bổ hông

EB: Edge banding/Dán cạnh

Undertop side rail Đố hông trên
Partition side rail Đố hông ngăn
Bottom side rail Đố hông dưới
Front leg

Chân trước

Back leg

Chân sau

Front post

Trụ trước

Back post

Trụ sau

False post

Trụ giả

Patching post

Trụ đắp

Décor post applique

Trụ giả đắp

Side vertical rail Đố hông đứng
Side vertical front rail Đố hông đứng tiền
Side vertical back rail Đố hông đứng hậu
Side ribbing Xương hông
Side lipping Chỉ cạnh hông
Door frame Door frame Khung cửa
Khung cửa

Horizontal door rail Đố cửa ngang

Vertical door rail Đố cửa dọc
Middle door rail Đố cửa giữa
Door panel

Tấm cửa

Door frame Door face veneer Veneer mặt cửa
Khung cửa

Door back veneer Veneer lót cửa

Door horizontal lippng

Hèm cửa đứng

Door vertical lippng

Hèm cửa ngang

Glass cleat

Nẹp kiếng

Door horizontal moulding Chỉ cửa ngang

Door vertical moulding Chỉ cửa đứng
Drawer

Drawer front Mặt hộc

Hộc tủDrawer front horizontal lipping
Drawer front vertical lipping
Drawer front moulding

Chỉ cạnh mặt hộc tên dưới

Chỉ cạnh mặt hộc hai bên

Chỉ mặt hộc tủ

Drawer front face veneer Veneer mặt hộc
Drawer front back veneer Veneer lót mặt hộc
Drawer side Thành hộc
Drawer back Hậu hộc
Drawer floor Tấm đáy hộc
Drawer guide (male)

Cò hộc dương

Drawer guide (female)

Cò hộc âm

Drawer corner block

Ke góc hộc tủ

Drawer cleat Bọ dưới hộc tủ
Undertop frame

Undertop front rail Đố nóc trước

Khung dưới nóc

Undertop side rail Đố nóc hông

Undertop back rail Đố nóc hậu
Undertop middle rail Bổ nóc giữa
Undertop panel Tấm dưới nóc
Partition frame

Partition front rail Đố ngăn trước

Khung ngăn Partition side rail Đố ngăn hông
Partition back rail Đố ngăn hậu
Partition middle rail Bổ ngăn giữa
Partition panel Tấm ngăn
Bottom frame
Khung đáy

Bottom front rail Đố dưới trước

Bottom side rail Đố dưới hông

Bottom back rail Đố dưới hậu
Bottom middle rail Bổ dưới
Bottom panel Tấm đáy
Stretcher panel
Tấm kiềng

Stretcher panel

Stretcher F&B lipping

Stretcher side lipping

Tấm kiềng
Chỉ cạnh kiềng trước sau

Chỉ cạnh kiềng hông

Stretcher F&B moulding Chỉ kiềng trước sau
Stretcher side moulding

Chỉ kiềng hông

Pull-out

Pull-out panel

Tấm rút

Tấm rút

Pull-out lipping

Chỉ cạnh tấm rút

Pull-out panel EB

Veneer cạnh tấm rút

Pull-out face veneer Veneer mặt tấm rút
Pull-out back veneer Veneer lót tấm rút
Panels / bảng

Ceiling panel Tấm dưới nóc

Ceiling face veneer Veneer mặt tấm dưới nóc
Panels / bảng

Ceiling back veneer Veneer lót tấm dưới nóc

Partition panel Tấm ngăn
Partition panel face veneer Veneer mặt tấm ngăn
Partition panel back veneer Veneer lót tấm ngăn
Bottom panel

Tấm đáy

Bottom panel face veneer Veneer mặt tấm đáy
Bottom panel back veneer Veneer lót tấm đáy
Removable shelf

Kệ di động

Removable shelf face veneer Veneer mặt kệ
Removable shelf back veneer Veneer đáy kệ
Removable shelf edge banding Veneer cạnh kệ

Removable shelf lippng
Fixed shelf

Chỉ cạnh kệ

Ngăn chết

Front panel Diềm trước
Crown front panel Diềm nóc trước
Back panel Tấm hậu
Stretcher panel
Rail / Đố

Tấm kiềng

Front rail Đố trước

Back rail Đố sau
Side rail Đố hông
Center rail Bổ giữa
Partition rail Đố ngăn
Top front rail Đố nóc trước
Top side rail Đố nóc hông
Top back rail Đố nóc sau
Bottom front rail Đố trước dưới
Bottom side rail Đố hông dưới
Bottom back rail Đố hậu dưới
Partition rail support Bổ ngăn
Wood plug

Chốt giả

F&B appron Diềm trước sau
Side appron Diềm hông
Dowel locator

Chốt định vị

Middle rail support Bổ ngăn
Moulding / Chỉ

Top side moulding Chỉ nóc hông

Top front moulding Chỉ nóc trước
Top crown moulding Chỉ đỉnh nóc

Partition front moulding

Chỉ ngăn trước

Partition side moulding

Chỉ ngăn hông

Side moulding

Chỉ hông

Front moulding Chỉ trước
Bottom front moulding

Chỉ đáy trước

Bottom side moulding Chỉ đáy hông
Leg moulding Chỉ chân
Horizontal door moulding Chỉ cửa ngang
Vertical door moulding

Chỉ cửa đứng

Drawer front moulding

Chỉ mặt hộc tủ

Others

Cleat Bọ bắt vít

Chi tiết khác Corner block Ke góc
Drawer holder Cò hộc tủ
Drawer guide filler Lót cò hộc
Dowel Chốt/Cốt/Lưỡi gà
Stretcher rail Đố kiềng
Turning leg

Chân tiện

Wood rosette

Miếng đắp tiện (chạm)

Bun foot

Chân đế

Faux plug

Chốt giả

Finial Nụ trang trí
Retractable tray

Kệ

Bed / GiườngHead board Đầu giường
HB post

Trụ đầu giường

HB upper post

Trụ đầu giường phần trên

HB middle post

Trụ đầu giường phần giữa

HB lower post

Trụ đầu giường phần dưới

HB panel Bảng đầu giường
HB face veneer Veneer mặt đầu giường
HB back veneer Veneer lót đầu giường
HB horizontal rail

Đố ngang đầu giường

HB vertical rail

Đố đứng đầu giường

HB bottom rail

Kiềng đầu giường

HB horizontal moulding

Chỉ ngang đầu giường

HB vertical moulding

Chỉ đứng đầu giường

HB finial

Nụ trang trí đầu giường

HB cleat

Bọ đầu giường

Foot board

Chân giường

FB post

Trụ chân giường

FB panel Bảng chân giường
FB face veneer Veneer mặt chân giường
FB back veneer Veneer lót chân giường
FB horizontal rail

Đố ngang chân giường

FB vertical rail

Đố đứng chân giường

FB bottom rail

Kiềng chân giường

FB horizontal moulding

Chỉ ngang chân giường

FB vertical moulding

Chỉ đứng chân giường

HB cleat

Bọ chân giường

Side rail Vai giường
SR lipping

Chỉ cạnh vai giường

SR veneer panel Mặt vai giường
SR face veneer Veneer mặt vai giường

SR back veneer Veneer lót vai giường
SR edge moulding Chỉ cạnh vai giường
SR face moulding Chỉ mặt vai giường
SR cleat

Đố vai giường

Slat rail Đố vạt giường
Slats Vạt giường
Bed / GiườngBed rail

Thang giường

Chair / Ghế Back splat

Tấm lưng ghế

Splat horizontal rail Đố ngang khung lưng ghế
Splat vertical rail Đố đứng khung lưng ghế
Crown back rest

Tấm tựa đầu

Seat panel Tấm mặt ghế
Seat frame

Khung mặt ghế

Seat frame front rail Đố tiền khung ghế
Seat frame back rail Đố hậu khung ghế
Seat frame side rail Đố hông khung ghế
Front stretcher Kiềng trước
Back stretcher Kiềng sau
Side stretcher Kiềng hông
Middle stretcher Kiềng giữa
Arm post

Trụ tray vịn

Arm rest

Tay vịn

Front leg

Chân trước

Back leg

Chân sau

Door/Cửa đi Vertical door rail Đố dọc
Top horizontal door rail Đố ngang trên

Bottom horizontal door rail

Đố ngang dưới

Middle rail Đố giữa
Door panel

Panô cửa

Upper door panel

Panô trên

Under door panel

Panô dưới

Middle door panel Panô giữa
Door face moulding

Chỉ mặt cửa

Door frame moulding

Chỉ khung bao

Vertical door patching

Đố dọc khung bao

Horizontal door patching Đố ngang khung bao
Door fr patching

Chỉ đắp gờ khung bao

Hardware

Door handle Tay nắm cửa (tay cầm)

Phụ kiện

Door knob

Tay nắm cửa (núm tròn)

Door ring pull

Tay nắm cửa (vòng tròn nắm kéo)

Drawer handle

Tay nắm hộc tủ (tay cầm)

Drawer knob Tay nắm hộc tủ (núm tròn)
Drawer ring pull

Tay nắm hộc tủ (vòng tròn nắm kéo)

Self-mortise hinge Bản lề lá, lá nhỏ lọt lòng lá lớn
Hinge Bản lề thông thường
Piano hinge bản lề lá cây dài
Barrel hinge Bản lề trục dài, có núm 2 đầu
Pocket hinge Bản lề bật, trượt
Concealed hinge

Bản lề bật

Glass door hinge

Bản lề cửa kính

Lock Khoá
Key

Chìa khoá

Key pull

Chìa khoá nắm kéo

Hardware

Key escustcheon

Nắp ổ khoá

Phụ kiện

Brass /Nickel foot

Chân đồng/niken (inox)

Leg collar

Vòng đồng chân

CasterChân đồng có bánh xe
Door catch

Nam châm giữ cửa

Drawer stopper

Chận hộc tủ

Drawer tack Đinh nhựa đáy hộc tủ
Tack glider

Đinh nhựa đôn chân

Adjustable glider

Đôn chân tăng đơ

Shelf holder Chồt đỡ kệ
Door grill

Khung KL cửa

Side grill

Khung KL hông

Brass etching

Tấm đồng dát mặt

Glass door

Cửa kính

Glass shelf

Kính kệ

Glass side

Kính hông

Mirror back Kính tráng thuỷ hậu
Glass top

Kính nóc

Mirror base Kính tráng thuỷ đế
Drawer slide Thanh trượt hộc tủ
Table slide

Thanh trượt mặt bàn

Table leaf lock

Móc khoá mặt bàn

SR connector

Bát vai giường

Post connectror

Bát nối chân

Brass galleryKhung đồng ốp cạnh

Post collar

Vòng chân

Brass rosette
Decorlac

Miếng đắp trang trí

Hoa văn trang trí

Light Đèn
Mirror hanger
Iron -plate

Bát treo khung kính

Bát sắt

Key wrench Khoá vặn
Bolt

Bulon

Screw Vít
Slot knife

Khe để dao

ALLEN KEY

Khoá lục giác

Hanger Bolt Bulon 2đầu gien
Iron washer londen
Plastic foot

Chân nhựa

INSERT RIVET Con rivet
HINGEBản lề chữ thập