You are on page 1of 28

 UNOMł ≥ sL¦ «

±¥≥∏ WM dH ±¥ 5Mù« Âu v —œUB«

WM«
‡‡±π∞

 ≤∞±∂ WM dLu ±¥  o«u*«

œbF«
≤µ∂

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

œb‡‡F‡ «  U‡¹u‡²‡×‡
WHB« r—
±∞π¥π r— …dU??I« k?U??? —«d??

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∂ W?M??
W??U??F?« W????O??N« …—«œ≈ fK??? —«d??

≤∞±∂ WM ±≤± r— W?OU*« WU?dK

≤∞±∂ WM ±∞≥≥¥ r— b?O —«d?

π

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOFL bO qbF —«d

±≤Ë ±± ÆÆÆÆÆÆÆÆ 5OFL b?O qbF «—«d
±≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOF?L q —«d

±∑≠±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UOFL dN  «—«d

˝
˚

o«d*«Ë ÊUJù« Wdb ≠ …dUI« WEU
WO«dLF« WO?LM«Ë jODK WUF« …—«œù«

W????O?U*« W?U????dK? W????U????F?« W????????O?????N«

˝

…d??U????????????????????I??« W??E??U?????????????????????????????????????????

˝

W?????????????O??u?????????????O??K?I?« W??E?U???????????????????????????

˚
˝

vU?????L?????????ô« s?U????C?????« W?db?????

vU?????L?????????ô« s?U????C?????« W?db?????
WOd?GU vUL?ô« sUC?« Wdb
…d?????????????O??????????????????????????« W?E??U?????????????????????????
vU?????L?????????ô« s?U????C?????« W?db?????

±∏

ÆÆÆ ≤∞±∂ WM ±¥π r— q —«d ∫ aOA« dHJ vUL?ô« sUC« Wdb

±π

≤∞±∂ WM? ±∂∞µ r— b??O??? —«d?? ∫ Âu?OHU? vUL??ô« sUC?« Wdb?

≤∞

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO?UL q?L WO?UH« ∫ W??K???U???????????????????????F??« Èu????????????????????????I??« …—«“Ë
±±∏Ø≥Ë ±±∑Ø∏ U?????L????— Ê«—«d?????

≤∑Ë ≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∂ W?M??

˚

W???O???—U???)« …—U???????K d???B??? W???d???

`UB*«Ë  UON«Ë  «—«“u«  Uö≈ ∫ W???????????????H??K???????????????????????????????  U??ö???????????????≈

≤∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?I?  Uö?≈ ∫

ÆÆÆÆÆ  U—U?2Ë  UBUM?  Uö≈ ∫

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO?QË lO  Uö≈ ∫

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—«œ≈ ŸuO ≠  «“u ∫

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 «—«d‡‡ ‡ ‡
o «d*«Ë ÊUJÝù« W¹d¹b ≠ …d¼UI « WE U×
WO½«dLF« WOLM²«Ë jOD²K WUF« …—«œù«
w{«—_« rOIð …—«œ≈
≤∞±∂ WM

±∞π¥π r — …d¼UI « k U× —«d

…dAŽ WO½U¦« WIDM*« ≠ ©π® r— „uK³K WLzU ‚dÞ wKŽ rOIð ŸËdA ’uBÐ
dB½ WM¹b ‰Ë√ r ≠ © √ ® ¡e'«
…d¼UI « k U×
W‡?‡‡?‡‡?OK?;« …—«œù« ÂU‡‡?‡‡?E ÊQ?‡‡A? ±π∑π WM? ¥≥ r?— ÊuU????I?« vK? Ÿö ô« b?????F
ª töbFË WcOHM« tzôË
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUI« vKË
W‡‡?‡‡‡O«d??L??F?« W‡‡‡‡?‡O??LM«Ë j?‡‡‡‡O?D??K W‡‡?‡U??F« …—«œù« s W??{Ëd??F*« …d??c?*« vKË
≠ …d‡‡A? W‡?‡OU?« W?IDM*« ≠ π r— „u?KK W?LzU? ‚d vK rO???I ŸËd?A? ’u?B?
ª dB WMb ‰Ë√ r ≠  √  ¡e'«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
≠ π r— „uK?K W??LzU?? ‚d vK rO????I ŸËd??A?? vK W??I??«u*« ≠

v Ë√ …œU‡‡

Æ dB WMb ‰Ë√ r ≠  √  ¡e'« ≠ …dA WOU« WIDM*«
∫ vüU WdA« bNFË Â«e« vK WI«u*« ≠

WO½UŁ …œU‡‡

Æ rd« vK 5*« rOIU «eô« ≠ ±
÷dF« b?F ô≈ W‡‡FD s d?√ v≈ rO?I« lD s WFD È√ rO?I Âb?F «eô« ≠ ≤
Æ WO«dLF« WOLM«Ë jODK WUF« …—«œù« vK

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

¥

Æ rOI« bF …b«u« ÷—_« WFD vK b«Ë vM s d√ WU≈ ÂbF «eô« ≠ ≥
œUF_«Ë œËb?(U …d?F« Ê√Ë rO?I« vK W?{u*« œU?F_«Ë  UU*U? «eô« ≠ ¥
Æ bb« ·uAJË WU*«Ë È—UIF« dNAU —d% v«
 «—«d?IU ¡U? UË W?cO?HM« t??zôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuU?IU «e?ô« ≠ µ
Æ vb*« Ê«dOD« WO Uœb% v«  UUH—ôU «eô« l  U«d'U WU)« `z«uK«Ë
WOzUM«  U «d?ô«Ë WIDM*« Ác h? WOL—  U?N È_  U «d?« ÈQ «eô« ≠ ∂
Æ rOI« ŸËdA0
W??O«e??O*«Ë ld« …—«œ≈ W??d??F0 U??N???F??«d??Ë …b??L???F?*« rOEM« ◊u?D «e??ô« ≠ ∑
Æ …dUI« WEU0
rO?I« «c WO? o VU È_ QAM b? ÈËUœ Ë√  UUD È√ qL? «eô« ≠ ∏
Æ …dUI« WEU vK WOu vœ√ ÊËœ
±ππ≥ WM ≤ r— —«d?IU bL??F*« ŸËdA*U ÁœU?L?« oU?« «b?ôU «e?ô« ≠ π
Æ WO«dLF« WOLM«Ë jOD« …—«œ≈ vK ÷dF« bF ô≈ tKbF Âb l vMJ
oU?« …d?A?? W?OU?« W?IDM*« s? ¡e? œU?L??« ŸËd?A0 ¡U? U?? qJ «e?ô« ≠ ±∞
±ππ≥ WM ≤ r— —«dIU
W???R*« W??OzUM«  U «d???ô« ÊQ??A ≤∞∞π WM ≥∑±∑ r?— —«d?IU «e??ô« ≠ ±±
Æ …dUI« WEU;
c‡‡‡?O?HM b‡?‡‡‡F ô≈ rO???I??« lD s W??FD È√ vK qU??F??« Âb‡‡‡‡F «e??ô« ≠ ±≤
Æ …dUI« WEU  UH«u* UÎI rOIU o«d*« ‰UL√ lOL
rO?I« Ÿu?{u π r— „uK« vK W?dAK qU?F« o r t?Q «eô« ≠ ±≥
WO?u? vœ√ ÊËœ Wd?A« WOu?? vK p–Ë hO«d È√ ·d? Ë√ dO?GK lOU? ¡«u
Æ …dUI« WEU vK

µ

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

hO«d?« —«bB?« q‡‡? —Ëd*« jODË WbM “U?N W?I‡‡‡«u c?Q «eô« ≠ ±¥
…dU???I« —Ëd‡‡?* W‡‡‡?U??F« …—«œû Ÿu?‡‡‡d?« b‡‡‡?F ô≈ rO?????I??« l?D vK q?U??F???« r ôË
Æ WOzUNM« WI«u*« vK ‰uB(«Ë
Æ ≠ bË Ê≈ ≠ 5« qUI œ«b «eô« ≠ ±µ
Æ hO«d« ·d q WK*«  «uI«  UOKL WO WI«u cQ «eô« ≠ ±∂
W?bM “U?N?' U?N1b?I?Ë …b? vK W?FD qJ W—Ëd*«  U??«—b« qL?F «e?ô« ≠ ±∑
Æ hO«d« —«bB« q WF«dLK …dUI« —Ëd* WUF« …—«œù«Ë —Ëd*« jODË
U?N?OK l‡‡?‡u? …b‡‡‡‡ vK W?FD? q ëd?' W?O?bM  U?u?— .b?I? «e?ô« ≠ ±∏
Æ odD« dNM ×U<«Ë q«b*« WöË —UEô« sU√
Æ dAM« a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ ≠
…dUI« kU

bOL(« b³Ž nÞUŽ Ø ”bMN

W¦ UŁ …œU‡‡

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «
≤∞±∂ WM

±≤± r — WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « …—«œ≈ fK− —«d

≤∞±∂ر∞ر∂ a¹—U²Ð
≤∞±µ WM ±≤≤ r— fK:« —«d q¹bF²Ð
UÎO½Ëd²J≈ WODLM« 5Q²« ozUŁË iF³ 5Q²«  Udý l¹“uðË —«b≈ rOEMð ÊQAÐ
 UuKF*« rE½  UJ³ý ‰öš s
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « …—«œ≈ fK−
W‡‡‡?U?d«Ë ·«d‡?‡‡ù« ÊuU?? —«b?S ±π∏± W?M ±∞ r— ÊuU??I« vK Ÿö ô« b??F
ª UNöbFË WcOHM« tzôË dB v 5Q« vK
ª dB v vËdJù« lOu« rOEM ÊQA ≤∞∞¥ WM ±µ r— ÊuUI« vKË
W??OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« vK W‡?‡‡U??d« rOEM? ≤∞∞π WM ±∞ r?— ÊuU?I?« vKË
ª WOdB*« dO
W—uN?L'« fOz— —«dI —œUB« W?‡‡‡OU*« W‡‡‡‡UdK WU?F« WO?NK vU_« ÂUEM« vKË
ª ≤∞∞π WM ±π≤ r—
l“uË —«b??≈ rOEM ÊQ??A ≤∞±µ WM ±≤≤ r— W???O??N« …—«œ≈ fK? —«d?? vKË
ª  UuKF*« rE  UJ ‰ö s UÎOËdJ≈ WODLM« 5Q« ozUË iF 5Q«  Ud
W‡‡?‡‡O??uuMJ?« j‡‡‡?«u?C?« ÊQ??A ≤∞±∂ WM ∑≤π r— W????O??N« f?Oz— —«d?? vKË
5Q??« ozUË iF?? 5Q??«  U??d? l?“uË —«b?S? WDd*«  U??uKF*« 5?Q b?«u??Ë
ª  UuKF*« rE  UJ ‰ö s UÎOËdJ≈ WODLM«
W‡‡?‡‡c??O??HM?« j‡‡‡?«u‡‡‡?C« ÊQ‡‡‡?A ≤∞±∂ WM ∑≥∞ r?— W????O??N« fOz— —«d??? vKË
ª  UuKF*« rE WJ ‰ö s UÎOËdJ≈ UNF“uË U—«b≈ sJL*« WODLM« 5Q« ozUu
ª ≤∞±∂ر∞ر∂ v …bIFM*« tK WON« …—«œ≈ fK WI«u vKË

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
W‡‡‡OU?« …œU‡‡‡‡*« v≈ åd?‡‡‡‡GB« v?‡‡‡UM? 5‡‡‡Q?« o‡‡‡zU‡‡Ëò Ê«uMF œ bM ·U?CÔ
Æ Áö√ tO≈ —UA*« ≤∞±µ WM ±≤≤ r— WON« …—«œ≈ fK —«d s

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
U‡‡?‡‡N h‡‡?‡‡O??d?« r? v« l‡‡?‡‡“u??«  «uM ‰ö?? s Ë√ò W??OU??« …d?I??H« ·U??CÔ
W?O?N« …—«œ≈ fK? —«d s W?F«d« …œU*« v≈ åd?GB« vUM? 5Q?« ◊U?√ qO?B?
Æ Áö√ tO≈ —UA*« ≤∞±µ WM ±≤≤ r—

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
U‡‡?‡N h‡‡‡?d*« Èd‡‡‡_« l?‡‡“u??«  «u‡‡‡?‡MËò » b‡‡?‡‡MU W??OU??« …d??I??H« ·U??CÔ
dG?B« vUM 5QK Wc?OHM« j«u?CU UNOK ’u?BM*«Ë WB?<«  UN'« s U?N UA WË«e*
≤∞±µ WM ±≤≤ r— W?O?N« …—«œ≈ fK? —«d s? WœU?« …œU*« v≈ åbb?« t?Ë vK
Æ Áö√ tO≈ —UA*«

© WFЫd « …œU‡‡‡*« ®
W‡‡‡‡c?O?H?M« j‡‡‡«u?C«Ë d?G?B« vUM? 5?Q?« nd?F? «Î—«d? W??O?N« fOz— —b?B
Æ  UuKF*« rE WJ ‰ö s UÎOËdJ≈ tIzUË l“uË —«bù W“ö«

©W

U)« …œU‡‡‡*« ®

¨ W‡‡?‡‡‡??O??NK v‡‡?‡‡Ëd??Jù« l‡?‡‡‡u*« vK?Ë W‡‡‡‡?d?B?*« l‡‡‡‡zU??uU? —«d‡‡‡‡?I« «c d‡‡‡?AMÔ
Æ ÁcOHM WOMF*«  «—«œù« v≈ mKÔË ¨ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË
…—«œù« fK fOz—

v‡ U‡‡‡Ý n‡¹d‡‡ý

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ …d¼UI « WE U×
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 UOFL'« …—«œ≈

≤∞±∂ WM

±∞≥≥¥ r — bO —«d

≤∞±∂ر∞Ø≤∞ a¹—U²Ð

W¹d¹b*« d¹b ≠ …—«“u « qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
 «¡«d≈ ÊQ?A ≤∞±∂ر∞ر∂ a—U? …dUI« Wdb0  U?OF?L'« …—«œ≈ …dc? vKË
ª ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WOFL bO
ª  UOFL'« …—«œ≈ vK t{d - U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI rNË–Ë fM« vô  «—UN WOLM WOFL bO
Æ WOULô« rDI*« ∫ …—«œù WFU«
Æ rDI*« ≠ vDu« WCN« ≠ —uM« u√ ‚—U ‘ π¥∞± r— —UI ≠ YU« —Ëb« ∫ dI*« Ê«uM
≠ W?O?U?L?«  «b?U?? ≠ W‡‡O?MœË W‡‡‡‡O?LKË W‡‡‡‡?OU?I  U?‡‡‡‡b‡‡‡ ∫ U?NKL? Ê«b?O?
Æ 5uF*«Ë WU)«  UH« WU— ≠ WO{U— WDA√ ≠ WO WDA√
Æ W—uNL'« Èu vK ∫ v«dG'« UNKL ‚UD
Æ ¡UC√ WL ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b
±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± s √b ∫ WOU*« WM«
≤∞∞± WM ±±¥≥ rd …b?OI*« lL?:« WOLM? WOF?L ∫ v≈ ‰«u_« WuK?√Ë WOF?L'« q
Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI p–Ë

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
¨ WdB*« lzU?uU dAMÔË ¨ ’U)« q?U vU_« ÂUEM« hK bO?I WB?<« …—«œù« ÂeK
Æ WB<«  UN'« WI«u bF ô≈ ◊UA È√ cHMÔ ôË
…—«“u« qOË
Wdb*« db

ÊULOKÝ rO¼«dÐ≈ Ãd Ø √

π

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ WOÐuOKI « WE U×
qO−²« …—«œ≈
bO q¹bFð —«d
WOÐuOKI UÐ vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI
ª ÊQA« «c v Wdb*U qO« …—«œ≈ …dc vK ΡUMË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
≠ W‡‡d?O?)« ‰U‡‡‡‡L?ú W‡‡‡U‡‡‡— W?O?F?L' vU?_« ÂUEM« h?K bO? qb?F ≠

ÎôË√

sU???C????« Wdb?0 ≤∞∞µØ∏Ø≤± a—U??? π∏∏ r?d …d???N???A*« W?d???O???)« d UM?I« Ÿd???
Æ WOuOKI« WEU ≠ WdO)« d UMI« ≤∞±∂ØπØ≤∑ s «Î—U« WOuOKIU vULô«
∂ …œU‡‡‡‡‡*« ÂUJ‡‡‡‡‡‡_ U·‡‡‡I W‡‡‡‡dB*« l‡‡‡‡zU‡‡‡‡‡uU hK*« «c‡‡‡‡‡ d‡‡AM ≠

UÎO½UŁ

Æ tO≈ —UA*« ÊuUIK WcOHM« Wzö« s ≤≥ …œU*«Ë ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« s
≤∞±∂ØπØ≤∑ v Ϋdd%

…—«“u« qOË

—UFA « bO « bL× Ø √
bOI « h K
∫ WOFL'« qL Ê«bO ≠ ±
Æ WOMœË WOLKË WOUI  Ub  √ 
Æ WuHD«Ë Wu_« WU— »
Æ …d_« WU— ‡
Æ WOULô«  «bU*« œ

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±∞

∫ qbF« »U√ ≠ ≤
∫ WIU« sœUO*« v≈ sœUO*« iF WU{≈
Æ WO{Ud« WDA_«  √ 
Æ 5uF*«Ë WU)«  UUOô« ÈË– WU— »
∫ UÎU bM« ≠ vU_« ÂUEM« Wzô s WœU« …œU*«
Æ …—«œù« fK Á«d d¬ ·dB È√ WU{S ÆÆÆÆÆÆ WOFL'« ‰«u√ Ÿœu
∫ …dA WF«d« …œU*«
Æ UÎU ≤µ s uCF« s qI ô√ WOFL'« uC v ◊dA ∫ WOU« …dIH«
Æ UÎNOM 5L v≈ UÎNOM dA vM« s WuCF« r— qbF ∫ WU« …dIH«
∫ …dA WœU« …œU*«
Æ UÎNOM sdAË WzU v≈ UÎNOM dA vM« s ÈuM« „«dô« WLO qbF
Æ ¡UC√ WF ∫ s ÊuJ …—«œù« fK ≠ ≥
Æ ÂU q s dLœ d¬ vNMË dUM ‰Ë√ v √b ∫ WOFLK WOU*« WM« ≠ ¥
Êu‡‡‡‡?‡U?I« ÂUJ‡‡‡‡?√ s ¥ …œU‡‡‡‡LK? U·‡‡‡‡I‡‡?‡Ë ∫ U?N«u?√ WuK√Ë W?O??F?L?'« q ≠ µ
Æ tO≈ —UA*« ÊuUI« s ¥µ …œU*«Ë ≤∞∞≤ WM ∏¥ r—

±±

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOÐdG UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
bO q¹bFð —«d

wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô
œuMLÝ ≠ ‰u−0 lL²:« WOLMð WOFL'
W¹d¹b*« d¹b ≠ W¹e d*« …—«œù« fOz—
È—«“u« —«dIU …—œUB« W?cOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« bF
ª ≤∞∞≤ WM ±∑∏ r—
ª ≤∞±∂ØπØ≤∂ a—U Wdb*U  «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË
≤∞±∂صØ≤∑ a—U? W‡‡‡‡?‡‡œU?F« d?O? W‡‡‡O?u?L?F« W?O?FL?'« ŸU?L??« d?C?? vKË
∫ vü« qbFU vU_« ÂUEM« Wzô qbF vK ŸULùU WI«u*« tO X9 Èc«Ë
W?I«u? b?F  «¡«d≈ s p– ÂeK? U?Ë pKN?*« WU?L?( WO?b  U?Ëd?A qL?
ª WB<«  UN'«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
œuML? ≠ ‰u0 lL??:« WO?LM WO?F?L' vU‡‡_« ÂU?EM« Wzô qb?F

≠ v Ë√ …œU
∫ vü« qbFU

W?I«u? b?F  «¡«d≈ s p– ÂeK? U?Ë pKN?*« WU?L?( WO?b  U?Ëd?A qL?
Æ WB<«  UN'«
tB ULO q —«dI« «c cOHM Wdb*U  «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈ vK

≠ WO½UŁ …œU

¨ WdB*« lzU?uU UNM dAM«Ë qO?K …—«“uU  «œU%ô«Ë  U?OFLK W?UF« …—«œù« —UD≈Ë
Æ tB ULO q —«dI« «c cOHM Èd_«  «—«œù« vKË
≤∞±∂ØπØ≤∂ v «Îdd%

…—«“u« qOË
Wdb*« db

—U‡‡‡‡B½ rO¼«dÐ≈ ‰U‡‡‡Lł Ø √

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±≤

WOÐdG UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
bO q¹bFð —«d

wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô
UDMÞ ed ≠ WB(« dOA³AÐ WOŽUL²łô« W¹UŽd« WOFL'
W¹d¹b*« d¹b ≠ W¹e d*« …—«œù« fOz—
È—«“u« —«dIU …—œUB« W?cOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« bF
ª ≤∞∞≤ WM ±∑∏ r—
ª ≤∞±∂ØπØ≤∏ a—U Wdb*U  «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË
≤∞±∂Ø∂ر∑ a—U? W‡‡‡‡‡?œUF« d?‡‡‡‡O? W?Ou‡?‡LF?« WO?F?L?'« ŸU?L?« d?C?? vKË
∫ vü« qbFU vU_« ÂUEM« Wzô qbF vK ŸULùU WI«u*« tO X9 Èc«Ë
¨ W‡‡‡‡‡?B?(« dO?‡‡A?‡‡ W‡‡‡‡‡?d?I v‡‡‡‡«—e« ÊU‡‡‡?‡L?zô«Ë W‡‡‡O?LM« pM s? pM« qb?F
ª ÈdB*« ‰ULF«Ë WOUMB« WOLM« pM v≈

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≠ WB(« dO?AA WOUL?ô« WUd« WOFL' vU?_« ÂUEM« Wzô qbF

≠ v Ë√ …œU

∫ vü« qbFU UDM ed
¨ W‡‡‡‡‡?B?(« dO?‡‡A?‡‡ W‡‡‡‡‡?d?I v‡‡‡‡«—e« ÊU‡‡‡?‡L?zô«Ë W‡‡‡O?LM« pM s? pM« qb?F
Æ ÈdB*« ‰ULF«Ë WOUMB« WOLM« pM v≈
tB ULO q —«dI« «c cOHM Wdb*U  «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈ vK

≠ WO½UŁ …œU

¨ WdB*« lzU?uU UNM dAM«Ë qO?K …—«“uU  «œU%ô«Ë  U?OFLK W?UF« …—«œù« —UD≈Ë
Æ tB ULO q —«dI« «c cOHM Èd_«  «—«œù« vKË
≤∞±∂ØπØ≤∏ v «Îdd%

…—«“u« qOË
Wdb*« db

—U‡‡‡‡B½ ‰U‡‡‡Lł Ø √

±≥

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOÐdG UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
q‡‡‡Š —«d‡‡‡

WDM« ≠ ’U «d³ý ≠ sLŠd« œU³Ž WOFLł
©Uι—UO²š« ÎöŠ® ≤∞±≤ WM ±∑∂π r— X% …dNA*«
W¹d¹b*« d¹b ≠ W¹e d*« …—«œù« fOz—
—«d?IU …—œU??B« Wc?O?H?M« t??zôË ≤∞∞≤ WM? ∏¥ r— ÊuU?I« vK? Ÿö ô« b?F
ª ≤∞∞≤ WM ±∑∏ r—
ª ≤∞±∂ØπØ≤∏ a—U Wdb*U  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË
≤∞±∂ØπØ≤≥ a‡‡‡‡—U? W‡?‡‡‡‡œU?F« d?O? WO?u?L?F« W?O?F?L?'« ŸUL??« d?C?? vKË
ª ◊UAM« ‰ULJ« v UN— Âb V WOFL'« q vK ŸULùU WI«u*« tO X9 Èc«Ë

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ W‡‡‡‡?‡‡‡DM« ≠ ’U‡?‡‡‡ «d?‡‡‡‡? ≠ s‡‡‡‡L?d« œU?‡‡‡‡? W‡‡?‡‡‡‡O?F?L? q?‡‡‡‡

≠ v Ë√ …œU?

¨ WDM« …—«œS vU l«d ≠ nO bL√ 5√ vU√ Ø√ W‡‡OHB« ‰U‡‡LQ ÂuI Ê√ vK
a—U s d??N?√ Wö W??O?H?B??« …b?Ë ¨ t?O?M WzU?Lö à ≥∞∞ m?K? vH?B?*« »U?F√Ë
≠ ’U? «d?A WO?dA« W?OF?L'« v≈ W?OF?L'« ‰«u?√ ‰ËR Ê√ vK ¨ WO?HB?« —«d —Ëb?
Æ WOFLK vU_« ÂUEM« Wzö UÎI WDM«
Æ tB ULO q —«dI« «c cOHM WOMF*«  «—«œù« vK

≠ WO½UŁ …œU

≤∞±∂ØπØ≤∏ v «Îdd%

…—«“u« qOË
Wdb*« db

—U‡‡B½ ‰U‡‡Lł Ø √

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±¥

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ …dO׳ « WE U×
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
dNý —«d
…dO׳ « WE U×0 vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b d¹b ≠ …—«“u « qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUIK UÎI

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≤∞±∂Ø∏Ø≤∏ s «Î—U« ≤≥∞± rd uœS pKN*« WU—Ë WO« WUL WOFL dN
≤∞±∂ØπØ¥ v «Îdd%

…—«“u« qOË
Wdb*« db

© ¡U‡‡‡‡‡‡C ≈ ®
bOI « h K
Æ uœS pKN*« WU—Ë WO« WUL WOFL ∫ WOFL'« r«
Æ pKN*« WUL ≠ vK;« lL:« WOLM ∫ UN UA Ê«bO
Æ ¡UC√ WL ∫ …—«œù« fK
±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± v √b ∫ WOU*« WM«
Æ WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« WU≈ ‚ËbM v≈ ∫ WuK_« WN

±µ

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ …dO׳ « WE U×
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
dNý —«d
…dO׳ « WE U×0 vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b d¹b ≠ …—«“u « qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUIK UÎI

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≤∞±∂Ø∏Ø≤∏ s «Î—U« ≤≥∞≤ rd —uNMb lL:« WOLM È—UB√ WOFL dN
≤∞±∂ØπØ¥ v «Îdd%

…—«“u« qOË
Wdb*« db

© ¡U‡‡‡‡‡‡C ≈ ®
bOI « h K
Æ —uNMb lL:« WOLM È—UB√ WOFL ∫ WOFL'« r«
Æ vK;« lL:« WOLM ∫ UN UA Ê«bO
Æ ¡UC√ WL ∫ …—«œù« fK
±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± v √b ∫ WOU*« WM«
Æ WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« WU≈ ‚ËbM v≈ ∫ WuK_« WN

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±∂

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ …dO׳ « WE U×
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
dNý —«d
…dO׳ « WE U×0 vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b d¹b ≠ …—«“u « qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUIK UÎI

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≤≥∞≥ rd åhL? u√ò ‡‡ lL?:« WO?LM Èd?B*« tK« b? »U? WO?FL? dN?
≤∞±∂ØπØ¥ s «Î—U«
≤∞±∂ØπØ¥ v «Îdd%

…—«“u« qOË
Wdb*« db

© ¡U‡‡‡‡‡‡C ≈ ®
bOI « h K
Æ åhL u√ò ‡‡ lL:« WOLM ÈdB*« tK« b »U WOFL ∫ WOFL'« r«
Æ vK;« lL:« WOLM ∫ UN UA Ê«bO
Æ ¡UC√ WL ∫ …—«œù« fK
±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± v √b ∫ WOU*« WM«
Æ WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« WU≈ ‚ËbM v≈ ∫ WuK_« WN

±∑

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ …dO׳ « WE U×
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
dNý —«d
…dO׳ « WE U×0 vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b d¹b ≠ …—«“u « qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUIK UÎI

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≤∞±∂ØπØ¥ s «Î—U« ≤≥∞¥ rd WdO)« vUAFA« WOFL dN
≤∞±∂ØπØ¥ v «Îdd%

…—«“u« qOË
Wdb*« db

© ¡U‡‡‡‡‡‡C ≈ ®
bOI « h K
Æ vO ‘u WdO)« vUAFA« WOFL ∫ WOFL'« r«
Æ WOMb«Ë WOLKF«Ë WOUI«Ë WOULô«  Ub)« ∫ UN UA Ê«bO
Æ ¡UC√ WF ∫ …—«œù« fK
±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± v √b ∫ WOU*« WM«
Æ vO ‘u VU v√ s vK WOFL lL:« WOLM WOFL v≈ ∫ WuK_« WN

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±∏

aOA « dHJÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∂ WM

±¥π r — qŠ —«d

≤∞±∂Ø∏Ø≤∏ a¹—U²Ð
rUÝ ÍbOÐ ©≥® W¹dIÐ lL²:« WOLMð WOFL'
≤∞±±Ø±±Ø± a¹—U²Ð ©±∂±≤® rdÐ …dNA*«
aOA « dHJÐ vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
ª ≤∞±∂Ø∑Ø≤µ Œ—R*« WœUF« dO WOuLF« WOFL'« ŸUL« dC vKË
’u?B? ≤∞±∂Ø∏Ø≤∏ a—U? W?—R?*«  «œU?%ô«Ë  U?O?F?L?'« …—«œ≈ …d?c? vKË
≤∞±±Ø±±Ø± a—U ±∂±≤ rd? …dNA*« rU? ÈbO ≥ W?dI lL?:« WOLM W?OF?L q
ª UΗUO« Îö
WOFL'« s —«dI “u? ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« s ¥± …œU*« ÂUJ_ UÎIODË
ª  ÆÆÆÆ …—dI*« b«uIK UÎIË WOFL'« q WœUF« dO WOuLF«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
±∂±≤ rd …d?N?A*« rU? ÈbO‡‡?‡ ≥ Wd?I lL?:« W?O?LM W?OF?L? q

≠ ÎôË√

Æ UΗUO« Îö ≤∞±±Ø±±Ø± a—U
≠ rU? Èb?O? …—«œS vU?*« l«d*« ≠ gËU‡ b‡‡L?? vK? Øb?O?« 5O?F

≠ U?ÎO½UŁ

Æ —«dI« —Ëb a—U s dN …b* tOM WzULö U—b »UFQ UÎOU UÎOHB
Æ WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« WU≈ ‚ËbM v≈ q(« bF WOFL'« ‰«u√ ‰ËR ≠ U·¦

Æ WdB*« lzUuU —«dI« «c dA  «¡«d≈ –U«  UOFL'« …—«œ≈ vK ≠ UÎFЫ—
…—«“u« qOË

tK « œUł bLŠ√ vHDB Ø√

±π

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

ÂuOH UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈

≤∞±∂ WM

±∂∞µ r — bO —«d

≤∞±∂Ø∏Øπ a¹—U²Ð
ÂuOH UÐ vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë qO Ë
≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUIU —œUB« W?OK_«  UR*«Ë  UOFL?'« ÊuU vK Ÿö ô« bF
ª WcOHM« tzôË
W?O?F?L? b?O?  «¡«d‡‡?‡‡≈ ÊQ‡‡‡A ≤∞±∂Ø∏Øπ a—U??  U?O?F?L?'« …—«œ≈ …d?c? vKË
ÂUJ_ U?ÎI ≠ ÂuO?H« ≠ U ≈ ≠ v?LN b?L? …UAM ≠ Âœ¬ We?F WO?LMK »U?A« i
ª ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI«
ª …—«“u« qOË …bO« t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≠ vLN bL ≠ Âœ¬ WeF WOLMK »U?A« i W‡OFL' vU_« ÂUEM« Wzô bO
≤∞±∂Ø∏Øπ a—U ±∂∞µ r— X% ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI
Æ U ≈ ≠ vLN bL ≠ Âœ¬ We ∫ dI*« Ê«uM
…d_« WU— ≠ WOUL«  «bUË  Ub ≠ vK;« lL:« WOLM ∫ qLF« Ê«bO
≠ …d_« qœ …œU“Ë WœUBô« WOLM« ≠ WOMœË WO?LKË WOUI  Ub ≠ Wu_«Ë WuHD«Ë
Æ WU)«  UUOô« ÈË– WU— ≠ WOB« WDA_« ≠ WO« vK WEU;«
Æ WOdF« dB W—uNL ∫ qLFK v«dG'« ‚UDM«
Æ ¡UC√ µ ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b
±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± s √b ∫ WOU*« WM«
Æ WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« WU≈ ‚ËbM ∫ v≈ ‰«u_« WuK√Ë WOFL'« q

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË ¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bOI WB<« …—«œù« ÂeK
…—«“u« qOË

© ¡U‡‡‡‡‡‡‡C ≈ ®

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤∞

WK UF « ÈuI « …—«“Ë
W}ŽULł qLŽ WO UHð«
W‡‡‡‡KU?F« Èu‡?‡‡‡‡I« d“Ë ≠ ÊU?H?F‡‡‡‡ œu‡‡‡‡L?? b‡‡‡L?? Ø–U?_« b?O?« WU?— X%
WOUL'« W‡‡‡‡OUHô« Ác vK l‡‡‡‡O‡‡u« - ≤∞±∂ر∞Ø≤∞ o«u*« fOL)« ÂuO« a—U
∫ s >q 5
∫ô
Î Ë√
W‡‡?‡‡‡d???B*« 5‡‡?‡‡‡«u???IK U·?‡‡‡I?‡‡Ë W‡?‡‡‡???R??  Æ Ƒ d‡‡?‡B?? WK??? W???d?? ≠ ±
≠ XOu Ÿ—U ¥¥ UdIË ¨ ±π∏∏ر±Ø±≤ a—U? ∏∞∏≤µ rd È—U« qU WKË
WOUHô« Ác? v UNK1Ë ¨ …bb'« …dUI« ≠ fU)« lL?« ≠ vULA« 5F« Ÿ—U? s ŸdH
Æ WdA« œ—«u*« ŸUD fOz— ≠ `U œ«R ËdL Ø–U_« bO«
Wd??B*« 5«u?I?K U?ÎI??Ë W???R? Â ÆÂ Æ‘ d??B? .d?? f¬ Èd?O?Ëd? W??d? ≠ ≤
≠ XO?u Ÿ—U? ¥¥ UdI?Ë ¨ ≤∞±∂Ø∏ر∑ a—U π∂∞∏≥ rd È—U?« q?U WK?Ë
WOUHô« Ác? v UNK1Ë ¨ …bb'« …dUI« ≠ fU)« lL?« ≠ vULA« 5F« Ÿ—U? s ŸdH
W?d?AK »b??M*« u?C?F« t‡‡‡??H?B v–U?A« b‡‡?‡‡L?? b‡‡‡‡‡?L?? nd‡‡‡‡ Ø–U???_« b?O?«
 ‰Ë√ ·d 

Æ åWdA«ò ‡‡ bF ULO ULNO≈ —UAË
∫ U OÎ U

d‡‡‡?‡BM« Ÿ—U‡‡‡ U?d‡‡‡‡I?Ë ¨ W?‡‡‡‡Oz«c?G?«  U‡‡‡UMB?U 5‡‡KU?F?K W?U?F« WU??IM« ≠ ±
Ø–U?_« bO?« WO?UHô« Ác v? UNK1Ë ¨ …dU?I« ≠ dB WMb? ≠ bb(« WJ« ÈœU —«u?
dB_« ·Ëd?F ÂUA Ø–U?_« bO«Ë ¨ WU?F« WUIM« fOz— t?HB gO nODK« b? bU
Æ åWUF« WUIM«ò ‡‡ bF ULO UNO≈ —UAË WUF« WUIM« ÂU 5√ tHB
W?O?U?Hô« Ác‡‡‡ v U?NK1Ë ¨ »u?OK? uL?O? bd??« W?d?A 5KU?FK? WO?UI?M« WMK«
Æ WMK« fOz— tHB qOK œ«u bOF Ø–U_« bO«

≤±

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

W?O?U??Hô« Ác‡‡‡ v‡‡‡? U?NK1Ë ¨ .d‡‡‡? fü« ŸUD WK? W??d?A W?OU?IM?« WMK«
Æ WMK« fOz— tHB bL bU Âö≈ Ø–U_« bO«
WOUHô« Ác v UNK1Ë ¨ WU'« Wc_« ŸUD WK WdA 5KUFK WOUIM« WMK«
Æ WOUIM« WMK« fOz— tHB bL nu bL√ Ø–U_« bO«
Ê
Ì U ·d 

Æ åWOUIM« WMK«ò ‡‡ bF ULO UNO≈ —UAË

b‡‡‡ONL² «
.d? f?ü« ÃU?≈ j ŸUD? lO  —d? U??N?D?A√ duD —U ≈ v W??d?A« Ê≈ Y?O?
ª ◊UAM« «cN ÈdA*« v≈ ŸUDI« «cN 5KUF« WOF qI p– v U0 tu√ WU lOË
WdA« vH uË 5KU?F«  UJË ‚uI vK ÿUH?(« v Vd WdA« Ê≈ YOË
ª UN ”U*« ÂbË t—U v UNOK ÊuKB v« e«u(«Ë U«e*« ’UI≈ Âb vK ’d%Ë
—«dL?« …—ËdC WOU?Hô« ÁcN WIK*« …d?c*« vK 5Fu*« ·«d _« lOL o?H« UL
ª WdA« WDA√ vU ‰U(« u UL tFO bF .d fü« ŸUDI ÕUM« …dO
‚u???I??? vK ÿU???H???(« vK W???O???U???Hô« vd? s U???Îd???Ë Âb??I? U??? vK ΡUM?Ë «c
¨ b‡‡‡U?FK W‡‡‡‡O?uUI« r‡‡‡‡N?OKQ ÊU‡?‡‡‡d‡‡D« d√ Ê√ b?FË Wd?AU 5KUF«  U??JË
∫ vK U vK ‚UHô« - bI

© ‰Ë_« bM³ « ®
÷—UF? Ë√ nU ô U?LO ≠ W?OUHô« Ác?N WI?K*« …dc*«Ë oU« b?ONL?« d?F
U?N Îö??LJË W‡‡‡?O?U?Hô« s √e?‡‡‡‡? ô «Î¡e?‡‡ ≠ W?O?U??Hô« Ác?N œ—«Ë rJ? Ë√ bM È√ l
Æ UNLJ cQË

© v½U¦ « bM³ « ®
d‡‡‡B?? W‡‡‡‡K? W??d‡‡‡‡A 5‡‡?OU?(« 5‡‡‡‡KU??F« l‡‡‡‡O?L?? vK W‡‡‡‡O?U??Hô« Ác Èd?
Æ å5KUF«ò ‡‡ vK ULO rNO≈ —UA

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤≤

© Y U¦ « bM³ « ®
Æ 5dD« s UNOK lOu« a—U s WOUHô« ÁcN qLF« √b

© lЫd « bM³ « ®
± r— od*« nA?JU rƒU?L?√ œ—«u« 5KU?F« lO?L? W?O?F? q?IM W?d?A« Âe?K
qL? œu?I?F «uU? ¡«u? Wd?A« 5Ë r?NMO o? U?L?O W?d?*« œu?I?F«  «c Èd??A*« v≈
UN?OK ÊuKB? v« e«u‡‡(«Ë  ôb‡‡‡«Ë U‡‡?‡‡«e*«  «cË …œb‡‡‡‡ d?O Ë√ …b‡‡‡*« …œb‡‡?‡
Æ WOUHô« ÁcN WIK*« …dc*« dd% a—U v

© f U)« bM³ « ®
W‡‡‡‡U?e« o‡‡‡‡œU‡‡‡‡M v 5?‡‡‡‡KUF«  U‡‡‡?‡I?? s •µ∞ œ«b W?dA« Âe?K
WK? Wd ≠ å.d? fü« ŸU‡‡‡‡Dò WK? Wd? ≠ »u‡‡‡OK u‡‡‡L?O bd?« W?d v
¨ dJ*« ‘UFLK ŸËd?A Õd Ë√ WULF« WKJO …œUS U?NUO WU åW?U'« Wc_« ŸUDò
Æ ‰ULF« l v{«dU qLF« Wö ¡UN≈ Ë√
W?IU« …d?I?HU U?NO≈ —U?A*« »U?_« W??O ‚ËbM?BU vU qK? ÀËb WU? vË
Æ p– s "UM« qK)« Õöù vU« ·dD« l WOUL W{ËUH v ‰ubU WdA« ÂeK
∫ bM« «c s vË_« …dI?HU tO≈ —UA*« åv{«dU qL?F« Wö ¡UN≈ò `KDB?0 bBIË
W?d?A« ÂU‡‡‡‡O? U‡‡‡‡NM Z‡‡?MË Wd?‡‡‡‡A« …—«œ≈ U‡‡‡NK?I qU?F« s W?b?I W?UI??« q u
Æ …bLF*« WdA« `z«uK UÎIË Ë√ UÎuU …—dI*« tUI ·ö qUFK WOU mU È√ lb

© ”œU « bM³ « ®
rd?O ÊËœ jI? rNKI —dI s?c« 5KUF« vK W?OU?Hô« Ác?N WI?K*« …dc*« ÂUJ√ Èd?
Æ tOUF tO≈ —UA*« ± r— od*« nAJU rƒUL√ œ—«u«Ë

≤≥

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

© lÐU « bM³ « ®
`dË `{«Ë ◊d?A ÈdA*« l td? Èc« bIF« 5LCË Èd?A*« «eS WdA« b?NF
WOMO?F« U«e*« WU pc?Ë Wb)« 5MË —u?_«Ë 5KUF« ‚uI? WU vK ÿU?H(U ÂeKË
¨ W‡‡‡‡?O?U?Hô« Ác?N W‡‡‡‡I?K?*« …d?c*« s ≤ r— od*U Îö?O?B?H …—u?c?*« W?OMO?F« d?O?Ë
≤∞∞≥ WM ±≤ r— qLF« ÊuU s π …œU*« tMLC U ¡u{ v p–Ë

© s U¦ « bM³ « ®
WOKI Ë√ WOU  U?UD WQ ‰Ë_« ·dD« vK Ÿud« ÂbF vU« ·dD« œ«d√ ÂeK
Æ WOUHô« ÁcN WIK*« …dc*« Ë√ WOUHô« Ác UNMLC U*U ¨ UN Ë√ UNu ÊU UÎ√

© lÝU² « bM³ « ®
Æ UNOK lOu« a—U s «Î—U« √b  «uM Àö WOUHô« Ác …b

© dýUF « bM³ « ®
∫ 5 Wd*«Ë ≤∞±µ WM ≥ r— WOUL'« qLF« WOUH« vGKÔ
¨ W‡‡‡?‡Oz«c??G«  U?UM?BU 5KU??FK W??U?F« W?U?IM«Ë ¨ W??N?? s d?B?? WK?? W?d??
5KUFK WOUIM« WMK«Ë ¨ u?LO WLU*« bd« WUM W?dA 5KUFK WUe« ‚ËbMË
Æ Èd√ WN s uLO WLU*« bd« WUM WdA

© dAŽ ÈœU(« bM³ « ®
U‡‡‡‡?«e*U W‡‡‡‡U?)« `‡‡?‡‡z«uK« l‡‡‡‡O?L? s? 5?? œb? rOK? ‰Ë_« ·d‡‡?‡D« Âe?K
¨ WOUHô« ÁcN WId*« rUH« …dc0 Ud– œ—Ë v«Ë dB WK WdA 5KUFK `M9 v«
WUF?« WUIM« v≈ WË W?OUL'« W?{ËUH*« ÊuË qL?F«  UöF Wed*« …—«œù« v≈ W?Ë
Æ WOUHô« lOu a—U s UÎu dA WL ‰ö p–Ë ¨ WOz«cG«  UUMBK

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤¥

© dAŽ v½U¦ « bM³ « ®
¨ qU?F« VK vK ΡU?M W?OU?IM« Wu?C?F«  U?«d??« ŸUDI??U ‰Ë_« ·dD« Âu?I
oœUM  U??«d???« «c??Ë ¨ W?Oz«c??G«  U?U?MBU 5KU??FK W??U?F« W?U?IM« v?≈ Ub—uË
Æ oœUMB« Ác v≈ Ub—uË Wö« WUe«

© dAŽ Y U¦ « bM³ « ®
qLF« rOEM `z«u v U?N√— ¡«bS WOz«cG«  U?UMBU 5KUFK WUF« WU?IM« ÂuI
UÎu d‡‡‡?A W‡‡L? ‰ö Wd?A« …—«œ≈ v≈ UNL?OKË ¨ Wd?A« s UN Wb?I*«  «¡«e'«Ë
Æ WOUHô« Ác s dA ÈœU(« bM« v UNO≈ —UA*« `z«uK UNLK a—U s

© dAŽ lЫd « bM³ « ®
bd?« WUM W?dA 5KUFK W?OUIM« WMK« fOz— ≠ qOK? œ«u bO?F ØbO?« b√
¨ tUu?DË tö? WUË ‚ËbMB« r?« s WK WLK? ·c - tQ WK »u?OK uL?O
oKF?? d?√ È√ v WK?? r« «b????« v≈ …œu??F« Âb?Ë p– v —«d??L??ôU? Âe?«Ë
Æ WUe« ‚ËbM ÊQA

© dAŽ f U)« bM³ « ®
Èd?_«  «—«dI«Ë 5«u?I« W?UË Èd?B*« qL?F« ÊuU ÂUJ_ W?O?UHô« Ác lC?
dO?H s Q?AM Ÿ«e È√ v dEMK ’U?Bô« W?U? WdB*« rU?;« ÊuJË ¨ WKB«  «–
Æ WOUHô« Ác cOHM Ë√

© dAŽ ”œU « bM³ « ®
‰UF?√ ÈQ ÂUOI« rNM >q vK lM1Ë W?O s WOU?Hô« Ác cOHM ÊU?dD« ÂeK
qBM« v≈ ·b?N Ë√ W?O?UHô« Ác? ÂUJ√ cO?HM oO?F Ê√ sJL*« s  «¡«d?≈ È√ ÊU?O≈ Ë√
Æ UcOHM s

≤µ

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

© dAŽ lÐU « bM³ « ®
d?AMK 5?? œb?Ë ¨ W?? ·d q b?O ¨ a ∑ s W?O?U?Hô« Ác «d≈ Æ WKUF« ÈuI« …—«“u WB<« …—«œù« v≈ WOUHô« s …dO_« WM« rKË ¨ WdB*« lzUuU
 vU« ·dD« 

 ‰Ë_« ·dD« 

WOz«cG«  UUMBU 5KUFK WUF« WUIM«

Â ÆÂ Æ‘ dB WK Wd

WdAU 5KUFK WOUIM« WMK«

` U œ«R ËdLŽ Ø–U²Ý_«

gOŽ nODK « b³Ž b Uš Ø–U²Ý_« bO «

WdA« œ—«u*« ŸUD fOz— tHB

WUF« WUIM« fOz— tHB

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ® ∫ lOu«

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ® ∫ lOu«

≤∞±∂ر∞Ø≤∞ ∫ a—U«

≤∞±∂ر∞Ø≤∞ ∫ a—U«
dB .d f¬ ÈdOËd Wd

dBŽ_« ·ËdF ÂUA¼ Ø–U²Ý_« bO «

v –UA « bL× bL× n¹dý Ø–U²Ý_«

WUF« WUIM« ÂU 5√ tHB

»bM*« uCF« tHB

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ® ∫ lOu«

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ® ∫ lOu«

≤∞±∂ر∞Ø≤∞ ∫ a—U«

≤∞±∂ر∞Ø≤∞ ∫ a—U«

qOKš œ«uŽ bOFÝ Ø–U²Ý_« bO «
uLO WdA WOUIM« WMK« fOz— tHB

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ® ∫ lOu«
≤∞±∂ر∞Ø≤∞ ∫ a—U«

bL× nÝu¹ bLŠ√ Ø–U²Ý_« bO «
WK WdA WOUIM« WMK« fOz— tHB

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ® ∫ lOu«
≤∞±∂ر∞Ø≤∞ ∫ a—U«

bL× b UŠ ÂöÝ≈ Ø–U²Ý_« bO «
vËœ WdA WOUIM« WMK« fOz— tHB

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ® ∫ lOu«
≤∞±∂ر∞Ø≤∞ ∫ a—U«

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤∂

WOł—U)« …—U−²K dB W dý
…—«œù« fK−  «—«d

≤∞±∂Øπرπ o«u*« 5MŁù« Âu¹ …bIFM*« t²K−Ð
©±±∑Ø∏® r — —«d
W‡?‡‡‡‡?—U?????«  U‡‡?‡‡b???)«Ë Ê“U??<« ŸUD? fOz— b???O??« …d???c?? v?K W??I???«u*« ≠ ±
WLz«b« W?Bd« v≈ v«u?O(« nKF«Ë Xd?J«Ë  UHu?H« se ◊UA? WU{≈ ’u?B
Æ …bb'« ◊UOœ WMb0 UMd Ê“U<
 UI«u*« vK ‰u?BK  «¡«dù« WU ¡U?NS ÂUOIU WOuU?I« ÊuA« nOKJ ≠ ≤
Æ WBdK ◊UAM« WU{ù W“ö«
Æ —«dI« ¡u{ vK “ö« –U« W—U«  Ub)«Ë Ê“U<« ŸUD fOz— –U_« bO« vK
Æ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAM

fK:« d 5√

œ«u'« b³Ž bOL(« b³Ž bLŠ√

…—«œù« fK ¡UC√

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ®
»bM*« uCF«Ë …—«œù« fK fOz—

Èd ¹ vHDB ØÕ Æ√ ¡«u

≤∑

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOł—U)« …—U−²K dB W dý
…—«œù« fK−  «—«d

≤∞±∂ر∞ر∏ o«u*« ¡UŁö¦« Âu¹ …bIFM*« t²K−Ð
©±±∏Ø≥® r — —«d
W‡‡?‡‡Oz«c??G« œ«u*« s?e‡‡‡‡? ◊U??A W??U??{S W??OuU??I« Êu????A« nOK?J vK W??I??«u*«
Æ vLF« Ê“UË œdD Ê“U0 WdAK —œUB« hOd« v≈ UNFË
Æ —«dI« ¡u{ vK “ö« –U« vuUI« ŸUDI« fOz— –U_« bO« vK
Æ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAM

fK:« d 5√

vKŽ bOÝ bL×

…—«œù« fK ¡UC√

© ¡U‡‡‡‡C ≈ ®
»bM*« uCF«Ë …—«œù« fK fOz—

Èd ¹ vHDB ØÕ Æ√ ¡«u

≤∞±∂ WM dLu ±¥ v ≤µ∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

b‡‡I‡‡  U½ö‡Ž≈
W¹—bMJÝù« WE U× ≠ WOzU *« 5¹dB*« Â√ WÝ—b
Æ WOGK dFË ¨ UN WU)« ±π≥±∏ r— WœuJ« WLB« bI s sKF

W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ
…—«œù« fK fOz—

b‡‡ L× Ãd‡‡ È“u‡‡ œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN
≤∞±∂ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—
±¥π∂ ≠ ≤∞±∂ر±Ø±¥ ≠ ≤∞±∂ Ø ≤µ≤∂µ

≤∏