You are on page 1of 2

ISI KANDUNGAN

PERKARA
1.0 Pengenalan
2.0 Program Dwibahasa (PDB) / Dual Language Programme (DLP)
2.1 Definisi PDB/DLP

HALAMAN
1
2
2

2.2 Sejarah Penubuhan PDB/DLP

2-3

2.3 Pelaksanaan PDB/DLP

3-5

2.4 Proses Penggunaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

5

Dalam Pendidikan
2.4.1

Peranan

PDB/DLP

dalam

Pengajaran

dan

5-7

Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa
Inggeris (PPSMI)
2.4.2

Peranan PDB/DLP dalam Memperkasakan Bahasa

7-8

Inggeris Memartabatkan Bahasa Melayu (MBIBM)
2.5 Isu-Isu PDB/DLP
2.5.1

8

Pelaksanaan PPSMI

2.6 PDB/DLP Menggugat Pembangunan Pendidikan Mlaysia

8-9
10

2.6.1

PPSMI

10

2.6.2

MBMMBI

10

2.6.3

PDB/DLP : Penjenamaan Semula PPSMI

11

2.6.4

Kesan PDB/DLP

11

2.6.4.1 Menghalang Keberhasilan Akses

11

2.6.4.2 PDB/DLP Merencatkan Kemahiran Berfikir

12

Murid
3.0 Penutup

12

Terima kasih diucapkan kepada individu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menghasilkan tugasan yang diberikan. In Shaa Allah. nasihat dan motivasi sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan ini. tunjuk ajar.A. _______________________________ SITI NURUL IDAYU BINTI AZHA (M 20161000542) . Tuhan sekalian alam kerana dengan limpah dan kurniaNya penulisan ilmiah saya dapat disempurnakan seperti yang dirancang. Sekian. terima kasih. Prof. Dr. Diharap jasa dan pertolongan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT.PENGHARGAAN Segala puji-pujian bagi Allah SWT.W pesuruh Allah yang amat dikasihi. Amiin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah saya. Terima kasih juga diberikan kepada rakan-rakan yang samasama berkongsi maklumat dan ilmu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dalam pembentangan berkumpulan. Omar Bin Abdull Kareem kerana sentiasa memberi bimbingan.