You are on page 1of 2

ISI KANDUNGAN

PERKARA
1.0

PENGENALAN

2.0

PERUBAHAN KURIKULUM
2.1

2.2

2.3

3.0

HALAMAN
1
2

MENGHURAIKAN PERKEMBANGAN DAN
PERUBAHAN KURIKULUM ERA KBSR/KBSMKSSR/KSSM
2.1.1 Faktor Perkembangan dan Perubahan Kurikulum
2.1.1.1
Faktor Falsafah Pendidikan
2.1.1.2
Faktor Kehendak Masyarakat
2.1.1.3
Faktor Politik
2.1.1.4
Faktor Pembangunan Negara dan Perkembangan
Dunia
2.1.1.5
Faktor Perubahan Sosial
2.1.1.6
Faktor Perancang dan Pelaksana Kurikulum
2.1.1.7
Faktor Murid, Kehendak dan Keperluan
Masyarakat
2.1.1.8
Faktor Perkembangan Ilmu dan Kepentingannya

2-4

MEMBINCANGKAN
ISU-ISU
BERKAITAN
PERUBAHAN
KURIKULUM
DALAM
ERA
BERKAITAN
2.2.1 Isu Kesediaan Guru
2.2.2 Isu Kitaran Perkembangan Kurikulum Malaysia
2.2.3 Isu Akses Pendidikan
2.2.4 Isu Kurikulum Berteraskan Peperiksaan
2.2.5 Isu Pentaksiran
2.2.6 Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik
dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)
2.2.7 Isu Pendidikan Seks

9

MENGANALISIS
PELAKSANAAN
KEBERKESANAN PERUBAHAN KURIKULUM
2.3.1 Pelaksanaan Kurikulum
2.3.1.1 Sekolah Rendah
2.3.1.2 Sekolah Menengah
2.3.2 Keberkesanan Kurikulum
2.3.2.1 KBSR dan KSSR
2.3.2.2 KBSR/KBSM ke KSSR/KSSM

PENUTUP

DAN

5
5
5-6
6-7
7
7-8
8
8-9
9

9-10
10-11
11
11-12
12
13
13-14
14
14
14-16
16-18
19
19
19-20
20

Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S. Terima kasih diucapkan kepada individu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menghasilkan tugasan yang diberikan.A. Terima kasih juga diberikan kepada rakan-rakan yang samasama berkongsi maklumat dan ilmu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dalam pembentangan berkumpulan. Diharap jasa dan pertolongan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT.W pesuruh Allah yang amat dikasihi. Sekian. terima kasih. nasihat dan motivasi sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah saya. _______________________________ SITI NURUL IDAYU BINTI AZHA (M 20161000542) . tunjuk ajar. Tuhan sekalian alam kerana dengan limpah dan kurniaNya penulisan ilmiah saya dapat disempurnakan seperti yang dirancang. Dr. Omar Bin Abdull Kareem kerana sentiasa memberi bimbingan. Prof.PENGHARGAAN Segala puji-pujian bagi Allah SWT. In Shaa Allah. Amiin.