You are on page 1of 72

20.1.

2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/1

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 37/2010 AL COMISIEI
din 22 decembrie 2009
privind substanţele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcţie de limitele
reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală
(Text cu relevanţă pentru SEE)

să se fixeze o limită maximă de reziduuri, anexa III conţine
substanţele pentru care a fost fixată o limită maximă pro­
vizorie, iar anexa IV conţine substanţele pentru care nicio
limită maximă nu poate fi fixată, deoarece reziduurile, indi­
ferent de limita lor, constituie un pericol pentru sănătatea
umană.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentu­
lui European și al Consiliului din 6  mai 2009 de stabilire a pro­
cedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor
substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală,
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și
de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European
și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.  726/2004 al Parla­
mentului European și al Consiliului (1), în special articolul  27
alineatul (1),

(2)

În scopul simplificării, este necesar ca aceste substanţe far­
macologic active și clasificarea lor în funcţie de limitele
maxime de reziduuri să fie integrate într-un regulament al
Comisiei. Datorită faptului că respectă sistemul de clasifi­
care prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 470/2009, această
clasificare ar trebui să fie luată în considerare și cu privire
la posibilitatea administrării respectivelor substanţe farma­
cologic active animalelor de la care se obţin alimente.

(3)

Informaţiile existente privind clasificarea terapeutică a sub­
stanţelor farmacologic active menţionate în anexele la
Regulamentul (CEE) nr.  2377/90 ar trebui să fie încorpo­
rate într-o coloană în cadrul clasificării terapeutice a
substanţelor.

(4)

Pentru a facilita utilizarea, toate substanţele farmacologic
active ar trebui să fie enumerate în ordine alfabetică într-o
anexă. Din considerente de claritate, ar trebui întocmite
două tabele separate: unul pentru substanţele autorizate,
menţionate în anexele I, II și  III la Regulamentul (CEE)
nr. 2377/90, și unul pentru substanţele interzise, menţio­
nate în anexa IV la regulamentul menţionat anterior.

întrucât:

(1)

În scopul protejării sănătăţii publice, substanţele farmaco­
logic active au fost clasificate, pe baza evaluării știinţifice a
siguranţei lor, în patru anexe ale Regulamentului (CEE)
nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a
unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor
maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în
alimentele de origine animală (2). Anexa I conţine substan­
ţele pentru care a fost fixată o limită maximă de reziduuri,
anexa II conţine substanţele pentru care nu a fost necesar

(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.
(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

L 15/2
(5)

(6)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Limitele maxime provizorii de reziduuri pentru substanţele
farmacologic active, stabilite în anexa  III la Regulamentul
(CEE) nr. 2377/90, a căror perioadă de aplicare s-a înche­
iat, nu ar trebui să fie încorporate în prezentul regulament.
Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme
cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de
uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

20.1.2010

Articolul 1
Substanţele farmacologic active și clasificarea lor în funcţie de lim­
itele maxime de reziduuri sunt menţionate în anexă.
Articolul  2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

20.1.2010

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 15/3

ANEXĂ
Substanţe farmacologic active și clasificarea lor în funcţie de limitele maxime de reziduuri (LMR)
Tabelul 1
Substanţe autorizate

Substanţă farmacologic
activă

Abamectină

Reziduu marker

Avermectină B1a

Specie animală

Bovine

LMR

Ţesuturi ţintă

Ţesut adipos

Alte dispoziţii (conform
articolului 14 alineatul (7)
din Regulamentul (CE)
nr. 470/2009)

10 μg/kg
20 μg/kg

NICIO MENŢIUNE

Ficat

Ovine

20 μg/kg
50 μg/kg
25 μg/kg
20 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi

A nu se utiliza la
animalele de la care
se obţine lapte desti­
nat consumului
uman.

Clasificare terapeutică

Agenţi antiparazitari/
Agenţi cu acţiune
împotriva endo și ecto­
paraziţilor

Extract de absint

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Acetilcisteină

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Acetilmetionină

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Acid acetilsalicilic

NU SE APLICĂ

Toate de la
care se obţin
alimente, cu
excepţia pește­
lui

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

Nu se utilizează la
animalele de la care
se obţine lapte sau
ouă destinate con­
sumului uman.

NICIO MENŢIUNE

Acid acetilsalicilic
DL-lizină

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin ali­
mente, cu
excepţia pește­
lui

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

Nu se utilizează la
animalele de la care
se obţine lapte sau
ouă destinate con­
sumului uman.

NICIO MENŢIUNE

Adenozină și 5′-mono,
5-di’ și 5′-trifosfaţii
acesteia

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Adonis vernalis

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

Pentru utilizare exclu­
sivă în medicamen­
tele homeopatice de
uz veterinar,
preparate în confor­
mitate cu farmacop­
eea homeopatică, în
concentraţii în pro­
duse de maximum
1 %.

NICIO MENŢIUNE

în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. NICIO MENŢIUNE Ailanthus altissima NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. în concentraţii în pro­ duse de maximum o parte la zece.1. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. ovine 100 μg/kg 100 μg/kg 1 000 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Alfacalcidol NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru vacile în travaliu.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. por­ cine. exprimată ca albendazol Bovine.L 15/4 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. iepuri. albenda­ zol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă. NICIO MENŢIUNE Alanină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Albendazol Sumă de sulfoxid de albendazol. NICIO MENŢIUNE Agnus castus NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. 470/2009) Clasificare terapeutică Aesculus hippocastanum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. exprimată ca albendazol Toate rumegă­ toarele 100 μg/kg 100 μg/kg 1 000 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Oxid de albendazol Sumă de oxid de albendazol. albenda­ zol sulfură și albenda­ zol 2-amino sulfură. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. NICIO MENŢIUNE Alfaprostol NU SE APLICĂ Bovine.

Barbados și Capae.9 μg/kg Ţesut adipos Ficat Distearat de aluminiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hidroxid de aluminiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hidroxiacetat de alu­ miniu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Monostearat de alumi­ niu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Allium cepa NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar.4 μg/kg Piele și ţesut adipos Ficat Numai în scopuri zootehnice și în con­ formitate cu dis­ poziţiile Directivei 96/22/CE.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/5 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.20. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. ovine 20 μg/kg 200 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Pentru LMR din lapte. trebuie respectate celelalte dispoziţii ale Directivei 98/82/CE a Comisiei. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Altrenogest Altrenogest Porcine 1 μg/kg 0. NICIO MENŢIUNE Gel de Aloe vera și extract din frunze întregi de Aloe vera NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. Agenţi cu acţiune asu­ pra sistemului repro­ ducător Ecvidee 1 μg/kg 0. 470/2009) Clasificare terapeutică Alantoină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.1. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. extrasul lor uscat stan­ dardizat și preparatele acestora NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Alfacipermetrină Cipermetrină (sumă de izomeri) Bovine. NICIO MENŢIUNE Aloe.

1. NICIO MENŢIUNE Toate speciile de la care se obţin ali­ mente.4-DMA. A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte destinat consumului uman. Tristearat de aluminiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE 2-aminoetanol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE 2-aminoetanol glucur­ onat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE 2-aminoetildihidro­ genfosfat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Amitraz Sumă de amitraz plus toţi metaboliţii săi care conţin radicalul 2. 470/2009) Clasificare terapeutică Fosfat de aluminiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Salicilat bazic de alu­ miniu NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. exprimată ca amitraz Bovine 200 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg 10 μg/kg Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Ovine 400 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 10 μg/kg Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Caprine 200 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 10 μg/kg Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Porcine 400 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Albine 200 μg/kg Miere .L 15/6 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. cu excepţia pește­ lui Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.

LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Amprolium NU SE APLICĂ Păsări de curte Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. Valorile LMR pentru ţesutul adipos. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. 470/2009) Clasificare terapeutică Clorură de amoniu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Laurilsulfat de amoniu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfat de amoniu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Amoxicilină Amoxicilină Toate speciile de la care se obţin alimente 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La pești.20. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Ampicilină Ampicilină Toate speciile de la care se obţin alimente 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La pești. Nu se utilizează la păsările de la care se obţin ouă destinate consumului uman. La porcine și păsări de curte. LMR pentru mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. LMR pentru mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. La porcine și păsări de curte. NICIO MENŢIUNE Angelicae radix aethero­ leum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Anisi aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/7 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Valorile LMR pentru grăsime.1.

2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Arnicae radix NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte sau ouă destinate con­ sumului uman. 470/2009) Clasificare terapeutică Anisi stellati fructus.L 15/8 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. NICIO MENŢIUNE Arginină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Arnica montana (arnicae flos și arnicae planta tota) NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice NU SE APLICĂ Bovine. în concentraţii în pro­ duse de maximum 1 %. Aqua levici NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare în medicamentele homeopatice de uz veterinar. pui de găină. extracte standardizate și preparate derivate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Apocynum cannabinum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. por­ cine. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. preparate exclusiv în conformi­ tate cu farmacopeea homeopatică. Numai pentru uz oral. iepuri Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. NICIO MENŢIUNE Apramicină Apramicină Bovine 1 000 μg/kg 1 000 μg/kg 10 000 μg/kg 20 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. în concentraţii în pro­ duse de maximum o parte la zece.1.

NICIO MENŢIUNE Azametifos NU SE APLICĂ Salmonide Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Azaperon Suma de azaperon și azaperol Porcine 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune asu­ pra sistemului nervos/Agenţi cu acţi­ une asupra sistemului nervos central . păsări de curte.1. NICIO MENŢIUNE Asparagină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid aspartic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Atropa belladonna NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. iepuri 50 μg/kg 100 μg/kg 300 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Pentru porcine și păsări de curte. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.20. în concentraţii în pro­ duse de maximum 1 %. această LMR se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/9 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009) Clasificare terapeutică Artemisia abrotanum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Azagli-nafarelină NU SE APLICĂ Salmonide Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ A nu se utiliza la peștii care produc icre destinate con­ sumului uman. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. NICIO MENŢIUNE Atropină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Avilamicină Acid dicloroizoever­ ninic Porcine.

cu excepţia lapte­ lui NU SE APLICĂ Pentru uz intra­ mamar. NICIO MENŢIUNE . ovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Beclometazonă dipro­ pionat NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai în scopul inhalării. în concentraţii de maxi­ mum 0. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. 470/2009) Clasificare terapeutică Bovine 100 μg/kg Lapte Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Iepuri 150 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR pentru niciun ţesut. NICIO MENŢIUNE Bellis perennis NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. NICIO MENŢIUNE Clorură de benzalconiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă ca excipient.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. Balsamum peruvianum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.05 %.L 15/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Substanţă farmacologic activă Bacitracină Reziduu marker Sumă de bacitracină A. exclusiv la vacile în lactaţie.1. bacitracină B și bacitracină C Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. NICIO MENŢIUNE Baquiloprim Baquiloprim Bovine 10 μg/kg 300 μg/kg 150 μg/kg 30 μg/kg Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Agenţi chimioterapeu­ tici Porcine 40 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Selenat de bariu NU SE APLICĂ Bovine.

LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”.75 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Corticoizi/ Glucocorticoizi Bovine 0. por­ cine 0.1.20. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. Valorile LMR pentru grăsime.75 μg/kg 2. 470/2009) Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează exclusiv ca anestezic local. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”.3 μg/kg Lapte Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Biotină NU SE APLICĂ .0 μg/kg 0. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Betaină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glucuronat de betaină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Betametazonă Betametazonă Bovine.2010 Substanţă farmacologic activă Benzocaină Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker NU SE APLICĂ Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/11 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. La porcine și păsări de curte. Salmonide Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE Clasificare terapeutică NICIO MENŢIUNE Alcool benzilic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient NICIO MENŢIUNE Benzil benzoat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Benzil p-hidroxibenzoat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Benzilpenicilină Benzilpenicilină Toate speciile de la care se obţin alimente 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La pești.

1. NICIO MENŢIUNE Subsalicilat de bismut NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. NICIO MENŢIUNE Subgalat de bismut NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. 470/2009) Clasificare terapeutică Subcarbonat de bismut NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. sare de pota­ siu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Bromură. por­ cine. NICIO MENŢIUNE Boldo folium NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid boric și boraţi NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Bromhexină NU SE APLICĂ Bovine. NICIO MENŢIUNE Bromură. NICIO MENŢIUNE NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz intramamar. săruri de amoniu și de sodiu NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. NICIO MENŢIUNE Subnitrat de bismut NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. NICIO MENŢIUNE Bronopol NU SE APLICĂ Pești Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Brotizolam NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz terapeutic. NICIO MENŢIUNE Bituminosulfonaţi. NICIO MENŢIUNE .2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. păsări de curte Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte sau ouă destinate con­ sumului uman. sare de sodiu NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.L 15/12 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.

470/2009) Clasificare terapeutică Buserelină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Butafosfan NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz intravenos.20. NICIO MENŢIUNE Butil 4-hidroxibenzoat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Bromură de butilsco­ polamină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cafeină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acetat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Aspartat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Benzoat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Borogluconat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Carbonat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clorură de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE n-Butan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE n-Butanol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/13 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.1. NICIO MENŢIUNE Tartrat de butorfanol NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru admi­ nistrare intravenoasă.

2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.L 15/14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Substanţă farmacologic activă Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. 470/2009) Clasificare terapeutică Citrat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glucoheptonat de cal­ ciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Gluconat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Gluconoglucoheptonat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Gluconolactat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glutamat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glicerofosfat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hidroxid de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hipofosfit de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Malat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Oxid de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Pantotenat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Fosfat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Polifosfat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .1.

NICIO MENŢIUNE Capsici fructus acer NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .1. în concentraţii în pro­ duse de maximum o parte la zece. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. 470/2009) Clasificare terapeutică Propionat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Silicat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Stearat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfat de calciu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Calendula officinalis NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/15 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Calendulae flos NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. NICIO MENŢIUNE Camphora NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. NICIO MENŢIUNE Camfor NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz extern.20. în concentraţii ale pro­ duselor de maximum 1 %.

cu excepţia pește­ lui Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte sau ouă destinate con­ sumului uman. NICIO MENŢIUNE Carnitină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Carprofen Sumă dintre carpro­ fen și glucuronidul conjugat al carpro­ fenului Bovine. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. 470/2009) Clasificare terapeutică NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune asu­ pra sistemului nervos/Agenţi cu acţi­ une asupra sistemului nervos vegetativ Carbasalat calcic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin ali­ mente. NICIO MENŢIUNE Carlinae radix NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.L 15/16 Substanţă farmacologic activă Carazolol Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Carazolol Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Bovine 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Porcine 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi 20. NICIO MENŢIUNE Carbetocin NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Extract de nucșoară NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cardiospermum halica­ cabum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar.1. ecvidee 500 μg/kg 1 000 μg/kg 1 000 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune antiinflamatorie/Agenţi nesteroidici cu acţiune antiinflamatorie NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR pentru lapte NU SE APLICĂ .

cu excepţia lapte­ lui NU SE APLICĂ Numai pentru uz intramamar.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/17 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. cu excepţia lapte­ lui NU SE APLICĂ Cefalexină Cefalexină Bovine 200 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg 1 000 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Cefalonium Cefalonium Bovine 20 μg/kg Lapte Numai pentru uz intramamar și trata­ mente oftalmice Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR pentru niciun ţesut. 470/2009) Clasificare terapeutică Carvi aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Caryophylli aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cefacetril Cefacetril Bovine 125 μg/kg Lapte Numai pentru uz intramamar. cu excepţia lapte­ lui NU SE APLICĂ Cefapirină Sumă de cefapirină și desacetilcefapirină Bovine 50 μg/kg 50 μg/kg 100 μg/kg 60 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Cefazolină Cefazolină Bovine. NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR pentru niciun ţesut. caprine Nu se cere nicio LMR pentru niciun ţesut.20. cu excepţia lapte­ lui NU SE APLICĂ Cefoperazonă Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice . ovine. Cefoperazonă Bovine 50 μg/kg Lapte Numai pentru uz intramamar la vacile în lactaţie. cu excepţia cazului în care ugerul poate fi destinat consumului uman.1. caprine 50 μg/kg Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice NU SE APLICĂ Bovine. ovine. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR pentru niciun ţesut.

2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Colină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Clormadinonă Clormadinonă Bovine 4 μg/kg 2 μg/kg 2. porcine.5 μg/kg Ţesut adipos Ficat Lapte Numai pentru uz zootehnic. NICIO MENŢIUNE Cetostearil alcool NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cetrimid NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clorhexidină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Ceftiofur Suma tuturor rezidu­ urilor care păstrează structura betalactam.L 15/18 Substanţă farmacologic activă Cefquinomă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Cefquinomă Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Bovine. Agenţi cu acţiune asu­ pra sistemului repro­ ducător Clorocrezol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clorfenamină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clortetraciclină Suma de substanţă de bază plus epimerul său din poziţia 4 Toate speciile de la care se obţin alimente 100 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi Lapte Ouă La pești. 470/2009) Clasificare terapeutică La porcine. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Centellae asiaticae extrac­ tum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. Valorile LMR pentru ficat și rinichi nu se aplică peștilor. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. exprimată ca dezfu­ roilceftiofur Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente 1 000 μg/kg 2 000 μg/kg 2 000 μg/kg 6 000 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La porcine.1. ecvidee 50 μg/kg 50 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Bovine 20 μg/kg Lapte 20.

2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/19 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.1. NICIO MENŢIUNE Chimotripsină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cimicifugae racemosae rhizoma NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. NICIO MENŢIUNE Cinchonae cortex. por­ cine 100 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 400 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. 470/2009) Clasificare terapeutică Chrysanthemi cinerarii­ folii flos NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Bovine 200 μg/kg Lapte .20. extracte standardi­ zate și preparate derivate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cinnamomi ceylanici aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cinnamomi ceylanici cortex. extracte standar­ dizate și preparate derivate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Citri aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Citronellae aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Citrulină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid clavulanic Acid clavulanic Bovine. extracte standardizate și preparate derivate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cinnamomi cassiae aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cinnamomi cassiae cor­ tex.

ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE R-Cloprostenol NU SE APLICĂ Bovine. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Closantel Closantel Bovine 1 000 μg/kg 3 000 μg/kg 1 000 μg/kg 3 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman.5 μg/kg 0.5 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune asu­ pra sistemului nervos/Agenţi cu acţi­ une asupra sistemului nervos vegetativ Bovine 0. Valorile LMR pentru ţesut adipos. caprine. caprine. La porcine și păsări de curte.1. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. Agenţi antiparazitari/Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Ovine 1 500 μg/kg 2 000 μg/kg 1 500 μg/kg 5 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Cloxacilină Cloxacilină Toate speciile de la care se obţin alimente 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 30 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La pești. 470/2009) Clasificare terapeutică Clazuril NU SE APLICĂ Porumbei Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clenbuterol clorhidrat Clenbuterol Bovine. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. por­ cine. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Carbonat de cobalt NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clorsulon Clorsulon Bovine 35 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. por­ cine.05 μg/kg Lapte Cloprostenol NU SE APLICĂ Bovine.1 μg/kg 0. ecvidee 0.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.L 15/20 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.

470/2009) Clasificare terapeutică Diclorură de cobalt NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Gluconat de cobalt NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Oxid de cobalt NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfat de cobalt NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Trioxid de cobalt NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Coco alchil dimetil betaine NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient NICIO MENŢIUNE Colistină Colistină Toate speciile de la care se obţin alimente 150 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg 200 μg/kg 50 μg/kg 300 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Ouă La pești. Valorile LMR pentru ţesut adipos.20. extracte standardizate și preparate derivate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Convallaria majalis NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/21 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. în concentraţii ale pro­ duselor de maximum 1 ‰. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. NICIO MENŢIUNE Clorură de cupru NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .1. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. La porcine și păsări de curte. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Condurango cortex.

trebuie respectate celelalte dispoziţii ale Directi­ vei 94/29/CE a Con­ siliului. 470/2009) Clasificare terapeutică Gluconat de cupru NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Heptanoat de cupru NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Metionat de cupru NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Oxid de cupru NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfat de cupru NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Coriandri aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Corticotropină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cumafos Cumafos Albine 100 μg/kg Miere NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Crataegus NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. caprine 10 μg/kg 50 µg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Pentru lapte. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.1.L 15/22 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor . NICIO MENŢIUNE Ciflutrin Ciflutrină (sumă de izomeri) Bovine.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. NICIO MENŢIUNE Cupressi aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.

20.1.2010

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Substanţă farmacologic
activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Ţesuturi ţintă

L 15/23
Alte dispoziţii (conform
articolului 14 alineatul (7)
din Regulamentul (CE)
nr. 470/2009)

Clasificare terapeutică

Cihalotrină

Cihalotrină (sumă de
izomeri)

Bovine

500 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg

Ţesut adipos
Rinichi
Lapte

Pentru lapte, trebuie
respectate celelalte
dispoziţii ale Directi­
vei 94/29/CE a Con­
siliului.

Agenţi antiparazitari/
Agenţi cu acţiune
împotriva ectoparaziţi­
lor

Cipermetrină

Cipermetrină (sumă
de izomeri)

Toate rumegă­
toarele

20 μg/kg
200 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi
Lapte

Pentru lapte, trebuie
respectate celelalte
dispoziţii ale Directi­
vei 98/82/CE a
Comisiei.
.

Agenţi antiparazitari/
Agenţi cu acţiune
împotriva ectoparaziţi­
lor

Salmonide

50 μg/kg

Mușchi și piele
în proporţii
naturale

Ciromazin

Ciromazin

Ovine

300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi

A nu se utiliza la
animalele de la care
se obţine lapte desti­
nat consumului
uman.

Agenţi antiparazitari/
Agenţi cu acţiune
împotriva ectoparaziţi­
lor

Cisteină

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Citidină și fosfaţii
acesteia5′-mono, 5′-diși 5′-tri

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Danofloxacin

Danofloxacin

Bovine, ovine,
caprine, păsări
de curte

200 μg/kg
100 μg/kg
400 μg/kg
400 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi

Agenţi antiinfecţioși/
Antibiotice

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

100 μg/kg
50 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi

Bovine, ovine,
caprine

30 μg/kg

Lapte

La pești, LMR din
mușchi se referă la
„mușchi și piele în
proporţii naturale”.
Valorile LMR pentru
ţesut adipos, ficat și
rinichi nu se aplică
peștilor.
La porcine, LMR pen­
tru ţesut adipos se
referă la „piele și ţesut
adipos în proporţii
naturale”.
La păsări de curte,
LMR pentru ţesut
adipos se referă la
„piele și ţesut adipos
în proporţii naturale”.
Nu se utilizează la
animalele de la care
se obţin ouă destinate
consumului uman.

Bovine, ovine

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

Numai pentru uz
oral. Nu se utilizează
la animalele de la
care se obţine lapte
destinat consumului
uman.

NICIO MENŢIUNE

Decochinat

NU SE APLICĂ

L 15/24

Substanţă farmacologic
activă

Deltametrin

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Reziduu marker

Deltametrin

Specie animală

LMR

Ţesuturi ţintă

Toate rumegă­
toarele

10 μg/kg
50 μg/kg
10 μg/kg
10 μg/kg
20 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi
Lapte

Pești

10 μg/kg

Mușchi și piele
în proporţie
naturală

20.1.2010
Alte dispoziţii (conform
articolului 14 alineatul (7)
din Regulamentul (CE)
nr. 470/2009)

Clasificare terapeutică

NICIO MENŢIUNE

Agenţi antiparazitari/
Agenţi cu acţiune
împotriva ectoparaziţi­
lor

Dembrexină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Hidroclorură de denav­
erină

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Acetat de deslorelină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Detomidină

NU SE APLICĂ

Bovine,
ecvidee

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

Numai pentru uz
terapeutic

NICIO MENŢIUNE

Dexametazonă

Dexametazonă

Bovine, por­
cine, caprine,
ecvidee

0,75 μg/kg
2 μg/kg
0,75 μg/kg

Mușchi
Ficat
Rinichi

NICIO MENŢIUNE

Corticoizi/
Glucocorticoizi

Bovine,
caprine

0,3 μg/kg

Lapte

Dexpantenol

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Diazinonă

Diazinonă

Bovine, por­
cine, ovine,
caprine

20 μg/kg
700 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi

La porcine, LMR pen­
tru ţesut adipos se
referă la „piele și ţesut
adipos în proporţii
naturale”.

Agenţi antiparazitari/
Agenţi cu acţiune
împotriva ectoparaziţi­
lor

Bovine, ovine,
caprine

20 μg/kg

Lapte

Toate rumegă­
toarele, por­
cine

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

Numai pentru uz
oral.

NICIO MENŢIUNE

Diclazuril

Diclazuril

20.1.2010

Substanţă farmacologic
activă

Diclofenac

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Reziduu marker

Diclofenac

Specie animală

LMR

Ţesuturi ţintă

Bovine

5 μg/kg
1 μg/kg
5 μg/kg
10 μg/kg
0,1 µg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi
Lapte

Porcine

5 µg/kg
1 µg/kg
5 µg/kg
10 µg/kg

Mușchi
Piele și ţesut
adipos
Ficat
RinichI

L 15/25
Alte dispoziţii (conform
articolului 14 alineatul (7)
din Regulamentul (CE)
nr. 470/2009)

Clasificare terapeutică

La porcine, LMR pen­
tru ţesut adipos se
referă la „piele și ţesut
adipos în proporţii
naturale”.

Agenţi cu acţiune
antiinflamatorie/Agenţi
nesteroidici cu acţiune
antiinflamatorie

Dicloxacilină

Dicloxacilină

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
30 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi
Lapte

La pești, LMR din
mușchi se referă la
„mușchi și piele în
proporţii naturale”.
Valorile LMR pentru
ţesut adipos, ficat și
rinichi nu se aplică
peștilor.
La porcine și la păsări
de curte, LMR pentru
ţesut adipos se referă
la „piele și ţesut adi­
pos în proporţii natu­
rale”.
Nu se utilizează la
animalele de la care
se obţin ouă destinate
consumului uman.

Agenţi antiinfecţioși/
Antibiotice

Oxid dicupric

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Diciclanil

Sumă de diciclanil
și 2,4,6-triaminopirimidină-5carbonitril

Ovine

200 μg/kg
150 μg/kg
400 μg/kg
400 μg/kg

Mușchi
Ţesut adipos
Ficat
Rinichi

Nu se utilizează la
animalele de la care
se obţine lapte desti­
nat consumului
uman.

Agenţi antiparazitari/
Agenţi cu acţiune
împotriva ectoparaziţi­
lor

Ftalat de dietil

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Dietil sebacat

NU SE APLICĂ

Toate speciile
de la care se
obţin alimente

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

Dietilen glicol mono­
etileter

NU SE APLICĂ

Toate rumegă­
toarele și por­
cinele

Nu se cere
nicio LMR

NU SE
APLICĂ

NICIO MENŢIUNE

NICIO MENŢIUNE

caprine 400 μg/kg 100 μg/kg 1 400 μg/kg 800 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Porcine 400 μg/kg 100 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Păsări de curte 300 μg/kg 400 μg/kg 1 900 μg/kg 600 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Toate celelalte specii de la care se obţin alimente 300 μg/kg 100 μg/kg 800 μg/kg 600 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi 20. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. Valorile LMR pentru ţesut adipos. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Toate rumegă­ toarele 200 μg/kg Lapte 3. por­ cine. A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Diflubenzuron Diflubenzuron Salmonide 1 000 μg/kg Mușchi și piele în proporţie naturală NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Dihidrostreptomicină Dihidrostreptomicină Toate rumegă­ toarele.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.5-diiodo-L-tirosină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Trioxid de dimangan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral.L 15/26 Substanţă farmacologic activă Difloxacin Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Difloxacin Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Bovine. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. ovine. 470/2009) Clasificare terapeutică La pești.1. NICIO MENŢIUNE Dimeticonă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Dimetilacetamidă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . iepuri 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine.

2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/27 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.1. păsări de curte 100 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Porcine. 470/2009) Clasificare terapeutică Dimetilftalat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Dimetilsulfoxid NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Dinoprost NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Dinoprost trometamină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Dinoproston NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Diprofilină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Doramectină Doramectină Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente 40 μg/kg 150 μg/kg 100 μg/kg 60 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endo și ecto­ paraziţilor Doxapram NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Doxiciclină Doxiciclină Bovine 100 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman.20. .

L 15/28 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. 470/2009) Clasificare terapeutică Derivatul D-fenilalanin (6) al hormonului care eliberează hormonul luteinizant NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Echinacea NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. NICIO MENŢIUNE Echinacea purpurea NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. NICIO MENŢIUNE Emamectin Emamectin B1a Pești 100 μg/kg Mușchi și piele în proporţie naturală NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endo și ecto­ paraziţilor Enilconazol NU SE APLICĂ Bovine. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. în concentraţii în pro­ duse de maximum o parte la zece. NICIO MENŢIUNE . Numai pentru uz topic.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.1.

iepuri 100 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 300 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Păsări de curte 100 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 300 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Toate celelalte specii de la care se obţin alimente 100 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi L 15/29 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009) Clasificare terapeutică La pești. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. caprine 100 μg/kg 100 μg/kg 300 μg/kg 200 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Porcine.20.2010 Substanţă farmacologic activă Enrofloxacină Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Sumă de enroflox­ acină și ciproflox­ acină Bovine. Valorile LMR pentru ţesut adipos. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. La porcine. Valorile LMR pentru ţesut adipos. La porcine și păsări de curte. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Epinefrină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Eprinomectină Eprinomectină B1a Bovine 50 μg/kg 250 μg/kg 1 500 μg/kg 300 μg/kg 20 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endo și ecto­ paraziţilor Maleat de ergometrină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează numai la animale gestante NICIO MENŢIUNE Eritromicină Eritromicină A Toate speciile de la care se obţin alimente 200 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg 40 μg/kg 150 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Ouă La pești. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Camsilat de etamifilină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . ovine. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”.1.

preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică.L 15/30 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică.1. NICIO MENŢIUNE Euphrasia officinalis NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. 470/2009) Clasificare terapeutică Etamsilat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Etanol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient. NICIO MENŢIUNE Lactat de etil NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Oleat de etil NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acidul etilendiami­ notetraacetic și sărurile sale NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Etiproston trometamină NU SE APLICĂ Bovine. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. por­ cine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Eucalypti aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Eucaliptol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Eucalyptus globulus NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. NICIO MENŢIUNE . în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.

por­ cine. ecvidee 50 μg/kg 50 μg/kg 500 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Toate rumegă­ toarele 10 μg/kg Lapte Toate rumegă­ toarele. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”.20. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor La porcine. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. 470/2009) Clasificare terapeutică La porcine. ecvidee 50 μg/kg 50 μg/kg 500 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Toate rumegă­ toarele 10 μg/kg Lapte Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă LMR Ţesuturi ţintă L 15/31 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. RS și SR) Bovine 25 μg/kg 250 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Fertirelin acetat NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Firocoxib Firocoxib Ecvidee 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune antiinflamatorie/Agenţi nesteroidici cu acţiune antiinflamatorie . NICIO MENŢIUNE Fenvalerat Fenvalerat (sumă de izomeri RR. SS. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Clorhidrat de fenpipra­ mid NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz intravenos.2010 Substanţă farmacologic activă Febantel Fenbendazol Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă Toate rumegă­ toarele.1. por­ cine.

1. caprine 0. caprine 200 μg/kg 3 000 μg/kg 300 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi Porcine 300 μg/kg 500 μg/kg 2 000 μg/kg 500 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Păsări de curte 100 μg/kg 200 μg/kg 2 500 μg/kg 750 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Pești 1 000 μg/kg Mușchi și piele în proporţii naturale Toate celelalte specii de la care se obţin alimente 100 μg/kg 200 μg/kg 2 000 μg/kg 300 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi 20. porcine 50 μg/kg 50 μg/kg 400 μg/kg 300 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Flubendazol Păsări de curte 400 μg/kg Ouă Acetat de flugeston Ovine.5 μg/kg 0. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Flubendazol Sumă de flubendazol și (2-amino 1H-benzimidazol-5il) (4fluoro-fenil) met­ anonă Păsări de curte. 470/2009) Clasificare terapeutică Nu este destinat ani­ malelor de la care se obţine lapte pentru consumul uman.L 15/32 Substanţă farmacologic activă Florfenicol Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Suma de florfenicol plus toţi metaboliţii săi. măsuraţi ca flo­ rfenicolamină Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Bovine.5 μg/kg 1 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Pentru uz intravagi­ nal. ovine.5 μg/kg 0.5 μg/kg 0. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Fluazuron Fluazuron Bovine 200 μg/kg 7 000 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Nu este destinat ani­ malelor de la care se obţine lapte pentru consumul uman. exclusiv în sco­ puri zootehnice Agenţi cu acţiune asu­ pra sistemului repro­ ducător Acetat de flugeston .2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Nu este destinat ani­ malelor de la care se obţin ouă pentru consumul uman.

Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor 10 μg/kg 150 μg/kg 20 μg/kg 10 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. caprine 200 μg/kg 300 μg/kg 500 μg/kg 1 500 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Bovine. ovine. 470/2009) Clasificare terapeutică La porcine. ovine. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman.1. Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE .2010 Substanţă farmacologic activă Flumequină Flumetrin Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Flumequină Flumetrin (suma de izomeri trans-Z) NU SE APLICĂ Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Bovine. Toate celelalte specii de la care se obţin alimente 200 μg/kg 250 μg/kg 500 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Bovine 10 μg/kg 150 μg/kg 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg Ovine Albine L 15/33 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.20. por­ cine. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. caprine 50 μg/kg Lapte Păsări de curte 400 μg/kg 250 μg/kg 800 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Pești 600 μg/kg Mușchi și piele în proporţie naturală.

470/2009) Clasificare terapeutică NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune antiinflamatorie/Agenţi nesteroidici cu acţiune antiinflamatorie NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai substanţele autorizate ca aditivi în alimentele pentru consumul uman. extracte standardizate și preparate derivate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . cu excepţia conservan­ ţilor enumeraţi în partea C a anexei III la Directiva 95/2/CE a Parlamentului Euro­ pean și a Consiliului.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. autorizate ca aditivi în produse ali­ mentare pentru consu­ mul uman) 20. NICIO MENŢIUNE Formaldehidă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid formic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Frangulae cortex.L 15/34 Substanţă farmacologic activă Flunixină Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Flunixină Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Bovine 20 μg/kg 30 μg/kg 300 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Porcine 50 μg/kg 10 μg/kg 200 μg/kg 30 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Ecvidee 10 μg/kg 20 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi 5-Hidroxiflunixină Bovine 40 μg/kg Lapte Foeniculi aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR Acid folic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Hormonul stimulator al dezvoltării foliculilor (FSH natural de la toate speciile și analogii săi sintetici) NU SE APLICĂ Aditivi alimentari (sub­ stanţe având un număr E valabil.1.

Agent antiinfecţios/ Antibiotice Gentamicină Sumă de gentamicină C1.1. NICIO MENŢIUNE Ginseng NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru admi­ nistrarea intrave­ noasă. extracte stan­ dardizate și preparate derivate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid glutamic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glutamină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glutaraldehidă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Bovine 100 µg/kg Lapte Gentianae radix. NICIO MENŢIUNE Ginseng. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. por­ cine 50 μg/kg 50 μg/kg 200 μg/kg 750 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine. gentamicină C2 și gentamicină C2a Bovine.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/35 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. în concentraţii în pro­ duse de maximum 1 ‰. NICIO MENŢIUNE Gamitromicină Gamitromicină Bovine 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele care pro­ duc lapte destinat consumului uman.20. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. 470/2009) Clasificare terapeutică Furosemid NU SE APLICĂ Bovine. extracte standardizate și preparate derivate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Ginkgo biloba NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. gentamicină C1a.

Agenţi antiparazitari/ agenţi care acţionează împotriva protozoare­ lor Hamamelis virginiana NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar.trifosfaţii acesteia NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Halofuginonă Halofuginonă Bovine 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. 5′-di. Harpagophytum procum­ bens NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE . Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar.1. NICIO MENŢIUNE Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. 470/2009) Clasificare terapeutică Glicerol formal NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glycină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hormon care elibe­ rează gonadotrofină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Guaiacol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Guanozină și 5′-mono. în concentraţii în pro­ duse de maximum o parte la zece. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.și 5′.L 15/36 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică.

470/2009) Clasificare terapeutică Harunga madagascarien­ sis NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ De uz pentru medica­ mentele de uz veteri­ nar homeopatice preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. NICIO MENŢIUNE Acid hialuronic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Histidină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Gonadotrofină cori­ onică umană NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Gonadotrofină cori­ onică umană (HCG naturală de la toate speciile și produșii săi de sinteză) NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Gonadotrofină meno­ pauzală urinară umană NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acizi humici și sărurile lor de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/37 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.1. la concentraţii în pro­ duse nu mai mari de o parte la mie NICIO MENŢIUNE Heparina și sărurile sale NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Heptaminol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hesperidină NU SE APLICĂ ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hesperidinmetilcalconă NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hexetidină NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.20. NICIO MENŢIUNE Hippocastani semen NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.

trifostaţii acesteia NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE . cu excepţia pește­ lui Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. NICIO MENŢIUNE Hyperici oleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. NICIO MENŢIUNE Peroxid de hidrogen NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Salicilat de hidroxietil NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin ali­ mente.și 5′. Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE Inozină și 5′-mono. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. NICIO MENŢIUNE Imidocarb Imidocarb Bovine 300 μg/kg 50 μg/kg 2 000 μg/kg 1 500 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ agenţi care acţionează împotriva protozoare­ lor Ovine 300 μg/kg 50 μg/kg 2 000 μg/kg 1 500 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Hidroclorotiazid NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hidrocortizon NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.L 15/38 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. 470/2009) Clasificare terapeutică Acid clorhidric NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient. exclusiv la animalele nou-născute. NICIO MENŢIUNE 8-hidroxichinolină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru uz topic.1. 5′-di. NICIO MENŢIUNE Hypericum perforatum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar.

2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/39 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.Iodat de sodiu și potasiu . inclusiv polivinilpirolidonă iodată NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Compuși organici iodaţi .Iodură de sodiu și potasiu .1.Iodofori. NICIO MENŢIUNE Izoleucină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .20.Iodoform NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Citrat de amoniu feric NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Dextran feric NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Diclorură de fier NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Fumarat feric NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glucoheptonat feric NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfat de fier NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Izobutan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Izofluran NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz anestetic. 470/2009) Clasificare terapeutică Inozitol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Iod și compuși anorga­ nici ai iodului cuprin­ zând: .

Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endo. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. NICIO MENŢIUNE Ivermectină 22. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”.1.și ectoparaziţilor Jecoris oleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. 470/2009) Clasificare terapeutică Izopropanol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Izoxuprină NU SE APLICĂ Bovine. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . în confor­ mitate cu Directiva 96/22/CEE a Consi­ liului. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz terapeutic.L 15/40 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. cu excepţia pește­ lui 100 μg/kg 100 μg/kg 600 μg/kg 2 500 μg/kg 150 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La porcine și păsări de curte.Dihidroavermectină B1a Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente 100 μg/kg 100 μg/kg 30 μg/kg Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. NICIO MENŢIUNE Juniperi fructus NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Kanamicină Kanamicină A Toate speciile de la care se obţin ali­ mente. 23. por­ cine. A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Ketamină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tartrat de ketanserină NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Ketoprofen NU SE APLICĂ Bovine.

2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/41 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. în concentraţii în pro­ duse de maximum 1 ‰.20. iepuri Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Lectină extrasă din boabe de fasole roșie Phaseolus vulgaris NU SE APLICĂ Porcine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. ecvidee. NICIO MENŢIUNE Acid lactic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Lanolină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Lasalocid Lasalocid A Păsări de curte 20 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 50 μg/kg 150 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Ouă NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Lauri folii aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Lauri fructus NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Lavandulae aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. 470/2009) Clasificare terapeutică Lachnanthes tinctoria NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. NICIO MENŢIUNE Lecirelină NU SE APLICĂ Bovine. NICIO MENŢIUNE Lespedeza capitata NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Leucină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .1.

Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Levometadonă NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz intravenos. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. porcine. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”.5 % din lanţurile alchilice mai lungi decât C13 NU SE APLICĂ Bovine. La porcine și păsări de curte. păsări de curte 10 μg/kg 10 μg/kg 100 μg/kg 10 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine și păsări de curte. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Acizii alchilbenzenici sulfonici lineari cu lungimea lanţului alchilic variind de la C9 la C13. NICIO MENŢIUNE Levotiroxină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Lidocaină NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru anest­ ezie locală-regională. ovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. ficat și rinichi nu se aplică peștilor.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte sau ouă destinate con­ sumului uman. 470/2009) Clasificare terapeutică Levamisol Levamisol Bovine. NICIO MENŢIUNE Lini oleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. ovine.1. NICIO MENŢIUNE Lincomicină Lincomicină Toate speciile de la care se obţin alimente 100 μg/kg 50 μg/kg 500 μg/kg 1 500 μg/kg 150 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Ouă La pești.L 15/42 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. cu mai puţin de 2. Valorile LMR pentru ţesut adipos.

1. NICIO MENŢIUNE Lobelină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Luprostiol NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hormon luteinizant (LH natural de la toate speciile și produșii săi de sinteză) NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Lizină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acetat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Silicat de aluminiu și de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Aspartat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Carbonat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clorură de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Citrat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. 470/2009) Clasificare terapeutică Lobaria pulmonaria NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.20.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/43 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.

NICIO MENŢIUNE Carbonat de mangan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. NICIO MENŢIUNE . 470/2009) Clasificare terapeutică Gluconat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glutamat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glicerofosfat de mag­ neziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hidroxid de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hipofosfit de magne­ ziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Orotat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Oxid de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Fosfat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Stearat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Trisilicat de magneziu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Majoranae herba NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid malic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient.L 15/44 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.1.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.

NICIO MENŢIUNE Pidolat de mangan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. NICIO MENŢIUNE Manitol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Marbofloxacină Marbofloxacină Bovine.20.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/45 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. NICIO MENŢIUNE Gluconat de mangan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral.1. NICIO MENŢIUNE Glicerofosfat de man­ gan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. NICIO MENŢIUNE Ribonucleat de man­ gan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Bovine 75 μg/kg Lapte Matricaria recutita și preparatele sale deri­ vate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Matricariae flos NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Oxid de mangan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. por­ cine 150 μg/kg 50 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine. 470/2009) Clasificare terapeutică Clorură de mangan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. NICIO MENŢIUNE Sulfat de mangan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral.

NICIO MENŢIUNE Medicago sativa extrac­ tum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. 470/2009) Clasificare terapeutică Mebendazol Sumă de metil-(5-(1hidroxi. por­ cine. caprine 15 μg/kg Lapte Menadionă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Menbutonă NU SE APLICĂ Bovine. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Mecilinam NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Exclusiv pentru uz intrauterin. caprine.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. por­ cine. ecvidee 60 μg/kg 60 μg/kg 400 μg/kg 60 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. iepuri ecvidee 20 μg/kg 65 μg/kg 65 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune antiinflamatorie/Agenţi nesteroidici cu acţiune antiinflamatorie Bovine. caprine. NICIO MENŢIUNE Melatonină NU SE APLICĂ Ovine. exclusiv în sco­ puri zootehnice.L 15/46 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Menthae arvensis aethe­ roleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Menthae piperitae aethe­ roleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . ovine. 1-fenil)metil1H-benzimidazol-2il)carbamat de mebendazol și (2-amino-1Hbenzimidazol-5-il) fenilmetanonă expri­ mate ca echivalenţi de mebendazol Ovine. caprine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Melissae aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Melissae folium NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Meloxicam Meloxicam Bovine.1. caprine. NICIO MENŢIUNE Medroxiprogesteron acetat NU SE APLICĂ Ovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru uz intravagi­ nal.

20. cu excepţia pește­ lui Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. NICIO MENŢIUNE Salicilat de metil NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin ali­ mente. ecvidee 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine.1.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/47 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009) Clasificare terapeutică Mentol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Mepivacaină NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz intraarticular și epi­ dural ca anestezic local. por­ cine. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. NICIO MENŢIUNE Metilbenzoat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Metilprednisolon Metilprednisolon Bovine 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. Corticoizi/ Glucocorticoizi 1-metil-2-pirolidonă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Millefolii herba NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Clorhidrat de mer­ captamină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Metamizol 4-metilaminoanti­ pirină Bovine. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. Agenţi cu acţiune antiinflamatorie/Agenţi nesteroidici cu acţiune antiinflamatorie Bovine 50 μg/kg Lapte Metionină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Nicotinat de metil NU SE APLICĂ Bovine.

de vâscozitate redusă până la vâscozitate ridicată. A nu se utiliza la animalele care pro­ duc lapte destinat consumului uman. 470/2009) Clasificare terapeutică Hidrocarburi de origine minerală. inclusiv ceruri microcristaline.3propandiamină.și ectoparaziţilor Bovine. exprimată în echiva­ lent morantel Toate rumegă­ toarele 100 μg/kg 100 μg/kg 800 μg/kg 200 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Moxidectină Moxidectină Bovine. C10C60. ecvidee 50 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endo.1. compuși alifatici. alifatici ramificaţi și aliciclici NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se exclud compușii aromatici și nesatu­ raţi.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Monensin Monensin A Bovine 2 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg 2 μg/kg 2 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Monepantel Monepantel-sulfonă Ovine 700 μg/kg 7 000 μg/kg 5 000 μg/kg 2 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele care pro­ duc lapte destinat consumului uman. ovine. Monotioglicerol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Montanidă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Morantel Sumă de reziduuri care pot fi hidrolizate la N-metil– 1. ovine 40 μg/kg Lapte Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Migliol NU SE APLICĂ . Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Caprine 700 μg/kg 7 000 μg/kg 5 000 μg/kg 2 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi LMR provizorie expiră la 1 ianuarie 2011.L 15/48 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.

NICIO MENŢIUNE Nafcilină Nafcilină Toate rumegă­ toarele 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 30 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Numai pentru uz intramamar. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor . 470/2009) Clasificare terapeutică Myristicae aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru utili­ zare la animale nounăscute. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Natamicină NU SE APLICĂ Bovine. NICIO MENŢIUNE Neomicină (inclusiv framicetină) Neomicină B Toate speciile de la care se obţin alimente 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 5 000 μg/kg 1 500 μg/kg 500 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Ouă La pești. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Gluconat de nichel NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfat de nichel NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Nicoboxil NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/49 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”.1. exprimată ca albendazol Bovine. ovine 100 μg/kg 100 μg/kg 1 000 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Numai pentru uz oral. ovine 400 μg/kg 200 μg/kg 20 μg/kg 400 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. Valorile LMR pentru ţesut adipos.20. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Neostigmină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Netobimină Sumă de oxid de albendazol. La porcine și păsări de curte. albenda­ zol sulfură și albenda­ zol 2-amino sulfură. NICIO MENŢIUNE Nitroxinil Nitroxinil Bovine. ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

NICIO MENŢIUNE Orgoteină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Ornitină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid orotic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR pentru niciun ţesut. NICIO MENŢIUNE Oleat de oleil NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.2 μg/kg 0. cu excepţia lapte­ lui NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE Estradiol 17β NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz terapeutic și zooteh­ nic. NICIO MENŢIUNE Okoubaka aubrevillei NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar.2 μg/kg 0. NICIO MENŢIUNE Norgestomet Norgestomet Bovine 0. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.2 μg/kg 0.L 15/50 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. 470/2009) Clasificare terapeutică Nonivamidă NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.1. NICIO MENŢIUNE Omeprazol NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral.2 μg/kg 0.12 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Numai în scopuri terapeutice și zooteh­ nice. Agenţi cu acţiune asu­ pra sistemului repro­ ducător Novobiocin Novobiocin Bovine 50 μg/kg Lapte Numai pentru uz intramamar. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică.

ficat și rinichi nu se aplică peștilor. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Toate rumegă­ toarele 10 μg/kg Lapte Oxibendazol Oxibendazol Porcine 100 μg/kg 500 μg/kg 200 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Produși de oxidare ai Terebinthinae oleum NU SE APLICĂ Bovine. caprine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid oxalinic Acid oxalinic Toate speciile de la care se obţin alimente 100 μg/kg 50 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La pești. La porcine și păsări de curte.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/51 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. ecvidee 50 μg/kg 50 μg/kg 500 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine. La porcine și păsări de curte.20. Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte sau ouă destinate con­ sumului uman. Valorile LMR pentru ţesut adipos. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Acid oxalic NU SE APLICĂ Albine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE Agent anti-infecţios Oxfendazol Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă Toate rumegă­ toarele. ovine. 470/2009) Clasificare terapeutică Oxacilină Oxacilină Toate speciile de la care se obţin alimente 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 30 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La pești. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. Valorile LMR pentru ţesut adipos. por­ cine. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. por­ cine. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice .1. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”.

L 15/52 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.1. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. NICIO MENŢIUNE Paracetamol NU SE APLICĂ Porcine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral. Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte sau ouă destinate con­ sumului uman. NICIO MENŢIUNE Parconazol NU SE APLICĂ Bibilică Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Paromomicină Paromomicină Toate speciile de la care se obţin alimente 500 μg/kg 1 500 μg/kg 1 500 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi La pești.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Papaină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Papaverină NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru viţeii nou-născuţi. 470/2009) Clasificare terapeutică Oxyclozanid Oxyclozanid Toate rumegă­ toarele 20 μg/kg 20 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg 10 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Oxitetraciclină Suma de substanţă de bază plus epimerul său din poziţia 4 Toate speciile de la care se obţin alimente 100 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi Lapte Ouă La pești. Valorile LMR pentru ficat și rinichi nu se aplică peștilor. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Peforelin NU SE APLICĂ Porcine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Oxitocină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Pancreatină NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. Valorile LMR pentru ţesut adipos.

LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/53 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.1. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Fenol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Fenoximetilpenicilină Fenoximetilpenicilină Porcine 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Păsări de curte 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. trebuie respectate celelalte dispoziţii ale Directi­ vei 98/82/CE a Comisiei. 470/2009) Clasificare terapeutică Penetamat Benzilpenicilină Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La porcine. Fenilalanină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Floroglucinol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Pepsină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid paracetic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Permethrină Permethrină (sumă de izomeri) Bovine 50 μg/kg 500 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Pentru lapte.20.

ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. ovine. NICIO MENŢIUNE Piperazină Piperazină Porcine 400 μg/kg 800 μg/kg 2 000 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Pui de pasăre 2 000 μg/kg Ouă Dihidroclorură de pip­ erazină NU SE APLICĂ Pui de pasăre Nicio LMR prevăzutp pentru niciun ţesut. la concentraţii în pro­ duse de maximum 1 ‰. cu excepţia ouă­ lor NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Butoxide de piperonil NU SE APLICĂ Bovine. 470/2009) Clasificare terapeutică A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Phytolacca americana NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ A se utiliza la medi­ camentele homeopate de uz veterinar preparate în confor­ mitate cu farma­ copeile homeopate. NICIO MENŢIUNE Fitomenadion NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Piceae turiones recentes extractum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral.1.L 15/54 Substanţă farmacologic activă Foxim Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Foxim Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Ovine 50 μg/kg 400 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Rinichi Porcine 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Pui de pasăre 25 μg/kg 550 μg/kg 50 μg/kg 30 μg/kg 60 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Ouă 20. caprine. NICIO MENŢIUNE .

NICIO MENŢIUNE Cocoat de polietilenglicol-7gliceril NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/55 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Poloxalenă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Poloxamer NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Hidroxistearat de polietilenglicol 15 NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient. NICIO MENŢIUNE Polisorbat 80 NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glicozaminoglican polisulfatat NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Ulei de ricin polioxil hidrogenat cu 40-60 unităţi de oxietilen NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient.1. 470/2009) Clasificare terapeutică Pirlimicină Pirlimicină Bovine 100 μg/kg 100 μg/kg 1 000 μg/kg 400 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Policresulen NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.20. NICIO MENŢIUNE Polietilenglicoli (de masă moleculară cuprinsă între 200 și 10 000) NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Monooleat și trioleat de polioxietilenă sorbi­ tan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Ulei de ricin polioxil cu 30-40 unităţi de oxietilen NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient. NICIO MENŢIUNE Stearaţi de poletilengli­ col cu unităţi 8-40 oxietilenă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient.

L 15/56 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. 470/2009) Clasificare terapeutică DL-aspartat de potasiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glucuronat de potasiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glicerofosfat de pota­ siu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Nitrat de potasiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Selenat de potasiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Praziquantel NU SE APLICĂ Ovine.1. NICIO MENŢIUNE Prolină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. ovine. ecvidee (femele) Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru utili­ zare terapeutică sau zootehnică intravagi­ nală și în conformi­ tate cu dispoziţiile Directivei 96/22/CE. caprine. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Prednisolon Prednisolon Bovine 4 μg/kg 4 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 6 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Corticoizi/ Glucocorticoizi Gonadotrofină serică de iapă gravidă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Pretcamid (crotetamid și cropropamid) NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Procaină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Progesteron NU SE APLICĂ Bovine.

NICIO MENŢIUNE 2-pirolidonă NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ În doze parenterale până la 40 mg/kg greutate corporală. NICIO MENŢIUNE Quatresin NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează numai cu rol de conservant în concentraţie de până la 0. 470/2009) Clasificare terapeutică Propan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Propilenglicol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Prunus laurocerasus NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Ovine 100 μg/kg 250 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Rhei radix.20. extractele standardizate și preparate derivate NU SE APLICĂ .2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/57 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.5 %.1. NICIO MENŢIUNE Quercus cortex NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Quillaia saponins NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Rafoxanidă Rafoxanidă Bovine 30 μg/kg 30 μg/kg 10 μg/kg 40 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. în concentraţii în pro­ duse de maximum 1 ‰. NICIO MENŢIUNE Pyrantel embonat NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Extract de Pyrethrum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.

1. cu excepţia pește­ lui Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. la concentraţii în pro­ duse de maximum 1 ‰.L 15/58 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. NICIO MENŢIUNE Acid salicilic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin ali­ mente. 470/2009) Clasificare terapeutică Ricini oleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient. cu excepţia lapte­ lui NU SE APLICĂ Numai pentru admi­ nistrare intramamară și intrauterină. NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. cu excepţia cazului în care ugerul poate fi destinat consumului uman. A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte pentru consum uman. NICIO MENŢIUNE Rifaximină Rifaximină Bovine 60 μg/kg Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Bovine Nu se cere nicio LMR pentru niciun ţesut. NICIO MENŢIUNE Ruta graveolens NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ A se utiliza la medi­ camentele homeopate de uz veterinar preparate în confor­ mitate cu farma­ copeile homeopate. NICIO MENŢIUNE Salviae folium NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Rosmarini aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Rosmarini folium NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Ruscus aculeatus NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Romifidină NU SE APLICĂ Ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz terapeutic.

NICIO MENŢIUNE Sinapis nigrae semen NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .1. NICIO MENŢIUNE Serenoa repens NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.20. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/59 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Salmonide 30 μg/kg Mușchi și piele în proporţie naturală Selenicereus grandiflorus NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. 470/2009) Clasificare terapeutică Sambuci flos NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sarafloxacină Sarafloxacină Pui de pasăre 10 μg/kg 100 μg/kg Piele și ţesut adipos Ficat Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. NICIO MENŢIUNE Serină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Serotonină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Silybum marianum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. în concentraţii în pro­ duse de maximum 1 %.

caprine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. 470/2009) Clasificare terapeutică 2-metil-2-fenoxi-2propanoat de sodiu NU SE APLICĂ Bovine. NICIO MENŢIUNE Clorură de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clorit de sodiu NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. NICIO MENŢIUNE Benzil 4-hidroxibenzoat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Boroformiat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Butil 4-hidroxibenzoat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Cetostearil sulfat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. NICIO MENŢIUNE Cromoglicat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Dicloroizocianurat de sodiu NU SE APLICĂ Bovine. caprine. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acetilsalicilat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin ali­ mente.1. por­ cine.L 15/60 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. ovine. cu excepţia pește­ lui Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Nu se utilizează la animalele de la care se obţine lapte sau ouă destinate con­ sumului uman. NICIO MENŢIUNE Dioctilsulfosuccinat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Formaldehidsulfoxilat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Glicerofosfat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .

NICIO MENŢIUNE Toate speciile de la care se obţin ali­ mente. por­ cine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru uz oral.1.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/61 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Propionat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Pirosulfit de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Salicilat de sodiu NU SE APLICĂ Bovine. A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. 470/2009) Clasificare terapeutică Hipofosfit de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Laurilsufat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Azotit de sodiu NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.20. cu excepţia pește­ lui Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. Selenat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Selenit de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Stearat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tiosulfat de sodiu NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .

Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. 470/2009) Clasificare terapeutică Solidago virgaurea NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. NICIO MENŢIUNE Somatosalm NU SE APLICĂ Somon Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sorbitan sesquioleate NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Trioleat de sorbitan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Spectinomicină Spectinomicină Ovine 300 μg/kg 500 μg/kg 2 000 μg/kg 5 000 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Toate celelalte specii de la care se obţin alimente 300 μg/kg 500 μg/kg 1 000 μg/kg 5 000 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La pești. Bovine 200 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Pui de pasăre 200 μg/kg 300 μg/kg 400 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman.1. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. La porcine și păsări de curte.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Valorile LMR pentru ţesut adipos. Porcine 250 μg/kg 2 000 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Spiramicină Sumă de spiramicină și neospiramicină Spiramicină 1 . LMR pentru mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”.L 15/62 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

NICIO MENŢIUNE Sulfagaiacol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfonamide (toate substanţele din grupul sulfonamidelor) Medicament de pro­ venienţă Toate speciile de la care se obţin alimente 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Agenţi antiinfecţioși/ Agenţi chimioterapeu­ tici Bovine. NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Stricnină NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral în doză de până la 0. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”.1 mg/kg greutate corporală. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”.1. ovine.1 mg de stricnină/kg greutate corporală. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Strychni semen NU SE APLICĂ Bovine. concentraţia de unu la zece mii. iepuri 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Toate rumegă­ toarele 200 μg/kg Lapte L 15/63 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Substanţe utilizate în medicamente homeo­ patice de uz veterinar NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Toate substanţele utilizate în medica­ mentele homeopatice de uz veterinar.20. por­ cine.2010 Substanţă farmacologic activă Streptomicină Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Streptomicină Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Toate rumegă­ toarele. Sulf NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Symphyti radix NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru uz topic numai pe piele intactă. ovine. în produs. Valorile LMR pentru ţesut adipos. 470/2009) Clasificare terapeutică La porcine. cu condiţia de a nu se depăși. caprine 100 μg/kg Lapte Totalul general al reziduurilor tuturor substanţelor din gru­ pul sulfonamidelor nu trebuie să depă­ șească 100 μg/kg La pești. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. caprine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz oral în doze de până la echivalentul a 0.

1.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. por­ cine. pota­ siu și calciu. NICIO MENŢIUNE Terpin hidrat NU SE APLICĂ Bovine. NICIO MENŢIUNE Tetraciclină Suma de substanţă de bază plus epimerul său din poziţia 4 Toate speciile de la care se obţin alimente 100 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi Lapte Ouă La pești. NICIO MENŢIUNE Tau fluvalinat NU SE APLICĂ Albine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Teflubenzuron Teflubenzuron Salmonide 500 μg/kg Mușchi și piele în proporţie naturală NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva ectoparaziţi­ lor Terebinthinae aethero­ leum rectificatum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic.L 15/64 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. Valorile LMR pentru ficat și rinichi nu se aplică peștilor. mono și dibazice NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează ca excipient. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia. ovine. NICIO MENŢIUNE Terebinthinae laricina NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. 470/2009) Clasificare terapeutică Syzygium cumini NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. NICIO MENŢIUNE Tanin NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid L-tartric și săru­ rile sale de sodiu. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Teobromină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . caprine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tetracaină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare numai ca anestezic.

02 %. NICIO MENŢIUNE Treonină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . Valorile LMR pentru ţesut adipos. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Tiamilal NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru admi­ nistrare intravenoasă. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/65 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. caprine 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte NICIO MENŢIUNE Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Tiamfenicol Tiamfenicol Toate speciile de la care se obţin alimente 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La pești. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. în concen­ traţie de maximum 0. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. 470/2009) Clasificare terapeutică Teofilină Nu se aplică Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tiabendazol Sumă de tiabenzadol și 5-hidroxitiabenda­ zol Bovine. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. NICIO MENŢIUNE Acid tioctic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tiomersal NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează numai cu rol de conservant în vaccinurile cu doze multiple.20. La porcine și păsări de curte.1. NICIO MENŢIUNE Tiopental sodic NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru admi­ nistrare intravenoasă.

470/2009) Clasificare terapeutică Thuya occidentalis NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. NICIO MENŢIUNE Thymi aetheroleum NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Timidină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Timol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tiamulină Suma metaboliţilor care pot fi hidrolizaţi la 8α-hidroximutilină Porcine. ovine. în concentraţii în pro­ duse de maximum 1 %.L 15/66 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tiliae flos NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE .2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.1. iepuri 100 μg/kg 500 μg/kg Mușchi Ficat NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Pui de pasăre 100 μg/kg 100 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Curcani 100 μg/kg 100 μg/kg 300 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Tiamulină Pui de pasăre 1 000 μg/kg Ouă Tiaprost NU SE APLICĂ Bovine. porcine.

Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman. ficat și rinichi nu se aplică peștilor. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. Timerfonat NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Se utilizează numai cu rol de conservant în vaccinurile cu doze multiple.2010 Substanţă farmacologic activă Tilmicosin Acid tiludronic (sub formă de sare disodică) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Tilmicosin NU SE APLICĂ Specie animală LMR Ţesuturi ţintă Păsări de curte 75 μg/kg 75 μg/kg 1 000 μg/kg 250 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Toate celelalte specii de la care se obţin alimente 50 μg/kg 50 μg/kg 1 000 μg/kg 1 000 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Ecvidee Nu se cere nicio LMR Păsări de curte L 15/67 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz parenteral și pentru păsările ouătoare și de reproducţie. por­ cine 50 μg/kg 400 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune antiinflamatorie/Agenţi nesteroidici cu acţiune antiinflamatorie Bovine 50 μg/kg Lapte Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente 100 μg/kg 150 μg/kg 500 μg/kg 250 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Agenţi antiparazitari/ agenţi care acţionează împotriva protozoare­ lor Păsări de curte 100 μg/kg 200 μg/kg 600 μg/kg 400 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi La porcine. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman.20. La porcine. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice NU SE APLICĂ Numai pentru uz intravenos. în concen­ traţie de maximum 0. Toltrazuril Toltrazuril sulfon .02 %.1. NICIO MENŢIUNE Toldimfos NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Acid tolfenamic Acid tolfenamic Bovine. LMR pen­ tru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adipos în proporţii naturale”. A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. 470/2009) Clasificare terapeutică La pești. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. Valorile LMR pentru ţesut adipos.

Pești Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz în mediu acvatic.1. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. Valorile LMR pentru ţesut adipos. La porcine și păsări de curte. 470/2009) Bovine.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. Agenţi antiparazitari/ Agenţi cu acţiune împotriva endoparaziţilor Trimetoprim Trimetoprim Ecvidee 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg Ţesut adipos Mușchi Ficat Rinichi Agenţi antiinfecţioși/ Agenţi chimioterapeu­ tici Toate celelalte specii de la care se obţin alimente 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte La pești. LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”. Trimetilfloroglucinol NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tripsină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Triptofan NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . Clasificare terapeutică NICIO MENŢIUNE Tragacant NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Mesilat de tricaină NU SE APLICĂ Pești Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz în mediu acvatic NICIO MENŢIUNE Triclormetiazid NU SE APLICĂ Toate mam­ iferele de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Triclabendazol Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate la ketotricla­ bendazol Toate rumegă­ toarele 225 μg/kg 100 μg/kg 250 μg/kg 150 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman. Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman.L 15/68 Substanţă farmacologic activă Tosilcloramidă sodică Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker NU SE APLICĂ Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

5R.4R.12.13tetrahidroxi3.4. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Porcine 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg Mușchi Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Păsări de curte 50 μg/kg 50 μg/kg Piele și ţesut adipos Ficat Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman.14R)2-etil– 3.13S.8R.10 R. La porcine și păsări de curte.11R.12S. 470/2009) Clasificare terapeutică A nu se utiliza la animalele de la care se obţine lapte desti­ nat consumului uman.1.3S. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică.14hexametil-11-[[3. Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . LMR pentru mușchi se referă la „mușchi și piele în proporţii naturale”.oxa-6azaciclopentdecan-15-onă expri­ mată ca echivalenţi de tulatromicină Bovine 100 μg/kg 3 000 μg/kg 3 000 μg/kg Ţesut adipos Ficat Rinichi Porcine 100 μg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg Piele și ţesut adipos Ficat Rinichi Turnera diffusa NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR Tilozină Tilozină A Toate speciile de la care se obţin alimente Tilvalosin Sumă de tilvalosin și 3-O-acetiltilozină Tirosină NU SE APLICĂ L 15/69 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr.10. Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar.10.8.2010 Substanţă farmacologic activă Tulatromicină Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă (2R.20. în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.4.5.6trideoxi-3(dimetilamino)β-D-xilohexopiranozil] oxi] -1 . LMR pentru ţesut adipos se referă la „piele și ţesut adi­ pos în proporţii natu­ rale”. Valorile LMR pentru ţesut adipos. NICIO MENŢIUNE 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 50 μg/kg 200 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi Lapte Ouă La pești. ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

1.L 15/70 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă 20. NICIO MENŢIUNE Uridină și 5′-mono.trifosfaţii acesteia NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Urticae herba NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Valină NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Valnemulină Valnemulină Porcine 50 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg Mușchi Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi antiinfecţioși/ Antibiotice Vedaprofen Vedaprofen Ecvidee 50 μg/kg 20 μg/kg 100 μg/kg 1 000 μg/kg Mușchi Ţesut adipos Ficat Rinichi NICIO MENŢIUNE Agenţi cu acţiune antiinflamatorie/Agenţi nesteroidici cu acţiune antiinflamatorie Hidroclorură de vetrabutină NU SE APLICĂ Porcine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vincamină NU SE APLICĂ Bovine Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru utili­ zare la animale nounăscute. 470/2009) Clasificare terapeutică Uree NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Urginea maritima NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. în concentraţii în pro­ duse de maximum 1 %.2010 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. NICIO MENŢIUNE Virola sebifera NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ A se utiliza la medi­ camentele homeopate de uz veterinar preparate în confor­ mitate cu farma­ copeile homeopate. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică. Numai pentru uz oral. NICIO MENŢIUNE . la concentraţii în pro­ duse de maximum 1 ‰.și 5′. -5′-di.

în concentraţii cores­ punzătoare pentru tinctura-mamă și diluţiile acesteia.1.20.2010 Substanţă farmacologic activă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Reziduu marker Specie animală LMR Ţesuturi ţintă L 15/71 Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. ecvidee Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE . NICIO MENŢIUNE Clorhidrat de xilazină NU SE APLICĂ Bovine. NICIO MENŢIUNE Vitamina A NU SE APLICĂ Toate speciile dela care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vitamina B1 NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vitamina B2 NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vitamina B3 NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vitamina B5 NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vitamina B6 NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vitamina B12 NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vitamina D NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Vitamina E NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Alcooli de lână NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Numai pentru uz topic. 470/2009) Clasificare terapeutică Viscum album NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ Pentru utilizare exclu­ sivă în medicamen­ tele homeopatice de uz veterinar. preparate în confor­ mitate cu farmacop­ eea homeopatică.

2010 Ţesuturi ţintă Alte dispoziţii (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. și preparatele obţinute din aceasta Nu se poate stabili LMR Cloramfenicol Nu se poate stabili LMR Cloroform Nu se poate stabili LMR Clorpromazină Nu se poate stabili LMR Colchicină Nu se poate stabili LMR Dapsonă Nu se poate stabili LMR Dimetridazol Nu se poate stabili LMR Metronidazol Nu se poate stabili LMR Nitrofurani (inclusiv furazolidonă) Nu se poate stabili LMR Ronidazol Nu se poate stabili LMR .1. 470/2009) Clasificare terapeutică Acetat de zinc NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Aspartat de zinc NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Clorură de zinc NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Gluconat de zinc NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Oleat de zinc NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Oxid de zinc NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Stearat de zinc NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Sulfat de zinc NU SE APLICĂ Toate speciile de la care se obţin alimente Nu se cere nicio LMR NU SE APLICĂ NICIO MENŢIUNE NICIO MENŢIUNE Tabelul 2 Substanţe interzise Substanţă(e) activă(e) din punct de vedere farmacologic LMR Aristolochia spp.L 15/72 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO Substanţă farmacologic activă Reziduu marker Specie animală LMR 20.