You are on page 1of 5

NR

OBIECTIVE

CRT
1.
Pregatirea
inventarierii

OBIECTE AUDITABILE
Decizia de numire a comisiei de inventariere.
Componenta comisiei de inventariere.
Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a
procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei.
Operarea la zi a evidentei tehnico-operative.
Operarea la zi a evidentei contabile.
Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta
tehnico-operativa.

2.

Inventarierea
patrimoniului

Declaratia de inceput de inventar.
Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune.
Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de
bunuri existente in gestiune dar neinregistrate .
Intocmirea listelor de inventariere.
Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de
inventariere.
Semnarea listelor de inventar .
Inventarierea imobilizarilor necorporale.
Inventarierea imobilizarilor corporale.
Inventarierea stocurilor.
Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor
Inventarierea documentelor cu regim special.
Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special.
Inventarierea timbrelor.
Inventarierea creantelor.
Inventarierea obligatiilor fata de terti.
Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare
sau de plata prescrise.
Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene
de incasare sau de plata prescrise.
Inventarierea numerarului.
Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la
banci.
Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati.

OBS.

precum şi condiţiile de întreţinere şi păstrare a maşinilor. 4. În cadrul inventarierii: 1) se stabileşte existenţa efectivă a elementelor de activ şi datorii (imobilizărilor necorporale şi corporale. 5. Casarea bunurilor deteriorate. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. stocurilor. mijloacelor şi documentelor băneşti. 8. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. Completarea Conducerea registrului inventar. registrului Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar inventar. volumului producţiei în curs de execuţie. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile. 3. 2) se verifică integritatea activelor prin compararea existenţei efective a acestora cu datele contabilităţii. 6) se verifică respectarea regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor. creanţelor şi datoriilor). Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Auditarea Componenta situatiilor financiare situatiilor financiare Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a anuale exercitiului bugetar. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. 4) se stabilesc bunurile care parţial sau total şi-au pierdut calitatea iniţială. 5) se constată bunurile neutilizate în activitatea entităţii. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. mijloacelor băneşti din casierie şi conturile curente în instituţiile financiare. Valorificarea inventarierii Stabilirea rezultatelor inventarierii. utilajelor şi a altor imobilizări corporale. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. investiţiilor financiare.Declaratia de sfarsit de inventar. documentelor băneşti. Operarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor inventarierii. . 3) se constată creanţele compromise şi datoriile cu termenul de prescripţie expirat.

respectiv a posturilor de activ şi de pasiv.  Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnicooperativa. confirmarea completării Registrului-inventar. Evaluarea conformitaților privind inventarierea anuala a patrimoniului. Registrul-inventar a. a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. c. Procedurile/monografia privind evidenţa contabil ă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut ă de personalul desemnat 49. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabil ă a rezultatelor inventarierii 48.11. b. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.  Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Obiectivele misiunii: 1. confirmarea completării Registrului-inventar. pe baza inventarierii faptice. Stabilirea eronat ă a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar 52.  Inspectarea prezenței Regulamentului de inventariere a patrimoniului entitații  Analiza conformității prevederilor interne legate de activitatea de inventariere în raport cu legislația în vigoare. cuprins în bilanţul contabil. cuprinse în bilanţul contabil. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 47.  Operarea la zi a evidentei tehnico-operative  Operarea la zi a evidentei contabile. 51. Evidenţierea eronat ă a diferenţelor rezultate din inventariere.  Precizarea obiectului si sferei de cuprindere a inventarierii . respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. rezultate din procesele verbale de inventariere.

precum şi condiţiile de întreţinere şi păstrare a maşinilor. utilajelor şi a altor imobilizări corporale.  Interogarea comisiilor în vederea stabilirii cunoașterii de către aceștia a următoarele documente interne: 3.  se stabilesc bunurile care parţial sau total şi-au pierdut calitatea iniţială.  se verifică integritatea activelor prin compararea existenţei efective a acestora cu datele contabilităţii.Completarea registrului inventar.  Plusurile constatate la inventar  Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar. creanţelor şi datoriilor).  Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare  Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. fie ca urmare a unor cauze naturale. investiţiilor financiare. 1.  se constată bunurile neutilizate în activitatea entităţii.  Stabilirea rezultatelor inventarierii. Examinarea modificarilor intervenite la elementele patrimoniale ale unitatii.  se verifică respectarea regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor.  Analiza modului de completarea Registrului-inventar  Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. mijloacelor băneşti din casierie şi conturile curente în instituţiile financiare.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă .  Constatarea comisiilor de inventariere.  Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. mijloacelor şi documentelor băneşti. Pregătirea și realizarea efectivă a inventarierii patrimoniului. Valorificarea inventarierii . 4.  Evaluarea Planului de activitate al inventarierii pentru anul 2016  Verificarea periodicității exercitarii inventarierii  se stabileşte existenţa efectivă a elementelor de activ şi datorii (imobilizărilor necorporale şi corporale.  Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil ENTITATEA PUBLICĂ Direcţia de Audit Public Intern TESTUL NR. fie datorita unor cauze subiective 2.3. documentelor băneşti. volumului producţiei în curs de execuţie. stocurilor.  Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere.  Verificarea intocmirii corecte a procesului verbal privind rezultatele inventarierii.  se constată creanţele compromise şi datoriile cu termenul de prescripţie expirat.

respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. 1. precum şi cele completate la unităţile subordonate. Supervizor. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar.inventar. astfel: Registrul inventar: a.30.3.2006 Ştefănescu Ileana Miulescu Ion . poziţia 1. confirmarea completării Registrului-inventar. 1. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate. 06.1. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală.2005. rezultate din procesele verbale de inventariere. Data: Auditor intern. pentru anul 2005. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată. b.3. pe baza inventarierii faptice. • Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr.2006 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar. 81 CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.3. respectiv liste de inventariere. respectiv coloanele 3. c. adică 100%. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. cuprinse în bilanţul contabil. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar.Perioada auditată: 01. confirmarea completării Registrului-inventar. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.3. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.1 privind completarea Registrului.12.1. 5 şi 6 din registru. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite. 1.08. cuprins în bilanţul contabil. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru.012005 . • Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar.a. 1.06.