You are on page 1of 3

Rugăciunile începătoare

Troparul
Din tinereţe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, şi numai Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare să îi slujeşti, prin rugăciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te cu inima plină de
umilinţă dobândind iubirea lui Dumnezeu şi arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugăm ţie: Mântuieşte-ne pre noi cu rugăciunile tale, preacuvioase
Serafime, Părintele nostru.
Slava… Si acum… asemenea:
Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii,
sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.
Psalmul 50
Canonul Sfântului Serafim de Sarov
Cântarea I
Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi
mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Gândurile inimii mele ca niște spice dănțuiesc întru adierile Duhului, dar clătinarea lor închipuie lămurit și nepriceperea mea de a aduce ție Cuvioase Serafim, roadele
laudelor îngerești cu care să împodobesc masa cea duhovnicească a șezată întru cinstirea ta; dar, te rog, fericite, nu te întoarce nici dinspre mine, cel biruit de întunericul
minții, ci mă ajută a umple hambarul cel de sus cu grânele cuvintelor în țelepciunii.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca un soare ești între Sfinți, strălucind cu razele minunilor tale tot pământul, pe care neîncetat îl păze ște cu legătura păcii lui Hristos de toată tulburarea vrăjma șilor văzu ți
și nevăzuți.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Din pământul Rusiei ai răsărit ca o mlădiță a Vieții, plină de roadele faptelor bune, cu care hrăne ște în țelegător și inimile noastre cele spurcate cu multe gânduri rele.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Stăpâna lumii, ca Una Ce Te-ai arătat lumii pe pământ oglindă a cere știi frumuse ți a Treimii, arată și inima mea cea întinată de multe păcate oglindă a vederilor
duhovnicești.
Cântarea a III-a
,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta,
cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Din copilărie s-a arătat că mâna Domnului te ocrotea nevăzut pe tine, alesul lui Hristos, ca mai apoi să ocrote ști cu rugăciunile tale sufletele cele înviforate de multe
necazuri.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
De pe schela turnului de clopote ai căzut, dar ai rămas nevătămat, primind încă și tămăduire de la Stăpâna lumii când erai cuprins de cumplita boală; mila Domnului
arătată ție fă să se reverse acum Sfinte, și asupra celor cuprinși de multe boli și necazuri.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
De bucurie s-a umplut inima maicii tale când a auzit hotărârea ta de a-I sluji lui Hristos în mănăstire, iar noi, veselindu-ne de biruin țele tale în arena cea duhovnicească, te
avem scut de apărare împotriva vrăjmașilor nevăzu ți.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Împreună cu Sfântul Serafim, roagă-Te, Maica Luminii, Ceea Ce ești mai slăvită decât serafimii, să ne izbăvim noi din cursele celui viclean.
Apoi aceste stihiri:
Vasul inimii tale a fost pecetluit de binecuvântările dumnezeie ști revărsate prin rugăciunile Sfin ților ale căror moa ște se cinsteau în pe șterile din Kiev; ace știa nevăzut țiau călăuzit pașii spre ținuturile în care aveai să te desăvâr șe ști duhovnice ște .
Maica Vieții, cu rugăciunile Tale scapă de cumplita pedepasă pe cei ce Te cinstesc pe Tine și ne dă tuturor împăcare cu Ziditorul mai înainte de a sta înaintea Lui în ceasul
judecății .
Sedealna
Primind cu toată inima sfatul Cuvioasei Dositeea de a te retrage la mănăstirea din pustia Sarovului, ca un porumbel ai zburat către locul nevoin țelor duhovnice ști, unde ai
aflat pe Hristos odihnindu-se pe culmile inimii tale împreună cu Tatăl și cu Duhul, Cel Ce S-a arătat lumii în chip de porumbel.
Cântarea a IV-a
,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieştemă !”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Toate ascultările încredințate le-ai plinit cu multă râvnă, pe toți uimind cu smerenia și desăvâr șita ta ascultare; cu rugăciunile tale, scoate-ne pe noi, cei lene și, din cursa
multor ispite.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Adesea te retrăgeai în pădure, alinându-i și acesteia dorul de Dumnezeu cu adierea rugăciunii lui Iisus, cu care umbre ște și pădurea inimii noastre, cea întru care s-au
sălășluit fiarele tuturor patimilor.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Cumplita boală a hidropiziei te-a ținut în legăturile ei vreme de trei ani, dar maica domnului te-a tămăduit în chip minunat, ca ve șnic să-i fii recunosător și să te rogi Ei și
pentru tămăduirea sufletelor și trupurilor noastre.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Cunoscându-Te pe Tine Cetate neclintită a Împăratului slavei, roagă-L pe Acesta să ne sălă șluiască și pe noi în cămările cere ști.
Cântarea a V-a
,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce
ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Locul arătării minunate a Maicii Domnului, care te-a vindecat de boală, a slujit pentru înăl țarea unei infirmerii, însă vino Sfinte, și sfin țe ște și lăca șurile inimilor noastre
cu untdelemnul rugăciunii tale.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
După opt ani de alergare pe treptele desăvârșirii ai fost călugărit, numele tău fiind icoană vie a dragostei tale pentru Dumnezeu, Cel Ce te-a chemat la înăl țimea vie țuirii
îngerești.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Dragostea și râvna ta pentru rugăciune te-a arătat ca pe un adevărat serafim aprins de focul cel nematerialnic, cu care arde toată spurcăciunea gândurilor noastre lume ști.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Moștenitor al binecuvântărilor Tale l-ai arătat Preacurată, pe Sfântul Serafim de Sarov, pururea ocrotindu-l sub acoperământul rugăciunilor Tale;
deci, nu Te întoarce nici dinspre noi, cei ce toată nădejdea noastră de mântuire ne-am pus-o întru Tine.
Cântarea a VI-a

roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Amin. curateste multimea gresalelor noastre. Cu toată luarea aminte citind Evanghelia lui Hristos și scrierile Sfin ților Părin ți. cei mult gre și ți. negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi. curaţeşte mulţimea greşelilor noastre. În timpul slujbelor din biserică lucruri minunate î ți arăta Domnul și pe îngerii împreună slujitori. Mantuieste. maritilor si bunilor biruitori mucenici. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Pe stâncă ai petrecut o mie de nopți și o mie de zile întru rugăciune. Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Milostive. pe aceasta o ai dobândit prin însutite osteneli și te rogi acum să fie întărite și sufletele noastre cu legătura păcii Domnului. pe Care Îl roagă. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. să ne dea nouă înțelepciune spre înțelegerea duhovniceștilor cuvinte. Preacurată. rugamu-ne. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor. Dumnezeule. ai deschis ușa noii tale chilii tuturor sufletelor necăjite. ca o albină te-ai hrănit cu mierea în țelepciunii. Cel împreună șezător pe scaun cu Tatăl. Cântarea a VII-a Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam. Doamne. ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi. Drept aceea îţi cântăm ţie: Bucură-te. Condacul Frumuseţea lumii şi cele trecătoare lăsând. Părinte Serafime. în cuptorul cel de foc. cu ale Tale rugăciuni învrednice ște-ne pe noi. ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov. Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. s-au lămurit ca aurul în topitoare. miluieste (de 12 ori). Acestuia roagă-te Sfinte Serafim. te-a tămăduit.. Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Părintele nostru. Dumnezeule… Slavă… glas 2: Pentru rugăciunile Cuviosului Tău. de ocrotirea lui Hristos prin ale tale sfinte mijlociri.Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele. . că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Împărate al tuturor. prin odrasla purtării în pântece. Fiul lui Dumnezeu. iertând pe cei răufăcători și rugându-te să nu fie ei pedepsi ți. Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan. Ca un soare al slavei luminezi toată Biserica. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. ca unul ce ai mare îndrăzneală către Dânsul să ne dea nouă a vedea păcatele noastre și a sta cu umilință și cu smerenia vameșului în sfintele Sale lăca șuri. Cântarea a VIII-a . Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate. ale sfintilor. roagă-te Lui. Mult-milostive Doamne. ale Sfintilor. Urmând voii Domnului. cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari. Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. maritilor si intru tot laudatilor Apostoli. auzi-ne pe noi pacatosii. poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta. ale Sfintilor (N). Dumnezeul părinţilor noştri ! ”. Ca Una Ce ai născut și ai purtat în brațe pe Împăratul Cel fără de moarte. care. pentru aceasta toţi Te slăvim. Dumnezeule. Ceea Ce cu lumina rugăciunilor Tale risipe ști întunericul necuno știn ței de Dumnezeu. Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”. pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria. Cu cântarea imnelor celor bisericești ți-ai îndulcit dorul de desăvâr șire. preacuvioase. strigând: . și mai mult te-ai odihnit în inima pustiei. iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare. dăruindu-te cu totul rugăciunii lui Iisus. a caror pomenire o savarsim. din moartea păcatului scoate pe robii Tăi. ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. ai suferit de la aceștia răni înfricoșătoare.. ca Una Ce ai îndrăznire de Maică. dar nu ne lipsi nici pe noi Părinte. Pentru aceasta. îndulcind și min țile cele neputincioase cu picăturile cuvintelor tale. Amin. cerestilor netrupesti Puteri. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stihira Stih: Miluieste-ne. al facerii de minuni și alte daruri ale Duhului. cei ce dorm întru întunericul patimilor. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. punând în slujba oamenilor darurile dobândite de la Dumnezeu: darul înaintevederii. din stricăciune scoate-mă. blestem înăuntru a adus. să stăm și noi cu frică de Dumnezeu în lăca șurile Sale. dănţuiau. miluiește-mă !”. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule. fericite. Milostive. dar Împărăteasa cerurilor arătându-se ție cu Sfin ții Apostoli Petru și Ioan. Cu postul cel aspru ai veștejit săltările trupului și ca un înger ai zburat cu mintea aprinsă de focul Duhului la Soarele Cel mai înainte de Soare. ucenicul tău iubit. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. să îmblânzească patimile cele ascunse în pustia inimii noastre cu biciul rugăciunii. acestea slujindu. si ne miluieste pe noi. pe Care roagă-l să Se odihnească și în chilia cea smerită și sărăcăcioasă a inimii noastre . Apoi aceste stihiri: Urmând dorului de pustnicie. Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. şi acolo. Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Tainele dobândirii harului Duhului Sfânt ai descoperit lui Motovilov. cu ocrotirile cinstitelor. cântând: Binecuvântat eşti. îngereşte vieţuind. cu care roagă-te acum. multora le-ai fost cale spre mântuire. Preacurată. pentru rugaciunile cinstitului. Văzându-Te soarele întins pe Cruce. Acestuia roagă-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Prochimenul : Evanghelia Stih: Miluieste-ma. Amin. De hoți fiind călcată chilia ta. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci. că. purtând în inima ta pe Cel Ce stăpâne ște peste toată făptura. Pentru aceasta şi Hristos te-a preaslăvit pe tine. Cântarea a IX-a Eva adică. Iisuse al meu. prin păcatul neascultării. Înțelegând că pacea lui Hristos revărsată în inimi este comoara cea ascunsă în țarină care mântuie ște mii de suflete. roagă-te să ni se dea și nouă putere a ierta din inimă pe cei ce ne necăjesc pe noi. slavei Împăratului ceresc. În chilia din pădure adesea te retrăgeai. Şi acum… Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu. văzând cu ochii min ții pe Soarele dreptă ții strălucind pe cerul inimii tale. Fiind Tu Slava cetelor îngerești și pe pământ oamenilor Candelă nestinsă a rugăciunii. lumii binecuvântare ai înflorit. ca într-o cămară luminată. prin cuvânt. şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur.și ca ni ște trepte spre ajungerea la Împăratul luminilor. Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. preacuvioase Serafime. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. după hirotonirea întru ieromonah. care ne rugam Tie. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre. maritului Prooroc. Înălțimea iubirii de vrăjmași ne-ai arătat Părinte. îmbogăţindu-te cu darul tămăduirilor şi al minunilor. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. văzându-Te de voie pătimind. te-ai sălăşluit în Mănăstirea Sarovului. În timpul Sfintei Liturghii din Joia Mare ai văzut pe Domnul Hristos înconjurat de puterile îngere ști.

pe piatra căreia întăre ște și inimile noastre. cu care roagă-te acum preafericite Părinte Serafim. nu înceta a soli și pentru noi izbăvire din robia patimilor celor necurate. mijlocindu-ne sfârșit cu pace. Cetele puterilor netrupeşti. Cunună prea slăvită ești monahilor. primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul. și de noi.ți aminte Părinte. Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. izbăvire de veșnicele chinuri și răspuns bun la judecata lui Hristos. solitorul păcii lui Hristos. să ne izbăvim noi de întunericul păcatelor și să-L vedem pe Soarele slavei strălucind cu razele în țelepciunii Sale. Stăpână. Amin. Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru… Cu nevoințele cele mai presus de fire te-ai asemănat serafimilor. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine. faceţi rugăciune ca să ne mântuim. împodobitorul pustiei cu strălucirile rugăciunii. Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Cu serafimii slujind Făcătorului a toate și cântarea întreit sfântă aducând Celui mai presus de toată lauda omenească și îngerească. să fim și noi mo ștenitori ai vie ții celei de-a pururea fericite. adu. Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. cu Botezătorul. Roagă-Te Preacurată. ci ne călăuze ște către staulul cel ceresc al lui Hristos. însă nu ne uita nici pe noi. căci părăsind toate desfătările acestei lumi trecătoare. Bucurie ai picurat în sufletele cele biruite de mâhnire și cuvintele tale s-au făcut multor sufletele temelie a unei noi vie ți renăscute prin pocăin ță. te-ai bucurat din plin de minunată ocrotirea Ei în boli și în necazuri. mângâierea cea dulce a celor necăji ți. Trecut-ai la cele veșnice pe când te aflai în rugăciune înaintea icoanei Născătoarei de Dumnezeu. Te mărim. oile cele rătăcite. ai iubit nevoin țele pentru dobândirea Împără ției celei ve șnice. Bucură-te. cu Apostolii lui Hristos. Toata nădejdea mea spre Tine o pun.Cu multă dragoste te-ai îngrijit de orfani și de maicile de la mănăstirea Diveyevo. Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. dar acum adu. Sfinte.ți aminte și de cei ce te măresc pe tine. Născătoare de Dumnezeu. De multe vedenii și bucurii duhovnicești te-ai învrednicit pentru cură țirea vie țuirii tale întru Duhul. pe care roagă-te să o moștenească și cei ce te cinstesc pe tine. pe Tine. să ni se dea nouă în țelepciune a lăuda nevoin țele viețuirii tale celei îngerești . pe care îl stinge cu ploaia rugăciunii tale. nu înceta a soli Bisericii pace și întărire pe piatra dreptei credin țe. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii. comoara cea duhovnicească a călugărilor. Maica lui Dumnezeu. cei încerca ți în focul multor ispite. cu Sfântul Serafim de Sarov şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria. pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău. . Fiu prea iubit al Maicii Domnului fiind. împreună cu care roagă-te Sfinte. lauda Bisericii Ortodoxe.