You are on page 1of 2

1.

Kurikulum sekolah rendah Malaysia telah mengalami beberapa siri perubahan
kecuali
A. KBSR
B. KLSR
C. KSSR
D. KSPK
2. _________________ bermaksud pendekmokrasian pendidikan yang membuka
peluang belajar kepada semua murid tanpa mengira status dan aras pencapaian.
A. Sekolah wawasan
B. Sekolah Amanah
C. Sekolah Bestari
D. Sekolah klustar
3. Penubuhan Sekolah Bestari merupakan kesinambungan daripada penubuhan
__________________.
A. Multimedia Super Corridor
B. Multimedia Hypermedia
C. Mutimedia Information systems
D. Multimedia learning
4. Guru-guru perlu melalui latihan semula dalam kemahiran-kemahiran tersebut
kecuali
A. Kemahiran belajar
B. Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritikal
C. Kemahiran teknologi
D. Kemahiran komunikasi
5. Sekolah Bestari dapat dilaksanakan dengan tindakan yang berikut kecuali
A. Pengetua ialah pemimpin yang disokong oleh tenaga pengajar yang
professional.
B. Penaksiran dijalankan secara berterusan.
C. Guru memerlukan latihan dalam lima kemahiran.
D. Ibu bapa tidak perlu terlibat dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak.
6. Bahagian Pendidikan Guru memainkan peranan dalam melatih guru-guru bestari
melalui _______________.
A. Kursus Dalam Cuti
B. Kursus Dalam Perkhidmatan
C. Kursus Komputer
D. Kursus dan Pelatihan
7. Siapakah yang memperkenalkan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).
A. Tun Hussein Bin Dato Onn
B. Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad
C. Tun Adbdullah Bin Ahmad Badawi

Meningkatkan kadar literasi numerasi C. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah B. Murid memberikan sumbangan berguna kepada masyarakat dan Negara D. Membangunkan modal insan yang inovatif dan kreatif C. Sub-NKRA adalah seperti berikut kecuali A. Dato Seri Mohd Najib Tun Abd Razak 8. Berikut yang manakah merupakan sekolah yang diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. Mengiktiraf Pengetua dan Guru Besar yang berprestasi cemerlang 9. Sekolah Agama D. kreativiti dan sahsiah . Sekolah Wawasan C.D. Mewujudkan Sekolah Wawasan D. Sekolah Bestari B. Murid mendapat pembelajaran optimum mengikut kemampuan B. Sekolah Sukan 10. A. Memperkembangkan potensi dari segi minat. Berikut merupakan objektif melakasanakan empat sub-NKRA kecuali A.