You are on page 1of 48

SKIM PERKHIDMATAN

ARKITEK
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KEJURUTERAAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

GRED JAWATAN/GAJI

:

J41, J44, J48, J52, J54

TARIKH KUAT KUASA

:

1 JULAI 2016

SYARAT LANTIKAN

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

warganegara Malaysia;

(b)

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan; dan

(c)

Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,736.28).

SYARAT KELAYAKAN
BAHASA MELAYU

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat
Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN
SECARA LANTIKAN

3.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong
Pegawai Seni Bina adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak
Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan
ke jawatan Arkitek Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan,
apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(a)

(b)

(i)

mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau

(ii)

lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II
anjuran Lembaga Arkitek Malaysia/Persatuan Arkitek
Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan; dan

had umur pelantikan:
(i)

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi
pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun;
atau

(ii)

berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi
pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi
pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
PENETAPAN GAJI
PERMULAAN

4.

Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum
Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan
berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

TEMPOH PERCUBAAN

5.

Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam
tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

LATIHAN

6.

Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh
Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.

PROGRAM TRANSFORMASI
MINDA

7.

Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya
Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua
Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.

236/615

PENGESAHAN DALAM
PERKHIDMATAN

8.

Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan
apabila telah:
(a)

memenuhi tempoh percubaan;

(b)

hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang
ditetapkan; dan

(c)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

9.

KEPERLUAN KOMPETENSI
DAN POTENSI

10. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang
ditetapkan untuk kenaikan pangkat.

KENAIKAN PANGKAT
KE GRED J44

11. Arkitek Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan
pangkat ke jawatan Arkitek Gred J44 yang kosong apabila telah:

KENAIKAN PANGKAT
KE GRED J48

KENAIKAN PANGKAT
KE GRED J52

KENAIKAN PANGKAT
KE GRED J54

KENAIKAN PANGKAT
KE KUMPULAN PENGURUSAN
TERTINGGI

Nota:

Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan
ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi
perkhidmatan.

(a)

disahkan dalam perkhidmatan;

(b)

mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(c)

memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

(d)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

12. Arkitek Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan
pangkat ke jawatan Arkitek Gred J48 yang kosong apabila telah:
(a)

mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b)

memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

(c)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

13. Arkitek Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan
pangkat ke jawatan Arkitek Gred J52 yang kosong apabila telah:
(a)

mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b)

memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan;

(c)

keutamaan diberikan kepada pegawai
kelayakan profesional yang diiktiraf; dan

(d)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

yang

memiliki

14. Arkitek Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan
pangkat ke jawatan Arkitek Gred J54 yang kosong apabila telah:
(a)

mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b)

memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan;

(c)

keutamaan diberikan kepada pegawai
kelayakan profesional yang diiktiraf; dan

(d)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

yang

memiliki

15. Arkitek Gred J54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka
mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke
gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan
Tertinggi.

Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan
(Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2009).

237/615

Arkitek

yang

berkuat

kuasa

pada

2.7.2009

SKIM PERKHIDMATAN
PELUKIS PELAN (SENI BINA)/PENOLONG PEGAWAI SENI BINA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KEJURUTERAAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

GRED JAWATAN/GAJI

:

JA19, JA22, JA26,
JA29/30, JA36, JA38, JA40

TARIKH KUAT KUASA

:

1 JULAI 2016

SYARAT LANTIKAN

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

warganegara Malaysia;

(b)

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;

KELAYAKAN LANTIKAN KE
PELAN (SENI BINA) GRED JA19
(c)

(i)

JAWATAN

PELUKIS

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam
subjek Pendidikan Seni Visual, Lukisan Geometri atau
Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan
tersebut.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,377.00);
atau

(ii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,435.12);
atau

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,493.24).
KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG
PEGAWAI SENI BINA GRED JA29
(d)

(i)

sijil dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00);
atau

(ii)

diploma dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02).

SYARAT KELAYAKAN
BAHASA MELAYU

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat
Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

238/615

PENETAPAN GAJI PERMULAAN

3.

Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum
gred lantikan boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik
berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

TEMPOH PERCUBAAN

4.

Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam
tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

LATIHAN

5.

Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan
oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.

PROGRAM TRANSFORMASI
MINDA/PEPERIKSAAN

6.

Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan
jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan
perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan
yang berkenaan.

PENGESAHAN DALAM
PERKHIDMATAN

7.

Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan
apabila telah:
(a)

memenuhi tempoh percubaan;

(b)

hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan
lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan; dan

(c)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

8.

Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan
ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi
perkhidmatan.

KEPERLUAN KOMPETENSI
DAN POTENSI

9.

Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang
ditetapkan untuk kenaikan pangkat.

KENAIKAN PANGKAT
KE GRED JA22

10.

Pelukis Pelan (Seni Bina) Gred JA19 adalah layak
dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pelukis Pelan
(Seni Bina) Gred JA22 yang kosong apabila telah:

KENAIKAN PANGKAT
KE GRED JA26

KENAIKAN PANGKAT
KE GRED JA30

11.

12.

(a)

disahkan dalam perkhidmatan;

(b)

mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(c)

memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

(d)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

Pelukis Pelan (Seni Bina) Gred JA22 adalah layak
dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pelukis Pelan
(Seni Bina) Gred JA26 yang kosong apabila telah:
(a)

mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b)

memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan;

(c)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

(a)

Pelukis Pelan (Seni Bina) Gred JA19 atau JA22 adalah layak
dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan
Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA30 yang kosong
apabila telah:
(i)

disahkan dalam perkhidmatan;

(ii)

mempunyai kelayakan di perenggan 1(d);

(iii)

mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(iv)

memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan;
dan

(v)

diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

239/615

(ii) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Pelukis Pelan (Seni Bina) Gred JA26 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA30 yang kosong apabila telah: (i) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pelukis Pelan (Seni Bina)/Penolong Pegawai Seni Bina yang berkuat kuasa pada 1. dan (iii) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan.(b) KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA36 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA38 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA40 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN ARKITEK GRED J41 Nota: 13. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.7. 14. Penolong Pegawai Seni Bina yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Arkitek Gred J41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. dan (d) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (c) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA40 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2013). 15. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 240/615 . dan (c) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 16. Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA38 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA29/30 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA36 yang kosong apabila telah: (a) disahkan dalam perkhidmatan.

TEMPOH PERCUBAAN 5. J44. tertakluk kepada kekosongan jawatan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). J48. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7.00).SKIM PERKHIDMATAN ARKITEK LANDSKAP KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : J41. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Arkitek Landskap adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Arkitek Landskap Gred J41. dan (b) had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun.529. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. 241/615 . atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. dan (c) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. J54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. J52. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. LATIHAN 6.

2005 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 24 Tahun 2005). (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 242/615 . Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 13.7. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Arkitek Landskap yang berkuat kuasa pada 1. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (a) disahkan dalam perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J44 11. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Arkitek Landskap Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Arkitek Landskap Gred J54 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 14. Arkitek Landskap Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Arkitek Landskap Gred J52 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Arkitek Landskap Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Arkitek Landskap Gred J44 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J52 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J54 KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI Nota: Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10.PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. Arkitek Landskap Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Arkitek Landskap Gred J48 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 15. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 12. Arkitek Landskap Gred J54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.00).SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG ARKITEK LANDSKAP KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : : KEJURUTERAAN PELAKSANA GRED JAWATAN/GAJI : JA29. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.935. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.549. JA40 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. dan (c) (i) sijil dalam bidang teknologi landskap yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. LATIHAN 5.00). (Kelayakan lantikan untuk kegunaan di Pihak Berkuasa Tempatan) (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1. JA36. atau (iii) diploma dalam bidang seni bina landskap yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1.02). Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred JA29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. 243/615 . Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 6. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. atau (ii) sijil dalam bidang perancang bandar. kejuruteraan awam (seni bina) atau seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. TEMPOH PERCUBAAN 4. JA38.549.

(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Penolong Arkitek Landskap Gred JA29 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Arkitek Landskap Gred JA36 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA38 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA40 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN ARKITEK LANDSKAP GRED J41 Nota: (a) disahkan dalam perkhidmatan. 11. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA36 10. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2013). KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 9.7. Penolong Arkitek Landskap Gred JA36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Arkitek Landskap Gred JA38 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penolong Arkitek Landskap yang berkuat kuasa pada 1. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Penolong Arkitek Landskap Gred JA38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Arkitek Landskap Gred JA40 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. 12. 244/615 . dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 13. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. Penolong Arkitek Landskap yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Arkitek Landskap Gred J41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7.

J54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. LATIHAN 6. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4.SKIM PERKHIDMATAN JURUTERA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : J41.00). 245/615 . Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. J52. tertakluk kepada kekosongan jawatan. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7. atau (ii) Lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. TEMPOH PERCUBAAN 5. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jurutera adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Jurutera Gred J41.529. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. dan (c) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. J48. J44. dan had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) (b) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (c) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (c) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. Jurutera Gred J54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. Jurutera Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurutera Gred J52 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Jurutera Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurutera Gred J44 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J52 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J54 KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI Nota: 12.PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8.7. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Jurutera yang berkuat kuasa pada 2. Jurutera Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurutera Gred J54 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. 15. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10. (a) disahkan dalam perkhidmatan. 14. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Jurutera Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurutera Gred J48 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 13. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J44 11. 246/615 .2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2009).

JA26. atau (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 (d) (i) sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. dan KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) GRED JA19 (c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Pendidikan Seni Visual. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA19:RM1.493.02).12). (Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1. JA38.SKIM PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM)/PENOLONG JURUTERA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) GRED JAWATAN/GAJI : JA19. Lukisan Geometri atau Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan tersebut.377. 247/615 .00). JA36.935. atau (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.549. atau (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.24). JA29/30. JA40 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. JA22.435.00). (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1.

dan had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) (b) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(d). PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 7. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. Pemeriksa Kereta Motor Gred AB19. AB22 dan AB26. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. 248/615 . Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum gred lantikan boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. atau (ii) lulus Peperiksaan Khas. TEMPOH PERCUBAAN 5. tertakluk kepada kekosongan jawatan. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. LATIHAN 6. atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA22 11. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA19 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA22 yang kosong apabila telah: (a) disahkan dalam perkhidmatan. Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kemahiran. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10.

Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA26 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (ii) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Penolong Jurutera Gred JA38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA40 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Penolong Jurutera Gred JA36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA38 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA26 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA30 12. Penolong Jurutera Gred JA29/30 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA36 yang kosong apabila telah: (a) disahkan dalam perkhidmatan. (iv) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (ii) mempunyai kelayakan di perenggan 1(d). dan (v) (b) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 249/615 . 13. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (iii) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (d) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 16. KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA36 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA38 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA40 14. (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 15. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (iii) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA26 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA30 yang kosong apabila telah: (i) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (a) Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA19 atau JA22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA30 yang kosong apabila telah: (i) disahkan dalam perkhidmatan.

2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2013). Penolong Jurutera yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Jurutera Gred J41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/Penolong Jurutera yang berkuat kuasa pada 1.7.PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN JURUTERA GRED J41 Nota: 17. 250/615 .

apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) (b) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.SKIM PERKHIDMATAN JURUUKUR BAHAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : J41. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. dan had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruukur Bahan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Juruukur Bahan Gred J41. J48. dan (c) Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3.529.00). TEMPOH PERCUBAAN 5. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. J44. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 251/615 . Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. LATIHAN 6. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. J54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. J52. tertakluk kepada kekosongan jawatan. atau (ii) Lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Juruukur Bahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. (a) disahkan dalam perkhidmatan. Juruukur Bahan Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bahan Gred J44 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J52 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J54 Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. 13. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan.PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. (c) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Juruukur Bahan Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bahan Gred J48 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 14. Juruukur Bahan Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bahan Gred J52 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Juruukur Bahan Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bahan Gred J54 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (c) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 252/615 . 12. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J44 11.

KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI Nota: 15. 253/615 . Juruukur Bahan Gred J54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Juruukur Bahan yang berkuat kuasa pada 2.2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2009).7.

Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. 254/615 .02). (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. dan (c) (i) sijil dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. JA36.935. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 6. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 9. LATIHAN 5.SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG JURUUKUR BAHAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRED JAWATAN/GAJI : JA29. JA40 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred JA29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. JA38.00). PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7.549. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. atau (ii) diploma dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. TEMPOH PERCUBAAN 4.

(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA36 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA38 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA40 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN JURUUKUR BAHAN GRED J41 Nota: 10. 13. Penolong Juruukur Bahan Gred JA29 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bahan Gred JA36 yang kosong apabila telah: (a) disahkan dalam perkhidmatan. 255/615 . dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2013). dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Penolong Juruukur Bahan Gred JA36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bahan Gred JA38 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 12. Penolong Juruukur Bahan yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Juruukur Bahan Gred J41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.7. Penolong Juruukur Bahan Gred JA38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bahan Gred JA40 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penolong Juruukur Bahan yang berkuat kuasa pada 1. 11.

SKIM PERKHIDMATAN JURUUKUR KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : J41.00). atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. dan (c) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang ukur tanah atau bidang geomatik yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. atau (ii) lulus peperiksaan Certificate of Competency anjuran Lembaga Juruukur Tanah. LATIHAN 6. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. dan had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. J44. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. tertakluk kepada kekosongan jawatan. TEMPOH PERCUBAAN 5. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.529. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. J48. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) (b) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruukur adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Juruukur Gred J41. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. 256/615 . J52. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. J54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1.

Juruukur Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Gred J54 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Juruukur Gred J54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. Juruukur Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Gred J44 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J52 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J54 KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI Nota: Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (c) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.2011 . PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. 12.PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. Juruukur Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Gred J52 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (e) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf. 13. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2010). (a) disahkan dalam perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J44 11.1. Juruukur Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Gred J48 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. 257/615 Juruukur yang berkuat kuasa pada 2. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 15. 14. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat.

Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG JURUUKUR KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRED JAWATAN/GAJI : JA29. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1.549.935.00). dan (c) (i) sijil dalam bidang ukur tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. atau (ii) diploma dalam bidang ukur tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. 258/615 .02). (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 6. JA40 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. TEMPOH PERCUBAAN 4. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 9. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred JA29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. LATIHAN 5. JA38. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. JA36. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan.

Penolong Juruukur Gred JA29 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Gred JA36 yang kosong apabila telah: (a) disahkan dalam perkhidmatan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Penolong Juruukur Gred JA38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Gred JA40 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Penolong Juruukur yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Jurugeospatial Gred J41 atau Juruukur Gred J41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim-skim perkhidmatan berkenaan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2013). 12. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 11. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 13. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penolong Juruukur yang berkuat kuasa pada 1. Penolong Juruukur Gred JA36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Gred JA38 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.7. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA36 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA38 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA40 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN JURUGEOSPATIAL GRED J41 ATAU JURUUKUR GRED J41 Nota: 10. 259/615 . dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

260/615 . J44. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. J52. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruukur Bangunan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Juruukur Bangunan Gred J41. J54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. dan (b) had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.00). dan (c) ijazah sarjana muda dalam bidang ukur bangunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. tertakluk kepada kekosongan jawatan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malays/Sijil Vokasional Malaysia ia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. J48. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.529. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.SKIM PERKHIDMATAN JURUUKUR BANGUNAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : J41. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). TEMPOH PERCUBAAN 5. LATIHAN 6.

dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Juruukur Bangunan Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bangunan Gred J44 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J52 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J54 KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI Nota: Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10.1. 13. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Juruukur Bangunan yang berkuat kuasa pada 2. 12. Juruukur Bangunan Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bangunan Gred J52 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (a) disahkan dalam perkhidmatan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 15. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J44 11. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Juruukur Bangunan Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bangunan Gred J48 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Juruukur Bangunan Gred J54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.2011 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2010). Juruukur Bangunan Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bangunan Gred J54 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 14.PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. 261/615 . dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.935. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7. J38. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.02). dan (c) diploma dalam bidang ukur bangunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. 262/615 . Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 9. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 6. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG JURUUKUR BANGUNAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRED JWATAN/GAJI : J29. J36. J40 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. TEMPOH PERCUBAAN 4. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. (Gaji permulaan ialah pada Gred J29: RM1. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. LATIHAN 5. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Penolong Juruukur Bangunan Gred J36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bangunan Gred J38 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penolong Juruukur Bangunan yang berkuat kuasa pada 2. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 11.2011 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2010).KENAIKAN PANGKAT KE GRED J36 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J38 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J40 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN JURUUKUR BANGUNAN GRED J41 Nota: 10. 12. Penolong Juruukur Bangunan Gred J38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bangunan Gred J40 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 263/615 . Penolong Juruukur Bangunan Gred J29 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bangunan Gred J36 yang kosong apabila telah: (a) disahkan dalam perkhidmatan. Penolong Juruukur Bangunan yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Juruukur Bangunan Gred J41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. 13. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.1. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. LATIHAN 6.00). apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). J52. dan (c) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang remote sensing. atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. 264/615 . J54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. J48. ukur tanah atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. TEMPOH PERCUBAAN 5. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. geoinformatik. tertakluk kepada kekosongan jawatan. dan (b) had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun.SKIM PERKHIDMATAN JURUGEOSPATIAL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : J41.529. J44. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruukur adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Jurugeospatial Gred J41.

Jurugeospatial Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurugeospatial Gred J48 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 14. (a) disahkan dalam perkhidmatan. Jurugeospatial Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurugeospatial Gred J54 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Jurugeospatial Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurugeospatial Gred J44 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J52 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J54 Nota: Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 265/615 . 12. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Jurugeospatial yang berkuat kuasa pada 1. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2012). PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 13.1. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10. Jurugeospatial Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurugeospatial Gred J52 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J44 11.

00). J52. sains sosial. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. ekonomi. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.28).943.00).736. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. antropologi atau perangkaan yang diiktiraf oleh Kerajaan serta ijazah sarjana atau diploma lepasan ijazah dalam bidang perancangan bandar atau bidang-bidang lain berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 266/615 . J48. atau (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang geografi. dan (c) (i) Ijazah Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. J44.529.84).529. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. atau (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam serta ijazah sarjana atau diploma lepasan ijazah dalam bidang perancangan bandar atau bidang-bidang lain berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. J54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysi/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : J41. atau (iv) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina serta ijazah sarjana atau diploma lepas ijazah dalam bidang perancangan bandar atau bidang-bidang lain berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41. dan (b) had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. 267/615 . Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J44 11. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. tertakluk kepada kekosongan jawatan. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). LATIHAN 6. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4.SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7. TEMPOH PERCUBAAN 5. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J44 yang kosong apabila telah: (a) disahkan dalam perkhidmatan.

dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 13. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa yang berkuat kuasa pada 1. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.11. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J48 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J54 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 15.2002 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002).KENAIKAN PANGKAT KE GRED J48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J52 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J54 KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI Nota: 12. 14. 268/615 . Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J52 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.

Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1.00). Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. (a) memenuhi tempoh percubaan. TEMPOH PERCUBAAN 4. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. JA40 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1.935. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred JA29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. 269/615 . PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 6. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.02).549. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. atau (ii) diploma dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. JA38. LATIHAN 5. dan (c) (i) sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRED JAWATAN/GAJI : JA29. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. JA36. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA38 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA36 10.KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 9. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA36 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA38 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA40 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED J41 Nota: Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 270/615 . (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2013). (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.7. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 11. 12. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa yang berkuat kuasa pada 1. (a) disahkan dalam perkhidmatan. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA40 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 13. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.

529. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. tertakluk kepada kekosongan jawatan. TEMPOH PERCUBAAN 5. J44. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41. J54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) (b) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. J48. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2. 271/615 . atau (ii) lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. LATIHAN 6. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. dan had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. J52. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. dan (c) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.SKIM PERKHIDMATAN PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : J41.00). SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.

(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 15. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J52 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 14. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 13. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. (a) disahkan dalam perkhidmatan.11. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J44 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J52 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J54 KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI Nota: Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J54 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.2002 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002). PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. 272/615 . 12. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pemeriksa Kilang dan Jentera yang berkuat kuasa pada 1. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J44 11. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.

atau (ii) lulus Peperiksaan Khas. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.00). atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. JA40 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. tertakluk kepada kekosongan jawatan. 273/615 . Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia.02).935. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRD JAWATAN/GAJI : JA29. dan (c) (i) sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. TEMPOH PERCUBAAN 5.549. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1. dan had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. JA36. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA29. JA38. atau (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred JA29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) (b) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c).

11. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.2002 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002). Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA36 11. 13. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA38 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (a) disahkan dalam perkhidmatan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan 12. 274/615 .LATIHAN 6. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 7. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10. 14. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan terdahulu yang berkuat kuasa pada 1. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA29 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA36 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA38 KENAIKAN PANGKAT KE GRED JA40 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41 Nota: Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA40 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.

(Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19:RM1. J28 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.24). atau (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. LATIHAN 5. J22. 275/615 . atau (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.377. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 6. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. dan (c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J19 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.12).435.00).493. J26. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. TEMPOH PERCUBAAN 4.SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRD JAWATAN/GAJI : J19.

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. 13.7. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2009). Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J26 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J28 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 9. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J19 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J22 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J26 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J28 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED JA29 Nota: 11. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 276/615 . Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.2002 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002) dan 2. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA29 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J22 10. 12. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J26 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.11. (a) disahkan dalam perkhidmatan. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera yang berkuat kuasa pada 1.

J22. TEMPOH PERCUBAAN 4. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia.00).12). Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1. 277/615 . Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J19 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 6. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. atau (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. J28 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1.377. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.SKIM PERKHIDMATAN PENGUASA BEKALAN AIR KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRED JAWATAN/GAJI : J19.24).493. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. atau (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. J26. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. dan (c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1.435. LATIHAN 5. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19:RM1.

13. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (a) disahkan dalam perkhidmatan.11. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2009) 278/615 . 12. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J22 10.7. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penguassa Bekalan Air yang berkuat kuasa pada 1. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 9. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat.PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7. Penguasa Bekalan Air Gred J19 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penguasa Bekalan Air Gred J22 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J26 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J28 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 Nota: 11. Penguasa Bekalan Air yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan Penguasa Bekalan Air Gred J22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penguasa Bekalan Air Gred J26 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Penguasa Bekalan Air Gred J26 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penguasa Bekalan Air Gred J28 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.2002 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002) dan 2. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 6. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2.00). J22. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3.SKIM PERKHIDMATAN MERINYU TALI AIR KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRED JAWATAN/GAJI : J19. TEMPOH PERCUBAAN 4. dan (c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1.493. LATIHAN 5. J26. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1. J28 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J19 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. atau (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.435. 279/615 .24). Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.377. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1.12).

Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED J22 10.11. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 11. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Merinyu Tali Air yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.7. 13. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Merinyu Tali Air Gred J26 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Merinyu Tali Air Gred J28 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 9.2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2009).PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 280/615 . Merinyu Tali Air Gred J22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Merinyu Tali Air Gred J26 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Merinyu Tali Air yang berkuat kuasa pada 1. 12.2002 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002) dan 2. Merinyu Tali Air Gred J19 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Merinyu Tali Air Gred J22 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J26 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J28 PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 Nota: (a) disahkan dalam perkhidmatan.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia. TEMPOH PERCUBAAN 5. atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. dan (c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori A0 (Sistem Voltan Rendah) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.SKIM PERKHIDMATAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA GRED JAWATAN/GAJI : J19. atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. tertakluk kepada kekosongan jawatan. J28 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1.24  B0-2/BO-1/B0/B1/B4 : RM1.12  A4-2/A4-1/A4 : RM1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.36 SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 3. Gaji permulaan di Gred J19 ditetapkan mengikut Kategori Sijil Kekompetenan:  A0/A1 : RM1.435. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.493. 281/615 . Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Operator Loji. J22. dan (b) had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c).551. J26. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred J19 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 4. Pembantu Awam atau Pemandu/Operator Jentera Pemunggah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred J19.

KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI 10. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. 282/615 . Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. (c) memiliki sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori A4-1 (Sistem Voltan Rendah) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Penjaga Jentera Elektrik Gred J19 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred J22 yang kosong apabila telah: KENAIKAN PANGKAT KE GRED J26 KENAIKAN PANGKAT KE GRED J28 12. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan . KENAIKAN PANGKAT KE GRED J22 11. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. (a) disahkan dalam perkhidmatan. (c) memiliki sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori B0-2 (Sistem Voltan Tinggi) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. dan (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Penjaga Jentera Elektrik Gred J22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred J26 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan. (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. 13. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan (d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.LATIHAN 6. Penjaga Jentera Elektrik Gred J26 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred J28 yang kosong apabila telah: (a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA 7. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.

PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 Nota: 14.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2013).11. 283/615 . Penjaga Jentera Elektrik yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penjaga Jentera Elektrik yang berkuat kuasa pada 1.