You are on page 1of 39

8.Opti uslovi korienja Sberbank a.d.

Banja Luka koji se primjenjuju u


poslovanju sa paketima rauna za
fizika lica

SBERBANK

A.D.

Banja

Opte odredbe
Opti uslovi Sberbank a.d. Banja Luka koji se primjenjuju u poslovanju sa paketima rauna za fizika lica
(u daljem tekstu: Opti uslovi), kao akt poslovne politike Sberbank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu:
Banka), primjenjuju se zajedno sa ostalim uslovima poslovanja Banke i pojedinanim ugovorom
zakljuenim sa Korisnikom, fizikim licem (u daljem tekstu: Korisnik).
Opte uslove Banka uruuje Korisniku na njegov zahtjev na dan zakljuenja ugovora o Paketu rauna i
njima utvrdjuje minimalne uslove pod kojima Korisnik otvara, odrava i koristi jedan od Paketa rauna u
Banci.
Informacija o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za otvaranje, odravanje i gaenje Paketa rauna
dostupne su Korisniku u poslovnoj mrei, kao i na drugim distributivnim kanalima Banke.

Opis proizvoda
Paket rauna predstavlja skup proizvoda i usluga Banke koji Korisniku omoguava pogodnosti u
korienju odreene grupe bankarskih proizvoda i usluga u sastavu Paketa rauna, kao i dodatne
pogodnosti prilikom korienja drugih proizvoda i usluga Banke po izboru Korisnika.

Ugovorne obaveze i trajanje ugovora


Da bi Korisnik mogao da koristi jedan od ponuenih Paketa rauna potrebno je da podnese Zahtjev za
otvaranje paketa, te da ima otvoren tekui raun u Banci. Korisnici Paketa rauna mogu biti rezidenti i
nerezidenti odnosno, domaa i strana fizika lica. Korisnik moe istovremeno da koristiti samo jedan
paket rauna. iro raun se ne moe koristiti u okviru bilo kojeg od paketa proizvoda Banke.
Potpisivanjem Ugovora Korisnik prihvata Opte uslove korienja. Ugovorom o paketu rauna su
definisana meusobna prava i obaveze Korisnika i Banke po osnovu otvaranja, odravanja i gaenja
paketa rauna, obavezni proizvodi u paketu, dodatne pogodnosti za korienje dodatnih proizvoda i
usluga Banke.
Ugovor se potpisuje na odreeno vrijeme, odnosno do 31.12. tekue godine uz mogunost automatskog
produenja ukoliko nijedna Ugovorna strana nije isti otkazala pisanim putem ili nisu nastale okolnosti koje
su dovele do raskida istog bilo da se radi o sili Zakona ili povredi pravila i uslova korienja istog.
Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadraja Paketa rauna, Korisnik mora ispunjavati uslove za
svaki pojedini proizvod ili uslugu u skladu sa optim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu kao i
odlukom Banke.
Za vrijeme trajanja Ugovora Banka nema prava da vri izmjene naknade o odravanju paketa rauna bez
pismene saglasnosti Korisnika.

Naknade za korienje paketa rauna


Korisnicima Paketa rauna naplauje se jedinstvena mjesena naknada za korienje rauna unutar
odabrane vrste Paketa. Za svaku vrstu Paketa rauna definisana je jedinstvena mjesena naknada za
korienje. Ova naknada je fiksna za vrijeme trajanja ugovora i naplauje se na mjesenom nivou, zadnji
dan u mjesecu za prethodni mjesec. Nezavisno od injenice da li Korisnik koristi sve ili pojedine
proizvode i usluge odnosno pogodnosti iz Paketa rauna i nezavisno o tome da li Korisnik imao prometa

po tekuem raunu ili ne, Korisniku e se uvijek naplatiti jedinstvena mjesena naknada za korienje
Paketa. Banka ne naplauje naknade za pojedinane proizvode i usluge koji su obavezni u sastavu
Paketa rauna, a koje se odnose na mjesena servisiranja, odravanja ili godinje lanarine pojedinanih
proizvoda u sastavu Paketa.
Pored naknade za korienje Paketa rauna Korisnik plaa naknade za proizvode na koje ima dodatne
pogodnosti,a u skladu sa Ugovorom.
Plaajui jedinstvenu naknadu za Paket rauna, Korisnik ostvaruje mjesenu i godinju utedu na
trokovima koji bi proistekli korienjem svih proizvoda i usluga van Paketa rauna.
Naknade koje nisu obuhvaene Paketom rauna Banka naplauje u skladu sa Odlukom o naknadama za
bankraske usluge. Uveanje naknade za odravanje jednog od Paketa, za vrijeme vaenja Ugovora sa
Korisnikom, Banka moe vriti iskljuivo u skladu sa Ugovorom.
Korisnik Paketa rauna ovlauje Banku da svoja dospjela i neizmirena potraivanja, u sluajevima kada
2 mjeseca zaredom ne obezbijedi dovoljno sredstava na tekuem raunu za naplatu mjesene naknade,
pod uslovima utvrenim Ugovorom, bez posebne saglasnosti moe naplatiti sa svih njegovih rauna
otvorenih kod Banke.
Naknade koje se odnose na korienje Paketa raun, a koje su definisane Ugovorom prestaju vaiti u
sljedeim sluajevima:
Istekom Ugovora o Paketu rauna,
Ukoliko Korisnik paketa podnese pismeni zahtjev za gaenje Ugovora,
Ukoliko Korisnik paketa rauna ne izmiri dvije uzastopne mjesene naknade za Paket rauna ,
Ukoliko Korisnik paketa podnese zahtjev za gaenje jednog od obaveznih proizvoda u sastavu
ovog paketa, odnosno cijelog Paketa rauna,
Ukoliko Korisnik navri 65 godina ivota (za Korisnike paketa rauna sa osiguranjem)
U sluaju prestanka vaenja naknada koje Korisnik ima korienjem Paketa proizvoda, Banka e
obraunavati pojedinane naknade i tarife definisane vaeim aktima Banke za pojedinane proizvode i
usluge.

Kamata
Na pozitivna salda po transakcionim raunima Banka ne obraunava i ne plaa redovnu kamatu.
U sluaju kanjenja u izmirenju svojih obaveza kao i nedozvoljenog prekoraenja po transakcionom
raunu, koje moe nastati korienjem platne kartice na bankomatima drugih Banaka u zemlji i
inostranstvu ili POS terminalima u inostranstvu a uslijed naknadnog obrauna provizija odnosno trokova
konverzije iz valute zemlje u kojoj je roba kupljena ili u kojoj je novac preuzet iz matine valute Korisnika
(BAM) u kojoj se iskazuju sredstva na tekuem raunu, Banka obraunava i klijentu naplauje Zakonsku
zateznu kamatu.

Korienje tekueg rauna u sastavu Paketa rauna


Kroz Opte uslove korienja u poslovanju sa transakcionim raunima graana, u sastavu Informacionog
lista, Korisnik se moe upoznati i sa vrstom i visinom naknada i drugih trokova koji nisu u vezi sa
odravanjem Paketa rauna i koji nastaju po osnovu transakcija koje Korisnik inicira. Ove trokove
Korisnik plaa u visini naknade koja vai u momentu iniciranja usluge. O svim izmjenama ovih vrsta

naknada, Banka e obavjestiti Korisnika najmanje 15 dana od momenta primjene istih putem svoje mree
komunikacionih kanala Banke sa Korisnikom.

Otkazne odredbe
Ugovor o paketu rauna Korisnik moe otkazati dostavljanjem pismenog Zahtjeva za zatvaranje paketa.
Otkazom Paketa se ne otkazuju proizvodi koji su sadrani u Paketu. Ukoliko Korisnik otkae Paket
rauna, gubi prava na pogodnosti iz Paketa u pogledu visine trokova. U tom sluaju Banka naplauje
Korisniku trokove koji vae za proizvode i usluge Banke van Paketa, a sve u skladu sa Odlukom o
naknadama za bankarske usluge.
Otkazom tekueg rauna koji je sastavni i neodvojivi dio Paketa, automatski se otkazuje i Paket rauna, a
naknada za proizvode koji ine sadraj Paketa e se nastaviti obraunavati po tarifi pojedinanih
proizvoda i usluga Banke.

Zavrne odredbe
Za sve to nije definisano ovim Optim uslovima, primjenjuju se Opti uslovi poslovanja Banke i zakonski
propisi i akta koji reguliu poslovanje sa transakcionim raunima graana.
Banka zadrava pravo izmjene i dopune Optih uslova u skladu sa zakonskim propisima i aktima
poslovne politike Banke.
Izmjene i dopune svojih Optih uslova, Banka istie u svojim poslovnim prostorijama, na vidnom mjestu
dostupnom Korisniku, najmanje 15 dana prije primjene istih.
Ovi Opti uslovi su usvojeni od strane Uprave Banke i primjenjuju se od 29.06.2015. godine.

Informacioni list
PAKET RAUNA STANDARD
1. Naziv rauna/usluge
1.1. Vrsta rauna u paketu

Depozitni raun / transakcioni raun

1.2. Namjena paketa

Namjena Paketa proizvoda je da Korisniku uini poslovanje sa


Bankom jednostavnijim i jeftinijim, objedinjavanjem vie proizvoda i/ili
usluga u tzv. Paket.

1.3. Opis usluge

Paket rauna Standard je proizvod Sberbank ad Banja Luka koji


objedinjuje odreenu grupu bankarskih proizvoda i usluga.
Paket Standard sadri sljedee proizvode i usluge:
a) Transakcioni raun,
b) Visa electron debitnu karticu,
c) Master Card debitnu karticu,
d) Dozvoljeno prekoraenje po raunu,
e) SMS info servis.
f) Sberbank OnlineBanking ili mSberbankBL (jedan od dva proizvoda
je obavezan, a drugi se naplauje 1,95 BAM)
Korisnik potpisom Ugovora o paketu rauna Standard stie pravo na
korienje dodatnih proizvoda i usluga Banke po povoljnijim uslovima:
a) MasterCard Standard-20% popusta na lanarinu,
b) Sberbank OnlineBanking ili mSberbankBL - 1,95 BAM mjeseno,
kao drugi proizvod po izboru Korisnika
c) nie naknade za obradu kreditnih zahtjeva
Pravo na pogodnosti za prethodno navedene proizvode, Korisnik stie
potpisivanjem Ugovora za pojedinane proizvode.

2.

Naziv i adresa sjedita banke

3. Iznos usluge, oznaku valute i uslove korienja

Korisnik Paketa rauna Standard moe postati punoljetno, domae ili


strano fiziko lice koje ima otvoren tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina u Banci.
Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadraja Paketa rauna,
Korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu u
skladu sa optim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu kao i
odlukom Banke.
Sberbanka ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
Ne postoje ogranienja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa
sredstava na tekuem raunu, penzionerskom/invalidskom raun.
Valuta u kojoj Korisnik moe prometovati po tekuem raunu,
penzionerskom/invalidskom raunu je konvertibilna marka, odnosno
domaa valuta (BAM). Osnovni uslov za otvaranje Paketa rauna
jeste da Korisnik ima zasnovan radni odnos u BiH, ili da je stekao
uslove za penziju, invalidninu, odnosno da prima platu, penziju ili
invalidninu.
Banka, na osnovu podnesenog Zahtjeva od strane Korisnika i uz
prezentovanje linog identifikacionog dokumenta (lina karta ili paso)
moe da otvori Paket rauna. Ostali detaljni uslovi korienja Paketa

rauna kao i proizvoda u sastavu Paketa dati su u Optim uslovima


poslovanja Banke, Optim uslovima korienja paketa proizvoda,
transakcionih rauna, platnih kartica i kreditnih proizvoda i online
servisa.
4. Trajanje ugovora

5.

Visinu i promjenljivost nominalne kamatne


stope i elemente na osnovu kojih e se
odreivati ugovorena promjenljiva nominalna
kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme
zakljuenja ugovora, periode u kojima e se
mijenjati i nain izmjene kao i fiksni element
ako je ugovoren

6. Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji


korisnik mora da plati, odnosno koji treba da
mu se isplati, prikazan preko
reprezentativnog primjera u kojem su
naznaeni svi elementi korieni u obraunu
te stope

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima


dospijevaju (mjeseno, tromjeseno i drugo)
8.

9.

Ugovor o Paketu rauna se zakljuuje na odreeno vrijeme, do 31.12.


tekue godine, uz mogunost automatskog produenja, ukoliko ne
doe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana.
Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaa klijentu za iznos
sredstva na njegovom raunu je 0% na godinjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovora o tekuem
raunu.
Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamtnoj stopi
iskazanoj u taki 5.
Reprezentativni primjer:
- naknade za otvaranje paketa rauna-0.00 KM
- mjesena naknada za odravanje Paketa rauna 4.95 KM
- uplata na raun po bilo kom osnovu - 0.00 KM
- isplata sa rauna na alteru banke- 0.00 KM
- Interno-plaanje u korist klijenata Sberbank ad na teret rauna
(korisnik drugo fiziko lice ) je 0.1%, min.1 KM, max. 10 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 1 KM
- 1300 KM, provizija je 1.30 KM
Eksterno-plaanje u korist klijenata drugih banaka na teret rauna
0.5% min.1 KM, max. 8 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 2.5 KM
- 1300 KM, provizija je 6.5 KM
- 3000 KM, provizija je 8 KM
Korisnik koji koristi Paket rauna obavezan je da ostvaruje redovna
mjesena primanja, na tekui/ raun za isplatu penzija/invalidnina,
proisteklih iz plata, penzija, invalidnina i naknada iz radnog odnosa.

Trokove odravanja jednog ili vie rauna na


kojima e se evidentirati transakcije, izuzev
ako to otvaranjem rauna nije samo ponuena
opcija, zajedno sa trokovima korienja
odreenog sredstva otplate, kako za
transakcije plaanja tako i za povlaenje
sredstava, te sve druge naknade i trokove
koji proizilaze iz ugovora uz odreenje da li su
fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se
mogu mijenjati

Mjeseni troak odravanja Paketa rauna u okviru kojeg se otvara


tekui raun je 4.95 KM i on je fiksan za vrijeme trajanja ugovora.

Informaciju o obavezi koritenja notarskih


usluga prilikom zakljuenja ugovora

Otvaranje Paketa rauna ne zahtjeva obavezu korienja notarskih


usluga.

Za korisnike Paketa rauna naknada za otvaranja, odravanja i


gaenja transakcionog rauna je bez naknade.
Naknade po ostalim uslugama vezanim za tekui raun, raun za
isplatu penzija/invalidnina su definisane Odlukom o naknadama za
bankarske usluge, promjenljive su, kako je definisano u Optim
uslovima korienja transakcionih rauna i iznose kako slijedi:
Gotovinske uplate i isplate po bilo kom osnovu na alteru
Banke - 0.00 KM

10. Informaciju o obavezi zakljuenja ugovora o


sporednim uslugama povezanim sa osnovnim
ugovorom, naroito kad je zakljuenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge
prema uslovima iz oglasa

11. Kamatnu stopu koja se primjenjuje u sluaju


kanjenja u izmirenju obaveza i pravila za
njeno prilagoavanje, te druge naknade koje
se plaaju u sluaju neispunjenja obaveza
12. Upozorenje u vezi sa posljedicama
proputanja i izmirenja obaveza

13. Po potrebi, instrumente obezbjeenja


ispunjenja obaveza sa informacijom o
redoslijedu i nainu izmirenja obaveza iz
instrumenata obezbjeenja
14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora,
uslove i nain odustajanja, kao i visinu
trokova u vezi s tim

15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu


kredita i pravo banke na naknadu kao i visinu
te naknade
16. Pravo korisnika da u toku procijene njegove
kreditne sposobnosti besplatno dobije
obavjetenje o rezultatima uvida u baze
podataka

Banka u Paketu rauna uz otvaranje tekueg rauna/ raun za isplatu


penzija/invalidnina izdaje Visa electron debitnu karticu, MasterCard
debitnu karticu, dozvoljeno prekoraenje po raunu kao,uslugu SMS
info servis i jedan od online servisa.
Opis usluga vezanih za debitne kartice, SMS info servis dati su u
Optim uslovima koritenja vezanim za platne kartice, kao i
Informacionim listovima vezanim za pomenute proizvode i usluge.
Opis usluge vezane za prekoraenje po raunu dati su u Optim
uslovima koritenja kreditnih proizvoda za fizika lica
Na nedozvoljeno prekoraenje po tekuem raunu/ raun za isplatu
penzija/invalidnina, Banka naplauje klijentu zakonsku zateznu
kamatu. Vaea zatezna kamata iznosi 18.25% .

Korisnik koji ima otvoren Paket rauna je obavezan da ostvaruje


redovne mjesene prilive na tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina odnosno da prima plate, penzije i naknade koje
proistiu iz radnog odnosa, u suprotnom Banka ima pravo da raskine
Ugovor o Paketu rauna o emu e informisati Korisnika, a sve u
skladu sa vaeom zakonskom regulativom.
Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci
(definisane i ugovorom o otvaranju Paketa rauna), proistekle
korienjem usluga koje su vezane za njega u Paketu rauna. U
suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Paketu rauna uz
obavjetenje Korisnika u skladu sa Zakonom.
Ukoliko Korisnik paketa rauna u toku dva mjeseca ne izmiri dvije
uzastopne mjesene naknade za paket rauna Banka
moe
jednostrano raskinuti Ugovor o paketu.
Za uslugu otvaranja i odravanja Paketa rauna, Banka ne uzima
instrumente obezbjeenja od Korisnika.

Korisnik Paketa ima pravo otkazati uslugu korienja Paketa rauna


uz pismeni zahtjev Banci za gaenje istog. Otkazom Ugovora o paketu
rauna se ne otkazuju proizvodi koji su sadrani u Paketu.
Otkazom Ugovora Korisnik gubi prava na pogodnosti za proizvode i
usluge koji su sastavni dio Paketa, kao i na naknade definisane
Ugovorom. Banka e Korisniku obraunavati redovne naknade i tarife
definisane vaeim aktima Banke za pojedinane proizvode i usluge
koje Korisnik dalje nastavi koristiti.
U sluaju da Korisnik podnese pismeni zahtjev za gaenje tekueg
rauna koji je sastavni i neodvojivi dio ovog Ugovora, automatski se
otkazuje i Paket, a naknada za proizvode koji ine sadraj Paketa e
se nastaviti obraunavati u skladu sa vaeim aktima Banke.
Takoe Korisnik je obavezan prije nego to podnese zahtjev za
gaenje rauna da prethodno izmiri sve obaveze prema Banci koje
proistiu iz Ugovora o Paketu rauna.
Korisnik rauna ima pravo na besplatno gaenje usluge po Paketu
rauna.
Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

Korisnik ima pravo da u toku procijene njegove kreditne sposobnosti


besplatno dobije obavjetenje o rezultatima uvida u baze podataka
kao to je Centralni registar kredita (CRK).

17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju


nacrta ugovora, izuzev ako banka u vrijeme
podnoenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne
eli zasnovati odnos sa korisnikom u
konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora radi


razmatranja izvan prostorija Banke u periodu do 30 dana od momenta
predaje nacrta ugovora tj. ponude.

18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u


pregovarakoj fazi

Ukoliko se otvaranje Paketa rauna vri na osnovu date ponude


Banke, a prije potpisivanja ugovora o Paketu rauna, ista obavezuje
Banku u periodu od 30 dana od dana uruivanja ponude Korisniku.

19. Uslove polaganja novanog depozita kod


banke, ako je to uslov za odobravanje kredita,
kao i mogunost i uslove prebijanja kredita i
depozita
20. Mogunost za provjeru i uvid u stanje na
raunu

Ne primjenjuje se na ovoj vrsti usluge

Banka je u obavezi dostavljati Korisniku redovan izvjetaj o svim


promjenama na raunu u okviru Paketa rauna u odredjenom
vremenskom periodu odnosno mjeseno.
Redovan izvjetaj o svim promjenama Korisnik moe da dobije:

na alteru banke - na lini zahtijev stranke ,

e-mailom, na definisanu i datu e-mail adresu korisnika potom,

putem usluge SMS info servis (putem ove usluge Korisniku


dobija informaciju samo o posljednjih 5 transakcija)

mini izvod na bankomatu,

na infoterminalu u prostorijama Banke

21. Ostale informacije o proizvodu

Banka posebno tarifira uslugu dostavljanja izvjestaja Korisniku u


zavisnosti od kanala komunikacije i to kako slijedi:

Izvod po raunu na zahtijev Korisnika na alteru-0.00 KM.

Izvod po raunu putem e-maila 0.00 KM

Dostave izvoda potom na kunu adresu- 2.00 KM.

Mini izvod putem SMS info servis 0.00 KM ( Korisnik inicira ovu
uslugu slanjem poruke IZV sa svog mobilnog telefona na
telefonski broj SMS info servisa Banke 091 11 61 01

Mini izvod na bankomatu (posljednjih 10 promjena po raunu)0.50 KM


Sve ostale informacije o proizvodu date su u Optim uslovima
poslovanja Banke i Optim uslovima korienja iji je ovaj informacioni
list sastavni dio.

Datum primjene dokumenta od 18.07.2016. godine

Informacioni list
PAKET RAUNA OPTIMUM
1. Naziv rauna/usluge
1.1. Vrsta rauna u paketu

Depozitni raun / transakcioni raun

1.2. Namjena paketa

Namjena Paketa proizvoda je da Korisniku uini poslovanje sa


Bankom jednostavnijim i jeftinijim, objedinjavanjem vie proizvoda i/ili
usluga u tzv. Paket.

1.3. Opis usluge

Paket rauna Optimum je proizvod Sberbank ad Banja Luka koji


objedinjuje odreenu grupu bankarskih proizvoda i usluga.
Paket rauna Optimum sadri sljedee proizvode i usluge:
a) Transakcioni raun,
b) Visa electron debitnu karticu,
c) Master Card debitnu karticu,
d) Dozvoljeno prekoraenje po raunu,
e) SMS info servis,
f) Visa Classic kreditna kartica ili World Mastercard kreditna Pika
kartica (jedna od dvije kartice je obavezna uz 100% popusta na
lanarinu, a druga se naplauje u skladu sa redovnim naknadama)
g) Sberbank OnlineBanking ili mSberbankBL (jedan od dva proizvoda
je obavezan, a drugi se naplauje 1,95 BAM)
Korisnik potpisom Ugovora o paketu rauna Optimum stie pravo na
korienje dodatnih proizvoda i usluga Banke po povoljnijim uslovima:
a) MasterCard Standard- 20% popusta na lanarinu,
b) Sberbank OnlineBanking ili mSberbankBL- 1,95 BAM mjeseno,
kao drugi proizvod po izboru Korisnika
c) nie naknade za obradu kreditnih zahtjeva
Pravo na pogodnosti za prethodno navedene proizvode, Korisnik stie
potpisivanjem Ugovora za pojedinane proizvode.

2.

Naziv i adresa sjedita banke

3. Iznos usluge, oznaku valute i uslove korienja

Korisnik paketa rauna Optimum moe postati punoljetno, domae ili


strano fiziko lice koje ima otvoren tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina u Banci.
Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadraja Paketa rauna,
Korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu u
skladu sa optim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu kao i
odlukom Banke.
Sberbanka ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
Ne postoje ogranienja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa
sredstava na tekuem raunu, penzionerskom/invalidskom raun.
Valuta u kojoj Korisnik moe prometovati po tekuem raunu,
penzionerskom/invalidskom raunu je konvertibilna marka, odnosno
domaa valuta (BAM). Osnovni uslov za otvaranje Paketa rauna
jeste da Korisnik ima zasnovan radni odnos u BiH, ili da je stekao
uslove za penziju, invalidnine, odnosno da prima platu, penziju ili
invalidninu.
Banka, na osnovu podneenog Zahtjeva od strane Korisnika i uz
prezentovanje linog identifikacionog dokumenta (lina karta ili paso)
moe da otvori Paket rauna. Ostali detaljni uslovi korienja Paketa
rauna kao i proizvoda u sastavu Paketa rauna dati su u Optim

uslovima poslovanja Banke, Optim uslovima korienja paketa


proizvoda, transakcionih rauna, platnih i kreditnih kartica i online
servisa.

4. Trajanje ugovora

5.

Visinu i promjenljivost nominalne kamatne


stope i elemente na osnovu kojih e se
odreivati ugovorena promjenljiva nominalna
kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme
zakljuenja ugovora, periode u kojima e se
mijenjati i nain izmjene kao i fiksni element
ako je ugovoren

6. Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji


korisnik mora da plati, odnosno koji treba da
mu se isplati, prikazan preko
reprezentativnog primjera u kojem su
naznaeni svi elementi korieni u obraunu
te stope

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima


dospijevaju (mjeseno, tromjeseno i drugo)
8.

9.

Ugovor o Paketu rauna se zakljuuje na odreeno vrijeme, do 31.12.


tekue godine, uz mogunost automatskog produenja, ukoliko ne
doe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana.
Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaa klijentu za iznos
sredstva na njegovom raunu je 0% na godinjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovora o tekuem
raunu.
Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamtnoj stopi
iskazanoj u taki 5.
Reprezentativni primjer:
- naknada za otvaranje paketa-0.00 KM
- jesena naknada za odravanje Paketa rauna 7,95 KM
- uplata na raun po bilo kom osnovu - 0.00 KM
- isplata sa rauna na alteru banke- 0.00 KM
- Interno-plaanje u korist klijenata Sberbank ad na teret rauna
(korisnik drugo fiziko lice ) je 0.1%, min.1 KM, max. 10 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 1 KM
- 1300 KM, provizija je 1.30 KM
Eksterno-plaanje u korist klijenata drugih banaka na teret rauna
0.5% min.1 KM, max. 8 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 2.5 KM
- 1300 KM, provizija je 6.5 KM
- 3000 KM, provizija je 8 KM
Korisnik koji koristi Paket rauna obavezan je da ostvaruje redovna
mjesena primanja, na tekui/ raun za isplatu penzija/invalidnina,
proisteklih iz plata, penzija, invalidnina i naknada iz radnog odnosa.

Trokove odravanja jednog ili vie rauna na


kojima e se evidentirati transakcije, izuzev
ako to otvaranjem rauna nije samo ponuena
opcija, zajedno sa trokovima korienja
odreenog sredstva otplate, kako za
transakcije plaanja tako i za povlaenje
sredstava, te sve druge naknade i trokove
koji proizilaze iz ugovora uz odreenje da li su
fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se
mogu mijenjati

Mjeseni troak odravanja Paketa rauna u okviru kojeg se otvara


tekui raun je 7,95 KM i on je fiksan za vrijeme trajanja ugovora.

Informaciju o obavezi koritenja notarskih


usluga prilikom zakljuenja ugovora

Otvaranje Paketa rauna ne zahtjeva obavezu korienja notarskih


usluga.

Za korisnike Paketa rauna naknada za otvaranja, odravanja i


gaenja transakcionog rauna je bez naknade.
Naknade po ostalim uslugama vezanim za tekui raun, raun za
isplatu penzija/invalidnina su definisane Odlukom o naknadama za
bankarske usluge, promjenljive su, kako je definisano u Optim
uslovima korienja transakcionih rauna i iznose kako slijedi:
Gotovinske uplate i isplate po bilo kom osnovu na alteru
Banke - 0.00 KM

10. Informaciju o obavezi zakljuenja ugovora o


sporednim uslugama povezanim sa osnovnim
ugovorom, naroito kad je zakljuenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge
prema uslovima iz oglasa

11. Kamatnu stopu koja se primjenjuje u sluaju


kanjenja u izmirenju obaveza i pravila za
njeno prilagoavanje, te druge naknade koje
se plaaju u sluaju neispunjenja obaveza
12. Upozorenje u vezi sa posljedicama
proputanja i izmirenja obaveza

13. Po potrebi, instrumente obezbjeenja


ispunjenja obaveza sa informacijom o
redoslijedu i nainu izmirenja obaveza iz
instrumenata obezbjeenja
14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora,
uslove i nain odustajanja, kao i visinu
trokova u vezi s tim

15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu


kredita i pravo banke na naknadu kao i visinu
te naknade

Banka u Paketu rauna uz otvaranje tekueg rauna/ raun za isplatu


penzija/invalidnina izdaje Visa electron debitnu karticu, MasterCard
debitnu karticu, dozvoljeno prekoraenje po raunu, uslugu SMS info
servis, Visa Classic ili World Mastercard kreditna Pika kartica i jedan
od online servisa.
Opis usluga vezanih za debitne kartice, SMS info servis dati su u
Optim uslovima koritenja vezanim za platne kartice, kao i
Informacionim listovima vezanim za pomenute proizvode i usluge.
Opis usluge vezane za prekoraenje po raunu i kreditnu karticu dati
su u Optim uslovima koritenja kreditnih proizvoda za fizika lica, dok
je opis usluga vezan za online servise dat u Opitm uslovima
korienja online bankinga.
Na nedozvoljeno prekoraenje po tekuem raunu/ raun za isplatu
penzija/invalidnina, Banka naplauje klijentu zakonsku zateznu
kamatu. Vaea zatezna kamata iznosi 18.25% godinje.

Korisnik koji ima otvoren Paket rauna je obavezan da ostvaruje


redovne mjesene prilive na tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina odnosno da prima plate, penzije i naknade koje
proistiu iz radnog odnosa, u suprotnom Banka ima pravo da raskine
Ugovor o Paketu rauna o emu e informisati Korisnika, a sve u
skladu sa vaeom zakonskom regulativom.
Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci
(definisane i ugovorom o otvaranju Paketa rauna), proistekle
korienjem usluga koje su vezane za njega u Paketu rauna. U
suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Paketu rauna uz
obavjetenje Korisnika u skladu sa Zakonom.
Ukoliko Korisnik paketa rauna u toku dva mjeseca ne izmiri dvije
uzastopne mjesene naknade za paket rauna Banka
moe
jednostrano raskinuti Ugovor o paketu.
Za uslugu otvaranja i odravanja Paketa rauna, Banka ne uzima
instrumente obezbjeenja od Korisnika.

Korisnik Paketa ima pravo otkazati uslugu korienja Paketa rauna


uz pismeni zahtjev Banci za gaenje istog. Otkazom Ugovora o paketu
rauna se ne otkazuju proizvodi koji su sadrani u Paketu.
Otkazom Ugovora Korisnik gubi prava na pogodnosti za proizvode i
usluge koji su sastavni dio Paketa, kao i na naknade definisane
Ugovorom. Banka e Korisniku obraunavati redovne naknada i tarife
definisane vaeim aktima Banke za pojedinane proizvode i usluge
koje Korisnik dalje nastavi koristiti.
U sluaju da Korisnik podnese pismeni zahtjev za gaenje tekueg
rauna koji je sastavni i neodvojivi dio ovog Ugovora, automatski se
otkazuje i Paket, a naknada za proizvode koji ine sadraj Paketa e
se nastaviti obraunavati u skladu sa vaeim aktima Banke.
Takoe Korisnik je obavezan prije nego to podnese zahtjev za
gaenje rauna da prethodno izmiri sve obaveze prema Banci koje
proistiu iz Ugovora o Paketu rauna.
Korisnik rauna ima pravo na besplatno gaenje usluge po Paketu
rauna.
Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

16. Pravo korisnika da u toku procijene njegove


kreditne sposobnosti besplatno dobije
obavjetenje o rezultatima uvida u baze
podataka

Korisnik ima pravo da u toku procijene njegove kreditne sposobnosti


besplatno dobije obavjetenje o rezultatima uvida u baze podataka
kao to je Centralni registar kredita (CRK).

17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju


nacrta ugovora, izuzev ako banka u vrijeme
podnoenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne
eli zasnovati odnos sa korisnikom u
konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora radi


razmatranja izvan prostorija Banke u periodu do 30 dana od momenta
predaje nacrta ugovora tj. ponude.

18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u


pregovarakoj fazi

Ukoliko se otvaranje Paketa rauna vri na osnovu date ponude


Banke, a prije potpisivanja ugovora o Paketu rauna, ista obavezuje
Banku u periodu od 30 dana od dana uruivanja ponude Korisniku.

19. Uslove polaganja novanog depozita kod


banke, ako je to uslov za odobravanje kredita,
kao i mogunost i uslove prebijanja kredita i
depozita
20. Mogunost za provjeru i uvid u stanje na
raunu

Ne primjenjuje se na ovoj vrsti usluge

Banka je u obavezi dostavljati Korisniku redovan izvjetaj o svim


promjenama na raunu u okviru Paketa rauna u odredjenom
vremenskom periodu odnosno mjeseno.
Redovan izvjetaj o svim promjenama Korisnik moe da dobije:

na alteru banke - na lini zahtijev stranke ,

e-mailom, na definisanu i datu e-mail adresu korisnika potom,

putem usluge SMS info servis (putem ove usluge Korisniku


dobija informaciju samo o posljednjih 5 transakcija),

mini izvod na bankomatu,

na infoterminalu u prostorijama Banke

21. Ostale informacije o proizvodu

Banka posebno tarifira uslugu dostavljanja izvjestaja Korisniku u


zavisnosti od kanala komunikacije i to kako slijedi:

Izvod po raunu na zahtijev Korisnika na alteru-0.00 KM.

Izvod po raunu putem e-maila 0.00 KM

Dostave izvoda potom na kunu adresu- 2.00 KM.

Mini izvod putem SMS info servis 0.00 KM ( Korisnik inicira ovu
uslugu slanjem poruke IZV sa svog mobilnog telefona na
telefonski broj SMS info servisa Banke 091 11 61 01

Mini izvod na bankomatu (posljednjih 10 promjena po raunu)0.50 KM


Sve ostale informacije o proizvodu date su u Optim uslovima
poslovanja Banke i Optim uslovima korienja iji je ovaj informacioni
list sastavni dio.

Datum primjene dokumenta od 18.07.2016. godine

Informacioni list
PAKET RAUNA VIP
1. Naziv rauna/usluge
1.1. Vrsta rauna u paketu

Depozitni raun / transakcioni raun

1.2. Namjena paketa

Namjena Paketa proizvoda je da Korisniku uini poslovanje sa


Bankom jednostavnijim i jeftinijim, objedinjavanjem vie proizvoda i/ili
usluga u tzv. Paket.

1.3. Opis usluge

Paket rauna VIP je proizvod Sberbank ad Banja Luka koji


objedinjuje odreenu grupu bankarskih proizvoda i usluga.
Paket VIP sadri sljedee proizvode i usluge:
a) Transakcioni raun,
b) Visa electron debitnu karticu,
c) Master Card debitnu karticu,
d) Dozvoljeno prekoraenje po raunu,
e) SMS info servis,
f) Visa Classic kreditnu karticu ili Master Gold kartica (jedna od dvije
kartice je obavezna uz 100% popusta na lanarinu, a cijena druge
kartice se naplauje u skladu sa redovnim naknadam)
g) Sberbank OnlineBanking
f) mSberbankBL
Korisnik potpisom Ugovora o paketu rauna VIP stie pravo na
korienje dodatnih proizvoda i usluga Banke po povoljnijim uslovima
od redovnih
a) World Mastercard kreditna Pika kartica-50% popusta na lanarinu
b) Master Standard-instalment kartica-50% popusta na lanarinu
c) nie naknade za obradu kreditnih zahtjeva

Pravo na pogodnosti za prethodno navedene proizvode, Korisnik


stie potpisivanjem Ugovora za pojedinane proizvode i
podnoenjem Zahtjeva.

2.

Naziv i adresa sjedita banke

3. Iznos usluge, oznaku valute i uslove korienja

Korisnik paketa rauna VIP moe postati punoljetno, domae ili


strano fiziko lice koje ima otvoren tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina u Banci.
Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadraja Paketa proizvoda,
Korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu
u skladu sa optim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu kao i
odlukom Banke.
Sberbanka ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
Ne postoje ogranienja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa
sredstava na tekuem raunu, penzionerskom/invalidskom raun.
Valuta u kojoj Korisnik moe prometovati po tekuem raunu,
penzionerskom/invalidskom raunu je konvertibilna marka, odnosno
domaa valuta (BAM). Osnovni uslov za otvaranje Paketa rauna
jeste da Korisnik ima zasnovan radni odnos u BiH, ili da je stekao
uslove za penziju, invalidnine, odnosno da prima platu, penziju ili
invalidninu.
Banka, na osnovu podneenog Zahtjeva od strane Korisnika i uz

4. Trajanje ugovora

prezentovanje linog identifikacionog dokumenta (lina karta ili


paso) moe da otvori Paket rauna. Ostali detaljni uslovi korienja
Paketa rauna kao i proizvoda u sastavu Paketa dati su u Optim
uslovima poslovanja Banke, Optim uslovima korienja paketa
proizvoda, transakcionih rauna, platnih kartica i kreditnih proizvoda i
online servisa.
Ugovor o Paketu rauna se zakljuuje na odreeno vrijeme, do
31.12. tekue godine, uz mogunost automatskog produenja,ukoliko
ne doe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana.

5. Visinu i promjenljivost nominalne kamatne stope


i elemente na osnovu kojih e se odreivati
ugovorena promjenljiva nominalna kamatna
stopa, njihovu visinu u vrijeme zakljuenja
ugovora, periode u kojima e se mijenjati i
nain izmjene kao i fiksni element ako je
ugovoren

Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaa klijentu za iznos


sredstva na njegovom raunu je 0% na godinjem nivou.

6. Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji

Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamtnoj stopi


iskazanoj u taki 5.
Reprezentativni primjer:
- naknade za otvaranje paketa-0.00 KM
- mjeseni naknada za odravanje Paketa rauna 14,95 KM
- uplata na raun po bilo kom osnovu - 0.00 KM
- isplata sa rauna na alteru banke- 0.00 KM
- Interno-plaanje u korist klijenata Sberbank ad na teret rauna
(korisnik drugo fiziko lice ) je 0.1%, min.1 KM, max. 10 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 1 KM
- 1300 KM, provizija je 1.30 KM
Eksterno-plaanje u korist klijenata drugih banaka na teret rauna
0.5% min.1 KM, max. 8 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 2.5 KM
- 1300 KM, provizija je 6.5 KM
- 3000 KM, provizija je 8 KM
Korisnik koji koristi Paket rauna obavezan je da ostvaruje redovna
mjesena primanja, na tekui/ raun za isplatu penzija/invalidnina,
proisteklih iz plata, penzija, invalidnina i naknada iz radnog odnosa.

korisnik mora da plati, odnosno koji treba da


mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog
primjera u kojem su naznaeni svi elementi
korieni u obraunu te stope

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima


dospijevaju (mjeseno, tromjeseno i drugo)
8.

9.

Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovora o tekuem


raunu.

Trokove odravanja jednog ili vie rauna na


kojima e se evidentirati transakcije, izuzev ako
to otvaranjem rauna nije samo ponuena
opcija, zajedno sa trokovima korienja
odreenog sredstva otplate, kako za
transakcije plaanja tako i za povlaenje
sredstava, te sve druge naknade i trokove koji
proizilaze iz ugovora uz odreenje da li su
fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se
mogu mijenjati

Mjeseni troak odravanja Paketa rauna u okviru kojeg se otvara


tekui raun je 14,95 KM i on je fiksan za vrijeme trajanja ugovora.

Informaciju o obavezi koritenja notarskih


usluga prilikom zakljuenja ugovora

Otvaranje Paketa rauna ne zahtjeva obavezu korienja notarskih


usluga.

Za korisnike Paketa rauna naknada za otvaranja, odravanja i


gaenja transakcionog rauna je bez naknade.
Naknade po ostalim uslugama vezanim za tekui raun, raun za
isplatu penzija/invalidnina su definisane Odlukom o naknadama za
bankarske usluge, promjenljive su, kako je definisano u Optim
uslovima korienja transakcionih rauna i iznose kako slijedi:
Gotovinske uplate i isplate po bilo kom osnovu na alteru
Banke - 0.00 KM

10. Informaciju o obavezi zakljuenja ugovora o


sporednim uslugama povezanim sa osnovnim
ugovorom, naroito kad je zakljuenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema
uslovima iz oglasa

11. Kamatnu stopu koja se primjenjuje u sluaju


kanjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno
prilagoavanje, te druge naknade koje se
plaaju u sluaju neispunjenja obaveza
12. Upozorenje u vezi sa posljedicama proputanja
i izmirenja obaveza

13. Po potrebi, instrumente obezbjeenja


ispunjenja obaveza sa informacijom o
redoslijedu i nainu izmirenja obaveza iz
instrumenata obezbjeenja
14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora,
uslove i nain odustajanja, kao i visinu
trokova u vezi s tim

15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita


i pravo banke na naknadu kao i visinu te
naknade

Banka u Paketu rauna uz otvaranje tekueg rauna/ raun za isplatu


penzija/invalidnina izdaje Visa electron debitnu karticu, MasterCard
debitnu karticu, dozvoljeno prekoraenje po raunu,uslugu SMS info
servis, Visa Classic ili MasterCard Gold kartica, Sberbank
OnlineBanking i mSberbankBL.
Opis usluga vezanih za debitne kartice, SMS info servis dati su u
Optim uslovima koritenja vezanim za platne kartice, kao i
Informacionim listovima vezanim za pomenute proizvode i usluge.
Opis usluge vezane za prekoraenje po raunu i kreditnim karticama
dati su u Optim uslovima koritenja kreditnih proizvoda za fizika
lica, dok je opis usluge vezane za online servise dat u Optim
uslovima korienja online servisa.
Na nedozvoljeno prekoraenje po tekuem raunu/ raun za isplatu
penzija/invalidnina, Banka naplauje klijentu zakonsku zateznu
kamatu. Vaea zatezna kamata iznosi 18.25% godinje.

Korisnik koji ima otvoren Paket rauna je obavezan da ostvaruje


redovne mjesene prilive na tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina odnosno da prima plate, penzije i naknade koje
proistiu iz radnog odnosa, u suprotnom Banka ima pravo da raskine
Ugovor o Paketu rauna o emu e informisati Korisnika, a sve u
skladu sa vaeom zakonskom regulativom.
Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci
(definisane i ugovorom o otvaranju Paketa rauna), proistekle
korienjem usluga koje su vezane za njega u Paketu rauna. U
suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Paketu rauna uz
obavjetenje Korisnika u skladu sa Zakonom.
Ukoliko Korisnik paketa rauna u toku dva mjeseca ne izmiri dvije
uzastopne mjesene naknade za paket rauna Banka
moe
jednostrano raskinuti Ugovor o paketu.
Za uslugu otvaranja i odravanja Paketa rauna, Banka ne uzima
instrumente obezbjeenja od Korisnika.

Korisnik Paketa ima pravo otkazati uslugu korienja Paketa rauna


uz pismeni zahtjev Banci za gaenje istog. Otkazom Ugovora o
paketu rauna se ne otkazuju proizvodi koji su sadrani u Paketu.
Otkazom Ugovora Korisnik gubi prava na pogodnosti za proizvode i
usluge koji su sastavni dio Paketa, kao i na naknade definisane
Ugovorom. Banka e Korisniku obraunavati redovne naknada i tarife
definisane vaeim aktima Banke za pojedinane proizvode i usluge
koje Korisnik dalje nastavi koristiti.
U sluaju da Korisnik podnese pismeni zahtjev za gaenje tekueg
rauna koji je sastavni i neodvojivi dio ovog Ugovora, automatski se
otkazuje i Paket, a naknada za proizvode koji ine sadraj Paketa e
se nastaviti obraunavati u skladu sa vaeim aktima Banke.
Takoe Korisnik je obavezan prije nego to podnese zahtjev za
gaenje rauna da prethodno izmiri sve obaveze prema Banci koje
proistiu iz Ugovora o Paketu rauna.
Korisnik rauna ima pravo na besplatno gaenje usluge po Paketu
rauna.
Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

16. Pravo korisnika da u toku procijene njegove


kreditne sposobnosti besplatno dobije
obavjetenje o rezultatima uvida u baze
podataka

Korisnik ima pravo da u toku procijene njegove kreditne sposobnosti


besplatno dobije obavjetenje o rezultatima uvida u baze podataka
kao to je Centralni registar kredita (CRK).

17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju


nacrta ugovora, izuzev ako banka u vrijeme
podnoenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne
eli zasnovati odnos sa korisnikom u
konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora radi


razmatranja izvan prostorija Banke u periodu do 30 dana od
momenta predaje nacrta ugovora tj. ponude.

18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u


pregovarakoj fazi

Ukoliko se otvaranje Paketa rauna vri na osnovu date ponude


Banke, a prije potpisivanja ugovora o Paketu rauna, ista obavezuje
Banku u periodu od 30 dana od dana uruivanja ponude Korisniku.

19. Uslove polaganja novanog depozita kod


banke, ako je to uslov za odobravanje kredita,
kao i mogunost i uslove prebijanja kredita i
depozita
20. Mogunost za provjeru i uvid u stanje na
raunu

Ne primjenjuje se na ovoj vrsti usluge

Banka je u obavezi dostavljati Korisniku redovan izvjetaj o svim


promjenama na raunu u okviru Paketa rauna u odredjenom
vremenskom periodu odnosno mjeseno.
Redovan izvjetaj o svim promjenama Korisnik moe da dobije:

na alteru banke - na lini zahtijev stranke,

e-mailom, na definisanu i datu e-mail adresu korisnika potom,

putem usluge SMS info servis (putem ove usluge Korisniku


dobija informaciju samo o posljednjih 5 transakcija,)

mini izvod na bankomatu,

na infoterminalu u prostorijama Banke

21. Ostale informacije o proizvodu

Banka posebno tarifira uslugu dostavljanja izvjestaja Korisniku u


zavisnosti od kanala komunikacije i to kako slijedi:

Izvod po raunu na zahtijev Korisnika na alteru-0.00 KM.

Izvod po raunu putem e-maila 0.00 KM

Dostave izvoda potom na kunu adresu- 2.00 KM.

Mini izvod putem SMS info servis 0.00 KM ( Korisnik inicira


ovu uslugu slanjem poruke IZV sa svog mobilnog telefona na
telefonski broj SMS info servisa 091 11 61 01

Mini izvod na bankomatu (posljednjih 10 promjena po raunu)0.50 KM


Sve ostale informacije o proizvodu date su u Optim uslovima
poslovanja Banke i Optim uslovima korienja iji je ovaj
informacioni list sastavni dio.

Datum primjene dokumenta od 18.07.2016. godine

Informacioni list
PAKET RAUNA STANDARD S
1. Naziv rauna/usluge
1.1. Vrsta rauna u paketu

Depozitni raun / transakcioni raun

1.2. Namjena paketa

Namjena Paketa proizvoda je da Korisniku uini poslovanje sa


Bankom jednostavnijim i jeftinijim, objedinjavanjem vie proizvoda i/ili
usluga u tzv. Paket.

1.3. Opis usluge

Paket rauna Standard S je proizvod Sberbank ad Banja Luka koji


objedinjuje odreenu grupu bankarskih proizvoda i usluga.
Paket Standard sadri sljedee proizvode i usluge:
a) Transakcioni raun,
b) Visa electron debitnu karticu,
c) Master Card debitnu karticu,
d) Dozvoljeno prekoraenje po raunu,
e) SMS info servis.
f) Sberbank OnlineBanking ili mSberbankBL (jedan od dva proizvoda
je obavezan, a drugi se naplauje 1,95 BAM)
g) Osiguranje
Korisnik potpisom Ugovora o paketu rauna Standard S stie pravo
na korienje dodatnih proizvoda i usluga Banke po povoljnijim
uslovima od redovnih:
a) MasterCard Standard-20% popusta na lanarinu,
b) Sberbank OnlineBanking ili mSberbankBL* - 1,95 BAM mjeseno,
kao drugi proizvod po izboru Korisnika
c) nie naknade za obradu kreditnih zahtjeva
Pravo na pogodnosti za prethodno navedene proizvode, Korisnik stie
potpisivanjem Ugovora za pojedinane proizvode.

2.

Naziv i adresa sjedita banke

3. Iznos usluge, oznaku valute i uslove korienja

Korisnik paketa rauna Standard S moe postati punoljetno fiziko lice


do 65 godine ivota koje ispunjava uslove osiguranja i ima ili stie
uslov za otvaranje tekui raun/ raun za isplatu penzija/invalidnina u
Banci.
Osiguranje pokriva: smrt i invalidnost preko 50% - 2.000 BAM,
finansijski gubitak - do 1000 BAM, zloupotreba kartice usljed
krae/gubitka ili neovlatenog koritenja na internetu -do 1000 BAM
(to ukljuuje i trokove reizdavanja kartice i linih dokumenata do 100
BAM)
Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadraja Paketa rauna,
Korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu u
skladu sa optim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu kao i
odlukom Banke.
Sberbanka ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
Ne postoje ogranienja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa
sredstava na tekuem raunu, penzionerskom/invalidskom raun.
Valuta u kojoj Korisnik moe prometovati po tekuem raunu,
penzionerskom/invalidskom raunu je konvertibilna marka, odnosno
domaa valuta (BAM). Osnovni uslov za otvaranje Paketa rauna
jeste da Korisnik ima zasnovan radni odnos u BiH, ili da je stekao

4. Trajanje ugovora

5.

Visinu i promjenljivost nominalne kamatne


stope i elemente na osnovu kojih e se
odreivati ugovorena promjenljiva nominalna
kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme
zakljuenja ugovora, periode u kojima e se
mijenjati i nain izmjene kao i fiksni element
ako je ugovoren

6. Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji


korisnik mora da plati, odnosno koji treba da
mu se isplati, prikazan preko
reprezentativnog primjera u kojem su
naznaeni svi elementi korieni u obraunu
te stope

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima


dospijevaju (mjeseno, tromjeseno i drugo)
8.

9.

uslove za penziju, invalidnine, odnosno da prima platu, penziju ili


invalidninu.
Banka, na osnovu podnesenog Zahtjeva od strane Korisnika i uz
prezentovanje linog identifikacionog dokumenta (lina karta ili paso)
moe da otvori Paket rauna. Ostali detaljni uslovi korienja Paketa
rauna kao i proizvoda u sastavu Paketa dati su u Optim uslovima
poslovanja Banke, Optim uslovima korienja paketa proizvoda,
transakcionih rauna, platnih kartica i kreditnih proizvoda i online
servisa.
Ugovor o Paketu rauna se zakljuuje na odreeno vrijeme, do 31.12.
tekue godine, uz mogunost automatskog produenja, ukoliko ne
doe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana.
Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaa klijentu za iznos
sredstva na njegovom raunu je 0% na godinjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovora o tekuem
raunu.
Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamtnoj stopi
iskazanoj u taki 5.
Reprezentativni primjer:
- naknada za otvaranje paketa-0.00 KM
- mjesena naknada za odravanje Paketa rauna 5.95 KM
- uplata na raun po bilo kom osnovu - 0.00 KM
- isplata sa rauna na alteru banke- 0.00 KM
- Interno-plaanje u korist klijenata Sberbank ad na teret rauna
(korisnik drugo fiziko lice ) je 0.1%, min.1 KM, max. 10 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 1 KM
- 1300 KM, provizija je 1.30 KM
Eksterno-plaanje u korist klijenata drugih banaka na teret rauna
0.5% min.1 KM, max. 8 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 2.5 KM
- 1300 KM, provizija je 6.5 KM
- 3000 KM, provizija je 8 KM
Korisnik koji koristi Paket rauna obavezan je da ostvaruje redovna
mjesena primanja, na tekui/ raun za isplatu penzija/invalidnina,
proisteklih iz plata, penzija, invalidnina i naknada iz radnog odnosa.

Trokove odravanja jednog ili vie rauna na


kojima e se evidentirati transakcije, izuzev
ako to otvaranjem rauna nije samo ponuena
opcija, zajedno sa trokovima korienja
odreenog sredstva otplate, kako za
transakcije plaanja tako i za povlaenje
sredstava, te sve druge naknade i trokove
koji proizilaze iz ugovora uz odreenje da li su
fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se
mogu mijenjati

Mjeseni troak odravanja Paketa rauna u okviru kojeg se otvara


tekui raun je 5.95 KM i on je fiksan za vrijeme trajanja ugovora.

Informaciju o obavezi koritenja notarskih


usluga prilikom zakljuenja ugovora

Otvaranje Paketa rauna ne zahtjeva obavezu korienja notarskih


usluga.

Za korisnike Paketa rauna naknada za otvaranja, odravanja i


gaenja transakcionog rauna je bez naknade.
Naknade po ostalim uslugama vezanim za tekui raun, raun za
isplatu penzija/invalidnina su definisane Odlukom o naknadama za
bankarske usluge, promjenljive su, kako je definisano u Optim
uslovima korienja transakcionih rauna i iznose kako slijedi:
Gotovinske uplate i isplate po bilo kom osnovu na alteru
Banke - 0.00 KM

10. Informaciju o obavezi zakljuenja ugovora o


sporednim uslugama povezanim sa osnovnim
ugovorom, naroito kad je zakljuenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge
prema uslovima iz oglasa

11. Kamatnu stopu koja se primjenjuje u sluaju


kanjenja u izmirenju obaveza i pravila za
njeno prilagoavanje, te druge naknade koje
se plaaju u sluaju neispunjenja obaveza
12. Upozorenje u vezi sa posljedicama
proputanja i izmirenja obaveza

13. Po potrebi, instrumente obezbjeenja


ispunjenja obaveza sa informacijom o
redoslijedu i nainu izmirenja obaveza iz
instrumenata obezbjeenja
14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora,
uslove i nain odustajanja, kao i visinu
trokova u vezi s tim

15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu


kredita i pravo banke na naknadu kao i visinu
te naknade

Banka u Paketu rauna uz otvaranje tekueg rauna/ raun za isplatu


penzija/invalidnina izdaje Visa electron debitnu karticu, MasterCard
debitnu karticu, dozvoljeno prekoraenje po raunu kao, uslugu SMS
info servis i jedan od online servisa.
Opis usluga vezanih za debitne kartice, SMS info servis dati su u
Optim uslovima koritenja vezanim za platne kartice, kao i
Informacionim listovima vezanim za pomenute proizvode i usluge.
Opis usluge vezane za prekoraenje po raunu dati su u Optim
uslovima koritenja kreditnih proizvoda za fizika lica.
Opis usluga vezanih za osiguranje Paketa rauna dati su u Optim
uslovima za osiguranje korisnika bankovnih kartica i Informacionim
listovima vezanim za ovu uslugu.
Na nedozvoljeno prekoraenje po tekuem raunu/ raun za isplatu
penzija/invalidnina, Banka naplauje klijentu zakonsku zateznu
kamatu. Vaea zatezna kamata iznosi 18.25% godinje.

Korisnik koji ima otvoren Paket rauna je obavezan da ostvaruje


redovne mjesene prilive na tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina odnosno da prima plate, penzije i naknade koje
proistiu iz radnog odnosa, u suprotnom Banka ima pravo da raskine
Ugovor o Paketu rauna o emu e informisati Korisnika, a sve u
skladu sa vaeom zakonskom regulativom.
Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci
(definisane i ugovorom o otvaranju Paketa rauna), proistekle
korienjem usluga koje su vezane za njega u Paketu rauna. U
suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Paketu rauna uz
obavjetenje Korisnika u skladu sa Zakonom.
Ukoliko Korisnik paketa rauna u toku dva mjeseca ne izmiri dvije
uzastopne mjesene naknade za paket rauna, te ukoliko Korisnik
navri 65 godina ivota Banka moe jednostrano raskinuti Ugovor o
paketu.
Za uslugu otvaranja i odravanja Paketa rauna, Banka ne uzima
instrumente obezbjeenja od Korisnika.

Korisnik Paketa ima pravo otkazati uslugu korienja Paketa rauna


uz pismeni zahtjev Banci za gaenje istog. Otkazom Ugovora o paketu
rauna se ne otkazuju proizvodi koji su sadrani u Paketu.
Otkazom Ugovora Korisnik gubi prava na pogodnosti za proizvode i
usluge koji su sastavni dio Paketa, kao i na naknade definisane
Ugovorom. Banka e Korisniku obraunavati redovne naknade i tarife
definisane vaeim aktima Banke za pojedinane proizvode i usluge
koje Korisnik dalje nastavi koristiti.
U sluaju da Korisnik podnese pismeni zahtjev za gaenje tekueg
rauna koji je sastavni i neodvojivi dio ovog Ugovora, automatski se
otkazuje i Paket, a naknada za proizvode koji ine sadraj Paketa e
se nastaviti obraunavati u skladu sa vaeim aktima Banke.
Takoe Korisnik je obavezan prije nego to podnese zahtjev za
gaenje rauna da prethodno izmiri sve obaveze prema Banci koje
proistiu iz Ugovora o Paketu rauna.
Korisnik rauna ima pravo na besplatno gaenje usluge po Paketu
rauna.
Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

16. Pravo korisnika da u toku procijene njegove


kreditne sposobnosti besplatno dobije
obavjetenje o rezultatima uvida u baze
podataka

Korisnik ima pravo da u toku procijene njegove kreditne sposobnosti


besplatno dobije obavjetenje o rezultatima uvida u baze podataka
kao to je Centralni registar kredita (CRK).

17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju


nacrta ugovora, izuzev ako banka u vrijeme
podnoenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne
eli zasnovati odnos sa korisnikom u
konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora radi


razmatranja izvan prostorija Banke u periodu do 30 dana od momenta
predaje nacrta ugovora tj. ponude.

18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u


pregovarakoj fazi

Ukoliko se otvaranje Paketa rauna vri na osnovu date ponude


Banke, a prije potpisivanja ugovora o Paketu rauna, ista obavezuje
Banku u periodu od 30 dana od dana uruivanja ponude Korisniku.

19. Uslove polaganja novanog depozita kod


banke, ako je to uslov za odobravanje kredita,
kao i mogunost i uslove prebijanja kredita i
depozita
20. Mogunost za provjeru i uvid u stanje na
raunu

Ne primjenjuje se na ovoj vrsti usluge

Banka je u obavezi dostavljati Korisniku redovan izvjetaj o svim


promjenama na raunu u okviru Paketa rauna u odredjenom
vremenskom periodu odnosno mjeseno.
Redovan izvjetaj o svim promjenama Korisnik moe da dobije:

na alteru banke - na lini zahtijev stranke ,

e-mailom, na definisanu i datu e-mail adresu korisnika potom,

putem usluge SMS info servis (putem ove usluge Korisniku


dobija informaciju samo o posljednjih 5 transakcija)

mini izvod na bankomatu,

na infoterminalu u prostorijama Banke

21. Ostale informacije o proizvodu

Banka posebno tarifira uslugu dostavljanja izvjestaja Korisniku u


zavisnosti od kanala komunikacije i to kako slijedi:

Izvod po raunu na zahtijev Korisnika na alteru-0.00 KM.

Izvod po raunu putem e-maila 0.00 KM

Dostave izvoda potom na kunu adresu- 2.00 KM.

Mini izvod putem SMS info servis 0.00 KM ( Korisnik inicira ovu
uslugu slanjem poruke IZV sa svog mobilnog telefona na
telefonski broj SMS info servisa Banke 091 11 61 01

Mini izvod na bankomatu (posljednjih 10 promjena po raunu)0.50 KM


Sve ostale informacije o proizvodu date su u Optim uslovima
poslovanja Banke i Optim uslovima korienja iji je ovaj informacioni
list sastavni dio.

Datum primjene dokumenta od 18.07.2016. godine

Informacioni list
PAKET RAUNA OPTIMUM S
1. Naziv rauna/usluge
1.1. Vrsta rauna u paketu

Depozitni raun / transakcioni raun

1.2. Namjena paketa

Namjena Paketa proizvoda je da Korisniku uini poslovanje sa


Bankom jednostavnijim i jeftinijim, objedinjavanjem vie proizvoda i/ili
usluga u tzv. Paket.

1.3. Opis usluge

Paket rauna Optimum S je proizvod Sberbank ad Banja Luka koji


objedinjuje odreenu grupu bankarskih proizvoda i usluga.
Paket rauna Optimum sadri sljedee proizvode i usluge:
a) Transakcioni raun,
b) Visa electron debitnu karticu,
c) Master Card debitnu karticu,
d) Dozvoljeno prekoraenje po raunu,
e) SMS info servis,
f) Visa Classic kreditnu karticu ili World Mastercard kreditna Pika
kartica (jedna od dvije kartice je obavezna uz 100% na lanarinu, a
druga se naplauje u skladu sa redovnim naknadama)
g) Sberbank OnlineBanking ili mSberbankBL (jedan od dva proizvoda
je obavezan, a drugi se naplauje 1,95 BAM)
h) Osiguranje
Korisnik potpisom Ugovora o paketu rauna Optimum S stie pravo na
korienje dodatnih proizvoda i usluga Banke po povoljnijim uslovima
od redovnih
a) MasterCard Standard-20% popusta na lanarinu,
b) Sberbank OnlineBanking ili mSberbankBL 1.95 BAM mjeseno,
kao drugi proizvod po izboru Korisnika
c) nie naknade za obradu kreditnih zahtjeva
Pravo na pogodnosti za prethodno navedene proizvode, Korisnik stie
potpisivanjem Ugovora za pojedinane proizvode.

2.

Naziv i adresa sjedita banke

Korisnik paketa rauna Optimum S moe postati punoljetno fiziko lice


do 65 godine ivota koje ispunjava uslove osiguranja i ima ili stie
uslov za otvaranje tekui raun/ raun za isplatu penzija/invalidnina u
Banci.
Osiguranje pokriva: smrt i invalidnost preko 50% - 2.000 BAM,
finansijski gubitak - do 1000 BAM , zloupotreba kartice usljed
krae/gubitka ili neovlatenog koritenja na internetu -do 1000 BAM
(to ukljuuje i trokove reizdavanja kartice i linih dokumenata do 100
BAM)
Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadraja Paketa rauna,
Korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu u
skladu sa optim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu kao i
odlukom Banke.
Sberbanka ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH

3. Iznos usluge, oznaku valute i uslove korienja

4. Trajanje ugovora

5.

6.

Visinu i promjenljivost nominalne kamatne


stope i elemente na osnovu kojih e se
odreivati ugovorena promjenljiva nominalna
kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme
zakljuenja ugovora, periode u kojima e se
mijenjati i nain izmjene kao i fiksni element
ako je ugovoren
Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji
korisnik mora da plati, odnosno koji treba da
mu se isplati, prikazan preko
reprezentativnog primjera u kojem su
naznaeni svi elementi korieni u obraunu
te stope

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima


dospijevaju (mjeseno, tromjeseno i drugo)

Ne postoje ogranienja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa


sredstava na tekuem raunu, penzionerskom/invalidskom raun.
Valuta u kojoj Korisnik moe prometovati po tekuem raunu,
penzionerskom/invalidskom raunu je konvertibilna marka, odnosno
domaa valuta (BAM). Osnovni uslov za otvaranje Paketa rauna
jeste da Korisnik ima zasnovan radni odnos u BiH, ili da je stekao
uslove za penziju, invalidnine, odnosno da prima platu, penziju ili
invalidninu.
Banka, na osnovu podneenog Zahtjeva od strane Korisnika i uz
prezentovanje linog identifikacionog dokumenta (lina karta ili paso)
moe da otvori Paket rauna. Ostali detaljni uslovi korienja Paketa
rauna kao i proizvoda u sastavu Paketa rauna dati su u Optim
uslovima poslovanja Banke, Optim uslovima korienja paketa
proizvoda, transakcionih rauna, platnih i kreditnih kartica i online
servisa.
Ugovor o Paketu rauna se zakljuuje na odreeno vrijeme, do 31.12.
tekue godine, uz mogunost automatskog produenja, ukoliko ne
doe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana.
Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaa klijentu za iznos
sredstva na njegovom raunu je 0% na godinjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovora o tekuem
raunu.
Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamtnoj stopi
iskazanoj u taki 5.
Reprezentativni primjer:
- naknada za otvaranje paketa-0.00 KM
- mjesena naknada za odravanje Paketa rauna 8,95 KM
- uplata na raun po bilo kom osnovu - 0.00 KM
- isplata sa rauna na alteru banke- 0.00 KM
- Interno-plaanje u korist klijenata Sberbank ad na teret rauna
(korisnik drugo fiziko lice ) je 0.1%, min.1 KM, max. 10 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 1 KM
- 1300 KM, provizija je 1.30 KM
Eksterno-plaanje u korist klijenata drugih banaka na teret rauna
0.5% min.1 KM, max. 8 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 2.5 KM
- 1300 KM, provizija je 6.5 KM
- 3000 KM, provizija je 8 KM
Korisnik koji koristi Paket rauna obavezan je da ostvaruje redovna
mjesena primanja, na tekui/ raun za isplatu penzija/invalidnina,
proisteklih iz plata, penzija, invalidnina i naknada iz radnog odnosa.

Trokove odravanja jednog ili vie rauna na


kojima e se evidentirati transakcije, izuzev
ako to otvaranjem rauna nije samo ponuena
opcija, zajedno sa trokovima korienja
odreenog sredstva otplate, kako za
transakcije plaanja tako i za povlaenje
sredstava, te sve druge naknade i trokove
koji proizilaze iz ugovora uz odreenje da li su
fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se
mogu mijenjati

Mjeseni troak odravanja Paketa rauna u okviru kojeg se otvara


tekui raun je 8.95 KM i on je fiksan za vrijeme trajanja ugovora.

Informaciju o obavezi koritenja notarskih


usluga prilikom zakljuenja ugovora

Otvaranje Paketa rauna ne zahtjeva obavezu korienja notarskih


usluga.

10. Informaciju o obavezi zakljuenja ugovora o


sporednim uslugama povezanim sa osnovnim
ugovorom, naroito kad je zakljuenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge
prema uslovima iz oglasa

Banka u Paketu rauna uz otvaranje tekueg rauna/ raun za isplatu


penzija/invalidnina izdaje Visa electron debitnu karticu, MasterCard
debitnu karticu, dozvoljeno prekoraenje po raunu,uslugu SMS info
servis, Visa Classic ili World Mastercard kreditna Pika kartica i jedan
od online servisa.
Opis usluga vezanih za debitne kartice, SMS info servis dati su u
Optim uslovima koritenja vezanim za platne kartice, kao i
Informacionim listovima vezanim za pomenute proizvode i usluge.
Opis usluge vezane za prekoraenje po raunu i kreditnu karticu dati
su u Optim uslovima koritenja kreditnih proizvoda za fizika lica, dok
je opis usluga vezan za online servise dat u Opitm uslovima
korienja online bankinga.
Opis usluga vezanih za osiguranje Paketa rauna dati su u Optim
uslovima za osiguranje korisnika bankovnih kartica i Informacionim
listovima vezanim za ovu uslugu.
Na nedozvoljeno prekoraenje po tekuem raunu/ raun za isplatu
penzija/invalidnina, Banka naplauje klijentu zakonsku zateznu
kamatu. Vaea zatezna kamata iznosi 18.25% godinje.

8.

9.

11. Kamatnu stopu koja se primjenjuje u sluaju


kanjenja u izmirenju obaveza i pravila za
njeno prilagoavanje, te druge naknade koje
se plaaju u sluaju neispunjenja obaveza
12. Upozorenje u vezi sa posljedicama
proputanja i izmirenja obaveza

13. Po potrebi, instrumente obezbjeenja


ispunjenja obaveza sa informacijom o
redoslijedu i nainu izmirenja obaveza iz
instrumenata obezbjeenja

Za korisnike Paketa rauna naknada za otvaranja, odravanja i


gaenja transakcionog rauna je bez naknade.
Naknade po ostalim uslugama vezanim za tekui raun, raun za
isplatu penzija/invalidnina su definisane Odlukom o naknadama za
bankarske usluge, promjenljive su, kako je definisano u Optim
uslovima korienja transakcionih rauna i iznose kako slijedi:
Gotovinske uplate i isplate po bilo kom osnovu na alteru
Banke - 0.00 KM

Korisnik koji ima otvoren Paket rauna je obavezan da ostvaruje


redovne mjesene prilive na tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina odnosno da prima plate, penzije i naknade koje
proistiu iz radnog odnosa, u suprotnom Banka ima pravo da raskine
Ugovor o Paketu rauna o emu e informisati Korisnika, a sve u
skladu sa vaeom zakonskom regulativom.
Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci
(definisane i ugovorom o otvaranju Paketa rauna), proistekle
korienjem usluga koje su vezane za njega u Paketu rauna. U
suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Paketu rauna uz
obavjetenje Korisnika u skladu sa Zakonom.
Ukoliko Korisnik paketa rauna u toku dva mjeseca ne izmiri dvije
uzastopne mjesene naknade za paket rauna Banka, te ukoliko
Korisnik navri 65 godina ivota Banka moe jednostrano raskinuti
Ugovor o paketu.
Za uslugu otvaranja i odravanja Paketa rauna, Banka ne uzima
instrumente obezbjeenja od Korisnika.

14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora,


uslove i nain odustajanja, kao i visinu
trokova u vezi s tim

15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu


kredita i pravo banke na naknadu kao i visinu
te naknade
16. Pravo korisnika da u toku procijene njegove
kreditne sposobnosti besplatno dobije
obavjetenje o rezultatima uvida u baze
podataka

Korisnik Paketa ima pravo otkazati uslugu korienja Paketa rauna


uz pismeni zahtjev Banci za gaenje istog. Otkazom Ugovora o paketu
rauna se ne otkazuju proizvodi koji su sadrani u Paketu.
Otkazom Ugovora Korisnik gubi prava na pogodnosti za proizvode i
usluge koji su sastavni dio Paketa, kao i na naknade definisane
Ugovorom. Banka e Korisniku obraunavati redovne naknada i tarife
definisane vaeim aktima Banke za pojedinane proizvode i usluge
koje Korisnik dalje nastavi koristiti.
U sluaju da Korisnik podnese pismeni zahtjev za gaenje tekueg
rauna koji je sastavni i neodvojivi dio ovog Ugovora, automatski se
otkazuje i Paket, a naknada za proizvode koji ine sadraj Paketa e
se nastaviti obraunavati u skladu sa vaeim aktima Banke.
Takoe Korisnik je obavezan prije nego to podnese zahtjev za
gaenje rauna da prethodno izmiri sve obaveze prema Banci koje
proistiu iz Ugovora o Paketu rauna.
Korisnik rauna ima pravo na besplatno gaenje usluge po Paketu
rauna.
Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

Korisnik ima pravo da u toku procijene njegove kreditne sposobnosti


besplatno dobije obavjetenje o rezultatima uvida u baze podataka
kao to je Centralni registar kredita (CRK).

17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju


nacrta ugovora, izuzev ako banka u vrijeme
podnoenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne
eli zasnovati odnos sa korisnikom u
konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora radi


razmatranja izvan prostorija Banke u periodu do 30 dana od momenta
predaje nacrta ugovora tj. ponude.

18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u


pregovarakoj fazi

Ukoliko se otvaranje Paketa rauna vri na osnovu date ponude


Banke, a prije potpisivanja ugovora o Paketu rauna, ista obavezuje
Banku u periodu od 30 dana od dana uruivanja ponude Korisniku.

19. Uslove polaganja novanog depozita kod


banke, ako je to uslov za odobravanje kredita,
kao i mogunost i uslove prebijanja kredita i
depozita
20. Mogunost za provjeru i uvid u stanje na
raunu

Ne primjenjuje se na ovoj vrsti usluge

Banka je u obavezi dostavljati Korisniku redovan izvjetaj o svim


promjenama na raunu u okviru Paketa rauna u odredjenom
vremenskom periodu odnosno mjeseno.
Redovan izvjetaj o svim promjenama Korisnik moe da dobije:

na alteru banke - na lini zahtijev stranke ,

e-mailom, na definisanu i datu e-mail adresu korisnika potom,

putem usluge SMS info servis (putem ove usluge Korisniku


dobija informaciju samo o posljednjih 5 transakcija),

mini izvod na bankomatu,

na infoterminalu u prostorijama Banke


Banka posebno tarifira uslugu dostavljanja izvjestaja Korisniku u
zavisnosti od kanala komunikacije i to kako slijedi:

Izvod po raunu na zahtijev Korisnika na alteru-0.00 KM.

Izvod po raunu putem e-maila 0.00 KM

Dostave izvoda potom na kunu adresu- 2.00 KM.

Mini izvod putem SMS info servis 0.00 KM ( Korisnik inicira ovu
uslugu slanjem poruke IZV sa svog mobilnog telefona na
telefonski broj SMS info servisa Banke 091 11 61 01

21. Ostale informacije o proizvodu

Mini izvod na bankomatu (posljednjih 10 promjena po raunu)0.50 KM

Sve ostale informacije o proizvodu date su u Optim uslovima


poslovanja Banke i Optim uslovima korienja iji je ovaj informacioni
list sastavni dio.

Datum primjene dokumenta od 18.07.2016. godine

Informacioni list
PAKET RAUNA VIP S
1. Naziv rauna/usluge
1.1. Vrsta rauna u paketu

Depozitni raun / transakcioni raun

1.2. Namjena paketa

Namjena Paketa proizvoda je da Korisniku uini poslovanje sa


Bankom jednostavnijim i jeftinijim, objedinjavanjem vie proizvoda i/ili
usluga u tzv. Paket.

1.3. Opis usluge

Paket rauna VIP S je proizvod Sberbank ad Banja Luka koji


objedinjuje odreenu grupu bankarskih proizvoda i usluga.
Paket VIP sadri sljedee proizvode i usluge:
a) Transakcioni raun,
b) Visa electron debitnu karticu,
c) Master Card debitnu karticu,
d) Dozvoljeno prekoraenje po raunu,
e) SMS info servis,
f) Visa Classic kreditnu karticu ili Master Gold kartica (jedna od dvije
kartice je obavezna uz 100% na lanarinu, a druga se naplauje u
skladu sa redovnim naknadama)
g) Sberbank OnlineBanking
h) mSberbankBL
i) Osiguranje
Korisnik potpisom Ugovora o paketu rauna VIP S stie pravo na
korienje dodatnih proizvoda i usluga Banke po povoljnijim uslovima
od redovnih:
a) World Mastercard kreditna Pika kartica- 50% popusta na lanarinu
b) Master Standard-instalment kartica- 50% popusta na lanarinu
c) nie naknade za obradu kreditnih zahtjeva
Pravo na pogodnosti za prethodno navedene proizvode, Korisnik stie
potpisivanjem Ugovora za pojedinane proizvode i podnoenjem
Zahtjeva.

2.

Naziv i adresa sjedita banke

Korisnik paketa rauna VIP S moe postati punoljetno fiziko lice do


65 godine ivota koje ispunjava uslove osiguranja i ima ili stie uslov
za otvaranje tekui raun/ raun za isplatu penzija/invalidnina u Banci.
Osiguranje pokriva: smrt i invalidnost preko 50% - 2.000 BAM,
finansijski gubitak - do 1000 BAM, zloupotreba kartice usljed
krae/gubitka ili neovlatenog koritenja na internetu -do 1000 BAM
(to ukljuuje i trokove reizdavanja kartice i linih dokumenata do 100
BAM)
Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadraja Paketa proizvoda,
Korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu u
skladu sa optim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu kao i
odlukom Banke.
Sberbanka ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH

3. Iznos usluge, oznaku valute i uslove korienja

4. Trajanje ugovora

5.

6.

Visinu i promjenljivost nominalne kamatne


stope i elemente na osnovu kojih e se
odreivati ugovorena promjenljiva nominalna
kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme
zakljuenja ugovora, periode u kojima e se
mijenjati i nain izmjene kao i fiksni element
ako je ugovoren
Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji
korisnik mora da plati, odnosno koji treba da
mu se isplati, prikazan preko
reprezentativnog primjera u kojem su
naznaeni svi elementi korieni u obraunu
te stope

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima


dospijevaju (mjeseno, tromjeseno i drugo)

Ne postoje ogranienja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa


sredstava na tekuem raunu, penzionerskom/invalidskom raun.
Valuta u kojoj Korisnik moe prometovati po tekuem raunu,
penzionerskom/invalidskom raunu je konvertibilna marka, odnosno
domaa valuta (BAM). Osnovni uslov za otvaranje Paketa rauna
jeste da Korisnik ima zasnovan radni odnos u BiH, ili da je stekao
uslove za penziju, invalidnine, odnosno da prima platu, penziju ili
invalidninu.
Banka, na osnovu podneenog Zahtjeva od strane Korisnika i uz
prezentovanje linog identifikacionog dokumenta (lina karta ili paso)
moe da otvori Paket rauna. Ostali detaljni uslovi korienja Paketa
rauna kao i proizvoda u sastavu Paketa dati su u Optim uslovima
poslovanja Banke, Optim uslovima korienja paketa proizvoda,
transakcionih rauna, platnih kartica i kreditnih proizvoda i online
servisa.
Ugovor o Paketu rauna se zakljuuje na odreeno vrijeme, do 31.12.
tekue godine, uz mogunost automatskog produenja,ukoliko ne
doe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana.
Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaa klijentu za iznos
sredstva na njegovom raunu je 0% na godinjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovora o tekuem
raunu.
Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamtnoj stopi
iskazanoj u taki 5.
Reprezentativni primjer:
- naknada za otvaranje paketa-0.00 KM
- mjesena naknada za odravanje Paketa rauna 15,95 KM
- uplata na raun po bilo kom osnovu - 0.00 KM
- isplata sa rauna na alteru banke- 0.00 KM
- Interno-plaanje u korist klijenata Sberbank ad na teret rauna
(korisnik drugo fiziko lice ) je 0.1%, min.1 KM, max. 10 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 1 KM
- 1300 KM, provizija je 1.30 KM
Eksterno-plaanje u korist klijenata drugih banaka na teret rauna
0.5% min.1 KM, max. 8 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 2.5 KM
- 1300 KM, provizija je 6.5 KM
- 3000 KM, provizija je 8 KM
Korisnik koji koristi Paket rauna obavezan je da ostvaruje redovna
mjesena primanja, na tekui/ raun za isplatu penzija/invalidnina,
proisteklih iz plata, penzija, invalidnina i naknada iz radnog odnosa.

Trokove odravanja jednog ili vie rauna na


kojima e se evidentirati transakcije, izuzev
ako to otvaranjem rauna nije samo ponuena
opcija, zajedno sa trokovima korienja
odreenog sredstva otplate, kako za
transakcije plaanja tako i za povlaenje
sredstava, te sve druge naknade i trokove
koji proizilaze iz ugovora uz odreenje da li su
fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se
mogu mijenjati

Mjeseni troak odravanja Paketa rauna u okviru kojeg se otvara


tekui raun je 15,95 KM i on je fiksan za vrijeme trajanja ugovora.

Informaciju o obavezi koritenja notarskih


usluga prilikom zakljuenja ugovora

Otvaranje Paketa rauna ne zahtjeva obavezu korienja notarskih


usluga.

10. Informaciju o obavezi zakljuenja ugovora o


sporednim uslugama povezanim sa osnovnim
ugovorom, naroito kad je zakljuenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge
prema uslovima iz oglasa

Banka u Paketu rauna uz otvaranje tekueg rauna/ raun za isplatu


penzija/invalidnina izdaje Visa electron debitnu karticu, MasterCard
debitnu karticu, dozvoljeno prekoraenje po raunu, uslugu SMS info
servis, Visa Classic ili MasterCard Gold kartica, Sberbank
OnlineBanking i mSberbankBL.
Opis usluga vezanih za debitne kartice, SMS info servis dati su u
Optim uslovima koritenja vezanim za platne kartice, kao i
Informacionim listovima vezanim za pomenute proizvode i usluge.
Opis usluge vezane za prekoraenje po raunu i kreditnim karticama
dati su u Optim uslovima koritenja kreditnih proizvoda za fizika lica,
dok je opis usluge vezane za online servise dat u Optim uslovima
korienja online servisa.
Opis usluga vezanih za osiguranje Paketa rauna dati su u Optim
uslovima za osiguranje korisnika bankovnih kartica i Informacionim
listovima vezanim za ovu uslugu.
Na nedozvoljeno prekoraenje po tekuem raunu/ raun za isplatu
penzija/invalidnina, Banka naplauje klijentu zakonsku zateznu
kamatu. Vaea zatezna kamata iznosi 18.25% godinje.

8.

9.

11. Kamatnu stopu koja se primjenjuje u sluaju


kanjenja u izmirenju obaveza i pravila za
njeno prilagoavanje, te druge naknade koje
se plaaju u sluaju neispunjenja obaveza
12. Upozorenje u vezi sa posljedicama
proputanja i izmirenja obaveza

13. Po potrebi, instrumente obezbjeenja


ispunjenja obaveza sa informacijom o
redoslijedu i nainu izmirenja obaveza iz
instrumenata obezbjeenja

Za korisnike Paketa rauna naknada za otvaranja, odravanja i


gaenja transakcionog rauna je bez naknade.
Naknade po ostalim uslugama vezanim za tekui raun, raun za
isplatu penzija/invalidnina su definisane Odlukom o naknadama za
bankarske usluge, promjenljive su, kako je definisano u Optim
uslovima korienja transakcionih rauna i iznose kako slijedi:
Gotovinske uplate i isplate po bilo kom osnovu na alteru
Banke - 0.00 KM

Korisnik koji ima otvoren Paket rauna je obavezan da ostvaruje


redovne mjesene prilive na tekui raun/ raun za isplatu
penzija/invalidnina odnosno da prima plate, penzije i naknade koje
proistiu iz radnog odnosa, u suprotnom Banka ima pravo da raskine
Ugovor o Paketu rauna o emu e informisati Korisnika, a sve u
skladu sa vaeom zakonskom regulativom.
Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci
(definisane i ugovorom o otvaranju Paketa rauna), proistekle
korienjem usluga koje su vezane za njega u Paketu rauna. U
suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Paketu rauna uz
obavjetenje Korisnika u skladu sa Zakonom.
Ukoliko Korisnik paketa rauna u toku dva mjeseca ne izmiri dvije
uzastopne mjesene naknade za paket rauna, te ukoliko Korisnik
navri 65 godina ivota Banka moe jednostrano raskinuti Ugovor o
paketu.
Za uslugu otvaranja i odravanja Paketa rauna, Banka ne uzima
instrumente obezbjeenja od Korisnika.

14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora,


uslove i nain odustajanja, kao i visinu
trokova u vezi s tim

15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu


kredita i pravo banke na naknadu kao i visinu
te naknade
16. Pravo korisnika da u toku procijene njegove
kreditne sposobnosti besplatno dobije
obavjetenje o rezultatima uvida u baze
podataka

Korisnik Paketa ima pravo otkazati uslugu korienja Paketa rauna


uz pismeni zahtjev Banci za gaenje istog. Otkazom Ugovora o paketu
rauna se ne otkazuju proizvodi koji su sadrani u Paketu.
Otkazom Ugovora Korisnik gubi prava na pogodnosti za proizvode i
usluge koji su sastavni dio Paketa, kao i na naknade definisane
Ugovorom. Banka e Korisniku obraunavati redovne naknada i tarife
definisane vaeim aktima Banke za pojedinane proizvode i usluge
koje Korisnik dalje nastavi koristiti.
U sluaju da Korisnik podnese pismeni zahtjev za gaenje tekueg
rauna koji je sastavni i neodvojivi dio ovog Ugovora, automatski se
otkazuje i Paket, a naknada za proizvode koji ine sadraj Paketa e
se nastaviti obraunavati u skladu sa vaeim aktima Banke.
Takoe Korisnik je obavezan prije nego to podnese zahtjev za
gaenje rauna da prethodno izmiri sve obaveze prema Banci koje
proistiu iz Ugovora o Paketu rauna.
Korisnik rauna ima pravo na besplatno gaenje usluge po Paketu
rauna.
Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

Korisnik ima pravo da u toku procijene njegove kreditne sposobnosti


besplatno dobije obavjetenje o rezultatima uvida u baze podataka
kao to je Centralni registar kredita (CRK).

17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju


nacrta ugovora, izuzev ako banka u vrijeme
podnoenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne
eli zasnovati odnos sa korisnikom u
konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora radi


razmatranja izvan prostorija Banke u periodu do 30 dana od momenta
predaje nacrta ugovora tj. ponude.

18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u


pregovarakoj fazi

Ukoliko se otvaranje Paketa rauna vri na osnovu date ponude


Banke, a prije potpisivanja ugovora o Paketu rauna, ista obavezuje
Banku u periodu od 30 dana od dana uruivanja ponude Korisniku.

19. Uslove polaganja novanog depozita kod


banke, ako je to uslov za odobravanje kredita,
kao i mogunost i uslove prebijanja kredita i
depozita
20. Mogunost za provjeru i uvid u stanje na
raunu

Ne primjenjuje se na ovoj vrsti usluge

Banka je u obavezi dostavljati Korisniku redovan izvjetaj o svim


promjenama na raunu u okviru Paketa rauna u odredjenom
vremenskom periodu odnosno mjeseno.
Redovan izvjetaj o svim promjenama Korisnik moe da dobije:

na alteru banke - na lini zahtijev stranke,

e-mailom, na definisanu i datu e-mail adresu korisnika potom,

putem usluge SMS info servis (putem ove usluge Korisniku


dobija informaciju samo o posljednjih 5 transakcija,)

mini izvod na bankomatu,

na infoterminalu u prostorijama Banke


Banka posebno tarifira uslugu dostavljanja izvjestaja Korisniku u
zavisnosti od kanala komunikacije i to kako slijedi:

Izvod po raunu na zahtijev Korisnika na alteru-0.00 KM.

Izvod po raunu putem e-maila 0.00 KM

Dostave izvoda potom na kunu adresu- 2.00 KM.

Mini izvod putem SMS info servis 0.00 KM ( Korisnik inicira ovu
uslugu slanjem poruke IZV sa svog mobilnog telefona na
telefonski broj SMS info servisa Banke 091 11 61 01

21. Ostale informacije o proizvodu

Mini izvod na bankomatu (posljednjih 10 promjena po raunu)0.50 KM

Sve ostale informacije o proizvodu date su u Optim uslovima


poslovanja Banke i Optim uslovima korienja iji je ovaj informacioni
list sastavni dio.

Datum primjene dokumenta od 18.07.2016. godine

Informacioni list
STUDENTSKI PAKET RAUNA
1.

Naziv rauna/usluge

1.1. Vrsta rauna u paketu


1.2. Namjena paketa

1.3. Opis usluge

2. Naziv i adresa sjedita banke


3. Iznos usluge, oznaku valute i uslove korienja

4. Trajanje ugovora

5.

Visinu i promjenljivost nominalne kamatne stope i


elemente na osnovu kojih e se odreivati
ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa,
njihovu visinu u vrijeme zakljuenja ugovora,
periode u kojima e se mijenjati i nain izmjene
kao i fiksni element ako je ugovoren

Depozitni raun / transakcioni raun


Namjena paketa je da Korisniku/studentu uini poslovanje sa Bankom
jednostavnijim i jeftinijim, objedinjavanjem vie proizvoda i/ili usluga u
tzv. Paket.
Studentski paket rauna je proizvod Sberbank ad Banja Luka koji
objedinjuje odreenu grupu bankarskih proizvoda i usluga. Korisnik
Studentskog paket rauna moe postati svako punoljetno fiziko lice
do navrene 27 godine ivota koje ima status studenta. Status
studenta se dokazuje kopijom indeksa i upisanog semestra ili drugim
dokumentom izdatim od strane fakuleta.
U Studentski paket ulaze sljedei proizvodi i usluge:
a) tekui raun,
b) SMS info servis i
c) Mastercard debitna kartica
Tekui raun fizikog lica je raun redovnih primanja, preko koga
Korisnik prima plate i naknade proistekle iz radnog odnosa kao i
vanredne uplate, te vri gotovinske isplate, bezgotovinska plaanja i
plaa obaveze proistekle korienjem platne kartice, a sve u
granicama raspoloivih sredstava koja se na njemu nalaze.
Raspoloiva sredstva ini pozitivno stanje na tekuem raunu, zajedno
sa eventualno odobrenim kreditnim limitom od strane Banke
(prekoraenja po tekuem raunu). Tekui raun je, po svojoj vrsti,
depozitni raun po vienju, koji se iskazuje u domaoj valuti (BAM) a
po svojoj namjeni spada u grupu transakcionih rauna.
Sberbanka ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
Ne postoje ogranienja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa
sredstava na tekuem raunu. Valuta u kojoj Korisnik moe
prometovati po tekuem raunu je konvertibilna marka, odnosno
domaa valuta (BAM). Osnovni uslov za otvaranje Studentskog paketa
jeste da Korisnik ima status studenta, te da nije stariji od 27 godina.
Banka, na osnovu podneenog Zahtjeva za otvaranje paketa od strane
zainteresovanog fizikog lica/studenta i uz prezentovanje linog
identifikacionog dokumenta (lina karta ili paso) i dokaza o statusu
studenta moe da otvori Studentski paket rauna. Ostali detaljni uslovi
korienja Studentskog paketa rauna dati su u Optim uslovima
poslovanja Banke i Optim uslovima korienja transakcionih rauna
kao i Optim uslovima koritenja koji se primjenjuju na poslovanje s
platnim karticama fizikih lica, iji je ovaj informacioni list sastavni dio.
Ugovor o Studentskom paketu rauna se zakljuuje na odreeno
vrijeme, do 31.12. tekue godine, uz mogunost automatskog
produenja, ukoliko ne doe do pismenog raskida bilo koje od
ugovornih strana, odnosno ukoliko Korisnik ne izgubi status studenta ili
isteka 4 godine od dana zakljuenja Ugovora.
Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaa klijentu za iznos
sredstva na njegovom raunu je 0% na godinjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovora o tekuem
raunu.

6. Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji


korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu
se isplati, prikazan preko reprezentativnog
primjera u kojem su naznaeni svi elementi
korieni u obraunu te stope

Efektivna kamtna stopa je jednaka nominalnoj kamtnoj stopi iskazanoj


u taki 5.
Reprezentativni primjer:
- naknada za otvaranje paketa-0.00 KM
- mjesena naknada za odravanje paketa 1.95 KM
- uplata na raun po bilo kom osnovu - 0.00 KM
- isplata sa rauna na alteru banke- 0.00 KM
- Interno-plaanje u korist klijenata Sberbank ad na teret rauna
(korisnik drugo fiziko lice ) je 0.1%, min.1 KM, max. 10 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 1 KM
- 1300 KM, provizija je 1.30 KM
Eksterno-plaanje u korist klijenata drugih banaka na teret rauna
0.5% min.1 KM, max. 8 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 2.5 KM
- 1300 KM, provizija je 6.5 KM
- 3000 KM, provizija je 8 KM
Ne primjenjuje se na ovu uslugu

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima


dospijevaju (mjeseno, tromjeseno i drugo)

8. Trokove odravanja jednog ili vie rauna na


kojima e se evidentirati transakcije, izuzev ako to
otvaranjem rauna nije samo ponuena opcija,
zajedno sa trokovima korienja odreenog
sredstva otplate, kako za transakcije plaanja tako
i za povlaenje sredstava, te sve druge naknade i
trokove koji proizilaze iz ugovora uz odreenje da
li su fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se
mogu mijenjati
9.

Informaciju o obavezi koritenja notarskih usluga


prilikom zakljuenja ugovora

10. Informaciju o obavezi zakljuenja ugovora o


sporednim uslugama povezanim sa osnovnim
ugovorom, naroito kad je zakljuenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema
uslovima iz oglasa
11. Kamatnu stopu koja se primjenjuje u sluaju
kanjenja u izmirenja obaveza i pravila za njeno
prilagoavanje, te druge naknade koje se plaaju u
sluaju neispunjenja obaveza
12. Upozorenje u vezi sa posljedicama proputanja i
izmirenja obaveza

Mjeseni troak odravanja Studentskog paketa rauna u je 1.95 KM i


on je fiksan za vrijeme trajanja ugovora.
Naknade po ostalim proizvodima i uslugama vezanim za tekui raun,
su definisane Odlukom o naknadama za bankarske usluge,
promjenljive su, kako je definisano u Optim uslovima korienja
transakcionih rauna i iznose kako slijedi:
Gotovinska uplate i isplate po bilo kom osnovu na alteru Banke -0.00
KM

Otvaranje Studentskog paketa rauna ne zahtjeva obavezu korienja


notarskih usluga.
Banka u Studentskom paketu rauna uz otvaranje tekueg rauna
izdaje i Mastercard debitnu karticu kao i uslugu SMS. Opis usluga
vezanih za Mastercard debitnu karticu dati su u Optim uslovima
koritenja vezanim za platne kartice kao i Informacionim listovima
vezanim za pomenute usluge.
Na nedozvoljeno prekoraenje po tekuem raunu Banka naplauje
klijentu zakonsku zateznu kamatu. Vaea zatezna kamata iznosi
18.25% godinje.

Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci


(definisane i ugovorom o otvaranju Studentskog paketa rauna),
proistekle korienjem usluga koje su vezane za StudentskI paket
rauna. U suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Standard
paketu uz obavjetenje Korisnika u skladu sa Zakonom.

13. Po potrebi, instrumente obezbjeenja ispunjenja


obaveza sa informacijom o redoslijedu i nainu
izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeenja
14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove
i nain odustajanja, kao i visinu trokova u vezi s
tim

Za uslugu otvaranja i odravanja Studentskog paketa rauna, Banka


ne uzima instrumente obezbjeenja od Korisnika.

Korisnik Studentskog paketa rauna ima pravo otkazati uslugu


podnoenjem pismenog zahtjeva Banci za gaenje istog, izuzev u
sluajevima kada je usluga Studentskog paketa rauna povezana s
dobijanjem eventualno povoljnijih uslova za Korisnika po drugim
proizvodima i uslugama koje Banka nudi. (npr.povoljnija kamata za
kredit i/ili depozit). Ukoliko Korisnik insistira na zatvaranju Studentskog
paketa rauna ili svojevoljno prestane da koristi istu uslugu, Banka ima
pravo da mu ukine povoljnije uslove koje je dobio kao Korisnik
bankarske usluge koji ima Studentski paket u Banci.
Takoe Korisnik je obavezan prije nego to podnese zahtjev za
gaenje rauna da prethodno izmiri sve obaveze prema Banci koje
proistiu iz Ugovora o Studentskom paketu rauna.
Gaenje tekueg rauna koji je sastavni dio usluge Studentskog
paketa rauna se vri na pismeni zahtjev Korisnika, uz konaan
obraun i pripis kamate od dana posljednjeg obrauna do dana
gaenja. Korisnik rauna ima pravo na besplatno gaenje usluge po
Studentskom paketu rauna.
Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i


pravo banke na naknadu kao i visinu te naknade
16. Pravo korisnika da u toku procijene njegove
kreditne
sposobnosti
besplatno
dobije
obavjetenje o rezultatima uvida u baze podataka
17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju nacrta
ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnoenja
zahtijeva korisnika ocijeni da ne eli zasnovati
odnos sa korisnikom u konkretnom pravnom
poslu
18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u
pregovarakoj fazi
19. Uslove polaganja novanog depozita kod banke,
ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i
mogunost i uslove prebijanja kredita i depozita
20. Mogunost za provjeru i uvid u stanje na raunu

Kod ove vrste usluge ne vri se provjera kreditne sposobnosti


Korisnika.

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora radi


razmatranja izvan prostorija banke u periodu do 30 dana od momenta
predaje nacrta ugovora tj. ponude.

Ukoliko se otvaranje Studenstkog paketa vri na osnovu date ponude


Banke, a prije potpisivanja ugovora o Studentskom paketu, ista
obavezuje Banku u periodu od 30 dana od dana uruivanja ponude
Korisniku.
Ne primjenjuje se na ovoj vrsti usluge

Banka je u obavezi dostavljati Korisniku redovan izvjetaj o svim


promjenama na raunu u okviru Studentskog paketa rauna u
odredjenom vremenskom periodu odnosno mjeseno.
Redovan izvjetaj o svim promjenama Korisnik moe da dobije:

na alteru banke - na lini zahtijev stranke ,

e-mailom, na definisanu i datu e-mail adresu korisnika potom,

putem usluge SMS-a ( putem ove usluge Korisniku dobija


informaciju samo o posljednjih 5 transakcija),

mini izvod na bankomatu,

na infoterminalu u prostorijama Banke


Banka posebno tarifira uslugu dostavljanja izvjestaja Korisniku u
zavisnosti od kanala komunikacije i to kako slijedi:

21. Ostale informacije o proizvodu

Izvod po raunu na zahtijev Korisnika na alteru-0.00 KM.


Izvod po raunu putem e-maila 0.00 KM
Dostave izvoda potom na kunu adresu- 2.00 KM.
Mini izvod putem SMS-a 0.00 KM ( Korisnik inicira ovu uslugu
slanjem poruke IZV sa svog mobilnog telefona na telefonski
broj servisnog SMS centra Banke 091 11 61 01

Mini izvod na bankomatu (posljednjih 10 promjena po raunu)0.50 KM


Sve ostale informacije o proizvodu date su u Optim uslovima
poslovanja Banke i Optim uslovima korienja iji je ovaj informacioni
list sastavni dio.

Datum primjene dokumenta od 18.07.2016. godine

Informacioni list
PAKET RAUNA - S T A N D A R D P L U S
1.

Naziv rauna/usluge

1.1. Vrsta rauna u paketu


1.2. Namjena paketa

1.3. Opis usluge

Depozitni raun / transakcioni raun


Namjena paketa je da Korisniku uini poslovanje sa Bankom
jednostavnijim i jeftinijim, objedinjavanjem vie proizvoda i/ili usluga u
tzv. Paket.
Paket rauna Standard plus je proizvod Sberbank ad Banja Luka koji
objedinjuje odreenu grupu bankarskih proizvoda i usluga.
Paket Standard plus sadri sljedee proizvode i usluge:
a)Transakcioni raun,
b) SMS info servis,
c) Visa electron kartica i
d) Osiguranje
Korisnik paketa Standard plus stie pravo na odobrenje dozvoljenog
prekoraenja po Raunu u skladu sa aktima Banke. Banka
obraunava i naplauje Korisniku kamatu na dozvoljeno prekoraenje
po transakcionom raunu po nioj kamatnoj stopi, u periodu vaenja
naknada definisanih za Paket rauna. Dozvoljeno prekoraenje rauna
se odobrava potpisivanjem Ugovora o dozvoljenom prekoraenju
rauna.
Korisnici paketa rauna Standard plus stiu pravo na nie naknade za
obradu kredita.
Korisnik paketa rauna Standard plus moe postati punoljetno fiziko
lice do 65 godine ivota koje ispunjava uslove osiguranja i ima ili stie
uslov za otvaranje tekui raun/ raun za isplatu penzija/invalidnina u
Banci.
Osiguranje pokriva: smrt i invalidnost preko 50% - 2.000 BAM,
finansijski gubitak - do 1000 BAM, zloupotreba kartice usljed
krae/gubitka ili neovlatenog koritenja na internetu -do 1000 BAM
(to ukljuuje i trokove reizdavanja kartice i linih dokumenata do 100
BAM)

2.

Naziv i adresa sjedita banke

3.

Iznos usluge, oznaku valute i uslove


korienja

Sberbanka ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka,


Republika Srpska, BiH
Ne postoje ogranienja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa
sredstava na tekuem raunu, penzionerskom/invalidskom raun.
Valuta u kojoj Korisnik moe prometovati po tekuem raunu,
penzionerskom/invalidskom raunu je konvertibilna marka, odnosno
domaa valuta (BAM). Osnovni uslov za otvaranje Paketa rauna
jeste da korisnik ima zasnovan radni odnos u BiH, ili da je stekao
uslove za penziju, invalidnine, odnosno da prima platu, penziju ili
invalidninu, te da potpie da je saglasan sa tim da Banka moe
osigurati Paket rauna (korisnika paketa) kod Banci prihvatljivog
osiguranja. Ukoliko Korisnik paketa rauna u toku dva mjeseca ne
bude imao priliv na raun tj. ne izmiri dvije uzastopne mjesene
naknade za paket rauna ili navri 65 godina starosti ili podnese
zahtjev za promjenu paketa rauna, primjenjuju se redovne naknade i
tarife definisane vaeim aktima Banke za pojedinane proizvode i

usluge.
Banka, na osnovu podnijetog Zahtjeva od strane zainteresovanog
fizickog lica i uz prezentovanje linog identifikacionog dokumenta
(lina karta ili paso) moe da otvori Paket rauna. Ostali detaljni
uslovi korienja Paketa rauna dati su u Optim uslovima poslovanja
Banke, Optim uslovima korienja transakcionih rauna, Optim
uslovima za osiguranje korisnika bankovnih kartica kao i Optih uslova
koritenja koji se primjenjuju na poslovanje s platnim karticama fizikih
lica, iji je ovaj informacioni list sastavni dio.

4.

Trajanje ugovora

5.

Visinu i promjenljivost nominalne kamatne


stope i elemente na osnovu kojih e se
odreivati ugovorena promjenljiva nominalna
kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme
zakljuenja ugovora, periode u kojima e se
mijenjati i nain izmjene kao i fiksni element
ako je ugovoren

6.

Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji


korisnik mora da plati, odnosno koji treba da
mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog
primjera u kojem su naznaeni svi elementi
korieni u obraunu te stope

7.

Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima


dospijevaju (mjeseno, tromjeseno i drugo)

Ugovor o Paketu rauna se zakljuuje na odreeno vrijeme, do 31.12.


tekue godine, uz mogunost automatskog produenja,ukoliko ne
doe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana.
Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaa klijentu za iznos
sredstva na njegovom raunu je 0% na godinjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovora o tekuem
raunu.
Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamtnoj stopi
iskazanoj u taki 5.
Reprezentativni primjer:
- naknada za otvaranje paketa-0.00 KM
- mjesena naknada za odravanje Paketa rauna 7,00 KM
- uplata na raun po bilo kom osnovu - 0.00 KM
- isplata sa rauna na alteru banke- 0.00 KM
- Interno-plaanje u korist klijenata Sberbank ad na teret rauna
(korisnik drugo fiziko lice ) je 0.1%, min.1 KM, max. 10 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 1 KM
- 1300 KM, provizija je 1.30 KM
Eksterno-plaanje u korist klijenata drugih banaka na teret rauna
0.5% min.1 KM, max. 8 KM
PRIMJER: klijent plaa npr. Iznose od:
- 100 KM, provizija je 1 KM
- 500 KM, provizija je 2.5 KM
- 1300 KM, provizija je 6.5 KM
- 3000 KM, provizija je 8 KM
Korisnik koji koristi Paket rauna obavezan je da ostvaruje redovna
mjesena primanja, na tekui/ raun za isplatu penzija/invalidnina,
proisteklih iz plata, penzija, invalidnina i naknada iz radnog odnosa.

8.

9.

Trokove odravanja jednog ili vie rauna na


kojima e se evidentirati transakcije, izuzev
ako to otvaranjem rauna nije samo ponuena
opcija, zajedno sa trokovima korienja
odreenog
sredstva
otplate,
kako
za
transakcije plaanja tako i za povlaenje
sredstava, te sve druge naknade i trokove
koji proizilaze iz ugovora uz odreenje da li su
fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se
mogu mijenjati

Informaciju o obavezi koritenja notarskih


usluga prilikom zakljuenja ugovora

10. Informaciju o obavezi zakljuenja ugovora o


sporednim uslugama povezanim sa osnovnim
ugovorom, naroito kad je zakljuenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge
prema uslovima iz oglasa

11. Kamatnu stopu koja se primjenjuje u sluaju


kanjenja u izmirenju obaveza i pravila za
njeno prilagoavanje, te druge naknade koje
se plaaju u sluaju neispunjenja obaveza

12. Upozorenje
u
vezi
sa
posljedicama
proputanja i izmirenja obaveza

Mjeseni troak odravanja Paketa rauna u okviru kojeg se otvara


tekui raun je 7.00 KM i on je fiksan za vrijeme trajanja ugovora.
Za korisnike Paketa rauna naknada za otvaranja, odravanja i
gaenja transakcionog rauna je bez naknade.
Naknade po ostalim uslugama vezanim za tekui raun, raun za
isplatu penzija/invalidnina su definisani Odlukom o naknadama za
bankarske usluge, promjenljive su, kako je definisano u Optim
uslovima korienja transakcionih rauna i iznose kako slijedi:
Gotovinske uplate i isplate po bilo kom osnovu na alteru
Banke - 0.00 KM
Otvaranje Paketa rauna ne zahtjeva obavezu korienja notarskih
usluga.

Banka u Paketu rauna uz otvaranje tekueg rauna/ raun za isplatu


penzija/invalidnina izdaje i Visa electron karticu kao i uslugu SMS info
servis i osiguranje Paketa rauna.
Opis usluga vezanih za SMS info servis i Visa electron karticu dati su
u Optim uslovima koritenja vezanim za platne kartice kao i
Informacionim listovima vezanim za pomenute usluge.
Opis usluga vezanih za osiguranje Paketa rauna dati su u Optim
uslovima za osiguranje korisnika bankovnih kartica i Informacionim
listovima vezanim za ovu uslugu.
Opis usluge vezane za prekoraenje po raunu dati su u Optim
uslovima koritenja kreditnih poslovanja za fizika lica
Na nedozvoljeno prekoraenje po tekuem raunu/ raun za isplatu
penzija/invalidnina, Banka naplauje klijentu zakonsku zateznu
kamatu. Vaea zatezna kamata iznosi 18.25% godinje.

Korisnik koji ima otvoren tekui raun, / raun za isplatu


penzija/invalidnina je obavezan da ostvaruje redovne mjesene prilive
na tekui raun, / raun za isplatu penzija/invalidnina odnosno da
prima plate, penzije i naknade koje proistiu iz radnog odnosa, u
suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Paketu rauna o
emu e informisati Korisnika, a sve u skladu sa vaeom zakonskom
regulativom.
Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci
(definisane i ugovorom o otvaranju Paketa rauna), proistekle
korienjem usluga koje su vezane za njega u Paketu rauna. U
suprotnom Banka ima pravo da raskine Ugovor o Paketu rauna uz
obavjetenje Korisnika u skladu sa Zakonom.

13. Po
potrebi,
instrumente
obezbjeenja
ispunjenja obaveza sa informacijom o
redoslijedu i nainu izmirenja obaveza iz

Za uslugu otvaranja i odravanja Paketa rauna, Banka ne uzima


instrumente obezbjeenja od Korisnika.

instrumenata obezbjeenja

14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora,


uslove i nain odustajanja, kao i visinu
trokova u vezi s tim

Korisnik bankarske usluge ima pravo otkazati uslugu korienja


Paketa rauna uz pismeni zahtjev Banci za gaenje istog, izuzev u
sluajevima kada je usluga Paketa rauna povezana s dobijanjem
povoljnijih uslova za Korisnika po drugim proizvodima i uslugama koje
banka nudi. (npr.povoljnija kamata za kredit i/ili depozit i/ili
prekoraenje po raunu). Ukoliko Korisnik insistira na zatvaranju
Paketa rauna ili svojevoljno prestane da koristi istu uslugu, Banka
ima pravo da mu ukine povoljnije uslove koje je dobio kao korisnik
bankarske usluge koji ima Paket rauna u Banci.
Takoe Korisnik je obavezan prije nego to podnese zahtijev za
gaenje rauna da prethodno izmiri sve obaveze prema Banci koje
proistiu iz Ugovora o Paketu rauna.
Gaenje rauna koji je sastavni dio usluge Paketa rauna se vri na
pismeni zahtijev korisnika, uz konaan obraun i pripis kamate od
dana posljednjeg obrauna do dana gaenja. Korisnik rauna ima
pravo na besplatno gaenje usluge po Paketu rauna.
Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu


kredita i pravo banke na naknadu kao i visinu
te naknade
16. Pravo korisnika da u toku procijene njegove
kreditne
sposobnosti
besplatno
dobije
obavjetenje o rezultatima uvida u baze
podataka
17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju
nacrta ugovora, izuzev ako banka u vrijeme
podnoenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne
eli zasnovati odnos sa korisnikom u
konkretnom pravnom poslu

18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u


pregovarakoj fazi

19. Uslove polaganja novanog depozita kod


banke, ako je to uslov za odobravanje kredita,
kao i mogunost i uslove prebijanja kredita i
depozita

20. Mogunost za provjeru i uvid u stanje na


raunu

Kod ove vrste usluge ne vri se provjera kreditne sposobnosti


Korisnika.
Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora radi
razmatranja izvan prostorija banke u periodu do 30 dana od momenta
predaje nacrta ugovora tj. ponude.

Ukoliko se otvaranje Paketa rauna vri na osnovu date ponude


Banke,a prije potpisivanja ugovora o Paketu rauna, ista obavezuje
Banku u periodu od 30 dana od dana uruivanja ponude Korisniku.
Ne primjenjuje se na ovoj vrsti usluge

Banka je u obavezi dostavljati Korisniku redovan izvjetaj o svim


promjenama na raunu u okviru Paketa rauna u odredjenom
vremenskom periodu odnosno mjeseno.
Redovan izvjetaj o svim promjenama Korisnik moe da dobije:

na alteru banke - na lini zahtijev stranke ,

e-mailom, na definisanu i datu e-mail adresu korisnika potom,

putem usluge SMS info servis ( putem ove usluge Korisniku


dobija informaciju samo o posljednjih 5 transakcija),

21. Ostale informacije o proizvodu

mini izvod na bankomatu,


na infoterminalu u prostorijama Banke

Banka posebno tarifira uslugu dostavljanja izvjestaja Korisniku u


zavisnosti od kanala komunikacije i to kako slijedi:

Izvod po raunu na zahtijev Korisnika na alteru-0.00 KM.

Izvod po raunu putem e-maila 0.00 KM

Dostave izvoda potom na kunu adresu- 2.00 KM.

Mini izvod putem SMS info servis 0.00 KM ( Korisnik inicira ovu
uslugu slanjem poruke IZV sa svog mobilnog telefona na
telefonski broj SMS info servisa Banke 091 11 61 01

Mini izvod na bankomatu (posljednjih 10 promjena po raunu)0.50 KM


Sve ostale informacije o proizvodu date su u Optim uslovima
poslovanja Banke i Optim uslovima korienja iji je ovaj informacioni
list sastavni dio.

Datum primjene dokumenta od 18.07.2016. godine