You are on page 1of 4

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

UNIT KURIKULUM
PANITIA : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)
(S)KEKUATAN:

(W)KELEMAHAN:

S1- Terdapat seorang guru yang merupakan guru


opsyen bagi
subjek PJPK dan guru bukan opsyen yang
berpengalaman.
S2- Majoriti guru mempunyai budaya positif dalam
PJPK.
S3- Kemudahan peralatan dan kawasan aktiviti PdP
yang baik.
S4- Sumber kewangan yang diperlukan untuk aktiviti
pdp PJK
disalurkan untuk mengadakan pelbagai aktiviti.

W1- Terdapat guru bukan opsyen mengajar subjek PJPK.


W2- Guru tidak dapat menjalankan pengajaran kemahiran
sukan
Mengikut tajuk/silibus kerana kekurangan
peralatan.
W3- Pelajar kurang berminat dengan aktiviti atau
permainan lain selain dari bola sepak dan badminton.
W4- Pelajar tidak mementingkan subjek PJPK kerana
bukan subjek
peperiksaan.
W5Tahap
pencapaian
subjek
PJPK
kurang
memberangsangkan.
(analisis peratusan masih kurang baik) kerana
pelajar tidak mahu
belajar dengan betul.

(O)PELUANG:

(C)CABARAN/ (T) THREAT:

O1- Kerjasama yang diberikan oleh segelintir guru


untuk
mengajar PJK.
O2- Modul 1murid 1sukan menjadi satu bahan rujukan
bagi
mempelbagaikan aktiviti PdP PJK.

C1- Modul pembelajaran menggunakan sukatan yang


banyak
C2- Tahap keupayaan murid berbeza.
C3- Kerjasama daripada pelajar untuk melengkapkan dan
melaksanakan PBS.
C4- Mengadakan pelbagai program untuk meningkatkan
mutu PdP PJK.
C5- Menjalankan bengkel pendedahan kemahiran asas
tentang permainan dan sukan kepada guru.

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2019

UNIT KURIKULUM
PANITIA : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)

TERAS
STRATEGIK
Meningkatkan
tahap
pembelajaran
pelajar

Guru bukan
opsyen
mengajar PJPK
dan kurang
kemahiran
asas.

ISU-ISU
STRATEGIK
Pencapaian
pembelajaran
pelajar masih
rendah.

STRATEGI
Meningkatkan
keberhasilan
kemahiran dan
kemampuan pelajar
dari segi kualiti dan
kuantiti.

PELAN
TINDAKAN/OBJEKTIF

KPI

Meningkatkan Tahap
Kemahiran pelajar

Peratus pelajar
mempraktikkan gaya
hidup aktif dan tahap
kesihatan semakin
meningkat
(berdasarkan laporan
SEGAK)

Meningkatkan motivasi
belajar pelajar

Peratus pencapaian
peperiksaan dalaman

Penglibatan aktif
pelajar masih
rendah.

Meningkatkan tahap
penguasaan
pencapaian akademik
dan kokurikulum
pelajar.

Meningkatkan kualiti hasil


kerja pelajar melalui latihan
amali dan teori.

Bilangan pelajar yang


menguasai pencapaian
dalam bidang akademik
dan kokurikulum

Tahap penguasaan
teori kemahiran

Menyediakan latihan
dan kursus kepada
guru bagi
meningkatkan kualiti
guru.

Meningkatkan tahap
penguasaan teori dan
kemahiran asas sukan dan
permainan.

Guru
mahir
mengendalikan
praktikal
kemahiran
bagi
meningkatkan
tahap penguasaan.

Asas permainan
kurang memuaskan

SASARAN
TOV

2016

2017

2018

PELAN TAKTIKAL (2016 2019)

UNIT KURIKULUM
PANITIA : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)
Bil
.

Program

1.

WE EXPERT

2.

MOH KAUT A

3.

SEGAK BERGAYA

4.

SIFAR OBESITI

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumb
er

TOV

ETR

Indikator
Pencapaia
n
Guru mahir
mengendali
kan
praktikal
kemahiran
Peratus
Penglibatan
Murid

Meningkatkan
kualiti PdP guru
PJPK
Guru yakin dan
berkebolehan
Meningkatkan gaya
pembelajaran
pelajar.

Ketua Panitia
Guru PJPK

Mac, Mei,
Ogos

RM
300.00/
Panitia
PJPK

70%
Penglibat
an Guru

85%
Penglibat
an Guru

Ketua Panitia
Guru PJPK

Mac, April,
Mei, Ogos

RM
150.00/
Panitia
PJPK

60%
Penglibat
an Murid

80%
Penglibat
an Murid

Meningkatkan
tahap kecergasan
para pelajar.

Ketua Panitia
PJPK
Guru PJPK

Fasa I :
Bulan Mac
2016

80%
Mencapa
i target

90%
mencapa
i target

Ketua Panitia
Guru PJPK

Fasa II :
Bulan Ogos
2016
Mac dan
Ogos

Menyelesaik
an data
SEGAK pada
tarikh yang
ditetapkan.

26 %
jumlah
pelajar
obesiti

6%

Penglibatan
pelajar yang
mempunyai
tahap BMI
berisiko
berat badan
& Obesiti

Mendedahkan
pelajar kepada
kepentingan
menjaga kesihatan
Mengurangkan
tahap obesiti para

RM
100.00/
Panitia
PJPK

pelajar
obesiti

pelajar

5.

SEJUTA
LANGKAH/SENAM
SENI

Meningkatkan
penglibatan pelajar
dalam aktiviti
sokongan dan
sampingan

Ketua Panitia
Guru PJPK

Oktober

RM
200.00/
Panitia
PJPK

80%
Penglibat
an
pelajar

PERANCANGAN OPERASI

UNIT KURIKULUM
PANITIA : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)

90%
Penglibat
an
pelajar

Peratus
Penglibatan
Pelajar