You are on page 1of 10

l U U l

U UU

PGT History
Guide

U UU
U U
U U U

U U UU
U U UU mU C-21 & C-22, UU-z~, U-wvxv

U SU wvz
ISBN : 978-93-85041-28-0
` x/z

S U U U U U U
, , U U
U

U U U U
U M U , UU, ,
UZU SU, U, , U
U U

U UU U
U

dsUnzh;@uoksn; fo|ky; ih-th-Vh- bfrgkl


fl flSv.
w.
x.
4$
z.
{.
|.
}.
~.
v.
vv.
vw.
vx.
vy.
vz.
v{.

v|.
v}. S
v~.

w.
wv.
ww. l
wx.
wy.
 -v
 -w
 -x
 -y
 -z
 -{
 -|
 -}
 -~
 -v
 -vv
 -vw
 -vx
 -vy
 -vz
 -v{

dsUnzh; fo|ky; laxBu izoDrk HkrhZ ijh{kk]


2013 dk gy iz'u&i=
6-12
uoksn; fo|ky; lfefr (ihthVh) ijh{kk]
2014 dk gy iz'u&i=
13-19

20-25
v{ 26-28
h
29-37

38-42

43-51

52-58
S |

59-77

S
78-103
(vxx{-v{y{)104-110

111-142

S 143-166

S
167-175
v}z|
176-185
-
c
186-194
S - v}}z
v~y|
195-225

226-247
3

248-250
251-253
254-255
256-258
259-260
261-263
264-270
271-273
274-296
297-318
319-338
339-357
358-380
381-403
404-420
421-440
441-457
458-476
477-499
500-520
521-536
537-555
556-575
576-600

l lv.
w.

x.

y.

z.
{.
|.

}.
~.
v.
vv.

.
.
. S
.

h
.
.
.
. ,

.
.
. ( )
.

. S
.
.
. , ,
| S
S
vzw{ v|| ( )
. S
.
.
. S
c S
S
S
S
4

vej mtkyk ifCyds'kUl

dsUh;@uoksn; fo|ky; ihthVh bfrgkl

vw. v}z|
.
.
.
.
.
.
.
vx. - c
vy. S v}}z v~y|
vz.
.
.
. M
.


v.
.
.
.
w.
.
.
.
x. S
.
. S
. h
y.
z.
.
.
{.
|.
. l
.
}. v}y v~y~
~. v}y v~y~
5

dsUh; fo|ky; laxBu izoDrk HkrhZ ijh{kk


bfrgkl
12 fnlacj] 2013 dks vk;ksftr
v.

w.

x.

y.

z.

{.

|.

m
?
(A)
(B)
(C) S
(D)

?
(A)
(B)
(C) S
(D)

?
(A)
(B)
(C)
(D)

- ?
v.
w.
x.
y.
(A) v, w x
(B) w, x y
(C) v, x y
(D)
v{ S, v|{z ..
?
(A) m
(B)
(C)
(D)

?
(A)
(B) S
(C)
(D)
L ( )

}.

~.

v.

vv.

vw.

vx.

?
(A) --
(B)
(C)
(D)

,
?
(A)
(B)
(C)
(D)

M ?
(A)
(B)
(C)
(D)
S
?
(A) ..
(B)
(C) ..
(D)

?
(A)
(B)
(C)
(D)

?
(A)
(B)
(C)
(D)

?
(A) S
(B)
(C)

dsUh;@uoksn; fo|ky; ihthVh bfrgkl


(D)

vy.

vz.

v{.

v|.

v}.

v~.

w.

wv.

(A)

U
U U U
(U) U ?
(A) .. U
(B) .U.
(C) .. UM
(D) U
v~xw U U
.........
(A) .. UM
(B) .U. UU
(C) U U
(D) UU

U M U?
(A) U
(B) UU U
(C) U
(D)
U
?
(A) U U
(B) U U
(C) U U U
(D) U
v}z| U U U
?
(A) UU (B) U U
(C) U USU
(D) U
v}}z U UcU U
S/ US
?
(A) vv
(B) }{
(C) ~x
(D) |w
U U
?
(A) U
(B) U UU
(C) U UZU
(D) U U
U U
U
U ?

ww.

wx.

wy.

wz.

w{.

w|.

w}.

vej mtkyk ifCyds'kUl

U U
(B) U
(C) U
(D) U
S U S
U U(A) U
(B)
(C)
(D) M
U S U
U U ?
(A)
(B)
(C) S (D) UU
U U U U
U ?
(A) .U. UU
(B) U
(C) U
(D)
UU U
?
(A) v~v
(B) v~vw
(C) v~wv
(D) v~y|
....... l
U ?
(A)
(B)
(C) U
(D)
U
S ......... ?
(A) U
(B)
(C)
(D)
U
U / U
?
(A) U U
(B) U U
(C) U

vej mtkyk ifCyds'kUl


(D)

w~.

x.

xv.

xw.

xx.

xy.

xz.

x{.

x|.

U
U S ............ .U.
mU
(A) |z
(B) {ww
(C) {{v
(D) |w}
v~w~ U UcU .........
SU
?
(A)
(B)
(C) UU
(D)
U
?
(A) U
(B) U
(C) U
(D) U
U ?
(A) v~x
(B) v~w}
(C) v~wz
(D) v~v~
U U U U U
UU U
U?
(A)
(B) U
(C) U
(D) U
........... U U, U
U
(A) U
(B) SUU
(C)
(D) U
w| U, v~vv U UcU
U U U .......
?
(A)
(B)
(C) U
(D)
U U U ?
(A) U
(B)
(C) UU UM
(D) U
S
UU U U ......... U
U?
(A) vz
(B) x

(C)

x}.

x~.

y.

yv.

yw.

yx.

yy.

yz.

dsUh;@uoksn; fo|ky; ihthVh bfrgkl

xv
(D) w
UU ............
(A)
(B) US
(C)
(D)
U U l (...)
S ?
(A) U. . Uc
(B) U
(C) U
(D) U
U ........... U
v}}w UUU U
?
(A)
(B) SS
(C) U
(D) l U
.......... S/ U
U
U
(A)
(B)
(C) U UUU
(D) U
v||
SU - U
?
(A) U
(B)
(C) UU
(D) U
U mU
U S ?
(A) x}~
(B) y~
(C) yw~
(D) zz
v}~z ?
(A) U
(B) UU UM
(C) .U. UU (D) U
U l M U
U U
()?
(A) U
(B) U U UU
(C) UU

dsUh;@uoksn; fo|ky; ihthVh bfrgkl


(D)

y{.

y|.

y}.

y~.

z.

zv.

zw.

zx.

U
U-U U .......... U
(A) U U , v}{v
(B) U UU , v~v~
(C) U UU , v~xz
(D) U S , v~y|
v|{x U .......... h UUU
U
(A) U
(B)
(C) S
(D)
v| ........ mU U
U SU
(A) UU
(B)
(C) U
(D)
........... mU
U cU ?
(A) U
(B) UU
(C) U
(D) UUU
v}zy U .
U. U U USU
U ?
(A) UU U
(B) U
(C) U.
(D) MU
U U U S U?
(A)
(B)
(C) UU
(D) U
U U.
mU UU()
?
(A)
(B)
(C) UcU
(D)
U U
M U ?
(A)
(B) UU

(C)

zy.

zz.

z{.

z|.

z}.

z~.

{.

{v.

vej mtkyk ifCyds'kUl

UcUU
(D) U
UcUU S ?
(A)
(B)
(C)
(D)
h , UU
, UU U ?
(A) U
(B)
(C) U
(D) U
U U
?
(A) U
(B) UU
(C) U
(D)
l
U ?
(A) U
(B) U
(C)
(D) U
U U ?
(A) v~wy
(B) v~v~
(C) v~wv
(D) v~vz
UU U U U U
U U U ?
(A) U
(B)
(C)
(D) UU
U U UU h
?
(A)
(B) U
(C) U
(D)
U U U
U U U?
(A) U - U - U
(B) U U - U - U
(C) U - U U - U

vej mtkyk ifCyds'kUl


(D)

{w.

{x.

{y.

{z.

{{.

{|.

{}.

{~.

(A)

U - U - U
h U
U ?
(A) U U
(B) h
(C) U h
(D) U U
U S U U S U?
(A) U
(B) U
(C)
(D) UU
U U
UU ?
(A) c U
(B) UUUU U U
(C)
(D) UU
h vz{z U
?
(A) U U
(B) h
(C) U U
(D) U h
U UU
?
(A) U U
(B) U U
(C) U
(D) U
U U mU vx|x
S U U S U?
(A) UU
(B)
(C) U
(D) U
U L ?
(A) U
(B)
(C)
(D) U
U ......... U v~w U USU

|.

|v.

|w.

|x.

|y.

|z.

|{.

||.

10

dsUh;@uoksn; fo|ky; ihthVh bfrgkl

M
(B) U
(C)
(D) U
UU ..........
U
(A)
(B) U
(C) S
(D) S
U .............
(A)
(B) UU
(C) U
(D)
U S ?
(A)
(B)
(C) U
(D) U U
UU UM m-
U U, ........... UU U
(A) . U. U
(B) U
(C) SU
(D) U

U U U?
(A) S U UU
(B) ,
(C) h S
(D) U U
............ U U
S U
(A) h
(B) U h
(C) U U
(D) UU h
UU h .......... .U. U
(A) vzw{
(B) vz|{
(C) v{z
(D) v{{
U U
U ?
(A) UU
(B) U