You are on page 1of 5
Hé (pounce eee 16 M1 1h ‘Warszawa, dnia AO listopada 2016 r. MINISTER SRODOWISKA DZS-1V.465.133.2016.AB DECYZJA Deiatajgc na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2, art. 20 ust. 1 sstany x dia 3 pagdgjemilea 2008 r. 0 ndastgnianin informa o iradonisko i jegoochrouie, ude spotecreistua w ochronie srodawiska i orenach addziatywania na sradawisko (Da. U. 2 2016 r., poz. 353 ze 2m), zwane} dale} ustawa oos”, w zwviazku 2 art, 4 ust. 2 tiret deugie i treecie oraz, art. 4 ust. 3 rogporgadenia (IVE) nr 1049/2001 Parlamentu Exrepsiskieg i Rady x dia 30 maja 2001 1. sw sprawie publicgrego dostipn do dokzumentiw Parlamenin Exrapejshiege, Rady i Konig oraz w 2wigaku z art 104 i art, 107 ustawy 2 dnia 14 caerwea 1960 1. Kodeks postgpavenia adminisracyingo (Dz. U. % 2016 ©, poz. 23 ze 2m), zwanej dale} ,k.p.2.”, po rozpoznaniu wnioska Stowarzyszenia wSieé Obywatelska Watchdog — Polska” (KRS; 0000181348; NIP: 5262842872) w_ praedmiocie udostepaienia informacji o Srodowisku i jego ochronic odmawiam udostgpnienia informacji 0 Srodowisku i jego ochronie we wnioskowanym zakresie, Uzasadnienie Pan Szymon Osowshi i Pani Katarzyna Batko-Tolué Czlonkowie Zarzadu reprezentujacy Stowarzyszenie Sicé Obywatelska — Watchdog Polska (dalej takze Wrioskodawca, Stowarzyszenie) wystapili do Ministra Stodowiska z wnioskiem o udostepnienie informaqji w postaci odpowiedzi Ministra Srodowiska na zarzuty formalne Komisji Europejshie]_w sprawie wiekszenia pozyskania drewna oa obszarze Puszczy Bialowieskic| — postepowanie w sprawie potencjainego nacuszenia dyrektywy Rady 92/43/EWG z.dnia 21 maja 1992 ¢, w sprawie ochrony siedlisk prayrodnicaych oraz duikiej fauny i flory oraz dysckeywy 2009/147/ WE Paciamenta Buropejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony daikiego practwa. Informacje, o ktdrych udostepnienie wystapil Waioskodawea maja chacakter informacji publiczne) Jedaakic astawa = dnia 6 wreginia 2001 +. 0 dostepie do informagi publicgny (Dz. U. 2 2015 x. poz. 2058 ze zm.) ‘wart. 1 ust. 2 stanowi, 2 jej przepisy nie naruszaja przepiséw innych ustaw okreslajacych odmienne zasady i tryb dostepu do informacji bedacych informacjami publicznymi, Informacje aadane przez Wnioskodawce dotyeza elementéw srodowiska, a zatem stanowia informacje 0 Srodowisku i jego ochronie, 2podnie 2 art. 9 ust. 1 ustawy 008. Wobee powyészego, do rozpatrzenia niniejszego wniosku naleiy zastosowaé praepisy uustawy 008, stanowiace pracpisy szczegdlne w odnicsicniu do ustawy o dostepic do informacji publicane}. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy oo§, udostepnianiu podlegaja informacje dotycaqce srodkéw, takich jak Sodki administracyjne w sprawic ochrony érodowiska, a take dziatas wplywajgeych lub mogacych wplynaé ‘na clementy Srodowiska (takie jak powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz.i obszary natucalne, w tym bagna, obszary nadmocskie i morskic, « take rosliny, awierzetai grayby oraz inne elementy t6inotodnosci biologicanc), w tym oxganizmy genetycznie zmodyfikowane) oraz na emisje j zaniecuyszczenia (ktére wplywaja lub moga wplynaé na ww. elementy srodowiska), jak rowniez grodkow i dzintad, ktdre maja na celu ochrong tych clementéw. Dokument, o ktétego udastepnienie wnosi Wnioskodawca, jest pismem Ministra Srodowiska, przygotowanym z upowsinienia Komitem do Spraw Europejskich w imieniu Reqdu RP, jako odpowieds 1a 2arzuty formalne Komisji Buropeiskie| wystosowane w trybie art, 258 ‘Traktata o funkcjonowaaiu Unii Europejshiej (,TFUE"). Zarauty formalne dotyczyly potencjalnic nieprawidlowego wdraienia zobowigzad wynikajacych x dyrektywy Rady 92/43/EWG 2 dnia 21 maja 1992 x w sprawie ochrony sicdlisk przyrodnicaych oraz dzikie} fauny i flory (,dyrektywy sicdliskowe/”) oraz dyrektywy 2009/147/WE. Parlamenta Buropejskiego i Rady 2 dnia 30 listopada 2009 r, w sprawie ochrony dzikiego practwa Gadyrektywy ptasiej”) na obszarze SCI i SPA PLC200004 Puszcza Bialowieska. W zwigzku 2 powyisaym uznaé naledy, Ze pismo to spelnia praestanki okteslone w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy oo, kwalfikujace ww. dokument jako Srodek administracyjay, a tym samym co do zasady sq to informacje podlegsjace udostepnicaiu. Jedaakée prawo do informacii o srodowisku i jego ochronie nie jest absolutne i doznaje ograniczes. Wyjatki od zasady udostepaiania informagi 0 Srodowisku reguluje art. 16 ust. 1 ustawy oof. ‘2godnie x pkt 2 praywolywanego ustepu, organ administracji nie udostepnia informacji o srodowisku i jego ochronie, jeeli informacje dotycza spraw objetych toczacym sie postepowaniem sqdowym, dyscyplinamym lub karnym, jezeli udostepaienie informacji mogloby zaklécié pracbieg postepowania. Pismo Ministra Srodowiska zostato skierowane w ramach postepowania w odpowiedzi na zarzuty formalne ~ wezwanie do usunigcin uchybienia ~ Komisji Buropejskiej. Postepowanie prowadzone na podstawie art, 258 TFUB zdanie pierwsze jest w istocie fazq administracyina postepowania sadowego preed ‘Trybunalem Sprawiedliwosci Unii Buropejskiej, w ktérym stronami sq Komisja Buropejska oraz pafstwo czlonkowskie. Etapy zarnutéw formalaych, uzasadnionej opinii orxz odpowiedzi paiistwa czlonkowskiego maja na cel rozwinzanie sprawy naruszenia prawa Unii Europejskiej przed skierowaniem spor do Trybunalu, Skierowanie skargi do Trybunalu 2godnie z art. 258 TFUE zdanie drugie powoduje wszczecie sprawy sadowe| sensu stricto, natomiast skarga nie mode wykraceaé poza zakres fuzy administracyjne] tego postepowania, Trybunal bada tozsamosé skatgi z zarzutami formalnymi i wzasadniona opinia, A zatem uznaé naleiy, iz zarmuty formalne i odpowied’ na nie sq dokumentsmi opracowanymi w ramach postepowania sqdowego sensu largo. ‘Tutejszy organ wyrada stanowisko, Ze ujawnienie odpowied2i paristwa cztonkowskiego na zarauty formalne mogtoby naruszyé pracbieg tego postepowania, poniewsi jedyaymi stronami tego postepowania sa, zgodnie zat 258 TFUE, Komisja Buropejska i padistwo cztonkowskie, migdzy ktérymi toczy sie dialog majacy na celu usunigcie potencjalnego naruszenia prawa Unii Europejskiej. Dostep podmiotw trzecich do dokumentéw w tamach tego postepowania utrudnilby ten dialog, méglby podwaiyé ugodowe rozstraygnigcie sporu oraz niekorzystnie wplynaé na postepowanic stron, tym bardzie), ae sprawa gospodatki legac} na obszarze Puszczy Bialowicskic} znajduje sig w centrum zainteresowania mediw zatéwno polskich, jak i zagranicanych. Udostepnienie pism wymienianych w ramach tego postepowanin przez, jedina ze stron (odwolujacych sig bezposrednio do treéci pism drugic} strony) byloby sprzecane x zasada lojalne] wspélpracy, zawartej w art. 4 Teaktatu 0 Unii Europejski Nulety takie agodzié sig 2 argumentami Komisji Europejskic| przedstawionymi w analogicane} sprawie C514/11 P i C-605/11 P's w zamach postepowania w sprewie uchybienia powinna panowsé atmosfera waajemnego zaufinia pomigdzy Komisjq i zainteresowanymi paiistwami czlonkowskimi, tak aby pozwolié im na wszcaecie procedury negocjacyjne| i osiagnigcie kompromisa w cela polubownego rozstzzygniecia sporn bez potzzeby wszczynania postepowania przed Trybunalem. W sprawie Puszczy Bialowieskiej takze procedura negocjacyina migday Komisjq 2 wladzami polskimi jest w toku orz doszlo inajpzawdopodobnic) dojdzie do kilkukrotne| wymiany stanowisk i spotkai w celu jej rozstrzygni¢cia. W ww. sprawie C514/11 P i C-605/11 P Trybunal Sprawiedliwoici Unii Europejskicj stwierdzil, ze postepowanie ww sprawie uchybienia zobowigzaniom patistwa czlonkowskiego jest traktowane jako rodzaj postepowanin, kktére jako takie posiada cechy sprzeciwiajgce sig temu, by istniala w tej dziedzinie pelna przejezyst Ozzecenictwo TSUE potwierdzajace brak zasadnosei udostepaiania dokumentéw w sprawach dotycaacych naruszed prawa UE jest utrwalone i dotyezy nie tylko spraw srodowiskowych, jak chociazby wyrok ww sprawie T-191/99) Biorac powyisze pod uwage nalezy stwierdzi¢ it spelnione zostaly praeslanki warankujgce odmowe dostepu do wnioskowanego dokumentu na podstawie art 16 ust. 1 pkt 2 ustawy oof w awiqzla z art 4 ust 2 tiret daugie i tezecie oraz art. 4 ust. 3 rozporeadzenia (WE) nr 1049/2001 Parlement Europejskiego i Rady z dais 30 maja 2001 r. w sprawie publicanego dostepu do dokumentéw Parlamentu Europejshiego, Rady i Komi, W zakresie wplywu ujawnienia dokument na proces podejmowania decyzji przez instytucje (Komisje Europejska) pozostaja w mocy argumenty przywolane powyée). Ponadlo, trzeba zwrdcié uwage, 4e obecnie postepowanie o naruszenie praws UE nt 2016/2072 nie zostalo zakoriczone. Ostatnim pismem W sprawie byla bedaca przedmiotem wniosku odpowied# Ministra Srodowiska na zaczuty formalne. Na obecnym etapie Komisja Europejsia mote podjac decyzje 0 zaakceptowanin wyjasnies strony polskie) i zamknigciu postepowania albo o odrzuceniu wyjasnies j praekazaniu Raxdowi RP uzasadnione} opin Wobec tego udostepnieaic pisma Ministea Scodowiska mogloby wywolaé naciski opinii publicane] na Komisje Europejska w cela podjgcia okreslonej decyzji. Takin naciskom mogliby podlegaé zaréwno Komisarze, ktérzy podejmuja ostateczna decyzi¢ w sprawie, jak i pricownicy Dyrekeji Generalae} Srodowisko (DG ENVI’) orz Sluzb Prawnych Komisji Europejskie), kté:zy opracowyja i opininja okumenty przyjmowane przez Komisje. Pracownicy DG ENVI omz Sluzb Prownych Komisji ‘w szczegélay sposdb powinni zachowaé neutralnosé pogladows, podczas wykonywania obowigzkow sluzbowych, tymezasem aie zawsze tak jest, aa co Minister Stodowiska zwrécil uwage w odpowiedzi ‘ma zarzuty formalne w pracdmiotowe| sprawie. W oxzecanictwie Trybunalu Sprawiedliwoéci Unii Europejskie| istnigje domaiemanie, Ze ujawnienie takiego dokument» naruszaloby cele prowsdzonego przez Komisje Europejska postepowania. Pzzykladowo ‘Teybunel w ww. sprawie C-514/11 P i C-605/11 Pt stwierdzil, ze ujawnienie dokumentéw dotycaacych ostepowania w sprawie uchybienia zobowiqzaniom patistwa czlonkowskiego na etapie poprzedzajacym ‘wniesienie skarpi moze zmieni¢ charakter tego postepowania ornz jego przebieg, i Ze tym samym ujewnienie zagrdaloby zasadniczo ochronie celéw czyanoéci dochodzeniowej w rozumieniu art. 4 ust. 2 tiret traecie rozporzadzenia ne 1049/2001. Wyrok TSUE z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie C-514/11 P i C-605/11 P, par. 20, 2 Wyrok TSUE w sprawie C-S14/11 P i C-605/11 P, par. 55, 2 Wyrok TSUE z dia 11 grudais 2001 r. w sprawie T-191/99, par. 68-69 4 Wyrok TSUE w sprawie C-514/11 P i C-605/L1 P, par. 65, 70 3 Za ujawnieniem dolumentu nie przemawis aadsaedny interes publiczny z kilku powodéw: po pierwsze z pisma Ministea Srodowiska do Komisji Europejskie} nie wynikaja zadne prawa i obowigzki dia osb trzecich, w szczegélnosci dla obywateli czy organizacji pozarzadowych. Prawa i obowigaki dla nich wynilksja jedynie 2 obowigzujacych i opublikowanych przepiséw prawa, natomiast korespondencia miedzy Ministrem Srodowiska a Komisjq Europejska dotyczy roznic w interpretacji dyrektyw siedliskowej i ptasiej pray ich stosowaniu, Po drugje, dokument ten nie 2awiera nawet Zadnych zobowiszati politycanych Raeczypospolite} Polskie] wobec Komisji Europejskiej, jedynie odpowiedzi na jej zaraury. Po uzecie, Trybunal Sprawiedliwosci UES stwicrdzil, ze zasada pezcjrzystosci nie posiada seczegdlne) wagi, ktéra moglaby preewaiyé nad wagledami uzasadniajgcymi odmowe vjawnieniz dokumentow dotyezacych postepowania natuszeniowego. Po cawarte wresacie, wnioskodawey nie wylsazali istnienia takiego nndezednego interesu publicznego. Konkludyjae, tutejszy organ, odmawinjge dostepu do odpowiedsi RP na zarauty formalne Komisji Europejskiej w sprawie zwiekszenia pozyskania drewna na obszarze Puszczy Bialowieskiej aa podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy oo, w zwigzku z art. 4ust. 2 tiret drugiei tzecie oraz art. 4 ust: 3 zozporzadzenia (WE) ne 1049/2001 wykazal zaréwno fakt, iz wnioskowane dane dotycza toczacego sig postepowania sadowego, jak réwniez udowodnil, ze ich ujawnienie do publiczne} widomosei przed zakoviczeniem postepowania mogloby zakkéci¢ jego przebieg, co ozaaczn, ze spelnione zostaly przestanki obligujace organ do odmowy udostepnienia informacji o érodowisku i jego ochronie we wnioskowanym zakresie. ‘Wobec powyészego orzeczono jak w sentencj Ouzymuja po) 4, Pan Szymon Osowski, Pani Katarzyna Batko-Tolué, Czlonkowie Zarzdu, Stowarzyszenie Sieé Obywatelska — Watchdog Polska, ul. Usypiskowa 22/2, 02-605 Warszawa 2 Ala 5 Wyrok TSUE w sprawie C-$14/11 P i C-605/11 P, par 93 4 OdZ ANODAIOd Th Abe ia enarsrsih F260, 9/25 ot SIN! ‘ys iNOGORG OALEUELEININ “v's byspog WNVMEOd Wada

You might also like