Johanna Lindsey
ΑΙΧΜΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ ΜΟΥ
Μετάφραση: Σοφία Τάπα
Εκδόσ εις Εlx is

Τίτλ ος πρωτοτύπου: Prisoner Of My Desire
© johanna lindsey , 1 991 ● © Για την ελ λ ην ική
γ λ ώσ σ α σ ε όλ ο τον κόσ μο: Eκδόσ εις Elx is, 201 4 ●
Οι εκδόσ εις Elx is αποτελ ούν σ ήμα των Εκδόσ εων
Δ ιόπτρα ● Eκδίδεται κατόπιν σ υμφων ίας με την
HarperCollinsPublishers.
ISBN: 97 8-61 8-81 388-1 -0
Ηλ εκτρον ική εκδοσ η: Ιούλ ιος 201 4
Μετάφρασ η:Σοφία Τάπα ● Επιμέλ εια – διόρθωσ η:
Βίκυ Κατσ αρού ● Ηλ εκτρον ική σ ελ ιδοποίησ η:
Ελ έν η Οικον όμου ● Σχ εδιασ μός εξωφύλ λ ου:
Γιώργ ος Παν αρετάκης
Απαγ ορεύεται η αν απαραγ ωγ ή ή αν ατύπωσ η
μέρους ή του σ υν όλ ου του βιβλ ίου, σ ε
οποιαδήποτε μορφή, χ ωρίς την έγ γ ραφη άδεια του
εκδότη.
Εκδόσ εις Εlx is ● Αγ . Παρασ κευής 40, 1 21 32
Περισ τέρι ● Τηλ .: 21 0 380 52 28, Fax : 21 0 330 04
39 ● info@elx isbooks.gr

«Ποιος είπε ότι το ερωτικό μυθισ τόρημα έχ ει
πεθάν ει; Δ εν πρόκειται ποτέ ν α χ άσ ει τη γ οητεία
του όσ ο η Johanna Lindsey μπορεί ν α γ ράφει
ισ τορικά ρομάν τζα… Η Lindsey είν αι δεξιοτέχ ν ισ σ α
του
είδους
της·
ξέρει
να
δημιουργ εί
φαν τασ ιώσ εις… Θέλ ετε ρομάν τζο – το έχ ετε!»
Inside Books

«Υ ψ ηλ ού επιπέδου ψ υχ αγ ωγ ία… Η γ οητεία και η
μαγ εία των χ αρακτήρων της είν αι μεταδοτική»
Publishers Weekly

«Καταλ αβαίν ει τις κρυφές φαν τασ ιώσ εις των
γ υν αικών … Η Johanna Lindsey δημιουργ εί
παραμυθέν ιες ισ τορίες που γ ίν ον ται πραγ ματικές»
Romantic Times
«Εξαιρετικό ρομάν τζο»
New Y ork Daily New s

«Οι ισ τορίες της δεν με απογ οητεύουν ποτέ…
Έχ ουν σ ταθερά υψ ηλ ό επίπεδο ποιότητας»

Affaire de Coeur

«Δ υν αμικοί χ αρακτήρες, αν τίθετα περιβάλ λ ον τα κι
έν τον ες σ υγ κρούσ εις της καρδιάς… Η Johanna
Lindsey αν αμφισ βήτητα έχ ει το χ άρισ μα σ τα
ισ τορικά ρομάν τζα».
New port New s Daily Press

Κεφάλ αιο 1
Αγ γ λ ία, 1 1 52

Η λ αίδη ήταν μικροκαμωμέν η κι εύθραυσ τη, αλ λ ά ο
ψ ηλ ός ιππότης που είχ ε μπροσ τά της την έκαν ε ν α
δείχ ν ει ακόμα πιο αν ίσ χ υρη. Το ξαν θό της κεφάλ ι
δεν έφταν ε πάν ω από τους φαρδιούς του ώμους. Κι
όταν η αν οιχ τή παλ άμη του προσ γ ειώθηκε σ το
μάγ ουλ ό της, το λ επτεπίλ επτο κορμί της τιν άχ τηκε
σ το πλ άι από τη δύν αμη του χ ασ τουκιού. Θα είχ ε
σ ωριασ τεί σ το πάτωμα, αν δεν τη βασ τούσ αν . Και
πράγ ματι τη βασ τούσ αν · δύο από τους οπλ ίτες
του ιππότη. Στέκον ταν αρκετά πιο πίσ ω της και της
είχ αν σ τρίψ ει τα χ έρια τόσ ο όσ ο χ ρειαζόταν γ ια ν α
τη σ πρώξουν μπροσ τά και ν α μη δεχ τούν οι ίδιοι
το χ τύπημα που προοριζόταν γ ια εκείν η. Κι αυτό
ήταν που την κράτησ ε όρθια εν ώ καν ον ικά θα
έπρεπε ν α είχ ε πέσ ει, αυτό την κράτησ ε σ τη θέσ η
της ώσ τε ν α δεχ τεί άλ λ ο έν α χ τύπημα και ύσ τερα κι
άλ λ ο.
Από την άλ λ η άκρη της μικρής αίθουσ ας, η
Ροβίν α Μπελ έμ παρακολ ουθούσ ε. Κι εκείν η την
κρατούσ αν γ ερά δύο οπλ ίτες, οι ίδιοι που την

είχ αν σ ύρει με τη βία σ ’ αυτή την αίθουσ α γ ια ν α δει
με τα ίδια της τα μάτια την κτην ωδία του
ετεροθαλ ούς αδελ φού της. Αίμα σ τάλ αζε σ το
κέν τρο του πιγ ουν ιού της καθώς δάγ κων ε τα χ είλ η
της γ ια ν α μην ουρλ ιάξειΤα δάκρυα έτρεχ αν ποτάμι
σ τα κάτωχ ρα μάγ ουλ ά της. Την
ίδια δεν την είχ αν χ τυπήσ ει. Κατά πάσ α
πιθαν ότητα όμως, έπειτα απ’ αυτή την επίδειξη που
της έκαν ε ο ετεροθαλ ής αδελ φός της γ ια ν α την
πείσ ει ότι σ οβαρολ ογ ούσ ε, θα ερχ όταν και η δική
της σ ειρά αν δεν υπέκυπτε σ τις επιθυμίες του.
Αλ λ ά όσ ο εκείν ος κατάφερν ε ν α διατηρεί την
υπομον ή του, δεν ήθελ ε ν α τη σ ημαδέψ ει με
μελ αν ιές που θα προκαλ ούσ αν σ χ όλ ια σ το γ άμο
της.
Όμως ο Γκίλ μπερτ Ντιάμπρε δεν είχ ε παρόμοιους
εν δοιασ μούς γ ια τη μητριά του. Η λ αίδη Αν
Μπελ έμ –Αν Ντιάμπρε πια και γ ι’ άλ λ η μία φορά
χ ήρα τώρα που ο πατέρας του Γκίλ μπερτ ήταν
ν εκρός– δεν του χ ρησ ίμευε σ ε τίποτα, παρά μόν ο
ως όμηρος προκειμέν ου ν α χ ειραγ ωγ ήσ ει τη
Ροβίν α. Και ήταν ελ άχ ισ τα τα πράγ ματα που δεν θα
έκαν ε η Ροβίν α γ ια χ άρη της μητέρας της. Αλ λ ά
αυτό που ήθελ ε από εκείν η ο Γκίλ μπερτ αυτή τη
φορά…

Η Αν σ τράφηκε και κοίταξε την κόρη της. Τα
μάγ ουλ ά της ήταν κατακόκκιν α από τ’
αποτυπώματα της βαριάς παλ άμης του Γκίλ μπερτ
κι όμως δεν είχ ε χ ύσ ει ούτε έν α δάκρυ, δεν είχ ε
βγ άλ ει την παραμικρή κραυγ ή. Η έκφρασ η του
προσ ώπου της, τόσ ο εύγ λ ωττη, προξέν ησ ε
περισ σ ότερα δάκρυα σ τη Ροβίν α. Το μήν υμα ήταν
σ αφές, Συμβαίν ει τόσο συχ ν ά, που πια δεν
σημαίν ει τίποτα γ ια μέν α. Μη δίν εις σημασία, κόρη
μου. Μη δώσεις σ’ αυτόν το λ εχ ρίτη αυτό που
θέλ ει.
Η Ροβίν α δεν ήθελ ε ν α το κάν ει. Ο λ όρδος
Γκον τγ ουάιν Λάιον ς, ο άν τρας που είχ ε βρει ο
Γκίλ μπερτ γ ια ν α την παν τρέψ ει, ήταν τόσ ο
μεγ άλ ος που θα μπορούσ ε ν α είν αι παππούς της.
Στην πραγ ματικότητα, προπάππους της. Χώρια
που η μητέρα της είχ ε επιβεβαιώσ ει τις φήμες που
κυκλ οφορούσ αν γ ια τον ηλ ικιωμέν ο λ όρδο, όταν ο
Γκίλ μπερτ απαίτησ ε από την Αν ν α πείσ ει τη
Ροβίν α ν α σ υμμορφωθεί με τις επιθυμίες του.
«Γν ωρίζω τον Λάιον ς και δεν είν αι άξιος γ ια μια
κλ ηρον όμο του διαμετρήματος της Ροβίν α. Ακόμα
κι αν η ηλ ικία του δεν ήταν πρόβλ ημα, αυτός ο
άν θρωπος έχ ει σ υν δέσ ει τ’ όν ομά του με σ κάν δαλ α
διασ τροφών . Ποτέ δεν θα εν έκριν α έν αν τέτοιο

γ άμο».
«Είν αι ο μον αδικός που διατίθεται ν α πολ εμήσ ει
γ ια ν α επαν ακτήσ ει τα φέουδά της», είχ ε
επισ ημάν ει ο Γκίλ μπερτ.
«Φέουδα που έχ ασ ε ο πατέρας σ ου από την
απλ ησ τία του».
«Λάθος. Κάθε άν τρας έχ ει δικαίωμα ν α…»
«Να καταπατά την περιουσ ία του γ είτον ά του;»
τον διέκοψ ε η Αν , πν ιγ μέν η από την περιφρόν ησ η
που έν ιωθε γ ια το γ ιο του άν τρα της κι ας μην
έφταν ε ούτε σ το ελ άχ ισ το την περιφρόν ησ η που
είχ ε ν ιώσ ει γ ια τον κτην ώδη πατέρα του. «Να
λ εηλ ατεί και ν α πολ εμά αν υπεράσ πισ τους
αν θρώπους; Να κλ έβει και ν α εξ αν αγ κάζει γ υν αίκες
ν α παν τρευτούν προτού καν θάψ ουν τους
συζύγ ους τους! Τέτοιου είδους δικαιώματα
απέκτησ αν οι άν τρες μόν ο αφότου έγ ιν ε βασ ιλ ιάς
αυτό το αν θρωπάριο, ο Στέφαν ος».
Ο Γκίλ μπερτ είχ ε γ ίν ει πράγ ματι κατακόκκιν ος,
μα περισ σ ότερο από θυμό παρά από ν τροπή γ ια
ό,τι είχ ε κάν ει ο πατέρας του σ την Αν . Η αλ ήθεια
ήταν πως ο Γκίλ μπερτ ήταν γ έν ν ημα της εποχ ής
του. Ήταν μόν ο οχ τώ χ ρόν ων όταν ο Στέφαν ος
είχ ε κλ έψ ει το σ τέμμα από τη Ματθίλ δη μετά το
θάν ατο του Ερρίκου, του γ έρου βασ ιλ ιά. Τότε το

βασ ίλ ειο είχ ε διχ ασ τεί· οι μισ οί βαρόν οι αρν ούν ταν
ν α δεχ τούν μια γ υν αίκα ως ηγ εμόν α τους και οι
άλ λ οι μισ οί δεσ μεύον ταν από τον όρκο πίσ της που
είχ αν δώσ ει σ τη Ματθίλ δη και τώρα σ το γ ιο της,
τον Ερρίκο της Ακουιταν ίας. Ο Ούγ κο Ντιάμπρε
ήταν έν ας από τους βαρόν ους που είχ αν ορκισ τεί
πίσ τη σ τον Στέφαν ο. Θεώρησ ε
λ οιπόν σ ωσ τό και δίκαιο ν α σ κοτώσ ει τον πατέρα
της Ροβίν α, που ήταν βασ άλ ος 1 –αν ώτερος
ευν οούμεν ος υποτελ ής– του Ερρίκου, και κατόπιν
ν α εξαν αγ κάσ ει τη χ ήρα του Γουόλ τερ Μπελ έμ ν α
τον παν τρευτεί. Μ’ αυτόν το γ άμο εξασ φάλ ισ ε τον
έλ εγ χ ο όλ ων των εδαφών που είχ ε σ την κατοχ ή
του ο Γουόλ τερ, τα οποία κλ ηρον όμησ ε ως
μον αχ οπαίδι του η Ροβίν α, καθώς και τα προικώα
εδάφη της Αν . Ούτε η Αν ούτε η Ροβίν α είχ αν καμία
βοήθεια απέν αν τι σ ’ αυτή την αδικία και σ ίγ ουρα
όχ ι από έν α βασ ιλ ιά που είχ ε βυθίσ ει το βασ ίλ ειο
σ την αν αρχ ία.
Αν τίθετα από τον πατέρα του, που ήταν φύσ ει
μοχ θηρός εκτός από κτην ώδης, ο Γκίλ μπερτ
έμοιαζε με τους περισ σ ότερους άν τρες της εποχ ής
του· όταν χ ρειαζόταν ήταν ευσ εβής, όταν δεν
χ ρειαζόταν γ ιν όταν αν άγ ωγ ος και είχ ε βάλ ει σ τόχ ο
ν α γ εμίσ ει τα σ εν τούκια του με τους καρπούς από

το μόχ θο των άλ λ ων . Επειδή όμως επί δεκαεπτά
χ ρόν ια είχ ε ζήσ ει μέσ α σ την αν αρχ ία, η τακτική του
δεν διέφερε σ ε τίποτα από την τακτική κάθε άλ λ ου
βαρόν ου. Οι περισ σ ότεροι απ’ αυτούς μπορεί ν α
θρην ούσ αν που εξαιτίας του αδύν αμου βασ ιλ ιά
τους η χ ώρα είχ ε βυθισ τεί σ την αν ομία, αλ λ ά την
ίδια σ τιγ μή εκμεταλ λ εύον ταν και σ υν έβαλ λ αν οι
ίδιοι σ ’ αυτή την αν ομία.
Η αλ ήθεια ήταν ότι σ τα τρία χ ρόν ια που ο
Γκίλ μπερτ είχ ε υπάρξει ετεροθαλ ής αδελ φός της
Ροβίν α ποτέ δεν της είχ ε πει κακή κουβέν τα ούτε
είχ ε σ ηκώσ ει χ έρι πάν ω της από θυμό, όπως έκαν ε
εν ίοτε ο πατέρας του. Ως ιππότης, ο Γκίλ μπερτ
ήταν επιδέξιος και θαρραλ έος. Ως άν τρας ήταν
πολ ύ ωραίος, με μαύρα μαλ λ ιά και σ κουροκάσ ταν α
μάτια που το άγ ρυπν ο βλ έμμα τους προκαλ ούσ ε
ν ευρικότητα σ τους άλ λ ους. Μέχ ρι σ ήμερα η
Ροβίν α τον μισ ούσ ε μόν ο και μόν ο επειδή ήταν
ίδιος με τον πατέρα του. Για ίδιον όφελ ος και γ ια
τους άθλ ιους πολ έμους που έκαν αν με τους
γ είτον ές τους, ο Ούγ κο και ο γ ιος του είχ αν
απογ υμν ώσ ει τα εδάφη της Ροβίν α και είχ αν
σ φετερισ τεί οτιδήποτε αξίας είχ αν ποτέ σ την
κατοχ ή τους εκείν η και η μητέρα της. Είχ αν
αθετήσ ει την υπόσ χ εσ η γ άμου που είχ ε δώσ ει ο

πατέρας της γ ια εκείν η και την κρατούσ αν
αν ύπαν τρη γ ια δικό τους σ υμφέρον , ώσ τε ν α
σ υν εχ ίζουν ν α υφαρπάζουν ό,τι μπορούσ αν από
το μόχ θο των υποτακτικών της και ν α απαιτούν
κάθε χ ρόν ο σ τρατιωτική βοήθεια από τους
βασ άλ ους της.
Πέρυσ ι όμως, ο Ούγ κο Ντιάμπρε είχ ε
απερίσ κεπτα αποφασ ίσ ει ν α πολ ιορκήσ ει το οχ υρό
του Ντίργ ουν τ, το οποίο βρισ κόταν αν άμεσ α σ ’
έν α από τα εδάφη της Ροβίν α και σ ’ έν α δικό του.
Ήταν μια κίν ησ η που τάραξε τα ν ερά, επειδή το
Ντίργ ουν τ αν ήκε σ ’ έν αν από τους μεγ αλ ύτερους
πολ έμαρχ ους των βόρειων κομητειών , το λ όρδο
του Φούλ κχ ερσ τ, ο οποίος όχ ι μόν ο έσ πευσ ε ν α
βοηθήσ ει το βασ άλ ο του σ το Ντίργ ουν τ
διώχ ν ον τας τους πολ ιορκητές και σ τέλ ν ον τάς
τους πίσ ω σ τα δικά τους όρια γ ης, αλ λ ά επίσ ης
βάλ θηκε ν α κατασ τρέψ ει αυτόν που είχ ε τολ μήσ ει
ν α κλ έψ ει κάτι δικό του.
Δ υσ τυχ ώς δεν έγ ιν αν μόν ο τα φέουδα του
Ούγ κο σ τόχ ος των πολ εμοκάπηλ ων του λ όρδου
αλ λ ά και τα φέουδα που έλ εγ χ ε μέσ ω της
κηδεμον ίας της Ροβίν α. Κι αν ακάλ υψ ε πόσ ο
εξυπηρετικός μπορεί ν α είν αι έν ας αδύν αμος
βασ ιλ ιάς όταν ο Στέφαν ος αρν ήθηκε ν α τον

ο Φούλ κχ ερσ τ δεν ικαν οποιήθηκε. Όμως παρόλ ο που ο Ούγ κο είχ ε σ κοτωθεί πριν από δύο μήν ες σ ’ αυτό τον πόλ εμο τον οποίο είχ ε ξεκιν ήσ ει η απλ ησ τία του. Κι έτσ ι θ’ αποκτούσ ε τα μέσ α γ ια ν α κερδίσ ει ξαν ά τα φέουδα των Ντιάμπρε . καθώς επίσ ης τη γ η και τα πλ ούτη του Λάιον ς μέσ ω του παιδιού. Κι έτσ ι είχ ε προτείν ει σ το λ όρδο ν α κάν ουν ειρήν η. Μα το τίμημα που είχ ε επιλ έξει ήταν ν α θυσ ιάσ ει τη Ροβίν α σ το σ υζυγ ικό κρεβάτι εν ός γ ερο-σ άτυρου.βοηθήσ ει. ο Γκίλ μπερτ ήθελ ε ν α γ εν ν ηθεί έν α παιδί απ’ αυτή την έν ωσ η. Όσ ο όμως θα ήταν παν τρεμέν η με το γ ερο-τράγ ο. γ εγ ον ός που εξόργ ισ ε τον Γκίλ μπερτ και τον πείσ μωσ ε ν α πάρει πίσ ω τα φέουδα των Ντιάμπρε με κάθε τίμημα. αλ λ ά εκείν ος αρν ήθηκε. αφού ο γ έρος τα είχ ε φάει τα ψ ωμιά του. καθώς ήταν απασ χ ολ ημέν ος με τα δικά του προβλ ήματα. Και τώρα ο Γκίλ μπερτ αν ακάλ υπτε ότι τον σ υγ κεκριμέν ο πολ έμαρχ ο τον έτρεφε η εκδίκησ η. Μόν ο μ’ αυτή την προϋπόθεσ η θα έπαιρν ε πίσ ω τη Ροβίν α και τα εδάφη της. Είχ ε φρον τίσ ει ν α είν αι απολ ύτως σ αφής ως προς αυτό. Είχ ε τολ μήσ ει ακόμα και ν α της πει ότι αυτός ο γ άμος δεν θα κρατούσ ε πολ ύ και ότι σ ύν τομα θα την έπαιρν ε πάλ ι υπό την κηδεμον ία του.

παρότι ο ίδιος δεν το ’χ ε σ κοπό ν α την παν τρέψ ει. Και ο Γκίλ μπερτ ήταν αρκετά έξυπν ος γ ια ν α καταλ άβει ότι η αν αθεματισ μέν η παρθεν ιά της Ροβίν α δεν προοριζόταν γ ια εκείν ον και αρκετά υπομον ετικός γ ια ν α περιμέν ει ν α δοθεί σ ε κάποιον μελ λ ον τικό σ ύζυγ ο ώσ τε ν α μην αποτελ εί πλ έον εμπόδιο. Για τον Γκίλ μπερτ αυτό ήταν το τέλ ειο σ χ έδιο.που τώρα βρίσ κον ταν σ τα χ έρια του Φούλ κχ ερσ τ. Πραγ ματικά δεν του κόσ τιζε τίποτα και θα του απέφερε όλ α όσ α ήθελ ε – και σ το τέλ ος και τη Ροβίν α σ το κρεβάτι του. Γι’ αυτό ο Γκίλ μπερτ της φερόταν καλ ά. Ήθελ ε και η Ροβίν α ν α τον ποθεί. αφού κόν τευε ν α πάθει ψ ύχ ωσ η με τη μικρή αν οιχ τόξαν θη καλ λ ον ή που ήταν ετεροθαλ ής αδελ φή του. όταν εκείν η ήταν μόν ο δεκαπέν τε χ ρόν ων . Την ήθελ ε τόσ ο πολ ύ που θα . όταν τελ ικά θα την έπαιρν ε σ το κρεβάτι του. Την είχ ε ποθήσ ει από την πρώτη σ τιγ μή που την είχ ε δει. Αυτός ήταν ο απώτερος σ τόχ ος του σ χ εδίου του. Δ εν ήθελ ε εκείν η ν α καταλ άβει την ασ πλ αχ ν ία που είχ ε σ ταλ άξει σ την ψ υχ ή του ο πατέρας του. Όμως ο πατέρας του είχ ε αρν ηθεί ν α τον αφήσ ει ν α την πάρει. τον ίζον τας ότι η αξία της θα έπεφτε κατακόρυφα αν έχ αν ε την παρθεν ιά της. Αλ λ ά ο Ούγ κο Ντιάμπρε δεν θα ζούσ ε γ ια πάν τα.

Ωσ τόσ ο δεν θεωρούσ ε χ ειρότερο αδίκημα το ν α αποσ πάσ ει εκβιασ τικά τη σ υγ κατάθεσ ή της γ ι’ αυτόν το γ άμο χ τυπών τας τη μητέρα της. πράγ μα όμως που δεν ίσ χ υε από τη σ τιγ μή που οι Ντιάμπρε είχ αν ήδη τον έλ εγ χ ο των εδαφών της. που γ ια εκείν ον δεν σ ήμαιν ε απολ ύτως τίποτα. Δ εν είχ ε λ άβει υπόψ ιν του ότι η Ροβίν α. γ ια κάποιον αν εξήγ ητο λ όγ ο. το ν α παν τρέψ ει τη Ροβίν α με τον Λάιον ς χ ωρίς τη θέλ ησ ή της. η οποία αυτά τα τρία χ ρόν ια κρατούν ταν σ τ’ οχ υρό Κέρν ελ και όχ ι μαζί με τη μητέρα της σ το κάσ τρο Άμπρε.έφταν ε ακόμα και σ το σ ημείο ν α την παν τρευτεί ο ίδιος. Είχ ε σ υν ηθίσ ει τόσ ο ν α βλ έπει τον πατέρα του ν α χ τυπάει τη λ αίδη Αν . Θα ήταν εύκολ ο ν α ξεφορτωθεί τους σ υζύγ ους της Ροβίν α. Στο δικό του μυαλ ό. αν θα είχ ε κάποιο κέρδος απ’ αυτόν το γ άμο. Και μόλ ις εκείν η θα ’μεν ε έγ κυος. παρόλ ο που σ το μέλ λ ον σ κόπευε οπωσ δήποτε ν α την παν τρέψ ει ξαν ά με κάποιον άλ λ ο γ ια ν α αποκομίσ ει περισ σ ότερα κέρδη. Το δύσ κολ ο θα ήταν ν α την κάν ει ν α ν ιώσ ει πάθος γ ια τον ίδιο. πίσ τευε πως θα την έσ τρεφε εν αν τίον του. δεν είχ ε τα ίδια βιώματα κι . πράγ μα εύκολ ο. Απεν αν τίας. σ χ εδίαζε ν α την κάν ει ερωμέν η του και ν α σ υν εχ ίσ ει ν α την έχ ει έτσ ι.

κι έτσ ι δεν είχ ε κάν ει τον κόπο ν α της ρίξει ούτε μια ματιά από τη σ τιγ μή που είχ ε αρχ ίσ ει. Το πρώτο λ άθος του Γκίλ μπερτ ήταν ότι υπέθεσ ε πως η Ροβίν α έν ιωθε γ ια τη μητέρα της ό. Τα μεγ άλ α .τι έν ιωθε κι εκείν ος γ ια τη δική του. ν α χ τυπάει τη μητέρα της. σ χ εδόν τίποτα. Απλ ώς αυτό ήταν το λ ιγ ότερο που μπορούσ ε ν α κάν ει γ ια ν α την αν αγ κάσ ει ν α σ υν αιν έσ ει σ ’ αυτόν το γ άμο και το πρώτο που σ κέφτηκε ν α δοκιμάσ ει. καθώς έβλ επε καθαρά τα λ άθη του. Ήταν τόσ ο βέβαιος πως η Ροβίν α δεν θα του χ ρέων ε ποτέ την κακομεταχ είρισ η της μητέρας της. Το δεύτερο ήταν ότι δεν περίμεν ε τόσ ο σ ύν τομα κάποια αν τίδρασ η από την πλ ευρά της. λ ίγ α δευτερόλ επτα ν ωρίτερα. όταν είδε ότι δεν κατάφερε τίποτα με τη λ ογ ική και την απαρίθμησ η των οφελ ών που θα τους απέφερε αυτός ο γ άμος.επομέν ως δεν είχ ε αν απτύξει την ίδια απάθεια μ’ εκείν ον . ώσ τε δεν ήταν σ ίγ ουρος αν η βαν αυσ ότητά του απέν αν τι σ τη λ αίδη Αν ήταν αρκετή γ ια ν α μεταπείσ ει τη Ροβίν α. κοίταξε κι εκείν ος πίσ ω και σ φίχ τηκε ολ όκλ ηρος τώρα από οργ ή. Όταν όμως είδε την Αν ν α κοιτάει την κόρη της με τέτοιο ακλ όν ητο θάρρος. Η κοπέλ α ν οιαζόταν γ ια τη μητέρα της και μάλ ισ τα πάρα πολ ύ.

Ούτως ή άλ λ ως. Υ πέφερε πραγ ματικά από την προσ πάθεια ν α σ υγ κρατηθεί και ν α μην τον ικετεύσ ει ν α σ ταματήσ ει. Ας είν αι. Τώρα. Άφησ ε τη μητέρα σ ωριασ μέν η σ τα χ έρια των αν τρών του και πήγ ε ν α σ ταθεί μπροσ τά σ την . θα την έκαν ε οπωσ δήποτε δική του και σ ύν τομα μάλ ισ τα. έν α πν ιχ τό κλ αψ ούρισ μα προτού ψ ιθυρίσ ει: «Μη. Όχ ι άλ λ ο». ν α την είχ ε παν τρέψ ει με τον Λάιον ς και ν α είχ ε προλ άβει ν α ολ οκλ ηρωθεί η σ υζυγ ική σ υν εύρεσ η προτού εκείν η αν ακτήσ ει τις αισ θήσ εις της. γ ιατί τότε όλ α θα είχ αν τελ ειώσ ει. Η Ροβίν α ήταν αυτή που έβγ αλ ε την κραυγ ή. ν ιώθον τας τόσ η λ ύσ σ α που δεν θα γ ιν όταν όπως το είχ ε φαν τασ ιωθεί. Κάλ λ ιο ν α την είχ ε ν αρκώσ ει. τα δάχ τυλ ά του έγ ιν αν γ ροθιά και χ τύπησ αν με δύν αμη την Αν σ το πλ άι του κεφαλ ιού της. που ο Γκίλ μπερτ ήξερε ότι δεν θα τον ποθούσ ε ποτέ όπως ο ίδιος ήλ πιζε.ζαφειρέν ια μάτια της ήταν πλ ημμυρισ μέν α από δάκρυα. Αλ λ ά τώρα. κι αυτό μόν ο και μόν ο επειδή η μητέρα της είχ ε δηλ ώσ ει ξεκάθαρα πως ήταν εν αν τίον αυτού του γ άμου. τ’ αξιολ άτρευτα γ αλ αν ά μάτια της τον κοιτούσ αν με τόσ η απέχ θεια. Κι εκείν η κατέρρευσ ε ακαριαία χ ωρίς την παραμικρή φων ή.

Τι κοσ τίζει έν α χ αμόγ ελ ο αν είν αι ν α εξασ φαλ ίσ ει την προθυμία του γ αμπρού ν α βιασ τεί ν α υπογ ράψ ει το γ αμικό σ ύμφων ο. Μα το χ έρι του δεν ήταν βίαιο μόλ ο που ο ίδιος έβραζε από τα ν εύρα του· απόδειξη των σ υν αισ θημάτων που έτρεφε γ ια εκείν η.κόρη. Καθώς ο θυμός φαιν όταν ολ οκάθαρα σ τα μάτια του αλ λ ά και σ ’ ολ όκλ ηρο το πρόσ ωπό του. Ο Φούλ κχ ερσ τ κάθεται άπραγ ος προς το παρόν .» «Μπα. Η Ροβίν α χ λ ώμιασ ε σ το άκουσ μα της είδησ ης. Σιγ όβραζε ακόμα από οργ ή γ ια όσ α του είχ αν κοσ τίσ ει σ ε προσ ωπικό επίπεδο οι εσ φαλ μέν ες εκτιμήσ εις του. «Και θα το κάν εις με χ αρά. «Ναι». δεν ν ομίζω. Αλ λ ά δεν έχ ουμε καιρό γ ια χ άσ ιμο.». Αμφισ βητείται η προθυμία του. αν αγ κάζον τάς τη ν α τον αν τικρίσ ει.» «Γιατί. «Όχ ι. αλ λ ά μόν ο επειδή μόλ ις κατέκτησ ε το Τούρες». Ήξερε ότι δύο από τα οχ υρά της κον τά σ το . Άθελ ά του σ κούπισ ε απαλ ά τα δάκρυα από το έν α της μάγ ουλ ο. Η φων ή του όμως ήταν σ κλ ηρή όταν τη ρώτησ ε: «Θα παν τρευτείς το λ όρδο Γκον τγ ουάιν . όχ ι. αν ασ ήκωσ ε το πρόσ ωπο της Ροβίν α.» Η Ροβίν α τον κοίταξε αν έκφρασ τα προς σ τιγ μήν προτού ξεσ πάσ ει: «Πολ λ ά ζητάς…».

εκεί το είχ ε μάθει. επομέν ως τι σ ημασ ία είχ ε έτσ ι κι αλ λ ιώς.Ντίργ ουν τ είχ αν εκπορθηθεί. μη χ άν εις το κουράγ ιο σ ου. «Ροβίν α. Η ίδια είχ ε μεγ αλ ώσ ει σ το Τούρες. εδώ και είκοσ ι χ ρόν ια που κατέχ ει το Κέρκμπορο. Οι μισ θοφόροι που θ’ αγ οράσ ει με τα πλ ούτη του θα ν ικήσ ουν πολ ύ γ ρήγ ορα τον Φούλ κχ ερσ τ και θα τον σ τείλ ουν απο κει που ’ρθε. Η Ροβίν α δεν απάν τησ ε. όμως το κάσ τρο του Τούρες ήταν το μεγ αλ ύτερο από τα φέουδα του πατέρα της. Ο Λάιον ς έχ ει πλ ουτίσ ει από το αίμα των εμπόρων της πόλ ης. το έν α από αυτά αμαχ ητί. εχ θροί το κατείχ αν εδώ και τρία χ ρόν ια τώρα. Μέσ α σ ’ έν α μήν α το Τούρες θα είν αι πάλ ι δικό σ ου». θα ήταν δικό της κατ’ όν ομα μόν ο. Ο Γκίλ μπερτ παρερμήν ευσ ε την έκφρασ η του προσ ώπου της και σ κέφτηκε ν α την καθησ υχ άσ ει. Εκείν η πάν τως δεν το είχ ε δικό της και ούτε περίμεν ε ν α το έχ ει ποτέ ξαν ά.τι ήξερε από αγ άπη κι ευτυχ ία. Ακόμα κι αν ο λ όρδος Γκον τγ ουάιν κατάφερν ε ν α το πάρει πίσ ω γ ια χ άρη της. μέσ α σ τα πέτριν α τείχ η του. Και τώρα είχ ε περάσ ει σ την κατοχ ή εν ός εχ θρικού πολ έμαρχ ου – ή μάλ λ ον όχ ι. Της είχ αν ήδη πει ότι το γ αμικό σ ύμφων ο είχ ε σ υν ταχ θεί με τέτοιον τρόπο . το προπύργ ιό του. Ό. και βρισ κόταν πολ ύ βορειότερα.

ο Λάιον ς σ κόπευε ν α εκμεταλ λ ευτεί σ το έπακρο τα φέουδά της. μα θα σ ήμαιν ε τα πάν τα αν ποτέ έπαιρν ε την εξουσ ία ο Ερρίκος. Αλ λ ά εκείν ος ήθελ ε πρώτα η Ροβίν α ν α φέρει σ τον κόσ μο το παιδί του Λάιον ς. Το δίχ ως άλ λ ο. Ο πατέρας της είχ ε υπάρξει βασ άλ ος του Ερρίκου και η Ροβίν α θα ορκιζόταν εν ριπή οφθαλ μού πίσ τη και υποταγ ή σ ’ εκείν ον . όπως έκαν ε καθημεριν ά τα τρία τελ ευταία χ ρόν ια. κάτι που γ ια την ίδια δεν σ ήμαιν ε τίποτα τους χ αλ επούς εκείν ους καιρούς που βασ ίλ ευαν η αδικία και η αν ομία.που ευν οούσ ε τα δικά της σ υμφέρον τα· ότι τα φέουδά της μόλ ις τ’ αν ακτούσ ε θα ήταν δικά της και όχ ι του σ υζύγ ου της. αν τίθετα ρώτησ ε τον Γκίλ μπερτ: «Θες ν α πεις ότι αυτή τη φορά θα βρουν χ ρόν ο οι βασ άλ οι μου ν α . Στη σ κέψ η αυτή ρίγ ησ ε και. Γιατί μόν ο τότε ίσ ως θα κατάφερν ε ν α γ λ ιτώσ ει από τον έλ εγ χ ο του Γκίλ μπερτ Ντιάμπρε. πράγ μα που σ το δικό της μυαλ ό σ ήμαιν ε ότι. Δ εν αποκάλ υψ ε όμως όσ α είχ ε σ το μυαλ ό της. αν ο Λάιον ς δεν πέθαιν ε σ ύν τομα από γ ηρατειά κι αρρώσ τιες. θα φρόν τιζε ο Γκίλ μπερτ ν α τον βγ άλ ει από τη μέσ η. προσ ευχ ήθηκε ν α πάρει το θρόν ο της Αγ γ λ ίας ο Ερρίκος της Ακουιταν ίας. Και προφαν ώς ο Γκίλ μπερτ σ κόπευε ν α τα πάρει πάλ ι υπό τον έλ εγ χ ό του.

τη φλ όμων αν σ τα ψ έματα. εκείν η δεν είχ ε δει ούτε έν αν απ’ αυτούς τους ιππότες. επειδή γ ι’ άλ λ η μια φορά ο πατέρας του είχ ε αγ ν οήσ ει το γ ράμμα του ν όμου. Γιατί αυτός θα ήταν ο ευκολ ότερος τρόπος γ ια ν α αποσ πάσ ει ο Ούγ κο τις υπηρεσ ίες τους χ ωρίς ν α χ ρειασ τεί ν α τους αποδείξει ότι η Ροβίν α ήταν καλ ά σ την υγ εία της. Τα μάγ ουλ ά του κοκκίν ισ αν λ ίγ ο. τα οποία τώρα πια αν ήκαν σ ’ εκείν η. Κατά πάσ α πιθαν ότητα οι άν τρες της τη θεωρούσ αν ν εκρή.έρθουν και ν α μου δώσ ουν όρκο υποτέλ ειας ή μήπως δεν θα προλ αβαίν ουν επειδή θα πολ εμούν γ ια σ έν α. τα τελ ευταία τρία χ ρόν ια που την κρατούσ αν απομον ωμέν η σ ’ έν α από τα μικρότερα οχ υρά του Ούγ κο. Ο ν όμος όριζε ότι μόλ ις τα φέουδα των Μπελ έμ άλ λ αζαν ιδιοκτήτη μετά το θάν ατο του πατέρα της. Ο σ κλ ηρός τόν ος του Γκίλ μπερτ όταν απάν τησ ε . Και κάθε φορά που το αν έφερε. ότι δήθεν οι ιππότες της βρίσ κον ταν σ ε καθεσ τώς πολ ιορκίας ή εν μέσ ω σ τρατιωτικής εκσ τρατείας κι άλ λ ες παρόμοιες δικαιολ ογ ίες. οι εν ν έα βασ άλ οι του έπρεπε ν α έρθουν και ν α δώσ ουν όρκο υποτέλ ειας σ τη Ροβίν α γ ια τα φέουδα.». Κι όμως.

Μ’ έν α ν εύμα του οι άν τρες του την άφησ αν αμέσ ως και η Ροβίν α κίν ησ ε ν α πάει σ τη μητέρα της. Ζήτησ ε ήρεμα από τον Γκίλ μπερτ ν α την αφήσ ει ελ εύθερη. Και ποιον έπρεπε ν α κατηγ ορήσ ει γ ια το θάν ατό τους. Τον Φούλ κχ ερσ τ που έδωσ ε το τελ ειωτικό χ τύπημα ή τον Γκίλ μπερτ και τον πατέρα του που είχ αν ξυπν ήσ ει την οργ ή του Φούλ κχ ερσ τ. Αχ . «Άφησ έ με ν α πάω κον τά της». Όμως το χ έρι του Γκίλ μπερτ έσ φιξε το μπράτσ ο της και την οδήγ ησ ε προς την πόρτα. μόν ο και μόν ο επειδή έτρεμε ν α μάθει ποιοι ιππότες ήταν ακόμα ζων ταν οί και ποιοι όχ ι. Το πιθαν ότερο είν αι ότι αυτό το κτήν ος τον έσ φαξε. Θεέ μου. όπως και τους δικούς μου ιππότες». Το όποιο χ ρώμα είχ ε επαν έλ θει σ τα μάγ ουλ α της Ροβίν α χ άθηκε πάλ ι. αφού είχ ε γ ίν ει κασ τελ άν ος 2 του Τούρες. . μα η λ αβή του ήταν δυν ατή. Δ εν έκαν ε άλ λ ες ερωτήσ εις. δηλ ών ον τας ξεκάθαρα ότι δεν ν οιαζόταν ιδιαίτερα αν ο Τζέραρν τ είχ ε σ κοτωθεί. Αν ασ ήκωσ ε τους ώμους.δεν άφησ ε περιθώρια γ ι’ άλ λ η σ υζήτησ η: «Πέν τε από τους βασ άλ ους σ ου πέθαν αν πολ εμών τας τον Φούλ κχ ερσ τ και είν αι άγ ν ωσ το αν ο σ ερ Τζέραρν τ ζει ακόμα. Εκείν η προσ πάθησ ε ν α ελ ευθερωθεί. πότε θα ξαν άβρισ κε ειρήν η τούτη η χ ώρα.

Περισ σ ότερο ακόμα κι από την ομορφιά της. Γκίλ μπερτ». Δ εν άν τεχ ε άλ λ ο ν α κρατάει το σ τόμα της κλ εισ τό και τα λ όγ ια της ξεχ ύθηκαν σ φυριχ τά. «Είσ αι αχ ρείος. αν μου πεις άλ λ η μια φορά ότι είν αι γ ια το καλ ό μου. «Θα τη δεις μόλ ις πιάσ εις το παιδί του Λάιον ς γ ια ν α εξασ φαλ ίσ ουμε τα εδάφη του». αλ λ ά έπρεπε ν α το ξέρει ότι δεν θα τον σ υγ κιν ούσ ε ούτε σ το ελ άχ ισ το. όμως ήταν ν τόμπρος». Μα δεν τολ μούσ ε καν ν α τη φιλ ήσ ει. χ ειρότερος κι απ’ τον πατέρα σ ου! Τουλ άχ ισ τον εκείν ος μπορεί ν α ήταν σ κλ ηρός. «Έχ ω ν α τη δω τρία χ ρόν ια. Θα έρθουν σ ε λ ίγ ο οι υπηρέτριές της ν α τη φρον τίσ ουν ». Το μόν ο που ήθελ ε ν α κάν ει ήταν ν α την πάρει σ την αγ καλ ιά του και ν α τη φιλ ήσ ει. Δ εν της έφερε αν τίρρησ η. Αν η Ροβίν α πήγ αιν ε . η μόν η έν δειξη ότι τα λ όγ ια της τον είχ αν επηρεάσ ει. η παθιασ μέν η της οργ ή ξύπν ησ ε μέσ α του τον πόθο που έν ιωθε γ ια εκείν η. του υπεν θύμισ ε εκείν η. Κι άλ λ οι εκβιασ μοί και χ ειραγ ώγ ησ η. «Εγ ώ μόν ο τα δικά σ ου σ υμφέρον τα…» «Ψεύτη! Θα κάν ω αυτό που θέλ εις. αλ λ ά. θα ουρλ ιάξω». σ τάζον τας μίσ ος.«Όχ ι. Το χ έρι του έσ φιξε κι άλ λ ο το μπράτσ ο της.

Κι αύριο παν τρεύεσ αι». φεύγ ουμε σ ήμερα κιόλ ας γ ια το Κέρκμπορο. θα την πήγ αιν ε κατευθείαν σ το δικό του κρεβάτι. 1 Ευν οούμεν ος υποτελ ής σ τον οποίο παραχ ωρούν ταν εκτάσ εις γ ης (φέουδα) με αν τάλ λ αγ μα διάφορες υπηρεσ ίες όπως: σ τρατιωτική βοήθεια. (ΣτΕ) 2 Ο διοικητής εν ός κάσ τρου κατά τον Μεσ αίων α που επόπτευε μια ευρύτερη περιοχ ή. βάζον τας τέλ ος σ τις ελ πίδες του Γκίλ μπερτ ν α οικειοποιηθεί τα πλ ούτη του γ έρου λ όρδου.σ το κρεβάτι του Λάιον ς χ ωρίς την παρθεν ιά της. Κι έτσ ι το μόν ο που της είπε ήταν : «Τότε έλ α. Η παραμέρισ η των υποχ ρεώσ εών του σ ήμαιν ε αφαίρεσ η του φέουδου. χ ρηματική βοήθεια. σ υμμετοχ ή σ ε διάφορα σ υμβούλ ια. (ΣτΕ) . εκείν ος μπορεί ν α την έδιωχ ν ε. Και με την πρώτη απόδειξη ότι έχ ει πιάσ ει παιδί.

Κι έπειτα από το σ ημεριν ό σ υμβάν . Tα τείχ η του μεγ άλ ου οχ υρού. αλ λ ά εκείν οι κατευθύν θηκαν με τ’ άλ ογ α σ τον ακρόπυργ ο –τον κεν τρικό και ψ ηλ ότερο πύργ ο του κάσ τρου– που είχ ε θέα σ ’ όλ η την πόλ η. μισ ούσ ε τον Γκίλ μπερτ τόσ ο . γ ιατί η Ροβίν α είχ ε φτάσ ει πια σ το σ ημείο ν α μην της καίγ εται καρφάκι γ ια όσ α του είχ ε πει. Αν δεν υπήρχ ε η μητέρα της όμως. Από ν ομική άποψ η. φάν ηκαν σ τη Ροβίν α ταιριασ τά με την περίσ τασ η.Κεφάλ αιο 2 Έφτασ αν σ το Κέρκμπορο με τη δύσ η του ήλ ιου. ήταν ετεροθαλ ής αδελ φός και κηδεμόν ας της και δεν υπήρχ ε καν είς ν α τον κατηγ ορήσ ει ότι είχ ε αν αλ άβει και τους δύο αυτούς ρόλ ους με αθέμιτα μέσ α. η Ροβίν α θα είχ ε αρν ηθεί ασ υζητητί αυτόν το γ άμο και θα είχ ε κάν ει τα πάν τα γ ια ν α ξεφύγ ει από την κατάσ τασ η σ την οποία είχ ε μπλ εχ τεί. φρόν τισ ε σ υν ετά ν α κρατήσ ει τις σ κέψ εις του γ ια τον εαυτό του. σ τη διάρκεια των τριάν τα δύο χ ιλ ιομέτρων του ταξιδιού. λ ουσ μέν α σ την πορφυρή λ άμψ η του δειλ ιν ού. Ο Γκίλ μπερτ. μια δυσ οίων η υπεν θύμισ η ότι διάβαιν ε τις πύλ ες της κολ άσ εως. Οι πύλ ες ήταν αν οιχ τές ακόμα.

μόν ο που σ ’ αυτή την περίπτωσ η σ ύζυγ ός της θα γ ιν όταν κάποιος που θα επέλ εγ ε η ίδια. Επειδή. όπως ήταν και ο Γουόλ τερ Μπελ έμ. γ ιατί τότε θα είχ ε ήδη παν τρευτεί σ την τρυφερή ηλ ικία των δεκατεσ σ άρων χ ρόν ων . Θεέ μου. θα μπορούσ αν ν α είχ αν ζητήσ ει βοήθεια από κάποιον από τους ισ χ υρούς φεουδάρχ ες. Μακάρι ν α… Αχ . Τώρα βρισ κόταν εδώ κι αύριο θα παν τρευόταν . πόσ ο σ υχ ν ά πια άρχ ιζαν έτσ ι οι σ κέψ εις της. αν η Ροβίν α και η Αν είχ αν καταφέρει με κάποιον τρόπο ν α δραπετεύσ ουν μαζί. Μακάρι ν α μην την αγ απούσ ε τόσ ο πολ ύ ο πατέρας της. . και ήδη είχ ε υποφέρει αρκετά σ τα χ έρια των Ντιάμπρε. οι οποίοι δεν ήθελ αν τον Στέφαν ο σ το θρόν ο. Τώρα καταλ άβαιν ε καλ ύτερα γ ιατί είχ αν χ ωρίσ ει εκείν η και τη μητέρα της αμέσ ως μόλ ις τις είχ αν πάρει από το Τούρες. Και μάλ λ ον η Ροβίν α θα ’πρεπε και πάλ ι ν α παν τρευτεί γ ια ν α προσ τατευτεί από τους Ντιάμπρε. Μα δεν μπορούσ ε ν α το σ κάσ ει. που της πέρασ ε από το μυαλ ό ότι θα μπορούσ ε μέχ ρι και ν α τον σ κοτώσ ει.πολ ύ. γ ιατί δεν είχ ε την παραμικρή αμφιβολ ία ότι τότε η μητέρα της θα βασ αν ιζόταν φρικτά. Μα τίποτα απ’ όλ α αυτά δεν είχ ε σ ημασ ία πια.

Το Τούρες θα είχ ε εκπορθηθεί βέβαια. Μακάρι ν α έπαυαν ν α ισ χ ύουν οι ν όμοι που αφορούσ αν τις γ υν αίκες.τι κι αν ήταν αυτό . γ ιατί τότε ίσ ως ν α ζούσ ε ακόμα. Μακάρι ν α μην είχ ε πάει ο ίδιος ν α πολ εμήσ ει το σ τρατό των Ντιάμπρε. Δ εν θα ολ οκλ ήρων ε αμέσ ως το γ άμο τους.όπως οι περισ σ ότερες κόρες. σ αν ν α ήταν ήδη παν τρεμέν οι. Μα ακόμα και γ ι’ αυτό ήταν πολ ύ αργ ά πια. Αλ λ ά ο πατέρας της δεν είχ ε θελ ήσ ει ν α βάλ ει σ ε πειρασ μό εκείν ον τον καλ οσ υν άτο λ όρδο με την μπουμπουκιασ μέν η ομορφιά της ούτε ήθελ ε ν α την αποχ ωρισ τεί τόσ ο σ ύν τομα. εκείν ος θα την παν τρευόταν γ ια ν α αποκτήσ ει ό. θα περίμεν ε εκείν η ν α μεγ αλ ώσ ει λ ίγ ο πρώτα και ν α είν αι ικαν ή ν α γ εν ν ήσ ει παιδιά. Παρ’ όλ α αυτά. Ο μν ησ τήρας της ήταν έν ας αξιότιμος άν τρας. αλ λ ά εκείν οι θα μπορούσ αν ν α είχ αν ξεφύγ ει και ν α είχ αν καταφύγ ει σ την αυλ ή του Ερρίκου ή ακόμα και σ ε κάποιον από τους λ όρδους που τον υποσ τήριζαν . Τώρα βρισ κόταν σ τ’ οχ υρό του Λάιον ς. πράγ μα που σ την ουσ ία σ ήμαιν ε ότι βρισ κόταν κάτω από τον έλ εγ χ ό του. μακάρι ν α γ ιν όταν βασ ιλ ιάς ο Ερρίκος… Μακάρι ν α πέθαιν ε ο Γκίλ μπερτ.

έκαν αν επίδειξη του πλ ούτου του λ όρδου. Είχ ε μετρήσ ει εν ν έα ιππότες του οίκου μόν ο σ το περιτείχ ισ μα του οχ υρού την ώρα που το διέσ χ ιζε. Ακόμα και οι τοίχ οι. Μέσ α σ την αίθουσ α είδε περισ σ ότερους ιππότες και τα τραπέζια ήταν σ τρωμέν α γ ια το δείπν ο με χ ρυσ ά πιάτα. Δ εν ήταν ν α απορεί καν είς. Κι αμέσ ως έγ ιν ε φαν ερό ότι ο Γκίλ μπερτ δεν είχ ε πει ψ έματα γ ια τα πλ ούτη του Λάιον ς. εν ώ οι πύργ οι και τα τείχ η ήταν γ εμάτα οπλ ίτες. εξαίσ ια τραπεζομάν τιλ α και πετσ έτες φαγ ητού. φορτωμέν οι με άχ ρησ τα όπλ α από ασ τραφτερό ασ ήμι και χ ρυσ ό. Η Ροβίν α είχ ε σ χ εδόν μουδιάσ ει από απελ πισ ία. καθώς αν έβαιν ε τα σ καλ οπάτια που οδηγ ούσ αν σ τη Μεγ άλ η Αίθουσ α. Οι υπηρέτες περίσ σ ευαν . είτε ο Γκίλ μπερτ ήταν εκεί γ ια ν α την αν αγ κάσ ει ν α δεχ τεί αυτόν το γ άμο είτε όχ ι. Στο χ ώρο που μεσ ολ αβούσ ε έως τον αν υψ ωμέν ο θρόν ο όπου . σ χ εδόν κουρελ ιάρικα. τα σ ώματά τους βρόμικα. που σ έρβιραν με χ έρια τρεμάμεν α και μάτια τρομαγ μέν α. όπου τα περισ σ ότερα από αυτά ήταν ολ οσ τόλ ισ τα με παν άκριβα πετράδια.που ήθελ ε. Τα ρούχ α τους. αλ λ ά σ ’ αυτή την περίπτωσ η ο Λάιον ς δεν είχ ε σ παταλ ήσ ει τα λ εφτά του. οπωσ δήποτε έν ας ή παραπάν ω γ ια κάθε καλ εσ μέν ο. η σ υμπεριφορά τους τόσ ο φοβισ μέν η.

με αποτέλ εσ μα ο Γκίλ μπερτ ν α τραβήξει το μπράτσ ο της γ ια ν α την αν αγ κάσ ει ν α σ υν εχ ίσ ει. οι άν τρες μπορούσ αν ν α σ υμπεριφερθούν σ αν κτήν η. όταν δεν ήταν παρούσ ες οι κυρίες. Ωσ τόσ ο πρόλ αβε ν α δει ότι ο ιππότης που κλ οτσ ούσ ε τον σ ωριασ μέν ο άν τρα την κοίταξε και της χ αμογ έλ ασ ε.καθόταν ο Λάιον ς σ αν βασ ιλ ιάς σ ε λ αϊκό προσ κύν ημα. Της χ αμογ έλ ασ ε. αφού οι περισ σ ότεροι άν τρες πράττουν όπως ο αφέν της τους. Αλ λ ά εδώ υπήρχ αν κυρίες. η Ροβίν α είδε τρεις υπηρέτες δεμέν ους με χ ειροπέδες χ ωρίς προφαν ή όμως λ όγ ο. . χ ωρίς ίχ ν ος μεταμέλ ειας. Κι αυτό το γ εγ ον ός έδειχ ν ε ολ οκάθαρα ποιος ήταν ο χ αρακτήρας του λ όρδου του Κέρκμπορο. Προφαν ώς. όμως. κι έτσ ι όπως κειτόταν ασ άλ ευτος τον κλ ότσ ησ αν γ ια δεύτερη φορά. οι σ ύζυγ οι ορισ μέν ων εκ των ιπποτών του οίκου. Η Ροβίν α ν ιώθον τας τόσ η φρίκη σ ταμάτησ ε απότομα. Ο έν ας δέχ τηκε έν α τόσ ο δυν ατό χ τύπημα που σ ωριάσ τηκε σ το πάτωμα. Ήταν πασ ίγ ν ωσ το ότι. Χωρίς ίχ ν ος ν τροπής. δεν είχ αν καμία επίδρασ η σ τη σ υμπεριφορά των αν τρών . σ το καλ ό ή σ το κακό. μόν ο και μόν ο γ ια ν α διαπισ τώσ ουν ότι δεν έπεσ ε κάτω γ ια ν α αποφύγ ει τα καθήκον τά του.

το χ έρι του Γκίλ μπερτ έσ φιξε αποφασ ισ τικά το μπράτσ ο της. Τώρα όμως ο Γκίλ μπερτ κον τοσ τάθηκε. Ο μεταξωτός μαν δύας του με το χ τυπητό χ ρώμα. εκτός από μια λ επτή ξαν θιά λ ωρίδα που μαρτυρούσ ε τι χ ρώμα είχ αν παλ αιότερα. τα πλ ουμίδια σ το γ ιακά και τα μαν ίκια με την παν άκριβη γ ούν α. λ έγ ον τάς της ότι είχ ε φτάσ ει η ώρα. Όσ α λ ιγ οσ τά μαλ λ ιά τού είχ αν απομείν ει ήταν άσ πρα. Το ασ πράδι των ματιών του ήταν σ κουροκίτριν ο .τι είχ ε φαν τασ τεί. τον έκαν αν απλ ώς ν α δείχ ν ει γ ελ οίος. που θα πρέπει ν α ήταν μόλ ις λ ίγ ο παραπάν ω από εν άμισ ι μέτρο. καθυσ τερών τας όσ ο γ ιν όταν περισ σ ότερο ν α αν τικρίσ ει τη μοίρα της. Ήταν χ ειρότερο απ’ ό. Ο άν θρωπος αυτός δεν ήταν απλ ώς γ έρος. Κι όταν έκαν ε αυθόρμητα έν α βήμα πίσ ω. Ακόμα και τότε όμως. έμοιαζε με πτώμα. Το δέρμα του ήταν χ λ ωμό σ αν κέριν ο και με τόσ ο βαθιές ρυτίδες που δεν υπήρχ ε εκατοσ τό λ είας σ άρκας. η πρώτη φορά που αν τίκρισ ε τον Γκον τγ ουάιν Λάιον ς του Κέρκμπορο παραλ ίγ ο ν α την κάν ει ν α φων άξει από φρίκη. Το κορμί του ήταν τόσ ο σ κυφτό –δεν ξεπερν ούσ ε σ ε ύψ ος τη Ροβίν α–.Η Ροβίν α είχ ε αποφύγ ει ν α κοιτάξει το τραπέζι του λ όρδου.

Δ εν υπάρχ ει άλ λ ος ν α δεχ τεί αυτά που ζητάω». Κατάπιε την περηφάν ια της και ικέτευσ ε. Για το δικό του . «Τώρα έγ ιν ε. Αυτά που ζητούσ ε εκείν ος. οποιον δήποτε άλ λ ο…» «Σιωπή!» σ ύριξε εκείν ος σ το αυτί της. Ο Γκίλ μπερτ έκαν ε τις σ υσ τάσ εις φων αχ τά και εκείν η κατάλ αβε ότι ο γ έρος ήταν και θεόκουφος από πάν ω. Ήταν θεότυφλ ος. Ευτυχ ώς δηλ αδή. μη μου το κάν εις αυτό. «Αποκλ είεται. Γκίλ μπερτ. Εκείν η έν ιωσ ε ν α πν ίγ εται από τη βρομερή αν άσ α του και κόν τεψ ε ν α της έρθει αν αγ ούλ α μέχ ρι εκείν ος ν α απομακρυν θεί και πάλ ι. «Σε παρακαλ ώ. αν τιγ ύρισ ε εκείν η. Αν αγ κάσ τηκε ν α πλ ησ ιάσ ει τόσ ο πολ ύ. «Οι υποσ χ έσ εις μπορούν ν α αθετηθούν ». Προτού καν αποσ πάσ ει τη σ υγ κατάθεσ ή της. γ ιατί δεν άν τεχ ε άλ λ ο. Της τσ ίμπησ ε το μάγ ουλ ο με τα παραμορφωμέν α δάχ τυλ ά του και κακάρισ ε. γ ια ν α την κοιτάξει. δόθηκε υπόσ χ εσ η γ άμου». μόλ ις λ ίγ α εκατοσ τά από τη Ροβίν α. αποκαλ ύπτον τας τα δύο μον αδικά δόν τια που είχ αν απομείν ει σ το σ τόμα του. Αν πρέπει οπωσ δήποτε ν α με παν τρέψ εις. διάλ εξε κάποιον άλ λ ο.και μια λ ευκή μεμβράν η σ κέπαζε τη μία από τις γ κρίζες σ αν το σ ίδερο ίριδές του.

γ ιατί έλ εος είχ ε μόν ο ο Θεός. χ ωρίς ίχ ν ος σ υν αισ θήματος. θα σ ε σ κοτώσ ω γ ι’ αυτό που μου ’καν ες». Στράφηκε ν α τον κοιτάξει κι αν αγ κάσ τηκε ν α γ είρει πίσ ω το κεφάλ ι της. Με την πρώτη ευκαιρία. αλ λ ά τα μάτια του ταραγ μέν α αν αζήτησ αν τα δικά της. κι όλ α αυτά γ ια το τίποτα. Εκείν η είχ ε φτάσ ει σ το σ ημείο ν α πέσ ει τόσ ο χ αμηλ ά ώσ τε ν α τον ικετεύσ ει.σ υμφέρον . Και κάτι σ τα μάτια της θα πρέπει ν α τον έπεισ ε ότι δεν ήταν κούφια η απειλ ή. ούτε αυτόν ούτε καν έν αν άλ λ ον άν τρα. Κι έδειχ ν ε πράγ ματι κεραυν οβολ ημέν ος όταν αν αφών ησ ε: «Ροβίν α!». . ότι την είχ ε πιάσ ει υσ τερία. Τόσ ο κον τά της βρισ κόταν . Και το ήξερε ότι δεν θα άλ λ αζε κάτι. Η Ροβίν α όμως του γ ύρισ ε την πλ άτη και φών αξε έν αν υπηρέτη ν α την πάει σ το δωμάτιο που της είχ αν ετοιμάσ ει. Δ εν θα ικέτευε ποτέ ξαν ά. Και ήρεμα. αδελ φέ. του είπε: «Φύλ αγ ε καλ ά τα ν ώτα σ ου. απάν τησ ε εκείν ος. «Άσ ε τις βλ ακείες». πιθαν ότατα θα παρίσ ταν ε την τρελ ή. Οι άν τρες το μόν ο που είχ αν ήταν απλ ησ τία και λ αγ ν εία. γ ιατί το σ τιλ έτο μου εκεί θα σ ’ εύρει. Αν ο Γκίλ μπερτ ή ο λ όρδος Γκον τγ ουάιν είχ αν επιχ ειρήσ ει ν α την εμποδίσ ουν ν α φύγ ει από την αίθουσ α.

την τύφλ ων αν . Κι έτσ ι η Ροβίν α κον τοσ τάθηκε αν αγ κασ τικά σ τα σ κοτειν ά σ καλ οπάτια. κυλ ών τας επιτέλ ους ελ εύθερα.Αλ λ ά καν έν ας τους δεν το έκαν ε. . τα οποία οδηγ ούσ αν σ το δωμάτιο του πύργ ου όπου θα περν ούσ ε το βράδυ της. καθώς τα δάκρυά της.

κοκόν α μου».Κεφάλ αιο 3 Ξύπν ησ ε κάπως αποπροσ αν ατολ ισ μέν η. Όταν την είχ ε πάρει επιτέλ ους ο ύπν ος. . όχ ι όμως εν τον ότερο από τη λ άμψ η της πυροσ τιάς και των κεριών της μικρής κάμαρας. Αν ο Γκίλ μπερτ είχ ε τολ μήσ ει ν α… «Μπας και το ’χ εις σ κοπό ν α μείν εις σ το κρεβάτι μέχ ρι ν α ’ρθει η ώρα ν α σ ε πάν ε σ τον παπά. γ ια ν α έχ ουμε καλ ό ρώτημα. αλ λ ά θα πρέπει σ ίγ ουρα ν α ήταν περασ μέν α μεσ άν υχ τα. «Ναι. ποιος είχ ε αν οίξει τις κουρτίν ες του κρεβατιού της.» Η Ροβίν α άφησ ε έκπλ ηκτη μια κραυγ ή. Έν α αχ ν ό φως τρύπωσ ε από το ψ ηλ ό παράθυρο του δωματίου του πύργ ου.» «Μίλ ν τρεν τ. και αμέσ ως μετά κατάλ αβε ακριβώς πού βρισ κόταν . Και. Τώρα αισ θάν θηκε το αίμα της σ χ εδόν ν α παγ ών ει από τον τρόμο που την τρύπησ ε ως το μεδούλ ι και την έκαν ε ν α μην μπορεί ν α σ αλ έψ ει από το κρεβάτι. δεν ήξερε τι ώρα ήταν ακριβώς. Πέρασ ε κάμποσ η ώρα προτού αν αρωτηθεί ποιος είχ ε αν άψ ει τα κεριά και είχ ε ρίξει ξύλ α σ τη φωτιά. εγ ώ είμαι. αν αγ ν ωρίζον τας την αγ απημέν η φων ή. μα μόν ο γ ια λ ίγ α δευτερόλ επτα.

«Σαν ήρθε ν α σ ε πάρει χ θες το πρωί. που δεν υπήρχ ε εκεί όταν είχ ε πρωτομπεί σ το δωμάτιο. Κι αυτοί οι αγ ροίκοι είχ αν κατά ν ου ν α μ’ αφήσ ουν πίσ ω. μα εγ ώ φρόν τισ α ν α .» ρώτησ ε η Ροβίν α και κοίταξε έν α γ ύρο το δωμάτιο ν α δει αν ήταν εκεί και καν είς άλ λ ος. Κι αυτή που καθόταν πάν ω του ήταν η προσ ωπική της υπηρέτρια. Σαράν τα επτά Μαΐων . Ήταν το δικό της μπαούλ ο. Η Μίλ ν τρεν τ ήταν υπηρέτριά της από τότε που μπορούσ ε ν α θυμηθεί και πριν απ’ αυτό υπηρετούσ ε τη λ αίδη Αν . άφησ ε παραγ γ ελ ία ν α μαζευτούν όλ α σ ου τα υπάρχ ον τα και ν α σ ταλ ούν εδώ. η μον αδική καλ οσ υν άτη πράξη που είχ ε κάν ει ποτέ ο Ούγ κο Ντιάμπρε γ ια εκείν η. Εκεί ήταν αρκετά σ τρογ γ υλ ή. όχ ι όμως το ίδιο μικρή σ ε περιφέρεια. με γ κρίζες πιν ελ ιές σ τα κασ ταν ά μαλ λ ιά της και ζεσ τά σ κούρα μάτια. πιο μικρόσ ωμη ακόμα κι από τη Ροβίν α.Η Ροβίν α αν ακάθισ ε και είδε την υπηρέτρια ν α κάθεται πάν ω σ ’ έν α μπαούλ ο. αφού η Μίλ ν τρεν τ σ την κυριολ εξία λ άτρευε το φαγ ητό. η Μίλ ν τρεν τ ήταν εκείν η που είχ ε πάρει την άδεια ν α σ υν οδεύσ ει τη Ροβίν α σ την απομόν ωσ ή της πριν από τρία χ ρόν ια. «Πώς βρέθηκες εδώ. Ήταν μια μικρόσ ωμη γ υν αίκα.

κραύγ ασ ε η Μίλ ν τρεν τ κι έσ πευσ ε ν α κλ είσ ει τη Ροβίν α σ την αγ καλ ιά της. «Το ’ξερα εγ ώ ότι ήταν έν α τέρας. αλ λ ά πάσ χ ισ ε ν α τα διώξει. ίδιος ο πατέρας του. αν δεν έλ εγ α το “ν αι”». αυτό είν αι αλ ήθεια. Ήδη προετοιμάζον ται γ ια πόλ εμο εδώ. Όμως το κάτω χ είλ ι της έτρεμε ακόμα όταν είπε: «Ο Γκίλ μπερτ χ τυπούσ ε τη μητέρα μου. «Τόσ ο σ ίγ ουρος ήταν λ οιπόν ότι θα σ υμμετείχ α σ ’ αυτή τη γ ελ οία φάρσ α».» Η Ροβίν α αισ θάν θηκε τα δάκρυα ν α πλ ημμυρίζουν τα μάτια της. Κι αμφιβάλ λ ω ότι θα σ ταματούσ ε. αλ λ ά τώρα τον μισ ώ. μόν ο γ ια δικό του κέρδος». Όλ οι οι . σ ε γ υρόφερν ε κάθε φορά που ερχ όταν ».βάλ ω τα πράγ ματα σ τη θέσ η τους». «Είδα το γ έρο χ θες βράδυ που έφτασ α. Δ εν με ξεγ ελ ούσ αν εμέν α οι μαλ αγ αν ιές του. Δ εν τα κάν ει γ ια μέν α όλ α αυτά. παν άθεμά τον . Πώς μπόρεσ ες ν α δεχ τείς ν α παν τρευτείς αυτό το πράμα. «Ναι. μον ολ όγ ησ ε πικραμέν α η Ροβίν α. Άκουσ α ότι τ’ οχ υρό θα ’χ ει αδειάσ ει σ χ εδόν μέχ ρι αύριο το χ άραμα. «Αχ . ψ υχ ούλ α μου». «Ο Θεός ν α με σ υγ χ ωρέσ ει.

ότι έχ ει προσ παθήσ ει ν α αποκτήσ ει άλ λ ον έν α γ ιο γ ια ν α .» Η υπηρέτρια ρουθούν ισ ε. «Μπορεί έτσ ι ν α θέλ ουν ν α ν ομίζουν όλ οι οι άν τρες. Θα τα πάρει πίσ ω και. Μίλ ν τρεν τ. αρπάχ τηκε η Ροβίν α. όταν πεθάν ει ο Λάιον ς. Αλ λ ά σ το μεταξύ. Και με τα χ ρυσ άφια που υπάρχ ουν εδώ μπορούν ν α μισ θώσ ουν χ ιλ ιάδες ακόμα. αυτό το κτήν ος από τον βορρά». «Ώσ τε έτσ ι έχ ουν τα πράγ ματα. «Νομίζεις ότι ο Γκίλ μπερτ θ’ αφήσ ει ποτέ τα εδάφη μου. «Λίγ ο πολ ύ το παραδέχ τηκε και ο ίδιος. θα πάρει κι εμέν α γ ια ν α με ξαν απαν τρέψ ει την επόμεν η φορά που θα τα βρει πάλ ι σ κούρα». ε. εγ ώ πρέπει ν α μείν ω έγ κυος γ ια ν α εξασ φαλ ίσ ω σ τον Γκίλ μπερτ και τα εδάφη του Λάιον ς». αλ λ ά είν αι σ χ εδόν αδύν ατον . «Δ εν τα πήρε από μέν α». Αν κι εχ θές πέρασ α το βράδυ ακούγ ον τας ισ τορίες γ ια το λ όρδο.ιππότες και κον τά χ ίλ ιοι οπλ ίτες που έχ ει ο ν έος αφέν της σ ου ορκίσ τηκαν πίσ τη και υποταγ ή σ τον ν εαρό Γκίλ μπερτ. Δ εν θ’ αργ ήσ εις ν α πάρεις πίσ ω όλ α όσ α σ ου πήρε ο Φούλ κχ ερσ τ. Η Ροβίν α γ έλ ασ ε πον εμέν α.» ρώτησ ε αγ αν ακτισ μέν η η Μίλ ν τρεν τ. «Μπορεί έν ας άν τρας τόσ ο γ έρος ν α κάν ει ακόμα παιδιά.

μέσ α σ ’ έν α χ ρόν ο θα μ’ έχ ει αποκηρύξει από σ ύζυγ ό του.αν τικατασ τήσ ει αυτούς που έχ ασ ε σ τον πόλ εμο. Το είχ ε σ κεφτεί κι εκείν η ότι ο γ έρος ήδη έμοιαζε με πτώμα. σ ίγ ουρα έχ ει κάν ει σ υμφων ία με το διάβολ ο». όμως εκείν ος άλ λ α έλ εγ ε όταν έβλ επε ότι δεν του χ άριζαν όσ ο γ ρήγ ορα ήθελ ε τον πολ υπόθητο γ ιο. Η Μίλ ν τρεν τ ξαφν ικά την κοίταξε με . Τις τελ ευταίες τις αποκήρυξε. Μόν ο αυτό θέλ ει από σ έν α. ο γ ερο-λ όρδος δεν θ’ αν τέξει ούτε τόσ ο. αν δεν του χ αρίσ ω εγ ώ το γ ιο. παρότι οι υπηρέτες λ έν ε ότι τις περισ σ ότερες τις έβγ αλ ε αυτός από τη μέσ η. «Και τι απέγ ιν αν τόσ ο πολ λ ές γ υν αίκες. Γι’ αυτό ο Γκίλ μπερτ με διαβεβαίων ε ότι δεν θα έμεν α γ ια καιρό σ τεφαν ωμέν η». Καν ον ικά έπρεπε ν α τα ’χ ει τιν άξει εδώ και μια πεν ταετία. Για ν α ζει ακόμα. με τον έν αν ή τον άλ λ ον τρόπο. «Σουτ!» έκαν ε αυσ τηρά η Ροβίν α και σ ταυροκοπήθηκε. Όλ ες τους άκακες υπηρετριούλ ες ήταν . Τέσ σ ερις σ υζύγ ους είχ ε τα τελ ευταία χ ρόν ια. αν θες τη γ ν ώμη μου. κοκόν α μου». αλ λ ά μάλ λ ον σ υμφων ούσ ε μαζί της.» «Οι πρώτες πέθαν αν όλ ες. «Άρα. «Μπα. χ ώρια τις έξι που είχ ε σ τα ν ιάτα του».

«Νομίζεις ότι δεν το ’χ ω σ κεφτεί. αυτός μπορεί κάλ λ ισ τα ν α σ κοτώσ ει τη μητέρα μου σ το ξύλ ο. Είχ ε την ίδια αγ άπη σ τη μάν α όπως και σ την κόρη. έτσ ι έξαλ λ ος που θα είν αι μαζί μου. «Όχ ι. «Μα έχ εις.μισ όκλ εισ τα μάτια. Μπορούμε ν α τον σ κοτώσ ουμε».» «Ρωτάς. «Στ’ αλ ήθεια σ κοπεύεις ν α παν τρευτείς το λ όρδο Γκον τγ ουάιν . Η Ροβίν α σ κυθρώπιασ ε όταν οι ελ πίδες της τη μια σ τιγ μή αν απτερώθηκαν . λ ες κι έχ ω άλ λ η επιλ ογ ή». «Ο Γκίλ μπερτ θα ικαν οποιηθεί μόν ο αν δει αίμα . Και δεν είμαι διατεθειμέν η ν α το διακιν δυν εύσ ω». «Τότε αφού πρέπει ν α γ ίν ει έτσ ι. ασ φαλ ώς και όχ ι». Μπορούμε ν α του κάν ουμε κάτι γ ια ν α γ ίν ει αν ίκαν ος…» Η Ροβίν α απέρριψ ε μ’ έν α ν εύμα αυτή τη σ κέψ η προτού καν ολ οκλ ηρωθεί. σ υμφών ησ ε η Μίλ ν τρεν τ. Αλ λ ά εάν το κάν ω και χ αλ άσ ω τα σ χ έδια του Γκίλ μπερτ. και δεν άν τεχ ε σ τη σ κέψ η ότι κάποια από τις δύο θα υπέφερε. ας γ ίν ει. αλ λ ά δεν χ ρειάζεται ν α μοιρασ τείς το κορμί σ ου και το κρεβάτι σ ου μ’ αυτόν το γ ερο-σ άτυρο. αλ λ ά την επόμεν η έγ ιν αν σ υν τρίμμια. όταν η ίδια μπορούσ ε ν α δώσ ει έν α τέλ ος με τα βοτάν ια της.

δεν θα επιχ ειρήσ ει ν α το κάν ει το επόμεν ο πρωί.» Ρίγ ησ ε και μόν ο σ τη σ κέψ η.σ τα σ εν τόν ια». τη βρομερή αν άσ α. Τα «μακάρι» δεν την είχ αν βοηθήσ ει σ ε τίποτα σ το παρελ θόν . αλ λ ά ηλ ίθιος δεν είν αι. «Μπορεί ο λ όρδος Γκον τγ ουάιν ν α είν αι με το έν α πόδι σ τον τάφο.τι και ν α σ ου κάν ει αυτός ο γ ερο-σ άτυρος. Δ εν ν ομίζω ότι θ’ άν τεχ α ν α τον βλ έπω ν α μ’ αγ γ ίζει. Είν αι το καλ ύτερο που μπορώ ν α κάν ω». «Καλ ύτερα ν α ζήσ ω αυτή τη φρίκη σ το σ κοτάδι της ν ύχ τας παρά σ το φως της μέρας. Μήπως τελ ικά δεν ήταν αν άγ κη ν α αν εχ τεί πάν ω της εκείν α τα ρυτιδιασ μέν α και παραμορφωμέν α δάχ τυλ α. «Όπως αγ απάς. Μίλ ν τρεν τ. . Αν δεν θυμάται ν α ολ οκλ ήρωσ ε το γ άμο τη ν ύχ τα. Αυτό δεν το είχ ε σ κεφτεί η Ροβίν α. πόσ ο μάλ λ ον ν α τον αισ θάν ομαι». Μακάρι ν α… Μέσ α της ζάρωσ ε απαυδισ μέν η. κοκόν α μου. απλ ώς δεν θα έχ εις σ υν αίσ θησ η του τι σ υμβαίν ει γ ύρω σ ου κι έτσ ι δεν θα σ ε ν οιάζει ό. Τότε. θα φτιάξω γ ια σ έν α έν α μαν τζούν ι. Δ εν θα σ ου φέρει ύπν ο. την απέχ θεια που θα έκαν ε την ψ υχ ή της ν α μαραζώσ ει. Ούτε και τώρα θα τη βοηθούσ αν . «Δ εν είν αι αν άγ κη ν α είν αι δικό σ ου».

Η Ροβίν α σ υν οφρυώθηκε. Δ εν ήταν σ ίγ ουρη ότι
ήθελ ε ν α βρίσ κεται σ ε μια τέτοια κατάσ τασ η,
κλ εισ μέν η σ ’ έν α δωμάτιο με τον Γκον τγ ουάιν
Λάιον ς. Αρκετά αν ήμπορη ήταν ήδη· αυτό απλ ώς
θα την έκαν ε ακόμα πιο αν ίσ χ υρη. Τι ήταν
καλ ύτερο όμως, ν α μην αισ θάν εται ή απλ ώς ν α μη
βλ έπει;
«Πόσ η ώρα θα κρατήσ ει το μαν τζούν ι σ ου;»
ρώτησ ε σ κεπτικά.
«Λίγ ες ώρες μόν ο. Αρκετά γ ια ν α κάν ει ό,τι είν αι
ν α κάν ει».
«Κι αν το πιει κατά λ άθος αυτός;»
«Δ εν θα τον έβλ απτε. Αν ο γ έρος είν αι σ ε θέσ η
ν α αποδώσ ει ως άν τρας, θα μπορεί ν α το κάν ει.
Απλ ώς δεν θα το θυμάται».
Η Ροβίν α βόγ κηξε, πέφτον τας αν άσ κελ α σ το
κρεβάτι.
«Και μετά θα πρέπει ν α τον υποσ τώ και πάλ ι το
επόμεν ο πρωί».
«Μπα, γ ιατί ν α γ ίν ει λ άθος; Θα ρίξω το
μαν τζούν ι σ το κρασ ί σ ου και θα το αφήσ ω σ τη
ν υφική πασ τάδα. Το δικό σ ου ποτήρι θα είν αι ήδη
γ εμάτο κρασ ί, έτοιμο ν α το πιεις, εν ώ το δικό του
όχ ι. Απλ ώς φρόν τισ ε ν α το πιεις αμέσ ως μόλ ις πας
εκεί. Όποιος κι αν είν αι μαζί σ ου εκείν η την ώρα δεν

θα του φαν εί παράξεν ο που θα χ ρειασ τείς λ ίγ η
βοήθεια γ ι’ αυτά που είσ αι αν αγ κασ μέν η ν α
περάσ εις».
«Τότε, κάν ’ το έτσ ι. Οτιδήποτε θα είν αι καλ ύτερο
από…»
Η Ροβίν α άφησ ε τη φράσ η της σ τη μέσ η όταν
άκουσ ε το χ τύπημα σ την πόρτα, αλ λ ά δεν ήταν ο
Γκίλ μπερτ, όπως περίμεν ε. Υ πηρέτριες μπήκαν
μέσ α, πολ λ ές υπηρέτριες, κουβαλ ών τας μια
μπαν ιέρα και ν ερό, έν α δίσ κο με ψ ωμί και τυρί γ ια
πρωιν ό κι έν α ν υφικό σ το πιο βαθύ κρεμ χ ρώμα
που είχ ε δει ποτέ. Της είπαν ότι, αν δεν είχ ε κάτι
κατάλ λ ηλ ο ν α βάλ ει, ο λ όρδος Γκον τγ ουάιν θα
ήθελ ε η Ροβίν α ν α φορέσ ει το ν υφικό. Της είπαν
επίσ ης, ή μάλ λ ον κρυφάκουσ ε από τα ψ ιθυρίσ ματα
των υπηρετριών , ότι το ίδιο ν υφικό είχ αν βάλ ει και
οι δύο τελ ευταίες σ ύζυγ οι του λ όρδου. Αυτό
ασ φαλ ώς έδειχ ν ε πόσ ο λ ίγ ο ν οιαζόταν εκείν ος γ ια
τα σ υν αισ θήματά της.
Όταν μία από τις υπηρέτριες κράτησ ε ψ ηλ ά το
ν υφικό γ ια ν α το δει καλ ύτερα η Ροβίν α, εκείν η της
είπε: «Ε λ οιπόν , γ ιατί ν α μην το βάλ ω; Οι άλ λ ες
σ ύζυγ οι ήταν τόσ ο τυχ ερές, που κατάφεραν ν α
γ λ ιτώσ ουν από δαύτον . Μπορεί κι εμέν α ν α μου
φέρει γ ούρι».

Για μια σ τιγ μή επικράτησ ε τρομακτική σ ιωπή,
κάτι που έκαν ε τη Ροβίν α ν α σ υν ειδητοποιήσ ει ότι
θα ήταν καλ ύτερα ν α κρατάει τις σ κέψ εις της γ ια
τον εαυτό της. Στο κάτω κάτω, οι υπηρέτριες ήταν
δικές του. Αλ λ ά το μόν ο που είχ ε κάν ει ήταν ν α τις
σ οκάρει με την ειλ ικρίν ειά της και πολ ύ σ ύν τομα
ακολ ούθησ ε έν α ν ευρικό χ αχ αν ητό, ύσ τερα κι
άλ λ ο, και η Ροβίν α αν ακάλ υψ ε ότι οι υπηρέτριες
σ υμφων ούσ αν ολ όψ υχ α μαζί της, γ ιατί όλ ες τους
μισ ούσ αν τον άν τρα που επρόκειτο ν α γ ίν ει
σ ύζυγ ός της.

Κεφάλ αιο 4

Η μέρα κύλ ησ ε τελ ικά, παρά τις ελ πίδες της Ροβίν α
γ ια το αν τίθετο, κι αμέσ ως μόλ ις σ ήμαν ε έξι
παν τρεύτηκε το λ όρδο Γκον τγ ουάιν Λάιον ς του
Κέρκμπορο. Δ εν είχ ε γ ίν ει κάτι που θα κατάφερν ε
ν α τη σ ώσ ει. Εν ώπιον μαρτύρων , με τις ευλ ογ ίες
του αν θρώπου –ήθελ ε ν α πισ τεύει ότι ο Θεός δεν θα
έδιν ε τις δικές Του–, η Ροβίν α παραδόθηκε από τον
έλ εγ χ ο εν ός άν τρα σ τον έλ εγ χ ο εν ός άλ λ ου, του
ν έου της σ υζύγ ου. Και τέτοιος χ ον τράν θρωπος
που ήταν αυτός, κοιμόταν σ ε όλ η τη λ ειτουργ ία.
Το γ αμήλ ιο γ λ έν τι θα κρατούσ ε όλ η την
υπόλ οιπη μέρα. Η Ροβίν α καθόταν πλ άι σ το
σ ύζυγ ό της, παρακολ ουθών τας τον ν α ρουφάει
τους χ υλ ούς που ήταν αν αγ κασ μέν ος ν α τρώει
επειδή δεν είχ ε δόν τια. Αλ λ ά από ευγ έν εια, ή
διασ τροφή, μια και είχ ε προσ έξει ότι η Ροβίν α δεν
έτρωγ ε, ο σ ύζυγ ός της φρόν τισ ε ν α γ εμίσ ει το
χ ρυσ ό πιάτο της μ’ έν α βουν ό φαγ ητό. Αν η Ροβίν α
επιχ ειρούσ ε ν α βάλ ει έσ τω και μια μπουκιά σ το
σ τόμα της, ήταν σ ίγ ουρη ότι θα ξερν ούσ ε.
Ο Γκίλ μπερτ ήταν σ ε τρελ ά κέφια. Είχ ε πετύχ ει το
σ τόχ ο του και τίποτα δεν μπορούσ ε ν α του

χ αλ άσ ει τη διάθεσ η, ούτε καν η σ ιωπή της Ροβίν α
κάθε φορά που της μιλ ούσ ε.
Κάθισ ε δίπλ α της και έφαγ ε με όρεξη,
κατεβάζον τας ολ όκλ ηρα δισ κοπότηρα
ξεχ ειλ ισ μέν α από κρασ ί με ακόμα μεγ αλ ύτερη
λ αιμαργ ία, χ ωρίς ν α σ ταματάει ν α καυχ ιέται γ ια το
πώς θα έδιωχ ν ε τον Φούλ κχ ερσ τ από την κομητεία
τους, αν βέβαια δεν τον σ κότων ε, πράγ μα που
προτιμούσ ε. Τα λ όγ ια της Μίλ ν τρεν τ είχ αν βγ ει
αλ ηθιν ά. Ο Γκίλ μπερτ δεν επέτρεψ ε καν σ τους
άν τρες του Λάιον ς ν α πάρουν καν ον ικά μέρος σ τη
γ ιορτή, γ εγ ον ός που προκάλ εσ ε πολ λ ές και
έν τον ες διαμαρτυρίες. Αν τιθέτως, τους διέταξε ν α
φεύγ ουν από τ’ οχ υρό αν ά ομάδες των εκατό καθ’
όλ η τη διάρκεια της μέρας. Τους
έσ τελ ν ε σ το δικό του γ ια ν α σ υν αν τήσ ουν τον
προσ ωπικό του σ τρατό, ο οποίος είχ ε ήδη διαταγ ές
ν α προελ άσ ει προς το Τούρες με το χ άραμα της
αυγ ής. Δ εν περίμεν ε καν ν α μισ θώσ ει
ν έους άν τρες. Ήθελ ε ν α πολ ιορκήσ ει το Τούρες με
τον Φούλ κχ ερσ τ μέσ α, προτού ο πολ έμαρχ ος
προλ άβει ν α διαφύγ ει.
Η Ροβίν α δεν έδιν ε την παραμικρή σ ημασ ία σ τα
πολ εμοχ αρή του λ όγ ια. Τώρα πια το μίσ ος της γ ια
τον Γκίλ μπερτ ήταν τόσ ο σ φοδρό, που ήλ πιζε ν α

μην καταφέρει ν α πάρει το Τούρες από τον
Φούλ κχ ερσ τ, παρότι αυτό σ ήμαιν ε ότι δεν θα
γ ιν όταν ποτέ ξαν ά δικό της. Δ εν την έν οιαζε πια. Ο
Γκίλ μπερτ ήταν το ίδιο πολ εμοκάπηλ ος με τον
Φούλ κχ ερσ τ. Και μέσ α της ευχ όταν ολ όψ υχ α αυτοί
οι δύο ν α αλ λ ηλ οσ κοτωθούν .
Όταν ήρθε η ώρα ν α την οδηγ ήσ ουν οι κυρίες
σ τη ν υφική κάμαρα, η Ροβίν α ήταν τόσ ο
τρομοκρατημέν η που ήταν σ ίγ ουρη ότι θα έβγ αζε
τα σ ωθικά της. Η επιδερμίδα της είχ ε γ ίν ει κέριν η
σ αν του σ υζύγ ου της και τα μάτια της πον ούσ αν
από τα δάκρυα που σ υγ κρατούσ ε όλ η μέρα.
Δ εν έγ ιν αν σ καμπρόζικα πειράγ ματα ούτε
δόθηκαν αμήχ αν ες σ υμβουλ ές, όπως ήταν το έθιμο
σ τους γ άμους. Το μόν ο που εισ έπραξε η Ροβίν α
ήταν βλ έμματα γ εμάτα οίκτο. Οι κυρίες την
ετοίμασ αν φουριόζικα και βιάσ τηκαν ν α φύγ ουν
απο κει μέσ α. Έμειν ε μόν η, ν τυμέν η μον αχ ά με τη
λ επτή καμιζόλ α της. Δ εν της είχ αν πει ν α τη
βγ άλ ει, αλ λ ά και ν α της το ’λ εγ αν δεν θα το έκαν ε.
Τόσ ο θεότυφλ ος που ήταν ο Γκον τγ ουάιν σ ιγ ά μην
το πρόσ εχ ε, χ ώρια που τουλ άχ ισ τον έτσ ι θα ’χ ε
κάτι ν α παρεμβάλ λ εται αν άμεσ α σ το δέρμα της και
σ το δικό του.
Μόλ ις έμειν ε μόν η, φόρεσ ε τη ρόμπα της κι

έσ βησ ε βιασ τικά όλ α τα κεριά σ το δωμάτιο εκτός
από όσ α ήταν πλ άι σ το κρεβάτι, δηλ αδή εκείν α που
μπορούσ ε ν α σ βήσ ει αργ ότερα χ ωρίς ν α σ ηκωθεί.
Κατόπιν πήγ ε σ το τραπέζι όπου είχ ε ήδη εν τοπίσ ει
το μπουκάλ ι με το κρασ ί και δύο δισ κοπότηρα, από
τα οποία μόν ο το έν α ήταν γ εμάτο. Ωσ τόσ ο,
δίσ τασ ε ν α πάρει το κρασ ί με το ν αρκωτικό. Το
μαν τζούν ι θα διαρκούσ ε μόν ο λ ίγ ες ώρες. Κι αν ο
σ ύζυγ ός της αργ ούσ ε ν α έρθει σ το κρεβάτι; Μήπως
ν α περίμεν ε λ ίγ ο ακόμα; Θα έπρεπε ν α είχ ε ρωτήσ ει
τη Μίλ ν τρεν τ σ ε πόσ η ώρα επιδράει το φίλ τρο.
Η πόρτα άν οιξε απροειδοποίητα και ο Γκίλ μπερτ
όρμησ ε μέσ α, με τα σ κοτειν ιασ μέν α μάτια του
καρφωμέν α σ το απλ ωμέν ο προς το δισ κοπότηρο
χ έρι της. «Άσ ’ το κάτω αυτό», τη διέταξε κοφτά,
έτοιμος ν α τη σ ταματήσ ει αν τον αγ ν οούσ ε. Είχ ε
φέρει το δικό του μπουκάλ ι με κρασ ί και το έβαλ ε
πάν ω σ το τραπέζι. «Ευτυχ ώς που μου ’κοψ ε κι
απόρησ α μια και ήσ ουν τόσ ο υπάκουη».
«Τι άλ λ ο μπορώ ν α κάν ω αφού κρατάς
φυλ ακισ μέν η τη μητέρα μου;»
Εκείν ος την αγ ν όησ ε, κοιτών τας βλ οσ υρά το
δισ κοπότηρο με το κρασ ί.
«Σκόπευες ν α τον δηλ ητηριάσ εις;»
«Όχ ι».

Το σ υν οφρύωμά του έγ ιν ε εν τον ότερο όταν
σ τράφηκε προς το μέρος της. «Τον εαυτό σ ου
τότε;»
Η Ροβίν α γ έλ ασ ε, σ χ εδόν υσ τερικά, ευχ όμεν η ν α
είχ ε το θάρρος ν α το κάν ει. Εκείν ος την άρπαξε από
τους ώμους και την ταρακούν ησ ε.
«Απάν τησ έ μου!»
Ξέφυγ ε από τη λ αβή του.
«Αν ήταν ν α δηλ ητηριάσ ω κάποιον , αυτός θα
ήσ ουν εσ ύ!» σ ύριξε, τόσ ο οργ ισ μέν η, που έλ αμψ ε
ξεκάθαρα σ το βλ έμμα της όλ ο το μίσ ος της γ ια
εκείν ον .
Εκείν ος φάν ηκε ν α σ ασ τίζει προς σ τιγ μήν . Και η
Ροβίν α κατάλ αβε ότι ο Γκίλ μπερτ είχ ε πράγ ματι
φοβηθεί μην κάν ει κακό σ τον εαυτό της.
Της είπε χ ωρίς ν α την κοιτάει σ τα μάτια: «Το
κάν εις μεγ άλ ο θέμα». Η Ροβίν α ήξερε ότι
αν αφερόταν σ το γ άμο της. «Όσ ο πιο γ ρήγ ορα
μείν εις έγ κυος τόσ ο γ ρηγ ορότερα θα σ ’ απαλ λ άξω
από αυτόν ».
«Σκοπεύεις ν α τον σ κοτώσ εις λ οιπόν ;»
Εκείν ος δεν απάν τησ ε, επειδή είχ ε αφήσ ει την
πόρτα αν οιχ τή κι άκουσ ε τον κόσ μο που ερχ όταν
μαζί με το γ αμπρό.
«Ξάπλ ωσ ε σ το κρεβάτι ν α τον περιμέν εις». Την

έσ πρωξε απαλ ά προς τα κει. «Και ν α του φερθείς
όπως αρμόζει σ ε μια ν ύφη».
Η Ροβίν α έκαν ε απότομα μεταβολ ή. «Να τον
περιμέν εις εσύ εκεί, αφού εσ ύ καν όν ισ ες αυτόν το
γ άμο», ψ ιθύρισ ε έξαλ λ η. «Είν αι τόσ ο τυφλ ός, που
μπορεί ν α μην καταλ άβει τη διαφορά».
Ο Γκίλ μπερτ χ αμογ έλ ασ ε. «Χαίρομαι επειδή δεν
έχ εις χ άσ ει ακόμα το τσ αγ αν ό που τόσ ο σ υχ ν ά
έβλ επα ότι διαθέτεις. Και κάν ω πολ ύ καλ ά που δεν
σ ’ εμπισ τεύομαι τελ ικά. Γι’ αυτό θα τα πάρω μαζί
μου αυτά».
Τα «αυτά» ήταν το μπουκάλ ι με το κρασ ί και το
γ εμάτο δισ κοπότηρο που βρίσ κον ταν πάν ω σ το
τραπέζι. Η Ροβίν α αν αγ κάσ τηκε ν α δαγ κώσ ει το
χ είλ ι της γ ια ν α μην τον παρακαλ έσ ει ν α της
αφήσ ει τουλ άχ ισ τον το ποτήρι. Αλ λ ά αν εκείν ος
ήξερε πόσ ο πολ ύ το ήθελ ε, θα της το έπαιρν ε πάσ η
θυσ ία. Είτε έτσ ι είτε αλ λ ιώς, το ποτήρι με το
μαν τζούν ι το ’χ ε χ αμέν ο.
Της ξέφυγ ε έν ας λ υγ μός κι έτρεξε σ το κρεβάτι.
Και ίσ α που είχ ε προλ άβει ν α κουκουλ ωθεί όταν
κατέφτασ ε ο γ αμπρός, μαζί με τους λ ιγ οσ τούς
ιππότες του οίκου, οι οποίοι δεν είχ αν αν αχ ωρήσ ει
ακόμα γ ια τον πόλ εμο. Τα χ ον τροκομμέν α
πειράγ ματα και τα γ έλ ια τους κόπηκαν μαχ αίρι

μόλ ις είδαν τη Ροβίν α σ το κρεβάτι. Όταν ο
Γκίλ μπερτ τούς είδε ν α τη γ λ υκοκοιτούν τους
έβγ αλ ε απότομα όλ ους έξω. Σε λ ιγ ότερο από έν α
λ επτό, η Ροβίν α είχ ε μείν ει μόν η με το σ ύζυγ ό της.
Εκείν ος σ το μεταξύ είχ ε προετοιμασ τεί
αν αλ όγ ως γ ια χ άρη της. Φορούσ ε μια μαύρη ρόμπα
που έκαν ε το δέρμα του ν α δείχ ν ει ακόμα πιο
ασ προυλ ιάρικο. Η ζών η της ρόμπας είχ ε
χ αλ αρώσ ει σ τη διαδρομή προς τη ν υφική κάμαρα,
αλ λ ά εκείν ος δεν είχ ε κάν ει τον κόπο ν α τη σ φίξει,
κι έτσ ι λ ύθηκε μόλ ις έκαν ε το πρώτο βήμα προς το
κρεβάτι. Η Ροβίν α έκλ εισ ε τα μάτια της γ ια λ ίγ ο,
όμως το θέαμα αυτού του κορμιού δεν έλ εγ ε ν α
φύγ ει από το μυαλ ό της – πόδια σ κελ ετωμέν α,
πλ ευρά πεταγ μέν α προς τα έξω, κοιλ ιά βαθουλ ωτή
κι εκείν ο το τοσ οδούλ ικο πραγ ματάκι αν άμεσ α σ τα
πόδια του. Είχ ε ακούσ ει γ ι’ αυτό πολ λ ούς
χ αρακτηρισ μούς, και όλ οι είχ αν ν α κάν ουν με
κάποιο θηριώδες όπλ ο. Αλ λ ά αυτό που αν τίκριζε
τώρα δεν είχ ε καμία σ χ έσ η με κάτι το φοβερό και
τρομερό.
Θα ξεσ πούσ ε σ ε γ έλ ια, αν δεν της ερχ όταν ν α
βάλ ει τα κλ άματα. Άρχ ισ ε ν α προσ εύχ εται σ ιωπηρά
ν α της δώσ ει δύν αμη ο Θεός ν α το αν τέξει, ν α
τελ ειώσ ει όλ ο αυτό μια ώρα αρχ ύτερα και ν α έχ ει

ακόμα σ ώα τα λ ογ ικά της, όταν αυτός ο γ εροσ άτυρος θα τελ είων ε μαζί της.
«Πού είσ αι, ομορφούλ α μου;» ρώτησ ε εκείν ος
τσ αν τισ μέν α. «Είμαι πολ ύ μεγ άλ ος γ ια ν α παίζω
κυν ηγ ητό».
«Εδώ είμαι, άρχ ον τά μου».
Όταν τον είδε ν α κοιτάει ακόμα προς τ’ αρισ τερά
με τα θεόσ τραβά του μάτια, κατάλ αβε ότι δεν την
είχ ε ακούσ ει, κι έτσ ι επαν έλ αβε τα λ όγ ια της
φων άζον τας σ χ εδόν . Τότε αυτός κίν ησ ε ν α πάει
κον τά της, σ κουν τουφλ ών τας σ τα σ καλ ιά που
οδηγ ούσ αν σ το κρεβάτι.
«Λοιπόν ; Τι περιμέν εις;» τη ρώτησ ε με τον ίδιο
τσ αν τισ μέν ο τόν ο. Στεκόταν σ το τελ ευταίο σ καλ ί,
αλ λ ά δεν έκαν ε καμία κίν ησ η ν α ξαπλ ώσ ει σ το
κρεβάτι. «Δ εν βλ έπεις ότι ο πολ εμισ τής μου
χ ρειάζεται βοήθεια γ ια ν α σ ταθεί προσ οχ ή; Έλ α ν α
παίξεις μαζί του, γ υν αίκα».
Εκείν ο το μικροσ κοπικό πραγ ματάκι υποτίθεται
πως ήταν πολ εμισ τής; Η Ροβίν α έβγ αλ ε έν α
λ αρυγ γ ισ μό απόρριψ ης που εκείν ος δεν άκουσ ε
γ ιατί χ αχ άν ιζε. Τα μάτια του σ την ουσ ία δεν
εσ τίαζαν πάν ω της, αλ λ ά κοιτούσ αν πέρα από το
κρεβάτι μ’ έν α αποβλ ακωμέν ο βλ έμμα.
«Δ εν θα μου κακοφαιν όταν καθόλ ου αν του

έδιν ες έν α φιλ άκι, ομορφούλ α μου», της υπέδειξε,
χ αχ αν ίζον τας ακόμα.
Το χ έρι της σ κέπασ ε ασ τραπιαία το σ τόμα της,
αφού και μόν ο η σ κέψ η τής έφερε αν αγ ούλ α. Xολ ή
αν έβηκε σ το λ αιμό της. Μετά βίας κατάφερε ν α τη
διώξει. Αν ο γ έρος μπορούσ ε ν α δει την έκφρασ ή
της, θα του κοβόταν μαχ αίρι το χ άχ αν ο. Αλ λ ά
εκτός από θεόκουφος ήταν και θεότυφλ ος. Η
Ροβίν α σ τ’ αλ ήθεια θα σ κότων ε τον Γκίλ μπερτ γ ι’
αυτό που της έκαν ε.
«Λοιπόν ; Λοιπόν ;» ρώτησ ε απαιτητικά πάλ ι
εκείν ος. Τα μάτια του άρχ ισ αν ν α ψ άχ ν ουν το
κρεβάτι, αλ λ ά, παρόλ ο που εκείν η βρισ κόταν
μπροσ τά του, εκείν ος δεν έβλ επε πέρα από τη μύτη
του.
«Μα πού είσ αι, αν όητο παιδί; Μήπως πρέπει ν α
φων άξω τον έμπισ τό μου, τον Τζον , γ ια ν α σ ε βρει;
Θα τον γ ν ωρίσ εις πολ ύ σ ύν τομα. Αν δεν έχ εις
πιάσ ει παιδί μέσ α σ ’ έν α μήν α, θα σ ε δώσ ω σ τον
Τζον ν α το αν αλ άβει εκείν ος. Εγ ώ είμαι πολ ύ γ έρος
πια γ ια ν α τα ξαν απεράσ ω αυτά. Είσ αι η τελ ευταία
μου γ υν αίκα και θα μου δώσ εις έν α γ ιο, όπως και ν α
’χ ει. Τις λ ες γ ι’ αυτό;»
Προσ παθούσ ε ν α τη σ οκάρει; Ή μήπως τη
γ ελ ούσ αν τ’ αυτιά της;

Αλ λ ά γ ια το δικό σ ου παιδί δεν θα υπήρχ ε καμία αμφιβολ ία ότι είν αι δικό μου». όχ ι. Ούτε ο Γκίλ μπερτ θα εν αν τιων όταν σ ’ έν α τέτοιο εν δεχ όμεν ο. θα επέμεν ε ν α βάλ ει κάποιον άλ λ ο ν α το κάν ει. θ’ άφην ε κάποιον άλ λ ο. Δ εν θα με πείραζε ν α αποκαλ ώ το γ ιο του δικό μου παιδί. Θα με δώσ ετε σ ’ αυτό τον άν τρα τον Τζον γ ια ν α με αφήσ ει έγ κυο. εκτός κι αν … Κατάλ αβα σ ωσ τά. Ο άν θρωπος αυτός ήταν χ ειρότερος απ’ ό. Κι αν δεν τα κατάφερν ε ο Τζον . Καν έν ας δεν θα πίσ τευε ότι είν αι δικό μου παιδί. Ήταν η γ υν αίκα του κι όμως εκείν ος είχ ε σ κοπό ν α τη ζευγ αρώσ ει όπως έκαν ε με τις αγ ελ άδες και τα γ ουρούν ια του.» «Μη λ ες βλ ακείες. είν αι ότι ακούγ εσ τε σ αν απελ πισ μέν ος. έν ας άν τρας που περιφρον ώ περισ σ ότερο από κάθε άλ λ ον ». Καλ ύτερο αυτό παρά ν α μου πάρει ό. άρχ ον τά μου.τι πίσ τευε η Ροβίν α. αμέ.» «Ναι. Έχ ω αδυν αμία σ τον Τζον . κοπέλ α μου.«Αυτό που λ έω. σ υν ειδητοποίησ ε η Ροβίν α. Όν τως δεν θα υπήρχ ε.τι έχ ω και δεν έχ ω ο αδελ φός μου. «Μα γ ιατί δεν ισ χ υρίζεσ τε απλ ώς ότι ο Τζον είν αι γ ιος σ ας. αφού κι εκείν ος το ίδιο . αν δεν τα καταφέρετε εσ είς.

Ο σ ύζυγ ος είν αι παν ίσ χ υρος. Τώρα αμέσ ως!» Η διαταγ ή ήταν ξεκάθαρη. Ακόμα και η ίδια της η ζωή εξαρτιόταν από τα δικά του κέφια. επειδή ακόμα κι αν ήθελ ε ν α της την αφαιρέσ ει. Εγ ώ πάν τως δεν πρόκειται ν α σ ας βοηθήσ ω». τι θα πάθαιν ε η μητέρα της. «Μπας και με κοροϊδέψ αν ε και πήρα γ ουρούν ι σ το σ ακί. γ υν αίκα. «Έλ α εδώ και προετοίμασ έ με. Αλ λ ά αν το έκαν ε. καν έν ας δεν θα του έλ εγ ε κουβέν τα. ήταν σ τ’ αλ ήθεια αν αγ κασ μέν η ν α τα περάσ ει όλ α αυτά.» Η φων ή του υψ ώθηκε σ το εν δεχ όμεν ο αυτής της πιθαν ότητας. Θεούλ η μου. Το πρόσ ωπό του έγ ιν ε τόσ ο κόκκιν ο από οργ ή. Χώρια που τώρα πια ήταν σ ύζυγ ός της. αλ λ ά η Ροβίν α ήταν σ ίγ ουρη ότι θα λ ιποθυμούσ ε έτσ ι και τον άγ γ ιζε.πράγ μα ήθελ ε. «Αν έχ ετε σ κοπό ν α με πάρετε. του είπε. κάν τε το. δεν χ ωρούσ ε αμφισ βήτησ η. έν α παιδί. Ο γ έρος ήταν τόσ ο αδύν αμος και κοκαλ ιάρης που ήξερε ότι μ’ ελ άχ ισ τη προσ πάθεια μπορούσ ε ν α τον βγ άλ ει εκτός μάχ ης. που η Ροβίν α ήταν βέβαιη ότι καμία από τις υπόλ οιπες δέκα σ υζύγ ους του δεν είχ ε τολ μήσ ει . «Δ εν μπορώ». αρκετά δυν ατά ώσ τε ν α μη χ ρειασ τεί ν α το επαν αλ άβει.

ποτέ ν α του αρν ηθεί. Έν α γ έλ ιο γ αργ άλ ησ ε το λ αιμό της. το έν α χ έρι του πίεσ ε τόσ ο δυν ατά το σ τήθος του. προτού προλ άβει. Τι θα έκαν ε ο . «Παλ ιο… Παλ ιο…» Δ εν πρόλ αβε ν α πει τίποτ’ άλ λ ο. που η Ροβίν α σ κέφτηκε ότι τα πλ ευρά του δεν θ’ άν τεχ αν την πίεσ η. Η Ροβίν α σ ύρθηκε βιασ τικά ως την άκρη του κρεβατιού και κοίταξε κάτω. Το σ τήθος του ασ άλ ευτο. Γιατί ήταν ολ οφάν ερο ότι μόν ος του δεν θα τα κατάφερν ε. Και ξαφν ικά φάν ηκε σ αν τα μάτια του ν α ήταν έτοιμα ν α πεταχ τούν έξω από το κραν ίο του. Ήταν δυν ατόν ν α ήταν τόσ ο τυχ ερή. πέφτον τας από τα σ καλ ιά χ ωρίς ν α βγ άλ ει άχ ν α. αλ λ ά από το σ τόμα της βγ ήκε σ αν σ ιγ αν ό κλ αψ ούρισ μα. Μήπως θα έβαζε ν α τη χ τυπήσ ουν γ ια την αν υπακοή της. το χ έρι του σ φιγ μέν ο ακόμα σ το σ τήθος του. Ο γ έρος ήταν ακίν ητος. Ο γ έρος τα τίν αξε. Το σ ώμα του ταλ αν τεύτηκε πάν ω σ το σ καλ ί. ούτε αν άσ α. Το χ ρώμα του σ κούρυν ε. εκείν ος έγ ειρε προς τα πίσ ω. Κειτόταν σ το σ κεπασ μέν ο με βούρλ α πάτωμα. τα μάτια του ακόμα γ ουρλ ωμέν α. αλ λ ά. Ήταν έτοιμη ν α του πει κάτι σ υμβιβασ τικό μόν ο και μόν ο γ ια ν α τον καλ μάρει. Έμειν ε ν α τον κοιτάει.

Αν δεν του είχ ε αρν ηθεί… Αν έφταιγ ε εκείν η. Ή μήπως ήταν . κατόπιν έξω σ το διάδρομο και βρέθηκε σ την αγ καλ ιά του Γκίλ μπερτ. Σε γ ελ άσ αν ε όμως. Τα χ έρια του έσ φιξαν τόσ ο δυν ατά τα μπράτσ α της που την πόν εσ αν . έτρεξε σ την πόρτα. τραβών τας την από το άλ λ ο. Αμέσ ως μετά άφησ ε ελ εύθερο το έν α μπράτσ ο της και την έσ υρε πάλ ι πίσ ω σ το δωμάτιο. Όταν αν ασ ήκωσ ε τα μάτια του και την κοίταξε είχ ε μαυρίσ ει από το κακό του. «Από την αρχ ή σ κόπευες ν α το σ κάσ εις. Δ εν ήταν δικό της φταίξιμο. έδωσ ε άφεσ η σ τον εαυτό της χ ωρίς την παραμικρή εν οχ ή. «Αχ ά. Γκίλ μπερτ!» ξεφούρν ισ ε εκείν η.Γκίλ μπερτ τώρα. η σ κέψ η ν α τον αγ γ ίξει της προκαλ ούσ ε αποσ τροφή. Ήταν σ τ’ αλ ήθεια ν εκρός. Κατέβηκε από το κρεβάτι μ’ έν α σ άλ το. . καλ ά το φαν τάσ τηκα». Πού ν α ήξερε ότι μια απλ ή άρν ησ η δική της θα ήταν ικαν ή ν α τον σ κοτώσ ει. της είπε εκείν ος με έν τον η δυσ αρέσ κεια. Θα γ υρίσ εις εκεί μέσ α και…» «Πέθαν ε. Πλ ησ ίασ ε αμέσ ως το γ έρο κι έσ κυψ ε γ ια ν α βάλ ει το κεφάλ ι του σ το σ τήθος του. Κάποιος όμως έπρεπε ν α το κάν ει. Ακόμα και τώρα. Δ εν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α τον ακουμπήσ ει γ ια ν α το διαπισ τώσ ει.

«Τι θα κάν εις. «Όχ ι! Δ εν πρόκειται ν α κάν ω κάτι…» «Θα το κάν εις». Σκέπασ ε με τη μαύρη ρόμπα το σ ώμα του λ όρδου Γκον τγ ουάιν προτού σ ηκωθεί και την κοιτάξει. Ο Γκίλ μπερτ έριξε μια ματιά πάλ ι σ το σ ύζυγ ό της και θα πρέπει ν α την πίσ τεψ ε.«Πώς το έκαν ες. .» Η Ροβίν α πισ ωπάτησ ε από το χ ασ τούκι αυτής της κατηγ ορίας. το οποίο ούτως ή άλ λ ως δεν το ήπιε. Δ εν είχ ε προλ άβει καν ν α ξαπλ ώσ ει σ το κρεβάτι. «αν θες ν α ξαν αδείς ποτέ τη μάν α σ ου… ζων ταν ή!».» «Θα σ ου βρω τον κατάλ λ ηλ ο αν τικατασ τάτη. γ ρύλ ισ ε εκείν ος. πρέπει οπωσ δήποτε ν α πιάσ εις παιδί απόψ ε. αλ λ ιώς θα το έκαν α εγ ώ». εγ ώ ούτε που τον άγ γ ιξα κι εδώ μέσ α υπήρχ ε μόν ο το κρασ ί σ ου. «Όχ ι. Έτσ ι όπως ήρθαν τα πράγ ματα. Αφού το σ κέφτηκε γ ια μια σ τιγ μή. της είπε: «Μην το κουν ήσ εις ρούπι από δω μέσ α. Αν άθεμα τα μαύρα μου μαλ λ ιά. Έσ φιξε το σ τήθος του κι έπεσ ε από τα σ καλ ιά του κρεβατιού». Και μην αφήσ εις καν έν αν ν α μπει». Τα μάτια της άσ τραψ αν αγ ριεμέν α όταν σ υν έλ αβε το ν όημα της τελ ευταίας φράσ ης του όπως και της πρώτης.

μην έχ ον τας την παραμικρή αμφιβολ ία ότι ο Γκίλ μπερτ το εν ν οούσ ε. κάν ον τας άλ λ ο έν α βήμα πίσ ω. θα μέν εις κλ εισ μέν η εδώ μέσ α…» «Μαζί με το πτώμα του.» ρώτησ ε πν ιχ τά εκείν η. «Κι όταν έρθει η ώρα ν α τον θάψ ουμε. Η Ροβίν α άσ πρισ ε σ αν το παν ί. Αυτό θα ήθελ ε και ο Γκον τγ ουάιν ». Ο άν θρωπος είν αι πεθαμέν ος». «Όχ ι. Αλ λ ά η φρίκη αυτού που σ κόπευε ν α κάν ει… ν α της φέρει αν τικατασ τάτη! Απελ πισ μέν η. τον ρώτησ ε: «Πώς είν αι δυν ατόν ν α έχ εις την παραμικρή ελ πίδα ότι θα μπορέσ εις ν α κρατήσ εις αιών ια μια τέτοια απάτη. της απάν τησ ε αν υπόμον α. Πρέπει πάσ η θυσ ία ν α έχ ει ταφεί επίσ ημα προτού μάθει ο αδελ φός του ότι πέθαν ε. Όταν δεν θ’ ασ χ ολ είσ αι αποκλ εισ τικά μ’ αυτό. Κι εσ ύ πρέπει ν α έχ εις πιάσ ει σ ίγ ουρα παιδί πριν έρθει αυτός κι αρπάξει αυτά που δικαιούται. θα βρω έν α άλ λ ο πτώμα ν α βάλ ουμε γ ια δικό του. .Να που της το έλ εγ ε ξεκάθαρα αυτό που μέχ ρι πρότιν ος εκείν η απλ ώς υποπτευόταν . Αλ λ ά δεν πρόκειται ν α πάρει μία. το πτώμα θα το ξεφορτωθώ». «Δ εν χ ρειάζεται ν α το μάθει καν έν ας μέχ ρι ν α περάσ ει αρκετός καιρός και ν α σ ε δουν φουσ κωμέν η.

θα καθόταν απλ ώς και θα περίμεν ε. Αφού γ ι’ άλ λ η μία φορά αυτός δεν θα έκαν ε απολ ύτως τίποτα. Κι ακούσ τηκε τόσ ο σ ίγ ουρος γ ια το καιν ούριο του σ χ έδιο.Αυτό μάλ λ ον ήταν αλ ήθεια. εν ώ το δικό της κορμί θα θυσ ιαζόταν σ το βωμό αυτής της απάτης. Αλ λ ά γ ιατί ν α μην είν αι σ ίγ ουρος. . αλ λ ά δικαιολ ογ ούσ ε τα σ χ έδιά του. Κι αυτή τη φορά η ζωή της μητέρας εξαρτιόταν σ τ’ αλ ήθεια από τη δική της υπακοή.

Στις περισ σ ότερες πόλ εις με αδύν αμο ή απόν τα άρχ ον τα ή διεφθαρμέν ο σ υμβούλ ιο των γ ερόν των επικρατούσ ε αν ομία. δεν είχ ε περάσ ει ποτέ ξαν ά από κει. ν τυμέν οι με τα δερμάτιν α χ ιτών ια των οπλ ιτών . Απ’ όσ ο ήξερε. τους επιτίθεν το και τους λ ήσ τευαν ή τους βασ άν ιζαν αν δεν μπορούσ αν ν α πλ ηρώσ ουν παχ υλ ά λ ύτρα. το πιθαν ότερο. Και όν τως ήταν τελ είως ηλ ίθιο και υπερφίαλ ο εκ μέρους του ν α έρθει εδώ μον αχ ά με τον ακόλ ουθό του. Κι εκείν ος δεν ήξερε καθόλ ου την πόλ η του Κέρκμπορο. Πέν τε άν τρες. επειδή απλ ώς ήθελ ε ν α καλ λ ωπισ τεί προτού σ υν αν τηθεί αύριο με τη μν ησ τή του. θα μπορούσ ε ν α είν αι άλ λ ος έν ας λ άκκος με κακοποιά σ τοιχ εία όπου μέσ α του έπεφταν όλ οι οι ταξιδιώτες και οι ξέν οι. αν κι αμφέβαλ ε ότι ήταν οπλ ίτες. Μια μικρή . Κλ έφτες. Το ν α ταξιδεύει καν είς μόν ος ή με μικρή σ υν οδεία σ την Αγ γ λ ία του Στεφάν ου δεν ισ οδυν αμούσ ε μόν ο με κίν δυν ο ν α χ άσ ει όλ α του τα χ ρήματα αλ λ ά και τη ζωή του ακόμα.Κεφάλ αιο 5 Του επιτέθηκαν την ώρα που έβγ αιν ε από το κοιν όχ ρησ το λ ουτρό του παν δοχ είου.

Την κόρταρε σ χ εδόν έν α χ ρόν ο τώρα όποτε έβρισ κε καιρό. ούτε κι εδώ τον γ ν ώριζαν . αφού εκείν ος δεν γ ν ώριζε τούτη την περιοχ ή. Η πόλ η έδειχ ν ε ειρην ική κι ευν ομούμεν η. Σύν τομα θα παν τρευόταν γ ια τρίτη φορά και δεν ήθελ ε η ν έα σ ύζυγ ός του ν α τον φοβάται όπως οι δύο προηγ ούμεν ες. ώσ τε ν α κρατάει μακριά τους επίδοξους κακοποιούς. Θα μπορούσ ε ν α σ υγ χ ωρεθεί αυτή η απροσ εξία σ τον Γουόρικ ν τε Σαβίλ . αφού δεν ήταν από τους άν τρες εκείν ους. μολ ον ότι ο ίδιος δεν θα σ υγ χ ωρούσ ε τον εαυτό του. Κι εκείν ος είχ ε πολ λ ά σ το μυαλ ό του. από τότε που ο ίδιος είχ ε σ τρέψ ει τη ρότα της ζωής του προς την εκδίκησ η. Αλ λ ά γ ια ν α είν αι αποτελ εσ ματική μια φήμη πρέπει ν α πηγ αίν ει από σ τόμα σ ε σ τόμα και. Ο πατέρας της του την είχ ε δώσ ει αρχ ικά επιθυμών τας διακαώς αυτό το ζευγ άρωμα.δόσ η ματαιοδοξίας τον είχ ε πιάσ ει μόν ο και ορίσ τε τ’ αποτελ έσ ματα. Και μέχ ρι ν α την . παρόλ ο που δεν ήταν αυτό το σ τιλ του. Μια χ αρά τον εξυπηρετούσ ε αυτή η φήμη γ ια κάμποσ α χ ρόν ια τώρα. ότι όσ οι του έκαν αν κακό το πλ ήρων αν ασ τραπιαία. Είχ ε επαν απαυτεί γ ια πολ ύ καιρό σ τη φήμη που τον ακολ ουθούσ ε. ωσ τόσ ο ο Γουόρικ ήθελ ε ν α έχ ει και τη σ υγ κατάθεσ η της Ιζαμπέλ α. Είχ ε πολ λ ές προσ δοκίες από τη λ αίδη Ιζαμπέλ α.

Ο Γουόρικ ήθελ ε χ ιούμορ σ τη ζωή του. Και ήθελ ε έν α γ ιο. Είχ ε δύο κόρες. Τις αγ απούσ ε. ν α τον τραβάει σ το σ πίτι αν τί ν α τον σ τέλ ν ει μ’ ευχ αρίσ τησ η σ τον πόλ εμο.αποκτούσ ε δεν επρόκειτο ν α υπογ ράψ ει το γ αμικό σ ύμφων ο. Ήθελ ε αγ άπη και γ έλ ιο. δύο σ τοιχ εία που του έλ ειπαν από τότε που είχ ε κατασ τραφεί η οικογ έν ειά του και είχ ε γ εμίσ ει μόν ο με μίσ ος και πίκρα. ό. . Δ εν ζητούσ ε και πολ λ ά. Ήλ πιζε ότι σ ύν τομα θα έν ιωθε και κάτι παραπάν ω.τι ζητούσ ε κάθε άν τρας. μειλ ίχ ια και με γ οητευτική αίσ θησ η του χ ιούμορ. Ήθελ ε μια οικογ εν ειακή ζωή σ αν κι αυτήν που είχ ε μικρός. Η σ ωσ τή σ ύζυγ ος θα μπορούσ ε ν α του τα προσ φέρει όλ α αυτά. Η λ αίδη Ιζαμπέλ α Μαλ ν τουί δεν ήταν μόν ο παν έμορφη και περιζήτητη αλ λ ά επίσ ης γ λ υκομίλ ητη. Τώρα όμως την είχ ε και δεν έβλ επε την ώρα ν α κάν ει τη λ αίδη δική του. μα ήταν αλ αφρόμυαλ α κι εγ ωκεν τρικά πλ άσ ματα. αν και σ την πραγ ματικότητα δεν ήταν σ ίγ ουρος αν ήταν ακόμα ικαν ός ν α ν ιώσ ει αυτό το είδος αγ άπης έπειτα από τόσ α χ ρόν ια μίσ ους. Ήδη τη σ υμπαθούσ ε πολ ύ. Και την είχ ε βρει σ το πρόσ ωπο της Ιζαμπέλ α. ωσ τόσ ο δεν μπορούσ ε ν α αν εχ τεί γ ια πολ ύ καιρό τους καβγ άδες και τα ξεσ πάσ ματά τους.

Χάρη σ το μεγ άλ ο του ύψ ος. Παρόλ ο που ήταν αν υπεράσ πισ τος. Αρκούσ ε ν α τον αγ απάει εκείν η. Μα πάν ω απ’ όλ α φάν ταζε . Είχ ε αφήσ ει το σ παθί και την παν οπλ ία του σ το δωμάτιο που είχ ε ν οικιάσ ει.Όμως δεν ήταν απαραίτητο ν α αγ απάει τη σ ύζυγ ό του. αν ήταν γ ραφτό του ν α πεθάν ει απόψ ε. περν ούσ ε μισ ό κεφάλ ι τον πιο μεγ αλ όσ ωμο από τους κακοποιούς και πολ ύ περισ σ ότερο τους υπόλ οιπους τέσ σ ερις. Αλ λ ά τίποτα απ’ όλ α αυτά δεν είχ ε σ ημασ ία. Δ εν είχ ε καν πάν ω του όλ α του τα όπλ α. Χώρια που δεν φορούσ ε καν τα ρούχ α του. αφού τα είχ ε αφήσ ει σ τον υπηρέτη γ ια ν α τα πλ ύν ει. έν α μέτρο και ογ δόν τα πέν τε εκατοσ τά περίπου. Τα γ υμν ά μπράτσ α και το σ τήθος του δεν άφην αν την παραμικρή αμφιβολ ία γ ια τη δύν αμη που έκρυβε το μεγ αλ όσ ωμο κορμί του. Είχ ε κατέβει σ το λ ουτρό μον αχ ά μ’ έν α σ τιλ έτο. και τώρα μάλ λ ον θα τα καθάριζε ο Τζέφρι. Ήταν τυλ ιγ μέν ος μόν ο μ’ έν α μεγ άλ ο σ εν τόν ι σ τερεωμέν ο σ τη μέσ η του και το κον τό σ τιλ έτο σ φην ωμέν ο σ την κοιλ ιά του. γ ιατί ο Γουόρικ ν τε Σαβίλ δεν ήταν άν τρας σ υν ηθισ μέν ου αν ασ τήματος. οι πέν τε άν τρες που τον είχ αν κυκλ ώσ ει δίσ τασ αν αρχ ικά ν α τραβήξουν σ παθί. κάτω από την άκρη του σ εν τον ιού.

Κι αυτό ήταν το λ άθος τους. Και τα γ κρίζα μάτια του που τον είχ αν βάλ ει σ το σ τόχ ασ τρο της σ υμμορίας ήταν τόσ ο αμείλ ικτα παγ ερά.σ αταν ικός. όμως εκείν η τη σ τιγ μή η . Στόχ ευε το λ αιμό του. μόν ο που ο Γουόρικ δεν ήταν καν έν ας παθητικός ιππότης. Όμως τράβηξαν τα σ παθιά τους. Το πρόσ ωπό του είχ ε μια σ κλ ηρή. αδυσ ώπητη έκφρασ η. Και την ίδια σ τιγ μή όρμησ ε μπροσ τά. Πολ ύ σ ύν τομα έγ ιν ε φαν ερό ότι οι κακοποιοί είτε ήταν αδέξιοι σ το σ παθί είτε δεν είχ αν σ κοπό ν α τον σ κοτώσ ουν . αφού έκαν ε τους υπόλ οιπους ν α τρομάξουν γ ια τα καλ ά. Έσ φιξε το σ τιλ έτο σ το χ έρι του κι έβγ αλ ε μια πολ εμική ιαχ ή που παραλ ίγ ο ν α κάν ει τους ξύλ ιν ους τοίχ ους ν α σ εισ τούν . αλ λ ά το ουρλ ιαχ τό του θύματος τον ωφέλ ησ ε περισ σ ότερο. ώσ τε έκαν αν τουλ άχ ισ τον έν αν από τους επιτιθέμεν ους ν α θέλ ει ν α σ ταυροκοπηθεί προτού τραβήξει το σ παθί του. χ αρακών ον τας τον πλ ησ ιέσ τερο άν τρα σ το πρόσ ωπο. σ αν ν α ήταν ικαν ός ν α σ κοτώσ ει μόν ο και μόν ο γ ια διασ κέδασ η. Τραυμάτισ ε άλ λ ον έν α. Και ο αρχ ηγ ός θα είχ ε μιλ ήσ ει. Ήταν επιθετικός σ ε όλ α του κι αυτή η περίπτωσ η δεν αποτελ ούσ ε εξαίρεσ η. ίσ ως γ ια ν α πει τι ζητούσ αν από εκείν ον γ ια ν α μην τον πολ εμήσ ουν .

Δ εν είχ αν σ κοπό ν α τον τραυματίσ ουν αλ λ ά ούτε και ν α πεθάν ουν . καθώς όμως δεν είχ ε ο ίδιος έν α δυν ατό κορμί. Είχ ε περισ σ ότερο θάρρος και θέλ ησ η παρά οτιδήποτε άλ λ ο. Όρμησ ε κι αυτός. και όχ ι ο ακόλ ουθος που θα έπαιρν ε μαζί του ο Γουόρικ σ ε οποιαδήποτε μάχ η. χ ωρίς την παν οπλ ία του ν α τον προσ τατεύει. Ήταν ικαν ός σ το σ παθί. όταν το αγ όρι έσ κυψ ε ν α κοιτάξει το σ παθί που είχ ε χ ωθεί σ την κοιλ ιά του και κατάλ αβε ότι σ ε λ ίγ α δευτερόλ επτα θα πέθαιν ε. Ο Γουόρικ είδε την έκφρασ η δυσ πισ τίας και κατόπιν τρόμου που ζωγ ραφίσ τηκε σ το ν εαρό πρόσ ωπο του Τζέφρι. όμως το σ ώμα του δεν είχ ε αν απτυχ θεί πλ ήρως με αποτέλ εσ μα τα χ τυπήματά του ν α μην είν αι τόσ ο βαριά. καν έν ας δεν έκαν ε σ την άκρη από φόβο και. ξεκοιλ ιάσ τηκε προτού προλ άβει καν ν α κατεβάσ ει το σ παθί του. Ο πιτσ ιρίκος ήταν μόν ο δεκαπέν τε χ ρόν ων .λ επίδα του άρχ ισ ε ν α σ υγ κρούεται με το ατσ άλ ι τους. αλ λ ά επίσ ης και την εσ φαλ μέν η εκτίμησ η ότι μπορούσ ε ν α πολ εμήσ ει ακριβώς όπως ο άρχ ον τάς του. Τότε πήρε μέρος και ο Τζέφρι σ τη σ υμπλ οκή με μια λ ιγ ότερο εκκωφαν τική πολ εμική ιαχ ή. αφού δεν θεωρούσ ε ότι ήταν έτοιμος ακόμα. έχ ον τας ακούσ ει εκείν η του Γουόρικ. .

Το επόμεν ο δευτερόλ επτο ο Γουόρικ άρπαξε το σ παθί από το χ έρι του πλ ησ ιέσ τερου άν τρα. που γ ια καλ ή τους τύχ η βρίσ κον ταν πιο μακριά του. προτού πετάξει το σ τιλ έτο του σ τον άν τρα που είχ ε σ κοτώσ ει τον Τζέφρι. τώρα σ τέκον ταν από πάν ω του ασ θμαίν ον τας. χ ώθηκε μέχ ρι τη λ αβή σ το λ αρύγ γ ι του. Μόν ο πέρυσ ι όμως τον είχ ε πάρει κάτω από τις φτερούγ ες του. Ωσ τόσ ο δεν πρόλ αβε ν α χ ρησ ιμοποιήσ ει τούτο το καλ ύτερο όπλ ο. Έν ας σ κούν τησ ε τον Γουόρικ με την μπότα του. που ήταν πάν τα τόσ ο πρόθυμο ν α ευχ αρισ τήσ ει τους άλ λ ους. Όμως είχ ε βάλ ει σ την καρδιά του αυτό το αγ όρι. Τώρα έβγ αλ ε έν α μαν ιασ μέν ο μουγ κρητό γ εμάτο θλ ίψ η. . αν και είχ ε ήδη αρκετούς ακολ ούθους και δεν χ ρειαζόταν άλ λ ον έν α. Οι δύο άν τρες. μόν ο και μόν ο γ ια ν α βεβαιωθεί ότι δεν θα σ ηκων όταν πάλ ι. Αίμα έβαψ ε τα ακόμα βρεγ μέν α από το μπάν ιο σ κουρόξαν θα μαλ λ ιά του. Πέρασ ε έν α ολ όκλ ηρο λ επτό προτού σ κεφτούν ν α θηκαρώσ ουν τα σ παθιά τους. Το σ τιλ έτο βρήκε το σ τόχ ο του.Ο μικρός ήταν αν αθρεφτός σ τον οίκο του Γουόρικ από τότε που ήταν επτά. Η λ αβή εν ός άλ λ ου σ παθιού χ τύπησ ε με δύν αμη το κραν ίο του και ο Γουόρικ σ ωριάσ τηκε αργ ά σ το πάτωμα.

Καλ ά. τότε. .» «Όχ ι. Μα τι ν α τον θέλ ει. «Έτσ ι όπως πολ έμησ ε. κι ας ελ πίσ ουμε ότι ο λ όρδος Γκίλ μπερτ δεν θ’ αποφασ ίσ ει ν α του μιλ ήσ ει». τέλ ος πάν των . Σκέφτηκα ότι ήταν μεγ άλ η τύχ η και μόν ο που έτυχ ε ν α τον δω». «Φίμωσ έ τον . Και δεν βρήκαμε καν έν αν άλ λ ον που ν α έχ ει τα σ ωσ τά μαλ λ ιά και τα σ ωσ τά μάτια. «Τούτος εδώ δεν μοιάζει γ ια τον υποτακτικό που μας είπαν ν α βρούμε». Τώρα πρέπει ν α τον πάρουμε σ ηκωτό».» «Δ εν είν αι δική μας δουλ ειά. Δ εν είχ ε πεθάν ει. ήταν μέσ α σ τη σ κόν η από το ταξίδι. Απλ ώς είδα ότι δεν φορούσ ε παν οπλ ία και ότι είχ ε το σ ωσ τό χ ρώμα ματιών και τα ξαν θά μαλ λ ιά γ ια τα οποία μας είχ ε μιλ ήσ ει επίμον α ο λ όρδος Γκίλ μπερτ. «Ποια η διαφορά. εμείς κάν ουμε απλ ώς ό. Οι μισ οί από τους ιππότες του λ όρδου Γκον τγ ουάιν είν αι σ κέτοι αγ ροίκοι. είπε ο έν ας άν τρας σ τον άλ λ ο.τι μας είπαν . άρα ήταν χ ρήσ ιμος ακόμα. δεν το κατάλ αβες όταν τον είδες ν α μπαίν ει σ το λ ουτρό. Ήταν αν άγ κη όμως ν α τον χ τυπήσ εις τόσ ο δυν ατά.αλ λ ά αν άσ αιν ε. μόν ο ιππότης μπορεί ν α είν αι.

» «Ίσ ως. Καλ ύτερα ν α τον δέσ ουμε χ ειροπόδαρα. Ακόμα και ο λ όρδος Γκίλ μπερτ θα δυσ κολ ευτεί ν α τον κάν ει καλ ά ετούτον ». κι αυτό σ ημαίν ει ότι μόλ ις σ υν έλ θει θ’ αρχ ίσ ει πάλ ι τη μάχ η. Όταν τον πρωτοείδα. δεν μου φάν ηκε τόσ ο μεγ αλ όσ ωμος. λ ες ν α ήταν γ ιος του.Ο άλ λ ος ρουθούν ισ ε. «Καλ ύτερα σ ηκωτό παρά ν α τον έχ ουμε πάλ ι ξυπν ητό. Και ο μικρός. .

Κεφάλ αιο 6

Η Ροβίν α είχ ε αποκοιμηθεί σ την άκρη του
κρεβατιού, κοιτών τας το σ ημείο σ το πάτωμα όπου
είχ ε πέσ ει ν εκρός ο λ όρδος Γκον τγ ουάιν . Ο
Γκίλ μπερτ είχ ε πάρει ο ίδιος το πτώμα από κει και
ύσ τερα την είχ ε αφήσ ει μόν η, με τη μον ότον η πια
προειδοποίησ η ν α μην επιτρέψ ει σ ε καν έν αν άλ λ ο
ν α μπει μέσ α εκτός από αυτόν .
Πολ ύ θα της άρεσ ε ν α τον κλ είδων ε κι εκείν ον
απέξω. Αν είχ ε όπλ ο, μπορεί ν α επιχ ειρούσ ε ακόμα
και ν α τον σ κοτώσ ει εκείν η τη σ τιγ μή, προτού την
αν αγ κάσ ει ν α υποσ τεί ακόμα πιο ακατον όμασ τες
πράξεις. Αλ λ ά ήταν άοπλ η. Κι ούτε μπορούσ ε ν α
το σ κάσ ει χ ωρίς ν α θέσ ει σ ε κίν δυν ο τη ζωή της
μητέρας της. Δ εν ήξερε καν ν α πει ποιο από τα δύο
ήταν χ ειρότερο, ο γ άμος και η ερωτική σ υν εύρεσ η
με τον Λάιον ς ή αυτό που σ χ εδίαζε γ ια εκείν η τώρα
ο Γκίλ μπερτ. Μπα… Τι θα μπορούσ ε ν α είν αι
χ ειρότερο γ ια έν α κορίτσ ι μόλ ις δεκαοχ τώ χ ρόν ων
από τη σ υν εύρεσ η μ’ εκείν ον το γ ερο-σ άτυρο;
Δ εν μπορούσ ε ν α ν ιώσ ει ίχ ν ος οίκτου γ ια το
θάν ατό του, παρόλ ο που εν μέρει ίσ ως ν α ήταν η
ίδια υπεύθυν η γ ι’ αυτό. Ο γ έρος πιθαν ότατα είχ ε

δολ οφον ήσ ει κάμποσ ες αθώες γ υν αίκες που είχ αν
την ατυχ ία ν α βρεθούν παν τρεμέν ες μαζί του, μόν ο
και μόν ο επειδή τις είχ ε βαρεθεί ή χ ρειαζόταν
καιν ούρια προίκα γ ια ν α γ εμίσ ει τα σ εν τούκια του.
Η Ροβίν α ήξερε πως υπήρχ αν πολ λ οί ασ υν είδητοι
άν τρες, οι οποίοι έκαν αν ακριβώς το ίδιο πράγ μα
και μάλ ισ τα χ ωρίς καμία εν οχ ή. Ήξερε όμως ότι
υπήρχ αν και διαφορετικοί άν τρες, άν τρες έν τιμοι,
όπως ο πατέρας της. Δ εν είχ ε πάει όλ ος ο κόσ μος
κατά διαόλ ου, μον αχ ά αυτό το μικρό τμήμα του,
όσ ο βασ ίλ ευε τούτη η αν αρχ ία.
Ήταν σ κοτάδι ακόμα, το οχ υρό βυθισ μέν ο σ τη
σ ιωπή, όταν επέσ τρεψ ε ο Γκίλ μπερτ και την
ξύπν ησ ε. Η Ροβίν α δεν μπορούσ ε ν α μαν τέψ ει τι
ώρα ήταν , αν και η εξάν τλ ησ η του κορμιού και του
μυαλ ού της μαρτυρούσ αν πως δεν είχ ε κοιμηθεί
πολ ύ. Αλ λ ά οι πρώτες φράσ εις που βγ ήκαν από το
σ τόμα του την έκαν αν ν α ξυπν ήσ ει γ ια τα καλ ά.
«Όλ α είν αι έτοιμα. Οι άν τρες μου σ τάθηκαν
τυχ εροί. Αυτό που με αν ησ υχ ούσ ε περισ σ ότερο
ήταν τα χ ρώματα των μαλ λ ιών και των ματιών ,
έπρεπε ν α είν αι ακριβώς ίδια με του σ υζύγ ου σ ου,
αφού όλ οι αυτό κοιτούν πρώτα σ ’ έν α μωρό, αλ λ ά
πετύχ αμε διάν α».
Το αίμα κύλ ησ ε ορμητικό μέσ α της, καυτό, κι

αμέσ ως μετά πάγ ωσ ε. Το σ τομάχ ι της σ φίχ τηκε,
σ χ εδόν την πόν εσ ε από το φόβο. Ο Γκίλ μπερτ το
είχ ε κάν ει σ τ’ αλ ήθεια, είχ ε βρει έν αν άν τρα ν α την
πασ άρει, όπως θα έκαν ε κι ο σ ύζυγ ός της αν δεν
έμεν ε έγ κυος όσ ο γ ρήγ ορα ήθελ ε αυτός. Ο Λάιον ς
και ο Γκίλ μπερτ ήταν ίδιοι κι απαράλ λ αχ τοι, ακόμα
και σ τον τρόπο σ κέψ ης. Δ εν θα της προκαλ ούσ ε
καμία έκπλ ηξη αν είχ ε βρει τον ίδιο άν τρα, αυτόν
τον Τζον που θα χ ρησ ιμοποιούσ ε ο σ ύζυγ ός της.
Θεούλ η μου, γ ιατί δεν είχ ε τελ ειωμό αυτός ο
εφιάλ της;
«Βιάσ ου», σ υν έχ ισ ε εκείν ος κοφτά και την
τράβηξε από το ψ ηλ ό κρεβάτι. «Έχ ουμε πολ λ ές
ώρες μπροσ τά μας μέχ ρι ν α ξημερώσ ει, αλ λ ά θα
χ ρειασ τείς άφθον ο χ ρόν ο με τον άν τρα γ ια ν α
ζευγ αρώσ ετε πάν ω από μία φορά, ώσ τε ν α
σ ιγ ουρευτούμε ότι φυτεύτηκε καλ ά ο σ πόρος του».
«Γιατί τα λ ες σ ’ εμέν α;» αρπάχ τηκε η Ροβίν α,
προσ παθών τας ν α ελ ευθερώσ ει το μπράτσ ο της
από τη λ αβή του, καθώς ο Γκίλ μπερτ την
τραβολ ογ ούσ ε προς την αν οιχ τή πόρτα. «Να
δώσ εις τις αηδιασ τικές οδηγ ίες σ ου σ τον
επιβήτορα που βρήκες».
«Θα δεις γ ιατί», ήταν το μόν ο που της είπε.
Και είδε πράγ ματι, σ χ εδόν την ίδια σ τιγ μή, αφού

ο άν τρας βρισ κόταν σ τη μικρή κάμαρα που ήταν
ακριβώς απέν αν τι από τη δική της. Δ εν υπήρχ ε
τίποτ’ άλ λ ο εκεί μέσ α εκτός από έν α κρεβάτι με δύο
ψ ηλ ούς κηροσ τάτες σ την κάθε πλ ευρά. Ήταν το
δωμάτιο που χ ρησ ιμοποιούσ ε ο σ ύζυγ ός της γ ια
ν α κάν ει τις ακολ ασ ίες του σ τις δούλ ες του, αν και
η Ροβίν α δεν το γ ν ώριζε αυτό. Υ πήρχ αν μέχ ρι και
αλ υσ ίδες σ τερεωμέν ες σ τον τοίχ ο πάν ω από το
κρεβάτι, απλ ώς ήταν κρυμμέν ες κάτω από το
σ τρώμα, αν και δεν μπορούσ αν ν α
χ ρησ ιμοποιηθούν πάν ω του τόσ ο μεγ αλ όσ ωμος
που ήταν . Ο Γκίλ μπερτ φοβόταν μήπως ο άν τρας
έσ παζε αυτές τις τόσ ο λ επτές αλ υσ ίδες που είχ αν
φτιαχ τεί γ ια γ υν αίκες. Κι έτσ ι είχ ε διατάξει ν α
φέρουν άλ λ ες, μακριές, και ν α τις περάσ ουν κάτω
από το κρεβάτι δέν ον τας τον καρπό του με τον
ασ τράγ αλ ο έτσ ι, ώσ τε ο αιχ μάλ ωτος ν α μην μπορεί
ν α κουν ήσ ει το έν α του άκρο χ ωρίς ν α τραβηχ τεί
το άλ λ ο.
Το μόν ο που πρόσ εξε η Ροβίν α ήταν ότι ο άν τρας
βρισ κόταν εκεί, δεμέν ος πάν ω σ το κρεβάτι, μ’ έν α
μεγ άλ ο σ εν τόν ι μον αχ ά ριγ μέν ο πάν ω σ τα γ υμν ά
λ αγ όν ια του. Δ εμέν ος; Όχ ι, λ άθος. Τώρα μόλ ις
πρόσ εξε τους σ ιδερέν ιους κρίκους σ τους καρπούς
του, που ήταν υψ ωμέν οι πάν ω από το κεφάλ ι του.

Και κάτω από το σ εν τόν ι έβγ αιν αν δύο αλ υσ ίδες
που σ υν έχ ιζαν ως την άκρη του κρεβατιού και
χ άν ον ταν από κάτω. Αλ υσ οδεμέν ος ήταν ! Ήταν
αν άγ κη ν α τον αλ υσ οδέσ ουν ; Επίσ ης ήταν ή
κοιμισ μέν ος ή αν αίσ θητος.
Εύκολ α κατάλ αβε τι είχ ε σ υμβεί, αλ λ ά το μόν ο
που της ήρθε σ το μυαλ ό ν α πει εκείν η τη σ τιγ μή
ήταν : «Γιατί δεν τον πλ ήρωσ ες απλ ώς γ ια ν α το
κάν ει;».
Ο Γκίλ μπερτ σ τεκόταν δίπλ α της σ την άκρη του
κρεβατιού, κρατών τας την ακόμα από το μπράτσ ο.
«Γιατί τότε θα σ ’ έπαιρν ε εκείν ος. Εν ώ, έτσ ι, δίν ω
αυτόν σ ’ εσ έν α, γ ια ν α μη ν ιώσ εις…» Δ ίσ τασ ε τόσ η
ώρα ν α πει τη λ έξη, που τη σ υμπλ ήρωσ ε εκείν η.
«Βιασ μέν η;»
Εκείν ος έγ ιν ε κατακόκκιν ος.
«Όχ ι. Απλ ώς σ κέφτηκα ν α σ ου δώσ ω την
ευκαιρία ν α γ ίν ει όπως θέλ εις εσ ύ. Έτσ ι κι αλ λ ιώς,
θα την έχ αν ες την παρθεν ιά σ ου απόψ ε».
Η Ροβίν α σ υν ειδητοποίησ ε ότι ο Γκίλ μπερτ
πίσ τευε πως της έκαν ε χ άρη. Μόν ο που εκείν η δεν
το ’βλ επε έτσ ι, γ ιατί σ το δικό της μυαλ ό όλ ο αυτό
ήταν αν ήθικο. Κι ακόμα πιο αν ήθικο ήταν ν α
δέν εται έν ας άν τρας και ν α εξαν αγ κάζεται ν α
σ υμμετάσ χ ει σ ε μια τέτοια πράξη. Αλ λ ά ο

Γκίλ μπερτ έβλ επε τα πράγ ματα μόν ο από μια
σ κοπιά, τη σ κοπιά του δικού του κέρδους και
οφέλ ους. Χωρίς την ύπαρξη εν ός παιδιού γ ια ν α
κλ ηρον ομήσ ει την περιουσ ία του Γκον τγ ουάιν
Λάιον ς, τα πάν τα θα πήγ αιν αν σ τον αδελ φό του
Λάιον ς, μαζί και ο μεγ άλ ος σ τρατός μισ θοφόρων
που ο Γκίλ μπερτ χ ρειαζόταν απελ πισ μέν α. Ο
ετεροθαλ ής αδελ φός της θα μπορούσ ε ν α
χ ρησ ιμοποιήσ ει αυτόν το σ τρατό τις λ ίγ ες
βδομάδες που σ κόπευε ν α κρατήσ ει κρυφό το
θάν ατο του Λάιον ς, αλ λ ά λ ίγ ες βδομάδες δεν ήταν
αρκετές γ ια ν α κερδίσ ει πάλ ι όλ α όσ α είχ ε χ άσ ει
από τον Φούλ κχ ερσ τ.
Αν άθεμα αυτό τον πολ εμοχ αρή που ήταν το ίδιο
κακός με τον Γκίλ μπερτ, αν όχ ι χ ειρότερος. Αν δεν
ήταν αυτός, δεν θα αν αγ καζόταν τώρα εκείν η ν α το
υποσ τεί όλ ο αυτό. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα
αν αγ καζόταν καν ν α παν τρευτεί.
Και τώρα που είχ ε αν αφερθεί σ την παρθεν ιά της,
ο Γκίλ μπερτ θα πρέπει ν α θυμήθηκε ότι, σ την
πραγ ματικότητα, ήταν αυτό ακριβώς, μια απλ ή
παρθέν α.
«Εμ, ξέρεις τι ν α κάν εις; Αν όχ ι, θα φέρω κάποιον
ν α σ ε βοηθήσ ει. Θα το έκαν α εγ ώ, αλ λ ά δεν ν ομίζω
ότι θ’ αν τέξω ν α…»

Τον κοίταξε κατάπλ ηκτη, όταν εκείν ος άφησ ε τη
φράσ η του σ τη μέσ η.
«Το βρίσ κεις κι εσ ύ αισ χ ρό και παρ’ όλ α αυτά θα
με αν αγ κάσ εις ν α το κάν ω;»
«Πρέπει ν α γ ίν ει», απάν τησ ε εκείν ος, με
σ φιγ μέν α χ είλ η. «Δ εν υπάρχ ει άλ λ ος τρόπος ν α
εξασ φαλ ίσ ουμε το Κέρκμπορο».
Το γ εγ ον ός ότι τώρα ούτε εκείν ου έδειχ ν ε ν α του
αρέσ ει όλ ο αυτό αν απτέρωσ ε τις ελ πίδες της. «Θα
πεις ψ έματα γ ια το θάν ατο του γ έρου», του
υπεν θύμισ ε. «Θα μπορούσ ες ν α πεις ψ έματα και γ ια
το παιδί γ ια όσ ο καιρό χ ρειάζεται, προκειμέν ου ν α
χ ρησ ιμοποιήσ εις το σ τρατό του».
«Και τι θα γ ίν ει όταν απ’ αυτό το ψ έμα δεν
προκύψ ει παιδί; Όχ ι, τούτο το φέουδο είν αι
πλ ούσ ιο και η πόλ η μεγ άλ η. Δ εν θα τα χ άσ ω
εξαιτίας της σ εμν οτυφίας σ ου. Θα κάν εις ό,τι σ ε
διέταξα, Ροβίν α. Τον έβαλ α κον τά σ την κάμαρά
σ ου γ ια ν α μη σ ε δει καν έν ας που θα έρχ εσ αι εδώ,
κάθε βράδυ. Τη μέρα μπορείς ν α κοιμάσ αι, γ ιατί θα
φρον τίσ ω ν α μαθευτεί ότι ο Γκον τγ ουάιν
αρρώσ τησ ε κι εσ ύ τον φρον τίζεις, όπως είν αι και
το πρέπον . Θα κρατήσ ω μακριά όλ ους τους
υπηρέτες εκτός από τη δική σ ου, η οποία πισ τεύω
ότι θα κάν ει ό,τι της πεις, αν θέλ εις ν α σ υν εχ ίσ εις

ν α την έχ εις».
Κι άλ λ ες απειλ ές; Έγ ιν ε και η Μίλ ν τρεν τ
αν αλ ώσ ιμη τώρα; Χρισ τέ μου, πόσ ο τον μισ ούσ ε!
«Για πόσ ο καιρό, Γκίλ μπερτ;»
Εκείν ος ήξερε ακριβώς τι τον ρωτούσ ε. «Μέχ ρι
ν α σ υλ λ άβεις. Αν το βρίσ κεις τόσ ο αν υπόφορο, θα
σ ου πρότειν α ν α αξιοποιείς το ματσ ούκι του πάν ω
από μία φορά κάθε βράδυ. Μμμ, ν αι, δύο και τρεις
φορές τη βραδιά δεν θα είν αι πρόβλ ημα γ ι’ αυτό
τον ν ταβραν τισ μέν ο αγ ροίκο. Κι έτσ ι, θα
πετύχ ουμε γ ρηγ ορότερα αυτό που θέλ ουμε».
Δ ηλ αδή ο εφιάλ της δεν θα τελ είων ε την αποψ ιν ή
βραδιά, αλ λ ά θα σ υν εχ ιζόταν γ ια καιρό; Και τώρα
είχ ε γ ίν ει εφιάλ της κι άλ λ ου αν θρώπου, αυτού του
δύσ τυχ ου άν τρα που η ατυχ ία του ήταν ν α έχ ει
ξαν θά μαλ λ ιά και γ κρίζα μάτια.
«Θέλ εις ν α πεις ότι θα τον κρατάς έτσ ι όλ ον αυτό
τον καιρό;»
«Μη σ κοτίζεσ αι γ ια δαύτον », απάν τησ ε εκείν ος
αδιάφορα. «Έν ας δούλ ος είν αι μόν ο και, όταν
ολ οκλ ηρώσ ει τη δουλ ειά του, θα τον
τακτοποιήσ ω».
«Δ ούλ ος;» Με την πρώτη ματιά που του είχ ε
ρίξει, η Ροβίν α είχ ε δει ότι ο άν τρας ήταν
μεγ αλ όσ ωμος, αλ λ ά τώρα που παρατηρούσ ε πάλ ι

το αν άσ τημά του είδε τα πόδια του ν α φτάν ουν ως
το τέλ ος του κρεβατιού και το κεφάλ ι του τέρμα
ψ ηλ ά σ την πάν ω μεριά. «Είν αι πολ ύ μεγ αλ όσ ωμος
γ ια ν α είν αι δούλ ος. Τι πήγ ες κι έκαν ες, Γκίλ μπερτ;
Απήγ αγ ες έν αν ελ εύθερο πολ ίτη;»
«Μπα, μπορεί ν α είν αι το μπάσ ταρδο καν εν ός
λ όρδου, αλ λ ά τίποτα σ πουδαιότερο», απάν τησ ε
εκείν ος με σ ιγ ουριά. «Αν είχ ε φτάσ ει κάποιος
λ όρδος σ το Κέρκμπορο, θα είχ ε έρθει σ το οχ υρό
γ ια ν α περάσ ει τη ν ύχ τα τσ άμπα, δεν θα έμεν ε σ την
πόλ η. Ακόμα κι έν ας παρακατιαν ός ιππότης χ ωρίς
δική του γ η θα έψ αχ ν ε ν α βρει αν θρώπους της
τάξης του και θα ερχ όταν εδώ. Μπορεί ν α είν αι
ελ εύθερος πολ ίτης, αλ λ ά τίποτα το σ πουδαίο,
μάλ λ ον έν ας απλ ός οδοιπόρος είν αι».
«Και σ κοπεύεις ν α τον σ κοτώσ εις;»
Η ερώτησ ή της τον βρήκε απροετοίμασ το κι
απάν τησ ε αν υπόμον α: «Μην είσ αι χ αζή. Δ εν
γ ίν εται ν α τον αφήσ ω ν α ζήσ ει, κι όταν
τελ ειώσ ουμε μαζί του αυτός ν α γ υρίζει δεξιά κι
αρισ τερά και ν α λ έει ότι το παιδί είν αι δικό του.
Βέβαια, καν έν ας δεν θα τον πίσ τευε, αλ λ ά θα
έσ περν ε φήμες, κι αυτές οι φήμες θα ήταν βούτυρο
σ το ψ ωμί του αδελ φού του Γκον τγ ουάιν ».
Άρα, ακόμα κι αν έκαν ε ακριβώς ό,τι ήθελ ε ο

Γκίλ μπερτ, κάποιος θα πέθαιν ε πάλ ι. Τότε η οργ ή
που κρατούσ ε υποταγ μέν η μέσ α της ο φόβος
ξέσ πασ ε ελ εύθερη γ ια όλ η αυτή την αδικία. «Ο Θεός
ν α σ ε κάψ ει, Γκίλ μπερτ, κι εσ έν α και την
καταραμέν η απλ ησ τία σ ου!» τον καταράσ τηκε
ψ ιθυρισ τά και τράβηξε το μπράτσ ο της από το χ έρι
του.
Η έκπλ ηκτη έκφρασ ή του, λ ες και δεν μπορούσ ε
ν α φαν τασ τεί τι είχ ε κάν ει που ν α ήταν τόσ ο κακό,
έγ ιν ε η σ ταγ όν α που ξεχ είλ ισ ε το ποτήρι γ ια τη
Ροβίν α και η φων ή μαζί και το μέν ος της εν ώθηκαν
σ ε μια δυν ατή κραυγ ή. «Φύγ ε! Δ εν χ ρειάζομαι
βοήθεια γ ια ν α βιάσ ω αυτό τον άν τρα. Αλ λ ά σ τείλ ε
μου τη Μίλ ν τρεν τ, γ ιατί μπορεί ν α χ ρειασ τώ
βοήθεια γ ια ν α τον σ υν εφέρω. Δ εν μπορεί ν α κάν ει
και πολ λ ά έτσ ι όπως είν αι».
Ναι μεν ο θυμός και η πικρία της την έκαν αν ν α
μιλ ήσ ει έτσ ι, αλ λ ά οι φων ές της ήταν το πρώτο
πράγ μα που άκουσ ε ο Γουόρικ ξαν αβρίσ κον τας τις
αισ θήσ εις του. Δ εν άν οιξε τα μάτια του. Ήταν πολ ύ
καιρό πολ εμισ τής γ ια ν α αποκαλ ύψ ει έν α τέτοιο
κρυφό πλ εον έκτημα. Αυτή τη φορά όμως δεν τον
ωφέλ ησ ε ιδιαίτερα, αφού δεν ειπώθηκε κάτι άλ λ ο
και το επόμεν ο δευτερόλ επτο η πόρτα έκλ εισ ε με
θόρυβο.

Σιγ ή. Προς το παρόν ήταν μόν ος, όμως εκείν ο το
σ τριγ κλ ιάρικο θηλ υκό μάλ λ ον θα επέσ τρεφε
σ ύν τομα αν τα λ όγ ια της… Μπα, δεν ήταν δυν ατόν
ν α πάρει τοις μετρητοίς τα λ όγ ια της. Τα θηλ υκά
δεν βιάζουν . Και πώς θα μπορούσ αν άλ λ ωσ τε αφού
δεν διαθέτουν τα κατάλ λ ηλ α εργ αλ εία; Και ούτως ή
άλ λ ως, δεν θα εν ν οούσ ε εκείν ον . Έν α χ ωρατό ήταν
λ οιπόν από μια άξεσ τη κοπελ ιά. Τίποτα παραπάν ω.
Αλ λ ά μια και ήταν μόν ος…
Άν οιξε τα μάτια του και αν τίκρισ ε το ταβάν ι. Το
δωμάτιο ήταν καλ οφωτισ μέν ο, έβλ επε τη λ άμψ η
των κεριών δεξιά κι αρισ τερά του χ ωρίς ν α
χ ρειάζεται ν α κουν ηθεί. Έσ τρεψ ε το κεφάλ ι του γ ια
ν α βρει πού ήταν η πόρτα και ο πόν ος τον
διαπέρασ ε. Έμειν ε ακίν ητος γ ια μια σ τιγ μή,
κλ είν ον τας τα μάτια – και τώρα που δεν έβλ επε
αν τιλ ήφθηκε διάφορα πράγ ματα. Ήταν
ξαπλ ωμέν ος σ ’ έν α μαλ ακό κρεβάτι. Μ’ έν α
φίμωτρο σ το σ τόμα. Ήταν όπως ακριβώς όταν τον
είχ αν αρπάξει, χ ωρίς ρούχ α. Αυτό δεν τον
αν ησ ύχ ησ ε. Δ εν υπήρχ ε καν έν ας λ όγ ος ν α τον
ν τύσ ουν , αφού θα μπορούσ ε ν α το κάν ει μόν ος του
όταν θα σ υν ερχ όταν . Όσ ο γ ια το κρεβάτι;
Καλ ύτερα σ ’ αυτό παρά σ ’ έν α μπουν τρούμι,
μάλ λ ον .

Και τότε αισ θάν θηκε τους κρίκους σ τους
καρπούς του. Επιχ είρησ ε ν α κουν ήσ ει τον έν αν
καρπό κι άκουσ ε την αλ υσ ίδα ν α κροταλ ίζει – κι
έπειτα αισ θάν θηκε σ τον ασ τράγ αλ ό του το
απότομο τράβηγ μα και το γ δάρσ ιμο. Μα τον Θεό,
ήταν δεμέν ος και μάλ ισ τα με αλ υσ ίδα, όχ ι με
σ κοιν ί!
Αν ήθελ αν λ ύτρα, τότε ήξεραν ποιος ήταν και
διακιν δύν ευαν ν α υποσ τούν την εκδίκησ ή του,
που ήταν πάν τοτε ασ τραπιαία. Οι κλ έφτες και οι
κακοποιοί όμως άρπαζαν όποιον ν α ’ν αι γ ια ό,τι
λ ύτρα ν α ’ν αι. Δ εν ν οιάζον ταν αν έπιαν αν ιππότη ή
έμπορο, λ αίδη ή ψ αρομαν άβισ σ α, τα βασ αν ισ τήρια
είτε του εν ός είτε του άλ λ ου άρχ ιζαν αμέσ ως, αν
δεν έπαιρν αν αυτό που ήθελ αν . Ο Γουόρικ είχ ε
καταλ άβει κάποτε το οχ υρό εν ός λ ήσ ταρχ ου
βαρόν ου και μέχ ρι κι αυτός είχ ε αρρωσ τήσ ει από
την αν ακάλ υψ η που έκαν ε σ το μπουν τρούμι του –
πτώματα που είχ αν σ υν θλ ιφτεί αργ ά κάτω από
έν αν βαρύ ογ κόλ ιθο, γ υμν ά κορμιά κρεμασ μέν α
από τους αν τίχ ειρες με δέρμα μαυρισ μέν ο από την
κάπν α, μερικά απ’ αυτά με τα πόδια σ χ εδόν
καρβουν ιασ μέν α, όλ οι ν εκροί μόν ο και μόν ο επειδή
οι βασ αν ισ τές τους τους είχ αν ξεχ άσ ει εκεί κάτω,
μόλ ις ο Γουόρικ άρχ ισ ε ν α πολ ιορκεί τ’ οχ υρό. Και

γ ια ν α δει ό. το οποίο έγ ιν ε τόσ ο τέλ ειο σ τη μετά θάν ατον ζωή.τι περισ σ ότερο μπορούσ ε από τη μαλ ακή φυλ ακή του. έτοιμος ν α αγ ν οήσ ει τον πόν ο σ το κεφάλ ι του. ούτε καν το παν δοχ είο απ’ όπου τον είχ αν απαγ άγ ει. Τον είχ ε αρπάξει έν ας τιποτέν ιος λ όρδος λ οιπόν . γ ιατί αυτό το πλ άσ μα θα μπορούσ ε μον αχ ά ν α είν αι έν ας από τους αγ γ έλ ους του Θεού. σ το κάτω μέρος του κρεβατιού του – και κατέλ ηξε ότι σ ίγ ουρα είχ ε πεθάν ει.τούτο εδώ το μαλ ακό μέρος όπου ήταν ξαπλ ωμέν ος δεν ήταν σ ε καμία περίπτωσ η καμία φτωχ ική καλ ύβα ή το φυλ λ ωτό έδαφος εν ός δάσ ους. . εξίσ ου αχ ρείος μ’ έν αν τιποτέν ιο κλ έφτη. Ο Γουόρικ άν οιξε πάλ ι τα μάτια. Αν ασ ήκωσ ε το κεφάλ ι του και την είδε εκεί.

τα μάτια του την καθήλ ωσ αν και η Ροβίν α μαρμάρωσ ε. εν ώ εκείν η σ τεκόταν αρκετά εκατοσ τά πιο πέρα από το σ τρώμα. Τι την έκαν ε άραγ ε ν α το σ κεφτεί . Δ εν τον είχ ε κοιτάξει προσ εκτικά προηγ ουμέν ως. το μόν ο που είχ ε δει ήταν έν α αρσ εν ικό κορμί. όταν άκουσ ε τις αλ υσ ίδες ν α κροταλ ίζουν κι έσ τρεψ ε το βλ έμμα της σ τον άν τρα που ήταν σ το κρεβάτι. τα χ αρακτηρισ τικά του αδρά και… υπεροπτικά. έν α μεγ αλ όσ ωμο αρσ εν ικό κορμί.Κεφάλ αιο 7 Η Ροβίν α είχ ε απομείν ει ν α αγ ριοκοιτάει την πόρτα που είχ ε κλ είσ ει ο Γκίλ μπερτ. απαλ ό και φωτειν ό. εκείν η μπορούσ ε ν α καταλ άβει ότι ήταν έν α όμορφο πρόσ ωπο. Εκείν η τη σ τιγ μή το κεφάλ ι του αν ασ ηκώθηκε. Παρόλ ο που το φίμωτρο χ ώριζε σ τα δύο το πρόσ ωπό του. Είχ ε τα μάτια του κλ εισ τά και το κορμί του ασ άλ ευτο. το οποίο της έφταν ε ως τη μέσ η. Ήταν ξαπλ ωμέν ος αν άσ κελ α δίχ ως μαξιλ άρι. το γ κρίζο των ματιών του ήταν πιο ασ ημέν ιο. ξεχ ν ών τας ακόμα και ν α αν απν εύσ ει. Προς έκπλ ηξή της. Ακόμα δεν μπορούσ ε ν α κρίν ει πολ λ ά από το σ ημείο όπου βρισ κόταν . αλ λ ά εκείν η κατάλ αβε εν σ τικτωδώς ότι είχ ε σ υν έλ θει.

Μα τούτος εδώ ο δούλ ος δεν χ αμήλ ωσ ε τα μάτια ούτε απέσ τρεψ ε το βλ έμμα σ το αν τίκρισ μα μιας κυρίας. Η υπεροψ ία ήταν ίδιον των ευγ εν ών . ραμμέν η από το χ έρι της μητέρας της. Είτε ήταν θαρραλ έος είτε τόσ ο έκπλ ηκτος. τόσ ο αραχ ν οΰφαν τη ήταν . Πρώτα όμως θα του έδιν ε την παρθεν ιά της – αχ . Τα φαρδιά ζυγ ωματικά του.αυτό. Μάλ λ ον έκαν ε λ άθος. Πώς ν α καταλ άβει εκείν ος ότι ήταν μια κυρία. απαλ ή και σ χ εδόν διάφαν η. που ξέχ ασ ε ποια ήταν η θέσ η του. δώρο σ τα δέκατα τέταρτα γ εν έθλ ιά της. και προφαν ώς περήφαν ος γ ι’ αυτό. Έν ας ν όθος ήταν λ οιπόν . αφού ήταν με τα ν υχ τικά της! Αμέσ ως όμως σ υν ειδητοποίησ ε ότι ασ φαλ ώς και θα το καταλ άβαιν ε. όπως είχ ε πει ο Γκίλ μπερτ. Η γ ερακίσ ια μύτη του. Μα πού είχ ε το μυαλ ό της. Αλ λ ά εκείν η τι την έν οιαζε. Η ρόμπα της είχ ε υφαν θεί από το σ πάν ιο βελ ούδο της Αν ατολ ής. Ίσ ως το έν τον α θελ ηματικό πιγ ούν ι του που τον ιζόταν περισ σ ότερο λ όγ ω του φίμωτρου. . Θεέ μου! Πώς μπορούσ ε ν α το κάν ει. επειδή η λ ευκή καμιζόλ α της ήταν από εξαίσ ιο λ ιν άρι. Δ εν είχ ε το περιθώριο ν α ν οιασ τεί γ ι’ αυτόν – ήταν καταδικασ μέν ος ν α πεθάν ει. Η υπεροψ ία σ ’ έν α δούλ ο θα έκαν ε την πλ άτη του ν α ματώσ ει από το μασ τίγ ιο.

Μέσ α σ το θυμό της είχ ε πει σ τον Γκίλ μπερτ ότι δεν είχ ε αν άγ κη τη βοήθεια καν εν ός. επειδή δεν είχ ε ιδέα πώς σ υλ λ αμβάν ον ται τα μωρά. το μεν πρώτο πιο αν οιχ τό. θα ήταν καλ ύτερα γ ια εκείν ον ν α μην τη βρίσ κει απωθητική. Αυτός ήταν ν έος. σ την ουσ ία. ν α τον βιάσ ει. Ήταν καλ ό αυτό.Αν όητη. Την είχ αν αν αθρέψ ει με ευγ έν εια. Πώς. κορμί σ φιχ τοδεμέν ο – ν αι. μέχ ρι και όμορφος. με δέρμα λ είο. αγ άπη και φρον τίδα. πώς μπορούσ ε ν α μην το κάν ει αφού η μητέρα της. καθαρός. Στα μάτια του δεν έβλ επε έκπλ ηξη πια. καμία σ χ έσ η με το σ ύζυγ ό της. επειδή της ήταν τόσ ο παράταιρη. Τώρα έβλ επε – θαυμασ μό. Μα ν αι. το δε δεύτερο πιο σ κούρο. Υ ποτίθεται ότι έπρεπε ν α πάρει αυτό τον άν τρα.… Ήθελ ε ν α σ ωριασ τεί σ το πάτωμα και ν α κλ άψ ει. Ακόμα και το γ κρίζο των ματιών του και το ξαν θό των μαλ λ ιών του είχ αν διαφορετικές αποχ ρώσ εις από του Λάιον ς. Η Ροβίν α χ αιρόταν έσ τω γ ι’ αυτό. Και αυτός ο άν τρας δεν είχ ε καμία μα καμία σ χ έσ η με το σ ύζυγ ό της. . αλ λ ά τη χ ρειαζόταν . Και τώρα δυσ κολ ευόταν ν α αποδεχ τεί ότι αυτή ήταν η αλ ηθιν ή ζωή της. κρατών τας μακριά της τη σ κλ ηρότητα και την απαν θρωπιά.

γ ιατί φαν τάσ τηκε την ερώτησ η που τώρα θα τον βασ άν ιζε. αλ λ ά . Όχ ι. Εκείν η ήταν που είχ ε δεχ τεί οδηγ ίες από τον Γκίλ μπερτ. Αλ λ ά η ερώτησ η ήταν εκεί. Και γ ιατί ν α κάν ει τον κόπο ν α τον εν ημερώσ ει ο Γκίλ μπερτ. μέσ α σ τα μάτια του… Είχ αν αφήσ ει τη Ροβίν α ν α του το πει κι εκείν η δεν μπορούσ ε καν ν α τον διαβεβαιώσ ει ότι θ’ αφην όταν ελ εύθερος όταν θα τελ είων ε όλ ο αυτό. αφού μέχ ρι πριν από μερικά δευτερόλ επτα ήταν αν αίσ θητος. Ήταν έν ας αθώος. Μπα. που παγ ιδεύτηκε σ τα σ χ έδια εν ός τέρατος.Είχ ε την πιο παράξεν η αίσ θησ η σ τον κόσ μο ότι μέσ α από τα μάτια του μπορούσ ε ν α διαβάσ ει το μυαλ ό του. όταν ο άν θρωπος αυτός έπρεπε απλ ώς ν α παραμέν ει ξαπλ ωμέν ος και ν α δέχ εται ό. ήταν αν αγ κασ μέν η γ ια χ άρη της μητέρας της. μα ύσ τερα ο Γκίλ μπερτ θα έπαιρν ε τη ζωή του. Θα έκαν ε το έν α. πιθαν ότατα όχ ι. Του είχ αν πει γ ιατί βρισ κόταν εκεί. αυτή τη φορά εξ ολ οκλ ήρου γ ια χ άρη του αιχ μαλ ώτου. δεν μπορούσ ε ν α το επιτρέψ ει. αφού εκείν η ήταν που έπρεπε ν α αν αλ άβει δράσ η γ ι’ αυτό που ήταν αν αγ καίο ν α γ ίν ει.τι του έκαν αν . Δ εν είχ ε κάν ει τίποτα κακό γ ια ν α του αξίζει όλ ο αυτό. Εκείν η θα έπαιρν ε το σ πόρο του. Ο θυμός της φούν τωσ ε πάλ ι.

Με κάποιον τρόπο. Δ εν θα του έδιν ε ψ εύτικες ελ πίδες σ ε περίπτωσ η που δεν κατάφερν ε ν α τον βοηθήσ ει τελ ικά. θα τον βοηθούσ ε ν α αποδράσ ει όταν ερχ όταν η ώρα. Ήθελ ε ν α του το βγ άλ ει γ ια ν α μπορέσ ει ν α της μιλ ήσ ει.τι ήθελ ε.με κάποιον τρόπο θα εμπόδιζε το άλ λ ο. επειδή πίσ τευε ότι δεν θα το άν τεχ ε αν άρχ ιζε ν α την ικετεύει ν α τον ελ ευθερώσ ει. Όμως δεν μπορούσ ε ν α του αποκαλ ύψ ει τις σ κέψ εις της. αλ λ ά τι επιλ ογ ή είχ ε. Δ εν υπήρχ ε λ όγ ος ν α του πει κάτι τέτοιο. προτού πει σ τον Γκίλ μπερτ ότι είχ ε φυτευτεί μέσ α της ο σ πόρος του. Θα τον άφην ε ν α πισ τεύει ό. Η Ροβίν α όμως δεν θα το έκαν ε. δεν θα το . βάζον τας έτσ ι τέλ ος σ τη χ ρησ ιμότητα αυτού του άν τρα. Το μόν ο που μπορούσ ε ν α κάν ει ήταν ν α προσ παθήσ ει. Και δεν ήταν αν άγ κη ν α ξέρει εκείν ος ότι θα πέθαιν ε. Κατέβασ ε το βλ έμμα του προς το φίμωτρό του και ύσ τερα την κοίταξε πάλ ι. Γι’ άλ λ η μία φορά ο άν τρας επικοιν ων ούσ ε μαζί της με τα μάτια και γ ι’ άλ λ η μια φορά εκείν η κατάλ αβε τι σ κεφτόταν . επιτείν ον τας τις εν οχ ές της. Το ν α τον ακούσ ει όμως ν α την εκλ ιπαρεί – όχ ι. και γ ιατί ν α μην πισ τεύει ότι θ’ αφην όταν ελ εύθερος όταν θα τελ είων ε μαζί του. Ήξ ερε ότι αυτό που έπρεπε ν α κάν ει ήταν λ άθος.

Έτσ ι.τι κι αν ήταν αυτό που έκαν ε τούτος ο άν τρας γ ια ν α βγ άζει το ψ ωμί του. Τα χ έρια του ήταν χ ον τρά και μακριά. το χ ρυσ αφέν ιο από τον ήλ ιο δέρμα του σ φιχ τό. Μάλ λ ον όμως θα είχ ε κουρασ τεί ο λ αιμός του ν α είν αι αν ασ ηκωμέν ος τόσ η ώρα. χ ωρίς ίχ ν ος πλ αδαρότητας. ο λ αιμός και το σ τήθος του το ίδιο μυώδη. Ό. Τώρα που τον έβλ επε πιο καθαρά. Κούν ησ ε αργ ά το κεφάλ ι της αρν ητικά. εκείν η πήγ ε σ το πλ άι του κρεβατιού γ ια ν α μπορεί ν α τη βλ έπει χ ωρίς ν α τεν τών ει το λ αιμό του. αν και δεν μπορούσ ε ν α πει με βεβαιότητα. αλ λ ά τα μάτια του τώρα ήταν κλ εισ τά. και το δικό του έπεσ ε πίσ ω σ το σ τρώμα γ ια ν α μην τη βλ έπει άλ λ ο. Της φάν ηκε πως ήταν ψ ηλ ότερος ακόμα κι από τον Γκίλ μπερτ. Ή ίσ ως δεν την είχ ε ακούσ ει ν α πλ ησ ιάζει μια και ήταν ξυπόλ ητη. ήταν ολ οφάν ερο ότι . αλ λ ά σ ίγ ουρα ήταν πολ ύ πιο πλ ατύσ τερν ος. η Ροβίν α κον τοσ τάθηκε. Δ εν τον έν οιαζε που βρισ κόταν εκείν η εκεί. Οι ώμοι. Αν δεν ήξερε. η Ροβίν α θα πίσ τευε ότι την είχ ε απορρίψ ει με αλ αζον εία όταν του αρν ήθηκε αυτό που ήθελ ε. γ εμάτα μυς από τον ώμο ως τον καρπό. Το μεγ αλ όσ ωμο κορμί του έπιαν ε σ την κυριολ εξία όλ ο το κρεβάτι.άν τεχ ε.

μα κατόπιν ν τράπηκε που το σ κέφτηκε. άρχ ισ ε ν α λ έει. Συν ειδητοποίησ ε ότι τον περιεργ αζόταν . απορών τας γ ιατί ψ ιθύριζε αφού ήταν μόν οι τους. οπότε καλ ύτερα που αυτά τα χ έρια δεν μπορούσ αν ν α τη φτάσ ουν . Έν ας από τους δουλ οπάροικους του πατέρα της ήταν πιο μυώδης απ’ όλ ους τους ιππότες του. πολ ύ δυν ατός και τσ άκωσ ε τον εαυτό της ν α ευχ αρισ τεί εν δόμυχ α τον Γκίλ μπερτ. Καρτερικότητα. Κι όμως. αυτό ήταν που έδειχ ν αν . Θα του έλ εγ ε μον αχ ά τα απολ ύτως απαραίτητα και τίποτα παραπάν ω. αλ λ ά δεν μπορούσ ε ν α αν τισ ταθεί. Στα μάτια του τώρα δεν είδε καμία ερώτησ η ούτε περιέργ εια. το κεφάλ ι του σ τράφηκε ελ αφρώς γ ια ν α μπορέσ ει ν α την κοιτάξει. Περίμεν ε υπομον ετικά ν α απαν τηθούν όλ ες οι ερωτήσ εις του. αυτός ο άν τρας θα μπορούσ ε εύκολ α ν α τη σ πάσ ει σ τα δύο με τα ίδια του τα χ έρια. σ υν ειδητοποίησ ε η Ροβίν α. που ο άν τρας ήταν δεμέν ος.κόπιαζε πολ ύ γ ι’ αυτό. Ίσ ως ήταν ξυλ οκόπος. μόν ο που εκείν η δεν ήταν τόσ ο γ εν ν αία. «Καλ ύτερα ν α μην ακούσ ω ό. . Τα μάτια του άν οιξαν πάλ ι. «Λυπάμαι». Ήταν δυν ατός.τι έχ εις ν α μου πεις. αλ λ ά εγ ώ μπορώ ν α σ ου πω γ ιατί βρίσ κεσ αι εδώ».

Δ εν τον κατηγ ορούσ ε που είχ ε χ άσ ει την υπομον ή του. σ ίγ ουρα θα την ξεσ τόμιζε ουρλ ιάζον τας. εν τέλ ει τα έκαν ε. Μια εξήγ ησ η που προφαν ώς δεν θα ερχ όταν πλ έον αφού την είδε ν α βγ αίν ει του . αλ λ ά δεν μπορούσ ε ν α σ χ ηματίσ ει σ τα χ είλ η της τη λ έξη.Τώρα όμως που είχ ε φτάσ ει η ώρα ν α το κάν ει. «Ε… εμ… εσ ύ κι εγ ώ… εμείς… πρέπει… πρέπει…» Η ερώτησ η επαν ήλ θε σ τα μάτια του και. παρότι αυτό δεν θα ’πρεπε ν α κάν ει χ ειρότερα τα πράγ ματα. αισ θάν θηκε το λ αιμό και σ τη σ υν έχ εια τα μάγ ουλ ά της ν α αρπάζουν φωτιά. Τότε άκουσ ε έν α ξύσ ιμο σ την πόρτα και κόν τεψ ε ν α σ ωριασ τεί από αν ακούφισ η που η Μίλ ν τρεν τ είχ ε έρθει επιτέλ ους. Και η υπεροψ ία του… Δ εν μπορούσ ε ν α το βγ άλ ει από το μυαλ ό της ότι αυτός ο άν τρας δεν ήταν έν ας απλ ός δούλ ος και. Η σ κέψ η της έφυγ ε από τον άν τρα σ το κρεβάτι. Αλ λ ά αυτός εδώ δεν έμοιαζε με τους υπηρέτες που διέταζε. όπως την είχ ε διδάξει η μητέρα της. Προσ πάθησ ε ν α υπεν θυμίσ ει σ τον εαυτό της ότι δεν ήταν παρά έν ας δούλ ος κι εκείν η ήταν πάν τα ευγ εν ική μα αποφασ ισ τική με τους υπηρέτες της. Καταν τρεπόταν . ο οποίος είχ ε σ χ εδόν τεν τωθεί ολ όκλ ηρος περιμέν ον τάς τη ν α του εξηγ ήσ ει ποιο ήταν το ζητούμεν ο. αν δεν ήταν φιμωμέν ος.

εκτός κι αν είχ ε έρθει ν α του φέρει φαγ ητό. σ ύν τομα θα το ζητούσ αν και τότε θα μπορούσ ε ν α σ κεφτεί πώς θα έπαιρν ε την εκδίκησ ή του. Παρ’ όλ α αυτά. Ήταν έν α λ επτεπίλ επτο πλ άσ μα. αν και θα μπορούσ ε ν α το είχ ε αφήσ ει σ το πάτωμα. Υ πομον ή. δεν του έβγ αλ ε το φίμωτρο. Ήταν ο προσ ωπικός του όρκος. όποιος κι αν ήταν υπεύθυν ος γ ι’ αυτό. μια αιθέρια καλ λ ον ή και σ ίγ ουρα δεν ήταν εκείν η η αιτία που είχ ε βρεθεί σ ’ αυτή την κατάσ τασ η. Δ εν έφταιγ ε εκείν η.τι κι αν ήθελ αν από εκείν ον .! Γιατί δεν μπορούσ ε απλ ώς ν α το πει. Δ εν έβλ επε πουθεν ά φαΐ. Αν απάν τητα ερωτήματα. Ο Γουόρικ σ ωριάσ τηκε πάλ ι σ το κρεβάτι και γ ρύλ ισ ε αγ αν ακτισ μέν ος. Παν άθεμά την ! «Εμείς πρέπει» – τι πράγ μα.σ κοτωμού από το δωμάτιο. Ύ σ τερα όμως πίεσ ε τον εαυτό του ν α ηρεμήσ ει λ ίγ ο. άρα πώς υποτίθεται ότι θα έτρωγ ε. Γιατί όποιος κι αν ήταν αυτός που είχ ε διατάξει την απαγ ωγ ή του. Ορκίσ τηκε ότι ποτέ καν έν ας . θα πέθαιν ε. Όμως δεν μπορούσ ε ν α φαν τασ τεί γ ια ποιο λ όγ ο βρισ κόταν κι εκείν η εκεί. όταν η ψ υχ ή του μαράζωσ ε και πέθαν ε από την άφατη θλ ίψ η γ ια εκείν ους που έχ ασ ε. Ό. έν ας όρκος που δόθηκε σ τον Θεό πολ λ ά χ ρόν ια ν ωρίτερα.

Έν ιωσ ε τη γ ελ οία επιθυμία ν α γ ίν ει ο φύλ ακας αυτού του αγ γ έλ ου. Ντυμέν η σ τα λ ευκά. ν α τσ ακίσ ει και ν α αφαν ίσ ει ό. επειδή ήταν μακράν πιο ευχ άρισ τη από τις άλ λ ες μαύρες σ κέψ εις του.δεν θα του έκαν ε κακό ξαν ά. Τα ζαφειρέν ια μάτια της δέσ ποζαν σ το μικροσ κοπικό πρόσ ωπό της. Είχ ε εξάψ ει την περιέργ ειά του σ χ εδόν περισ σ ότερο από το λ όγ ο γ ια τον οποίο είχ ε βρεθεί σ ’ εκείν ο το μέρος. Όταν την είχ ε πρωταν τικρίσ ει. μεγ άλ α. με το φωτοσ τέφαν ο από τα χ ρυσ αφέν ια μαλ λ ιά της ν α φεγ γ οβολ άει σ το φως των κεριών . Είχ ε προσ παθήσ ει ν α την κάν ει ν α του βγ άλ ει το φίμωτρο. Η άρν ησ ή της τον είχ ε . Και θα τον τηρούσ ε μέχ ρι ν α πεθάν ει. Η μικροκαμωμέν η κοπέλ α τρύπωσ ε πάλ ι σ το μυαλ ό του. κι εκείν ος δεν αν τισ τάθηκε. με τις αν οιχ τόξαν θες μπούκλ ες της ν α πέφτουν σ αν καταρράκτης από τους ώμους ως τους γ οφούς της. χ ωρίς ν α το πλ ηρώσ ει. σ τρογ γ υλ ά και σ αγ ην ευτικά.τι κι αν ήταν αυτό που τη θύμων ε. τη μισ ή ζωή του. Ήθελ ε ν α τη ρωτήσ ει ποια ήταν η αιτία του θυμού της. με κρυμμέν α μυσ τικά και σ κέψ εις – ώσ που είδε εκείν η τη σ πίθα θυμού. Δ εκάξι ολ όκλ ηρα χ ρόν ια τώρα τηρούσ ε αυτό τον όρκο. σ τ’ αλ ήθεια τη ν όμισ ε γ ια άγ γ ελ ο.

τον είχ ε εμποδίσ ει ν α ξελ ογ ιάσ ει την κοπέλ α και ν α την κάν ει ν α καθίσ ει πάν ω του εν όσ ω ήταν ακόμα μόν οι. ήταν χ άρμα οφθαλ μών . Αν αλ ογ ιζόμεν ος τώρα πώς είχ ε ν ιώσ ει εκείν η τη σ τιγ μή. πιο κον τά του. που επίσ ης τον έπν ιγ ε. Θα πν ιγ όταν σ τα γ έλ ια αν είχ ε εν δώσ ει σ ’ αυτό που έν ιωθε. που είχ ε φερθεί σ αν μουτρωμέν ο παιδί. Πραγ ματικά. αρν ούμεν ος ν α αν αγ ν ωρίσ ει έσ τω την παρουσ ία της. Η αλ ήθεια ήταν πως του άρεσ ε ν α την κοιτάει. και το γ εγ ον ός ότι ετοιμαζόταν ν α του πει αυτό που ήθελ ε ν α μάθει ήταν απλ ώς η δικαιολ ογ ία του γ ια ν α την κοιτάξει και πάλ ι. τα χ είλ η της σ αρκώδη. έμειν ε εμβρόν τητος. προκλ ητικά. αλ λ ά το φίμωτρο. Η αλ αβάσ τριν η επιδερμίδα της αψ εγ άδιασ τη. η κοπέλ α αυτή είχ ε παράξεν η επίδρασ η πάν ω του. και προς μεγ άλ η του εν όχ λ ησ η τα λ αγ όν ια του πήραν φωτιά.ξαφν ιάσ ει και σ τη σ υν έχ εια τον είχ ε εν οχ λ ήσ ει τόσ ο. αρν ούμεν ος ν α την κοιτάξει ξαν ά. Όμως η πικρία που καραδοκούσ ε σ το πίσ ω μέρος του μυαλ ού του τον έκαν ε ν α αν αρωτηθεί το εξής: Γιατί ν α δεχ όταν . και η ομορφιά της τον μάγ εψ ε ξαν ά. Στο μεταξύ όμως εκείν η είχ ε έρθει και είχ ε σ ταθεί πλ άι σ το κρεβάτι. Αλ λ ά δεν είχ ε καταφέρει ν α την αγ ν οήσ ει γ ια πολ ύ.

θα την έπαιρν ε μαζί του αυτή την κοπέλ α. . Η σ κέψ η του πέταξε σ τιγ μιαία σ τη μέλ λ ουσ α σ ύζυγ ό του. Και θα της πρόσ φερε το δικό του σ πίτι. που τον περίμεν ε τούτη εδώ τη σ τιγ μή. αλ λ ά δεν σ τάθηκε ικαν ή ν α του αλ λ άξει γ ν ώμη. Όταν θα ελ ευθερων όταν . και δίχ ως το πουγ κί του γ ια ν α μπορέσ ει ν α της προσ φέρει έν α ν όμισ μα σ ε αν τάλ λ αγ μα. Όταν ελ ευθερων όταν . Θα έπαιρν ε αυτή την κοπέλ α σ το σ πίτι του. από τη σ τιγ μή που δεν ήταν παρά μόν ο έν ας αιχ μάλ ωτος. γ ια ν α μην έχ ει εκείν η σ πίτι ν α μείν ει. θα έκαιγ ε αυτό το μέρος σ υθέμελ α.εκείν η.

«Α. Πάλ ι καλ ά που δεν είπε ν α κάθεται εκεί και ν α κοιτάει. Είν αι γ ιος του διαβόλ ου αυτός. είπε η Μίλ ν τρεν τ αν ασ τεν άζον τας. είπε η Ροβίν α αποκαρδιωμέν α. το είπε χ ωρίς περισ τροφές αυτή τη φορά.Κεφάλ αιο 8 «Τώρα λ οιπόν ξέρεις». Ο σ ύζυγ ός σ ου θα έπαιρν ε αυτό που ήθελ ε. έκλ εισ αν γ ια λ ίγ ο. μόλ ις αφηγ ήθηκε σ τη Μίλ ν τρεν τ όλ η τη φρικτή ισ τορία γ ια το θάν ατο του σ υζύγ ου της και τη σ υν άν τησ ή της με τον αν τικατασ τάτη του. δεν έχ ω την παραμικρή αμφιβολ ία ότι το εν ν οούσ ε.» Τα μάτια της Μίλ ν τρεν τ την κοίταξαν αυσ τηρά. Πώς είν αι δυν ατόν ν α ξέρεις τον τρόπο. ν αι. χ ωρίς εσ ύ ν α χ ρειασ τεί ν α κάν εις τίποτ’ άλ λ ο παρά . αλ λ ά κατόπιν άν οιξαν πάλ ι. Αν δεν πιάσ ω παιδί. ολ οφάν ερα αηδιασ μέν η με τον εαυτό της. Ο σ ύζυγ ός σ ου πάν τως θα το ’θελ ε αν σ ’ έδιν ε σ τον δικό του άν θρωπο. Η Ροβίν α έμπλ εξε τα χ έρια της απελ πισ μέν α. αλ λ ά… πώς. θα σ κοτώσ ει τη μητέρα μου». «Και ο Γκίλ μπερτ το εν ν οούσ ε. «Τότε μάλ λ ον πρέπει ν α το κάν εις». «Το ξέρω. «Μα ν τιπ χ αζή είμαι. εκείν ον τον Τζον ».

Θα . μάλ ισ τα. «Α. Είν αι εν άν τια σ τη φύσ η». Αλ λ ά ο λ εχ ρίτης ο Ντιάμπρε το δίχ ως άλ λ ο θα ερχ όταν πάλ ι την αυγ ή ν α ελ έγ ξει προσ ωπικά αν είχ ε γ ίν ει η πράξη. Η Μίλ ν τρεν τ αν ασ τέν αξε πάλ ι. «Και θα σ ’ τα πω καθαρά και ξάσ τερα γ ια ν α τελ ειών ουμε. ν α πάρεις μέσ α σ ου το ματσ ούκι του και μετά ν α το καβαλ ικέψ εις. καταλ αβαίν εις. αλ λ ιώς δεν θα τον άφην ε έτσ ι δεμέν ο». Πρέπει ν α καθίσ εις πάν ω σ τους γ οφούς του. Αυτές ήταν κουβέν τες γ ια τις υπηρέτριες της κουζίν ας. αν τιγ ύρισ ε χ ολ ωμέν α η Μίλ ν τρεν τ. Τα μάγ ουλ ά της είχ αν γ ίν ει τόσ ο κόκκιν α όσ ο χ λ ωμά ήταν της Ροβίν α. όχ ι γ ια την κυρία της. «Προσ παθώ ν α φέρω την εικόν α σ το μυαλ ό μου – ποτέ μου δεν καβαλ ίκεψ α άν τρα. Και είν αι ξαπλ ωμέν ος αν άσ κελ α. τώρα κατάλ αβα πώς γ ίν εται». «Μάλ λ ον ο Γκίλ μπερτ δεν θα το θεωρεί και τόσ ο δύσ κολ ο. είπες. Τώρα όμως πρέπει ν α τα κάν εις όλ α μόν η σ ου και ο κύριος από κει δεν θα μπορεί καν ν α σ ε καθοδηγ εί. οπότε δεν γ ιν όταν αλ λ ιώς. έτσ ι φιμωμέν ος που είν αι.» «Ναι. «Δ εν είπα ότι δεν μπορεί ν α γ ίν ει». και δεν ν ομίζω ότι μπορεί ν α κουν ηθεί έσ τω και λ ίγ ο τόσ ο σ φιχ τές που είν αι οι αλ υσ ίδες».μόν ο ν α ξαπλ ώσ εις σ το κρεβάτι. σ υν έχ ισ ε.

σ κέφτηκε η Ροβίν α μόλ ις επέσ τρεψ ε απέν αν τι σ την καμαρούλ α. Πισ τεύεις ότι μπορείς ν α το κάν εις τώρα. Τα μάτια του καρφώθηκαν πάν ω της με το που άν οιξε την . Είν αι σ αν ν α καλ πάζεις με το άλ ογ ό σ ου.» «Όχ ι. Θα σ ου έδιν α άλ λ η σ υμβουλ ή. ε… όχ ι». αν τούτος ο άν τρας δεν ήταν άγ ν ωσ τος και δεν θα παρέμεν ε άγ ν ωσ τος. Όμως ν τρεπόταν . Θέλ εις ν α σ ου εξηγ ήσ ω τίποτ’ άλ λ ο. Η Μίλ ν τρεν τ την αγ κάλ ιασ ε. κι αν δεν μπορεί ν α το κουν άει αυτός πρέπει ν α το κάν εις εσ ύ. ευκολ ότερη.πον άει μέχ ρι ν α σ πάσ ει ο παρθεν ικός υμέν ας σ ου. δεν θα δεις χ αΐρι. κοκόν α μου. μην κοκκιν ίζεις– και μάλ λ ον θα τον βρεις μόν η σ ου τον τρόπο μόλ ις καθίσ εις πάν ω του. Αν κάθεσ αι πάν ω του μόλ ις μπει όλ ο το σ παθί του σ το θηκάρι σ ου χ ωρίς ν α κάν εις τίποτα. και η φωτιά από τα μάγ ουλ ά της δεν έλ εγ ε ν α σ βήσ ει. Αλ λ ά ν α θυμάσ αι ότι μόν ο αυτό είν αι και ότι δεν θα χ ρειασ τεί ν α τον δεις ποτέ ξαν ά μόλ ις πιάσ εις μωρό. Να θυμάσ αι μόν ο ότι το ματσ ούκι του πρέπει ν α κουν ιέται γ ια ν α βγ άλ ει το σ πόρο του. αλ λ ά σ ιγ ά σ ιγ ά θα αρχ ίσ εις ν α το σ υν ηθίζεις. άρα δεν αξίζει την ν τροπή σ ου». Χοροπηδάς – ν αι. «Δ ες το σ αν μια οποιαδήποτε άλ λ η αγ γ αρεία.

αλ λ ά δεν έχ ω άλ λ η επιλ ογ ή – ούτε κι εσ ύ». «Πρέπει ν α αποκτήσ ω έν α παιδί και πρέπει ν α το σ υλ λ άβω αμέσ ως. απ’ όπου γ λ ίσ τρησ ε σ το πάτωμα. μην αν τέχ ον τας ν α τον κοιτάει εν όσ ω του εξηγ ούσ ε τα φρικτά καθέκασ τα. Οπότε πρέπει ν α ζευγ αρώσ ουμε απόψ ε. αλ λ ά η Ροβίν α δεν τόλ μησ ε ν α αν τικρίσ ει τα εκφρασ τικά του μάτια. ν α τελ ειών ουμε. Άρπαξε απότομα το χ ον τρό σ εν τόν ι που τον σ κέπαζε και το πέταξε σ την άκρη του κρεβατιού. Χαμήλ ωσ ε το βλ έμμα σ το κρεβάτι. Ούτε εμέν α μου αρέσ ει αυτό. Σαν ν α είχ αν δική τους βούλ ησ η. επειδή τα μαλ λ ιά και τα μάτια σ ου είν αι ίδια με του σ υζύγ ου μου. Άν τε. αύριο βράδυ και μεθαύριο. Μια αγ γ αρεία σ αν οποιαδήποτε άλ λ η. Εκείν η όμως δεν το είδε ν α πέφτει. Οι αλ υσ ίδες του κροτάλ ισ αν . επειδή το παιδί πρέπει ν α του μοιάζει. Απλ ό εν διαφέρον ήταν το μόν ο που είδε μέσ α τους αυτή τη φορά. Πολ ύ καλ ά. και το δικό της βλ έμμα δεν αποκάλ υψ ε καμία από τις δικές της ταραγ μέν ες σ κέψ εις.πόρτα και την κοιτούσ ε που πλ ησ ίαζε το κρεβάτι. τα μάτια της καρφώθηκαν σ τις ρίζες του . ώσ που ο σ πόρος σ ου ν α αποδώσ ει καρπό. μον ολ όγ ησ ε. Σε διάλ εξαν γ ια ν α με βοηθήσ εις.

Αλ λ ιώς τα λ ογ άριαζε εκείν η. επειδή οι υπηρέτριες με τις οποίες γ λ εν τούσ αν δεν ήταν μόν ιμες– κι αν τυχ όν τους έπιαν αν σ τα πράσ α σ υν ήθως τις . Σ’ εκείν ο το σ ημείο. ειλ ικριν ά. Έν α γ ρύλ ισ μα βγ ήκε από το λ αρύγ γ ι του άν τρα. κάν ον τάς τη ν α αν απηδήσ ει ξαφν ιασ μέν η. Οι περισ σ ότεροι άν τρες δεν θα εν οχ λ ούν ταν από αυτό που ήταν αν αγ κασ μέν η ν α κάν ει. Τι εκφρασ τικά μάτια που είχ ε. και τα μάτια της αν ηφόρισ αν σ το πρόσ ωπό του. τόσ ο εκφρασ τικά· τώρα όμως της υπόσ χ ον ταν μια αδυσ ώπητη τιμωρία αν δεν σ ταματούσ ε αυτό που πήγ αιν ε ν α κάν ει. όχ ι οι δούλ οι. Αλ λ ά και οι άν τρες δούλ οι αν τλ ούσ αν ικαν οποίησ η απ’ όπου μπορούσ αν –μόν ο που εκείν οι σ πάν ια γ ν ώριζαν αν έν α μωρό ήταν δικό τους ή όχ ι. φοβισ μέν η ξαφν ικά. Τόσ ο μέν ος σ ε μια έκφρασ η. άρα τι σ ημασ ία είχ ε έν α παραπάν ω. υπήρχ ε το θηριώδες όπλ ο γ ια το οποίο μιλ ούσ αν οι ισ τορίες που είχ ε ακούσ ει. Η Ροβίν α πισ ωπάτησ ε. Όχ ι. έτσ ι φέρον ταν οι ευγ εν είς.αν δρισ μού του και άν οιξαν διάπλ ατα σ αν είδαν τη γ εμάτη σ τρογ γ υλ άδα τους. Κειτόταν ακίν ητο κι απαλ ό πάν ω σ ’ έν α σ τρώμα από χ ρυσ αφέν ιες μπούκλ ες. Αμολ ούσ αν δεξιά κι αρισ τερά τα μπάσ ταρδά τους.

Θα φρον τίσ ω όμως ν α κάν ω γ ρήγ ορα γ ια ν α μη σ ’ εν οχ λ ήσ ω γ ια πολ λ ή ώρα». μ’ έν αν ελ αφρύ τόν ο πικρίας. Μάλ λ ον θα έν ιωθε κι αυτός κακοποιημέν ος όπως και η ίδια. «Λυπάμαι που δεν το θέλ εις. Ε λ οιπόν . αλ λ ά ξάφν ου το κρεβάτι δον ήθηκε τόσ ο . του είπε. Ευχ ήθηκε από μέσ α της ν α μην μπορούσ ε ν α διαβάζει τόσ ο καλ ά το μυαλ ό του. Και θα έκαν ε αυτό που είχ ε ν α κάν ει γ ια ν α ξεμπερδεύει. αλ λ ά και πάλ ι γ ιατί ν α το κάν ει. Ευχ ήθηκε ο άν τρας ν α το έκαν ε πιο εύκολ ο όλ ο αυτό γ ια εκείν η. Η Μίλ ν τρεν τ είχ ε αποκαλ έσ ει αφύσ ικη αυτή τη σ τάσ η. μ’ εκείν η από πάν ω ν α έχ ει τον έλ εγ χ ο. Για τίποτα απ’ όλ α αυτά δεν μπορούσ ε ν α κάν ει αλ λ ιώς. Δ εν μπορούσ ε ν α κάν ει αλ λ ιώς. «Εγ ώ πάν τως πρέπει ν α το κάν ω. άρα ίσ ως ν α πίσ τευε κι αυτός το ίδιο. Αν έβηκε αποφασ ισ μέν η σ την άκρη του κρεβατιού. όμως. Μήπως εκείν ος ν όμιζε ότι θα έπρεπε ν α την παν τρευτεί. σ αν ν α είχ ε πει κάτι απίσ τευτα ηλ ίθιο. δεν θα τον κοιτούσ ε άλ λ ο. Ή μήπως δεν του άρεσ ε ο τρόπος που θα ζευγ άρων αν .παν τρεύον ταν . αλ λ ά αυτό δεν αλ λ άζει τα πράγ ματα». Τα μάτια του την κοίταξαν αγ ριεμέν α.

Ολ όκλ ηρο το κρεβάτι αν απηδούσ ε και μετακιν ιόταν λ ίγ ο λ ίγ ο. αλ λ ά τελ ευταία σ τιγ μή έσ κυψ ε πάν ω από τον άν τρα και αν τί γ ια το πάτωμα βρέθηκε πεσ μέν η σ τα λ αγ όν ια του.δυν ατά. Πρέπει!» Αν έβηκε πάλ ι σ το κρεβάτι. Η Ροβίν α έχ ασ ε πάλ ι την ισ ορροπία της. απορών τας τι ν α είχ ε σ υμβεί. παραλ ίγ ο ν α γ κρεμισ τεί γ ι’ άλ λ η μια φορά. Η Ροβίν α φοβήθηκε μην τον είχ ε πον έσ ει κι αν ασ ήκωσ ε τον κορμό της . που η Ροβίν α κουτρουβάλ ησ ε προς τα πίσ ω και βρέθηκε σ το πάτωμα. αλ λ ά το μόν ο που έκαν ε τελ ικά ήταν ν α σ ηκωθεί όρθια και ν α τον αγ ριοκοιτάξει. Τότε όμως οι αλ υσ ίδες σ ιώπησ αν και η Ροβίν α κατάλ αβε – κι έγ ιν ε έξαλ λ η. και η δύν αμη με την οποία αν τισ τεκόταν . Σήκωσ ε το βλ έμμα σ το ταβάν ι. όχ ι όμως και ν α τη δει. Το κορμί του τεν των όταν πέρα από τα όριά του. Εκείν ος κοκάλ ωσ ε ακαριαία. Παν άθεμά σε! Ήθελ ε ν α του φων άξει. «Θα ζευγ αρώσω μαζί σ ου. προετοιμασ μέν η αυτή τη φορά ν α αισ θαν θεί τη βίαιη αν τίδρασ ή του. καθώς και ο τρόπος που σ τριφογ ύριζε και κοπαν ιόταν . πασ χ ίζον τας ν α ξαν αβρεί την αν άσ α της. Το καταλ αβαίν εις. ήταν έν α τρομακτικό θέαμα. φαιν όταν σ αν ν α μεγ άλ ων ε κι άλ λ ο. Ο άν τρας ήταν όν τως βίαιος.

Ο Γουόρικ δεν είχ ε γ ίν ει ποτέ τόσ ο έξαλ λ ος από θυμό σ τη ζωή του. Απ’ αυτή τη θέσ η όμως είδε το αίμα που κάλ υπτε τους ασ τραγ άλ ους του. κάτι τέτοιο θα ήταν πολ ύ γ ρήγ ορο. θα τη σ κότων ε. Όμως δεν θα το κατάφερν ε. Όχ ι.» Η απάν τησ ή του άλ λ ο έν α γ ρύλ ισ μα. Οι πράξεις της μπορεί ν α τον . άρα δεν ήξερε ν α πει αν η κοιλ ιά της τον είχ ε χ τυπήσ ει ή όχ ι. «Αν όητε άν τρα. η Ροβίν α τον καβάλ ησ ε περν ών τας γ ρήγ ορα το πόδι της πάν ω από τους γ οφούς του και τον κοίταξε θριαμβευτικά. Κοίταξε τα χ έρια του και είδε και τους καρπούς του ματωμέν ους.γ ια ν α κοιτάξει από κάτω της. Σύριξε μέσ α από τα δόν τια της σ αν είδε την απόδειξη της βιαιότητάς του. το παιδί του! Αν το κατάφερν ε. Αλ λ ά ο αν δρισ μός του της φάν ηκε ο ίδιος. Θα την έκαν ε ν α υποσ τεί τα βασ αν ισ τήρια της κόλ ασ ης. Ας άρχ ιζε πάλ ι ν α κουν ιέται αν ήθελ ε. και το βλ έμμα του ήταν δολ οφον ικό. Όμως εκείν ος δεν το έκαν ε. Αλ λ ά εν όσ ω εκείν ος σ τεκόταν ασ άλ ευτος ακόμα. τόσ ο το καλ ύτερο. Τούτη η κοπελ ιά το ’χ ε βάλ ει σ κοπό ν α κλ έψ ει έν α παιδί από εκείν ον . Γιατί κάν εις κακό σ τον εαυτό σ ου γ ια κάτι που δεν μπορείς ν α αποφύγ εις. Απλ ώς την κοίταξε με τα λ αμπερά ασ ημέν ια μάτια του.

σ φάλ ισ ε τα μάτια του ν α μη βλ έπει το τόσ ο υπέροχ ο βλ έμμα της. τον εξαγ ρίωσ ε ακόμα περισ σ ότερο το γ εγ ον ός ότι δεν είχ ε σ κοπό ν α βγ άλ ει τα ρούχ α της. Και γ ι’ αυτόν το λ όγ ο. Γι’ αυτό και μόν ο μπορούσ ε ν α τη σ κοτώσ ει. πολ ύ σ ύν τομα αυτή η κοπελ ίτσ α θα μάθαιν ε ότι ήταν καταδικασ μέν η ν α αποτύχ ει. αλ λ ά εκτός αυτού σ κόπευε ν α κλ έψ ει και κάτι από εκείν ον . το μόν ο που ήθελ ε ήταν ν α καταφέρει ν α την πιάσ ει σ τα χ έρια του και ν α την αφήσ ει αν αίσ θητη από το ξύλ ο που τολ μούσε ν α του κάν ει κάτι τέτοιο! Θυμήθηκε τα λ όγ ια της. Παραδόξως. Έβραζε μέσ α του. Κι αυτή η αν όητη κοπελ ιά ούτε καν το αν τιλ αμβαν όταν . Πολ ύ καλ ά. τα οποία τα ’χ ε πάρει γ ια χ ωρατό. Μπορούσ ε μια χ αρά ν α κλ έψ ει το παιδί του. Η οργ ή του ήταν αυτή που τον έτρεφε. ότι δεν χ ρειαζόταν βοήθεια γ ια ν α τον βιάσ ει. Αν ήταν αλ ηθιν ή η θριαμβευτική ματιά που του είχ ε ρίξει. τη σ άρκα από τη σ άρκα του.έκαν αν έξω φρεν ών αλ λ ά και σ εξουαλ ικά ψ υχ ρό. Γι’ αυτό και μόν ο τη σ ιχ αιν όταν . Την παρακολ ουθούσ ε ν α αν ασ ηκών ει την καμιζόλ α της ίσ α γ ια ν α γ υμν ώσ ει τη ζεσ τή σ άρκα της και ν α τη βάλ ει πάν ω σ τα λ αγ όν ια του. Αυτό και . αλ λ ά δεν θα το έκαν ε αποκαλ ύπτον τάς του το γ υμν ό κορμί της.

μόν ο το γ εγ ον ός σ φράγ ισ ε τη μοίρα της. Μα πόσ ο αν όητη μπορεί ν α ήταν αυτή η κοπελ ίτσ α που ν όμιζε ότι ήταν δυν ατόν ν α βιάσ ει έν αν άν τρα! Αν είχ ε φρον τίσ ει ν α κρατήσ ει το σ τόμα της κλ εισ τό και του πρόσ φερε απλ ώς το κορμί της. επειδή εξαιτίας της φον ικής οργ ής του παρέμεν ε μαλ ακός κι αδιάφορος γ ια τη ζεσ τή της σ άρκα. Αισ θαν όταν τα δάχ τυλ ά της ν α τον πασ πατεύουν . . θα είχ ε πετύχ ει το σ κοπό της. Ο Γουόρικ τιν άχ τηκε όταν έν α ν ύχ ι της τον έγ δαρε. τα μάτια του άν οιξαν δύσ πισ τα. Δ άγ κων ε το κάτω χ είλ ι της και σ υγ κεν τρων όταν τόσ ο πολ ύ σ το έργ ο της. Η σ άρκα του θα είχ ε αν τιδράσ ει ακαριαία σ ’ αυτή την πρόσ κλ ησ η. Όταν όμως κατάλ αβε ότι εκείν η προσ παθούσ ε ν α βάλ ει τη μαλ ακή σ άρκα του μέσ α της. Και είδε ότι τα δικά της ήταν τώρα κλ εισ τά. Τώρα όμως δεν χ ρειαζόταν καν ν α προσ παθήσ ει γ ια ν α παραμείν ει ακίν ητος από κάτω της. αλ λ ά μ’ έν αν τρόπο που δεν τον είχ ε χ αϊδέψ ει ποτέ ξαν ά έτσ ι θηλ υκό. Όμως εκείν η δεν κάθισ ε απλ ώς πάν ω του περιμέν ον τας ν α γ ίν ει το θαύμα. όπως είχ ε κάν ει σ χ εδόν και προηγ ουμέν ως που απλ ώς την είχ ε πρωταν τικρίσ ει. που το πρόσ ωπό της είχ ε σ υν οφρυωθεί.

Η κοπέλ α έβγ αλ ε αργ ά τη ρόμπα της και την άφησ ε ν α πέσ ει σ το πάτωμα.αλ λ ά σ υν ειδητοποίησ ε ότι εκείν η ούτε καν το είχ ε καταλ άβει. Αν αρωτήθηκε γ ια πόσ ο ακόμα θα σ υν έχ ιζε η κοπελ ιά ν α προσ παθεί ν α πετύχ ει το ακατόρθωτο. που εκείν ος έν ιωσ ε τα πρώτα σ κιρτήματα αν ησ υχ ίας. . φεύγ ον τας σ χ εδόν τρέχ ον τας από το δωμάτιο ν ικημέν η. Εκείν ος είχ ε ν ικήσ ει. Ο Γουόρικ δεν πίσ τευε ότι θα το έκαν ε. Τώρα το πρόσ ωπό της ήταν τόσ ο οργ ισ μέν ο και το βλ έμμα της τόσ ο αποφασ ισ τικό. «Μπορεί ν α μου αν τισ τέκεσ αι. Τελ ικά της ξέφυγ ε έν ας λ υγ μός εκν ευρισ μού και. αλ λ ά εγ ώ πήρα τις πλ ηροφορίες μου και θα φας τα μούτρα σ ου». σ ηκώθηκε από πάν ω του. και δικαίως. Όχ ι γ ια πολ ύ. που ήθελ ε ν α το φων άξει. Η φων ή της ήταν απαλ ή όταν του μίλ ησ ε. χ ωρίς καμία προσ πάθεια εκ μέρους του. χ ωρίς ν α τον κοιτάξει σ τα μάτια. Αλ λ ά η κοπέλ α επέσ τρεψ ε. Είχ ε καταφέρει απελ πισ τικά εύκολ α ν α την κάν ει ν α ματαιώσ ει τα σ χ έδιά της. Ο Γουόρικ έν ιωσ ε τόσ ο άγ ρια ικαν οποίησ η. Όταν την είδε ν α πιάν ει τον ποδόγ υρο της καμιζόλ ας της. έκλ εισ ε τα μάτια του σ φιχ τά. Κι εκείν η είχ ε αποτύχ ει.

Το μικροσ κοπικό της χ έρι που άν αψ ε φωτιά σ το σ τήθος του τον έκαν ε ν α καταλ άβει ότι τον είχ ε πλ ησ ιάσ ει.τι σ υν έβαιν ε. Δ εν το είχ ε καταλ άβει. Περίμεν ε ότι η μαν ιώδης οργ ή του θ’ αποσ πούσ ε την προσ οχ ή του απ’ ό. δεν ήξερα καν ότι δεν ήσ ουν έτοιμος γ ια μέν α – ότι χ ρειαζόσ ουν ν α σ ’ εν θαρρύν ω μ’ έν αν σ υγ κεκριμέν ο τρόπο. θα μεγ άλ ων ε και θα γ ιν όταν τόσ ο σ κλ ηρή όπως το υπόλ οιπο κορμί σ ου». αλ λ ά θα ’θελ ε πάρα πολ ύ ν α κόψ ει το λ αρύγ γ ι εκείν ου που της είχ ε δώσ ει το κουράγ ιο ν α ξαν απροσ παθήσ ει. «Θα πρέπει ν α έχ εις καταλ άβει ότι είμαι παρθέν α». Δ εν ήξερα καν ότι η μαλ ακή σ άρκα σ ου θ’ άλ λ αζε. αλ λ ά η λ έξη αυτή είχ ε το επιθυμητό αποτέλ εσ μα.Δ εν θα της απαν τούσ ε ακόμα κι αν μπορούσ ε. Το ίδιο και το χ έρι της. Τέν τωσ ε τ’ αυτιά του ν α ακούσ ει αν είχ ε έρθει κον τά του. «Μια κι έχ ω άγ ν οια απ’ αυτά τα πράγ ματα. αν τιθέτως όμως η φων ή της ήταν εκείν η που σ υν έχ ιζε ν α τον αποπροσ αν ατολ ίζει. όπως του είχ ε πει ότι θα . κι ας μην την πίσ τευε. που χ άραζε αργ ά έν α μον οπάτι από το σ τήθος προς την κοιλ ιά του. Τον άγ γ ιξε σ ’ εκείν ο το σ ημείο.

κρατών τας τον σ φιχ τά. κι αν χ ρειασ τεί ακόμα και… εκεί. και τα δάχ τυλ ά της κύκλ ωσ αν τον αν δρισ μό του. αλ λ ά η σ άρκα του ήταν μια προδότρα του χ είρισ του είδους. δελ εασ μέν η από την υπόσ χ εσ η που της είχ αν δώσ ει. «Θα σ ε φιλ ήσ ω και… και θα σ ε γ λ είψ ω παν τού. Άραγ ε ήξερε ότι τα λ όγ ια της ήταν το ίδιο ερεθισ τικά με το άγ γ ιγ μά της. Δ εν θα υπέκυπτε σ ’ αυτό τον πειρασ μό. όταν κατάλ αβε ότι το μόν ο που κατάφερν ε ήταν ν α τη βοηθάει. Η Μίλ ν τρεν τ είπε ότι θα πρέπει ν α είσ αι ν εκρός γ ια ν α μην αν ταποκριθείς αν σ ε φιλ ήσ ω εκεί». απρόσ βλ ητη από τη μαν ία του. Ο Γουόρικ άρχ ισ ε ν α τιν άζεται μαν ιασ μέν α. Τα δεσ μά του τεν τώθηκαν . Εκείν ος σ ταμάτησ ε ν α κουν ιέται. με δικό της μυαλ ό και βούλ ησ η. Κι αν υπομον ώ ν α δω αυτό το παράξεν ο θαύμα με τα μάτια μου». προσ παθών τας ν α απομακρύν ει το χ έρι της. Αλ λ ά εκείν η σ τεκόταν πλ άι σ το κρεβάτι. «Δ υσ κολ εύομαι βέβαια ν α το πισ τέψ ω. Το μυαλ ό του ούρλ ιαζε από οργ ή. Ήδη αν ταποκριν όταν . . αλ λ ά η Μίλ ν τρεν τ με διαβεβαίωσ ε ότι έτσ ι θα γ ίν ει. Αν άθεμά την κι εκείν η και τη σ υμβουλ άτορά της! Ιδρώτας πρόβαλ ε σ το φρύδι του. γ ιατί ήδη είν αι μεγ άλ η.έκαν ε.

Δ ιέκριν ε απογ οήτευσ η σ τη φων ή της. Αυτό που πίσ τευε γ ια ακατόρθωτο δεν ήταν . Κι αυτή της η πράξη ευν όησ ε εκείν η γ ι’ άλ λ η μια φορά. Κι έτσ ι ο Γουόρικ έμειν ε ακίν ητος πάλ ι. με την ελ πίδα ότι . δεν άν τεχ ε άλ λ ο. Τελ ικά εκείν η μπορούσε ν α πάρει αυτό που ήθελ ε αν σ υν έχ ιζε. είπε και της ξέφυγ ε μια κραυγ ή. τα σ τήθη της πάν ω σ το δέρμα του. εκείν ος τώρα μπόρεσε ν α αισ θαν θεί τη γ ύμν ια της. Κι έτσ ι όπως τον αγ κάλ ιαζε ξαν ά. «Φαν τάζομαι ότι τώρα δεν είν αι αν άγ κη ν α σ ε φιλ ήσ ω». Και τώρα τον χ άιδευε. ότι εκείν ος αν τισ τεκόταν ακόμα με κάθε κύτταρο της ύπαρξής του. ο Γουόρικ κουν ήθηκε μαν ιασ μέν α και πάλ ι. Αχ . σ τα λ αγ όν ια του σ χ εδόν . Υ πήρχ ε δέος σ τη φων ή της. κάν ον τας ν α κυλ ήσ ει ορμητικά κι άλ λ ο αίμα σ την προδότρα σ άρκα του. Θεέ μου. επιβραβεύον τας αυτό το αν άξιο κομμάτι σ άρκας που υπάκουε εκείν η αν τί τον ίδιο. αλ λ ά εκείν η αρπάχ τηκε γ ερά από τους γ οφούς του και κρατήθηκε εκεί.«Δ εν θα το πίσ τευα αν δεν το ’βλ επα με τα μάτια μου». Η κοπέλ α δεν ήξερε καν ότι δεν είχ ε φτάσ ει ακόμα σ το πλ ήρες μέγ εθός του. Όταν η Ροβίν α αν έβηκε σ το κρεβάτι. κι εκείν ος είχ ε χ άσ ει πλ έον κάθε ελ πίδα ότι θα σ ταματούσ ε.

δεν θα είχ ε σ κλ ηρύν ει τόσ ο ώσ τε ν α μπει μέσ α της. που το μόν ο που έπρεπε ν α κάν ει εκείν η ήταν ν α τον οδηγ ήσ ει απλ ώς προς τη σ ωσ τή κατεύθυν σ η. Γιατί δεν μπορούσ ε ν α ήταν σ τεγ ν ή. Γιατί δεν μπορούσ ε ν α. Προσ παθούσ ε ακόμα ν α καθίσ ει ολ όκλ ηρη πάν ω του. παρόλ ο που και ο ίδιος αισ θάν θηκε την αιτία του. κι εκείν η προχ ωρούσ ε τόσ ο αργ ά ώσ τε το μόν ο που κατάφερν ε ήταν ν α προκαλ εί πόν ο σ τον εαυτό της. … Το κλ αψ ούρισ μά της τον διαπέρασ ε σ αν δόρυ. Σκέτη λ άβρα και υγ ρασ ία. και ο ίδιος της ο πόν ος θα κατάφερν ε ν α τη ν ικήσ ει εκεί όπου αυτός αδυν ατούσ ε. προσ ευχ όμεν ος εκείν η ν α ήταν στ’ αλ ήθεια παρθέν α γ ια ν α μην ξέρει τη διαφορά και ν α μην κατάφερν ε το σ κοπό της. Ο Γουόρικ μούγ κρισ ε όταν έν ιωσ ε τον ερεθισ μό του ν α μεγ αλ ών ει. Η Ροβίν α σ ύρθηκε πάν ω του. Τότε η Ροβίν α κάθισ ε πάν ω του κι εκείν ος ήταν τόσ ο σ κλ ηρός. μα ο παρθεν ικός υμέν ας της δεν υποχ ωρούσ ε. Ο Γουόρικ έν ιωσ ε άγ ρια ικαν οποίησ η. Ώσ τε λ οιπόν ήταν πράγ ματι παρθέν α. . Φωτιά. κρατών τας τον ακόμα γ ερά σ ε περίπτωσ η που επιχ ειρούσ ε ν α την πετάξει πάλ ι κάτω.

κι άν οιξε τα μάτια του γ ια ν α τραφεί από τον πόν ο της. καθρέφτιζαν τον πόν ο που έν ιωθε. η μέσ η της μικροσ κοπική. Την κατέπν ιξε ακαριαία. η αίσ θησ η της καυτής υγ ρασ ίας της που έσ φιγ γ ε μόν ο τον μισ ό από τον αν δρισ μό του – η θέα εκείν ου του μέλ ους του κορμιού του μέσ α της… Ήταν η κατασ τροφή του. δυν ατότερο αυτή τη φορά. αλ λ ά μπορούσ ε ακόμα ν α ελ έγ ξει το υπόλ οιπο κορμί του. τα εξαίσ ια σ τήθη της ν α σ αλ εύουν σ το απαλ ό λ αχ άν ιασ μά της. το σ τήθος της πλ ούσ ιο. Δ άκρυα χ αράκων αν τα λ εία μάγ ουλ ά της. Ο Γουόρικ όμως είχ ε ξεχ άσ ει ότι ήταν γ υμν ή. Δ εν μπορούσ ε ν α ελ έγ ξει την προδότρα σ άρκα του. μεγ αλ ών ον τας σ ε όλ η του την . Το αίμα κύλ ησ ε ορμητικό. Ήταν μικροκαμωμέν η γ υν αίκα. Ο Γουόρικ δεν έκαν ε καμία ώθησ η. αλ λ ά με άφθον ες καμπύλ ες. Όμως ήταν τόσ ο μικροκαμωμέν η και τόσ ο υπέροχ α σ φιχ τή. που έν ιωθε ακόμα τη σ χ εδόν ακαταν ίκητη επιθυμία ν α χ ωθεί βαθιά μέσ α της.Αν κουν ιόταν τώρα. γ υάλ ιν α από τα δάκρυα. Οι αν οιχ τοί γ οφοί της πάν ω του. κι έτσ ι έμειν ε ακίν ητος σ αν πεθαμέν ος. το μόν ο που θα κατάφερν ε θα ήταν ουσ ιασ τικά ν α τη βοηθήσ ει. Δ εν χ ρειάσ τηκε. Τα ζαφειρέν ια μάτια της. Άκουσ ε άλ λ ο έν α κλ αψ ούρισ μα.

έν α ακόμα χ άδι. Εξακολ ουθούσ ε ν α πον άει. Αγ ων ιζόταν ν α αγ ν οήσ ει τα παν ίσ χ υρα έν σ τικτα του κορμιού του. εξακολ ουθούσ ε ν α κλ αίει. μια απαλ ή ριπή σ την κοιλ ιά του μαζί με τα μαλ λ ιά της. όμως εξακολ ουθούσ ε ν α είν αι αποφασ ισ μέν η. κάν ον τάς τη ν α τον πάρει ολ όκλ ηρο μέσ α της. αλ λ ά όλ ος ο υπόλ οιπος παρέμειν ε ακίν ητος. Η Ροβίν α έβγ αλ ε μια κραυγ ή και το βάρος του κορμιού της ν ίκησ ε. δεχ όμεν ος ευχ αρίσ τως τον πόν ο σ τους καρπούς και σ τους ασ τραγ άλ ους του. που με δυσ κολ ία έβγ αιν ε. Ήταν μαρτύριο. αδέξια. Η αν άσ α της. έν α ακόμα μαρτύριο.έκτασ η το παλ λ όμεν ο δόρυ του. Προσ πάθησ ε γ ια τελ ευταία φορά ν α την τιν άξει και ν α τη ρίξει κάτω. Οι μύες του σ φίχ τηκαν . Εκείν η άρχ ισ ε ν α σ αλ εύει πάν ω του. Ποτέ του δεν είχ ε αν τισ ταθεί σ ε κάτι με τόσ η δυσ κολ ία. Ο Γουόρικ κατάλ αβε αμέσ ως ποια ήταν η σ τιγ μή που έχ ασ ε τη μάχ η. ποτέ του δεν είχ ε θελ ήσ ει τόσ ο πολ ύ κάτι που ν α είν αι εν άν τια σ τη θέλ ησ ή του. Τώρα αγ ων ιζόταν ν α μην υποκύψ ει. αλ λ ά εκείν η το . κι εκείν ο διαπέρασ ε τον παρθεν ικό υμέν α της χ ωρίς ν α χ ρειασ τεί ν α κουν ηθεί καν έν ας από τους δύο. Ο Γουόρικ έτριξε τα δόν τια πάν ω σ το φίμωτρο που σ κέπαζε το σ τόμα του. δισ τακτικά σ την αρχ ή.

απίσ τευτη αν ακούφισ η. Και τότε ο Γουόρικ έπαψ ε πια ν α ν οιάζεται. κατάλ αβε. Και τότε εκείν α πήραν τον απόλ υτο έλ εγ χ ο και τον απάλ λ αξαν από το σ πόρο του.κατάλ αβε. κι αρπάχ τηκε βιασ τικά από πάν ω του. παν άθεμά την ! . χ αρίζον τάς του μια εκρηκτική. Παν άθεμά την . έχ ασ ε τα λ ογ ικά του από τον πόν ο που του προκαλ ούσ αν τ’ αρχ έγ ον α έν σ τικτά του.

τον είχ ε αγ γ ίξει σ το μάγ ουλ ο και είχ ε ψ ιθυρίσ ει: «Χαίρομαι που ήσ ουν εσ ύ». Έπειτα από αυτό είχ ε έρθει η υπηρέτριά της ν α φρον τίσ ει τις πλ ηγ ές του. Η μεγ αλ ύτερη γ υν αίκα είχ ε πλ αταγ ίσ ει αποδοκιμασ τικά τη γ λ ώσ σ α της σ αν αν ακάλ υψ ε τι είχ ε κάν ει ο Γουόρικ σ τον εαυτό του. Τις επόμεν ες μέρες που κειτόταν αλ υσ οδεμέν ος σ ’ εκείν ο το κρεβάτι τ’ αν αλ ογ ιζόταν ξαν ά και ξαν ά. αλ λ ά είχ ε καταφέρει ν α πάρει αυτό που ήθελ ε. Ο Γουόρικ δεν θα ξεχ ν ούσ ε ποτέ αυτά τα λ όγ ια ούτε θα τα σ υγ χ ωρούσ ε. Όταν όλ α είχ αν τελ ειώσ ει. και τότε το μίσ ος εκείν ου έγ ιν ε δεκαπλ άσ ιο. Δ εν είχ ε αν τλ ήσ ει ευχ αρίσ τησ η από το σ μίξιμό τους. εκείν η είχ ε καταρρεύσ ει πάν ω σ το σ τήθος του. Και προτού φύγ ει.Κεφάλ αιο 9 Χαίρομαι που ήσουν εσύ. και το είχ ε περιποιηθεί κι αυτό. Καταρρακωμέν ος όπως ήταν από την αποτυχ ία του. με τα δάκρυά της ν α μουσ κεύουν το δέρμα του. δεν έδιν ε δεκάρα τι του έκαν αν . αλ λ ά είχ ε επίσ ης αν ακαλ ύψ ει και το καλ υμμέν ο από ξεραμέν ο αίμα καρούμπαλ ο σ το κεφάλ ι του. Εκείν ος δεν αν τισ τάθηκε.

γ ιατί αλ λ ιώς ν ομίζω ότι θα σ ε σ κότων α αυτή τη σ τιγ μή γ ι’ αυτό που της πήρες». Αυτό είν αι καλ ό γ ια σ έν α. Δ εν ν οιαζόταν γ ια τίποτα πια. ότι θα το ευχ αρισ τιόταν που θα σ κότων ε τον Γουόρικ όταν θα ολ οκλ ήρων ε την αποσ τολ ή του. τον έπλ υν ε και τον βοήθησ ε ν α κάν ει την αν άγ κη του πάν ω σ το κρεβάτι. Δ εν έν ιωσ ε καν ταπείν ωσ η που η Μίλ ν τρεν τ τον τάισ ε. το αίμα και το σ πέρμα που μούσ κευαν ακόμα τα λ αγ όν ια του Γουόρικ. και ο Γουόρικ ούτε τον είχ ε ξαν αδεί από τότε. Αλ λ ά από εκείν ες τις λ ιγ οσ τές λ έξεις είχ ε αν τλ ήσ ει έν α σ ωρό πλ ηροφορίες. Και μόλ ις είπε αυτά τα λ όγ ια ο άν τρας είχ ε ήδη γ υρίσ ει την πλ άτη του και είχ ε φύγ ει.τώρα. «Μου είπε ότι της αν τισ τάθηκες. μ’ έν α παράξεν ο κράμα ικαν οποίησ ης και παράφορης οργ ής σ την έκφρασ ή του. Και δεν προσ πάθησ ε καν ν α της μιλ ήσ ει όταν εκείν η του . Τώρα ήξερε ότι δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α φύγ ει ζων ταν ός από δω μέσ α. Ούτε εν οχ λ ήθηκε όταν αργ ότερα ήρθε ο άν τρας κι εξέτασ ε. Ήξερε επίσ ης ότι ο άν τρας τον ζήλ ευε. Δ εν ήθελ αν λ ύτρα απ’ αυτόν . Ήθελ αν μόν ο το μωρό που ίσ ως ν α είχ ε ήδη φυτευτεί σ την κοιλ ιά της κοπέλ ας. Κι όμως εκείν ος ούτε γ ι’ αυτό ν οιάσ τηκε εκείν η την επόμεν η μέρα.

αφού ήδη το κορμί του ήταν χ ορτασ μέν ο. αν αγ κασ τικά. πράγ μα που δεν τη σ ταμάτησ ε. Κάθε φορά. Δ εν επιχ είρησ ε ν α τον αγ γ ίξει. τον έψ αχ ν ε σ χ ολ ασ τικά παν τού. Άρχ ισ ε ν α παλ εύει μαν ιασ μέν α και οι επίδεσ μοί του βγ ήκαν . Μόν ο τότε κατάλ αβε ότι θα ’πρεπε ν α είχ ε ν υχ τώσ ει πάλ ι. αφού δεν υπήρχ αν παράθυρα σ το καμαράκι ώσ τε ν α καταλ αβαίν ει τις ώρες που κυλ ούσ αν . ώσ που εκείν ος εξαν τλ ήθηκε. ξυπν ών τας τον αν χ ρειαζόταν . το σ μίξιμό τους κρατούσ ε περισ σ ότερη ώρα. Προφασ ιζόμεν η ότι τον χ άιδευε και τον ερέθιζε γ ια ν α τον ετοιμάσ ει. Τρεις φορές τον επισ κέφθηκε εκείν η τη δεύτερη βραδιά και τρεις την επόμεν η. αλ λ ά κυρίως αν άμεσ α σ τα πόδια του. . Κι απέφυγ ε ν α αν έβει σ το κρεβάτι μέχ ρι τη σ τιγ μή που ήταν σ χ εδόν παν έτοιμος γ ια εκείν η. κόν τεψ ε ν α τρελ αθεί από την παράφορη οργ ή του. Βρισ κόταν σ το απόλ υτο έλ εός της.έβγ αλ ε το φίμωτρο γ ια ν α τον ταΐσ ει. Η απάθειά του ήταν σ χ εδόν ολ οκλ ηρωτική – μέχ ρι που ήρθε ξαν ά η κοπέλ α. Όμως εκείν η ήταν υπομον ετική εκείν η τη δεύτερη βραδιά. Και τότε μόν ο ξαν αζων τάν εψ ε. αφήν ον τας έτσ ι τα σ ιδερέν ια δεσ μά ν α μπηχ τούν βαθύτερα σ την πλ ηγ ωμέν η σ άρκα του.

. έφερν ε το πρόσ ωπο και την αν άσ α της κον τά του. αρκεί ν α κατάφερν ε ν α την πιάσ ει σ τα χ έρια του. δεν μπορούσ ε ν α τη σ ταματήσ ει. μα ποτέ δεν του έκαν ε αυτό που είχ ε υποσ χ εθεί το πρώτο βράδυ. Χρισ τέ μου. Και ν α φαν τασ τεί καν είς ότι. Και μόν ο η σ κέψ η ότι μπορεί ν α πραγ ματοποιούσ ε τα λ όγ ια της είχ ε πάν ω του την ίδια επίδρασ η σ αν ν α το είχ ε ήδη κάν ει. σ το μπουν τρούμι του σ πιτιού του. δίχ ως τώρα ν α δείχ ν ει την παραμικρή εν οχ ή. Κι εκείν ος δεν μπορούσ ε ν α εμποδίσ ει τίποτα απ’ όλ α αυτά. επειδή δεν χ ρειαζόταν . θα της πρόσ φερε και τώρα σ τέγ η. Ή μάλ λ ον όχ ι. τον σ τράγ γ ιζε. Τον χ ρησ ιμοποιούσ ε. Ήταν η πρώτη φορά που μίλ ησ ε σ τη Μίλ ν τρεν τ. Πλ έον εκείν η δεν έδειχ ν ε καν έν α μα καν έν α έλ εος. τι θα της έκαν ε. «Πες μου τ’ όν ομά της». είχ ε σ κεφτεί σ τ’ αλ ήθεια ν α της προσ φέρει σ τέγ η. ν α της ρίξει έν α δολ οφον ικό βλ έμμα ή ν α ξυπν ήσ ει πάλ ι μέσ α της το φόβο που καν ον ικά εκείν η θα ’πρεπε ν α ν ιώθει. πόσ ο ήθελ ε ν α την εκδικηθεί! Μόν ο αυτό σ κεφτόταν την τρίτη μέρα. Πρώτα όμως θα την έκαν ε ν α πλ ηρώσ ει γ ια όλ α αυτά. Ναι.Συν επαρμέν η από τον αν δρισ μό του. όταν την είχ ε πρωτοδεί. πρώτα θα έπρεπε ν α δραπετεύσ ει.

» «Αυτό που πισ τεύω εγ ώ είν αι ότι σ καρφίζεσ αι ωραία παραμύθια. Δ εν θα καταλ άβαιν αν τη διαφορά. τους έσ τειλ αν ν α φέρουν έν α δούλ ο. κι ας ήταν δεμέν ος γ ερά. «Μη μου πεις ότι είσ αι ιππότης. καθώς οδηγ ούσ ε άλ λ η μια κουταλ ιά φορτωμέν η από αρν άκι γ ιαχ ν ί σ τα χ είλ η του. Εκείν η είχ ε το θράσ ος ν α ρουθουν ίσ ει περιφρον ητικά. καλ ά θα κάν εις ν α σ υν εργ ασ τείς». ήμουν με τον ακόλ ουθό μου. «Μόν ος σ ου ήσ ουν όταν σ ’ άρπαξαν ». Ύ σ τερα όμως χ λ εύασ ε τον εαυτό της αλ λ ά κι εκείν ον . «Όχ ι. Αποκλ είεται. που η Μίλ ν τρεν τ ξαφν ικά τον φοβήθηκε. όμως ποιος είν αι ο . Επρόκειτο ν α τους σ υν αν τήσ ω το επόμεν ο πρωί. λ ες.Εκείν η τον κοίταξε καχ ύποπτα. τον Τζέφρι. Δ εν χ ρειάζεται ν α ξέρεις».» Εκείν ος δεν επιχ είρησ ε ν α τη μεταπείσ ει.» Ήταν τόσ ο παγ ερή η φων ή του. κυρά. Κι αν θες ν α ζήσ εις όταν θα κάν ω σ κόν η και θρύψ αλ α αυτό το μέρος. Κι αυτοί τον σ κότωσ αν . «Δ εν ν ομίζω. κύριος. το ήξερες αυτό. «Οι άν τρες μου θα με βρουν . Πισ τεύεις στ’ αλ ήθεια ότι θα φύγ ουν χ ωρίς εμέν α. «Οι άν τρες μου είχ αν ξεκιν ήσ ει ν ωρίτερα.

Του χ αμογ έλ ασ ε ειρων ικά. Γι’ αυτό οι .σ κοπός σ ου. «Αλ λ ά είν αι περιττό ν α αραδιάζεις τα ψ έματά σ ου σ ’ εμέν α. την έκαν ε ν α ριγ ήσ ει ολ όκλ ηρη. επειδή ο άν τρας δεν έλ εγ ε ν α σ ταματήσ ει την κουβέν τα. εξαίρετη τακτική». Η Μίλ ν τρεν τ το πρόσ εξε όταν έσ κυψ ε ν α δέσ ει έν α καιν ούριο φίμωτρο σ το σ τόμα του και η θέα του άν τρα. μάλ ισ τα. Αλ λ ά μέχ ρι τώρα δεν είχ ε σ ταθεί τυχ ερή και δεν θα του ’διν ε ψ εύτικες ελ πίδες. χ ωρίς τα σ ημάδια ν α της αποσ πούν την προσ οχ ή. «Δ εν το είχ α προσ έξει μέχ ρι τώρα». δείχ ν εις πολ ύ σ κλ ηρός». Δ εν χ ρειαζόταν ν α του το πουν . Κι αυτή η παραπάν ω ώρα είχ ε κάν ει τα κόκκιν α σ ημάδια σ τα μάγ ουλ ά του από το φίμωτρο ν α ξεθωριάσ ουν . Γι’ αυτό οι πρώτες σ ύζυγ οί του τον φοβούν ταν . Και ν α είχ α το κλ ειδί γ ια ν α σ ου βγ άλ ω τις αλ υσ ίδες. Το τάισ μα κράτησ ε περισ σ ότερη ώρα αυτή τη φορά. είπε περισ σ ότερο σ τον εαυτό της παρά σ ’ εκείν ον . Δ εν πρόσ θεσ ε ότι η Ροβίν α ήδη την είχ ε προσ τάξει ν α βρει το κλ ειδί. «Παν αγ ίτσ α μου. δεν θα το ’καν α ώσ που η κυρία μου ν α αποκτήσ ει αυτό που θέλ ει από σ έν α». όπως δεν θα το έκαν ε και η Ροβίν α.» «Λύσ ε με». «Α.

Υ ποτίθεται ότι έπρεπε ν α λ υπάται μια γ υν αίκα που τον βίαζε κατ’ επαν άλ ηψ η. Οφειλ όταν κυρίως σ τα μάτια του που εξέφραζαν τόσ ο καλ ά τις μαύρες του σ κέψ εις. η έκφρασ ή του ήταν ακόμα πιο σ κλ ηρή. γ εμάτα πικρία λ οξά χ είλ η του που σ παν ίως χ αμογ ελ ούσ αν . Αλ λ ά όχ ι. λ έγ ον τας αγ αν ακτισ μέν α: «Δ εν θα σ ’ ωφελ ήσ ουν σ ε τίποτα οι απειλ ές. εσ ύ είσ αι το ίδιο σ κλ ηρός μέσ α σ ου όσ ο και απέξω σ ου». Υ πακούω μόν ο σ τις προσ ταγ ές της κυράς μου. Υ ποτίθεται ότι έπρεπε ν α τη σ υμπον άει. κύριος.εχ θροί του τον φοβούν ταν . Έν ιωσ ε την οργ ή του ν α θεριεύει πάλ ι όταν η γ υν αίκα τού είπε αυτά τα λ όγ ια προτού φύγ ει. . Δ εν θα έβλ απτε ν α της φέρεσ αι με λ ίγ η ευγ έν εια αφού είν αι αν αγ κασ μέν η ν α έρχ εται σ ’ εσ έν α. Που χ αιρόταν . Και τώρα που ήξερε ότι η γ υν αίκα δεν θα τον βοηθούσ ε. Δ εν μου κάν ει εν τύπωσ η που κάθε βράδυ φεύγ ει λ υπημέν η από δω μέσ α. όχ ι σ τις δικές σ ου. «Καλ ά θα κάν εις ν α το θυμάσ αι αυτό…» Εκείν η έχ ωσ ε γ ρήγ ορα το φίμωτρο σ το σ τόμα του γ ια ν α τον κάν ει ν α πάψ ει. που μον αδικός της σ κοπός ήταν ν α κλ έψ ει έν α παιδί από εκείν ον . αλ λ ά και σ τα σ κλ ηρά. Γι’ αυτό αυτή η καταραμέν η κοπέλ α θα ’πρεπε ν α μην τον είχ ε πλ ησ ιάσ ει ποτέ.

τίποτα δεν του είχ ε απομείν ει. είχ ε αλ λ άξει ολ όκλ ηρος. Όμως είχ αν πεθάν ει και οι δύο πολ λ ά χ ρόν ια πριν . Έκτοτε. Γιατί εκείν η χ αιρόταν τη σ τιγ μή που οι άλ λ ες γ υν αίκες τον φοβούν ταν . τότε που είχ ε μάθει ότι τα είχ ε χ άσ ει όλ α. Κι αυτό γ ιν όταν από τα δεκάξι του. την οικογ έν ειά του. ποτέ του δεν είχ ε πάρει γ υν αίκα σ το κρεβάτι του που ν α μη φοβόταν ότι θα της έκαν ε κακό με κάποιον τρόπο. εκτός από τη ζωή του και μια υπόσ χ εσ η γ άμου που δεν γ ιν όταν ν α αθετηθεί. επειδή βρισ κόταν εκείν ος σ το έλ εός της και όχ ι κάποιος άλ λ ος.χ αιρόταν . κι ας μην τους είχ ε δώσ ει το παραμικρό δικαίωμα ν α σ κεφτούν ότι θα τους φερόταν βάν αυσ α. όχ ι μόν ο ο χ αρακτήρας του αλ λ ά και η όψ η του. Και είχ αν περάσ ει μαζί του τα χ ρόν ια εκείν α που ο Γουόρικ ζούσ ε κι αν έπν εε μον αχ ά γ ια εκδίκησ η. οι γ υν αίκες δεν τον εμπισ τεύον ταν ότι δεν θα έβγ αζε πάν ω τους έν α μέρος της σ κλ ηρότητάς του. που η κάθε του σ κέψ η είχ ε ν α . γ ιατί το σ κοτάδι που είχ ε γ εμίσ ει την ψ υχ ή του είχ ε χ αράξει και το πρόσ ωπό του. το σ πίτι του. Είχ ε αλ λ άξει τότε. Όσ ο γ ια τις σ υζύγ ους του… Άτολ μα. Και γ ιατί σ υν έβαιν ε αυτό. Ακόμα και μετά τη δεύτερη ή τρίτη φορά. πειθήν ια πλ άσ ματα που δεν ξεπέρασ αν ποτέ το φόβο τους.

Μα θα μετάν ιων ε αν έχ αν ε την ευκαιρία που είχ ε τώρα ν α καλ υτερεύσ ει τη ζωή του με τη λ αίδη Ιζαμπέλ α. Επειδή ήξερε ότι θα τον σ κότων αν προτού του βγ άλ ουν τις αλ υσ ίδες. εκείν η ν α χ αιρόταν . Αλ λ ά ακόμα περισ σ ότερο. Κι έτσ ι ο Γουόρικ έμειν ε εμβρόν τητος όταν είδε την άλ λ η μέρα ν α καταφτάν ει η Μίλ ν τρεν τ όχ ι με φαγ ητό. θα μετάν ιων ε που δεν θα μπορούσ ε ν α εκδικηθεί αυτούς τους αν θρώπους γ ια όσ α δειν ά του είχ αν προκαλ έσ ει εδώ. Ίσ α ίσ α. Υ πήρχ ε πράγ ματι αυτό το εν δεχ όμεν ο. Δ εν φοβόταν το θάν ατο. και από τότε δεν είχ ε βελ τιωθεί και πολ ύ η κατάσ τασ η. λ οιπόν . υπήρχ ε μια εποχ ή που φλ έρταρε μαζί του. και πολ ύ λ ιγ ότερο γ ια το θάν ατό του. αλ λ ά με μια σ τοίβα ρούχ α και το κλ ειδί . άρα δεν υπήρχ ε και λ όγ ος ν α τον φοβάται. Πώς ήταν δυν ατόν . χ ωρίς την ευκαιρία ν α πάρει την παραμικρή εκδίκησ η.κάν ει μόν ο με κατασ τροφή και θάν ατο – όπως τώρα. ν α τον σ φάξουν επιτόπου πάν ω σ ’ αυτό το κρεβάτι χ ωρίς ν α του δώσ ουν την ευκαιρία ν α υπερασ πισ τεί τον εαυτό του. τότε που η ζωή του ήταν τόσ ο άδεια και δυσ τυχ ισ μέν η που απλ ώς δεν ν οιαζόταν αν ζούσ ε ή πέθαιν ε. Επειδή ήταν δεμέν ος γ ερά και δεν μπορούσ ε ν α την αγ γ ίξει.

κύριος». Κι αν είν αι το δικό μου παιδί.που άν οιγ ε τα δεσ μά του.» «Αυτό δεν σ ’ αφορά. του είπε εν ώ παράλ λ ηλ α του έβγ αζε το φίμωτρο. Κι επιπλ έον είχ ε έρθει κατόπιν προσ ταγ ής της κυρίας της. «Σίγ ουρα όχ ι εξ αίματος». υποθέτον τας ότι η . απάν τησ ε εκείν η.» Ο Γουόρικ θυμήθηκε τον άν τρα και τη ζήλ ια που είχ ε δείξει. χ ωρίς ν α τον κοιτάξει γ ια ν α μη χ ασ ομερήσ ει. «Εγ ώ θα τον πείσ ω ότι ο σ πόρος σ ου φυτεύτηκε. «Καλ ά που βρήκα το κλ ειδί. Τότε δικαιούμαι τουλ άχ ισ τον ν α ξέρω». «Ο αδελ φός της. δόξα την Παν αγ ία». «Όχ ι. Η Μίλ ν τρεν τ ξαφν ιάσ τηκε. «Τότε πες μου γ ιατί πρέπει ν α κάν ει παιδί. δεν έχ ουν σ υγ γ έν εια εξ αίματος. κύριος. «Κι αν τελ ικά ο σ πόρος μου δεν έχ ει φυτευτεί. αν πίσ τευε τις πρώτες φράσ εις που βγ ήκαν από το σ τόμα της. Θα πάρει άλ λ ος τη θέσ η μου σ ’ αυτό το καταραμέν ο κρεβάτι. γ ιατί η κυρία μου θέλ ει ν α φύγ εις από δω και πρέπει ν α φύγ εις τώρα που ο αδελ φός της λ είπει σ την πόλ η γ ια ν α προσ λ άβει μισ θοφόρους». αλ λ ά αυτό δεν σ ημαίν ει ότι εκείν ος δεν θα ψ άξει ν α σ ε βρει και ν α σ ε σ κοτώσ ει».

Η σ υν οδεία του από τριάν τα άν τρες θα προκαλ ούσ ε σ υν αγ ερμό. τη μέρα του γ άμου τους. Το είχ ε αποφύγ ει επειδή δεν ήθελ ε ν α σ υν αν τήσ ει το λ όρδο και ν α εξηγ ήσ ει τους λ όγ ους της παρουσ ίας του σ την περιοχ ή. αλ λ ά εκείν ος πέθαν ε την ίδια μέρα. μαζί με την πόλ η απ’ όπου είχ ε δει το οχ υρό.Ροβίν α θα του το είχ ε πει. «Για τι άλ λ ο. Εμ βέβαια. κάτι που μπορούσ ε ν α του προσ φέρει οποιοδήποτε παν δοχ είο. αλ λ ά αν ασ ήκωσ ε τους ώμους. Το Κέρκμπορο ήταν μεγ άλ ο φέουδο. Για ν α εξασ φαλ ίσ ει τούτο το μέρος. ακόμα και σ την πόλ η. Παν τρεύτηκε το γ ερο-λ όρδο του Κέρκμπορο. οι μύες του ούρλ ιαζαν έπειτα από τρεις μέρες σ ’ αυτή την αφύσ ικη σ τάσ η. γ ι’ αυτό τους είχ ε πει ν α προπορευτούν . . Θα ’πρεπε ν α το είχ ε καταλ άβει. Ο Γουόρικ κατέβασ ε προσ εκτικά τα χ έρια του. η οποία ήταν αποφασ ισ μέν η ν α διατηρήσ ει με κάθε τίμημα αυτά που την είχ αν οδηγ ήσ ει ν α κάν ει τούτον το γ άμο. Θα ισ χ υρισ τούν λ οιπόν ότι το παιδί είν αι δικό του». απλ ησ τία. Όταν η τελ ευταία αλ υσ ίδα έπεσ ε με κρότο σ το δάπεδο. η Μίλ ν τρεν τ φρόν τισ ε ν α απομακρυν θεί αμέσ ως από εκείν ον . Το μόν ο που ήθελ ε όταν έφτασ ε εκεί ήταν έν α κρεβάτι κι έν α μπάν ιο. Υ πολ όγ ιζε όμως χ ωρίς την άπλ ησ τη ν ύφη.

θα σ ημάν ω σ υν αγ ερμό». τώρα που δεν υπήρχ ε το φίμωτρο σ το σ τόμα του γ ια ν α δαγ κώσ ει. οπότε μπόρεσ ε τουλ άχ ισ τον ν α σ τριμώξει τα πόδια του μέσ α. Τουλ άχ ισ τον όμως του έκαν ε σ τους ώμους και σ τα χ έρια.» «Όχ ι». «Αν τολ μήσ εις ν α την πειράξεις. χ ώρια που με το ζόρι τού έφταν ε μέχ ρι τους ασ τραγ άλ ους. Μόλ ις ν τύθηκε. Παρ’ όλ α αυτά. αν και του ήταν κον τός. Τα ίδια χ άλ ια είχ ε και η κοκκιν ωπή περισ κελ ίδα. «Πού είν αι αυτή. «Να της μιλ ήσ ω θέλ ω μόν ο». Κι αυτό όμως του φάν ηκε παράξεν ο. σ κοροφαγ ωμέν η και φθαρμέν η. χ ωρίς ν α ελ αττωθεί ο πόν ος που διαπερν ούσ ε τους ώμους του. Τα παπούτσ ια ήταν πάν ιν α. Δ εν είπε κουβέν τα γ ια τα απαράδεκτα ρούχ α. άρπαξε τα ρούχ α που του είχ ε φέρει η γ υν αίκα. μον αχ ά έν α πράγ μα είχ ε σ το μυαλ ό του. . Ο χ ιτών ας ήταν φτιαγ μέν ος από το πιο ευτελ ές χ ειροποίητο μαλ λ ί που είχ ε δει ποτέ.Έσ φιξε τα δόν τια γ ια ν α αν τέξει τον πόν ο. έν α τέτοιο ρούχ ο ταίριαζε μον αχ ά σ τον πιο ταπειν ό δούλ ο και βρομούσ ε αν υπόφορα. Η ζών η ήταν μια λ επτή δερμάτιν η λ ωρίδα. Η Μίλ ν τρεν τ οπισ θοχ ώρησ ε προς την πόρτα.

το κρυφό πορτάκι του κάσ τρου. αλ λ ά σ ημείων ε ν οερά . Μπορεί ν α με πρόσ ταξε ν α σ ε βοηθήσ ω ν α δραπετεύσ εις επειδή δεν θέλ ει ν α έχ ει το θάν ατό σ ου βάρος σ τη σ υν είδησ ή της. που ίσ ως είχ ε ήδη σ την κοιλ ιά της το παιδί του. μην έχ εις καμία αμφιβολ ία. Την κοίταξε γ ια έν α ατελ είωτο δευτερόλ επτο. Οι άν τρες που σ ε άρπαξαν ξεφορτώθηκαν όλ α σ ου τα πράγ ματα. Τόσ ο απλ ά. κύριος. η σ φοδρή επιθυμία του ν α πιάσ ει σ τα χ έρια του την κοπέλ α.«Λες ψ έματα. «Πολ ύ καλ ά. Το βλ έπω σ τα μάτια σ ου. Αν τολ μήσ εις ν α ξαν άρθεις εδώ. αλ λ ά θα χ ρειασ τώ έν α σ παθί. Την ακολ ούθησ ε. Χώρια που δεν ήξερε με πόσ ους άν τρες θα ’πρεπε ν α πολ εμήσ ει αν όν τως φών αζε βοήθεια η Μίλ ν τρεν τ. Η πλ άσ τιγ γ α έγ ειρε. Οπότε πάρε τη ζωή σ ου σ τα χ έρια σ ου και φύγ ε». το άλ ογ ό μου…» «Είσ αι τρελ ός. ο λ όρδος Γκίλ μπερτ θα σ ε σ κοτώσ ει. Και τώρα έλ α μαζί μου. αν τιμαχ όταν τη σ φοδρή του αν άγ κη γ ια ελ ευθερία.» σ ύριξε εκείν η. Θα σ ε βγ άλ ω από το παραπόρτι. «Θα φύγ εις όπως είσ αι γ ια ν α μην τραβήξεις την προσ οχ ή. αλ λ ά δεν θέλ ει ν α σ ε ξαν αδεί ποτέ σ τη ζωή της. Δ εν έχ ουμε πολ ύ χ ρόν ο».

οτιδήποτε έβλ επε όσ ο εκείν η τον οδηγ ούσ ε έξω από τον ακρόπυργ ο και διέσ χ ιζαν το περιτείχ ισ μα. Λίγ ο έλ ειψ ε ν α αλ λ άξει γ ν ώμη όταν είδε πόσ ο λ ίγ οι άν τρες υπήρχ αν εκεί γ ύρω. αλ λ ά δεν υπήρχ αν άν τρες ν α τις επαν δρώσ ουν . Δ εν του έκαν ε εν τύπωσ η που ο αδελ φός είχ ε πάει ν α προσ λ άβει άν τρες. . Το Κέρκμπορο μπορούσ ε ν α παρθεί μέσ α σ ε μία μέρα. και σ ε λ ιγ ότερο από μία βδομάδα ο Γουόρικ θα επέσ τρεφε γ ια ν α το αποδείξει. εκτός από τους υπηρέτες. Οι οχ υρώσ εις ήταν αν θεκτικές.

γ ια ν α βεβαιωθεί ότι δεν θα τρυπώσ ει κρυφά εδώ πάν ω καν έν ας υπηρέτης. είπε ψ ύχ ραιμα η Ροβίν α κι έσ τρεψ ε την πλ άτη σ το παράθυρο.Κεφάλ αιο 1 0 «Εν τάξει. Και παρακολ ουθεί τους πάν τες σ αν γ εράκι. αφού δεν αν αμέν εται ν α σ ημειώσ ουν μεγ άλ η πρόοδο τις πρώτες βδομάδες.» «Κοιμάται…» «Και ο ακρόπυργ ος είν αι κλ ειδαμπαρωμέν ος αφού έχ ει βάλ ει δικούς του άν τρες ν α φυλ άν ε τις . και σ την ουσ ία δεν είν αι απαραίτητος εκεί. «Όχ ι. είπε αν ήσ υχ α η Μίλ ν τρεν τ. «Το ξέρω». Ίσ ως ν α μην ξαν αβγ εί. «Έχ ω κακό προαίσ θημα». «Έπρεπε ν α περιμέν ουμε». έγ ιν ε». Λες ν α μην έβλ επε αυτόν το θεόρατο αγ ριάν θρωπο ν α φεύγ ει. Ο Γκίλ μπερτ είπε ότι δεν θα το κουν ήσ ει ρούπι από δω μέχ ρι ν α βεβαιωθεί ότι έχ ω πιάσ ει μωρό. «Τον κοιτούσ α μέχ ρι που χ άθηκε σ το δάσ ος». γ ια ν α μην πω από τον ακρόπυργ ο. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που βγ ήκε από την αίθουσ α. Σκοπεύει ν α αφήσ ει την πολ ιορκία του Τούρες σ τα χ έρια των ιπποτών του.

γ ια ν α δείξω σ τον Γκίλ μπερτ ότι υπάκουσ α σ την επιθυμία του. πιθαν ότατα η μον αδική ευκαιρία ν α καταφέρουμε ν α βγ άλ ουμε τον άν τρα έξω χ ωρίς ν α το καταλ άβει ο Γκίλ μπερτ και σ ηκώσ ει όλ ο τον κόσ μο σ το πόδι γ ια ν α τον πιάσ ουν ». Στην αρχ ή το έκαν α αν αγ κασ τικά. «Ναι. κι έτσ ι δεν ήμουν αν αγ κασ μέν η ν α ξαν απάω εκεί μέσ α. Ξέρεις ότι αυτή ήταν η κατάλ λ ηλ η ευκαιρία. Σ’ το είπα την τελ ευταία βραδιά. «Ήταν λ άθος. τον έπεισ α ότι η παρουσ ία του εν οχ λ ούσ ε τόσ ο πολ ύ τον άν τρα.πύλ ες.» την έκοψ ε η Ροβίν α γ ελ ών τας σ κλ ηρά. ψ υχ ούλ α μου. «Δ εν … δεν θα μπορούσ α ν α το κάν ω ξαν ά. Αλ λ ά αφότου τον κατάφερα ν α φύγ ει. Η Ροβίν α ρίγ ησ ε. Συν έχ ιζα ν α εκτελ ώ επακριβώς τις διαταγ ές του Γκίλ μπερτ. εν τελ ώς λ άθος! Κι εγ ώ δεν μπορώ ν α σ υν εχ ίσ ω άλ λ ο ν α κάν ω έν α λ άθος γ ια ν α αποτρέψ ω έν α άλ λ ο. το ξέρω πως ήταν δύσ κολ ο…» «Δ ύσ κολ ο. που δεν κατάφερν α ν α τον βάλ ω σ ε πειρασ μό. «Μα αφού δεν εκπλ ήρωσ ε το σ κοπό του». παρότι σ το δωμάτιο δεν έκαν ε κρύο. εν ώ αν είχ α κάτσ ει λ ίγ ο ν α . Μίλ ν τρεν τ. ακόμα κι αν εκείν ος δεν έφευγ ε. Ποτέ ξαν ά». της υπεν θύμισ ε ωμά η Μίλ ν τρεν τ. Κι όμως το έκαν α.

ούτε εκείν ος. Ο Γκίλ μπερτ δεν θα μάθει ότι ο άν τρας έχ ει δραπετεύσ ει. Σιχ αιν όταν αυτό που γ ιν όταν . σ ιχ αιν όταν εμέν α και φρόν τιζε ν α μου το δείχ ν ει. Θα πισ τεύει ότι εξακολ ουθώ ν α τον επισ κέπτομαι τα βράδια. Τα μάτια του…» Ρίγ ησ ε ξαν ά. Κι όταν θα ξέρω με βεβαιότητα αν έχ ω σ υλ λ άβει ή όχ ι. «Εσ ύ δεν απόλ αυσ ες ούτε μια σ τιγ μή όλ ο αυτό που γ ιν όταν . εν ώ εκείν ος ν αι». θα του πω ότι εγ ώ τον άφησ α ν α φύγ ει. Δ εν θα μπορούσ α ν α του επιβάλ ω κάτι τέτοιο ξαν ά. επειδή δεν θα διακιν δυν εύσ ει ν α χ άσ ω το παιδί. «Δ εν θα μπορούσ α ν α μπω ξαν ά εκεί μέσ α.» «Θα πετύχ ει.σ κεφτώ…» «Γιατί κατηγ ορείς τον εαυτό σ ου. Πρέπει ν α πετύχ ει. Μου αν τισ τεκόταν κάθε φορά. Και η ζωή ή ο θάν ατος αυτού του άν τρα δεν έχ ει και τόσ η σ ημασ ία γ ια το σ χ έδιό του.» απαίτησ ε ν α μάθει η Μίλ ν τρεν τ. Μόν ος του είπε ότι καν έν ας δεν θα πίσ τευε έν α δούλ ο αν έλ εγ ε ότι το . ακόμα κι αν εξαρτιόταν η ίδια μου η ζωή από αυτό». «Αν όμως δεν πετύχ ει το σ χ έδιό σ ου. Μίλ ν τρεν τ. Δ εν πρόκειται ν α με τιμωρήσ ει. Πώς θα μπορούσ ε ν α απολ αύσ ει κάτι που σ ιχ αιν όταν . «Όχ ι. Έκαν ε κακό σ τον εαυτό του από τη μαν ία του ν α μου αν τισ ταθεί.

Όπως και ν α ’χ ει όμως.» «Μου είπε ότι είχ ε μαζί του έν αν ακόλ ουθο που σ κοτώθηκε όταν τον απήγ αγ αν ». θα πάρουμε τη μητέρα μου από το οχ υρό Άμπρε. αποκρίθηκε η Μίλ ν τρεν τ δίχ ως την παραμικρή αμφιβολ ία. Παν αγ ία μου. τον Φούλ κχ ερσ τ – μακάρι ν α αλ λ ηλ οσ κοτωθούν .» «Μπα. Έχ ω ακόμα όλ α μου τα ρούχ α. αποκλ είεται». παραδέχ τηκε ταραγ μέν α η Μίλ ν τρεν τ. εμείς θα πούμε σ τον Γκίλ μπερτ ότι έχ ω σ υλ λ άβει. Ύ σ τερα θα μισ θώσ ουμε δικούς μας άν τρες. άλ λ ος έν ας λ όγ ος γ ια ν α με απεχ θάν εται». Και μόλ ις φύγ ει αυτός. «Δ εν είμαι και τόσ ο σ ίγ ουρη ότι είν αι δούλ ος». . «Τότε δεν χ ρειάζεται ν α αν ησ υχ ούμε μήπως αρχ ίσ ει ν α διαδίδει φήμες – αν τελ ικά έχ ω πιάσ ει παιδί. «Επομέν ως είν αι έν ας ιππότης ταπειν ής καταγ ωγ ής. «Πρόσ εξες κι εσ ύ το υπεροπτικό ύφος του. κοσ τίζουν σ χ εδόν μια περιουσ ία. Κι έτσ ι αυτός θα φύγ ει γ ια ν α πάει ν α πολ εμήσ ει αυτό τον καταραμέν ο πολ εμοκάπηλ ο. Αυτό είν αι το τελ ευταίο που μ’ αν ησ υχ εί». «Χρισ τέ μου. κι αν τα πουλ ήσ ουμε σ την πόλ η θα πιάσ ουμε καλ ή τιμή.παιδί είν αι δικό του. Λες ν α παραδεχ τεί σ ε καν έν αν αυτό που του έκαν αν εδώ. Η Ροβίν α αν ασ τέν αξε. θα φύγ ουμε κι εμείς.

βρίσ κον τας μόν ο τρεις άν τρες που άξιζε ν α τους προσ λ άβει κι άλ λ ους τέσ σ ερις που άξιζε ν α τους εκπαιδεύσ ει. γ ια ν α σ υν ηθίζουν οι άν θρωποι την παρουσ ία της και γ ια ν α μπορεί ν α διαβεβαιών ει όποιον ρωτούσ ε ότι ο λ όρδος Γκολ ν τγ ουάιν αν άρρων ε μεν . τουλ άχ ισ τον προσ ωριν ά. και θα καταφύγ ουμε σ τη Γαλ λ ία. «Δ εν θα ευχ αρισ τηθεί καθόλ ου ο λ όρδος Γκίλ μπερτ που θα χ άσ ει το Κέρκμπορο κι εσ έν α μαζί». «Έπειτα απ’ ό. εύχ ομαι με όλ η μου την ψ υχ ή ν α μη βρει ευχ αρίσ τησ η σ ε τίποτα ποτέ ξαν ά». Αργ ότερα εκείν ο το απόγ ευμα. «Σκοτίσ τηκα!» Η Ροβίν α σ χ εδόν γ ρύλ ισ ε από πικρία. Ο Γκίλ μπερτ δεν είχ ε λ ίγ η ώρα που είχ ε επισ τρέψ ει από την πόλ η. Της επέτρεπε ν α κατεβαίν ει σ τη Μεγ άλ η Αίθουσ α μερικές ώρες τη μέρα. . Η Ροβίν α εκείν η την ώρα έραβε δίπλ α σ το τζάκι και χ άρηκε που το είδε.εν όσ ω ο Γκίλ μπερτ θα είν αι απασ χ ολ ημέν ος με το Τούρες. το οποίο τον έκαν ε πυρ και μαν ία. όταν έφτασ ε έν α μήν υμα. σ την αυλ ή του Ερρίκου». αλ λ ά ήταν πολ ύ αδύν αμος ακόμα γ ια ν α βγ ει από την κάμαρά του.τι μου έχ ει κάν ει. η ευχ ή της Ροβίν α φάν ηκε ν α βγ αίν ει αλ ηθιν ή.

Και την κατάλ λ ηλ η σ τιγ μή. τόσ ο έξαλ λ ος ήταν . οι οποίοι έφυγ αν τρέχ ον τας. Αλ λ ά αυτό ήταν αδύν ατον .επιμέν ον τας έτσ ι ν α τον φρον τίζει μον αχ ά εκείν η. Ο Γκίλ μπερτ είχ ε καταλ άβει πόσ ο αν αγ καίο ήταν αυτό. με τον φρικτό φόβο ότι θα την αν άγ καζε ν α κάν ει κάποιο . εκτός κι αν ο άν τρας είχ ε αφήσ ει βλ ακωδώς ν α τον ξαν απιάσ ουν . επειδή ο Γκίλ μπερτ δεν είχ ε αν έβει ξαν ά σ τα πάν ω πατώματα από εκείν η τη ν ύχ τα που άρχ ισ αν όλ α. Όταν εκείν ος είδε τη Ροβίν α ν α κάθεται εκεί. όπως και ν α ισ χ υρίζεται ότι ο Λάιον ς δεν ήταν τόσ ο βαριά άρρωσ τος ώσ τε ν α μην μπορεί ν α εκτελ εί τα σ υζυγ ικά του καθήκον τα. ν α βρίζει και ν α απειλ εί θεούς και δαίμον ες. θα έλ εγ ε απλ ώς ότι ο λ όρδος παρουσ ίασ ε μια τραγ ική υποτροπή και πέθαν ε. το μπλ άβο χ ρώμα του άρχ ισ ε ν α υποχ ωρεί. Έδειχ ν ε τόσ ο σ κεπτικός έτσ ι όπως την περιεργ αζόταν . Εκείν η κράτησ ε την αν άσ α της όταν την πλ ησ ίασ ε. Το πρώτο πράγ μα που πέρασ ε από το μυαλ ό της ήταν ότι είχ ε αν ακαλ ύψ ει πως ο αν τικατασ τάτης του Λάιον ς είχ ε δραπετεύσ ει. Τώρα η Ροβίν α παρακολ ουθούσ ε τον ετεροθαλ ή αδελ φό της ν α γ ίν εται μαύρος από το κακό του. ξαποσ τέλ ν ον τας από την αίθουσ α σ χ εδόν όλ ους τους υπηρέτες. υπερβολ ικά σ κεπτικός – και υπολ ογ ισ τικός.

Οι άν τρες που άφησ ε πίσ ω του ο Φούλ κχ ερσ τ ν α το φυλ άν ε μπορούν ν α αν τέξουν γ ια βδομάδες. γ ιατί έμαθα ότι έρχ εται με κον τά πεν τακόσ ιους άν τρες. Αλ λ ά θα πρέπει ν α τον ειδοποίησ αν ότι πλ ησ ίαζε ο σ τρατός και το έσ κασ ε προτού αρχ ίσ ει η πολ ιορκία. Και θα πρέπει ν α σ υγ κέν τρωσ ε καιν ούριο σ τρατό. Όταν όμως άκουσ ε όσ α είχ ε ν α της πει. απάν τησ ε αν υπόμον α εκείν ος.» «Μην είσ αι χ αζή. «Δ εν ξέρω πώς αν ακάλ υψ ε ότι το Κέρκμπορο είν αι δικό μου τώρα. Ξέρεις πόσ ο καλ ά οχ υρωμέν ο είν αι. Δ εν υπάρχ ει καμία βιάσ η ν α γ υρίσ ει . «Αν σ υγ κέν τρωσ ε καιν ούριο σ τρατό. θα έβαζε τα γ έλ ια αν δεν πίσ τευε ότι θα τη χ ασ τούκιζε που τόλ μησ ε ν α κάν ει κάτι τέτοιο. αυτός ο άν θρωπος είν αι αμείλ ικτος!» «Νόμιζα ότι είπες πως βρίσ κεται σ το Τούρες». «Εκεί ήταν . γ ιατί δεν τον πήγ ε κατευθείαν σ το Τούρες ν α ν ικήσ ει τον δικό σ ου. «Το κάσ τρο του Τούρες ήταν το προπύργ ιο του πατέρα σ ου. οι οποίοι έχ ουν υψ ωμέν ο το λ άβαρό του με το δράκο».καιν ούριο κόλ πο που σ ίγ ουρα θα απεχ θαν όταν . αλ λ ά θα πρέπει ν α το έμαθε επειδή ο Φούλ κχ ερσ τ με ακολ ούθησ ε ως εδώ. Ροβίν α». Ο Θεός ν α τον κάψ ει.

» τον ρώτησ ε. Κι αν με πιάσ ει αιχ μάλ ωτο. εκείν η δεν . ιδίως όταν έμαθε ότι βρίσ κομαι εδώ μόν ο με μια χ ούφτα άν τρες. Ξέρει τι μου αν ήκει κι έχ ει ορκισ τεί ν α μου πάρει οτιδήποτε δικό μου εξαιτίας της καταπάτησ ης που κάν αμε σ το Ντίργ ουν τ. αλ λ ά εκείν η ευχ αρισ τήθηκε που τον είδε ν α χ άν ει κι άλ λ ο το χ ρώμα του και ν α γ ίν εται αφύσ ικα χ λ ωμός. «Είσ αι σ ίγ ουρος ότι είν αι αυτός. Αυτός είν αι και θα καταφτάσ ει σ ε λ ιγ ότερο από μία ώρα. «Κι εγ ώ.σ το Τούρες.» «Θα πάρει το οχ υρό είτε είμαι εγ ώ εδώ είτε όχ ι. μπορεί ν α κάν ει σ υμφων ία ν α διαλ υθεί ο σ τρατός μου». Ούτως ή άλ λ ως.» Μια και η ερώτησ η δεν απευθυν όταν σ ’ εκείν η. Καταραμέν ος ν α ’ν αι! Γιατί δεν ικαν οποιήθηκε με το θάν ατο του πατέρα μου. άρα πρέπει ν α φύγ ω αμέσ ως». «Το Τούρες βρίσ κεται δύο μέρες απόσ τασ η πιο βόρεια από δω». η Ροβίν α δεν απάν τησ ε. «Καν έν ας δεν μπερδεύει τα χ ρώματα που έχ ει το λ άβαρό του ή τον καταραμέν ο κόκκιν ο φρεν ιασ μέν ο δράκο που ξερν άει φωτιά σ ’ έν α μαύρο λ ιβάδι. Ο Γκίλ μπερτ την αγ ριοκοίταξε. «Ή ν α σ ε σ κοτώσ ει».

τριπλ άσ ιους απ’ όσ ους έχ ει αυτός. Οτιδήποτε χ αλ ούσ ε τη διάθεσ η και τα μισ ητά σ χ έδια του Γκίλ μπερτ εκείν η το καλ οδεχ όταν . δεν έχ ει καμία σ ημασ ία. Και μ’ αυτά τα λ όγ ια. Πέρυσ ι έπιασ ε άλ λ η μία από τις κηδεμον ευόμεν ές μου. τη λ αίδη Άβις. κάλ λ ιο ν α γ ίν ει εδώ παρά σ το Τούρες. Μέχ ρι εκείν η τη σ τιγ μή δεν είχ ε . κάν ’ το. Ροβίν α. Αλ λ ά ούτε αν ησ ύχ ησ ε που ο λ όρδος Φούλ κχ ερσ τ ερχ όταν εδώ ή που ο Γκίλ μπερτ θα το έσ καγ ε αφήν ον τάς τη μόν η ν α τον αν τιμετωπίσ ει. σ υν έχ ισ ε ο Γκίλ μπερτ. Αν απαιτήσ ει το ίδιο κι από σ έν α.μπορούσ ε ν α καταν οήσ ει την τόσ ο βαθιά εκδικητικότητα. Και τώρα έχ ω αρκετούς άν τρες γ ια ν α το κάν ω. την άρπαξε και της έδωσ ε έν α φιλ ί που κατά καμία έν ν οια δεν μπορούσ ε ν α θεωρηθεί αδελ φικό. και το μόν ο που έκαν ε ήταν ν α τη βάλ ει ν α ορκισ τεί πίσ τη και υποταγ ή σ ’ αυτόν . «Θα κάν εις σ υμφων ία μαζί του γ ια τον εαυτό σ ου». γ ιατί το Κέρκμπορο μπορεί εύκολ α ν α περικυκλ ωθεί. «Δ εν πρόκειται ν α σ ου κάν ει κακό. Ναι. Αηδιασ μέν η. σ ύν τομα θα σ ε φρον τίζω πάλ ι εγ ώ». Σε τρεις μέρες θα είμαι πίσ ω με το σ τρατό μου γ ια ν α τον ν ικήσ ω. Η Ροβίν α έμειν ε εμβρόν τητη. Μη φοβάσ αι.

καταλ άβει ότι ο ετεροθαλ ής αδελ φός της την ποθούσ ε. .

Ευτυχ ώς όμως δεν ήταν αυτό που την αν ησ υχ ούσ ε. που είχ ε ξεχ άσ ει τον άν τρα. ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ακόμα αλ υσ οδεμέν ος σ τα πάν ω διαμερίσ ματα. Ούτε σ κέφτηκε καθόλ ου τις οδηγ ίες που άφησ ε ο Γκίλ μπερτ. η Ροβίν α θα χ αιρόταν πολ ύ ν α τους μαρτυρήσ ει την παρουσ ία του. Τότε της πέρασ ε από το μυαλ ό ν α πάει σ την .Κεφάλ αιο 1 1 Η Ροβίν α δεν το είχ ε σ υν ειδητοποιήσ ει. όπως και όλ α τα άλ ογ α. όχ ι αρχ ικά. παρά μόν ο αφότου έφυγ ε ο Γκίλ μπερτ. Όμως δεν άργ ησ ε ν α αν ακαλ ύψ ει ότι ο άθλ ιος λ εχ ρίτης είχ ε πάρει μαζί του όλ ους τους οπλ ίτες που είχ αν απομείν ει σ το οχ υρό. σ το μυαλ ό του κυριαρχ ούσ ε μον αχ ά ο Φούλ κχ ερσ τ και πώς θα τον ν ικήσ ει. Ήταν τόσ ο ταγ μέν ος σ τον ν έο του σ τόχ ο. αφού το ’χ ε σ κοπό ν α φύγ ει και η ίδια από τ’ οχ υρό αμέσ ως μόλ ις έφευγ ε εκείν ος. ότι αυτό που είχ ε σ ώσ ει εκείν η και τη μητέρα της από το μέν ος του ήταν το γ εγ ον ός ότι είχ ε σ τραμμέν η την προσ οχ ή του αλ λ ού. Αν ο άν τρας βρισ κόταν ακόμα εκεί όταν οι εισ βολ είς θα καταλ άμβαν αν τον ακρόπυργ ο.

επειδή δεν είχ ε άλ λ η επιλ ογ ή. Ούτε θα την ωφελ ούσ ε σ ε τίποτα ν α φύγ ει μέσ α από το δάσ ος όπως είχ ε κάν ει ο αν τικατασ τάτης του Λάιον ς. Η Ροβίν α δεν είχ ε καμία αμφιβολ ία ότι θα κατάφερν ε ν α εξασ φαλ ίσ ει ευν οϊκούς όρους από τον πολ έμαρχ ο τόσ ο γ ια την ίδια όσ ο και γ ια τους υπηρέτες της. Θα περίμεν ε ν α δει τους όρους που θα της έθεταν . Όμως εκείν η δεν θ’ αξίων ε τίποτα. Πεζή και χ ωρίς χ ρήματα δεν θα κατάφερν ε ν α σ ώσ ει τη μητέρα της προτού αν ακαλ ύψ ει ο Γκίλ μπερτ τι είχ ε κάν ει. Δ εν μπορεί ν α είχ ε μαθευτεί ότι τ’ οχ υρό ήταν αν υπεράσ πισ το. η πύλ η κλ εισ τή. Απέξω το Κέρκμπορο φαιν όταν σ αν έν α γ ερό οχ υρό. Γι’ άλ λ η μία φορά αν αγ κάσ τηκε ν α ακολ ουθήσ ει τις οδηγ ίες του Γκίλ μπερτ. η σ ιδερέν ια καγ κελ όπορτα του κάσ τρου.πόλ η ν α κρυφτεί. Αλ λ ά αυτός ο άν θρωπος ήταν εκδικητικός και κατακτητικός. ν α αφήσ ει σ τ’ οχ υρό μόν ο τους υπηρέτες ν α υποδεχ τούν το σ τρατό του Φούλ κχ ερσ τ. Και μόλ ις γ ν ώριζε τον Φούλ κχ ερσ τ και σ χ ημάτιζε . ήταν κατεβασ μέν η. κι έν ας τέτοιος άν θρωπος δεν το ’χ ε σ ε τίποτα ν α κάψ ει όλ η την πόλ η προκειμέν ου ν α βρει τον Γκίλ μπερτ – ή τη ν έα λ αίδη του Κέρκμπορο. Η καταρρακτή. και ύσ τερα βλ έπον τας και κάν ον τας.

άποψ η γ ια το άτομό του. Γν ώριζε τα σ χ έδια του Γκίλ μπερτ. και το . Αλ λ ά θα την πίσ τευε ο πολ έμαρχ ος. αλ λ ά η Ροβίν α την έπεισ ε ν α μείν ει σ την αίθουσ α και ν α κάν ει ό. ίσ ως του ζητούσ ε βοήθεια. Αχ . Εκείν η πήρε μαζί της τέσ σ ερις από τους άν τρες υπηρέτες. Όμως είχ ε αργ ήσ ει πολ ύ. Θεέ μου. αφού δεν είχ ε τη δύν αμη ν α σ ηκώσ ει την καταρρακτή μον άχ η. πραγ ματικά δεν είχ ε τίποτα σ τα χ έρια της γ ια ν α διαπραγ ματευτεί – ή μάλ λ ον όχ ι. βρισ κόταν ήδη λ ίγ ο μακρύτερα από το βελ ην εκές εν ός βέλ ους. Αν δεν ήταν χ ειρότερος από τον Γκίλ μπερτ. Είχ ε άλ λ α φέουδα που βρίσ κον ταν ακόμα υπό τον έλ εγ χ ο του Γκίλ μπερτ – όμως ο Φούλ κχ ερσ τ σ κόπευε ούτως ή άλ λ ως ν α πάρει γ ια τον εαυτό του όλ α όσ α εκείν ος έλ εγ χ ε. θα μπορούσ ε ν α βοηθήσ ει τον Φούλ κχ ερσ τ. Αλ λ ά εκείν η δεν θα έκαν ε λ όγ ο γ ι’ αυτά.τι μπορεί γ ια ν α ηρεμήσ ει τους υπηρέτες. θα πρόσ φερε σ ’ εκείν ον την κηδεμον ία της. Ασ φαλ ώς εκείν ος είχ ε ήδη βάλ ει σ το χ έρι τρία από τα φέουδά της και δεν επρόκειτο ν α τα δώσ ει πίσ ω. θα μπορούσ ε ν α τον προειδοποιήσ ει γ ια την επισ τροφή του. Η Μίλ ν τρεν τ ήθελ ε ν α έρθει μαζί της σ το φρουραρχ είο σ την πύλ η. Ο σ τρατός του Φούλ κχ ερσ τ είχ ε καταφτάσ ει.

Δ εν . θα πέθαιν αν . Οι άν τρες έμειν αν . αλ ίμον ο. κυμάτιζε σ ε αρκετά τριγ ων ικά σ ημαιάκια που φαίν ον ταν ολ οκάθαρα αλ λ ά και σ τα σ τολ ίδια των πολ εμικών αλ όγ ων πολ λ ών εκ των ιπποτών . αν δεν έμεν αν ν α τη βοηθήσ ουν . Είτε θα τους σ κότων ε ο εχ θρός μόλ ις γ κρέμιζε τις πύλ ες – είτε θα τους σ κότων ε εκείν η. Και ο κόκκιν ος δράκος που ξερν ούσ ε φωτιά. Αλ λ ά δεν μπορούσ ε ν α το επιτρέψ ει αυτό. έκαν ε τους άν τρες που είχ ε φέρει μαζί της ν α θέλ ουν ν α φύγ ουν παν ικόβλ ητοι. και δεν τους αδικούσ ε αφού κι εκείν η το ίδιο έν ιωθε. Δ εν πέρασ ε πολ λ ή ώρα κι έν ας άν τρας χ ώρισ ε από τη μάζα και ήρθε καλ πάζον τας σ την πύλ η. αν και παρέμειν αν δειλ ά σ το δάπεδο του φρουραρχ είου. προσ παθών τας ν α παραμέν ει ψ ύχ ραιμη. με σ χ εδόν πεν ήν τα έφιππους ιππότες μαζί. Το μόν ο που ήθελ αν ήταν ν α τρέξουν κάπου ν α κρυφτούν . αν και δεν μπορούσ ε ν α μαν τέψ ει ποιος από τους έφιππους ιππότες ήταν ακριβώς. Ήταν πράγ ματι ο Φούλ κχ ερσ τ. και ο φόβος της προσ έδωσ ε έν αν παγ ερό τόν ο σ τη φων ή της καθώς τους εξηγ ούσ ε ήρεμα ότι. Δ εν το περίμεν ε. δυν ατών και πάν οπλ ων γ ια πόλ εμο. μακριά από τις τοξοθυρίδες 3 . Η Ροβίν α παρακολ ουθούσ ε. Ήταν τόσ ο πολ λ οί οι ιππότες.θέαμα πεν τακοσ ίων αν τρών .

Ακόμα κι αν ήταν μπλ όφα. κι αυτός ήταν έν ας απ’ αυτούς. η οποία σ τεκόταν σ το χ αμηλ ότερο σ καλ ί του οχ υρού. δεν μπορούσ ε ν α τον προκαλ έσ ει γ ια ν α το επιβεβαιώσ ει. Έσ πευσ αν ν α αν οίξουν την καταρρακτή χ ωρίς η ίδια ν α έχ ει δώσ ει εν τολ ή. όχ ι όμως πάν ω σ τα μεγ αλ όσ ωμα πολ εμικά φαριά4 . άρα δεν ήταν ιππότης. αλ λ ά σ το περιτείχ ισ μα δεν είχ ε απομείν ει ψ υχ ή. αφού οι άν τρες που είχ ε φέρει μαζί της δεν περίμεν αν καν ν α ακούσ ουν την απόφασ ή της. και δεν μπόρεσ ε ν α τους σ ταματήσ ει. Η Ροβίν α άκουσ ε πεν τακάθαρα κάθε του λ έξη. Είχ ε σ τεν τόρεια φων ή. Τουλ άχ ισ τον σ αράν τα από τους οπλ ίτες ήταν επίσ ης έφιπποι. Εκείν οι δεν έδειξαν ν α εκπλ ήσ σ ον ται. Και αυτοί που σ τάλ θηκαν γ ια ν α πάρουν θέσ η σ τα τείχ η το έκαν αν πολ ύ γ ρήγ ορα. απλ ώς δεν τον πίσ τεψ ε. Βασ ικά δεν είχ ε τίποτα ν α αποφασ ίσ ει. Ολ οκλ ηρωτική παράδοσ η ή ολ οκλ ηρωτική κατασ τροφή. Οι ιππότες μπήκαν με τα σ παθιά σ τα χ έρια. Μον αχ ά η Ροβίν α. πράγ μα που πολ ύ αμφέβαλ λ ε.είχ ε βαριά θωράκισ η. χ ωρίς . Είχ ε δέκα λ επτά καιρό ν α αποφασ ίσ ει. Το μόν ο που της απέμεν ε ν α κάν ει τώρα ήταν ν α κατέβει σ το περιτείχ ισ μα και ν α περιμέν ει το σ τρατό ν α εισ βάλ ει.

εν ώ την περικεφαλ αία με τα φαρδιά . Κι εν όσ ω το έκαν ε αυτό. ήταν αυτός που βάδισ ε αργ ά προς το μέρος της θηκαρών ον τας το σ παθί του. Τρεις ιππότες ήταν επικεφαλ ής κι αυτοί αφίππευσ αν πρώτοι. Ο άλ λ ος ίσ ως ήταν βασ άλ ος του. γ ιατί ο ήλ ιος ήταν πίσ ω από τους άν τρες και η λ άμψ η του έπεφτε κατευθείαν πάν ω της. παρά μόν ο ότι ήταν τεράσ τιος και καλ ά αρματωμέν ος. το αλ αβάσ τριν ο δέρμα της ν α λ άμπει κατάλ ευκο και την ίδια ν α δυσ κολ εύεται ν α διακρίν ει το παραμικρό από τον άν τρα που σ χ εδόν την είχ ε φτάσ ει. Έκαν ε τ’ αν οιχ τόξαν θα μαλ λ ιά της ν α πετούν χ ρυσ αφέν ιες σ πίθες. αν και μόν ο ο έν ας τους θα μπορούσ ε ν α είν αι ο Φούλ κχ ερσ τ. ο τρίτος ιππότης. δεν πήρε τα μάτια του από τα δικά της. ο ψ ηλ ότερος από τους άλ λ ους δύο. μάτια που σ κίαζε η περικεφαλ αία του εμποδίζον τάς τη ν α τα δει καθαρά. Ακόμα και την αλ υσ όπλ εκτη κουκούλ α του την είχ ε θηλ υκώσ ει πάν ω από το σ αγ όν ι του.επαγ ρύπν ησ η και καχ υποψ ία που δεν βρήκαν καμία αν τίσ τασ η. Ο υπόλ οιπος σ τρατός πλ ησ ίασ ε τη Ροβίν α. Ωσ τόσ ο. Είχ ε διαλ έξει το λ άθος μέρος γ ια ν α περιμέν ει. που πιθαν ότατα θα ήταν και οι δύο λ όρδοι. Οι δύο απ’ αυτούς φορούσ αν τόσ ο εξαίσ ια σ τολ ίδια.

Έκλ εισ ε τα μάτια της από τον πόν ο. «Τ’ όν ομά σ ου. Η Ροβίν α δεν ήξερε τι σ υμπέρασ μα ν α βγ άλ ει γ ι’ αυτό τον άν τρα. Το γ εγ ον ός ότι θα ήταν . που η Ροβίν α ν όμισ ε ότι θα της έσ παζε τα κόκαλ α. αλ λ ά εκείν ος την τράν ταξε βίαια. «Δ εν είσ αι λ αίδη πλ έον . κρύβον τας τα χ αρακτηρισ τικά του – εκτός από το σ τόμα του που ήταν μια σ κλ ηρή χ αρακιά. Από δω και μπρος θα είσ αι αιχ μάλ ωτή μου». κι όμως εκείν ος της φερόταν σ αν δούλ α που δούλ ευε σ τα χ ωράφια. Θα πρέπει ν α ’ξερε ότι εκείν η ήταν η λ αίδη του κάσ τρου μόν ο και μόν ο από το φόρεμα που φορούσ ε.επιρρίν ια την είχ ε κατεβασ μέν η χ αμηλ ά. μα βγ ήκε μόν ο μια κραυγ ή επειδή τα χ έρια του άρπαξαν τόσ ο σ φιχ τά τα μπράτσ α της. Τουλ άχ ισ τον δεν σ κόπευε ν α τη σ φάξει εκεί δα σ τα σ καλ ιά. Εκείν η κόν τεψ ε ν α καταρρεύσ ει από αν ακούφισ η. «Λαί… λ αίδη Ροβίν α Μπελ … Λάιον ς». γ ια ν α την αν αγ κάσ ει ν α τα αν οίξει πάλ ι. Άν οιξε το σ τόμα της γ ια ν α τον χ αιρετήσ ει.» Η φων ή του ήταν τόσ ο παγ ερή όσ ο σ κλ ηρό ήταν το σ τόμα του. κατάφερε ν α τσ ιρίξει μόν ο. πράγ μα που την κατατρόμαξε.

Τελ ικά γ ύρισ ε κρατών τας την ακόμα σ φιχ τά. Να εν αν τιωθεί σ την πρόθεσ ή του ν α την αιχ μαλ ωτίσ ει. αυτός εδώ ήταν χ ειρότερος από τον Γκίλ μπερτ. ξέρον τας ότι εκείν ος την κοιτούσ ε διαπερασ τικά. Εκείν ος εξακολ ουθούσ ε ν α την κρατάει σ φιχ τά. Τους περισ σ ότερους αιχ μαλ ώτους ευγ εν ούς καταγ ωγ ής τούς φυλ άκιζαν σ ε εξαίσ ια διαμερίσ ματα και λ όγ ω της κοιν ων ικής τους θέσ ης τους φέρον ταν με αβρότητα. όχ ι μ’ έν αν τέτοιο άν τρα. Δ εν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α το κάν ει. Κι αν δεν τη βρω εκεί . Τι εν ν οούσ ε όμως λ έγ ον τας ότι δεν θα ήταν λ αίδη πλ έον . μα φοβόταν τόσ ο πολ ύ που δεν σ ήκωσ ε τα μάτια γ ια ν α το διαπισ τώσ ει.αιχ μάλ ωτή του δεν ήταν τόσ ο άσ χ ημο και θα ήταν κάτι προσ ωριν ό μόν ο. περιμέν ον τας. αν εσ ύ του πάρεις μόν ο μια σ πιθαμή. Τι πράγ μα. μόν ο και μόν ο γ ια την πετάξει κυριολ εκτικά σ το αλ υσ όπλ εκτο σ τέρν ο εν ός εκ των αν τρών που είχ ε εμφαν ισ τεί πίσ ω του. Αλ λ ά τι περίμεν ε από έν αν άν θρωπο που απλ ών ει το χ έρι ν α σ ου πάρει δέκα σ τρέμματα γ ης. Απ’ όσ α είχ ε δει κι ακούσ ει ως τώρα. Η Ροβίν α άρχ ισ ε ν α παν ικοβάλ λ εται. «Πάρε την αιχ μάλ ωτη σ το Φούλ κχ ερσ τ και ρίξ’ τη σ το μπουν τρούμι μου.

Στεν ά αν οίγ ματα σ το τείχ ος του κάσ τρου από όπου αμύν ον ται οι πολ εμισ τές εν αν τίον των επιτιθέμεν ων . 3 Αλ λ ιώς πολ εμίσ τρες. (ΣτΕ) .!» κραύγ ασ ε. «Γιατί. Ο άν τρας πίσ ω της πάν ιασ ε. αλ λ ά ο Φούλ κχ ερσ τ ήδη της είχ ε γ υρίσ ει την πλ άτη γ ια ν α μπει σ τον ακρόπυργ ο. (ΣτΕ) 4 Το πολ εμικό άλ ογ ο. κόν τεψ ε ν α λ ιποθυμήσ ει σ το άκουσ μα αυτής της απειλ ής. η κόλ ασ η θα σ ου φαν εί παράδεισ ος».όταν έρθω. Η Ροβίν α δεν το είδε. Είχ ε γ ίν ει κι αυτή κυριολ εκτικά άσ πρη σ αν το παν ί.

Ήταν πολ ύ ψ ηλ ός άν τρας.Κεφάλ αιο 1 2 Η Μίλ ν τρεν τ τον βρήκε σ την κάμαρα όπου τις τελ ευταίες μέρες έτρεμε ν α μπει. Αν τίθετα. αλ λ ά η κουκούλ α κάλ υπτε ακόμα το κεφάλ ι του. γ ιατί εκείν ος δεν είχ ε σ τραφεί προς την πόρτα ώσ τε ν α τη δει. λ ίγ ο πριν το χ άραμα. με το βλ έμμα καρφωμέν ο σ το κρεβάτι. Δ ίσ τασ ε ν α μιλ ήσ ει. Και πάλ ι όμως δεν γ ύρισ ε προς το μέρος της. παίρν ον τας ό. Ο άν τρας απλ ώς σ τεκόταν εκεί. κι ούτε εκείν η είχ ε κάν ει τον παραμικρό θόρυβο. Η Μίλ ν τρεν τ δεν μπορούσ ε ν α καταλ άβει τι έκαν ε εκείν ος σ ’ αυτό το δωμάτιο. Είχ ε βγ άλ ει την περικεφαλ αία του.τι αν τικείμεν ο αξίας τούς έκαν ε κέφι. Τα ψ ηλ ά κεριά είχ αν καεί μέχ ρι το φιτίλ ι από την τελ ευταία φορά που είχ ε έρθει εδώ η Ροβίν α. Και οι φαρδιοί του ώμοι της θύμισ αν τον … «Τι θέλ εις. έσ κυψ ε και . Οι άν τρες του λ εηλ ατούσ αν το οχ υρό. αφού μία και μόν η ματιά έφταν ε γ ια ν α καταλ άβει καν είς ότι δεν υπήρχ ε τίποτα εκεί.» Ξαφν ιάσ τηκε. αλ λ ά εκείν ος είχ ε βρει έν α άλ λ ο κερί και το είχ ε καρφώσ ει σ τη μεταλ λ ική ακίδα του κηροσ τάτη. παρά μόν ο έν α κρεβάτι.

σ αν περιδέραιο με πολ λ ές σ ειρές. . Σκέφτηκε ν α ικετεύσ ει.» Η Μίλ ν τρεν τ σ κέφτηκε ν α το βάλ ει σ τα πόδια. «Κύριε ελ έησ ον ! Όχ ι εσ ύ!» Η άκρη του σ τόματός του αν ασ ηκώθηκε απειλ ητικά. πείτε μου τι κάν ατε την κυρία μου. αν αρωτήθηκε γ ιατί ν α πάρει τις αλ υσ ίδες αν δεν ήθελ ε ν α τις χ ρησ ιμοποιήσ ει πάν ω σ ε κάποιον . «Ναι». Η Μίλ ν τρεν τ ρίγ ησ ε. εκείν η τον παρακολ ούθησ ε ν α περν άει αργ ά τις δύο αλ υσ ίδες γ ύρω από το λ αιμό του. Δ εν έχ ει επισ τρέψ ει…» «Και ούτε θα επισ τρέψ ει – ποτέ». αφήν ον τας τις άκρες τους ν α κρέμον ται από τους ώμους ως τη μέσ η του. Μαγ εμέν η. Στην τελ ευταία λ έξη σ τράφηκε προς το μέρος της και η Μίλ ν τρεν τ πισ ωπάτησ ε. «Σας παρακαλ ώ.τράβηξε τις μακριές αλ υσ ίδες από κάτω από το κρεβάτι. «Απάν τησ ε!» Αυτή τη φορά αν απήδησ ε από την τρομάρα της και τραύλ ισ ε: «Είπ… είπαν ότι είσ τε ο λ όρδος του Φούλ κχ ερσ τ». Σκέφτηκε τη γ λ υκιά της τη Ροβίν α σ τα χ έρια αυτού του άν τρα και της ήρθε ν α κλ άψ ει. «Γιατί όχ ι εγ ώ.

τι κι αν πεις μπορείς ν α δικαιολ ογ ήσ εις αυτό που μου έκαν ε. θα την ξαπόσ τελ ν ε κι εκείν η σ το μπουν τρούμι του. Θεέ μου.«Αχ . Γι’ αυτό σ ταμάτα ν α μ’ εκλ ιπαρείς γ ια εκείν η. καν έν ας δεν μου κάν ει κακό χ ωρίς ν α το πλ ηρώσ ει σ το δεκαπλ άσ ιο». Η Μίλ ν τρεν τ κράτησ ε δεμέν η τη γ λ ώσ σ α της.. «Μα είν αι μια λ αίδη. Δ εν με ν οιάζει ποιοι ήταν οι λ όγ οι. αλ λ ά. Μα το σ παθί μου. Ούτε εσ ύ. μα τον Θεό. μην της κάν ετε κακό!» εξέφρασ ε φων αχ τά το φόβο της. καθώς ο Γουόρικ την προσ πέρασ ε γ ια ν α μπει σ την απέν αν τι κάμαρα. γ ια ν α σ ωθεί εκείν η η αν οιχ τόξαν θη βρόμα. αν άκουγ ε από το σ τόμα της έσ τω και μία ικεσ ία ακόμα. «Νομίζεις πως ό. «Δ εν μπορούσ ε ν α κάν ει αλ λ ιώς…» «Σιωπή!» βρυχ ήθηκε εκείν ος. διαφορετικά θα ’χ εις κι εσ ύ την ίδια μοίρα». τα δάκρυα ν α πλ ημμυρίζουν και ν α τρέχ ουν από τα τρυφερά κασ ταν ά μάτια της.!» «Το γ εγ ον ός ότι είν αι γ υν αίκα θα της σ ώσ ει μον αχ ά τη ζωή. Αλ λ ά τη μοίρα της δεν θα την αλ λ άξει.. Το ήξερε όμως ότι εκείν η γ υρόφερν ε ακόμα σ το κατώφλ ι της άλ λ ης κάμαρας τώρα. . με τα χ έρια της ν α σ φίγ γ ον ται απελ πισ μέν α. Μπορεί ο Γουόρικ ν α της ήταν καταϋποχ ρεωμέν ος.

Άν οιξε το μον αδικό μπαούλ ο που υπήρχ ε εκεί και η αφθον ία των πλ ούσ ιων εν δυμάτων που είδε μέσ α το επιβεβαίωσ ε. και σ τα εχ θρικά ασ ημέν ια μάτια του δεν υπήρχ ε η ίδια έλ λ ειψ η σ υν αισ θήματος όπως υπήρχ ε προηγ ουμέν ως σ τη φων ή του.τι της έχ ει απομείν ει». «Είν αι ό. αν και δεν ήταν τόσ ο χ αζή ώσ τε ν α τον αφήσ ει ν α το καταλ άβει. «Ναι». μολ ον ότι λ ιγ οσ τές αν έσ εις. «Όχ ι. Τούτη η πολ ύ μεγ αλ ύτερη κάμαρα άρμοζε σ ε λ όρδο.Δ εν σ υν ήθιζε ν α προειδοποιεί δεύτερη φορά. Η Μίλ ν τρεν τ ξαν αβρήκε τη φων ή που είχ ε σ φην ώσ ει σ το λ αρύγ γ ι της. Εκείν ος γ ύρισ ε απότομα ν α την κοιτάξει. «Ίσ ως τα χ ρησ ιμοποιήσ ουν οι κόρες μου». Όμως ο Γουόρικ ήξερε. που η Μίλ ν τρεν τ έν ιωσ ε το φόβο της ν α χ άν εται και την οργ ή της ν α αν αδύεται. Παρ’ όλ α αυτά. Αν και δεν ξεχ ν ώ ότι εμέν α μου δόθηκαν πολ ύ λ ιγ ότερα». . με τις παν άκριβες. ρώτησ ε: «Δ ικά της. Το είπε με τόσ η αδιαφορία. αυτό που της έχ ει απομείν ει είν αι το τομάρι της και τα κουρέλ ια που θα διαλ έξω εγ ώ ν α της δώσ ω. ωσ τόσ ο τα προσ ωπικά αν τικείμεν α ήταν λ ίγ α γ ια ν α καταλ άβει καν είς τίν ος δωμάτιο ήταν .».

Αδιαφορία. Και δεν μπορούσ ε ν α βρει τρόπο ν α βοηθήσ ει τη Ροβίν α. «Όχ ι.» «Για όσ ους με βλ άπτουν .» «Θα ήταν υπερβολ ικά γ ρήγ ορη μια τέτοια ευχ αρίσ τησ η». Ο φόβος της επαν ήλ θε και ήταν μεγ άλ ος. αλ λ ά ούτε αυτή τη φορά ήταν γ ια τον εαυτό της. δεν θα φύγ ει ποτέ από το Φούλ κχ ερσ τ. Δ εν ήταν όμως. Όχ ι. «Σκοπεύετε ν α τη σ κοτώσ ετε. Θα βρίσ κεται σ το έλ εός μου μέχ ρι τη μέρα που θα πεθάν ει». Δ εν θα ζητήσ ω ποτέ λ ύτρα γ ια εκείν η. αφού εκείν ος δεν ήθελ ε ούτε ν α ακούσ ει ότι είχ ε υπάρξει θύμα κι εκείν η όπως ο ίδιος. αποκρίθηκε παγ ερά εκείν ος. Η αλ ήθεια ήταν ότι οι λ όγ οι γ ια τη σ υμπεριφορά της Ροβίν α δεν θα είχ αν καμία σ ημασ ία γ ια κάποιον σ αν κι αυτόν . αλ λ ά έν ας ευγ εν ής λ όρδος. Για τον απλ ούσ τατο λ όγ ο ότι. δεν έχ ω . είχ ε ν ομίσ ει η Μίλ ν τρεν τ. Τα ρούχ α ήταν απλ ώς άλ λ η μια εκδίκησ η. «Έχ ετε καθόλ ου έλ εος. κυρά. που δεν ήταν δούλ ος ούτε ταπειν ός ιππότης. αλ λ ά μάλ λ ον η μικρότερη απ’ όλ ες όσ ες σ κόπευε ν α πάρει. αν έκαν ες σ ’ έν α λ όρδο αυτό που του είχ αν κάν ει εκείν ες. δεν θα τη σ κοτώσ ω. Είν αι αιχ μάλ ωτή μου. δεν υπήρχ ε ελ πίδα ν α σ ’ αφήσ ει ν α ζήσ εις γ ια ν α το διηγ ηθείς.

ν ομίζω». Δ εν θα λ υπόταν αν έβλ επε αυτό το μέρος ν α γ ίν εται σ τάχ τη. Ίσ ως τελ ικά ν α μπορούσ ε ν α καταλ άβει. «Ναι.» Η Μίλ ν τρεν τ αδυν ατούσ ε ν α καταλ άβει αυτού του είδους την εκδίκησ η που περιέκλ ειε τα πάν τα. είπε εκείν ος. Έριξε άλ λ η μια ματιά τριγ ύρω σ την κάμαρα και ρώτησ ε: «Είχ ε σ υγ γ εν είς ο Λάιον ς. «Και οι υπηρέτες που θ’ αφήσ ετε άσ τεγ ους. πρόσ θεσ ε παγ ερά.» Εκείν ος αν ασ ήκωσ ε τους ώμους. Τα μάτια της άν οιξαν διάπλ ατα όταν κατάλ αβε. αν ήταν ν α χ αλ άσ ουν μ’ αυτό τον τρόπο τα σ χ έδια του Γκίλ μπερτ. «Δ εν θα κάψ ω την πόλ η – μ’ εξαίρεσ η το παν δοχ είο».» «Γι’ αυτό το μέρος δεν έγ ιν αν όλ α. Η προηγ ούμεν η απάν τησ ή του της είχ ε ματώσ ει την καρδιά κι έτσ ι η Μίλ ν τρεν τ δεν απόρησ ε με την ερώτησ η. αλ λ ά ήταν αλ ήθεια ότι όλ α όσ α είχ ε εξαν αγ κασ τεί ν α κάν ει η Ροβίν α είχ αν γ ίν ει γ ια το Κέρκμπορο. έν αν αδελ φό. σ αν ν α μην τον έν οιαζε. και ήξερε ότι το ίδιο ίσ χ υε και γ ια τη Ροβίν α.». «Θα βρει μον αχ ά έν α καμέν ο κουφάρι». «Σκοπεύετε ν α κάψ ετε και το οχ υρό. ούτε γ ια τον αδελ φό της». «Οι άν θρωποι του κάσ τρου μπορούν ν α μετακομίσ ουν σ την πόλ η ή .καν έν α έλ εος». «Και τότε δεν θα ’χ ει απομείν ει τίποτα.

όπως και το εξαίσ ιο μάλ λ ιν ο φόρεμά της κι έβγ αλ ε το σ υμπέρασ μα: «Εσ έν α δεν είν αι εδώ το σ πίτι σ ου. «Το σ πίτι μου χ άθηκε». Ή ν α γ υρίσ ει σ το αλ ηθιν ό σ πίτι της σ το Τούρες που ήδη είχ ε εκπορθηθεί και ο Γκίλ μπερτ ήταν αποφασ ισ μέν ος ν α πάρει πίσ ω. Να γ υρίσ ει σ τ’ οχ υρό του Γκίλ μπερτ όπου το πιθαν ότερο ήταν ότι σ το εγ γ ύς μέλ λ ον ο Φούλ κχ ερσ τ θα το πολ ιορκούσ ε κι αυτό. όπου θα έχ ουν καλ ύτερη τύχ η από την άθλ ια όψ η που παρουσ ιάζουν τώρα».θα τους εγ κατασ τήσ ω σ τα δικά μου εδάφη. Και τότε την κοίταξε προσ εκτικά. όταν έφεραν εδώ την κυρία μου». έτσ ι δεν είν αι. ήταν τελ ικά το μόν ο που . Αλ λ ά η Μίλ ν τρεν τ δεν επρόκειτο ν α του το πει. δεν θα ήταν εκείν η που θα του το αποκάλ υπτε.». «Τότε είσ αι ελ εύθερη ν α επισ τρέψ εις σ το σ πίτι σ ου». μεγ αλ ών ον τας ακόμα περισ σ ότερο την εκδίκησ η που ήδη εκείν ος γ ύρευε ν α πάρει. θα βρισ κόταν καταμεσ ής του πολ έμου και της κατασ τροφής. Εξαιρετικές επιλ ογ ές και οι δύο. «Ήρθα μόλ ις πριν από τρεις μέρες. Αν εκείν ος δεν ήξερε ακόμα ποια ήταν η Ροβίν α ή ότι ο ετεροθαλ ής αδελ φός της ήταν ο ορκισ μέν ος εχ θρός του.

«Πρέπει ν α καταλ άβεις. πρόσ θεσ ε αιχ μηρά.» αν τιγ ύρισ ε εκείν ος δύσ πισ τα. Την κοίταξε βλ οσ υρός κι εκείν η έν ιωσ ε έν α ρίγ ος σ τη ραχ οκοκαλ ιά της. θα πας γ ια ν α υπηρετείς εμέν α και τους δικούς μου. Μπορείς ν α κάν εις σ πίτι σ ου το κάσ τρο του Φούλ κχ ερσ τ. «Όπως φρον τίζω ν α ξεπλ ηρών ω αυτούς που μου κάν ουν κακό. «Θα το κάν εις όν τως. Ποτέ ξαν ά δεν θα την υπηρετήσ εις αυτήν . Εκείν ος όμως βλ έπον τας τη χ αρά της κατάλ αβε και δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α το επιτρέψ ει. Μίλ ν τρεν τ». όχ ι αυτήν . Η Μίλ ν τρεν τ δεν το περίμεν ε αυτό και δεν μπορούσ ε ν α πισ τέψ ει την καλ ή τύχ η που τη βρήκε μέσ α σ την πλ ήρη απελ πισ ία. έσ πευσ ε ν α τον διαβεβαιώσ ει εκείν η. Ίσ ως όμως μπορείς ν α μου πεις τ’ όν ομα του αδελ φού . Αν δεν μπορείς ν α μου ορκισ τείς πίσ τη…» «Μπορώ». «Ο χ ρόν ος θα δείξει. αν το επιθυμείς».του είπε. «Αν πας σ το κάσ τρο του Φούλ κχ ερσ τ. ευχ αρίσ τως». η αμφιβολ ία ξεκάθαρη σ τα εκφρασ τικά ασ ημέν ια μάτια του. επειδή το ύφος του απλ ώς τον έκαν ε ν α φαν τάζει ακόμα σ κλ ηρότερος. Εκεί όπου είχ ε σ τείλ ει τη Ροβίν α. «Και θα το κάν ω. έτσ ι φρον τίζω ν α ξεπλ ηρών ω κι αυτούς που μου κάν ουν καλ ό.

αφού ήδη τον μισ ούσ ε. Αν του το έλ εγ ε. αλ λ ά δεν πρόκειται ν α βοηθήσ ω ούτε εσ άς ν α τη βλ άψ ετε. αλ λ ά δεν θα σ ας το δώσ ω. Παρότι εκείν η τον μισ εί. «Γιατί δισ τάζεις. Ούτως ή άλ λ ως όμως δεν θα μάθαιν ε τ’ όν ομα του Γκίλ μπερτ εν όσ ω βρισ κόταν εδώ. αυτός είν αι τώρα η μον αδική της ελ πίδα ν α σ ωθεί από το “έλ εός” σ ας. Αν μου ζητάτε κάτι τέτοιο. οι υπηρέτες τον ήξεραν μόν ο ως λ όρδο Γκίλ μπερτ. Κι αμφέβαλ λ ε αν ο Φούλ κχ ερσ τ θα ρωτούσ ε κάθε άν θρωπο που υπήρχ ε σ την πόλ η. Η Μίλ ν τρεν τ ατσ αλ ώθηκε. Όχ ι. Μον αχ ά τη Ροβίν α θα έβλ απτε αυτή η αποκάλ υψ η. τότε θα πρέπει ν α αρν ηθώ την προσ φορά σ ας». «Το ξέρω.» Οι σ υν έπειες της αποκάλ υψ ης αυτού του ον όματος σ τροβιλ ίσ τηκαν μέσ α σ το μυαλ ό της. ο Γκίλ μπερτ δεν θα πάθαιν ε μεγ αλ ύτερο κακό απ’ ό. κυρά.» απαίτησ ε ν α μάθει.τι θα πάθαιν ε αν τον έβρισ κε ποτέ ο Φούλ κχ ερσ τ. έτοιμη ν α δεχ τεί την αδυσ ώπητη οργ ή του. «Δ εν μπορεί ν α μην ξέρεις τ’ όν ομά του». . Δ εν πρόκειται ν α τη βοηθήσ ω.της. Ίσ ως ακόμα και ν α άλ λ αζε γ ν ώμη και ν α τη σ κότων ε γ ια ν α αποκτήσ ει αδιαμφισ βήτητα προν όμια σ την περιουσ ία της.

». ν αι. Οι γ υν αίκες έχ ουν περί πολ λ ού τα φουσ τάν ια τους. γ ια ν α πάει ν α μαζέψ ει τα πράγ ματά της και ν α σ τείλ ει έν αν από τους άν τρες του ν α πάρει τα ρούχ α. Η Μπέατριξ και η Μελ ίσ αν τ θα μπορούσ αν ν α τα χ ρησ ιμοποιήσ ουν με λ ίγ ες μεταποιήσ εις. δεν με φοβάσ αι. Θα έπρεπε ν α βρει και την κατάλ λ ηλ η αν ταμοιβή γ ια τον Ρόμπερτ Φίτζον . «Το κρύβεις καλ ά». Εκείν ος γ ρύλ ισ ε. Α. θα το απολ άμβαν ε πολ ύ – πάρα πολ ύ. αφού και τα δύο κορίτσ ια ήταν λ ίγ ο ψ ηλ ότερα από την αν οιχ τόξαν θη κοπέλ α. Η Μίλ ν τρεν τ τσ άκωσ ε τον εαυτό της ν α του χ αμογ ελ άει και ν α αν αρωτιέται μήπως τελ ικά δεν ήταν τόσ ο σ κλ ηρός όσ ο έδειχ ν ε. «Σας φοβάμαι». κι έτσ ι την έδιωξε.Την κοίταξε γ ια έν α ατελ είωτο δευτερόλ επτο προτού της πει: «Γιατί. σ χ ετικά με την ευσ τροφία . Δ εν αν τέδρασ ε με οργ ή λ οιπόν . απλ ώς με τη σ υν ηθισ μέν η αν τρική γ κρίν ια. Κι εκείν ος θ’ απολ άμβαν ε ν α βλ έπει ν α φορούν άλ λ ες τα δικά της ρούχ α. αλ λ ά δεν είχ ε άλ λ ες ερωτήσ εις γ ια τη γ υν αίκα. Ο Γουόρικ αδιαφόρησ ε γ ι’ αυτό το χ αμόγ ελ ο. πράγ μα που σ ήμαιν ε ότι είχ ε αποδεχ τεί πως έτσ ι είχ αν τα πράγ ματα κι ας μην του άρεσ ε καθόλ ου.

Όμως τα δάσ η σ τον ν ότο ήταν πυκν ά και δύσ βατα. Στο ίδιο απόσ πασ μα υπήρχ αν άλ λ οι δεκάξι από τους ιππότες του οίκου του. ορισ μέν οι μεγ αλ ύτεροι σ ε ηλ ικία από τον Ρόμπερτ. έν α ψ έμα που σ κόπευε ν α μάθει γ ια ποιο λ όγ ο ειπώθηκε προτού πέσ ει ο ήλ ιος. είχ ε αρχ ίσ ει ν α ψ άχ ν ει τη γ ύρω ύπαιθρο. χ ώρια που τριάν τα άν τρες δεν έφταν αν ν α καλ ύψ ουν μεγ άλ η έκτασ η τόσ ο γ ρήγ ορα όσ ο θα . Ο παν δοχ έας είχ ε ισ χ υρισ τεί ότι ο Γουόρικ είχ ε φύγ ει εκείν ο το πρωί αμέσ ως μόλ ις άν οιξαν οι πύλ ες της πόλ ης. ωσ τόσ ο ο Γουόρικ είχ ε εν τυπωσ ιασ τεί από τις αρχ ηγ ικές ικαν ότητες του ν εαρότερου άν τρα σ ε διάφορες αψ ιμαχ ίες που είχ αν τύχ ει τον τελ ευταίο χ ρόν ο και μόλ ις τον είχ ε προάγ ει σ ε φρούραρχ ο. Υ ποθέτον τας ότι ο Γουόρικ είχ ε φύγ ει από την πόλ η. Ο Ρόμπερτ όμως δεν είχ ε καν έν α λ όγ ο ν α αμφισ βητήσ ει αυτό το παραμύθι.του σ ’ αυτή την αν αποδιά. Κι αποδείχ τηκε ότι καλ ά είχ ε κάν ει. Όταν ο Γουόρικ δεν σ υν αν τήθηκε με τους άν τρες του την αν αμεν όμεν η ώρα. ο Ρόμπερτ είχ ε σ τείλ ει αρκετούς πίσ ω σ την πόλ η του Κέρκμπορο ν α δουν γ ιατί καθυσ τερούσ ε. Ο σ ερ Ρόμπερτ ήταν αρχ ηγ ός των αν τρών που είχ ε φέρει ο Γουόρικ γ ια ν α σ υν οδεύσ ουν την Ιζαμπέλ α σ το Φούλ κχ ερσ τ.

που διοικούσ ε ο βασ άλ ος του Γουόρικ. όταν ο Γουόρικ είχ ε βρει εκείν ο το πρωί τους διασ κορπισ μέν ους άν τρες ν α ερευν ούν ακόμα την περιοχ ή. είχ ε εξαφαν ισ τεί. όταν έφτασ ε εκεί ο απεσ ταλ μέν ος του Ρόμπερτ.’θελ ε ο Ρόμπερτ. Ο Γουόρικ είχ ε δεχ τεί τη μεγ αλ ύτερη έκπλ ηξη της . και βρισ κόταν μόν ο πέν τε χ ιλ ιόμετρα δυτικά του Κέρκμπορο. Τότε ο Ρόμπερτ είχ ε αποφασ ίσ ει ν α σ τείλ ει κάποιον ν α ζητήσ ει βοήθεια από το πλ ησ ιέσ τερο φέουδο του Γουόρικ. Κατά περίεργ η σ ύμπτωσ η. Στο μεταξύ. η Ιζαμπέλ α είχ ε φτάσ ει και είχ ε δικαιολ ογ ημέν α αν ησ υχ ήσ ει αφού δεν ήταν ο Γουόρικ εκεί ν α την υποδεχ τεί και. έν ας άλ λ ος από τους βασ άλ ους του είχ ε επισ κεφτεί τον σ ερ Φέλ ιξ. Επρόκειτο γ ια το οχ υρό του Μαν ς. και ταυτόχ ρον α έπρεπε ν α κρατήσ ει αρκετούς γ ια ν α πάν ε ν α σ υν αν τήσ ουν την Ιζαμπέλ α όταν θα έφταν ε η σ υν οδεία της. τον πλ ηροφόρησ αν ότι ο σ ερ Φέλ ιξ και ο σ ερ Μπράιαν θα κατέφταν αν μέσ α σ ε λ ίγ ες ώρες μαζί με τους δύο μικρούς σ τρατούς τους. με σ κοπό ν α κάν ουν το Κέρκμπορο φύλ λ ο και φτερό αν σ το μεταξύ ο Γουόρικ δεν είχ ε βρεθεί ακόμα. σ ερ Φέλ ιξ Κουρμπέιλ . σ την ουσ ία. Κι έτσ ι. και ο σ ερ Μπράιαν είχ ε κον τά διακόσ ιους άν τρες μαζί του.

ο Γουόρικ μόλ ις αυτόν το μήν α είχ ε σ τείλ ει τον Μπράιαν σ το σ πίτι του γ ια ν α «φρον τίσ ει τον εαυτό του». Στην πραγ ματικότητα. το λ όρδο του Άμπρε. επειδή ο ν εαρός λ όρδος ήταν σ την υπηρεσ ία του Γουόρικ κον τά μισ ό χ ρόν ο τώρα και δεν έδειχ ν ε καμία διάθεσ η ν α θέλ ει ν α φύγ ει.ζωής του. Είχ ε σ κεφτεί ν α χ αραμίσ ει μέρες ολ όκλ ηρες σ τέλ ν ον τας αγ γ ελ ιαφόρο σ το Φούλ κχ ερσ τ γ ια ν α του σ τείλ ουν κι άλ λ ους άν τρες. είχ ε κατασ κην ώσ ει μον αχ ά γ ια μία μέρα και την επομέν η είχ ε αν αχ ωρήσ ει με τη μικρή σ υν οδεία της. επειδή ο Φέλ ιξ ήδη είχ ε εξαν τλ ήσ ει τη φετιν ή σ τρατιωτική βοήθειά του των σ αράν τα ημερών . εξού και ο λ όγ ος που είχ ε πάν τοτε εύκαιρο έν αν μικρό σ τρατό μισ θοφόρων . κατά την πολ ιορκία δύο οχ υρών που αν ήκαν σ τον πιο πρόσ φατο εχ θρό του. Το μον αδικό πράγ μα που δεν είχ ε πάει όπως το ’θελ ε ήταν ότι η λ αίδη Ιζαμπέλ α δεν τον περίμεν ε. Δ εν μπορούσ ε ν α ζητήσ ει μεγ αλ ύτερο σ τρατιωτικό φόρο από τον Φέλ ιξ. Ο Γουόρικ δεν μπορούσ ε ν α καταλ άβει το σ κεπτικό αυτής της σ υμπεριφοράς. κι ας καθόταν σ ’ αν αμμέν α κάρβουν α. Και ο σ ερ Μπράιαν απλ ώς λ άτρευε τις μάχ ες. αν όχ ι τη μεγ αλ ύτερη χ αρά. ωσ τόσ ο ο Φέλ ιξ είχ ε χ αρεί που είχ ε έρθει ν α τον σ υν δράμει. Και δεν είχ ε .

Κι εκείν η θα ’πρεπε ν α είχ ε παραμείν ει υπό την προσ τασ ία του. τον είχ ε γ εμίσ ει με μια άγ ρια χ αρά. Η αλ ήθεια ήταν πως δεν ήθελ ε ν α την τιμωρήσ ει προτού καν παν τρευτούν .αφήσ ει άλ λ ο μήν υμα σ τον Ρόμπερτ παρά μόν ο έν α ξερό «Εγ ώ σ υν εχ ίζω». Ακόμα κι αυτό όμως δεν σ τάθηκε ικαν ό ν α μετριάσ ει την επιτυχ ία του. ολ ομόν αχ η. αλ λ ά δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α αν εχ τεί τέτοιες αν οησ ίες από τη σ ύζυγ ό του. αλ λ ά όχ ι προτού βάλ ει φωτιά μ’ έν αν πυρσ ό σ το κρεβάτι όπου τον κρατούσ αν αλ υσ οδεμέν ο κι αν υπεράσ πισ το. την είχ ε υπό την εξουσ ία του και θα την έκαν ε ν α μεταν ιών ει όλ η της τη ζωή γ ι’ αυτό. γ ιατί το θέαμα της Ροβίν α Λάιον ς ν α σ τέκεται σ ’ εκείν ο το περιτείχ ισ μα. Ο Γουόρικ έφυγ ε από το Κέρκμπορο. και όχ ι προτού σ τείλ ει άλ λ ους είκοσ ι άν τρες ξοπίσ ω της γ ια ν α είν αι βέβαιος ότι η αιχ μάλ ωτή του δεν θα δραπέτευε. Είχ ε αφήσ ει τον Ρόμπερτ αρχ ηγ ό σ το πόδι του. . Όπως το ’χ ε ορκισ τεί. Την είχ ε.

αν και όλ οι τους ήταν ιππότες. Το πώς θα έφταν ε δεν την απασ χ ολ ούσ ε. Ωσ τόσ ο. Το κάσ τρο του Φούλ κχ ερσ τ βρισ κόταν σ τον βορρά. Η Ροβίν α άκουσ ε αφηρημέν α ότι απαγ ορευόταν ν α της μιλ ούν παρά μόν ο γ ια ν α της δίν ουν οδηγ ίες. απαγ ορευόταν ν α έχ ει ειδική μεταχ είρισ η μόν ο και μόν ο επειδή «έδειχ ν ε» γ ια κυρία –γ εγ ον ός που προκάλ εσ ε πολ λ ές εικασ ίες–. Ούτε πρόσ εξε προς τα πού κάλ παζαν . αν βέβαια υπήρχ αν λ ησ τές σ την περιοχ ή. Την είχ αν αν εβάσ ει σ ’ έν α άλ ογ ο εν ώ της είχ αν δέσ ει τους καρπούς της. όπως ήξερε ότι την πήγ αιν αν ολ οταχ ώς εκεί. οπότε δεν χ ρειαζόταν ν α προσ έχ ει η ίδια την καθοδήγ ησ η του ζώου. Αυτό το ήξερε. Τα ην ία τα κρατούσ ε άλ λ ος. οπότε υπήρχ αν λ ιγ ότερες πιθαν ότητες ν α τους σ τήσ ουν εν έδρα λ ησ τρικές σ υμμορίες. απαγ ορευόταν .Κεφάλ αιο 1 3 Όλ η την υπόλ οιπη απαίσ ια εκείν η μέρα η Ροβίν α βρισ κόταν μέσ α σ ε παραζάλ η. Η σ υν οδεία της αποτελ ούν ταν αρχ ικά από πέν τε άν τρες. καθ’ οδόν τους πρόλ αβε έν ας έκτος ιππότης που έφερε πιο σ υγ κεκριμέν ες διαταγ ές από το λ όρδο τους.

ο οποίος ήταν πολ ύ ψ ηλ ότερος από τους υπόλ οιπους. Και κρίν ον τας από την κατάσ τασ η των αλ όγ ων τους. Δ εν το σ κέφτηκε καν .ν α την αγ γ ίζουν παρά μόν ο γ ια ν α τη βοηθούν ν α αν εβαίν ει και ν α κατεβαίν ει από το άλ ογ ό της. όταν κατέφτασ αν άλ λ οι είκοσ ι άν τρες του λ όρδου Φούλ κχ ερσ τ. Εκείν ο το απόγ ευμα κατασ κήν ωσ αν δίπλ α σ το δρόμο. και όταν δεν ήταν καβάλ α σ το άλ ογ ο έπρεπε ν α είν αι γ ερά κάπου δεμέν η. Τότε ξύπν ησ ε επιτέλ ους το εν διαφέρον της Ροβίν α. κατάλ αβε ότι δεν ήταν εκείν ος – εκτός κι αν είχ ε βγ άλ ει την παν οπλ ία του. ιδίως όταν είδε έν αν άν τρα καβάλ α σ ’ έν α πολ εμικό φαρί. . θα πρέπει ν α έτρεχ αν του σ κοτωμού γ ια ν α τους φτάσ ουν προτού σ κοτειν ιάσ ει. και δεν είχ αν προλ άβει ν α ξεσ ελ ωσ ούν τα άλ ογ α και ν α αν άψ ουν τη φωτιά. Δ εν υπήρχ ε όμως τρόπος ν α μάθει. Μα όταν πλ ησ ίασ αν σ το φως της φωτιάς. μόν ο και μόν ο επειδή αρχ ικά φοβήθηκε ότι ήταν ο Φούλ κχ ερσ τ που είχ ε καταφτάσ ει με τόσ ο πολ λ ούς άν τρες. επειδή αυτός ο σ κουρομάλ λ ης άν τρας φορούσ ε μον αχ ά έν αν χ ιτών α και μια μάλ λ ιν η εφαρμοσ τή περισ κελ ίδα. τόσ ο σ υγ κλ ον ισ μέν η ήταν ακόμα απ’ ό.τι είχ ε σ υμβεί. Εκείν η δεν ν οιάσ τηκε.

Έν α άλ λ ο σ κοιν ί. και υπήρχ αν εν ν έα σ ’ αυτή τη ν έα ομάδα.Παρότι δεν ήταν ν τυμέν ος όπως οι υπόλ οιποι ιππότες. Την είχ αν δέσ ει πιο γ ερά αφότου της είχ αν επιτρέψ ει ν α πάει κάπου ν α κάν ει την αν άγ κη της. ακουμπών τας την πλ άτη της σ ε έν α δέν τρο και με τη φωτιά μπροσ τά της. ότι οι άλ λ οι δέκα άν τρες ήταν ακόλ ουθοι. κι άλ λ ωσ τε ήταν . κρατούσ ε δεμέν η τη μέσ η της σ τον κορμό του δέν τρου. Τουλ άχ ισ τον έτσ ι υπέθετε η Ροβίν α. Το γ εγ ον ός ότι η σ τάσ η αυτή ήταν απίσ τευτα άβολ η δεν φάν ηκε ν α απασ χ ολ εί καθόλ ου τους φρουρούς της. Τώρα οι ασ τράγ αλ οί της ήταν δεμέν οι με σ κοιν ί. Και σ ’ αυτή την περίπτωσ η όμως δεν υπήρχ ε τρόπος ν α μάθει. ακόμα μακρύτερο. Μιλ ούσ αν πολ λ οί άν τρες μαζί κι από κει που καθόταν μον άχ η. κι αυτό μ’ έν αν καταραμέν ο φρουρό σ ε απόσ τασ η αν απν οής. έν ας ακόλ ουθος ήρθε και πήρε το άλ ογ ό του. αφού όλ οι τους ήταν ν εότεροι από εκείν η και υπερβολ ικά καλ ον τυμέν οι γ ια ν α είν αι απλ οί οπλ ίτες. όπως και σ τους υπόλ οιπους. έν α σ κοιν ί τόσ ο μακρύ που τυλ ιγ όταν σ χ εδόν ως τα γ όν ατά της. δεν μπορούσ ε ν α ξεχ ωρίσ ει τι έλ εγ αν . Και τα χ έρια της ήταν δεμέν α πισ ώπλ ατα γ ια ν α μην μπορεί ν α φτάσ ει το σ κοιν ί σ τα πόδια της.

Ξέρετε εσ είς τι έχ ει κάν ει γ ια ν α της αξίζει το μπουν τρούμι. αφού κι εκείν οι είχ αν ακούσ ει τη σ υζήτησ η. Κι αφού αυτοί δεν ήξεραν γ ιατί είχ ε . επειδή ο λ όρδος Γουόρικ έδωσ ε ρητή διαταγ ή ν α φτάσ ει με ασ φάλ εια σ το Φούλ κχ ερσ τ. σ υμφών ησ ε ο άλ λ ος. Όμως τους είχ ε φάει όλ ους τους η περιέργ εια. Και οι υποψ ίες της επιβεβαιώθηκαν όταν άκουσ ε τον αρχ ικό φρουρό της ν α απευθύν εται σ τον άν τρα. ειδάλ λ ως δεν θα τον έπαιρν ε». Δ εν είχ α καταλ άβει ότι είν αι τόσ ο σ ημαν τική αιχ μάλ ωτη». «Κάθε αιχ μάλ ωτος είν αι σ ημαν τικός γ ια εκείν ον . Το είδε η Ροβίν α σ τα μάτια τους όταν την κοίταξαν όλ οι οι ν εοφερμέν οι.» «Δ εν μου είπε. και δεν είν αι δική σ ου δουλ ειά». Όταν είδε τον ψ ηλ ό ν εοφερμέν ο άν τρα ν α της ρίχ ν ει μον αχ ά μια ματιά από περιέργ εια. αποκρίθηκε ο σ ερ Ρόμπερτ. Δ εν ήταν ο Φούλ κχ ερσ τ λ οιπόν . «Αυτό είν αι αλ ήθεια». η Ροβίν α έν ιωσ ε τεράσ τια αν ακούφισ η.απολ ύτως σ υμβατή με τη διαταγ ή του Φούλ κχ ερσ τ γ ια «καμία ειδική μεταχ είρισ η». «Εσάς έσ τειλ ε. «Αν και ησ ύχ ασ α τώρα που θ’ αν αλ άβετε εσ είς την ευθύν η της. σ ερ Ρόμπερτ. γ ιατί αν ήταν αυτός θα της έδειχ ν ε πολ ύ μεγ αλ ύτερη προσ οχ ή.

Αυτό που κρατούσ ε δεμέν α τα πόδια της ήταν κρυμμέν ο κάτω από τα φουσ τάν ια της και τη μον αδική κουβέρτα που είχ αν ρίξει πάν ω σ τα γ όν ατά της.καταδικασ τεί τόσ ο σ κλ ηρά.» Ο τόν ος του σ ερ Ρόμπερτ ήταν τόσ ο σ αρκασ τικός. που είχ αν διαταγ ή ν α μην την αγ γ ίζουν . Όμως η Ροβίν α πρόσ εξε επίσ ης αν άμεικτα με την περιέργ ειά τους και βλ έμματα θαυμασ μού από μερικούς. τότε ούτε εκείν η προβλ επόταν ν α το μάθει σ ύν τομα. Ίσ ως ν α ήταν γ ια καλ ό της. . αλ λ ά ο δεσ μοφύλ ακας είχ ε εκμεταλ λ ευτεί σ το έπακρο το κορίτσ ι εν όσ ω βρισ κόταν υπό τη φύλ αξή του. τελ ικά. γ ιατί ήξερε πολ ύ καλ ά τι μπορούσ αν ν α πάθουν οι αιχ μάλ ωτες γ υν αίκες. «Αλ ήθεια. πράγ μα που της προκάλ εσ ε μον αχ ά αμηχ αν ία. Πέρυσ ι σ το οχ υρό του Γκίλ μπερτ είχ αν ρίξει μια αιχ μάλ ωτη σ το μπουν τρούμι γ ια μία μέρα μόν ο. είσ αι τόσ ο σ ίγ ουρος ότι δεν μπορεί ν α δραπετεύσ ει. που ο Ρίτσ αρν τ αν αψ οκοκκίν ισ ε. Δ εν υπήρχ ε περίπτωσ η η δική τους περιέργ εια ν α ήταν τόσ ο μεγ άλ η όσ ο η δική της. Αιτία του σ αρκασ μού ήταν το τυλ ιγ μέν ο γ ύρω από τη μέσ η της Ροβίν α σ κοιν ί που είχ ε προσ έξει ο Ρόμπερτ. Ρίτσ αρν τ.

Όταν τελ είωσ ε. Αφού δεν της μιλ ούσ αν αυτοί. Για το ν ερό όμως ήταν ευγ ν ώμων . μπροσ τά αυτή τη φορά.«Δ εν ακούσ ατε πώς μίλ ησ ε ο λ όρδος Γουόρικ όταν την πέταξε σ ’ εμέν α». ο σ ερ Ρόμπερτ έκαν ε το γ ύρο της φωτιάς γ ια ν α λ ύσ ει το σ κοιν ί από τη μέσ η της Ροβίν α. Και την ώρα που μιλ ούσ ε. η Ροβίν α τον ευχ αρίσ τησ ε. όταν κάθισ αν ν α φάν ε τα τρόφιμα που είχ αν μαζί τους. Ωσ τόσ ο. Ύ σ τερα οι περισ σ ότεροι από τους άν τρες την ξέχ ασ αν εν τελ ώς. Αν το επιχ ειρούσ ε. το πιθαν ότερο θα ήταν ν α βγ άλ ει τα σ ωθικά της. αλ λ ά εκείν ος δεν έδειξε ν α την άκουσ ε ούτε την κοίταξε. . αλ λ ά βρίσ κομαι εδώ με αρκετούς άν τρες γ ια ν α διασ φαλ ίσ ω ότι η κρατούμεν η φυλ άσ σ εται μέρα και ν ύχ τα. δεν μπήκε σ τον κόπο ν α το πει. και κατόπιν ετοιμάσ τηκαν γ ια ύπν ο. Η Ροβίν α δεν είχ ε καμία όρεξη γ ια φαγ ητό. «Όχ ι. απάν τησ ε αμυν τικά ο Ρίτσ αρν τ. Έν ας από τους ακολ ούθους τής έφερε επιτέλ ους έν α ξεροκόμματο κι έν α κομμάτι μουχ λ ιασ μέν ο τυρί μαζί μ’ έν α ασ κί ν ερό. γ ιατί ν α τους μιλ ήσ ει εκείν η. Κι εκείν ος δεν είπε ποτέ ν α της σ τερήσ ουμε τον ύπν ο». Και φρόν τισ ε ν α δέσ ει πάλ ι τους καρπούς της.

Εκείν η δεν τον είχ ε σ υν αν τήσ ει ποτέ. . Πώς ήταν δυν ατόν όμως ν α ξέρει. Ήταν πολ ύ ευκολ ότερο πρωτύτερα που το μυαλ ό της αρν ιόταν ν α σ υλ λ άβει όλ ες τις σ υν έπειες. ποτέ σ τη ζωή της δεν τον είχ ε ξαν αδεί. Ναι. Τώρα ήξερε το όν ομα εκείν ου. Και με την ταχ ύτητα που ταξίδευαν θα έφταν ε κει αύριο κιόλ ας. Το μπουν τρούμι του – Θεούλ η μου.Ευχ ήθηκε μέσ α της ν α μην είχ ε την οξυδέρκεια ν α αν τιλ ηφθεί τη δυσ χ ερή θέσ η σ την οποία βρέθηκε έπειτα από την άφιξη του σ ερ Ρόμπερτ. καθώς και το γ εγ ον ός ότι ήταν η ν όμιμη κλ ηρον όμος τριών εκ των φέουδων που πρόσ φατα είχ αν παραδοθεί σ ’ αυτόν . Είχ ε ακούσ ει ν ωρίτερα το όν ομα Γουόρικ ν τε Σαβίλ . Ειδάλ λ ως. Οι άν θρωποι πέθαιν αν σ τα μπουν τρούμια από παραμέλ ησ η. κι εκείν η του είχ ε σ υσ τηθεί με το καιν ούριο όν ομά της. Εκείν ος μάλ λ ον γ ν ώριζε ποια ήταν . Για ποιον άλ λ ο λ όγ ο ν α ήθελ ε ν α τη ρίξει σ το μπουν τρούμι. μπουν τρούμι! Τώρα έπαψ ε πια ν α της φαίν εται σ αν ψ έμα. αλ λ ά δεν ήξερε ότι μιλ ούσ αν γ ια το λ όρδο του Φούλ κχ ερσ τ. του άν τρα που την έσ τελ ν ε σ το μπουν τρούμι του. Μπουν τρούμι. αυτό ήταν . Θα μπορούσ ε όμως απλ ώς ν α είχ ε ακούσ ει ότι θα παν τρευόταν τον Γκον τγ ουάιν Λάιον ς. γ ια ποιον άλ λ ο λ όγ ο ν α τα έκαν ε όλ α αυτά.

Κοιμήθηκε λ ίγ ο εκείν η τη ν ύχ τα. όπως και τα χ ιλ ιόμετρα. παρ’ όλ α αυτά την επόμεν η μέρα δεν έν ιωθε κουρασ μέν η. Ο Φούλ κχ ερσ τ την ήθελ ε ν εκρή. Αν πέθαιν ε κι εκείν η. Μακάρι ν α ήταν μια ταπειν ή δούλ α και ν α μην είχ ε τίποτα σ τ’ όν ομά της που ν α εποφθαλ μιούσ αν οι άν τρες. Έφτασ αν σ το Φούλ κχ ερσ τ με τη δύσ η του ήλ ιου. Η πορφυρή λ άμψ η του δειλ ιν ού έλ ουζε τα τείχ η του κάσ τρου θυμίζον τάς της τόσ ο έν τον α την . απλ ώς δεν ήθελ ε ν α τη δολ οφον ήσ ει με τα ίδια του τα χ έρια. Εκείν η βέβαια δεν έβλ επε καμία διαφορά αν άμεσ α σ τις δύο αυτές πράξεις. Και η μέρα πέρασ ε πολ ύ γ ρήγ ορα. Η αγ ων ία δεν άφην ε το μυαλ ό της ν α ησ υχ άσ ει. Δ εν ίσ χ υε όμως το ίδιο και γ ια εκείν ον . Το Τούρες και όλ α όσ α σ υν επαγ όταν της είχ αν φέρει μον αχ ά θλ ίψ η από τότε που οι Ντιάμπρε είχ αν αποφασ ίσ ει ν α σ κοτώσ ουν τον πατέρα της γ ια ν α τα βάλ ουν σ το χ έρι. Χρισ τέ μου! Αυτό σ ήμαιν ε ότι η φυλ άκισ ή της δεν θα ήταν καν προσ ωριν ή. Μακάρι ν α μην ήταν κλ ηρον όμος. τότε δεν θα μπορούσ ε ν α διεκδικήσ ει την περιουσ ία της – ούτε και ο Γκίλ μπερτ.χ αλ ασ μέν ο φαγ ητό κι έν α σ ωρό άλ λ ες αιτίες.

Ήταν έν α απόρθητο φρούριο. αφού ο περίβολ ος ήταν πολ ύ μεγ άλ ος. τόσ ο πολ λ ά ήταν τα κτίσ ματα που περιέκλ ειε. το ’ξερε. σ το εσ ωτερικό περιτείχ ισ μα γ ίν ον ταν ακόμα σ τρατιωτικές ασ κήσ εις. Τα τείχ η και των δύο είχ αν τεράσ τιο πάχ ος και μπροσ τά τους βαθιές τάφρους. θα ήταν πολ ύ χ ειρότερη – ήταν το σ πίτι του φλ ογ οβόλ ου δράκου του βορρά. γ ι’ αυτό και το εσ ωτερικό περιτείχ ισ μα ήταν μεγ αλ ύτερο από το φυσ ιολ ογ ικό. Αλ λ ά εν ώ το Τούρες έφταν ε ως τον ουραν ό με έν αν ακρόπυργ ο. μαζί και μια καιν ούρια αίθουσ α υπό κατασ κευή με μόν ο δύο πατώματα ύψ ος. έν α οχ υρό παρόμοιο με το κάσ τρο Τούρες. Ωσ τόσ ο. Κι αυτή η κόλ ασ η. Είχ αν σ τ’ αλ ήθεια περάσ ει μόν ο τέσ σ ερις μέρες από εκείν η τη μέρα που πίσ τευε ότι διάβαιν ε τις πύλ ες της κολ άσ εως. το Φούλ κχ ερσ τ απλ ων όταν σ τη γ η. που κόν τεψ ε ν α την πιάσ ει τρέμουλ ο.πρώτη φορά που είχ ε αν τικρίσ ει το Κέρκμπορο. Το εξωτερικό περιτείχ ισ μα είχ ε προσ τεθεί μόλ ις τα τελ ευταία δέκα χ ρόν ια. ο οποίος είχ ε πέν τε πατώματα ύψ ος. Ο πέτριν ος ακρόπυργ ος είχ ε μόν ο τέσ σ ερα . Το μεγ αλ ύτερο εξωτερικό περιτείχ ισ μα έμοιαζε με πόλ η.

Τα σ καλ ιά οδηγ ούσ αν σ ’ έν α μικρό φυλ άκιο με πέτριν ους τοίχ ους και ξύλ ιν ο πάτωμα. Δ εν έκαν ε κρύο μια και ήταν καλ οκαίρι. αν και η Ροβίν α δεν μπορούσ ε ν α το μαν τέψ ει. Η μον αδική πόρτα που υπήρχ ε ήταν σ ιδερέν ια με μια επίσ ης σ ιδερέν ια αμπάρα ν α τη φράζει κατά πλ άτος. αν και ήταν μεγ αλ ύτερος σ ε όγ κο από το φυσ ιολ ογ ικό. Αυτό το κελ ί ήταν παν τελ ώς άδειο. το ταβάν ι έν α σ ιδερέν ιο πλ έγ μα σ αν την καταρρακτή κάσ τρου εν ώ πάν ω από το πλ έγ μα φαιν όταν το ξύλ ιν ο πάτωμα του υπογ είου. χ ωρίς ούτε έν α παλ ιό κουρέλ ι ν α ξαπλ ώσ ει καν είς πάν ω του. Η πόρτα οδηγ ούσ ε σ ’ έν α διάδρομο που δεν είχ ε μήκος πάν ω από δύο μέτρα. Στο τέρμα του είχ ε ακόμα μία σ ιδερέν ια πόρτα και άλ λ ες δύο σ ε κάθε πλ ευρά. Σύν τομα όμως η Ροβίν α αν ακάλ υψ ε ότι υπήρχ ε άλ λ ο έν α πάτωμα σ καμμέν ο από κάτω. το οποίο ήταν άδειο εκείν η τη σ τιγ μή. Μέσ α από μια καταπακτή σ το υπόγ ειο της αποθήκης έφταν ε καν είς σ το μπουν τρούμι.πατώματα ύψ ος. Το κελ ί σ το τέρμα του διαδρόμου ήταν το μεγ αλ ύτερο. Το δάπεδο ήταν χ ωμάτιν ο. άλ λ η μία προσ θήκη που είχ ε κάν ει ο λ όρδος Γουόρικ σ το κάσ τρο του. αλ λ ά . οι τοίχ οι πέτριν οι και σ υμπαγ είς. αφού ήταν μόν ο έν α τετράγ ων ο δύο μέτρα επί δύο.

από το σ αν ιδέν ιο πάτωμα. Αλ λ ά η διαταγ ή του άρχ ον τά του τον έκαν ε ν α καταπιεί τη γ λ ώσ σ α του. Τέν τωσ ε τ’ αυτιά της γ ια ν α ακούσ ει τα βήματα των αν τρών που έφευγ αν . Δ εν είπε κουβέν τα όσ η ώρα της έβγ αζε τα σ κοιν ιά από τους καρπούς. ωσ τόσ ο ήταν βλ οσ υρός. Η Ροβίν α περιεργ άσ τηκε σ το φως του πυρσ ού το μικρό. γ ρύλ ισ ε σ τον άν τρα που κρατούσ ε τον πυρσ ό: «Άσ ’ το εδώ αυτό και τράβα ν α βρεις το δεσ μοφύλ ακα γ ια ν α της φέρει έν α ξυλ οκρέβατο και ό. γ υμν ό κελ ί κι έβαλ ε τα δυν ατά της ν α μην κλ άψ ει. Όταν τελ είωσ ε και την κοίταξε. Μέχ ρι τη σ τιγ μή που η πόρτα έκλ εισ ε φυλ ακίζον τάς τη σ το απαίσ ιο κελ ί. την άφησ αν μέσ α σ τη σ ιωπή.τρύπων ε έν α ρεύμα αέρα από ψ ηλ ά. η Ροβίν α δεν είχ ε σ υν ειδητοποιήσ ει ότι ίσ ως ν α την παρατούσ αν μέσ α σ το πυκν ό σ κοτάδι. αλ λ ά ο ήχ ος δεν κράτησ ε πολ ύ. Όταν όμως σ τράφηκε ν α φύγ ει.τι άλ λ ο χ ρειάζεται». η Ροβίν α ήταν σ ίγ ουρη ότι κάτι ήθελ ε ν α της πει. Και ύσ τερα άκουσ ε μόν ο το τρεχ αλ ητό των αρουραίων . Στο κελ ί την είχ ε οδηγ ήσ ει ο σ ερ Ρόμπερτ αυτοπροσ ώπως. επειδή ήταν άν τρας που ακολ ουθούσ ε τις διαταγ ές ως και την παραμικρή λ επτομέρεια. Ωσ τόσ ο.

σ το πάτωμα από πάν ω της. .

που κόν τεψ ε ν α ξεσ πάσ ει σ ε γ έλ ια όσ ο της εξηγ ούσ ε τους καν όν ες του. Θα της έφερν ε φαγ ητό μόν ο μία φορά τη μέρα. με μπερδεμέν α κασ ταν ά μαλ λ ιά. Ήταν έν ας μεσ όκοπος σ ωματώδης άν τρας. Ξαφν ιάσ τηκε όταν την είδε. θα χ ρειαζόταν ν α σ κεφτεί έν αν τρόπο ν α του το ξεπλ ηρών ει. κι εφόσ ον είχ ε χ άσ ει το σ ημεριν ό γ εύμα θα ’πρεπε ν α περιμέν ει το επόμεν ο. ξεπλ υμέν α μάτια και μια μπόχ α που σ χ εδόν της έφερε αν αγ ούλ α.Κεφάλ αιο 1 4 Η Ροβίν α κατάλ αβε πόσ ο άσ χ ημα είχ ε μπλ έξει όταν εμφαν ίσ τηκε ο δεσ μοφύλ ακας κουβαλ ών τας μόν ο δύο λ επτές κουβέρτες γ ια σ τρώμα κι έν α σ κουριασ μέν ο τεν εκεδάκι με ν ερό. Κι αν ήθελ ε κάτι καλ ύτερο πέρα από μουχ λ ιασ μέν ο ψ ωμί και ν ερό. Το παν άκριβο φόρεμά της ίσ ως κατάφερν ε ν α της εξασ φαλ ίσ ει λ ίγ ο βούτυρο και . σ την ουσ ία έμειν ε εμβρόν τητος. και σ τη σ υν έχ εια δεν προσ πάθησ ε καν ν α κρύψ ει την ευχ αρίσ τησ ή του που η Ροβίν α βρισ κόταν εκεί. αλ λ ά αυτό δεν κράτησ ε πάν ω από έν α δευτερόλ επτο. Ήταν τόσ ο ευχ αρισ τημέν ος. σ τους οποίους εκείν η θα ’πρεπε ν α υπακούει.

ακόμα κι έν αν πυρσ ό. Ήξερε τι είδους πλ ηρωμή περίμεν ε από εκείν η. μόν ο και μόν ο . Τώρα ορκιζόταν ότι ποτέ. Και τι θα έκαν ε χ ωρίς πυρσ ό. αλ λ ά μπορεί και όχ ι. Η Ροβίν α κατάφερε ν α μη φαν εί η φρίκη σ το πρόσ ωπό της όσ η ώρα άκουγ ε την απαρίθμησ η των καν όν ων . Κι αν ήθελ ε κάτι. Θα έμεν ε αιων ίως θαμμέν η σ το σ κοτάδι. που δεν έλ εγ αν ν α ξεκολ λ ήσ ουν από το σ τήθος και τους γ οφούς της. κι ας ήταν κον τά το κεφαλ όβρυσ ο. δεν θ’ άγ γ ιζε αυτό το βρομερό γ ουρούν ι. Δ εν θα του έκαν ε παράπον α. Το έβλ επε σ τα μάτια του. προσ μέν ον τας με λ αχ τάρα τις επισ κέψ εις αυτού του βρομερού αν θρώπου. θα ’πρεπε ν α το πλ ηρώσ ει. Δ εν ήταν καν έν ας λ ακές αυτός ν α κουβαλ άει κουβάδες με ν ερό από το πηγ άδι. Ή ακόμα και σ ε μία βδομάδα. Δ εν είχ ε φάει χ θες το βράδυ ούτε σ ήμερα. αλ λ ά έπειτα από αυτό… Θα έκαν ε την αν άγ κη της σ τη γ ων ία του κελ ιού κι αυτός μπορεί ν α έφερν ε έν αν από τους σ ταβλ ίτες ν α το φτυαρίζει μία φορά τη βδομάδα. γ ιατί τότε μπορεί ν α ξεχ ν ούσ ε ν α της φέρει φαγ ητό. Ήδη έν ιωθε κάπως αδύν αμη και την πείν α ν α της τρυπάει το σ τομάχ ι. αλ λ ά θα μπορούσ ε ν α πει το ίδιο και σ ’ έν α μήν α. Νερό γ ια μπάν ιο δεν υπήρχ ε. μα ποτέ.τυρί γ ια έν α δεκαπεν θήμερο.

Αλ λ ά δεν κράτησ ε πολ ύ και τα τελ ευταία λ όγ ια. ειλ ικριν ά. ζάρωσ ε από φόβο ακούγ ον τας την πόρτα ν α αν οίγ ει πάλ ι. Αυτός ο άν τρας ήταν λ ίγ ο μεγ αλ ύτερος σ ε ηλ ικία και η έκπλ ηξή του σ αν την είδε κράτησ ε πολ ύ περισ σ ότερη ώρα. αλ λ ά εκείν ος δεν έδειξε ν α δυσ αρεσ τείται καθόλ ου από τη σ ιωπή της. τα οποία άφησ ε κάτω. σ το κέν τρο του κελ ιού. Μόλ ις έκλ εισ ε η πόρτα. Ο πυρσ ός της θα κρατούσ ε μον αχ ά μερικές ώρες ακόμα και ύσ τερα… Δ εν την πείραζε το σ κοτάδι. με αρουραίους παραδίπλ α. Άφησ ε κιόλ ας ν α του βγ ει ελ εύθερα. Αλ λ ά τότε . Ήταν τόσ ο πολ ύ βυθισ μέν η σ τη δυσ τυχ ία της που σ την αρχ ή δεν άκουσ ε τον δυν ατό καβγ ά από το φυλ άκιο. η Ροβίν α κάθισ ε πάν ω σ τις κουβέρτες και ξέσ πασ ε σ ε κλ άματα. «Εξαφαν ίσ ου!» τ’ άκουσ ε πεν τακάθαρα. επιτέλ ους. έν α χ αιρέκακο γ έλ ιο καθώς έφευγ ε. Και ν α το προσ παθούσ ε δεν θα της έβγ αιν ε μιλ ιά. Όμως δεν ήταν ο δεσ μοφύλ ακας αυτός που μπήκε κρατών τας δύο κεριά. αλ λ ά ποτέ σ τη ζωή της δεν είχ ε αν αγ κασ τεί ν α το υπομείν ει χ ωρίς ν α έχ ει κον τά της κάτι που θα μπορούσ ε ν α γ εν ν ήσ ει φως και ούτε είχ ε χ ρειασ τεί ποτέ ν α το υπομείν ει σ ’ έν α τέτοιο μέρος. Δ ευτερόλ επτα αργ ότερα.επειδή θα είχ ε μαζί του έν αν πυρσ ό.

Δ εν ήξερε τι σ υμπέρασ μα ν α βγ άλ ει γ ι’ αυτό τον άν τρα και τον εξάψ αλ μο που εξαπέλ υε. Εκείν ος θα πρέπει ν α το είδε. αλ λ ά δεν ήταν σ ίγ ουρη τι ήταν αυτό. «Τον καριόλ η! Και βάζω σ τοίχ ημα ότι ούτε σ ου ’φερε ν α φας. Η Ροβίν α τον κοιτούσ ε άφων η. αλ λ ά τώρα βλ έπω γ ιατί άλ λ αξε γ ν ώμη. «Καλ ά το φαν τάσ τηκα. γ ιατί είπε τραχ ιά: «Να τα μας τώρα. Τι τοσ οδούλ ικο πραγ ματάκι που ’σ αι σ υ. έτσ ι δεν είν αι. Ο λ όρδος Γουόρικ θα πρέπει ν α ν ομίζει ότι έκαν ες κάποιο σ τυγ ερό έγ κλ ημα γ ια ν α σ ε κλ είσ ει εδώ μέσ α. αλ λ ά είμαι σ ίγ ουρος ότι μόλ ις έρθει όλ α θα ξεκαθαρίσ ουν ». Ήταν ολ οφάν ερο ότι κάτι τον είχ ε κάν ει ν α αγ αν ακτήσ ει. Δ εν θα είν αι τόσ ο άσ χ ημα ν α . Άκου κει τη θέλ ει! Μωρέ.κοίταξε τριγ ύρω ν α δει τι πράγ ματα της είχ αν δώσ ει και βλ ασ τήμησ ε αισ χ ρά. Όμως δεν της προκαλ ούσ ε φόβο όπως ο άλ λ ος άν τρας. που την πήραν τα κλ άματα πάλ ι. κι αυτός κλ αιγ όταν ότι θέλ ει τη δουλ ειά.» Η Ροβίν α αν οιγ όκλ εισ ε τα μάτια και κατόπιν κούν ησ ε το κεφάλ ι αρν ητικά. Η αλ ήθεια ήταν ότι υπήρχ ε τόσ η καλ οσ ύν η σ τ’ αν οιχ τογ άλ αν α μάτια του. τη σ ιχ αίν εται και καλ ά κάν ει. και τι όμορφο.

Εγ ώ . «Είσ αι κι εσ ύ δεσ μοφύλ ακας. αλ λ ά και ν α μου το ’λ εγ αν δεν θα έδιν α σ ημασ ία. «Τζον Γκίφαρν τ με λ έν ε». «Όχ ι. δεν με άγ γ ιξε. Αλ λ ά μόλ ις με ξεσ ήκωσ αν από τη φωτιά μου. «Ποιος είσ αι.» Ποιος απ’ όλ ους. Ούτως ή άλ λ ως όμως ο κύριός σ ου έχ ει απαγ ορεύσ ει ν α με αγ γ ίζουν .» σ κέφτηκε ν α τον ρωτήσ ει. Η Ροβίν α δεν μπόρεσ ε ν α αν τισ ταθεί και χ αμογ έλ ασ ε μ’ αυτή την τόσ ο παράδοξη σ κέψ η.μείν εις μαζί μας. μόν ο και μόν ο γ ια ν α μου πουν ότι αν αλ αμβάν ω τη φύλ αξή σ ου. Δ εν πισ τεύω ν α σ ε πείραξε αυτός ο καριόλ ης. Δ εν σ ου είπαν ότι απαγ ορεύεται ν α μου μιλ άς. Βέβαια.» «Μόν ο όταν υπάρχ ει αν άγ κη.» «Όχ ι. παρά μόν ο όταν είν αι ν α με βοηθήσ ουν σ ε κάτι. αλ λ ά κατάλ αβε εγ καίρως ότι εν ν οούσ ε τον άλ λ ο δεσ μοφύλ ακα. αυτό εδώ είν αι ελ εειν ό μέρος γ ια μια κυρία. αλ λ ά κάλ λ ιο αργ ά παρά ποτέ. παραλ ίγ ο ν α ρωτήσ ει η Ροβίν α. δεν μου είπε καν έν ας τίποτα τέτοιο. Να γ ίν ει πιο χ αρούμεν ο έν α μπουν τρούμι. αλ λ ά εδώ θα έχ εις την ησ υχ ία σ ου και θα δω τι μπορώ ν α κάν ω γ ια ν α γ ίν ει λ ίγ ο πιο χ αρούμεν ο». όπως και ν α μου μιλ άν ε. πράγ μα που δεν σ υμβαίν ει σ υχ ν ά. Άργ ησ ε ν α έρθει η διαταγ ή.

αλ λ ά σ ίγ ουρα θα υπάρχ ουν μερικά φρούτα πάν ω σ τις αποθήκες». Χαχ άν ισ ε.κάν ω σ υν έχ εια του κεφαλ ιού μου κι έτσ ι θα κάν ω πάν τα. Της βρήκε τέσ σ ερα φρεσ κοκομμέν α μεγ άλ α μήλ α. Βρήκε επίσ ης μια παλ ιά. «Μη χ ολ οσ κάς. έν αν κουβά ν ερό με ρούχ α γ ια πλ ύσ ιμο και κρύο φρέσ κο ν ερό ν α πιει. . Έγ ιν ε πριν από πολ ύ καιρό και φταίει μόν ο το ξερό μου το κεφάλ ι. Της έφερε επίσ ης έν α δοχ είο ν υκτός. «Ποιος σ ε μασ τίγ ωσ ε. κι έτσ ι η Ροβίν α δεν θα αν αγ καζόταν ν α μέν ει μες σ τα μαύρα σ κοτάδια τελ ικά. που τη χ όρτασ αν και με το παραπάν ω. Δ εν βρήκε όμως μόν ο αυτά. Έφερε ακόμα έν αν σ τεν ό ξύλ ιν ο σ κελ ετό κι έν α αφράτο σ τρώμα με μια σ τοίβα ζεσ τά κλ ιν οσ κεπάσ ματα. τόσ ο περασ μέν η που είν αι η ώρα. Στην επόμεν η διαδρομή τής έφερε έν α καφάσ ι γ ια ν α βάλ ει τα κεριά κι έν α κουτί γ εμάτο από αυτά. ξεθωριασ μέν η κουρελ ού που έπιασ ε σ χ εδόν όλ ο το πάτωμα. Για ν α δούμε τώρα τι θα καταφέρω ν α βρω γ ια ν α σ ου φέρω.» «Μπα». Ήταν απίσ τευτη η οργ ή που την πλ ημμύρισ ε γ ια λ ογ αριασ μό του. μόλ ο που μερικές βουρδουλ ιές σ την πλ άτη μου προσ πάθησ αν ν α μου αλ λ άξουν γ ν ώμη». Η κουζίν α θα είν αι κλ ειδαμπαρωμέν η.

Της χ άρισ ε βελ όν α και κλ ωσ τή γ ια ν α απασ χ ολ εί τα χ έρια της και την παρέα του γ ια ν α απασ χ ολ εί το μυαλ ό της. Απλ ώς του άρεσ ε πολ ύ ν α μιλ άει κι εκείν ης της άρεσ ε πολ ύ ν α τον ακούει. Η Ροβίν α ήξερε ότι γ ια την παρουσ ία του Τζον Γκίφαρν τ έπρεπε ν α ευχ αρισ τεί τον σ ερ Ρόμπερτ. Όταν η Ροβίν α αν τιλ ήφθηκε τελ ικά ότι η ημερομην ία όπου περίμεν ε τα έμμην ά της . Της έφερν ε δύο λ ουκούλ λ εια γ εύματα τη μέρα. φαγ ητά αν τάξια γ ια τραπέζι άρχ ον τα. Κατάφερε ν α μετατρέψ ει το μπουν τρούμι της αν όχ ι σ ’ έν α ευχ άρισ το. Περν ούσ ε πολ λ ές ώρες μαζί της καθημεριν ά.Ο Τζον Γκίφαρν τ ήταν θεόσ ταλ το δώρο. αν και ο Γουόρικ ν τε Σαβίλ μάλ λ ον δεν θα του έσ την ε άγ αλ μα γ ι’ αυτό. Οι μέρες έγ ιν αν βδομάδα. Θα πρέπει ν α ’ξερε τι κουμάσ ι ήταν ο άλ λ ος δεσ μοφύλ ακας. αν της διν όταν ποτέ η ευκαιρία. τουλ άχ ισ τον σ ’ έν α πολ ύ άν ετο δωμάτιο. χ αζοκουβέν τες γ ια ν α κυλ άει η ώρα. Φρόν τιζε ν α την προμηθεύει σ υν έχ εια με φρέσ κο πόσ ιμο ν ερό και ν ερό γ ια μπάν ιο. ύσ τερα δύο βδομάδες και μετά τρεις. Τελ ικά ο Ρόμπερτ την είχ ε λ υπηθεί. όπως επίσ ης ότι τούτος εδώ είχ ε καλ ή κι ευγ εν ική καρδιά. κουτσ ομπολ εύον τας γ ια τούτο και γ ια εκείν ο. Όμως εκείν η θα τον ευχ αρισ τούσ ε.

Τι θα γ ιν όταν όταν ο Γουόρικ ν τε Σαβίλ θα γ υρν ούσ ε σ το Φούλ κχ ερσ τ. Το σ χ έδιο του Γκίλ μπερτ είχ ε πετύχ ει τελ ικά. κυριολ εκτικά έτρεχ αν ποτάμι. είχ αν κον τοσ ταθεί ν α δουν την τολ ύπη καπν ού όπως υψ ων όταν πάν ω από τις κορυφές των δέν τρων από τα ξύλ ιν α κτίρια και τα πατώματα που είχ αν λ αμπαδιάσ ει. Ο σ πόρος εκείν ου του καταραμέν ου αγ ροίκου είχ ε φυτευτεί μέσ α της με μόν ο τριών ν υχ τών προσ πάθειες. Όταν ταξίδευαν γ ια εδώ. . Μετά το υσ τερικό γ έλ ιο ήρθαν τα δάκρυα. κάθισ ε καταγ ής και ξέσ πασ ε σ ’ έν α υσ τερικό γ έλ ιο. Τι είχ ε κάν ει γ ια ν α της αξίζει τέτοιο κακό ριζικό. αυτός την ήθελ ε ν εκρή.ήρθε και πέρασ ε χ ωρίς αποτέλ εσ μα. Θα τον έν οιαζε άραγ ε έσ τω και λ ίγ ο τον ν τε Σαβίλ που εκείν η περίμεν ε παιδί. Όχ ι. Σίγ ουρα θα της έπαιρν ε ασ υζητητί τον Τζον Γκίφαρν τ και μαζί όλ ες τις αν έσ εις που της είχ ε προσ φέρει. αν άμεικτα τώρα με αυτολ ύπησ η. Δ εν είχ ε απομείν ει τίποτα που ν α μπορούσ ε ν α εξασ φαλ ίσ ει η ύπαρξη εν ός παιδιού· έν α παιδί που είχ ε σ υλ λ ηφθεί μόν ο και μόν ο γ ι’ αυτόν το σ κοπό ήταν άχ ρησ το πια. Μα το Κέρκμπορο είχ ε χ αθεί πια. Και τότε θα επέσ τρεφε ο άλ λ ος δεσ μοφύλ ακας ή κάποιος σ αν κι αυτόν .

. Εκείν ος δεν είχ ε θελ ήσ ει ποτέ το Κέρκμπορο.Ούτε πίσ τευε ότι θα πετύχ αιν ε τίποτα αν τον εκλ ιπαρούσ ε έσ τω γ ια τη ζωή του παιδιού. Δ εν την προβλ ημάτισ ε καν το γ εγ ον ός που θα γ εν ν ούσ ε σ το μπουν τρούμι. ήταν σ ίγ ουρη ότι θα κατάφερν ε ν α πείσ ει τον Τζον Γκίφαρν τ ν α του βρει έν α σ πιτικό. Η Ροβίν α δεν ήξερε ν α πει με σ ιγ ουριά πότε το παιδί έγ ιν ε η πρώτη της έγ ν οια. μπορεί πλ έον ν α μην εξυπηρετούσ ε τα σ χ έδια καν εν ός. Μπορεί ν α το είχ ε σ υλ λ άβει γ ια λ άθος λ όγ ους. τον κρατούσ αν μακριά γ ια καιρό. Επομέν ως δεν θα του καιγ όταν καρφάκι αν η Ροβίν α τού έλ εγ ε ότι το παιδί ήταν κλ ηρον όμος του Λάιον ς. Ήταν δικό της. Ήξερε ότι δεν θα την άφην αν ν α ζήσ ει τόσ ο πολ ύ – εκτός κι αν ο Φούλ κχ ερσ τ δεν είχ ε επισ τρέψ ει μέχ ρι τότε. Το είχ ε κατασ τρέψ ει. Μήπως ο πόλ εμος που είχ ε αν οίξει με τον Γκίλ μπερτ. Μα το παιδί αυτό ήταν και δικό της και ο απώτερος σ τόχ ος του ν α την ξεφορτωθεί θ’ αποτύγ χ αν ε αν εκείν η άφην ε πίσ ω της έν αν κλ ηρον όμο όλ ης της περιουσ ίας της. ο οποίος είχ ε ακόμα το σ τρατό του Λάιον ς. Αν μπορούσ ε μόν ο ν α γ εν ν ήσ ει το παιδί προτού καν μάθει ο Φούλ κχ ερσ τ την ύπαρξή του. αλ λ ά εκείν η δεν την έν οιαζε τίποτα απ’ όλ α αυτά.

τη μεθυσ τική δύν αμη ότι μπορούσ ε ν α εξουσ ιάζει εκείν ο το κορμί ασ χ έτως που εκείν ος αν τισ τεκόταν με μαν ία. Προτού όμως του μιλ ήσ ει γ ια πρώτη φορά.δεν την έν οιαζε καν το γ εγ ον ός ότι ο πατέρας του ήταν έν ας θεόρατος αγ ροίκος που σ ιχ αιν όταν κάθε της άγ γ ιγ μα. Δ εν τον έβρισ κε απωθητικό ούτε της φάν ηκε εν οχ λ ητική η καθαρή αν τρική μυρωδιά του. αλ λ ά έπειτα από τον αρχ ικό πόν ο δεν της ήταν δυσ άρεσ το ν α τον αγ γ ίζει ή ν α τον γ εύεται. Έκλ ειν ε τα μάτια και τον έβλ επε ακόμα ξαπλ ωμέν ο μπροσ τά της. Θυμόταν ακόμα πώς την έκαν ε ν α ν ιώθει. το κορμί του αλ ησ μόν ητο.τι φαιν όταν ήταν πάν ω από τις δυν άμεις της. Και ήταν υπέροχ ος σ αν τον κοίταζε – μ’ εξαίρεσ η τ’ ασ ημέν ια μάτια του που τη μισ ούσ αν τόσ ο παθιασ μέν α. μα απ’ ό. τα μάτια του ήταν υπέροχ α. Δ εν είχ ε απολ αύσ ει το σ μίξιμό τους. Ο πατέρας του… Μέσ α σ ’ εκείν ο το μπουν τρούμι είχ ε άφθον ο χ ρόν ο γ ια σ κέψ η και πολ ύ σ υχ ν ά το μυαλ ό της κατακλ υζόταν από αν αμν ήσ εις με τον αν τικατασ τάτη του Λάιον ς. τον ομόρφαιν αν απίσ τευτα παρά το . Δ εν της άρεσ ε διόλ ου αυτό. Δ εν ήταν ψ έμα όταν του είχ ε πει ότι χ αιρόταν που ήταν εκείν ος και όχ ι κάποιος άλ λ ος.

» Εκείν η έμειν ε σ τήλ η άλ ατος.φίμωτρο που παραμόρφων ε το σ τόμα του. Αλ λ ά τι εν ν οείς όταν λ ες ότι σ ε ρώτησ ε ο κύριός σ ου. Γιατί δεν μου το είπες. Και τότε… «Περιμέν εις παιδί. όπως είχ αν κάποιες γ υν αίκες. λ αίδη Ροβίν α.» «Μόλ ις τώρα το σ υν ειδητοποίησ α κι εγ ώ. Πότε. Δ εν είχ ε ακούσ ει τον Τζον ν α πλ ησ ιάζει παρά μόν ο όταν άν οιξε η πόρτα. . «Επέσ τρεψ ε. αλ λ ά ο κύριός μου ρώτησ ε αν σ ου ήρθαν τα… εμ… οι μέρες εκείν ες της γ υν αίκας. Η Ροβίν α έχ ασ ε το όποιο χ ρώμα είχ ε διατηρήσ ει σ ’ αυτό το αν ήλ ιαγ ο δωμάτιο. ούτε τα σ τήθη της είχ αν μεγ αλ ώσ ει. Δ εν είχ ε πρωιν ές ν αυτίες. τρίζον τας όπως πάν τα. και θα σ ε πάω αμέσ ως σ ’ εκείν ον ». και σ υν ειδητοποίησ α ότι δεν μου είχ ες ζητήσ ει κι άλ λ α… εμ… παν ιά. Όμως ο δεσ μοφύλ ακας δεν χ αμογ ελ ούσ ε ως σ υν ήθως και φαιν όταν ταραγ μέν ος. αλ λ ά πώς…» «Δ εν θα το είχ α καταλ άβει από τόσ ο ν ωρίς. και την έβγ αλ ε από το ρεμβασ μό της.» «Είν αι αλ ήθεια λ οιπόν .» «Μόλ ις τώρα».» «Ναι.» «Ναι. «Πώς το ξέρεις.

ως επί το πλ είσ τον υπηρέτες απασ χ ολ ημέν οι με τις δουλ ειές τους. Αλ λ ά ήθελ ε ν α παρακαλ έσ ει ν α μην το κάν ει.Κεφάλ αιο 1 5 Η Ροβίν α δεν ικέτευσ ε τον Τζον ν α μην την πάει σ τον κύριό του. Ήταν ηλ ιοφώτισ το χ άρη σ τα δύο παράθυρα που ήταν τοποθετημέν α σ ε βαθιές κόγ χ ες. απομεσ ήμερο. Την οδήγ ησ αν σ τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματα του λ όρδου. Αν δεν την πήγ αιν ε εκείν ος. και δεν υπήρχ ε πολ ύς κόσ μος. Ήταν ν ωρίς ακόμα. Μετά βίας πρόσ εξε τη Μεγ άλ η Αίθουσ α την ώρα που τη διέσ χ ιζε. μερικοί σ τρατιώτες και μερικοί ιππότες όχ ι και τόσ ο υψ ηλ ής κοιν ων ικής υπόσ τασ ης. Το μεγ άλ ο κρεβάτι είχ ε τέσ σ ερις κολ όν ες κι εξαίσ ιες κουρτίν ες και . θα ερχ όταν κάποιος άλ λ ος. έν α σ ε κάθε πλ ευρά του τζακιού. Η μόν η αν άμν ησ η που είχ ε από τον Φούλ κχ ερσ τ ήταν το τεράσ τιο σ ώμα του και η γ εμάτη σ κλ ηρότητα χ αρακιά που είχ ε γ ια σ τόμα – και η ψ υχ ρή σ αν πάγ ος φων ή του όταν διέταξε ν α τη ρίξουν σ το μπουν τρούμι του. έν α μεγ άλ ο δωμάτιο πέρα από την αίθουσ α. Θα ήταν μάταιο.

παρά μόν ο όταν εκείν ος έκαν ε το γ ύρο και την πλ ησ ίασ ε. ώσ τε το χ ειμών α ν α ζεσ ταίν εται κι άλ λ ο από τη μεγ άλ η πυροσ τιά που υπήρχ ε σ την αίθουσ α. αν όχ ι ο εξαίσ ιος μαύρος χ ιτών ας και η εφαρμοσ τή περισ κελ ίδα του – και το σ τόμα. εκείν η η λ επτή. με αποτέλ εσ μα ν α μην προσ έξει τον άν τρα που σ τεκόταν σ την άλ λ η πλ ευρά του. αλ λ ά η Ροβίν α ήταν τόσ ο σ υγ κλ ον ισ μέν η από το θέαμα των αλ υσ ίδων που σ χ ημάτιζαν έν α σ ωρό καταμεσ ής του κρεβατιού. ν αι.ακουμπούσ ε σ τον πέτριν ο τοίχ ο που απομόν ων ε την αίθουσ α. ασ ημέν ια. σ μιλ εμέν η από τη σ κλ ηρότητα χ αρακιά. Αυτό που τον πρόδωσ ε ήταν το χ αρακτηρισ τικό ύψ ος του. ν α πετούν φωτιές από το παθιασ μέν ο μίσ ος. είχ αν μια χ ρυσ αφέν ια λ άμψ η– και κατόπιν τα μάτια. Χρειάσ τηκε ν α περάσ ει άλ λ ο έν α δευτερόλ επτο ώσ που ν α προσ έξει η Ροβίν α τα σ κουρόξαν θα μαλ λ ιά –δεν ήταν ακριβώς κασ ταν ά. θερμαίν ον τας τις πέτρες του τοίχ ου πίσ ω του. Υ πήρχ αν κι άλ λ α αξιοπρόσ εκτα πράγ ματα. Τα δικά της μάτια άν οιξαν διάπλ ατα και η μόν η λ έξη που κατάφεραν ν α σ χ ηματίσ ουν άηχ α τα χ είλ η της ήταν «Εσ ύ» και ύσ τερα την τύλ ιξε το .

Θα αισ θαν όταν το σ ίδερο όταν σ υν ερχ όταν . Ο Γουόρικ δεν τράβηξε τα μάτια του από την αν οιχ τόξαν θη κοπέλ α. «Ώσ τε την είχ ες σ τα όπα όπα.λ υτρωτικό σ κοτάδι. Τη μετέφερε σ το κρεβάτι και την ξάπλ ωσ ε. «Δ εν μπορώ ν α φαν τασ τώ τι το προκάλ εσ ε αυτό. «Την τάιζα καλ ά». Εκείν ος χ αμογ έλ ασ ε. Ο Γουόρικ όρμησ ε μπροσ τά μ’ έν α σ άλ το και την άρπαξε σ χ εδόν βίαια από τα χ έρια του μεγ αλ ύτερου άν τρα. όταν έσ τειλ ε διαταγ ή ν α τη φυλ άει αποκλ εισ τικά και μόν ο ο Τζον Γκίφαρν τ. Ο Γουόρικ είχ ε γ ίν ει έξαλ λ ος με τον εαυτό του. είπε αν ήσ υχ α ο Τζον πίσ ω του. «Να τα μας τώρα». Αυτό το απαλ ό δέρμα δεν έχ ει ουλ ές από δαγ κώματα αρουραίων .» Η απάν τησ η του Τζον ήταν έν α ηχ ηρό ρουθούν ισ μα. Ήταν γ ν ωσ τός ο Τζον γ ια την τρυφερή του την καρδιά και την καλ οσ ύν η που έδειχ ν ε σ ε όλ α τα πλ άσ ματα. ε. Το μικροσ κοπικό χ έρι της έπεσ ε πάν ω σ την αλ υσ ίδα που ήταν δίπλ α της. άρχ ον τά μου». Ωσ τόσ ο δεν έσ τειλ ε . Ο Γουόρικ ήξερε τον άν θρωπό του. γ ρύλ ισ ε ο Τζον και την έπιασ ε προτού σ ωριασ τεί σ το πάτωμα.

Δ εν ήταν υποχ ρεωμέν ος ν α δώσ ει λ ογ αριασ μό σ ε καν έν αν . σ υν ειδητοποιών τας ότι έλ εγ ε περισ σ ότερα απ’ ό. Δ εν είν αι παρά μια άπλ ησ τη κοπέλ α που θα έκαν ε οτιδήποτε. Δ εν ήθελ ε ν α βασ αν ίζεται εκείν η ωσ ότου πάει ο ίδιος εκεί και την κάν ει ν α υποφέρει. Τζον . ήταν . όμως. Σύμφων α με τον Τζον . τουλ άχ ισ τον όχ ι μέχ ρι ν α αν ακαλ ύψ ει αν ήταν αποτελ εσ ματική η κλ οπή που του είχ ε κάν ει. γ ιατί το χ ρειαζόταν όπως ήταν γ ι’ αυτό που σ χ εδίαζε ν α κάν ει. λ επτεπίλ επτο κορμί της ν α σ κελ ετωθεί από την ασ ιτία. Έχ ει σ κλ ηρή καρδιά γ εμάτη πείσ μα κι αποφασ ισ τικότητα αν τάξια εν ός άν τρα.τι ήταν απαραίτητο. Είν αι…» Σταμάτησ ε απότομα. προκειμέν ου ν α πετύχ ει το σ κοπό της. Πάν ω απ’ όλ α. άρχ ον τά μου. Ούτε ήθελ ε το μικρό. «Όχ ι δα!» «Άφησ ες τούτο τ’ όμορφο πρόσ ωπο ν α σ ε ξεγ ελ άσ ει. «Είν αι τόσ ο γ λ υκιά κι ευγ εν ική λ αίδη. . δεν ήθελ ε ν α την αγ γ ίζει άλ λ ος άν τρας.άλ λ ον άν τρα γ ια ν α την αν ακαλ έσ ει.» «Το έγ κλ ημά της είχ ε σ τόχ ο εμέν α προσ ωπικά και ήταν τόσ ο σ οβαρό που δεν λ έγ εται». Τι έγ κλ ημα έχ ει κάν ει γ ια ν α της αξίζει το μπουν τρούμι. όσ ο απάν θρωπο κι αν ήταν αυτό.

ας φρόν τιζε ο Τζον ν α μην ξεπεράσ ει τα όρια αυτή τη φορά. κι αυτό έκαν ε διπλ ό το έγ κλ ημά της . Τώρα ήξερε. Για το δικό του καλ ό. Εκείν ος θα πρέπει ν α το διαισ θάν θηκε γ ιατί έφυγ ε αθόρυβα από το δωμάτιο δίχ ως ν α βγ άλ ει μιλ ιά. γ ι’ αυτό ν α μην την αποκαλ είς λ αίδη πια. Ο Γουόρικ διαισ θάν θηκε την αν άγ κη του Τζον ν α διαφων ήσ ει. αν βρισ κόταν εκεί. Ωσ τόσ ο. κι ας μην είχ ε υπάρξει καθόλ ου υπομον ετικός μέχ ρι τώρα. Και δεν χ ρειάζεται ν α ασ χ ολ ηθείς άλ λ ο μαζί της. Ο Γουόρικ σ υν έχ ιζε ν α έχ ει τα μάτια του καρφωμέν α σ την αιχ μάλ ωτή του και δεν εν οχ λ ήθηκε διόλ ου που η λ ιποθυμία της του σ τέρησ ε την εκδίκησ ή του.«Της αφαίρεσ α τον τίτλ ο που κέρδισ ε από το γ άμο της με τον Γκον τγ ουάιν Λάιον ς. είχ ε φρον τίσ ει επίτηδες ν α μείν ει μακριά γ ν ωρίζον τας πολ ύ καλ ά ότι. Δ εν θα γ υρίσ ει σ το μπουν τρούμι – προς το παρόν ». Έπρεπε πρώτα ν α μάθει αν η κοπέλ α είχ ε πετύχ ει τον άπλ ησ το και δόλ ιο σ κοπό της. Μόν ο που κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετούσ ε τα σ χ έδιά του. δεν θ’ άν τεχ ε ν α μην αρχ ίσ ει την εκδίκησ η που είχ ε σ χ εδιάσ ει. Θα έδειχ ν ε υπομον ή τώρα που επιτέλ ους είχ ε έρθει η πολ υπόθητη ώρα. κι ας μη γ ύρισ ε ν α κοιτάξει πίσ ω του.

είχ ε δει τον τρόμο που της έφερε λ ιγ οθυμιά. Το γ εγ ον ός ότι ποτέ σ το παρελ θόν δεν είχ ε γ υρέψ ει εκδίκησ η από γ υν αίκα δεν είχ ε καμία σ ημασ ία. Δ εν είχ ε καν έν α δικαίωμα! Το ήξερε από την πρώτη σ τιγ μή που εκείν η τον αν αγ ν ώρισ ε. Δ εν ήταν βέβαιος αν εκείν η τον είχ ε αν αγ ν ωρίσ ει με τη δαν εική παν οπλ ία του Ρόμπερτ σ το περιτείχ ισ μα του Κέρκμπορο. Τώρα ήξερε πως όχ ι. Όταν είχ ε επισ τρέψ ει έν ας από τους . Και ίσ ως μέχ ρι τώρα ν α είχ ε μάθει τι είδους άν τρας ήταν . η εγ κυμοσ ύν η της κατέσ τρεψ ε τα πάν τα κι έκαν ε την εκδικητική μαν ία του ν α επαν έλ θει ακόμα πιο μαν ιασ μέν η. ν α είχ ε ακούσ ει τη φήμη που τον ακολ ουθούσ ε ότι αφάν ιζε από προσ ώπου γ ης οποιον δήποτε έκαν ε την αποκοτιά ν α βάλ ει χ έρι σ ε ό.τι ήταν δικό του. Χρειαζόταν μόν ο ν α αποφασ ίσ ει ποια θα ήταν τα κατάλ λ ηλ α αν τίποιν α γ ια έν α άτομο του δικού της φύλ ου. Είχ ε μέσ α της το παιδί του. Τον αν αγ ν ώρισ ε αυτή τη σ τιγ μή όμως. Κι αυτός τον είχ ε απολ αύσ ει σ το έπακρο αυτό τον τρόμο.απέν αν τί του. και είχ ε άφθον ο χ ρόν ο ν α το σ κεφτεί εν όσ ω έψ αχ ν ε την Ιζαμπέλ α. Αν είχ ε σ κεφτεί κάποια σ τιγ μή ν α της δείξει έσ τω και λ ίγ ο έλ εος. Αλ λ ά η προσ πάθεια ν α τη βρει απέβη άκαρπη.

Τελ ικά είχ ε εν αποθέσ ει τις έρευν ες της αν αζήτησ ης σ τον πατέρα της. θυμήθηκε την καυτή αίσ θησ ή τους πάν ω σ το δέρμα του όταν εκείν η είχ ε αν αγ κασ τεί ν α προσ παθήσ ει πιο πολ ύ γ ια ν α κάν ει το κορμί του ν α αν ταποκριθεί. Όμως η αν αζήτησ η ήταν εκν ευρισ τική. θέλ ον τας ν α τη δει ν α αν οίγ ει τα μεγ άλ α ζαφειρέν ια μάτια της. έν ιωσ ε ευγ ν ώμων που του διν όταν έν ας λ όγ ος ν α καθυσ τερήσ ει τη δική του άφιξη εκεί. Κι εκείν ος θυμήθηκε πόσ ο σ αρκώδη ήταν . η μία κάτω . Κι αυτό που τον είχ ε εν οχ λ ήσ ει επίσ ης ήταν το γ εγ ον ός ότι όλ ον αυτό τον καιρό δεν σ κεφτόταν τίποτ’ άλ λ ο παρά τούτη εδώ την κοπέλ α. εν ώ θα έπρεπε ν α αγ ων ιά μον αχ ά γ ια τη χ αμέν η μν ησ τή του.απεσ ταλ μέν ους του γ ια ν α του πει ότι η μελ λ ον τική σ ύζυγ ός του δεν είχ ε φτάσ ει σ το Φούλ κχ ερσ τ. Οι αν οιχ τόξαν θες μπούκλ ες της ήταν τώρα δύο χ ον τρές πλ εξούδες. Τα χ είλ η της μισ άν οιξαν . Η Ροβίν α αν ασ τέν αξε. ο οποίος ασ φαλ ώς ήταν πολ ύ πιο αν ήσ υχ ος από τον ίδιο γ ια την εξαφάν ισ η της κόρης του. και ο Γουόρικ κράτησ ε την αν άσ α του περιμέν ον τας. Για τον απλ ούσ τατο λ όγ ο ότι υπήρχ αν πάρα πολ λ οί διαφορετικοί δρόμοι που οδηγ ούσ αν σ το Φούλ κχ ερσ τ και εκείν η θα μπορούσ ε ν α είχ ε πάρει οποιον δήποτε.

από το κορμί της. παρακολ ουθούσ ε το σ υν οφρύωμά της. «Από το Κέρκμπορο». της εξήγ ησ ε εκείν ος. όπως βασ αν ισ τικά είχ ε ν ιώσ ει και ο ίδιος όλ α όσ α του είχ ε κάν ει εκείν η. Ο Γουόρικ παρακολ ουθούσ ε τα δάχ τυλ α του χ εριού της. Τα μάτια της άν οιξαν απότομα. «Εν θύμιο». Όχ ι ακόμα όμως. Όχ ι ακόμα. Τώρα γ υμν ών ον ταν μπροσ τά του μόν ο γ ια ν α βάλ ουν φωτιά σ τις αισ θήσ εις του. απαγ ορευμέν α όμως ν α τα αγ γ ίξει ή ν α τα γ ευτεί. Τώρα μπορούσ ε ν α τ’ αγ γ ίξει και μετά βίας σ υγ κρατήθηκε ν α μην της σ κίσ ει το φόρεμα. ν α ψ ηλ αφούν τους κρύους σ ιδερέν ιους κρίκους. εκτός από το χ έρι της. Τα θυμόταν αυτά τα σ τήθη. Η Ροβίν α τεν τώθηκε. . έν ας απαλ ός ήχ ος βγ ήκε από το λ αιμό της και κατόπιν όλ ο το κορμί της έμειν ε ακίν ητο. το οποίο μαρτυρούσ ε την απορία της τι ν α ήταν αυτό που άγ γ ιζε. πελ ώρια μάτια που δέσ ποζαν σ το μικρό οβάλ πρόσ ωπό της. η άλ λ η απλ ωμέν η φιδίσ ια σ τα σ τήθη της. το οποίο τώρα ακουμπούσ ε πάν ω σ τις αλ υσ ίδες. πλ ούσ ια και προκλ ητικά. Ήθελ ε εκείν η ν α έχ ει πλ ήρη σ υν αίσ θησ η όλ ων όσ ων θα της έκαν ε. ν α σ υν τελ έσ ουν σ την ήττα του.

Αδύν ατον ν α το σ υγ κρατήσ ει. γ ι’ αυτό είχ ε περάσ ει τόσ ες βδομάδες σ το μπουν τρούμι. Ο φόβος της ήταν ολ οφάν ερος. αλ λ ά όχ ι από απλ ή ασ ιτία όπως πίσ τευε. δεν ήξερε καν ότι είχ ε πιάσ ει αιχ μάλ ωτο τον χ ειρότερο εχ θρό του. Δ εν ήταν κάποιος δούλ ος που έν ιωθε δέος απέν αν τί της. Και πιθαν ότατα ούτε ο Φούλ κχ ερσ τ ήξερε ποια ήταν ή ότι εκείν ος που τον είχ ε πιάσ ει αιχ μάλ ωτο ήταν ο δικός του χ ειρότερος εχ θρός. Θυμήθηκε το απύθμεν ο μίσ ος αυτού του άν τρα και ήξερε ότι πιθαν ότατα θα τη βασ άν ιζε μέχ ρι θαν άτου. Ο Γουόρικ θα γ ιν όταν έξαλ λ ος αν λ ιποθυμούσ ε πάλ ι.Άλ λ ος έν ας ήχ ος βγ ήκε από μέσ α της. Σύν τομα θα έχ αν ε τα λ ογ ικά της. Τώρα ήξερε γ ιατί αν τισ τεκόταν τόσ ο βίαια όταν εκείν η τον βίαζε. Χρισ τέ μου. Η Ροβίν α ευχ ήθηκε ν α μπορούσ ε ν α το κάν ει. αγ γ ίζον τας τον απόλ υτο τρόμο. ο παν ηλ ίθιος. αν δεν τα είχ ε χ άσ ει ήδη. Και ο Γκίλ μπερτ ο ηλ ίθιος. έν ας άν τρας τον οποίο καν έν ας δεν θα τολ μούσ ε ν α μεταχ ειρισ τεί έτσ ι όπως είχ αν εκείν οι. υπερβολ ικά μεγ άλ ος. Κι εκείν ος . αλ λ ά έν ας ισ χ υρός πολ έμαρχ ος. Δ εν είχ ε καμία σ χ έσ η με την περιουσ ία της. Θα πέθαιν ε. σ αν ν α πν ιγ όταν . Μια έκρηξη γ έλ ιου γ αργ άλ ησ ε το λ αιμό της.

σ τεκόταν απλ ώς δίπλ α σ το κρεβάτι. αυτά τα τρομακτικά μάτια – ήταν έν ας ζων ταν ός εφιάλ της. παρόλ ο που δεν ήταν σ γ ουρά. Βλ έπον τάς τον από πίσ ω. Της είχ ε φαν εί όμορφος. δεν έμοιαζε με τέρας αλ λ ά με φυσ ιολ ογ ικό άν θρωπο. ο προσ ωπικός της εφιάλ της. θα σ ε δείρω». Αυτό υποτίθεται ότι της το είπε γ ια ν α την καθησ υχ άσ ει. Το έν σ τικτο της επιβίωσ ης την έκαν ε ν α παρακολ ουθεί άγ ρυπν α τις κιν ήσ εις του. Εκείν ος βλ ασ τήμησ ε άσ χ ημα και πίεσ ε σ ταθερά το χ έρι του σ το λ αιμό της. γ ρύλ ισ ε εκείν ος. Τα μάτια της άν οιξαν ακόμα περισ σ ότερο. Ωσ τόσ ο την άφησ ε κι απομακρύν θηκε από το κρεβάτι. Αυτό το σ τόμα. αλ λ ά εκείν ος πήγ ε απλ ώς σ το σ βησ τό τζάκι και σ τάθηκε εκεί με το βλ έμμα καρφωμέν ο σ τις σ τάχ τες. Τα σ κουρόχ ρυσ α μαλ λ ιά του. κατσ άρων αν κον τά σ το λ αιμό του. Αυταπάτη. Και φαίν ον ταν απαλ ά. έν ας άν τρας που κάθε χ αρακτηρισ τικό του προσ ώπου του ήταν ο ορισ μός της σ κλ ηρότητας. Η Ροβίν α άρχ ισ ε ν α τρέμει από φόβο. κοιτών τας τη βλ οσ υρά. «Αν λ ιποθυμήσ εις πάλ ι. παρότι εκείν η δεν τόλ μησ ε ποτέ ν α .

που ο χ ιτών ας του είχ ε τσ ιτωθεί σ τις φαρδιές πλ άτες και σ τους ώμους του. Τα λ επτά κυλ ούσ αν το έν α πίσ ω από το άλ λ ο.πλ ησ ιάσ ει τόσ ο πολ ύ το χ έρι της σ το πρόσ ωπό του γ ια ν α τ’ αγ γ ίξει.» Να ηρεμήσ ει. δεν έχ ω σ κοπό ν α σ ε σ κοτώσ ω». αλ λ ά σ υν ειδητοποίησ ε ότι εκείν ος δεν μπορούσ ε ν α τη δει. Θα έβρισ κε άραγ ε ποτέ ξαν ά ηρεμία. Ο αιχ μάλ ωτος είχ ε γ ίν ει τώρα ο αιχ μαλ ωτισ τής. Το κορμί του εξακολ ουθούσ ε ν α μαγ ν ητίζει το βλ έμμα της. Δ εν θ’ άρχ ιζαν ακόμα τα βασ αν ισ τήριά της. Το ήξερε πως θα ήταν ψ ηλ ός. κοπελ ιά. σ ίγ ουρα όχ ι σ τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματά του. Κι έν ιωθε μέσ α του τόσ η έν τασ η αυτή τη σ τιγ μή. αλ λ ά όχ ι τόσ ο. γ ιατί όταν της μίλ ησ ε δεν γ υρίσ ει καν ν α την κοιτάξει. Η Ροβίν α δεν είχ ε σ υν ειδητοποιήσ ει ότι έν ιωθε . Μάλ λ ον την είχ ε φέρει εδώ μον αχ ά γ ια ν α την τρομοκρατήσ ει – και ν α θριαμβολ ογ ήσ ει. Η Ροβίν α έπαψ ε ν α τρέμει και πήρε μερικές βαθιές αν άσ ες. μα εκείν ος δεν έλ εγ ε ν α γ υρίσ ει προς το μέρος της. «Ηρέμησ ες. «Παρόλ ο που έχ ω κάθε δικαίωμα. Παρ’ όλ α αυτά κατέν ευσ ε. «Ναι».

Θα μπορούσ ε ν α… Αλ λ ά εκείν ος δεν είχ ε ολ οκλ ηρώσ ει ακόμα τα λ όγ ια του. Ξέρουμε και οι δύο ότι είχ ε. Όπως μου φέρθηκες. έτσ ι θα σ ου το πάρω κι εγ ώ όταν γ εν ν ηθεί». Έχ εις πάρει προσ ωριν ή αν ασ τολ ή μόν ο και μόν ο επειδή ήθελ α πρώτα ν α αν ακαλ ύψ ω το βαθμό της εν οχ ής σ ου. Αλ λ ά η δική μου τιμωρία θα είν αι σ ε είδος – θα σ ε πλ ηρώσ ω με το ίδιο ν όμισ μα». Όπως λ οιπόν εσ ύ πήρες το παιδί από τη σ άρκα μου.την ίδια έν τασ η μ’ εκείν ον παρά μόν ο όταν αισ θάν θηκε το κορμί της ν α βουλ ιάζει σ το σ τρώμα από αν ακούφισ η. αν τιγ ύρισ ε ήρεμα εκείν η. Μην έχ εις καμία αμφιβολ ία. «Όχ ι». θα σ ου φερθώ. Δ εδομέν ων των σ υν θηκών . Θα μπορούσ ε ν α την είχ ε αφήσ ει ν α βασ αν ίζεται από αγ ων ία και τρόμο. «Θα τιμωρηθείς. ποτέ της δεν θα πίσ τευε ότι θα ήταν τόσ ο τυχ ερή ούτε κι εκείν ος τόσ ο σ πλ αχ ν ικός ώσ τε ν α της το πει. Τότε σ τράφηκε ν α δει την αν τίδρασ ή της. αν είχ ε αποτέλ εσ μα η κλ οπή που έκαν ες. αλ λ ά το μόν ο που είδε σ το πρόσ ωπό της ήταν σ ύγ χ υσ η. «Όπως εσ ύ και ο αδελ φός σ ου είχ ατε σ κοπό ν α μου αφαιρέσ ετε τη ζωή αν δεν είχ α δραπετεύσ ει. έτσ ι τώρα και η δική σ ου ζωή μού αν ήκει και δεν θεωρώ ότι έχ ει και τόσ ο μεγ άλ η αξία. . κι έτσ ι της εξήγ ησ ε.

«Εγ ώ το έχ ω μέσ α μου. Δ εν μπορούσ ε όμως ν α τον αφήσ ει ν α σ υμπεριλ άβει και το παιδί σ την εκδίκησ ή του. Μήπως δεν έχ εις ήδη αρκετά. Τώρα δεν μιλ ούσ ε οργ ισ μέν α. Η οργ ή του ήταν τόσ ο θηριώδης. όχ ι. προσ ευχ όμεν η ν α καταφέρει ν α τον λ ογ ικεύσ ει. «Εσ ύ γ ιατί το θέλ εις. λ ίγ ο ήθελ ε ν α ορμήσ ει καταπάν ω της και ν α τη σ πάσ ει σ τα δύο σ αν κούκλ α. «Η κατοχ ή αν ήκει κατά εν ν έα δέκατα…» «Δ εν μιλ άμε γ ια περιουσ ίες εδώ! Τη σ άρκα από τη σ άρκα μου έκλ εψ ες!» Χρισ τέ μου. που είχ ε ασ πρίσ ει ολ όκλ ηρος. «Δ εν θα είν αι παρά έν α μπάσ ταρδο γ ια σ έν α. εγ ώ θα το γ εν ν ήσ ω και το θέλ ω μόν ο και μόν ο επειδή θα είν αι δικό μου.» . Γι’ αυτό το παιδί δεν θα είσ αι παρά μόν ο το δοχ είο που θα το κουβαλ άει μέχ ρι ν α γ εν ν ηθεί». «Ποτέ δεν θα είν αι δικό σ ου αυτό το παιδί.» κραύγ ασ ε εκείν η. ο τόν ος της φων ής του είχ ε γ ίν ει πολ ύ ψ υχ ρός.«Όχ ι.!» εξερράγ η εκείν ος μην πισ τεύον τας σ τ’ αυτιά του. πώς είχ ε τολ μήσ ει ν α τον αψ ηφήσ ει. Η Ροβίν α σ υν έχ ισ ε ν α του μιλ άει ήρεμα. γ ια καν έν αν άλ λ ο λ όγ ο». διακιν δυν εύον τας ν α τον βγ άλ ει εκτός εαυτού.

Μακάρι ν α μπορούσ ε ν α . Μπορεί ν α γ ν ώριζε το κορμί αυτού του άν τρα. Και μη μου φέρν εις άλ λ ες αν τιρρήσ εις. κοπελ ιά. δεδομέν ου ότι την απεχ θαν όταν . γ ιατί θα το μεταν ιώσ εις και μάλ ισ τα αυτή τη σ τιγ μή». και τώρα είχ ε εξασ φαλ ίσ ει αρκετό χ ρόν ο. που δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α το αφήσ ει σ την τύχ η του. Αλ λ ά ο καιρός που θα περν ούσ ε θα έδειχ ν ε τι θα γ ιν όταν . Ωσ τόσ ο. Τουλ άχ ισ τον αυτό της το είχ ε επιτρέψ ει. Αυτή την απειλ ή δεν μπορούσ ε ν α την πάρει αψ ήφισ τα η Ροβίν α. Μακάρι ν α μην μπορούσ ε ν α το δει από τη δική του προοπτική. της είχ ε επιτρέψ ει ν α ζήσ ει. Και είχ ε κάθε δικαίωμα φυσ ικά. Τον είχ ε εξωθήσ ει σ τα άκρα.τι είν αι δικό μου μου αν ήκει – όπως ακριβώς κι εσ ύ αν ήκεις σ ’ εμέν α τώρα και θα υπακούς σ τις επιθυμίες μου.«Ό. τον είχ ε προκαλ έσ ει πολ ύ περισ σ ότερο απ’ ό. Θα περίμεν ε όμως ώσ που ν α είχ ε περισ σ ότερες ελ πίδες ν α ν ικήσ ει. Δ εν το περίμεν ε καν ότι εκείν ος θα την είχ ε ξαπλ ώσ ει εκεί. ήταν βέβαιο ότι θα έθιγ ε ξαν ά αυτό το θέμα επειδή ήταν τόσ ο σ ημαν τικό γ ια εκείν η. όμως τον ίδιο δεν τον ήξερε καθόλ ου.τι ήταν σ υν ετό σ ’ αυτό το σ ημείο. Η Ροβίν α σ ηκώθηκε από το κρεβάτι του και σ τάθηκε δίπλ α. αλ λ ά το έκαν ε.

Έν ιωσ ε το κορμί της ν α σ φίγ γ εται πάλ ι όταν τον είδε ν α την κοιτάει παγ ερά. Δ εν ήταν ο Γκίλ μπερτ σ ου αυτός που ήρθε και μ’ αν άγ κασ ε ν α…» Ήταν τόσ ο οργ ισ μέν ος που δεν κατάφερε ν α αποτελ ειώσ ει τη φράσ η του. Ποτέ ξαν ά μη διαν οηθείς ν α με διακόψ εις. όχ ι εγ ώ». Η Ροβίν α έν ιωσ ε τον . Και γ ια ν α είν αι δίκαιη. «Εξακολ ουθείς ν α δείχ ν εις μον αχ ά βλ ακεία και τίποτ’ άλ λ ο. όχ ι δικό μου. ούτε αυτό το παιδί τής άξιζε.το δει κι εκείν ος από τη δική της σ κοπιά. αλ λ ά δεν θα το έκαν ε. κοπελ ιά. Και ποτέ ξαν ά μη διαν οηθείς ν α δικαιολ ογ ηθείς γ ια ό. Γεγ ον ός παρέμεν ε ότι το είχ ε κάν ει. Και η αλ ήθεια ήταν ότι της άξιζε όποια τιμωρία κι αν ήθελ ε ν α της επιβάλ ει. Δ εν είχ ε την παραμικρή σ ημασ ία γ ια εκείν ον το γ εγ ον ός ότι λ υπόταν γ ι’ αυτα που του είχ ε κάν ει. κι ας ήταν παρά τη θέλ ησ ή της. όχ ι αφού εκείν ος θεωρούσ ε ότι του το είχ ε κλ έψ ει.τι έκαν ες. αλ λ ά τελ ικά της είπε με ολ οφάν ερη περιφρόν ησ η: «Κακώς με εκπλ ήσ σ ει η έλ λ ειψ η ευφυΐας σ ου. όπως ο ίδιος είχ ε πει. αν αν αλ ογ ισ τώ το σ χ έδιο που μηχ αν εύτηκες γ ια ν α κρατήσ εις το Κέρκμπ…» «Το σ χ έδιο ήταν του Γκίλ μπερτ. Εκείν ος το ήθελ ε. μόν ο που… σ το θέμα του παιδιού δεν γ ιν όταν ν α είν αι δίκαιη.

μα δεν ήξερε τι άλ λ ο ν α πει. κι αυτό σ ’ το υπογ ράφω. Θα λ υπηθείς πολ ύ περισ σ ότερο. γ ν ωρίζον τας ότι δεν ήταν αρκετό. κοπελ ιά. Μπορείς όμως ν α αρχ ίσ εις τα καλ οπιάσ ματα μπας και με ηρεμήσ εις. «Λυπάσ αι. Βγ άλ ’ τα!» . «Λυπάμαι!» ξεφούρν ισ ε. Τρόμαξα ν α σ ’ αν αγ ν ωρίσ ω με τα ρούχ α.παν ικό ν α φουν τών ει πάλ ι μέσ α της όταν τον είδε ν α αλ λ άζει χ ρώμα.

Ο Φούλ κχ ερσ τ είχ ε πει ότι θα την πλ ήρων ε με το ίδιο ν όμισ μα. αλ λ ά με δυο δρασ κελ ιές εκείν ος βρέθηκε πίσ ω της. όπως δεν το απολ άμβαν ε και τότε που ήταν αν αγ κασ μέν η ν α το κάν ει. η εκδίκησ η ήταν σ ημαν τικότερη γ ια εκείν ον . ψ ιθύρισ ε απελ πισ μέν α. Ήδη είχ ε αν τιλ ηφθεί αυτή την πλ ευρά του χ αρακτήρα του. Μα φυσ ικά. όπως με τη βία τον είχ ε πάρει κι εκείν η. θα το κάν ω εγ ώ». Τα μάτια της έκλ εισ αν από τρόμο. αφού τη μισ ούσ ε τόσ ο και πραγ ματικά δεν άν τεχ ε ν α την αγ γ ίζει. Αλ λ ά ν α τη βάλ ει ν α γ δυθεί γ ια χ άρη του… «Αν χ ρειάζεται ν α σ ε βοηθήσ ω…» Κι άλ λ η απειλ ή γ ια έν ας Θεός ήξερε τι πράγ μα. αλ λ ά αυτό που ήξερε η Ροβίν α ήταν πως δεν ήθελ ε καθόλ ου ν α το αν ακαλ ύψ ει. Κι εκείν η δεν θα το απολ άμβαν ε. Γιατί όμως εκείν ος ν α διαλ έξει αυτό τον τρόπο γ ια ν α την τιμωρήσ ει. «Όχ ι. Ήξερε ότι αυτό σ ήμαιν ε πως θα την έπαιρν ε με τη βία.Κεφάλ αιο 1 6 Η Ροβίν α έν ιωσ ε την αν άσ α της ν α κόβεται. Γύρισ ε από την άλ λ η πλ ευρά γ ια ν α λ ύσ ει την κεν τητή ζών η της. την άρπαξε με δύν αμη από τον ώμο πον ών τας την και τη γ ύρισ ε προς το μέρος .

αυτό που δεν θα μπορώ ν α κάν ω εγ ώ θα φέρω άλ λ ον ν α το κάν ει – ή μάλ λ ον όχ ι. Αν δεν μπορέσ ω ν α σ ου κάν ω ό. Η Ροβίν α τον κοίταξε κατάματα.του. κοπελ ιά. κι ευχ ήθηκε ν α ήξερε αν το εν ν οούσ ε σ τ’ αλ ήθεια ή αν ήταν απλ ώς μια κούφια απειλ ή.τι θέλ ω επειδή θα μου είν αι αδιάφορο αυτό που μου προσ φέρεις. Ο Γουόρικ όμως φρόν τισ ε ν α της λ ύσ ει αμέσ ως την απορία. Όποιο κι αν ήταν το λ άθος της. είχ ε κάν ει πάλ ι την οργ ή του ν α θεριέψ ει. Όποιος σ ε δασ κάλ εψ ε. Ή μήπως θα ήταν . Όμως ήθελ ε ν α την πλ ηρώσ ει με το ίδιο ν όμισ μα και δεν θα ήταν το ίδιο αν την έβλ επε ν α βιάζεται από άλ λ ους. θα φταις εσύ. Γιατί έδειχ ν ε αρκετά σ κλ ηρός γ ια ν α το κάν ει. δέκα άλ λ ους. σ ε δασ κάλ εψ ε καλ ά. όταν εκείν ος έκαν ε έν α βήμα πίσ ω. Έδειχ ν ε αρκετά οργ ισ μέν ος γ ια ν α το κάν ει. Κι αμφιβάλ λ ω αν θα τους σ ιχ αίν εσ αι τόσ ο όσ ο σ ιχ αίν εσ αι εμέν α». Έριξε τη ζών η της σ το πάτωμα κι άπλ ωσ ε βιασ τικά τα χ έρια σ τα κορδόν ια που είχ ε σ το πλ άι . όμως αν αυτό έχ εις σ το μυαλ ό σ ου. Δ εν θα σ ου αλ λ άξω την τιμωρία. Γι’ αυτό μου γ δυν όσ ουν και τότε. «Ξέρεις ότι γ ια ν α μου αν οίξει η όρεξη έχ ω αν άγ κη ν α σ ε βλ έπω ν α γ δύν εσ αι. Έν α πράγ μα ν α ξέρεις όμως.

Η κάμαρα ήταν υπερβολ ικά φωτειν ή έτσ ι όπως την έλ ουζε το ηλ ιόφως. Σκόπευε ν α της τη δώσ ει.το φόρεμά της. αν σ υν έχ ιζε ν α την κοιτάει. αυτό ήταν όλ ο. το δέρμα της έκαιγ ε από ν τροπή. Δ εν ήταν τ’ αν αψ οκοκκιν ισ μέν α μάγ ουλ ά της. όχ ι όταν οι σ υν έπειες θα ήταν τόσ ο τρομακτικές. Απογ οητευμέν ος. δεν θα κατάφερν ε ν α κάν ει όλ α όσ α είχ ε σ το μυαλ ό του. Προσ πάθησ ε ν α θυμηθεί τις σ υμβουλ ές της Μίλ ν τρεν τ. τα δάχ τυλ ά της έτρεμαν . Ούτε η παρθεν ική σ υσ τολ ή της. Δ εν μπορούσ ε ν α το ρισ κάρει μ’ αυτό τον άν τρα. ν α τη βάλ ει ν α την περάσ ει πρώτα κάτω από το κρεβάτι και σ τη σ υν έχ εια ν α τη δέσ ει εκεί όπου θα της έλ εγ ε εκείν ος. Και σ ίγ ουρα ούτε το μικρό μα εξαίσ ια καμπυλ ωτό κορμί της. αλ λ ά το μυαλ ό της είχ ε αδειάσ ει. σ υν ειδητοποίησ ε ότι. Βλ ασ τήμησ ε σ ιωπηλ ά και πήγ ε σ την άλ λ η πλ ευρά του κρεβατιού ν α πάρει την αλ υσ ίδα. μόν ο και μόν ο γ ια ν α την τρομοκρατήσ ει . Ήξ ερε ότι το θέαμα που παρουσ ίαζε δεν ήταν καθόλ ου προκλ ητικό. Το αίμα του Γουόρικ ήδη κυλ ούσ ε ορμητικά σ το κορμί του. που το θυμόταν ολ οκάθαρα κι από σ τιγ μή σ ε σ τιγ μή θα του αποκαλ υπτόταν πάλ ι. Ο φόβος της ήταν που τον ερέθιζε.

Το κόκκιν ο φόρεμά της βρισ κόταν σ το πάτωμα. σ το κάτω μέρος του κρεβατιού. Τ’ ορκίζομαι». τον ικέτευσ ε. μέχ ρι που τελ ικά πρόσ εξε τι έκαν ε εκείν ος. . «Μη. «Οι αλ λ αγ ές είν αι αν αγ καίες γ ιατί υπάρχ ουν διαφορές σ το φύλ ο του κορμιού που θ’ αλ υσ οδεθεί. είχ ε αρχ ίσ ει ν α τον αν ασ ηκών ει γ ια ν α βγ άλ ει το εσ ώρουχ ο. ώσ τε ν α μην μπορεί ν α κλ είσ ει τα πόδια της. Εκείν ος έδωσ ε την αμείλ ικτη απάν τησ η χ ωρίς δισ ταγ μό. Η Ροβίν α κοίταξε τις αλ υσ ίδες που είχ ε περάσ ει εκείν ος έξω από τις κολ όν ες. τοποθετημέν ες έτσ ι. «Θα γ ίν ει όπως τότε. Αλ λ ά φορούσ ε ακόμα μια λ επτή λ ιν ή καμιζόλ α και. κι από τις αλ υσ ίδες που εκείν ος ακόμα κρατούσ ε σ τα χ έρια του το βλ έμμα της πέταξε σ τα ψ υχ ρά του μάτια. παρότι τα δάχ τυλ ά της κρατούσ αν σ φιχ τά τον ποδόγ υρο. Τώρα όμως το έκαν ε μόν ος του γ ι’ αν τιπερισ πασ μό. «Δ εν ήταν έτσ ι». το μακρυμάν ικο μεσ οφόρι της ριγ μέν ο από πάν ω. ακριβώς με τον ίδιο τρόπο».περισ σ ότερο. Μόν ο που δεν του πήρε πολ λ ή ώρα. σ ίγ ουρα όχ ι όσ η ώρα της πήρε εκείν ης ν α γ δυθεί. αν τιγ ύρισ ε εκείν η. σ ε παρακαλ ώ». «Δ εν θα σ ου αν τισ ταθώ.

Έκλ εισ ε τα μάτια της γ ιατί τα λ όγ ια του την έκαν αν ν α δει με παρασ τατικότητα την εικόν α με τη φαν τασ ία της. «Πιο πολ ύ». «Άν οιξέ τα». Κι εκείν η δεν μπορούσ ε ν α κάν ει τίποτα γ ια ν α το εμποδίσ ει. πρόσ θεσ ε. Βόγ κηξε από μέσ α της. μόν ο τον άκουγ ε.Τα δικά μου πόδια δεν ήταν απαραίτητο ν α είν αι αν οιχ τά. Θα έκαν ε οτιδήποτε γ ια ν α τελ ειών ει μια ώρα αρχ ύτερα αυτός ο εφιάλ της και ν α πάψ ει ν α ν ιώθει αυτό τον αρρωσ τημέν ο τρόμο. γ ιατί αυτός ο άν τρας δεν είχ ε έλ εος. την προειδοποίησ ε ήρεμα. . Έκλ εισ ε σ φιχ τά τα μάτια της. και θα της το έκαν ε όπως ακριβώς το είχ ε κάν ει κι εκείν η σ τον ίδιο. κι εκείν η υπάκουσ ε. κοπελ ιά». Πλ ηρωμή με το ίδιο ν όμισ μα. δεν μπορούσ ε καν ν α τον ικετεύσ ει γ ια έλ εος. Εκείν η έβγ αλ ε απότομα την καμιζόλ α της κι αν έβηκε γ ρήγ ορα σ το κέν τρο του κρεβατιού. Ήταν αμείλ ικτα αποφασ ισ μέν ος ν α της κάν ει αυτό το πράγ μα. μα δεν τόλ μησ ε ν α τον αψ ηφήσ ει. «Μιλ άς πολ ύ. Τα δικά σ ου είν αι». αλ λ ά το κορμί της ήταν άκαμπτο σ αν ξύλ ο. και τα βήματά του τον οδήγ ησ αν σ το κάτω μέρος του κρεβατιού. «Μη δοκιμάζεις άλ λ ο την υπομον ή μου». Ξάπλ ωσ ε προτού εκείν ος τη διατάξει ν α το κάν ει.

φυσ ικά. Ο κρίκος δεν εφάρμοζε σ φιχ τά σ το πόδι της όπως τότε σ το δικό του και το βάρος της αλ υσ ίδας τον τραβούσ ε προς τα κάτω.Αλ λ ά δεν κατάφερε ν α σ υγ κρατήσ ει την κραυγ ή της όταν τα δάχ τυλ ά του έσ φιξαν τον ασ τράγ αλ ό της γ ια ν α τον ακιν ητοποιήσ ουν και ν α κλ ειδώσ ει γ ύρω του το παγ ωμέν ο σ ίδερο. Ξύπν ησ ε μέσ α της η ελ πίδα ότι εκείν ος θα κατέθετε τα όπλ α και θα παρέλ ειπε τελ είως τις αλ υσ ίδες. πολ ύ μεγ αλ ύτερο από το δικό της. σ τη φτέρν α και σ την καμάρα του ποδιού της. άρα έπρεπε κι εκείν η ν α ακούει τις αλ υσ ίδες ν α κροταλ ίζουν σ ε κάθε της κίν ησ η. Η αγ αν άκτησ η ήταν ολ οφάν ερη σ τη φων ή του. Γρήγ ορα δέθηκε και το άλ λ ο της πόδι. γ ιατί έφυγ ε κι επέσ τρεψ ε με δύο λ ωρίδες υφάσ ματος που τις έδεσ ε σ τους καρπούς της και κατόπιν σ τους κρίκους της αλ υσ ίδας. γ ια ν α δέσ ει και τους καρπούς της. Θα έπρεπε ν α το περιμέν ει όμως ότι μάταια ήλ πιζε. αλ λ ά ο Γουόρικ βλ ασ τήμησ ε όταν είδε πως η αλ υσ ίδα δεν έφταν ε ως το πάν ω μέρος του κρεβατιού. Το κρεβάτι του ήταν φτιαγ μέν ο γ ια το δικό του ύψ ος που ήταν . όπως τις άκουγ ε κι εκείν ος· ν α ν ιώθει το βάρος τους ν α .τι φαίν εται θα πρέπει ν α γ ίν ουν κι άλ λ ες αλ λ αγ ές». «Απ’ ό. Πλ ηρωμή με το ίδιο ν όμισ μα.

μόν ο λ υσ σ αλ έα οργ ή. όπως δεν είχ ε θελ ήσ ει κι εκείν η ν α ακούσ ει τις δικές του. Τα μάτια της άν οιξαν έκπλ ηκτα όταν έν ιωσ ε έν α φίμωτρο αν άμεσ α σ τα χ είλ η της. όπως το είχ ε ν ιώσ ει κι εκείν ος.τραβούν τα άκρα της. αν και οι δικοί της λ όγ οι ήταν τελ είως διαφορετικοί. εκείν ος δεν είχ ε ν ιώσ ει φόβο. Ήλ πιζε μόν ο αυτές οι διαφορές ν α μην ήταν τόσ ο σ ημαν τικές γ ια εκείν ον που ν α τον εξαγ ρίων αν ακόμα περισ σ ότερο. Προσ πάθησ ε ν α κουν ηθεί και κατακλ ύσ τηκε από παν ικό. Αυτός δεν έν ιωθε εν οχ ές. Μακάρι ν α μπορούσ ε κι αυτή με τη δύν αμη του μυαλ ού της ν α κάν ει αυτό το τόσ ο ισ χ υρό σ υν αίσ θημα ν α κυριαρχ ήσ ει. Όχ ι. όπως εκείν η. εν ώ εκείν η προσ παθούσ ε μόν ο ν α σ ώσ ει . τόσ ο φοβισ μέν ος. έτσ ι έν ιωθε κι εκείν ος. Το είχ ε ξεχ άσ ει αυτό. Άρα δεν θα ήταν ακριβώς ίδιες οι σ υν θήκες. Εκείν η δεν θα τιν αζόταν λ υσ σ αλ έα γ ια ν α αποφύγ ει το άγ γ ιγ μά του. Τόσ ο αν ήμπορος. όμως εκείν ος όχ ι. Το κίν ητρό του ήταν η εκδίκησ η. Θεέ μου. δεν θα τον κοιτούσ ε δολ οφον ικά ούτε θα επιχ ειρούσ ε ν α τον πετάξει από το κρεβάτι. Προφαν ώς δεν ήθελ ε ν α ακούει τις ικεσ ίες της. ώσ τε ν α καταφέρει ν α το αν τέξει όλ ο αυτό. αλ λ ά ο θυμός ήταν το τελ ευταίο πράγ μα που σ κεφτόταν τώρα.

μαζί και τα μάτια του που παρακολ ουθούσ αν αυτό που της έκαν ε. Γιατί αυτό ακριβώς έκαν ε. είσ αι κι εδώ παρθέν α όπως ήσ ουν εκεί κάτω. Ωσ τόσ ο. Η Ροβίν α ευχ ήθηκε ν α μην είχ ε δει αυτή τη λ άμψ η ή εκείν ος ν α μην είχ ε βγ άλ ει τα ρούχ α του προτού φέρει το φίμωτρο. Η ικαν οποίησ η από το γ εγ ον ός ότι την είχ ε έτσ ι αν ίσ χ υρη υπό το έλ εός του έκαν ε τα μάτια του ν α ασ τράψ ουν . Μπορούσ ε ν α το αν τέξει – έπρεπε ν α το αν τέξει. Επειδή σ ήμαιν ε ότι θ’ αν αγ καζόταν ν α υποσ τεί βιασ μό μόν ο από τον ίδιο και όχ ι από πολ λ ούς άλ λ ους άν τρες. εν ώ την ίδια σ τιγ μή εκείν ος θα παρακολ ουθούσ ε το θέαμα. Και ήξερε ήδη πώς θα έν ιωθε όταν θα έμπαιν ε μέσ α της. όταν είδε την ατράν ταχ τη απόδειξη ότι ήταν έτοιμος γ ια εκείν η.» Τα χ έρια του απλ ώθηκαν σ τα σ τήθη της δείχ ν ον τάς της ποιο σ ημείο του κορμιού της εν ν οούσ ε. αν ακουφίσ τηκε κάπως. Η Ροβίν α κοιτούσ ε μον αχ ά το πρόσ ωπό του γ ια ν α καταλ άβει πότε θα ερχ όταν η σ τιγ μή που θα σ ταματούσ ε ν α παίζει μαζί της. αφού δεν χ ρειαζόταν ν α τη χ αϊδεύει και ν α την ερεθίζει. «Αν αρωτιέμαι. όπως είχ ε χ ρειασ τεί ν α κάν ει η ίδια μ’ .τη ζωή της μητέρας της.

έσ τω μία φορά. αλ λ ά αυτή τη φορά η Ροβίν α . Το μόν ο που έν ιωσ ε ήταν η θέρμη των χ εριών του κι έν α σ τιγ μιαίο ξάφν ιασ μα επειδή το άγ γ ιγ μά του ήταν απαλ ό. Το βλ οσ υρό του ύφος έγ ιν ε εν τον ότερο. Εκείν η δεν ήταν απαραίτητο ν α είν αι. χ αϊδεύον τας με τον αν τίχ ειρά του τις απαλ ές ρώγ ες της. ζουλ ών τας και τραβών τας τες μία μία εν αλ λ άξ. Ήταν τόσ ο τρομοκρατημέν η που δεν μπορούσ ε ν α ν ιώσ ει τίποτα παραπάν ω. Ήταν ήδη ερεθισ μέν ος. Εκείν ος έπαιξε πολ λ ή ώρα με τα σ τήθη της. Εκείν η βόγ κηξε από την έν τον η δυσ φορία που αισ θάν θηκε. η Ροβίν α ν όμιζε ότι θα πέθαιν ε από τρόμο. ο Γουόρικ έβαλ ε το χ έρι του αν άμεσ α σ τα πόδια της κι έχ ωσ ε μέσ α της το δάχ τυλ ό του. Όταν όμως τον είδε ν α τελ ειών ει το παιχ ν ίδι του βλ οσ υρός. Εξακολ ουθών τας ν α έχ ει αυτή την έκφρασ η που την κατατρομοκρατούσ ε. έσ τω και λ ίγ ο. Δ εν ήξερε ότι η αιτία γ ι’ αυτό το σ υν οφρύωμα ήταν η αδυν αμία του ν α κάν ει τις ρώγ ες της ν α σ κλ ηρύν ουν με το χ άδι του. κοπελ ιά». Κι άλ λ η απειλ ή. Δ εν το ν ομίζω. σ κοτειν ιάζον τας κι άλ λ ο το πρόσ ωπό του. «Θ’ αρν ηθείς λ οιπόν σ τον εαυτό σ ου την ν τροπή που έν ιωσ α εγ ώ.εκείν ον .

φτάν ει ν α έβλ επε αυτό το τρομακτικό βλ οσ υρό ύφος ν α εξαφαν ίζεται από το πρόσ ωπό του. Δ εν πρόκειται ν α σ ου κάν ω τίποτα παραπάν ω απ’ ό.τι ήθελ ε εκείν ος.τι μου έκαν ες εσ ύ. και ξέρεις ήδη πώς θα γ ίν ει. Αυτή τη σ τιγ μή θα έκαν ε ό. Αλ λ ά ήταν έτσ ι κι αλ λ ιώς τρελ ός.ήταν χ αμέν η σ το σ κοτάδι και δεν μπορούσ ε ν α τον ρωτήσ ει τι εν ν οούσ ε. όσ ο κι αν προσ παθούσ ε ν α την καθησ υχ άσ ει. αλ λ ά δεν θα σ ’ έχ ω εδώ πέρα ν α αν τιδράς σ ε κάθε μου σ υν οφρύωμα. που ήθελ ε ν α τον φοβάται – αλ λ ά όχ ι τώρα. όχ ι τώρα. έτσ ι αλ υσ οδεμέν η όπως ήταν σ το κρεβάτι. Μόν ο που δεν μπορούσε ν α κάν ει και τίποτα. γ ια όν ομα του Θεού. παν άθεμά σ ε. απόδειξη τα ίδια του τα λ όγ ια. Καλ ά κάν εις και με φοβάσ αι. Ήταν τρελ ός αν πίσ τευε ότι μπορούσ ε ν α την κάν ει ν α σ ταματήσ ει ν α τον φοβάται. Και την . ώσ τε ν α το προσ έξει εκείν ος και ν α γ ρυλ ίσ ει: «Κλ είσ ε τα μάτια. όχ ι τόσ ο έν τον α όπως προηγ ουμέν ως που ν όμιζε ότι θα πεθάν ει. Τι σ ημασ ία είχ ε το πότε. Άρχ ισ ε ν α τρέμει. Σε διατάζω». γ ι’ αυτό πάψ ε ν α φοβάσ αι. Δ εν είχ ε ιδέα τι τον είχ ε δυσ αρεσ τήσ ει ούτε ποια ήταν αυτή η ν τροπή που εκείν ος ν όμιζε ότι αρν ιόταν σ τον εαυτό της και θα έπρεπε ν α την ξέρει. αλ λ ά αρκετά.

Εκείν ος είχ ε δίκιο σ ’ αυτό. παν τού. Έκλ εισ ε τα μάτια της. τίποτα παραπάν ω απ’ ό.τι ακριβώς της είχ ε πει. πώς. ότι δηλ αδή αν τιδρούσ ε σ τη δυσ αρέσ κεια που ζωγ ραφιζόταν ολ οκάθαρα σ το πρόσ ωπό του. Παραδόξως. Αχ .τι του είχ ε κάν ει εκείν η. άρχ ισ ε ν α χ αλ αρών ει. Είχ ε χ αλ αρώσ ει τόσ ο όταν το σ τόμα του πήρε το . από τη σ τιγ μή που δεν ήταν απαραίτητο γ ια ν α πετύχ ει το σ κοπό του. όχ ι μόν ο σ το σ τήθος.είχ ε διατάξ ει κιόλ ας. πώς θα κατάφερν ε ν α υπακούσ ει. Και ν α ν ιώθει κι άλ λ α πράγ ματα εκτός από φόβο· την αίσ θησ η των χ εριών του. Άρχ ισ ε ν α τη χ αϊδεύει. Η Ροβίν α έπαψ ε ν α προσ παθεί ν α βρει κάποια λ ογ ική εξήγ ησ η γ ια ποιο λ όγ ο την άγ γ ιζε. γ εμάτα ρόζους αλ λ ά απαλ ά· τη ζεσ τή αν άσ α του κάθε που έσ κυβε πάν ω της· αν ατριχ ίλ α όταν εκείν ος πλ ησ ίαζε μια ευαίσ θητη περιοχ ή του κορμιού της. Θεέ μου. Το άγ γ ιγ μα των χ εριών του ήταν καθησ υχ ασ τικό κι εκείν η το καλ οδέχ τηκε θέλ ον τας ν α κατευν άσ ει την οργ ή του. Ούτε καν ο φόβος ότι δεν μπορούσ ε ν α προβλ έψ ει ποια θα ήταν η επόμεν η κίν ησ ή του δεν ήταν τόσ ο μεγ άλ ος όσ ο ο φόβος που της προκαλ ούσ ε εκείν ο το σ υν οφρύωμα. Κι αυτό που της έκαν ε σ τη σ υν έχ εια ήταν ό.

σ αν ν α το λ αχ ταρούσ ε ξαφν ικά. Και τότε έν ιωσ ε ν α αρπάζει φωτιά κι έν α έν τον ο μούδιασ μα. κάτι που της προκάλ εσ ε την πιο υπέροχ η αποχ αυν ωτική αίσ θησ η. ασ υν είδητα. όταν τον χ άιδευε εκείν η.σ τήθος της. Τα χ άδια του έγ ιν αν λ ίγ ο πιο άγ ρια τώρα που είχ ε καταφέρει ν α της προκαλ έσ ει την αν τίδρασ η που ήθελ ε. απαλ ά τώρα. που έκαν ε τη ρώγ α της ν α σ κλ ηρύν ει δημιουργ ών τας μια παράξεν η αίσ θησ η χ αμηλ ά σ την κοιλ ιά της. Ούτε αυτό την εν όχ λ ησ ε. ώσ τε το μόν ο που έν ιωσ ε ήταν έν ας σ τιγ μιαίος παν ικός. Τα έν ιωθε και τώρα. σ το σ τήθος. έκαν ε τόξο το κορμί της γ ια ν α ν ιώσ ει το άγ γ ιγ μά του. Τα είχ ε αισ θαν θεί κι εκείν ος άραγ ε τότε. πράγ μα που δεν την εν όχ λ ησ ε καθόλ ου. το κορμί της κοκάλ ωσ ε πάλ ι. κι άγ γ ιζε κάτι που ήταν κρυμμέν ο σ ’ εκείν η την περιοχ ή. Όταν όμως το χ έρι του σ ύρθηκε πάλ ι προς την έν ωσ η των ποδιών της. Απλ ώς σ υν έχ ισ ε τα χ άδια του εκεί. σ την κοιλ ιά της. αλ λ ά χ άθηκε γ ρήγ ορα κι αυτός. Της θύμισ ε εκείν α τα διόλ ου δυσ άρεσ τα πράγ ματα που είχ ε ν ιώσ ει κάποιες φορές. Η Ροβίν α χ αλ άρωσ ε κι άλ λ ο. Στην πραγ ματικότητα. ξέχ ασ ε γ ιατί της το έκαν ε αυτό. ξέχ ασ ε ποιος . Μόν ο που εκείν ος δεν προσ πάθησ ε ν α βάλ ει τα δάχ τυλ ά του μέσ α της αυτή τη φορά.

αν άμεικτες. ώσ τε το μον αδικό σ ημείο όπου την άγ γ ιζε ν α είν αι το σ ημείο της έν ωσ ής τους. που εν δόμυχ α η Ροβίν α ζάρωσ ε από ν τροπή.της το έκαν ε. τώρα ξέρεις πώς είν αι ν α μην μπορείς ν α ελ έγ ξεις έν α κορμί που σ ε προδίδει». Οι αισ θήσ εις που την κατέκλ υζαν σ ’ εκείν ο το κρυφό σ ημείο του κορμιού της ήταν υπέροχ ες. «Μ’ έκαν ες ν α το θέλ ω. αλ λ ά μόλ ις έν ιωσ ε τον θηριώδη αν δρισ μό του ν α γ λ ισ τράει αργ ά αλ λ ά εύκολ α μέσ α της. Ήταν γ ερμέν ος από πάν ω της. Ο αν τρικός θρίαμβος που αν τίκρισ ε μέσ α τους ήταν τόσ ο έν τον ος. Η Ροβίν α κούν ησ ε αρν ητικά το κεφάλ ι της με μαν ία. παρά το φόβο σ ου». αλ λ ά σ τηριζόταν σ τα τεν τωμέν α χ έρια του έτσ ι. γ ουργ ουρίζον τας σ χ εδόν από ικαν οποίησ η. της είπε. παρά την οργ ή που έν ιωθα. αλ λ ά η απόδειξη είν αι το πόσ ο εύκολ α . τα μάτια της άν οιξαν απότομα από την έκπλ ηξη – κι έσ μιξαν με τα δικά του. σ υγ κλ ον ισ τικές. αλ λ ά εκείν ος απλ ώς γ έλ ασ ε και χ ώθηκε βαθύτερα μέσ α της. Δ εν μπορούσ ε ν α πάρει τα μάτια της από τα δικά του. «Ναι. αρν ήσ ου το. Δ εν τον αν τιλ ήφθηκε καν όταν ήρθε από πάν ω της. Αλ λ ά εκείν η δεν χ αμήλ ωσ ε το βλ έμμα σ τα εν ωμέν α κορμιά τους. «Ναι. και τώρα σ ’ έκαν α κι εσ έν α ν α το θέλ εις. όπως έκαν α κι εγ ώ.

Κι εν ώ αυτό δεν ήταν κάτι πρωτόγ ν ωρο. Και την ν τροπή που θα ν ιώθεις επειδή δεν θα μπορείς ν α με αρν ηθείς κάθε φορά που θα σ ε παίρν ω». τόσ ο ν τροπιασ μέν η όσ ο εκείν ος είχ ε θελ ήσ ει ν α την . όταν ήταν πάλ ι σ ε θέσ η ν α σ κεφτεί. πιο… Μέχ ρι που τελ ικά ούρλ ιαξε με το φίμωτρο σ το σ τόμα όταν έν ιωσ ε την έκρηξη της απόλ υτης ηδον ής. πιο βαθιά. Αυτό ήθελ α.μπήκα μέσ α σ ου. Γιατί έτσ ι αφέθηκε ν α τον ν ιώσ ει ν α γ εμίζει βαθιά το κορμί της με το δικό του. πιο δυν ατά. το πόσ ο υγ ρή σ ε ν ιώθω. Όταν αυτή η αίσ θησ η καταλ άγ ιασ ε. όπως μ’ αν άγ κασ ες κι εσ ύ. Κάθε αργ ή ώθησ ή του την έκαν ε ν α λ αχ ταράει την επόμεν η. ν α σ ε αν αγ κάσ ω ν α ερεθισ τείς. μεταφέρον τάς τη σ ’ έν αν κόσ μο που δεν μπορούσ ε καν ν α φαν τασ τεί. ήταν η μέρα με τη ν ύχ τα. και λ ίγ ο αργ ότερα. η διαφορά ήταν ότι τότε δεν ήταν «έτοιμη» γ ια εκείν ον όπως τώρα. Ήταν τόσ ο σ κλ ηρό γ ια εκείν η ν α βλ έπει σ το πρόσ ωπό του την ευχ αρίσ τησ η αφού κατέφερε ν α πάρει την εκδίκησ ή του. Έκλ εισ ε γ ι’ άλ λ η μια φορά τα μάτια της ν α μην τον βλ έπει. αλ λ ά αυτό ήταν το λ άθος της. κοπελ ιά. την άφησ ε χ ορτασ μέν η και μουδιασ μέν η. όσ ο σ κλ ηρό ήταν ν ωρίτερα ν α βλ έπει το θυμό του. Κι αυτή η διαφορά ήταν απερίγ ραπτη.

. την ηδον ή σ τα χ έρια του εχ θρού της.κάν ει ν α ν ιώσ ει. Τώρα η Ροβίν α ήξερε πραγ ματικά πώς είχ ε ν ιώσ ει εκείν ος και τον μίσ ησ ε που της το έδειξε. εν ός άν τρα που την απεχ θαν όταν με κάθε μόριο της ύπαρξής του. Ήταν αδιαν όητο ότι είχ ε βρει την ηδον ή σ ’ αυτό το μαρτύριο.

την άφησ ε αλ υσ οδεμέν η σ το κρεβάτι. επειδή μεσ άν υχ τα ήταν η πρώτη φορά που ο Γκίλ μπερτ την είχ ε πάει σ ’ εκείν ον . παρά το γ εγ ον ός ότι ο ν τε Σαβίλ είχ ε φύγ ει αμέσ ως μόλ ις τελ είωσ ε μαζί της – όπως ακριβώς έκαν ε πάν τοτε κι εκείν η μαζί του. Φυσ ικά. Η πρώτη φορά… Είχ ε ν ιώσ ει φρικτό πόν ο όταν του έδωσ ε την παρθεν ιά της κι εξαιτίας της άγ ν οιάς της είχ ε γ ίν ει ακόμα χ ειρότερος. Για ν α είμασ τε δίκαιοι. . τότε μάλ λ ον δεν θα την έπαιρν ε άλ λ η φορά εκείν η τη μέρα. Η αλ ήθεια ήταν ότι της είχ ε κάν ει εν τύπωσ η που δεν περίμεν ε ως τα μεσ άν υχ τα γ ια ν α την καλ έσ ει. Χώρια που η Ροβίν α δεν αισ θάν θηκε την παραμικρή απόλ αυσ η όταν τον έπαιρν ε.Κεφάλ αιο 1 7 Η πρώτη μέρα σ τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματα του λ όρδου φάν ηκε ατελ είωτη σ τη Ροβίν α. εν ώ ο ίδιος ως άν τρας έν ιωθε κάθε φορά ικαν οποίησ η. όμως. εκείν ος ήταν που πον ούσ ε τον εαυτό του κάθε φορά που της αν τισ τεκόταν – εν ώ σ ήμερα εκείν ος δεν είχ ε ν ιώσ ει τον παραμικρό πόν ο. Κι αν εκείν ος αν τέγ ραφε απαρέγ κλ ιτα όσ α είχ ε περάσ ει σ τα δικά της χ έρια. Πλ ηρωμή με το ίδιο ν όμισ μα.

Αν δεν τα κατάφερν ε μόν ος του… Η Ροβίν α αρν ήθηκε ν α σ κεφτεί τι ήταν ικαν ός ν α κάν ει. Αν όν τως σ κόπευε ν α τηρήσ ει αυτή την απειλ ή. είχ ε πάψ ει ν α ν ιώθει τα χ έρια της. κι αυτό δεν ήταν καθόλ ου δίκαιο. Οι ώρες κύλ ησ αν χ ωρίς ν α την εν οχ λ ήσ ει τίποτα και καν έν ας. Ωσ τόσ ο. Στην πραγ ματικότητα η Ροβίν α το μετάν ιων ε πικρά που τον είχ ε αφήσ ει ν α πάρει την εκδίκησ ή του και ν α τον ώσ ει τον αν τρικό του εγ ωισ μό. Χωρίς καν ν α το καταλ άβει.Όταν όμως τη βίασ ε. ο σ ερ Γουόρικ έν ιωσ ε πάλ ι αν τρική ικαν οποίησ η. Τη δεύτερη ν ύχ τα θα την έπαιρν ε με τη βία τρεις φορές και την τρίτη… Αν τα κατάφερν ε βέβαια χ ωρίς τα δικά της χ άδια. Πλ ηρωμή με το ίδιο ν όμισ μα. φρόν τιζε ν α κουν άει κάθε λ ίγ ο τα χ έρια της και δεν ήθελ ε καν ν α φαν τασ τεί τον πόν ο που θα έν ιωθε αν την έπαιρν ε ο ύπν ος γ ια πολ λ ή ώρα. Το πρόσ εξε μόν ο όταν πήγ ε ν α τεν τωθεί και η αίσ θησ η των χ εριών της επαν ήλ θε μ’ έν α εν οχ λ ητικό μούδιασ μα. αυτό σ ήμαιν ε ότι θα την κρατούσ ε αλ υσ οδεμέν η σ το κρεβάτι γ ια τρεις ν ύχ τες και το τρίτο πρωιν ό θα την ελ ευθέρων ε. ο ύπν ος δεν έλ εγ ε ν α έρθει. Η κάμαρα σ κοτείν ιασ ε σ αν έπεσ ε η ν ύχ τα. Έπειτα από αυτό. όμως η Ροβίν α δεν .

πάν ω σ το κρεβάτι του.έκλ εισ ε τα μάτια της. αλ λ ά κρατήθηκε ώσ που της πέρασ ε – κι άρχ ισ ε ν α φοβάται ότι θα ν τροπιαζόταν εκεί. τι θα μπορούσ ε ν α κάν ει γ ια ν α το αποτρέψ ει. παρά τους αδιαπέρασ τους τοίχ ους. Της ήρθε ν α κάν ει την αν άγ κη της. Ο Γκίλ μπερτ δεν ήθελ ε καν έν ας άλ λ ος εκτός από εκείν η και τη Μίλ ν τρεν τ ν α μάθει ότι ο άν τρας ήταν αιχ μάλ ωτος σ τον ακρόπυργ ο. επομέν ως δεν θα μπορούσ ε ν α είχ ε σ τείλ ει έν αν άν τρα υπηρέτη ώσ τε ν α το κάν ει λ ιγ ότερο ν τροπιασ τικό γ ια εκείν ον . τώρα σ υν ειδητοποιούσ ε ότι εκείν ον ποτέ δεν τον είχ αν λ ύσ ει γ ια ν α κάν ει την αν άγ κη του. όταν η Ροβίν α σ κέφτηκε με ποιον τρόπο. . Ήταν λ ες και μπορούσ ε ν α διαβάζει το μυαλ ό της. Σ’ εκείν ον όμως είχ ε σ υμβεί. έν ιωσ ε ν α φλ έγ εται ολ όκλ ηρη από την ταπείν ωσ η και δεν είχ ε καν σ υμβεί σ την ίδια. Η Μίλ ν τρεν τ ήταν εκείν η που τον είχ ε φρον τίσ ει και. γ ιατί εκείν η τη σ τιγ μή επέσ τρεψ ε ο άρχ ον τας του Φούλ κχ ερσ τ και μαζί του είχ ε μια υπηρέτρια που μετέφερε έν α δίσ κο με φαγ ητό. άλ λ η μία ταπείν ωσ ή του την οποία εκείν η ούτε καν γ ν ώριζε. αν κάποιος… Χρισ τέ μου. Εκείν ος ήρθε και σ τάθηκε κατευθείαν σ το κάτω μέρος του κρεβατιού. Και ν α το είχ ε σ κεφτεί τότε όμως.

απαιτών τας την προσ οχ ή της. αλ λ ά μόν ο και μόν ο γ ια ν α της τρίψ ει σ τα μούτρα γ ι’ ακόμα μία φορά το θρίαμβό του. «Μπα. Εκείν ος δεν είχ ε κάν ει καν τον κόπο ν α καλ ύψ ει τη γ ύμν ια της Ροβίν α όταν έφυγ ε.τι άλ λ ο χ ρειάζεται». μπα. τα σ κουρόχ ρωμα μάτια της έγ ιν αν ολ οσ τρόγ γ υλ α από έκπλ ηξη και φρίκη. τι βλ έπω. Ο κύριός της ούτε που την πρόσ εξε. όμως η αλ ήθεια ήταν ότι δεν το είπε γ ια ασ τείο. Κι έτσ ι η Ροβίν α εν έδωσ ε και τον κοίταξε. Ίν ιν τ. Αποφάσ ισ ες τελ ικά ν α μας δείξεις και κάτι άλ λ ο εκτός από τη λ ιπόψ υχ η καρδούλ α σ ου.Η γ υν αίκα κοκάλ ωσ ε σ τη θέσ η της μόλ ις είδε τη Ροβίν α. και πήγ αιν ε ν α φέρεις ό. εν ώ εκείν η προτού φύγ ει από το δωμάτιο φρόν τιζε πάν τα ν α τον σ κεπάζει πάλ ι με το σ εν τόν ι που του είχ αν φέρει. ώσ που διέτρεξε με το δάχ τυλ ό του το πλ άι του ποδιού της. Εκείν η όμως αρν ιόταν ν α τον κοιτάξει. «Άφησ έ το κάτω αυτό. αφού το βλ έμμα του ήταν καρφωμέν ο σ τη Ροβίν α.» Χαμογ έλ ασ ε. είπε ο Φούλ κχ ερσ τ σ τη γ υν αίκα. «Να ξέρεις πάν τως ότι η αν τιπάθεια . αλ λ ά το βλ έμμα της ήταν γ εμάτο με το μίσ ος που εκείν ος την αν άγ καζε ν α ν ιώθει. Η Ίν ιν τ έκαν ε αμέσ ως αυτό που της είπαν κι έφυγ ε σ αν σ ίφουν ας.

Κι εκείν η έκλ εισ ε τα μάτια της γ ια ν α μη βλ έπει το μίσ ος της που τόσ ο τον ικαν οποιούσ ε. όταν εκείν η σ υμμορφώθηκε αμέσ ως. αφού το θέαμα που παρουσ ιάζεις θα ξυπν ούσ ε . θα με κοιτάς εκτός κι αν σ ου το απαγ ορεύσ ω. αλ λ ά δεν υπάρχ ει καν έν ας που ν α τον εμπισ τεύομαι ότι εκτός από τις δικές σ ου αν άγ κες δεν θα φρόν τιζε και τις δικές του. της είπε: «Πολ ύ καλ ύτερα έτσ ι. Θα σ ου έσ τελ ν α άν τρα κι εγ ώ. Γιατί όχ ι. μια μικρή εκδίκησ η από την πλ ευρά της. Αλ λ ά δεν την άφησ ε ούτε αυτό ν α χ αρεί. Εσ ύ έσ τειλ ες γ υν αίκα ν α με φρον τίσ ει. άλ λ ωσ τε. μην έχ εις την παραμικρή αμφιβολ ία. «Κοίταξέ με».που ν ιώθεις δεν μ’ εν οχ λ εί. «Μου φαίν εται ότι θα πρέπει ν α κάν ω άλ λ η μία αλ λ αγ ή λ όγ ω του φύλ ου σ ου. κοπελ ιά. Όποτε είμαι εδώ. Μη με κάν εις ν α το επαν αλ άβω». μου αρέσ ει κιόλ ας». Κι άλ λ η απειλ ή. τη διέταξε άγ ρια και. Ίσ α ίσ α. χ ωρίς καν ν α κατον ομάζει τις σ υν έπειες. Ήταν τόσ ο καλ ός σ την εκτόξευσ η απειλ ών . μιλ ούσ ε γ ια το λ όγ ο που τον είχ ε φέρει εκεί. Αλ λ ά εκείν ος ήδη είχ ε αλ λ άξει θέμα σ υζήτησ ης. Αυτή τη φορά η Ροβίν α τού έδειξε τι έν ιωθε με έν α ακόμα εχ θρικό βλ έμμα. αφού του άρεσε.

. ότι το Κάσ τρο Φούλ κχ ερσ τ είχ ε περάσ ει σ τα χ έρια κάποιου άλ λ ου κάποτε. Κι αφού εκείν η δεν είχ ε κάν ει τίποτα που ν α την είχ ε προκαλ έσ ει. Γι’ αυτό θα σ ου δώσ ω τη χ αρά ν α είμαι παρών όσ η ώρα η Ίν ιν τ θα φρον τίζει τις αν άγ κες σ ου και. Γι’ αυτό θα σ ε περιποιείται η Ίν ιν τ. μια και είν αι σ υν ηθισ μέν η ν α φρον τίζει τους τραυματισ μέν ους και τους κατάκοιτους χ ωρίς ν α κουτσ ομπολ εύει. υπέθεσ ε ότι μάλ λ ον έφταιγ ε αυτό που της είπε. Ήταν το πρόσ ωπο εν ός άν τρα ικαν ού γ ια κάθε είδους κτην ωδία. αν δεν ήταν ήδη ν εκρός. αφού έχ ασ ε τη γ λ ώσ σ α της πολ λ ά χ ρόν ια πριν . Η έκφρασ ή του άλ λ αξε. που όμως δεν ήταν αλ ηθιν ό. όπως σ ’ έχ ω ήδη προειδοποιήσ ει. Η σ κοτειν ιασ μέν η έκφρασ ή του όμως δεν κράτησ ε· υιοθέτησ ε πάλ ι εκείν ο το χ αμόγ ελ ο. θέλ ω τα μάτια σ ου ν α είν αι καρφωμέν α πάν ω μου. όταν γ ια κάποιο διάσ τημα κάποιος άλ λ ος ήταν κύριος του Φούλ κχ ερσ τ». Λυπήθηκε εκείν ον τον «άλ λ ο».σ τον καθέν α τη λ αγ ν εία. έγ ιν ε το σ κλ ηρό πρόσ ωπο που η Ροβίν α είχ ε δει ν ωρίτερα όταν είχ ε γ ίν ει θηρίο από το θυμό του. «Ξέρω όμως ότι δεν θα ησ υχ άσ ω αν δεν υποσ τείς κάθε ταπείν ωσ η που υπέμειν α εγ ώ. Κι εκείν η ν όμιζε ότι μόν ο αυτή και ο Γκίλ μπερτ ήταν εχ θροί του.

αλ λ ά κατά τ’ άλ λ α τα χ αρακτηρισ τικά της ήταν αρμον ικά. Η μύτη της ήταν ελ αφρώς κυρτή. Η Ίν ιν τ επέσ τρεψ ε πολ ύ γ ρήγ ορα δυσ τυχ ώς κι άρχ ισ ε ν α ασ χ ολ είται με τα ν έα καθήκον τά της χ ωρίς ν α χ ρειασ τεί ν α της το πουν . είτε με βρισ ιές είτε με οτιδήποτε. ίσ ως κον τά σ τα σ αράν τα. μην μπορών τας ν α ξεχ άσ ει την απειλ ή του Γουόρικ. αν μπορούσ ε. σ υγ κεν τρώθηκε σ την Ίν ιν τ και σ τη σ ύν τομη ματιά που της είχ ε ρίξει. αλ λ ά.Μη διαν οηθείς καν ν α προσ παθήσ εις ν α με αγ ν οήσ εις ή ν α τα κλ είσ εις όσ ο θα είμαι εδώ. Η Ροβίν α. Συν εν ν οηθήκαμε. σ βέλ τα κι αποτελ εσ ματικά. εν ώ εκείν ος ήταν γ ερμέν ος σ την κολ όν α του κρεβατιού. Και είχ ε χ έρια απαλ ά. . Αν τ’ αυτού. φρόν τισ ε ν α κρατάει τα μάτια της καρφωμέν α πάν ω του. η επιδερμίδα της λ εία κι αρυτίδωτη. Τον κοιτούσ ε.» Η Ροβίν α ήταν τόσ ο σ οκαρισ μέν η που δεν μπορούσ ε καν ν α καταν εύσ ει. Και μόλ ις τώρα βίων ε σ το πετσ ί της άλ λ ο έν α πράγ μα που είχ ε υποσ τεί εκείν ος. φέρν ον τας την εικόν α της υπηρέτριας σ το μυαλ ό της. την οργ ή ν α μην μπορείς ν α αν τιμιλ ήσ εις. Παρά τα γ κρίζα της μαλ λ ιά. αλ λ ά δεν τον έβλ επε. θα τον έβριζε ουρλ ιάζον τας. η γ υν αίκα σ την πραγ ματικότητα δεν ήταν γ ερασ μέν η.

Και μόλ ις βγ ήκε το φίμωτρο από το σ τόμα της.χ αρακτηρισ τικά γ ια τα οποία θα της ήταν αιων ίως ευγ ν ώμων η Ροβίν α. είσ αι χ ίλ ιες φορές χ ειρότερος από τον Γκίλ μπερτ!» Η απάν τησ ή του ήταν ν α πει σ την υπηρέτρια: «Δ εν έχ ω καμία όρεξη ν α την ακούω. αλ λ ά αυτή η παραβίασ η των ιδιωτικών της σ τιγ μών ήταν χ ειρότερη κι από το βιασ μό. με τη διασ τρεβλ ωμέν η λ ογ ική του. είχ ε ν ιώσ ει τα ίδια σ υν αισ θήματα. Προσ πάθησ ε ν α υπεν θυμίσ ει σ τον εαυτό της πως κι εκείν ος είχ ε υπομείν ει τα ίδια. Τουλ άχ ισ τον όταν τη βίαζε ήταν κι εκείν ος γ υμν ός και. Το χ ειρότερο είχ ε επιτέλ ους περάσ ει. κι αυτός ήταν ο λ όγ ος που της τα έκαν ε τώρα όλ α αυτά. σ ύμφων α με το δικό της αίσ θημα περί δικαίου. Αλ λ ά αυτό όχ ι. Στο διάολ ο οι σ υν έπειες! «Είσ αι ο πιο αχ ρείος. της άξιζε. Ο Γουόρικ. Δ εν είχ ε καμία σ ημασ ία όμως. είχ ε κάν ει δύο άτομα μάρτυρες της ν τροπής της. Ίν ιν τ. ο πιο σ κλ ηρός άν θρωπος που υπάρχ ει. εν ώ εκείν η μόν ο έν α. Εκείν ης δεν της άξιζε αυτό. . έπαψ ε ν α βλ έπει μπροσ τά της την εικόν α της υπηρέτριας που η ίδια είχ ε επιβάλ ει σ τον εαυτό της και του είπε κατάμουτρα τη γ ν ώμη της γ ια το άτομό του.

Και προτού προλ άβει η Ροβίν α ν α πει λ έξη. «Μπάσ ταρ…» Κόν τεψ ε ν α πν ιγ εί με το φαγ ητό. ν α διασ τρεβλ ώσ εις την εικόν α που έβλ επες μπροσ τά σ ου. «Έξυπν ο το κολ πάκι σ ου. γ έρν ον τας από πάν ω της.– ακολ ουθούσ ε κατά γ ράμμα τις εν τολ ές του κυρίου της. Η Ίν ιν τ –μόλ ις πριν από λ ίγ ο σ κεφτόταν ότι θα της ήταν αιων ίως ευγ ν ώμων . Έπειτα απ’ αυτό. τόσ ο μεγ άλ η ήταν η κουταλ ιά που χ ώθηκε σ το σ τόμα της. Και προτού προλ άβει καλ ά καλ ά ν α το μασ ήσ ει. θα έβλ επες ότι σ ου είχ α χ αρίσ ει μόν ο την παρουσ ία μου. η υπηρέτρια διώχ θηκε από το δωμάτιο με σ υν οπτικές διαδικασ ίες. όχ ι την προσ οχ ή μου. Μαν τεύεις ποια θα είν αι η τιμωρία σ ου. ακολ ούθησ ε κι άλ λ η. Το πρόσ ωπό του ήταν σ χ εδόν όμορφο πάλ ι. της είπε ήρεμα. «Αν όητη κοπέλ α». τώρα που ήταν αν έκφρασ το. Αν όμως υπάκουες σ τις εν τολ ές μου. το καιν ούριο φίμωτρο είχ ε μπει κιόλ ας σ τη θέσ η του. Και ο Γουόρικ έφυγ ε από το κάτω μέρος του κρεβατιού όπου σ τεκόταν και ήρθε σ το πλ άι. Εν ώ το μόν ο που κατάφερες τώρα είν αι ν α τιμωρηθείς γ ια την αν υπακοή σ ου.» .Φρόν τιζε ν α την μπουκών εις σ υν έχ εια με φαγ ητό γ ια ν α μην μπορεί ν α μιλ άει».

όπως δεν μπορούσ ε κι εκείν ος όταν ήταν αιχ μάλ ωτος. Η σ άρκα του πρόβαλ ε κάτω από το χ ιτών α του. Αργ ά. άρχ ισ ε ν α λ ύν ει την περισ κελ ίδα του με το έν α του χ έρι. και το βασ ικότερο όλ ων είν αι το παν άρχ αιο έν σ τικτο της αν απαραγ ωγ ής». Δ εν είν αι παρά έν α δοχ είο. επειδή θυμόταν ακόμα πώς φών αζε εκείν η από ηδον ή λ ίγ ες ώρες ν ωρίτερα και ήταν σ ίγ ουρος ότι δεν μπορούσ ε πλ έον ν α του αν τισ ταθεί. Κι αυτό έκαν ε τα σ ωθικά της ν α . μικρή κλ έφτρα». ο αν ύπαρκτος ερεθισ μός της δεν προκάλ εσ ε το σ υν οφρύωμά του αυτή τη φορά. Όχ ι.Μήπως η προσ οχ ή του. «Πολ έμα το. γ ιατί το χ έρι του πήγ ε κατευθείαν σ τα λ αγ όν ια της. «Πολ έμα το. Κι όπως την είχ ε διατάξει. με απλ ά αλ λ ά παν ίσ χ υρα έν σ τικτα. με υπερβολ ική αυτοπεποίθησ η. εν ώ το άλ λ ο παρέμεν ε σ φιχ τά χ ωμέν ο αν άμεσ α σ τα πόδια της. Ωσ τόσ ο. εκείν η έπρεπε ν α τον κοιτάει. και από το φούσ κωμα σ το μαύρο ύφασ μα η Ροβίν α κατάλ αβε ότι ήταν ήδη σ κλ ηρός όσ ο δεν πήγ αιν ε άλ λ ο. οργ ή και ν τροπή. τα δάχ τυλ ά του χ ώθηκαν οδυν ηρά μέσ α σ το σ τεγ ν ό κορμί της κι έμειν αν εκεί. κάτι περισ σ ότερο. και μάθε ότι το κορμί δεν ν οιάζεται γ ια μίσ ος. την πρόσ ταξε απαλ ά. όπως έκαν α κι εγ ώ.

αφού υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε ν α την πάρει πάλ ι με τη βία πριν από αύριο. παρά το γ εγ ον ός ότι η Ροβίν α είχ ε ήδη ικαν οποιήσ ει αυτό το βασ ικό έν σ τικτο. Κι αλ ίμον ο. κι απόλ αυσ ε την ατράν ταχ τη απόδειξη της απόλ υτης παράδοσ ής της σ την . Αυτή ήταν η τιμωρία της. Της εξασ φάλ ιζε το μέσ ο ν α μην πον άει. την κοιτούσ ε ν α ακτιν οβολ εί και ν α πάλ λ εται ολ όκλ ηρη. και παρότι εκείν η το πολ έμησ ε αυτή τη φορά. το αρν ήθηκε με όλ η τη δύν αμη της θέλ ησ ής της. ο Γουόρικ την κοιτούσ ε όταν η ηδον ή της κορυφώθηκε. Δ εν την άγ γ ιξε πουθεν ά αλ λ ού. κι αν έβηκε αμέσ ως πάν ω της. παρότι της το μαρτύρησ ε και το θριαμβευτικό του γ έλ ιο. Η Ροβίν α βόγ κηξε. γ λ ισ τρών τας τόσ ο εύκολ α μέσ α σ το κορμί της. καλ οδεχ όταν το μέσ ο που θα οδηγ ούσ ε σ την αν απαραγ ωγ ή. ούρλ ιαξε λ υσ σ ασ μέν α γ ια ν α το αποφύγ ει. Μα το κορμί της δεν ν οιάσ τηκε. δεν ήταν μέρος της εκδίκησ ής του. εξερράγ η. δεν μπόρεσ ε ν α αρν ηθεί την ηδον ή που έν ιωθε από τις βαθιές ωθήσ εις που σ υν τάραζαν το κορμί της.πλ ημμυρίσ ουν υγ ραίν ον τας τα δάχ τυλ ά του. Καλ οδεχ όταν όμως και κάτι άλ λ ο. ξέρον τας τώρα πια τι σ ήμαιν ε αυτή η υγ ρασ ία. δεν ήταν μέρος της πλ ηρωμής με το ίδιο ν όμισ μα.

Μόλ ις τελ είωσ ε κοίταξε τη Ροβίν α.κυριαρχ ία του. Όμως τον κοιτούσ ε κι εκείν η αυτή τη φορά. το μάγ ουλ ό του σ τον κρόταφό της. το μέτωπό του σ το μαξιλ άρι. Όταν όμως έφυγ ε. προτού επισ τρέψ ει σ το αν αψ οκοκκιν ισ μέν ο πρόσ ωπό της και τα δάχ τυλ ά του ν α χ αράξουν έν α μον οπάτι σ το απαλ ό εσ ωτερικό του δεμέν ου από ψ ηλ ά μπράτσ ου της. οι σ κλ ηρές γ ραμμές του προσ ώπου του χ άθηκαν γ ια μια σ τιγ μή και η Ροβίν α είδε πάλ ι τον αλ ηθιν ά όμορφο άν τρα που κρυβόταν κάτω από τη μάσ κα του μίσ ους. η λ αχ αν ιασ μέν η αν άσ α του ν α σ φυροκοπάει τ’ αυτιά της. Μα το μόν ο που έκαν ε ο Γουόρικ ήταν ν α καταρρεύσ ει πάν ω της. Δ εν ήθελ ε ν α τον δει έτσ ι. Ούτε έφυγ ε από κον τά της το ίδιο γ ρήγ ορα όπως την προηγ ούμεν η φορά. «Ίσ ως σ το μέλ λ ον ν α υπακούς απόλ υτα σ τις . γ ια πρώτη φορά. αφήν ον τας το κοφτερό βλ έμμα του ν α ταξιδέψ ει πρώτα σ το κορμί της. Έδεσ ε βιασ τικά την περισ κελ ίδα του. έκλ εισ ε τα μάτια της ν α μη βλ έπει το όμορφο πρόσ ωπό του. και δεν την έν οιαξε σ τιγ μή αν εκείν ος τη σ κότων ε γ ι’ αυτό. η αν άσ α του είχ ε ξαν αβρεί το ρυθμό της και η μάσ κα του μίσ ους τη θέσ η της σ το πρόσ ωπό του. και όταν τον τύλ ιξε η ίδια ηδον ή.

Κι εγ ώ δεν θα περιμέν ω ν α πέσ ει η ν ύχ τα. Δ εν θα μου άρεσ ε καθόλ ου ν α σ κέφτομαι ότι λ αχ ταράς σ αν τρελ ή τις επισ κέψ εις μου από τη σ τιγ μή που εγ ώ σ ιχ αιν όμουν τις δικές σ ου. Ήταν τόσ ο σ κλ ηρός κι αν ελ έητος. αλ λ ά η Ροβίν α δεν παν ικοβλ ήθηκε.διαταγ ές μου – ίσ ως όμως και όχ ι». που εκείν η ήξερε ότι ποτέ δεν θα διάλ εγ ε κάτι τόσ ο γ ρήγ ορο και ορισ τικό όπως το θάν ατό της. ή μήπως δεν βρίσ κεις πια τόσ ο δυσ άρεσ τη την εκδίκησ ή μου. μια και δεν σ κοπεύω ν α χ άσ ω τον ύπν ο μου όπως έκαν ες εσ ύ. Φοβάσ αι. μικρή κλ έφτρα. Και τότε από τα σ κλ ηρά του χ είλ η βγ ήκε έν α περιφρον ητικό ρουθούν ισ μα. Εκείν ος όμως είδε ότι η . κοπελ ιά. «Υ πέροχ α. Αν αρωτιέμαι πώς ν ιώθεις όταν θα σ κέφτεσ αι πόσ ες φορές θα έρθω ν α σ ε βρω τις επόμεν ες μέρες. όταν το μόν ο που σ κεφτόμουν ήταν ν α βάλ ω τα χ έρια μου σ το απαλ ό λ αιμουδάκι σ ου και ν α το σ φίξω μέχ ρι ν α βγ ει και η τελ ευταία πν οή από το κορμάκι σ ου».» Αν δεν ήταν φιμωμέν η θα τον έφτυν ε κατάμουτρα. Μα φάν ηκε σ τα μάτια της κι εκείν ος γ έλ ασ ε. Το χ έρι του πήγ ε σ το λ αιμό της και τον έσ φιξε. «Οφείλ εις ν α παραδεχ τείς ότι εγ ώ ποτέ δεν εν έδωσ α τόσ ο εύκολ α όσ ο εσ ύ.

εμφαν ώς οργ ισ μέν ος μαζί της τώρα. «Ξαν ασ κέψ ου το. όπου αν τί γ ια το λ αιμό τής έσ φιξε το σ τήθος. τότε ήταν διαβολ ικά έξυπν ος. έτσ ι δεν είν αι. κοπελ ιά.Ροβίν α δεν φοβήθηκε και το χ έρι του κατέβηκε χ αμηλ ότερα. . θα εύχ εσ αι ν α είχ ες πεθάν ει». Καλ ύτερα ν α προσ εύχ εσ αι ν α μου αρέσ ει που σ ’ εκδικούμαι.» αρπάχ τηκε. γ ιατί έτσ ι και με κάν εις ν α βαρεθώ. ποτέ δεν θα μάθεις ποιοι δαίμον ες μ’ έπλ ασ αν και μ’ έκαν αν αυτό που είμαι. Αν σ κέφτηκε ν α της πει αυτά τα λ όγ ια μόν ο και μόν ο γ ια ν α την τρομοκρατήσ ει. γ ιατί ποτέ δεν θα με μάθεις τόσ ο καλ ά ώσ τε ν α ξέρεις τι είμαι ικαν ός ν α κάν ω. «Νομίζεις ότι με ξέρεις.

Η Ροβίν α δεν είχ ε καμία όρεξη ν α βλ έπει τα σ υμπον ετικά βλ έμματα της μεγ αλ ύτερης γ υν αίκας. Και φρόν τισ ε ν α τελ ειώσ ει γ ρήγ ορα. αλ λ ά ο Γουόρικ δεν ήταν μαζί της αυτή τη φορά. την έπιαν ε τρέμουλ ο. Το σ κοτάδι της ν ύχ τας μόλ ις που είχ ε αρχ ίσ ει ν α χ άν εται. Αλ λ ά εκείν ος ήρθε. Δ εν είχ ε καν . Λίγ η ώρα αργ ότερα ήρθε η Ίν ιν τ. ωσ τόσ ο αισ θάν θηκε πάλ ι ευγ ν ωμοσ ύν η γ ια εκείν η. οπότε κι εκείν η τον έβγ αλ ε τελ είως από το μυαλ ό της. περισ σ ότερο επειδή χ άλ ασ ε τον ύπν ο της παρά που εισ έβαλ ε σ το κορμί της. σ υν ειδητοποίησ ε ότι εκείν ος είχ ε ήδη ερεθίσ ει το κορμί της γ ια ν α τον δεχ τεί. κι ας ήταν απίσ τευτα εξαν τλ ημέν η.Κεφάλ αιο 1 8 Κάθε φορά που η Ροβίν α σ κεφτόταν τον Γουόρικ ν τε Σαβίλ ν α την επισ κέπτεται πάλ ι. εν ώ δεν μπορούσ ε ν α κοιμηθεί πάλ ι αφότου εκείν ος έφυγ ε. Δ εν είχ ε προλ άβει καν ν α ξυπν ήσ ει όταν ήρθε το επόμεν ο πρωί. Όταν όμως τον αν τιλ ήφθηκε. Κι αυτό γ ιατί η εισ βολ ή είχ ε τελ ειώσ ει προτού εκείν η προλ άβει ν α ν ιώσ ει οτιδήποτε. τόσ ο γ ρήγ ορα που εκείν η έν ιωσ ε σ χ εδόν χ ολ ωμέν η.

ξέπλ υν ε σ χ ολ ασ τικά τη μυρωδιά εκείν ου του τέρατος από το δέρμα της Ροβίν α. Ξύπν ησ ε τον πόθο μέσ α της. Με τον ίδιο τρόπο κύλ ησ ε και η επόμεν η μέρα. την έφτασ ε σ το σ ημείο ν α είν αι έτοιμη ν α τον παρακαλ έσ ει ν α την πάρει. Την άγ γ ιζε γ ια ώρα πολ λ ή αφότου ήξερε ότι ήταν έτοιμη γ ια εκείν ον . παρόλ ο που δεν ήταν απαραίτητο. Η μον αδική αποζημίωσ η της Ροβίν α ήταν πως εκείν ος αν αγ κάσ τηκε ν α προσ παθήσ ει σ κλ ηρά την τρίτη φορά γ ια ν α φέρει σ το κορμί της την ν τροπιασ τική υγ ρασ ία. κάτι άλ λ ο επιδίωκε. ν α μάθει κάτι καιν ούριο γ ια το .αν τιλ ηφθεί ότι πον ούσ αν οι ώμοι της από τα σ φιχ τά δεσ μά μέχ ρι που η Ίν ιν τ άρχ ισ ε ν α της κάν ει μασ άζ εκεί και. Όμως ήρθε πάλ ι το μεσ ημέρι. και δεν θα εν τυπωσ ιαζόταν καθόλ ου αν αυτό το κάτι ήταν ν α την κάν ει ν α χ άσ ει τα λ ογ ικά της. ήταν η χ ειρότερη απ’ όλ ες. Δ εν ήθελ ε απλ ώς ν α την προετοιμάσ ει γ ια ν α τον δεχ τεί μέσ α της. Αλ λ ά το μόν ο που μπόρεσ ε τελ ικά ν α κάν ει η Ροβίν α ήταν ν α δεχ τεί αυτό που της έδωσ ε. η τελ ευταία φορά που θ’ αν αγ καζόταν ν α υποσ τεί το κορμί του μέσ α σ το δικό της. τη χ άιδευε πέρα απ’ όσ ο εκείν η μπορούσ ε ν α αν τέξει. Και το σ ούρουπο. μόν ο που η τρίτη φορά εκείν ης της μέρας.

παρόλ ο που τώρα δεν ήξερε πώς ακριβώς θα το εμπόδιζε. Ο μπάσ ταρδος την είχ ε κάν ει ν α τον θέλ ει. Όμως η Ροβίν α ποτέ δεν θα επέτρεπε ν α γ ίν ει αυτό. και πως η ζωή της δεν είχ ε και τόσ ο μεγ άλ η αξία γ ια εκείν ον . Το μόν ο πράγ μα που έκαν ε τη Ροβίν α ν α αν τέξει ήταν η βεβαιότητα ότι το τρίτο πρωιν ό θα την ελ ευθέρων ε. Ήταν ο έσ χ ατος θρίαμβός του. αφού υποτίθεται ότι την πλ ήρων ε με το ίδιο ν όμισ μα. αφού καλ ά καλ ά δεν ήξερε τι θα της ξημέρων ε την επομέν η.ίδιο της το κορμί. τότε αν αγ κασ τικά θα την άφην ε ν α φύγ ει – ή απλ ώς θα την έσ τελ ν ε σ ε κάποιο άλ λ ο από τα φέουδά του. Και το ήξερε. δεν θα την ελ ευθέρων ε όπως είχ ε κάν ει εκείν η σ ’ αυτόν – τουλ άχ ισ τον μέχ ρι ν α γ εν ν ηθεί το παιδί. . ν α μάθει πόσ ο αδύν αμο ήταν το πν εύμα της μα και η σ άρκα της. Όχ ι. ν α της το πάρει. Της είχ ε πει ότι τώρα αν ήκε σ ’ εκείν ον και θα την έκαν ε ό. Κι αν σ κόπευε ν α το κρατήσ ει ο ίδιος.τι ήθελ ε. Της είχ ε πει ότι τώρα η ζωή της του αν ήκε ως αν τίποιν α γ ια την πρόθεσ η του Γκίλ μπερτ ν α τον σ κοτώσ ει. Παράλ λ ηλ α όμως έτρεμε όταν σ κεφτόταν τι άλ λ ου είδους εκδίκησ η της ετοίμαζε. αφού δεν πίσ τεψ ε ούτε γ ια μια σ τιγ μή ότι θα του αρκούσ αν όλ α όσ α ήδη της είχ ε κάν ει.

. αλ λ ά αυτά τα καιν ούρια δεν είχ αν καμία σ χ έσ η μ’ εκείν α. Το μεσ οφόρι και το φόρεμα ήταν από χ ειροποίητο μαλ λ ί σ ’ έν α μουν τό γ κριζοκάσ ταν ο χ ρώμα. αλ λ ά όχ ι απαλ ή βράκα ή καμιζόλ α γ ια εσ ώρουχ ο.Ήρθε η Ίν ιν τ με το κλ ειδί γ ια τις αλ υσ ίδες της. καιν ούριο. Ήταν ρούχ α που προορίζον ταν γ ια υπηρέτρια του κάσ τρου. Την άφην ε γ υμν ή κάτω από τα ρούχ α. καθαρό και τώρα δικό της. και ρούχ α γ ια ν α ν τυθεί. Μαζί υπήρχ αν έν α ζευγ άρι χ ον τρές μάλ λ ιν ες μακριές κάλ τσ ες κι έν α ζευγ άρι πάν ιν α παπούτσ ια. το ύφασ μα δεν ήταν υπερβολ ικά τραχ ύ. Αλ λ ά είχ ε φέρει φαγ ητό. Η Ροβίν α περίμεν ε ότι θα ερχ όταν ο Γουόρικ αυτοπροσ ώπως γ ια ν α έχ ει τη χ αρά ν α της πει κατάμουτρα τι άλ λ ες ταπειν ώσ εις την περίμεν αν . Τα δικά της ρούχ α φυσ ικά τα είχ αν πάρει εδώ και καιρό. κι επιτέλ ους η Ροβίν α έφαγ ε μόν η της. Από το είδος των ρούχ ων η Ροβίν α υποψ ιάσ τηκε γ ια πρώτη φορά ποια θα ήταν η μοίρα της. Για ζών η είχ ε μια λ ωρίδα πλ εκτού δέρματος. το φόρεμα πολ ύ κον τύτερο απ’ ό. πιθαν ότατα άλ λ η μία ταπειν ωτική υπεν θύμισ η ότι είχ ε αλ λ άξει πλ έον η κοιν ων ική της θέσ η. αλ λ ά δεν ήταν και πρώτης ποιότητας. Η Ίν ιν τ φυσ ικά δεν μπορούσ ε ν α της πει τίποτα.τι θα φορούσ ε ποτέ μια κυρία.

εκείν ος . είχ ε μια κρεατοσ αν ίδα κι έν α μεταλ λ ικό κύπελ λ ο με μπίρα μπροσ τά του. γ εγ ον ός που της θύμισ ε την τελ ευταία φορά που την είχ ε δει γ υμν ή σ το κρεβάτι του. Το βλ έμμα του σ αν την κοίταξε ήταν αν έκφρασ το. αλ λ ά προφαν ώς ήξερε πού έπρεπε ν α την πάει. ν τύθηκε κι έκαν ε πάλ ι πλ εξούδες τα μαλ λ ιά της.Κι έπρεπε ν α φύγ ει από την κάμαρα του λ όρδου. Η Ίν ιν τ τής έκαν ε ν όημα ν α την ακολ ουθήσ ει. Μια ηλ ιαχ τίδα που τρύπων ε μέσ α από έν α από τα ψ ηλ ά παράθυρα έλ ουζε με λ αμπερές χ ρυσ αφέν ιες αν ταύγ ειες τα σ κουρόξαν θα μαλ λ ιά του. απλ ώς την κοιτούσ ε. Εκεί καθόταν ο Γουόρικ. υπεν θύμισ ε σ τον εαυτό της. Μόλ ις η Ροβίν α κατάφερε με λ ίγ ες εν τριβές ν α κάν ει τα χ έρια της ν α λ ειτουργ ήσ ουν ξαν ά έπειτα από την τόσ η ακιν ησ ία. Και μόλ ις μπήκαν σ τη Μεγ άλ η Αίθουσ α έν ιωσ ε έν α επίμον ο βλ έμμα πάν ω της που τράβηξε τα μάτια της προς το αρχ ον τικό τραπέζι. Θ’ άν τεχ ε ό. Ωσ τόσ ο. Η γ υν αίκα δεν μπορούσ ε ν α της πει τι θα έκαν ε ο κύριός της με τη Ροβίν α. Όμως αυτό το μαρτύριο είχ ε τελ ειώσ ει.τι κι αν είχ ε σ κοπό ν α της κάν ει – αρκεί ν α είχ ε τελ ειώσ ει ορισ τικά αυτό το βασ αν ισ τήριο. Παρόλ ο που είχ ε περάσ ει προ πολ λ ού η ώρα του πρωιν ού.

Ας είν αι. Δ εν τις είχ ε προσ έξει ν ωρίτερα επειδή το φως που έλ ουζε το αρχ ον τικό τραπέζι δεν έφταν ε μέχ ρι πίσ ω σ την πυροσ τιά. Κοίταξε προς την πυροσ τιά και είδε μια ομάδα γ υν αικών ν α κάθεται εκεί. η ηλ ιαχ τίδα ήταν τόσ ο φωτειν ή. Στην πραγ ματικότητα. που τα πάν τα γ ύρω της έμοιαζαν ν α βρίσ κον ται σ τη σ κιά. Δ εν είχ ε σ κοπό ν α της δώσ ει έσ τω και την παραμικρή ιδέα τού τι την περίμεν ε. Όλ ες τους είχ αν σ ταματήσ ει ό. Δ εν μπορεί ν α ήταν τόσ ο τρομερό αφού δεν ήθελ ε ν α απολ αύσ ει τον τρόμο που θα της προκαλ ούσ ε όταν θα της το ’λ εγ ε. μ’ εξαίρεσ η εκείν ο το σ υν οφρύωμα που σ αφώς ήταν χ αρακτηρισ τικό των ν τε Σαβίλ . Αλ λ ά τώρα τα μάτια της Ροβίν α προσ αρμόσ τηκαν και πρόσ εξε ότι οι περισ σ ότερες από τις γ υν αίκες ήταν κυρίες. το σ υν οφρύωμά τους έμοιαζε τόσ ο με… Μη χ ειρότερα! Ο Γουόρικ είχ ε μεγ άλ ες κόρες! Δ εν του έμοιαζαν πολ ύ. Άρα θα πρέπει ν α είχ ε και μια . Προτού η Ροβίν α προχ ωρήσ ει μέσ α σ την αίθουσ α της τράβηξε την προσ οχ ή μια κίν ησ η πίσ ω από τον Γουόρικ. ορισ μέν ες από αυτές πολ ύ ν εαρές.δεν την κάλ εσ ε κον τά του.τι έκαν αν και την κοιτούσ αν με μεγ άλ ο εν διαφέρον . Και οι δύο ν εαρότερες την κοιτούσ αν σ υν οφρυωμέν ες.

ποια κυρία θα έφευγ ε από τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματά της γ ια ν α μπορεί ήσ υχ ος ο άν τρας της ν α βιάσ ει εκεί μια άλ λ η γ υν αίκα.σ ύζυγ ο. Η Μίλ ν τρεν τ όμως γ ύρισ ε ν α κοιτάξει προς το μέρος του Γουόρικ και κατόπιν κάθισ ε κάτω. Και η Ροβίν α το μόν ο που μπορούσ ε ν α ν ιώσ ει ήταν λ ύπη γ ια τη δύσ τυχ η γ υν αίκα με τέτοιο σ ύζυγ ο που της έλ αχ ε. Η Μίλ ν τρεν τ! Πώς ήταν δυν ατόν . Εκείν η τη σ τιγ μή μία από αυτές σ ηκώθηκε από το σ καμν άκι της γ ια ν α μπορεί η Ροβίν α ν α τη δει καθαρά και της ξέφυγ ε μια κραυγ ή. κρυμμέν η πάλ ι από τις γ υν αίκες που βρίσ κον ταν μπροσ τά της. Ήταν άλ λ ος έν ας τρόπος ν α την εκδικηθεί. Έν α ξέσ πασ μα χ αράς γ έμισ ε την καρδιά της. Χωρίς μία λ έξη. Χωρίς έσ τω έν α ν εύμα. φώτισ ε το πρόσ ωπό της και η Ροβίν α έκαν ε έν α βήμα μπροσ τά. Από την άλ λ η μεριά όμως. Αλ λ ά τότε το βλ έμμα της επέσ τρεψ ε σ τον Γουόρικ. Μπα. είδε το χ αμόγ ελ ό του και τα κατάλ αβε όλ α. Η Ροβίν α δεν καταλ άβαιν ε τι σ υν έβαιν ε. Ήταν δυν ατόν ν α κατάφερε ν α σ τρέψ ει . όποια κι αν ήταν η σ ύζυγ ος του Γουόρικ ν τε Σαβίλ δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α έχ ει λ όγ ο σ τις πράξεις του. είτε κρατούσ ε ερωμέν ες είτε βιασ μέν ες γ υν αίκες σ το κρεβάτι του.

ξέχ ασ ε ότι εκείν ος μπορούσ ε ν α τη ρίξει πάλ ι σ το μπουν τρούμι του. Ξέχ ασ ε εν τελ ώς τώρα πια την ασ ήμαν τη θέσ η που είχ ε. ν α τη σ κοτώσ ει. χ ωρίς εσ ώρουχ α. ώσ που σ τάθηκε απέν αν τί του. και θα το . Αγ ν όησ ε το χ έρι της Ίν ιν τ που τραβούσ ε το δικό της και προχ ώρησ ε ακάθεκτη προς το υπερυψ ωμέν ο βάθρο που βρισ κόταν μπροσ τά από το τραπέζι του. Εκείν ος το μόν ο που έκαν ε ήταν ν α αν ασ ηκώσ ει ερωτηματικά τα φρύδια. ν α τη χ τυπήσ ει. αλ λ ά ήταν προφαν ές ότι η Μίλ ν τρεν τ απαγ ορευόταν ν α της μιλ άει. αλ λ ά αυτό. ν α της σ τερεί τη γ υν αίκα που ήταν σ αν δεύτερη μητέρα γ ια εκείν η. Η Ροβίν α έγ ειρε μπροσ τά και σ ύριξε σ ιγ αν ά.εν αν τίον της τη Μίλ ν τρεν τ. ώσ τε ν α μην την ακούσ ει άλ λ ος: «Μπορείς ν α μου σ τερήσ εις ακόμα και το τελ ευταίο πράγ μα που αγ απώ σ ε τούτη τη ζωή. Η οργ ή ξέσ πασ ε μέσ α της τόσ ο ασ τραπιαία όσ ο και πριν από έν α δευτερόλ επτο η χ αρά. σ αν ν α μην καταλ άβαιν ε τι ήταν αυτό που την είχ ε εξαγ ριώσ ει. δεν πίσ τευε ότι κάτι τέτοιο ήταν δυν ατόν . ήδη ήταν καχ ύποπτη ποιο θα ήταν το επόμεν ο σ τάδιο σ το σ χ έδιό του γ ια ν α της κάμψ ει το ηθικό. αλ λ ά εγ ώ μπορώ. Ήδη ήταν ν ευριασ μέν η που εκείν ος την άφησ ε μον αχ ά με τα φουσ τάν ια και τις κάλ τσ ες. Όχ ι.

Και δεν θυμάμαι ν α σ ου έδωσ α την άδεια ν α μου μιλ άς με τόσ η οικειότητα». η λ αβή του ήταν σ αν μέγ γ εν η. Γουόρικ». κοπελ ιά. «Και υποτίθεται ότι πρέπει ν α με κάν ει ν α φοβηθώ μια ψ υχ ή που ήδη είν αι καταδικασ μέν η. ν α προσ εύχ ομαι κάθε μέρα γ ια όλ η την υπόλ οιπη ζωή μου ν α σ απίσ εις σ την κόλ ασ η. Εκείν η έβραζε από οργ ή κι αυτός σ υν έχ ιζε απλ ώς ν α της χ αμογ ελ άει. ρουθούν ισ ε. «Να με σ υγ χ ωρείς πολ ύ». Η Ροβίν α έγ ειρε πίσ ω. Μόλ ις τον είχ ε καταρασ τεί ν α ζει σ ε μια αιών ια κόλ ασ η κι εκείν ον τον πείραζε που τον είχ ε αποκαλ έσ ει με το μικρό του όν ομα. «Μπάσ ταρδο έπρεπε ν α σ ε πω». Της ξέφυγ ε μια κραυγ ή. μην πισ τεύον τας σ τ’ αυτιά της. . έγ ειρε ολ όκλ ηρος πάν ω από το τραπέζι και την άρπαξε από τον καρπό. Εκείν ος αν τέδρασ ε με το σ κλ ηρό χ αμόγ ελ ο που η Ροβίν α ήξερε πια τόσ ο καλ ά. Εκείν ος σ ηκώθηκε τόσ ο γ ρήγ ορα. που η Ροβίν α ξέχ ασ ε μον ομιάς την οργ ή της.κάν ω. Και προτού προλ άβει καν ν α σ κεφτεί ν α το βάλ ει σ τα πόδια. αλ λ ά το μόν ο που είπε εκείν ος ήταν : «Άρχ ον τά μου».

Δ ηλ αδή δεν θα τη σ κότων ε που τον αποκάλ εσ ε μπάσ ταρδο. με την καρδιά της ν α σ φυροκοπάει. κοπελ ιά. είτε το ήθελ ε πραγ ματικά είτε όχ ι. Αλ λ ά περίμεν ε λ ίγ ο. αλ λ ιώς θα διατάξω ν α φέρουν το μασ τίγ ιο και ν α τιμωρηθείς όπως πρέπει γ ια την αυθάδειά σ ου». Εκείν ος θα πρέπει ν α το κατάλ αβε από την πεισ ματάρικη έκφρασ ή της. κι από δω και μπρος έτσ ι θα με αποκαλ είς – και μάλ ισ τα σ υχ ν ά.» «Δ εν έβαλ ες σ το τέλ ος της πρότασ ης την προσ φών ησ η που μου αρμόζει. επειδή την τράβηξε απότομα προς το μέρος του και της είπε ήρεμα αλ λ ά απειλ ητικά: «Πες το. «Αφού δεν είσ αι κύριός μου». θα το έκαν ε. Και θέλ ω ν α σ ’ ακούσ ω και τώρα ν α το λ ες». Δ εν μπλ οφάριζε. Και η Ροβίν α αν ακάλ υψ ε τελ ικά ότι ήταν καλ ύτερα προηγ ουμέν ως που δεν ήξερε τις σ υν έπειες.«Τι. . «Τώρα είμαι. Πες “άρχ ον τά μου”». προτού πει με σ φιγ μέν α δόν τια: «Άρχ ον τά μου». Καλ ύτερα ν α της έκοβαν τη γ λ ώσ σ α. Έν ας άν τρας σ αν κι αυτόν δεν ξεσ τόμιζε κούφιες απειλ ές. Από τη σ τιγ μή που το είχ ε πει.

και την ακολ ούθησ ε έξω από την αίθουσ α και σ το κάτω πάτωμα όπου ήταν η κουζίν α. Η Ροβίν α δεν χ ρειάσ τηκε ν α ακούσ ει άλ λ η λ έξη.Ο Γουόρικ την άφησ ε αμέσ ως. Αλ λ ά κατόπιν πρόσ θεσ ε γ ρυλ ίζον τας: «Χάσ ου από μπροσ τά μου προτού ν ευριάσ ω γ ι’ αυτό που όν τως με αποκάλ εσ ες». της είπε εκείν ος σ χ ολ ιάζον τας την υποχ ώρησ ή της. Συν ήθως η κουζίν α αποτελ ούσ ε ξεχ ωρισ τό κτίσ μα έξω σ το περιτείχ ισ μα. επειδή κατά βάθος είχ ε εν οχ λ ηθεί που το πρώτο πράγ μα που έκαν ε εκείν η μόλ ις την άφησ ε ελ εύθερη ήταν ν α τον προκαλ έσ ει. Η Ροβίν α σ άσ τισ ε. εν ώ εκείν ος κάθισ ε πάλ ι σ τη θέσ η του και η έκφρασ ή του ήταν ολ όιδια όπως και προτού τον προκαλ έσ ει. Πήγ ε βιασ τικά σ την Ίν ιν τ. Αλ λ ά αυτή τη φορά το ύφος του ήταν προσ ποιητό. αλ λ ά τα τελ ευταία . η οποία την περίμεν ε με αγ ων ία κάτω από το βάθρο. έπειτα απ’ όσ α είχ ε περάσ ει τις τελ ευταίες τρεις μέρες θα ’πρεπε ν α είν αι τόσ ο τρομοκρατημέν η που ν α μη διαν οείται καν ν α παρισ τάν ει την αγ αν ακτισ μέν η αρισ τοκράτισ σ α. Η Ροβίν α έτριψ ε τον καρπό της. «Ίσ ως τελ ικά ν α μη σ ου λ είπει τόσ η φρον ιμάδα όσ η εξυπν άδα». Καν ον ικά. δεν του έριξε καν ούτε μια τελ ευταία άγ ρια ματιά.

Τότε εκείν η κλ ότσ ησ ε το σ κυλ ί. καταλ αμβάν ον τας τη μεγ άλ η έκτασ η όπου παλ αιότερα ήταν ο κοιτών ας της φρουράς του κάσ τρου.χ ρόν ια ολ οέν α και σ υχ ν ότερα τη μετέφεραν μέσ α σ τον ακρόπυργ ο. Η προετοιμασ ία του βραδιν ού ήταν ήδη σ ε εξέλ ιξη. όταν σ κόν ταψ ε πάν ω σ ’ έν α από τα αρκετά σ κυλ ιά που ήταν ξαπλ ωμέν α κατάχ αμα. Ο φούρν αρης έβαζε καιν ούρια καρβέλ ια σ το φούρν ο του. Δ ύο οπλ ίτες έτρωγ αν βιασ τικά σ τα όρθια εν ώ μια όμορφη υπηρέτρια φλ έρταρε μαζί τους. Δ ύο ν ταβραν τισ μέν οι δούλ οι αν έβαιν αν από το . Μια τέτοια ν έα προσ θήκη ήταν και η κουζίν α του Φούλ κχ ερσ τ. το οποίο γ άβγ ισ ε απλ ώς. ιδίως σ ε μέρη που τα έτρωγ ε η βροχ ή και το αγ ιάζι. ζύμων αν . Μέσ α σ το μεγ άλ ο δωμάτιο υπήρχ αν τουλ άχ ισ τον είκοσ ι άτομα που έκαν αν διάφορες δουλ ειές. Έν ας λ αν τζέρης έπλ εν ε τα κύπελ λ α από το πρωιν ό γ εύμα. αλ λ ά ούτε που σ άλ εψ ε από τη θέσ η που είχ ε καπαρώσ ει δίπλ α σ τον πάγ κο του χ ασ άπη. Μάγ ειροι γ ύρω από έν α μεγ άλ ο τραπέζι καθάριζαν λ αχ αν ικά. Ο βεσ τιάριος μοίραζε μπαχ αρικά. Μια γ αλ ατού έφαγ ε μια σ φαλ ιάρα επειδή έχ υσ ε λ ίγ ο γ άλ α από τον κουβά. έκοβαν κρέατα. Πάν ω από έν αν τεράσ τιο λ άκκο με φωτιά τσ ιτσ ίριζε έν α μοσ χ αρίσ ιο πλ ευρό.

Θα με φων άζεις κυρία Μπλ ουέ. σ χ ολ ίασ ε η Μέρι Μπλ ουέ κι έκοψ ε τη Ροβίν α από πάν ω ως κάτω. Η Ροβίν α κοίταξε το θέαμα με τρόμο. Την πήγ ε σ τη μεγ αλ όσ ωμη γ υν αίκα που είχ ε ρίξει τη σ φαλ ιάρα σ τη γ αλ ατού. Μου φτάν ουν όσ α τραβάω από εκείν η την ψ ηλ ομύτα τη Μίλ ν τρεν τ. η ατμόσ φαιρα δεν ήταν αποπν ικτική. όπως είχ αν κάν ει όλ οι εκεί μέσ α. Όμως δεν την πήγ ε σ ’ εκείν ον η Ίν ιν τ. μόλ ις έβγ αιν ε από το γ ραφείο του γ ραμματέα που βρισ κόταν σ ’ έν α ψ ηλ ότερο επίπεδο πάν ω από έν αν αποθηκευτικό χ ώρο. δεν ήταν δούλ α αλ λ ά ελ εύθερη πολ ίτης και σ ύζυγ ος του αρχ ιμάγ ειρα. Ξαν θιά. «Εσ ύ είσ αι λ οιπόν η άλ λ η από το Κέρκμπορο». η οποία επειδή έχ ει τη σ υμπάθεια του λ όρδου δεν μπορώ ν α . ροδοκόκκιν η και αρκετά ψ ηλ ή γ ια γ υν αίκα. λ ίγ ο πάν ω από δύο μέτρα. αν και όχ ι τόσ ο απροκάλ υπτα όσ ο η Μέρι. Ήταν και ο φρον τισ τής εκεί. Μια και ο χ ώρος ήταν τεράσ τιος. Κομμέν ες οι τσ ιριμόν ιες και οι αυθάδειες μαζί μου. αλ λ ά τώρα που σ ’ έσ τειλ αν σ ’ εμέν α θα μπει έν α τέλ ος σ ’ αυτό το ψ έμα. αλ λ ά είχ ε υπερβολ ική ζέσ τη και κάπν α από τις τόσ ες φωτιές και τα κηροπήγ ια τοίχ ου που ήταν αν αμμέν α.υπόγ ειο κουβαλ ών τας βαριά σ ακιά με σ ιτηρά. «Άκουσ α κάτι φήμες γ ια μια λ αίδη που είχ αν σ το μπουν τρούμι.

εκτός κι αν χ ρειασ τεί. είμαι καταραμέν η ν α μου λ αχ αίν ουν μόν ο τέτοιοι. Δ εν αν έχ εται τους τεμπέλ ηδες εργ άτες.» επαν έλ αβε σ υν οφρυωμέν η η Μέρι. «είμαι τόσ ο αν τιπαθής που το ’χ ει η μοίρα μου ν α με τιμωρούν αιών ια». «Αρκετά χ έρια έχ ουν εδώ μέσ α. Η Ροβίν α αιφν ιδιάσ τηκε. χ ωρίς ν α μπορεί ν α κρύψ ει την απογ οήτευσ η σ τη φων ή της.σ ηκώσ ω χ έρι πάν ω της. ε. αποκρίθηκε η Ροβίν α. Άν τε. αλ λ ιώς τίποτα δεν γ ίν εται σ ωσ τά εδώ μέσ α. «Να σ ε τιμωρούν . εν ώ εγ ώ. βλ έπεις. μ’ αυτούς τους τεμπελ χ αν άδες που έχ ω ν α κουμαν τάρω.» «Πράγ ματι». Και δεν μπορώ ν α κάν ω κι αλ λ ιώς. Άσ ε που ο άν τρας μου δεν θέλ ει τσ ούπρες σ τα λ ημέρια του.» «Εδώ μέσ α. Αλ λ ά εσ έν α δεν μου φαίν εται ν α σ ε σ υμπαθεί και πολ ύ. Θα σ ου εξηγ ήσ ω τα καθήκον τά σ ου σ το δρόμο». αφού αυτή η βρόμα η Σέλ ια με το που γ υρίσ ω την πλ άτη μου δεν χ άν ει ευκαιρία ν α μου σ κάβει το λ άκκο. Αχ . «Δ ηλ αδή δεν θα δουλ έψ ω σ την κουζίν α. πάν τα τη βγ άζει λ άδι. Κι επειδή όλ οι ξέρουν ότι είν αι το αγ απημέν ο τσ ουλ ί του λ όρδου Γουόρικ. «Όχ ι δα. κατάλ αβες. Πρέπει ν α κάν ω τακτικά μια γ ύρα.» Η Μέρι γ έλ ασ ε με την καρδιά της. δεν χ ρειάζον ται άλ λ α. κοπελ ιά. και ν α…» . έλ α.

Γιατί. ν α σ ου δώσ ουν τόσ ο εύκολ η δουλ ειά». είπε η Μέρι όταν πρόσ εξε προς τα πού κοιτούσ ε η Ροβίν α.» «Ναι». Η Ροβίν α έσ υρε τα πόδια της. «Η Μίλ ν τρεν τ είν αι καιρό εδώ. μαζί με το λ όρδο ήρθε. Από τις . αλ λ ά εκείν ος είχ ε φύγ ει από κει. γ ι’ αυτό κοίτα ν α μην έχ εις πολ λ ά πολ λ ά ούτε μ’ αυτούς. έτσ ι κι εδώ υπάρχ ει ιεραρχ ία σ το προσ ωπικό του κάσ τρου. Κι αυτή έχ ει αν αλ άβει ν α φρον τίζει τις κόρες του λ όρδου. Ούτε σ την πυροσ τιά είχ αν απομείν ει πια πολ λ ές γ υν αίκες. τρέμον τας μην έρθει πάλ ι αν τιμέτωπη με τον Γουόρικ. Μπας και την ξέρεις. «Αλ λ ά εσ ύ δεν είσ αι τόσ ο τυχ ερή όσ ο εκείν η η Μίλ ν τρεν τ. που σ ημαίν ει ότι είν αι αν ώτερη από τις άλ λ ες υπηρέτριες των κυριών . κι αυτές είν αι όλ ες αν ώτερες από σ έν α. Αλ λ ά εσ ύ θα είσ αι αν ώτερη από τους λ ακέδες της κουζίν ας.» «Μπα. όχ ι. Όπως σ ’ όλ α τα οχ υρά.Άφησ ε την πρότασ ή της σ τη μέσ η κι άρχ ισ ε ν α αν εβαίν ει τα σ καλ ιά που οδηγ ούσ αν πίσ ω σ τη Μεγ άλ η Αίθουσ α. «Το καλ ό που σ ου θέλ ω ν α μείν εις μακριά της. Και η Μίλ ν τρεν τ δεν φαιν όταν πουθεν ά. «Εγ ώ δεν έχ ω λ όγ ο σ τη δουλ ειά των υπηρετριών των κυριών ».

γ ιατί η Ροβίν α ήταν γ έν ν ημα θρέμμα αρισ τοκράτισ σ α κι αυτό δεν . Κι έν α από τα πρώτα πράγ ματα που της είχ ε πει ο Γουόρικ τότε σ το Κέρκμπορο ήταν πως σ το εξής δεν θα ήταν πια λ αίδη. Δ εν σ οκαρίσ τηκε και τόσ ο όταν έμαθε ποια θα ήταν η θέσ η της σ το υπηρετικό προσ ωπικό.τσ ούπρες που ελ έγ χ ω εγ ώ θα βρεις αρκετές γ ια ν α πιάσ εις φιλ ίες. αλ λ ά. Η Ροβίν α δεν έδιν ε δεκάρα τσ ακισ τή γ ια «αυτήν τη Σέλ ια». κι ας ήταν ευν οούμεν η του Γουόρικ. Περισ σ ότερο την εν διέφερε ποια θα ήταν η δική της θέσ η. Ωσ τόσ ο. μην πιάσ εις φίλ η αυτήν τη Σέλ ια». αν θες τη σ υμβουλ ή μου. Καλ ά θα έκαν ε σ το μέλ λ ον ν α πρόσ εχ ε πολ ύ τις καταραμέν ες τις ευχ ές της. Η ειρων εία ήταν ότι λ ίγ ο καιρό πριν η ίδια είχ ε ευχ ηθεί το ίδιο ακριβώς πράγ μα. ο Γουόρικ δεν μπορούσ ε ν α τη μετατρέψ ει σ ε αλ ηθιν ή υπηρέτρια. αλ λ ά ακόμα δεν είχ ε μάθει τι ακριβώς σ ήμαιν ε αυτό. είχ ε ευχ ηθεί ν α μην ήταν παρά μια ταπειν ή δούλ α και ν α μην είχ ε τίποτα σ τ’ όν ομά της που ν α εποφθαλ μιούσ αν οι άν τρες και ν α πολ εμούσ αν γ ι’ αυτό. Κατάλ αβε ότι θα ήταν μία από τις «τσ ούπρες» της Μέρι. επειδή είχ ε ήδη υποψ ιασ τεί ότι η καιν ούρια της θέσ η θα ήταν αν άλ ογ η των ρούχ ων που της είχ αν δώσ ει.

Μια υπηρέτρια μπορούσ ε ν α δραπετεύσ ει.μπορούσ ε ν α της το σ τερήσ ει που ν α χ τυπιόταν κάτω. Μόλ ις όμως σ κέφτηκε ότι εκείν ος θα μπορούσ ε ν α είχ ε διατάξει ν α την πετάξουν πάλ ι σ το μπουν τρούμι. ν α περν άει σ χ εδόν απαρατήρητη. πολ ύ τυχ ερή. άλ λ ωσ τε ήδη είχ ε δώσ ει τέτοια διαταγ ή. αφού σ την ουσ ία βρισ κόταν σ το έλ εός του. αν αθεώρησ ε κι έν ιωσ ε τυχ ερή. Μπορούσ ε όμως ν α καν ον ίσ ει ν α της φέρον ται σ αν υπηρέτρια. Γιατί μια υπηρέτρια μπορούσ ε ν α κιν είται ελ εύθερα. . κι εκείν η δεν μπορούσ ε ν α κάν ει τίποτα γ ι’ αυτό. και μάλ ισ τα χ ωρίς την καλ οσ υν άτη προσ τασ ία του Τζον Γκίφαρν τ.

Αλ λ ά δεν πρόλ αβαν ν α επισ τρέψ ουν εγ καίρως σ τις θέσ εις τους και η Μέρι τις είδε. Στους τοίχ ους είδε κρεμασ μέν α μεγ αλ ύτερα παν έρια με φρέσ κο επεξεργ ασ μέν ο μαλ λ ί. έτοιμο ν α γ ν εσ τεί και ν α γ ίν ει ν ήμα. οι οποίοι έκαν αν τις σ τρατιωτικές ασ κήσ εις τους σ τον περίβολ ο. Είδε έν α παν έρι γ εμάτο πέτριν α σ πειρωτά αδράχ τια. αν οίγ ον τας την πόρτα του υφαν τήριου σ το πάτωμα. πάν ω από τη Μεγ άλ η Αίθουσ α. αλ λ ά της είχ ε πέσ ει από τα χ έρια. αρκετά γ ια το γ ν έσ ιμο μεγ άλ ης ποσ ότητας μαλ λ ιού αν οι εργ άτριες ήταν περισ σ ότερες. Μία από τις γ υν αίκες είχ ε προσ παθήσ ει ν α το τυλ ίξει βιασ τικά. εν ώ . Τρεις γ υν αίκες έφυγ αν σ αν βολ ίδα από το παράθυρο όπου σ τέκον ταν και χ άζευαν τους άν τρες. είπε η Μέρι. Είδε κι έξι μεγ άλ ους αργ αλ ειούς. αλ λ ά η Ροβίν α μέτρησ ε μόν ο οχ τώ. Η Ροβίν α περιεργ άσ τηκε το δωμάτιο εν ώ η Μέρι σ τραβοκοίταξε τις εργ άτριές της. Και ήταν αδύν ατον ν α μη δει και το αδράχ τι με το ν ήμα που κύλ ησ ε σ το πάτωμα και χ ώθηκε κάτω από τα φουσ τάν ια της.Κεφάλ αιο 1 9 «Εδώ θα περν άς τον περισ σ ότερο χ ρόν ο σ ου».

» τις κατσ άδιασ ε αυσ τηρά. αν μη τι άλ λ ο. Η Μέρι τελ ικά άρχ ισ ε ν α κόβει βόλ τες περν ών τας γ εν εές δεκατέσ σ ερις τις γ υν αίκες. έκλ εισ ε με κρότο την πόρτα. δεν υπήρχ ε κίν δυν ος ν α λ εκιασ τούν τα ν έα υφάσ ματα από κάπν α κεριών . θα σ ας ξαποσ τείλ ω μια και καλ ή ν α δουλ έψ ετε σ το πλ υσ ταριό. εδώ. Έν ν οια σ ας. και θα βρω εγ ώ τσ ούπρες με σ βέλ τα δάχ τυλ α. .σ τη γ ων ία υπήρχ ε άλ λ η μια σ τοίβα από μικρότερους χ ειροκίν ητους αργ αλ ειούς. Και λ έγ ον τας αυτά. αλ λ ά επειδή έχ εις μπόλ ικα πράγ ματα ν α κάν εις σ ήμερα. Κι έτσ ι και σ ας τσ ακώσ ω ν α τεμπελ ιάζετε άλ λ η μια φορά τούτη τη βδομάδα. οπότε. ε. ξαφν ιάζον τας τη Ροβίν α που σ χ ολ ίασ ε: «Νόμιζα ότι εδώ θα εργ αζόμουν ». Όμως μόν ο σ τους τρεις από τους μεγ άλ ους είδε ν α υφαίν εται ν ήμα και μόν ο σ ’ έν αν το υφαν τό κόν τευε ν α ολ οκλ ηρωθεί. δεν θ’ αρχ ίσ εις από τώρα ν α υφαίν εις και ν α υποσ τείς κι εσ ύ την τιμωρία που επέβαλ α σ ’ αυτές τις παλ ιοτεμπέλ ες». «Πάλ ι χ αζολ ογ άτε. ακόμα κι αν χ ρειασ τεί ν α τις κουβαλ ήσ ω από το χ ωριό». δεν έχ ει φαγ ητό γ ια λ όγ ου σ ας. Από το μον αδικό παράθυρο του δωματίου έμπαιν ε άπλ ετο φως. «Αν δεν τελ ειώσ ετε τη δουλ ειά. «Ναι.

Ωσ τόσ ο.Έπειτα απ’ όσ α είχ ε περάσ ει. μερικά πράγ ματα μπορούσ ε ν α τα κάν ει καλ ύτερα από άλ λ ους. η Ροβίν α σ υν έχ ισ ε: «Αλ λ ά τα ταλ έν τα μου θα πήγ αιν αν χ αμέν α σ το υφαν τήριο. Αλ λ ά ήταν δεκαπέν τε χ ρόν ων όταν άλ λ αξε τόσ ο δρασ τικά η ζωή της και η μητέρα της ήδη την είχ ε διδάξει όλ α όσ α χ ρειαζόταν ν α ξέρει γ ια τη λ ειτουργ ία του κάσ τρου. το έκαν ε η ίδια. Επίσ ης μπορώ ν α διδάξω τις υφάν τρες ν α φτιάχ ν ουν καλ ύτερης ποιότητας ύφασ μα. αν και το διπλ ό γ ν έσ ιμο παίρν ει περισ σ ότερη ώρα. «Το ίδιο θα πρέπει ν α σ κέφτηκε και ο άρχ ον τάς . παρά μόν ο εκείν ους που υπηρετούσ αν αποκλ εισ τικά εκείν η. αφού σ τη βελ όν α είμαι πιο ικαν ή». κι από ευγ ν ωμοσ ύν η πλ ηροφόρησ ε τη Μέρι: «Ξέρω πώς ν α φτιάχ ν ω πρώτης ποιότητας ν ήμα. Έχ ον τας κερδίσ ει τώρα το αμέρισ το εν διαφέρον της Μέρι. η Ροβίν α δεν μπορούσ ε παρά ν α σ υμφων ήσ ει απόλ υτα μαζί της. τόσ ο καλ ό που ν α αρμόζει σ τις κυρίες του κάσ τρου». Και οτιδήποτε χ ρειαζόταν ν α δώσ ει εκείν η οδηγ ίες γ ια ν α γ ίν ει. Τα τρία τελ ευταία χ ρόν ια δεν είχ ε και πολ λ ές ευκαιρίες ν α κατευθύν ει υπηρέτες. γ ιατί πώς αλ λ ιώς θα μπορούσ ε ν α διευθύν ει σ ωσ τά αν δεν ήξερε επακριβώς τι έπρεπε ν α κάν ει.

Η Ροβίν α θυμήθηκε πόσ ο μικρό ήταν το δωμάτιο . ε. κι έτσ ι απλ ώς κατέν ευσ ε παγ ερά. γ ιατί διέταξε επίσ ης ν α φρον τίζεις εσ ύ τα ρούχ α του.» Η Ροβίν α είχ ε φουν τώσ ει γ ια τα καλ ά επειδή αυτό το θεώρησ ε ως άλ λ η μια τιμωρία.» «Όχ ι. εκεί δεν ήμουν πολ ύ καιρό». αν και γ ι’ αυτή τη δουλ ειά έχ ουμε καλ ύτερα υφάσ ματα από το χ ειροποίητο μαλ λ ί. αλ λ ά δεν έχ ω τέτοιες διαταγ ές.μου. «Ήσ ουν υπεύθυν η γ ια τις υφάν τρες σ το Κέρκμπορο. δεν θα μου κακόπεφτε ν α κάν εις μερικά μαθήματα σ τις τσ ούπρες μου όταν θα υφαίν εις κι εσ ύ. Η Μέρι όμως δεν πρόσ εξε το αν αψ οκοκκίν ισ μά της μέσ α σ τον μισ οσ κότειν ο διάδρομο· είχ ε ξαφν ιασ τεί. εσ ύ ν α του φτιάχ ν εις καιν ούρια. μπορείς ν α επισ τρέψ εις εδώ γ ια ν α κοιμηθείς μαζί με τις άλ λ ες». δηλ αδή ν α είν αι αν αγ κασ μέν η ν α ασ χ ολ είται με τα δικά του ρούχ α. Και ύσ τερα σ τράφηκε ν α φύγ ει προσ θέτον τας μόν ο: «Όταν τελ ειώσ εις τις σ ημεριν ές σ ου δουλ ειές. Αλ λ ά μπορείς ν α διδάξεις τις άλ λ ες ν α φτιάχ ν ουν καλ ύτερα υφάσ ματα. «Μμμ. χ ώρια που δεν θα σ ου περισ σ εύει πολ ύς χ ρόν ος με όλ α αυτά που έχ εις ν α κάν εις».

αν μπορούσ ατε ν α κρατήσ ετε όλ ους τους άν τρες μακριά μου. «Θα σ ας ήμουν απίσ τευτα ευγ ν ώμων . δεν ήθελ ε ν α την κάν ει εχ θρό της. αλ λ ά… Υ πάρχ ει κάτι που .». απλ ώς είχ ε πολ λ ές σ κοτούρες σ το κεφάλ ι της. και ρώτησ ε: «Κοιμούν ται όλ ες εκεί μέσ α.και πόσ ο λ ιγ οσ τός ο ελ εύθερος χ ώρος σ το πάτωμα. «Μπα. όμως ήταν αν απόφευκτο ν α το μάθει κάποια σ τιγ μή. ίσ ως ακόμα και ν α βοηθούσ ε τη Ροβίν α. Οι άλ λ ες πέν τε είν αι τσ ουλ ιά σ αν τη Σέλ ια. Η Μέρι δεν φαιν όταν ν α το έχ ει πλ ηροφορηθεί. Η Μέρι κον τοσ τάθηκε σ το κεφαλ όσ καλ ο και την κοίταξε με σ τεν εμέν α μάτια. ε. Και η Μέρι δεν φαιν όταν ν α είν αι κακιά γ υν αίκα. Αν . αφήν ον τάς τη αργ ότερα ν α πλ ηροφορηθεί έκπλ ηκτη γ εγ ον ότα που μπορούσ ε ν α τα ξεκαθαρίσ ει τώρα η Ροβίν α.» Η Ροβίν α ήξερε ότι υπήρχ αν κάποιοι που την είχ αν δει ν α μπαίν ει σ τα διαμερίσ ματα του λ όρδου τρεις μέρες ν ωρίτερα και άλ λ οι που την είδαν ν α βγ αίν ει εκείν ο το πρωί. όπως έδειχ ν αν τα πράγ ματα. «Δ εν πισ τεύω ν α είσ αι κι εσ ύ τέτοια. θα ήταν υπό την επιτήρησ η και τον έλ εγ χ ο της Μέρι. Κι αν κέρδιζε τη σ υμπάθειά της. Έχ ουν άν τρες που πάν ε και τους βλ έπουν τα βράδια». μόν ο οι τρεις. κυρία Μπλ ουέ.

εκδικητικό άν τρα.πρέπει ν α μάθετε.» Το τελ ευταίο πράγ μα που περίμεν ε η Ροβίν α ήταν ν α ακούσ ει κάποιον ν α υπερασ πίζεται με τέτοια αφοσ ίωσ η αυτόν το σ κλ ηρό. «Γιατί λ ες τέτοια ψ έματα. Τις τελ ευταίες τρεις μέρες με κρατούσ ε σ τα διαμερίσ ματά του – αλ υσ οδεμέν η σ το κρεβάτι του». Η Μέρι έδειχ ν ε δύσ πισ τη ακόμα. Ο μόν ος λ όγ ος που σ ας το λ έω κι εσ άς είν αι γ ια ν α μην απορήσ ετε αν αποφασ ίσ ει ν α με πάρει πάλ ι γ ια ν α με τιμωρήσ ει. γ ιατί. δεν το ν ομίζω. κι αμφιβάλ λ ω αν ο άρχ ον τάς σ ας θα το αρν ηθεί. αν δηλ αδή δεν σ ας το είπε ο άρχ ον τάς σ ας. επειδή το πιθαν ότερο είν αι ότι δεν έχ ει τελ ειώσ ει με την εκδίκησ ή του». αν και άφησ ε κάποιο περιθώριο υποχ ώρησ ης: «Μπα. «Αποκλ είεται! Ποτέ δεν θα έκαν ε τέτοιο πράγ μα!» αν τιγ ύρισ ε αγ αν ακτισ μέν α η Μέρι. αν δεν είν αι του γ ούσ του σ ου. Θα πρέπει επιπλ έον ν α σ ερβίρεις το λ όρδο Γουόρικ σ ε . Ήταν άραγ ε δυν ατόν ν α μην είχ ε ιδέα η Μέρι τι είδους άν τρας ήταν πραγ ματικά. τώρα που το σ κέφτομαι. «Το ξέρει και η Ίν ιν τ. γ ιατί είχ ε τους λ όγ ους του που με τιμώρησ ε μ’ αυτό τον τρόπο. τα υπόλ οιπα καθήκον τά σ ου μάλ λ ον τιμωρία θα είν αι.

ούτε αυτό το πισ τεύω». Περιμέν ω παιδί και ο λ όρδος Γουόρικ ξέρει ότι είν αι δικό του». Η Ροβίν α αισ θάν θηκε το σ τομάχ ι της ν α αν ακατεύεται. σ ου αν αθέτει την περισ σ ότερη δουλ ειά απ’ όλ ους τους άλ λ ους δούλ ους εδώ μέσ α. ν α καθαρίζεις τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματά του με μόν η βοηθό την Ίν ιν τ και ν α τον περιποιείσ αι όταν παίρν ει το μπάν ιο του. Το παιδί είν αι δικό του και σ κοπεύει ν α… ν α μου το πάρει».» «Τότε εκείν ος δεν το ξέρει». επέμειν ε η Μέρι. Της Μέρι της ξέφυγ ε μια κραυγ ή.όλ α τα γ εύματά του. Και πάν ω που ν όμιζε ότι τουλ άχ ισ τον τα χ ειρότερα είχ αν περάσ ει. ότι ο υποβιβασ μός της σ την τάξη των υπηρετών θα ήταν η τελ ευταία τιμωρία της. Αποκλ είεται. «Και παρ’ όλ α αυτά. αφού μέχ ρι τώρα αυτό ήταν δικό της καθήκον και το απολ άμβαν ε ιδιαιτέρως». πράγ μα που μάλ λ ον θα κάν ει πυρ και μαν ία τη Σέλ ια. «Υ πάρχ ει και κάτι άλ λ ο που πρέπει ν α μάθετε. τώρα μου . «Α. δεν μ’ έχ ει αγ γ ίξει ποτέ άλ λ ος άν τρας. «Κυρία Μπλ ουέ. «Ποιος ο λ όγ ος ν α πω ψ έματα αφού η απόδειξη θα φαν εί σ ε λ ίγ ους μήν ες.

Ο Γουόρικ μπορούσε ν α την παν τρέψ ει με άλ λ ον . το πιθαν ότερο είν αι ο άρχ ον τάς μου ν α σ ου βρει έν αν άν τρα ν α σ ε παν τρέψ ει. Σε παρακαλ ώ. Έλ α μαζί μου τώρα. αλ λ ά αν ακάλ υψ ε ότι δεν ήταν τόσ ο καταθλ ιπτικά όσ ο όταν έμεν ε αλ υσ οδεμέν η σ το κρεβάτι. είχ αν παραλ ύσ ει τα πόδια της από έν αν καιν ούριο φόβο που άθελ ά της της είχ ε δημιουργ ήσ ει η Μέρι. Έχ εις ν α καθαρίσ εις τα διαμερίσ ματα του άρχ ον τα σ ήμερα. Αν όν τως περιμέν εις παιδί. γ ιατί τα παραμέλ ησ αν τις τρεις… τελ ευταίες…» Η Μέρι δεν αποτέλ ειωσ ε τη φράσ η της αφού σ την ουσ ία εν ίσ χ υε έν αν από τους ισ χ υρισ μούς της Ροβίν α. Η Ροβίν α δεν την ακολ ούθησ ε αμέσ ως. Θεέ μου.φαίν εται σ αν ν α το παράκαν ες με τις κατηγ όριες σ ου. κορίτσ ι μου. τον πιο ταπειν ό δουλ οπάροικο. Η Ροβίν α δεν άν τεχ ε ν α ξαν αμπεί σ ’ εκείν α τα διαμερίσ ματα. γ ι’ αυτό δεν θέλ ω ν α ακούσ ω τίποτ’ άλ λ ο γ ι’ αυτό το θέμα. και μάλ ισ τα με έν α δούλ ο. κάν ε ν α μην του περάσει από το μυαλ ό αυτή η σκέψ η. Αν και δεν υπήρχ ε καμία περίπτωσ η ν α . Έσ φιξε τα χ είλ η και κατέβηκε τη σ κάλ α.

με την αγ καλ ιά γ εμάτη ασ πρόρουχ α. αλ λ ά όχ ι τα ευαίσ θητα υφάσ ματα από τα ρούχ α του λ όρδου.πλ ησ ιάσ ει εκείν ο το κρεβάτι. Αυτά έπρεπε ν α τα βράσ εις και ν α τα πλ ύν εις σ το χ έρι με πιο απαλ ό σ απούν ι. Η Ροβίν α είχ ε πλ ύν ει ρούχ α μόν ο άλ λ η μία φορά σ τη ζωή της. Και δεν ήταν ευχ άρισ τη δουλ ειά. αλ λ ά τρεις φορές προτού τ’ απλ ώσ εις ν α . τα ξέπλ εν ες και τα άπλ ων ες ν α σ τεγ ν ώσ ουν . ύσ τερα ν α τα ξαν αβράσ εις και ν α τα ξεπλ ύν εις όχ ι μία. αλ λ ά η Ίν ιν τ κούν ησ ε αρν ητικά το κεφάλ ι. εν ώ η Ίν ιν τ είχ ε αν αλ άβει ν α αλ λ άξει κλ ιν οσ κεπάσ ματα. κατόπιν τα χ τυπούσ ες. Η Ροβίν α ήταν έτοιμη ν α βγ άλ ει έξω τα χ αλ ιά γ ια ν α τα χ τυπήσ ει. Προτιμούσ ε καλ ύτερα ν α τρίβει πατώματα πεσ μέν η σ τα τέσ σ ερα. η Ίν ιν τ τα ασ πρόρουχ α και η Ροβίν α τα δικά του. Είχ αν ν α βάλ ουν μπουγ άδα σ ήμερα. Με τον ίδιο τρόπο πλ έν ον ταν και τα τραχ ιά μάλ λ ιν α των υπηρετών . Τα σ εν τόν ια τα έβαζες απλ ώς σ ε μια ξύλ ιν η σ κάφη ν α μουλ ιάσ ουν μέσ α σ ε αλ ισ ίβα και καυσ τική ποτάσ α. της έγ ν εψ ε ν α την ακολ ουθήσ ει. και όν τως το έκαν ε. Κι αυτό της το έδειξε ρίχ ν ον τας τα ρούχ α σ την αγ καλ ιά της Ροβίν α εν ώ εκείν η. ν α ξεσ κον ίσ ει και ν α σ υγ υρίσ ει. ωσ τόσ ο ήξερε καλ ά πώς γ ίν εται.

ο φρον τισ τής. η Ροβίν α κατέλ ηξε ότι ούτε αυτή ήταν η χ ειρότερη από τις αγ γ αρείες που της είχ αν αν αθέσ ει. Ο Γουόρικ δεν είχ ε έρθει ακόμα. αλ λ ά το αρχ ον τικό τραπέζι άρχ ισ ε ν α γ εμίζει από τους προν ομιούχ ους που έτρωγ αν εκεί: οι κόρες του. αρκετοί από τους ιππότες του. δεν είχ ε έρθει ακόμα η ώρα της πιο δυσ βάσ ταχ της αγ γ αρείας της. τον αποπν ικτικό ατμό και το απαλ ότερο αλ λ ά καυσ τικό σ απούν ι ν α κοκκιν ίζει την ευαίσ θητη επιδερμίδα της.σ τεγ ν ώσ ουν . και μια κυρία που είχ ε περάσ ει πια τα μισ ά της χ ρόν ια και η οποία δίδασ κε τις κόρες . είδε ότι είχ αν ήδη σ τρωθεί τα τραπέζια γ ια το δείπν ο. και ορισ μέν ες ήρθαν ακόμα και ν α τη βοηθήσ ουν μόλ ις έφυγ ε η Ίν ιν τ. Όχ ι. όμως ήλ πιζε πως ο λ όρδος Φούλ κχ ερσ τ δεν θα ήταν ιδιότροπος ώσ τε ν α απαιτεί ν α παίρν ει το μπάν ιο του πάν ω από μία φορά τη βδομάδα. ο οποίος ήταν και ιππότης. Όταν η Ροβίν α επέσ τρεψ ε σ την αίθουσ α. ιδίως από τη σ τιγ μή που οι άλ λ ες πλ ύσ τρες ήταν όλ ες φιλ ικές. Και ίσ ως ν α της διν όταν μια περίοδος χ άριτος λ ίγ ων ημερών προτού έρθει αν τιμέτωπη με τη συγ κεκριμέν η αγ γ αρεία. Με τα μεγ άλ α καζάν ια του πλ υσ ταριού ν α βράζουν διαρκώς ν ερό.

Δ εν είχ ε ξεχ άσ ει τη βοήθεια που της πρόσ φερε ο ιππότης όταν αν έθεσ ε τη φύλ αξή της σ τον Τζον Γκίφαρν τ ή την υπόσ χ εσ η που είχ ε δώσ ει η ίδια σ τον εαυτό της ν α τον ευχ αρισ τήσ ει γ ι’ αυτό. Τα μάτια του καρφώθηκαν πάν ω της από το πρώτο δευτερόλ επτο που η Ροβίν α πάτησ ε το πόδι της σ την αίθουσ α και δεν την άφησ αν ώσ που εκείν η έφυγ ε πάλ ι. το επίμον ο βλ έμμα του είχ ε κάτι το πολ ύ τρομακτικό. και η Ροβίν α χ ρειαζόταν κάθε δυν ατή βοήθεια γ ια ν α καταφέρει ν α δραπετεύσ ει απ’ αυτό το μέρος. Δ εν γ ελ ιόταν όμως. Αφού την είχ ε βοηθήσ ει μια φορά ίσ ως ν α τη βοηθούσ ε πάλ ι. ελ πίζον τας ότι θα της διν όταν η ευκαιρία ν α μιλ ήσ ει ιδιαιτέρως μαζί του προτού καταφτάσ ει ο Γουόρικ. Όταν όμως επέσ τρεψ ε σ την αίθουσ α με τον πρώτο δίσ κο των κρεάτων . . γ ιατί έπειτα από την πρώτη ματιά που του έριξε αρν ήθηκε ν α τον ξαν ακοιτάξει. Η Ροβίν α δεν είδε το βλ έμμα του αλ λ ά το έν ιωσ ε. Επιπλ έον .οικοκυρική. δεν έβλ απτε ν α αν απτύξει φιλ ία μαζί του. Έν ας από τους ιππότες που είχ αν παρευρεθεί εκεί ήταν ο σ ερ Ρόμπερτ και η Ροβίν α βιάσ τηκε ν α πάει σ την κουζίν α ν α δει τι φαγ ητά έπρεπε ν α μεταφέρει σ το αρχ ον τικό τραπέζι. ο Γουόρικ ήταν ήδη σ τη θέσ η του.

«Όχ ι τι.» «Όχ ι». Αλ λ ά κι αυτό το σ υν αίσ θημα κράτησ ε τόσ ο λ ίγ ο που δεν . είπε ψ έματα εκείν η. Και το ύφος του προμήν υε κακά μαν τάτα γ ια λ όγ ου της. «Ίσ ως ν α πρέπει ν α σ ου θυμίσ ω σ ε ποιον αν ήκεις τώρα». αλ λ ά όλ α έγ ιν αν τόσ ο γ ρήγ ορα που δεν πρόλ αβε ν α την πιάσ ει εγ καίρως. που βρέθηκε σ τη σ κάλ α και το πόδι της σ τον αέρα. όμως το επόμεν ο δευτερόλ επτο έν ιωσ ε τύψ εις γ ια τη σ κέψ η της αυτή. είπε σ κεπτικός και άπλ ωσ ε το χ έρι του σ το σ τήθος της. «Το… το ξέχ ασ α». «Θα το ξεχ άσ εις ξαν ά. Ο Γουόρικ όρμησ ε. Η Ροβίν α αν απήδησ ε προς τα πίσ ω τόσ ο απότομα.» «Άρχ ον τά μου». Για μια σ τιγ μή έν ιωσ ε αν ακούφισ η που έτσ ι θα ’μπαιν ε έν α τέλ ος σ τη δυσ τυχ ία της. Το μόν ο που κατάφερε το ψ έμα της ήταν ν α τον μισ οκαλ μάρει.Ξαφν ιάσ τηκε όταν επέσ τρεψ ε με τον δεύτερο δίσ κο σ τα χ έρια και βρήκε τον Γουόρικ ν α την περιμέν ει σ το κεφαλ όσ καλ ο. είπε η Ροβίν α με σ φιγ μέν α δόν τια. Η Ροβίν α δεν ούρλ ιαξε. Αυτό φάν ηκε όν τως ν α τον ηρεμεί.» απαίτησ ε ν α μάθει. «Δ εν σ ου είπα ν α με κοιτάς όταν είμαι σ τον ίδιο χ ώρο.

κάθε λ επτό που περν ούσ ε ώσ που εκείν η ν α καθαρίσ ει τη σ κάλ α. που αν έβαιν ε τη σ κάλ α πίσ ω της μ’ άλ λ ον έν α δίσ κο φαγ ητά σ τα χ έρια. Τώρα καθάρισ ε τα χ άλ ια που έκαν ες. και γ ρήγ ορα. Και οι δύο δίσ κοι έπεσ αν με κρότο σ το πάτωμα γ ιατί ο άν τρας άπλ ωσ ε τα χ έρια του ν α σ τηριχ τεί γ ια ν α μην πέσ ει.πρόλ αβε ν α γ ίν ει κραυγ ή. . Και δεν την άφησ ε ούτε όταν την έσ υρε πίσ ω σ το κεφαλ όσ καλ ο. Μ’ άλ λ α λ όγ ια. αφού κουτρουβαλ ιάσ τηκε σ ε δύο σ καλ ιά μόν ο και σ τη σ υν έχ εια έπεσ ε πάν ω σ τον υπηρέτη. παρά μόν ο την ταρακούν ησ ε δυν ατά τουλ άχ ισ τον δύο φορές. γ ιατί δεν πρόκειται ν α φάω αν δεν γ εμίσ εις εσ ύ η ίδια με φαγ ητά το τραπέζι μου – και πειν άω σ αν λ ύκος». «Ποτέ ξαν ά μην προσ παθήσ εις ν α αποφύγ εις το άγ γ ιγ μά μου. έτσ ι βίαια που την τράβηξε ο Γουόρικ από τον άλ λ ον άν τρα με το που εκείν η έπεσ ε πάν ω του. ο θυμός του θα γ ιν όταν ολ οέν α μεγ αλ ύτερος. αλ λ ιώς θα πάθεις πολ ύ χ ειρότερα από έν α απλ ό κουτρουβάλ ιασ μα σ τις σ κάλ ες. Ευτυχ ώς που δεν έπιασ ε τη Ροβίν α. Δ εν ήταν ν α απορεί καν είς που όσ η ώρα καθάριζε έτρεμαν τα χ έρια της. γ ιατί τότε εκείν η δεν θα το γ λ ίτων ε το σ τραμπούλ ηγ μα. κοπελ ιά.

αν και τελ ικά επέμειν ε ν α σ ερβίρει η Ροβίν α το τραπέζι του. όπως και το ότι την έβαζε ν α . δείχ ν ον τας απλ ώς με το δάχ τυλ ο τι φαγ ητά προτιμούσ ε. Κι επέμειν ε ν α μείν ει εκεί γ ια ν α γ εμίζει το κύπελ λ ό του μπίρα.Κεφάλ αιο 20 Η Ροβίν α έγ ιν ε έξαλ λ η. Και όλ η την ώρα η Ροβίν α έπρεπε ν α έχ ει τα μάτια της σ τραμμέν α πάν ω σ τον Γουόρικ. Ήταν τόσ ο απορροφημέν ος ν α κουβεν τιάζει με το φρον τισ τή του. όταν επέσ τρεψ ε επιτέλ ους σ την αίθουσ α μ’ έν αν καιν ούριο δίσ κο φαγ ητό και τον βρήκε ν α τσ ιμπολ ογ άει από εκείν α που ήδη υπήρχ αν σ το τραπέζι. ξεχ ν ών τας την αγ ων ία που της είχ ε προκαλ έσ ει ο Γουόρικ. ν α ξέρει ακριβώς τη σ τιγ μή που η σ κέψ η του σ τρεφόταν σ ’ εκείν η. το ν α την αν αγ κάζει ν α βλ έπει το σ κλ ηρό του πρόσ ωπο. Ήξερε όμως ότι αυτό. Δ εν της άρεσε ν α τον κοιτάει και ν α διακρίν ει κάθε αν επαίσ θητη αλ λ αγ ή σ την έκφρασ ή του. που μάλ λ ον την είχ ε ξεχ άσ ει ολ ότελ α. Κι αυτό την έκαν ε επίσ ης έξαλ λ η. ήταν απλ ώς άλ λ η μία μορφή εκδίκησ ης. παρόλ ο που έν ας ν εαρός θελ ηματάρης σ τεκόταν πίσ ω από την καρέκλ α του μ’ έν α καν άτι γ ι’ αυτόν ακριβώς το σ κοπό.

η Ροβίν α δεν είχ ε το κουράγ ιο ν α διακιν δυν εύσ ει ν α τη χ τυπήσ ει ή ν α της προσ θέσ ει κι άλ λ η μία τιμωρία – όχ ι ακόμα.σ ερβίρει το τραπέζι του. της έκαν ε ν όημα με το χ έρι ν α πλ ησ ιάσ ει χ ωρίς καν ν α κοιτάξει αν εκείν η τον πρόσ εξε. Δ εν είχ ε προκαλ έσ ει καν έν ας σ κόπιμα την οργ ή του. αν και προφαν ώς περίμεν ε από εκείν η πλ ήρη υπακοή. Και τα δύο γ ίν ον ταν επίτηδες με μον αδικό σ κοπό ν α της δείξει ότι βρισ κόταν ακόμα σ το απόλ υτο έλ εός του. Κι αν δεν τον πρόσ εχ ε. τότε θα έμπλ εκε πολ ύ άσ χ ημα. Η Ροβίν α είχ ε καταλ άβει πια ότι τη δοκίμαζε ν α δει πόσ ο τον υπάκουε.τι της έλ εγ ε. Αλ λ ά όσ ο και ν α την είχ ε κάν ει πυρ και μαν ία. η αλ αζον ική βεβαιότητά του ότι θα έκαν ε ό. Μα δεν τον είχ ε αψ ηφήσ ει ποτέ καν έν ας αυτό τον άν τρα. «Θέλ ω ν α κάν ω μπάν ιο απόψ ε». αφού ήταν τρομακτικός ακόμα και τις σ τιγ μές που δεν σ υν οφρυων όταν απειλ ητικά. Όταν κόν τευε ν α τελ ειώσ ει το γ εύμα του. Εξακολ ουθούσ ε ν α μην την κοιτάει. και ότι εκείν ος δεν είχ ε έλ εος. «Πήγ αιν ε ν α το ετοιμάσ εις». . όταν διαισ θάν θηκε την παρουσ ία της πλ άι του. Και αυτό ήταν ακόμα έν α σ τοιχ είο που την έβγ αζε εκτός εαυτού. Χαζή σ κέψ η. της είπε.

μια και η Ροβίν α είχ ε ήδη υποσ τεί αυτή τη δυσ άρεσ τη εμπειρία. επειδή τελ ικά δεν της είχ ε δοθεί καμία περίοδος χ άριτος. Θα πρέπει ν α ήταν τυφλ οί όλ οι εκεί μέσ α γ ια ν α μην προσ έξουν πώς η προσ οχ ή του Γουόρικ ήταν σ τραμμέν η πάν ω της καθ’ όλ η τη διάρκεια του δείπν ου. ήταν σ χ εδόν βέβαιο ότι σ το τέλ ος εκείν η θα κατέλ ηγ ε σ το κρεβάτι του – ή τουλ άχ ισ τον αυτό θα πίσ τευαν όλ οι.Κι εκείν η έκλ εισ ε λ υπημέν η τα μάτια γ ια λ ίγ ο. Και κάθε φορά που έν ας άρχ ον τας έδειχ ν ε ιδιαίτερη προσ οχ ή σ ε μία από τις υπηρέτριές του. μόν ο και μόν ο γ ια ν α μη βλ έπει άλ λ ο εκείν α τα ψ υχ ρά ασ ημέν ια μάτια. Πότε όμως θα προλ άβαιν ε ν α φάει με όλ α αυτά τα καθήκον τα που της είχ αν αν αθέσ ει. Προφαν ώς όχ ι σ ήμερα –αλ λ ά ούτως ή άλ λ ως η . Έφυγ ε γ ρήγ ορα από την αίθουσ α. κι αισ θάν θηκε ν α γ ίν εται κατακόκκιν η από ν τροπή. Αυτό που δεν ήξεραν όλ οι οι υπόλ οιποι ήταν ότι της το έκαν ε γ ια τιμωρία και όχ ι γ ια ευν οϊκή μεταχ είρισ η. Στην προκειμέν η περίπτωσ η δεν ίσ χ υε κάτι τέτοιο. Βρήκε σ την κουζίν α τη Μέρι ν α δειπν εί με το σ ύζυγ ό της και θυμήθηκε ότι δεν είχ ε βάλ ει μπουκιά σ το σ τόμα της. Άκουσ ε μία από τις κόρες του ν α χ αχ αν ίζει κι αμέσ ως μετά την αυσ τηρή επίπλ ηξη της κυρίας δασ κάλ ας.

Ούτε χ ρειαζόταν ν α κουβαλ ήσ ει ως εκεί τους πολ λ ούς κουβάδες με ν ερό δείχ ν ον τάς της ποιοι ήταν οι υπηρέτες που είχ αν αυτό το καθήκον . Πλ ηροφορήθηκε επίσ ης ότι δεν χ ρειαζόταν ν α μεταφέρει μέσ α τη μεγ άλ η μπαν ιέρα. Το σ τομάχ ι της Ροβίν α γ ουργ ούρισ ε παραπον εμέν α αφού δεν πήρε παρά μόν ο τη μυρωδιά από το φαγ ητό. Την προειδοποίησ αν ότι ο άρχ ον τας ήθελ ε πολ ύ ζεσ τό το ν ερό του και πως εκείν η θα ήταν υπεύθυν η γ ια τη θερμοκρασ ία. Η Μέρι απλ ώς εξήγ ησ ε σ τη Ροβίν α ότι θ’ αν αλ άμβαν ε μόν η της αυτή τη δουλ ειά. ώσ τε αν δεν ήταν η σ ωσ τή είχ ε κάθε δικαίωμα ν α της . που την αποθήκευαν σ τον μικρό προθάλ αμο έξω από τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματα του άρχ ον τα όπου κοιμούν ταν οι ακόλ ουθοι του Γουόρικ.σ ημεριν ή μέρα ήταν μια εξαίρεσ η. χ ώρια που είχ ε ν α κάν ει και τη φασ ίν α τριών ημερών – κι αποκλ είεται εκείν ος ν α ήθελ ε ν α κάν ει μπάν ιο κάθε βράδυ. ώσ τε ν α μπορεί την επόμεν η φορά ν α τους δώσ ει εκείν η εν τολ ή. επειδή τα καλ οκαίρια έπαιρν ε το μπάν ιο του εκεί. αφού άρχ ισ ε αργ ά τις δουλ ειές. εν ώ σ υν έχ ιζε ν α μπουκών εται με ζουμερά κομμάτια ψ ητής πέρδικας. Της είπαν πού ν α βρει τα είδη μπάν ιου και το σ απούν ι που ήταν γ ια αποκλ εισ τική χ ρήσ η του άρχ ον τα.

κοιτούσ ε εκείν ον . Άλ λ ο έν α πρόβλ ημα που θα ήταν καλ ύτερα ν α της έλ ειπε αλ λ ά μάλ λ ον θα ’πρεπε ν α το περιμέν ει. και μόλ ις έφτασ ε σ τον προθάλ αμο έξω από τα διαμερίσ ματα του Γουόρικ… ήρθε μούρη με μούρη με τη Σέλ ια. κι αλ ίμον ο σ ε όποιον βρισ κόταν μπροσ τά τους εκείν η τη σ τιγ μή. αν τί ν α προσ έχ ει τα βήματά της. μια και οι περισ σ ότεροι ιππότες αν τιδρούσ αν βίαια ακόμα και γ ια το παραμικρό.δώσ ει καμία ξαν άσ τροφη. Μάλ λ ον όχ ι. Αλ λ ά εκείν ος δεν έδειξε ν α την προσ έχ ει αυτή τη φορά. Η Ροβίν α κατάλ αβε αμέσ ως ποια ήταν η ν εαρή γ υν αίκα. δεν ήταν δυν ατόν ν α περίμεν ε από εκείν η ότι δεν θα σ κόν ταφτε κάπου όταν . υπακούον τας σ την παράλ ογ η διαταγ ή του ν α τον κοιτάει πάν τα. Της έδιν ε κυριολ εκτικά σ τα ν εύρα που ήταν αν αγ κασ μέν η ν α διασ χ ίσ ει πάλ ι εκείν η την αίθουσ α απλ ώς και μόν ο γ ια ν α φτάσ ει σ τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματα του Γουόρικ. από την εκτυφλ ωτική ομορφιά της κι από το απόλ υτο μίσ ος που έσ ταζαν τα πράσ ιν α μάτια της. Φορούσ ε μεσ οφόρι και φόρεμα με χ αμηλ ό . Και παρότι του έριχ ν ε ματιές κάθε λ ίγ α βήματα που έκαν ε. Ή μήπως αυτό περίμεν ε. γ ιατί δεν την κατσ άδιασ ε γ ι’ αυτό.

ν τεκολ τέ γ ια ν α φαίν ον ται τα πλ ούσ ια σ τήθη της. Η γ υν αίκα προφαν ώς είχ ε τη λ αν θασ μέν η εν τύπωσ η. εν ώ η ατίθασ η χ αίτη με τις χ άλ κιν ες μπούκλ ες της της πρόσ διδε έν αν άγ ριο αισ θησ ιασ μό που κάθε άν τρας θα έβρισ κε προκλ ητικό. Να τη ζηλ εύει γ ια τα . Και ν α πισ τεύει η άλ λ η ότι την είχ ε κάν ει ευν οούμεν ή του.!» Αυτό έλ ειπε τώρα σ τη Ροβίν α. «Σε ξέρω εσ έν α – σ ε είχ αν σ το μπουν τρούμι. αλ λ ά το έν τον ο τριαν ταφυλ λ έν ιο άρωμά της ήταν σ χ εδόν αποπν ικτικό. Μπας κι έπεσ ες σ τα γ όν ατα και…» «Σέλ ια. «Τολ μάς… τολ μάς ν α μου μιλ άς έτσ ι εσ ύ. Η Σέλ ια δεν μάσ ησ ε τα λ όγ ια της. ότι τα γ λ υκά αρώματα μπορούσ αν ν α σ κεπάσ ουν την απλ υσ ιά. όπως και πάρα πολ λ οί ευγ εν είς. Τα κιτριν ισ μέν α δόν τια της ίσ α που τα πρόσ εχ ες. ν α τσ ακών εται γ ια έν αν άν τρα που σ ιχ αιν όταν . Τι έκαν ες γ ια ν α σ ε βγ άλ ει από κει μέσ α και ν α σ ε κάν ει ευν οούμεν ή του. Μπας και του άν οιξες τα πόδια σ ου. Η κατάσ τασ η ήταν σ χ εδόν γ ια γ έλ ια. Σ’ εμέν α. περν ών τας κατευθείαν σ την επίθεσ η. πάρε το βρομόσ τομά σ ου και φύγ ε από δω πέρα!» Τα πράσ ιν α μάτια τρεμόπαιξαν με δυσ πισ τία.

κοκαλ ιάρικο κορμί σ ου. Προφαν ώς τα μυαλ ά της Σέλ ια είχ αν πάρει αέρα επειδή είχ ε γ ίν ει η ευν οούμεν η του λ όρδου. Το ίδιο είσαι κι εσύ όμως. Επομέν ως.» Η Ροβίν α εισ έπραξε έν α τελ είως απρόσ μεν ο χ ασ τούκι και μια απάν τησ η που έσ ταζε δηλ ητήριο. «Θεωρώ ότι μπορώ ν α σ ου μιλ άω όπως μου κάν ει κέφι. Και ήταν μια απλ ή υπηρέτρια. «Δ εν θα ’σ αι γ ια πολ ύ. αποκτών τας μια υπεροπτική σ υμπεριφορά που δεν άρμοζε σ ε υπηρέτρια. τι άλ λ ο θ’ άκουγ ε. Να το θυμάσ αι αυτό όταν εκείν ος βαρεθεί το ασ προυλ ιάρικο. Για όν ομα του Θεού. όσ ο κι αν πάσ χ ιζε ν α βελ τιώσ ει την ομιλ ία της γ ια ν α μη φαίν εται. Αλ λ ά η αλ αζον ική σ τάσ η της άλ λ ης ήταν πολ ύ εν οχ λ ητική. θυμίζον τας σ τη Ροβίν α όσ α είχ ε πει η Μέρι Μπλ ουέ γ ια δαύτη. Σέλ ια.μισ ητά καθήκον τα που της είχ ε αν αθέσ ει εκείν ος. Εγ ώ δεν είμαι τώρα η ευν οούμεν η. Παρόλ ο που το σ υν ειδητοποίησ ε. βρόμα. γ ιατί τότε θα σ ε κάν ω ν α το μεταν ιώσ εις πικρά που σ κέφτηκες ν α πάρεις τη . με ποιο δικαίωμα της κακοφαιν όταν η αν αίδεια μιας άλ λ ης υπηρέτριας. δυσ τυχ ώς δεν μπόρεσ ε ν α σ υγ κρατήσ ει το σ αρκασ μό από τη φων ή της όταν απάν τησ ε. υπεν θύμισ ε σ τον εαυτό της η Ροβίν α.

η οποία είχ ε αν αλ άβει την επιτήρησ η και τον έλ εγ χ ό της. ούτε μία φορά σ τη ζωή της. Η Ροβίν α δεν είπε λ έξη. Έφερε όμως κι έν α επιπλ έον παν άκι μπάν ιου που το βούτηξε σ το κρύο ν ερό και κατόπιν το έβαλ ε . Όχ ι. αυτό δεν ήταν υποχ ρεωμέν η ν α το αν εχ τεί – μόν ο που γ ια τη σ υγ κεκριμέν η υπηρέτρια πάλ ι δεν είχ ε σ ε ποιον ν α παραπον εθεί. Μπορούσ ε κάλ λ ισ τα ν α φαν τασ τεί την αν τίδρασ η του Γουόρικ αν η Ροβίν α τολ μούσ ε ν α αν ταποδώσ ει το χ ασ τούκι της «ευν οούμεν ής» του. Γι’ αυτό και ήταν σ το απυρόβλ ητο παρά την απαίσ ια σ υμπεριφορά της. Δ εν την είχ αν χ ασ τουκίσ ει ποτέ. Γιατί σ ε ποιον μπορούσ ε ν α παραπον εθεί. είχ ε μείν ει σ τήλ η άλ ατος.θέσ η μου». Αλ λ ά από μια άλ λ η υπηρέτρια. και η Σέλ ια έφυγ ε φουριόζα. Αλ λ ά μάλ λ ον ήταν κι αυτό έν α από τα πράγ ματα που θα ’πρεπε ν α σ υν ηθίσ ει ζών τας εδώ. Και η Σέλ ια το ήξ ερε. ιδίως αν η κακομεταχ είρισ η προερχ όταν από την κυρία Μπλ ουέ. Άρχ ισ αν ν α καταφτάν ουν οι υπηρέτες με το ν ερό. ή από τον ίδιο τον Γουόρικ. Η Ροβίν α πήγ ε ν α φέρει τα είδη μπάν ιου και το σ απούν ι από την κατάλ λ ηλ η κασ έλ α που βρισ κόταν μέσ α σ τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματα. και το σ ίγ ουρο ήταν πως δεν το έβρισ κε καθόλ ου ευχ άρισ το.

Η Ροβίν α είχ ε αν αγ κασ τεί ν α αδειάσ ει όλ ους τους κουβάδες με το καυτό ν ερό προκειμέν ου ν α ζεσ τάν ει το κρύο που είχ αν ρίξει οι υπηρέτες μέσ α. «Ποιος σ ε χ τύπησ ε. «Καν έν ας». και τώρα της είχ ε απομείν ει μόν ο κρύο ν ερό γ ια το ξέβγ αλ μα. Τι έκαν ες που προκάλ εσ ε κιόλ ας τη δυσ αρέσ κεια της κυρίας Μπλ ουέ. Ήξερε πολ ύ καλ ά όμως ότι εκείν ος δεν θα . Κι έτσ ι μειώθηκε κάπως η φλ όγ ωσ η και η κοκκιν ίλ α μέχ ρι που ήρθε ο Γουόρικ. αλ λ ά μόλ ις τον είδε άλ λ αξε αμέσ ως γ ν ώμη.» Γιατί έβγ αλ ε αμέσ ως το σ υμπέρασ μα ότι έφταιγ ε εκείν η. Κοίταξε πρώτα την μπαν ιέρα και τον αχ ν ό που αν αδιδόταν αργ ά. κοπελ ιά. ιδίως όταν την κοίταξε και τα μάτια του σ τέν εψ αν σ αν είδε το μάγ ουλ ό της. όταν εκείν η δεν ήταν εκεί ν α τους επιβλ έπει. «Λες ψ έματα.» απαίτησ ε ν α μάθει. μόν ο που το χ ασ τούκι ήταν αυτό ακριβώς που της άξιζε επειδή καταδέχ τηκε ν α πέσ ει σ το επίπεδο της Σέλ ια. Ήταν έτοιμη ν α τους παραγ γ είλ ει ν α φέρουν κι άλ λ ο ζεσ τό ν ερό όταν μπήκε ο Γουόρικ. Θα ’πρεπε ν α του πει την αλ ήθεια.σ το μάγ ουλ ό της. Πήγ ε κατευθείαν κον τά της κι αν ασ ήκωσ ε το πιγ ούν ι της.

παρότι ν τράπηκε. Το σ υν οφρύωμά του. ε. σ ’ αυτήν ειδικά την περίπτωσ η.» γ ρύλ ισ ε εκείν ος αν τιδρών τας σ τη μελ ισ τάλ αχ τη απάν τησ ή της και την άφησ ε. Μήπως εκτός από τα καθήκον τά σ ου πρέπει ν α σ ου διδάξουν και την κοιν ή λ ογ ική. κι αυτό γ ια κάποιο λ όγ ο την πόν εσ ε περισ σ ότερο από το χ ασ τούκι. πρέπει ν α μου το λ ες. Έτσ ι είπε ψ έματα και. γ ια πρώτη φορά. Κι εκείν ος σ τεκόταν από πάν ω της. «Αν όητη κοπελ ιά. θεόρατος. «Απλ ώς σ κόν ταψ α σ την αίθουσ α. Γδύσ ε με». αφού δεν μπορούσ α ν α κοιτάω μπροσ τά μου επειδή μ’ έχ εις διατάξει ν α έχ ω τα μάτια μου σ ’ εσ έν α». «Τότε θα δούμε πόσ ο πολ ύ θέλ εις ν α με υπακούς. Η Ροβίν α το περίμεν ε αυτό.» «Αν μου επιτρέπεις ν α κοιτάω πού πηγ αίν ω όταν βρίσ κεσ αι σ τον ίδιο χ ώρο. με αποτέλ εσ μα τώρα ν α είν αι και τα δυο της μάγ ουλ α κατακόκκιν α. και περίμεν ε με τα χ έρια του κρεμασ μέν α . το κατευχ αρισ τήθηκε. Δ εν θέλ ω ν α σ ε παρακούω». «Δ εν θέλ εις. Κι εκείν ος δεν την είχ ε προσ έξει εκείν η τη φορά γ ια ν α ξέρει αν ήταν αλ ήθεια. δεν την τρόμαξε.έκαν ε το παραμικρό αν ήξερε ότι την είχ ε χ τυπήσ ει η πολ ύτιμη Σέλ ια του.

χ αλ αρά σ τα πλ ευρά του. Δ εν θα τη βοηθούσ ε σ το παραμικρό. Αλ λ ά έτσ ι της έμεν ε μόν ο το κορμί του ν α κοιτάει – σ το οποίο ποτέ της δεν είχ ε βρει ψ εγ άδι. και ύσ τερα ν α του τον βγ άλ ει από το κεφάλ ι του αν τί από το κάτω μέρος του κορμιού του. Ο Γουόρικ δεν έσ κυψ ε καν γ ια ν α μπορέσ ει η Ροβίν α ν α του βγ άλ ει το χ ιτών α. κι εκείν ος το ήξερε. Της ξέφυγ ε μια κραυγ ή όταν το σ τήθος της τρίφτηκε φευγ αλ έα πάν ω σ το δικό του κι άλ λ η μία όταν αισ θάν θηκε έν α μούδιασ μα σ τις ρώγ ες της που της έκαν ε ν α σ κλ ηρύν ουν ασ τραπιαία. σ ιχ αιν όταν ν α βρίσ κεται κον τά του. Τραβήχ τηκε απότομα με αποτέλ εσ μα ν α πισ ωπατήσ ει μερικά βήματα. Άλ λ ωσ τε. ήταν κι αυτό μέρος της εκδίκησ ής του. ν α τον αν ασ ηκώσ ει ως το σ τήθος και τους ώμους του. ακόμα χ ειρότερα. μέχ ρι . ν α της φέρεται λ ες και ήταν δούλ α – όχ ι. Φρόν τισ ε ν α τον γ δύσ ει σ τα γ ρήγ ορα. χ ωρίς ν α προσ παθήσ ει καν ν α κρύψ ει την απέχ θειά της. Στα χ είλ η του φάν ηκε εκείν ο το σ κλ ηρό χ αμόγ ελ ο που η Ροβίν α μισ ούσ ε κι έτσ ι απέσ τρεψ ε το βλ έμμα της από το πρόσ ωπό του. λ ες και ήταν η προσ ωπική του σ κλ άβα. Η Ροβίν α το σ ιχ αιν όταν αυτό. αν αγ κάζον τάς τη ν α τον πλ ησ ιάσ ει κι άλ λ ο. όπως ούτε και τώρα.

Άκουσ ε το γ έλ ιο του κι έτριξε τα δόν τια. Το σ τήθος της μούδιασ ε πάλ ι και μόν ο σ τη σ κέψ η. Ο Γουόρικ περίμεν ε καρτερικά. Ήταν . Απέμεν ε ν α βγ ουν η εφαρμοσ τή περισ κελ ίδα και οι μπότες του. Η Ροβίν α δεν ήθελ ε ν α τον πλ ησ ιάσ ει ξαν ά. όχ ι αυτό. Δ εν μπορεί ν α ήξερε την αν τίδρασ η του κορμιού της μόλ ις άγ γ ιξε το δικό του. Για όν ομα του Θεού.» Όρμησ ε αμέσ ως μπροσ τά και μέσ α σ τη φούρια της κόν τεψ ε ν α πέσ ει πάν ω του. Η Ροβίν α κούν ησ ε αρν ητικά το κεφάλ ι και είδε το φρύδι του ν α αν ασ ηκών εται ερωτηματικά. αλ λ ά όταν εκείν η δεν έκαν ε την παραμικρή κίν ησ η ν α τον πλ ησ ιάσ ει. Εκείν ος γ έλ ασ ε βλ έπον τας το κατσ ουφιασ μέν ο ύφος της – τουλ άχ ισ τον γ ι’ αυτό ήλ πισ ε ότι γ έλ ασ ε. όμως δεν μπορούσ ε ν α το κάν ει. Και πώς ήταν δυν ατόν ν α της σ υμβαίν ει κάτι τέτοιο από τη σ τιγ μή που τον σ ιχ αιν όταν . Ήταν τελ είως παράλ ογ ο. «Προτιμάς ν α σ ε αλ υσ οδέσ ω σ το κρεβάτι μου πάλ ι.που τελ ικά βγ ήκε ο χ ιτών ας και της έμειν ε σ τα χ έρια. Ώσ τε λ οιπόν ο Γουόρικ θα φρόν τιζε αυτή η τιμωρία ν α κρέμεται σ αν δαμόκλ ειος σ πάθη πάν ω από το κεφάλ ι της. της είπε: «Τελ είων ε». έτσ ι δεν είν αι. τι την είχ ε πιάσ ει.

δεν θα δισ τάσ ω». Οι δύο αυτές λ έξεις βγ ήκαν από το λ αρύγ γ ι της με απίσ τευτο πόν ο. . Εκείν ος δεν είπε τίποτ’ άλ λ ο.» «Όχ ι. «Θα δισ τάσ εις άλ λ η φορά ν α εκτελ έσ εις τα καθήκον τά σ ου. αφήν ον τάς τη ν α αγ ων ιά αν βρήκε ικαν οποιητική την απάν τησ ή της. Τα μάγ ουλ ά της βάφτηκαν πάλ ι κόκκιν α και τα δάχ τυλ ά της έτρεμαν . όταν τα άπλ ωσ ε γ ια ν α λ ύσ ει τα κορδόν ια και ν α ελ ευθερώσ ει το εκδικητικό του όπλ ο. σ υν έχ ισ ε εκείν ος αδιάφορα. «Σε παρακαλ ώ».εν τελ ώς αχ ρείος. Εκείν η γ ον άτισ ε χ ωρίς καν ν α σ κεφτεί αυτή τη ν έα διαταγ ή και ήρθε αν τιμέτωπη με το χ ον τρό εξόγ κωμα που φούσ κων ε κάτω από την εφαρμοσ τή περισ κελ ίδα του. «Ίσ ως σ ε βάλ ω ν α με σ ερβίρεις έτσ ι και σ το τραπέζι». πέρα από… «Νομίζω καλ ύτερα ν α γ ον ατίσ εις». Έβαλ ε το χ έρι του πάν ω σ το κεφάλ ι της –λ ες και ήταν καν έν α σ κυλ άκι που είχ ε έρθει σ τα πόδια του γ ια ν α τραβήξει την προσ οχ ή του– και της το έσ πρωξε πίσ ω γ ια ν α την κάν ει ν α τον κοιτάξει. «Είν αι αρκετά ικαν οποιητικό ν α σ ε βλ έπω σ ’ αυτή την ταπειν ή σ τάσ η – σ αν πισ τό ζώο σ τα πόδια μου». Μπροσ τά σ ε όλ ους.

μια έν δειξη αψ ηφισ ιάς αλ λ ά όχ ι αν υπακοής ακριβώς. αλ λ ά απέφυγ ε ν α κοιτάξει αυτό που πετάχ τηκε προς τα μπρος κι έσ κυψ ε πάν ω από τις μπότες του γ ια ν α τις βγ άλ ει. «Στ’ αλ ήθεια βάζεις σ ε δοκιμασ ία την υπομον ή μου». σ ωσ τά. Αν ασ τέν αξε αν ακουφισ μέν η. της είπε. «Τι περιμέν εις. Η Ροβίν α κατέβασ ε την περισ κελ ίδα και τη βράκα του χ αμηλ ά σ τα πόδια του. εκείν ος δεν σ άλ εψ ε κι έτσ ι η Ροβίν α απέμειν ε ν α κοιτάει τα γ υμν ά του πόδια.Ήταν πεσ μέν η σ τα γ όν ατα επειδή είχ ε τολ μήσ ει ν α αρν ηθεί ν α τελ ειώσ ει τη δουλ ειά της. αφού και τα πόδια του ήταν μέρος εκείν ου. μια τιμωρία ασ τραπιαία και ταπειν ωτική. Ξεχ ν ούσ ε φαίν εται τι άλ λ ο περιελ άμβαν ε το καθήκον τού «ν α τον περιποιείται όταν παίρν ει το μπάν ιο του». Δ εν του αρκούσ ε αυτό. όταν εκείν η σ υν έχ ιζε απλ ώς ν α κοιτάει χ αμηλ ά. Έλ α ν α μου πλ ύν εις την . Αλ λ ά δεν πίεσ ε άλ λ ο την κατάσ τασ η αυτή τη φορά και η Ροβίν α είδε τα πόδια του ν α απομακρύν ον ται και σ τη σ υν έχ εια ν α μπαίν ουν σ την μπαν ιέρα. κοπελ ιά. Όταν τελ είωσ ε τη δουλ ειά της. Φρόν τισ ε όμως εκείν ος ν α της το θυμίσ ει.

την τράβηξε κον τά του και γ ρύλ ισ ε: «Επρόκειτο ν α τη σ υν αν τήσ ω. Ήταν κι αυτά μέρος της «περιποίησ ης». Αλ λ ά δεν ήθελ ε με τίποτα ν α πλ ησ ιάσ ει ξαν ά το γ υμν ό κορμί του. κάν ον τάς τη ν α φουν τών ει από τα ν εύρα της. Τουλ άχ ισ τον δεν της είπε ν α τον πλ ύν ει ολ όκλ ηρο. «Είχ α και δύο σ υζύγ ους. «Δ εν έχ ω σ ύζυγ ο». «Ήμουν αλ υσ οδεμέν ος σ ’ έν α κρεβάτι γ ια τη δική σου . Μήπως ξέρεις πού ήμουν . Και θα είχ α άλ λ η μία…» Ξαφν ικά την άρπαξε από το φόρεμα. αλ λ ά βλ έπεις κάποιος μ’ έπιασ ε αιχ μάλ ωτο. επειδή και μόν ο που το σ κεφτόταν έν ιωθε τα σ ωθικά της ν α λ ιών ουν και ν α αρπάζουν φωτιά. Η Ροβίν α το ήξερε. αλ λ ά έχ ουν πεθάν ει προ πολ λ ού. «Αφού έχ εις δύο κόρες». κοπελ ιά.πλ άτη και ν α με λ ούσ εις». το έβρεξε και το σ απούν ισ ε. Η Ροβίν α έτρεμε ν α πει. και δεν κατάφερα ν α σ υν αν τήσ ω τη μέλ λ ουσ α σ ύζυγ ό μου όπως είχ α σ κοπό ν α κάν ω.».». Έφερε το παν άκι του μπάν ιου. εκείν η σ υν έχ ισ ε το δρόμο της και τώρα αγ ν οείται. Αλ λ ά κι εκείν ος δεν περίμεν ε την απάν τησ ή της. αλ λ ά προτού τον αγ γ ίξει με το παν ί απαίτησ ε ν α μάθει: «Γιατί δεν σ ε περιποιείται η σ ύζυγ ός σ ου.

ψ ιθύρισ ε εκείν η. της άξιζε άλ λ η μία τιμωρία.απόλ αυσ η». ασ υζητητί αυτό θα έκαν ε. Η Ροβίν α το έν ιωσ ε σ τους σ φιγ μέν ους μυς της πλ άτης του που έτριβε τώρα. «Όχ ι γ ια τη δική μου απόλ αυσ η». Εκείν ος την άφησ ε σ πρώχ ν ον τάς την ελ αφρώς. Αν αρωτήθηκε μήπως η λ αίδη δεν είχ ε πράγ ματι χ αθεί. Αν άθεμά τον ! Γιατί έπρεπε ν α εκδικείται ακόμα και γ ια τα πιο ασ ήμαν τα πράγ ματα. αλ λ ά είχ ε αρπάξει την ευκαιρία ν α γ λ ιτώσ ει το γ άμο μ’ αυτό τον άν τρα. Το θέμα αυτό τον είχ ε θυμώσ ει. «Μου φαίν εται ότι παρακουράσ τηκα σ ήμερα. Αφού τον είχ ε φουρκίσ ει. οπότε θα με πλ ύν εις εσ ύ. «Το καλ ό που σ ου θέλ ω ν α προσ εύχ εσ αι ν α βρεθεί η λ αίδη Ιζαμπέλ α και ν α είν αι ζων ταν ή». κοπελ ιά – παν τού. έσ τω και τη μισ ή ευκαιρία ν α είχ ε. Πάν τως η Ροβίν α. Και καλ ύτερα ν α βγ άλ εις τα ρούχ α σ ου γ ια ν α μη βραχ ούν ». Άλ λ η μια τρομακτική απειλ ή με άγ ν ωσ τες σ υν έπειες. ακόμα και γ ι’ αυτό την κατηγ ορούσ ε. Κι έτσ ι δεν ξαφν ιάσ τηκε όταν του έδωσ ε το παν άκι του μπάν ιου γ ια ν α σ υν εχ ίσ ει το πλ ύσ ιμο μόν ος του κι εκείν ος δεν το πήρε. Για όν ομα του Θεού. Ήταν τόσ ο .

Κι η Ροβίν α κράτησ ε την αν άσ α της. έν α γ ν ήσ ιο χ αμόγ ελ ο που έκαν ε την ομορφιά του ν α αποκαλ υφθεί. φουρκισ μέν η. περιμέν ον τας ν α δει αν θα εισ έπραττε το πρώτο της χ ασ τούκι από εκείν ον . σ κίζον τας αρκετά από τα κορδόν ια πάν ω σ τη βιασ ύν η της. αιφν ιδιάσ τηκε. με αποτέλ εσ μα εκείν ος ν α ξεσ πάσ ει σ ε γ έλ ια. έβγ αλ ε με μία κίν ησ η το μεσ οφόρι και το φόρεμά της μαζί. Αλ λ ά σ ήμερα ούτως ή άλ λ ως τίποτα δεν πήγ αιν ε όπως το ήθελ ε εκείν η. Η Ροβίν α αν ακάθισ ε σ τις φτέρν ες της.σ κλ ηρός. αλ λ ά με τον δικό της τρόπο. σ ωσ τός διαβολ όσ πορος! Αλ λ ά τελ ικά έκαν ε όπως της είπε. Και η κατάπλ ηξη που ζωγ ραφίσ τηκε σ το πρόσ ωπό της ήταν τόσ ο μεγ άλ η. Και όταν ο Γουόρικ είδε τι είχ ε κάν ει εκείν η. . γ ον άτισ ε πλ άι του κι άρχ ισ ε ν α του σ απουν ίζει το σ τήθος. Όταν όμως δεν έκαν ε τίποτα. Το τελ ευταίο πράγ μα που ήθελ ε ήταν ν α διασκεδάζει το τέρας. Κατόπιν όμως ξαν αφόρεσ ε αμέσ ως το αμάν ικο φόρεμά της προτού εκείν ος αν τιλ ηφθεί ότι σ την ουσ ία τον αψ ηφούσ ε πάλ ι αποφεύγ ον τας βέβαια ν α βρέξει τα ρούχ α της. τον κοίταξε επιτέλ ους καταπρόσ ωπο – και τον είδε ν α χ αμογ ελ άει. Ύ σ τερα πήγ ε μπροσ τά.

τρελ ή παρόρμησ η ν α τρυπώσ ει μέσ α σ την μπαν ιέρα μαζί του. έτσ ι όπως τρίβον ταν πάν ω σ το σ κλ ηρό ύφασ μα του φορέματός της. αφού το πρόσ ωπό της δεν ήταν το μον αδικό σ ημείο πάν ω της που είχ ε αρπάξει φωτιά. αφού το χ αμόγ ελ ο που είχ ε ο Γουόρικ ως τ’ αυτιά δεν έλ εγ ε ν α φύγ ει. της είπε: «Έλ α. Κι από τον αν δρισ μό του που είχ ε τριφτεί αρκετές φορές φευγ αλ έα σ το χ έρι της ήξερε ότι ήταν έτοιμος ν α εκραγ εί προτού καν έρθει η ώρα ν α τον πλ ύν ει κι αυτόν . Κι εκείν η το έκαν ε. Έν ιωσ ε το πρόσ ωπό της ν α φλ έγ εται. Τώρα όμως εκείν η δεν την έν οιαζε πια. Το δικό του ήταν εκτυφλ ωτικά όμορφο. Κι έν ιωσ ε μια ξαφν ική.Κι όταν ο Γουόρικ απέμειν ε πάλ ι μ’ έν α απλ ό χ αμόγ ελ ο σ το πρόσ ωπο. τελ είων ε γ ιατί θα κρυώσ ει το ν ερό». ήταν σ αν ν α τον χ άιδευε. Έκαν ε την καρδιά της ν α βρον τοχ τυπάει. τους σ φυγ μούς της ν α πάλ λ ον ται ξέφρεν α και τις ερεθισ μέν ες ρώγ ες της σ χ εδόν ν α την πον ούν . . καταδιασ κεδάζον τας με την αμηχ αν ία της. Το πλ ύσ ιμο του κορμιού του της θύμισ ε τις φορές εκείν ες που τον ερέθιζε διά της βίας γ ια ν α μπει μέσ α της. αλ λ ά ήταν σ κέτο μαρτύριο ν α πλ έν ει το θεόρατο αν τρικό κορμί του.

Αν τ’ αυτού. Ο Γουόρικ δεν πετάχ τηκε έξω από την μπαν ιέρα. Η σ τιγ μιαία ευχ αρίσ τησ ή της μετατράπηκε σ ε παν ικό. παν άθεμά σ ε!» Τα χ είλ η του σ φίχ τηκαν θυμωμέν α. αλ λ ά εκείν η άρχ ισ ε ν α οπισ θοχ ωρεί αργ ά προς την πόρτα όσ ο εκείν ος σ κούπιζε το ν ερό από το μέτωπο και τα μάγ ουλ ά του – ώσ που . «Εν τάξει. αν ακουφισ μέν η που το μαρτύριό της έφταν ε σ το τέλ ος – και τότε θυμήθηκε ότι δεν είχ ε μείν ει καθόλ ου ζεσ τό ν ερό. Η Ροβίν α έκαν ε ν α πιάσ ει τον κουβά. το ν ερό είν αι…» «Τώρα. Σίγ ουρα θα τη χ τυπούσ ε τώρα. «Θα πρέπει ν α περιμέν εις…» «Όχ ι. τα θες και τα παθαίν εις. που οι σ απουν άδες κύλ ησ αν ως τα μάτια του. φτάν ει τόσ ο». Τον άκουσ ε ν α παίρν ει κοφτή εισ πν οή την ώρα που το ν ερό κύλ ησ ε σ το πρόσ ωπό του. σ κέφτηκε εκείν η και με απίσ τευτη ευχ αρίσ τησ η άδειασ ε πάν ω σ το κεφάλ ι του τον κουβά με το παγ ωμέν ο πηγ αδίσ ιο ν ερό. διαμαρτυρήθηκε εκείν ος. είπα. κάν ’ το τώρα». σ ηκώθηκε κι άρχ ιζε ν α τον λ ούζει. Εμ. Αλ λ ά το έκαν ε με τόσ η μαν ία. «Μα… άρχ ον τά μου. κοπελ ιά. «Ξέβγ αλ έ το τώρα». μόλ ο που δεν ήταν δικό της το φταίξιμο. κάν ον τάς τον ν α πν ιγ εί και ν α το φτύσ ει.

Πες μου και θα σ ’ το φέρω». Μου έχ ει λ είψ ει το κρεβάτι μου και σ κοπεύω ν α πάω κατευθείαν εκεί». Η Ροβίν α τσ ιτώθηκε. που επέμεν ε ν α δείχ ν ει η Ροβίν α κάθε φορά προτού τον προσ φων ήσ ει έτσ ι όπως την είχ ε διατάξει εκείν ος. δεν ήξερα πώς ν α…» «Σιωπή!» Το σ ίγ ουρο ήταν ότι είχ ε εν οχ λ ηθεί. «Δ εν χ ρειάζεται. Κι αν δεν μ’ έτσ ουζαν τα μάτια μου. «Τότε… μου δίν εις την άδεια ν α αποσ υρθώ… άρχ ον τά μου. μάλ λ ον αυτός ήταν και ο λ όγ ος που της απάν τησ ε: «Όχ ι. «Ε… εγ ώ προσ πάθησ α ν α σ ου πω ότι δεν είχ ε μείν ει άλ λ ο ζεσ τό ν ερό… άρχ ον τά μου». ίσ ως ν α σ ε είχ α ακούσ ει».» Ο δισ ταγ μός. Επομέν ως. ήταν σ κόπιμος. «Θα με κατηγ ορήσ εις και γ ι’ αυτό λ οιπόν . και το βλ έμμα που της έριξε μαρτυρούσ ε ότι ο Γουόρικ το ήξερε. θα σ ου έλ εγ α ότι ποτέ σ το παρελ θόν δεν έχ ω κάν ει μπάν ιο καν έν αν . πρώτα θα με .τα χ έρια του χ αμήλ ωσ αν και τ’ ασ ημέν ια μάτια του την έκαν αν ν α μαρμαρώσ ει σ τη θέσ η της. όμως δεν φαιν όταν έτοιμος ν α σ ηκωθεί και ν α τη χ τυπήσ ει. «Όν τως. κι έτσ ι εκείν η πρότειν ε: «Τι θέλ εις ν α φορέσ εις τώρα. Αν με είχ ες ρωτήσ ει.

Δ εν ήταν δυν ατόν ν α τη θέλ ει πάλ ι. την είχ ε ήδη πλ ηρώσ ει με το ίδιο ν όμισ μα. Πότε θα τελ ειώσ ει επιτέλ ους η εκδίκησ ή σ ου. Κι έτσ ι όπως σ τεκόταν μακριά του ήταν αδύν ατον ν α μη δει το κορμί του σ ε όλ ο του το μεγ αλ είο. τι προσ παθούσ ε ν α κάν ει. Χρισ τέ μου. καλ ά θα έκαν ε ν α την αφήσ ει ν α φύγ ει και ν α σ τείλ ει ν α φέρουν τη Σέλ ια του.σ κουπίσ εις». «Όχ ι!» του αποκρίθηκε με έμφασ η.τι σ ου έκαν α. ν α την ξελ ογ ιάσ ει. Αν ήταν έτσ ι. «Ού… ούτε εμέν α μου άρεσ ε που σ ε βίαζα». αλ λ ά αυτό έμοιαζε με τιμωρία γ ια το παγ ωμέν ο ν ερό. ο Γουόρικ σ ηκώθηκε. Είχ ε πάρει την εκδίκησ ή του από εκείν η. Η φων ή του ήταν υπερβολ ικά βραχ ν ή. της υπεν θύμισ ε εκείν ος. όμως εκείν ος τη ρώτησ ε πρώτα: «Είσ αι ευχ αρισ τημέν η με τ’ αποτελ έσ ματα που προκάλ εσ ε η περιποίησ ή σ ου. του είπε σ τεν αχ ωρεμέν α. Άρχ ισ ε ν α κουν άει αρν ητικά το κεφάλ ι της. Όχ ι. «Σου έχ ω πει πόσ ο πολ ύ λ υπάμαι γ ια ό. «Στο παρελ θόν όμως ήσ ουν ». αυτό που ήθελ ε εκείν ος ήταν μόν ο ν α πάρει κι άλ λ η εκδίκησ η. Και τη σ τιγ μή που της το έλ εγ ε. αρν ούμεν η πάλ ι ν α τον υπακούσ ει.».» «Όταν δεν θα ν ιώθω οργ ή και μόν ο που σ ε .

Όταν θα χ άσ ω το εν διαφέρον μου γ ια σ έν α. κοπελ ιά.κοιτάω. κι αυτό δεν θα γ ίν ει πριν από… ίσ ως και ποτέ». Όταν θα πάρω ικαν οποίησ η γ ια κάθε προσ βολ ή. . Όταν θα έχ ω σ κοτώσ ει τον αδελ φό σ ου γ ια ν α εκδικηθώ το θάν ατο του ακολ ούθου μου.

Είχ ε φορέσ ει πάλ ι το μεσ οφόρι της προτού ξαπλ ώσ ει. Δ εν μπορούσ ε ν α τα καταλ άβει αυτά τα σ υν αισ θήματα. όμως το ακόμα πιο τραχ ύ ξυλ οκρέβατο ήταν πολ ύ χ ειρότερο κι έτσ ι το μεσ οφόρι της απάλ υν ε κάπως αυτό το βάσ αν ο. Κι όμως. Δ εν απάλ υν ε όμως το βάσ αν ο του μυαλ ού ούτε της κοιλ ιάς της – και σ ίγ ουρα ούτε τα αν ταριασ μέν α σ υν αισ θήματα που είχ ε ξυπν ήσ ει μέσ α της ο λ όρδος της Εκδίκησης. κι απόψ ε το κορμί της το είχ ε θυμηθεί και είχ ε αν ταποκριθεί γ ι’ άλ λ η μία φορά εν άν τια σ τη θέλ ησ ή της. πολ λ ές φορές τις τελ ευταίες μέρες εκείν ος όν τως την είχ ε κάν ει ν α τον θέλ ει παρά το μίσ ος της.Κεφάλ αιο 21 Η Ροβίν α ξάπλ ωσ ε σ το άβολ ο κρεβάτι της σ το πάτωμα του υφαν τήριου. αλ λ ά δεν μπορούσ ε ν α κλ είσ ει μάτι. Κι εκείν ος είχ ε οργ ισ τεί τόσ ο όταν θυμήθηκε όλ ους τους λ όγ ους που τον έκαν αν ν α θέλ ει ν α την εκδικηθεί. Δ εν ήταν δυν ατόν ν α ήθελ ε έν αν άν τρα που μισ ούσ ε. Φρόν τισ ε ν α το κρύψ ει καλ ά. Το τραχ ύ μαλ λ ί μπορεί ν α τη γ ρατζουν ούσ ε. Δ εν ήθελ ε τον Γουόρικ ν τε Σαβίλ . όμως. Είχ ε .

Και προκειμέν ου ν α γ λ ιτώσ ει από την οργ ή του. γ ιατί έτσ ι κι αρπάξω καν έν α κρύωμα εξαιτίας της απροσ εξίας σ ου. την είχ ε διατάξει. λ ες και οι άλ λ ες φορές που είχ ε απειλ ήσ ει ν α τη δείρει ήταν λ όγ ια του αέρα. ν α μην αφήσ ει σ πιθαμή δέρματος έσ τω κι ελ άχ ισ τα ν ωπή. Αλ λ ά και μόν ο αυτό έφταν ε γ ια ν α κάν ει τη Ροβίν α ν α τρέμει. που σ χ εδόν έφταν ε αυτό γ ια ν α τον ηρεμήσ ει – σ χ εδόν . μην τυχ όν και μείν ει σ ταγ όν α ασ κούπισ τη.φαν εί μόν ο σ τα εκφρασ τικά του μάτια. Κι εκείν ος απολ άμβαν ε το φόβο της. ν ιώθον τας τα πόδια της σ αν βαρίδια. Και η παγ ερή φων ή του δεν είχ ε μετριάσ ει καθόλ ου το φόβο της. Ήταν μια εμπειρία που δεν ήθελ ε ποτέ της ν α επαν αλ άβει. αυτή τη φορά θα σ ε δείρω». Τόσ ο πολ ύ. αλ λ ά αυτό που την αν ησ υχ ούσ ε αυτή τη σ τιγ μή ήταν η τωριν ή απειλ ή. Το τρέμουλ ο που της είχ ε γ εν ν ήσ ει ο φόβος είχ ε μετατραπεί σ ε άλ λ ου είδους τρέμουλ ο. . κοπελ ιά. Πράγ μα που πολ ύ αμφέβαλ λ ε η Ροβίν α. Το είχ ε πει. «Πέσ ε σ τα γ όν ατα πάλ ι». Τον είχ ε πλ ησ ιάσ ει με το απαλ ό ύφασ μα γ ια ν α τον σ κουπίσ ει. πίεσ ε τον εαυτό της ν α τον σ κουπίσ ει αργ ά. «Και πρόσ εχ ε.

Εκείν η όμως άν αψ ε μερικά κεριά μ’ έν αν πυρσ ό που είχ ε φέρει από το διάδρομο.Κι εκείν ος το ήξερε. ορθων όταν ακριβώς μπροσ τά σ το πρόσ ωπό της. και η Ροβίν α έν ιωσ ε πάλ ι ν α τη σ αγ ην εύει ο αν δρισ μός του. Εκείν η αιφν ιδιάσ τηκε. φόρεσ ε πάλ ι το μεσ οφόρι της κι έπεσ ε γ ια ύπν ο. Καν ον ικά θα ’πρεπε ν α μείν ει γ ια λ ίγ ο εκεί ν α ηρεμήσ ει και ύσ τερα ν α πάει κάτω ν α βρει κάτι ν α φάει. η επίδρασ η που είχ ε εκείν η πάν ω του ήταν ακόμα πιο εμφαν ής. Φυσ ικά. αφού ήταν ν ωρίς ακόμα και οι άλ λ ες γ υν αίκες βρίσ κον ταν κάτω σ την αίθουσ α. Βρήκε το υφαν τήριο σ κοτειν ό κι αδειαν ό εκείν η την ώρα. ο οποίος περιελ άμβαν ε το ραφείο και το υφαν τήριο. Έφυγ ε άρον άρον κι αν έβηκε τη σ κάλ α που βρισ κόταν κον τά σ τα διαμερίσ ματά του και η οποία οδηγ ούσ ε σ το γ υν αικων ίτη. Την παρακολ ουθούσ ε σ αν γ εράκι και ήταν αδύν ατον ν α μη δει την επίδρασ η που είχ ε πάν ω της. Το αν θα κατάφερν ε τελ ικά ν α κοιμηθεί ήταν . Τότε εκείν ος την είχ ε διατάξει ν ευριασ μέν ος ν α φύγ ει. καθώς τον σ κούπιζε. Και χ ωρίς ν α το θέλ ει. αλ λ ά δεν κάθισ ε ν α περιμέν ει ν α επαν αλ άβει την προσ ταγ ή. τόλ μησ ε ν α τον χ αϊδέψ ει. έφτιαξε το ξυλ οκρέβατό της.

Ήταν ακόμα ξύπν ια όταν τα ηχ ηρά γ ουργ ουρητά της κοιλ ιάς της έκαν αν πρίμο σ εγ κόν το με τα σ ιγ αν ά ροχ αλ ητά των άλ λ ων γ υν αικών . με το σ χ ήμα της ν α διαγ ράφεται από το φως πίσ ω της. Ήταν ακόμα ξύπν ια όταν άν οιξε πάλ ι η πόρτα λ ίγ ο πριν το χ άραμα και μια θεόρατη φιγ ούρα σ τάθηκε εκεί. Εκτός κι αν … Μήπως ν όμιζε ότι η Σέλ ια του ήταν εκεί. Καμία από τις άλ λ ες γ υν αίκες δεν κουν ήθηκε. Μήπως είχ ε έρθει ν α βρει την ευν οούμεν ή του και όχ ι την ίδια. και ύσ τερα όλ ες βυθίσ τηκαν σ τον ύπν ο χ ωρίς την παραμικρή δυσ κολ ία. σ υν ομίλ ησ αν ψ ιθυρισ τά γ ια μερικά λ επτά. Περιέργ ως. Εκείν ος άπλ ωσ ε το χ έρι κι επαν έλ αβε εκείν η τη . μα ούτε και η Ροβίν α σ άλ εψ ε παρά μόν ο γ ια ν α κουν ήσ ει αρν ητικά το κεφάλ ι. παρόλ ο που είχ ε φαν τασ τεί ότι θα κατέφευγ ε σ τη Σέλ ια γ ια ν α βρει αν ακούφισ η. το υποψ ιαζόταν ότι εκείν ος θα ερχ όταν .άλ λ ο θέμα βέβαια. Ήταν ακόμα ξύπν ια όταν μπήκαν σ το δωμάτιο τέσ σ ερις από τις υφάν τρες. Κι εκείν η δεν αμφέβαλ ε ούτε σ τιγ μή ότι σ ’ εκείν η μιλ ούσ ε. κι ας ήταν το πρόσ ωπό του μια μαύρη σ κιά. Αλ λ ά ο Γουόρικ τη Ροβίν α κοίταξε όταν είπε: «Έλ α». Η Ροβίν α ήξερε ποιος ήταν .

Δ εν το ’χ εις καταλ άβει ακόμα αυτό. ειδάλ λ ως δεν θα ήσ ουν ακόμα ξύπν ια. λ όγ ια ψ ιθυρισ τά. σ ηκώθηκε και τον ακολ ούθησ ε έξω από το δωμάτιο – όμως δεν έκαν ε βήμα παραπέρα μόλ ις βγ ήκε σ τον έρημο διάδρομο. Δ εν ήθελ ε ξαν ά εκείν η την ηδον ή. αλ λ ά δεν κουν ήθηκε ρούπι κι εκείν ος πρόσ θεσ ε: «Καν έν ας δεν θα δώσ ει σ ημασ ία σ τα ουρλ ιαχ τά σ ου. γ ύρισ ε χ ωρίς . σ ίγ ουρος ότι θα τον ακολ ουθούσ ε. Εκείν ος σ υν έχ ισ ε ακάθεκτος. και κούν ησ ε πάλ ι το κεφάλ ι αρν ητικά. Εγ ώ πάν τως δεν σ κοπεύω ν α υποφέρω άλ λ ο.».μία και μον αδική λ έξη. βίαια. της απίσ τευτης ηδον ής που είχ ε χ αρίσ ει με τη βία τόσ ο πρόσ φατα το κορμί του σ το δικό της. «Βασ αν ίζεσ αι όσ ο κι εγ ώ. Έλ α με το καλ ό αλ λ ιώς θα σ ε πάρω σ ηκωτή από δω μέσ α». Και η Ροβίν α κατακλ ύσ τηκε από αν αμν ήσ εις των χ εριών του πάν ω της. όχ ι απ’ αυτό τον άν τρα. Η αξιοπρέπειά της δεν της επέτρεπε ν α πάει μαζί του. μόν ο γ ια τα δικά της αυτιά. Όταν τελ ικά σ υν ειδητοποίησ ε ότι εκείν η δεν ερχ όταν ξοπίσ ω του. Η Ροβίν α έτρεμε τη σ κην ή που θα προκαλ ούσ ε και που εγ γ υημέν α θα ξυπν ούσ ε τις άλ λ ες. Αλ λ ά επειδή ήταν μάλ λ ον σίγ ουρο ότι θα ούρλ ιαζε αν την άγ γ ιζε. Αλ λ ά είχ ε κι άλ λ α ν α πει γ ια ν α κάμψ ει την άρν ησ ή της.

«Δ εν πρόκειται ν α έρθω μαζί σ ου». Αυτό σ ημαίν ει επίσ ης ότι. επομέν ως θα γ ίν ει όπως λ έω». αν θέλ ω. «Είπα εγ ώ ποτέ ότι θα σ ε πλ ηρώσ ω μόν ο με το ίδιο ν όμισ μα. παύει ν α ισ χ ύει αυτό που είπες. αν τιγ ύρισ ε εκείν η θαρρετά. όπως και κάθε άλ λ ος δουλ οπάροικος. Αν μ’ αν αγ κάσ εις ν α το υποσ τώ πάλ ι. «Χρειάζεσ αι βοήθεια.» Η απάθειά του ήταν εξοργ ισ τική. Εγ ώ όμως διαλ έγ ω τι είδους τιμωρία θα σ ου επιβάλ λ ω. κοπελ ιά.ωσ τόσ ο ν α είν αι θυμωμέν ος – τουλ άχ ισ τον όχ ι ακόμα. «Πήρες ήδη με τη βία αυτή σ ου την εκδίκησ η από μέν α. έχ ω το προν όμιο. «Αυτό όμως δεν έχ ει ν α κάν ει με την εκδίκησ ή μου. Αυτό σ ημαίν ει ότι δεν μπορείς ν α κάν εις τίποτα χ ωρίς την άδειά μου κι επιπλ έον . το σ κλ ηρό χ αμόγ ελ ο φάν ηκε πάλ ι σ το πρόσ ωπό του. Απλ ώς αν ασ ήκωσ ε το φρύδι του ερωτηματικά. Θα έπρεπε ν α το είχ ες καταλ άβει μετά τα σ ημεριν ά. ότι θα με πλ ηρώσ εις με το ίδιο ν όμισ μα». Κι αν ασ ηκών ον τας τους ώμους. εγ κλ ωβισ μέν η σ το Φούλ κχ ερσ τ όπως και όλ οι οι υπόλ οιποι δουλ οπάροικοι. όπως και με κάθε άλ λ η γ υν αίκα . Απλ ώς σ κέφτηκα ότι σ την ουσ ία τώρα δεν είσ αι παρά μια δουλ οπάροικος. μου οφείλ εις φόρο. ψ υχ ρά.

όχ ι. αλ λ ά τι ν α περιμέν ει καν είς από μια τόσ ο χ αζή γ υν αίκα». «Δ εν είμαι χ αζή… άρχ ον τά μου». που δεν την ξεσ τομίσ ει μετά το καταραμέν ο λ ογ ύδριό του σ χ ετικά με την . ν α σ ου σ κίσ ω τα φουσ τάν ια και ν α επωφελ ηθώ απ’ αυτό που έχ εις αν άμεσ α σ τα πόδια σ ου οποιαδήποτε ώρα. τι.δουλ οπάροικο.» «Ναι. σ ε οποιοδήποτε μέρος. Αν λ οιπόν σ ου πω ν α έρθεις σ το κρεβάτι μου. «Τα πιάν εις αργ ά. αν τιγ ύρισ ε εκείν ος τραχ ιά. Δ εν θεωρείς χ αζό εκ μέρους σ ου ν α προσ παθήσ εις ν α κλ έψ εις έν α παιδί από μέν α.» «Άρχ ον τά μου».» «Όχ ι χ αζό». αλ λ ά…» «Ναι. θα τσ ακισ τείς ν α το κάν εις. αν η Ροβίν α τολ μούσ ε ν α επιχ ειρήσ ει ν α του εξηγ ήσ ει. μπα. Τώρα τον είχ ε θυμώσ ει γ ια τα καλ ά και δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α ακούσ ει τις δικαιολ ογ ίες της. απάν τησ ε εκείν η τσ αν τισ μέν α. «Δ εν είδα καν έν αν ν α σ ου βάζει το μαχ αίρι σ το λ αιμό». Την είχ ε προειδοποιήσ ει ότι δεν θ’ αν εχ όταν δικαιολ ογ ίες. Έγ ιν α σ αφής. ομολ όγ ησ ε εκείν η. «απλ ώς πέρα γ ια πέρα λ άθος – αλ λ ά δεν μπορούσ α ν α κάν ω αλ λ ιώς». «Α. Αλ λ ά δεν μπορούσ ε ν α καταπιεί την απάν τησ η.

Εγ ώ θα προτιμούσ α ν α με πολ εμούσ ες λ υσ σ ασ μέν α. Όχ ι. «Ξέρεις πολ ύ καλ ά. δεν αλ λ άζει αυτά που ν ιώθω. ότι δεν είμαι καθόλ ου δούλ α. αν ήμουν . δεν μου επιτρέπει ν α δεχ τώ αυτό που εσ ύ ον ομάζεις “προν όμιο”». Γιατί. τον διαβεβαίωσ ε εκείν η. κοπελ ιά. Μπας και ν ομίζεις ότι τώρα μπορείς ν α κάν εις αλ λ ιώς. «Οι αλ υσ ίδες ήταν γ ια το δικό σ ου καλ ό.παρούσ α κατάσ τασ ή της. Μόν ο και μόν ο επειδή με αποκαλ είς δούλ α δεν σ ημαίν ει ότι είμαι κιόλ ας. λ όρδε Γουόρικ. Ίσ ως σ ε κάν ω ν α με παρακαλ έσ εις τούτη τη φορά – ν α σ ου δώσ ω αυτό που δεν θέλ εις». Η Ροβίν α χ λ ώμιασ ε όταν το άκουσ ε. «επειδή δεν πρόκειται ποτέ ν α έρθω πρόθυμα σ το κρεβάτι σ ου». όχ ι το δικό μου. το μίσ ος σ ου είν αι αυτό που θέλ ω και την ν τροπή σ ου όταν υποκύψ εις σ το τέλ ος. όπως κι εγ ώ.» «Τότε θα πρέπει ν α μ’ αλ υσ οδέσ εις πάλ ι». Εκείν ος γ έλ ασ ε σ κλ ηρά με την τόσ η σ ιγ ουριά της. «Όλ ο μου λ ες ότι δεν μπορούσ ες ν α κάν εις αλ λ ιώς. θα σ υμφων ούσ α απολ ύτως με όσ α είπες και ίσ ως ν α έν ιωθα διαφορετικά γ ια τα… καλ έσ ματά σ ου μέσ α σ τη ν ύχ τα. ακόμα κι αν τον εξαγ ρίων ε ακόμα περισ σ ότερο. γ ιατί την προθυμία σ ου δεν τη θέλ ω. αν κι εκείν ος .

δεν το είδε μέσ α σ το μισ οσ κόταδο.» απαίτησ ε ν α μάθει ο Γουόρικ. Ακόμα κι αυτό της προκάλ εσ ε ν τροπή. που ήταν σ ίγ ουρος ότι αν δεν την εμπόδιζε το φίμωτρο. ιδίως τη σ τιγ μή που τα μάτια του καρφώθηκαν σ τον έν οχ ο θορυβοποιό. Τώρα που δεν υπήρχ αν αλ υσ ίδες θ’ αν τισ τεκόταν λ υσ σ ασ μέν α κι εκείν ος δεν θα κατάφερν ε ποτέ ξαν ά ν α κάν ει τον πόθο της ν α φτάσ ει σ ε τέτοια δυσ θεώρητα ύψ η – όχ ι. Τότε όμως ήταν αλ υσ οδεμέν η κι αν ήμπορη ν α εμποδίσ ει τα ερωτικά του χ άδια. Ποτέ. Κι αυτό θα ήταν πιο ταπειν ωτικό απ’ όλ α τα υπόλ οιπα μαζί. κόν τευε ν α κάν ει το αν όητο λ άθος ν α του πει ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύν ατον . «Το πρωί». Οπλ ισ μέν η με σ ιγ ουριά. . «Πότε έφαγ ες τελ ευταία φορά. αλ λ ά έσ πασ ε τη σ ιωπή το δυν ατό γ ουργ ουρητό της κοιλ ιάς της. δεν μπορούσ ε ν α την κάν ει ν α τον ικετεύσ ει. κουβέν τα που σ ίγ ουρα θα τον κιν ητοποιούσ ε ν α αποδείξει το αν τίθετο. όταν εκείν ος είχ ε παίξει μαζί της και την είχ ε τρελ άν ει τόσ ο από πόθο. Εκείν η όμως θυμόταν ολ οκάθαρα την τελ ευταία φορά που είχ ε βρεθεί σ το κρεβάτι του. θα τον ικέτευε ν α την κάν ει δική του.

αλ λ ά της το είχ ε πει τόσ ες φορές που πια δεν της προκαλ ούσ ε φόβο. Η Ροβίν α άρχ ιζε ν α αν αρωτιέται κατά πόσ ο ήταν αλ ηθιν ή αυτή η απειλ ή. Ο τόν ος και το ύφος του αυτό έδειχ ν αν . «Ωραία. ούτε θα ξαν απεράσ ει μέρα που δεν θα φας. Αφού είχ ες άφθον ο χ ρόν ο…» «Όχ ι. πίσ τεψ α ότι δεν θα θέλ εις ν α σ ε θεωρώ . αλ λ ά αφού δεν τηρείς ο ίδιος αυτό τον καν όν α. κοπελ ιά.«Γιατί. «Θα έρθεις μαζί μου – και δεν σ ου είπα τι θα πάθεις αν τολ μάς ν α με διακόπτεις. πριν το μπάν ιο σ ου δεν είχ α. Για σ έν α δεν μου καίγ εται καρφάκι ακόμα κι αν πεθάν εις από ασ ιτία. θα σ ε δείρω». γ ιατί σ το τέλ ος θ’ αν ακαλ ύψ εις ότι ούτως ή άλ λ ως δεν υπάρχ ει γ λ ιτωμός.» «Μου είπες. «Δ εν έχ ω καν έν α σ κοπό ν α πεθάν ω από την πείν α γ ια ν α γ λ ιτώσ ω από την εκδίκησ ή σ ου». Έχ ει μείν ει μια σ ταλ ιά κρέας πάν ω σ ου. Τώρα έλ α…» «Επισ τρέφω σ το κρεβάτι μου». «Δ εν θα τα ρίξεις πάν ω μου τώρα επειδή έμειν ες ν ησ τική. όχ ι γ ια σ έν α. και ύσ τερα ήθελ α… ήθελ α μόν ο ν α κρυφτώ κάπου και ν α γ λ είψ ω τις πλ ηγ ές μου». Αν παραλ είψ εις άλ λ ο γ εύμα. αλ λ ά θα περιμέν εις πρώτα ν α βγ ει το παιδί μου από την κοιλ ιά σ ου.

τον προσ πέρασ ε σ αν βολ ίδα κι έτρεξε με όλ η της τη δύν αμη προς την κυκλ ική σ κάλ α σ το τέρμα του διαδρόμου. η Ροβίν α κιν ήθηκε ασ τραπιαία. ε. Τον άκουσ ε πίσ ω . υπερφυσικέ αγ ροίκε. γ ιατί μέχ ρι σ τιγ μής είχ ε κάν ει την εμφάν ισ ή του πριν από τις περισ σ ότερες τιμωρίες της. Αφού σ κοπεύεις ούτως ή άλ λ ως ν α με τιμωρήσ εις».και υποκριτή εκτός από τέρας». αμέ. Η Ροβίν α έν α βήμα πίσ ω. «Δ εν πισ τεύω ν α σ κέφτεσ αι ν α μου το σ κάσ εις. Το σ κλ ηρό χ αμόγ ελ ό του έσ κασ ε και πάλ ι σ τα χ είλ η του. «Ναι. γ ιατί όχ ι.» τη ρώτησ ε κοροϊδευτικά. Ο Γουόρικ έκαν ε έν α βήμα μπροσ τά. Σήκωσ ε το πιγ ούν ι της περήφαν α. Και προτού ο Γουόρικ προλ άβει ν α κάν ει άλ λ ο έν α βήμα ώσ τε ν α τη φτάσ ει το χ έρι του. Αλ λ ά αυτό που είχ ε σ το μυαλ ό της ήταν ν α καταφέρει ν α τρυπώσ ει σ την αποθήκη που βρισ κόταν σ το υπόγ ειο. θα έβρισ κε έν α σ ωρό μέρη ν α κρυφτεί. Κατέβαιν ε τα σ καλ ιά δυο δυο. ακόμα κι αν άμεσ α σ τους υπηρέτες που κοιμόν τουσ αν εκεί. κοπελ ιά. Και ν α είσαι σίγ ουρος ότι θα είμαι γ ρηγ ορότερη από σέν α. Η αλ ήθεια ήταν ότι αυτό το χ αμόγ ελ ο την τρόμαζε περισ σ ότερο από τις απειλ ές του. Αν κατάφερν ε έσ τω ν α φτάσ ει σ την αίθουσ α.

της ν α βλ ασ τημάει. τώρα την αξίζεις και με το παραπάν ω – αλ λ ά πρώτα θα σ ε ταΐσ ω». Ο άν τρας που της έφραζε το δρόμο κρατούσ ε κερί σ το έν α χ έρι και σ παθί σ το άλ λ ο. και τράβα ν α ξυπν ήσ εις το μάγ ειρα». Έν ιωσ ε κάποιον από πίσ ω ν α την παίρν ει σ ηκωτή και τον Γουόρικ ν α διατάζει: «Παράτα το σ παθί. άκουσ ε τη δική της λ αχ αν ιασ μέν η αν άσ α – άκουσ ε το ξύσ ιμο ατσ αλ ιού σ το κάτω μέρος της σ κάλ ας. κοπελ ιά. αλ λ ά τουλ άχ ισ τον έν α κεφάλ ι ψ ηλ ότερος. . Τη σ τιγ μή όμως που το αγ όρι έφυγ ε γ ια ν α εκτελ έσ ει τις διαταγ ές. η σ κλ ηρή φων ή έγ ιν ε απαλ ή ψ ιθυρίζον τας απειλ ητικά σ το αυτί της: «Αν δεν άξιζες την τιμωρία προηγ ουμέν ως. Δ εν πρόλ αβε ν α σ κεφτεί κάποιον τρόπο ν α παρακάμψ ει το σ παθί ή τον άν τρα που το κρατούσ ε. Και κοκάλ ωσ ε επιτόπου. Δ εν ήταν μεγ αλ ύτερός της σ ε ηλ ικία. Μπέρν αρν τ.

Όταν τελ ικά την κάθισ ε σ ’ έν α σ καμν ί μπροσ τά σ το τραπέζι. απλ ών ον ταν κάτω από τα μάτια της έν α σ ωρό φαγ ητά ν α διαλ έξει. εκείν ος το εκλ άμβαν ε ως απόπειρα ν α το σ κάσ ει κι έσ φιγ γ ε πιο πολ ύ τα μπράτσ α του γ ύρω της. αλ λ ά τώρα ήταν ακόμα μαλ ακό όπως και το βούτυρο γ ια ν α το αλ είψ ει. Το μισ ό καρβέλ ι ψ ωμί αύριο θα χ ρησ ίμευε σ αν κρεατοσ αν ίδα. Ο μόν ιμος κάτοικός της που έπιαν ε τους αρουραίους σ ύριξε παραπον ιάρικα προτού τρέξει ν α κρυφτεί πίσ ω από το πηγ άδι.Κεφάλ αιο 22 Χωρίς το λ άκκο με την εκτυφλ ωτική φωτιά και τους πολ λ ούς πυρσ ούς ν α κρατούν μακριά το σ κοτάδι. Είδε ακόμα μια χ ον τρή φέτα ψ ητού βοδιν ού. πηχ τή από μοσ χ αρίσ ια κότσ ια κι έν α μεγ άλ ο κομμάτι από σ κουμπρί αρωματισ μέν ο με . Η Ροβίν α ήταν ακόμα φυλ ακισ μέν η σ την αγ καλ ιά του Γουόρικ. η κουζίν α έμοιαζε με απόκοσ μο μέρος. Ο μάγ ειρας μουρμούριζε κάτι γ ια τον χ αμέν ο ύπν ο του· ο Μπέρν αρν τ κρατούσ ε το κερί ψ ηλ ά γ ια ν α βλ έπει ο μάγ ειρας τι κάν ει. Κάθε φορά που τολ μούσ ε έσ τω κι ελ άχ ισ τα ν α σ αλ έψ ει. κρύα όλ α μα δελ εασ τικά γ ια μια αδειαν ή κοιλ ιά.

δυόσ μο και μαϊν ταν ό. Μα δεν καταλ άβαιν ε ότι έτσ ι θα της δημιουργ ούσ ε άλ λ ον έν αν εχ θρό. Δ εν σ τερείς το παραμικρό από την κόρη του σ πιτιού γ ια ν α το δώσ εις σ ε μια υπηρέτρια. η οποία είχ ε αν αλ άβει την επιτήρησ ή της. χ ωρίς όμως τη σ άλ τσ α λ άπαθου με την οποία είχ ε σ ερβιρισ τεί ν ωρίτερα. Η Ροβίν α δεν πίσ τευε σ τ’ αυτιά της. άρχ ον τά μου.» ρώτησ ε ο Γουόρικ το μάγ ειρα μόλ ις η Ροβίν α άρχ ισ ε ν α τρώει. θα γ ιν όταν κι αυτός εχ θρός της – χ ώρια που ήταν σ ύζυγ ος της Μέρι Μπλ ουέ. Τούτη δω η κοπελ ιά είν αι θεον ήσ τικη από το πρωί».τι θα ετοιμάσ ετε. όπως και όλ οι εμείς οι υπόλ οιποι. αλ λ ά ποτέ σ ε υπηρέτρια. Το γ εύμα ολ οκλ ήρων ε μια μεγ άλ η τριγ ων ική φέτα τυριού. Σε μια καλ εσ μέν η βεβαίως. αλ λ ά η λ αίδη Μπέατριξ ζήτησ ε ν α της τη σ ερβίρουμε γ ια πρωιν …» Ο Γουόρικ διέκοψ ε το μάγ ειρα διατάζον τάς τον : «Φέρ’ τη. «Μία. «Όλ ο αυτό το φαγ ητό είν αι υπεραρκετό». Κι αφού ο μάγ ειρας θα τ’ άκουγ ε από την οργ ισ μέν η Μπέατριξ το επόμεν ο πρωί. «Δ εν έμειν ε καμιά πέρδικα. πικάν τικα αχ λ άδια και μια τάρτα μήλ ου μαζί μ’ έν α κύπελ λ ο μπίρα. . Η κόρη μου μπορεί κάλ λ ισ τα ν α φάει αύριο ό.

Μπα. Η συγ κεκριμέν η υπεν θύμισ η την έκαν ε ν α αγ ριοκοιτάξει τον Γουόρικ. εκείν ον δεν τον πείραζε. ιδίως όταν οι άλ λ οι δύο άν τρες άρχ ισ αν ν α τη βλ έπουν με άλ λ ο μάτι. Μα καλ ά. επέμειν ε ο Γουόρικ. αφού έτσ ι κι αλ λ ιώς σ κόπευε ν α κρατήσ ει ο ίδιος το παιδί. Αυτή η υπεν θύμισ η έκαν ε τη Ροβίν α ν α γ ίν ει κατακόκκιν η από ν τροπή. είπε ψ έματα εκείν η. Εκείν ος την κοίταξε γ ια μια σ τιγ μή προτού . Και σ ε σ υν δυασ μό με την αδικαιολ όγ ητα υπερβολ ική προσ οχ ή που της έδειχ ν ε ο Γουόρικ. σ αν ν α γ ιν όταν απολ ύτως καταν οητή τώρα η αλ λ οπρόσ αλ λ η σ υμπεριφορά του Γουόρικ. γ ιατί ν α τον πειράζει. αν τιγ ύρισ ε εκείν ος.έσ πευσ ε ν α τους διαβεβαιώσ ει η Ροβίν α. Σε λ ίγ ο θα ήξεραν όλ οι ότι η Ροβίν α περίμεν ε παιδί. «Δ εν υπάρχ ει λ όγ ος…» «Χρειάζεσ αι ποικιλ ία τροφών ». «Αφού δεν μου αρέσ ει η πέρδικα». δεν θα ήταν δύσ κολ ο ν α μαν τέψ ουν ποιος ήταν ο πατέρας. «Δ εν έχ εις ν α ταΐσ εις μόν ο τον εαυτό σ ου». «Στο μωρό και σ ’ εμέν α δεν μας αρέσ ει η πέρδικα και δεν πρόκειται ν α τη φάμε».

«Τότε κάν ’ το». Κατόπιν σ τράφηκε σ τον αν ακουφισ μέν ο μάγ ειρα και πρόσ θεσ ε: «Αλ λ ά ν ομίζω ότι πρέπει ν α πίν ει κρασ ί και όχ ι μπίρα.υποχ ωρήσ ει κι απαν τήσ ει κατσ ούφικα: «Πολ ύ καλ ά». όμως δεν μπορούσ ε ν α το χ ρεώσ ει σ τον Γουόρικ. Όπως και ο μάγ ειρας που απάν τησ ε: «Θα πρέπει ν α ξυπν ήσ ω τον κελ άρη γ ια ν α φέρει το κλ ειδί. Το κρασ ί μού φέρν ει αν αγ ούλ α τώρα». Ο μάγ ειρας επέσ τρεψ ε με την ελ πίδα ν α πάρει τη σ υγ κατάθεσ η του άρχ ον τά του. Φέρε μια μποτίλ ια από εκείν ο το γ λ υκό κρασ ί που έσ τειλ α από το Τούρες». Η Ροβίν α τσ ιτώθηκε. αφού δεν ήξερε ότι εκείν η ήταν η λ αίδη του Τούρες. κύριε Μπλ ουέ. Δ εν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α αποκτήσ ει άλ λ ον έν α σ το πρόσ ωπο του κελ άρη αποδεχ όμεν η το ίδιο της το κρασ ί. «Επομέν ως δεν θα μπορέσ ω ν α το πιω». «Δ εν χ ρειάζεται. Σταμάτησ ε το μάγ ειρα καθ’ οδόν προς τη σ κάλ α. Ήταν σ κλ ηρό ν α της προσ φέρουν έν α δείγ μα απ’ αυτό που είχ ε χ άσ ει. αλ λ ά τώρα ο . Η Ροβίν α είχ ε μόλ ις καταφέρει ν α αποφύγ ει ν α αποκτήσ ει δύο ν έους εχ θρούς απορρίπτον τας έν α από τ’ αγ απημέν α της φαγ ητά. που όταν το έπιν ε μάλ λ ον θα πν ιγ όταν αφού ήταν δικό της. άρχ ον τά μου». είπε ψ έματα πάλ ι.

» αν τιγ ύρισ ε εκείν ος δύσ πισ τα και πρόσ θεσ ε παγ ερά: «Ποτέ ξαν ά μην ακυρώσ εις διαταγ ή μου. επέμειν ε εκείν η. «Δ εν είν αι. τόν ισ ε. Κι αν ο κύριος Μπλ ουέ υπακούσ ει άλ λ η φορά εσ έν α αν τί εμέν α. Η Ροβίν α σ ταμάτησ ε ν α τρώει κι ακούμπησ ε τα χ έρια σ τα πόδια της. ο δύσ τυχ ος μάγ ειρας αν έβηκε σ αν βολ ίδα τα σ καλ ιά γ ια ν α ξυπν ήσ ει τον κελ άρη. Ο Μπέρν αρν τ πήρε κοφτή εισ πν οή σ το άκουσ μα τέτοιας αν αίδειας. θ’ αρπάξει δέκα βουρδουλ ιές». αλ λ ά εκείν η δεν πτοήθηκε και ρώτησ ε τον Γουόρικ: «Τι θα το κάν εις το κρασ ί. Γιατί εγ ώ δεν πρόκειται ν α το βάλ ω σ το σ τόμα μου».τι ξεβολ εύει τους άλ λ ους».Γουόρικ κοιτούσ ε τη Ροβίν α βλ οσ υρός. γ ια ν α καταλ άβει ο Γουόρικ ότι της έκοβε την όρεξη με τη σ υμπεριφορά του. «Το γ ιν άτι βγ άζει μάτι και σ ε κάν ει ν α φέρεσ αι άθλ ια». «Περίεργ ο που το σ τομάχ ι σ ου άρχ ισ ε μόλ ις τώρα ν α μην αν τέχ ει μον αχ ά ό. «Θα πω ν α το πάν ε σ τα διαμερίσ ματά μου –όπως θα πάν ε κι εσ έν α μόλ ις τελ ειώσ εις το φαγ ητό σ ου– εκτός κι αν έφαγ ες ήδη…» Η Ροβίν α άπλ ωσ ε τόσ ο . «Δ εν είν αι έτσ ι». Με το που το άκουσ ε αυτό. κοπελ ιά.

άρχ ον τά μου. ειδάλ λ ως θα μ’ αν αγ κάσ εις ν α γ υρίσ ω πίσ ω ν α δω γ ιατί καθυσ τερείς και δεν θα το ήθελ α κάτι τέτοιο». που το σ κλ ηρό χ αμόγ ελ ο επαν ήλ θε σ τα χ είλ η του Γουόρικ. αμέσ ως μόλ ις τελ ειώσ ει το φαγ ητό της». Μέσ ες άκρες αυτό είχ ε πει ότι θα της έκαν ε. Θα τη βίαζε πάλ ι. Κι έφυγ ε. «Μην παραφάς.» Δ εν χ ρειάσ τηκε ν α ειπωθεί κάτι παραπάν ω γ ια ν α σ πεύσ ει ν α τον διαβεβαιώσ ει ο Μπέρν αρν τ: «Μάλ ισ τα. Ο Γουόρικ έβαλ ε το δάχ τυλ ό του κάτω από το πιγ ούν ι της. «Μπέρν αρν τ. παρότι σ ’ αυτή την ηλ ικία δεν είχ ε αν απτυχ θεί πλ ήρως ακόμα. αλ λ ά η αγ ων ία είχ ε δέσ ει κόμπο το σ τομάχ ι της. Ύ σ τερα . Ο Μπέρν αρν τ ήταν πιο μεγ αλ όσ ωμος από εκείν η. άρα είχ ε περισ σ ότερες πιθαν ότητες ν α καταφέρει ν α βγ ει ν ικήτρια από μια μάχ η μ’ εκείν ον παρά με τον αφέν τη του. Η Ροβίν α άρχ ισ ε ν α μασ άει πιο αργ ά τώρα. που κουν ιόταν σ αν τρελ ό με τη μαν ία που μασ ούσ ε. αφήν ον τάς τη με τον ακόλ ουθο και τα φαγ ητά. κοπελ ιά.γ ρήγ ορα το χ έρι σ το φαγ ητό. και μην αργ ήσ εις. Ίσ ως έπρεπε ν α πολ εμήσ ει το αγ όρι αν τί τον Γουόρικ κι ύσ τερα ν α το βάλ ει σ τα πόδια και ν α κρυφτεί.

Κι αν ο Γουόρικ ερχ όταν ν α την ψ άξει. Καν ον ικά ούτε εκείν η έπρεπε ν α ν οιάζει.όμως δεν θα τον τιμωρούσ ε γ ι’ αυτό ο Γουόρικ. κυρά». Και τις μικρές τιμωρίες που της επέβαλ λ ε… Αν αρωτήθηκε ποια θα ήταν η ταπείν ωσ η που θα υφίσ τατο τούτη τη φορά επειδή τόλ μησ ε ν α τον αψ ηφήσ ει έξω από το υφαν τήριο. Έτσ ι κι αλ λ ιώς θα έχ ω ν α αν τιμετωπίσ ω το θυμό του». δεν θα ξυπν ούσ ε κι άλ λ ους γ ια ν α τον βοηθήσ ουν ν α τη βρει. Μα τι άμυαλ η κοπέλ α. «Δ εν σ υν ηθίζει ν α δείχ ν ει υπομον ή όταν τον αφήν ουν ν α περιμέν ει πολ ύ». ακούσ τηκε ο Μπέρν αρν τ ν α λ έει από πίσ ω της. όταν προσ πάθησ ε ν α του το σ κάσ ει και του πήγ ε κόν τρα εδώ σ την κουζίν α. όμως δεν ήθελ ε ν α ξεσ ηκώσ ει όλ ο το Φούλ κχ ερσ τ εν αν τίον της. Μήπως θα την έκαν ε ν α τον . Λες ν α με ν οιάζει. Εκείν η απάν τησ ε χ ωρίς ν α σ τρέψ ει το βλ έμμα της: «Ας έρθει λ οιπόν ν α με πάρει μόν ος του. φυσ ικά και θα το έκαν ε. ιδίως από τη σ τιγ μή που δεν υπήρχ ε ψ υχ ή εκεί πέρα ν α την προσ τατεύσ ει από την εκδικητική κακομεταχ είρισ ή τους. Δ εν τον έν οιαζε που το προσ ωπικό του κάσ τρου εργ αζόταν σ κλ ηρά ολ ημερίς και είχ ε αν άγ κη από ύπν ο. «Καλ ύτερα ν α βιασ τείς.

«Για τις κόρες του πάν τως δεν θ’ άν οιγ ε την κουζίν α». Αλ λ ά η Ροβίν α δεν εν τυπωσ ιάσ τηκε. «Τι μιλ άς αφού δεν ξέρεις!» αρπάχ τηκε εκείν η χ άν ον τας την υπομον ή της. όχ ι εμέν α».» «Σε ταΐζει παρόλ ο που η κουζίν α έχ ει κλ ειδωθεί γ ια βράδυ. σ τράφηκε κι αγ ριοκοίταξε το ν εαρό που είπε το εξωφρεν ικό αυτό σ χ όλ ιο. «Το παιδί του ταΐζει. Επειδή αμφιταλ αν τευόταν γ ια ώρες αν έπρεπε ν α . Ήταν τυπικός καν ον ισ μός πολ λ ών κάσ τρων . Η Ροβίν α πν ίγ ηκε με το βοδιν ό που μασ ούσ ε. τι χ ειρότερο υπήρχ ε από το ν α ικετεύει ν α της χ αρίσ ει την ηδον ή έν ας άν τρας που σ ιχ αιν όταν .ικετεύει όπως της είχ ε πει. Ούτε ο ίδιος ο κύριος Μπλ ουέ θα τολ μούσ ε ποτέ ν α την αν οίξει. Όταν καταλ άγ ιασ αν οι σ πασ μοί του βήχ α της. «Για ποια γ εν ν αιοδωρία μιλ άς. «Επειδή θέλ ει εσ έν α αν τί οποιαδήποτε άλ λ η. σ άρκασ ε. Δ ιαφορετικά θα γ ίν ον ταν πολ λ ές μικροκλ οπές. Μπα. Ή κάτι χ ειρότερο. ακόμα κι αν πέθαιν ε της πείν ας». «Ο άν θρωπος με μισ εί». αν ταπέδωσ ε το σ αρκασ μό ο ν εαρός. Και ποτέ σ το παρελ θόν δεν έχ ει αν οίξει. «Είσ αι ξεροκέφαλ η γ υν αίκα και σ τη γ εν ν αιοδωρία του δείχ ν εις αχ αρισ τία».

παρότι οι αν άγ κες του ήταν τόσ ο έν τον ες. Γιατί μ’ εσέν α παίρν ει την εκδίκησή του και ικαν οποιεί τις αν άγ κες του. Ποτέ δεν την είχ ε εν οχ λ ήσ ει πραγ ματικά ν α αγ γ ίζει εκείν ο το θεσ πέσ ια καμωμέν ο κορμί όταν τον είχ ε υπό τον έλ εγ χ ό της. εν ώ εκείν ος δεν την είχ ε αγ γ ίξει καθόλ ου. έλ εγ ε ψ έματα σ τον εαυτό της. Επειδή σ ε μετέφερε σ την αγ καλ ιά του γ ια ν α μην αρπάξεις καμιά πούν τα έτσ ι ξυπόλ ητη που ήσ ουν . Αυτό την εν οχ λ ούσ ε όμως! Την εν οχ λ ούσ ε η επίδρασ η που είχ ε πάν ω της! «Δ εν έχ ει καμία σ ημασ ία το ότι εγ ώ δεν θέλ ω την προσ οχ ή που μου δείχ ν ει. Γιατί δεν το είχ ε κάν ει. αλ λ ά είχ ε γ ίν ει κόκκιν η σ αν παπαρούν α όταν άκουσ ε ν α αν αφέρον ται οι αν άγ κες του Γουόρικ. Είχ ε υποθέσ ει ότι θα έσ τελ ν ε ν α του φέρουν τη Σέλ ια.» Η Ροβίν α θα μπορούσ ε ν α είχ ε καταρρίψ ει εύκολ α καθέν α απ’ αυτά τα επιχ ειρήματα. Γιατί όμως περίμεν ε τόσ ες ώρες. Επειδή η αλ ήθεια ήταν πως ούτε εκείν ος άν τεχ ε ν α την αγ γ ίζει όπως δεν το άν τεχ ε κι εκείν η – όχ ι. καθώς ήξερε ότι εκείν η τής είχ ε προκαλ έσ ει σ το μπάν ιο του.» ρώτησ ε. Και η αλ ήθεια ήταν ότι απόψ ε εκείν η είχ ε ερεθισ τεί που τον άγ γ ιζε.σ ε ξυπν ήσ ει. θαρρείς και μπορούσ ε ν α κάν ει το ν εαρό ν α καταλ άβει και ν α .

. Ο Γουόρικ θα μπορούσ ε κάλ λ ισ τα ν α αλ λ άξει γ ν ώμη και ν α τη σ κοτώσ ει αν έκαν ε κάτι τέτοιο. Μα τούτο το έγ κλ ημα φάν ταζε τόσ ο ειδεχ θές ακόμα και σ το δικό της μυαλ ό. Το μόν ο όμως που απάν τησ ε εκείν ος ήταν : «Όπως προείπα. ψ ιθύρισ ε η Ροβίν α. Κάρφωσ ε το βλ έμμα σ τα φαγ ητά που δεν ήθελ ε πλ έον ν α φάει κι άκουσ ε πίσ ω της τον Μπέρν αρν τ ν α λ έει: «Εχ θρός του.του αλ λ άξει γ ν ώμη. «Με όσ ους τον υπηρετούν είν αι καλ ός κι ευγ εν ικός. Μόν ο σ τους εχ θρούς του η εκδίκησ ή του πέφτει σ αν ασ τραπή». «Κι εσ ύ είσ αι προκατειλ ημμέν ος και δεν ξέρεις τι σ ου γ ίν εται! Ο άρχ ον τάς σ ου είν αι έν ας σ κλ ηρός. Μια γ υν αίκα. Τι μπορεί ν α έχ εις κάν ει που ν α σ ’ έκαν ε εχ θρό του. ώσ τε δεν θα το παραδεχ όταν ποτέ και σ ε καν έν αν . «Κι εγ ώ είμαι έν ας απ’ αυτούς». γ υρν ών τας του την πλ άτη.». επειδή τουλ άχ ισ τον έν α μέρος του μίσ ους του θα πρέπει ν α πήγ αζε από το γ εγ ον ός ότι σ υν έβη τέτοιο πράγ μα σ ’ εκείν ον . Απλ ώς τον βίασα κι έκλ εψ α το παιδί του. ν ευριασ μέν ος τώρα. είσ αι ξεροκέφαλ η». σ ’ έν αν τόσ ο ισ χ υρό άρχ ον τα. εκδικητικός…» «Όχ ι!» κραύγ ασ ε ο Μπέρν αρν τ.

τι ήθελ ε ο λ όρδος Γουόρικ. γ ιν όταν . Έν ιωσ ε λ ες και ήταν έτοιμη ν α πέσ ει. Μπέρν αρν τ. κάποιος την άρπαξε από πίσ ω.» «Ήταν όλ α εξαιρετικά. κορίτσ ι. όπως και προηγ ουμέν ως. «Το μωρό πρέπει ν α τρέφεται καλ ά. Μόν ο που σ ’ αυτή την αγ καλ ιά δεν έν ιωσ ε ασ φάλ εια. Θα φρον τίσ ω ν α βάζουν μεγ αλ ύτερη μερίδα σ τα γ εύματά σ ου». Και θα φρον τίσ ω σ το εξής ν α τρώω φυσ ιολ ογ ικές ώρες ώσ τε ν α μη χ ρειασ τεί ν α σ ας εν οχ λ ήσ ουν ξαν ά». Και ό. Εκείν ος έκαν ε μια χ ειρον ομία γ ια ν α δείξει ότι δεν εν οχ λ ήθηκε. «Όχ ι. «Δ εν σ ου άρεσ αν τ’ αποφάγ ια. Τότε επέσ τρεψ ε ο μάγ ειρας μαζί με τον κελ άρη και την πλ ησ ίασ ε βιασ τικά. Η Ροβίν α έτριξε τα δόν τια και βγ ήκε από την κουζίν α. Μπορώ μια χ αρά και μόν η μου ν α…» . Προτού όμως φτάσ ει σ τα πέτριν α σ καλ ιά. κύριε Μπλ ουέ.Κι έτσ ι δεν απάν τησ ε. δεν είν αι αν άγ κη…» «Ο λ όρδος Γουόρικ αυτό θα ήθελ ε». «Άσ ε με κάτω. Εγ ώ τελ είωσ α από δω». κάν ’ το. απλ ώς είπε παραιτημέν α: «Αν σ κοπεύεις ν α με πας σ ’ εκείν ον . απλ ώς χ όρτασ α.

«Πώς ξέρεις πόσ ο κρύο είν αι το πάτωμα αφού δεν είν αι γ υμν ά τα πόδια σ ου. . μου φαίν εται». καθώς αν έβαιν ε με κόπο τα σ καλ ιά ξεφυσ ών τας. Η Ροβίν α αποφάσ ισ ε ν α αποδειχ θεί τόσ ο ξεροκέφαλ η όσ ο τη ν όμιζε. μον ολ όγ ησ ε αγ αν ακτισ μέν α εκείν ος. Τελ ικά θα πρέπει ν α με κουβαλ ήσ εις σ τα χ έρια. «Προτιμάει ν α αρπάξει καμιά πούν τα που θα την πεθάν ει κι ύσ τερα εμέν α ν α με γ δάρουν ζων ταν ό. Μπορούσ ε άραγ ε. Η Ροβίν α θ’ άρχ ισ ε ν α του γ ρον θοκοπεί τ’ αυτιά αν δεν φοβόταν ότι θα τον αιφν ιδίαζε τόσ ο που θα του έπεφτε από τα χ έρια. κυρά». Αγ ύρισ το κεφάλ ι!» «Περισ σ ότερο κιν δυν εύω ν α σ πάσ ω το σ βέρκο μου έτσ ι και σ ου πέσ ω. είπε εκείν ος επιτέλ ους και την άφησ ε γ ρήγ ορα κάτω.«Ξεροκέφαλ η». αν όητε». Εγ ώ θα ξαποσ τάσ ω μια σ τιγ μή γ ια ν α πάρω μια αν άσ α. «Το ξύλ ιν ο πάτωμα δεν είν αι τόσ ο κρύο. αλ λ ά εσ ύ μπορείς ν α σ υν εχ ίσ εις». Ο Θεός ν α τη φυλ άει από τους επίδοξους ιππότες. «Φτάσ αμε». Παραπον ιόταν κι από πάν ω. «Ξέρω ότι είν αι ιπποτικό ν α βοηθάει καν είς όλ ες τις γ υν αίκες – αλ λ ά την επόμεν η φορά κοίτα ν α βάλ εις παπούτσ ια. Εμέν α τα δάχ τυλ α των ποδιών μου έχ ουν παγ ώσ ει.

«Κι εγ ώ λ έω ν α επισ τρέψ ω σ το κρεβάτι μου».Ο ν εαρός πάσ χ ιζε ν α πάρει αν άσ α. κοπελ ιά. Μπας και πισ τεύεις ότι επειδή έγ ιν ες η ευν οούμεν η του άρχ ον τα σ ’ εξυψ ών ει αυτό σ την ίδια τάξη μ’ εκείν ον κι έγ ιν ες και του λ όγ ου σ ου αρχ όν τισ σ α. Με τίποτα δεν πρόκειται ν α γ ίν ει αυτό και καλ ά θα κάν εις ν α το βάλ εις καλ ά σ το μυαλ ό σ ου». Στράφηκε κι άρχ ισ ε ν α κατεβαίν ει τη σ κάλ α. «Εμ… εγ ώ λ έω ν α φορέσ εις τα δικά μου παπούτσ ια καλ ύτερα». Ο σ κοτειν ός διάδρομος εκτειν όταν μακρύς μπροσ τά τους. κύριος». αλ λ ά δεν πέρασ αν πέν τε δευτερόλ επτα κι αισ θάν θηκε ν α τη σ ηκών ουν πάλ ι σ τον αέρα. «Οι τσ ιριμόν ιες δεν σ ε κάν ουν κι αλ ηθιν ή κυρία. Ο τρόμος του μεγ άλ ωσ ε. Τώρα πια η Ροβίν α είχ ε θυμώσ ει γ ια τα καλ ά και ξέσ πασ ε σ το ν εαρό με τσ ουχ τερά περιφρον ητικά σ χ όλ ια. Τα λ όγ ια του την έτσ ουξαν . με μόν ο έν αν πυρσ ό σ το μακριν ό τέρμα ν α φωτίζει το σ τεν ό πέρασ μα αν άμεσ α από τα κοιμισ μέν α κορμιά των υπηρετών . γ εν ν ών τας μια . Ο Μπέρν αρν τ την κοίταξε με τρόμο. «Δ εν μπορείς ν α το κάν εις αυτό!» «Αυτό θα το δούμε.

όμως του μισ οέπεσ ε από τα χ έρια αφού δεν άν τεχ ε άλ λ ο ν α την κουβαλ άει. Αυτό ωσ τόσ ο δεν την ωφέλ ησ ε ιδιαίτερα.τι πραγ ματικά είμαι κι αυτό είν αι η Λαίδη του…» Ήρθε σ τα σ ύγ καλ ά της προτού ξεσ τομίσ ει τη λ έξη «Τούρες». βγ ήκε ν α δει τι σ υμβαίν ει. επειδή είχ αν ήδη φτάσ ει σ τον προθάλ αμο των ιδιαίτερων διαμερισ μάτων του Γουόρικ. «Κέρκμπορο». διόρθωσ ε την τελ ευταία σ τιγ μή. Άφησ έ με κάτω αμέσ ως!» Εκείν ος το έκαν ε. «Να είσ αι σ ίγ ουρος ότι το μόν ο ψ έμα που είπα είν αι ότι έχ ουν παγ ώσ ει τα δάχ τυλ α των ποδιών μου. ακούγ ον τας τον υψ ωμέν ο τόν ο της φων ής της. «Λες ψ έματα. Ο καλ ός κι ευγ εν ικός σ ου άρχ ον τας μ’ έκαν ε κάτι άλ λ ο απ’ ό. αγ ροίκε». αν τιγ ύρισ ε εκείν η. και η πόρτα που οδηγ ούσ ε σ τα εσ ώτερα διαμερίσ ματα ήταν ορθάν οιχ τη – και τη γ έμισ ε αμέσ ως η παρουσ ία της προσ ωπικής της ν έμεσ ης καθώς. «Κι εσ ύ άρχ ισ ες ν α μιλ άς σ αν τον άρχ ον τά σ ου. «Τι έπαθες.απερίσ κεπτη απάν τησ η: «Δ εν έχ ω αν άγ κη ν α μ’ εξυψ ώσ ει καν είς σ ε μια τάξη που ήδη αν ήκω. κοπελ ιά». «Το οποίο και κατέσ τρεψ ε πρόσ φατα εκείν ος».» ρώτησ ε ο Γουόρικ τον ακόλ ουθό .

Αφού όμως ήταν έτσ ι κι αλ λ ιώς καταδικασ μέν η… «Τ… τέρμα οι τιμωρίες που δεν έχ ουν καμία σ χ έσ η με…» Έριξε μια ματιά σ τον Μπέρν αρν τ προτού σ υμπλ ηρώσ ει: «Με αυτό που έχ ουμε μεταξύ μας. δεν πρόκειται ποτέ ν α έρθω πρόθυμα μαζί σ ου». Πρόλ αβε ν α απαν τήσ ει η Ροβίν α όμως. «Βλ έπω η καιν ούρια δούλ α μου βγ άζει ν ύχ ια. Μα πώς είχ ε σ κεφτεί ότι μπορούσ ε ν α τον χ λ ευάσ ει και ν α τον προσ βάλ ει χ ωρίς ν α το πλ ηρώσ ει ύσ τερα. Εκείν η δεν σ άλ εψ ε από τη θέσ η της. Ο Γουόρικ χ αμογ έλ ασ ε. μ’ εκείν ο το τρομακτικό χ αμόγ ελ ο που η Ροβίν α μισ ούσ ε. Ροβίν α».» σ χ ολ ίασ ε. Έλ α μέσ α. τρομοκρατημέν η απ’ ό. Αν με θέλ εις εκεί μέσ α.τι είχ ε κάν ει. ε. . θα πρέπει ν α έρθεις ν α με πάρεις με το ζόρι. Η διπλ ή αυτή μπηχ τή δεν άφησ ε αν επηρέασ το καν έν α από τα δύο αρσ εν ικά. Ο Μπέρν αρν τ έγ ιν ε κατακόκκιν ος από θυμό.του. «Θα φρον τίσ ω όμως εγ ώ ν α σ ου τα ξεριζώσ ω έν α έν α. «Ήθελ ε ν α σ ε μιμηθεί και ν α με κουβαλ ήσ ει σ τα χ έρια. γ ιατί ο ν εαρός πραγ ματικά κλ αψ ούριζε τώρα. Σ’ το είπα. αλ λ ά τελ ικά κατάλ αβε ότι θα πρέπει ν α μεγ αλ ώσ ει λ ίγ ο κι ύσ τερα ν α αρχ ίσ ει ν α παρισ τάν ει το βάρβαρο που βιάζει γ υν αίκες όποτε του κάν ει κέφι».

Καλ ά θα ήταν ν α μην έφραζε ο Μπέρν αρν τ τη
μον αδική οδό διαφυγ ής από εκεί, αλ λ ά το έκαν ε. Κι
έτσ ι η Ροβίν α δεν είχ ε από πού ν α το σ κάσ ει όταν ο
Γουόρικ αποδέχ τηκε την πρόσ κλ ησ η και ήρθε ν α
την πάρει. Και παρότι πάλ εψ ε με όλ η της τη
δύν αμη ν α ελ ευθερώσ ει τον καρπό της από τη
μέγ γ εν η των δαχ τύλ ων του, εκείν ος την έσ υρε με
το ζόρι μέσ α σ την κάμαρά του και βρόν τηξε την
πόρτα πίσ ω τους. Και δεν σ ταμάτησ ε παρά μόν ο
όταν έφτασ ε σ το κρεβάτι και την έριξε εκεί.
Ύ σ τερα, με ολ οφάν ερη απόλ αυσ η, χ αμήλ ωσ ε το
κορμί του πάν ω από το δικό της, ώσ που η Ροβίν α
κατάλ αβε ότι δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α του
ξεφύγ ει.
«Κατάλ αβες τώρα πόσ ο λ ίγ ο μετράει η
απροθυμία σ ου;» τη μάλ ωσ ε αυσ τηρά.
«Σε μισ ώ».
«Τα αισ θήματα είν αι πέρα γ ια πέρα αμοιβαία και
σ ε διαβεβαιών ω ότι σ ’ αυτό είμαι πολ ύ καλ ύτερος
απ’ ό,τι θα μπορούσ ες ν α γ ίν εις εσ ύ ποτέ». Και της
το είπε μ’ εκείν ο το σ κλ ηρό χ αμόγ ελ ο πάλ ι, που
έκαν ε τη Ροβίν α ν α μην αμφιβάλ ει καθόλ ου γ ι’
αυτό.
Ξαφν ικά της ήρθε ν α βάλ ει τα κλ άματα. Τα λ ίγ α
δάκρυα που έφτασ αν σ τα μάτια της τα έκαν αν ν α

γ υαλ ίσ ουν σ αν πετράδια.
Εκείν ος το πρόσ εξε και τα μελ έτησ ε σ τοχ ασ τικά
γ ια μια σ τιγ μή προτού της πει: «Δ εν πισ τεύω ν α
σ κέφτεσ αι ν α μου το κάν εις ευκολ ότερο; Πού είν αι
η λ υσ σ αλ έα μάχ η που μου υποσ χ έθηκες;».
«Δ είχ ν εις ν α ευχ αρισ τιέσ αι απίσ τευτα με το
μίσ ος και την αν τίσ τασ ή μου. Και δεν εν ν οώ ν α
σ ου προσ φέρω την παραμικρή ευχ αρίσ τησ η».
«Εγ ωίσ τρια», τη μάλ ωσ ε εκείν ος, αν και ξαφν ικά
σ τα μάτια του φάν ηκε γ ν ήσ ιο γ έλ ιο. «Δ ηλ αδή
σ κέφτεσ αι ν α κάθεσ αι εκεί σ αν κούτσ ουρο, με την
ελ πίδα ν α βαρεθώ και ν α σ ’ αφήσ ω ν α φύγ εις;»
Μια και ήταν η πρώτη φορά που τον έβλ επε με
τέτοια διάθεσ η, η Ροβίν α είπε επιφυλ ακτικά: «Τώρα
που το λ ες…».
Εκείν ος γ έλ ασ ε, εκείν η σ άσ τισ ε, και σ αν την είδε
έτσ ι ο Γουόρικ γ έλ ασ ε ακόμα περισ σ ότερο. Και
τότε, καθώς το χ έρι του άγ γ ιξε το μάγ ουλ ό της
τόσ ο τρυφερά, ο αν τίχ ειράς του έτριψ ε αργ ά,
ερεθισ τικά, το σ αρκώδες κάτω χ είλ ι της.
«Τι θα κάν ω μ’ εσ έν α;»
Βασ ικά η ερώτησ η δεν απευθυν όταν σ ’ εκείν η,
απλ ώς ο Γουόρικ αν αρωτήθηκε φων αχ τά. Αλ λ ά η
Ροβίν α απάν τησ ε: «Άφησ έ με ν α φύγ ω».
«Όχ ι, αυτό ποτέ», είπε εκείν ος απαλ ά και τα

μάτια του κατηφόρισ αν σ τα χ είλ η της. «Ήσ ουν
παρθέν α, και όχ ι μόν ο σ ’ έν α σ ημείο. Είσ αι και σ ’
αυτά εδώ;»
Τώρα που τα μάτια του είχ αν ζεσ τασ ιά και γ έλ ιο
ήταν τόσ ο όμορφος που σ χ εδόν την υπν ώτισ ε. Και
τότε τα χ είλ η του άγ γ ιξαν τα δικά της.
Κατάλ αβε πως θα τη φιλ ούσ ε και ήταν
προετοιμασ μέν η ν α του αν τισ ταθεί, μα βρέθηκε
απροετοίμασ τη γ ια την αν απάν τεχ η αν ταπόκρισ η
του υπόλ οιπου εαυτού της, που λ ειτουργ ούσ ε
αν εξέλ εγ κτα. Η γ λ ώσ σ α του έγ λ ειψ ε τα χ είλ η της κι
εκείν η έν ιωσ ε πεταρίσ ματα σ το σ τομάχ ι της, εν ώ
χ ώθηκε αν άμεσ α σ τα δόν τια της ν α χ αϊδέψ ει τη
δική της κι εκείν η έν ιωσ ε φωτιά σ τα λ αγ όν ια της.
Ήταν αλ ήθεια πως καν εν ός ερασ τή τα χ είλ η δεν
της είχ αν δείξει ποτέ τον τρόπο ν α φιλ άει. Αυτό
που είχ ε κάν ει ο Γκίλ μπερτ προτού την αφήσ ει σ το
έλ εος του Γουόρικ δεν έμοιαζε σ ε τίποτα μ’ αυτό
που βίων ε τώρα. Εκείν ο το φιλ ί ήταν σ ύν τομο,
σ κλ ηρό κι απωθητικό. Αυτό απαλ ό, ατελ είωτο κι
εκείν η ευχ ήθηκε ν α μην την είχ ε κάν ει ν α καταλ άβει
τη διαφορά. Γιατί καν ον ικά γ ια εκείν η δεν θα ’πρεπε
ν α έχ ει καμία διαφορά. Αλ λ ά δεν μπορούσ ε ν α
αρν ηθεί ότι αυτό ήταν ακόμα έν α πράγ μα που δεν
την εν οχ λ ούσ ε σ τον εχ θρό της.

«Όπως το φαν τάσ τηκα, άλ λ ο έν α παρθέν ο
έδαφος γ ια εξερεύν ησ η», είπε εκείν ος, δείχ ν ον τας
ικαν οποιημέν ος. «Θα πρέπει ν α σ ε είχ αν
αποκλ εισ μέν η από τον κόσ μο ώσ που σ ε βρήκα
εγ ώ».
Τα λ όγ ια φάν ηκαν ν α είν αι ο μον αδικός τρόπος
άμυν ας που θα της επέτρεπε ν α έχ ει. Και τα
χ ρησ ιμοποίησ ε τώρα σ αν λ ύσ η απελ πισ ίας επειδή
σ υν ειδητοποίησ ε ότι, αν σ υν εχ ιζόταν αυτό, θα
χ ρειαζόταν ν α πολ εμήσ ει τον ίδιο της τον εαυτό
τόσ ο λ υσ σ αλ έα όσ ο τον Γουόρικ.
«Δ εν με βρήκες εσ ύ, άλ λ οι σ ε βρήκαν γ ια μέν α.
Να το θυμάσ αι, όπως και ότι σ την πραγ ματικότητα
δεν θέλ εις ν α το κάν εις αυτό. Άφησ έ με ν α φύγ ω,
Γουόρικ».
Η απάν τησ ή του ήταν ν α τη φιλ ήσ ει πάλ ι, έν α
φιλ ί όχ ι τόσ ο τρυφερό αυτή τη φορά, αλ λ ά ούτε
κατά διάν οια απωθητικό. Και η αλ ήθεια ήταν ότι τη
σ υν επήρε τόσ ο γ ρήγ ορα το πάθος αυτού του
φιλ ιού, που ξέχ ασ ε τελ είως το σ αρκασ μό που
μόλ ις είχ ε χ ρησ ιμοποιήσ ει ως τέχ ν ασ μα γ ια ν α το
αποφύγ ει.
Εκείν ος όμως δεν τον ξέχ ασ ε. Είχ ε γ ίν ει έξαλ λ ος
μαζί της όπως είχ ε ελ πίσ ει η Ροβίν α, μόν ο που το
αποτέλ εσ μα ήταν άλ λ ο απ’ αυτό που εκείν η ήθελ ε.

Δ εν το κατάλ αβε παρά μον αχ ά πολ ύ αργ ότερα,
όταν άκουσ ε την ψ ιθυρισ τή διαταγ ή του:
«Ικέτευσ έ με». Κι εκείν η είχ ε φτάσ ει σ ε τέτοιο
σ ημείο αν ικαν οποίητου πόθου – που το έκαν ε.

Κεφάλ αιο 23

Ο Γουόρικ βρισ κόταν σ ε μια περίεργ η κατάσ τασ η,
έν ιωθε υπέροχ α χ ορτάτος και δυσ αρεσ τημέν ος
ταυτόχ ρον α. Καν έν α από τα δύο αυτά
σ υν αισ θήματα δεν του ταίριαζε απολ ύτως εκείν η
τη σ τιγ μή, αλ λ ά και καν έν α από τα δύο δεν έλ εγ ε
ν α φύγ ει από μέσ α του. Το έν α τον έκαν ε ν α
εύχ εται ν α μπορούσ ε ν α απαρν ηθεί το άλ λ ο, αλ λ ά
ήταν αδύν ατον αφού, όταν το σ ώμα του βυθίσ τηκε
μέσ α σ το κορμί της αν οιχ τόξαν θης μάγ ισ σ ας, η
ικαν οποίησ η που βίωσ ε ήταν απίσ τευτη. Δ εν
ξεχ ν ούσ ε φυσ ικά πως το γ εγ ον ός ότι ήθελ ε ν α την
εκδικηθεί ήταν αυτό που έκαν ε τόσ ο ωραίο το
σ μίξιμό τους. Γιατί τέτοια αν είπωτη ηδον ή δεν
μπορούσ ε ν α οφείλ εται σ ε άλ λ ο λ όγ ο.
Αλ λ ά καν ον ικά δεν θα ’πρεπε ν α το έχ ει ζήσ ει
καθόλ ου όλ ο αυτό, αφού απ’ όταν την ελ ευθέρωσ ε
από τις αλ υσ ίδες δεν είχ ε την παραμικρή πρόθεσ η
ν α την αγ γ ίξει ποτέ ξαν ά. Εν ν οείται πως το ’χ ε
βάλ ει σ κοπό ν α σ υν εχ ίσ ει ν α τη βασ αν ίζει και ν α
την ν τροπιάζει. Ακόμα ίσ χ υε αυτό. Δ εν υπήρχ ε
περίπτωσ η ν α την αφήσ ει ν α ζήσ ει χ ωρίς ν α
πλ ηρώσ ει το τίμημα, κι ο Γουόρικ ήθελ ε ν α της το

υπεν θυμίζει διαρκώς.
Η αποψ ιν ή βραδιά όμως του είχ ε δείξει πως ήταν
αν οησ ία ν α πισ τεύει ότι μπορούσ ε ν α την
ν τροπιάσ ει αν αγ κάζον τάς τη ν α του προσ φέρει τις
ερωτικές υπηρεσ ίες της χ ωρίς ν α πλ ηρώσ ει και ο
ίδιος το τίμημα. Αυτό θα ίσ χ υε αν εκείν η σ υν έχ ιζε
ν α ν ιώθει μον αχ ά ν τροπή και τίποτ’ άλ λ ο – όμως
εκείν η είχ ε ερεθισ τεί, παρότι πάσ χ ισ ε σ κλ ηρά ν α
μην το δείξει, και το γ εγ ον ός ότι τον ήθελ ε είχ ε
κάν ει τον Γουόρικ ν α χ άσ ει κάθε έλ εγ χ ο. Παρ’ όλ α
αυτά όμως, είχ ε αν τισ ταθεί σ το κάλ εσ μα της
σ ειρήν ας και την είχ ε διώξει, κι ας σ υν έχ ιζε εκειν η
ν α βασ αν ίζει το μυαλ ό του – και το κορμί του.
Αυτό καν ον ικά θα ’πρεπε ν α τον είχ ε εξοργ ίσ ει,
ότι εκείν η μπορούσ ε ακόμα ν α τον κάν ει ν α τη θέλ ει
σ αν τρελ ός. Η αλ ήθεια ήταν πως πράγ ματι τον είχ ε
εξοργ ίσ ει, αφού γ ια τον Γουόρικ το γ εγ ον ός ότι
δεν είχ ε τον έλ εγ χ ο δεν είχ ε καμία διαφορά απ’
όταν τον είχ ε εκείν η αλ υσ οδεμέν ο, σ το έλ εός της.
Και είχ ε στ’ αλ ήθεια αν τισ ταθεί σ την ακαταν ίκητη
παρόρμησ η ν α πάει και ν α τη φέρει πίσ ω απόψ ε.
Όταν όμως σ κέφτηκε ότι η τωριν ή της θέσ η του
έδιν ε τη δικαιολ ογ ία που χ ρειαζόταν γ ια ν α την
κάν ει πάλ ι δική του, τότε έχ ασ ε τη μάχ η.
Έγ ειρε από πάν ω της και την κοίταξε. Παρίσ ταν ε

την κοιμισ μέν η, ελ πίζον τας ν α μην του τραβήξει
άλ λ ο την προσ οχ ή. Ο Γουόρικ χ αμογ έλ ασ ε. Δ εν το
περίμεν ε ποτέ ότι θα την έβρισ κε τόσ ο
διασ κεδασ τική. Η ευσ τροφία της, οι προσ πάθειές
της ν α τον αψ ηφάει, όλ α ήταν απίσ τευτα ασ τεία.
Τις περισ σ ότερες φορές βέβαια τον φοβόταν
πραγ ματικά, αλ λ ά άλ λ ες φορές ο θυμός της
ν ικούσ ε το φόβο, κι εκείν ος το απολ άμβαν ε,
πράγ μα που δεν το έβρισ κε και τόσ ο λ ογ ικό.
Ούτε έβρισ κε λ ογ ικό το γ εγ ον ός ότι
προσ παθούσ ε σ κόπιμα ν α τσ ιγ κλ ήσ ει την οργ ή
του, αν αν αλ ογ ιζόταν καν είς τη σ οβαρότητα της
κατάσ τασ ής της. Δ εν είχ ε κάν ει τον κόπο ν α τη
γ δύσ ει ούτε ν α γ δυθεί ο ίδιος, απλ ώς είχ ε
αν ασ ηκώσ ει το φουσ τάν ι της, όπως της είχ ε πει ότι
κάποια φορά θα έκαν ε. Της είχ ε πει και κάτι άλ λ ο
όμως, ότι δεν ήθελ ε την προθυμία της. Ωσ τόσ ο,
όταν την άκουσ ε ν α τον ικετεύει ν α την κάν ει δική
του είχ ε ν ιώσ ει μια απίσ τευτη γ λ ύκα, σ βήν ον τας
το θυμό που εκείν η είχ ε σ κόπιμα ξυπν ήσ ει μέσ α
του.
Η φούσ τα του φορέματός της ήταν
αν ασ ηκωμέν η ακόμα ως τους γ οφούς της. Ο
Γουόρικ έβαλ ε το χ έρι του σ το γ υμν ό πλ ευρό της
και την είδε ν α κρατάει την αν άσ α της. Αλ λ ά δεν

άν οιξε τα μάτια της, παρίσ ταν ε ακόμα την
κοιμισ μέν η. Άλ λ η μια μικρή εκδήλ ωσ η αψ ηφισ ιάς
που εκείν ος επέλ εξε ν α της το επιτρέψ ει προς το
παρόν .
Το σ ίγ ουρο ήταν ότι η διάθεσ ή του ήταν
πράγ ματι περίεργ η, από τη μια τη σ ιχ αιν όταν γ ι’
αυτό που του είχ ε κάν ει, αλ λ ά από την άλ λ η
απολ άμβαν ε απίσ τευτα ν α την έχ ει σ το έλ εός του.
Κι αυτή η παρόρμησ η ν α την αγ γ ίξει εν ώ ήταν
απολ ύτως χ ορτασ μέν ος – μεγ άλ ων ε τη
δυσ αρέσ κειά του.
Τράβηξε βλ οσ υρός το χ έρι του από το κορμί της,
καταλ ήγ ον τας ότι η παρουσ ία της ευθυν όταν γ ια
την περίεργ η διάθεσ η που τον είχ ε πιάσ ει. Αυτό
τουλ άχ ισ τον μπορούσ ε ν α το διορθώσ ει, και
μάλ ισ τα γ ρήγ ορα.
«Πήγ αιν ε, κοπελ ιά. Το γ εγ ον ός ότι σ ε
χ ρησ ιμοποιώ δεν σ ημαίν ει ότι θα σ ’ αφήσ ω ν α
μείν εις και σ το κρεβάτι μου. Αρκετά σ ’ άφησ α τις
τρεις τελ ευταίες ν ύχ τες. Δ εν μου άρεσ ε καθόλ ου
που κοιμόμουν πάν ω σ ’ έν α σ κλ ηρό ξυλ οκρέβατο».
«Να ’ξερες μόν ο πόσ ο σ ε σ υμπον ώ!» αν τιγ ύρισ ε
εκείν η, κύλ ησ ε από το σ τρώμα σ το πάτωμα κι από
εκεί κίν ησ ε γ ραμμή γ ια την πόρτα.
Ο σ αρκασ μός της τον έτσ ουξε τόσ ο πολ ύ που

δεν τον βρήκε καθόλ ου διασ κεδασ τικό. «Να
θυμάσ αι το μαλ ακό κρεβάτι μου όταν θα κοιμάσ αι
σ το σ κλ ηρό ξυλ οκρέβατό σ ου», της φών αξε.
Εκείν η σ τράφηκε και του χ αμογ έλ ασ ε σ φιγ μέν α.
«Το κρεβάτι σ ου το ξέχ ασ α ήδη – άσ ε που θα
προτιμούσ α μια ταφόπλ ακα παρά αυτό».
«Δ εν θυμάμαι ν α έλ εγ ες τα ίδια όταν με ικέτευες
ν α σ ε πάρω».
Την είδε ν α γ ίν εται κατακόκκιν η σ αν παν τζάρι
μόλ ις της το θύμισ ε. Ωραία. Έτσ ι θα μάθαιν ε ν α
μαζεύει λ ίγ ο την τσ ουχ τερή γ λ ωσ σ ίτσ α της. Αλ λ ά
τα ξέχ ασ ε όλ α μόλ ις είδε ότι ήταν ξυπόλ ητη.
«Γύρν α σ το κρεβάτι, Ροβίν α». Το πρόσ ωπό της
έγ ιν ε άσ προ από κόκκιν ο, κάν ον τας τον Γουόρικ
ν α της πει ν ευριασ μέν α: «Δ εν έχ ω καμία διάθεσ η ν α
σ ε κουβαλ άω μέχ ρι το κρεβάτι σ ου επειδή εσ ύ
ξέχ ασ ες ν α φέρεις τα παπούτσ ια σ ου».
«Εγ ώ ξέχ ασ α; Εγ ώ δεν είχ α καν σ κοπό ν α βγ ω
από το υφαν τήριο. Εσ ύ ήρθες και με ξύπν ησ ες
ν υχ τιάτικα και περιμέν εις τώρα ν α είμαι ν τυμέν η
καν ον ικά;»
«Δ εν κοιμόσ ουν . Αλ λ ά άσ χ ετα απ’ αυτό, τώρα θα
πρέπει ν α κοιμηθείς εδώ τελ ικά, μέχ ρι ν α σ τείλ ω
κάποιον το πρωί ν α σ ου φέρει τα παπούτσ ια σ ου».
«Δ εν θα κρυώσ ω, σ ου τ’ ορκίζομαι».

«Σκοπεύεις ν α μείν εις γ ια πολ λ ή ώρα εκεί και ν α
μου πηγ αίν εις κόν τρα, κοπελ ιά;» απαίτησ ε ν α
μάθει ο Γουόρικ.
Εκείν η κατέβασ ε το κεφάλ ι. «Όχ ι», είπε τόσ ο
σ ιγ αν ά, που εκείν ος μόλ ις το άκουσ ε.
«Τότε γ ύρν α σ το κρεβάτι αμέσ ως».
Ο Γουόρικ δεν μίλ ησ ε όταν την είδε ν α έρχ εται
σ αν χ ελ ών α, βάζον τας σ ε δοκιμασ ία την υπομον ή,
τα ν εύρα και την καλ ή του πρόθεσ η. Αλ λ ά μέχ ρι ν α
φτάσ ει η Ροβίν α σ το κρεβάτι είχ ε καταφέρει ν α τον
εκν ευρίσ ει αρκετά ώσ τε ν α της πει: «Βγ άλ ε πρώτα
αυτό το μεσ οφόρι. Δ εν έχ ω καμία όρεξη ν α με
γ δάρει αν γ υρίσ ω προς το μέρος σ ου μέσ α σ τον
ύπν ο μου».
Το κεφάλ ι της αν ασ ηκώθηκε απότομα και ο
Γουόρικ είδε ότι δεν το είχ ε κατεβασ μέν ο από φόβο
όπως ο ίδιος είχ ε ν ομίσ ει αρχ ικά. Την οργ ή της
προσ παθούσ ε ν α κρύψ ει. Τώρα όμως η Ροβίν α
έπαψ ε ν α κρατάει τα προσ χ ήματα, έβγ αλ ε
ν ευριασ μέν α το μεσ οφόρι της και το πέταξε σ το
πάτωμα. Αυτή η εκδήλ ωσ η πικαρίσ ματος
διασ κέδασ ε τον Γουόρικ. Η κατακόκκιν η
επιδερμίδα της όμως που είχ ε ερεθισ τεί από το
τραχ ύ μαλ λ ί τον εν όχ λ ησ ε πολ ύ.
Να πάρει ο διάολ ος το ν τελ ικάτο δέρμα της!

Μόλ ις είχ ε κάν ει μία εξαίρεσ η αφήν ον τάς τη ν α
μοιρασ τεί το κρεβάτι του μαζί του γ ια ν α
προφυλ άξει την υγ εία της και ν α ’σ ου τώρα που
έν ιωθε υποχ ρεωμέν ος ν α κάν ει άλ λ η μία γ ια χ άρη
της.
Δ εν του άρεσ ε καθόλ ου ν α υπον ομεύεται από τις
σ υγ κυρίες η εκδίκησ ή του, αλ λ ά σ ημείωσ ε ν οερά
ν α πει σ την Ίν ιν τ ν α φέρει την απαλ ή λ ιν ή
καμιζόλ α που φορούσ ε η Ροβίν α όταν ήρθε, ίσ ως
και το μεσ οφόρι της όταν θα την έσ τελ ν ε το πρωί
ν α φέρει τα παπούτσ ια της. Το καλ ύτερο θα ήταν
όμως ν α μην έκαν ε άλ λ ες τέτοιες παραχ ωρήσ εις –
αυτή θα ήταν η τελ ευταία και την έκαν ε μόν ο και
μόν ο επειδή ήταν γ υν αίκα, μικροκαμωμέν η και είχ ε
βελ ούδιν η επιδερμίδα–, ειδάλ λ ως η κοπελ ιά θ’
άρχ ιζε ν α ν ομίζει ότι δεν σ οβαρολ ογ ούσ ε όταν της
έλ εγ ε ότι τη σ ιχ αίν εται.
Και γ ια ν α βεβαιωθεί πως εκείν η δεν ν όμιζε κάτι
τέτοιο τώρα, άφησ ε το βλ έμμα του ν α
περιπλ αν ηθεί επιδεικτικά σ τη γ ύμν ια της και
σ χ ολ ίασ ε: «Είν αι πράγ ματι ευχ άρισ το ν α σ ου
μαθαίν ω ποια είν αι η θέσ η σ ου».
«Ποια είν αι; Κάτω από τα πόδια σ ου μήπως;»
αρπάχ τηκε εκείν η.
Ο Γουόρικ άρχ ισ ε ν α βγ άζει τα ρούχ α του, αλ λ ά

είπε εκείν η με σ φιγ μέν α δόν τια. Ο Γουόρικ γ έλ ασ ε και την αγ κάλ ιασ ε πιο σ φιχ τά. «Δ εν θα μπορέσ ω ν α κοιμηθώ έτσ ι». «Να εύχ εσ αι ν α μπορέσ ω εγ ώ.της έκαν ε τη χ άρη ν α της χ αρίσ ει έν α ψ υχ ρό χ αμόγ ελ ο προτού της απαν τήσ ει: «Αν αυτό θέλ ω. Ωσ τόσ ο. κοπελ ιά. Θα μου σ τρίψ ει!». Και τώρα μπες κάτω από τα σ κεπάσ ματα. Ή ν α κοιτάει άλ λ ο αυτό το χ υμώδες κορμί που εκείν η δεν προσ πάθησ ε καν ν α του κρύψ ει αυτή τη φορά. δεν αν άσ αιν ε καν . Εκείν η κοκάλ ωσ ε σ τη σ τιγ μή. Είμαι πολ ύ κουρασ μέν ος γ ια ν α σ ε βιάσ ω πάλ ι – όσ ο και ν α με ικετεύσ εις». . Δ εν θέλ ω ν α ακούσ ω άλ λ η κουβέν τα από το σ τόμα σ ου απόψ ε». ν αι. Εκείν ος μπήκε σ τον πειρασ μό ν α διαψ εύσ ει τα λ όγ ια της. όταν ο Γουόρικ έσ βησ ε τα κεριά και ξάπλ ωσ ε σ το πλ ευρό της γ ια ν α βρει απλ ώς μια βολ ική θέσ η. Αλ λ ά από πείσ μα τύλ ιξε το μπράτσ ο του γ ύρω της και την τράβηξε σ την αγ καλ ιά του. της είπε μόν ο: «Ηρέμησ ε. αλ λ ά λ ίγ α δευτερόλ επτα αργ ότερα. Για πρώτη φορά η Ροβίν α έκαν ε γ ρήγ ορα αυτό που της είπε. η Ροβίν α φών αξε: «Δ εν αν τέχ ω ν α μ’ αγ γ ίξεις πάλ ι. αλ λ ιώς δεν θα υπολ ογ ίσ ω ούτε κούρασ η ούτε τίποτα».

«Έτσ ι και θελ ήσ ω ν α σ ε πάρω πάλ ι δεν πρόκειται ν α μ’ εμποδίσ ουν οι χ αζοί θεατριν ισ μοί σ ου. αλ λ ά όχ ι τόσ ο ώσ τε ν α μην απολ αμβάν ει το ζεσ τό κορμί που ήταν κολ λ ημέν ο πάν ω σ το δικό του. Ο Γουόρικ ήταν κουρασ μέν ος. αν δεν πρόσ εχ ε. γ ι’ αυτό κοιμήσ ου γ ρήγ ορα προτού αλ λ άξω γ ν ώμη». . και σ υν ειδητοποίησ ε ότι. Είχ ε και τα καλ ά της τελ ικά η τόσ ο απαλ ή επιδερμίδα. Εκείν η άρχ ισ ε ν α αν ασ αίν ει πάλ ι και δεν είπε κουβέν τα. θα μπορούσ ε εύκολ α ν α τη σ υν ηθίσ ει.

Η ταπείν ωσ η και η απέχ θεια γ ια τον εαυτό της δεν ήρθαν παρά μόν ο αργ ότερα. είχ αν ξεφύγ ει από τα χ είλ η της τα λ όγ ια που εκείν ος ήθελ ε ν α ακούσ ει. παρά μόν ο η υπέροχ η ηδον ή που εκείν ος αρν ιόταν ν α της χ αρίσ ει μέχ ρι ν α ακούσ ει από τα χ είλ η της αυτό που ήθελ ε. αλ λ ά με τα δάχ τυλ α και τα χ είλ η του ν α τη βασ αν ίζουν και το αίμα ν α τρέχ ει πιο ορμητικό από ποτέ σ το κορμί της από την ακαταν ίκητη αν άγ κη. Δ εν ήξερε πώς θ’ άν τεχ ε ν α αν τιμετωπίσ ει τον Γουόρικ σ το λ αμπερό φως της μέρας έπειτα από τα χ θεσ ιν οβραδιν ά. Βόγ κηξε σ αν κατέκλ υσ αν σ ωρηδόν το μυαλ ό της κι έκρυψ ε το κεφάλ ι της κάτω από το μαξιλ άρι. Ήταν τόσ ο σ ίγ ουρη ότι μπορούσ ε ν α αν τισ ταθεί και ν α μην ικετεύσ ει τον Γουόρικ.Κεφάλ αιο 24 Ο Θεός τη λ υπήθηκε κι άφησ ε τη Ροβίν α το επόμεν ο πρωί ν α ξυπν ήσ ει σ ε μια αδειαν ή κάμαρα. αλ λ ά τουλ άχ ισ τον είχ ε πάρει προσ ωριν ή αν αβολ ή – όχ ι όμως κι από τις αν αμν ήσ εις. δεν την έν οιαζε τίποτα. αλ λ ά θα διαρκούσ αν πολ ύ περισ σ ότερο – πιθαν ότατα . Και δεν την έν οιαξε διόλ ου εκείν η τη σ τιγ μή.

μόν ο και μόν ο επειδή αν αζήτησ α λ ίγ η ευχ αρίσ τησ η σ ’ εσ έν α χ θες βράδυ. Θα πέθαιν ε την ίδια σ τιγ μή από την ν τροπή της κι εκείν ος θα γ ελ ούσ ε. Κι ακόμα δεν άν τεχ ε σ τη σ κέψ η ότι θα έπρεπε ν α αν τικρίσ ει τον Γουόρικ και τη θριαμβευτική έκφρασ ή του. Την κοιτούσ ε βλ οσ υρός – και είχ ε κι άλ λ α ν α της πει με τον κοφτό τόν ο του. Όχ ι βέβαια. Η αδυν αμία της δεν ήταν τίποτα γ ια εκείν ον · ο δικός του θρίαμβος όμως ήταν τα πάν τα. Ωσ τόσ ο. «Νομίζεις ότι μπορείς ν α τεμπελ ιάζεις σ το κρεβάτι όπως μάλ λ ον είχ ες σ υν ηθίσ ει ν α κάν εις μέχ ρι τώρα. δεν είν αι αν άγ κη ν α σ ερβίρεις το αρχ ον τικό τραπέζι ως την ώρα του βραδιν ού. Πήγ αιν ε τώρα ν α φας το πρωιν ό σ ου και ν α κάν εις . Η Ροβίν α έβγ αλ ε μια κραυγ ή και σ τράφηκε προς τη φων ή. κοπελ ιά.παν τοτιν ά. Ναι. δεν αλ λ άζει η θέσ η σ ου μήτε τα καθήκον τά σ ου που σ ήμερα το πρωί τα παραμέλ ησ ες. θα γ ελ ούσ ε μαζί της κι εκείν η θα τον μισ ούσ ε περισ σ ότερο από ποτέ… «Βγ ες από κει κάτω. επειδή έφαγ α ήδη. Τον είδε ν α σ τέκεται δίπλ α σ το κρεβάτι με την καμιζόλ α και το μεσ οφόρι της σ τα χ έρια αλ λ ά και το φόρεμα και τα παπούτσ ια που είχ ε παρατήσ ει σ το υφαν τήριο. και φόρεσ ε αυτά».

Ήξερε γ ιατί της είχ ε δώσ ει ρούχ α υπηρέτριας – γ ια ν α της υπεν θυμίζει διαρκώς η τραχ ιά υφή τους τη ν έα της θέσ η. πόσ ο μάλ λ ον σ το δικό του κρεβάτι. Δ εν θα το αν έφερε καν . Κοίταξε τα ρούχ α που εκείν ος είχ ε αφήσ ει σ το κρεβάτι και σ άσ τισ ε ακόμα περισ σ ότερο. φτιαγ μέν α από το μαλ ακότερο λ ιν άρι που υπήρχ ε γ ια ν α προσ τατεύουν την επιδερμίδα της. Κι όμως τώρα έβλ επε μπροσ τά της τα δικά της εσ ώρουχ α. αλ λ ά εκείν ο δεν θα μπορούσ ε πλ έον ν α πλ ηγ ών ει την επιδερμίδα . θα το προσ περν ούσ ε λ έγ ον τας μόν ο ότι είχ ε αν αζητήσ ει λ ίγ η ευχ αρίσ τησ η σ ’ εκείν η. είχ ε επιβιώσ ει. Και τότε επιτέλ ους σ υν ειδητοποίησ ε ότι είχ ε αν τικρίσ ει τον Γουόρικ και παρ’ όλ α αυτά.τ’ άλ λ α σ ου καθήκον τα». Θα ήταν πάλ ι αν αγ κασ μέν η ν α φοράει το φόρεμα της υπηρέτριας. Μα την αλ ήθεια. Μόλ ις είχ ε αφήσ ει ν α περάσ ει αν εκμετάλ λ ευτη η τέλ εια ευκαιρία γ ια ν α την ταπειν ώσ ει κι άλ λ ο. Ο Γουόρικ έφυγ ε προτού η Ροβίν α καταφέρει ν α σ κεφτεί καμία αποσ τομωτική φαρμακερή απάν τησ η ν α του δώσ ει. Μα δεν θα θριαμβολ ογ ούσ ε εκείν ος γ ια την ν τροπή που είχ ε υποσ τεί η Ροβίν α. δεν τον καταλ άβαιν ε καθόλ ου. Ακούς εκεί ότι τεμπελ ιάζει σ το κρεβάτι! Λες και θα τεμπέλ ιαζε ακόμα κι αν μπορούσ ε.

αν και όλ α αυτά τα είχ ε κάν ει γ ια το μωρό που είχ ε μέσ α της. Θεέ μου! Δ εν είχ ε τίποτα καλ ύτερο ν α κάν ει από το ν α βρίσ κει ύπουλ ους τρόπους ν α τη βασ αν ίζει. Σίγ ουρα θα είχ ε κάποιο απώτερο κίν ητρο γ ια ν α αποφασ ίσ ει ν α της δώσ ει πίσ ω τα εσ ώρουχ ά της. Ντύθηκε γ ρήγ ορα. απλ ώς εκείν η δεν μπορούσ ε ν α καταλ άβει ακόμα ποιο ήταν αυτό. με κάποιον τρόπο θα της προκαλ ούσ ε ν τροπή. αν ασ τεν άζον τας ηδον ικά σ τη γ ν ώριμη αίσ θησ η της λ επτής λ ευκής καμιζόλ ας της . δεν την είχ ε αφήσ ει ν α περπατήσ ει ξυπόλ ητη μην τυχ όν κι αρπάξει καν έν α κρύωμα. Ο Γουόρικ ν τε Σαβίλ δεν είχ ε ίχ ν ος καλ οσ ύν ης μέσ α του. Κοίταξε μπερδεμέν η την πόρτα από την οποία είχ ε μόλ ις βγ ει ο Γουόρικ. Σκλ ηρός.της. Κατά πάσ α πιθαν ότητα όμως. κι αυτό δεν είχ ε καμία σ χ έσ η με το παιδί. Τι μισ ητός άν θρωπος. Ναι. Αυτός ο σ κλ ηρός άν τρας δεν την είχ ε αφήσ ει ν α μείν ει ν ησ τική.τι κι αν ήταν αυτό. Μα τι την είχ ε πιάσ ει. Αυτό γ ιν όταν αποκλ εισ τικά γ ια εκείν η. σ ίγ ουρα ήταν – ίσ ως όμως όχ ι ως τα βάθη της καρδιάς του. ό. Τώρα όμως δεν άφην ε την επιδερμίδα της ν α σ υν εχ ίσ ει ν α γ δέρν εται από τα ρούχ α που ο ίδιος είχ ε επιμείν ει ν α φοράει.

Το τραχ ύ μουν τό φόρεμα δεν άγ γ ιζε διόλ ου πια την επιδερμίδα της. το οποίο. Και σ αν είδε ότι δεν ήταν εκεί ο Γουόρικ ν α τη φοβίζει με τα ψ υχ ρά ασ ημέν ια μάτια του. βλ έμματα γ εμάτα μίσ ος σ χ εδόν όσ ο και του πατέρα τους. Έψ αξε σ την πυροσ τιά ν α βρει τη Μίλ ν τρεν τ. Ασ χ έτως απ’ αυτό όμως. τέλ ος πάν των . αλ λ ά είδε μόν ο τις κόρες του Γουόρικ με τη δασ κάλ α τους που τους μάθαιν ε καιν ούριες βελ ον ιές. τις ορμήν εψ ε η λ αίδη Ρομπέρτα. «Μια κυρία δεν .και του εφαρμοσ τού κόκκιν ου μεσ οφοριού που κάλ υπτε τους ασ τραγ άλ ους της. Δ εν καταδέχ τηκε ν α τους ρίξει δεύτερη ματιά κι έτσ ι δεν πρόσ εξε πως τα βλ έμματά τους την ακολ ουθούσ αν μέχ ρι ν α φτάσ ει σ τη σ κάλ α της κουζίν ας. αλ λ ά αν ακάλ υψ ε ότι θα δυσ κολ ευόταν ν α το κρατάει σ ταθερό σ τους ώμους της τώρα που από κάτω του φορούσ ε το απαλ ό μεσ οφόρι της αν τί γ ια το τραχ ύ μαλ λ ί. όπως ήταν το πρέπον – γ ια μια κυρία. αγ απητές μου». το χ αμόγ ελ ό της πλ άτυν ε. αν μη τι άλ λ ο. κρατούσ ε σ τη θέσ η του το φαρδύ ρούχ ο. η Ροβίν α έν ιωθε πολ ύ καλ ύτερα που τουλ άχ ισ τον φορούσ ε κάτι δικό της και μπήκε σ την αίθουσ α χ αμογ ελ ών τας αδιόρατα. «Μην της δίν ετε σ ημασ ία.

Η Μπέατριξ ήταν η μεγ αλ ύτερη κόρη του Γουόρικ. Όλ οι όμως ήξεραν πως τον Γουόρικ τον είχ αν .καταδέχ εται ποτέ ν α δίν ει προσ οχ ή σ ε γ υν αίκες του είδους της». που όμως είχ αν μια σ τάλ α γ αλ άζιο μέσ α κι έτσ ι δεν ήταν τόσ ο ψ υχ ρά όσ ο του πατέρα της. γ ια την οποία ο πατέρας τους ποτέ δεν είχ ε εν δια​φ ερθεί και την οποία δεν αν αγ ν ώριζε ως αδελ φή καμία από τις ν όμιμες κόρες. Η Μελ ίσ αν τ ήταν η ομορφότερη από τις δύο. Η Μπέατριξ είχ ε κασ ταν ά μαλ λ ιά και μάτια. δεκατεσ σ άρων χ ρόν ων . με τ’ αν οιχ τόξαν θα μαλ λ ιά και τα γ κρίζα μάτια της. Θα μπορούσ ε καν είς ν α την περάσ ει γ ια όμορφη αν δεν είχ ε αυτή τη διαρκώς ξιν ή και αποδοκιμασ τική έκφρασ η σ το πρόσ ωπό της. αν δεν λ άμβαν ε καν έν ας υπόψ ιν την μπάσ ταρδη κόρη. «Μα πέρασ ε τη ν ύχ τα σ τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματά του». και ζυγ ωματικά υπερβολ ικά σ τεν ά. επισ ήμαν ε η δεκατριάχ ρον η Μελ ίσ αν τ. σ χ ολ ίασ ε η Μπέατριξ ρουθουν ίζον τας περιφρον ητικά. «Η Σέλ ια ποτέ δεν πέρασ ε ολ όκλ ηρη ν ύχ τα μαζί του». την Έμμα. «Η Σέλ ια δεν είν αι και τόσ ο ευχ άρισ τη σ υν τροφιά με τα ψ ηλ ομύτικα καμώματά της».

Δ ύο φορές μέχ ρι τώρα της είχ αν ψ ιθυρίσ ει ότι η . Και ήταν τόσ ο απασ χ ολ ημέν ος με τους πολ έμους του και την αύξησ η της περιουσ ίας του. Η Μελ ίσ αν τ θα κλ ηρον ομούσ ε την προίκα της μητέρας της. που δεν θα του περίσ σ ευε χ ρόν ος ν α ψ άξει γ ι’ άλ λ η σ ύζυγ ο.αρραβων ιάσ ει με τη μητέρα της όταν ήταν πολ ύ μικρός και η μητέρα της δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο εμφαν ισ ιακά. η οποία μια μέρα θα γ ιν όταν περιουσ ία της Μπέατριξ. Στο κάτω κάτω εκείν η ήταν η μεγ αλ ύτερη και η κλ ηρον όμος του πατέρα της. Η Μπέατριξ δεν κρατούσ ε κακία γ ι’ αυτό σ τη μικρότερη αδελ φή της. όταν αποφάσ ισ ε τελ ικά ότι είχ ε έρθει η ώρα ν α αν αζητήσ ει καιν ούρια σ ύζυγ ο κι ακόμα περισ σ ότερο καιρό γ ια ν α καταφέρει ν α κάν ει γ αμικό σ ύμφων ο γ ια εκείν η. αλ λ ά η Μπέατριξ όλ α τα υπόλ οιπα – εφόσ ον δεν υπήρχ ε αρσ εν ικός κλ ηρον όμος. Δ εν της άρεσ αν καθόλ ου όμως οι φήμες που κυκλ οφορούσ αν γ ια την καιν ούρια υπηρέτρια. Αυτός ήταν και ο λ όγ ος που η Μπέατριξ έτρεμε την έλ ευσ η της λ αίδης Ιζαμπέλ α και παν ηγ ύρισ ε μέσ α της όταν άκουσ ε πως αγ ν οούν ταν και ίσ ως ν α ήταν ν εκρή. Είχ ε πάρει πολ ύ καιρό σ τον Γουόρικ ν α τη βρει. Εν ώ τη μητέρα της Μελ ίσ αν τ την είχ ε διαλ έξει ο ίδιος ο Γουόρικ γ ια την ομορφιά της.

Ακόμα και ο πατέρας της. που ήταν άκρως αν ελ έητος με τους εχ θρούς του. ότι η κοπέλ α δεν ήταν σ τ’ αλ ήθεια δούλ α αλ λ ά μια λ αίδη που απλ ώς είχ ε καταφέρει ν α κάν ει εχ θρό της τον Γουόρικ. τα είχ ε αν άγ κη. Μον αχ ά με δόλ ωμα το Φούλ κχ ερσ τ θα κατάφερν ε ν α αποκτήσ ει το σ ύζυγ ο που ήθελ ε. . ακόμα κι αν το παιδί ήταν αρσ εν ικό. δεν θα φερόταν έτσ ι σ ε μια κυρία. όχ ι τώρα που είχ ε περάσ ει όλ η της τη ζωή με την προσ δοκία ότι εκείν η θα έπαιρν ε τα πάν τα. αφού ο Γουόρικ δεν θα παν τρευόταν ποτέ μια ταπειν ή δούλ α και το μπάσ ταρδό της δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α κλ ηρον ομήσ ει ποτέ το Φούλ κχ ερσ τ. Η Μπέατριξ ήξερε ότι ο Γουόρικ επιθυμούσ ε έν αν αρσ εν ικό κλ ηρον όμο. Δ εν πίσ τεψ ε αυτή τη φήμη. Αυτό δεν την αν ησ ύχ ησ ε. Ήθελ ε τα πάν τα. άλ λ αζε τελ είως τα πράγ ματα. Οι πάν τες το ήξεραν . Η άλ λ η φήμη που είχ ε ακούσ ει όμως. Αν όμως ήταν αλ ήθεια και η κοπέλ α χ άριζε σ τον Γουόρικ έν α γ ιο.κοπελ ιά περίμεν ε παιδί και πως το μωρό ήταν μάλ λ ον του Γουόρικ. Αλ λ ά εκείν η δεν θα το άν τεχ ε αν σ υν έβαιν ε τώρα. Εκείν η δεν είχ ε την ομορφιά της Μελ ίσ αν τ. μπορεί εκείν ος ν α άλ λ αζε γ ν ώμη και ν α την παν τρευόταν .

«Αν δημιουργ ήσ εις πρόβλ ημα σ την ερωμέν η του άρχ ον τά σ ου. όταν δεν θα ήταν εκεί γ ύρω η ευσ εβής χ αζόγ ρια. «Από τα λ άφυρα του πατέρα. Θεώρησ ε ευκολ ότερο ν α αγ ν οήσ ει τη σ οφή σ υμβουλ ή της κυρίας Ρομπέρτα και ύσ τερα ν α κάν ει του κεφαλ ιού της. αλ λ ά δεν της αν τιμίλ ησ ε. είπε η Μελ ίσ αν τ. «Αν αρωτιέμαι πού ν α βρήκε αυτό το όμορφο κόκκιν ο μεσ οφόρι». την επέπλ ηξε αυσ τηρά η δασ κάλ α. Να το θυμάσ αι αυτό όταν αποκτήσ εις σ ύζυγ ο».«Να την πάλ ι». απάν τησ ε η Μπέατριξ με μισ όκλ εισ τα μάτια. το δίχ ως άλ λ ο». . Η Μπέατριξ αγ ριοκοίταξε την ηλ ικιωμέν η γ υν αίκα. «Μου φαίν εται θα τη φων άξω εδώ και…» «Δ εν θα κάν εις τίποτα. το πρόβλ ημα θα επισ τρέψ ει σ ’ εσ έν α. ν εαρή». γ ν ωρίζον τας καλ ά πόσ ο κακεν τρεχ ής μπορούσ ε ν α γ ίν ει. όταν εμφαν ίσ τηκε η Ροβίν α σ την αίθουσ α μαζί με την Ίν ιν τ αυτή τη φορά.

«Μίλ ν τρεν τ!» «Ναι. Κόν τεψ ε όμως ν α της κοπεί το αίμα όταν . Γύρεψ ε κι από σ έν α εκδίκησ η ο Γουόρικ. «Καιρός ήταν ν α μας έρθεις κατά δω». αλ λ ά όχ ι αν . η Ροβίν α και η Ίν ιν τ τελ είωσ αν ν ωρίς το καθάρισ μα των διαμερισ μάτων του Γουόρικ κι έτσ ι απέμεν αν αρκετές ώρες ακόμα ως το μεσ ημέρι. Πώς και δεν σ ε είδα ν α περν άς αφού τώρα έρχ εσ αι από κάτω. και χ αράμισ α όλ ο το πρωί μου εδώ πάν ω περιμέν ον τας ν α βγ εις από το υφαν τήριο. καθώς ήθελ ε ν α αγ καλ ιάσ ει σ φιχ τά τη μεγ αλ ύτερη γ υν αίκα.» Η Ροβίν α δεν μίλ ησ ε γ ια μια σ τιγ μή. καθώς πήγ αιν ε εκεί. μία από τις πόρτες άν οιξε ξαφν ικά κι αισ θάν θηκε ν α την αρπάζουν και ν α την τραβούν μέσ α. όμως ύσ τερα τα λ όγ ια ξεχ ύθηκαν σ αν χ είμαρρος από μέσ α της. εγ ώ. Χαίρομαι αφάν τασ τα που είσ αι δω. Μίλ ν τρεν τ. όταν η Ροβίν α αν έβηκε τα σ καλ ιά προς το υφαν τήριο. παρ’ όλ α αυτά με ολ οφάν ερη σ τοργ ή.Κεφάλ αιο 25 Μετά τη χ θεσ ιν ή σ χ ολ ασ τική καθαριότητα. «Πώς βρέθηκες σ το Φούλ κχ ερσ τ. γ κρίν ιαξε μια φων ή.

Γιατί όχ ι.είν αι ν α σ ε κακοποιεί αυτό το τέρας. Το μόν ο που είπε ήταν : «Δ εν εκπλ ήσ σ ομαι». Η Μίλ ν τρεν τ κάθισ ε σ το άλ λ ο σ καμν ί δίπλ α της. κοκόν α μου». με πλ ήρωσ ε ακριβώς με το ίδιο ν όμισ μα. Λόγ ω της ροδοκόκκιν ης λ άμψ ης που είδε σ τα μάγ ουλ α της Ροβίν α. Εγ ώ σ οκαρίσ τηκα που εκείν ος ήθελ ε ν α… ν α… Είχ ε ήδη πάρει την εκδίκησ ή του μ’ αυτό τον τρόπο». «Όχ ι. την καθησ ύχ ασ ε η Μίλ ν τρεν τ και την έβαλ ε ν α καθίσ ει σ ’ έν α σ καμν ί. Και γ ιατί δεν απάν τησ ες σ ’ αυτό που σ ε ρώτησ α. η Μίλ ν τρεν τ έκριν ε σ οφό ν α μην ρωτήσ ει πού ήταν το κάτω. Όλ α όσ α έγ ιν αν σ ’ εκείν ον τα έκαν ε σ ’ εμέν α – και τώρα ακόμα περισ σ ότερα». Μου είπαν ότι θα κοιμόσ ουν σ το υφαν τήριο». όμως η Ροβίν α δεν την κοίταξε όταν της απάν τησ ε: «Χθες κοιμήθηκα κάτω».» . «Ήταν τόσ ο φρικτό λ οιπόν . αν άμεσ α σ τα παν έρια με τα ραφτικά. Νόμιζα όμως πως δεν θα σ ε ξαν άβλ επα ποτέ και…» «Σσ σ ς.» «Ναι. «Πώς περιμέν εις ν α σ ου απαν τήσ ω όταν δεν σ ταματάς ούτε γ ια ν α πάρεις αν άσ α. Το κεφάλ ι της Ροβίν α αν ασ ηκώθηκε απότομα. «Την είχ ε πάρει.

Λοιπόν . «Απ’ την αρχ ή ως το τέλ ος. Μίλ ν τρεν τ. «Το μόν ο πράγ μα που θέλ ει ο Γουόρικ ν τε Σαβίλ . πάει ν α πει ότι θα βίων ες κι εσ ύ την ίδια ευχ αρίσ τησ η που βίωσ ε εκείν ος σ τα δικά σ ου χ έρια. «Απ’ ό. ωσ τόσ ο πρόσ φερε σ ε όλ ους όσ οι έμεν αν σ το οχ υρό καιν ούρια σ πιτικά σ τα δικά του φέουδα. είν αι ν α με κάν ει ν α πλ ηρώσ ω γ ια την απλ ησ τία του Γκίλ μπερτ. αν τα . «Αφού σ ε πλ ήρωσ ε με το ίδιο ν όμισ μα. μόν ο το παν δοχ είο όπου του επιτέθηκαν . Και τώρα πες μου πώς βρέθηκες εσ ύ εδώ. Ο λ όρδος Γουόρικ δεν έκαψ ε όλ η την πόλ η. Έτσ ι έγ ιν ε. «Καν έν ας δεν αφέθηκε σ τα ερείπια.» Η Ροβίν α σ υν οφρυώθηκε σ το άκουσ μα της σ υγ κεκριμέν ης ερώτησ ης.τι βλ έπω έτσ ι έγ ιν ε. Αλ λ ά θα ’πρεπε ν α το περιμέν ω από έν αν τέτοιο ωραίο…» «Σκλ ηρό…» «…άν τρα που ξέρει τι θέλ ει».» Η Μίλ ν τρεν τ αν ασ ήκωσ ε τους ώμους.» Τα μάγ ουλ α της Ροβίν α ρόδισ αν ακόμα περισ σ ότερο.«Χειρότερο κι από φρικτό». καρδούλ α μου. Φοβήθηκα ότι θα σ ε άφην αν σ τα ερείπια του Κέρκμπορο χ ωρίς τρόπο ν α επισ τρέψ εις έσ τω σ το Τούρες». «Πού το πας.

» επαν έλ αβε η Ροβίν α. αν και μόν ο που ξέρω ότι είσ αι κάπου δω γ ύρω με καθησ υχ άζει κάπως». παρότι εγ ώ του είπα ότι εκτελ ούσ α δικές σ ου εν τολ ές». Όσ ο γ ια μέν α. Η Ροβίν α αν ασ τέν αξε. ν αι. «Τον λ υπάσ αι. τόσ ο πολ ύ φουρκίσ τηκε και μόν ο που αν έφερα απλ ώς ότι εσ ύ ήσ ουν αθώα. παρότι δισ τάζω ν α το παραδεχ τώ μπροσ τά σ ου. Όμως μου πρόσ φερε σ τέγ η σ το Φούλ κχ ερσ τ αν σ το εξής ορκιζόμουν πίσ τη και υποταγ ή σ ’ εκείν ον – κι απαρν ιόμουν εσ έν α. έν ιωσ ε πως μου ήταν υπόχ ρεος επειδή τον ελ ευθέρωσ α.ήθελ αν . ψ υχ ούλ α μου. Έχ ω μάθει πολ λ ά από τα γ εγ ον ότα που τον έκαν αν αυτό που είν αι σ ήμερα και. Ήταν ο μον αδικός τρόπος γ ια ν α σ ’ ακολ ουθήσ ω ως εδώ κι έτσ ι δέχ τηκα ευχ αρίσ τως. μην . «Το φαν τάσ τηκα. «Ξέρω πολ ύ καλ ά ότι δεν του αρέσ ει ν α ακούει δικαιολ ογ ίες. «Μην απελ πίζεσ αι. τον λ υπάμαι». Δ εν ήθελ ε ν α βρω παρηγ οριά σ ’ εσ έν α. Δ εν πισ τεύω ότι είν αι τόσ ο κακός όσ ο θέλ ει ν α ν ομίζουμε. Η Μίλ ν τρεν τ τής έσ φιξε το χ έρι. σ ίγ ουρα δεν θα τις ακούσ ει». Μόν ο που μου έχ ει απαγ ορεύσ ει ν α σ ου μιλ άω». Κι εγ ώ ν όμιζα πως θα με σ κότων ε έτσ ι κι έλ εγ α άλ λ η μία λ έξη γ ι’ αυτό το θέμα. «Αχ .

«Τον Τζον . Σαν τι ν έα του μπορεί ν α ήθελ ε ν α μάθει ο Γουόρικ. Η Ροβίν α τσ ιτώθηκε σ το άκουσ μα αυτού του ον όματος. αλ ίμον ό του αν δεν έφερν ε ν έα από τον Τζον Γκίφαρν τ».» «Μα ο Γουόρικ δεν ήξερε ότι ο Τζον με φυλ ούσ ε . όταν σ ε κάθε μέρος που ερευν ούσ ε αποδεικν υόταν σ το τέλ ος ότι εκείν η δεν είχ ε περάσ ει από κει. Μα ν όμιζα πως ήταν απλ ώς δεσ μοφύλ ακας εδώ. Μ’ έσ υρε βέβαια σ την ύπαιθρο μαζί με το σ τρατό του γ ια ν α ψ άξουμε τη χ αμέν η μν ησ τή του. όταν έφταν ε επιτέλ ους ο μαν τατοφόρος. «Όχ ι δα. Ο λ όρδος Γουόρικ έσ τελ ν ε δεκάδες άν τρες ν α τον βρουν και. Δ εν έδειξε απογ οητευμέν ος ούτε μία φορά. «Μπας και σ ου ’δωσ ε καμία κατακέφαλ α. «Εσ ύ τι λ ες. Έπρεπε ν α τον έβλ επες όμως πώς έκαν ε όταν αργ ούσ ε έσ τω και λ ίγ ο ν α φτάσ ει ο αγ γ ελ ιαφόρος. αλ λ ά κόβω το κεφάλ ι μου ότι σ κεφτόταν ελ άχ ισ τα τη λ αίδη Ιζαμπέλ α όσ ον καιρό την έψ αχ ν ε. προτού σ ε φέρει εδώ.» Η Μίλ ν τρεν τ χ αχ άν ισ ε.» Η Μίλ ν τρεν τ την κοίταξε μ’ έν α βλ έμμα που έλ εγ ε «μη μου παρισ τάν εις εμέν α τη χ αζή». Μίλ ν τρεν τ.πισ τεύον τας σ τ’ αυτιά της. ο οποίος ερχ όταν καθημεριν ά από το Φούλ κχ ερσ τ.

Τα μάτια της Μίλ ν τρεν τ άν οιξαν διάπλ ατα. κραύγ ασ ε σ χ εδόν με πόν ο: «Δ εν καταλ αβαίν ω! Γιατί ν α θέλ ει ν α βεβαιωθεί ότι με φρόν τιζαν καλ ά προτού μάθει ότι έχ ω μέσ α μου το παιδί του. Μπα. αρκούσ ε μια ματιά γ ια ν α τη δεις. σ ίγ ουρα όχ ι. Ξαφν ικά.όσ ο ήμουν σ το μπουν τρούμι». η καλ οσ ύν η του Τζον ήταν ολ οφάν ερη. αλ λ ά το κελ ί της φάν ταζε παλ άτι σ υγ κριτικά με το πώς θα ήταν αν δεν είχ ε ορισ τεί ως δεσ μοφύλ ακάς της ο Τζον . ο Γουόρικ δεν την είχ ε κλ είσ ει σ το μπουν τρούμι γ ια ν α την κάν ει ν α υποφέρει σ ωματικά – παρά μόν ο από τους δικούς της φαν τασ τικούς φόβους. Υ πήρχ ε περίπτωσ η ν α μην ήξερε ο Γουόρικ πόσ ο καλ όκαρδος ήταν ο Τζον . Επομέν ως. Οι οποίοι ήταν το δίχ ως άλ λ ο φρικτοί. Μα εγ ώ ν όμιζα ότι ο σ ερ Ρόμπερτ…» Η Ροβίν α άφησ ε την πρότασ η σ τη μέσ η καθώς αν αλ ογ ιζόταν τις σ υν έπειες των λ εγ ομέν ων της Μίλ ν τρεν τ. Κι αρκούσ ε ν α τον γ ν ωρίσ εις γ ια ν α ξέρεις ότι δεν θα μπορούσ ε ποτέ του ν α βλ άψ ει ούτε κουν ούπι. «Ώσ τε σ υν έβη λ οιπόν και μόν ο με τις προσ πάθειες .». «Πώς είν αι δυν ατόν ν α μην το ήξερε αφού εκείν ος το διέταξε.» «Εκείν ος.

Με πλ ηρών ει με το ίδιο ν όμισ μα». Έχ ω μερικά εξαιρετικά μαν τζούν ια γ ια τις ν αυτίες και γ ια την κατακράτησ η υγ ρών που μπορεί ν α εμφαν ισ τεί αργ ότερα». Συν έχ ιζε ν α εκτελ εί αν έμελ α τα καθήκον τά της σ αν ν α μην ήταν …» «Μίλ ν τρεν τ. «Τώρα όμως το θέλ ει μόν ο και μόν ο γ ια ν α με πλ ηγ ώσ ει. δεν έχ ω άλ λ α σ υμπτώματα εκτός από την προφαν ή απουσ ία των εμμήν ων μου». Μήπως υποφέρεις από ν αυτίες. «Όχ ι.» «Φυσικά και το θέλ ω. Δ εν είν αι λ όγ ος αυτός γ ια ν α κρατήσ εις . επεσ ήμαν ε ήρεμα η Μίλ ν τρεν τ. «Θα το έλ εγ α αλ λ ιώς. «Αχ . Είν αι δικό μου!» «Και δικό του». δεν θέλ ω ν α μιλ άω γ ια μωρά όταν ο Γουόρικ σ κοπεύει ν α μου πάρει το δικό μου».». «Ούτε κι εσ ύ». «Εσ ύ το θέλ εις. Η Ροβίν α απέρριψ ε αν υπόμον α την προσ φορά της Μίλ ν τρεν τ.τόσ ο λ ίγ ων ημερών . «Αφού εκείν ος δεν ήθελ ε τη σ ύλ λ ηψ ή του». Η Μίλ ν τρεν τ σ υν οφρυώθηκε σ κεπτική προτού ρωτήσ ει: «Σ’ το είπε ο ίδιος. έτσ ι ήταν και η μητέρα σ ου. Λέει ότι θα μου πάρει το μωρό μόλ ις γ εν ν ηθεί όπως… όπως εγ ώ το πήρα απ’ αυτόν .

. κι εγ ώ θα φύγ ω σ ήμερα κιόλ ας». «Ούτε ν α το σ κέφτεσ αι! Προτιμώ χ ίλ ιες φορές ν α μείν ω εδώ και ν α υφίσ ταμαι τα μικρά βασ αν ισ τήρια του Γουόρικ παρά ν α βρεθώ πάλ ι κάτω από τον έλ εγ χ ο του Γκίλ μπερτ».έν α παιδί». «Ασ φαλ ώς και το έχ ω σ κεφτεί. Αλ λ ά ίσ ως βοηθήσ ει ο λ όρδος Γκίλ μπερτ όταν μάθει πού βρίσ κεσ αι. Σίγ ουρα θα ’χ ει πλ ηροφορηθεί μέχ ρι τώρα ότι ο λ όρδος του Φούλ κχ ερσ τ ήταν αυτός που κατέσ τρεψ ε τ’ οχ υρό Κέρκμπορο. Λες και δεν θα ’χ εις φύγ ει από δω ως τότε. Της Ροβίν α της ξέφυγ ε μια κραυγ ή. και ίσ ως το σ υν ειδητοποιήσ ει και ο ίδιος σ ύν τομα. Η Μίλ ν τρεν τ χ αμογ έλ ασ ε σ αρδόν ια. Μου κάν ει εν τύπωσ η που δεν έχ ει ήδη καταφτάσ ει με το σ τρατό του». «Ασ φαλ ώς και δεν είν αι.» Η Ροβίν α ρουθούν ισ ε. Ή μήπως δεν έχ εις σ κεφτεί ακόμα ν α το σ κάσ εις. Είν αι πολ ύ ν ωρίς ακόμα γ ια ν α αν ησ υχ είς τι σ κοπεύει ν α κάν ει εκείν ος σ ε οκτώ μήν ες από τώρα. Πες μου όμως εσ ύ πώς ν α το κάν ω από τη σ τιγ μή που και τα δύο περιτειχ ίσ ματα φρουρούν ται ν ύχ τα μέρα. «Εγ ώ δεν είπα ότι θα είν αι τόσο εύκολ ο.

Τίποτα δεν τον σ ταματά τώρα από το ν α σ ε πάρει σ το κρεβάτι του. γ ιατί ο ετεροθαλ ής αδελ φός σ ου θα σ ε παν τρέψ ει απλ ώς με κάποιον πάλ ι. «Αχ ά. ώσ τε εκδήλ ωσ ε επιτέλ ους τον πόθο του. Μίλ ν τρεν τ.«Πολ ύ εν διαφέρον που το λ ες αυτό. ε. Κι αν τυχ όν σ ’ έπαιρν ε πίσ ω. θα έκαν ε πολ ύ περισ σ ότερα. Αυτό πιθαν ότατα ν α ήταν αλ ήθεια. δεν θέλ ω άλ λ ο. Είν αι το ασ φαλ έσ τερο μέρος που υπάρχ ει γ ια ν α εμποδίσ εις το λ όρδο Γκίλ μπερτ ν α σ ε πάρει πάλ ι πίσ ω». «Μίλ ν τρεν τ!» «Α. θα σ ε πείραζε λ οιπόν . Ε. ιδίως αφού έχ εις μέσ α σ ου τον κλ ηρον όμο που ήθελ ε γ ια το Κέρκμπορο. λ ες και χ ρωσ τούσ ε χ άρη σ τον Γουόρικ που την είχ ε κάν ει αιχ μάλ ωτή του και . Ίσ ως ν α μην σ ε πείραζε και τόσ ο». είν αι ευτύχ ημα που δεν μπορείς ν α φύγ εις από δω γ ια λ ίγ ο. τότε. είν αι πολ ύ ωραίος άν τρας. αλ λ ά η Ροβίν α ευχ ήθηκε ν α μην το έλ εγ ε η Μίλ ν τρεν τ με τέτοιον τρόπο. Όσ ο γ ια τον Γκίλ μπερτ… προτού φύγ ει από το Κέρκμπορο με φίλ ησ ε και σ ε διαβεβαιών ω ότι δεν ήταν καθόλ ου αδελ φικό το φιλ ί του» . Από την άλ λ η μεριά όμως. εν ώ…» «Μου φτάν ει το έν α ραμολ ί που παν τρεύτηκα.

«Γιατί έχ ω την αίσ θησ η ότι δεν αν ησ υχ είς καθόλ ου μα καθόλ ου γ ια τίποτα απ’ όλ α αυτά. Σε βεβαιών ω πως όχ ι. Η Μίλ ν τρεν τ γ έλ ασ ε. ο λ όρδος Γουόρικ σ ε πλ ήρωσ ε . Στην πραγ ματικότητα. καρδούλ α μου. αλ λ ά θα παρακολ ουθούσ ε κιόλ ας το κάθε λ επτό. μολ ον ότι δεν μου έκοψ ε τα χ έρια. Απλ ώς είχ α την ευκαιρία ν α τον παρατηρώ σ ε άσ χ ετες σ τιγ μές περισ σ ότερο απ’ ό.τι εσ ύ και δεν ν ομίζω ότι είν αι τόσ ο σ κλ ηρός. Αν τιθέτως. Για εκείν ον δεν παύω ν α είμαι μια κλ έφτρα και. δεν έδειχ ν ε ν α αν ησ υχ εί καθόλ ου γ ια τα δειν οπαθήματα της Ροβίν α. «Όχ ι. Η Μίλ ν τρεν τ δεν έδιν ε σ το ζήτημα την πρέπουσ α βαρύτητα. Νομίζεις ότι ο Γουόρικ έχ ει ολ οκλ ηρώσ ει την εκδίκησ η που θέλ ει ν α πάρει από μέν α. σ κοπεύει ν α με υποβάλ λ ει σ ε μικρά σ κλ ηρά βασ αν ισ τήρια κάθε μέρα που βρίσ κομαι κάτω από τη σ τέγ η του».απρόθυμη ερωμέν η του. Μίλ ν τρεν τ. Έν ας σ κλ ηρός άν θρωπος όχ ι μόν ο θα σ ε είχ ε βασ αν ίσ ει μέχ ρι θαν άτου. «Αν αρωτιέμαι γ ια πόσ ο θα κρατούσ ε η έχ θρα του αν εσ ύ άρχ ιζες ν α τον σ υμπαθείς και του το έδειχ ν ες. Όχ ι γ ια πολ ύ. φαν τάζομαι». «Τώρα είμαι βέβαιη ότι σ ε χ τύπησ ε κατακέφαλ α και μάλ ισ τα τόσ ο δυν ατά που δεν το θυμάσ αι καν ».

Τη λ αγ ν εία του. «Αυτό σ ημαίν ει ότι δεν έχ εις σ κεφτεί ν α χ ρησ ιμοποιήσ εις τα γ υν αικεία όπλ α σ ου εν αν τίον του. μ’ έχ ει κηρύξει δούλ α». ιδίως αφού υπάρχ ει το παιδί ως πρόσ θετο κίν ητρο».» «Ποια όπλ α. ν αι. Ίσ ως όμως σ τη σ υγ κεκριμέν η περίπτωσ η ν α μην του κάθεται και τόσ ο καλ ά.!» «Ω.» «Την ομορφιά σ ου. της υπεν θύμισ ε η Μίλ ν τρεν τ. Θα μπορούσε ν α το κάν ει.. Μίλ ν τρεν τ». Εν ώ εσ έν α όχ ι». «Οι εικασ ίες σ ου δεν με βοηθούν καθόλ ου. έτσ ι.. ο άν θρωπος έχ ει εμμον ή μαζί σ ου και οι λ όγ οι δεν έχ ουν καμία σ χ έσ η μ’ εκδίκησ η. «Ο Γουόρικ ποτέ δεν . «Αρν είται τη θέσ η μου. Ασ φαλ ώς και θέλ ει εκδίκησ η. «Μα κι εμείς το ίδιο ν ομίζαμε γ ια εκείν ον κι έτσ ι του φερθήκαμε». Κι εσ ύ μπορείς ν α τον φτάσ εις σ το σ ημείο ν α σ ε θέλ ει σ αν τρελ ός.με το ίδιο ν όμισ μα». Τότε ακόμα και ο γ άμος είν αι πιθαν ός. Αυτούς ξ έρει πώς ν α τους χ ειρισ τεί. είπε αψ ίθυμα η Ροβίν α. «Αν θέλ εις τη γ ν ώμη μου όμως. αν σ ε θέλ ει σ αν τρελ ός. Θα μπορούσ ες . Είν αι σ τη φύσ η του πλ έον ν α εκδικείται. Στο κάτω κάτω είσ αι γ υν αίκα και μέχ ρι τώρα όλ οι οι εχ θροί του ήταν άν τρες.

Να την αγ απήσ ει. «Μίλ ν τρεν τ. διαμαρτυρήθηκε αυθόρμητα η Ροβίν α. Θ’ αγ απούσ ε με την ίδια σ φοδρότητα που μισ ούσ ε. «Είν αι πολ ύ όμορφος όταν … χ αμογ ελ άει». Μα τι την είχ ε πιάσ ει επιτέλ ους. θα δυσ κολ ευόσ ουν πολ ύ ν α βρεις κάποιον που ν α έχ ει ισ άξια περιουσ ία με τη δική σ ου κι επιπλ έον ν α είν αι ν έος.ακόμα ν α τον κάν εις ν α σ ’ αγ απήσ ει αν προσ παθούσ ες». Και όσ ο γ ια σ ύζυγ ο. Με τον σ υγ κεκριμέν ο λ όρδο όμως ξέρεις ήδη πώς θα είν αι το σ υζυγ ικό κρεβάτι. με υπολ ογ ίσ ιμη εξουσ ία. σ αν ν α μου φαίν εται πως τα . Θύμωσ ε όταν σ υν ειδητοποίησ ε ότι μόλ ις είχ ε πει κάτι καλ ό γ ια τον σ υγ κεκριμέν ο άν τρα. Η Μίλ ν τρεν τ όμως δεν είχ ε πει την τελ ευταία λ έξη. εν ώ εκείν οι βρίσ κουν αλ λ ού ευχ αρίσ τησ η. «Οι περισ σ ότερες κυρίες σ ιχ αίν ον ται το σ υζυγ ικό κρεβάτι και δεν είν αι ν ’ απορεί καν είς αν είν αι παν τρεμέν ες με λ άγ ν ους αγ ροίκους που τις χ ρησ ιμοποιούν μον αχ ά γ ια ν α αμολ ούν κουτσ ούβελ α. «Ο Γουόρικ δεν είν αι άσ χ ημος». Ήταν γ ελ οίο και μόν ο που το σ κεφτόταν . αρρεν ωπός –όπως η ίδια είσ αι σ ε θέσ η ν α επιβεβαιώσ εις– και όχ ι πολ ύ άσ χ ημος». Πώς θα ήταν άραγ ε ο Γουόρικ μ’ έν α τόσ ο τρυφερό σ υν αίσ θημα ριζωμέν ο σ την καρδιά του.

«Όχ ι. Μην κάν εις αυτό που περιμέν ει ν α κάν εις. Το μόν ο που θέλ ει από μέν α ο Γουόρικ είν αι το μωρό που του έκλ εψ α. Σιχ αίν εται και μόν ο που με βλ έπει». «Αυτό ειδικά μόν ο με θαύμα μπορεί ν α γ ίν ει». Πρέπει απλ ώς ν α σ τρέψ εις τη σ κέψ η του σ ε άλ λ α πράγ ματα γ ια ν α πάψ ει ν α σ κέφτεται διαρκώς αυτό που του σ υν έβη. όπως είπες. Πρώτα απ’ όλ α πρέπει ν α πάψ ει ν α σ ε βλ έπει σ αν εχ θρό και γ ια ν α γ ίν ει αυτό χ ρειάζεται ν α αν αλ άβεις δράσ η». «Μάλ λ ον ξυπν άς μέσ α του τον πόθο και μόν ο που σ ε βλ έπει. όχ ι.’χ εις χ άσει κι αρχ ίζεις ν α βάζεις με το ν ου σ ου πράγ ματα που δεν σ τέκουν . Εγ ώ δεν είπα ότι είν αι εύκολ ο ν α σ κεφτεί το θέμα του γ άμου. Ξελ όγ ιασ έ τον επίτηδες. Αυτό θα τον μπερδέψ ει τελ είως και θ’ αρχ ίσ ει ν α αν αρωτιέται τι σ υμβαίν ει αν τί ν α επιν οεί μικρά βασ αν ισ τήρια. κι αυτό είν αι που σ ιχ αίν εται σ ’ εσ έν α αυτή τη σ τιγ μή. παρά τα όσ α σ ου έχ ει κάν ει μέχ ρι σ τιγ μής. Δ εν καταλ αβαίν εις όμως πού το πάω. Αιφν ιδίασ έ τον . είπα μόν ο ότι εσ ύ μπορείς ν α τον χ ειρισ τείς έτσ ι. Είσ αι διατεθειμέν η ν α . που ν α τον κάν εις ν α το σ κεφτεί. τόσ ο το καλ ύτερο. όπως και ν α με κάν ει ν α πλ ηρών ω μια ζωή γ ι’ αυτή την κλ οπή. Κι αν καταφέρεις ν α τον κάν εις ν α πισ τέψ ει ότι τον θέλ εις.

την ν τροπή επειδή αν αγ κάσ τηκε ν α ικετεύσ ει – την αν επιθύμητη ηδον ή που της χ άρισ ε εκείν η η ικεσ ία. Σου αρέσ ει έτσ ι όπως σ ου φέρεται τώρα. Αυτό ν ομίζεις ότι μπορείς ν α το καταφέρεις. όπως μπορούν ν α βεβαιώσ ουν όλ οι οι άν τρες που σ ε γ ν ώριζαν τότε». Νομίζω ότι τρέφεις ευσ εβείς πόθους.» Η Ροβίν α αν αρίγ ησ ε. «Τότε χ ρησ ιμοποίησ ε τα όπλ α σ ου γ ια ν α το αλ λ άξεις. «Το ξέρω. ψ ιθύρισ ε. σ υμπον ετική αγ καλ ιά. καθώς σ υλ λ ογ ίσ τηκε τη χ θεσ ιν ή βραδιά.» «Το μόν ο που βλ έπω εγ ώ είν αι ν α γ ίν ομαι περίγ ελ ος με τούτα τα καμώματα. Μίλ ν τρεν τ». «Θα προσ παθήσ εις δηλ αδή.» . «Όχ ι». Η Μίλ ν τρεν τ έγ ειρε προς το μέρος της γ ια μια σ ύν τομη. «Δ εν ν ομίζω ότι ξέρω πια πώς ν α είμαι εκείν ο το ξέγ ν οιασ το. χ αρούμεν ο κορίτσ ι». Ήσ ουν έν α αξιολ άτρευτο πλ άσ μα σ το οποίο καν έν ας δεν μπορούσ ε ν α αν τισ ταθεί. Δ είξ’ του αυτό που ήσ ουν προτού έρθουν οι Ντιάμπρε σ τη ζωή σ ου. Μα το μόν ο που χ ρειάζεται είν αι ν α προσ ποιηθείς. «Κι αν κάν εις λ άθος.προσ παθήσ εις.» «Μάλ λ ον ». κοκόν α μου.

Δ εν είμαι σ ίγ ουρη ότι θέλ ω ν α τραβήξω περισ σ ότερο την προσ οχ ή του Γουόρικ απ’ όσ ο την έχ ω τραβήξει ήδη». «Τότε μην το κάν εις. αφού εκείν ος είν αι που δεν μπορεί ν α κρύψ ει ό. «Αυτό μάλ λ ον δεν πρόκειται ν α αλ λ άξει.τι ν ιώθει και φαίν εται αμέσ ως σ το πρόσ ωπό του. Η Μίλ ν τρεν τ γ έλ ασ ε πν ιχ τά. είχ ε κυριολ εκτικά . Η ιδέα του Γουόρικ ν τε Σαβίλ ν α την κορτάρει ήταν τόσ ο γ ελ οία. μπορείς ν α πέσ εις η ίδια σ την παγ ίδα που έσ τησ ες και ν α αν ακαλ ύψ εις ξαφν ικά ότι άλ λ α πράγ ματα ν ιώθεις γ ια εκείν ον και όχ ι μίσ ος». Δ εν θα είν αι και τόσ ο δύσ κολ ο. έτσ ι κι αλ λ ιώς». που η Ροβίν α δεν έκαν ε καν τον κόπο ν α διαφων ήσ ει με τη Μίλ ν τρεν τ και ν α της πει ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α σ υμβεί. Έχ ε το ν ου σ ου όμως. Φρόν τισ ε απλ ώς ν α μη γ ν ωρίζει εκείν ος τ’ αλ ηθιν ά σ ου αισ θήματα. Το πιγ ούν ι της Ροβίν α σ ηκώθηκε πεισ ματικά. «Ούτε είμαι σ ίγ ουρη ότι θέλ ω ν α πάψ ω ν α τον μισ ώ». όχ ι εσ ύ. Ή ότι δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α αλ λ άξουν τα σ υν αισ θήματά της.«Θα πρέπει ν α το σ κεφτώ πρώτα. Γιατί μόλ ις αλ λ άξει τροπάρι κι αρχ ίσ ει ν α σ ε κορτάρει. Άλ λ ωσ τε.

. Τους είπα απλ ώς ότι θα δουν μια παν έμορφη απόχ ρωσ η.» «Όχ ι. «Μη μου πεις! Μ’ εκείν ο το απαίσ ιο πράσ ιν ο χ ρώμα που φτιάξαμε πέρυσ ι. Αργ ότερα θα ξεφουρν ίσ ω ότι ξέχ ασ α ν α τους πω ν α προσ θέσ ουν κίτριν ο.» «Ακριβώς.σ ιχ αθεί πια αυτό το θέμα κι έτσ ι άλ λ αξε κουβέν τα. πώς γ ίν εται και είμασ τε μόν ες σ ε τούτο το δωμάτιο. αλ λ ά το προσ ωπικό του κάσ τρου με κοιτάει με μισ ό μάτι λ όγ ω της ν έας θέσ ης μου ως προσ ωπικής υπηρέτριας και των δύο θυγ ατέρων του λ όρδου. Η Ροβίν α γ έλ ασ ε σ αν είδε το σ καν ταλ ιάρικο βλ έμμα της Μίλ ν τρεν τ. Δ εν γ ν ωρίζουν το βαθμό της εξουσ ίας μου κι έτσ ι εκτελ ούν τις διαταγ ές μου χ ωρίς πολ λ ά πολ λ ά». που ξαν οίγ ει την απόχ ρωσ η και δίν ει αυτό το πράσ ιν ο του φύλ λ ου που φτιάξαμε εμείς σ το τέλ ος». ώσ τε ν α τους πάρει ώρες η προσ πάθεια ν α τη δημιουργ ήσ ουν . Μόν ο που δεν τους είπα πόσ ο απαίσ ιο ήταν . αλ λ ά έσ τειλ α τις γ υν αίκες ν α πειραματισ τούν με μια καιν ούρια βαφή υφασ μάτων ».» «Ναι. Το ραφείο δεν είν αι εδώ. «Δ ηλ αδή εποπτεύεις τις ράφτρες και μπορείς ν α τις διατάζεις. «Μίλ ν τρεν τ.

γ ια ν α λ έμε και του σ τραβού το δίκιο. δεν σ ε σ υμφέρει ν α φύγ ει. Ο λ όρδος Γουόρικ δεν μου έκαν ε δα και χ άρη που μου αν έθεσ ε αυτή τη θέσ η. «Θα έχ ω ακριβώς τα μισ ά. Αυτό αν τέχ εται εύκολ α». «Και τι θα γ ίν ει άμα σ κεφτεί ν α σ ε ρίξει πάλ ι σ το μπουν τρούμι γ ια ν α είν αι βέβαιος πως όταν θα γ υρίσ ει θα είσ αι ακόμα εδώ. φταίει ο καταραμέν ος πόλ εμός του με τον Γκίλ μπερτ κι έν ας Θεός ξέρει με ποιον άλ λ ο. αλ λ ά εσ ύ κι εγ ώ ξέρουμε γ ιατί σ υμβαίν ει αυτό».» «Μην ελ πίζεις άδικα.» . Πρέπει ν α τον έχ εις εδώ γ ια ν α του κάν εις τα τερτίπια σ ου και ν α βελ τιώσ εις τη θέσ η σ ου.» Η Μίλ ν τρεν τ ρουθούν ισ ε. «Δ εν έχ εις γ ν ωρίσ ει πιο ξιπασ μέν ες. θα έχ εις τα ίδια βάρη γ ια όσ ον καιρό θα λ είπει». Μήπως πήρε το αυτί σ ου πότε θα ξαν αφύγ ει. αιχ μάλ ωτή του. εγ ωκεν τρικές βρόμες. καρδούλ α μου. αμφιβάλ λ ω αν γ ν ωρίζει πόσ ο κακομαθημέν ες είν αι σ την πραγ ματικότητα οι προκομμέν ες του.«Και πώς σ ου φαίν εται που υπηρετείς τις κόρες του. Αν φύγ ει σ ύν τομα. Αυτές κοκορεύον ται χ αρούμεν ες ότι εκείν ος δεν είν αι ποτέ εδώ γ ια ν α τις βάλ ει σ τη θέσ η τους. αλ λ ά. «Ναι.

ήταν αν αθρεφτός εν ός άλ λ ου λ όρδου. ειδάλ λ ως σ ίγ ουρα θα είχ ε πεθάν ει κι . Αλ λ ά κον τοσ τάθηκε και μεσ ολ άβησ ε μία σ τιγ μή προτού σ τραφεί ν α ρωτήσ ει σ υν οφρυωμέν η: «Τι εν ν οούσ ες πριν λ έγ ον τας ότι είν αι σ τη φύσ η του πλ έον ν α εκδικείται. Γι’ αυτό μιλ άς. δεν το άν τεχ ε.Η πιθαν ότητα ν α γ ίν ει κάτι τέτοιο ήταν υπαρκτή και μάλ ισ τα χ ωρίς ν α υπάρχ ουν εχ έγ γ υα ότι θα είχ ε πάλ ι τον Τζον Γκίφαρν τ γ ια δεσ μοφύλ ακα. πηγ αίν ον τας προς την πόρτα. Ο λ όρδος Γουόρικ δεν βρισ κόταν εδώ εκείν η την εποχ ή. την έκοψ ε η Ροβίν α. «Μα καλ ά. ότι πριν από πολ ύ καιρό κάποιος άλ λ ος ήταν κύριος του Φούλ κχ ερσ τ. δεν έχ εις ακούσ ει τίποτα απ’ όσ α του σ υν έβησ αν πριν από δεκάξι χ ρόν ια. Αποκλ είεται ν α έρθει εδώ πάν ω…» «Ήρθε χ θες βράδυ». Η εν αλ λ ακτική όμως.» «Κάτι αν έφερε κάποια σ τιγ μή ο Γουόρικ. ν α προσ παθήσ ει ν α ξελ ογ ιάσ ει αυτό τον άν τρα… Δ εν ήθελ ε ν α το σ κέφτεται.» «Ναι. Η Μίλ ν τρεν τ διαμαρτυρήθηκε. «Εδώ είν αι ο γ υν αικων ίτης.». Σηκώθηκε ταραγ μέν η και είπε σ τη Μίλ ν τρεν τ: «Καλ ύτερα ν α φύγ ω προτού μας αν ακαλ ύψ ει και μας τιμωρήσ ει και τις δύο».

Κι εκείν οι. Ο ηλ ίθιος ν όμιζε πως έπειτα απ’ αυτό θα τον φοβόταν τόσ ο που θα καθόταν ήσ υχ η.εκείν ος μαζί με την οικογ έν ειά του». την κακομεταχ ειρίσ τηκαν τόσ ο άσ χ ημα που τη σ κότωσ αν . και σ ε μία από τις επισ κέψ εις του εδώ έβαλ ε σ ’ εφαρμογ ή το σ χ έδιό του. αδαείς αγ ροίκοι καθώς ήταν . χ ωρίς εκείν οι ν α έχ ουν ιδέα γ ια τις προθέσ εις τους. Οι δύο αδελ φές του Γουόρικ. τον εξευτέλ ισ ε με τον πιο άσ χ ημο τρόπο μπροσ τά σ τους άν τρες του κι από το κακό του εκείν ος την έδωσ ε σ ε όλ ους τους άν τρες του. αλ λ ά δεν είχ ε υπολ ογ ίσ ει πόσ ο λ άτρευε το σ ύζυγ ό της η λ αίδη. προδοσ ία. Μου είπαν ότι έν ας βαρόν ος. «Πολ ιορκία ήταν . Ο Μπέν αρτ έγ ιν ε φίλ ος της οικογ έν ειας. Περίμεν ε ώσ που ν α κοιμηθούν όλ οι και ύσ τερα έσ τειλ ε την προσ ωπική του ακολ ουθία ν α ξεπασ τρέψ ει τους οπλ ίτες του Φούλ κχ ερσ τ και όλ ους τους υπηρέτες που τόλ μησ αν ν α παρέμβουν . μία μεγ αλ ύτερη και μία μικρότερη από . ορέχ τηκε το Φούλ κχ ερσ τ και τη λ αίδη Ελ ίζαμπεθ. τη μητέρα του Γουόρικ.» «Όχ ι. Έτσ ι. ον όματι σ ερ Έν τουαρν τ Μπέν αρτ. Κατόπιν τρύπωσ ε κρυφά σ τα ιδιαίτερα διαμερίσ ματα και δολ οφόν ησ ε εν ψ υχ ρώ μπροσ τά σ τα μάτια της λ αίδης Ελ ίζαμπεθ τον πατέρα του Γουόρικ που κοιμόταν .

παρόλ ο που δεν είχ ε τη βοήθεια του βασ ιλ ιά ή δικό του σ τρατό γ ια ν α το πάρει πίσ ω. ήταν ακόμα ο κλ ηρον όμος του Φούλ κχ ερσ τ. Η μία πέθαν ε ακαριαία. «Μακάρι ν α μη μου τα είχ ες πει όλ α αυτά». Αυτό το ήξερε ο Μπέν αρτ κι έπαψ ε ν α θεωρεί τον Γουόρικ απειλ ή. έν αν αρραβών α. Δ εν ήξερε τη μον αδική πηγ ή πόρων που του είχ ε απομείν ει. εν ώ η άλ λ η άν τεξε κον τά μία βδομάδα με σ πασ μέν α όλ α τα κόκαλ ά της και φρικτούς πόν ους προτού ξεψ υχ ήσ ει». Ο λ όρδος Γουόρικ ήταν μον αχ ά δεκάξι χ ρόν ων όταν έφτασ αν τα μαν τάτα ότι το Φούλ κχ ερσ τ είχ ε πέσ ει σ ε χ έρια άλ λ ων και πως είχ ε πεθάν ει όλ η η οικογ έν ειά του. Τώρα η Ροβίν α καταλ άβαιν ε γ ιατί η Μίλ ν τρεν τ έν ιωθε λ ύπη γ ια τον Γουόρικ. εν ώ σ το ίδιο διάσ τημα έγ ιν αν δύο απόπειρες κατά της ζωής του. Άλ λ ωσ τε. «Είν αι πιο σ υν ετό ν α γ ν ωρίζεις τον εχ θρό σ ου. Πέρασ αν άλ λ οι έξι μήν ες μέχ ρι ν α μάθει όλ ες τις λ επτομέρειες. ο οποίος είχ ε γ ίν ει όταν ήταν μικρός και . φοβήθηκαν πως θα είχ αν την ίδια μοίρα με τη μητέρα τους και πήδησ αν μαζί από το παραπέτο του κάσ τρου. και μία απλ ή ερώτησ η μπορεί ν α σ ου αποφέρει πλ ούτο πλ ηροφοριών όταν είσ αι σ ’ έν α δωμάτιο γ εμάτο κουτσ ομπόλ ες γ υν αίκες.εκείν ον .

Το γ εγ ον ός ότι δεν μπόρεσ ε ν α πάρει αμέσ ως εκδίκησ η γ ια την οικογ έν ειά του είχ ε κάν ει το μίσ ος του ν α θεριέψ ει τα δύο χ ρόν ια που περίμεν ε.» «Ναι». Αυτό που είχ ε καταφέρει ν α πάρει πίσ ω ο Γουόρικ ήταν έν α φέουδο σ ε κακό χ άλ ι». Τότε βέβαια ήταν πολ ύ ν έος γ ια ν α κάν ει το παραμικρό. μάν τεψ ε η Ροβίν α.» «Με τα ίδια του τα χ έρια. κάν ον τάς το διπλ άσ ιο σ ε μέγ εθος. Στο μεταξύ.βρισ κόταν ακόμα σ ε ισ χ ύ. «Ακριβώς. Δ εν του έφταν ε όμως αυτό. αλ λ ά την ίδια μέρα που χ ρίσ τηκε ιππότης πήγ ε ν α ζητήσ ει σ ε γ άμο τη μν ησ τή του. Του πήρε τρία χ ρόν ια. Το Φούλ κχ ερσ τ είχ ε παρακμάσ ει. ο λ όρδος Γουόρικ έχ ασ ε την πρώτη του σ ύζυγ ο και πήρε άλ λ η. επειδή πολ λ οί από τους υπηρέτες είχ αν σ ακατευτεί ή θαν ατωθεί όσ ο ήταν αφέν της ο Μπέν αρτ. «Και σ κότωσ ε τον Μπέν αρτ. αποσ κοπών τας με τον δεύτερο γ άμο του . πιο όμορφη από την πρώτη. «Κι έτσ ι έβαλ ε σ το μάτι τ’ άλ λ α φέουδα του Μπέν αρτ». αλ λ ά σ το τέλ ος όλ α τα υπάρχ ον τα του Μπέν αρτ προσ τέθηκαν σ το Φούλ κχ ερσ τ. Με τα εδάφη που πήρε γ ια προίκα βρήκε άν τρες και με τη βοήθεια του πατέρα της…» «Πολ έμησ ε και πήρε πίσ ω το Φούλ κχ ερσ τ.

αυτό που είν αι σ ήμερα είν αι αυτό που έγ ιν ε τη μέρα που έμαθε ότι αφαν ίσ τηκε η οικογ έν ειά του. «Εν ώ αυτός ο άν τρας είν αι ψ υχ ρός.ν α αυξήσ ει τις πηγ ές εισ οδήματός του».» «Όχ ι. Λέν ε ότι εκείν ο το αγ όρι ήταν καλ ό. τρυφερό. Αυτό τον όρκο τον τηρεί μέχ ρι σ ήμερα κι έτσ ι έχ ει αποκτήσ ει τη φήμη ότι εκδικείται ασ τραπιαία όποιον τολ μήσ ει ν α καταπατήσ ει τη γ η του. γ ιατί δεν αφήν ει αν απάν τητη την παραμικρή προσ βολ ή». κάθε χ ρόν ο. Και λ έν ε ότι δεν υπάρχ ει καμία σ ύγ κρισ η μεταξύ αυτών των δύο. «Γιατί χ ρειαζόταν ακόμα μεγ αλ ύτερο σ τρατό. αλ λ ά είχ ε ορκισ τεί ότι καν έν ας ποτέ δεν θα του έκαν ε κακό χ ωρίς ν α το πλ ηρώσ ει σ το δεκαπλ άσ ιο. γ εμάτο σ καν ταλ ιάρικο κέφι και τη ζων τάν ια των ν ιάτων του». «Όχ ι. Ο πόν ος και η απόγ ν ωσ η τον άλ λ αξαν και τον έκαν αν από το αγ όρι που ήταν τότε σ τον άν τρα που είν αι σ ήμερα. Είχ ε καταφέρει σ το μεταξύ ν α κάν ει ν έους εχ θρούς. Κι εξαιτίας αυτού του όρκου μπλ έκει από τον έν αν πόλ εμο σ τον άλ λ ον . άκαρδος…» . σ χ ολ ίασ ε με πικρία η Ροβίν α. «Κι αυτό τον έκαν ε τελ ικά το σ κλ ηρό τέρας που είν αι σ ήμερα».

«Θ’ αφήσ εις λ οιπόν την προσ ωπική σ ου τραγ ωδία ν α σ ε κάν ει το ίδιο σ κλ ηρή κι άσ πλ αχ ν η όπως εκείν ον . γ ιατί τώρα φάσ κεις κι αν τιφάσ κεις αφού παραδέχ εσ αι ότι είν αι σ κλ ηρός κι άσ πλ αχ ν ος. καλ ά ν α πάθουν κι αυτός και οι δαίμον ές του. Αξίζει ν α προσ παθήσ εις. αλ λ ά δεν είσ αι εσ ύ αυτή που λ ούζεται όλ η αυτή την εχ θρότητα. «Μπορεί ν α τον λ υπάσ αι. Κι αν θες τη δική μου γ ν ώμη. Είπα ότι θα το .» «Τη σ κότωσ αν τα χ έρια των Ντιάμπρε». γ ιατί εδώ σ ου δίν εται μια ευκαιρία ν α εξασ φαλ ίσ εις το μέλ λ ον σ ου – και ν α γ ιατρέψ εις έν αν άν τρα που ζει πολ ύ καιρό τώρα με τους δαίμον ες του παρελ θόν τος του. αν τιγ ύρισ ε η Ροβίν α ολ οέν α και πιο εν οχ λ ημέν η.» «Μη με πιλ ατεύεις άλ λ ο. Άσ ’ το. μπορεί ν α αλ λ άξει ξαν ά». «Δ εν θυμάμαι ν α σ ’ τη ζήτησ α». Μίλ ν τρεν τ. «Τότε κοίτα ν α την αν ασ τήσ εις. «Μα πού είν αι η αισ ιοδοξία των δικών σ ου ν ιάτων . αξίζουν απόλ υτα ο έν ας τον άλ λ ο». αφού άλ λ αξε μία φορά.«Τώρα όμως ξέρεις την αιτία και δεν έχ ω καμία αμφιβολ ία ότι. «Ή όχ ι». αν θες τη γ ν ώμη μου». καρδούλ α μου.

σ κεφτώ». απάν τησ ε πεισ ματικά η Ροβίν α – κι ευχ ήθηκε ν α μην ήταν ψ έμα. .» «Καθόλ ου». «Τώρα που ξέρεις. δεν τον λ υπάσ αι έσ τω και λ ίγ ο. «Πολ ύ καλ ά». όμως σ υν έχ ισ ε επίμον α. Η Μίλ ν τρεν τ αν ασ τέν αξε.

σ φιχ ταγ καλ ιάζον τας τον παλ ιό του φίλ ο. μακριά κασ ταν ά μαλ λ ιά του είχ αν πρώιμες γ κρίζες πιτσ ιλ ιές.Κεφάλ αιο 26 «Σέλ ν τον . επειδή μπορεί ο Σέλ ν τον ν α μην ήταν τόσ ο ευρύσ τερν ος όσ ο ο ίδιος. Αυτό δεν αφαιρούσ ε τίποτα από την ομορφιά του. αλ λ ά ήταν το ίδιο ψ ηλ ός – και φορούσ ε παν οπλ ία. και ο Γουόρικ είχ ε υπάρξει ακόλ ουθός του επί τέσ σ ερα χ ρόν ια. Ο Σέλ ν τον ήταν τριάν τα επτά χ ρόν ων . αλ λ ά προσ έλ κυε βλ έμματα περιέργ ειας από όσ ους τον έβλ επαν γ ια πρώτη φορά. «Ψεύτη». «Έλ α ν α καθίσ εις και ν α αφήσ εις τον ακόλ ουθό . αλ λ ά η γ εν ειάδα και τα αν άκατα. Στη γ έν ν ησ η της φιλ ίας τους σ υν τέλ εσ ε και το γ εγ ον ός ότι είχ αν μόν ο πέν τε χ ρόν ια διαφορά. αν τιγ ύρισ ε ο Γουόρικ. γ ελ ασ τά όμως. Ο Σέλ ν τον ν τε Βιρ ήταν ο μεγ αλ ύτερος γ ιος σ τον οίκο όπου ήταν αν αθρεφτός ο Γουόρικ. κοιν ό χ αρακτηρισ τικό των αν τρών της οικογ έν ειάς του. καλ ωσ όρισ ες!» αν αφών ησ ε ο Γουόρικ. «Έχ εις πολ ύ καιρό ν α μας έρθεις». «Μάλ λ ον γ ιατί κάθε φορά που έρχ ομαι μου τσ ακίζεις τα παΐδια». γ ρύλ ισ ε ο Σέλ ν τον .

τον διέκοψ ε ο Σέλ ν τον . σ υν έχ ισ ε ο Γουόρικ. Ο Γουόρικ σ υν οφρυώθηκε σ το άκουσ μα αυτής της θαρρετής δήλ ωσ ης. «Έμμα. «Ακόμα της φέρεσ αι λ ες και είν αι υπηρέτρια. Ο Σέλ ν τον παρακολ ουθούσ ε το λ υγ ερόκορμο κορίτσ ι ν α μεταβιβάζει την πρώτη διαταγ ή σ ε κάποιον άλ λ ον και σ τη σ υν έχ εια ν α προχ ωράει προς τη σ κάλ α του γ υν αικων ίτη.» ρώτησ ε μόλ ις το κορίτσ ι χ άθηκε από το οπτικό του πεδίο.σ ου ν α σ ε ξαλ αφρώσ ει από έν α μέρος της βαριάς παν οπλ ίας σ ου». «από τη σ τιγ μή που φτάν ει μόν ο μία ματιά γ ια ν α καταλ άβεις ότι . Και φών αξε μια διερχ όμεν η υπηρέτρια. Για όν ομα του Θεού. «Είν αι και κόρη σ ου όμως». «Είν αι υπηρέτρια». «Αυτό δεν μπορεί ν α αποδειχ θεί. πες ν α φέρουν κάτι δροσ ισ τικό γ ια τον καλ εσ μέν ο μου». Το κορίτσ ι σ τράφηκε ν α φύγ ει γ ια ν α εκτελ έσ ει την εν τολ ή. «Και πες ν α το σ ερβίρει η καιν ούρια». οδηγ ών τας το φίλ ο του προς την πυροσ τιά. πλ άγ ιασ α με τη μητέρα της μία μόν ο φορά όταν ήμουν δεκαπέν τε και μου είχ ες δώσ ει άδεια ν α έρθω γ ια λ ίγ ο σ το σ πίτι. Δ εν είν αι δυν ατόν …» «Μα γ ιατί ψ άχ ν εις ν α βρεις δικαιολ ογ ίες γ ια το αν τίθετο». αλ λ ά την επόμεν η σ τιγ μή ο Γουόρικ τη φών αξε πάλ ι.

Ο Σέλ ν τον γ έλ ασ ε. επειδή δεν το ήξερα». που τις σ πάν ιες φορές όταν βρισ κόμουν εδώ την έκρυβε σ το χ ωριό. «Την πρώτη φορά που την πρόσ εξα. Είν αι η μον αδική από τις κόρες σ ου που σ ου μοιάζει πραγ ματικά».είν αι δικό σ ου γ έν ν ημα. και οι υπηρέτες μου είν αι τόσ ο διακριτικοί. γ ιατί ήταν αλ ήθεια. ότι αυτό δεν γ ιν όταν επειδή ήταν κόρη μου. Τότε εκείν η έσ πευσ ε ν α μου εξηγ ήσ ει. μέχ ρι τώρα». ώσ τε καν έν ας τους δεν μου αν έφερε την ύπαρξή της.» Ο Γουόρικ ρουθούν ισ ε. Μα την αλ ήθεια. το μόν ο που είδα ήταν μια όμορφη κοπελ ιά που θα ήθελ α ν α τη γ ευτώ σ ε μερικά χ ρόν ια και της το είπα. φίλ ε μου. . ποτέ μου δεν έν ιωσ α τόσ ο βλ άκας. αγ αν ακτισ μέν η από την προσ βολ ή. «Δ εν ξεχ ν ιέται εύκολ α τέτοια ν τροπή». Η μητέρα της με φοβόταν τόσ ο. Ακόμα κι εσ ύ δεν μου είχ ες κάν ει ποτέ λ όγ ο γ ι’ αυτήν . επειδή δεν το είδα. Ο Σέλ ν τον κοκκίν ισ ε. «Δ εν γ ν ώριζα καν γ ια το κορίτσ ι ώσ που εν ηλ ικιώθηκε σ χ εδόν . Ο Γουόρικ σ ωριάσ τηκε σ την καρέκλ α του πλ άι σ την πυροσ τιά και το σ υν οφρύωμά του ολ οέν α εν τειν όταν . «Και όταν τελ ικά την πρόσ εξες την αν αγ ν ώρισ ες γ ια κόρη σ ου.

Τι χ ωρατό είν αι πάλ ι τούτο. «Μου φαίν εται βιάσ τηκα ν α σ ε καλ ωσ ορίσ ω. «Σύζυγ ό του. αποκλ είεται ν α εν διαφερόταν γ ια τις τσ ούπρες του κάσ τρου».» «Όχ ι. θα ήθελ ε ν α την κάν ει σ ύζυγ ό του». αλ λ ά έχ εις καταφέρει ν α .» «Δ εν είν αι καθόλ ου χ ωρατό.» Ο Σέλ ν τον αν ασ τέν αξε. Θα την ξεχ ν ούσ α βέβαια αν εκείν η σ υν έχ ιζε ν α κρύβεται όποτε είμαι εδώ. δεν την έχ ω ξεχ άσ ει. Ο δεύτερος γ ιος μου. Ο Γουόρικ δεν μπορούσ ε ν α διαφων ήσ ει σ ’ αυτό και το ύφος του έγ ιν ε βλ οσ υρό. Ο πατέρας σ ου δεν είχ ε μάτια γ ι’ άλ λ ην εκτός από τη μητέρα σ ου. ή μήπως ξεχ ν άς ότι ζούσ ε ακόμα ο πατέρας μου όταν έγ ιν ε η σ ύλ λ ηψ ή της. Τι σ ’ έπιασ ε και με σ κοτίζεις τώρα με το κορίτσ ι. Αμφιβάλ λ ω αν το έχ εις σ υν ειδητοποιήσ ει. ο Ρίτσ αρν τ. Θα μπορούσ ε κάλ λ ισ τα ν α είν αι δική του».«Όν τως. «Μάλ λ ον απ’ αυτό θα ’πρεπε ν α έχ ω αρχ ίσ ει την κουβέν τα. παλ ιόφιλ ε. «Την αν αγ ν ώρισ ες όμως. αλ λ ά δεν το κάν ει πια». «Ούτε εσ ύ το πισ τεύεις αυτό. Σου είπα ήδη ότι δεν μπορεί ν α αποδειχ θεί πως είν αι δική μου. Ο Γουόρικ τον κοίταξε διαπερασ τικά γ ια μια ατελ είωτη σ τιγ μή προτού ξεσ πάσ ει σ ε γ έλ ια.

Αλ λ ά έχ ω δύο ν όμιμες κόρες από τις οποίες θα έδιν α ευχ αρίσ τως σ τον Ρίτσ αρν τ όποια ήθελ ε». ν αι. θα μου . ή μήπως θες ν α μου πεις ότι δεν δέχ εσ αι καταιγ ισ μό προτάσ εων γ άμου γ ια τα κορίτσ ια σ ου. Γουόρικ. Ο Σέλ ν τον μόρφασ ε. «Όχ ι. αλ λ ά ο Ρίτσ αρν τ απείλ ησ ε ν α φύγ ει σ τη Γαλ λ ία αν επισ τρέψ ω με μν ησ τή μία από τις άλ λ ες δύο κόρες σ ου. αν την αν αγ ν ωρίσ εις ως κόρη σ ου». «Από ποιον . Θα ν τρόπιαζε…» «Μπορεί ν α μάθει ό.τι χ ρειάζεται». κι εγ ώ θα χ αιρόμουν πολ ύ μ’ αυτό το σ μίξιμο». «Κάτι τέτοιο θα έβλ απτε την οικογ έν ειά σ ου.» ρουθούν ισ ε ο Γουόρικ. «Δ εν θέλ ω ν α σ ε προσ βάλ ω.γ ίν εις υπολ ογ ίσ ιμη δύν αμη.» «Α. «Μα είν αι δούλ α!» εξερράγ η ο Γουόρικ. τόσ ο πολ λ ές είν αι οι προτάσ εις που δεν προλ αβαίν ω ν α τις εξετάσ ω. Δ εν θέλ ει άλ λ η εκτός από την Έμμα. Ο Γουόρικ άρχ ισ ε πάλ ι ν α σ υν οφρυών εται. Δ εν έχ ει τη διαγ ωγ ή ή τους τρόπους μιας κυρίας. «Αν ζητούσ α από την κυρία Ρομπέρτα ν α σ υμπεριλ άβει το μπάσ ταρδό μου σ τα μαθήματά της. Πιο ισ χ υροί λ όρδοι από μέν α ορέγ ον ται μια σ υμμαχ ία με τον οίκο σ ου.

Μα σ τ’ αλ ήθεια δεν έχ ει καθόλ ου τρόπους. Μου λ ες όμως τι θα πω σ τον Ρίτσ αρν τ μου που έχ ει δώσ ει την καρδιά του σ ’ εκείν η. «Όλ α αυτά θα ’πρεπε ν α τα είχ ε διδαχ τεί χ ρόν ια πριν . Ο φίλ ος του αν ασ τέν αξε ξαν ά. ωσ τόσ ο . αλ λ ά τα δικά του μάτια την ακολ ουθούσ αν ώσ που χ άθηκε σ τη σ κάλ α της κουζίν ας.» Ο Σέλ ν τον αν ασ ήκωσ ε το φρύδι σ αν άκουσ ε τον εν οχ λ ημέν ο τόν ο. Εκείν η δεν κοίταξε προς το μέρος του. Σέλ ν τον ». «Ρώτησ α αν θα είχ ες αν τίρρησ η ν α βρω κάποια κυρία πρόθυμη ν α διδάξει την Έμμα. Αν αμν ήσ εις από το χ θεσ ιν ό βράδυ τον κατέκλ υσ αν και σ άλ εψ ε ν ευρικά σ την καρέκλ α του· τότε σ υν ειδητοποίησ ε ότι ο Σέλ ν τον τον κοιτούσ ε επίμον α. Δ εν γ ίν εται.» Ο Γουόρικ δεν άκουσ ε την ερώτησ η. Και ούτε εγ ώ έχ ω σ ύζυγ ο ν α της τα μάθει. Το δίχ ως άλ λ ο δεν θα είν αι εύκολ ο. Η Έμμα είχ ε επισ τρέψ ει σ την αίθουσ α με τη Ροβίν α ν α ακολ ουθεί ακριβώς πίσ ω της. αλ λ ά όπως λ ες δεν γ ν ώριζες την ύπαρξή της. Και η εικόν α της αν οιχ τόξαν θης κοπέλ ας έσ βησ ε κάθε σ κέψ η γ ια το πρόβλ ημα του Σέλ ν τον από το μυαλ ό του.γ ελ ούσ ε κατάμουτρα ή μάλ λ ον θα αποχ ωρούσ ε θιγ μέν η. «Τι.

Και η οργ ή δυσ κολ ευόταν ολ οέν α και περισ σ ότερο ν α βγ ει ν ικήτρια σ ’ αυτή τη μάχ η.» αν και λ ιγ ότερο έν τον α αυτή τη φορά. «Επιθυμείτε τίποτ’ άλ λ ο. τι σ το διάβολ ο σ ε βασ αν ίζει και είσ αι τόσ ο αφηρημέν ος. άρχ ον τά μου. Την είχ ε ν τύσ ει με ρούχ α υπηρέτριας κι όμως δεν έμοιαζε καθόλ ου με δούλ α.» Είχ ε ακουμπήσ ει το δίσ κο σ ’ έν α τραπέζι αν άμεσ α σ τις δύο καρέκλ ες και τώρα σ τεκόταν με τα χ έρια σ ταυρωμέν α μπροσ τά και τα μάτια σ εμν ά χ αμηλ ωμέν α – σ τα πόδια του Γουόρικ. αυτή η καταραμέν η κοπέλ α.χ ρειάζομαι την άδειά σ ου προτού καν το επιχ ειρήσ ω». είχ ε μια χ άρη βασ ιλ ική.» Η Ροβίν α είχ ε ξαν αμπεί σ την αίθουσ α μ’ έν α δίσ κο φορτωμέν ο ποτά. όμως αυτή η σ κέψ η τον . Ακόμα και τώρα που σ τεκόταν εκεί περιμέν ον τας ν α τον σ ερβίρει. Ήταν κάτι παραπάν ω από εν οχ λ ητικές όλ ες αυτές οι τσ ιριμόν ιες. Εκείν η τον βασ άν ιζε. τα λ αγ όν ια του έπαιρν αν φωτιά. Ο Γουόρικ όμως δεν τον κοιτούσ ε και το μόν ο που είπε πάλ ι ήταν «Τι. Η οργ ή και ο πόθος σ υγ κρούον ταν κι αν τιμάχ ον ταν μέσ α του ξαν ά. «Γουόρικ. Κάθε φορά που την κοίταζε θυμόταν όλ α όσ α του είχ ε κάν ει και κάθε φορά που θυμόταν .

ούτε που αν αφέρθηκε.» «Όχ ι. απ’ όσ ο θυμάμαι. είπε ο Σέλ ν τον μόλ ις έφυγ ε η Ροβίν α. σ χ ετικά με το αν ήταν όν τως λ αίδη ή όχ ι. Οι εικασ ίες έδιν αν κι έπαιρν αν . δεν σ ’ το είπε καν έν ας.» «Ήρθα σ το Φούλ κχ ερσ τ πριν από έν α δεκαπεν θήμερο.» Ο Γουόρικ εξεπλ άγ η.» «Μα με τόσ ο μεγ άλ η σ υν οδεία που την έφερε και την οδήγ ησ ε σ το μπουν τρούμι. Αλ λ ά πώς έμαθες γ ια τη Ροβίν α. οι άν θρωποί σ ου δεν μιλ ούσ αν και γ ια τίποτ’ άλ λ ο. Και τότε διέταξε: «Πήγ αιν ε ν α πεις σ την κυρία Μπλ ουέ ν α ετοιμάσ ει μια κάμαρα γ ια τον καλ εσ μέν ο μου».έκαν ε αν απάν τεχ α ν α χ αμογ ελ άσ ει. . Είν αι. «Βλ έπω ότι είν αι περιττό πλ έον ν α απαν τήσ εις σ την τελ ευταία μου ερώτησ η». Μα καλ ά. «Είν αι η κυρία που είχ ες κλ ειδωμέν η σ το μπουν τρούμι σ ου. έφταν ε μόν ο ν α το διατάξει. σ υν ειδητοποιών τας ότι μπροσ τά του είχ ε κάποια που θα μπορούσ ε ν α μάθει σ την Έμμα όλ α όσ α έπρεπε ν α ξέρει και δεν χ ρειαζόταν καν ν α της το ζητήσ ει. «Πώς το ξέρεις εσ ύ αυτό.”. περιμέν ον τας ότι θα γ ν ώριζα τη μέλ λ ουσ α σ ύζυγ ό σ ου.» «Η σ ωσ τότερη διατύπωσ η είν αι “Ήταν . Ήταν .

χ ωρίς δικαιώματα και χ ωρίς παραχ ωρήσ εις. Ας δούμε πρώτα αν το σ ίδερο μπορεί ν α γ ίν ει ασ ήμι προτού το σ υζητήσ ουμε περαιτέρω». «Τι έκαν ε. Την έκαν α δούλ α μου». «Πώς κι έτσ ι.» «Επειδή είν αι αιχ μάλ ωτή μου.» «Δ εν θέλ ω ν α μιλ ήσ ω γ ια το έγ κλ ημά της. Κατά πώς φαίν εται η καιν ούρια δούλ α μου μπορεί ν α διδάξει τη μικρή.» «Άσ ’ το πάν ω μου. εφόσ ον βέβαια είν αι ικαν ή ν α διδαχ θεί. Αρκεί μόν ο ν α πω ότι είν αι τυχ ερή που δεν τη σ κότωσ α». Αφού δεν ήθελ α ν α την κρεμάσ ω ή ν α γ δάρω το τομάρι της ή ν α την αφήσ ω σ ακάτισ σ α. Ο Σέλ ν τον έμειν ε αμίλ ητος γ ια μερικά δευτερόλ επτα. «Τι θα γ ίν ει με την Έμμα τελ ικά.Τώρα όμως δεν είν αι». την τιμώρησ α αφαιρών τας της τη θέσ η που είχ ε σ το παρελ θόν . «Θα πρέπει πράγ ματι ν α ήταν σ οβαρότατο το έγ κλ ημά της». Αλ λ ά αν ασ ήκωσ ε τους ώμους αδιάφορα. . μάλ λ ον επειδή ο τόν ος του Γουόρικ είχ ε γ ίν ει υπερβολ ικά αμυν τικός. αφού είχ ε το δικό του πρόβλ ημα ν α λ ύσ ει τώρα.

Κι όν τως έτσ ι ήταν . Και τώρα έλ αμπε ολ όκλ ηρη από ικαν οποίησ η.» «Όχ ι. κοπελ ιά. Έχ ουν σ τείλ ει μια μπαν ιέρα εκεί γ ια τον σ ερ Σέλ ν τον και θα τον βοηθήσ εις ν α πάρει το μπάν ιο του». Ο σ ερ Σέλ ν τον έχ ει ήδη πάει σ την κάμαρά του. όταν δεν είχ ε τα μπουρίν ια της. «Πήγ αιν ε σ τον αν ατολ ικό πύργ ο. Δ εν θ’ άρεσ ε καθόλ ου σ τον Γουόρικ ν α μείν ει ο φίλ ος του . γ ιατί δεν πρόκειται γ ια έν αν απλ ό καλ εσ μέν ο. κοπελ ιά. «Και το καλ ό που σ ου θέλ ω ν α βιασ τείς. πρόσ εξε η Ροβίν α. εν ώ η Ροβίν α έν ιωσ ε ν α χ άν εται η γ η κάτω από τα πόδια της. απάν τησ ε εκείν η χ αμογ ελ ών τας αυτάρεσ κα.Κεφάλ αιο 27 Δ εν είχ ε προλ άβει καλ ά καλ ά ν α επισ τρέψ ει σ το υφαν τήριο η Ροβίν α κι έφτασ ε η Σέλ ια με ύφος δέκα καρδιν αλ ίων κι έν α σ φιγ μέν ο αδιόρατο χ αμόγ ελ ο σ τα χ είλ η που δεν προμήν υε τίποτα καλ ό. αλ λ ά γ ια έν αν καλ ό φίλ ο του άρχ ον τά σ ου. Κι έχ ε το ν ου σ ου. «Η Μέρι έδωσ ε αυτή την εν τολ ή. Η φρασ εολ ογ ία της Σέλ ια ήταν πολ ύ καλ ύτερη. ο Γουόρικ».

η Έμμα. έσ τω κι αν έτσ ι θα καλ υτέρευε τη μοίρα της. Κι εκείν η είχ ε ξαφν ιασ τεί όμως. εκείν ος δεν είπε κουβέν τα γ ια τα χ θεσ ιν οβραδιν ά κι ας φαιν όταν καθαρά σ τα μάτια του. Αν τ’ αυτού. ότι θυμόταν τα πάν τα με την παραμικρή λ επτομέρεια. περίμεν ε ότι ο Γουόρικ θα έκαν ε αυτό που δεν είχ ε κάν ει το πρωί. Όταν την είχ ε φων άξει εκείν ο το κορίτσ ι. την είχ ε πασ άρει με τις ευλ ογ ίες του σ ’ έν αν άλ λ ον άν τρα. αλ λ ά πιο έξαλ λ η με τον εαυτό της που είχ ε αρχ ίσ ει ν α σ κέφτεται σ οβαρά όλ α όσ α της είχ ε πει ν ωρίτερα η Μίλ ν τρεν τ. θα της χ τυπούσ ε κατάμουτρα την απόλ υτα ν τροπιασ τική χ θεσ ιν οβραδιν ή σ υμπεριφορά της σ το κρεβάτι. Κάν α δυο από τις γ υν αίκες γ έλ ασ αν πν ιχ τά. έτσ ι όπως την κοιτούσ ε. Είχ ε γ ίν ει έξαλ λ η με τον Γουόρικ γ ι’ αυτή την καιν ούρια ταπείν ωσ η. Όταν όμως παρουσ ιάσ τηκε μπροσ τά του.δυσ αρεσ τημέν ος από τις υπηρεσ ίες σ ου». Η ουσ ία ήταν ότι αυτή η διαταγ ή θα μπορούσ ε ν α . Η Ροβίν α απλ ώς σ ηκώθηκε και βγ ήκε από το δωμάτιο. Όποιος άν τρας την έσ τελ ν ε σ το κρεβάτι εν ός άλ λ ου άν τρα –και δεν είχ ε παραν οήσ ει την αυσ τηρή προειδοποίησ η της Σέλ ια όπως ούτε και οι άλ λ ες γ υν αίκες– δεν άξιζε ν α τον ξελ ογ ιάσ ει.

Τούτη τη φορά δεν είχ ε καν κομπιάσ ει σ κόπιμα προτού τον αποκαλ έσ ει «άρχ ον τά μου». Ωσ τόσ ο. έν αν πόν ο που δεν θα ’πρεπε καν ν α ν ιώθει. Άραγ ε είχ ε φτάσ ει πια εκείν ος σ το σ ημείο ν α την τιμωρεί χ ωρίς λ όγ ο κι επομέν ως δεν είχ ε καν έν α ν όημα ν α προσ παθεί ν α είν αι υπάκουη. αλ λ ά ποτέ δεν θα κακοποιούσ ε έτσ ι την υπηρέτρια του οικοδεσ πότη του – όχ ι χ ωρίς την άδειά του. μα η Ροβίν α δεν ήξερε τι είχ ε κάν ει γ ια ν α την αξίζει. ο φόβος επισ κίαζε τα . όποια κι αν ήταν η τιμωρία της. Κι αν ο Γουόρικ είχ ε πει σ τον σ ερ Σέλ ν τον ότι μπορούσ ε ν α την πάρει ελ εύθερα. Έν ας ιππότης μπορεί ν α πάρει μια χ ωριατοπούλ α χ ωρίς δεύτερη σ κέψ η.εκλ ηφθεί ως άλ λ η μια τιμωρία. Αν ήταν έτσ ι. Μαζί με την οργ ή έν ιωσ ε πόν ο. Όσ ο όμως πλ ησ ίαζε σ τον αν ατολ ικό πύργ ο. Επειδή υπάρχ ουν πολ ύ χ ειρότερες τιμωρίες από την απλ ή φρον τίδα εν ός αγ ν ώστου την ώρα που παίρν ει το μπάν ιο του. γ ιατί ν α κάν ει τον κόπο ν α υπακούσ ει την εν τολ ή. Ο άγ ν ωσ τος θα ’πρεπε ν α τη βιάσ ει και μάλ λ ον δεν θα το έκαν ε.τι κι αν έλ εγ ε ο Γουόρικ. Ούτε είχ ε αργ ήσ ει ν α πάει όταν τη φών αξε. απέκλ ειε ασ υζητητί την επέκτασ η αυτής της φρον τίδας σ το κρεβάτι του αγ ν ώσ του. ό.

«Δ εν περίμεν α ότι…» άρχ ισ ε ν α λ έει εκείν ος. Αχ ν ός αν αδυόταν από την μπαν ιέρα που είχ ε τοποθετηθεί σ το κέν τρο του δωματίου. Άρα ήξερε. Υ πήρχ αν κουβάδες με κρύο ν ερό γ ια ν α κάν ουν το λ ουτρό πιο χ λ ιαρό αν χ ρειαζόταν . Και ο σ ερ Σέλ ν τον σ τεκόταν πλ άι σ την μπαν ιέρα. Αν άθεμα αυτό το τέρας και τις διαβολ ικές εκδικητικές μεθόδους του! Κατέβασ ε το κεφάλ ι και είπε με σ φιγ μέν α δόν τια: «Ο λ όρδος Γουόρικ διέταξε ν α έρθω». Έν ας ν εαρός ακόλ ουθος έβγ αιν ε εκείν η την ώρα από το δωμάτιο με τη βαριά παν οπλ ία του σ ερ Σέλ ν τον σ τα χ έρια. αλ λ ά σ ταμάτησ ε κοκκιν ίζον τας λ ίγ ο. Ο Γουόρικ τού είχ ε μιλ ήσ ει γ ια εκείν η και ύστερα την έσ τειλ ε εδώ. η έκπλ ηξή του ήταν έκδηλ η. Η πόρτα της κάμαρας ήταν αν οιχ τή. «Εσείς θα με βοηθήσ ετε. λ αίδη. Κι όταν την πρόσ εξε. κάν ον τας την όλ η κατάσ τασ η ακόμα δυσ κολ ότερη γ ια εκείν η. τρίβον τας τον αυχ έν α του σ αν ν α τον πον ούσ ε. Αλ λ ά το πείσ μα της δεν την άφην ε ν α το βάλ ει σ τα πόδια. «Είμαι .» Λαίδη.πάν τα κι έγ ιν ε τόσ ο έν τον ος που της ήρθε ν α βγ άλ ει τα σ ωθικά της. Χρειάσ τηκε έν α δευτερόλ επτο γ ια ν α αν τιλ ηφθεί ότι η Ροβίν α σ τεκόταν σ το κατώφλ ι.

Αν ήταν αρχ όν τισ σ α αυτού του κάσ τρου και παν τρεμέν η. Έν ιωθε κάπως ν ευρική. απ’ αυτές που λ ίγ ο πολ ύ όλ α τα κάσ τρα είχ αν . οι παρθέν ες κυρίες δεν βοηθούσ αν ποτέ σ το μπάν ιο. Ασ φαλ ώς. δεν θα δίσ ταζε σ τιγ μή ν α βοηθήσ ει έν αν τιμώμεν ο καλ εσ μέν ο. σ ερ Σέλ ν τον . Μ’ αυτή τη σ κέψ η. Αυτή η λ έξη έδωσ ε ν έα διάσ τασ η σ τη δουλ ειά που είχ ε ν α κάν ει κι αφαίρεσ ε κάθε ίχ ν ος ν τροπής. θα του έσ τελ ν ε μια πρόθυμη γ υν αίκα ελ ευθερίων ηθών . όχ ι πολ ύ». αλ λ ά η Ροβίν α δεν ήταν παρθέν α πια.» «Όχ ι. που ήδη τον είχ ε μισ ολ ύσ ει. Καλ ύτερα ν α αν τιμετώπιζε τη σ υγ κεκριμέν η δουλ ειά σ αν οποιαδήποτε άλ λ η αγ γ αρεία και ν α έβλ επε πρώτα αν ο σ ερ Σέλ ν τον θα της έκαν ε τίποτα αν επιθύμητες ερωτικές προτάσ εις προτού τον καταδικάσ ει. «Έρχ εσ τε από μακριά.ευγ ν ώμων ». αν τυχ όν ο καλ εσ μέν ος επιθυμούσ ε κάτι περισ σ ότερο από έν α μπάν ιο. Το έκαν ε σ υχ ν ά και η μητέρα της και. . Ακόμα κι έτσ ι σ κέφτηκε ν α πιάσ ει ψ ιλ ή κουβέν τα μαζί του γ ια ν α απασ χ ολ ήσ ει με κάτι άλ λ ο το μυαλ ό της. μπήκε σ το δωμάτιο και βοήθησ ε τον άν τρα ν α βγ άλ ει το χ ιτών α του.

«Φαίν εται πως δεν τον γ ν ωρίζετε πολ ύ καλ ά. ο Σέλ ν τον δεν ήταν τόσ ο μεγ άλ ος σ ε ηλ ικία όσ ο της είχ ε φαν εί αρχ ικά. κοιτούσ ε μόν ο τον Γουόρικ.» Η Ροβίν α χ αμογ έλ ασ ε με το ευγ εν ικό του πείραγ μα. αλ λ ά τώρα που τον έβλ επε από κον τά.» αλ λ ά η λ έξη αυτή έκαν ε τον Σέλ ν τον ν α ξεσ πάσ ει σ ε γ έλ ια. «Δ ικός σας.» Εκείν ος της χ αμογ έλ ασ ε πλ ατιά. Δ εν τον είχ ε προσ έξει καλ ά σ την αίθουσ α.» «Ναι. έτσ ι δεν είν αι. δεσ ποιν ίς. Η αλ ήθεια ήταν πως δεν φαιν όταν πολ ύ μεγ αλ ύτερος από τον Γουόρικ. Επομέν ως τον γ ν ωρίζετε καιρό. «Δ ηλ αδή τον γ ν ωρίζατε προτού γ ίν ει τόσ ο…» Δ εν θα ήταν και τόσ ο έξυπν ο από μέρους της ν α αποκαλ έσ ει το φίλ ο του όπως πραγ ματικά θα ’θελ ε κι έτσ ι αρκέσ τηκε ν α πει: «Σκλ ηρός. «Γιατί σ ας φαίν εται τόσ ο περίεργ ο.«Μου είπαν πως είσ τε καλ ός φίλ ος του λ όρδου Γουόρικ. Οι περισ σ ότερες γ υν αίκες τον αποκαλ ούν . ήταν ακόλ ουθός μου». αν το μόν ο που μπορείτε ν α βρείτε γ ια ν α τον χ αρακτηρίσ ετε είν αι “σ κλ ηρός”. Πισ τεύατε ότι χ ρίσ τηκε ιππότης χ ωρίς ν α λ άβει την κατάλ λ ηλ η εκπαίδευσ η.

«Δ εν τον γ ν ωρίζω καθόλ ου. Η Ροβίν α κοκκίν ισ ε. έν α βαθύ. Πήγ αιν ε αμέσ ως σ τα διαμερίσ ματά μου και περίμεν έ με εκεί». Αν αυξηθούν ή μειωθούν . όμως αυτό φάν ηκε ν α τον εξαγ ριών ει ακόμα περισ σ ότερο. διαψ εύδον τας τα τελ ευταία λ όγ ια της γ ιατί πράγ ματι έμοιαζε τρομακτικός τόσ ο θυμωμέν ος που ήταν . κοπελ ιά. τόλ μησ ε ν α του υπεν θυμίσ ει. άρχ ον τά μου». πλ ούσ ιο γ έλ ιο. Είχ ε ξεχ άσ ει ν α την κλ είσ ει και τώρα το θεόρατο αν άσ τημά του γ έμιζε το κατώφλ ι. δεν διέταξα εγ ώ τέτοιο πράγ μα ούτε θα το έκαν α ποτέ. «Όχ ι. αν και η Ροβίν α δεν μπορούσ ε ν α μαν τέψ ει το λ όγ ο.τρομακτικό». Τα καθήκον τά σ ου είν αι σ υγ κεκριμέν α. Τα μάγ ουλ ά της είχ αν αρπάξει φωτιά από την . Κι εκείν η κατέβασ ε απότομα την εφαρμοσ τή περισ κελ ίδα του γ ια ν α του δείξει ότι δεν τον εκτιμούσ ε και τόσ ο.» Της ξέφυγ ε μια κραυγ ή σ το άκουσ μα της συγ κεκριμέν ης φων ής και κοίταξε προς την πόρτα απ’ όπου εκείν ος είχ ε μπει. κοπελ ιά. Εκείν ος γ έλ ασ ε ξαν ά. όμως δεν με τρομάζει – πολ ύ». «Εσ είς διατάξατε ν α έρθω. θα σ ’ το πω αυτοπροσ ώπως. «Τι κάν εις εδώ.

Έτσ ι. αλ λ ά δεν ήθελ ε ν α τσ ακωθεί μαζί του μπροσ τά σ το φίλ ο του. «Πες μου έν α λ όγ ο γ ια ν α μη σ ε τιμωρήσ ω επειδή ήσ ουν σ ε μέρος όπου δεν αν ήκεις!» «Νόμιζα ότι με τιμωρούσ ες σ τέλ ν ον τάς με σ ’ εκείν ον . ωσ τόσ ο δεν είχ ε φτάσ ει καλ ά καλ ά σ τα μισ ά της σ κάλ ας και την πρόλ αβε ο Γουόρικ. γ ιατί τον είδε πολ ύ θυμωμέν ο κι άρχ ισ ε σ τα σ οβαρά ν α την τρομάζει. Αν τολ μάς…» Εκείν ος την ταρακούν ησ ε. δεν θα βάλ ω άλ λ ον ν α σ ε δείρει. Το κατάλ αβε όμως από τη φων ή του. Την τράβηξε απότομα και την κόλ λ ησ ε πάν ω σ τον πέτριν ο τοίχ ο. Και τώρα λ ες πως θα με τιμωρήσ εις επειδή ακολ ούθησ α τις διαταγ ές σ ου. Έφυγ ε χ ωρίς ν α πει άλ λ η λ έξη σ ε καν έν αν . Κι αν ξαν απείς αυτό το ψ έμα. μάρτυς μου ο Θεός. θα το κάν ω εγ ώ με τα ίδια μου τα χ έρια!» Η Ροβίν α κατάπιε την αποσ τομωτική απάν τησ η που καν ον ικά θα του έδιν ε.αγ αν άκτησ η. του είπε ήρεμα και κατευν ασ τικά: «Την αλ ήθεια λ έω. «Δ εν διέταξα εγ ώ ν α έρθεις εδώ. Μου είπαν ότι έπρεπε ν α έρθω ν α βοηθήσ ω τον σ ερ Σέλ ν τον με το μπάν ιο του και ότι . και η Ροβίν α δεν μπορούσ ε ν α δει καθαρά ότι ήταν ακόμα πολ ύ θυμωμέν ος. Είχ ε φράξει με την πελ ώρια πλ άτη του την τοξοθυρίδα που από μέσ α της έπεφτε το φως σ τη σ κάλ α.

αλ λ ά και γ ια ν α τον ικαν οποιήσ ω με όποιον τρόπο ήθελ ε εκείν ος». Η κυρία Μπλ ουέ λ έει ότι όλ ες την έχ ουν γ ια αρχ ηγ ό και…» «Σε άγ γ ιξε. «Δ εν έχ εις λ όγ ο σ ’ αυτά που σ ου κάν ω εγ ώ. Η Ροβίν α μόρφασ ε καθώς έν ιωσ ε τα χ έρια του ν α σ φίγ γ ουν κι άλ λ ο τα μπράτσ α της. «Ποιος σ ’ το είπε. Μια υπηρέτρια δεν έχ ει λ όγ ο σ ’ αυτά τα πράγ ματα. «Αν θες. «Εκτός κι αν η Σέλ ια τις έχ ει διατάξει ν α πουν ψ έματα. το οποίο τη γ έμισ ε τόσ η πίκρα που εκφράσ τηκε ολ οκάθαρα σ τα λ όγ ια της. Και την άκουσ αν όλ ες οι άλ λ ες υφάν τρες ν α με σ τέλ ν ει εδώ. όχ ι μόν ο γ ια ν α βοηθήσ ω το φίλ ο σ ου. γ ιατί μια ξαφν ική σ κέψ η έκαν ε το σ τομάχ ι της ν α δεθεί κόμπο. Οι άλ λ ες γ υν αίκες θα επιβεβαιώσ ουν αυτό που λ έω…» Έκαν ε μια παύσ η. κι ήταν έν α θέμα.ήταν δική σ ου διαταγ ή». Εσ ύ το είπες». άρχ ον τά μου. «Δ εν έχ εις παρά ν α ρωτήσ εις την κυρία Μπλ ουέ κι εκείν η θα σ ου πει πόσ α τολ μάει ν α κάν ει η Σέλ ια. μη με πισ τεύεις. . «Όχ ι. αλ λ ά τι σ ημασ ία θα είχ ε αν το έκαν ε. «Δ εν θα τολ μούσ ε».» Η Ροβίν α αν οιγ όκλ εισ ε τα μάτια ξαφν ιασ μέν η από την αλ λ αγ ή θέματος.» «Η Σέλ ια».

Και λ ες και ήθελ ε ν α της το αποδείξει. Δ εν της άρεσ ε. Και το χ έρι του έσ φιξε κι άλ λ ο τα μαλ λ ιά της όταν τη ρώτησ ε απαιτητικά: «Θα τον ικαν οποιούσες. θυμωμέν ος πάλ ι. αλ λ ά δεν πρόκειται ν α αφήσ ω ν α σ ε αγ γ ίξει καν έν ας άλ λ ος».κοπελ ιά. Δ ιέκοψ ε το φιλ ί. «Όχ ι. τιμωρητικό και ταυτόχ ρον α διεκδικητικό. Εκείν η δεν σ κέφτηκε καν ν α τον τσ ιγ κλ ήσ ει λ έγ ον τας ψ έματα. το χ έρι του έπιασ ε τη χ ον τρή πλ εξούδα της γ ια ν α κρατήσ ει το κεφάλ ι της ακίν ητο και το σ τόμα του σ φράγ ισ ε το δικό της. θα είχ α αρν ηθεί και. «Αλ λ ά δεν θα κατάφερν α και τίποτα αφού δεν έχ ω όπλ ο. Επειδή εσ ύ δεν μου επιτρέπεις ν α έχ ω όπλ ο». «Κι ούτε θα σ ου επιτρέψ ω ποτέ». Όμως ο Γουόρικ δεν σ κόπευε ν α την πάρει εκεί σ τη σ κάλ α. θ’ αν τισ τεκόμουν με ν ύχ ια και με δόν τια». όμως δεν ξεκόλ λ ησ ε τη Ροβίν α από πάν ω του. γ ρύλ ισ ε εκείν ος. προετοιμάζον τάς τη γ ια τη βαθύτερη εισ βολ ή εκείν ου. Ήταν έν α θυμωμέν ο φιλ ί. Αισ θάν θηκε την έν τασ η ν α φεύγ ει από το κορμί του και τη λ αβή του σ τα μαλ λ ιά της ν α χ αλ αρών ει. . αν δεν έφταν ε αυτό. Και τότε τον τσ ίγ κλ ησ ε. Κι ακόμα περισ σ ότερο δεν της άρεσ ε που τα λ αγ όν ια της άρπαξαν φωτιά. αν σ ’ το είχ ε ζητήσ ει.».

από τη σ τιγ μή που με ν τύν εις σ αν δούλ α και όλ ες οι δούλ ες θεωρούν ται εύκολ η λ εία. Ακόμα και οι οπλ ίτες σ ου δεν θα δίσ ταζαν ν α…» Σταμάτησ ε σ αν είδε το πλ ατύ χ αμόγ ελ ό του. κάν ον τάς την τόσ ο έξαλ λ η.Δ εν αν τιλ ήφθηκε το θυμό του αυτή τη φορά επειδή ήταν και η ίδια πολ ύ ν ευριασ μέν η. Εκείν ος ήταν ο απόλ υτος εξουσ ιασ τής. που τον έσ πρωξε και κατέβηκε τρέχ ον τας τα υπόλ οιπα σ καλ ιά. αν αγ κασ τικά θα σ υν εχ ίσ εις ν α πλ αγ ιάζεις μόν ο μαζί μου – αλ λ ά σ ύν τομα θα πάψ ει ν α σ ’ εν οχ λ εί τόσ ο. Εκείν ος την άφησ ε ν α φύγ ει. Ναι. αν το ήθελ ε. κοπελ ιά. μα όχ ι γ ια πολ ύ». την έκαν ε ν α βράζει από θυμό. Τώρα αν τισ τέκεσ αι. «Και τότε τι θα εμποδίσ ει τον οποιον δήποτε άν τρα ν α με βιάσ ει. Καν έν ας άν τρας δεν θα τολ μούσ ε ν α σ ’ αγ γ ίξει. «Έχ ουν προσ έξει και καταλ άβει το εν διαφέρον μου γ ια σ έν α. όπως μισ ώ κι εσ έν α!» Αυτό όμως τον έκαν ε ν α γ ελ άσ ει. Δ εν μπορούσ ε καν ν α θυμώσ ει χ ωρίς την άδειά . όμως και μόν ο η σ κέψ η ότι μπορούσε ν α τη σ ταματήσ ει. του μυαλ ού της. Η Ροβίν α απομάκρυν ε απότομα το χ έρι του που πήγ ε ν α της χ αϊδέψ ει το μάγ ουλ ο. Του κορμιού της. των πράξεών της. «Το μισ ώ.

Ε λ οιπόν . ν α αποκτήσ ει έσ τω και λ ίγ η εξουσ ία πάν ω σ ’ αυτό τον αν υπόφορο άν τρα. Αν με τις σ υμβουλ ές της Μίλ ν τρεν τ κατάφερν ε ν α του αφαιρέσ ει έν α μέρος της δύν αμής του. γ ιατί ήξερε πολ ύ καλ ά πώς ν α μετατρέπει την οργ ή της σ ε φόβο. . τότε θα τις έβαζε αμέσ ως σ ’ εφαρμογ ή. ως εδώ ήταν ! Τέρμα η υπάκουη Ροβίν α που ως τώρα αποδεχ όταν σ τωικά τη μοίρα της.του. Ήταν αβάσ ταχ τη η τόσ ο ολ οκλ ηρωτική εξουσ ία και δεν την άν τεχ ε άλ λ ο.τι του είχ ε κάν ει. Την είχ ε αποδεχ τεί ως τίμημα γ ια ό. χ ώρια που εκκρεμούσ ε ακόμα η χ ειρότερη τιμωρία όλ ων . η σ τέρησ η του παιδιού της. αλ λ ά είχ ε τιμωρηθεί πια και με το παραπάν ω.

Κατάλ αβαν αμέσ ως τι τον είχ ε δυσ αρεσ τήσ ει. εκείν ο το σ υν αίσ θημα ήταν πολ ύ ισ χ υρότερο. Η ειρων εία όμως ήταν πως εκείν ος εν οχ λ ήθηκε ακόμα περισ σ ότερο επειδή κατάλ αβαν και δεν έσ τρεψ αν ξαν ά το βλ έμμα τους σ την κοπέλ α. Η εν έργ ειά του αυτή έδειχ ν ε ζήλ ια.Κεφάλ αιο 28 Ο Γουόρικ δεν είχ ε προσ έξει μέχ ρι τώρα πόσ ο πολ λ οί από τους άν τρες του κοιτούσ αν τη Ροβίν α με τον ίδιο τρόπο που την κοιτούσ ε κι εκείν ος. Όμως… όμως αυτό που είχ ε ν ιώσ ει μόλ ις τώρα δεν διέφερε καθόλ ου απ’ αυτό που είχ ε ν ιώσ ει ν ωρίτερα. Τον είχ ε κυριεύσ ει ασ υγ κράτητη λ ύσ σ α. Για όν ομα του Θεού. αλ λ ά όταν εκείν η μπήκε σ την αίθουσ α πολ λ ά άλ λ α μάτια εκτός από τα δικά του καρφώθηκαν πάν ω της. όταν την είδε . Και ήταν τόσ ο έν τον η η δυσ αρέσ κειά του που έκαν ε το αδιαν όητο· απαίτησ ε όλ οι ν α τον κοιτάξουν μόν ο και μόν ο γ ια ν α δουν πόσ ο δυσ αρεσ τημέν ος ήταν . ήταν απλ ώς η αιχ μάλ ωτή του. Οι άν τρες του τον ήξεραν καλ ά. Κι αυτό δεν του άρεσ ε καθόλ ου μα καθόλ ου. πράγ μα γ ελ οίο. όταν την είχ ε βρει μαζί με τον Σέλ ν τον – όχ ι.

Εκείν η έπρεπε ν α το κάν ει. προσ παθών τας αν επιτυχ ώς ν α κρύψ ει το γ εγ ον ός ότι το θέαμα τον διασ κέδαζε. Ο μεγ αλ ύτερος άν τρας γ έλ ασ ε. αφού κάθισ ε δίπλ α σ τον Γουόρικ. όπως έπρεπε ν α ήταν ήδη εκεί. «Δ εν σ ’ αρέσ ει το σ χ ήμα του κυπέλ λ ου σ ου.γ ον ατισ μέν η σ τα πόδια του φίλ ου του ν α τον γ δύν ει.» ρώτησ ε ο Σέλ ν τον . «Είσ αι τόσ ο τσ ιτωμέν ος…» «Άν τε σ το διάβολ ο. τον προειδοποίησ ε ο φίλ ος του. «Γιατί το λ ες αυτό.» Ο Γουόρικ κοίταξε το κύπελ λ ο σ το χ έρι του και είδε ότι είχ ε σ υν θλ ίψ ει το μαλ ακό μέταλ λ ο. Το πέταξε οργ ισ μέν ος και ζήτησ ε άλ λ ο. αν δεν θέλ εις ν α μάθει τι επίδρασ η έχ ει πάν ω σ ου». Έν ας θελ ηματάρης τσ ακίσ τηκε ν α του το φέρει μαζί με μπίρα γ ια ν α το γ εμίσ ει. όμως έκοψ ε τα σ χ όλ ια και γ ύρισ ε αρισ τερά του ν α μιλ ήσ ει σ την Μπέατριξ με την οποία μοιράζον ταν την ίδια . Μα τι σ το διάβολ ο έκαν ε σ την κουζίν α. Τότε όμως την είδε ν α ξεπροβάλ ει κρατών τας μια μεγ άλ η πιατέλ α με κρέατα και φρόν τισ ε τα χ αρακτηρισ τικά του ν α μην προδώσ ουν τ’ αν ταριασ μέν α του αισ θήματα. Σέλ ν τον ». «Θα πρέπει ν α μάθεις ν α το κρύβεις καλ ύτερα. σ το αρχ ον τικό τραπέζι.

Θα ήταν ευκολ ότερο απ’ όσ ο ν όμιζε η Μίλ ν τρεν τ ν α κάν ει το λ όρδο της Εκδίκησ ης ν α μην ξέρει πώς ν α . «Λίγ ο απ’ όλ α.» «Όχ ι. άρχ ον τά μου». Η Ροβίν α έν ιωθε τα μάτια του ν α αν οίγ ουν τρύπα σ την πλ άτη της. Ο Γουόρικ προσ πάθησ ε ν α χ αλ αρώσ ει.» Ο Γουόρικ ούτε που πρόσ εξε τα κρέατα. λ ες και ετοιμαζόταν ν α δεχ τεί κάποιο χ τύπημα Και το χ τύπημα ήρθε μόλ ις την είδε ν α του χ αμογ ελ άει. «Τι θα πάρετε. άρχ ον τά μου. Πώς θέλ ετε ν α είμαι.» ρώτησ ε εκείν η ευχ άρισ τα κι ακούμπησ ε μπροσ τά του την πιατέλ α. και με το ζόρι κρατήθηκε ν α μη βάλ ει τα γ έλ ια μέχ ρι ν α τη χ άσ ει από τα μάτια του. «Ξεχ άσ τηκα.κρεατοσ αν ίδα. Σκυθρωπή. Πείτε το εσ είς και…» «Σιωπή!» γ ρύλ ισ ε εκείν ος και την έδιωξε μ’ έν α ν εύμα. «Μπας κι έκαν α τα πράγ ματα πολ ύ εύκολ α γ ια σ έν α. Φοβισ μέν η ίσ ως. Αδιάφορη. βγ αίν ον τας βιασ τικά από την αίθουσ α. κοπελ ιά. μα σ τάθηκε αδύν ατον . Όσ ο πλ ησ ίαζε η Ροβίν α σ το τραπέζι τόσ ο τσ ίτων ε εκείν ος. «Τότε προς τι το χ αμόγ ελ ο.» Το χ αμόγ ελ ο έσ βησ ε ακαριαία.

Μ’ έν α της χ αμόγ ελ ο μόν ο είχ ε καταφέρει ν α τον κάν ει μπουρλ ότο και χ ωρίς ν α την τιμωρήσ ει από πάν ω. τόσ ο απίσ τευτο της φάν ηκε. ε. τη Σέλ ια. Η Ροβίν α έχ ασ ε τη μιλ ιά της.» «Μα εγ ώ δεν έκαν α τίποτα γ ια ν α – εν ν οώ ότι εγ ώ το μόν ο που του είπα ήταν πως μου αν έθεσ ε ν α . «Αλ ήθεια. Δ εν ξέρω πώς τα κατάφερες. αλ λ ά είχ ε πάρει την απόφασ ή της και δεν θ’ άρχ ιζε τώρα ν α γ κριν ιάζει γ ια τα μέσ α που θα χ ρησ ιμοποιούσ ε.αν τιδράσ ει. ώσ που εν τόπισ ε τη Μέρι Μπλ ουέ. αλ λ ά δεν ήταν πολ ύ έξυπν ο ν α δείχ ν ει τόσ ο ευχ αρισ τημέν η με τον εαυτό της σ ε μέρη όπου μπορούσ ε κάποιος ν α τη δει.» «Ότι ξαπόσ τειλ ε σ τ’ οχ υρό του Ντίργ ουν τ την Αυτού Υ ψ ηλ ότητα. την έδιωξε. «Τι ν α μάθω. Δ εν το ήθελ ε βέβαια. αλ λ ά σ ’ ευχ αρισ τώ». ν α τον αγ γ ίξει χ ωρίς δική του διαταγ ή. κοπελ ιά.» «Ναι. Αν αρωτήθηκε αν θα μπορούσ ε ν α κάν ει το επόμεν ο βήμα. Δ εν ήξερε σ ε τι αν αφερόταν η Μέρι.» Η Ροβίν α αν απήδησ ε ξαφν ιασ μέν η και κοίταξε τριγ ύρω. «Ώσ τε τα έμαθες. και τον αγ ύρισ το ν α ’χ ει! Αλ λ ά γ ιατί δείχ ν εις ξαφν ιασ μέν η.

Στο κάτω κάτω. Κι αυτό που έκαν ες δεν θα το τολ μούσ ε καν είς άλ λ ος. έπρεπε ν α τον είχ α προειδοποιήσ ει ότι εκμεταλ λ ευόταν τη θέσ η της. αλ λ ά οι άν τρες αν τιδρούν περίεργ α σ ’ αυτά τα θέματα. αφού αυτό που είχ ε κάν ει η Σέλ ια ήταν αν ήκουσ το και της άξιζε ν α τιμωρηθεί. απλ ώς κατάλ αβε ότι η Σέλ ια είχ ε ξεπεράσ ει τα όρια και η τιμωρία του ήταν ασ τραπιαία. ο άν θρωπος αυτός ζούσ ε γ ια ν α μοιράζει απλ όχ ερα τιμωρίες. «Αυτό δεν λ έμε τόσ η ώρα. Δ εν ήξερα ότι έλ εγ ε ψ έματα κι εκείν ος θύμωσ ε. Η Ροβίν α βιάσ τηκε ν α επισ τρέψ ει σ την αίθουσ α κουβαλ ών τας άλ λ η μια πιατέλ α με φαγ ητό. Σίγ ουρα ο Γουόρικ δεν το έκαν ε γ ια χ άρη της. Γιατί λ οιπόν ν α αποτελ εί εξαίρεσ η η αγ απημέν η του ερωμέν η. την έδιωξε. Η Ροβίν α σ κέφτηκε ν α μη βιασ τεί ν α χ αρεί. βάζον τας σ την άκρη προς το παρόν το σ χ έδιό της ν α μπερδέψ ει και ν α ξελ ογ ιάσ ει έξυπν α το βασ αν ισ τή της. όμως… Αλ ήθεια.» Η Μέρι χ αχ άν ισ ε. Πρόσ εξε όμως ότι η διάθεσ ή του είχ ε χ ειροτερεύσ ει. Εδώ που τα λ έμε. Υ πήρχ ε αυτός ο κίν δυν ος .κάν ω κάτι κατ’ εν τολ ή του. Τις περισ σ ότερες φορές την πλ ηρών ει ο αγ γ ελ ιαφόρος των κακών μαν τάτων ».

αλ λ ά το είχ ε κάν ει. κοπελ ιά. άρχ ον τά μου. Η Ροβίν α δίσ τασ ε ν α τον πλ ησ ιάσ ει τώρα που φαιν όταν τόσ ο αγ ριεμέν ος. Ο σ ερ Σέλ ν τον δίπλ α του γ έλ ασ ε πν ιχ τά. και θα δούμε αν θα με βάλ ει κάτι σ ε πειρασ μό». όπως κι άλ λ οι ιππότες που κάθον ταν κον τά και τον άκουσ αν . αλ λ ά δεν γ ιν όταν αλ λ ιώς.» Δ εν σ υν ειδητοποίησ ε το υπον οούμεν ο της αθώας ερώτησ ής της παρά μόν ο όταν είδε τη φωτιά που άν αψ ε σ τα μάτια του Γουόρικ. Είδε κατάπλ ηκτη το σ υν οφρύωμά του ν α γ ίν εται πλ ατύ χ αμόγ ελ ο. ήταν όμως έν α γ ν ήσ ιο αν τρικό χ αμόγ ελ ο που έδειχ ν ε ότι ο Γουόρικ διασ κέδαζε. Δ εν είχ ε σ κοπό ν α ακουσ τεί επίτηδες προκλ ητική. Η Ροβίν α αισ θάν θηκε τα μάγ ουλ ά της ν α . και όχ ι εκείν ο το σ κλ ηρό που σ ιχ αιν όταν . «Βλ έπετε κάτι που ν α σ ας βάζει σ ε πειρασ μό. Και το σ υν οφρυωμέν ο βλ έμμα του που την ακολ ουθούσ ε τώρα μέχ ρι ν α φτάσ ει σ το τραπέζι μαρτυρούσ ε ότι σ ίγ ουρα είχ ε θυμώσ ει με κάτι. «Για έλ α εδώ. Έγ ιν ε κόκκιν η σ αν παπαρούν α. ν α τον θυμώσ ει αν τί ν α τον μπερδέψ ει και ν α τον κάν ει ν α αν αρωτιέται.φυσ ικά. Καθήκον της ήταν ν α τον σ ερβίρει και όχ ι ν α αφήν ει απλ ώς το φαγ ητό μπροσ τά του.

τι πισ τεύεις ότι θα βάλ ει σ ε πειρασ μό τον ουραν ίσ κο μου. και το μόν ο που ήθελ ε ν α κάν ει ήταν ν α βρει μια τρύπα ν α κρυφτεί και ν α μη βγ ει από κει μέσ α γ ια την επόμεν η δεκαετία. «Λοιπόν . Τώρα όμως είχ ε τη θέσ η μιας ταπειν ής δούλ ας.» σ υν έχ ισ ε εκείν ος τα πειράγ ματα. Θα γ έμιζε . κοπελ ιά. αν ο Γουόρικ τής έδειχ ν ε έσ τω κι ελ άχ ισ το από το σ εβασ μό που άρμοζε σ τη θέσ η της. Όμως αυτή τη φορά δεν δίσ τασ ε. Ήταν η τέλ εια ευκαιρία ν α τον ξελ ογ ιάσ ει – αν κατάφερν ε ν α ξεχ άσ ει ότι είχ αν γ ίν ει το επίκεν τρο της προσ οχ ής. Αυτό όμως που δεν κατάφερε ν α ξεχ άσ ει ήταν πως σ την αίθουσ α παρευρίσ κον ταν κι άλ λ οι ευγ εν είς. δεν θα της φερόταν ποτέ έτσ ι μπροσ τά σ ε όλ ον αυτό τον κόσ μο. αν υπεράσ πισ της απέν αν τι σ τα λ άγ ν α υπον οούμεν α και τις λ άγ ν ες προσ βολ ές – τουλ άχ ισ τον όταν προέρχ ον ταν από το Λόρδο του Φούλ κχ ερσ τ. «Για διάλ εξε εσ ύ ν α δούμε». Φυσ ικά. μαζί και οι ν εαρές κόρες του Γουόρικ.καίν ε τώρα. Της έδιν ε προσ ωριν ή απαλ λ αγ ή. Έκαν ε το γ ύρο του τραπεζιού και πήγ ε ν α σ ταθεί δίπλ α σ την καρέκλ α του – αλ λ ά εκείν ος την τράβηξε και την κάθισ ε σ τα πόδια του. αν άξιας της προσ οχ ής των κυριών .

απλ ώς την κρεατοσ αν ίδα του κι αυτό ήταν . Αν κατάφερν ε ν α αν τέξει το άγ γ ιγ μά του λ ίγ α δευτερόλ επτα ακόμα. έσ κυψ ε μπροσ τά ν α φτάσ ει την κον τιν ότερη πιατέλ α – κι αισ θάν θηκε το χ έρι του Γουόρικ πρώτα σ το πόδι της και ύσ τερα ν α την πιέζει αν άμεσ α σ τους μηρούς της. Έγ ειρε μπροσ τά γ ια ν α προσ παθήσ ει πάλ ι ν α γ εμίσ ει την κρεατοσ αν ίδα του με φαγ ητά. που το κεφάλ ι της κουτούλ ησ ε σ το πιγ ούν ι του. «Δ εν βρίσ κεις τίποτα από αυτά τα εκλ εκτά εδέσ ματα που ν α με βάλ ει σ ε πειρασ μό λ οιπόν . και τότε η Ροβίν α έν ιωσ ε ν α την πλ ημμυρίζει έν α . Το άλ λ ο του χ έρι όμως χ ώθηκε κάτω από τα φουσ τάν ια της και ψ αχ ούλ εψ ε ώσ που άγ γ ιξε τον γ υμν ό μηρό της. αν το επιχ ειρούσ ε. Μόρφασ αν και οι δύο.» Η Ροβίν α βόγ κηξε από μέσ α της. Έγ ειρε πάλ ι πίσ ω τόσ ο γ ρήγ ορα. ίσ ως ν α τον κούραζε αυτό το παιχ ν ίδι και ν α θυμόταν ότι βρισ κόταν εδώ γ ια ν α φάει και όχ ι γ ια ν α διασ κεδάζει με το καιν ούριο παιχ ν ιδάκι του. Δ εν υπήρχ ε τρόπος ν α ν ικήσ ει σ το παιχ ν ίδι που εκείν ος είχ ε αρχ ίσ ει και ούτε πίσ τευε ότι θα την άφην ε έτσ ι απλ ά ν α σ ηκωθεί από τα πόδια του. αλ λ ά ύσ τερα εκείν ος γ έλ ασ ε πν ιχ τά. Θα μπορούσ ε ν α φύγ ει ύσ τερα. Χωρίς ν α χ άσ ει καιρό.

Και φοβήθηκε έν τρομη μήπως εκείν ος την έφερν ε σ την ίδια κατάσ τασ η που την είχ ε φέρει χ θες το βράδυ. μόν ο . Σαφέσ τατη υπεν θύμισ η. «Ίσ ως τώρα ν α μου πεις τι σ ’ έκαν ε ν α χ αμογ ελ άς προηγ ουμέν ως.καυτό κύμα που δεν είχ ε καμία σ χ έσ η με ν τροπή.» Τα μάτια της άν οιξαν διάπλ ατα. «Στ’ αλ ήθεια τρελ αίν ομαι ν α ακούω αυτή τη λ έξη από τα χ είλ η σ ου». Εκείν ος όμως δεν είχ ε πει την τελ ευταία λ έξη. Τώρα τη γ έμιζε ν τροπή αυτό που της έκαν ε. χ αμογ ελ ών τας πάλ ι. Ήθελ ε ν α την εκδικηθεί απλ ώς και μόν ο επειδή τον είχ ε αποσ υν τον ίσ ει. ξέχ ασ ε ακόμα ότι θ’ άκουγ αν κι άλ λ α αυτιά εκτός από τα δικά του την απάν τησ ή της. Όλ ο αυτό γ ιν όταν επειδή τον είχ ε μπερδέψ ει μ’ εκείν ο το αν αθεματισ μέν ο χ αμόγ ελ ο. της χ θεσ ιν οβραδιν ής ικεσ ίας της που ως τώρα τη γ έμιζε ν τροπή. εκεί επιτόπου μ’ εκατον τάδες μάτια ν α παρακολ ουθούν αχ όρταγ α. Στο διάολ ο η περηφάν ια! Έγ ειρε προς το μέρος του και ψ ιθύρισ ε σ το λ αιμό του: «Σε παρακαλ ώ». αποκρίθηκε εκείν ος. Και του απάν τησ ε. όλ ο ικαν οποίησ η. αλ λ ά όχ ι πια. έσ τω και καθυσ τερημέν η. ε. Της αν έβηκε το αίμα σ το κεφάλ ι και ξέχ ασ ε εν τελ ώς τις ν τροπές.

» γ ρύλ ισ ε σ ιγ αν ά. άρχ ον τά μου». «Μμμ.» . «Δ εν θα μ’ εν οχ λ ούσ ε καθόλ ου ν α σ ε δώσ ω σ τους άν τρες μου και ν α τους βλ έπω ν α σ ε παίρν ουν – από τη σ τιγ μή που δεν θα είχ α όρεξη ν α σ ε πάρω εγ ώ. Η Ροβίν α έγ ειρε πίσ ω γ ια ν α δει εκείν ος πως τάχ α σ κεφτόταν την απάν τησ ή του.που περίμεν ε πρώτα μέχ ρι ν α πιει εκείν ος μια γ ουλ ιά μπίρα. Κατόπιν η βλ οσ υρή ματιά του σ τράφηκε σ τη Ροβίν α και την ίδια σ τιγ μή εκείν η μετάν ιωσ ε που είχ ε επιλ έξει έν α δημόσ ιο μέρος. κτητικότητα ίσ ως ν α ήταν η καταλ λ ηλ ότερη λ έξη. ότι καν έν ας άλ λ ος δεν πρέπει ν α έχ ει αυτό το προν όμιο». «Εγ ώ σ ου εξασ φαλ ίζω ότι θα ικαν οποιείς αποκλ εισ τικά και μόν ο τα δικά μου γ ούσ τα κι εσ ύ αυτό το θεωρείς κτητικότητα. Ο Γουόρικ πν ίγ ηκε με την μπίρα κι έκραξε βραχ ν ά: «Ζήλ ια!». Καταλ αβαίν ω βέβαια ότι θεωρείτε πως μόν ο εσ είς έχ ετε δικαίωμα ν α με χ ρησ ιμοποιείτε και ν α με κακοποιείτε. Μήπως θέλ εις ν α σ ’ το αποδείξω. γ ια ν α τον εκδικηθεί έσ τω και λ ίγ ο. Ο Γουόρικ κοίταξε βλ οσ υρά τον Σέλ ν τον . «Απλ ώς σ κεφτόμουν τη ζήλ ια που δείξατε το μεσ ημέρι. επειδή προφαν ώς είχ ε ακούσ ει τα πάν τα. του οποίου οι ώμοι τραν τάζον ταν από τα γ έλ ια.

άρχ ον τά μου. «Πήγ αιν ε κάτω ν α φας και ύσ τερα έλ α σ την κάμαρά μου». γ ια ν α διαπισ τώσ ουμε αν όσ α είπες είν αι αλ ήθεια». με τα χ είλ η της ν α αγ γ ίζουν το λ οβό του: «Μόν ο σ το δικό σου κρεβάτι θέλ ω ν α ξαπλ ών ω. Μέσ α της βέβαια είχ ε γ ίν ει πυρ και μαν ία. μόν ο το δικό σου άγ γ ιγ μα ν α ξέρω». «Θέλ ετε ν α κάν ετε μπάν ιο. .Ήταν από τις απειλ ές που. Τον αισ θάν θηκε ν α αν αριγ εί προτού την αν ασ ηκώσ ει από τα πόδια του όπου την είχ ε καθισ μέν η. σ ε ικετεύω». θ’ αν αγ καζόταν ν α την πραγ ματοποιήσ ει αν εκείν η δεν φρόν τιζε αμέσ ως ν α διορθώσ ει την κατάσ τασ η. κοπελ ιά. «Μη. από τη σ τιγ μή που την ξεσ τόμισ ε.» «Θέλ ω ν α σ ε βρω σ το κρεβάτι μου. Όταν η Ροβίν α ίσ ιωσ ε το κορμί της είδε το αν αψ οκοκκίν ισ μά του· τα μάτια της έσ μιξαν με τα δικά του κι έν ιωσ ε ν α καίγ εται από τη φωτιά τους. αλ λ ά αυτό δεν την εμπόδισ ε ν α τυλ ίξει τα χ έρια της γ ύρω από το λ αιμό του και ν α σ φιχ τεί πάν ω του. ψ ιθύρισ ε σ τ’ αυτί του και κατόπιν πιο απαλ ά.

Ήταν απαράδεκτο που από την κουζίν α δεν υπήρχ ε άλ λ ος δρόμος γ ια ν α φτάσ ει σ την κάμαρα του Γουόρικ· έπρεπε ν α διασ χ ίσ ει όλ η την αίθουσ α. Δ εν ήταν δα και τίποτα τρομερό γ ια κάποιον ευγ εν ή ν α προσ βάλ λ ει έτσ ι μία από τις δούλ ες του μέσ α σ την ίδια του την αίθουσ α.Κεφάλ αιο 29 Και δέκα ζωές ν α ζούσ ε η Ροβίν α. Ήταν σ ίγ ουρη ότι οι ψ ίθυροι γ ια το φρικτό επεισ όδιο που έγ ιν ε σ την αίθουσ α θα την ακολ ουθούσ αν μέχ ρι ν α πεθάν ει. πάλ ι δεν θα έφταν αν γ ια ν α ξεχ ασ τεί τέτοια ν τροπή. Αλ λ ά γ ιατί ν α του καεί καρφάκι του λ όρδου της Εκδίκησ ης. Δ εν άν τεχ ε σ τη σ κέψ η ότι θα ’πρεπε ν α περάσ ει πάλ ι από το μέρος όπου πριν από λ ίγ ο είχ ε ν τροπιασ τεί φρικτά. Στην πραγ ματικότητα. ποιος θα του πήγ αιν ε κόν τρα. Στο κάτω κάτω. δεν άκουσ ε τον παραμικρό ψ ίθυρο. σ ε όποιο μέρος κι αν πήγ αιν ε – αν δηλ αδή έφευγ ε ποτέ από το Φούλ κχ ερσ τ. σ ε όποια κομητεία ή χ ώρα. οι . Όταν όμως επέσ τρεψ ε εκεί. αφού πρώτα φρόν τισ ε ν α καθυσ τερήσ ει όσ ο γ ιν όταν με το γ εύμα της. Καν έν ας δεν τολ μούσ ε ν α ψ ιθυρίσ ει το παραμικρό γ ια εκείν ον .

Τότε είδε το ν εαρό κορίτσ ι. Αλ λ ά ούτε από κει την κοιτούσ ε καν έν ας. «Έμμα. όχ ι αυτή. Παρατήρησ ε αφηρημέν α ότι το κορίτσ ι καθόταν ολ ομόν αχ ο. απορροφημέν ος καθώς ήταν σ την κουβέν τα με το φίλ ο του. Υ πήρχ ε όμως έν ας εύκολ ος τρόπος ν α μάθει αν είχ ε σ υμβεί κάτι ασ υν ήθισ το όσ ο εκείν η βρισ κόταν σ το κάτω πάτωμα. αν αρωτήθηκε σ ασ τισ μέν η. τον Σέλ ν τον . μπορώ ν α καταχ ρασ τώ την καλ οσ ύν η . Την κοιτούσ ε. αλ λ ά αφηρημέν α. που είχ ε έρθει ν α τη φων άξει μόλ ις ήρθε ο σ ερ Σέλ ν τον και κον τοσ τάθηκε σ το τραπέζι της. ακόμα και τις τεμπέλ ες υφάν τρες. με μον αδική εξαίρεσ η εκείν ον . την Έμμα. Ή μήπως καν έν ας άλ λ ος δεν είχ ε προσ έξει ότι καθόταν σ τα πόδια του Γουόρικ εκτός από όσ ους κάθον ταν σ το τραπέζι του. κάτι που έκαν ε τις γ υν αίκες. Άδικα έν ιωθε τόσ ο ταπειν ωμέν η λ οιπόν .άν τρες δεν κοιτούσ αν καν προς το μέρος της και όσ ες γ υν αίκες την είδαν τυχ αία απέσ τρεψ αν βιασ τικά τη ματιά τους. Η Ροβίν α είχ ε μπερδευτεί τελ είως κι αυτό δεν της άρεσ ε καθόλ ου. οι οποίες το απόγ ευμα δεν καταδέχ τηκαν ν α ακολ ουθήσ ουν τις οδηγ ίες της. ν α μοιάζουν σ χ εδόν τρομαγ μέν ες όταν την είδαν . Εκείν ος υποτίθεται πως έπρεπε ν α μπερδευτεί.

«Δ εν μπορείτε ν α κρύψ ετε αυτό που είσ τε κι ας φοράτε ρούχ α δούλ ας. κυρία. φων άζουν από μακριά την ευγ εν ική αν ατροφή σ ας. αν οι άλ λ οι γ ν ώριζαν πως δεν ήταν . Τον τρομερό δράκο. «Γιατί με αποκάλ εσ ες “κυρία”. .» «Τίποτα δεν σ υν έβη μετά το έξοχ ο ψ υχ αγ ωγ ικό θέαμα που μας προσ φέρατε». «Κατάλ αβα». απάν τησ ε ψ υχ ρά η Ροβίν α και σ τράφηκε ν α φύγ ει απογ οητευμέν η. Συν ειδητοποιούσ ε τώρα πως θα ήταν πολ ύ χ ειρότερο ν α της φέρεται ο Γουόρικ σ αν δούλ α. αλ λ ά τη Ροβίν α εκείν η τη σ τιγ μή την εν διέφερε περισ σ ότερο το πώς την είχ ε προσ φων ήσ ει το κορίτσ ι. που δεν το είδα όταν κατέβηκα κάτω. Τι ταιριασ τός χ αρακτηρισ μός. όπως και ο τρόπος ομιλ ίας σ ας». Απλ ώς είν αι περίεργ ο ν α βλ έπω τον τρομερό δράκο ν α σ υμπεριφέρεται σ αν φυσ ιολ ογ ικός άν θρωπος».σ ου και ν α ρωτήσ ω τι σ υν έβη εδώ. μια και το κορίτσ ι έδειχ ν ε ν ωρίτερα ν α είν αι φιλ ικό. Οι τρόποι σ ας.» Η Έμμα αν ασ ήκωσ ε τους ώμους. Η Έμμα όμως την έπιασ ε από το χ έρι κι έσ πευσ ε ν α τη διαβεβαιώσ ει: «Δ εν ήταν πρόθεσ ή μου ν α σ ας προσ βάλ ω. κυρία.

Αλ λ ά ακόμα και η Σέλ ια φρόν τιζε ν α κρύβεται όταν τον έπιαν αν τα μπουρίν ια του και όλ οι εδώ έβλ επαν πόσ ο θυμωμέν ος ήταν σ υν εχ ώς – και ύσ τερα εσ είς τον . πολ ύ καλ ύτερα. «Μα εγ ώ απλ ώς μιμούμαι – αν και καλ ύτερα από τη Σέλ ια. αλ λ ά εκείν ες ν αι. Η ζωή μου βρίσ κεται σ τα χ έρια του». ν ιώθουν δέος που δεν φοβάσ τε το δράκο ακόμα κι όταν έχ ει πραγ ματικά τις μαύρες του». Η Ροβίν α δεν μπόρεσ ε ν α μη γ ελ άσ ει. το χ αμόγ ελ ο της Έμμα πλ άτυν ε κι άλ λ ο.«Και ο δικός σ ου τρόπος ομιλ ίας το ίδιο φαν ερών ει».» Όταν κατέν ευσ ε η Ροβίν α. «Έμαθαν τι έπαθε η Σέλ ια και πισ τεύουν πως ήταν δική σ ας προσ ταγ ή». τόν ισ ε η Ροβίν α. δεν σ κοτών ει γ υν αίκες.» «Όταν σ ας κοιτούν . τότε γ ιατί όλ ες οι γ υν αίκες μοιάζουν σ αν τρομαγ μέν ες. αν ακουφισ μέν η που η Έμμα έκαν ε μόν ο υποθέσ εις. αφού δεν σ υν έβη τίποτα. «Μα εγ ώ ποτέ…» «Εγ ώ δεν το πισ τεύω. «Α. «Ασ φαλ ώς και τον φοβάμαι. «Μπα. Η Έμμα χ αμογ έλ ασ ε πλ ατιά. Επιπλ έον . ν αι. Πες μου όμως. πισ τεύω».

Για κάποιον αν εξήγ ητο λ όγ ο. ν ιώθον τας ότι ίσ ως θα μπορούσ ε ν α βρει μια φίλ η σ το πρόσ ωπο της Έμμα. όπως την είχ ε διατάξει ο Γουόρικ. Δ εν την έν οιαζε διόλ ου που έλ ειπε η χ αρά από τη ζωή εκείν ου. εκείν η ήταν που σ κόπιμα του είχ ε αν άψ ει φωτιές γ ια ν α τον ξελ ογ ιάσ ει ή μάλ λ ον μόν ος του το είχ ε κάν ει με τ’ άσ εμν α πειράγ ματά του ν ωρίτερα σ το τραπέζι. έφυγ ε από το τραπέζι του κοριτσ ιού. μα φρόν τισ ε αμέσ ως ν α σ υν έλ θει. η Ροβίν α έν ιωσ ε θλ ίψ η που το άκουσ ε. Και τώρα που είχ ε σ βήσ ει ο απόηχ ος της πρωιν ής ν τροπής της. Με . Σπάν ιο πράγ ματι ν α τον ακούει καν είς ν α γ ελ ά». Εν τάξει. Επομέν ως δεν χ ρειαζόταν καν ν α το πηγ αίν ει σ ιγ ά σ ιγ ά πλ έον .κάν ατε ν α γ ελ άσ ει. Το μόν ο πράγ μα που θα μπορούσ ε ν α χ αλ άσ ει το σ χ έδιό της ήταν αν ν όμισ ε εκείν ος πως το κάν ει από φόβο και όχ ι επειδή τον θέλ ει πραγ ματικά. Κι από τη δική της έλ ειπε τα τελ ευταία χ ρόν ια. αφού. έπρεπε ν α δώσ ει το παρών σ την κάμαρά του – ή μάλ λ ον σ το κρεβάτι του. Παρότι θα προτιμούσ ε ν α μείν ει και ν α σ υν εχ ίσ ει την κουβέν τα. είχ ε ν α αν τιμετωπίσ ει τη σ υγ κεκριμέν η διαταγ ή καθώς και τη ν ευρικότητα που ήδη της προκαλ ούσ ε.

Χώρια που η ν ευρικότητά της άγ γ ιζε επικίν δυν α τα όρια του φόβου. Θα πρέπει ν α την είχ ε ακολ ουθήσ ει με το που εκείν η προσ πέρασ ε το τραπέζι του. Από την άλ λ η μεριά όμως… εκείν ος είχ ε ερεθισ τεί και μόν ο που του ψ ιθύρισ ε μερικά παθιασ μέν α λ όγ ια και η διάθεσ ή του είχ ε αλ λ άξει άρδην – όχ ι βέβαια ο τρόπος που της φερόταν . Στράφηκε πίσ ω αιφν ιδιασ μέν η. Θα έπρεπε απλ ώς ν α περιμέν ει ν α δει τι άλ λ ες αλ λ αγ ές θα έφερν αν οι πιο τολ μηρές πράξεις της. όταν εκείν ος έκλ εισ ε την πόρτα πίσ ω της. μολ ον ότι δεν είχ ε καμία πρόθεσ η ν α τον περιμέν ει ξαπλ ωμέν η εκεί. πράγ μα που γ ια εκείν η ήταν έν α και το αυτό. Η Μίλ ν τρεν τ ήταν βέβαιη ότι θα είχ αν το επιθυμητό αποτέλ εσ μα. αλ λ ά η διάθεσ ή του σ ίγ ουρα. παρόλ ο που έδειχ ν ε πολ ύ απορροφημέν ος σ τη σ υζήτησ ή του. Κι αν όλ α αυτά τα έκαν ε γ ια το τίποτα. όμως η Ροβίν α όχ ι και τόσ ο. Αν οι προσ πάθειές της δεν άλ λ αζαν σ ε τίποτα τον τρόπο που την αν τιμετώπιζε εκείν ος.καν έν αν τρόπο δεν έπρεπε ν α φαν εί φοβισ μέν η σ τα μάτια του. Τότε . Άλ λ ο όμως ν α σ χ εδιάζει ν α τον ξελ ογ ιάσ ει κι άλ λ ο ν α το κάν ει πράξη. Μπήκε σ τα εσ ώτερα διαμερίσ ματα και ίσ α που πρόλ αβε ν α ρίξει μια ματιά σ το κρεβάτι.

και με το βλ έμμα του καρφωμέν ο πάν ω της άρχ ισ ε ν α ξεκουμπών ει το μαν δύα του. Την ίδια σ τιγ μή όμως έν ιωσ ε εκν ευρισ μέν η ν α παίρν ουν φωτιά και οι δικές της αισ θήσ εις. Δ εν ήταν βλ οσ υρός τούτη τη φορά και η φαν ερή πλ έον ομορφιά του τάραξε τις αισ θήσ εις της. Το χ ρώμα τόν ιζε τα σ κουρόχ ρυσ α μαλ λ ιά του. Της φάν ηκε ταιριασ τό ν α την πιάσ ουν οι ν τροπές έπειτα απ’ όσ α του είχ ε πει σ την αίθουσ α και χ αμήλ ωσ ε τα . με χ ρυσ οποίκιλ τη μπορν τούρα σ το κάτω μέρος και σ το λ αιμό. Ο Γουόρικ σ τεκόταν μπροσ τά σ την πόρτα. Και δεν θα περίμεν ε ούτε δευτερόλ επτο παραπάν ω. Η Ροβίν α δυσ κολ ευόταν ν α τον κοιτάει όταν ήταν έτσ ι φυσ ιολ ογ ικός και όχ ι το σ κλ ηρό τέρας που ήξερε καλ ά ότι μπορούσ ε ν α γ ίν ει. Κι αυτό το θέαμα της χ άρισ ε μια μεθυσ τική δύν αμη εξουσ ίας. Από κάτω φορούσ ε έν α χ ιτών α σ ε βαθύ καφέ χ ρώμα. κι έφταν αν τώρα ως τους φαρδιούς ώμους του. Την ήθελ ε εδώ και τώρα. Θα διευκόλ υν ε πάρα πολ ύ όσ α θα του έκαν ε και θα του έλ εγ ε. την ήθελ ε σ αν τρελ ός.όμως είδε τη φωτιά που έκαιγ ε σ τα μάτια του και κατάλ αβε. που είχ αν μακρύν ει από τότε που εκείν η τον κρατούσ ε αιχ μάλ ωτο σ το Κέρκμπορο.

«Ώσ τε θέλ εις ν α ξαπλ ώσ εις σ το κρεβάτι μου.μάτια. Ροβίν α». εκείν η δεν ήθελ ε εξαρχ ής ν α τον ξελ ογ ιάσ ει. «Αλ λ ά .» «Ναι». «Επειδή το δικό μου είν αι πιο μαλ ακό από το δικό σ ου». καταφεύγ ον τας σ ’ αυτή τη σ ωτήρια λ ύσ η. «Αυτό είν αι αλ ήθεια». Δ εν θα σ ερν όταν και σ τα πατώματα τώρα γ ια χ άρη του. Εκείν α τα εκφρασ τικά μάτια τής έκαν αν πράγ ματα που δεν μπορούσ ε ν α ελ έγ ξει. Τον πλ ησ ίασ ε χ ωρίς ν α δισ τάσ ει. «Γιατί. Η Ροβίν α δεν περίμεν ε ότι θα περν ούσ ε από αν άκρισ η. Γιατί το έκαν ε αυτό. αποκρίθηκε ψ υχ ρά. Ούτως ή άλ λ ως. Τα μάτια της υψ ώθηκαν απότομα και σ υγ κρούσ τηκαν άγ ρια με τα δικά του. Τον μπάσ ταρδο! Την αμφισ βητούσ ε και θα την έκαν ε ν α φτύσ ει αίμα μέχ ρι ν α τον πείσ ει. «Γιατί θέλ ει μια γ υν αίκα ν α ξαπλ ώσ ει σ το κρεβάτι εν ός άν τρα. και τώρα που βρισ κόταν τόσ ο κον τά του δυσ κολ ευόταν ν α σ κεφτεί. «Έλ α δω.» Για όν ομα του Θεού! Δ εν μπορούσ ε ν α την πισ τέψ ει έτσ ι απλ ά. αλ λ ά δεν επρόκειτο ν α τον κοιτάξει κατάματα ξαν ά.» αν τιγ ύρισ ε αποτυχ ημέν α.

αρπάχ τηκε από πάν ω του γ ιατί ήταν αν ήμπορη ν α κάν ει οτιδήποτε άλ λ ο. Κι εκείν η αρπάχ τηκε από πάν ω του γ ιατί έν ιωσ ε τα πόδια της ν α μην την κρατούν πια. Επειδή είχ ε πάρει πάλ ι το πιο σ κλ ηρό του ύφος. Χρισ τέ μου. Κι όταν την άφησ ε. Κάθισ ε σ το κρεβάτι και περν ούσ ε τόσ ο βίαια τα χ έρια του μέσ α σ τα μαλ λ ιά του που η Ροβίν α μόρφασ ε από σ υμπόν ια γ ια το κραν ίο του. βόγ κηξε απελ πισ μέν α από μέσ α της. Είχ ε απομακρυν θεί. «Εξακολ ουθείς ν α ισ χ υρίζεσ αι ότι με θέλ εις. Ίσ ως είν αι καλ ύτερα ν α πάω σ το δικό μου τελ ικά». . αυτό που η Ροβίν α έτρεμε σ αν το αν τίκριζε.σ το κρεβάτι σ ου δεν καταφέρν ω ν α κοιμηθώ και πολ ύ. η Ροβίν α κόν τεψ ε ν α σ ωριασ τεί σ το πάτωμα. όμως εκείν ος την έπιασ ε από το μπράτσ ο και την τράβηξε βίαια πάν ω σ το σ τήθος του. Κι εκείν ος σ υν έχ ιζε αν ελ έητος την επίθεσ η. Και τότε το σ τόμα του της έδειξε όλ α όσ α τον είχ ε κάν ει ν α ν ιώσ ει· καυτό. Όταν όμως σ ήκωσ ε πάλ ι τα μάτια του και την κοίταξε. αχ όρταγ ο πάθος. αποφασ ισ μέν ος ν α την κάν ει ν α ν ιώσ ει όπως έν ιωθε εκείν ος. τα κατάφερε. Στράφηκε ν α φύγ ει θυμωμέν η. και. Εκείν ος δεν το πρόσ εξε. το κορμί του ήταν σ φιγ μέν ο από την ταραχ ή που έν ιωθε.

κοπελ ιά. θα έβγ αιν ε χ αμέν η – ή κερδισ μέν η. Ο Γουόρικ περίμεν ε καρτερικά. Ό. Θα το πήγ αιν ε ως το τέλ ος. Προχ ώρησ ε αργ ά προς το μέρος του. Η Ροβίν α ατσ αλ ώθηκε αποφασ ισ μέν η. με τη γ εύσ η του ακόμα σ τα χ είλ η της. μάλ λ ον θα προσ παθούσ ε ν α τη βγ άλ ει ψ εύτρα κι αυτή τη σ τιγ μή.» Αν του έλ εγ ε «ν αι». δεν ήταν σ ίγ ουρη αν το «όχ ι» θα ήταν η αλ ήθεια. Τα κορδόν ια από το μεσ οφόρι της τα έλ υσ ε με πιο . το είδε σ τα μάτια του. Και ύσ τερα η φων ή του βγ ήκε βραχ ν ή. Σαν ν α μην μπορούσ ε ν α αρθρώσ ει λ έξη. Εκείν η το περίμεν ε. Ακόμα κι αν κέρδιζε εκείν η όμως. Αν όμως του έλ εγ ε «όχ ι». «Σε θέλ ω ακόμα. «Απαιτώ αποδείξεις. το έβγ αλ ε. γ ιατί το σ χ έδιό της ήταν δίκοπο σ παθί. Δ είξ’ το μου». Είχ ε καταλ άβει πια ότι θα έκαν ε και τη δική της καρδιά ν α ματώσ ει λ ίγ ο. Και μόλ ις έφτασ ε κον τά του. άρχ ον τά μου». λ ύν ον τας τα κορδόν ια του φορέματός της. τραχ ιά. όποιο κι αν ήταν το κόσ τος. Εκείν ος δεν είπε τίποτα γ ια μια σ τιγ μή.τι κι αν έλ εγ ε. η περηφάν ια της θα πήγ αιν ε περίπατο. θα την έκαν ε ν α το πλ ηρώσ ει. το ήξερε. δίν ον τάς της άφθον ο χ ρόν ο ν α επιλ έξει το μον οπάτι της δειλ ίας.

Γιν όταν αδικαιολ όγ ητα αδιάν τροπη. μην ξέρον τας πια αν εν εργ ούσ ε βάσ ει σ χ εδίου . η ράχ η της έγ ειρε άτσ αλ α προς τα πίσ ω. Δ εν έσ κυψ ε ν α βγ άλ ει το παπούτσ ι της. τις ψ ηλ ές κάλ τσ ες και τα παπούτσ ια της. καθώς εκείν ος πίεσ ε το πρόσ ωπό του σ τις απαλ ές καμπύλ ες του σ τήθους της. Η Ροβίν α τύλ ιξε τα μπράτσ α της γ ύρω από το κεφάλ ι του. μέν ον τας μόν ο με την καμιζόλ α. απλ ώς την κράτησ ε έτσ ι γ ια ώρα. Η Ροβίν α έπεσ ε με δύν αμη πάν ω του. τα γ όν ατά της γ λ ίσ τρησ αν δεξιά κι αρισ τερά από τους μηρούς του. παρά σ ήκωσ ε το πόδι της και το έβαλ ε πάν ω σ το κρεβάτι δίπλ α σ το μηρό του.αργ ό ρυθμό. επίτηδες. τυλ ίχ τηκε γ ύρω από τους γ λ ουτούς της και την τράβηξε μπροσ τά. Ήταν έν α αγ κάλ ιασ μα που άν αψ ε φωτιά σ το κορμί της.τι ακριβώς έν ιωθε εκείν ος. Άφησ ε το μεσ οφόρι ν α πέσ ει σ το πάτωμα. Ταυτόχ ρον α όμως άγ γ ιξε και μια τρυφερή χ ορδή μέσ α της. Το χ έρι του τιν άχ τηκε. Τη μάγ ευε που την κοιτούσ ε ν α γ δύν εται. χ αρίζον τάς της μια τόλ μη που διαφορετικά δεν θα είχ ε ποτέ το θάρρος ν α δείξει. και την κυρίευσ ε πάλ ι το αίσ θημα της εξουσ ίας. επειδή εκείν ος δεν έκαν ε τίποτ’ άλ λ ο. γ ιατί έβλ επε ό. κι αυτό ήταν η κατασ τροφή του Γουόρικ.

Ύ σ τερα τα χ είλ η του πίεσ αν τα δικά της ν α αν οίξουν . τώρα άρπαξαν χ ον τρές τούφες τους. δηλ αδή ν α τον αγ καλ ιάσ ει κι εκείν η έτσ ι. . Τότε ο Γουόρικ έγ ειρε πίσ ω το κεφάλ ι του και της είπε: «Φίλ ησ έ με». παίρν ον τάς τη μαζί του.τι έν ιωθε.ή έκαν ε απλ ώς ό. ύσ τερα όμως τα πάν τα σ βήσ τηκαν από το πάθος που η μικρή αυτή αν τίδρασ ή της ξεσ ήκωσ ε μέσ α του. Ο Γουόρικ έπεσ ε αν άσ κελ α πίσ ω σ το κρεβάτι. και τότε οι σ φυγ μοί της εκτοξεύθηκαν σ τα ύψ η. η καρδιά της βρον τοχ τύπησ ε σ το σ τήθος της. Εκείν η το έκαν ε. τα σ ωθικά της σ κίρτησ αν . αγ καλ ιάζον τας με τις παλ άμες της τα μάγ ουλ ά του. και ήταν έν α φιλ ί δίχ ως πάθος. με τη γ λ ώσ σ α του ν α γ λ είφει τη μέσ α μεριά τους προτού χ ωθεί βαθιά σ το σ τόμα της. Γρήγ ορα όμως γ ύρισ ε μπρούμυτα. πιέζον τας τον σ κλ ηρό αν δρισ μό του αν άμεσ α σ τα πόδια της. το σ τόμα του τώρα καταβρόχ θιζε το δικό της. που ήδη είχ αν σ καρφαλ ώσ ει σ τα μαλ λ ιά του. γ λ υκά αθώο – τα τρία δευτερόλ επτα που μεσ ολ άβησ αν προτού αν ταποκριθεί εκείν ος. Τα δάχ τυλ ά της. Για πρώτη φορά η Ροβίν α όρμησ ε διερευν ητικά με τη δική της γ λ ώσ σ α σ τη δική του κι έν ιωσ ε την έξαψ η της επίθεσ ης.

Την ήθελ ε σ αν τρελ ός. Κι έβγ αλ ε μια κραυγ ή διαμαρτυρίας όταν τον είδε ν α σ ταματάει και ν α αν ασ ηκών εται πάλ ι. Τα μάτια του την έκαψ αν . και ύσ τερα τα χ έρια του. γ ιατί οι ξεσ ηκωμέν ες αισ θήσ εις της την έκαν αν ν α χ άν ει κάθε έλ εγ χ ο. κι αμέσ ως μετά προσ πάθησ ε ν α ρουφήξει ολ όκλ ηρο το αφράτο βουν αλ άκι μέσ α σ το σ τόμα του. Η Ροβίν α έβγ αλ ε μια άν αρθρη κραυγ ή κι έν ιωσ ε ν α της κόβεται η αν άσ α. αφήν ον τάς τη γ υμν ή τώρα μπροσ τά του. καθώς έσ κυψ ε ν α γ λ είψ ει το τρυφερό μπουμπούκι σ την κορφή.Είχ ε αν άγ κη ν α αρπαχ τεί από κάπου. απαιτών τας ασ υν αίσ θητα από εκείν ον ν α προχ ωρήσ ει κι άλ λ ο. Βόγ κηξε όταν ο Γουόρικ την άφησ ε. ότι τα δάχ τυλ ά της έσ φιγ γ αν το κεφάλ ι του σ αν μέγ γ εν η. κάν ον τάς τη ν α βγ άζει άν αρθρες κραυγ ές καθώς αν ηφόρισ αν αργ ά σ την κοιλ ιά της γ ια ν α φυλ ακίσ ουν τα σ τήθη της. δεν κατάλ αβε καν ότι το κορμί της κυρτώθηκε προς το μέρος του. αλ λ ά εκείν ος το έκαν ε μόν ο γ ια ν α καθίσ ει καβαλ ικευτά πάν ω σ τους μηρούς της και ν α της βγ άλ ει με μια κίν ησ η την καμιζόλ α. Το έν α το κράτησ ε αιχ μάλ ωτο γ ια τα χ είλ η του. Όμως ο Γουόρικ δεν χ αμογ έλ ασ ε θριαμβευτικά σ το άκουσ μά της. ο πόθος του .

όσ ο πιο χ αμηλ ά έφταν ε. Ο Γουόρικ πήρε μια ρουφηχ τή εισ πν οή προτού μουγ κρίσ ει: «Όχ ι». Ο πλ ούσ ιος χ ιτών ας σ κίσ τηκε γ ια ν α βγ ει. Δ εν την έν οιαζε τίποτ’ άλ λ ο παρά μόν ο το πυρωμέν ο δόρυ που θα έμπαιν ε μέσ α της. αλ λ ά τα δάχ τυλ ά της έτρεμαν τόσ ο. ώσ τε το μόν ο που κατάφερε ήταν ν α μπλ έξει τα κορδόν ια της περισ κελ ίδας του. βελ ούδιν ο ατσ άλ ι κι εκείν ης της φάν ηκε το πιο φυσ ικό πράγ μα σ τον κόσ μο ν α τυλ ίξει γ ύρω του το χ έρι της. καυτό. Η Ροβίν α αν ακάθισ ε γ ια ν α τον βοηθήσ ει. που δεν άφην ε χ ώρο γ ια μικροπρεπείς εκδικητικές αν τιδράσ εις. αλ λ ά τότε το σ τόμα του χ αμήλ ωσ ε γ ια ν α πν ίξει την κραυγ ή της και το κορμί του γ ια ν α αν οίξει τους μηρούς της. Και τότε ο αν δρισ μός του βρέθηκε αν άμεσ ά τους. Το άλ λ ο της χ έρι πήγ ε αν υπόμον α χ αμηλ ά σ τη μέσ η του.ήταν τόσ ο μεγ άλ ος εκείν η τη σ τιγ μή. γ ια ν α τον . Η Ροβίν α κλ αψ ούρισ ε που δεν την άφησ ε ν α σ υν εχ ίσ ει. Τα μάτια του δεν την άφην αν σ τιγ μή εν ώ προσ παθούσ ε ν α βγ άλ ει βιασ τικά τα ρούχ α του. Σκίσ τηκαν κι αυτά όταν αν έλ αβε εκείν ος ν α τα ξεμπλ έξει. Πήρε το χ έρι της και το κράτησ ε φυλ ακισ μέν ο πάν ω σ το κρεβάτι. Η αν άσ α του έβγ αιν ε βαριά.

κοπελ ιά. τώρα!» ικέτευσ ε.». άγ ρια. Γουόρικ.σ πρώξει μπροσ τά. Τη σ φυροκόπησ ε γ ρήγ ορα. θα σ ε πάρω ποτέ ήρεμα και χ αλ αρά. τόσ ο έν τον α που σ χ εδόν λ ιποθύμησ ε. ή θα με σ πρώχ ν εις πάν τοτε σ ’ αυτή την τρέλ α. Όμως εκείν ος αν τισ τεκόταν και την επόμεν η σ τιγ μή βρέθηκε κι αυτό το χ έρι φυλ ακισ μέν ο. Κολ υμπούσ ε ακόμα σ ε μια θάλ ασ σ α αποχ αυν ωτικής έκσ τασ ης όταν λ ίγ ο αργ ότερα τον άκουσ ε ν α λ έει: «Αν αρωτιέμαι. τελ είωσ ε πριν από εκείν ον . Η Ροβίν α απλ ώς χ αμογ έλ ασ ε. καθώς ο Γουόρικ πάσ χ ιζε ν α πάρει τον έλ εγ χ ο – μόν ο που η Ροβίν α δεν άν τεχ ε ν α περιμέν ει άλ λ ο. Μπήκε μέσ α της. . Η Ροβίν α ούρλ ιαξε σ την κορύφωσ η της ηδον ής της. «Τώρα… Σε παρακαλ ώ. Κι εκείν η έλ ιωσ ε. σ υν έχ ισ ε ν α τελ ειών ει και μετά από εκείν ον . αυτή τη φορά χ ωρίς ν α υπακούει σ τη δική του προσ ταγ ή και με απόλ υτη προθυμία.

άρχ ον τά μου. αφού έν α από τα καθήκον τά σ ου τώρα. Γιατί. «Έπρεπε. «Τώρα μάλ ισ τα.» «Αχ ά». ώσ που . επειδή το πρωί έδειχ ν ε πολ ύ σ οβαρός κι αυτό δεν προμήν υε τίποτα καλ ό.» Μια ρόδιν η απόχ ρωσ η απλ ώθηκε σ τα μάγ ουλ ά της μ’ εκπλ ηκτική ταχ ύτητα. αλ λ ά δεν κοιμόταν . έπειτα από δική σ ου επιθυμία.Κεφάλ αιο 30 Ο Γουόρικ βρισ κόταν ακόμα εκεί όταν ξύπν ησ ε το επόμεν ο πρωί η Ροβίν α. είν αι ακριβώς εκεί που βρίσ κεσ αι. έχ ουμε το κίν ητρο γ ιατί ήθελ ες ν α έρθεις σ το κρεβάτι μου».» Ο Γουόρικ πήρε βλ οσ υρό ύφος. «Έπρεπε ν α με ξυπν ήσ εις. «Ακόμα. Είχ ε την αίσ θησ η πως την παρακολ ουθούσ ε γ ι’ αρκετή ώρα εν αγ ν οία της. «Αυτό σ ημαίν ει ότι σ το εξής θ’ αγ ν οώ τα υπόλ οιπα καθήκον τά μου. σ αν ν α κατάλ αβε ξαφν ικά. και ν α με σ τείλ εις σ τα καθήκον τά μου». ξαπλ ωμέν ος δίπλ α της σ το μεγ άλ ο κρεβάτι του. «Δ εν ήταν αυτό –οι δουλ ειές που προς το παρόν γ εμίζουν τη μέρα μου δεν με παρακουράζουν – ακόμα». έκαν ε εκείν ος. γ εγ ον ός που την τάραξε.

Ωσ τόσ ο. Δ ιόλ ου περίεργ ο όμως. «Τόσ ο πολ ύ. από τη σ τιγ μή που σ ’ αυτήν ακριβώς τη σ κλ ηρότητα προσ παθούσ ε ν α βάλ ει έν α τέλ ος.» «Το μωρό το θέλ ω. δεν μπορούσ ε ν α σ κεφτεί άλ λ ον τρόπο ν α τον πείσ ει. Δ εν το αρν ούμαι».» Πώς μπόρεσ ε ν α ξεχ άσ ει τη σ κλ ηρότητά του ή το πόσ ο πολ ύ την απεχ θαν όταν . Γι’ άλ λ η μια φορά αποδεικν ύεσ αι απίσ τευτα αν όητη και μου θυμίζεις το παιδί που μου έκλ εψ ες. η φων ή του παρέμειν ε ήρεμη. απατηλ ά ήρεμη. Και είτε ήταν ψ έμα είτε όχ ι. έτσ ι δεν είν αι. «Κατάλ αβα.το βλ έμμα του έπεσ ε σ την κοιλ ιά της και τότε τ’ ασ ημέν ια μάτια του έγ ιν αν δύο κομμάτια πάγ ου. το οποίο μπορούμε ν α αποδώσ ουμε σ το ξαφν ικό πάθος που σ ’ έπιασ ε γ ια μέν α. Προφαν ώς. ώσ τε ν α αν οίγ εις τα πόδια σ ου γ ια μέν α όποτε σ ’ το λ έω. Ή μήπως θα μου πεις τώρα ότι δεν πέρασ ε καν από το μυαλ ό σ ου ν α διαπραγ ματευτείς μαζί μου γ ια το μωρό. . αυτό που είχ αν μοιρασ τεί το περασ μέν ο βράδυ δεν τον είχ ε αλ λ άξει σ το ελ άχ ισ το και μόλ ις το σ υν ειδητοποίησ ε η Ροβίν α έν ιωσ ε σ υν τριβή – αλ λ ά ξεχ ν ούσ ε πως εκείν ος πίσ τευε ότι δεν τον ήθελ ε αλ ηθιν ά και γ ι’ αυτό τη χ λ εύαζε τώρα. αφού κι αυτό είν αι έν α κίν ητρο.

Έμειν ε έκπλ ηκτη που τελ ικά είχ ε κατορθώσ ει ν α βρει τα σ ωσ τά λ όγ ια ν α πει κι έτσ ι άλ λ αξε γ ρήγ ορα το ύφος της. καλ ού κακού. όταν μ’ αγ γ ίζεις είσ αι μον αχ ά τρυφερός και τίποτ’ άλ λ ο». και σ ίγ ουρα όχ ι σ ’ εσ έν α. αγ ριοκοιτών τας τον : «Όλ ες οι απαιτήσ εις σ ου είν αι σ κλ ηρές. Η έκφρασ ή του σ κοτείν ιασ ε απότομα. «Απαιτώ ν α μάθω το λ όγ ο. λ οιπόν . έλ α ν α με κάψ εις με τη φωτιά σ ου». κι απαιτώ ν α τον μάθω τώρα». πασ παλ ίζον τάς το με αβεβαιότητα κι έν α κοκκίν ισ μα σ τα μάγ ουλ α. Γιατί έπρεπε ν α αν αζητάει κρυφά κίν ητρα. Όσ ο γ ια την καταραμέν η ερώτησ ή του… Ήταν τόσ ο θυμωμέν η. «Δ εν ήθελ α ν α το παραδεχ τώ σ τον εαυτό μου. Η Ροβίν α απάν τησ ε παθιασ μέν α. τ’ άν οιξε τόσ ο που εκείν ος ήταν αδύν ατον ν α μην το προσ έξει και του αν ταπέδωσ ε σ τα ίσ α το χ λ ευασ μό. κοπελ ιά. που άν οιξε τα πόδια της κάτω από τα σ κεπάσ ματα.Απροσ δόκητα. την έπν ιξε ο θυμός γ ια την παταγ ώδη αποτυχ ία της. έγ ιν ε μαύρη σ αν τη ν ύχ τα. «Εμπρός. όλ α τα κίν ητρά σ ου εκδικητικά κι όμως. Γιατί δεν μπορούσ ε αυτός ο άν τρας ν α πάρει απλ ώς αυτό που του πρόσ φερε. . αλ λ ά ν α… λ αχ ταρώ το άγ γ ιγ μά σ ου». κύριε Δ ράκε.

μον αχ ά φόβο. επειδή κατάλ αβε τι ήταν σ την πραγ ματικότητα. Μήπως πίσ τευε πως δεν ήταν δυν ατόν ν α τον θέλ ει μια γ υν αίκα χ ωρίς ν α έχ ει κάποιο απώτερο κίν ητρο. Και ποια γ υν αίκα θα μπορούσ ε ν α τον θέλ ει πραγ ματικά αν τον φοβόταν . Θυμήθηκε τα λ όγ ια της Έμμα. Η Ροβίν α δεν ήξερε ν α πει με σ ιγ ουριά αν εκείν ος ήθελ ε ν α την πισ τέψ ει. Και η Μίλ ν τρεν τ είχ ε πει ότι τη μισ ή ζωή του είχ ε υπάρξει αυτός ο σ κλ ηρός. προτού βάλ ει το χ έρι της σ το κέν τρο . «Δ ηλ αδή καιγ όσ ουν τόσ ο γ ια το κορμί μου που δεν άν τεχ ες ν α περιμέν εις ώσ που ν α το βάλ εις σ ε πειρασ μό ν α σ ε ικαν οποιήσ ει πάλ ι. κι αυτό… αυτό της έφερε έν αν κόμπο σ το λ αιμό ιδιαιτέρως δυσ άρεσ το.Ο Θεός ν α τη σ υγ χ ωρέσ ει. Και η έκφρασ η του Γουόρικ άλ λ αξε. αλ λ ά είχ ε αρχ ίσ ει ν α γ ίν εται καλ ή σ τα ψ έματα. Αυτό ήταν όλ ο κι όλ ο που περίμεν ε από εκείν η. εκδικητικός άν τρας που ήταν σ ήμερα.» Η προσ βολ ή του δεν την άγ γ ιξε αυτή τη φορά. μια απόπειρα ν α αν τισ ταθεί σ τον πειρασ μό ν α την πισ τέψ ει. Μήπως πρέπει εγ ώ ν α σ ου μάθω τα τερτίπια της πόρν ης. ότι οι γ υν αίκες έν ιωθαν δέος γ ια εκείν η επειδή δεν τον φοβόταν . Αν αρωτήθηκε γ ια μια σ τιγ μή γ ιατί δεν τον φοβόταν πια.

Δ εν πέρασ ε πολ λ ή ώρα και η Ροβίν α βρέθηκε πάλ ι αν άσ κελ α. Ο καημέν ος ο ν εαρός έγ ιν ε κατακόκκιν ος από την ν τροπή του σ αν είδε ότι δεν θ’ άρεσ ε . Καν ον ικά θα ’πρεπε ν α πιέσ ει τον εαυτό της. έτσ ι γ ερμέν ος που ήταν . Το χ έρι της γ λ ίσ τρησ ε κάτω από τα σ κεπάσ ματα κι αν ακάλ υψ ε έκπλ ηκτη πως δεν ήταν απρόσ βλ ητος από το πλ ησ ίασ μά της. γ έρν ον τας τώρα εκείν η από πάν ω του. άρχ ον τα Γουόρικ». του είπε απαλ ά. ήδη έχ ω πάρει μερικές σ υμβουλ ές. αλ λ ά μάλ λ ον θα μου χ ρειασ τούν κι άλ λ ες». Κι εκείν ου το ίδιο. Η αν άσ α του τάχ υν ε. Καν ον ικά θα ’πρεπε ν α της ήταν δύσ κολ ο. «Βέβαια. Προτού όμως ο Γουόρικ προλ άβει ν α της δώσ ει αυτό που απελ πισ μέν α ήθελ ε εκείν η.του σ τέρν ου του και τον σ πρώξει πίσ ω. Και ούτε ήταν απρόσ βλ ητη από την επιθυμία της ν α τον αγ γ ίξει. μπήκε σ την κάμαρα ο Μπέρν αρν τ απροειδοποίητα. Τα μάτια του έκλ εισ αν . τόσ ο εύκολ ο – της άρεσ ε που το έκαν ε. Ούτε κι εκείν η όμως. όπως το σ υν ήθιζε. Μα ήταν εύκολ ο. με το σ τόμα του καρφωμέν ο σ το δικό της και τα χ έρια του ν α την πλ ηρών ουν με το ίδιο ν όμισ μα γ ια το γ λ υκό μαρτύριο σ το οποίο μόλ ις τον είχ ε υποβάλ ει. «Ίσ ως θα πρέπει ν α με διδάξεις.

προσ πάθησ ε ν α φύγ ει χ ωρίς ν α εν οχ λ ήσ ει το απασ χ ολ ημέν ο ζευγ άρι σ το κρεβάτι. ο Γουόρικ δεν έν ιωσ ε την παραμικρή σ ύγ χ υσ η γ ια το κρυπτογ ραφημέν ο μήν υμα. Αλ λ ά η λ έξη «ν ύφη» κατάφερε μάλ λ ον ν α μουδιάσ ει τις ξεσ ηκωμέν ες αισ θήσ εις της. Αφού υποτίθεται πως ο πατέρας του Γουόρικ ήταν ν εκρός. Αν ασ ήκωσ ε το κεφάλ ι του και γ ρύλ ισ ε: «Τι. Αν τίθετα. άρχ ον τά μου.». «Βρίσ κον ται σ την αίθουσ α.» Η ηρεμία με την οποία ειπώθηκε η ερώτησ η ξαν άδωσ ε σ το ν εαρό τη χ αμέν η του αυτοκυριαρχ ία. Η Ροβίν α άκουσ ε το μαν τάτο μέσ α σ την παραζάλ η της και δεν κατάλ αβε.καθόλ ου σ τον Γουόρικ αυτή η διακοπή και. Ο Μπέρν αρν τ κατάφερε μόν ο ν α ψ ελ λ ίσ ει: «Ο πατέρας… εδώ… με τη ν ύφη». προς τιμήν του. κι επιθυμούν ν α σ ας δουν . ο ακόλ ουθος μάλ λ ον εν ν οούσ ε τον δικό του πατέρα ή έν αν από τους δύο πεθερούς του Γουόρικ.…» . «Πλ ησ ιάζουν εδώ ή είν αι ήδη εδώ. Όμως ο Γουόρικ είχ ε φάει τον πόλ εμο με το κουτάλ ι και τα γ ρήγ ορα αν ταν ακλ ασ τικά του ήταν αδύν ατον ν α μην αν τιδράσ ουν σ ’ αυτή την αδιάκριτη παρέμβασ η. Να τους πω.

Μα δεν τον άφησ ε ν α δει πόσ ο ταραγ μέν η έν ιωσ ε ξαφν ικά. ήταν ακίν δυν ο ν α τον ρωτήσ ει: «Ο λ όρδος Ρέιν αρν τ είν αι κάποιος από τους πεθερούς σ ου. αν ασ τέν αξε και κύλ ησ ε μακριά της. Ωσ τόσ ο. Η λ έξη «ν ύφη» τής προκάλ εσ ε έν α ιδιαίτερο ρίγ ος. Είχ ε χ αθεί αν επισ τρεπτί πια η ευκαιρία ν α εξευμεν ίσ ει αυτό τον άν τρα. Έδειχ ν ε εκν ευρισ μέν ος. αφού την περιεργ άσ τηκε γ ια έν α δευτερόλ επτο.» «Θα γ ίν ει σ ύν τομα». «Δ εν μπορούσ ε ν α διαλ έξει χ ειρότερη ώρα ο λ όρδος Ρέιν αρν τ γ ια ν α κάν ει την εμφάν ισ ή του».«Να μην τους πεις τίποτα. παραιτημέν ος. Θα έρθω σ ’ έν α λ επτό ν α τους καλ ωσ ορίσ ω». Το πρόσ ωπό της όμως ήταν παν τελ ώς αν έκφρασ το. Το δικό του όμως όχ ι. Εκείν η ήθελ ε ν α τον αρπάξει και ν α τον φέρει πίσ ω. Η Ροβίν α σ υμπέραν ε από την απάν τησ ή του ότι ο Γουόρικ θ’ άφην ε σ τη μέσ η αυτό που είχ αν αρχ ίσ ει και το κορμί της ούρλ ιαξε ως έν δειξη διαμαρτυρίας. όταν εκείν ος έσ τρεψ ε πάλ ι την προσ οχ ή του σ ’ εκείν η. Και ν α που επιβεβαιώθηκε ο χ ειρότερος φόβος της. Τώρα που είχ ε φτάσ ει . σ τεν αχ ωρεμέν ος και.

Δ εν την έν οιαζε ποια θα ήταν η δικαιολ ογ ία της λ αίδης· το μόν ο που ήθελ ε ήταν ν α μην είχ ε βρεθεί ποτέ η Ιζαμπέλ α. Εκείν ος την κοίταξε αυσ τηρά. αν δεν μάθω πρώτα. Ο Γουόρικ την αγ ν οούσ ε πάλ ι. Θα την έριχ ν ε πάλ ι σ το μπουν τρούμι. επακριβώς. ταράχ τηκε επειδή ούτε αυτό θα ’πρεπε ν α τη ν οιάζει.η μν ησ τή του δεν θα έχ αν ε άλ λ ο τον καιρό του με τη Ροβίν α. «Τουλ άχ ισ τον έφυγ ε αυτό το έγ κλ ημα από την πλ άτη μου». Και μόλ ις το σ υν ειδητοποίησ ε. Και σ ύν τομα μια σ ύζυγ ος θα ξάπλ ων ε μαζί του σ ε τούτο το κρεβάτι. το μυαλ ό του ήταν ήδη σ τους καλ εσ μέν ους του που περίμεν αν . κοπελ ιά. ψ άχ ν ον τας αν αμφίβολ α κάτι εξαίσ ιο γ ια την πολ ύτιμη λ αίδη Ιζαμπέλ α του. «Αυτό σ ημαίν ει ότι η μν ησ τή σ ου βρέθηκε». σ χ ολ ίασ ε άτον α. παρότι και το δικό της μυαλ ό ήταν σ ’ . τι ήταν αυτό που την έκαν ε ν α εξαφαν ισ τεί όλ ες αυτές τις βδομάδες». Η Ροβίν α όμως δεν μπορούσ ε ν α τον αγ ν οήσ ει τόσ ο εύκολ α. Εκείν η δεν μίλ ησ ε. Θα την αν άγ καζε ν α εξυπηρετεί εκείν ον και μαζί τη ν έα του σ ύζυγ ο. παρακολ ουθών τας τον ν α σ καλ ίζει μια κασ έλ α με ρούχ α. Και την αιχ μάλ ωτή του τι θα την έκαν ε τότε. «Μην υπολ ογ ίζεις ότι απαλ λ άχ θηκες.

τα μακριά γ υμν ά φτερά της πλ άτης του με τους χ ον τρούς μυς. Δ ύν αμη και ρωμαλ εότητα σ ε κάθε σ κλ ηρή γ ραμμή του κορμιού του και… ομορφιά. τα μάτια της δεν έλ εγ αν ν α ξεκολ λ ήσ ουν από το υπέροχ ο γ υμν ό κορμί του Γουόρικ. τους μυς που σ ε κάθε του κίν ησ η σ φίγ γ ον ταν κι έκαν αν τις φαρδιές πλ άτες του ν α κυματίζουν . υπήρχ ε ομορφιά σ ε τόσ ο απόλ υτη αρρεν ωπότητα. την έπιασ ε από τον αυχ έν α και την τράβηξε προς το μέρος του ώσ που το σ τόμα του τρίφτηκε βίαια . χ ωρίς ν α πει λ έξη. αν κι εκείν ος την αγ ν οούσ ε όπως αγ ν οούσ ε και την ίδια – τουλ άχ ισ τον έτσ ι ν όμιζε. ν αι. ώσ που σ ήκωσ ε τα μάτια και είδε ότι την είχ ε τσ ακώσ ει ν α τον κοιτάει αδιάν τροπα. Ο Γουόρικ σ τράφηκε ελ αφρώς προτού σ κύψ ει ν α φορέσ ει τη βράκα του και η Ροβίν α είδε πως η ίδια αν άγ κη φλ όγ ιζε ακόμα και το δικό του κορμί. Παρόλ ο που η αν ησ υχ ία της ολ οέν α μεγ άλ ων ε σ χ ετικά με το πώς θα την επηρέαζε η ν έα κατάσ τασ η που διαμορφων όταν . Τότε γ ύρισ ε σ το κρεβάτι και. όπως και την ακαταν ίκητη αν άγ κη που την έκαιγ ε γ ια ν α ν ιώσ ει ξαν ά αυτό το υπέροχ ο κορμί κολ λ ημέν ο σ το δικό της.αυτούς. Αδύν ατον ν α το αρν ηθεί. τη σ φιχ τή καμπύλ η των γ λ ουτών του.

Υ ποτίθεται ότι εκείν η δεν θα ήταν τόσ ο εκφρασ τική όπως ήταν εκείν ος. επειδή εκείν η τον έβαζε σ ε πειρασ μό ν α αγ ν οήσ ει την πολ ύτιμη Ιζαμπέλ α του. κι άλ λ ο ν α αφήν ει εκείν ον ν α .πάν ω σ το δικό της. «Θα γ υρίσ ω προτού σ βήσ ει αυτή η φωτιά από τα ζαφειρέν ια μάτια σ ου και τότε θα δούμε αν μπορείς ν α κάν εις πράξη την υπόσ χ εσ η που βλ έπω μέσ α τους». «Μείν ε ακριβώς όπως είσ αι. τη διέταξε τραχ ιά. Ήταν άλ λ ο ν α ομολ ογ εί σ τον εαυτό της ότι ίσ ως και ν α τον ήθελ ε. ν αι. Προφαν ώς. σ ίγ ουρα θυμού. Δ εν είδε τα μάγ ουλ ά της που ρόδισ αν . τουλ άχ ισ τον τη δεδομέν η σ τιγ μή.τι φάν ηκε αυτή τη φορά δεν είχ ε καταφέρει ν α του κρύψ ει το παραμικρό. ο πειρασ μός δεν ήταν αρκετά ισ χ υρός. Η έκφρασ ή του έν α φρικτό μείγ μα πόθου και θυμού εκείν η τη σ τιγ μή. αλ λ ά προτού προλ άβει ν α τυλ ίξει τα χ έρια της γ ύρω του γ ια ν α τον τραβήξει πάλ ι σ το κρεβάτι εκείν ος την άφησ ε. ότι τον ήθελ ε. Σ’ αυτό όμως η Ροβίν α δεν είχ ε τελ είως δίκιο. επειδή γ ύρισ ε από την άλ λ η βιασ τικός ν α αποτελ ειώσ ει το ν τύσ ιμό του. κοπελ ιά». Κι αυτό την έκαν ε ν α ν ιώθει πιο τρωτή απ’ όσ ο είχ ε ν ιώσ ει ποτέ μ’ αυτό τον άν τρα. Η καρδιά της βρον τοχ τύπησ ε από αν ακούφισ η. αλ λ ά απ’ ό.

οι σ κλ ηρές γ ραμμές σ το πρόσ ωπό του είχ αν την τιμητική τους. Κι απ’ όποια . Νωρίτερα ίσ ως. σ κέφτηκε αυτάρεσ κα. κι έτσ ι θυμωμέν ος που ήταν ακόμα. τίποτα όμως προσ χ εδιασ μέν ο γ ια ν α εν τυπωσ ιάσ ει την πολ υαν αμεν όμεν η ν ύφη. Τα ψ έματα. Η Ροβίν α πρόσ εξε αφηρημέν α ότι είχ ε ρίξει πάν ω του τα ελ άχ ισ τα απαιτούμεν α ρούχ α. γ εγ ον ός παρέμεν ε ότι είχ ε έρθει γ ια ν α τον παν τρευτεί. τότε που είχ ε ακόμα τον έλ εγ χ ο του εαυτού της ορισ μέν ες από τις πράξεις και τα λ όγ ια της ν α ήταν ψ εύτικα. Αμέσ ως μετά πήραν το λ όγ ο οι φόβοι της πάλ ι. ότι έδειχ ν ε μάλ λ ον ατημέλ ητος και βιασ τικός. Η αλ ήθεια ήταν . Στη σ κέψ η αυτή η Ροβίν α χ αμογ έλ ασ ε. αλ λ ά σ τιγ μιαία μόν ο. Όποια κι αν ήταν η αν τίδρασ η της Ιζαμπέλ α όταν θα έβλ επε τον Γουόρικ. ο γ άμος θα γ ιν όταν . Επομέν ως. Ο φόβος μιας ν ύφης ήταν το τελ ευταίο πράγ μα που θα μπορούσ ε ν α σ ταθεί εμπόδιο σ ’ έν α γ άμο. αλ λ ά τώρα όχ ι.το βλ έπει ξεκάθαρα χ ωρίς ν α χ ρειάζεται τα ψ έματά της γ ια ν α πεισ τεί. Ο Γουόρικ έφυγ ε χ ωρίς ν α την κοιτάξει. κι αυτό αυτομάτως σ ήμαιν ε πως θ’ άλ λ αζε η δική της θέσ η. Θα ήταν τυχ ερός αν η μέλ λ ουσ α σ ύζυγ ός του δεν ξεσ πούσ ε σ ε κλ άματα με το που τον έβλ επε.

Και μέσ α σ ε λ ίγ η ώρα είχ ε καταλ ήξει ορισ τικά πλ έον ότι το καλ ύτερο θα ήταν ν α επαν εξετάσ ει το εν δεχ όμεν ο ν α αποδράσ ει – ίσ ως μες σ την αν αμπουμπούλ α του γ άμου. Όμως εκείν ος δεν γ ύρισ ε τόσ ο γ ρήγ ορα όσ ο της είχ ε πει προτού χ ωρίσ ουν . αλ λ ά δεν ήταν μόν ος. Μπορεί ν α άν αβε τον πόθο του Γουόρικ. Μάλ λ ον χ ειρότερος θα γ ιν όταν . δεν πίσ τευε ότι η αλ λ αγ ή αυτή θα έκαν ε καλ ύτερη τη δική της μοίρα. περιμέν ον τας την επισ τροφή του.μεριά κι αν το έβλ επε. Ο Γουόρικ επέσ τρεψ ε ξαφν ικά κι απροειδοποίητα. αλ λ ά τώρα εκείν ος θα είχ ε τη σ ύζυγ ό του ν α του τον σ βήν ει και γ ια τη Ροβίν α θ’ απέμεν αν μόν ο οι δεξιοτεχ ν ικές τιμωρίες και τα μικρά βασ αν ισ τήρια. Η γ υν αίκα . δεν υπήρχ ε ελ πίδα ν α τον καταφέρει ν α αλ λ άξει τον τρόπο που της φερόταν . Χωρίς την ερωτική επαφή που προκαλ ούσ ε ο πόθος του γ ια εκείν η μέχ ρι τώρα. Την είχ ε διατάξει ν α μείν ει σ το κρεβάτι του. αλ λ ά ήταν αδύν ατον . Σηκώθηκε. μπας και βάλ ει σ ε μια τάξη τις σ κέψ εις της. ν τύθηκε γ ρήγ ορα κι από την ταραχ ή της άρχ ισ ε ν α κόβει βόλ τες πάν ω κάτω σ την κάμαρα. Και η όποια ερωτική φωτιά είχ ε αν άψ ει μέσ α της είχ ε από ώρα σ βήσ ει. Τελ ικά κουλ ουριάσ τηκε σ τον σ κλ ηρό πάγ κο της πολ εμίσ τρας του παραθύρου.

ώσ που εν τόπισ ε τη Ροβίν α χ ωμέν η βαθιά σ την κόγ χ η της πολ εμίσ τρας. θα ’πρεπε αυτή τη σ τιγ μή ν α είν αι ξαπλ ωμέν η και γ υμν ή σ το κρεβάτι του. ώσ που άκουσ ε την Ιζαμπέλ α. τα κορακάτα μαλ λ ιά και τα σ κουροπράσ ιν α μάτια της. όταν το είδε άδειο. Δ εν μπορούσ ε ν α καταλ άβει γ ιατί ο Γουόρικ είχ ε φέρει εδώ τη γ υν αίκα. Όμως τούτη τη φορά δεν μπορούσ ε ν α καταλ άβει τι ήταν αυτό που ήθελ ε. Το διαισ θάν θηκε όπως και παλ αιότερα. Η Ροβίν α κατάλ αβε αμέσ ως ότι κάτι ήθελ ε από εκείν η. Η γ υν αίκα ήταν φοβισ μέν η και όχ ι άδικα. τότε που της τον παρουσ ίασ αν αλ υσ οδεμέν ο κι εκείν η είχ ε την αίσ θησ η ότι μπορούσ ε ν α διαβάσ ει τη σ κέψ η του. τα μάτια του χ τέν ισ αν την κάμαρα. γ ιατί το βλ έμμα του πήγ ε πρώτα σ το κρεβάτι και. παρότι η έκφρασ ή της έδειχ ν ε παραιτημέν η κι αποφασ ισ τική. Υ πήρχ ε περίπτωσ η ν α το είχ ε ξεχ άσ ει. Ήταν τρομακτικά όμορφη με τη χ λ ωμάδα. Η Ροβίν α τα πρόσ εξε όλ α αυτά με μάτια ορθάν οιχ τα. αφού. Και ήταν τρομερά αγ χ ωμέν η γ ια κάτι.που τον ακολ ουθούσ ε κατά πόδας ήταν ψ ηλ ή και πλ ούσ ια ν τυμέν η – και χ λ ωμή σ αν καιν ούρια περγ αμην ή. Αυτό . Όχ ι. αν είχ ε υπακούσ ει σ τις εν τολ ές του.

Δ υσ τυχ ώς. Ήθελ ε ν α δείξει σ την Ιζαμπέλ α ότι δεν του καιγ όταν καρφάκι γ ι’ αυτά που του έλ εγ ε. εν ώ εκείν ος δεν γ υρν ούσ ε καν ν α την κοιτάξει. αλ λ ά δεν αρκούσ ε απλ ώς ν α της το πει. Η Ροβίν α δεν ήταν σ ίγ ουρη αν το έκαν ε μον αχ ά γ ια ν α περισ ώσ ει την περηφάν ια του ή ήθελ ε ν α απαλ λ άξει και τη γ υν αίκα από την αγ ων ία της. αυτό δεν ήταν αρκετό. Όπως και ν α ’χ ε. Η Ιζαμπέλ α ήταν πολ ύ απορροφημέν η σ τις εξηγ ήσ εις που έδιν ε. δίν ον τάς του ν α καταλ άβει χ ωρίς λ όγ ια ότι μπορούσ ε ν α αξιοποιήσ ει την . Και τώρα η Ροβίν α κατάλ αβε ακριβώς τι ήθελ ε από εκείν η. Προσ παθούσ ε διακαώς ν α κάν ει τον Γουόρικ ν α την ακούσ ει. Δ εν ήταν σ ίγ ουρη γ ιατί ήθελ ε ν α τον βοηθήσ ει ή έσ τω με ποιον τρόπο. Η Ροβίν α τούς πλ ησ ίασ ε. αλ λ ά σ ταμάτησ ε μπροσ τά σ τον Γουόρικ. προφαν ώς ήλ πιζε ότι θα έβρισ κε τη Ροβίν α εκεί όπου την είχ ε αφήσ ει και το θέαμα θα μιλ ούσ ε από μόν ο του. γ ια ν α ν οιασ τεί γ ια την παρουσ ία μιας υπηρέτριας.που εξομολ ογ ιόταν σ τη σ κλ ηρή πλ άτη του Γουόρικ ήταν ο λ όγ ος που δεν τον αγ απούσ ε. καθώς το βλ έμμα του ήταν καρφωμέν ο σ τη Ροβίν α. αλ λ ά σ ηκώθηκε ώσ τε ν α την προσ έξει η άλ λ η γ υν αίκα.

Αυτό που επέλ εξε ν α κάν ει ο Γουόρικ ήταν ν α σ τραφεί και ν α αν τικρίσ ει την Ιζαμπέλ α. Άπλ ωσ ε το χ έρι του πίσ ω. αν βέβαια έμπαιν ε ποτέ σ τον κόπο ν α προσ έξει το θέαμα. Αυτό που θα έβλ επε η Ιζαμπέλ α. θα ήταν τη Ροβίν α ν τροπαλ ά κρυμμέν η πίσ ω από τον Γουόρικ κι εκείν ον ν α προσ παθεί ν α την καθησ υχ άσ ει χ ωρίς σ την ουσ ία ν α τραβάει την προσ οχ ή πάν ω της. Η Ροβίν α θα μπορούσ ε κάλ λ ισ τα ν α είν αι αόρατη. εκείν η το έπιασ ε και τότε την τράβηξε κον τά του ώσ που εκείν η έγ ειρε σ την πλ άτη του. Κι αυτή η εύθυμη σ τιγ μή τής έφερε μια . όταν σ κέφτηκε ότι μάλ λ ον η Ιζαμπέλ α ούτε αυτό θα πρόσ εχ ε – σ ε αν τίθεσ η όμως με τον Γουόρικ. με τη Ροβίν α τώρα πίσ ω του. Χαμογ έλ ασ ε μ’ αυτή την εξωφρεν ική σ κέψ η και παραλ ίγ ο ν α την πιάσ ουν τα γ έλ ια. παρ’ όλ η την προσ οχ ή που της έδειχ ν ε εκείν ος.παρουσ ία της με όποιον τρόπο εκείν ος επέλ εγ ε. Ίσ ως αυτή η κίν ησ η ν α ήταν υπερβολ ικά διακριτική γ ια ν α την προσ έξει η Ιζαμπέλ α. επειδή δεν σ ταμάτησ ε λ επτό τον μακρήγ ορο μον όλ ογ ό της εξηγ ών τας ότι εκείν η και κάποιος άν τρας ον όματι Μάιλ ς Φέργ καν τ αγ απιόν τουσ αν από παιδιά. Καλ ύτερα ν α γ υρν ούσ ε ξεδιάν τροπα σ το κρεβάτι του Γουόρικ ή ακόμα και ν α γ δυν όταν πάλ ι.

Τελ ικά τράβηξε το χ έρι της από το δικό του και είδε την πλ άτη του ν α σ φίγ γ εται. ν ιώθον τάς τον ν α κοκαλ ών ει και ύσ τερα ν α προσ παθεί ν α σ ταματήσ ει αυτό που του έκαν ε πιέζον τας τα χ έρια του σ φιχ τά σ τα πλ ευρά του. Τον Γουόρικ ήθελ ε ν α πειράξει τώρα. Μπα. έτσ ι όπως σ τεκόταν πίσ ω του. αλ λ ά τη Ροβίν α δεν την έν οιαζε πια ν α κάν ει αισ θητή την παρουσ ία της σ την Ιζαμπέλ α. παραήταν τολ μηρό. διατρέχ ον τας αργ ά με τα δάχ τυλ ά της τα πλ ευρά του. ν α τυλ ίξει τα χ έρια της γ ύρω από τη μέσ η του.σ καν ταλ ιάρικη διάθεσ η που είχ ε χ ρόν ια ν α ν ιώσ ει. Η Ροβίν α απλ ώς ελ ευθέρωσ ε τα δάχ τυλ ά της και κατηφόρισ ε σ τους γ οφούς του. Κόν τεψ ε ν α σ κάσ ει σ τα γ έλ ια όταν τον άκουσ ε ν α παίρν ει μια ρουφηχ τή αν άσ α. αλ λ ά χ αλ άρωσ ε όταν αισ θάν θηκε τα χ έρια της σ τα πλ ευρά του. εκείν ος γ ύρισ ε απότομα προς το μέρος της ξαφν ιάζον τάς την και την κεραυν οβόλ ησ ε μ’ έν α βλ έμμα. ακριβώς πάν ω από τους γ οφούς του. Αλ λ ά όταν έφερε πάλ ι πίσ ω το χ έρι της και του μπάτσ ισ ε απαλ ά τα οπίσ θια. και το έκαν ε. Εκείν η πήρε ύφος αθώας περισ τεράς και σ τα χ είλ η του φάν ηκε . Στην ουσ ία τα δάχ τυλ ά της δεν φαίν ον ταν ιδιαίτερα. Σκέφτηκε. που γ ια πρώτη φορά η Ροβίν α δεν μπόρεσ ε ν α αποκρυπτογ ραφήσ ει.

Βύθισ ε τα δόν τια της σ το πίσ ω μέρος του . Εκείν ος σ τράφηκε προς το μέρος της. «Είν αι αιχ μάλ ωτή μου». αρκέσ τηκε μόν ο ν α της πει. «Είμαι η λ αίδη Ροβίν α του Κέρκμπορο». Τώρα είν αι απλ ώς η κοπελ ιά που θα γ εν ν ήσ ει το επόμεν ο μπάσ ταρδό μου».έν α αν επαίσ θητο χ αμόγ ελ ο. Το κεφάλ ι της Ροβίν α πρόβαλ ε δίπλ α από τον φαρδύ ώμο του. Και είχ ε δίκιο. μία σ τιγ μή προτού η Ιζαμπέλ α ρωτήσ ει αν υπόμον α: «Γουόρικ. πρόσ θεσ ε σ χ εδόν ταυτόχ ρον α η Ροβίν α. προτού εγ καλ έσ ει σ την τάξη τον εαυτό του και την αγ ριοκοιτάξει προειδοποιητικά. ποια είν αι αυτή η γ υν αίκα.». όχ ι ν α τον αποσ πάει από αυτή. Υ ποτίθεται ότι θα τον βοηθούσ ε ν α αν τιμετωπίσ ει την εξομολ όγ ησ η της Ιζαμπέλ α. Και τότε αν τιλ ήφθηκαν και οι δύο την ξαφν ική σ ιωπή πίσ ω τους. Η αν ταπάν τησ ή του την έκαν ε ν α ζαρώσ ει ν τροπιασ μέν η. «Λαίδη ήταν προτού γ ίν ει αιχ μάλ ωτή μου. ξέρον τας πολ ύ καλ ά ότι δεν θα το έκαν ε εκείν ος. όπως και ότι δεν θα του άρεσ ε καθόλ ου αυτή της η πρωτοβουλ ία.

κατάλ αβες επιτέλ ους. ξέρεις». Δ εν μ’ εν διαφέρει. Μήπως ν ομίζεις ότι είν αι απαραίτητη η αγ άπη σ ου γ ια το γ άμο μας. απάν τησ ε με σ τεν οχ ώρια η Ιζαμπέλ α. Δ εν γ ίν εται ν α σ ε παν τρευτώ πια. Ωραία. είπε ψ υχ ρά η Ιζαμπέλ α.» Ο αν ελ έητα παγ ερός τόν ος του έκαν ε την Ιζαμπέλ α ν α χ λ ωμιάσ ει ακόμα περισ σ ότερο. από τη σ τιγ μή που φρόν τισ α ν α σ ου ξεκαθαρίσ ω κάτω σ την αίθουσ α ότι δεν μ’ εν διέφερε ν α την ακούσ ω. «Α. Ίσ ως λ οιπόν τώρα μπορέσ εις ν α μου εξηγ ήσ εις γ ιατί θεώρησ ες αν αγ καίο ν α με πάρεις σ το κατόπι ως εδώ μ’ αυτή την ισ τορία περί παιδικού έρωτα. Γουόρικ. «Όχ ι.μπράτσ ου του –με δύν αμη– γ ια ν α τον ευχ αρισ τήσ ει γ ι’ αυτή την περιττή αποκάλ υψ η. Δ εν κουν ήθηκε ούτε έν ας μυς του γ ια ν α δείξει ότι το είχ ε έσ τω αισ θαν θεί. Δ εν είν αι η αγ άπη αυτό που θέλ ω από σ έν α. «Μα καταλ αβαίν ω απολ ύτως. που σ το μεταξύ είχ ε κρυφτεί πάλ ι πίσ ω του. Η Ροβίν α. μόρφασ ε και προς σ τιγ μήν λ υπήθηκε την άλ λ η γ υν αίκα. «Κατάλ αβα». Δ εν μ’ αγ απάς. Είμαι… είμαι ήδη . δεν καταλ αβαίν εις τίποτα. «Ή… ήλ πιζα ότι θα σ ’ έκαν α ν α καταλ άβεις».

αφότου απέρριψ ε τη δική του πρότασ η γ άμου. Είδε ότι η γ υν αίκα έσ φιγ γ ε αγ ων ιωδώς τα χ έρια της. . αλ λ ά προς μεγ άλ η της έκπλ ηξη ο Γουόρικ δεν έδειχ ν ε όσ ο ταραγ μέν ος θα ’πρεπε από τα ν έα. Η Ροβίν α είχ ε σ οκαρισ τεί. Ήθελ ε εσ έν α γ ια γ αμπρό του.τι φαίν εται πισ τεύει πως σ ’ έφερε εδώ γ ια ν α γ ίν ει ο γ άμος.». Όμως η φων ή του ήταν εκπλ ηκτικά ήρεμη όταν τη ρώτησ ε τελ ικά: «Και τότε τι δουλ ειά έχ εις εδώ. Η Ροβίν α πήγ ε και σ τάθηκε πλ άι σ τον Γουόρικ. ο Μάιλ ς είχ ε πάει σ το Γιορκ γ ια μια δουλ ειά του βασ ιλ ιά κι έτσ ι δεν ήταν μαζί μου. «Όταν με βρήκε ο πατέρας μου σ το Λον δίν ο.παν τρεμέν η με τον Μάιλ ς». «Κυρά μου. Μακρά σ ιγ ή ακολ ούθησ ε. δεν μ’ εν διέφερε ν α πάρω την έγ κρισ η του πατέρα σ ου. Εγ ώ τη δική σ ου σ υγ κατάθεσ η ζήτησ α και μου την έδωσ ες». μαζί με τον πατέρα σ ου. Μου είχ ε απαγ ορεύσ ει ν α δω τον Μάιλ ς ξαν ά. γ ιατί την έτρωγ ε η περιέργ εια και δεν ήθελ ε ν α χ άσ ει λ έξη. Δ … δεν μπορούσ α ν α πω την αλ ήθεια σ τον πατέρα μου. ο οποίος απ’ ό. Και δεν μπορούσ ε καν ν α φαν τασ τεί πώς θα πρέπει ν α έν ιωθε ο Γουόρικ. Καν έν ας άλ λ ος δεν του έκαν ε».

διέ​κοψ ε η Ροβίν α την τεταμέν η σ ιωπή. Εν ώ η Ιζαμπέλ α όχ ι.τι έδειχ ν αν τα πράγ ματα. λ αίδη Ιζαμπέλ α». Έχ ω θυσ ιάσ ει πολ λ ά γ ια ν α είμαι μαζί του. «Θα σ ου αρέσ ει το μπουν τρούμι του. Κι ακόμα πιο περίεργ ο ήταν ότι ήθελ ε ν α εκτον ώσ ει το θυμό του γ ια το δικό του καλ ό. Ο Γουόρικ την κοίταξε λ ες και της είχ ε σ τρίψ ει. «Είν αι πραγ ματικά πολ ύ άν ετο». αλ λ ά μόν ο εκείν ον θέλ ω. τόσ ο πολ ύ τρομοκρατήθηκε και θα του έδιν ε μια κλ οτσ ιά σ το καλ άμι που εκφόβιζε επίτηδες την Ιζαμπέλ α. Ο πατέρας μου όμως θα με σ κότων ε αν ήξερε τι έχ ω κάν ει». Ήταν περίεργ ο γ ια τη Ροβίν α ν α βλ έπει κάποιον άλ λ ο ν α γ ίν εται αποδέκτης της εχ θρότητας του Γουόρικ. Τώρα πια ήξερε αρκετά καλ ά τον ίδιο αλ λ ά και τους γ ν ώριμους σ ’ εκείν η τρόπους του ν α παίρν ει την εκδίκησ ή του ασ τραπιαία. Γιατί ήταν σ ίγ ουρη ότι επίτηδες το έκαν ε. .«Αν αγ κάσ τηκα ν α το κάν ω. απ’ ό.» Η Ροβίν α ήταν σ ίγ ουρη ότι η γ υν αίκα θα λ ιποθυμούσ ε. «Και ν ομίζεις ότι από μέν α υπάρχ ει περίπτωσ η ν α πάθεις κάτι λ ιγ ότερο. Και γ ια τον ίδιο λ όγ ο δεν μπορούσ α ν α πω σ τον πατέρα μου ότι είχ α παν τρευτεί με τις ευλ ογ ίες του βασ ιλ ιά. Ο Μάιλ ς είν αι έμπισ τος του Στεφάν ου.

τι κι αν ήθελ ε ν α της πει δεν του έβγ αιν ε όταν την έβλ επε ν α του χ αμογ ελ άει μ’ αυτό τον τρόπο. «Εκεί δεν βάζεις όλ α τα θηλ υκά εν όσ ω περιμέν εις ν α δεις αν είν αι…» «Ροβίν α». Δ εν σ τάθηκε τόσ ο τυχ ερή.» ρώτησ ε την Ιζαμπέλ α.Αλ λ ά η Ιζαμπέλ α της έριξε έν α αν έκφρασ το βλ έμμα. Κι έτσ ι ξεφύσ ηξε αγ αν ακτισ μέν ος. επειδή άργ ησ α ν α έρθω σ το σ ημείο όπου είχ αμε πει. άρχ ισ ε ν α λ έει εκείν ος προειδοποιητικά.» σ υν έχ ισ ε απτόητη εκείν η. αφού θα τη ρίξ εις σ το μπουν τρούμι σ ου. αυτό ήταν εξαρχ ής το σ χ έδιό σ ου όταν ταξίδευες γ ια ν α έρθεις ν α με βρεις ή ήταν απόφασ η της σ τιγ μής. το ύφος του δεν ήταν τόσ ο σ κοτειν ό. έτσ ι δεν είν αι.» Ό. άρχ ον τά μου. αλ λ ά όταν κοίταξε την Ιζαμπέλ α πάλ ι. «Εκείν ο το μεσ ημέρι ήταν ο Μάιλ ς σ τη σ υν οδεία .» Η Ροβίν α κράτησ ε την αν άσ α της και προσ ευχ ήθηκε η απάν τησ η της άλ λ ης γ υν αίκας ν α μη μεγ άλ ων ε κι άλ λ ο τον ήδη μακρύ κατάλ ογ ο με τα δικά της κρίματα. χ ωρίς ν α πιάν ει το υπον οούμεν ο. «Και γ ια ν α έχ ουμε καλ ό ρώτημα. «Ε. «Δ ηλ αδή πήγ ες σ το Λον δίν ο γ ια ν α παν τρευτείς τον έρωτά σ ου. άρχ ον τά μου. «Ναι. Του χ αμογ έλ ασ ε γ λ υκά.

Δ εν είχ α σ κοπό ν α σ ’ εξαπατήσ ω. «Πώς τολ μάς ν α παίρν εις ελ αφρά αυτό το θέμα. Είχ α μήν ες ν α τον δω. Και μόλ ις είδε το κατάπλ ηκτο βλ έμμα της Ροβίν α έσ κασ ε σ τα γ έλ ια. αλ λ ά ο πατέρας μου ήθελ ε τόσ ο πολ ύ ν α κάν ει έν α γ άμο μαζί σ ου».μου. Δ εν χ ωρούσ αν ελ αφρότητες σ ’ έν α τόσ ο σ οβαρό ζήτημα. όμως το επόμεν ο δευτερόλ επτο πρόσ θεσ ε: «Σου ζητώ σ υγ γ ν ώμη. αλ λ ά η Ροβίν α δεν μπόρεσ ε ν α μην πεταχ τεί: «Τι κρίμα που δεν μπορεί ν α παν τρευτεί αυτός τον Γουόρικ». Μετάν ιωσ ε αμέσ ως γ ια το παρορμητικό σ χ όλ ιό της. Και τότε ο Γουόρικ γ έλ ασ ε. Είχ α απελ πισ τεί πια. «Ο πατέρας μου θα θελ ήσ ει ν α με σ κοτώσ ει όταν …» «Όχ ι αν ο Γουόρικ αθετήσ ει την υπόσ χ εσ η . κατακόκκιν η. εξωφρεν ικό.» απαίτησ ε ν α μάθει από τη Ροβίν α. Αλ λ ά όταν δεν εμφαν ίσ τηκες εσ ύ με τους άν τρες σ ου. ειλ ικριν ά. φάν ηκε πράγ ματι σ αν ν α μας χ αμογ ελ ούσ ε η τύχ η – εν ν οώ ότι ο Μάιλ ς κι εγ ώ το είδαμε σ αν τη μον αδική μας…» Η Ιζαμπέλ α σ ταμάτησ ε ν α μιλ άει τελ ικά. Ήταν αδικαιολ όγ ητο. Στην Ιζαμπέλ α ήταν που δεν άρεσ ε καθόλ ου. Σίγ ουρα σ τον Γουόρικ δεν θ’ άρεσ ε καθόλ ου και θα γ ιν όταν έξαλ λ ος μαζί της. Γουόρικ.

Γιατί ν α μην μπορεί μία απ’ αυτές ν α κάν ει το σ υμπεθεριό αν τί γ ια σ έν α – αν η οικογ έν εια έχ ει αν ύπαν τρους γ ιους. Οι κόρες σ ου είν αι λ ογ οδοσ μέν ες. Μόλ ις το άκουσ ε αυτό ο Γουόρικ του κόπηκε μαχ αίρι το γ έλ ιο. Καλ ύτερα ν α φάει το ξύλ ο που δικαιωματικά της αξίζει κι εγ ώ ν α διαβεβαιώσ ω το λ όρδο Ρέιν αρν τ ότι δεν είμαι θιγ μέν ος που την έχ ασ α». «Κι εσ ύ.» Η Ροβίν α αγ ν όησ ε την ερώτησ η. επεσ ήμαν ε η Ροβίν α. κοπελ ιά. του υπεν θύμισ ε η Ροβίν α. Το θέμα δεν σ ε αφορά –μ’ εξαίρεσ η τον δικό σ ου έμμεσ ο ρόλ ο σ ’ αυτό– πράγ μα που δεν υπάρχ ει περίπτωσ η ν α ξεχ άσ ω». φαν τάζεσ αι ότι μ’ απασ χ ολ ούν οι δυσ κολ ίες που αν τιμετωπίζει.γ άμου». «Το σ υμπεθεριό αυτό ήταν αρκετά καλ ή σ υμμαχ ία γ ια σ έν α. «Όχ ου!» ξεφύσ ηξε εκείν η. άρχ ον τά μου.» Ο Γουόρικ κούν ησ ε το κεφάλ ι του σ ασ τισ μέν ος. γ ύρν α σ τη δουλ ειά σ ου προτού σ ου κατέβει καμιά φαειν ή ιδέα ν α τάξεις σ ε καν έν αν ακόμα και το ίδιο μου το κάσ τρο. «Μα έτσ ι δεν θα ελ αφρύν ει η θέσ η της». «Χρισ τός κι Απόσ τολ ος! Κάτι τέτοιο θα μπορούσ ε ν α ξεκιν ήσ ει πόλ εμο. «Ροβίν α. χ ωρίς ν α .

θα πρέπει πάλ ι ν α ετοιμάζομαι γ ια τη φωτιά του δράκου…» «Πήγ αιν ε!» την έκοψ ε εκείν ος. «Απ’ ό. ήταν εξαιρετική η ιδέα της». Η Ροβίν α δεν έμειν ε ν α ακούσ ει τη λ αίδη ν α απολ ογ είται γ ια πολ λ οσ τή φορά. Στην πραγ ματικότητα. Θα ήταν ωραία το πρώτο της παιδί ν α ήταν αγ όρι αλ λ ά και ο Γουόρικ ήθελ ε έν α γ ιο. Το ερώτημα ήταν : Έν ας γ ιος θα της απέφερε μια πρότασ η γ άμου ή θα της σ τερούσ ε εγ γ υημέν α το πρώτο της παιδί. σ αν ν α πήγ αιν ε ν α της σ κάσ ει έν α χ αμόγ ελ ο. «Δ εν εκπλ ήσ σ ομαι καθόλ ου που έχ εις αυτή τη γ ν ώμη αφού έτσ ι λ ύν εται όμορφα κι ωραία το δικό σ ου πρόβλ ημα. Γουόρικ. .εν τυπωσ ιασ τεί από την προειδοποίησ η.τι κατάλ αβα. άκουσ ε την Ιζαμπέλ α ν α λ έει: «Κι όμως. Αλ λ ά δεν μου εξασ φαλ ίζει το γ ιο που εγ ώ ήθελ α». αλ λ ά η έκφρασ ή του δεν ήταν απειλ ητική. Εκείν η πάν τως του χ αμογ έλ ασ ε καλ ού κακού και προτού κλ είσ ει την πόρτα γ ια ν α τους αφήσ ει μόν ους. Αλ λ ά όταν έφυγ ε δεν μπόρεσ ε ν α μην αν αρωτηθεί γ ια το φύλ ο του μωρού που είχ ε μέσ α της.

όπου οι άν τρες του έκαν αν σ τρατιωτικές ασ κήσ εις με αν τιπάλ ους τους ιππότες του Σέλ ν τον και σ τράφηκε. αφού δεν είχ ε την παραμικρή επιθυμία πλ έον ν α την κάν ει ν α υποφέρει. γ ια πρώτη φορά.» Ο Γουόρικ τράβηξε το βλ έμμα του από τον περίβολ ο. Αλ λ ά. Τα σ χ έδιά του γ ια εκείν η δεν θ’ άλ λ αζαν – εν τάξει. Προς σ τιγ μήν δεν είχ ε ιδέα σ ε τι . Δ εν μπορούσ ε ν α μαν τέψ ει τι ήλ πιζε εκείν η ν α κερδίσ ει με την παράξεν η σ υμπεριφορά της. ούτε που το είχ ε φαν τασ τεί ότι θα είχ ε και μια παιχ ν ιδιάρικη πλ ευρά. αν αρωτήθηκε ποια ήταν η Ροβίν α κι από πού βασ τούσ ε η σ κούφια της. Και ο σ καν ταλ ιάρικος χ αρακτήρας της ήταν μια ευχ άρισ τη έκπλ ηξη. «Μίλ ησ ες σ τη λ αίδη γ ια την Έμμα.Κεφάλ αιο 31 Ο Γουόρικ δεν ήξερε ν α πει με σ ιγ ουριά τι περίπλ οκα παιχ ν ίδια τού έπαιζε η Ροβίν α. ίσ ως λ ίγ ο μόν ο. Όχ ι ότι είχ ε σ ημασ ία. Το Κέρκμπορο – δεν ήταν η πόλ η της ούτε μπορούσ ε ν α γ ίν ει τώρα πια. Έτσ ι σ οβαρή κι αποφασ ισ μέν η που την είχ ε γ ν ωρίσ ει σ το Κέρκμπορο. αλ λ ά ήδη είχ ε καταλ ήξει σ το σ υμπέρασ μα ότι δεν τον πείραζε.

«Είν αι τρομερό το πώς σ ου φέρθηκε αυτή η οικογ έν εια. η μακριά πλ εξούδα της σ τραφτάλ ιζε σ το ηλ ιόφως. όταν η Ροβίν α βρισ κόταν κον τά του οι σ κέψ εις του ακολ ουθούσ αν μον αχ ά μία πορεία. ωσ τόσ ο θα σ υν έχ ιζε ν α το κάν ει. σ τα χ έρια και σ τα πόδια της. Όσ ο γ ια τον ν εαρό Μάιλ ς. Ήταν αδύν ατον ν α μην την προσ έξει. Και καταν τούσ ε γ ελ οίο σ χ εδόν ν α την αποκαλ εί έτσ ι.αν αφερόταν ο φίλ ος του – ώσ που είδε ποια κοιτούσ ε. Προφαν ώς. ασ χ έτως πώς την έβλ επαν οι άλ λ οι – ή την αποκαλ ούσ αν . διέκοψ ε ο Σέλ ν τον την ασ τεία σ τ’ αλ ήθεια δικαιολ ογ ία του Γουόρικ. θα πρέπει ν α είν αι . Εκν ευρίσ τηκε όμως επειδή είχ ε ξεχ άσ ει τελ είως το ν έο καθήκον που είχ ε σ υμφων ήσ ει ν α της αν αθέσ ει. αλ λ ά έκαν ε χ τυπητή αν τίθεσ η με το μουν τό γ κρίζο φόρεμά της. «Με τα πηγ αιν έλ α της Ιζαμπέλ α δεν μου δόθηκε η ευκαιρία…» «Μη σ υν εχ ίζεις». Η Ροβίν α διέσ χ ιζε το περιτείχ ισ μα γ ια ν α πάει σ το πλ υσ ταριό μ’ έν α βουν ό ασ πρόρουχ α σ την αγ καλ ιά. Αδύν ατον έσ τω και ν α διαν οηθεί καν είς ότι έμοιαζε με τις άλ λ ες υπηρέτριες τριγ ύρω της. το έν τον ο κόκκιν ο μεσ οφόρι της φαιν όταν μόν ο σ το λ αιμό.

Ο λ όρδος Ρέιν αρν τ είν αι το ίδιο ικαν οποιημέν ος μ’ εμέν α από την τελ ική έκβασ η. το δίχ ως άλ λ ο θα γ ιν όταν μια μέγ αιρα που θα μου έπρηζε το . Πολ ύ κρίμα πάν τως. που ν α πάρει! Απλ ώς δεν χ ολ οσ κάω κιόλ ας που έχ ασ α τη σ υγ κεκριμέν η κυρία. αν την παν τρευόμουν . αφού έταξα την Μπέατριξ σ τη θέσ η μου.» Ο Γουόρικ είχ ε αρχ ίσ ει ν α σ υν οφρυών εται προτού καν τελ ειώσ ει την πρότασ ή του ο Σέλ ν τον . και ο Γουόρικ κοκκίν ισ ε ως τις ρίζες των μαλ λ ιών του. Η αλ ήθεια είν αι ότι το μόν ο που έχ ασ α είν αι η ίδια η Ιζαμπέλ α. Και το σ υμπεθεριό ισ χ ύει. Εσ ύ. μην αποδίδεις σ το χ έρι μου πράξεις που το μυαλ ό μου δεν έχ ει καν σ κεφτεί». επειδή ο φίλ ος του έδειχ ν ε ν α αν ησ υχ εί πραγ ματικά. Μήπως δεν ν ιώθεις καλ ά. Γουόρικ. Γν ωρίζω τον πατέρα του και…» «Για όν ομα του Θεού. «Δ εν μπορεί σ τ’ αλ ήθεια ν α εν ν οείς ότι θ’ αφήσ εις τον μικρό ν α ζήσ ει έπειτα από το κακό που σ ου έκαν ε. Ο Σέλ ν τον τον κοίταξε αποσ βολ ωμέν ος. η οποία είχ ε ήδη αλ λ ού δοσ μέν η την καρδιά της και.τρελ ός αν ν ομίζει πως μπορεί ν α σ ου κλ έψ ει τη ν ύφη και ν α μην το πλ ηρώσ ει με αίμα. «Δ εν τα ’χ ω χ αμέν α. Σέλ ν τον . μην πισ τεύον τας σ τ’ αυτιά του.

«Κάθε φορά που θα το αν αφέρεις. Μήπως τις τελ ευταίες βδομάδες έχ ει αρχ ίσ ει ν α σ κουριάζει όπως το δικό μου. απάν τησ ε ο Σέλ ν τον . «Μόν ο κοίτα μην ξεχ άσ εις ξαφν ικά ότι σ υγ χ ωρείς τον μπόμπιρα. τον Φέργ καν τ. Τη σ υμπόν ια μου ζητάς ή μια ελ αφριά εξάσ κησ η. έτσ ι γ ια ν α ξεσ κουριάσ εις. Ο Γουόρικ αν ασ ήκωσ ε το φρύδι καθώς τραβούσ ε κι εκείν ος σ παθί. Την τελ ευταία φορά που μ’ έβαλ ες ν α παρισ τάν ω έν αν από τους εχ θρούς σ ου έκαν α δεκαπέν τε μέρες ν α σ ηκωθώ από το κρεβάτι».σ υκώτι.». έλ α».» «Τη μέρα που η εξάσ κησ η μαζί σ ου θα είν αι ελ αφριά…» Ο Σέλ ν τον άφησ ε μισ οτελ ειωμέν η τη φράσ η του γ ια ν α αποκρούσ ει την πρώτη επίθεσ η του . «Τότε. πρέπει ν α ευχ αρισ τώ τον Μάιλ ς Φέργ καν τ γ ια την τόλ μη του». «Τολ μώ ν α αρν ηθώ μια τόσ ο όμορφα διατυπωμέν η προσ φορά. Ο Σέλ ν τον γ έλ ασ ε επιτέλ ους.» «Δ εν θα σ ’ το σ υν ισ τούσ α». κάν ον τας τον Γουόρικ ν α γ ρυλ ίσ ει: «Πώς είν αι το χ έρι σ ου. Ο Σέλ ν τον εξακολ ουθούσ ε ν α τον κοιτάει αποσ βολ ωμέν ος. φίλ ε μου. Στην ουσ ία. τραβών τας το σ παθί του. θα μεγ αλ ών ει ο χ ρόν ος που θα περάσ εις σ το κρεβάτι του πόν ου.

Κον τά σ την εσ ωτερική πύλ η. έν ας αγ γ ελ ιαφόρος. και ύσ τερα που περίμεν ε ν α . αλ λ ά σ ύν τομα ακούγ ον ταν μον αχ ά τα δύο δικά τους σ παθιά.Γουόρικ. ο οποίος μόλ ις είχ ε φτάσ ει δίσ τασ ε ν α αφήσ ει το μήν υμα που μετέφερε. η οποία έμοιαζε μέχ ρις εσ χ άτων . πάν ω που είχ ε αρχ ίσ ει ν α πισ τεύει ότι η Ιζαμπέλ α δεν θα ερχ όταν ποτέ. Η κλ αγ γ ή των λ επίδων τους αν τήχ ησ ε μαζί με την κλ αγ γ ή των άλ λ ων σ παθιών σ τον περίβολ ο. αφού οι άν τρες σ ταμάτησ αν τις δικές τους ασ κήσ εις γ ια ν α δουν το θέαμα. ελ πίζον τας ν α σ κον τάψ ει ή ν α κάν ει κάποιο λ άθος και ν α γ ελ οιοποιηθεί. όταν του είπαν ν α το παραδώσ ει σ τους δύο έμπειρους ιππότες που πετσ όκοβαν ο έν ας τον άλ λ ο σ ε μια μάχ η. Ήταν τόσ ο οργ ισ μέν η μαζί του. αδιαφορών τας γ ια τα κλ ιν οσ κεπάσ ματα που είχ ε πάει εκεί γ ια ν α πλ ύν ει. που ήδη είχ ε χ ασ τουκίσ ει δύο υπηρέτες και είχ ε κάν ει την αγ απημέν η της Μελ ίσ αν τ ν α βάλ ει τα κλ άματα. Ψηλ ά σ τις επάλ ξεις του κάσ τρου παρακολ ουθούσ ε και η Μπέατριξ τον πατέρα της. Η Ροβίν α παρακολ ουθούσ ε από την αν οιχ τή πόρτα του πλ υσ ταριού. Έφταιγ ε η τρομερή απογ οήτευσ η που είχ ε πάρει πρώτα σ αν είδε τη μν ησ τή του ν α καταφτάν ει.

Και όλ α αυτά. θα την έδιν αν σ ’ έν α ν ιάν ιαρο. αλ λ ά εκείν η – και μάλ ισ τα θα έμπαιν ε σ ’ αυτή την οικογ έν εια. και δικαιολ ογ ημέν α. Θα τον έκαν ε. Που τόλ μησ ε ν α της το κάν ει αυτό… Ο Γουόρικ αν ακάθισ ε αργ ά. σ αν ακόλ ουθος που πρωτόπιαν ε το ξύλ ιν ο σ παθί σ το χ έρι του. με την περηφάν ια του περισ σ ότερο πλ ηγ ωμέν η από τον πισ ιν ό του. Ο Σέλ ν τον σ τεκόταν από πάν ω του γ ελ ών τας. μόν ο και μόν ο γ ια ν α της αν ακοιν ώσ ουν μερικές ώρες αργ ότερα ότι δεν ήταν ο πατέρας της αυτός που θα παν τρευόταν . ότι μέσ α σ ε λ ίγ ες μέρες θα γ ιν όταν ο γ άμος. σ ε περισ σ ότερο πλ ούτο. σ ε μεγ αλ ύτερη δύν αμη.σ υμβεί το χ ειρότερο. σ ’ έν αν έφηβο που μόλ ις είχ ε χ ρισ τεί ιππότης και που θα περν ούσ αν πολ λ ά χ ρόν ια ώσ που ν α πάρει την κλ ηρον ομιά του. Οι Μαλ ν τουί μπορεί ν α ήταν καλ οί γ ια τον πατέρα της. Αλ λ ά όχ ι. θα έμεν ε μαζί με τον πεθερό της. αλ λ ά εκείν η απέβλ επε σ ’ έν αν υψ ηλ ότερο τίτλ ο. Δ εν θα είχ ε καν δικό της κάσ τρο. και όλ α αυτά επειδή εκείν ος έτσ ι είχ ε αποφασ ίσ ει και διατάξει. Ήταν αβάσ ταχ το. έπρεπε ν α τον κάν ει ν α το μεταν ιώσ ει. Ποτέ σ τη ζωή του ο Γουόρικ δεν είχ ε πιασ τεί σ τον ύπν ο. σ ’ έν αν κόμη το λ ιγ ότερο. Αν άθεμα την αν οιχ τόξαν θη μάγ ισ σ α και το κόκκιν ο .

όπως έκαν ε και ο Σέλ ν τον . «Αν τιλ αμβάν εσ αι. το οποίο κρυβόταν από κάτω.». θέλ εις ν α προσ παθήσ εις ν α το επαν αλ άβεις. ν α τον κοιτάει σ ’ αυτή την ταπειν ή σ τάσ η. αφού οι λ επίδες τους σ υγ κρούσ τηκαν χ αμηλ ά και η δύν αμη του χ τυπήματος τον βρήκε απροετοίμασ το και τον τίν αξε προς τα πίσ ω.μεσ οφόρι της που τραβούσ αν το βλ έμμα του σ αν μαγ ν ήτης. Ήταν αρκετό ν α πιάσ ει με την άκρη του ματιού του τη σ τιγ μιαία λ άμψ η εκείν ου του κόκκιν ου. Ο Σέλ ν τον οπισ θοχ ώρησ ε. «ότι το κατόρθωμά μου ν α ρίξω το δράκο θα διαδοθεί…». φίλ ε. αλ λ ά πρόσ θεσ ε χ αμογ ελ ών τας σ φιγ μέν α: «Ή μάλ λ ον . «Για χ αζούς ψ άχ ν εις. δεν πας σ το διάολ ο. ελ πίζω». αρκετό γ ια ν α γ υρίσ ει ν α κοιτάξει θέλ ον τας ν α το δει κι άλ λ ο – κι αρκετό γ ια ν α τον πετάξει κάτω ο Σέλ ν τον . γ ρύλ ισ ε ο Γουόρικ και σ ηκώθηκε. λ έω γ ω». ξαπλ ών ον τάς τον φαρδύ πλ ατύ σ το έδαφος. είπε ο Σέλ ν τον . Και ν α σ ου την τώρα που σ τεκόταν εκεί. πόσ ο μάλ λ ον το χ υμώδες κορμί της. έχ ον τας ακόμα έν α χ αμόγ ελ ο ως τ’ αυτιά. «Βρε. μ’ έν α ύφος όλ ο αν ησ υχ ία εν ώ μάλ λ ον προσ παθούσ ε ν α σ υγ κρατήσ ει τα γ έλ ια της. . σ ταματημέν η καταμεσ ής του περίβολ ου.

σ κέφτηκε ο άν τρας. αφού ο λ όρδος του Φούλ κχ ερσ τ διάβαζε μόν ος του την επισ τολ ή – ή προσ ποιούν ταν ότι διάβαζε. άρα δεν ερχ όταν από πολ ύ μακριά. Δ εν έν ιωσ ε όμως την ίδια σ ιγ ουριά. του είχ ε φύγ ει τελ είως η ν ευρικότητα αφότου είδε με τα ίδια του τα μάτια πόσ ο ατζαμής ήταν σ τη μάχ η ο λ όρδος του Φούλ κχ ερσ τ. παρατηρών τας ότι δεν ήταν και τόσ ο βρόμικος. άρχ ον τά μου». όταν ο Γουόρικ τον κοίταξε με τα πιο τρομακτικά γ κρίζα .Θα επαν απαυτώ σ τις δάφν ες μου και θ’ αποχ ωρήσ ω όσ ο ακόμα…» «Ήρθε αγ γ ελ ιαφόρος. Ο φοβερός και τρομερός δράκος του βορρά προφαν ώς βασ ιζόταν σ τους άν τρες του ν α παίρν ουν τις ν ίκες σ τις μάχ ες γ ια χ άρη του. Ο Γουόρικ σ τράφηκε αν υπόμον α προς τον αγ γ ελ ιαφόρο. Πήρε την περγ αμην ή που του παρέδωσ ε χ ωρίς η έκφρασ ή του ν α προδώσ ει σ το ελ άχ ισ το ότι αν αγ ν ώρισ ε τη σ φραγ ίδα. Τι άλ λ ο ν α υποθέσ ει. αφού ο λ όρδος δεν αν τιδρούσ ε όπως έπρεπε σ την πρόκλ ησ η του αφέν τη του. Κι επιπλ έον . αλ λ ά δεν χ ρειάσ τηκε. Ο αγ γ ελ ιαφόρος περίμεν ε ώσ τε ν α επαν αλ άβει τα λ όγ ια που είχ ε αποσ τηθίσ ει. διέκοψ ε σ ’ εκείν ο το σ ημείο ο φρον τισ τής του Γουόρικ. χ αμογ ελ ών τας αυτάρεσ κα από μέσ α του.

Όταν όμως ο Μπελ έμ πήγ ε εκεί ν α πολ εμήσ ει. Τώρα ζητά ν α σ υν αν τηθούμε σ την πεδιάδα Γκίλ ι σ ε δύο μέρες από σ ήμερα.». Είχ α ακούσ ει ότι την ίδια πρόκλ ησ η σ ε μον ομαχ ία είχ ε απευθύν ει και σ τον Γουόλ τερ Μπελ έμ. Ο Σέλ ν τον σ φύριξε. Θα έχ εις την πλ ήρη απάν τησ ή μου σ ε λ ίγ ο». Ο Ντιάμπρε είν αι και μάλ ισ τα με καιν ούρια τακτική. ο ξακουσ τός δράκος απέπν εε ολ όκλ ηρος σ κλ ηρότητα. ο Γουόρικ έδιωξε τον άν τρα. «Μάλ λ ον ο άν θρωπος είν αι τρελ ός όπως ήταν ο πατέρας του.μάτια που είχ ε δει ο άν τρας ποτέ του. «Αφού ο άρχ ον τάς σ ου αν υπομον εί ν α πεθάν ει. γ ια ν α δώσ ουμε έν α ορισ τικό τέλ ος σ τον πόλ εμό μας με μον ομαχ ία». Ο Σέλ ν τον δεν περίμεν ε καλ ά καλ ά ν α γ υρίσ ει την πλ άτη ο αγ γ ελ ιαφόρος και ρώτησ ε με το φρύδι αν ασ ηκωμέν ο: «Είν αι καν έν ας γ ν ωσ τός αυτός που θα ξεπασ τρέψ εις. αν ν ομίζει ότι δεν ξέρεις πως η πεδιάδα Γκίλ ι αποτελ εί ιδαν ικό μέρος γ ια πολ εμικά τεχ ν άσ ματα. Κι αν άθεμα αν ήταν μόν ο τα μάτια. αλ λ ά με το πάσ ο μου. Και μ’ έν α ν εύμα. του είχ αν σ τήσ ει εν έδρα και τον . τον παλ ιό άρχ ον τα του Τούρες. «Δ εν τον ξέρεις. αλ λ ά σ ίγ ουρα τον έχ εις ακουσ τά. θα του κάν ω τη χ άρη.

Έτσ ι απέκτησ αν οι Ντιάμπρε το Τούρες και όλ α τα σ υμπαρομαρτούν τα». «Το ξέρω». «Και φρόν τισ α ν α του πάρω αυτό το τρόπαιο από τη σ υλ λ ογ ή του. αποκρίθηκε ο Γουόρικ. αλ λ ά προφαν ώς άργ ησ α πολ ύ ν α του το πάρω και του άφησ α άφθον ο χ ρόν ο ώσ τε ν α σ καρώσ ει κάποια μπαμπεσ ιά». Οι πάν τες γ ν ωρίζουν ότι καν έν ας δεν τσ ιγ κλ άει το δράκο χ ωρίς ν α τον κάψ ει η φωτιά του. Το δικό του οχ υρό. Μάλ ισ τα είχ α σ κεφτεί ν α του χ αρίσ ω την ειρήν η που ζήτησ ε – αφού όμως του πάρω και το κάσ τρο Άμπρε». πως δεν είσ αι από τους αν τιπάλ ους που σ ταματά εύκολ α καν είς έτσ ι και βάλ εις σ το μυαλ ό σ ου ν α κατασ τρέψ εις κάποιον εχ θρό. αν και οφείλ εις ν α παραδεχ τείς. «Αυτή θα είν αι η επόμεν η εκσ τρατεία σ ου λ οιπόν . Κι αυτό έχ ει κάν ει πολ λ ούς ν α σ κεφτούν ν α σ ε βγ άλ ουν από τη μέσ η αν τί ν α σ ε πολ εμήσ ουν με θεμιτά μέσ α. «Και γ ιατί ν α το κάν ει.δολ οφόν ησ αν . γ ια ν α καταφέρουν ν α σ ε ν ικήσ ουν . ιδίως από τη σ τιγ μή που ο Στέφαν ος δεν πρόκειται ν α σ τραφεί εν αν τίον σ ου». Οι μισ οί από τους εχ θρούς μου είν αι και δικοί του και το απολ αμβάν ει . Γουόρικ.» «Ναι. «Ίσ ως.

Σέλ ν τον ». Οι κόρες μου δεν είχ αν την καθοδήγ ησ η που έπρεπε. γ ν ωρίζω ελ άχ ισ τα πια τα εδάφη μου. Να φαν τασ τείς ότι τις προάλ λ ες διέσ χ ιζα δισ τακτικά το Σεαξν τέιλ γ ια ν α φτάσ ω σ το Τούρες. Χώρια που έχ ω παραμελ ήσ ει και την απόκτησ η εν ός γ ιου…» «Α. αλ λ ά το πρόσ ωπό του σ οβάρεψ ε πάλ ι. ωσ τόσ ο εκείν η είχ ε φύγ ει τώρα. «Λυπάμαι γ ια την Ιζαμπέλ α.απεριόρισ τα που τους ξεφορτών ομαι εγ ώ. . Ξέρω πόσ ο ευχ αρισ τημέν ος ήσ ουν με την επιλ ογ ή της». Ο Γουόρικ αν ασ ήκωσ ε τους ώμους και κοίταξε πάλ ι προς το σ ημείο όπου είχ ε κον τοσ ταθεί η Ροβίν α. Ο Γουόρικ έκαν ε μια χ ειρον ομία αδιαφορίας. ν αι. και σ ’ έχ ουν πάρει τόσ ο τα χ ρόν ια πια που δεν προλ αβαίν εις ν α…» «Άν τε σ το διάολ ο. Ο μεγ αλ ύτερος άν τρας γ έλ ασ ε πν ιχ τά.». Έχ ω παραμελ ήσ ει πάρα πολ λ ά πράγ ματα εξαιτίας τους. επειδή δεν ήξερα καν ότι ήταν δικό μου φέουδο. χ ωρίς ν α του σ τοιχ ίζει το παραμικρό». σ υμφών ησ ε ο Σέλ ν τον και κατόπιν ρώτησ ε από περιέργ εια: «Σοβαρολ ογ ούσ ες πριν που είπες ότι δεν θα κατασ τρέψ εις ολ οσ χ ερώς τον Ντιάμπρε. «Ίσ ως ν α με κούρασ αν οι σ υν εχ είς πόλ εμοι. «Όν τως».

ν αι. «Και ίσ ως έχ εις ήδη κάποια άλ λ η σ το μυαλ ό σ ου γ ια ν α την αν τικατασ τήσ εις. ιδίως αφού είν αι ξεκάθαρο ότι εκείν η δεν θα μου ταίριαζε όσ ο ν όμιζα». Ποτέ δεν θα τιμούσ α αυτή τη μικρή μάγ ισ σ α με…» «Ω. Αλ λ ά ν ιώθω σ χ εδόν αν ακουφισ μέν ος που τελ είωσ ε αυτή η ισ τορία. θα το έκαν ες – αν σ ου χ αρίσ ει το γ ιο που θέλ εις». κάν εις λ άθος. «Είν αι αδιαν όητο ν α…» . εν ώ ήξερε ότι η καρδιά της ήταν δοσ μέν η αλ λ ού. αλ λ ά το επόμεν ο δευτερόλ επτο πήρε βλ οσ υρό ύφος. Φαν τάσ τηκε τη Ροβίν α μ’ έν α μωρό σ την αγ καλ ιά κι αυτή η εικόν α τον πλ ημμύρισ ε με τόσ η λ αχ τάρα που σ υγ κλ ον ίσ τηκε. πόσ ο μάλ λ ον σ το τέλ ος ν α τον ωφελ ήσ ει κι από πάν ω.» Ο Γουόρικ δεν κατάλ αβε αμέσ ως σ ε ποια αν αφερόταν ο Σέλ ν τον . «Όχ ι.«Καν ον ικά θα ’πρεπε ν α είμαι έξαλ λ ος με την κυρία και με τον πατέρα της που την αν άγ κασ ε ν α μ’ εξαπατήσ ει. Όμως οι αν τιλ ήψ εις με τις οποίες είχ ε ζήσ ει τη μισ ή του ζωή δεν του επέτρεπαν ν α αφήσ ει καν έν αν ατιμώρητο όταν του έκαν ε κακό. Κούν ησ ε το κεφάλ ι του αν υποχ ώρητα.

Ο Γουόρικ κοιτούσ ε τον Σέλ ν τον ν α φεύγ ει και το σ υν οφρύωμά του ήταν πιο απειλ ητικό από ποτέ. . πρόσ θεσ ε: «Τα λ έμε το μεσ ημέρι. Υ πήρξαν φορές που είχ ε μεταν ιώσ ει επειδή οι τρόποι του τον είχ αν κάν ει ν α μην έχ ει φίλ ους.Όμως ο Σέλ ν τον σ ήκωσ ε το χ έρι του και τον διέκοψ ε πάλ ι. που τον είχ ε γ ν ωρίσ ει προτού τον βρουν οι σ υμφορές της ζωής του και ο οποίος καταλ άβαιν ε τα κίν ητρά του. Και προτού ο Γουόρικ το κάν ει. «Μη λ ες λ όγ ια που ύσ τερα θα ν ιώσ εις υποχ ρεωμέν ος ν α τηρήσ εις». Υ πήρξαν όμως και φορές που έκοβε το κεφάλ ι του ότι ήταν καλ ύτερα ν α μην έχ ει φίλ ους – όπως τώρα. φίλ ε μου». μ’ εξαίρεσ η τον Σέλ ν τον .

Κεφάλ αιο 32 Όταν μπήκε αργ ά εκείν ο το απόγ ευμα σ την αίθουσ α. ο Γουόρικ δεν είχ ε και την καλ ύτερη διάθεσ η. Υ πήρχ αν μον αχ ά δύο καρέκλ ες αν άμεσ α σ τα πολ υάριθμα σ καμν ιά. Όταν είδε το πρόσ ωπο της κοπέλ ας ν α παίρν ει μια έκφρασ η δυσ πισ τίας. ούτε η ίδια θεώρησ ε ποτέ τον εαυτό της μέλ ος της οικογ έν ειάς του. Το γ εγ ον ός όμως ότι το σ κέφτηκε τώρα δεν τον εν όχ λ ησ ε και ιδιαίτερα. Και σ αν ν α μην έφταν ε αυτό. παρεκτός κι αν είχ αν βασ ιλ ικό γ εν ν ήτορα – ή δεν υπήρχ αν ν όμιμα αδέλ φια. φυλ αγ μέν ες αποκλ εισ τικά γ ια εκείν ον και τους καλ εσ μέν ους του ή τις κόρες του. Τα μπάσ ταρδα ήταν κάτι αν απόφευκτο. κι ελ άχ ισ τα απ’ αυτά κατάφεραν ν α υψ ωθούν ποτέ πάν ω από το σ τίγ μα που έφεραν εκ γ εν ετής ή την υπηρετική τάξη της μητέρας τους. . ομοίως μ’ εκείν ον . είδε και την Έμμα που του θύμισ ε ότι δεν είχ ε φρον τίσ ει ακόμα το ζήτημα της μεταμόρφωσ ής της. σ υν ειδητοποίησ ε ότι. Κατευθύν θηκε προς τον άδειο χ ώρο της πυροσ τιάς και τη φών αξε κον τά του. Έκαν ε ν όημα σ την Έμμα ν α καθίσ ει σ τη μία καρέκλ α εν ώ εκείν ος βολ εύτηκε σ την άλ λ η.

εκείν ος είχ ε πλ ηροφορηθεί την ύπαρξή της τα τελ ευταία χ ρόν ια μόν ο. αν είχ ε ασ χ ολ ηθεί περισ σ ότερο. εκτός από πολ έμους. αλ λ ά από τότε που έμαθε γ ια εκείν η ήταν σ πάν ιες οι φορές που βρισ κόταν σ το σ πίτι του και σ πάν ιες οι φορές που κάτι άλ λ ο. Πρόσ εξε επίσ ης ότι η Έμμα δεν ζάρωσ ε κάτω από το εξετασ τικό του βλ έμμα. Ακόμα και τα μάτια και τα μαλ λ ιά της είχ αν ακριβώς την ίδια απόχ ρωσ η με τα δικά του. χ αρίζον τας μια ιδιαίτερη ομορφιά σ το πρόσ ωπό της. Και παρότι θα πρέπει ν α κόν τευε τα δεκάξι. αν κι εκείν ου θα μπορούσ αν ν α θεωρηθούν τόσ ο τρομακτικά που σ ου πάγ ων αν το αίμα και τις περισ σ ότερες φορές έτσ ι ήταν . Πιθαν όν ν α τα πήγ αιν ε καλ ύτερα μαζί της.Η Έμμα.τι οι άλ λ ες δύο κόρες του. η οποία έλ ειπε από τις άλ λ ες δύο. όμως τα δικά της είχ αν μια ζεσ τασ ιά. αν δεν υπολ όγ ιζε εκείν ο που μεγ άλ ων ε σ την κοιλ ιά της Ροβίν α. ότι πράγ ματι του έμοιαζε περισ σ ότερο απ’ ό. ήταν το μον αδικό του μπάσ ταρδο. απ’ όσ ο ήξερε ο Γουόρικ. Κοίταξε την κοπέλ α. Το πρόσ ωπο και το παράσ τημά της φαν έρων αν μια δύν αμη. απασ χ ολ ούσ ε το μυαλ ό του – μέχ ρι τώρα. Αν είχ ε κοιτάξει . παρατηρών τας αυτό που με τόσ η ευκολ ία είχ ε διακρίν ει ο Σέλ ν τον .

Ίσ ως τελ ικά ν α ήταν άξια γ ια τον ν εαρό Ρίτσ αρν τ.» Τα μάγ ουλ ά της ρόδισ αν . αν και ήταν φαν ερό πως δεν έν ιωθε καθόλ ου άν ετα. «Ψάχ ν ει ν α με βρει κάθε φορά που έρχ εται μαζί με τον πατέρα του». «Σίγ ουρα όμως είχ ες κάποιες κουβέν τες μαζί του.» «Όχ ι». «Για ν α κλ έψ ει φιλ ιά.τι σ τραβό είχ ε κάν ει τελ ευταία. Το ’λ εγ ε η καρδιά της λ οιπόν . «Είσ αι ακόμα παρθέν α. Κι έτσ ι τα πρώτα λ όγ ια που της είπε ήταν : «Ο Σέλ ν τον ν τε Βιρ έχ ει έν α γ ιο που σ ε θέλ ει». χ ωρίς καν ν α περιμέν ει ν α ακούσ ει πρώτα ποια ήταν η κατηγ ορία. ρουθούν ισ ε ο Γουόρικ.αμίλ ητος τόσ η ώρα τη Μελ ίσ αν τ. αν και τα μάτια της παρέμειν αν ακλ όν ητα καρφωμέν α σ τα δικά του και . κάτι που δεν περίμεν ε ο Γουόρικ. εκείν η θα είχ ε βάλ ει τα κλ άματα. Η Μπέατριξ θα είχ ε αρχ ίσ ει από μόν η της ν α ξεφουρν ίζει δικαιολ ογ ίες γ ια ό. Η Έμμα απλ ώς καθόταν ήρεμα και τον κοιτούσ ε κατάματα.» Εκείν ος κατέν ευσ ε. το δίχ ως άλ λ ο». Ο Γουόρικ δεν σ κέφτηκε ν α της φέρει μαλ ακά το θέμα. μικρή. διαφορετικά δεν θα είχ ε ζητήσ ει ειδικά εσ έν α». «Ήξερες τις προθέσ εις του. «Τον Ρίτσ αρν τ εν ν οείτε.

» «Λέτε ότι με θέλ ει και ότι σ κοπεύετε ν α με δώσ ετε σ ’ εκείν ον .οι άκρες των χ ειλ ιών της σ τράφηκαν προς τα κάτω. «Σκοπεύετε ν α βάλ ετε κάποια ν α μου μάθει πώς φέρεται μια πόρν η.» Ο Γουόρικ πήρε βλ οσ υρό ύφος. αλ λ ά ήταν τόσ ο μεγ άλ η η έκπλ ηξή της που δεν βγ ήκε ήχ ος. Η Έμμα δεν πίσ τευε σ τ’ αυτιά της. «Χαίρομαι που το ακούω. Και σ ίγ ουρα ο Ρίτσ αρν τ θα χ αρεί πολ ύ περισ σ ότερο. από φόβο γ ια εσ άς». Αλ λ ά σ ύζυγ ός του θα γ ίν εις. Όταν όμως κατάφερε ν α σ υλ λ άβει πλ ήρως τι σ υν επαγ όταν αυτή η λ έξη. μα γ ια τον εαυτό του. Προτού όμως σ υμφων ήσ ω ν α σ ε δώσ ω σ ’ εκείν ον . Ο Γουόρικ χ αμογ έλ ασ ε πλ ατιά σ αν είδε την αγ αν άκτησ ή της.» Τα χ είλ η του Γουόρικ σ τράφηκαν προς τα κάτω από αηδία. «Σύζυγ ος. το . τότε ως τι. εάν μπορείς ν α μάθεις πώς φέρεται μια κυρία». έχ εις ν α μάθεις πολ λ ά γ ια ν α μην ν τροπιάσ εις την οικογ έν ειά του». «Καν έν ας άν τρας εδώ δεν έχ ει τολ μήσ ει ποτέ έσ τω και ν α με κοιτάξει. «Τι είπα που σ ’ έκαν ε ν α πισ τέψ εις κάτι τέτοιο. «Μάλ λ ον δεν είν αι δικό σ ου φταίξιμο που σ κέφτηκες έτσ ι.» Η Έμμα σ χ ημάτισ ε τη λ έξη με τα χ είλ η της. Αν όχ ι ως μετρέσ α του.

θα το μάθω. Γι’ αυτό και ήταν δισ τακτικός τώρα ν α αν αθέσ ει σ τη Ροβίν α ν α τη διδάξει. θα φαιν όταν σ την πορεία. ωσ τόσ ο της είχ ε κάν ει πολ λ ά που ίσ ως εκείν η ακόμα ν α έφερε βαρέως. Για πρώτη φορά σ τη ζωή του.πρόσ ωπό της φωτίσ τηκε ολ όκλ ηρο από χ αρά και το χ αμόγ ελ ό της κόν τεψ ε ν α τυφλ ώσ ει τον Γουόρικ. όμως εκείν η δεν άκουγ ε κουβέν τα. δεν της είχ ε κάν ει κάτι που ν α μην της άξιζε. Ήταν υπαρκτό το εν δεχ όμεν ο ν α δίδασ κε λ άθος την Έμμα μόν ο και μόν ο γ ια ν α τον εκδικηθεί. Βέβαια. ο Γουόρικ έν ιωσ ε περήφαν ος γ ια έν α από τα παιδιά του. Ό. Μπορεί η τωριν ή σ υμπεριφορά της Ροβίν α ν α έδειχ ν ε ότι δεν του κρατούσ ε κακία. Όσ ο γ ια την ικαν ότητά της. Μην έχ ετε καμία αμφιβολ ία». ήθελ ε ν α τα καταφέρει. «Του σ ερ Ρίτσ αρν τ. και ήταν έν α σ υν αίσ θημα που δεν περίμεν ε ν α ν ιώσ ει ώσ που ν α αποκτούσ ε έν α γ ιο. άρχ ον τά μου. Για το δικό της καλ ό όμως. «Δ εν υπάρχ ει “αν ”.τι χ ρειάζεται ν α μάθω. Δ εν αμφέβαλ λ ε καθόλ ου γ ια την αποφασ ισ τικότητά της. αλ λ ά δεν ήταν ν α εμπισ τεύεται καν είς το πώς λ ειτουργ εί το μυαλ ό μιας γ υν αίκας.» «Αν …» άρχ ισ ε ν α επαν αλ αμβάν ει ο Γουόρικ. «Η λ αίδη Ρομπέρτα θα ήταν η καλ ύτερη .

«Μα έχ ει τόσ α καθήκον τα τώρα…» Δ εν αποτέλ ειωσ ε τη φράσ η της. Εν αλ λ ακτικά. του είχ ε πει ότι δεν κουραζόταν πολ ύ από τις δουλ ειές που είχ ε ν α κάν ει – ακόμα. «Με περιφρον εί και… και δεν είμαι σ ίγ ουρη ότι ξέρει και τίποτ’ άλ λ ο πέρα από κέν τημα. το έκαν ε η Έμμα. «Δ εν θα το δεχ όταν ». «Πολ λ ά τα οφέλ η βέβαια μιας εξαίσ ιας βελ ον ιάς. σ υμφων ώ ότι δεν θα δεχ όταν ν α σ ’ αν αλ άβει.επιλ ογ ή». και το πρόσ ωπό της έχ ασ ε λ ίγ η από την προηγ ούμεν η λ άμψ η του. πισ τεύω πως η Ροβίν α μπορεί ν α σ ε βοηθήσ ει σ ’ αυτό τον τομέα. σ κέφτηκε φων αχ τά. είπε η Έμμα. αλ λ ά αν έφερα τη σ υγ κεκριμέν η κυρία ως καλ ύτερη επιλ ογ ή. επειδή τον είδε ν α σ υν οφρυών εται πάλ ι. Τι . μόν ο και μόν ο επειδή ήδη έχ ει αυτή την ιδιότητα κι επομέν ως θα ήταν ιδαν ική – ωσ τόσ ο. αν της το ζητήσ εις». αλ λ ά προτού προλ άβει ν α πει γ ιατί δεν θα το δεχ όταν εκείν η. Μήπως όμως του είχ ε πει ψ έματα. Η Ροβίν α βέβαια το είχ ε αρν ηθεί. Το σ υν οφρύωμά του οφειλ όταν σ το γ εγ ον ός ότι δεν είχ ε αν τιλ ηφθεί πως είχ ε παραφορτώσ ει με δουλ ειές την κοπέλ α. Μόν ο αυτό θεωρεί σ ημαν τικό…» Το πν ιχ τό γ έλ ιο του Γουόρικ διέκοψ ε τη φράσ η της.

Κι εκ των υσ τέρων . Ποτέ του δεν είχ ε αν αλ άβει τη διοίκησ η καν εν ός άλ λ ου παρά μόν ο των αν τρών του.τι πλ ησ ιέσ τερο μπορούσ ε ν α σ κεφτεί ο Γουόρικ σ ε σ υζυγ ικά καθήκον τα. «Σας είμαι ευγ ν ώμων γ ια τη βοήθεια. Έμμα.ήξερε εκείν ος από υπηρέτες και τι φόρτος εργ ασ ίας θεωρούν ταν φυσ ιολ ογ ικός. και γ ια ν α επιμέν ω… Αρκεί ν α πω ότι είν αι περισ σ ότερες οι πιθαν ότητες ν α δεχ τεί. «Σ’ εμέν α δεν υπάρχ ει περίπτωσ η ν α κάν ει χ άρες. επειδή ήταν ό. Και τότε σ κέφτηκε . Το μόν ο που σ κεφτόταν εκείν η την εποχ ή ήταν ν α της δίν ει δουλ ειές πισ τεύον τας ότι εκείν η θ’ αρν ιόταν . αν της το ζητήσ εις εσ ύ παρά αν τη διατάξω εγ ώ».» Ο Γουόρικ γ ρύλ ισ ε. «Θ’ αλ αφρύν ω τα υπόλ οιπα καθήκον τά της ώσ τε ν α έχ ει άφθον ο χ ρόν ο ν α αφοσ ιωθεί σ ’ εσ έν α – αν σ υμφων ήσ ει ν α σ ε αν αλ άβει». ακόμα και η κυρία Μπλ ουέ τον είχ ε κοιτάξει παραξεν εμέν α. Τώρα όμως που το σ κεφτόταν . αλ λ ά δεν θα ήταν καλ ύτερα ν α της μιλ ήσ ετε εσ είς γ ι’ αυτό το θέμα και όχ ι εγ ώ. είχ ε σ κεφτεί ν α τη βάλ ει ν α δουλ έψ ει σ το υφαν τήριο μόν ο και μόν ο γ ια ν α μη φαίν εται ότι υπηρετούσ ε αποκλ εισ τικά εκείν ον . όταν της είχ ε πει όλ ες τις δουλ ειές που ήθελ ε ν α αν αλ άβει η Ροβίν α.

Δ ιόρθωσ ε αμέσ ως. Κύριε των Δ υν άμεων ! Τώρα η Ροβίν α τον έκαν ε ν α ν ιώθει κι εν οχ ές από πάν ω. κοκκιν ίζον τας: «Ζητώ σ υγ γ ν ώμη.επιτέλ ους ότι η κόρη του δεν είχ ε αμφισ βητήσ ει ούτε μία φορά την επιλ ογ ή της δασ κάλ ας της και τη ρώτησ ε: «Ήξερες ότι ήταν λ αίδη. Και τότε σ κέφτηκε τι θα μπορούσε ν α είχ ε ζητήσ ει από εκείν η – την ίδια της τη ζωή! Ε. Η επίκρισ η σ τον τόν ο της φων ής της τον έκαν ε ν α απαν τήσ ει σ χ εδόν γ ρυλ ίζον τας: «Ακριβώς – είν αι δικό μου θέμα και δεν δέχ ομαι αμφισ βήτησ η επ’ αυτού. διορθών ον τάς τον : «Μα ακόμα είν αι. μα είν αι δικό σ ας θέμα».». Υ ποτίθεται πως δεν έπρεπε ν α το καταλ άβει καν έν ας. Ήξερε όμως προτού τελ ειώσ ει καλ ά καλ ά την πρότασ ή του ότι οι εν οχ ές ήταν που τον αν άγ κασ αν ν α μιλ ήσ ει ν ευριασ μέν α. Δ εν είν αι κάτι που μπορείτε ν α της το αφαιρέσ ετε απλ ώς και μόν ο επειδή εσ είς…». όχ ι. εν ώ η αλ ήθεια ήταν πως είχ ε φαν εί πολ ύ πιο επιεικής μαζί της απ’ όσ ο της άξιζε. . άρχ ον τά μου. Ήταν η σ ειρά της Έμμα ν α σ υν οφρυωθεί. Αν αρωτιόμασ τε γ ιατί της φέρεσ τε έτσ ι. δεν θα έν ιωθε την παραμικρή εν οχ ή γ ια τον τρόπο που της είχ ε φερθεί. γ ι’ αυτό πάψ τε ν α αν αρωτιέσ τε».

Της είπε λ οιπόν ότι μπορούσ ε ν α επισ τρέψ ει σ τη δουλ ειά της. επαν εμφαν ίσ τηκε η Ροβίν α και κατευθύν θηκε προς το μέρος του μ’ έν α . η Ροβίν α θα είχ ε σ υν ηθίσ ει ν α δουλ εύει με την Έμμα και τότε εκείν ος θα μπορούσ ε ν α τους δώσ ει την άδεια ν α σ υν εχ ίσ ουν τα μαθήματα. Είχ ε αρχ ίσ ει ν α του κρύβεται τώρα. ήξερε ότι δεν θα μπορούσ ε ν α σ υγ κεν τρωθεί πια σ την Έμμα. Ίσ ως ν όμιζε ότι έπρεπε ν α σ υν εχ ίσ ει το παιχ ν ίδι που είχ ε ξεκιν ήσ ει εκείν ο το πρωί με την Ιζαμπέλ α. εκείν η ακριβώς τη σ τιγ μή ήρθε από την κουζίν α η Ροβίν α. Αμέσ ως μόλ ις έφυγ ε η Έμμα. Τώρα όμως αφού ο Γουόρικ την είχ ε δει. Σχ εδόν το ίδιο ακαριαία τον πρόσ εξε και η Ροβίν α.Κατά φων ή. γ ια ν α ζητήσ ει αυτό που ήθελ ε από τη Ροβίν α. μόν ο που έκαν ε αμέσ ως μεταβολ ή γ ια ν α επισ τρέψ ει εκεί απ’ όπου είχ ε έρθει. υποσ χ έθηκε σ τον εαυτό του. σ υμβουλ εύον τάς την όμως ν α περιμέν ει μέχ ρι αύριο που εκείν ος θα είχ ε φύγ ει. τραβών τας ακαριαία την προσ οχ ή του μ’ εκείν ο το καταραμέν ο κόκκιν ο μεσ οφόρι που θα το έκαιγ ε μία από εκείν ες τις μέρες. Κι έτσ ι εκείν ος δεν θ’ αν αγ καζόταν ν α διατάξει ν α μειωθούν τα καθήκον τά της· θα παρέμεν αν ως είχ αν κατά την απουσ ία του. Κι ευελ πισ τούσ ε ότι μέχ ρι ν α σ κοτώσ ει τον Ντιάμπρε και ν α επισ τρέψ ει.

Ναι. Ο Γουόρικ γ ύρισ ε ν α κοιτάξει τι ήταν αυτό. Και δεν ήταν καμία μικρή δαγ κων ιά. αν άθεμα κι αν το αρν ιόταν . γ ιατί κάτι άλ λ ο είχ ε τραβήξει την προσ οχ ή της. Όταν όμως έσ τρεψ ε το βλ έμμα του πάλ ι σ τη Ροβίν α. Ακόμα τον πον ούσ ε ο μυς σ τον οποίο είχ ε βυθίσ ει τα δόν τια της. αδυν ατών τας ν α καταλ άβει τι είχ ε κάν ει τη Ροβίν α . Αλ λ ά δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α της το πει. Για τον Θεό δηλ αδή. Κατάφερε ν α τον αιφν ιδιάσ ει πάλ ι με την προθυμία της ν α τον σ ερβίρει. Ο Γουόρικ κοίταξε ξαν ά την Μπέατριξ. Ή μήπως έν ιωθε την αν άγ κη ν α δείξει έμπρακτα τη μεταμέλ ειά της. και πολ ύ καλ ά έκαν ε. χ ωρίς εκείν ος ν α της το ζητήσ ει. Η Ροβίν α… …Σταμάτησ ε απότομα σ τα μισ ά της απόσ τασ ης από την πυροσ τιά. αυτή η κοπέλ α είχ ε τολ μήσ ει ν α τον δαγ κώσ ει χ ωρίς ν α λ ογ αριάσ ει καν την αν τίδρασ ή του. μάλ λ ον αυτό ήταν . αλ λ ά το μόν ο που είδε ήταν την Μπέατριξ ν α μπαίν ει σ την αίθουσ α μ’ έν αν υπηρέτη ν α την ακολ ουθεί σ αν σ κυλ άκι. Η τόλ μη της – τη θαύμαζε. εκείν η φάν ηκε γ ια μια σ τιγ μή σ αν κεραυν όπλ ηκτη και κατόπιν παραιτημέν η· όμως ακόμα κι αυτή την έκφρασ η φρόν τισ ε ν α τη διώξει από το πρόσ ωπό της.καν άτι μπίρα σ το έν α χ έρι κι έν α κύπελ λ ο σ το άλ λ ο.

Και τότε πρόσ εξε το βαθυγ άλ αν ο φόρεμα της κόρης του. Η κίν ησ ή του ήταν πετυχ ημέν η. κάτι που δεν είχ ε σ υν ηθίσ ει ο Γουόρικ ν α τη βλ έπει ν α φοράει. Έκαν ε το σ υσ χ ετισ μό και το μετάν ιωσ ε. Να πάρει και ν α σ ηκώσ ει! Δ εν του άρεσ ε καθόλ ου που εκείν η τον έκαν ε ν α ν ιώθει έτσ ι.ν α αν τιδράσ ει έτσ ι. Εκείν η είχ ε σ τ’ αλ ήθεια πλ ηγ ωθεί βλ έπον τας τα ρούχ α της φορεμέν α από μια άλ λ η. αυτό που έν ιωθε τώρα δεν του άρεσ ε καθόλ ου. ώσ τε ν α προβάλ λ ει από μέσ α έν α ξεχ ωρισ τό μεσ οφόρι. ώσ τε ν α εφαρμόζει σ το μικρότερο σ ώμα της κόρης του. όταν είχ ε αποφασ ίσ ει ν α χ αρίσ ει τα ρούχ α της Ροβίν α. έν α φόρεμα υπερβολ ικά φαν ταχ τερό γ ια έν α κορίτσ ι σ ε τόσ ο τρυφερή ηλ ικία. Πού ήταν όμως η ικαν οποίησ η που πίσ τευε πως θα έν ιωθε. Τώρα όμως του ερχ όταν ν α σ κίσ ει το φόρεμα από την Μπέατριξ και ν α το δώσ ει πίσ ω σ τη Ροβίν α – πράγ μα που φυσ ικά δεν μπορούσ ε ν α κάν ει. γ ια ν α τσ αλ απατήσ ει την περηφάν ια και την αυτοεκτίμησ ή της. σ χ εδιασ μέν ο ίσ ως έτσ ι. Το φόρεμα ήταν της Ροβίν α. κομμέν ο. αν και το μεσ οφόρι που φορούσ ε η Μπέατριξ ήταν απολ ύτως σ υν ηθισ μέν ο και προφαν ώς δεν ήταν το ταίρι του φορέματος. Τώρα . Είχ ε έν α βαθύ άν οιγ μα μπροσ τά. Αν τιθέτως.

«Όπως επιθυμείς. άρχ ον τά μου. άρχ ον τά μου. ακουμπών τας σ το τραπέζι δίπλ α του την μπίρα αν τί ν α του την προσ φέρει όπως είχ ε σ κοπό ν α κάν ει. Ίσ ως . «Θα δούμε πόσ ο εύκολ α προσ αρμόζεσ αι αφού σ υζητήσ ουμε τα πρωιν ά σ ου καμώματα. Τα μάτια της πετάρισ αν αν επαίσ θητα προτού του απαν τήσ ει ζωηρά: «Το βλ έπω. κοπελ ιά». Εκφράζεις πιο εύγ λ ωττα απ’ ό. «Είμαι εν τον ότατα δυσ αρεσ τημέν ος μαζί σ ου. Προσ αρμόζομαι εύκολ α». Το σ υν οφρύωμά του έγ ιν ε λ ίγ ο πιο απειλ ητικό καθώς τόν ισ ε: «Κι όμως σ τέκεσ αι μπροσ τά μου χ ωρίς ν α τρέμεις». «Μόν ος σ ου λ ες κάθε λ ίγ ο και λ ιγ άκι πόσ ο χ αζή είμαι». Αυτός ήταν και ο λ όγ ος που άρπαξε τη Ροβίν α από τα μούτρα όταν επιτέλ ους έφτασ ε κον τά του. Η Ροβίν α γ έλ ασ ε. αν τιγ ύρισ ε ν ευριασ μέν α εκείν ος. «Ή πολ ύ έξυπν η».αισ θαν όταν περισ σ ότερες εν οχ ές και είχ ε αρχ ίσ ει ν α καταν τάει εν οχ λ ητικό που αυτό το άγ ν ωσ το σ ’ εκείν ον σ υν αίσ θημα έμπαιν ε σ τη μέσ η μιας τέλ εια σ χ εδιασ μέν ης εκδίκησ ης.τι σ υν ήθως τα σ υν αισ θήματά σ ου». Η Ροβίν α αν ασ ήκωσ ε τους ώμους.

όμως εγ ώ θα έν ιωθα τρομερή ν τροπή». Η Ροβίν α έκαν ε γ εν ν αία προσ πάθεια ν α κρύψ ει το χ αμόγ ελ ό της. Επίσ ης. Καταλ αβαίν ω απολ ύτως». «Όχ ι. Εσ ύ μπορεί ν α ήθελ ες ν α με βρει η λ αίδη σ το κρεβάτι σ ου. Γύρισ ε απότομα ν α φύγ ει. τον διέκοψ ε ψ υχ ρά εκείν η.ν όμισ ες ότι θα ξεχ ν ούσ α τη σ υμπεριφορά σ ου μπροσ τά σ τη λ αίδη Ιζαμπέλ α. χ άν ον τας κάθε διάθεσ η γ ι’ ασ τεία. «Έκαν α εγ ώ τέτοιο πράγ μα. κι έτσ ι σ κέφτηκε ν α κάν ει λ ίγ ο πν εύμα: «Κι ευτυχ ώς που το έκαν α δηλ αδή. «Αυτό δεν έχ ει καμία σ ημασ ία…» «Κατάλ αβα». «Μη βάζεις λ όγ ια…» Εκείν η τον διέκοψ ε ξαν ά. αλ λ ά εφεξής θα την υφίσ ταμαι κάθε ώρα και σ τιγ μή». Με δάγ κωσες. αλ λ ά δεν τα κατάφερε. κοπελ ιά». με παράκουσ ες». όμως εκείν ος άρπαξε την πλ εξούδα της τη σ τιγ μή που περν ούσ ε . Ο τόν ος του σ την τελ ευταία πρότασ η της φάν ηκε πιο σ οβαρός. «Τότε ν α υποθέσ ω ότι η ταπείν ωσ η δεν θα χ ρησ ιμοποιείται πλ έον ως μέσ ο τιμωρίας μου.» «Ξέρεις πολ ύ καλ ά ότι το έκαν ες.

θέλ ον τας ν α βάλ ει μια απόσ τασ η μεταξύ τους. όπως περίμεν ε εκείν ος. άρχ ον τά μου». Ωσ τόσ ο. Αλ λ ά η Ροβίν α δεν έκαν ε πίσ ω. άρχ ον τά μου. Και την τράβηξε αργ ά ώσ που η Ροβίν α αν αγ κάσ τηκε ν α σ κύψ ει. και τα κεφάλ ια τους σ χ εδόν ακούμπησ αν .» Ο Γουόρικ κοκάλ ωσ ε. την προειδοποίησ ε ψ ιθυρισ τά. ώσ τε ν α μην μπορεί ν α της αρν ηθεί τίποτα. προτού την πάει γ ραμμή σ το κρεβάτι του και γ ελ οιο​π οιηθεί τελ είως. και τα δάχ τυλ ά της άγ γ ιξαν τη ράχ η του χ εριού του μ’ έν αν τρόπο που δεν μπορούσ ε ν α είν αι κάτι άλ λ ο εκτός από χ άδι. της είπε: «Ζήτα». Η Ροβίν α έγ ειρε ακόμα πιο κον τά γ ια ν α του ψ ιθυρίσ ει σ το αυτί: «Ξέρω ότι το όρισ ες ως καθήκον μου. αλ λ α εγ ώ θέλ ω ν α εξερευν ήσ ω το . «Μπορώ ν α σ ου ζητήσ ω μια χ άρη. επειδή θυμήθηκε πώς περίμεν ε πάν τοτε η Σέλ ια μέχ ρι εκείν ος ν α ερεθισ τεί τόσ ο πολ ύ. Άφησ ε την πλ εξούδα της.» Η Ροβίν α περίμεν ε μισ ό δευτερόλ επτο προτού του ψ ιθυρίσ ει: «Ποτέ δεν θα μπορούσ α ν α ξεχ άσ ω ότι είμαι δική σ ου.μπροσ τά από το πρόσ ωπό του. «Μήπως ξέχ ασ ες ότι είσ αι η δούλ α μου. «Δ εν χ ωράει η αγ αν άκτησ η σ ’ έν α δουλ ικό».

» Τα λ όγ ια της τον διέψ ευσ αν . «Κοπελ ιά. Θα ξαπλ ώσ εις γ ια χ άρη μου χ ωρίς αλ υσ ίδες αυτή τη φορά ν α σ ε δέσ ω και ν α μ’ αφήσ εις ν α σ ’ αγ γ ίξω όπως θέλ ω. παρότι ήταν τόσ ο έτοιμος ν α μπει . Απ’ όλ α τα πράγ ματα που θα μπορούσ ε ν α του ζητήσ ει. όταν θα έχ ει ν υχ τώσ ει και…» Δ εν αποτέλ ειωσ ε τη φράσ η της. έσ πευσ ε ν α τον διαβεβαιώσ ει εκείν η.κορμί σ ου με την άν εσ ή μου – όπως έκαν α σ το παρελ θόν . «Όχ ι. «Έλ εγ α γ ια… απόψ ε. ν ομίζεις ότι μπορείς ν α μου λ ες τέτοια πράγ ματα και ν α μπορώ εγ ώ ν α περιμέν ω…» «Δ εν προσ παθούσ α ν α σ ε παρασ ύρω σ το κρεβάτι». αλ λ ά αργ ότερα. Ο Γουόρικ. αλ λ ά το χ έρι της αν έβηκε σ τον ώμο του και η Ροβίν α πρόσ θεσ ε: «Η αλ ήθεια είν αι πως δεν εν ν οούσ α τούτη τη σ τιγ μή. ποτέ δεν θα του περν ούσ ε από το μυαλ ό ότι η χ άρη που θα ζητούσ ε θα ήταν ν α τον ικαν οποιήσ ει. όταν αποφασ ίσ εις ότι θα με θέλ εις πάλ ι». γ ιατί την ήθελ ε τόσ ο κολ ασ μέν α τώρα που ήταν έτοιμος ν α τελ ειώσ ει επιτόπου. ακόμα και την ελ ευθερία της. Έκαν ε ν α σ ηκωθεί. Τελ ικά δεν θα τη γ λ ίτων ε τη γ ελ οιοποίησ η.» Έν α ροδαλ ό χ ρώμα έβαψ ε τα μάγ ουλ ά της.

Αν τί απάν τησ ης. που έν ιωθε τώρα ν α τον κυριεύει. μα τι είχ ε τέλ ος πάν των αυτή η κοπέλ α και του γ εν ν ούσ ε τόσ ο ακραία σ υν αισ θήματα. ακόμα και με το λ όρδο του Άμπρε. Μέχ ρι ν α τελ ειώσ ει τη φράσ η του. Χώρια που ξαφν ικά είχ ε αρχ ίσ ει ν α μαλ ακών ει η αν άγ κη του γ ια ολ οκλ ηρωτική εκδίκησ η. μπορεί ν α μη σ ’ αφήσ ω ν α πάρεις αν άσ α μέχ ρι το πρωί». καταν όησ ε το δισ ταγ μό της. με τον ν εαρό Φέργ καν τ. Μα τον Θεό. ή μάλ λ ον δύο. Αν άθεμά τη. Και ήμουν έτοιμος ν α πράξω αλ λ ιώς. η απουσ ία της δεν κατεύν ασ ε τον πόθο του και η δυσ φορία που έν ιωθε άρχ ισ ε ν α τον εξοργ ίζει.μέσ α της που με το ζόρι κρατιόταν . το ροδαλ ό χ ρώμα σ τα μάγ ουλ ά της είχ ε γ ίν ει έν τον α κερασ έν ιο. Μόν ο μην περιμέν εις τη χ άρη που ζήτησ ες αν δεν σ ε πάρω πρώτα τουλ άχ ισ τον μία φορά. Από την αρχ ική λ υσ σ αλ έα μαν ία γ ια εκδίκησ η είχ ε φτάσ ει σ τον αχ αλ ίν ωτο πόθο. και μη μ’ αφήσ εις ν α σ ε δω προτού πέσ ει ο ήλ ιος – αλ λ ά καλ ύτερα ν α με περιμέν εις σ την κάμαρά μου. Ωσ τόσ ο. αλ λ ά… Πήγ αιν ε. οι οποίοι τον εκδικούν ταν σ χ εδόν επί δύο χ ρόν ια . κι ας μην το ήθελ ε. η Ροβίν α κατέν ευσ ε αδιόρατα και βιάσ τηκε ν α φύγ ει. «Ώρες ώρες ξεχ ν ώ πως ήσ ουν παρθέν α. κοπελ ιά.

Είχ ε σ υμβεί σ ιγ ά σ ιγ ά ή μήπως ήταν κι αυτό αποτέλ εσ μα της βαθιάς επίδρασ ης που είχ ε πάν ω του η Ροβίν α. Αλ λ ά του φαιν όταν αδιαν όητο ν α περιμέν ει ώσ που ν α πέσ ει ο ήλ ιος γ ια ν α πάρει αυτό που ήθελ ε. αλ λ ά ο ίδιος προτιμούσ ε το . Θα γ ιν όταν αργ ότερα η χ άρη που του ζήτησ ε. αποκλ είον τας οτιδήποτε άλ λ ο. Μπορεί εκείν η ν α είχ ε αν άγ κη το σ κοτάδι γ ια ν α γ ίν ει τολ μηρή μαζί του. αφού τώρα δεν σ κεφτόταν καν την εκδίκησ η κάθε φορά που ο ν ους του έτρεχ ε σ ’ εκείν η. Βγ ήκε από την αίθουσ α κι ακολ ούθησ ε το δρόμο που είχ ε πάρει η Ροβίν α. Και τότε σ υν ειδητοποίησ ε ότι αύριο θα έφευγ ε και θα περν ούσ αν μέρες πολ λ ές ώσ που ν α γ υρίσ ει – ότι όλ ον αυτό τον καιρό δεν θα την έβλ επε. Μα την αλ ήθεια. θα επέμεν ε ο ίδιος ν α γ ίν ει. αλ λ ά πλ έον το έβλ επε περισ σ ότερο σ αν μπελ ά. Και δεν μπορούσ ε καν ν α πει ότι έφταιγ ε η ίδια που ξυπν ούσ ε μέσ α του η οργ ή.τώρα. Ακόμα και η πρόκλ ησ η σ ε μον ομαχ ία από τον Ντιάμπρε λ ίγ ο τον εν διέφερε πια. αυτή η κοπέλ α είχ ε αρχ ίσ ει ν α κάν ει κατάλ ηψ η σ το μυαλ ό του. εν ώ πριν από έν α μήν α θ’ άρπαζε από τα μαλ λ ιά την ευκαιρία ν α αν τιμετωπίσ ει πρόσ ωπο με πρόσ ωπο τον εχ θρό του. Θα πήγ αιν ε αύριο ν α το κάν ει βέβαια.

. γ ια ν α μπορεί ν α βλ έπει κάθε λ επτή απόχ ρωσ η της έκφρασ ής της όταν θα σ παρταρούσ ε από ηδον ή από κάτω του.φως όταν ήταν βυθισ μέν ος μέσ α της.

που τίποτα δεν μπορούσ ε ν α της τραβήξει το εν διαφέρον . θυμόταν ν α την παίρν ει σ την αγ καλ ιά του. κι όμως το φιλ ί του δεν την είχ ε πον έσ ει. το τόσ ο διαφορετικό απ’ όλ α όσ α είχ ε πάρει –και είχ ε δώσ ει– κατά τη διάρκεια της μακράς ν ύχ τας. ακόμα ήταν . Το θυμόταν αυτό αμυδρά. χ ωρίς όμως ν α ρίξει τη Ροβίν α πάλ ι σ το μπουν τρούμι όπως είχ ε φοβηθεί εκείν η. Μόλ ις όμως την είχ ε αφήσ ει πάλ ι σ το κρεβάτι. ούτε καν η φυγ ή εκείν ου. Τρυφερά. η Ροβίν α είχ ε αποκοιμηθεί αμέσ ως. ν α τη σ φίγ γ ει πάν ω σ το σ τήθος του με την αλ υσ όπλ εκτη παν οπλ ία και ν α τη φιλ άει τρυφερά. τόσ ο αποκαμωμέν η από τη ν ύχ τα που είχ ε περάσ ει μαζί του. γ ιατί τα χ είλ η της ήταν ερεθισ μέν α τότε. Ωσ τόσ ο. δεν έκαν ε λ άθος. Ναι. αν αρωτήθηκε προς τι εκείν ο το φιλ ί. Τα πρησ μέν α χ είλ η της . αλ λ ά την είχ ε αφήσ ει ν α ξυπν ήσ ει μόν η της – σ την άδεια κάμαρα. την είχ ε αποχ αιρετήσ ει το χ άραμα. Τώρα που ήταν ξύπν ια.Κεφάλ αιο 33 Ο Γουόρικ είχ ε φύγ ει. Δ εν την είχ ε σ ηκώσ ει καν από το κρεβάτι εκείν ο το πρωί γ ια ν α κάν ει τις δουλ ειές της.

που με τη δεύτερη ώθησ ή του υγ ράν θηκε και με την τρίτη είχ ε χ άσ ει πια κι εκείν η κάθε έλ εγ χ ο. Είχ ε ν ιώσ ει κάποια δυσ φορία όταν μπήκε μέσ α της. που την πήρε λ ίγ α δευτερόλ επτα αργ ότερα από τη σ τιγ μή που έφτασ αν σ το κρεβάτι. όπου της είχ ε δείξει τις σ υν έπειες των τολ μηρών πειραγ μάτων της. αλ λ ά όχ ι με λ ιγ ότερο πάθος. Μετά από αυτό. Αυτές οι μικρές εν οχ λ ήσ εις δεν ήταν τίποτα μπροσ τά σ την ηδον ή που είχ ε ν ιώσ ει.τι πήρε. ο Γουόρικ τής είχ ε κάν ει έρωτα πιο αργ ά. Και ήταν έρωτας αυτό που της είχ ε κάν ει. χ ωρίς ούτε μία φορά ν α αν αφέρει αυτά που σ τέκον ταν εμπόδιο αν άμεσ ά τους.μαρτυρούσ αν ότι εκείν α τα φιλ ιά δεν ήταν και τόσ ο τρυφερά. Και τώρα που το σ κεφτόταν . γ ιατί εκείν ος έδωσ ε περισ σ ότερα απ’ ό. . Σίγ ουρα όχ ι επειδή εκείν η είχ ε τολ μήσ ει ν α του πει αδιάν τροπα τι ήθελ ε ν α κάν ει σ το κορμί του. αλ λ ά βρήκε τόσ ο ερεθισ τικό το αχ αλ ίν ωτο πάθος του γ ια εκείν η. Όχ ι ότι την πείραζε. Την ήθελ ε τόσ ο κολ ασ μέν α. αν αρωτιόταν γ ιατί ήταν τόσ ο αχ όρταγ ος ο Γουόρικ. Κι όμως… Κι όμως είχ ε έρθει ν α τη βρει λ ίγ η ώρα αφότου τον είχ ε αφήσ ει μόν ο του σ την αίθουσ α χ θες το απόγ ευμα και την είχ ε σ ύρει κυριολ εκτικά σ την κάμαρά του.

κι ας είχ ε σ το μεταξύ κρυώσ ει και το φαγ ητό και το ν ερό σ την μπαν ιέρα. καθώς και μια γ εμάτη με ν ερό μπαν ιέρα. σ αν άγ ριο θηρίο. και κάθε φορά. που τελ ικά δεν άν τεχ ε κι έχ αν ε τον έλ εγ χ ο. Τα τίμησ αν δεόν τως και τα δύο. και η Ροβίν α δεν είχ ε ξεχ άσ ει τι ήταν αυτό που είχ ε ξεκιν ήσ ει αυτή την οδύσ σ εια αισ θησ ιακής ακολ ασ ίας. γ ιατί δεν άν τεξε ν α παραμείν ει ακίν ητος γ ια πολ λ ή ώρα. επειδή κάποιος είχ ε αφήσ ει έν α δίσ κο με φαγ ητό γ ια εκείν ους σ τον προθάλ αμο. Αλ λ ά μόν ο όταν ήταν σ ίγ ουρος πλ έον ότι θα χ ρειαζόταν έν α θαύμα γ ια ν α αν ασ τηθεί ο αν δρισ μός του. Η Ροβίν α είχ ε ξεκιν ήσ ει την εξερεύν ησ η με το σ τόμα της από το . Ούτε ο Γουόρικ. Απ’ ό. Πώς ήταν δυν ατόν ν α είχ αν χ άσ ει τελ είως την αίσ θησ η του χ ρόν ου… Όμως η ν ύχ τα δεν είχ ε τελ ειώσ ει. Δ εν χ ρειάσ τηκε όμως. ο Γουόρικ τελ ικά δεν γ ν ώριζε τις δυν άμεις του. και ο Γουόρικ σ ηκώθηκε ν α πάει αυτοπροσ ώπως ν α ξυπν ήσ ει το μάγ ειρα.Κάποια σ τιγ μή σ υν ειδητοποίησ αν και οι δύο ότι λ αχ ταρούσ αν ν α φάν ε και κάτι άλ λ ο εκτός από τον έρωτά τους. την έπαιρν ε ξέφρεν α.τι είχ ε αποδειχ τεί όμως. Δ ύο φορές το είχ ε προσ παθήσ ει. εν έδωσ ε τελ ικά σ ’ αυτό που του είχ ε ζητήσ ει το απόγ ευμα εκείν η.

κατηφορίζον τας αργ ά σ τους ώμους του. Ούτε μία φορά δεν της είχ ε δείξει τη σ κλ ηρή πλ ευρά του. σ τα γ εροδεμέν α μπράτσ α του.λ αιμό του. σ το σ τήθος του. κι ακόμα και τώρα φλ ογ ίζον ταν τα μάγ ουλ ά της από την τόσ η τολ μηρότητά της – κι από τους ήχ ους της ηδον ής που είχ αν βγ ει από το σ τόμα του. Της φαιν όταν σ αν όν ειρο τώρα ο τρόπος που είχ ε πλ αγ ιάσ ει μαζί της. είχ ε μείν ει άν αυδη από το πόσ ο σ υχ ν ά τον είχ ε κάν ει ν α γ ελ άσ ει. Της είχ ε πει πως θα έλ ειπε . όταν εκείν ος την έριξε αν άσ κελ α σ το κρεβάτι και μπήκε ορμητικά μέσ α της.τι σ υν ήθως. Αυτό που δεν ήξερε. Και τώρα που τα ξαν αθυμόταν . Ήθελ ε ν α γ λ είψ ει κάθε σ πιθαμή του κορμιού του. Ήταν μια ν ύχ τα που δεν θα ξεχ ν ούσ ε ποτέ σ τη ζωή της. τόσ ο διαφορετικός απ’ ό. Μόν ο όταν δεν του είχ αν απομείν ει πια άλ λ ες δυν άμεις κατάφερε επιτέλ ους ν α του κάν ει όσ α ήθελ ε. ήταν αν αυτή η καιν ούρια αν τιμετώπισ η και σ υμπεριφορά του απέν αν τί της ήταν η μόν ιμη βελ τίωσ η που ήλ πιζε ν α καταφέρει ξελ ογ ιάζον τάς τον ή αν ήταν μόν ο κάτι προσ ωριν ό. αλ λ ά δεν είχ ε προλ άβει ν α προχ ωρήσ ει πολ ύ χ αμηλ ότερα από την κοιλ ιά του. και δεν θα το μάθαιν ε τώρα που εκείν ος ήταν φευγ άτος.

λ ιγ ότερο από βδομάδα, όμως τώρα της φάν ηκε
ατελ είωτο αυτό το διάσ τημα. Αν υπομον ούσ ε ν α
μάθει αν είχ ε πετύχ ει το σ χ έδιο της Μίλ ν τρεν τ.
Βέβαια, ακόμα κι αν είχ ε πετύχ ει, υπήρχ ε το
εν δεχ όμεν ο αυτός ο χ ωρισ μός ν α το ακύρων ε,
οπότε θα ’πρεπε ν α ξεκιν ήσ ει από την αρχ ή.
Αν ασ τέν αξε και σ ηκώθηκε ν α ν τυθεί. Γιν όταν
αν υπόμον η, το ήξερε, ιδίως από τη σ τιγ μή που
σ την πραγ ματικότητα ήταν αν εδαφικό ν α ελ πίζει
ότι είχ ε καταφέρει ν α εξημερώσ ει τόσ ο γ ρήγ ορα το
δράκο. Δ εν έφταν ε μια ν ύχ τα γ ια ν α αλ λ άξει έν ας
άν θρωπος. Και ήταν αρκετή μια απλ ή υπεν θύμισ η
του λ όγ ου που τον είχ ε κάν ει ν α γ υρέψ ει εκδίκησ η
από εκείν η, γ ια ν α αρχ ίσ ει πάλ ι ν α ξερν άει φωτιά.
Όμως η Ροβίν α είχ ε σ ημειώσ ει πρόοδο. Αυτό δεν
μπορούσ ε ν α το αρν ηθεί. Ούτε μπορούσ ε ν α
αρν ηθεί ότι η αποπλ άν ησ η του Γουόρικ ν τε Σαβίλ
ήταν η αγ γ αρεία που ν όμιζε. Όχ ι, ήταν σ κέτη
απόλ αυσ η, σ την κυριολ εξία.
Δ εν είχ ε σ υν ειδητοποιήσ ει πόσ ο αργ ά ήταν ,
παρά μόν ο όταν μπήκε σ την αίθουσ α και δεν είδε
τις πρωιν ές ηλ ιαχ τίδες που σ υν ήθως τρύπων αν
από τα ψ ηλ ά παράθυρα. Ο μεγ άλ ος χ ώρος ήταν
έρημος, μ’ εξαίρεσ η τις ελ άχ ισ τες υπηρέτριες. Μία
απ’ αυτές ήταν η Μίλ ν τρεν τ, η οποία έσ πευσ ε ν α

κόψ ει το δρόμο σ τη Ροβίν α καθώς πήγ αιν ε σ την
κουζίν α.
Η Ροβίν α τη ρώτησ ε έκπλ ηκτη: «Δ ηλ αδή τώρα
που λ είπει, δεν πειράζει αν μας δουν ν α μιλ άμε
αφού το έχ ει απαγ ορεύσ ει;».
«Στα κομμάτια οι απαγ ορεύσ εις του!» απάν τησ ε
η Μίλ ν τρεν τ. «Αυτό που έμαθα δεν μπορεί ν α
περιμέν ει μέχ ρι ν α βρεθούμε μόν ες. Αλ λ ά γ ιατί εσ ύ
δεν μου φαίν εσ αι σ τεν αχ ωρεμέν η που έφυγ ε;»
Η Ροβίν α χ αμογ έλ ασ ε περιχ αρής. «Μα χ ρειάζεται
κι εξήγ ησ η; Επειδή δεν είμαι σ το μπουν τρούμι».
«Όχ ι, δεν λ έω γ ι’ αυτό, αλ λ ά γ ια το πού πήγ ε ο
λ όρδος Γουόρικ. Είν αι δυν ατόν ν α μην ξέρεις;»
«Τι ν α ξέρω, Μίλ ν τρεν τ; Μου είπε μόν ο ότι θα
έλ ειπε γ ια λ ίγ ο, όχ ι γ ιατί έπρεπε ν α φύγ ει».
Συν οφρυώθηκε. «Δ εν μπορεί ν α έφυγ ε γ ια πόλ εμο,
είν αι πολ ύ μικρό το διάσ τημα που θα λ είψ ει».
«Όχ ι, δεν πάει σ ε πόλ εμο, αλ λ ά σ ε μάχ η
σ ίγ ουρα. Ο Γκίλ μπερτ τον προκάλ εσ ε και ο Γουόρικ
πάει ν α τον σ υν αν τήσ ει – γ ια ν α μον ομαχ ήσ ουν ».
Η Ροβίν α έχ ασ ε το χ ρώμα της. «Χρισ τούλ η μου,
τότε έν ας από τους δύο θα πεθάν ει».
Η Μίλ ν τρεν τ αν οιγ όκλ εισ ε τα μάτια, έκπλ ηκτη
επειδή αυτό ήταν που αν ησ ύχ ησ ε τη Ροβίν α.
«Σίγ ουρα», της απάν τησ ε αν υπόμον α. «Αλ λ ά

προτού γ ίν ει αυτό θ’ αν αγ ν ωρίσ ει ο έν ας τον
άλ λ ο».
Η Ροβίν α δεν άκουγ ε πια, το μόν ο που
σ κεφτόταν ήταν πόσ ο μεγ αλ όσ ωμος ήταν ο
Γκίλ μπερτ, πόσ ο ικαν ός σ το σ παθί και πόσ ο
ύπουλ ος, εν ώ ο Γουόρικ όχ ι, θα μαχ όταν δίκαια. Το
σ τομάχ ι της αν ακατεύτηκε όταν φαν τάσ τηκε τον
Γουόρικ… ν εκρό σ το έδαφος… μέσ α σ τα αίματα…
Κάποιος την κάθισ ε με το ζόρι σ την καρέκλ α
δίπλ α σ την πυροσ τιά, κι ας μην είχ ε καταλ άβει πώς
έφτασ ε εκεί. Αισ θάν θηκε το δροσ ερό χ έρι της
Μίλ ν τρεν τ σ το φλ ογ ισ μέν ο μάγ ουλ ό της.
«Τι έπαθες, ψ υχ ούλ α μου;» ρώτησ ε αν ήσ υχ α η
μεγ αλ ύτερη γ υν αίκα. «Φταίει το μωρό;»
Η Ροβίν α σ ήκωσ ε τα μάτια ν α την κοιτάξει, με
βλ έμμα γ εμάτο απόγ ν ωσ η. «Δ εν θέλ ω ν α πεθάν ει».
«Αχ ά», έκαν ε η Μίλ ν τρεν τ πον ηρά. Κάθισ ε σ το
σ καμν ί πλ άι σ τη Ροβίν α και σ υν έχ ισ ε ζωηρά. «Και
γ ιατί ν α πεθάν ει; Έφυγ ε προετοιμασ μέν ος γ ια την
παγ ίδα. Το πιθαν ότερο είν αι ότι δεν θα φτάσ ουν
καν σ το σ ημείο ν α πολ εμήσ ουν – τουλ άχ ισ τον
μεταξύ τους. Αλ λ ά εγ ώ ν όμιζα ότι θ’ αν ησ υχ ούσ ες
περισ σ ότερο που ο Γουόρικ θα καταλ άβαιν ε ποια
πραγ ματικά είσ αι. Μια ματιά ν α ρίξει σ τον
Γκίλ μπερτ από κον τά και θ’ αν αγ ν ωρίσ ει ότι

εκείν ος τον είχ ε πιάσ ει αιχ μάλ ωτο σ το Κέρκμπορο,
και τότε θα κάν ει τη σ ύν δεσ η μεταξύ σ ας. Δ εν σ ’
αν ησ υχ εί πια αυτό;»
«Μ’ αν ησ υχ εί, αλ λ ά όχ ι γ ια τον ίδιο λ όγ ο. Ξέρω
ότι δεν θα με σ κοτώσ ει – τουλ άχ ισ τον όχ ι γ ια ν α
πάρει τα φέουδά μου», πρόσ θεσ ε μ’ έν α χ αμόγ ελ ο
μάλ λ ον πικραμέν ο παρά ειρων ικό. «Την οργ ή του
φοβάμαι, αν πισ τέψ ει ότι τον εξαπάτησ α με τη
σ ιωπή μου, που πράγ ματι το έκαν α. Αυτός ο λ όγ ος
μον αχ ά είν αι αρκετός γ ια ν α καταλ ήξω πάλ ι σ το
μπουν τρούμι».
Το χ αμόγ ελ ο της Μίλ ν τρεν τ ήταν ακόμα πιο
πικραμέν ο. «Πολ ύ πιο σ ύν τομα απ’ ό,τι ν ομίζεις,
κοκόν α μου».
Η Ροβίν α σ υν οφρυώθηκε. «Γιατί το λ ες αυτό;»
Η Μίλ ν τρεν τ έριξε μια ματιά πίσ ω της πρώτα, γ ια
ν α βεβαιωθεί ότι ήταν ακόμα μόν ες. «Τη λ αίδη
Μπέατριξ την έχ ουν πιάσ ει τα διαόλ ια της από τη
σ τιγ μή που έμαθε ότι πρέπει ν α πάει ν ύφη σ την
οικογ έν εια Μαλ ν τουί. Είν αι έξω φρεν ών με τον
Γουόρικ και, αν αυτός ο άν τρας έχ ει μάθει κάτι σ τις
κόρες του, αυτό είν αι η ικαν οποίησ η της
εκδίκησ ης. Το ’χ ει βάλ ει σ κοπό ν α κάν ει τον πατέρα
της ν α μεταν ιώσ ει που την έδωσ ε σ ’ έν αν απλ ό
ν εαρό, τον οποίο εκείν η δεν θεωρεί αν τάξιό της –

και σ κοπεύει ν α τον εκδικηθεί μέσ α από σ έν α».
Τα μάτια της Ροβίν α άν οιξαν διάπλ ατα. «Εμέν α;
Μα… Δ ηλ αδή εκείν η έχ ει την απόλ υτη εξουσ ία
τώρα που λ είπει ο Γουόρικ;»
«Έν α μέρος μόν ο, όχ ι όλ η, αλ λ ά είν αι πολ ύ
έξυπν η γ ια ν α βασ ισ τεί σ ’ αυτό. Κρυφάκουσ α χ θες
βράδυ που σ υν ωμοτούσ ε με την αδελ φή της και το
σ χ έδιό της είν αι σ τ’ αλ ήθεια έξυπν ο. Δ εν ξέρει τι
έχ εις κάν ει γ ια ν α σ ε κρατάει αιχ μάλ ωτη εδώ ο
Γουόρικ, καν έν ας δεν ξέρει άλ λ ωσ τε, αλ λ ά η
ειρων εία είν αι πως σ κοπεύει ν α πει ότι το έγ κλ ημά
σ ου ήταν κλ οπή, και πως της το είπε ο Γουόρικ».
Η Ροβίν α έκλ εισ ε τα μάτια καταλ αβαίν ον τας
απόλ υτα τι θ’ ακολ ουθούσ ε. «Θα με κατηγ ορήσ ει
ότι έκλ εψ α κάτι από εκείν η».
«Ναι, και μάλ ισ τα το πιο πολ ύτιμο μπιχ λ ιμπίδι
της, έν α μαργ αριταρέν ιο περιδέραιο που της έχ ει
χ αρίσ ει ο Γουόρικ. Η Μελ ίσ αν τ θα την υποσ τηρίξει,
λ έγ ον τας πως εσ ύ ήσ ουν το τελ ευταίο άτομο που
είδε έξω από το δωμάτιό της προτού αν ακαλ ύψ ουν
ότι το περιδέραιο έχ ει κάν ει φτερά. Τότε η
Μπέατριξ θ’ απαιτήσ ει ν α γ ίν ει έρευν α σ το
υφαν τήριο και σ την κάμαρα του Γουόρικ και, όσ ο
θα βρίσ κεται εκεί, θα βγ άλ ει το περιδέραιο από την
υποτιθέμεν η κρυψ ών α, επιβεβαιών ον τας την

εν οχ ή σ ου».
«Κι έτσ ι δεν θα χ ρειασ τεί καν ν α επιμείν ει ν α με
ρίξουν σ το μπουν τρούμι. Ούτως ή άλ λ ως, θα το
κάν ει ο ίδιος ο Γουόρικ όταν επισ τρέψ ει, αφού
μάλ λ ον θα πισ τέψ ει την ψ εύτικη ισ τορία της. Με
αποκαλ εί τόσ ο σ υχ ν ά μικρή κλ έφτρα. Θ’
αν αγ κασ τεί ν α με τιμωρήσ ει, αυσ τηρά – ίσ ως με το
βούρδουλ α ή…»
«Να μη σ ’ αν ησ υχ εί αυτό, καρδούλ α μου. Το τι θα
σ ου κάν ουν προτού γ υρίσ ει εκείν ος είν αι αυτό που
ελ πίζει η Μπέατριξ πως θα τον πον έσ ει».
Η Ροβίν α σ υν οφρυώθηκε πάλ ι. «Μα ο Τζον
Γκίφαρν τ...»
«Δ εν είν αι εδώ. Άλ λ ος είν αι δεσ μοφύλ ακας
τώρα, έν ας άν τρας που δεν είν αι το ίδιο καλ ός και
λ έν ε ότι του αρέσ ει ν α κακοποιεί όσ ους έχ ει σ τη
φύλ αξή του».
Η Ροβίν α χ λ ώμιασ ε. «Τον … τον έχ ω γ ν ωρίσ ει».
«Και δεν είν αι μόν ο αυτό. Η Μπέατριξ σ κοπεύει
ν α ζητήσ ει ν α σ ε αν ακρίν ουν γ ια ν α μάθουν τι άλ λ ο
μπορεί ν α έχ εις κλ έψ ει. Ξέρεις πώς αν ακρίν ει τους
φυλ ακισ μέν ους αυτός ο άν τρας;»
«Τους βασ αν ίζει;»
«Ναι. Η μικρή βρόμα ελ πίζει ότι θα είσ αι τόσ ο
σ ημαδεμέν η και… και χ ρησ ιμοποιημέν η που ο

Γουόρικ δεν θα σ ε θέλ ει πια σ το κρεβάτι του, αλ λ ά,
πάν ω απ’ όλ α, ελ πίζει ότι θα χ άσ εις το παιδί που
έχ εις μέσ α σ ου. Αυτό πισ τεύει ότι θα τον πον έσ ει,
επειδή ξέρει –όλ οι το ξέρουν – πόσ ο πολ ύ θέλ ει έν α
γ ιο, έσ τω και μπάσ ταρδο».
«Μου έρχ εται ν α κάν ω εμετό».
«Εμ, άδικο έχ εις;» σ χ ολ ίασ ε σ υμπον ετικά η
Μίλ ν τρεν τ.
«Όχ ι, εν ν οώ ότι στ’ αλ ήθεια θα κάν ω εμετό», είπε
η Ροβίν α κι έτρεξε σ το βεσ τιάριο όπου ήταν η
τουαλ έτα.
Η Μίλ ν τρεν τ την περίμεν ε μ’ έν α βρεγ μέν ο
δροσ ερό παν ί όταν βγ ήκε. Η Ροβίν α το πήρε μ’
ευγ ν ωμοσ ύν η και κατόπιν τη ρώτησ ε: «Πόσ ο
χ ρόν ο έχ ω προτού βάλ ουν σ ’ εφαρμογ ή το σ χ έδιό
τους;».
«Μέχ ρι ν α ετοιμασ τεί η Μπέατριξ γ ια το δείπν ο.
Αυτή θα είν αι η δικαιολ ογ ία της. Θα πει ότι ήθελ ε ν α
φορέσ ει το περιδέραιο… κι αν ακάλ υψ ε ότι έλ ειπε.
Αλ λ ά εσ ύ θα είσ αι μακριά κι ασ φαλ ής μέχ ρι τότε.
Σου έχ ω ήδη ετοιμάσ ει έν α σ άκο με τρόφιμα και
ρούχ α, μερικά δικά σ ου αλ λ ά και πολ λ ά ρούχ α που
φοράν ε οι υπηρέτες, αφού θα τα χ ρειασ τείς γ ια ν α
μπορέσ εις ν α φύγ εις. Τον έχ ω κρύψ ει σ το
ζυθοποιείο κι ετοιμαζόμουν ν α έρθω ν α δω γ ιατί

δεν είχ ες φαν εί ακόμα…»
«Άργ ησ α ν α ξυπν ήσ ω».
«Α, δηλ αδή το σ χ έδιό μας δουλ εύει;»
«Το σ χ έδιό σου, αλ λ ά ν αι, απ’ ό,τι φάν ηκε…» Η
Ροβίν α γ έλ ασ ε θλ ιμμέν α. «Όχ ι ότι έχ ει καμία
σ ημασ ία πια».
«Λάθος. Όλ α θα τακτοποιηθούν όταν γ υρίσ ει ο
Γουόρικ. Και δεν χ ρειάζεται ν α πας μακριά. Γύρω
σ τα τέσ σ ερα χ ιλ ιόμετρα αν ατολ ικά από δω
υπάρχ ει έν α δάσ ος, τόσ ο μεγ άλ ο που μπορεί ν α
κρύψ ει ολ όκλ ηρο σ τρατό. Μείν ε κον τά σ τις
παρυφές και θα σ τείλ ω τον Γουόρικ ν α σ ε βρει
μόλ ις του δώσ ω ν α καταλ άβει γ ιατί έπρεπε ν α
φύγ εις».
«Γιατί ν α μην έρθεις μαζί μου, Μίλ ν τρεν τ;»
«Γιατί θα πάρουν πολ ύ γ ρήγ ορα χ αμπάρι ότι
λ είπω και τότε μπορεί ν α προσ έξουν και τη δική
σ ου απουσ ία. Εν ώ αν μείν ω, δεν θα το προσ έξουν
παρά μόν ο όταν έρθει η ώρα ν α σ ε κατηγ ορήσ ουν .
Έχ εις περισ σ ότερες πιθαν ότητες ν α τα καταφέρεις
αν φύγ εις μόν η σ ου, χ ώρια που πρέπει ν α μείν ω,
γ ια ν α πω σ τον Γουόρικ την αλ ήθεια προτού
προλ άβει η Μπέατριξ ν α τον φλ ομώσ ει σ τις
ψ ευτιές της».
«Ξεχ ν άς ότι δεν δέχ εται ν α ακούσ ει δικαιολ ογ ίες

– τουλ άχ ισ τον όχ ι από εμάς», είπε ψ ιθυρισ τά η
Ροβίν α. «Αν πρέπει ν α φύγ ω, καλ ύτερα ν α μη
γ υρίσ ω. Το Τούρες δεν απέχ ει πολ ύ από δω…»
«Είν αι τρεις τέσ σ ερις μέρες ταξίδι με τα πόδια!»
αν αφών ησ ε η Μίλ ν τρεν τ.
«Ναι, αλ λ ά οι άν θρωποί μου εκεί θα με
βοηθήσ ουν ή έσ τω θα με κρύψ ουν ώσ που ν α βρω
έν αν τρόπο ν α βγ άλ ω τη μητέρα μου από το
κάσ τρο Άμπρε».
«Ροβίν α, βγ άλ ’ το από το μυαλ ό σ ου ότι θα
κάν εις μόν η σ ου τόσ ο δρόμο με τα πόδια. Έχ ε
εμπισ τοσ ύν η σ τον Γουόρικ. Αν του δώσ εις το
χ ρόν ο, θα κάν ει το σ ωσ τό γ ια σ έν α. Το ν ιώθω».
Η Ροβίν α κούν ησ ε αρν ητικά το κεφάλ ι. «Εγ ώ δεν
είμαι τόσ ο σ ίγ ουρη. Και τώρα που το σ κέφτομαι,
δεν θέλ ω έν ας άν τρας που αν ατρέφει τόσ ο
μοχ θηρά παιδιά ν α έχ ει την παραμικρή σ χ έσ η με το
παιδί μου».
«Κατηγ όρησ έ τον γ ια αμέλ εια, αν θες, αλ λ ά μην
ξεχ ν άς ότι αυτά τα κορίτσ ια δεν είχ αν μάν α ν α τα
καθοδηγ εί, εν ώ εσ ύ…»
«Μίλ ν τρεν τ, δεν προλ αβαίν ουμε ν α τσ ακωθούμε
τώρα γ ι’ αυτό το θέμα», τη διέκοψ ε αν υπόμον α η
Ροβίν α. «Πες μου μόν ο πώς θα βγ ω από τις πύλ ες».
Από την ξιν ισ μέν η έκφρασ η της Μίλ ν τρεν τ

φάν ηκε ξεκάθαρα πως εν οχ λ ήθηκε που άφην ε την
κουβέν τα σ τη μέσ η. «Το παραπόρτι το φυλ άει
μόν ο έν ας φρουρός. Εγ ώ θα τον απασ χ ολ ήσ ω και
τότε θα ξεγ λ ισ τρήσ εις. Αλ λ ά αν είσ αι
αποφασ ισ μέν η ν α φύγ εις γ ια πάν τα, περίμεν ε σ το
δάσ ος μία μέρα – ή μάλ λ ον όχ ι, δύο μέρες ώσ που
ν α καταλ αγ ιάσ ει ο σ άλ ος. Και τότε θα ’ρθω ν α σ ε
βρω».
Η Ροβίν α την αγ κάλ ιασ ε αν ακουφισ μέν η. «Σ’
ευχ αρισ τώ».
«Περίμεν ε πρώτα ν α δεις τι έχ εις ν α ακούσεις σ ’
όλ ον το δρόμο μέχ ρι το Τούρες γ ια τη χ αζομάρα
που κάν εις και μετά μ’ ευχ αρισ τείς», γ ρύλ ισ ε η
Μίλ ν τρεν τ.

Κεφάλ αιο 34

Το δάσ ος δεν ήταν και το πιο φιλ όξεν ο καταφύγ ιο
γ ια μια γ υν αίκα μόν η. Ο παραμικρός ήχ ος έκαν ε τη
Ροβίν α ν α φαν τάζεται λ ησ τές ή δολ οφόν ους που
παραμόν ευαν ν α της επιτεθούν . Προτού
σ ουρουπώσ ει, ο ουραν ός είχ ε γ εμίσ ει σ ύν ν εφα που
απειλ ούσ αν ν α σ τάξουν βροχ ή κι έτσ ι δεν υπήρχ ε
φεγ γ άρι ν α της λ έει τις ώρες που περν ούσ αν .
Βέβαια, έτσ ι κι αλ λ ιώς ο χ ρόν ος γ ια εκείν η
αργ οκυλ ούσ ε. Για ώρες ολ όκλ ηρες προσ παθούσ ε
μάταια ν α κοιμηθεί, μόν η της παρηγ οριά η
αν αβροχ ιά.
Δ εν είχ ε ν ιώσ ει την παραμικρή χ αρά που είχ ε
κατορθώσ ει ν α δραπετεύσ ει. Το έδαφος ήταν πολ ύ
σ κλ ηρό, ακόμα και με τα μάλ λ ιν α ρούχ α της
δούλ ας που είχ ε βάλ ει γ ια σ τρωσ ίδια, κι έκαν ε
κρύο. Σε έν δειξη αψ ηφισ ιάς, είχ ε αλ λ άξει και είχ ε
φορέσ ει τα δικά της, μα όταν ξημέρων ε θ’
αν αγ καζόταν ν α βάλ ει πάλ ι τα ρούχ α της δούλ ας
γ ια ν α εξασ φαλ ίσ ει την όποια μικρή προσ τασ ία της
πρόσ φεραν . Το χ τυπητό κίτριν ο φόρεμα και ο άλ
ικος μαν δύας σ τον οποίο ήταν
τυλ ιγ μέν η τώρα την έκαν αν ν α θυμηθεί λ ίγ ο τον

παλ ιό καλ ό εαυτό της, προτού κλ ον ισ τεί από την
τρομοκρατία του λ όρδου Φούλ κχ ερσ τ.
Ο Φούλ κχ ερσ τ… Μακάρι ν α είχ ε την τόλ μη ν α
τον περιμέν ει ν α γ υρίσ ει, αλ λ ά δεν σ υμμεριζόταν
τη βεβαιότητα της Μίλ ν τρεν τ σ ε ό,τι είχ ε ν α κάν ει
με τον Γουόρικ. Μπορεί ν α μην ήταν τόσ ο σ κλ ηρός
όσ ο τον ν όμιζε σ την αρχ ή, αλ λ ά ήταν ικαν ός ν α
εκδικείται και ν α καταδικάζει δίχ ως έλ εος. Και δεν
είχ ε την παραμικρή αμφιβολ ία πως, αν εκείν ος
πίσ τευε ότι είχ ε κλ έψ ει εκείν ο το τρισ κατάρατο
περιδέραιο, το γ εγ ον ός ότι πλ άγ ιαζε μαζί του και
είχ ε μέσ α της το παιδί του δεν θα τον εμπόδιζε σ το
ελ άχ ισ το ν α της επιβάλ ει την ίδια τιμωρία που θα
επέβαλ ε και σ ’ οποιον δήποτε άλ λ ο γ ια το ίδιο
έγ κλ ημα.
Υ πήρχ ε βέβαια το εν δεχ όμεν ο ν α την πίσ τευε, αν
της διν όταν η ευκαιρία ν α υποσ τηρίξει την
αθωότητά της. Άλ λ α με όλ α όσ α ήξερε γ ια εκείν η –
και δεν ήταν θετικά χ άρη σ τον Γκίλ μπερτ– το
εν δεχ όμεν ο αυτό φάν ταζε απίθαν ο. Και η Ροβίν α
δεν ήταν πρόθυμη ν α διακιν δυν εύσ ει ν α υποσ τεί
έν α μασ τίγ ωμα ή κάτι χ ειρότερο, μόν ο και μόν ο γ ια
ν α μπορέσ ει η κόρη του ν α τον εκδικηθεί.
Και τότε αν ακάλ υψ ε ότι και η ίδια σ κεφτόταν ν α
εκδικηθεί αυτή τη ν εαρή κυρία, η οποία την είχ ε

. αυτή. με μόν η προσ τασ ία της το μικρό σ τιλ έτο που είχ ε βρει σ το σ άκο. Κι αν ήταν γ ραφτό της ν α πεθάν ει προτού τελ ειώσ ει αυτός ο Γολ γ οθάς. όταν έβγ αιν αν έξω γ ια θελ ήματα. Ποτέ μα ποτέ οι κυρίες δεν έφευγ αν από τα σ πίτια τους χ ωρίς έν οπλ η σ υν οδεία ν α τις προσ τατεύει. Εκεί μέσ α είχ ε βρει επίσ ης άλ λ ο έν α από τα εξαίσ ια φορέματά της. Αλ λ ά ν α που τώρα εκείν η βρισ κόταν έξω ολ ομόν αχ η. το οποίο θα μπορούσ ε ν α το πουλ ήσ ει γ ια ν α ν οικιάσ ει σ υν οδεία. που ήταν γ εμάτη κακοποιούς. τον οποίο της είχ ε ετοιμάσ ει η Μίλ ν τρεν τ. Και όταν αν αλ ογ ίσ τηκε μερικά από αυτά τ’ άσ χ ημα πράγ ματα.αν αγ κάσ ει ν α ξεσ πιτωθεί και ν α βγ ει σ την ύπαιθρο. Αλ λ ά το «αν » ήταν μεγ άλ η λ έξη και σ το μεταξύ θα μπορούσ αν ν α της σ υμβούν έν α σ ωρό άσ χ ημα πράγ ματα. ακόμα και οι δούλ ες δεν ξεμυτούσ αν χ ωρίς ν α έχ ουν έν αν ή δύο φρουρούς μαζί. αν βέβαια κατάφερν ε ν α φτάσ ει σ ε κάποια πόλ η. ευχ ήθηκε το πν εύμα της ν α επισ τρέψ ει και ν α σ τοιχ ειώσ ει την Μπέατριξ… Ναι. αν ακάλ υψ ε πόσ ο ευκολ ότερο της ήταν ν α εύχ εται μια δίκαιη τιμωρία γ ια όσ α της είχ ε κάν ει η Μπέατριξ ν τε Σαβίλ . Και σ υχ ν ά πυκν ά. ιδίως από τη σ τιγ μή που θ’ άφην ε την κάλ υψ η που της πρόσ φερε το δάσ ος.

όταν δευτερόλ επτα αργ ότερα την πήρε ο ύπν ος. θα ήταν μια δίκαιη τιμωρία. Χαμογ έλ ασ ε σ αν το σ κέφτηκε και το χ αμόγ ελ ο δεν έφυγ ε από τα χ είλ η της. Αλ λ ά δεν ήταν όν ειρο. η αιών ια εκδίκησ η. άν οιξε τα μάτια της σ το αμυδρό φως της μαβιάς αυγ ής – και είδε έν αν άν τρα ν α σ τέκεται από πάν ω της. Ο Γουόρικ θα ξετρελ αιν όταν με την ιδέα. αλ λ ά το ουρλ ιαχ τό του το έκοψ ε έν ας . άρπαξε το σ τιλ έτο που είχ ε παραχ ώσ ει σ τη μέσ η της κι άρχ ισ ε ν α μαχ αιρών ει μαν ιασ μέν α τα πόδια δίπλ α της. Όμως οι ήχ οι του δάσ ους δεν την άφην αν σ ε ησ υχ ία. Με τα ν εύρα της κουρέλ ια από την ταλ αιπωρία που είχ ε τραβήξει όλ η τη ν ύχ τα. Ο άν τρας ούρλ ιαξε. κον τά μια δωδεκάδα που θα έφταν αν σ ’ εκείν η μέσ α σ ε δευτερόλ επτα. Τελ ικά. Αν ακάθισ ε τόσ ο γ ρήγ ορα. Τα πόδια ήταν υπαρκτά όπως και τα χ λ ιμιν τρίσ ματα των αλ όγ ων που την είχ αν ξυπν ήσ ει. Δ εν περίμεν ε ν α μάθει ποιοι ήταν και τι ήθελ αν . που έν ιωσ ε μια σ ουβλ ιά πόν ου σ τους κροτάφους της.μάλ ισ τα. Στράφηκε και είδε κι άλ λ ους άν τρες ν α αφιππεύουν σ ε κον τιν ή απόσ τασ η. την ξυπν ούσ αν ξαν ά και ξαν ά σ τις λ ιγ οσ τές ώρες που απέμεν αν ως το χ άραμα. η Ροβίν α παν ικοβλ ήθηκε.

ήθελ αν αν ταμοιβή γ ια τον κόπο τους. αλ λ ά κι εκείν η την εμπόδιζαν τα μακριά φουσ τάν ια της και με το έν α χ έρι που της είχ ε απομείν ει ελ εύθερο δεν κατάφερν ε ν α τα μαζέψ ει. Όταν τις έπιαν αν . που τώρα σ φυροκοπούσ ε σ τ’ αυτιά της.από τους σ υν τρόφους του που όρμησ ε πάν ω του και σ κέπασ ε με την παλ άμη του το σ τόμα του άν τρα. Δ εν τα παράτησ ε όμως. όσ ο κι αν προσ παθούσ ε.τι χ ειρότερο αυτή τη σ τιγ μή αν τα πατούσ ε κι έπεφτε. Ήξ ερε τι γ ιν όταν όταν κυν ηγ ούσ αν γ υν αίκες σ τους αγ ρούς ή σ τα δάσ η. Και τότε σ υν έβη· το δάχ τυλ ο του ποδιού της πιάσ τηκε σ το σ τρίφωμα του μεσ οφοριού της κι αυτό ήταν αρκετό γ ια ν α . Την έφταν αν . τις άκουγ ε η Ροβίν α ν α κροταλ ίζουν . εκεί όπου τ’ άλ ογ ά τους δεν θα μπορούσ αν ν α την ακολ ουθήσ ουν γ ρήγ ορα. πράγ μα που την τρόμαξε περισ σ ότερο απ’ οτιδήποτε άλ λ ο. Η Ροβίν α δεν είδε τι έγ ιν ε· είχ ε πεταχ τεί όρθια κι έτρεχ ε με όλ η της τη δύν αμη ν α χ ωθεί βαθύτερα σ το δάσ ος. Όμως μπορούσαν και το έκαν αν . γ ιατί θα ήταν ό. τρεις άν τρες την κυν ηγ ούσ αν . Τους καθυσ τερούσ αν οι βαριές παν οπλ ίες τους. γ ελ ών τας με τα καμώματά της. Τους άκουγ ε πάν ω από το άγ ριο καρδιοχ τύπι της.

Το σ τιλ έτο ξέφυγ ε από το χ έρι της όταν πήγ ε ν α πέσ ει. . αλ λ ά τελ ικά απλ ώς παραπάτησ ε γ ια μερικά βήματα και ύσ τερα ξαν αβρήκε το βήμα της. γ ια ν α μην την εμποδίζουν . ο άν τρας κατάφερε ν α αρπάξει την άκρη του μαν δύα της. Την είχ αν φτάσ ει και οι άλ λ οι δύο άν τρες. που έκαν ε βουτιά γ ια ν α την πιάσ ει. όμως αυτό ήταν αρκετό γ ια ν α τιν άξει τη Ροβίν α απότομα προς τα πίσ ω και ν α πέσ ει αν άσ κελ α σ το έδαφος με φόρα. γ ιατί την πρόλ αβε οριακά. τα πρώτα δευτερόλ επτα ήταν σ ίγ ουρη ότι είχ ε σ πάσ ει τη σ πον δυλ ική της σ τήλ η. Και τώρα όμως.την κάν ει ν α χ άσ ει την ισ ορροπία της. μ’ έν α σ άλ το θα μπορούσ ε ν α τον είχ ε αποφύγ ει. τόσ ο πολ ύ την πόν εσ ε η πτώσ η. και με τα δυο χ έρια της ελ εύθερα πλ έον κατάφερε ν α μαζέψ ει ψ ηλ ά τα φουσ τάν ια της. Ούτε που σ κέφτηκε ν α σ κύψ ει ν α το πιάσ ει. Προτού προσ γ ειωθεί με τα μούτρα σ το έδαφος. Αν τον είχ ε δει η Ροβίν α. πιθαν ότατα θα είχ ε σ πάσ ει τον αυχ έν α της. Και προτού προλ άβει ν α σ υν ειδητοποιήσ ει ότι μπορούσε ν α κουν ηθεί. Αν είχ ε κουμπώσ ει το μαν δύα γ ύρω από το λ αιμό της αν τί γ ια τους ώμους της. ήταν πια πολ ύ αργ ά. Αλ λ ά άργ ησ ε ν α επωφελ ηθεί από την κίν ησ η αυτή και έν ας από τους άν τρες βρισ κόταν πια τόσ ο κον τά της.

Η Ροβίν α έπεσ ε κι άλ λ ο πίσ ω και το κεφάλ ι της χ τύπησ ε σ το έδαφος. από τη βιασ ύν η τους ν α της κλ είσ ουν το σ τόμα. τίν αξε μακριά έν α άλ λ ο. αλ λ ά της Ροβίν α ήταν μεγ αλ ύτερη. Αλ λ ά δεν ζαλ ίσ τηκε τόσ ο ώσ τε ν α μην μπορέσ ει ν α κλ οτσ ήσ ει τον άν τρα μπροσ τά της. ούτε ν α ξεχ άσ ει ν α ουρλ ιάξει. που άλ λ αξε τις προτεραιότητες των αν τρών . ο έν ας μπροσ τά της και ο άλ λ ος σ το πλ άι. αλ λ ά τότε έν α τρίτο χ έρι τη χ ασ τούκισ ε και ήταν έτοιμο ν α το ξαν ακάν ει. λ αχ αν ιασ μέν οι. ρε. την ξέρω».…» «Μα τον Θεό. Αυτό που τους εν διέφερε πρώτα απ’ όλ α τώρα ήταν ν α σ ταματήσ ουν το σ αματά που έκαν ε εκείν η και. «Για μια σ τιγ μή. Κι αυτός που ήταν πίσ ω της σ ηκων όταν τώρα σ τα γ όν ατα. κόν τεψ αν ν α πέσ ουν ο έν ας πάν ω σ τον άλ λ ο. Και ήταν τόσ ο διαπερασ τική η κραυγ ή της. είν αι η αρχ όν τισ σ ά μας!» Η φων ή του φαν έρων ε μεγ άλ η έκπλ ηξη. Από πού κι ως πού. Αρχ όν τισ σ ά τους. «Παλ άβωσ ες.Στάθηκαν . τόσ ο θυμωμέν ος από το ρεζιλ ίκι της πτώσ ης του που τράβηξε πάλ ι το μαν δύα που κρατούσ ε ακόμα σ το χ έρι του. όταν έσ κυψ ε από πάν ω της. αλ λ ά δεν αν αγ ν ώριζε . αν δεν το έπιαν ε και δεν το σ υγ κρατούσ ε έν α από τ’ άλ λ α χ έρια. Η Ροβίν α δάγ κωσ ε έν α χ έρι. Το μυαλ ό της πήγ ε σ το Τούρες.

όταν είδε έν α τέταρτο πρόσ ωπο ν α την κοιτάει από ψ ηλ ά και μια φων ή που ήλ πιζε ότι δεν θα ξαν άκουγ ε ποτέ σ τη ζωή της ν α ρωτάει όλ ο δυσ πισ τία. ο ετεροθαλ ής αδελ φός της τη σ ήκων ε από το έδαφος και την κρατούσ ε τόσ ο σ φιχ τά πάν ω σ το σ τήθος του. σ αν αυτή η θύμησ η ν α διαπέρασ ε μόλ ις εκείν η τη σ τιγ μή την έκπλ ηξή του. Οι υποψ ίες της επιβεβαιώθηκαν . ήξερε μόν ο ότι δεν μπορούσ ε ν α του αποκαλ ύψ ει τι πραγ ματικά της είχ ε σ υμβεί . οι οποίες ήταν έν α σ υν ον θύλ ευμα φόβου κι εν όχ λ ησ ης. Την επόμεν η σ τιγ μή.τα πρόσ ωπα που ήταν σ κυμμέν α από πάν ω της – τότε όμως θυμήθηκε το έν α απ’ αυτά και βόγ κηξε από μέσ α της. δεν ήξερε τι ν α του πει. «Πώς βρέθηκες εσ ύ εδώ. που με το ζόρι εκείν η μπορούσ ε ν α αν ασ άν ει. η γ ροθιά του σ ηκώθηκε και χ τύπησ ε τον έν αν από τους τρεις άν τρες που σ υν ωσ τίζον ταν ακόμα γ ύρω από το κεφάλ ι της. Κι εκτός όλ ων των άλ λ ων . γ ιατί έπρεπε αυτός ν α είν αι ο Γκίλ μπερτ.» Η ερώτησ η διέκοψ ε τις σ κέψ εις της. Αν έπρεπε ν α τη βρει κάποιος. «Ροβίν α.» Δ εν περίμεν ε απάν τησ η φυσ ικά. Είχ ε καταφτάσ ει σ το σ ημείο τη σ τιγ μή που τη χ τυπούσ αν και.

αλ λ ά εκείν ος απλ ώς τους αγ ριοκοίταξε κι αμέσ ως μετά αγ ριοκοίταξε τη Ροβίν α. αλ λ ά τελ ικά κατάφερα ν α δραπετεύσ ω…» «Αυτός σ ε είχ ε. Δ εν υπήρχ ε καν έν ας σ το Κέρκμπορο ν α μου πει τι σ ε είχ ε κάν ει ο Φούλ κχ ερσ τ». «Ήμουν φυλ ακισ μέν η σ το κάσ τρο Φούλ κχ ερσ τ. «Στο μπουν τρούμι του!» βρυχ ήθηκε αποσ βολ ωμέν ος ο Γκίλ μπερτ.» Όσ ο την αν έκριν ε την είχ ε σ πρώξει από πάν ω του.σ τον έν α μήν α που είχ ε ν α τον δει. «Πρέπει ν α . Το πραγ ματικό εν διαφέρον του έκαν ε τη Ροβίν α ν α ν ιώσ ει παράξεν α. Εγ ώ κόν τεψ α ν α τρελ αθώ από τη σ τεν αχ ώρια μου και όλ ον αυτό τον καιρό σ ε είχ ε αυτός. Οι άν τρες του του είπαν μέσ α από τα δόν τια τους ν α χ αμηλ ώσ ει τη φων ή του. του απάν τησ ε προσ εκτικά. «Δ εν μου κάν ει εν τύπωσ η». προτού βγ ουν από τις κρυψ ών ες τους οι υπηρέτες του Κέρκμπορο και το δουν ». μια και τον μισ ούσ ε με όλ η της την ψ υχ ή. Μπορούσ ε όμως ν α του πει κάτι που είχ ε γ ίν ει σ τ’ αλ ήθεια κι αυτό έκαν ε. αλ λ ά τώρα την έσ φιξε πάλ ι σ το σ τήθος του και με μια ιδέα ειλ ικριν ούς μεταμέλ ειας σ τη φων ή του της είπε: «Σε είχ α γ ια πεθαμέν η. «Μ’ έσ τειλ ε αμέσ ως σ το μπουν τρούμι του.

Ή ν ομίζεις ότι δεν θα με σ κότων ε γ ια ν α σ ου πάρει και τα υπόλ οιπα χ ωρίς καν ν α ιδρώσ ει. ειδάλ λ ως δεν θα σ ’ άφην α εκεί. Οπότε δεν του είπα τίποτ’ άλ λ ο εκτός απ’ αυτό που είχ ε σ υμπεράν ει μόν ος του.είν αι τρελ ός ο άν θρωπος. αλ λ ά εκείν η τη μέρα δεν σ κεφτόμουν καθαρά». Δ εν του είπες ποια είσ αι. ότι ήμουν η λ αίδη του Κέρκμπορο». Ο Γκίλ μπερτ φάν ηκε ειλ ικριν ά ν α ν ιώθει εν οχ ές και το επιβεβαίωσ ε με τα λ εγ όμεν ά του: «Λυπάμαι.τι έχ εις και δεν έχ εις. Ήδη είχ ε πάρει κάποια φέουδά μου. Δ εν πίσ τευα ότι θα σ ου έκαν ε κακό. Και πότε σ κέφτεσ αι καθαρά εσ ύ ή έσ τω όχ ι άπλ ησ τα. εν ώ ξέρεις ότι έχ ει βαλ θεί ν α αφαν ίσ ει εσ έν α και μαζί ό.» Τον αγ ριοκοίταξε κι εκείν η γ ια την απύθμεν η ηλ ιθιότητά του. αλ λ ά τώρα την οδηγ ούσ ε πίσ ω σ το σ ημείο απ’ όπου είχ ε έρθει κι έτσ ι δεν το είπε παρά μόν ο τον ρώτησ ε: . Ροβίν α. «Μ’ έριξε σ το μπουν τρούμι επειδή έγ ιν ε έξαλ λ ος που δεν βρήκε εσέν α εκεί ν α σ κοτώσ ει». «Τι ήθελ ες δηλ αδή. Να του πω τα πάν τα. επειδή τα είχ ες εσύ. Και ύσ τερα του είπε ψ έματα γ ια ν α εν ισ χ ύσ ει την αρχ ική υπόθεσ ή του ότι ο Γουόρικ είχ ε έρθει σ το Κέρκμπορο γ ια εκείν ον . Ήθελ ε ν α τον ρωτήσ ει η Ροβίν α.

Εκείν ος απογ οητεύτηκε.«Εσ ύ τι κάν εις εδώ. το Φούλ κχ ερσ τ είν αι το πιο ισ χ υρό κάσ τρο του. όπως είπες κι εσ ύ. Ξέρεις πόσ ους άν τρες πήρε μαζί του. Αν είν αι έξυπν ος. Τώρα κον τοσ τάθηκε εκείν ος και τη ρώτησ ε με έξαψ η: «Μπορείς ν α το επιβεβαιώσ εις. ωσ τόσ ο εκείν ος σ υν έχ ισ ε ν α βαδίζει τραβών τας τη μαζί του. «ούτε είχ α το χ ρόν ο ν α κάθομαι ν α μετράω πόσ οι έμειν αν πίσ ω. «Δ εν πειράζει». «Δ εν τον είδα ν α φεύγ ει». «Θα έπαιρν ε τους περισ σ ότερους άν τρες του.» «Του απηύθυν α πρόκλ ησ η σ ε μον ομαχ ία. κι έτσ ι σ υν έχ ισ ε το βήμα του σ έρν ον τάς την πίσ ω του. αλ λ ά μέχ ρι ν α πέσ ει η ν ύχ τα θα το έχ ω υπό τον έλ εγ χ ό μου». ξέρεις». είπε εν τέλ ει. Δ εν πισ τεύω ν α σ κέφτεσ αι ν α πολ ιορκήσ εις το πιο ισ χ υρό οχ υρό του. Κοιτούσ α πώς θα δραπετεύσ ω. Γκίλ μπερτ. Η Ροβίν α κον τοσ τάθηκε. ικαν ό ν α κρατήσ ει μακριά έν α σ τρατό . θα πρέπει ν α έχ ει υποπτευθεί την παγ ίδα και ν α έχ ει πάρει μαζί του τους περισ σ ότερους από τους άν τρες του». «Πώς.» «Όχ ι.». Γιατί ν α τους αφήσ ει πίσ ω αφού. αποκρίθηκε εκείν η φουρκισ μέν α.

«Θα σ ε παραπέμψ ουν σ το χ ωριό». και δεν πρόκειται ν α παραδοθεί ποτέ αφού ο αγ γ ελ ιαφόρος του είν αι ν εκρός».».με μόν ο μια χ ούφτα αν θρώπους. απάν τησ ε αν υπόμον α εκείν ος. φυσ ικά.» «Τι πράγ μα.» Εκείν ος κον τοσ τάθηκε πάλ ι και γ ρύλ ισ ε: «Γιατί πρέπει πάν τα ν α ρίχ ν εις σ ’ εμέν α όλ α τα κακά του κόσ μου. «Αλ λ ά το μήν υμα είν αι γ ν ήσ ιο. .» «Και τότε πώς σ κέφτεσ αι ν α το καταλ άβεις. «Είσ αι όν τως. από τη σ τιγ μή που είμαι σ ε αποσ τολ ή του Στεφάν ου κι έχ ω μαζί μου μήν υμα με το βουλ οκέρι του γ ια ν α το αποδείξω». Είχ α την τύχ η ν α το βρω.» «Σε αποσ τολ ή του βασ ιλ ιά». «Σχ εδίαζα ν α πλ ησ ιάσ ω το σ ούρουπο γ ια ν α ζητήσ ω φιλ οξεν ία». «Δ εν θα το κάν ουν . πρόβλ εψ ε η Ροβίν α. «Τον σκότωσες. Τίν αξε το μπράτσ ο της γ ια ν α της δείξει ότι δεν του άρεσ ε καθόλ ου ο σ αρκασ τικός τόν ος της. Τι χ αζή που είμαι».» Στράφηκε και της χ αμογ έλ ασ ε πλ ατιά. «Μα ν αι. «Όχ ι βέβαια». «Με μια χ ούφτα άν τρες».

πρόσ θεσ ε χ αιρέκακα. μόν ο όσ α είσ αι ικαν ός ν α κάν εις». αν τιγ ύρισ ε εκείν η. Το θέμα είν αι ότι θα μου εξασ φαλ ίσ ει την είσ οδο σ το Φούλ κχ ερσ τ. Ή μπορεί ν α επισ τρέψ ω μια κρατούμεν η που δραπέτευσ ε γ ια ν α καταφέρω ν α μπω». όποιο κι αν ήταν το κόσ τος γ ια την ίδια. το ήξεραν καν αυτό. Η απλ ώς ακολ ουθούσ αν τυφλ ά τον Γκίλ μπερτ πισ τεύον τας λ αν θασ μέν α ότι εκείν ος είχ ε κάποια δικαιώματα σ το Κέρκμπορο . Η Ροβίν α ευχ ήθηκε ν α το έκαν ε. Εκείν ος θα πρέπει ν α σ κέφτηκε ότι κατάφερε ν α την υποτάξει μ’ αυτή την απειλ ή. Θα προειδοποιούσ ε τους αν θρώπους του κάσ τρου. Η Ροβίν α κοκάλ ωσ ε όταν το σ υν ειδητοποίησ ε. Θεέ μου. γ ιατί δεν είπε άλ λ η λ έξη ώσ που έφτασ αν σ τους υπόλ οιπους άν τρες που περίμεν αν με τα άλ ογ α. αρκεί ν α ματαίων ε τα σ χ έδια του Γκίλ μπερτ.«Όχ ι όλ α. ήταν ιππότες του Λάιον ς. «Τι σ ημασ ία έχ ει πώς βρέθηκε σ τα χ έρια μου. άν τρες που δικαιωματικά θα ’πρεπε τώρα ν α βρίσ κον ται σ την υπηρεσ ία του αδελ φού του Γκον τγ ουάιν . Αν αγ ν ώρισ ε ορισ μέν ους απ’ αυτούς από το Κέρκμπορο. όχ ι του Γκίλ μπερτ. Την κοίταξε βλ οσ υρά.

δεν τον εν διέφερε πια το Κέρκμπορο ούτε αν υπήρχ ε παιδί .μέσ ω της Ροβίν α. Μα το σ ύμφων ο είχ ε ακυρωθεί από τη σ τιγ μή που ο Λάιον ς δεν κατάφερε ν α ολ οκλ ηρώσ ει το γ άμο. Αυτό σ ήμαιν ε πως ίσ χ υε ακόμα το γ αμικό σ ύμφων ο. κι εκείν η του είχ ε δώσ ει τα μέσ α ν α το κάν ει. αφού ο Γκίλ μπερτ είπε ότι είχ ε επισ τρέψ ει σ το Κέρκμπορο μετά την κατασ τροφή του οχ υρού. Ο Γκίλ μπερτ θα έβγ αιν ε ν ικητής σ τον πόλ εμο με τον Γουόρικ. αυτό που είχ ε κερδίσ ει με τον δικό της γ άμο – το σ τρατό του Λάιον ς. Σίγ ουρα ο Γκίλ μπερτ δεν θα τους το είχ ε πει. Θα πρέπει ν α ξέρουν πια ότι ο Λάιον ς έχ ει πεθάν ει. Και καν έν ας δεν το ήξερε αυτό εκτός από εκείν η. ν α καταλ άβει το προπύργ ιό του και ν α πιάσ ει αιχ μάλ ωτες τις κόρες του. Επειδή είχ ε ακόμα αυτό που ήθελ ε. Κι επειδή είχ ε καταφέρει ν α δράσ ει τόσ ο γ ρήγ ορα. Το πιθαν ότερο ήταν ν α είχ ε υπαιν ιχ θεί ότι απ’ αυτόν το γ άμο είχ ε προκύψ ει η σ ύλ λ ηψ η εν ός παιδιού… Αν αρωτήθηκε γ ιατί δεν την είχ ε ρωτήσ ει ακόμα γ ι’ αυτό το θέμα. μόν ο και μόν ο επειδή ο Λάιον ς προτού πεθάν ει τους είχ ε διατάξει ν α πολ εμήσ ουν γ ια τον Γκίλ μπερτ. Κι ετοιμαζόταν ν α καταφέρει ισ χ υρό πλ ήγ μα σ τον Γουόρικ. τον Γκίλ μπερτ και τη Μίλ ν τρεν τ – και τον Γουόρικ. αλ λ ά ξαφν ικά κατάλ αβε.

το πάθος του και το τρυφερό φιλ ί του όταν την αποχ αιρέτησ ε· τελ ικά την έν οιαζε. ο Γκίλ μπερτ θα τη χ τυπούσ ε αλ ύπητα· δεν είχ ε την παραμικρή αμφιβολ ία. χ ωρίς ν α το μάθει ο Γκίλ μπερτ. ότι το γ αμικό σ ύμφων ο που τους είχ ε φέρει εδώ ήταν εξαρχ ής άκυρο. Της ήρθε ν α ξεφουρν ίσ ει σ τους άν τρες του Λάιον ς ότι δεν ήταν εδώ η θέσ η τους. Ο Γουόρικ… Θα σ υν τριβόταν . Βασ ικά. επειδή έσ τω κι αν ο Γκίλ μπερτ ξέμεν ε μόν ο με τους δικούς του. Αν το έκαν ε όμως. Καν ον ικά δεν θα ’πρεπε ν α τη ν οιάζει τι θα πάθαιν ε ο Γουόρικ.τι ήθελ ε γ ια ν α αφήσ ει ελ εύθερες τις κόρες του – ακόμα και τη ζωή του Γουόρικ. Θα έβγ αζε αφρούς από τη λ ύσ σ α του. Να προειδοποιήσ ει το κάσ τρο ή ν α πείσ ει τους άν τρες του Λάιον ς. παν άθεμά τον – κι αν μη τι άλ λ ο δεν ήθελ ε ν α τον δει ν α πεθαίν ει. Κάτι έπρεπε ν α κάν ει. Μπορεί ν α τη σ κότων ε από την οργ ή του και τότε δεν θα μπορούσ ε ν α βοηθήσ ει και πολ ύ. Αλ λ ά τι μπορούσε ν α κάν ει. Και ο Γκίλ μπερτ θα μπορούσ ε ν α απαιτήσ ει ό. αλ λ ά θυμήθηκε το γ έλ ιο του. ότι δεν αν ήκαν εδώ. μπορεί ν α προσ παθούσ ε πάλ ι ν α πάρει . θα έπρεπε ν α κάν ει και τα δύο.γ ια ν α του το εξασ φαλ ίσ ει. Ούτε ήθελ ε ν α δει τον Γκίλ μπερτ ν α βγ αίν ει ν ικητής σ τον μεταξύ τους πόλ εμο.

«Νόμιζα ότι ο γ άμος μου θα σ ου εξασ φάλ ιζε πολ ύ περισ σ ότερους άν τρες». «Αυτός είν αι όλ ος κι όλ ος ο σ τρατός σ ου λ οιπόν . Θα είν αι πολ ύ προσ εκτικοί τώρα που λ είπει ο άρχ ον τάς τους. Ο Γκίλ μπερτ δεν της έριχ ν ε άδικο γ ια το σ χ όλ ιο.το Φούλ κχ ερσ τ με τόσ ο λ ίγ ους που υπήρχ αν ν α το φυλ άν ε τώρα. Και μάλ λ ον θα τους έχ ει προειδοποιήσ ει κι εκείν ος ν α έχ ουν το ν ου τους γ ια καμιά παγ ίδα.» . Η Ροβίν α περίμεν ε ωσ ότου ο Γκίλ μπερτ σ τρέψ ει πάλ ι πάν ω της τη ματιά του και τότε κοίταξε τους άν τρες που είχ αν απομείν ει μαζί τους. «Προσ παθείς ν α μ’ εκν ευρίσ εις. «Αν καταφέρεις ν α μπεις μέσ α. μάλ λ ον γ ια ν α επισ τρέψ ουν σ τον καταυλ ισ μό τους.» ρώτησ ε αθώα. Δ ύο ώρες μετά το σ ούρουπο θα πλ ησ ιάσ ουν το κάσ τρο και θα περιμέν ουν σ ήμα μου ότι οι πύλ ες άν οιξαν ». Ο σ τρατός μου κρύβεται βαθιά σ το δάσ ος. παρότι δεν του άρεσ ε καθόλ ου. Εξακολ ουθώ ν α πισ τεύω ότι δεν θα σ ε δεχ τούν . αφού εσύ ήσ ουν που τον έκαν ες ν α φύγ ει με το κόλ πο της μον ομαχ ίας και δεν σ ου έχ ει καμία εμπισ τοσ ύν η. Ο άν τρας που η Ροβίν α είχ ε μαχ αιρώσ ει είχ ε φύγ ει μαζί με έν αν άλ λ ο. «Μην είσ αι χ αζή. Ο Φούλ κχ ερσ τ είν αι έξυπν ος άν τρας».

Δ εν χ ρειάσ τηκε ν α της πει τίποτ’ άλ λ ο. θα θυμάσ αι κιόλ ας ότι ακόμα κρατάω σ τα χ έρια μου τη μητέρα σ ου». Και τότε της είπε μέσ α από τα δόν τια του πάλ ι: «Αφού έχ εις τόσ ο καλ ή μν ήμη. γ ια ν α εμποδίσ ει την κατασ τροφή που ο Γκίλ μπερτ είχ ε βαλ θεί ν α σ πείρει. Μα πώς της είχ ε περάσ ει από το μυαλ ό ότι μπορούσ ε ν α κάν ει το παραμικρό.» «Σιωπή!» σ ύριξε εκείν ος. ν ιώθον τας έν α βάρος σ τους ώμους.«Ασ φαλ ώς. Η Ροβίν α κατέν ευσ ε. τραβών τας τη μακριά από τους άλ λ ους. Νομίζεις ότι έχ ω ξεχ άσ ει τι μ’ αν άγ κασ ες ν α κάν ω. γ ια ν α μην τους ακούν . . ήξερε πάν τοτε τι έπρεπε ν α της πει. γ ια ν α της κόψ ει τα φτερά και ν α την κάν ει ν α ν ιώσ ει τελ είως αποδυν αμωμέν η. Πάν τα τη ν ικούσ ε σ το τέλ ος.

Για ν α λ έμε και του σ τραβού το δίκιο βέβαια. Και γ ιατί ν α μην το ευχ ηθεί. δεν είχ ε διατάξει τους άν τρες ν α τη φρουρούν . Μόν ο έξι κάθον ταν γ ύρω της. Εκείν η έν ιωθε τόσ η δυσ τυχ ία. ν α εμποδίσ ει τον Γκίλ μπερτ ν α καταλ άβει το Φούλ κχ ερσ τ. Με την απειλ ή γ ια τη μητέρα της δεν της είχ ε . Απλ ώς αυτοί την έβλ επαν ως την αρχ όν τισ σ ά τους. που της αν ακατευόταν το σ τομάχ ι. Γιατί λ οιπόν ν α μη ζορισ τούν και οι φρουροί της λ ίγ ο. άρα ήταν καθήκον τους ν α την προσ τατεύουν . χ αλ αροί και ξέγ ν οιασ τοι. πράγ μα που σ ήμαιν ε ότι δεν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α την αφήσ ουν ν α φύγ ει μόν η της. Μακάρι ν α ρίξ ει καρεκλ οπόδαρα. ευχ ήθηκε η Ροβίν α.Κεφάλ αιο 35 Εκείν ο το πρωί ο ήλ ιος έκαν ε μόν ο μια σ ύν τομη εμφάν ισ η προτού τον καταπιεί η μάζα των γ κρίζων σ ύν ν εφων που από χ θες απειλ ούσ ε ν α φέρει βροχ ή. Ο Γκίλ μπερτ είχ ε πάει μαζί με άλ λ ους δύο σ ’ έν α πλ εον εκτικό σ ημείο απ’ όπου μπορούσ αν ν α βλ έπουν ποιος έμπαιν ε κι έβγ αιν ε από το κάσ τρο. Έτσ ι κι αλ λ ιώς όμως η φυγ ή δεν εξυπηρετούσ ε τον ν έο της σ τόχ ο.

ον ειρευόταν . Και δεν θεω​ρ ούσ ε ότι τη διέκριν ε τόση αυτοθυσ ία. Αλ λ ά ακόμα κι αν κατάφερν ε ν α σ κοτώσ ει τον Γκίλ μπερτ. Αν δεν πέθαιν ε ο ίδιος ο Γκίλ μπερτ. Τι ήταν αυτό που θα μπορούσ ε ν α γ ίν ει τόσ ο έμμεσ α. ν α καλ έσ ει σ τ’ αλ ήθεια τον Γουόρικ σ ε μον ομαχ ία ή ίσ ως ν α φύγ ει και ν α πάει σ το υποτιθέμεν ο σ ημείο της μον ομαχ ίας… Μπα. μπορούσ ε ν α κόψ ει το κεφάλ ι του ίδιου του φιδιού με την ελ πίδα ότι το σ ώμα του θα έτρεχ ε μακριά γ ια ν α γ λ ιτώσ ει. Ίσ ως ν α εξαγ ριων όταν τόσ ο πολ ύ που ν α έκαν ε καμία βλ ακεία πάν ω σ τα ν εύρα του.τι θα έκαν ε η Ροβίν α. ιδίως από τη σ τιγ μή που δεν ήξερε πόσ ο μεγ άλ ο σ τρατό είχ ε πάρει μαζί του ο Γουόρικ κι αν ο δικός . μάλ λ ον κάποιος από τους άν τρες του θα τη σ κότων ε γ ι’ αυτό. η μητέρα της θα πλ ήρων ε γ ια ό. τουλ άχ ισ τον όχ ι γ ια έν αν άν τρα που το μόν ο που ήθελ ε από εκείν η ήταν εκδίκησ η. Φυσ ικά. Μπορούσ ε ν α πει σ τον Γκίλ μπερτ ότι ο Γουόρικ ήταν ο άν τρας που κρατούσ ε αιχ μάλ ωτο σ το Κέρκμπορο.αφήσ ει και πολ λ ές επιλ ογ ές πια. προκειμέν ου ν α κατασ τρέψ ει το σ χ έδιό του – εκτός κι αν μπορούσ ε ν α κάν ει κάτι χ ωρίς ν α υποπτευθεί ότι ήταν δική της εν έργ εια. Σιγ ά μη διακιν δύν ευε ποτέ το τομάρι του ο Γκίλ μπερτ.

Αν είχ ε καταφέρει ν α του δημιουργ ήσ ει έσ τω και λ ίγ ες αμφιβολ ίες.του ήταν μεγ αλ ύτερος. ο χ ρόν ος που απέμεν ε ως το βράδυ θ’ αν αλ άμβαν ε ν α τις μεγ εθύν ει. Και τότε θα θυμόταν το χ αιρέκακο σ χ όλ ιό του εις βάρος της και θα σ κεφτόταν σ οβαρά ν α παραδώσ ει τελ ικά τη Ροβίν α γ ια ν α καταφέρει ν α μπει μέσ α. Ίσ ως τελ ικά ν α έπειθε πράγ ματι τον εαυτό του ότι το αρχ ικό σ χ έδιό του ήταν καταδικασ μέν ο ν α αποτύχ ει. Μακάρι ν α ήξερε εκείν η πόσ ο μεγ άλ ος ήταν ο σ τρατός του. Υ πήρχ αν πολ λ οί άν τρες σ το Κέρκμπορο. Πιθαν ότατα θα την οδηγ ούσ αν κατευθείαν σ το μπουν τρούμι. επειδή της είχ ε πει πότε θα πλ ησ ίαζε ο σ τρατός του. Μόν ο μία ελ πίδα είχ ε πια· ν α άρχ ιζε ν α αν ησ υχ εί ο Γκίλ μπερτ γ ια τις δυσ κολ ίες που του είχ ε πει εκείν η ότι θ’ αν τιμετώπιζε αν επιχ ειρούσ ε ν α μπει σ το κάσ τρο. Και τότε εκείν η θα προλ άβαιν ε ν α προειδοποιήσ ει κάποιον . αλ λ ά γ ν ώριζε ότι ο Γκίλ μπερτ θα προσ λ άμβαν ε πολ ύ περισ σ ότερους με τα πλ ούτη του Λάιον ς. κι έτσ ι ήξερε ότι δεν σ κόπευε ν α καταλ άβει τις πύλ ες με το που θα έμπαιν ε σ το κάσ τρο. όμως αυτό τη σ υν έφερε γ ιατί έτσ ι θα χ ώριζε από τον Γκίλ μπερτ. Είχ ε προλ άβει άραγ ε ν α το κάν ει ή όχ ι. οπότε θα μπορούσ ε ν α μαρτυρήσ ει .

αλ λ ά πίσ τευε ότι μισ ούσ ε περισ σ ότερο τον Γουόρικ. ίσ ως ν α πίσ τεψ ε ότι τώρα που είχ ε εκείν η φύγ ει δεν υπήρχ ε λ όγ ος ν α το κάν ει. Ίσ ως ν α της ήταν ευγ ν ώμον ες όλ οι – μπα. όν ειρα έκαν ε πάλ ι.ποιος ήταν πραγ ματικά. Αν όμως. Και ίσ ως η σ ύλ λ ηψ η του χ ειρότερου εχ θρού του Γουόρικ ν α την έκαν ε ν α μαζευτεί. όταν . Αλ λ ά τουλ άχ ισ τον . ίσ ως ν α έκαν ε αυτό τον καταραμέν ο δεσ μοφύλ ακα ν α το σ κεφτεί καλ ά προτού απλ ώσ ει χ έρι πάν ω της – μέχ ρι ν α επισ τρέψ ει ο Γουόρικ και ν α βγ άλ ει την ετυμηγ ορία του γ ια την απόδρασ ή της. χ ωρίς εκείν ος ν α μάθει ότι η Ροβίν α ήταν που τον πρόδωσ ε. ιδίως από τη σ τιγ μή που θα είχ ε γ ίν ει χ άρη σ τη Ροβίν α. Αν όχ ι. θα τη χ ρησ ιμοποιούσ ε και ούτε που θα υποπτευόταν ότι η Ροβίν α θα ’θελ ε ν α βοηθήσ ει τον άν θρωπο που την είχ ε φυλ ακίσ ει. Ίσ ως ν α μην κατέλ ηγ ε καν σ το μπουν τρούμι. Αν το μυαλ ό του γ έμιζε αμφιβολ ίες. Άραγ ε η Μπέατριξ είχ ε βάλ ει σ ’ εφαρμογ ή το γ ελ οίο σ χ έδιό της προτού αν ακαλ ύψ ει ότι η Ροβίν α είχ ε καταφέρει ν α αποδράσ ει. τότε ίσ ως ν α μην την είχ ε κατηγ ορήσ ει άδικα. Άρχ ισ ε ν α ν ιώθει κάπως καλ ύτερα – μέχ ρι τη σ τιγ μή που θυμήθηκε τι την περίμεν ε σ το μπουν τρούμι του Φούλ κχ ερσ τ. Ναι. Ήξερε ότι τον μισ ούσ ε.

μόν ο δύο ήταν σ ίγ ουρη ότι προέρχ ον ταν από το Κέρκμπορο.γ υρν ούσ ε σ το κάσ τρο. την περίμεν ε η κατηγ ορία της κλ οπής… Και τότε σ υν ειδητοποίησ ε ότι δεν μπορούσ ε ν α κάν ει τίποτα γ ι’ αυτό. άν τρες που ήξερε ότι του ήταν πισ τοί. Σίγ ουρα ο Γκίλ μπερτ θα ήθελ ε περισ σ ότερους δικούς του άν τρες. εάν ο Γκίλ μπερτ αποφάσ ιζε ν α τη χ ρησ ιμοποιήσ ει. ν α καλ ύπτουν τα ν ώτα του όταν θα έπαιρν ε τις πύλ ες. κάτι που θα μπορούσ ε ν α πει γ ια ν α τους κάν ει ν α πάψ ουν ν α υπακούουν τον Γκίλ μπερτ. τώρα δεν πετούσ ε και τη σ κούφια της γ ι’ αυτό. Από τους έξι άν τρες που είχ αν μείν ει εκεί μαζί της. Κι άρχ ισ ε πάλ ι ν α κόβει με το μάτι τους άν τρες γ ύρω της. μην τυχ όν και της είχ ε ξεφύγ ει κάτι. Αν κατόρθων ε ν α μιλ ήσ ει σ ’ έν αν από τους ιππότες του Κέρκμπορο χ ωρίς ν α την ακούσ ουν οι άν τρες του Γκίλ μπερτ… Όταν έν ας από τους άν τρες κάτι αν έφερε γ ια . Σίγ ουρα όμως δεν ήταν όλ οι. Παρ’ όλ α αυτά. χ ωρίς όμως ν α τους φέρει σ ε αν οιχ τή αν τιπαράθεσ η μαζί του και υποσ τεί εκείν η την οργ ή του – και την εκδίκησ ή του.τι κι αν την περίμεν ε μέσ α σ το κάσ τρο θα ’πρεπε ν α το αν τιμετωπίσ ει. αν και όλ οι τους θα μπορούσ αν ν α είν αι από εκεί. Ό.

η τύχ η δεν ήταν με το μέρος της. Δ εν γ ύρισ ε. αν και η κοιλ ιά της διαμαρτυρήθηκε έν τον α γ ια το κατάφωρο ψ έμα της. ισ χ υριζόμεν η πως δεν πειν ούσ ε. Εκείν ος πετάχ τηκε όρθιος ν α της φέρει φαγ ητό από τις δικές του προμήθειες και. Αγ ν όησ ε όμως τα τρόφιμα που είχ ε σ το σ άκο της και σ ηκώθηκε αδιάφορα γ ια ν α απομακρυν θεί από την ομάδα. Τον ευχ αρίσ τησ ε. Στο τέλ ος κοίταξε απευθείας έν αν από τους άν τρες του Κέρκμπορο και ομολ όγ ησ ε ότι τελ ικά πειν ούσ ε. αφού η Ροβίν α τον ευχ αρίσ τησ ε. σ χ ολ ίασ ε βιασ τικά: «Μου κάν ει εν τύπωσ η που έχ ετε μπλ εχ τεί σ ’ αυτή την . Δ εν ήξερε τον άν τρα που προσ φέρθηκε ν α της φέρει λ ίγ ο κρύο κρέας ελ αφιού και μπαγ ιάτικο ψ ωμί. ότι ήταν από το Άμπρε. η Ροβίν α σ υν ειδητοποίησ ε ότι πειν ούσ ε σ αν λ ύκος. αλ λ ά αρν ήθηκε την προσ φορά του. Ως σ υν ήθως όμως. Στη σ υν έχ εια περίμεν ε ωσ ότου αποφάν ε και χ αλ αρώσ ουν πάλ ι οι άν τρες και ύσ τερα λ ίγ ο ακόμα. και ρωτών τας τον απλ ώς τ’ όν ομά του έμαθε μία πλ ηροφορία παραπάν ω.φαγ ητό. Φαν τάσ τηκε ότι θα μοιράζον ταν το φαγ ητό τους μαζί της και ήλ πισ ε ότι ο έν ας από τους δύο φρουρούς που ήξερε θα ερχ όταν ν α της το φέρει. προσ ευχ όμεν η ν α μη γ υρίσ ει ο Γκίλ μπερτ γ ια ν α φάει.

Εκείν ος είν αι τώρα λ όρδος του Κέρκμπορο και σ ίγ ουρα θα είν αι εκεί αυτή τη σ τιγ μή και θ’ αν αρωτιέται τι έχ ουν απογ ίν ει οι ακόλ ουθοι του αδελ φού του. ξεφούρν ισ ε η Ροβίν α προτού χ άσ ει το κουράγ ιο της. Ο ιππότης έμειν ε βουβός προς σ τιγ μήν . . η οποία δεν είν αι καν δική σ ας και είν αι καταδικασ μέν η ν α αποτύχ ει». Στην πραγ ματικότητα. «Αλ λ ά είμαι βέβαιη ότι το ξέρεις αυτό. «Μα εκείν ος δεν έχ ει καν έν α δικαίωμα εκεί. έμοιαζε αν ίκαν ος ν α αρθρώσ ει λ έξη. Και τότε πήρε το ρίσ κο ν α μαν τέψ ει: «Και μάλ ισ τα χ ωρίς πλ ηρωμή». οι άν τρες που σ ίγ ουρα θα χ ρειάζεται γ ια ν α αν οικοδομήσ ει το οχ υρό του.εκσ τρατεία. Αφού δεν υπάρχ ει απόγ ον ος από την έν ωσ ή μου με το λ όρδο Γκον τγ ουάιν . αλ λ ά προφαν ώς εσ ύ καταλ αβαίν εις. Ύ σ τερα παρίσ ταν ε την έκπλ ηκτη. Τότε. Ειλ ικριν ά. αλ λ ιώς δεν θα ’σ ουν τώρα εδώ». αν τάξιο εκείν ο του Γουόρικ. ο αδελ φός του κλ ηρον ομεί τα πάν τα. την κοίταξε μ’ έν α σ υν οφρύωμα σ το πρόσ ωπο. δεν καταλ αβαίν ω γ ιατί οι άν τρες προτιμούν τον πόλ εμο και το θάν ατο από το χ τίσ ιμο. ούτε εγ ώ». Εκείν ος απάν τησ ε χ ωρίς ν α το αρν ηθεί: «Έχ ω ορκισ τεί πίσ τη και υποταγ ή σ το Κέρκμπορο και σ το λ όρδο Γκίλ μπερτ…».

Θα πολ ιορκήσ ει το ίδιο του το κάσ τρο. γ ι’ αυτό δεν μ’ ακούει. που με είχ ε αιχ μάλ ωτή του. «Δ εν έχ ουν βάσ η τα λ εγ όμεν ά σ ας. Έχ ει βαλ θεί ν α σ κοτώσ ει πάσ η θυσ ία τον Φούλ κχ ερσ τ. ούτε κι εγ ώ. κυρία. Αλ λ ά ο Γκίλ μπερτ δεν ξέρει αυτό τον άν θρωπο όπως έτυχ ε ν α τον γ ν ωρίσ ω εγ ώ. Θα πάρετε εύκολ α το κάσ τρο του. αλ λ ά δεν πρόκειται ν α φύγ ετε ζων ταν οί.«Γιατί μου τα λ έτε όλ α αυτά. χ ωρίς δεύτερη σ κέψ η.» Η θύμησ η του Γουόρικ της έδωσ ε την απάν τησ η. Το μόν ο που τον ν οιάζει αυτό τον άν θρωπο είν αι ν α . αφού ο Φούλ κχ ερσ τ έχ ει ορκισ τεί ν α τον κατασ τρέψ ει. χ ωρίς το δικαίωμα της παράδοσ ης. Αυτό είν αι που δεν μπορώ ν α δώσ ω σ τον Γκίλ μπερτ ν α καταλ άβει. αυτό ν αι. και όχ ι άδικα. «Και ν ομίζεις ότι θα μετρήσ ει αυτό γ ια έν αν τόσ ο αδίσ τακτο πολ έμαρχ ο. Το σ χ έδιό του θα πετύχ αιν ε – με οποιον δήποτε άλ λ ο λ όρδο. μια και θέλ ει ν α με σ ύρει κι εμέν α πάλ ι εκεί μέσ α ο Γκίλ μπερτ». Θα τις θυσ ιάσ ει. όπως και τους αν θρώπους του. κυρία. Αλ λ ά ο σ υγ κεκριμέν ος δεν ν οιάζεται ούτε γ ια τις κόρες του ούτε γ ια καν έν αν . Αφού θα έχ ουμε ομήρους. αλ λ ά άν ευ όρων . «Γιατί εγ ώ δεν θέλ ω ν α πεθάν ω. αλ λ ά ο ετεροθαλ ής αδελ φός μου δεν μ’ ακούει. τις ίδιες του τις κόρες».

«Με σ υγ χ ωρείς. αφού το μόν ο που μπορείς ν α του πεις είν αι ότι εγ ώ σ ε προειδοποίησ α. Έν α δειλ ό χ ρειαζόταν τώρα.» τη ρώτησ ε εμβρόν τητος. «Ο Γκίλ μπερτ ούτε εσ έν α θ’ ακούσ ει. καθώς αν αρωτιούν ταν τι κουβέν τιαζαν . «Κι αν κάν ετε λ άθος.» Δ εν ήταν εύκολ ο ν α σ υγ κρατήσ ει την αγ αν άκτησ η από τη φων ή της.εκδικείται όποιον τολ μήσ ει ν α καταπατήσ ει κάτι δικό του». δήθεν παραιτημέν η. αλ λ ά σ κέφτηκα ότι ίσ ως ν α έσ ωζες τον εαυτό σ ου και τους φίλ ους που μπορεί ν α έχ εις σ τον άλ λ ον καταυλ ισ μό. αφού αυτός ο πόλ εμος δεν είν αι δικός σ ας. Ήταν αν άγ κη αυτός ο άν θρωπος ν α είν αι τόσ ο γ εν ν αίος και χ ον τροκέφαλ ος. Το πιθαν ότερο είν αι ν α σ ε ξυλ οφορτώσ ει γ ια τον κόπο σ ου». μου λ ες. «Σου έχ ουν τάξει τόσ ο πολ λ ά που είσ αι διατεθειμέν ος ν α το διακιν δυν εύσ εις.» «Και περιμέν ετε εγ ώ ν α αποτρέψ ω τον αδελ φό σ ας από το σ τόχ ο του.» «Κι αν δεν κάν ω. η θέσ η σ ας δεν είν αι καν εδώ. τι γ ίν εται τότε. Αν ασ τέν αξε. Η Ροβίν α δεν κατάφερν ε τίποτα και οι άλ λ οι άρχ ιζαν ν α κοιτούν προς το μέρος τους. αν έχ ετε την . Σκέφτηκα ν α σ ου ζητήσ ω ν α με πάρετε μαζί σ ας. Δ εν έπρεπε ν α εκμυσ τηρευτώ τους φόβους μου σ ’ εσ έν α.

Όταν τόλ μησ ε ν α ρίξει μια ματιά τριγ ύρω πάλ ι. Αν αυτοί οι δύο έβρισ καν μια δικαιολ ογ ία ν α γ υρίσ ουν σ τον άλ λ ον καταυλ ισ μό. Στην αν άγ κη. θα του το θύμιζε η ίδια – ή μάλ λ ον όχ ι. Θα έβριζε θεούς και δαίμον ες. ίσ ως τελ ικά ν α διαλ υόταν σ τ’ αλ ήθεια ο σ τρατός.εξυπν άδα ν α σ ηκωθείτε ν α φύγ ετε. Κι αν αυτό γ ιν όταν εγ καίρως. προτού μπει σ το κάσ τρο. τον είδε ν α μιλ άει μόν ο με τον άλ λ ον ιππότη του Κέρκμπορο – πολ ύ σ οβαρά. Μήπως τελ ικά της είχ ε γ υρίσ ει έσ τω και λ ίγ ο η τύχ η. Ναι. Του γ ύρισ ε την πλ άτη. δεν γ ιν όταν ν α το κάν ει αυτό . ν α προειδοποιήσ ουν τους άν τρες του Κέρκμπορο που ήταν εκεί. αλ λ ά τώρα σ υν ειδητοποιώ ότι δεν μπορείτε ν α με βοηθήσ ετε. Ίσ ως ν α προλ αβαίν ω ακόμα ν α τον πείσ ω ν α με σ τείλ ει σ το Άμπρε. Ήξ ερε ότι δεν είχ ε καν έν α δικαίωμα ν α χ ρησ ιμοποιεί το σ τρατό του Λάιον ς. προσ ευχ όμεν η ν α μην πει τίποτα σ τους άλ λ ους ή τουλ άχ ισ τον σ τους άν τρες του Γκίλ μπερτ. Οι άν τρες του Γκίλ μπερτ θα σ ας σ ταματούσ αν . αυτό θα κάν ω». θα το μάθαιν ε ο Γκίλ μπερτ και ίσ ως ν α εγ κατέλ ειπε το σ χ έδιό του. αλ λ ά τι παραπάν ω θα μπορούσ ε ν α κάν ει. θα έλ εγ ε τους λ ιποτάκτες γ υν αικούλ ες που ξέρουν μόν ο ν α τρίζουν τα δόν τια σ τους εμπόρους της πόλ ης.

Μόλ ις το σ υν ειδητοποιούσ ε. Σε κάθε περίπτωσ η. γ ια ν α μη ρίξει όλ ο το φταίξιμο πάν ω της ο Γκίλ μπερτ – έτσ ι ήλ πιζε τουλ άχ ισ τον . είχ ε τη Ροβίν α πάλ ι σ τα χ έρια του γ ια ν α το καταφέρει. αλ λ ά δεν θα το είχ ε κάν ει επίτηδες. καλ ά θα γ λ ίτων ε τους άλ λ ους. ότι εκείν οι προφαν ώς είχ αν ακουσ τά πως τα μέρη του δράκου βρίσ κον ταν κάπου ν ότια του Κέρκμπορο. Αλ λ ά από εκείν η τη σ τιγ μή. τον εαυτό της όμως πώς θα κατάφερν ε ν α . Χρισ τέ μου. δεν θα έτρεχ ε ν α φέρει πίσ ω τους αποσ τάτες.γ ιατί θα υποψ ιαζόταν ότι εκείν η τους έκαν ε ν α το βάλ ουν σ τα πόδια. θα του περν ούσ ε ο πολ ύς θυμός. αν ήταν πεπεισ μέν ος ότι ήταν δειλ οί και δεν θα πολ εμούσ αν γ ι’ αυτόν τώρα. Θα του ομολ ογ ούσ ε απλ ώς ότι είχ ε την αφέλ εια ν α αν αφερθεί σ τον Φούλ κχ ερσ τ ως δράκο του βορρά και ότι μόλ ις το άκουσ ε ο άν τρας σ τον οποίο μιλ ούσ ε έγ ιν ε άσ προς σ αν παν ί. Θα έφταιγ ε εκείν η μεν . αλ λ ά μέχ ρι τότε δεν είχ αν κάν ει τη σ ύν δεσ η. Και τότε θ’ απαιτούσ ε ν α μάθει αν ο Γκίλ μπερτ δεν είχ ε πει όν τως σ τους άν τρες του πως ο Φούλ κχ ερσ τ ήταν ο ξακουσ τός δράκος. θα τη φυλ ούσ ε σ αν κέρβερος. δυσ τυχ ώς. Θα έπρεπε ν α μηχ αν ευτεί έν α άλ λ ο σ χ έδιο γ ια ν α βρει σ τρατό και.

τον γ λ ιτώσ ει. μάλ λ ον σ ε αν αζήτησ η της Ροβίν α. αλ λ ιώς θα ερχ όταν αν τιμέτωπη με την οργ ή του Γουόρικ. Και μάλ λ ον είχ ε δίκιο. Και η Ροβίν α άρχ ισ ε ν α σ κέφτεται ότι παραήταν γ εν ν αίος κι αυτό δεν θα του έβγ αιν ε σ ε καλ ό. Οι δύο άν τρες του Κέρκμπορο προθυμοποιήθηκαν ν α αν αλ άβουν το καθήκον αυτό και ύσ τερα πρότειν αν ν α πάν ε δύο μαζί τελ ικά. σ ε περίπτωσ η που οι ομάδες έρευν ας του κάσ τρου έμπαιν αν βαθιά σ το δάσ ος. Έπρεπε κάποιος ν α πάει ν α προειδοποιήσ ει τον άλ λ ον καταυλ ισ μό. η φρουρά του κάσ τρου ήταν υποχ ρεωμέν η ν α τη βρει. Γιατί αν εν τόπιζαν το σ τρατό. όταν επέσ τρεψ ε έν ας από τους άν τρες που είχ αν φύγ ει με τον Γκίλ μπερτ. γ ια ν α προειδοποιήσ ει ότι από το κάσ τρο είχ αν βγ ει αρκετές περίπολ οι. έπρεπε οπωσ δήποτε ν α πιασ τούν αιχ μάλ ωτοι. Είτε η Ροβίν α ήταν δούλ α που το είχ ε σ κάσ ει είτε φυλ ακισ μέν η που είχ ε δραπετεύσ ει. μην τυχ όν και πέσ ουν πάν ω σ ε καμία από τις περιπόλ ους. . Αυτή η έρευν α όμως δεν άρεσ ε καθόλ ου σ τον Γκίλ μπερτ γ ιατί έβαζε σ ε κίν δυν ο το σ χ έδιό του. Όμως ο ιππότης σ τον οποίο είχ ε μιλ ήσ ει δεν επιχ είρησ ε ν α φύγ ει σ ύν τομα. γ ια ν α μη γ υρίσ ουν σ το κάσ τρο και προειδοποιήσ ουν τους άλ λ ους.

Το μόν ο που μπορούσ ε ν α κάν ει η Ροβίν α ήταν ν α κρατηθεί γ ια ν α μη χ αμογ ελ άσ ει. .

Η Ροβίν α έβαζε χ ίλ ια δυο με το μυαλ ό της. Μπορεί η σ οβαρή σ υζήτησ ή τους ν α αφορούσ ε κάποιο άλ λ ο τελ είως διαφορετικό θέμα και τα λ όγ ια της ν α αγ ν οήθηκαν παν τελ ώς. επειδή ήταν λ όγ ια μιας τρομοκρατημέν ης γ υν αίκας. εκτός κι αν ο άλ λ ος καταυλ ισ μός βρισ κόταν σ την επόμεν η κομητεία. Το οποίο ήταν ασ φαλ ώς πιθαν ό. Θα πρέπει ν α ήταν τρελ ή αν ν όμιζε ότι λ ίγ ες κουβέν τες της θα ήταν ικαν ές ν α παν ικοβάλ ουν μια μεγ άλ η σ τρατιά αν τρών – μα εκείν η δεν ήλ πιζε ν α . Ή μπορεί εκείν η ν α παρερμήν ευσ ε την προθυμία τους ν α φύγ ουν και ν α έτρεφε φρούδες ελ πίδες.Κεφάλ αιο 36 Το απόγ ευμα κύλ ησ ε βασ αν ισ τικά αργ ά. Ίσ ως οι δύο άν τρες που έφυγ αν από δω ν α μην είχ αν καν σ ταματήσ ει γ ια ν α σ ώσ ουν τους σ υν τρόφους τους από «βέβαιο θάν ατο» και ν α αποφάσ ισ αν απλ ώς ν α σ ώσ ουν τον εαυτούλ η τους. έν ας από τους άν τρες του Γκίλ μπερτ θα είχ ε επισ τρέψ ει μέχ ρι τώρα ν α αν αφέρει ότι αποχ ωρούσ αν οι άν τρες του Κέρκμπορο – εκτός κι αν δεν αποχ ωρούσ αν . Και μπορεί ο άν τρας σ τον οποίο είχ ε μιλ ήσ ει ν α μην είχ ε πει τίποτα σ το φίλ ο του. αλ λ ά γ εγ ον ός ήταν πως.

ασ υν όδευτη. Με την απειλ ή της βροχ ής ν α κρέμεται ακόμα πάν ω από τα κεφάλ ια τους.τους φοβίσ ει. κι επειδή δεν μου έλ εγ ες από πού προερχ όσ ουν . όπως και ο Γκίλ μπερτ. ήταν αδύν ατον ν α πει αν κόν τευε ν α σ ουρουπώσ ει. τρέχ ον τας με το άλ ογ ό του σ αν τρελ ός αν άμεσ α σ τα δέν τρα από την έξαψ η. απλ ώς ν α τους δείξει ότι δεν είχ αν θέσ η σ ’ αυτό τον πόλ εμο. Και ξάφν ου το σ ούρουπο έφτασ ε. ταλ αιπωρών τας το δύσ τυχ ο άλ ογ ό του. όποιοι κι αν ήταν οι λ όγ οι που τον έφερν αν εκεί. Στο κάτω κάτω. αν αγ κάσ τηκα ν α σ ε πάρω μαζί μου. παρά μόν ο εν τόπισ ε τη Ροβίν α και την έδειξε με το χ έρι του. όσ ο περισ σ ότερους άν τρες είχ ε μαζί του τόσ ο λ ιγ όσ τευαν οι πιθαν ότητες ν α τον αφήσ ουν ν α μπει σ ’ έν α κλ εισ τό κάσ τρο. ότι δεν θα αμείβον ταν γ ι’ αυτόν και ότι θα ήταν καλ ύτερα ν α επισ τρέψ ουν σ τον ν όμιμο άρχ ον τά τους. Δ εν φάν ηκε ν α προσ έχ ει ότι είχ ε μειωθεί ο αριθμός των αν τρών που είχ ε αφήσ ει σ ’ αυτό τον καταυλ ισ μό. Μάταια. επειδή βρίσ κομαι σ ’ επείγ ουσ α . «Αποφάσ ισ α ν α πω ότι σ ε βρήκα σ το δρόμο. Δ εν αφίππευσ ε. Σταμάτησ ε απότομα. αλ λ ά ίσ ως ν α μη σ κόπευε ν α τους χ ρησ ιμοποιήσ ει έτσ ι κι αλ λ ιώς. όμως. Ότι ελ πίζω ν α με απαλ λ άξουν από σ έν α.

Έκαν ε τη φων ή της ν α ακουσ τεί όσ ο το δυν ατόν πιο φουρκισ μέν η.». Γκίλ μπερτ. θα φαν εί πολ ύ σ ύν τομα τι αξίζει η φυλ άκισ ή μου και τι όχ ι». τι λ ες. δεν αμφιβάλ λ ω ότι θα κατεβάσ ουν την κιν ητή γ έφυρα». ν αι. Και τη ρώτησ ε μ’ έν α πλ ατύ χ αμόγ ελ ο: «Θα μ’ απαλ λ άξουν από το βάρος σ ου. «Αν πετύχ ει το σ χ έδιό σ ου. «Από τη σ τιγ μή που μάλ λ ον θ’ απολ υθούν ή θα μασ τιγ ωθούν βαριά επειδή μ’ άφησ αν ν α δραπετεύσ ω. . ακόμα κι αν πρόκειται γ ια μια τόσ ο θελ κτική κυρία». αν είν αι ν α κατασ τραφεί ο Φούλ κχ ερσ τ που τόσ α σ ου έχ ει κάν ει. «Μη θυμών εις. Ροβίν α.» Η Ροβίν α δεν απάν τησ ε. Θα πρέπει ν α έπιασ ε.αποσ τολ ή του βασ ιλ ιά και δεν μπορώ ν α καθυσ τερήσ ω. Όσ α της είχ ε κάν ει ο Γουόρικ ήταν η εκδίκησ η γ ια όσ α είχ ε περάσ ει σ τα χ έρια του Γκίλ μπερτ. Τον άλ λ ον όμως θα τον κατηγ ορούσ ε αιων ίως. Λίγ ες ώρες μόν ο ακόμα θα υποσ τείς εκείν ο το μπουν τρούμι και ύσ τερα ποτέ ξαν ά. Δ εν αξίζει. σ αν ν α απεχ θαν όταν την ιδέα. επειδή εκείν ος γ έλ ασ ε. Τον έν αν άν τρα δεν τον κατηγ ορούσ ε τόσο πολ ύ. Δ ικαιολ ογ ημέν α έν ιωθε εκείν ος ότι έπρεπε ν α την εκδικηθεί γ ια όσ α είχ ε υποσ τεί.

θα ματαίων ε το σ χ έδιο του Γκίλ μπερτ και ο ίδιος θα πιαν όταν αιχ μάλ ωτος. Λίγ α πράγ ματα μπορούσαν ν α τον εν οχ λ ήσ ουν τώρα που πλ ησ ίαζε ν α γ ευτεί τη ν ίκη. Αφεν ός χ άρηκε που απέδωσ αν καρπούς οι αμφιβολ ίες. κάτι που άξ ιζε όσ α κι αν της κόσ τιζε εκείν ης. Υ πήρχ ε ακόμα καιρός. ώσ τε ν α μην καταλ ήξει πια σ τα χ έρια του Γουόρικ. Έτσ ι. Θα προτιμούσ ε όμως ν α είχ ε αποδώσ ει καρπούς η άλ λ η σ τρατηγ ική της. κοίταξε άλ λ η μία φορά προς την καρδιά του δάσ ους. Αλ λ ά επικρατούσ ε ν εκρική σ ιγ ή. τις οποίες είχ ε φρον τίσ ει ν α του δημιουργ ήσ ει. Άλ λ ες τρεις φορές έσ τρεψ ε προς τα κει το βλ έμμα της. εκείν ος δεν έδειξε ν α εν οχ λ είται. προτού προλ άβει εκείν ος ν α βρει άλ λ ον τρόπο ν α την εκμεταλ λ ευτεί. αλ λ ά δεν φαίν ον ταν πουθεν ά οι άν τρες του.Μια και περίμεν ε μια τέτοια απάν τησ η από μέρους της. θα είχ ε βρει εκείν η έν αν τρόπο ν α ξεφορτωθεί και τον ίδιο και τις απειλ ές του. όπως θα γ ιν όταν τώρα. Προτού ξεκιν ήσ ουν γ ια το κάσ τρο. Δ εν ήταν γ ραφτό της όμως. Αλ λ ά ο εκν ευρισ μός της Ροβίν α δεν ήταν εν τελ ώς προσ ποιητός. αλ λ ά. γ ια ν α έρθουν ν α τον ειδοποιήσ ουν ότι είχ ε χ άσ ει το σ τρατό του. . Σ’ εκείν η την περίπτωσ η θα παρέμεν ε μεν σ τα χ έρια του Γκίλ μπερτ.

Δ εν υπήρχ ε περίπτωσ η ν α τους κυν ηγ ήσ ει ο Γκίλ μπερτ μέσ α σ τα σ κοτάδια. Εκείν η δεν άκουσ ε γ ια δεύτερη φορά την ισ τορία ούτε σ ήκωσ ε το βλ έμμα ψ ηλ ά. Αλ λ ά γ ιν όταν όλ ο και δυσ κολ ότερο γ ια εκείν η. Θα βρισ κόταν ήδη μέσ α σ το κάσ τρο. Τελ ικά ήταν ξύπν ιοι άν τρες. Κι έκοψ ε ταχ ύτητα όταν τους είδε ν α βρίσ κον ται μπροσ τά σ το κάσ τρο. παρέμειν ε κουρν ιασ μέν η πίσ ω από τον Γκίλ μπερτ. περιμέν ον τας μάταια ν α εμφαν ισ τεί ο σ τρατός. Κοίταξε πίσ ω τους γ ια τελ ευταία φορά και… έν ας από τους άν τρες του Γκίλ μπερτ δεν ήταν αυτός που ερχ όταν του σ κοτωμού. γ ια ν α μην την αν αγ ν ωρίσ ουν οι φρουροί σ το φρουραρχ είο. και χ άρη σ τις δικές της υπερβολ ές σ χ ετικά με τη βαν αυσ ότητα του Γουόρικ. Δ εν είχ ε καμία διάθεσ η ν α διευκολ ύν ει άλ λ ο τα πράγ ματα. Βρισ κόταν εκεί πλ έον . Αυτό σ ήμαιν ε ότι οι άν τρες του Κέρκμπορο περίμεν αν ν α πέσ ει το σ κοτάδι γ ια ν α διαδώσ ουν την ισ τορία της. οι άν τρες του Κέρκμπορο υπολ όγ ιζαν ότι .Και ύσ τερα βρέθηκαν μπροσ τά σ τις πύλ ες του Φούλ κχ ερσ τ και ο Γκίλ μπερτ έλ εγ ε φων αχ τά το ψ εύτικό όν ομά του. Θα έκαν ε αυτό που έπρεπε. ότι ήταν αγ γ ελ ιαφόρος του Στεφάν ου και την ψ εύτικη ισ τορία ότι είχ ε βρει τη Ροβίν α σ το δρόμο.

ήταν πολ ύ αργ ά. ο άν τρας ήδη έκαν ε αν ασ τροφή. Ίσ ως όμως ν α πίσ τευε ότι δεν είχ ε και καμία σ ημασ ία. Στο τελ ευταίο φως της μέρας. Το ίδιο και ο Γκίλ μπερτ. και έσ τρεψ ε κι εκείν η το βλ έμμα της. εν ώ ήταν πολ ύ καλ ή γ ια τους ίδιους. Η Ροβίν α πήγ ε ν α πει σ τον Γκίλ μπερτ τις υποψ ίες της. Όμως η σ τρατηγ ική τους. διερωτώμεν η τι κόλ πο ν α σ κάρων αν . . Η Ροβίν α σ υν οφρυώθηκε. ο σ τρατός του ίσ α που διακριν όταν . Ήταν πολ ύ αργ ά γ ια ν α προειδοποιήσ ει τον Γκίλ μπερτ. Τότε τον άκουσ ε κι αυτή. δεν μπορούσ ε πια ν α βοηθήσ ει τη Ροβίν α.αυτή θα ήταν και η τελ ευταία φορά που θα έβλ επαν ποτέ ξαν ά τον Γκίλ μπερτ. Καταλ ήγ ον τας σ το ίδιο σ υμπέρασ μα. Ο Γκίλ μπερτ όμως κοίταξε σ το πλ άι και βλ ασ τήμησ ε. όταν ο φρουρός φών αξε: «Περιμέν ετε εκεί. Θα έρθει ο άρχ ον τάς μου αυτοπροσ ώπως ν α παραλ άβει την κοπέλ α». αλ λ ά ήταν σ ίγ ουρη πως ήταν εκείν ος. τον χ αρακτηρισ τικό ήχ ο των ποδοβολ ητών από πολ λ ά άλ ογ α που πλ ησ ίαζαν . Ήταν πράγ ματι ο δράκος που επέσ τρεφε. Ίσ ως ν α είχ αν απομείν ει ακόμα αρκετοί άν τρες γ ια ν α πετύχ ει ο Γκίλ μπερτ το σ τόχ ο του… όχ ι τον δικό της όμως.

«Θα τον πιάσ ω κορόιδο και όταν γ υρίσ ω θα του το χ τυπήσ ω κατάμουτρα». Δ