SURETE si IZVOADE

WOCUMENTE SLAVO-ROMANE INTRE 1400-1653)

VOLUMUL XXI
DE

GH. GHIBANESCU
PROFESOR,
MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMANF

Publicatiune facuta sub auspiciile Casei Scoalelor

IASI

VIATA ROMINEASCA S. A.
1929

www.dacoromanica.ro

SURETE §i IZVOADE, vol, xxt

www.dacoromanica.ro

Cuvdat inainte,
Pun fn mina cetitorului al douazeci pi unulea volum dirt
colecliunea mea Surete §i Izvoade, prin care sporesc diplomatica interns cu 164 documente, din cari 84 slavone hare
1420-1653. Materialul publicat aici are trei izvoare lntaiul
este arhiva Muzeului Municipal Iasi, din care am publicat
cele mai vechi acte de la Iuga Voda papa la Vasile. Lupul
inclusiv. Din aces! material voi publica fn volumul urm ator
toate documentele pana la 1700. Al doilea izvor este materialul copiat din bogata arhiva de la Stanca Roznovanului
Iasi, Graft bunei vointi aratate de d-na Lucia D. Grecianu
cum $i de fii sai, frafii Anton si Emil Roznovanu, am putut
copia fn lini$fe fn frumosul palat de la Stanca, atata cat am
putut scrie in zilele libere din vacanfa anului trecut. In cele
trei lozi marl se gasesc mil de acte, condici $i socoteli de
tot felul, care toate vorbesc de alatea mo$ii din Moldova, canumai condica In care stau copiate documentele dupa mo$1ile,
ce au apartinut Roznovane$tilor din vechi, prezinta tot into-

resul istoric. Am dot in Joan Neculce fasc. VII, o notifa bogata de ceia ce se gase$te fn arhiva de la Stanca. In volu-

mul ce va urma voiu continua a da documentele vechi, panel
la epoca lui Vasile Lupul.
Al treilea izvor este bogata arhiva de documente vechi
ale Praje$tilor la Stolnicenii Projescul din jud. Folticeni. Si
aici grafie deosebitei bunei voinfi a d-nei Soltana Dediu,.
nascuto Prajescu am putut in trei rOnduri, fiind oaspete, sa"
transcriu fn tihnd toate actele ce vorbesc de urzirea PurceIestilor, apoi a Stolnicenilor, $i sa dau cetitorului un perga-

ment de la Alexandra cel Bun, azi o raritate

fn

arhivele

noastre particulare. D-na Soltana Dediul are cultul trecutului
nostru fn genere moldovenesc $i al familiei Prajescu In deosebi ; si am admiral grip ce are de a orandui $i nota tot ce

poste ajla despre suitorii sal. Se gasesc aici multe scrisori
de ale lui Matei Milo, din tineretele sale petrecute la Paris.
cum $i un Joarte bogat material mai nou. Leg acea scumpo
mie amintirea de acel ce a lost penalistul loan Tanoviceanu,
care el cel dint& a ordonat $i pus In opise bine intocmite
lode actele pe pachete de mo$ii, el f iind $i un harnic mun-

www.dacoromanica.ro

citor In cOmpul istoriograftei noastre, cum ram gdsit si in
arhiva Racovilascd de la Sora'neqti (Vas lull, sau in arhiva
Catargiased de la Colialnele din Basarabia I
$i pentru a tntregi Oldie despre tot ce am publicat In
domeniul diplomaticei interne slavo-romdne mina astazi, am
dat la urma un tablou rezumativ, In care arot ca in cele patru

serif de publicafiuni ale mete istorice (Uricarul vol. XVIII,
XXIII si XXI V), Teodor Codrescu (revistd 'storied), Ispisoace

§i Zapise 10 volume si Surete §i Izvoade 21 volume am

dat un total de 5988 documente,din cari 235 din sect. al
XV-a, 633 din secol al XVI-a, 2949 din sect. XV II-a ; 1030
din sect. XVIII, si 1033 din sect XIX ; dintre aceste documente slavone date cu textul for slay sunt 1153. Nu uit
a pomeni aici ea in Joan Neculce, buletinul muzeului Municipal,
care a ajuns la a opta fasciculd, continuu a da tot ce am din
materialul de documente, ce privesc lasii in special si Moldova, frnbogalind literatura istoried cu o publicafiune unica in
jetul ei si radiednd lasilor un monument istoric de foal Myna!
Iafi 13 Mart 1929, zi Miercuri.

www.dacoromanica.ro

SURETE $i IZVOADE, Vol. XXI.

1. 6908 Noembre 28 (1399). Fragment din urlcul lui luga VodA
pentru Tiban.
(Acta Muzeul Municipal 14 IV t bls).

...pm At)... I _HA B+411hili...

I

...(Hrp)mivk N4 1/41110311 IL_

I

...1100CTII Ha KOHE11,6 11(0A+)... I ...(xp)ywiea noToKa. d NoT4(955),.. I
_Hitt TO...NEpiCh Aik(Cd)... Ah I ...h14... Aoy... h W(T) ToA(+)...
TN. I ...1414006 oy camoto,..Aopor... Ak _OW Td flpOCTik KS
KEVAd(A0V),.. (4)(Yka1 k I GpSSAMIti TO ',Boy BECK XOT4(111. a Old TO
ECTI1 13'kfi4... K0E110 I ,Vk H irkpa
SpdTEH HdWHX ilAfdalAp011d H
KOrAdlid (H ri.k) I pa CORIph AWAAdKCKIIIX. I Kiirld spaToyaa IFkTEA01(A4, g'kpa CTaHHCAdgd PoThAilldHa, Brkcld KOCTrk BHT/.13'I I !Acid
I

rpo34 BHT/.13'k I 11.4.1 Apapowo BIATA311. irkpa Ammo HIATASA.
li'kpa 11HdHlina BIATA3A.11'kpa POMANA GErliTtKor(0). gkpa CAA
1

111301d crpagut(a) I R`lifm
glidA AHOpHliKd. Wk(14
AINVINAMBOlfd. Irkpa Aoyma ABOOHliKd. fAcJA MHKA X0pdEl1,d. I Bt(hd
rizrkX ROAts AWAMILICKII1X. d 110 HAWHA1 NIII(K0)rk KOTOphi 6011,4ET
rocnoAapeni I oy 3EMAH AIOAAdKrK011 (wT Spd)TEH HdlliHK, HMI HcluiHX
chpomiiiik HAH g01(A6 KTO TON Ellit3 I Ad HE 110(101/WHT6 (HdWEr)
OfIrkAdifid H Hd11.11P0 01711(18Nt(A)EHid sarloyatE ECMH EMS I MAH,...

cTaporo. wkpa

EAH KoTophIH POCNOAdph Ertioy 11090111HIATK.

...prespre la... la ve$nicul... Igri$tea la zAvoiu drept
la capatul
paraul Hru$ova iar hotarul... prespre
padure... $i de acolea... Crasna in drumul Baicului (sau

Banculni)... apoi drept spre Barlad... prespre Barlad.
Acesta este tot hotarul. lar la aceasta este credinta...

Voevod $i credinta fratilor no$tri Alexandru $i Bogdan.
$i credinta boiarilor moldovenesti, credinta Bratului
Neatedul, credinta lui Stanislav Rotampan, credinta lui
Costea viteazul, credlnta Grozei viteazul. credinta lui
Drago$ viteazul, credinta lui Dragoiu viteazul. credinta
lui Ivani$ viteazul, credinta lui Roman Siretean, credinta Badei batranul, credinta lui Ivan Stravici, credinta
lui Vlad dvornic, credinta lui Mihaila$, credinta Dumei
dvornic, credinta lui Mic Horaet, credinta tuturor bo-

www.dacoromanica.ro

D. ca rdspuns Jul D.. sa nui strice lui a noastra danie si a noastra intaritura. apoi in stejar. fdurit dupd 1780. 48-58. in mijlocul movilei piatra. Grija ce are de a fixa hotarele. Nol l'am publicat in Ispisoace §I Zapise vol." Studiul d-lui M. apoi peste Garbovat drept la deal... 1..la zavolul vecinic si de acolo drept prin padurici pars in drumul cel mare. pe Garbovat. colo in gios pren valea vecinicei movili $i de.. cum tot acelag interes a facut pe cdiugdril de la Voronet a fduri falgui pergament at Strahotinulul pentru a trece cu hotarele peste Jijja. apoi de acolo. apoi de a. care ifirmase cd cei 2 Iuga sunt una gi aceiagi persoand (Cony... dupd cum a fost publicat de A. 1st..fratii nostri sau din al nostru neam sau oricine va fi. apoi din drum malul vailor pana in stejar. Onciul. parau. Fragmentui a fost aflat de nol !titre actele vechi donate muzeului Municipal lagi. apoi iarAs peste parau din gios de Igriste . acesta este tot hotarul.. Xenopol in Revista p. apoi drept cAtra Barlad.... lar dupd a noastra viiata cine va fi domn in Ora noastra a Moldovei din . apoi peste Barlad. cad ca insine i-am dat... din drum ce merge In satul Pancova... far grija ce are de a verifica pe toll boerli ce www. Lit. movila sapata. in stejar. apoi malul vAilor In par. merits toatd atentla. in gura parAului Crasna. pe motivele reproduse de not in Ispisoace 51 Zapise IV. lard care domn lui ii va strica... latd pasagiile la hotard: iar hotarul acestui sat. Cel ce a avut in mAnd textul intreg traduce inceputul uricului. lar hotarul. I p.... IncAlcand iardgi vreo 700 Hid pdmant de a stanga Jijiel. p. apoi drept in capul campului. prin la deal. 1.-2 iarilor Moldovene§ti.. din Barlad. la strambatura Garbovatului la par.. CostAchescu in buletiuul loan Neculce V.. XX. gf Arheologicd 1685.ro .. 714.. 266). Ora la dealul dod movile. apoi drept unde se radica GArbovAtul. apoi drept ceitrei Sohulet din movild in movild pana la at treilea movila. 1. gi a deterlora textul tocmal in aceste pasaje intdregte prezumtia cd avem a face cu un falg. Bucata aceasta a fost Math in divan de cAtrd hoer! in 1825.. Crasna si drumul Baicului. vol.. Ora la parcrul Hru$ova. Obs..dacoromanica. in interesul de a rdglui din gesul Barladului o haled de pamAnt de circa 800 fAlci. apoi de acolo sare la stanga. IV anti! II p. Fil. de mogtenitoril dnel Drosu.. acolo sare peste parAul Soho let la zavoiul vecinic....

I W3E9041 AdXWM. (Acta Muzeul Municipal Iasi V.. 11 CEAdM. 114W CANNI 11411 ASH% P83KHHZ.. 1 oasepom xoTtlfl. Bfpd 114114 A4311 HHTHlid. PAE 811dAdET 8 1198TE11.0121CK8Ad. N GO118144TOM (1'0. 1189KSA4ROKE BHAOrti4ACKOr0.-3yin in uric. CS rpHtiAS WT 160NITid AwitHfil I faT prkwre. 117. KAU) T014 CREAHTEM1 14441. LOT rimita Giolge. IIHWEI1HC4HHOMit. 6967 Ghenar 3 (1459) Suceava. 111(14 MIA H 1119. 2). AdXWM.. XVIII. Se dau hotarele. N Hill CS WH110TE.1 114114 TCBM11 OTH1. anApIewa. HdHMA P8MHH`k11114.S11TE. BENI 11811d XWAK4 rHHAE. N60pd. Ad ECT 110 CT190118 X0T49.dacoromanica. 110 K8Ad H3 IrkKd 83tHH4AH. WM TOTH HCTHH11IH. H npeA nmunmii 60Nk9H. de cart calugaril carturarl. 2. GTE4S8Hd 1101BOAd. N HSCEM poAwm ero. npagoto Repo. llpind numele boerllor de pe un uric pe uncut faurit. d XOT(190141 TEM MOM. CS MAIMOM. 114 TEX CC. renApz. M ECT HM HE1098WEHO HHKOMINCE NA K`k1141. HAH Er 01/CAlkILUHT.ro . H HE14 114114 B44NK844. AdX.I11 H 11WA.ul de veracitate Istorica. ilitteTieto Miff*. i 13`k9C7344. MENardWIll H9EA H4MN. ilepa 114114 f1/168/14.8.MACTIFO H AdM1 H HOTR1SAHAH ECM kl 1410. H 114 W311)4. N 1. EMS orptitc CS EMCEM A0X0AOM EMS H ATH E10. cum si vornicil de poarta le aveau in pith sect. gfila ['Mid KWa www.CEM KTO 11111 133941T. Tfaf)KHHd H GT06099`kHili.CKdr0. 1104 Telejna. 11194 nmid HET94 WKIIMOBH4Q. TEM 41 11111 BHAEH1HE E10 '119d11010 CASNMO. AO oyCTIE rpEna. area mai tnult cunostIntele criticulut de cat usurinja de a lua de la o serie de acte vechi. CS AIHTWM. Lull. ero WTHI1H. cnt3J1CliA 11/141. ECTII 9. GTE21$41H BOHIOAd. 1 60ThWAH111. AH MWAMBCKWH. H Eirk9d 60E9H H4WH.CTR41MI. 13194 114 114 Foram AKW9HHK4. 3HdA1EHHTO 4HHHM CHM AHCTOM. 6'9d 114114 L1111K4 ROAM. KTO 68AET EMS Aidll RA1431141.K4 ASMOKSH1d. 3E41. BotoslaniI gi ozerul Leahulul gi garla lul Soare. 11194 NAHA HET9d Itourma. 8 114111111 3E41411 monAaRcKwii. AW 11 41C NU40K44 KAI111 EI'O COCORN010 H4WE1-0 .194MH84ATOM EI'O H ripmpoprdTwm. KONITa. talmacii de divan. gepa 1141114 HCdif 119SKSAd64 HEAULI. TOE KSCEH MIME 1141C411NOE lidKO AA ECT WT dC. Bfpd (14114 AldHOHAd. H Apa 411HEr0 MHT90CIOAHTd KH9 OEWKTHCTd. 'AE BNA AWM -ero H T7noyu. COHN EMS noxpaAn K0411 EMY AWAY 3A0AH 110K94AHAH. d Nd TO ECT fvkpa rCI1A. Stoboreanli. d 119111311iliE tpo 114144. EEO 114144 K9E11. multe pergamente stravechl trecand prin manule for pentru a putea da aer. Stefan Vocia darueste gi intareste lui IAA Rug Ina satele Rujineanil.

H KA norr $111KA REAA ECAM. eEpa nom 3REIld CTOMIHKA. ce i se va aleage mai de aproape.ro .-4 HUH. lui $i copiilor lui si nepotilor lui Si stranepotilor lui si fmprastiatilor lui $i la tot neamul lui. cum aceasta ni-au mArturisit noaa megiasii inaintea noastra $i Inaintea a for nostri boiari. 11E94 [14114 (TOAAEpd 4AUIHHK4). KZCEAtlf. gep. domn tarii Moldaviei. $i Inca cu sipote. si credinta dumsale Vlaicul. adica aceasta adevarata a noastra slugs pan Land Rufind slujit. sa fie lui neruseit nici odanaoara in veaci. lt1 nand 4SITHWHd.dacoromanica. CHATLIN HEIM MOM 'Ora HHCTE9Mili4. lar privilegiile ce le-a avut pre aceste sate qi pe ozer. H gEpa BIM ROE(Ht HQWH HfAHKHAM I didAatHH. AHCTOM. miCt1A ilcaiE S G8g4gf. tire facem cu aceasta carte tuturor cui pre dansa vor cata sau lui (cetindu-i-se) o va auzi. 4 Het 60rIWE HOTIIIMKAEHIE. Toate ceale de mai sus scrise cum sa-i fie de la noi lui uric cu toate veniturile. cu mori §i Cu iazerul Leahului Cu Grindu din Bogata la vale din marginea Bogatei la gura GarJei lui Andries. lar hotarul celor sate sa fie pe vechiul hotar pre unde din veac au imblat $i al ozerului hotar iaste marginea: far la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrise Stefan Voevod $i credinta mitropolitului nostru chir Teoctist $i credinta boiarilor nostri. par- calabi de Bealograd. HAWEtH. HENI 114H4 IGOAHHel KOAHICA. de cand fdlharii i-au preidat casa. --1-S4A3 f EN r Arm Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod. BIQA HUM KptiCWAWA HOCTEA HIlitel. credinta dumsale Goian vornic.Fianii gi ozerul Leahului de la garla lui Soare cu vama. i s'au fost furat. H EMU TZ$T$Acl. credinta dmsale Manoila. unde cade in Prutet. HIIEHECHTH. HEtlaTH.a noao cu dreapta credinta. penteaceaia noi vazand a lui dreapta slujba spre noi miluitu-ne-am insine spre el cu osebitA a noastra mila Si dat-am si i-am intarit lui in a noastrA Ora a Moldaviei a lui ocinA $i sate anume Rujineanii. www.:i MINA (CalikilW41). Repel Una 6SXTH. HaWEMS REpuloiti8 AOHQ17 noro4serr HHCATI4 H HAWEMS. unde-i iaste casa lui Si Thula $i jumeitate Telejina Si Stoborreanii $i Botd.

Ghenar 3 zile. credinta dmsale Tador ceaqnic credinta dmsale Zbiiare stolnic. di pre rusie pre moldovenle.-5 credinta dmsale Hodco Stibor. de catra garla lui Soare. i credinta dmsale Cozmita. InsA dresele zau avut pe acele sate si pe ezeru sau furat and iau furat talharii casa. Copia slavona facuta de talmaciul Tanasa. unde au fost casa lui $i Thula si cu giuma tate de Telejina. credinta dmsale Toma ndea. §i schimbat formularul originalului. mai pe scurtu scris : Stefan Voevod. credinta dmsale Buhte. credinta dmsale Crasnes postelnic. Talmacirea acestul Ispisoc. credinta dmsale Ion comis si credinta tuturor boiarilor nostri a marl $i a mici.. In dosul could stiff §I aceasta traducere facuta de TanasA biv caminer.dacoromanica. credinta dmisale Isaia parcalab de Neamt. este departe de textul uricului. credinta dmsale Sachi$ spatar. credinta dmsale luga vistiiarnic. credinta dmsale Stetco Damocus. in 7241 Mai 29 (1733). precum au marturisit megiasii inainte noastra si a tuturor boerilor nostri. Intarim domniia mia slugii noastre dumisale lui Una Rugina pre a lui ocinA $i sate. Deci aceste de mai sus scrise toate sA fie lui de la not uric cu toate veniturile. poruncit-am insine la at nostru credincios Dobrul logofat sA scrie $i a noastra peceate s'o leage cAtra aceasta carte a noastra.ro . darn a ezerului este hotarul Reante. cu vama $i cu moarA $i ezerul Liahului. cu grindul dialului de la $i Bogatul in gos si de la Pruntul Bogatului pans in gura Oriel lui Andries $i cu Sipotele. A scris Isaia in Suceava la anul 6967. Hind in mare parte rutenizatd cu forme gramaticale. credinta dmsale Hodco Crelevici. www. §i Stoborreanil §i Botoceanii. lard hotarAle sA fie pe hotarele batrane. credinta dmsale Miccraiu. credinta dmsale TAutul. ezerul Liahul. lar spre mai mare tarie $i puteare a uricului.. credinta dm- sale Fetion. credinta dmsale Albul. credinta dmsale Petre Ponici. credinta dmsale Petre Iachimovici. credinta dmsale Lazea Pitic. anume Rugineanii. unde Cade in Prutetu.

CDT TOrOHC Bkl. I no "X Aospoto BOAFO HIKHM HEHOHVHCAIHH. Ft 11p0AdAl HX flpdBOK) caruhuv I H A+AHHFIS HC 110111111Ail WT pdaAMIE 1110 HA1dAd Firk64611 HX fridpHH4. TORE THH{ MaPHHH. WT ALMA 4r0 GTf I *am BOEBOAI. t Bap% BOEBOAd. 5).AEA CTik 3AdT T4T4pCKHX. 411141113HCFM0B4HH. 110 HX 40613010 HOMO. WT 110/10B11H4 CEA° WT szoordun. CuvAntul II transcrie P*FiTB §i P74FiTe.ro . BHYLI. 7086 Mlle 12 (1578) laft.H *AWE nrkvu044Tose Iti1HHH. 110 fH 40E(1010 HOMO. WH{ HOME rim Hd AIN XPC'k H rcnAitz Sfi HAH 410AAdliCEC I TPd fro (Nosint H fluEci14 A'kTH GdA0Aiird. Td flp0AdAii THHC CAVSH HdUIE41V Illeilsan AYrds 13d TpH cT+ (adaus N 4ETHPH AtAT) 3414TH Td. 3. TdpCKHX. Td npommt THHC CAVSH NQWIMY Ifluisatt Aims 34 As+ CTA% I H 4E- www. wnucauaro CIAO H MAU CDT 11040 I EDNA CIAO WT 38B0M11 WT HHHCHOF0 110/10BHHH TpH LIACTH. (Acta Muzeul Municipal IV. Iordachi Canta vel logofdt- Tanas biv comis am scris It 7261 Mai 29 (1753) Copiatorul fl traducAtorul TAnasA n'a stlut sl traducl slavut &am = margine. HEKHM FUTIOHIMAElid I AM H npo4d44 fll flpdlidd WTHHH4 H A4+AFIHFId. HatTlicitzi H BONK& H 15IFIVWK4 I A+TH KOCTFI. 13(7CIFO) AIACTif0.-6 Acest uric este scris din cuvant in cuvant dinainte noastrA. CKOH. H3 TOMB BHWIIHC4nturo 110AOHHH4 CIAO H VpHIS4 I WT 110A0BHIld CIAO ABd 411CTH. tar mat jos acelasi cuvant 11 traduce astfel: yiara a lazerulul laste hotarul Reante. Td npo I AAAH CAVSH t1dWIA48 JUISdIf Ai MK 3d . H 6PdT frO TOdAfp H CECT(11 HX. BFIVIAH MHKOTZ. WT HFUEHOIO Wel% nonotchua H C% MAHHOM. H 34FIA4THA H 11PfA H411111A1H HX FICH I GOAtkpH TOTH 0Alid C 3AdT WT H WTOAI THSE [TIME npiA HAMN r0PrIH.dacoromanica. Esters H flp044A1 HXI. cavra N4111 ITIEZ1Sdli AirdiC H 34HAtITHA HM VCH HCHOAHA I TOTH CM 3AdT nplA IMAM H 11 (114 114111HA4H 60H WTOM T1t7K HP:HAf 11(114 HdAill I KpICTHHA A04FC4 GAKOTI RHVKa Twit Maputitt. cl -I zice odatA: de la pruntul Bogatulut. np+vuou. H HSCT4ACrk cnrra HAW ITIGIStiti nptA I ATIZIK H44111. H BSCT4Ark. H np0 I MAH HX upa B010 ClaTHHIllf H AAHHHY. Petru Vodd IntAregte diaculu} Stefan cumpArAturile fAcute fn ZAvoeni cu 780 zloti tAtArerAl dela strAnepotil MArinel.

ro . $i sau vandut a sa dreapta ocina vi movie. nici asupriti. azasta au vanduto. °all cumparaturlie fAcute in Unghenl cu 4U0 taleri de la Harutul §I Ganesti. Stroici camaras de. It 7110. din jumatate de satu. partea ce sau numit mai sus. iata au venitu inaintea noastra. dreptu o sutd vi doao zeci de taleri de argintu. Cu mila lui Dumnezeu. dumsale Stroi6 vel logft dreptu doao sute vi optu zeci de taleri batuti . In tinutul Neamtului. vi inaintea a tot sfatul nostru Purice din Stanislavesti vi cu fratesdu lonasco de nimenea siliti nici asupriti. vi credineos boiarului nostru. jumatate de satu de Ungheani.311S IOA. vi inaintea boerilor nostri mari vi mid. pe a pa Moldovii. 1111C V MC HATO 9. vi Nechifor Ganea $i fratesdu Isak: de at for bund voe. cinstitulul. asijderea dintru acelasi satu. jumatate de satul ce sa numeste Ungheanii partea din kos. H BHCTMIC'k cAvra HAW 11. bo- www. HliIIHHHC41111H 111 PkA HAM'. vi jails au venitu inaintea noastra.-7 TilpH AlCrkT 3/MTT TATM3CKHX. lw leremia Moghila Voevod. 7110 (1602) Iafi. 4. vi GlIerasie. partea din de sus. pre aceale de mai sus scrise.11ZIMH AIME H 3411A4THA EH TCH CM 3AATI TdT4c1CKHX. TOTti. 111. ca sa fie date vi de la not acelui de mai sus scris dum. pre aeasta au vanduto boiariului nostru Vasilie Stroku armara$ de ocna. pafti de ocina din satul Ungheanii. WT I HCHOMM. de nimenea siliti. Hi. 6). vel logofAt Suret de pe o carte de la Ieremiia Moghila Voevod. H tICIMA SH111114TE IMV Spurt Suretul talmacit dupa cel sarbesc de loan Vladovici paharnic l'am publicat in Surete XIX. Andreica Harutul vi cu tot neamul lui lonasco. giumAtate. (Acta Muzeul Municipal IV. HAMH. pre toata vastA ce mai sus sau zis.dacoromanica. H npEA HM11HMH I COA'kpH IMKO Ad ELT EMV H WI' HdC CI% MUM AoK0A0M. Eremia Von MoghilA intareste 1111 Stroici §I lui V. vi au vandut a for dreapta ocina pi movie. rcnmi% 4- PEI MHXZHAECKVA KM AOIAST V4. domn tarii Moldaviei.

CEC 3MHIC Ad KOAMIL -H 43 RZTall ck 3HdET. A 344T pVKH. H TaKOHCAE nopmaxmo LlaCT 3d WTHI1110 EA110 I MV UNIT MOH. VodA Cantemir. HaCTACIII H upoKon CAVP 13% AOLlifil GAPEIIKol311. cu care face pe Ruxanda.. CELT. Zapis de vinzare prin care Nastasia vinde lui lona§co vatav de visternicel par(ile sale §I ale fratelul sat: Onclul din Ghlgoe§ti §i BilAe§ti cu 30 zlo(1. Ha- ICH3K WT WWW. pis u Iasi In dos std nota: Ispisoc of leremila V vd pe parte de °cilia de satul Ungheanii". HAINIHM CDHVA011H. pdAll A 3A4T. N ripomKom MINIM (30A HAIEIIHM 111WHAWKO IMT411 13d BNCTFpHN4.. t GE Sso d3 flarracird AO4Kd flIMOEHK4. 4TO c.netrecut in condicAa. 5. 109). H 43 IIWHAWKO 11%Tar I adaus H ItIrkPHHH CH Go4sHio (IMOTAKOM 3d11A4THAN VCH HHHAS. Nechifor Gane.. PM? CEH LlaCT 4TO npomKom. trei peceti In Wm. care trAeote pe la 1602. *WIC) H KalSO npomxom MOH flp4Hd 44CT 34 63THHNI1. Insusi domniea mea poruncescu. cum am vandut a mea direapta parte de ocina ce se va aleage din sat din Obarsie.. VAANIIK. lata adica eu Nastasia fata Andreicai. vi lui Vasilie. Stroitu camAra. WH4VA0311 COT FHP0E111H. Insami facut-am acest zapis. sofia hatmanului Lupul Bogdan. se dA ca socru lui C. H TOME9 H IIIWFIaWKO CHk 174HMIFICaKOM.. COT (OA EHHHUT..8 iariului nostru Stroieu vel logft. learn datu si de la not ca sa aibA ei uric si IntAritura si cu tot venitul vi nemenea sa nu s ameasteee preste cartea domniei meale. . (Acta Muzeul Municipal 141 XI. I I Glittili&M BUT. SOO ne aratA gre§it cA ace§tia erau cumnati gl cA venlau rAstrAnepoti lul Coste Gane parcalabul de Neamt de supt Stefan VodA. si asijderea am vandut parfea de movie a unui frate al mieu anume a Onului (sic) iarasi din 0- www. Ispisocul nostru arat5 cA Nechlfor Gane are de frate pe lsac.dacoromanica.k H36EpET WT Cir10 I WT wgpmult. Gdneftit. I CBOT( flpad WTHHHV HAN WT CHAMI1111. care tines In cAsAtorie pe Roxana Gane. CI MONK MAX..ro . I II A4411 4dCT EpdTVCH. si am vandut neamului mieu anume lonasco vatag de visternicei. Fara data (dapd 7113). CAA14 MTII0pHKOM.

OKE FPO WT rraparo HETpd. $r a dat a sa dreapta ocina partea fratelui sau a Onciului (sic) din Ghigoe$ti sau din Bildti pentru aceasta parte ce am vandut $i eu lona5co vatag $i cu cneaghina sa Sorita s'au sculat de au plAtit toti banii 30 zioti in manule Nastasiei fata Andreicai denaintea lui Ninita ureadnic. Iapa si Bora§ti de la mal multi.H H fik8FIM. A111111OHCH/101011H. 4TO TOT4d LIACT ECT H CZ AACTA 3/I MAHN S tioroto W3E11/1. 'dulls MovilA VodA intAreste lui Toader Chiriac cAmAnarlu cumpArAturile facute cu 820 taleri in Clopotestl (Tu MAstatici. RHAIE 3A '110TKOZ. suretul lui Gheorghe Evloghie dascal din 1787 lull 14. Gavrila Cf.1.d4H HAWEA1S erkineoaa ToaAeov Knpirincv elenencomir iczaiznaino. WT KAOILOTE4111. 3d CTO H WCHM AEAT TAAEOH COICOZIEHX. unde am publicat rezumatul adus In pertlipsis dupA. 6.4.H ROCTE K40110T : HO HX AOROOH ROAFO HHKHAI HEFIOHMAEHH. rcilAps MOAAABCKOH. H npoAaa moo npaeoeo WTHHHV H A`kACHK GS04T1-1.4.I: npIHAE nrkA MUM. 3HAMEHHTO 41111HM HCCHM AHCTOM HAWN& RICAM KTO HA HEM 13Z39HT HAH 4TV4H EPO t3CAHWHT. Alarm H CECTOH EH TV. H TH.ro . FISK 11/HAA nrkivkA 1IX HCHOH- ROCTE KAOHOT. LIACT HX WT CIAO WT KAOHOTELI1H. WT craparo HETOA HOEROAH. 5). H WT TOM i TOM www. REAHKOMV KZALZH4O10. W?K Spilt3EMAH AOLU`k nrkA H LOA 011CHAI HA4111. (Acta muzeul Municipal. HAW11411t1 I MOAMHCK11MH ROA`kOli REARKIIMIL H MAAHAIH.dacoromanica.A. $i Procopie sluga lui Simion visternic. Piciganl.K. H nirkA HAWHAM ROAM I IIWHAWKO no ero Aospoto" BOA10 1111KHAl HE110HINKAEll 4H1111OHCHAOHAFI. X. Surete XX.9 bduie pentru 30 zloti. 7114 Mart 30 (1606). 140. TA eepo Am TIM HAllIEMV giipHOMV 1-1411V TOAAEOV KHpitdK. TOETAA 4/1CT I GOT Torom cem.11111. HIEVK KAAVPEOV HHHOV. flw GNAW AlOPHAA HOIKOAA. H AvnueTpa AZEI lepH.A. 11 TVAOCK4. $i Toader si lona$co sin $1 eu Catand am scris cu ale meale mani acest zapis ca sa se $tie. HC FlOHHHAIE 4TO HA4dAH A`k. rAec 1141ELIVET TVAEy11N HA sepxv W3E04. 4TO V ROAOCT TVT013/1. A1ACTI10 EXclIto MH. H 11O0AdAH I HX ILOAR010 WTHEINV H A`k.A. HA HEOXV COW& H CZ ACT° 3/1 MAHN.HHFIV. WT TOETAA 4ACT CEdd 4ETgpzTaa 4ACT I TA 1110. R0E110. 11611 KOMNC WHVLI. 34 EMU CTO H ARA MAT TAAEOH.40(41.

0 083011 VVVWH JAM LIJJ LUPIN OJPIJP.L3 .AW0617.Y 390'Y' NH JA-11 OVER .L3h 8 L3A 3I H OJAI VVWH 3I1132CAVJHEI V -01.W 0J.020690-Y WHJIHN P093 PPEIN)11 VVVY0(111 VS . 4.81/11.L33111 &vat.dacoromanica.I.1.I.L3 011 H 'HHP110R1311C31/ XH HVPY0fill XN 'PHHH1f1Ph ANS '3902 JIHPU 'ANVINYIN -JH H A141114.L+33Y OJJ J.m H 1.L3Ph 011 NNVW PE 31VH1111111311 - NW 311111041H XII 04901. WILL q.11.1.1 HWHIflP11 HIJI.m HOHY3 JAC% PP.11/11 'oinqt PMANN will tin 'Ammsel.LA1 3PN H Tod R R PH PUP" .L WILL moYHich.L3d39EH 1117.V09 H11.3011 H 1.11713Y 9H3 WH2P1 OH XN NOISHOY *At11111%031 H 'PHO.h Vlim OM .31.chi XH PIWA1 11141/Aff HVPYOdU 3111311CAV AX032 WHNHH PHPC15 .A.LVA 111}111311.311 11111%1/011 SciViivVivp I VH9 PJ.LO.Pd.h WH VP Yq.1.LAJA Pa.111VPN N V11.ro NUMMI V PH . AIV3111PN l'PJ Pd0-a *VAA HPPY0d11 'Aworuiv %WA Maid.3 11HivqNsvd 0. MUSH WO.J.3!113Y2a69.01 083011 NV ' V. AHPLI VOJA ANY PVY1/9 PS V.11 HVPY H HVHYStia.1311-111P.111.11110d0. 1.VVUPV H .- 1 3VI1011 Y4.du HWVH H L H vs 20311113H .1 PS -3118 RUH J.11 H 'WOLLPhANA4.L H VOU P HIV 3031111C031P1 H 109 31.1/11 I HWIIMI/11 tull.0X 3KOSIV-1 I Wa.vos %113 vth'i .1.1.1.Y OJ.PVLIPS H3%2 flPH`ZW%2 'HU4.011 crtitY PIPHHHF 111)V011 Ill 00 *314111V313011 VHPBOVH3HO11111147 PH3Y3ICAN nofq.L411 hIJAP. 311211C11111 'WHHHP31411 °NH H.1.I.Lm W0.11HP11 I Pty L31 AM AW3 H LTY WI WOYOX0V +I Oldniswzm H AW33%11 ONN3MAI/OLItH IVI A 1113Ph PS -.1%1/9.1.L3Ph 171!.1.L1p la1NV3.11 }1a1V03111N O. 4/014V09 "AHMIV510.1 '3KW1 ANVIL SLIWPOI /114111PaHL13111H11 'HW33 AIM11PN 143811 0.d 0J3 01333 I 380H3 '11h1J09 010d90Y '01V011 .11 PH%V113H MIMS WW1 'WW388 3MH8 .0J AWNJP.I.h HVPW11 LL PfJP. litiwv& Immd93t13 H m J WO.2J I H 'ArnittY1.13 01011Poll I HCAIKOUIN 'HWY -HHP W1121111 3-113111AV3H11 01.L3A113WH 3 tr%1311 lh 0 'VP I PH A .I.L SJ HVPV0dll I PE .1.M0Y1111/11 YIAL1 HIVPH H 11.LxJ %3 W3389 .1111PV3IV '1/51231h H pt43V3Jtijj PS 3IVH11141..LC11 H %3 17.L41 PH IV02309 Vt/JACl/1.3 '11511.1.L311W H JAI HIIVJHhilij Pfi 'FIRVIV 011.1311 'HhHP9 . KoHN Amin PE .34.L3 I OA 133 ' .0J3 0.61.L3Vh 'MHOS H HHHNJ.411 ANI V WINN Pt' 133 PH H.L3 AdV.1.1.L388 'XtINV93113 V111 1.11111.130VON AMMON)] *GOPHXWZII MPH HINC11.OX 'PYAMOLI SH P2+11 'fiVV8I111C41) www.L011 'WO.13411H9 'WMPHL13111H9 V .W 111331.AW011411 HIM A YVOIA Ad."tt 3IVIIIIHIJB311 &PA H3 111V11MON H H f P111123. YIA/11 .HNHILLM 02P51 XNNNPaNH3It1NB "H..1 H 31110.3h HOH HNIY/11A11011311 VAA 4h/1 H141220V113H1JHHHP H H XN O1011Pfill AHHH.PhA11.1/311000 VVAIK .Y j Yl. PO/Vali 9CHJ.Len WHH103111.1.BONAHAVILI 39011ANS 811/ZOZSi2 OW011 .Y1.1.3 '91Z1101111 11P/PZW831 11111113h 1-11/3VPI XHFIV)93d3 H .1.Lann . AHVLI Ad3YVOLTA MPIIAHM '11144%1VSJI Pg ..1. NPU filYVOAL 113%9 .

HAH flaK KOPO GI N3619ET 1 rcnApEm. 11 HatUNK. TOT RH EMV HEE1091/WHA Ht1WEPO Ad- dal II NOTG98)KAEHIE. I AOAAH SEWN. R'tpd Nand R`kRE(Hill.. B`kild FUN& RpCTH . N HAN IltiCTA Ilp%KdAtiGH HEMERCKill. d N4 6SAWpN 1C9+110C17 11 NOTgpSHGAIHIE G%Cailit GHWEHHCaHHOMY I BEAM' EC4I11 HaWfAir 11`kpu04ltr.dacoromanica. aceaia au vandut-o la al nostru credincios Toader Chiriac. IIHWEHHC4HHdP0 MN. iar4i au venit www. din a treia parte de sat a patra parte. rc71 Hd. DOHE5K Wu COSHKVAHA H d MOH FINIEN [MASH. E`kfid EMU KICIMHAUHA aidWiiHKA R'kfid UNA fAHPOOTE J MINA G0p0HTdcli CTOAHHKd . cnyrnp. Ei`kpd ndN4 fECOpriE 1197. domn Tarii Moldaviei. R'kita HAIM SAKI AROpHHK4. NHCdTH. KEAHIWX MAAHK.A. partea for din sat din Clopotegi. llionmecnnx. 11`k144 UNA RintfOGCKiti HOCTEAHHKA. R`kOd rpaAcnnx. H normn GOEBOAH 11 N 11(ABI3AFORAEHIIHy. nfrrn Lid Will BEMAH 410AMIICT`kH. I Grklid rhuia CDp%w ITETAidEld H Ili3ZKdAdgd Gvnancnero.KAAAG A/C4Aa614 )(OTHHCKIH. marelui camAnariu drept o seta §i optzeci de taleri de argintu.4. featele lui Ion commis. A'kT --OPAL MOT A Mill. H !Apia FISCAX GOrdp HAWHX. H HOtITEHHOMV GOA`kpEIHY WHY GTPonn nEmiKomv norozitrry.130pHHKO. law 6044114 /13ornAel H GO AdpORrINHIIK tIdAH PCHAGAMI Id HOMO flAIAdFIA98. ce au avut strabunul for Coste Clopot de la batranul Petru Voevod.k. Irkpe HAW NN Fecoprie H H4Nd HC7311dWIZO HOBOHAHA POAFId. H HaWV HELlaT Bei6`k34TH KZCIAllr NCTHHHOAIV AFICTY HdWEMV. AAECH EAW AdA H VKANHA. d no H4WHA1 NCHGOT`k KTO GZAET rcnAps WT AliT111 Hd HAH CDT Hauler° pop. ropwkn 3EMAN..Fte Tulea$tii la varful Ozerului. HU/ ROCTMITHH. irkpa lid HA Onmitun GTponn DECTIINHHKci.n. Ingiintare facemi cu a- ceasta carte a noastra tuturor cut pre dansa vor Ota sau cetindu-i-se o vor auzi .ro . carea acea parte taste §1 cur loc de moara In parAul Ozerului.11rkpd KOAIHCA. HHCcIA AHMHTP1E Oy MC.11 94 HdWEPO noino. Cu mila lui Dumnezeu Noi 1w Eremia Moghila Voevod. uncle se numea. nepoate pi stranepoate lui Coste Clopot de a for buns vreare de nime silite nici invaluite §i au vandut a for direapta ()dna pi movie din direase de Intaritura. adica au venit inaintea noastra gi inaintea tuturor alor noOri moldovenepi boiari a marl gi a mid Magda §i surorile ei Tudora §i Tudosca §i Dumitra.

a patra parte din o seliste. stranepoti lui Oand Juliet. care-i In tinutul Tutovei. nepotii lui Fatima. fiul Suratei.ro .boiari Teatiul fiul lui Steful si Anghelina fata Melanii $i Dragose fiul lui lachim. de a for build vreare de nime siliti nici invdluiti si au vandut a for direaptd ocind $i movie din direase de vislujenie. fii lui Borce paharnic. ne- poti panului Jul batranul. ce le-au avut bunii lui de la bdtranul Petru Von.dacoromanica. ce au avut strdbunul for Oand Julici de la Ile Voevod. la vdrful Ozerului $i cu loc de moard. ce au avut stramo3ii for de la bdtranul Alexandru Voevod a patra parte de sat din Borcl$ti la gura Huruiatei. aceia au vandut la at nostru credincios iardsi lui pan Toader Chiriiac camanar drept vase -zed taleri de argintu. aceaia au vandut iardsi boiarului Toader Chiriac camanar drept patru sute taleri de argintu. a patra parte de sat din Meistatici vi din Picigani. nepot Cdlugdrului de a lui build vreare de nimeni slit nici ipvAluit si au vandut a sa direapta ocind $i movie din direase. de a ei build vreare de nime silita nici InvAluita $i a vandut a sa direapta °chid si movie din direase de intariturd si de vislujenie ce au avut mo$ii ei de la batranul Stefan Voevod si din ispisoc de im- ce ea l'a avut de la domniia mea. aceaia au www. in gura pArtald. la varful FBntanei vi cu loc de moard in BArlad. nepoata lui Gherman postelnic. $1 intru aceasta iardsi au venit inaintea noastra $i inaintea a for nostri boiari Anisia fata lui Isaiu.12 inaintea noastra $i inaintea boiarilor nostri lona$co. $1 intru aceasta iardsi au venit inaintea noastra $i inaintea a for nostri. de a for build vreare de nimeni siliti nici invAluiti si au vandut a for direapta ocind $i movie din direase de vislujenie. a treia parte din acelasi sat din Clopotesti. unde a lost Bora giude. ce-i in tinutul Tutovei . ce se numeaFte Iapa. $i intru aceastea iardsi au venit inaintea noastra si inaintea a for nostri boiari Costin $i sora lui Soiiica. aceaia au vandut iardsi la al nostru credincios pan Toader Chiriac marelui cdmAnariu drept una sutd si doaozeci de taleri. Bancei vi cu loc de moard in apa Barladului.

si credinta tuturor boiarilor nostri a! Moldaviei a marl $i a mici. si credinta boiarilor nostri. caci Ca el singur a cumparat cu ai sai drepti bani. Si s'a sculat al nostru credincios pan Toader Chiriac vel camanar de a platit toti deplin acei toti mai sus scrisi bani in manule tuturor celor de mai sus scrisi. credinta dmsale Rodna $1 pan Cristea parcalabi de Novograd. credinta dmsale Cristea dvornic PM de sus.ro . si Alexandra 0 Bogdan Voevozi.13 vandut iarasi dumisale lui Toader Chiriiac camanar drept case zeci taleri de argintu. Deci noi vazand a for de buns voe tocmala si deplina plata. credinta dmsale Caraiman paharnic. tar dupa a noastra viata cine va fi domn din copii nostri. credinta dumsale Oils hatman $i parcalab Sucevei. credinta dmsale Vorontar comis. credinta dumsale all Gheorghie si pan lonasco parcalabi Neamtului. credinta dumsale Grigore stolnic. iar despre alalte parti pe vechiul hotar. sau chlar pre oricare alalt it va al age Dumnezeu sa fie domn tarii noastre a Moldaviei. tar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrise Noi lw Eremiia Moghiia Voevod $i a prea iubitilor si de Dumnezeu dc rui- filor copii ai domniei noastre lo Costantin. credinta dumisale Gheorghe parcalab Hotinului. acela sa nu-i strice a noastra danie $i intaritura. credinta dumsale Ureache dvornic Orli de jos. credinta dumsale Barnovschi postelnic. lar hotarul celor de mai sus scrise part! de ocina sä fie pe parti precum scriem mai sus. iar noi asijderea si de la noi dat-am si am intarit insine la al nostru credincios pan Toader Chiriiac camanariu toate aceale de mai sus scrise part! de ocina. sau din al nostru neam. lar spre mai mare tarie si puteare a tot ce s'a scris mai sus poJuncit-am insine la al nostru credincios $i cinstit bowww. credinta dmsale Simion Stroici vistiiarnic. ci sa-i dea si sa-i intareasca.dacoromanica. ca sa-i fie lui $i de la noi uric si ocina cu toate veniturile lui si copiilor lui si nepotilor si stranepotilor $i rastranepotilor $i la tot neamul. care i se va aleage mai de aproape nerusalt lui niciodanaoara in veaci. credinta dumsale Veaverita spatar. pe unde din veac au imblat.

toate cumparaturile ate liau fost cumpArat acolo Stroici Io. Suret de pe ispisoc vechiu pe sArbie de la Radul Voevod. tinutul Niamtului pe Moldova.11 HCKAll GTp0114 AWPOZISET. scris in Iasi de Costandin diac.14 iarin pan Stroici.. snurul ros. cum CA de buns voia tor. (Acta Muzeul Municipal. A scris Dimitrie in 1a$i Ia anul 7114 Mart 33 zile. popa lonascu $i cu Ilarion din Rate$ti $i au adus ina- intea noastra un zapis de marturiie de la PAtra$cu Ba$ota $i de la lonasco Peaicul $i Ivan comisul. latA viind inaintea noastra si inaintea boerilor no$tri. insa daca se va gasi in vreo oare$care vreme niscaiva direse on la cine. lui Stroici logofat de la Harutul $i de Ia alte neamuri a lui din Gane$ti $i din Tampe$ti. pecetea cazuta. 7. Radu Voda intareste pr. din -satul Ungheni. si niau dat aceste part' de °dna. $i de la Purice $i de Ia IunutA sau intors inapoi. 7).noastra peceate sl o leage de aceasta a noastra carte. $i de la Ilarion diaconu.sus numitul popa lonascu. pe cuta din dos sta isteillt . sA alba a www. $i Ilarion diaconul au intors banii inapoi. -toate partite cafe au. acegi de mai sus aratati bani. Iasi IV. iau priimit de la popa 1ona$cu. $i *au rascumpArat. ziand Intracel zapis de marturie precum CA mai . marelui logofat sä scrie $i a. lonasco ragcumpararea ce a facut cu 280 taleri in satul Ungheni de la Stroicesti. 7124 Avgust 21 (1616). doaa sute optzeci taleri.argint in manule Pdscalinii. fost de cumparatura. din leat 7124 Avgust 21".gofAtul. InsA dretul ce lau avut de cumpArAturA Stroici logofat pe acele pArti de ocinA din satul Unghenii sau prdpadit in (ara le$asca.ro . precum insu$i 1ona$cu Stroici au marturisit inaintea noastra. Pergament. $i de la _Mogalde $i de la alti multi oameni buni. doaa sute si optzeci taleri de . oarescare ocina din satul Unghenii. giupanesii lu Stroici logofat $i feciorului ei lui 1ona$cu Stroici.dacoromanica.

deaceasta scriu. Domnul au zis. pe satul netrecut la conclicA'. Cliucer Pavel Debrici In dos nota: A. gospod. (Acta Muzeul Municipal. 15). (Acta Muzeul Municipal Iasi XI. SHICISHAS KS 416 WORM WH MOWH 4 CATS + PZAin" I AG4TPd www.Iiw GT*11S811 KOHKOA. 1. CAlfrit HOCTIMS I AA MMHG I 4wk. Schimb de plaanturi In Unghenl 'titre Larson diaconul si Panul. Gheanghea vel logofat atfinvatat si au iscalit. Radul Voevod din leat 7124 Av.ro . in dos: de la Diiaconul de Ratesti. Far[ data (c. 31).15 sä da in mAnule pupil lui lonascu gi diaconului Ilarion. p. 7125 Mart 20 (1617). 10K710 MACT641 reAelP 36A111* 11. j. Carte de fa Stefan VodA pentru Widen!. 8. FEWPritll 3MIOVAIS. Iasi IV. acele parti de ocina din satul Ungheanii. not Inca am dat credintA. 9. pentru ca sl le fie for $i de la not ocinA si cumparatura cu tot venitul si altul sA nu sA amestice in potriva atilt noastre acestia. Drept aceia aui dat $i am intArit popii lui lonasco i diaconului Ilarion. de pe sarbie pe limba Moldoveneasca au almacit la anul 1812 Mai 4. AA6K A REFINT. Deci domnia me cu tot sfatul nostru vAzind acel de mai sus numit zapis de mArturie si precum ca insus au marturisit Iona scu Stroici Inaintea noastra.dacoromanica. partea lui Oh: ZmAul. 7124 Avg. Adica eu diaconul de RAtesti I scriu cum am fAcut schimbatura I cu niste °clue cu Panul de sal dau eu Ungheani Cate 2 paman I turi Panului drept unul al sau I dim Ratesti iara de nui va aaun I ge sal dau eu aiurea.10A AARCK06. az Dilaconul iscal az Corlat. 21 = 1616). 21.

ce a avut cu popa lonasco si Larion diacon pentru Unghenl. Pecete desprins5. Obs. Mcu. din jumatate de satul Ungheanii.16 1116CM Rare 1. dreptu o suta $1 doao zeci de taleri bani gata. Linea $i pre aeasta parte de mo$ie din jumatate de satul Ungheanii. Ap. de la lonueu (tvolisqs) comi$el $i de la un frate al lui mai mare. a fratelui sAu Vasilie Stroku cAmara$. iatA au venitu Inaintea. partea din sus. gi leau fostu datu lona$cu Stroku. iar popa lona$co. 7129 April 24 (1621) lafi.110A STATE Fltip8TE A6H CVC.ro . Alexandru Vod5 11 las judecA sl c15 rAmas pe Cozma in pars. . HOKKO A0r4SET. jumatate.Suret de pre un ispisoc de 1(a) Alexandru Voedin It 7129. t HHKA OVPHKAP. iar Cozma el nau venitu la zioa inwww. CTSFIR. jaluind cu mare jaloba pre sluga noastrA Cozma pah. din Ungheani. ulli CTSAIWA He eCTt Aecvnins psAvujoniou cTe I Ni ApZ. noastrA. cc' GAM rcAdp REA. 10. zi de soroc Inaintea noastrA. AA IlIZAH1111 AUJHWAEPE H611. de la lona$co Stroku carea o parte ce are ce au fostu dreapta cumparatura. dar Cozma el. (Acta Muzeul Municipal 130 IV. feciorii lui Purice.dacoromanica. $i a tot sfatul nostru popa lona$co $i Larion diiaconul din Rate$ti.. ca sA alba a sA hrani ei pentru acea parte de mo$ie din satul Ungheanii. in mainile popil lona$co $1 al lui Ilarion diiaconul. din Stanislave$ti. partea din sus jumatate $1 au avut ei intre dan$1i. de la leremiia Moghila Voevod.-k MPKT. Ae J cup* Pe Aeuu. 11iiag lw Alexandru Iliia$ Voevod domnu jarii Moldaviei.K6M6/A 4 MOMS WA I 41:143*. 24". vod. jaluind a$a. 111H 4 AeAnTvit A0(10A10H AA . din ispisocul de cumpAraturA ce au fostu avutu Vasilie Stroieu. cu Ilarion diiaconul ei au venitu la zioa insemnatA $i au apeptatu OA a patra zi. cum "ei au fostu rascumpArat al tor.. RAtT -1-RPKE. Originalul e un fats grosolan. cu partile sale de ocina. o parte de mo$ie. 9).

. easte de mai sus zise. insumi domniia mea poruncescu.17 semnatl. jumAtate sA le fie for vi de la noi dreaptA ocinA vi movie vi rAscumpArare vi intarire cu tot yenitul. CAV a Al MAE CAV KVALVH Bd 2511 EOM I tdp EV AiiKAiLf FIMINTE 11111 1W /ISHNOQIIH 4111111. (acta Muzeul Municipal lagi XI. eitigt A Al RNA.VLIT AfN LI. din jumatate din satul Ungheanii. la vist.1. ei sau indreptat vi au pus §i ferAe.' AM AVAT 111fFITESM Af ranMill LW' 6OVH . 11011 AM IlAZTHT. la mana popii lui lonwo vi a lui Ilarion diiaconul vi pentru aceaia cA au rAmas Cozma de vadeaoa zilei. WH MU Tpaturd CAN rap NON 411 LIVC 3ZAOr I A naTpa LIAOTE AO C4T M 3V6(314(1`k1.dacoromanica. W morre AE WM KA(JE V IISZKYT ZISMO(LVA 411w I OdA1C011 XIMICTOVA AYH Apra! AMZAAH. Sava. 11. Mp frVALEVIVA fA KA C7. pentru aceaia §i domniia mea dacd am vazut acestu ispisoc de cumpArAtura.ZILVTVA KOTHIIVAVII.. AM GAH34A11Z. peste cartea noastra. ce mai sus scriem al lui Vastile Stroleu. pis . KY BE4NN WH KY TOT BILLMTVA. WH I KV UM. KS (ACT% cgpticope d Horrpz. am datu §i am intArit domniia me ca sa le fii §i de la noi. vi iar4 altu ispisoc de rAscumpArare *11 de intArire de la Radul Voevod.MAA rVAIVIVA MAA AISLIZCTILIJ CHITIN OdIld NW KV 4LIE. parte de movie.1 Iasoh . 104). KVA. di KV *NO I (MH A111111 AMU- TpAWKO WH 1163114LIIKO Wit HdCHAHE WH &NAHUM (SCriS Cu alts cernealA peste un cuvant din care a rAmas silaba ANC) 4SE4OPLI Ldp AVH ApZrdH CENT XlitAC I Tcm 411WHHE tip 11011 AMILTV911CHAl. ILM I NVMRTATE M CAT 411 11/111311`617A-11.ro . liAffc EV MAMA *HAM ASH Aprati AIZAAH. KV gii uii WII KY TOT HINHTVA. iar Cozma ca sA nu alba a mai cumpAra sau a mai stapani. ci au ramas de toate ceale ce mai sus scrie. nici odinioara in veaci. IV C% 114116V MAI W Tplin WU I 4141 CATE CZILTV 411 I I I www.O BAN. Zapis de danie prin care Olena lui Dr5gan Malaiu dA danie lui Samson hiastru. gspdz. 7129 Mai 4 (1621). doauzeci de arginti. Deci popa lonasco cu Ilarion diiaconul. pgrtile sale din Zubriceni g1 Bli- qcluti pentru 70 galbenl luati cu dobanda de la egumenul sf. rugAtorilor nopri popii lui Ionago $i al lui Ilarion diiaconul.

Ei. Fara an. H Afirrivn KVildp CZ KAMA Er Giivirke.%ip4 I CKI1IC0191 d HOCTOZ KVM H4 41 ToKAMT 41 68HZ HOrd HOCTIM I KV 21SpaTEAE tiocTov 1.dacoromanica. AE dildCTd hiZOTVpHCHAE KV mpnco I V HOC- Tpz Ka CS C Ktyksz. www. In Surete II. aid II am in chirilice. V rem 1011. IL) 43 GT94TVA 61/441`k KVHdp. ocpiEw WH 41 M1TOIICHAI KV t GTO d3. pecete). I Ta xoptaToug. 12. H HMI& d3 Rtmirrk CAM IIHCAA (pecete). d3 Avnvn Ono. [IN 3SGOIELAMI WH ripe Enuwq'kuu.ro . Stratul sin Bolea e amintit in ispisocul lul Stefan VodA Tomga din 7130 Aug.diati FicKAA (pecete). CTIMT$A HOArk 11Piul4 LIdCTZ 114CTACTH I 4. 1IpmerKvn CEIZT. in dos : HOE HVAIZT4TE AE PZRZKdfl. Obs. (ante 7130 = 1622) Janie 15 Iafi. HCK44. 4. I 111H AMA ti. 27).LIMIEFITS OWEN 1 HEOAEZTATE eipE CdT 4E CZ I HSTSA 4szn4iionvu 4E. euaop. (Acta Muzeul Municipal Iagi X. 133 am dat textul in transcriere .7EIVTVA KOTHHVAVH. liCKdA (pecete). HCKdA APzrall it17. 43 ASIIVA 1111Z3KECKVA HCKJA (pecete UR lup .11 WkIr MT WIEHHZ KAMZ aprzwduili 411 WLIEIHZ HFOAEZTATE 141 METE 41111VTVA P0414 I HVAVH APHIPS KOEHN]. ATMK in dos : 1:ccrirri) xr at2 p. . TO5 Mra drl TO5 d payavou Sla ipotsi eua trot ovta Maw> rl aavaza. Scrisoare de schimb intre D. and unul Bargloanil la Hick: gi luand RavAcanil la Roman. AT 9-39KA AIM A Drourk AOPOZIST. 199.1. (1.aat.18 11. Buhug gl Stratul Bolea. Iliad anterior lui Vasile Lupul. Surete VII.1101IZHVA AVAEHT9dWKO HVVW WH I QM CKHAEHaT a Horros AHrkrirms p%11ZlidHiH 4E CHHTS 111H . d3 TZ$TSA AWTZIST HT00. A.il4rkCTA CKp1EA1 WH 411 I TOKAidAd HOCTfil 4SOCT4V GAMIN [1(18N{ECKVA.% npzmoorn CZ CZ tpie. micaN.

CREArkTEACTE0 WT ROHNIIX npliAnin. 4=1622) lull 9 Iaci. (MAI EAffd ASANIfid. 7132 Ghenar 27 (1624) Iapii. 2R). 10). vril Capsea pltar stApanire In Stroest1 pe pArtIle luate de la Costln pentru o datorie. 1111T. 411 LIT%HVTVA I P0AidlIVAVH 4H1IrB KfIlififip.0114 rAHrOpli THNi I H WT 111111111N MOAN AORQPIX. R(311/1 Kdnw k. I CS nand AlcikT TdAfil CORpzuffix.awirrito W?K npinAe nrkA NAMN. H [OA Sawn I rcnAps 3141411 (sic) HALUNAlli ROA`411. 0 RdCAIE I 3KFAHvii. MAIF101301+0. GTNITVA RO KVIldp HCKAA. H RAMIE I www. t e TO A3 CTNITVA COA H &IBM Kvnap cz Kirkfli (11`k) AMIld HUTA& eHKVArkC AiZOTOpFICHAI KV I 'JUTS tlipliCOdpi a HOCTIJZ KVA1 dM RZHAVT ZISIIATEAVN I HOCT(2IV AV Av. H XHAHfl PORVA WT (Tp0Elt1H. N IWHAWKO CTEE%piniq. Bullus jumAtate din RavAcani cu 40 matce. . H Addli410A I WT X0AINU. HHO MN 1 rdKO VRHArkKOM.A.d I AZLIJA hIzpHKA. IV. IlVkHORAHH.ro . Radul Voda fntAreste lul Ga.OKHH.41. EAW. AIATLIF V rdC 10A A A3 AVIIVA Kvnap 11HC411. g51110 . N CS T(11 ROAN. Fd. (acta Muzeul Municipal Iasi X. Zapis prin care Stratul Balea viode lui D. H sacaie KOfillati. CS BROM A0X0A0M.111. H 11. 3d I . H MOM AOSpliX ILA KeICAff POAMWNEA. ROCTHH C7. A3 Q3 dvIwA lIpmEECKVA HCKAA (pecete un lup n. II 11004 IGDHAWKO OT TAM. f 14w P4AVA ROEROAA. Fdrd an (ante 7130 Aug.' flATOV SELI M Kd C XIE AVAHICAili AeprknTz WqHFIZ WN !wain% I pzTvps I ilszKvTam A44CT1 Altai AiAfIE KpfAtunkz I RitiliTVA HOE EV TOT CKiMiCOdtlE WH H'IM fIVC Ile I LIWTHAE Wif 411 TOKAidAd HOCTil% 4S0CTAV I Cdfiliff 119ZXECKVA 11111 AV1111A 111ANSECKVA CZ CI 1111E.ecnrksleo WT CEAO rrOonpn. H M4H AMU. liTO ECT AZANCifi WH K4OWERN UHT. In dos PZHZKAtiiii. (MALI MT TdAi(1.dacoromanica. nrkA N4MN. fAHd. TOE RH111T04. H $11430K4A. A MHZ CZCTAA0C el AAA CROW I 11114R010 WTH111110 H A+AHHHV. (acta Muzeul Municipal Iasi. oparrkca. /13 HpaSECKVA HCKAA. KdKO npinAi nrkA 11114111. eilZT (pecete). ripe yVAIZTATE AE PZH%KAHH. EAlid 1141(4) KAMEN. I MOA el311114 aniTpawKo svxvw yI0A4ZTATE AE I CIAEWE PZI3SKAHHnop 4E ri1CTE (UNTO. 14. EANN Bann. Mild Er. n).19 13.

cum au venit inaintea for Costin cu fameia lui Dochita.044011i. A°gPENKH lw Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn taril (Moldaviei).111 HA 41. iar ea s'a sculat $i a dat a sa direaptA ocinA $1 movie a jireabie din satul Stroe$ti cu toate veniturile $1 a mai dat lui o pareche de pietre de moara pretuite drept 5 taleri. t4C BAT. KHLIVELIEHNOMIS 174131111r1 114111111H. KdKO AQ ECT EAR' H HHC4NOE. H noTitimmixom. --1.ro . 4 PCHAKMH. rEN KS Pecete In ceara roVe tears AVMHTHWKO IlLIE2PH KEA AWEAST. cum sA-1 fie lui $i de la noi cu toate veniturile vi altul sA nu se ameastece. Dumitra$co Stefan vel logofat. pitar acea casd cu jireabie cu tot venitul din satul Stroe$ti pe Moldova. fata MAricAi preuteasa.20 TOKME)KAS. adica a venit inaintea noastra $i Maintea tuturor alor no$tri boiari. anume Vasilie Talmaci $1 lona$co Stejereanul $1 Vasilie BArlici $i Daanciul din Homita $1 Hi lip Robul din Stroe$ti si popa lona$co deacole. WT N4C CZ fiZCEM A0X0A0M. $1 popa Gligorie tij $i de la alti oameni buni. H T04 nap(a) KAMEN St1 MAHN I . in la$1 la anul 7132 Ghenar 27 Domnul a aratat. Deci noi cum am vAzut acea de mai sus tocmalA !titre din$11. pentru o datorie ce iaste dator ddnsa Cap$ei pitar cu 15 taleri de argintu ci cu 3 boi . NE 234111WdET.39/111. $i acea pAreche de pietre de moara. 11HT. iar domniia me iarA$1 $1 de la noi datu-i-am $i i-am intarit mai sus scrisului Gavril Cap$ea. 114KH}K I H WT NQC A4A0X0M. Dobrenchi www.dacoromanica. TO4 I AOM. MEN{ MIX. CZ HiHrk6i1 CZ KEC opitxoA WT CEAO GT(10E11. H HN !MKT° Ad C V rcnomil KdSAA. Gavril Cap$ea pitar $1 aratat-a inaintea noastrA un zapis de marturie de la fo$ti militari $1 oameni buni.

Radul Voevod Int Areste cu uric aceastA vAnzare.a. 16.e. [BIT. 4TO fld ARV 1111COAAd3A.21 15. 11 WT UWE POAMBLIIII. COT X0A4H11. CZ FAIIII 13dfHC . AgpenT 4IHSE4 AE TAAEPH EMI MITA. In doc. AEHMH AEHHAPIT'k won% Ail TZAMMI.. H WT B4CA1E KOp. 41%9TVOHCECKV EV KV MKT I 34HIC dA M1EV. H WT &MPH MOAN. WT CEAO GTOOHIJII.4 IIS4T4 GOAOMIEH. 11). Dochita fata Salomiel vinde lui Gavril Cam pitar partea sa din Stroesti cu 50 talerl.5.E10 MACT110 raw% 3EMAH MWAnpium riprk. WI npi MMI Amin Amp I TVpTL. WI d AVH BdCHAIE P7418W4EA I WH A AVH HACHME AEH ISZAHIV. 4U Irk% KVHFI 43 &MIA PWAMINEA. COI IMAM. 13 KICHATE TrZAMMI HCKdt1. 1114CM44111 www.11. t fIAEKB EV AOKH11. &ICHWi MINV AdT SMITH TOIJ. WI ICOIldWKO Al AKOA`k.K41111 I H WT GTEHIEN1HVA WT TdAl. 7134 Ghenar 10 (1626) Handel. H4MH. S COAOCT OV4(111H CTApH. I HVAVH. urmAtor dio 7134 Ghenar 10. 4M 37. 33). H CrkAITIACTHOtalpH. Wi A HO 11E11 AEU OTpoeup. 311 CIrkAETEACTI10.H Wd I I ME1111 4V 4SOCT 411 TOKilidAA HOdCT(JA. (acta Muzeul Municipal !ail IV.HAE ripe dilECT 311111C. Obs. AospH I H COT 111WHAWKO WT TdAl. 1111 d AdIPIVAIrl 4111 xonmu. H WT 110114 COT OT(101111H. Witi. I 11111 AEH MOdp% I I PO/IMP-HA I WH d AYH RdCHME KO(111d4 AfH AZgiati. Iasi. Ford datd (ante 7134 Ghenar 10). IV. TOT 13E111TVA. KVA1 EV AE EVIIZ (110)A nvk AE HHMEHE 4MAEMIldTS I 1114E +1111pECV(IdTZ. (acta Muzeul Municipal. Radul Vod5 intAreste lui Gavril Caspea pitar cumpArAtura fAcutA cu 60 talerl iu Stroestl de la Dochita fata Solomiel. 8 TOT 3d1111C. WI li(lEAIHRZ 11VCVLLMV WI 44141 WdMEHH 6YHII TOU.ro . I KdKO KVI1HA WH CES`k COT rifvkA. t HCB P4A8A BOEHOAd. WH W QM BZHAVT d4tICT8 CID4HHZ I AYH rd6ill1A lidF1WHI. H WT AVAVA CDT TAM.11AVT 4 AVk AFOOT% AIII CAT AEU GT(10E41 AEH narrk AIZIHEA1+ G9LITH8 11111 I MOWil 00/10411f11 I d rrpFra 11dpTE AE 6a41rm 11:11 AEH BdTpd CdTVAVH WI WI AEH prIELIIEV 11111 Ain KdAV9H Al mopH.MICKOE.dacoromanica. CAVIT 114W I'JBpHA KJHWE MIT. Inn MVAII.H (III 4EII. HHM: TtlETchl 14ACT 3d WTHHV. WH d OTIIttEpdfIV I AYH Al LSKOA`k. Wi' Kacde T8A&104. H COT AdHLIVA.114K WT AKIJ. t:. Kd CZ 41168 AW 4Sa46 Wl AIPIC I A"' IIKKV HOE d4dCT8 W41118 CSH KIE HEICAZTITZ. I F1 'OA 114WHAIH MWAMHCROA4i9H.

IiIEZISQN HM AWN IST.22 I WT 6dTOV CEA° H WT HOArk. HA H`kKH. MAHHH. ce-i pre apa Moldaviei In tinutul Sucevei. d Ap0HdX041 BK. pi altfel sA nu fie.dacoromanica. WT Cf40 I OT(JORIM CZ. din vatra de sat $i din camp $i din halesteu $i din alte vaduri de moarA ce s pre Moldova. I Aoupu. H HMS HE 6ZAET. WT Nd AOKHElid. H WT PCHAMM. LINT. HQ TO4 T(JETM 4c1CT 34 lbTUM. scriindu $i mArturisindu in cel zapis cum a cumpArat singur el denaintea for a treia parte de ocina din satul Stroesti. cu moarA $i cu vaduri $i cu tot venitul ca sA-1 fie lui direaptA ocinA $i mosie cumpArAturA cu toate veniturile neruseit nici odAnAoarA in veaci. iar not crezut-am for si de la domnia mea Inca i-am dat $i 1 -am IntArit 1nsine slugii noastre lui Gavril Capsea pitar pe cea a treia parte de ocinA din satul Stroestil. 9. HEHOpVWEHHV. H1IKVI 'HAEH1E CS 138C+44 A0X0A0M. adica au venit Inaintea noastra $i inaintea a for nostri moldoveanesti boiari. -+ TOMM lo Radul Voevod. H NkAHHHM. H WT CT4H. de la Dochita fata Solomiei pentru 60 taleri. sluga noastrA Gavril Came pitar. V XpASV.3p4 . cu un zapis de mArturie de la Vasile TAImaciu $i de la Vasile Romascel si de la Vasile Corpaci din LAtcani $i de la Stejeranul deacole. Dumitrasco Stefan vel logofAt a invatat. ['CHO U344. NM< AMH H HOTHQZAHAH EC404 CKOE. pdAi WECT AECET TM. H OT HHWHK gpVAOHE 34 MAHN I 4TO HQ 111WAA4H`k. Deci not vazand acel zapis de mArturie de la atatia oameni buni. 00A0Aal. =OK AA ECT EMV ripaaa WTHHH44. Domnul a arAtat. si altul sA nu se ameastece. H CZ HUMES H CZ HEC HOHX0A.ro . H HH AQ C HE VAIHWAET. Awgica. HE I KOAH3H. Vq. si de la Lupul de acolo $i de la Popa din Stroesti si de la lonasco de acole $i de la multi oameni buni gi batrani. I IMO MH !WARM TOT 34E1HC H 34 CIAAITEACTHOIA (§ters ip) WT TOAHKHX MOAN. F4HOHA 11411Wrk. I CASSE Hi:UMW. $i de la Danciul din Homita. [In 1. Pecetea cazuta AVAIHTO4WKO. In Harlan 7134 Ghenar 10. Tomaa www. Cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei.

7134 Ghenar 14 (1626) Harlan. FI TatcoacAepE H COT HdC AdA0X0A1)H HOTBOSAHX0A1 CASH HAW 1111COVHLI.Mid A[p8rdHH M]ZAMO. p. H WIKVIIAEHIE I CZ.11 H 4E 1 TB(ATdd 4dCT WT 3rGi3H4`IiHH. V ppnv opaA. I Kilo MACTDO rrnApz SEMAH AIWAAdBCKOH.dacoromanica. I A0X0A041. I CSCOpr 1 WT (CTH Od Had. Mork I . rCHACBd4H. '(ada Muzeului Municipal lagl XI. nrkA CHAI I HHISOAHMi Het EAKH. t 11w Pap:A HOEBOAd.r11. 17). H 4ETHATtIA Ha TE11E6HE. MCI. H HH Aa C HE VAIH- AHCTOAI VCIIAECIMH. rEH AY FCHASS K1344. AUER I HHIJH F1AWH WV' MEIN' H MAIM' CSEOpIr WT CTd Al0FIACTHp CTH Cadd I WT 'rpm' tAWCKOH. rAscumpArate de la sf.KOATI1 BS [Mill ErvAiffir H HEC IIHWIIHM111 IIHH`k)3H. HHO rcnAmm) rGKo vgliA+XOA4 HX Aospo Mkt ECOAHOE Totm teas I HCHASHd (3dFLIATP. WT Hp. de nime siliti nici invAluiti si au vandut a for direapta ocinA $i cumpArAtura jun-Mate din tot satu www.LITVAIHTfldWKO 111121SdH BEA AWC4ST. .H Mirk. la Hotin. Td EIVAdAH CAvSH HALLIEMV CHWOCHH. Pecetea desprinsA Odsa lo Radul Voevod. FI Ilp0AdAH HX flpallad I WTHHHV H BHKOIA1HIE.23 17. Sava din lagl. AO Hi:Mier EcHi WT CTH Gdf Id I MAEHd . Hfil0(WWEHr WAFT. plAtind datoria de 100 ughl fAcuta de Olena lul DrAgan MAlaiu. HA Td 110A011HH4 (WT) CEAO HAEW4EHMa4. pmi E. WHI npiHAE HAA HAM I H npiA VC1111111 HAWHMH HCOd AMICKHAM ROdrkpH HEAHNHAIH H AidAHMH. 6+WE HOCTMIHA 34KAAA.ro . adica au venit inaintea noastra zi inaintea tuturor a for nostri boiari a marl si a mica rugAtorii nostri egumenul si cu tot sAborul de la sfanta mandstire siantal Sava din torgul la$11or. H 4ET0138Tdd 44CT WT CIAO I syspittrknu. H BilC(H)dll cid Ai EA(1111 CTO Vru IOATH. Radul VodA intAregte lul GheorghitA Jora stApanire pe Blescerigutl gl Zubriceani. H CZ CHU EH AVAIHTridWKO H IWHAWKO. 110A0BWid WT BM CEAO RAEW4f117.H /110(1`k I BUT (dACk H 110BpdTHA TOTH vrH .H. Hat CXT v 11ABOCT XOTHHCKOH. cu mila lui Dumnezeu domn tarsi Mol- daviei .1. WkitibH urtionvmAnni dHHIlpHCHAOBAHH.H4 CTO vrn aionTH 4TO TOTdd BOAOHHHA CEdr RAEWLIEWArH. CZ SEC flpHX0 I MM. [Wan WTHHH H A`kAIIHHV. KdKO Ad ECT EAIV H WT 4dCT WT av611114`kHH. HZ) AIM rawndp ECOEBOAL dB{ CA8r HAW FHWprill.kA HAMH.

24 Blegeneiuti gi a patra parte din Zubriceani. $i altul sa nu se ameastece inaintea acestei carti a domniei meale. Deci domnia mea cum am vazut a for de burin voe tocmala si deplina plata. fostu-le-a puse zalog la calugarii de la Sfeti Sava Olena femeaia lui DrAgan Malaiu $i cu fii ei Dumitrasco $i lonasco $i Vasilie pentru 100 ughi aur in zilele lui Gaspar Vodei. 103). care-s in tinutul Hotinului cu toate veniturile.' WITH. in Harlau 7134 Ghenar 14. meyirdwn XZAZIIIIIS AEH GNIOSWIE. AE WWWIE WH KS iliZpitzl !ISM 4V HEHHT I I AVAIHTdA ZISElleflIH ASH Al PZTElpH I KS IIHFICTHTZ KtIfIT'k MM) H TdA. --I.HHST 1 WH EA KS AZHWIH. 11111/10CTHHE CZFIZTOC. Dumitrasco Stefan vel logofat. randultil boeri lonasco jitniceriul gi Gorovel. AEH SHAME ASH 111E- www.dacoromanica. 'vkS SHC AE HOE . (acts Muzeul Municipal Iasi. XI. 18. AZAI WIE" 11$411-1HATE AoditillE CZ XIII wipe mzplu Td4. April 12. Fara data (c. Titus o pantece. ca sa-i fie lui $i de la domnia mea dreapta ocina $i movie si cumparatura cu toate veniturile nert4eite niciodanaoara in veaci. iar not asijderea $i de la not dat-am si am intarit slugii noastre lui GheorghitA Jorea pe acel jumatate de sat Blescenauti $i a patra parte din Zubriceani pe Terebnea. Cercetarea ce o fac la ObArsie in pricing unui helegteu intre loan sl Necoara de RAtestI. Este si un suret: din limba sarbascl pe limba moldovenlascA sau tAlmAcit de mine Ion Stamati biv vel pitar in Iasi la 1817 August 24. Bargaoani.ro .ttifloRitict. 7134 = 1626). aceale le-au vandut slugii noastre lui Gheorghitd Jorea pentru 100 ughi de aur .Sava Obs. Domnul a aratat. GheorghitA Jorea parcalab de Hotin tinea in cAsatorle pe Anghelina fata lui Irimia BAseanul uricar. HINTON 116311 ITEKOd(lZ I 1 HEKOdiA KZ taS II. Kd CZ COKoTHAI KS MIAMI. lar sluga noastra Gheorghitei Jorea s'a sculat $i a Tutors acei de mai sus scri0 bani 100 ughi de aur in manule egumenului $i a tot saborul de la sfeti Sava denaintea noastra. carea area giumatate de sat Blescenauti pi a patra parte din satul Zubriceanii.

Surete XX. 139. XE dMH1f. ales de Corpaci vornic. WU I KS CSIISAITEAE Hodcroi KSM ilEK041 HdS II. ME I 1. AhU AOMFard I AZFITZIO. WH SH EIOAOROK .1 TdA. CAZHHHH.01. WH 0. datat ca din 7113. satul Cotmdnesti totu $i stanjani www.prAwleHli. 16).AF EpZHSZ WH A. WH V fl0A0E0d4 Ai Erkp.dacoromanica. 14 odgoni $i 3 stAnjeni i pol parte lul Pascal ot Straani.25 goA%. nefilad cunoscut tot continutul. lg.111dWil. 13 odgoni $i 3 stAnjeni i pol parti rdzesilor tij ot Strdoani: 6 odgoni sl 20 de stanjeni parte lui Grozav ot Cotmdnesti.HHST. HWlidWKO IKHKIIH4`kciSA WEI Alzprii TdA. 111411 41114 posim AlZ. 13 odgone si 12 stdnjini. MZpinl ASAIHTdA HEN IIS44.negtilor. 6 odgoni $i 14 stAnjAni parte Jordi din Cotmdnesti. KSA1 Ed ZISH gom 1111 TAA. WH 811 flOAOKOK AE MHAh 6+011 I WH P. ionagco Peaicul iltnicerul trAegte pe la 7134 supt Miron Barnovschle. unde l'am dat in regeste dinteun perilipsis vechlu. Hotarul Straoanilor gi al Cotml. 115SA'kr -1-apnA. clod fusese ceie 2 domnii ale lui Stefan VodA Tomga. fac saliste Straoanilor preste totu 27 de odgoni si 13 i pol. AE MNpt1. odgonul Cate 22 de stanjini socotitam den na sese parte si denacincea parte gumataate sau vinit 6 otgoani si 7 stanjini. 3 pece(1 F0(1013E11 AZ41 tpiip Cf. AE flpE +impeytop Wddi dZISAd(T) KS WiSMEHH ESN..8 AE I czKap. hip% HON QM COKOTHT FE8 ESHH. HH4 AS MIST EA IIHLI I W Trksz Ad 44EA KZAZLIJES LIE AdS E3HT 4Se4opIti ASH 1iwH I AE +H 211AEA1 ASH 111E4SdH 110AZ AEH AOMHItd AEHTZril WH 45 KEATSHT I Eli WH AM COKOTHT WH KEdTSMAd 111H QM VISAcIT AE TthlEfiti I EZTSUill. Cd4 AE n%caT. (acta Muzeul Municipal lag! XI. zismi COdMEHH I IRK S 67. 7134 (1626). A+ I-dCTd AZ AI tiny /twin TdrIE I UM dZISAAT KS CS4SAETIAE ElOdCTOE. 6. CZ SIH MZclIrd Td CZIEZTOC.ro . an.

11K0 G7'130114. ci de a lui buns www.26 sau vinit a ses parti $i denacince parte gumataati satt vinit 3 odgone $i 6 stanjini.SA H WT I 11011 IWIMULIKO CHh MAKHM. CNCIFO tum nplue 111. 11341'61H. CHZ TSMHE KHSK Mn I K8I. A (= 1662). fiul Tampa nepot Marla!.3pAS. 20. N C7. strdnepot Costei. TIN %WWI HIM FIHUIIIH. r CIAO PZTEIIIII. IrkT y. Aapiwti Aimgoti. 4TO HCKSHIIA WT IIZCHZAHIld.SA. *111. H WI Ad C HE vAIIIIIMET rip+A CHM I MICTv FM MAW. H4. H GOT H4C AAAN H giorrgpAggiul 1 ELAN CASSH HdLIJEMv IIIE4SdH KOIPA H CECTc1H HM. 7136 Ghenar 20 (1628) la#. WT XLI(ISH. IMO PCHMH MHO I vItHAX041 HX 34 AOCII0F0 BOA TOKMdAI3. HZ HO Er Aogpoto HOAt.1CT. cgogr upagaro WTHHO H AgkAIIIIHS I H HCKSHAEHIE. I 113M+FIVAN Cb CAvra HAW IlIE4S4H cli% BOVA HHCT. NQ ZROAAOH`k. -cum a venit inaintea noastrA si inaintea tuturor alor nostri moldoveanesti boiari Larion diaconul. K. I MANIA OTOOH I 4041 AONISET'kCd. CdAi rcniviz EFA`kA.3p0. EANKO C`k IISEENT. In dos nota: XOTrIptin 46 MP KOTIOSTIf IICIHIHKVA Kopnagn. Pecete cAzutA Io Miron Barnovschi Moghila Voevod. WTHHIIS I (MAI WTHHHS H IIap4CKHHd H GUIST& 4 WFIH A4A 11 1INIFICOHolni Aird4T-0 HAW ENIKSIMENIE WTHA HX ROSA MT. WT HOAOHNHA CIAO SH I rlydNll WT HPINSHdd 4dCT flOAORHHd. de nime silit nici Invaluit. COT MUMMA LIACT LIETIVATdcl 4TO S 110AOCT lIrkAIII. AlOPHAA HOEHOAd. TI I H 4. v MC AT --1.dacoromanica. MI6 Aa KOU. 12). H WT CHL EM ICOH41. Ilw AIIHp0F1 fiin1oRcKIN UCHAp% 3EMAH I MOAMHCK011.1+4 MACTIFO HdMH H [OA South HAWHMH I 410AAMICKHAIH ROA(' H. CECTil Er WT 110AOHHHd TOrOM 4dCT illdpia I KOUS. AA @Tpla111-1.MSHELIIH. NH. nirkwuk BOCTE HEKHM HEHONS}KAEH AHHIIpHCNAOHAII. H THM CIAO SH I ritaHlg. a PCI1AKMH. cu mila lid Dumnezeu domn tArii Moldaviei. Miron Barnovschie VodA intheste schimbul Mut fntre Stefan Boul visternic in Ungheni si Intre- diaconul Larion In RAtesti. IMO I AA ECT NM 110113dd GOTHIlv C% HZCEA% A0X0A0M.ro . (acta Muzeul Municipal Iasi IV.

" acest ispisoc sau talmacit aice In sfanta manastire Neamtului din porunca sfintii sale parintelui chir Palsie. 20. in satul Rate$ti. $i de la fiul ei lonasco Stroici din jumatate sat Unghianii. $1 altul sa nu se ameastece Inaintea acestei carti a noastre. c) au adus acest zapis Larion diaconul den Rate$ti $1 au luat 2 zapis a Harutulul de zalog ce an pus parte lui la vist. din partea de jos jumatate. ce-i in tinutul Neamtului pe Moldova. Ghenar 20. Deci domnia mea cum am vazut a for de buns voe tocmala.dacoromanica. ce a avut cumparatura tatal for Boul visternic de la Harutul $1 de la pops 1ona$co fiul lui Iachim.27 voe $i a schimbat a sa direapta ocina $i mo$ie $i cum- paratura." www. in Iasi la anul 7136. Insu$i Domnul a poruncit. cneaghina Stroiceoae logofeteasa. ce a scumparat de la Pascalina. cats se va 'aleage. aceale parti le-a schimbat cu sluga noastra Stefan fiul Boului visternic $i cu surorile sale Maria $i Paraschiva si Safta. In dos stau notele : a) zapis de la Diaconul pre Ungheni." b) Miron Barnoschi Movila Vvd din teat 7136 Ghenar 20" (e slova polcovnicului Paval Debrici ot Mitropolie". iara ei au dat lui Larion diaconului ocina pentru o casa. $i -an zapis popii Au' lonasco ot Rate$ti $1 2 zapis domne$ti unul a Harutulul $i altul a popei lui 1ona$co ot Rate$ti. Este si un suret scos di pi sArbie moldoveneagte di pi un Ispisoc sirbesc de la Miron Barnovschl Movila Vvd din leat 7136. $i iara$i din jumatatea aceluia$ sat Unghenii din partea de sus a patra parte.ro . din RAte$ti. iar domnia mea $1 de la not dat-am si am Intarit insine slugii noastre lui Stefan Boul $i surorilor sale pre aceale parti mai sus scrise ca sa le fie for direapta ocina Cu toate veniturile. la veleat 1780 Sept. Ghenar 20.

HZ 110 I caoGn.18111HACA 4511 11141'04 4Ar 4SOCT A11011HHK. WH Apsrim I AE 11111 PSVHH AHMKSA WH &sap 115vrtin inn Timm:vie I fiGnoTtl norm HWH AG BM6121H 3111614H 11111 NONA TARPHA cm. 22.A.11 WM6H 6SHH 118111W RA 4446 um sdrulc AOMFIECKS. A6j16(11)T 41trkId HHAA6 CZ FIS AMES I 111146 W TrkKAR A CI AA6CT6KA HMIN Asps Wpa + R64. ezispunt CTOAHH46A. 6AliFI Bantle 34 CK*AH T6ACTKO. MKil0 MACTil0 rcriAps . OTAHK4 I KH*11111* 1ll1Vpr04. I CKplr WH MZI1TVIIC6C(Kr) Kr 46CT5 3M1HC AA MeV AE OM% Go. WNC npiHAE !IAA HAM11. H nona 11AKiIA WT TZPSiH. Miron VodA Barnovschi intAreste dania ce a fAcut Stanca Jul Murgoci vornic cAtra nepotul sau Efrim. t Gr GTAHKA 1. (acta Muzeul Municipal lasl. CZ X16 TpeKAMT IMF AHA4STEM4 I .A H 1!1Hr6AHHA.28 21. HOM111K 611111111E. MIHNPFICHAOKAHA.i11100 MIEN.A I um 1 AE TSpSIH. 1416 H6110T8A161l npe H4SIMAA LOU npe pion I CZIf HEKSAMO Kti A Ark AHA(UTZ) napTe AE W4H1IZ W11 MOIM6 AHH Bsnairkul J AHH BA1HId14 KS TOT REHHTSA 116NTO CS/ISA6TSA MEV MN A napput I u. 7136 April 28 (Iasi). A0CP0 1104106..A. WHA H 110AAHA0RAA.a.a. 11111 AVAMTPAIIIKO TEAM I NM THWTH6AH LIM HMIOTZCA IIHr6FITIA WH A18M1. 30). 6). H AAA. H CHI I HNICVAA10.dacoromanica. 61'0 KAM) npiliAG nptA HFIAAH. Idp% 41111E NA A. CTiIHKA m wk TOKAMAK WH AAPE 46 AM AAT EV I HENOTSASH H4S(JHAI.-k [ACTA cnpnr 11114 A18pTS(c1H)C6CKS AHNAHNT* eSpopnca fINHH.tripect4p4T 46 A6 USHZ R0L Ark I am AAT 11114 AM AZJASHT. X. INN HWHAIIIRO Bast. CHILI IMCMMI16 KS TOT %paw. AS GTAHICA HCKAA. X. (acta Muzeul municipal laqi. t Hw 1HH(JOH hpHOKCKH laorneta Roeito. WT C6110 HAWHAAH gclo avarann.ro . H HWHAWKO jIa3c.FIA 4ACT SA WTHHHr. I H np-kA A*1111. CAVSH HAW6A1V. H AVAINTpAILIKO TeAr. Faro data (ante 7136 April 28).a I A Mt A6 HHAA6 CHANT Huge . Dania Stanch Murgoceoae cAtrA nepotul sAu Ifrim In BAlAcen1 gi Zmiiani. WT C6A0 HMI- www. DENTIN:1 K84 61/ HA(M AKOT AMI.36MAH MWAAARCKOH. u THWTIMAH I H IIHNHH. CZ 6. Patru pecefi In fum. WH 11*A1 11SC IIIH negeumne.H *64013H CZ XI6 ASH A6f1 (11)T AdpE I 111H MOWi6 KS TOT BEHHTSA. HtItHM H6110HVNCA6Hd.. H 1'AHrOPI6. in Zmienl §I 2 locuri de sasA. H 1IPHH6CFIA IlrkA rCHAHAAH. H Aparan WT 3m6t4nn H WT np-kA PUTHH. WT iiptA Nona I HWH WT BM61dHFI. ADAK I H &sop FITHH.

V IHT H SPAT Fr iLIOAOAFtl. Tati WHd Ilp0A4A11. si denaintea lui RuginA diac $i Lazor Gatin. N POANTCA6M CROHMV I H Ad RZANT 6111 flatIAAT. WT TOP CMG 3A1Italin. WT 110A06NFIA CEAO NliNSHA 4TO KVI1HA I 11X 11011 A. domniia mea am crezut $i de la not Inca am dat $i am IntArit slugii noastre lui Efrim stolnicel si fiului sAu Neculai www.3pns. astfel scriind in cel zapis cum a venit Inaintea for Stanca. rcnAemti. i KAKO Ad HSAfT NM TkK ABA ArkCTO 3d . pdAi I AnvAT AFcatT HAAT T1TApCKHX.OAAORE I WT CEA0 BAVitaNN. cats i se va aleage partea ei. $i Gligorie si lonwo Lazia. H WT [MC /went AAAOXONt. Deci noi cum am vAzut a ei' de bunA voe daanie. ci de a ei bunA vreare si a dat dansa si a miluit cu o parte de ocina din satul Zmiiani. si sA fie ei pameate. rcnAnz KAHAA. KAKO AA RSAiT NM 111M13 WTHHV. Tor pd. care-i in tinutul Tutovei.. CS KZ- HM CtAll I iltiFIK0A0A1 milord-um 11111KOAIM Nd 6*10% H NH Ad C FIE VAUIUMET. N AdANIE N VpNK I g rkpo I 110T6PSNWHIE. RNVK CH 64SPEAW N CHZ er I HNKVAA. 61111K0 C k N36-kPliT 4ACT CA. cneaghina lui Murgoci fost vornic. 411.A. IlliC 8 MC --1.A. HS HA ANTE ero N HS WCTAISA6Hi6 rikx. KH ANN AVNIFITpAWKO 41E45411 REA Awrw4sT Pecetea cazuta Gaiga to Miron Barnovschie Moghila Voevod.ei $i a parintilor ei. cu mila lui Dumnezeu domn tarsi Moldaviei. CAVSH HAW. aceaia a vandut-o dinsa nepotului ei lui Efrim si fiului sau Niculi pentru sufletul ei si Intru lertarea pAcatelor . N APRPAH dpd18WEA. CS HIC*In 40X0A0A1.ro . H IIHKVI1AEHIE.29 1' RAOCT TIPTOIICKOH. H THHC AMA H no 1 TilpSANAH ECANEI CAVP Hd NAWHd 64SpHAN H HPATN Fro flit6Iit CTOANH4EN. T/AM MIA 13K0 1/RHAtKOM 6N A06pO6OM106 AAA1116. NA RtKII.Eliii. WT ILIPHAPA Acoma TF n. IINKVAA10 I HA TA 4ACT 3A %I/TWO WT CFAO BAIIIMH. (WAIL% WTHHNV H AdZAniiir N YANK. de nimene silita nici invaluita. ezispnm CTOAHINEA H CHZ fr. HNKOAHM. lid I AKA AVACTO BA A< AAOHE. si fiul salt Nicolaiu $i au adus inaintea domniei noastre un zapis de marturie de inaintea popei loan din Zmiiani.om CA.kri CTOAHH KA. MHO WK SIKONI. H VKAIINKOM. HEilOgIVWEHV. $i. Dumitrasco Teleaga si Tistiban si Annita $i Anghelina. cum au venit inaintea noastra si inaintea a for nostri boiari slugile noastre Efrim stolnicel din satul Zmiiani. H NOTHPSNC.dacoromanica.

CAM reflAFIS KEA*A. H [IAA HAWHMH COAtpli. (acta Muzeului Municipal Iagi XI. H nompzArtrom. rie 2Kopa 11Z1111(ZAA6. CS GOA6MKA. ICAKO AA ECT EMV H WT imc niimaa WTHHHK H H3M'kHEHIE C% liZCEM AOKOAOM. de la VArvara fata lui Teleaga stolnicel pentru 90 zloti tataresti. 18. 7136 Iunie 23 (1628) !aft. ce a cumparat lor.. Dumitrasco Stefan vel logofat Sava 23.1w MNpoH fi2. HHO ANIKI Eno RH- A*11111E HM A0140110AH010 TOKMEM H AAr0AF1010 I H3M*HiE WT renAKAiii. 1. si intaritura Cu toate veniturile neruseit nici odanaoara in veaci. I WHS npiNAE np1 HAMH. Drept aceaia cum sd fie for ceale doao locuri de case din satul Zmiiani dreapta ()dna si mosie si uric $i cumparatura $i Intaritura cu toate veniturile neruseit niciodanaoara in veaci..30 pe cea parte de °cilia din satul Zmiiani. t H60 11/111(1011 II HOKCKIH alOrHAA KOEROM. In Iasi la anul 7136 April 28 zile. HEFICIIV I WENS HHKOAWKE HA g1 IC H HIE AA C HE VMHWAET. Pecetea domneascA aplicatA pe hartie romboidala. T04 tIETIOSTAA LIACT WT CEA* 6AHHS4HHIV1{. ION Kr. pe doao locuri de case din acelasi sat Zmiianii din jun*. Cap de bou www. HAM K kptIIN son-kpnu riwprig I mop nsspliZi146 KoTiucKiti. CZ Fir Eva I KIN ii WTHEM. rcnAtip BEMAH monAaucKou.(311011ClaH AIM-1M 110EROM. Miron Barnovschle MoghilA Vodd intAregte schimbul fAcut intre Oh.2Kopa. pops Dumitru $i fratele sAu Molodet. Num A4. nap- KRALIE I CROW TWAHOIO WTHHV H (Io gol) tIETIIpSTAA 4ACT WT CEAG 3VgpFi4*HH. H A*AHHH.ro I- Adcii . no Er A0Cp010 HOMO HHKEIM HEn0FISMAEH AHHIIMICH I AOHAH H cvmopHurk wiwkiths. H AAA HAW 160A-kpHH tominticmi Fewprig . A HMS' GOAOMKA CECTPA IIHAHHOKCKTE AAA EMV HaMtHO SA 119ArkH0 4111pESTAA EIACT WT CEA0 I EAHNI4MHIV11. $i iarasi am dat $i am intarit insine slugii noastre lui Efrim $i fratelui sau Albul stolnicei $i Dragan armasel. Jora parcalab de Hotin gi Solonca Pilipovschi eland 1/4 din Zubriceani pentru '4 din BlijcenAuti.. 6. soirkinm HAUJEAW WIIIIMEH I rem).dacoromanica. tate de sat din jos. cEcTpa HHANnOKCKIH.40Kom. Domnul a aratat. Si altul sa nu se ameastece.3pAS.60 MACTil0 rcn- Aps SEMAH MWAAMICK014. If MC AT -4. cum sA fie for direapta ocinA si daanie si uric.

1060 MCTIIO rcn- APS BEAIAH MWAAAKCKOH. X. cum a venit Inaintea noastrA $i inaintea a for no$tri boiari. Miron Barnoschle VodA -judecA gi dA ramas pe lonasco Marmure si al lul to pricinA cu Varvara. at nostru credincios boiarin Gheorghie Jorea parcalab Hotinului. Insusi domnul a poruncit.ro . Si altul sA nu se ameastece. eu am iscalit Patra§co logft) HAA BV6PH4*HH. sora lui Pilipovschie. de la domnia rim Inca am dat $i am intarit boiarinului nostru mai sus zis Gheorghie Jora parcalab acea a patra parte din satul Blijcenduti. 24.ouk I np*A rcnAgaui H np*A Kx C*MH KOA*(IFE VCHARAAH. este si uu suret: din limba sal-based pe limba I moldoveneascA sau talmacit I de mine Ion Stamati biv vel pitar I in Iasi la 1813 August 24. In dos: ss HECHTHOCT HAH AIKOPHIES V A*111KOH 3EMAH. (acta Muzeul Municipal Iasi.i. cu toate veniturile neruseit nici oddndoard In veaci. 7137 Dechembrie 10 (1628) kV. fata Telel.dacoromanica. Cu ale for direapte ocine $i mosii $i dat-a al nostru boiarin mai sus scris Gheorghie Jora parcalab a lui direaptA ocina a patra parte din satul Zubriceanii. ci (e dus) in Cara Le§a§ca. I RAEHILIFIHSVH. cu mila lui Dumnezeu domn jarii Moldaviei. Eispaapa AOEIKA TEA* www. WNS npIn. Ca sa-i fie lui $i de la not direapta ocind $i schimb.31 lw Miron Barnovschie Moghila Voevod. A3 HCKAA. KEAIIKHANH H MAAHMH. de a lui build vreare de nimene silit nici invaluit $i a fAcut schimb cu Solomca. pentru satele Rom Anil gl Zmienli.H. (In nefiin(a milei sale pan Dumitru vel logft la Curte. Deci not vAzand a for de bund voe tocmald $i panic schimb. t 11w 1111HPH BAPHOHCKIE 11/10rHAA 110EKOArl. iar Solomca sora lui Pilipovschie datu-i-a lui schimb pentru schimb a patra parte din satul Blijcindutii. 7). pe Simi la la Tutova. AvaanTpv REA mr4sT Ao IISTPAWKO AWNIST. In 1a$i la anul 7136 lunie 23 Vlasie Note.

I TOT MO PSAim Hin. NNE HMAIOT. H TWK CS fiAKVA 11 CZ 64sitAt H CI HHHX I f3Z3*W NM. SKASAA14 H 34 21SEPZIO WT CT01104HKWAr0 SHKA HCHHCOK 134 T*NC rcHAKAmit 6pemita illortina Konto Aa KAKO Tfr dile* KapKApa I A04KA TEA* CTOAFMK H 3*TOIK f11 CZ TO*A* diVf11'04 H CI HEKHT4 41190A H CZ fiX0A0AEll. mrrpspid I H CZ 111011 rAKPHA 3*T rEPA/14H H CZ Apvrtl psa-tc HM. 'eau cumpArat Tele stolnicul de la Ifrim Hurul vornicul sat Intreg RomAnil pe Simila despre soare apune §I pot sat Zmienll despre soare rosare ce sA Impreun hotarAle in apa Smile' precum sau pArAt Varvara fata Tele' gi cu gineresau BuZumag cu lonagco Marmure gi cu Albul gl cu Ifrim gl sau ramas sA tie pot de apa din toate vadurile de Smile. 3A 4TO WHA HIVIAAA npumnitax 34 I KIIHENSHH.5. Pecete In ceara rcqie.Z EH TEA* CTOAHHK. (1AAl CEAO PSMZHH. Ki.4. si. HA THK 1110. HNC V MC KAT. H ANT NOAOKHHA WT Cf4O Bmitaint I H SOCTAA Torm glplidpa CI 3*TOK W. KAKO KSHHA W11. -+ ROPAHIP A In dos nota: Ispisoc sArbAsc de la Miron Barnovschie Voevod.A.* GMHAA. 10 Miron Barnovschie Moghila Voevod. H CZ KVAWAT HM TOAAEP. HHO rocnoAcTBAN11-1 VIKHA*KOM TOT HCLINCOK 13A `r-kit WT eflEM1A1 fillOrtiAA KOEKOAll. H CS Kec HpHK0A. I II*414T14.32 CTOAHHK. hartie romboidala §i cazuta vata. desprinsa. WT craparti IIETp4 130EK0. A slim AEWKAAH HOAORIWA I WT CEA° 3MIM14 H NOAOHHHA WT MAHN..4. BAATI. H BAX4Piat "OAK.EM 1113*A HAMH CZ HWHAWKO I itiapAiScif N CI NIAT Fro &lief)* 13pHKAP. H Tr. I H 3*TOKY EH ES410MAW WITZPEA. TOT CfA0 P8AASHIN H TO4 noAOKHHA CIAO WT BAtIraH A Iw Haunto M4pMSpE CI I KpATH Er0 H CI !maw (383TRUI1 HM 30CTAAH WT Ramo Hauler° %mow. a rC0ACTHAAH. d glillIA(34 CI 3*T01i EH wnp4 I IWAANC* H NOCITAKHAH COI H *9810 S KI1CT'kp PCNAKM11. H Apvr HCIIHCOK WT HOCTAHTHH KOEKOAA. HA I CANNA*.dacoromanica. cum a venit inaintea www. paAl EAHH MANNY Ha 110TOlvk GmHA4 pimp IWHAWKO 1111ap418pi CS 6PATORE ero 11 CZ 1183*W I fro K4K0 W1111 HMAIOT NOAOKHHA HA K0. KHA*X0M 60 ECT RP46A Kvneat I HO TEAH CTOAHHK.ro . AVAWTp4111K0 111E4S4H KEA AWNIST V4.1 RHIENFICAHHX. Cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei . H NH M C HE SAM11114ET. T*All (MAY AA HAIMOT Will AIIINLITH I TOP CE110 PSMZIall H CI MANNY 4TO KVAVT HA TOT XOTAD H HAKH)It HOAOKHHA WIT CEA° BMIMU. d EZPHApA CI 3*TOK EA.3f1A3 AEK I GAM rcnikHz Hf A*A..1 CYM T*)K HFIKOAWK HA R LKN. H EVAWE Ad HE HMA1OT TEPATH HA WI A HE AORNKATi 34. H KOAORFINA WT CfA0 BANitaH. adrk ad AHLII. 4TO 6VAVT HA XoTap 3Affiamvi.5. cis MAHHH. WT e2lipHA/ X8pS MiK KEA AHOONHK.

ziandu lonasco Marmure cu fratii sAi $i cu razeasii lui. iar dom- nia mea am vazut cum Taste direaptA cumparAtura Teleai stolnic acel sat Rumanii. pentru niste mori pe apa Smilei. $1 acea jumAtate de sat din Zmlianl. cum s'au park Varvara fata Teleai stolnic $i ginerii ei cu Toflea MurgoCi $i Cu Nechita aprod $i cu ilio lodet vetrArd ?. 10 Dumitrasco Stefan vel logft a InvAtat. si cu alalti rAzea$i ai lor. cum ei au jumAtate din apa Smile!.BorAleanul . deci ei sa stApaneasca jumatate din satul Zmiiani $i jumAtate din moara. $i iarAsi jumatate din satul Zmiiani cu mori pe Smila care be au. . de la Efrim Hurul biv vel dvornic.1 Cu popa Gavril ginerele lui Gherman. iar Varvara cu ginerii el s'au indireptat $i a pus fie0 ferule In vistiiarul domniei meale 12 zloti. pentru satul Rumani i pentru jumAtate din satul Zmiiani: $i au ramas atunci Varvara cu ginerii ei pe acei oameni mai sus scrisi . Singur Domnul a poruncit. $i asijderea cu Albul $i cu Efrim $i cu alti rAzeasi ai lor. Si mai mutt sa nu alba a-i parire pre el. Drept aceaia sa alba ei a stApani acel sat Rumanii $i cu mori ce vor fi in acel hotar. Deci domnia mea cum am vAzut acel ispisoc de parA de la Eremia Moghila Voda $i alt ispisoc de la Constantin Voevod.dacoromanica. iar lonasco Marmure cu fratii sAi $i cu tots razeasil lor rAmas-au din toata a noastrA leage. www.33 domniei noastre $1 inaintea tuturor bolarilor nostri a marl $i a mici.ro --1. iar Varvara Cu gineril ei al-Mat-au is- pisoc de parA $i de ferae de la sfant raposat unchiul domniei meale Eremia Moghild Vodd. cum a cumparat tatal ei Telea stolnic. Varvara fata Teleai stolnic $i ginerii el Buciumas portArel. Scris in lasi la anul 7137 Dec. $i altul sa nu se ameastece. dar nici a dobandi pentru aceasta Ora nici odAnAoarA in veaci vecilor. cAci ca dinsa a avut di- rease de cumparatura de la batranul Petru Voevod. si Zaharia diac $i s'au Oral de fatA inaintea noastrA cu lonasco Marmure $i cu fratele sail Mierea uricar si cu cumnatul lor Toader. acel sat Rumanii $i jumAtate din satul Zmiiani $i cu tot venitul. ce va fi in hotarul Zmiianiior.

ro . fatA = Toader Miron VodA Barnovschie (15 bi- sericel Unguresti casele lui Mihal dlac. t 1163 AVON renA62 3E.dacoromanica. XLIII 521. Molsi Moghill VodA intAreste schimbul fAcut tntre V.Hi111 lostivit $1 Al ()NMI 119E6OM 6410 MACT10 adecd domniia mea mam mi- HAOHNICKIII MeatIMECK011. 26. meale. Facem in0iintare precum au venit inaintea domniei p1 inaintea boerilor nopri mar(i) $i mil(i). 239. nic un om sä naibd nil o treabd far pigoput de Bacdu $i nime sä nu cuteadze a sä amesteca innaintea carpi domniei I meale N IlAK Ill 8. In dos note cu litere latine: danie pe un loc de la Bar novski MovIlA VodA 1633 (7137) 1629 Mal 13. Suret de la Moisaiu Moghild Voevoda. u las Ito /137 Mai 13. del sd naibd nime nic o treabd I n'i dajnic. (Insu0 domnul a poruncit). Pecetea ceard sfarmatd. Cf. XXIX. sluga noastra Vasilie Talmae §au adus un zapis de marturie. (acta Muzeul Municipal Iasi XX. vlt 7139 Mart 11.34 Ohs. www. Talmaciu si mAn. Surete ms. Pentru spite lui Mera Marmure uricar cf. (acta Muzeul Municipal Iasi IV. Copia cu litere latine scrisA de Cerchez diacul de divan s'a publicat In buletinul Ion Neculce IV. Secul pentru Dragusani.111FMTE ($i altfel sä nu faced). Surete XVII prefata pg. 7137 Mai 13 (1629) Ia Ft. Ispisocul nostru intregeste aceastA spitA: Marmure Miera Marmure Iona sco. 7139 Mart 11 (1631) Lag. luate pentru viclenle. am miluit pe besearica Ungureasca cu nepe casa ce au fost a lui I Mihaiu diiac sä hie. 13). I GAM rcnviz awkA. Marmure uricar 25. besearecei Unguresti date acea le case (sters iar) $e nime I nil o trabd sA naiba cu casele lui Mihaiu diiac pentru cd6 sau aflat I viclean domniei meale $i OW. I).

35 de to rugAtorul domnii meale. 27. 17. Fara an (dupd 7139 Martie 11). AiRpTV I piE tisaic KV HACTZ AE MRIE CIVHCOACIE d Ark /WM EV AYH% AlOdprrk Ai'k dA1 . dlIVALE gdeirliE TSSAMel. $i atata marturi mArturisind intru acel zapis $i domniia mea am crezut $i iam dat $i iam intarit lui . cu loc de hald$teu $i cu moat-A. d1 domniia mea dacd am vazut acel zapis de schimbAturd.IV. $au facut schimbare cu sluga domnii meale. 32).A`k GOATMEd AEAl narrk Avk msstizcTiptii ORKVAVi. de mai sus scris Vasilie TAImag. (acta Muzeul Municipal Iasi.441 dliV21.. $i de la ermonah Andriiu. a sfantului loan BotezAtor. duhovnic $i de la ermonah Varlaam $i de la proin egumen Theofan $i de la Nechifor $i de la tot soborul. sau talmacit de Evloghie dascal It 1765 Sept.e. ca sä fie $i de la domniia mea dreal5ta schimbatura $i . cum ca sau tocmit ei de a for bund voe de nimenea siliti nisi asupriti.nd toata averea lui femell sale Sultana.pentru aceaia acea gumatate de sat de Dragu$Ani de mai sus scrisa. pi cu tot venit. t flAWR EV AWATV ITELUHT IHH HRISRTOC *RIM MRCVIIR. UM HAM HARTiT 4E I. de la sfelnta meincistire ce sei cheamei Saud. hIR KOMZHAa 4S%41`k1 h 411E9Girit .. scriind . Gheorghie egumen.dacoromanica.ro CSH XTE GOA . CZ dliGS d Ad Ad MZEIRCTIVE CR WH CZ dEIG% d MR rpiati lull a HART`kCKS AEH TORTE EVKdTEAE k GOATAIld I AYH% rszpwaliA Art. de sat drept schimbaturd.TH HHAU AEH 4S9d11. cu tot venitul nerupit nic odandoard In veaci. HE CR Bd 41A`kHE. tap.cina $1 mo$ie $i uric de intaritura slugii noastre lui Vasilie Mize si giupOnesil lui Sultanii. iar sluga noastra Vasilie TalmaE au dat sfintei mAnAstiri.18CdT I CR . AECHVIIT000AVH I WU AOMHVAVH AVAUIRSZVAVII HOCTptr ICS X8.dAU. Vaslle Talmacl face Ws- lament lAsa. $1 altul ca s nu s mai ameastece. Si de la Macarie ce au fost dichiu. $i iau dat lui giumatate de at de DrAgu$Ani. preste carte noastra. unde iaste hramul taiare cap.111 MIEN Cdir AEH 111110411 I CZ MISS ditliC- TEK Ad RYKdTEAE EH HE KO() ninvocH 10 dill ARCAT I www.a$a $i marturisind Intru acel zapis. 11EHTpV KR I HE CRAITEM cmpliuni Ad 110AMMIS WH EMAWITE .

I 4TO T`kK WTI-1MM 6+1111 HOCTMIAEHH 3dKA4A AO CTdd 11 mucTiip.111 LIETWATAd LIACT CEAO WT 3136pH4+1111.Ara cu Gh.36 flpiMI ii.L. I Wit irkM HRHAVT WH HEIiiE BIN AMA Kornap. 1 11110 1141+111E WHH TOAHKO T`krOTHO. WI Ai T011. H TEPQA 13d AHU. UV 21SpAU. WHC 114WEMV.1H 4E GOATAHQ WI CZ Ark MZUIZC I Tip111. ClISPA UMW Apra' AIZAMO. HCTHHO TOCO. I 4EpE3 Ant. H NcElld Er WAEHA H ATI HK. 7141 Ghenar 29 (1633)' !W. THMOZISTEN> 11141111 WT T04 CT& MHCTHp. KAKO I Wk1111 BO CZ. paAI T`kK WISH. files VocIA judecl of cla rAmas pe Dragan Malaiu In '. ricapai /Road nzpICZAin (MAN DOA CEA° GAM I 4ANSS11. 4TO CVT HZ HAOCT KOTHIICKOMS. WI titf1011.11 CHIFINI11. CEAHM A`kTH. AH4 HEAEAH.Pcnifu BlijcenAutl skl Zubiceani la Hotin. nrkA li4d111 lid CAtird N BOA`kpHHS diWAAABCK011.. Wi AE CIAKVpdTil I AVAilHdTZ /WINKS. HA AUK Ad MAO' T'kK OT111411H H31116AEHH. KdKO ClitkATIACTHOHAA nptA 1144111 I H WH. rap KY QATE I TINE CO Tp`kHZ I 4sp41Kin WI ZISZKVTE AE MIRE. 4E A'kV ZISOC'P move Aloud's I not). Se puce fern (acta Muzeul municipal 1^ft Alt 19). 43 BaciiAle YZAttle14. KILIE AM KEATVHT EV AWATE RVKATE d nop illwror AvRAH. Alex. d WHN HICKOT`kT www. XIE AWil W- AZI1TEA 6V1IdTE I Xi CZ 1W dIRS CZ MS KOMZHAt WI pZAWM1111. 8%. fdp 41111E Ed CTplKd 644CTZ AdpE a Ark Alai% Odp'rk M'k CZ KIE HEEOTAT AE MACTHH AOAIIIVA AVMHZSZV IC KC. pEKOAild CTH CABQ I WCENEHHdr WT CprkA Tow tacKfi). H CHE HE KT 311dAH HHIl14A1H 60Ark0H. H BEC CZHOp. aracTa MApTVpICECKV KV ardCTS I .14 A4.1 TilVH AOK. Oda° MACTIII0 1'MM% ripiiiAouvk lip+A I NHAMN H nlyk4 "WHAM sorrkpli.1 4E 1109 I dim. HCKAA H FIliCaK CAM (§i am scris insumi) I I pecete 28.dacoromanica. CHIFILlyiEll Cdi If WI AE Bi EZOK01311HK dflOCTOAH I WI AE THI WTEU. d MIJEAH 114 AdH4TH I num. pdAl CEAHM AErkT vrH.V H AME6HHKS FIMEA18. 34lifat H WHH BZ3`kAH WT TV011. H Ilfp1MEHH4 HAATHAH 1111311. Wi Ai V11 11ZICZTOC KA MIKE. Jora parcalab de -"..ro . WI CZ 21SiE 410AEKdT IW IIVAd 4EA4 LIE AV HZHAVT NO KC 41. CT`k11 M11CTHp KdKO TAM CTd MFICTHp 114144 HEAHISA T`krOTHO I HCKdAOCTHO H 411101' %Hart:Wk.HAO0 Mi EH WH tienourlitop rnrrirpop irkdi AZCdT EV nap I vk Ark AE C3411HZ AEFI POTVM11%111141 KV KVOR1 TMIEH IWK04111100 EH ILICTACTE WH 111ZINKV11.H HZ 4CA4M.cddilAp 8 ITAlitd111 HOEIROA.H 41 CZAITV 411TI1V 111K111. j ilw . KtIC7. CKpliCOdpf.11 WI WI KV MOpi $11 HOZ 4111%.

egumenul de la acea sfanta manastire ai tot saborul. H VCZAHKOM HX. H wKirkTanck Fecovii 71110i3d EIZCCZIEdB. H BVHHA T`kX WTHHHH. H AZOCAA ME GM 1"k( WTHI1HH I H CZTHOOHil CESE A0tHOHE H CTdI BORE H aCHAH. 11AEMEHHK. 13CZAdX0M. I d HH`k EIMIHN{ norragfixom HM AH6. CCHAHZ pE4. A K4ilk. cum fost-a cu adevarat aaa. pi copii for al au parat de fata inaintea noastra pe sluga al boiarinul nostru Gheor- ghie Jora parcalab pentru jumatate sat Bliacautii pi dat-a a patra parte de sat din Zubriceanii. iar cand nu va da banii la zi sa fie aceale ocini pierdute.k. n Aal HE HALIET M4H TEr49'HC 11HKOAH7K. Ad HE faffHT HHHX AFOAH TORAH. H COT EEC SdKOH I . ATArati A1ZAQEO. Ad AZIIMHT T`RX COTHHHH. 11X flpdBEAHHHM CZA1141. care aceale ocini fost-au puse zalog is sfanta meinastire numitel sidntul Sava cel sfin fit din dricul targului laPor in doao saptamani pentru 70 ughi .dacoromanica. sluga noastra Dragan Malaiu ai fameaia lui Olena. H NN A4 C HE SAIHWdET. cu mila lui Dumnezeu domn grit Moldaviei. II flOCTABHA CORN 45E9%10. cum au marturisit inaintea noastra pi parintele ai rugatorul nostru Timofteiu. WHH Ad ficldTHT. YnpdBNAC`. C33/101H H ATHA' FIX A4 BpdTHTH THX HUSH.3pma. T`k&I cdAH 4 AI)ZPdH 111Z1dt0 H }KM EP Glit End H A'kTH NX WHH 30CT4AH COT AHZ. I H CBE HE 1304THA. V tdC Ark -1. WHH Ara Ark Pd Ati T`k)( I CZ H4WH41 CZATOM. d Er Ad grkWt Wk. d HA 3a H3HFIOB HdHIE HOCTHIHX041 H41 AHZ AQ npinArr NQ AHZ Ad ffwprif 1110(14 IIMplCZAdR (611 WEHpaTHT. ren KA Pecete cearA ro§ie desprinsa -+ Ilfirrk Admitatt lo Alexandru Iliiaa Voevod. HUG rCHABAHE H HUH.ro . H CBE I runpinAow. WT THH Itd arEpH 134 EAHO CTO VPH A011(1HX. cars sant la tinutul Hotinului. cum au venit inaintea noastra inaintea a for noatri boiari. H CBE HE HpIH I AMA. H HOCTdBHX044 AcIZ I rdHORH AH6 H NIEHH EI'.r1VH fro. cz Mild EFO. 4 Kop4 HZ(HCZAdB. d CZ ezrkin Aoxo I Aom. AdX H 4E1113 AHZ 4ETHIJH HEAMH.37 f1p0A4il4TH rrkX OTHHHH. H 114 CBE Ad 1194ATHT 3C013811H MESH Er 4T0 CZTBOIHIA HA AOMOBE H HQ CTd4TO CON rAET. Si a mai trecut peste zi aeapte ani al tot n'a platit www. 4111E EZCX0111VT B&W(E pH 3d HX A06p4 130/1`k. H CBE MATO I BOHE. HHWI1HCAFINHX H CBE HE BiITHA. I Ad BpdTHTH HM WTHHHH.

cum iaste $tiut $i aceia bolarilor. tot n'au venit.ro . iar ei vrut-au a vanza aceale ocini $i aflatu.Fi. ei sa-i Intoarca. Astfel sfanta mandstire a avut mare pail $i cercetare $i mare pagubd pentru acei bani. ca dacd ar vrea cAlugarii de a lor bung. Din limba sarbasca pe limba moldovinea I sea sau tAlmacit de mine loan Stamati biv vel pitar I in la$i la 1817 A vgust 24. iar Jora parcAlab s'a indireptat . varul lui DrAgan Malaiu.38 banii sfintei mandstiri.dacoromanica. iar calugarii sa 1ntoarcd Jordi banii lui. in la$i la anul 7141 Ghenar 29 --I. voe sa intoarcd lor banii. mai sus scri$i. $i a cumparat aceale ocini de la a- cei calugari pentru 100 ughi buni. www. $-i altul sa nu se ameastece. cdci ca $i ei i-au luat de la Turd cu aslam. $i tot n'au intors.s'a Gheorghe Jora pArcAlab. Deci domniia mea $i cu al nostru slat judecat-am lor cu dirept judet $i pus-am lui Dragan zi $i fameaei sale Oleneir $i copiilor lor ca sa intoarcd acei bani. Domnul a zis. a pus siefi fercriu sa std-. bar acmu de iznoavd le-am pus lor zi sa vina la zi sa intoarcd $1 tot n'au venit. iar acmu iarasi le -am pus lor zi $i am judecat lor. Pentr'aceaia dar DrAgan MAlaiu $i fameaia lui Olena $i copii lor. $i din toata leagea. Deci avand ei atata pail. paneasca aceale ocini $i cu toate veniturile $i sa nu aibd a se mai par! niciodandoard . $i a stdpanit tot el aceale ocini $1 fAcutu-$i -a el $i case $i hale$teae $i vecini $i cand a fost acmu ei s'au pArdt pentru aceale ocini. bar Gheorghe Jora parcalabul el a asteptat $i prespre zi patru saptamani $i. ca sa nu cumpere alti oameni strAini.Criste Damiian Este $i tie curet. ei au rdmas din zi. $i toata cheltuiala lui ce a fAcut pe case $i pe halea$teae $i pe_ tot ce vor spune el cu sufletele lor $i ei tot n'au intors.

MBA HE AC I TE TOKA1dAd. AN MIME .39 29. d Kpd6. KZLIE CO dM BZHAVT Al MI% BOA MA. sAi fie $i ei de comAndare. si ce sd vor prileji datorii.dacoromanica. Al lid I HHTA HMKE11 H d AVH AKHA1. Fara an (d. lard giumdtate din bucatele noastre si din tot ce vom avea. lards sa piateased din ce va pri I sosi de pamenfi. 7087). GE SKO d3 'MMUS° 4W/HZ9Tatl. cu bucatele I meale. lasA partea lui de avere sotiei sale Marie Ai. 111H AV *OCT 41. ca sa s hrdneascd panel unde va vrea Dumnedzau I de va fi vie. giupdineasei meale MAricai cu partea I mea din bucate $i din tot ce vom avea giumdtate ca sa ma comAnde cum se cade I ca pre un om.ro . MN El d4A HHME KA CZ 2 peceti in fum (un pun §1 o monogramg) in dos: WM AE Ad WIPI'k Obs. $i de datorii dupd pamenfi ca sd I aibA a da pe la mAndstiri. Ciomartan vAtag se Intfilne§te martur in zapisul din 7087 (Surete 11 233).AE WdA11111HH HOWTQH I CdV AE CIMIIHRHA HOdCTOZ Kd CZ IldlICZ (1 CZ MK' THU. KSM dM RZHAVT d MA BIE. ilszpz PZALIABX. Adecd eu Simion Gheuca medelniceariul cel mare. lard dupd moartea ei. lard ce va mai prisosi. WM MIST I KS LIECT Ad 1 CdT Ad CaAHLIA 11111 CO AM BZHAVT ASH AHCOIITil 4S1110118/1 Al AA AZHCSA d BOA. (acta Muzeul Municipal la0 X. sam facA slujbe. cum eu mam ldsat de bund voia mea. lona§co Ciomartan vinde lui Leontie Natul o vie la Oncea drept un bou §1 o vacA §1 50 vedre vin. sd fie par I tea giupdineasii meale Maricdi. §i sciracciuste. WH W AM I Hail/wit WAM ASCOT BZHAVT AE MA: ROA MA AEH QUM TOKAiddiR. mint' WH lizorrtipiunKS 4A MW 3d1HIC. -9). AE 1tIVCTE11111 WH PH I paCHM WT TdM. Zapis de danie prin care Simion Gheuca med. (acta Muzeul Municipal 'eV IV. scriu si marturisescu Cu cest za I pis at mieu. si de pamenti. 30. AS I I1Z eltiAAE BUTE 4dM ASWAT Kd MAIN AA 411 Kd9X 1 H As BAApE Al rum. I asijdere de un sat www. 30).1 TOKAlarti 110dCTpZ WH *OK I WA Al AZIIValtid 1-18 C% MAN I AirkCTE'll fl(lECTE WIECT &Mile. 7143 lull 6 (1636) Iafi.

$l va vrea sa pareasca pre giupaineasa mea dupa moartea mea I pentru bucate. (acta Muzeul Municipal Iasi Xl. de I aasta marturisescu cu sufletul mieu. cand I au facut acest zapis. pi sa ma comande. ce au fost partea mea giumatate sau pentru acel sat. t IISTNIWKO 1-10f 0A`k 6H11 AONIST. Mt MTV AATO9 www. 7143 = 1635). si eu Boraleanul uricariul am scris ca sa s I stie. si alti boiari au fost. p. I pentru bucatele meale. Fara data (c. a \Ten' dupa mene. acela sa fie tracleat.dacoromanica. ASV A tilt tw 4ACT7. p. si Apostol ce au fost pitar. ca sä naiba a mai Ora pre giltpaineasa mea Marica.) Racovit Cehan logofat (I.) az Boraleanul uricar iscal (1. Avg. si I dumnealui Racovit Cehan logofatul.) lonasco Pavane (1. pis u las vlt 7143 lull 6. D'AcIIM146 XOTIFICiali. Zapis de datoria lui Patrascu Clogo le parcalab de Hotin cu 500 lei catrA Uzon Mustafa. Mot-wimp micd.) az Toderasco tretii logofat iscal (1. I CIVICOSpE WI aatuic AA AllEV. cab I ca mam lasat ei sa ma grijasca. Simion Gheuca vel medelnicer (I. p. direptu aceaia nime din fratii miai sau din nepotii miei. dumnealui Kikos setrariul cel mare. $i de tot sventii si sa I alba parte cu luda $i cu Ariia.40 anume Bacanil cu mori $i cu tot vecinul ce ne Taste I cumparatura inpreuna cu giupaineasa mea. 102).) Chico vel setrar (1. p. de6 tine sa va smenti din fratii nostri sau din sororl I sau din nepotii nostri.: t eird new''.) Eu egumenul Gligorie de RA ca $i not marturisim I (1. p.) 31. 15. iaras lam lasat sa fie a ei. p. $i sa naiba loc in pamant. si proclet $i sa fie I ucis de domnul Dumnedzau $i de prea cins(ti)ta maica lui Hs. sau pentru acel sat. dintre multi boiari ce au fost I dumnealor de fat.ro . p. $i lonasco Prava lie. cu tot veni I tul sa naiba nime nip o treaba cu acel sat. $i dumnealui Toderasco logofatul al treile I $i Caracas vseariul cel mare.

Kapini CZ 41111AE 411 El 31AE A AYH 1 rfillidp. AVMHCA1111 AVI X3011 114VC V MC. Vasile VodA judecA pi rid limas pe Gh. Ilariadmo thromi Elig AOT4ST liCICAA. Cozmii $i Varvarii. zicand ace$ti mai sus scri$1 omini ea li sa Cade sa tie ei acele part' de mo$ie. 110ER. Ghibart pi GAneptl of Vaslui.Ael MN AdV Kalil I AfflAill MINI CSTE AE AK /14(1111 MAI CAM CK9H1r.41 I Tulsa KV 411141 CSTE MAIN. filorii Anghelinii Septelicioae $i Grigorie filorul lui Du- mitru. care capAta daanie de Ia surorile lui. iar popa Stratulat $1 Gheorghie $i G(rigorie $i) Macoveiu au aratat inaintea nostra un ispisoc de la M (ron Barnovschi) Voda $1 un zapis de la Cozma $i de Ia Varvara scriind $1 martu- (risindu cum) ei de buns voe for au dat danie acele mai sus scrise parti de mo$ie din 'MO $1 din Ghibartu $1 din Gane$ti acelor mai sus scrisi popii Its Stratulat $i lui Ghiorghie fibril Septeliloe $1 lui Grigore fizorul lui Dumitru $1 lui Macovelu nepotii Cozmii $1 Varvarii pentru sufletele for $1 a parintilor lor. AA1 ALIT EV AIVCT14Sd AEU qf C1111111f 401 SAIINC. In dos: Ao 4ss4i 1411111 AE AEH EZTVL1. 1w Vasil le Voevod. 3). AE ACTZSI AIN clEI'VCT I AEN 4111C119ZSEq AEI -MI 411114l ASHH. Goga si ai 1111 in Ora cu nepotil Cozmei. iscalit turce§te 32.ro . (acta Muzeul Municipal Iasi VIII. 7141 Maiu 14 (1636) lag. Wa au venit inaintea noastra $1 inainte tuturor boerilor no$tri marl $1 mici Gheorghie Goga $1 filorii Fatului $i Petriman $i cu popa Botul $i sau parat fate inainte nostra cu popa Stratulat $i cu fratesau Gheorghie. Se pune ferae.dacoromanica. $i cu Macoveiu nepotii Cozmei $i a Varvarii pentru oarecare parti de mo$ie din satu din Taosti i Ghibar(a $1 din Geine$ti Ce sant la tinutul Vasluiului. El. pArtile sale in TAopti. Ht. pentru ca ei sunt m(ai aproape) neam. K. WI AN Pk NE I1CTE TOKAIA. CR AHEM Ai 4sa4 flAdTa AMAIN. del domnia me am kadecat dupci obiceiul terii $i a$e am www. gospodar zemle Moldavoscoi.

42

aflat ca nu s cuvine ca s stApaneasca acele mai sus sCrise
niamuri ce se Cade sa stapaneasca acele pArti de mo$ie
popa Stratulat $i Gheorghie .si Grigorie $i Macoveiu

nepotii Cozmei $i a Varvarii de vreme cA for este danie de la Cozma $i de la VAr vara, deci Gheorghe Goga
$i
Fatului $i Petriman $i popa Botul au rAmas
inaintea noastrA $i inainte a toatd lege, pamdntului, iar
popa Stratulat $1 Grigorie $i Macoveiu sau indreptat
$i .Flu pus i fereie in visterie gspd. deci de amu inainte
Ca sa naiba a se mai Ora peste aseasta tocmala in veci
$i altul sA nu sa amestece.
(u las) let 7144 Maiu 14.
lartie ; copie inainte de 1830, dupa insemnarea ce se face in
dos: 7338 -7144 = 194 ani, far mai jos alta 7340-7144 = 196 ani.
33. 7145 Oct. 12 (1636) !aft. Zapis de mArturle cum Constantin de Taraceni cumpAra cu 30 zloti un loc de prisaca in Muntene01.
(acts Muzeul Municipal Ia0 XI, 20).
GE SEOMH

/WAIN

(lata adica noi) EZ(ICall Anopung, ritornfin.

H

111111KIMELI, AH0011111. H OT(IZ I TSAAT R09111 K H RWHAWKO

Solvay. H rneoprie ()d814 WT npotrkAnntt.
KOCTAKII WT ZISOATElpH cOT RAOCT TVT0E1
H MINX'
norykoi WT AH0p, pulp's Er MACT. dAEK AV REHHT 41-111aHHT`k
HOACTOZ
TKIIACIE 2ISH40pV,1 AYH IIHK041 AE AIVHTEHIll1H WH MpKOTHH A110(11114K. H 111.111A119

I

11

I

I

Raila thaTa

I

IIITQIH. WH ZISNITECZS ROCTHITHII WH RZpYA Aop

Td-

KVA. zismoprit AIZ9HKI11. Al MIME 11EROHI1T. HHHI1 ACSIlfIHR. HE Ae
4 nop 6VHS HOE I WH AV 87.11Ar9' Su 40K Al 11$311CAKZ. HE 1ACTE 411
KoTatmt MVHTEHE I tptirtop 411 fIZAV(1H. KV flOMIT HE RA X11 41I
I

I
UM KV 1111,1 WH KV (TCHHHK?) Al CTVEM... atrkid
I EZHAVT 1101k1THIVAVH HOCTOV AYH KOCTM1THH AE T_ZpILAHH I

111111,1VVVA npncztun
AS

Anpurr T(1111 SEH AE 3a0L1,11 RZTV411. WH VU KA& GH4VAVHT Ali9111TV AOH I CHIAS+HE raAR11111 841111 EVH11. AEL111 HOH AK% AM
RZSVT /MTN AZHWTH I TOKAUAZ W11 11AdTZ 4111411H. MI ZISZKVT
/NUT% CK(ICOLIVE 'AMA I 11011. Ka CZH ZISIE MZ(ITV(1.:E. nzlmw Rd
ilSatIE WH AHAC A04111H111H

I

WH EV RaCHME KOpAZTECKVA. KZAIZ(1.1111

AM KVI1C KZT9Z AHECT a AEIMpdT 3611HC. CZ C !pie.
V MC RATW --1.311ME COKT RI.
I

E%pcan (pecete

fi

repaxtg flavettorq)

www.dacoromanica.ro

43
ROTHH ABONEHIC

(pecete

RCOTHH).

43 GTHT1fA4T AllOptit1K (pecete).
43 IMIHAH(3 gpHlity.
43 HotmIrd KEHHVAILI, EICHd4 (pecete).
43 'WE K7.11HT411 HCKAA.

Este §i un izvod-suret :

Acest suret lam scris eu aseminea de pe zapisul

cel adevArat la anul 1780, lulie 8 fiind foarte vechiu
Andrei biv izbw.
gi rupt.
34. 7147 Decembre 8 (1638) Iasi. Vasile VodA scrie carte la
Gligorce ot Ghlgoetal sA cerceteze pricing dintre Andreian gi Turcul

pentru ObAr§le §i MAneoti.

(acta Muzeul Municipal la§1 XI, 29.
HOEHOM. MOH. MACTIH. scrim% 3HIIME tHWAItHWIEM CAV I NI HAWHill. rAHrOpHik WT rHrOELHH. dA-

IOW R4CHATE
413C11014.

tire CA domnii meale sau jAluit. Andriian din
ObAr0e pre Radul 1 Turcul. dzicAndu di au. avut. dzl.
la porta domnii meale I Os intreabe. amandoi. dereptu
o ()dna. din Obar0e. I 0 de la Mane§ti. deci pre aceaia
vreame. nu tau putut I sag hie intrebat. iar Radol. au
mrds. pre dupd dosu 1 de §au fAcut. §i o carte de rAmas.
pre aceale oci ne. direptu aceaia. deaca vei vedea
cartea domnii I meale. iar to de iznov. sA aibi a le da
lor dzi. gi I sA0 aduc. amandoi §i zapisele. §i uricile. I
muti

1

acelor a. sate si sa vie sA stea toti. de fatA I innaintea
domnii. gi hertie de dzi (xerrie AE sH) data Inca sa le
fat. H MC HE VHHHHTE.
I

PCHAHHS HEACI.

u las It 7145 Dek. 8.

pecete domneascA in tug rs4.

Iwan

In dos : carte pre Torcol ot ObAr§le de suroc ".
35. 7148 lull 9. la0 (1640). Zapis de Impartala de mo§11, ramase zestre de la socrul for V. Mihailescul, intre Gh. Roca vist.,

TanasA vornic qi Sturza.
(acta Muzeul Municipal lag! IV, 14).

BE ycOttlif. (lata adica noi) Gavrilag. vel logft. I
Ureache vel spatar i Buht4 vistiiarnic. i Lupul I Prd-

www.dacoromanica.ro

44

jascul vel medelniciar. i lonasco Jora biv vornic.
I

ROirlipli. H HOHHH.

HprkAH111. V Aeop

rCl AIM

H MINX

fro AMT.

(0

alti boiari $i militari mai de demult la Curtea domniei
milei sale) adec. au vinit. innain tea noastra. dumnealor Gheorghie Rofca vistearnic si cu I TAnasie. ce au
fostu vornic si cu Sturdzia de a for buns voe I sau
tocmit. $i sau Inpartit. a for ocina. ce au avut de pre
socrul for Vas ()lie Mihailescul. $1 de pre soacra for
Soltana kapaneasa I lab Vasilie Mihdilescul gi sau vinit
in partea lui lonasco de pe tatasau Talma $i de pre
maicAsa Soltana. tumatate de sat de. DrAguseani. partea de kos. si o falce de vei (HEN) din Ho I rodesti. ce
Taste deusabi. si asijdere sau vinit. in partea lui
Ghiorghie Rosca vistearnicul. gumatate de Draguseani
cu ca 1 sale. $i gumatate. de Oglindesti $i asijderile sau
vinit in partea. lui Tanasii vornicul gumatate de ZAvolani I partea din kos. si doao falci de vei (Hai) in
Horodesti. Cu cra I me. $i asijderili. sau vinit in partea
Sturzii gumatate I de sat Negre#1 la Vasluiu pre apa
I

I

i

Braladzalului. si a tre I is parte de lurcesti pre apa
Sireatului. $i cu parte de vad de moar ce sa I va aleage. $i cu doaw falci de vie (0) in dealul Comisulul
asea sau volt $i sau tocmit ei. ande ei. pi zau Inpartit.
I

de a for bu I na voe. deci noi vadzAndu. de bun voia
for tocmala si inpartare I noi Inca. learn facut aceasta
marturii. pre inpartar(i) ce sau Inpar I tit. $i ca sas
fac. si direasi domnesti. de aZasta scriem 1 $i mArturisim. zi pentru credinta. pusuneam pecetile $i iscaliturtle. catra atasta. adevarat marturie. sA s stie. i lar
careli dintru dansii va scorni para. sA aiba a da cindzaci de boi. I gloab portii.
u las vlt 7148 lull 9.
Gavril Mateias vel logofat.
I

Ursache,spatar.
Dumitru Buhus biv vistiarnic.
az Lupul PrAjescul iscal.

t Tanasa vornic iscal.

www.dacoromanica.ro

45
36. 7149 Mart 9 (1641). Zapis de danie prin care lgnat dA danie hiastrului sAu Stefan pArtile sale din Sto Heat!, MusAtesti, DumbrA vent gt GArcini.

(acta Muzeul Municipal lasi VIII 4).

Copie di pi cel adevArat zapis".
Aden eu lgnat scriu si mArturisescu cu acest
dirept zapis al meu cum am dat parte mea de ocina
din satu din Stoilesti cats sa va alege si din parte lui
Samion giumatate. asijdere si la Musatesti parte din
gios. ce este pe Tanga a Coticerilor hotAratA din movila

lui Vodei pans in dealul Lohanului. tij mai in sus pre
Tanga casa Gligorcii pre din gios patrudzaci de past
cumpArAturA a tAtanisau iarAsi din movila lui Voda
pAna in dealul Lohanului; aceste ovine Liam dat hiiastrului mieu lui Stefan si lui PavAl si mai vartos lid.
Stefan ca mau tinut din tineret pana In oatraneta, si
cuvantul nit mica's tworStl. Asijdere si pre Racova giuthatate de satu de DumbrAveni si la Gracini giumatate
de bAtrAn; aceste ocini learn dat hiastrului mieu lui
Stefan sai fie lui locu si danie de la mine, daca ficiori
nu am avut si cu dansu mam tinut si mau ascultat; si
am dat aceste ocini ce mai sus santu scrise ca sa he
fie for si a toata semintiia Tor, care sa vor sti for mai
de aproape, si zapis acesta sau fAcut denainte Savii de
Coticeri si denainte lui Dumitrasco ottam si frAtinAsau
Gavritai si Mihalce tij ottam si popii lui lonasco ot
Stoilesti si Stratului ottam si Vasilie si Dumitru ot
Musatesti si Cozmii ot Stoilesti si alti oameni buni si
bAtrani din sus si din gios, si dupa moartea mea nimene din nepotii miei sau din rudele mete sa nu alba
triabA sau al scoate sau a sA amesteca la dania noastrA. lar due sA va amesteca sa fie trecleat si proclet
si anaftema si sa fie afurisit si de 318 sfinti ce au Post
la Nicheia si pentru mai mare credinta sau pus si pecetile ca sA sA criazA. de aceasta facem stire.
Ermonah Teofan iscal. 7149 Mart 9.

Inaintea noastrA sau posleduit suretul acesta cu

www.dacoromanica.ro

46

cel adevdratu zapisu si fiindu intocma si asAmine sau
incredintat $i cu a noastra iscAlitura.
loan Carpu postelnic
1803 Mai 3
Gheorghe Cozma spatar
Alexandru lanculeu vornic
de mine sau posladuit .suretul acesta cu cel adevdrat zapis si fiind asemene am iscAlit Dumitrasco
.

lacodin medelnicer."
37. 7149 April 22 (1641) !W. Vasile VodA IntAreste lul Caracas jicnicer cumpAraturile ce a fAcut cu 139 galbeni in Petr
Todlrestl, Trulesti sl DrAgotestl, pe Lohan, la FAIclu.
(acta Muzeul Municipal Iasi, VIII 6).

Suretu de pe ispisoc de la Vasilie VodA let 7149
April 22.

Facem in0Injare pintru adivaratu boieriul nostru
Caracas .jicnicer pintru a lui driapia pl CreilinEoasa slujba °snit de altd mild a noastrA iam datu $i iam Ina-rit lui intru al nostru pamant pre a lui driapta ocind
si cumpAraturd dintru a lui dresA ce are el insusi de
la domnie me trei parti din satul Petrile#ii pe Lohan
la FAlciiu din vatra satului si din campu $i din pAdure
Cu tot venitul care acele pdrti, de ocind liau cumparat el de la Lupul Darlau si de la surorile lui Varvara
$i Stanca fieori Nastei nepoti Marii $i de la nepotii surorii lui Vasiian $i !sac si Cosciug si Petre $i Dumitracico fehrii AnisAi. drept 40 galbeni $i ace a patra
parte de satu Eau mai ramas neplatita parte Luca' ce
sau facut au schimbato cu aceclti oameni mai sus scrisi
cu lonasco Boldescul ginere lui Lucaci $i iau datu lui
altd parte de mosie din satul Todireftii la SuEava pentru
alasta parte din Petrilesti; pentru aceaia sA fie a lui Caracas jicnicer cu tot venitul, si iarasi intarim lui a patra
parte din satul Trulecltii Eau cumpAratu el de la Ignatu
si de la Dumitrascu brat lui fiEorii !lineal nepotii lui Barlad, $i de la Marica fata lui Sas nepoata lui Bar lad, $i
Magdalina sora Maricai drept 15 galbeni. Pentru aceaia
ca sal fie lui cu tot venitul, $i lards' intarim lui pe gu-

n-Mate de satul Dragoteqtii parte din kos, $i lards' pe

www.dacoromanica.ro

j HO AdBCK011. sable. Aceste toate de mai sus scrise giumatati si pArti de sate sa fie boeriului nostru Caracas jicnicer drepte ocine si cumparaturi $i uric de intaritura neruseita.3p41 A. buzdugan. 7149 Vali 30 (1641) Iasi. Savin cu Ursul Ursul vAtavul de cei de Cram. Si iarasi intarim lui $i altA kumatate de satu dintracelas satu Dreigotegi cu vatra de satu $i din campu si din pAdure gi cu tot venitul.mod de vezitei caria on sd is pane sd s $tii: lordachi vataul de grajhds. ex/K9ZIlliE BACHATE INEKOAd. care ace kumatate de satu au cumparat-o de la Visarion Bogza calugar si de la sora lui Loghina. care ace kumAtate de sat au cumpArato de la Dumitrascu fiZor Buscai nepot Bogzei logofat drept 42 galbeni. rcnikuz (114. Profor cu Mereala. Vasile cel Negru tij. *I* Iw A gdcimu "E"A cap de bou. Dumitra§co cu Harbuzz.1HA0(1 FAH A WKOZW11611. Pe dos documentul e ciptusit cu altA hartie. pe care stau scrise urmitoarele tasemairi: '. (Acta Muzeulul Municipal Iasi. TOE 1111WEM rCHACEldhill. feciorii lui Draghici Bogza logofat drept 42 galbeni. Vasi le Von di carte ficiorilor Roscil slog opreasci livezile de fin la Mi lest!. H HaK HE RZAZT.47 Lohan la acelas tinut din vatra satului si din campu gi din padure. 1215K1I0 MACTI10 IFCHMIZ BMW! MOATdiii KM1T`k AOM I HHEH AVkA6 21S1140(111A0(1 POWISZli AE crirkivk CZ XY6 Td (1H WH FlVT`k(11114411.dacoromanica. XI 21.11F1`k WH d 6311(1H AH116311/16 Al 45Z11 46 CHHTV I rye (1 40(1 AA1ITZ W4HF1Z W11 MOWHE FIRE xorapion 114Z/1611. stea. 3ti. I 1W KdI1T`ii OM- HIM Airk46 d 11. lordachi tij de Cram. tdp KVII Bd rmrk KV CTOZHGVA CZ EYE CS CTrk AE 415148 411H4HH I T`k AOMHHEH ArkA CZW 4HT(ViiRE. Pecetea domneascA In tus ros : 6410 nincrrYto rcriApz 36MAH AIOAAdHCKOH. --1. imbla in Cram. in veci. soare $i luna. lard hotarul acelor de mai sus scrise parti de ocina sa file dupa hotarele cum au imblat din vec. Iva§cul tij. pentru acela ca sai fie lui ocind cu tot venitul. lop. www. V FzIC AT.ro .

. &DM TOTdd HCTHIld. 4TO CON HAW WT 11CTIAEMH. 34 pd3AAElliE 4TO WW1 1141444 WT. T'kM pame AQ ECT HM CZ EIZAM A OX0A0M. 4TO $ EMOCT HEMERCKOMS. Garas ottam. AIATEMW 0119S`k. HZ 44CT 0011P4Hi11 flOAOHHHA 134 CEAO A1Zr8ur1em. H WT TOM TEEM AHEM 11 HOTHQZ3KAdEM 60Arkillifi$ UWE. 114 3d 11413AAENIE CRON 11(4KA WTHHIld. H ArkAFEHIld. 11`41111lii rfWpriE POLIJK4 6111I3 611CTIIGpf1NK.. EHHOPPAAH. GOATAIld. iurcesti gl Oglindesti. KTO NA HEM 13Z3pHT. Stratulat cu Vasilii.48 Naculai cu Stefan Ghelasli cu Ursula. Toader de la zidu... H KlArHII`k Fro 1121STHMINE. Gheorghie de supra lui Vale rA. Vasilii cu Vlasii.Tofan. H 110. KWIC11111k. 1 4TO Crk (143A+AHAH CG W$9HHOM WC. Racovit trnpArtala ce au fAcut cu nepotil lui. WT HCHHCOK.. H . HAH 4T$411 ero $CAHWHT. HCCHM MICTOM HALUHM. Ursul de supt podgorie tij. WT WIC $ HAMM) 3141411 MOAMEiCT'kti. . ZAvolani. 31141MENNTO 411111141. HOAOHEINd ChM . GSLIdEiCKOH. CZ EH 111)41144 GOTHHHa. i KTO Crk E13114 irkKH d )(wrap TO 611JET HdHRAHKCHIH. H. }KdA0114AH EC41111 EH COCO6E1010 HAWEFO MACTIFO H Addil H tiorirgpz 411411 ECMH EH. $ &TWIRL H TEEM TIEETdd LIACT WT WINElpH. I 4TO rk pd3AAAHAH CG 1111811. Vasile cu Cuta.OCTAAOCift.ro . NEHOp$WEHIE0 HHKOAH7K www. H BZCEMS pomr H. H 110A CEAO WT SZBOIAHN. Agapie ot Pdcurar. 4TO lid illwAAStva S [mon..ii Voda intAreste Soltanel Mogaldea gl lui Oh.dacoromanica. Vasilie biv darvar of zidu.11 EH CHORE FAHr0114WK0 AlaZANk.50 April 7 (1642) lag. A04Kd 11WHAWKO AIOrZAA'k AllOpHEIK. . H KArtiwk EMS.A. pi ii se cuvine pArti din DrAgusenl. de la Oldrime. Meliian of zidu. .A`kAtIHIM WT HCHHCCIC. 71. H CZ sp1:34 34 I I I MANE I/ GHAT. NC CH01111 3ZHEIRd AWT/ISET`kCil. 8). krtefe. (acta Muzeul Municipal. H $1104ETOM H Ilrk$H044TOM H HpalpOrkTOM.40BHHA CEAO CarAHHAELIM. AIACTIM CAM Mhl KW EdCHAlE 110 UNA& rays% 31MAII MWAMRCKOH. Gligorit cu Stranga Orroatira).. Hilip ot biholarie. Stefan cu. H A0CT4AOrk RS glaCT goAptittS rcnAsmti FEW9 1 rie POWKd HHCTiMPIIHK. Cerhnica cu Dumitra§co. 114STHMIA. . 39.. .. in (alt) Toader despre Pdcurar. T'kM I IMAH KdKO Aa ECT HM CZ 137. H CZ TZHACIE 611111 Attopettot. Ireamii cu NIaculai. . H CZ IrkKHX. lags Iv.CikM AOXOAOM HM 11 ArkTHM HX.13Zr$11ANH.

Apia Hal& TOdAfp IIETpHtl`kHKO BEAHKAPO AKOPFIliKd roptykn 3EMAH. 11(JHBECHTH KZCEMS HCTHHOMS &NTS Hamm& 1111CM.84111TpdWKO MCOX. miluitu-ne-am insine spre ea. grkpa. . 110A4 CMO. Surete ms. cu a ei dreapta °dna si movie din ispisoc de imparteala ce dansa a avut de la . HZ dEli NM MAFI H SKAntid. 110 HAII1HAI 7KHKOT'k H MARA. A KOMHCA. RATO AICH. grkpa 114114 Fiwprie BM I thAWHHKA. EMU I KNX. Kdro. cu osebita noastra mita $i datu-iam $i i-am intarit insine ei de la not in al nostru pamant at Moldavlei. HAFI FMK K010 KZ H3lifpfT rcrips EKITH S HALER SEA1AH MOAAdlICT+H. TOT CH lifflOp8WHA nawEro AdANIE. pecete mare atarnata cu snur albastru. rCHACIld. 4 HA TO fCT Irkpd FldWfrO Atli Ho H erkpa HACHAft. HHCATH. instiintare facem cu aceasta carte a noastra cui pre dansa vor rata sau cetindu-i-se o vor auzi-o .kpa HAIM TOMB CTOAHHKA.4% GHp`k- T041. GNCI10 MACTi10 rcnoAdp 3fAAAII AIOAAtigC101-1 EAT --i. E'kpd HMI& 114114 KOTHHCK011. HAN WT Hd1HEr0 poAa. CZ AACT 3d CT411 S. Ad ECT NM EEC X0Tdp 110 crapom XOTdpH 1OK8A4 113. H THAI 110A01114114 CEAO GWAHHAftpH. fill lui Gligorasco Mogaldea si cu fii www.E 1111ZKkAAGOKE P0AidHCK011. reilipHAAWS ALATIMill MAHICAN.21. 13+(la 114114 Iti511AAKIE HHCTitzli1- IiZAAN H fillOCTOA lipVEECKSAA II9ZKZAAKOBE FlpZKZildR IlfAIELI. H nog. CCHAILHH 11W GTE4Stind HOEK0A11. nOrolISETS I 13 All. 3. K+Kd Hdr0 CONC1113d4F1.ro . EHILITIFICMI- Flp`tiEZ3. HOAOKIIHd Ff TpETdd LItICT fIT FOVIEL1111 CZ.EIHWEHHCANH010 CMO 49 ApZiSlIrkHH. Pergament. care s'a Impartit cu nepotii ei. domn tarii Moldaviei . XLII.spma. Exerga: f nouT 1w RdCHAle [(MOM. Biqa 114114 KOCTE arkpa SCHK g0A+00E{ 1141. FloHTO ECT HM npaga COTHHH14 H A4ZAHHHH. H I MO 3%11ofilpFl. 114114 EIBOHHAS FETAidlid H 119ZK%41AMA GSLIAHCKOH.11HX. H ALAAHX. Cu mila lui Dumnezeu Noi to Vasilie Voevod. tlii p`kl1. orkpa IldHd FaHropif XAKE EM cnvrapik. H HAIM 1114ATH.dacoromanica. Brkpd 114114 FEWprHLI.111. . adica aceasta adevarata cneaghina Soltana fata lui lonago Mogaldea dvornic.139VICAMIE. verde st ros. A HA RoAWEE KpFkilOCT 11 110913pMEAEHIE El- /AM" ICA-111 H4WEMV erkpnaro nma.C I FINK& g.1 AIAHHH. TOAEpawKo HfAHKar0 ABOVIIHKd AOdlirkH 3f4-1. 9.130EKOA4.11011/11HHdr0 CHM H BrkcIA ROA`kpOH HAWHX. KTO CZAET rcnApz WT AATI1 HALLIHX. Cf. Cap de bou. sp8A 3.4. frkpa 11a% WWII.

Jar dupd a noastra viata pi domnie cine va fi domn din copii nostri sau din al nostru neam sau pe on care alalt. credinta dmsale Toma stolnic. credinta dmsale lordachie vistearnic. $i credinta preaiubitului meu fiu al domniei mele Io Stefan Voevod. pi credinta tuturor boiarilor nostri a marl si mici. aceaia ca sd fie lor cu toate veniturile. $i intr'aceastea ddm sl Intarim boiarinului nostru credincis Gheorghie Rosca vistearnic si cneaghinei sale Iftimiia pe ale sale dreapte ocini $i mosii din ispisoc de Impartald. $i credinta boiarilor nogri.dacoromanica. ce el l'a avut de la domnia mea. marele dvornic al tarii de jos. credinta dmsale Toderasco. Drept. credinta dmsale Gheorghie mare paharnic. . drept aceaia ca sd fie lor cu toate veniturile lor $i copiilor for $i nepotilor.50 Zinicai logofeteasa si s'a cuvenit in partea Soltanei jumAtate de sat Dreigu$ani §i jumatate sat de avoiani ce-s pe Molduoa in tinutul Sucevei $i cu nescare vii la Cotnar : $i iardsi a treia parte din Iurcesti. credinta dmsale Gavril hatman Si parcalab Suceavei. II va aleage Dumnezeu sd www. bar hotarul celui de mai sus scris sat DrAgu- sani $i jumdtate sat Zavoiani §i a treia parte din lurcesti cu vad de moard in apa Sireatiului. care s'a impartit cu cumnatii sal Mateias Sturzea si cu Tanasie biv dvornic pi s'a cuvenit In partea boiarinului domniei meale Gheorghe Roca vistearnic $i cneaghinei sale lftimiia jumAtate sat DrAgusani pi jumatate sat Oglindesti. stranepotilor si rAstranepotilor $i la tot neamul lor. credinta dm- sale Toader Petriceicu marele dvornic al Orli de sus. credinta dmsale Savin PrAjescul parcalab de Neamt. . pi iar4i jumdtate sat Oglindestii cu loc de halepeu in apa satului sd fie lor. pe unde din veac au imblat. ce-i In tinutul Neamtului. parcalabi de Roman. credinta dmsale Gheorghita pi . credinta dmsale Man si Apostol parcalabi de Hotin. $i cu vad de moard In Siret. .ro . tot hotarul pe vechile hotare. ce li se va aleage neruseit nici odandoard In veaci. credinta dmsale Gligori Ureache mare spatar. bar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrise Noi lo Vasile Voevod. credinta dmsale Coste comis.

51 fie domn in al nostru pamant at Moldaviei. A scris Dumitrasco In Iasi la anul 715Q luna April 7. Tar tine sA va ispi I ti a opri mare certare va ave de catrd domniia I mea. Surete II. W HOM HOLIETEHHOM. MIEN. cAci ca Taste for direaptA ocinA $i moie. 78. WH KS HMI LISP4011HAWi1 AUK M HIGH/ www. tar spre mai mare tArie si puteare poruncit-am insine la al nostru credincios pan Gavrilas Mateias marelui logofdt sA scrie si a noastrA peceate sA o acate de aceasta adevAratA carte a noastrA. 40. pre la satele I lui cari fie pre unde va fi si de nime oprit sa nu I aibA inprotiva cartii domnii meale. 1-311H. veri in sat boerescz. Zapis cu care Lazor cizmar vinde lul Stavar cu 16 lei o bucata de loc de gradlna denapoia caselor sale to Suceava. 30). AlACTIK) I lIW PCHAH 7150 Avgust 8 (1642) Suceava. Pecete domneasca in tub ro§ §tearsA f IW 1IldTE10 HOEROM 91. rtizpittpuicEcK8 Elr AE EVII HMI I Wk. H NAK Ad H'ktT 11O3HC rC114114111 H CAM pnc. ICU MATUO HOEHOA.dacoromanica. I E0ArkOHH. MANZ. veri in sat I cAlugarescu. K1344 (acta Muzeulul Municipal lag. XI 27. acela sd nu strice a noastra daanie si Intdritura. mem. PCHAIIMH. Cartea lul Mate! Voda data lul Ere remle Ciocarlie sa-g caute. WT 211.ro . An. vecinil fugiti to tam Munteneasca. WI KS *NO P. . t ALICTMO MiE1-0 Ica ALITE1-0 Rd WAR HOHIOM. ci sd le-o dea si sd IntareascA. ca sA fie volnic cu agastA I carte a domniei meali si cu slug domnii meale pre nume I de sas saute i sa$ is ai lui rumeini cari au fugit de in teara Moldovei de satele lui aicea pre pamdntul tariff I domniei meale de la pas care am fault aceaste doco tar in coace I veri undei va gasi pre tot sAi is cu ce vor avea veri sAi I va gasi in sat domnescv.) CY na3op 4113/Hdp. A I AT.0AAMICKOE SEMAE. Cf. IIHC. veri la slobozii. Mgifr renAcnin de HOHEAHlE. yeti la trAguri veri I uncle (vor fi dus sal is sal due in Moldova. (acta Muzeul Municipal lag XI. HtHEHE GUS G9E/WA I goKfmnie. 7150 April 9 (1642).

Wli 4S14opHAcap CZH.11. Wit EV &BM] 11VCdAi Wii I 1114`kTr1. dereptu aceia ca sAi fie dumisali drapta wcind si movie de cumpArAturi dumisali. HH4 411TOKSOZ 4H 11`k4. vj nepotdlor dumisali si strAnepotAlor. Adecd eu Irina fata lui HoIungu. WH MAM (3V1'QT. si den satu den Balasine#1. (acta Muzeul Municipal Iasi. ev. LIE 414 KtIpmeanw. si lonasco Barbascul ottam. 111H GoAWA1011 4H3mcip.11911Z11`kCEPI CAM. OtErkirrz tamnzpzlip I WP1 W411HZ. OT4BZ9 Wi I 1.52 HEBOHI1. si cu Vasile corn- natameu scriem si marturisam cu cestu zapis al nostru. WH 1914/111121 1 FOAZW 4E QV C1113HC 1W 3HCA AYH 11Q3W(1. si Gheorghita ottam si Ion Rdspop vornicelul de Balosasti. -1. TOKAMAZ. dereptu doadzati si cinci de lei bat*. WH 4spankiitt CTOAHPIK. AT. dumisali.Fti. allEA AMC. si Isaki diaconul de Balosd sti. Atu. 11ZH 411 4144 rdpA8. WH Ad LIACTZ. WH AVH OTQBZQ. si batrAni megies de pe in- www. QM IIKFIAST. si intratasta tocmal sau prilejit Costantin Golan den Cereteiani si Pdtrasco Parvwl de Itrinesti. atasta dreaptd wIhnd si movie wm vandutu dumisale gupanului Gligorasco Bejan.ro . MMUS.dacoromanica. W ESK4T At QM I At rimAlin. 11111 4SZME1114 CQAt. si feZorilor dumisali.opoyia To5 AaZopt 42. AllipTV(1IIAW11. 110114 Fnwprin marrvo Q3 *pm-Irwin CTOMPHIS HCKQA. 4tHCZ HAM BZIPAVT 411 451105. 35). arkC119Z3+41 MIL 1CQ CZH X1E. 410nzuS4S11.301 4B Pi --+ eve AdSWQ 11VCdhl AtlilETVA ephilird -4- EONAL11.. QM RKFIAST. V. AW1WA4 KWH. §i den satu de Itrine#1. 7150 Avgast 9. AE Wi1V lilt 1114EUTHAE AE KNAHHILITZ I CZ HAHRZ BdA. 4SOCTQV 110 I flA recivrIe LIM AO/MUCKS. In dos: wir. ce de a nos(trA) build voe am vandutu a noastra drepta wcind si movie si cumpArAtopri ce sd va alege parte mosinostru lui lonasco den satu de Eciloqe.. Itrinesti gi Balasinestl lui Gr. pi mwlth omin bun. Bejan. AEHILIHOH.. cum not de bund voe noastra de nime sllitz-nice asupriti. Zapis prin care Irina Hociung vinde cu 25 lei pArtile sale din Balosesti. WH A 2ISE4opHAW(1 ASH 'L1309. 11110 13 CS4.

Adaut pe margine scris de alta maul : dupA chibzulre Zau fAcut logorat Nedelcu sA InsAmneazA in gos eu Urata fata Antemieiu.. ginerile lui Holungu si au dzis ca iau Minas Gligorasco Bejan cu patru lei di pe ae'a mode ce au cumparat de la acesti oameni. 18 dni. Ion Raspop In dos : Asijderea au mai venit Vasilie cumnatul Irinei.2) si altl toti care sä trage din sAmintie noastra scriem $i marturisim cu acest3) zapis al nostru cum am vAndut a noastra direapta ocind ($i movie..53 'prejur.. 1). leat 7165 Sept.. 2). Adicd eu Costantin Sale $i sorome Floare si. Iona se°. (acta Muzeul Municipal 14.') Marica fata Uratei si Vasilie feciorul Uratei. giumAtate lui Stefan Bros1). 43. 7151 Noernbre 7 (1642).dacoromanica. Adaus pe margine bpi eu Antemia fata UrAtela.. 3). www. Randurile subliniate sant scrise de alts manA.nzare prin care Stefan Brosteanui §I Hilip cumpArA cu 28 lei pe din douA part! de mo§le. -+ Patrasco 4. sau prilejit intrgasta tocmal si pentru credinta niam pus degitete si iscAliturile ca sa sA stie: valet 7150 Avg. Zapis de va.. deci sau tocmit t'updnasa dumisale lui Gligorasco si Costantin februl dumisali si sau toc- mit si iau dat o van cu vital dereptu acei bani lard Vasilie $i cumnatAsa Irina ca sa aibd ei ai alegeria mo§ie driptu cati bani lau dat $i candu sau tocmit au lostu -Gavril Jora sulgerul si dumneei Dafina sArddroae si au fostu Oheorghita Balosescul acestia toti au fostu fata si tocmald ca sal fie de mare credinta sd s stie. XXI. 9 dni Costantin Golan iscal..ro .. Popa Isaki Gheorghita -F.) lui Stefan Brosteanul si vd- rusAu lui Hilip deci din.

$i deplin plats I facutam $i de I www.gumatate.. pre apa Molduei.. GE oyso uu. $i Comonite ottam $i Chiriac of tam $i Ionasco $i Toma ottam.inaintea noastrA. Tara gupa I neasa MArica au dat acei bani de sau rascumpArat satul Ruscani. $i au vandut kumatate de sat de Zavoia. kupAneasa lui TAnasie ce an fostu vornic. din direase de inpartala I ce au avut ei depreuna cu alti frati $i sau sculat dumnealui Gheorghie Roca I vistiiarnic $i au plAtit acei bani ce mai sus scriem.. Gheorghie I Roca ce au fostu vistiiarnic. dinaintea noastra. i Vasilie Banul I vel setrar. intru mana I Marini.. I . i Neaniul dvornic glotnii. velet 7151 Noembre 7 zile 8 puneri de deget. cu toe de mori in RAZca $1 in Mol I dua.. Rosca a cumpArat cu 200 lei pArille cumnatel sale MArica lui TAnasA vornic. iar drept 28 lei $i o au vandut din tari(na si din camp) $i din va I tra satului si din tot locul cu tot venitul.ro . din ZAvoeni. 44. deci noi dacA am vAdzut de a for buns voe tocmal. $i Gavril sin Vicol $i GheorghitA ottam $i NecoarA ottam. a intoarce in veci. i Ureache I vel dvornic dolneai zemli. $i Lazor ottam $i multi oameni buni $l pentru credinta neam pus $i noi pecetile $i degetele sa sA stie.54 teanul $i lui Hi lip $i. cumnatului ei. de la Carliga I tura. 200 lei WO. iar . cum au venit. (lea adica noi).. de a ei buns voe. i Toderasco vel logft. derept doaw cute de lei bAtuti.dacoromanica. si au fost intraasta tocmala. 7151 Februar 21 lapi (1643)..ni ce sintu in tinutul Suceavei. 16).. i Toader Petriceaico vel dvornic gorneai zemli. ce absta kumatate I de sat ce scrie mai sus ii Taste ei direapta mosie.. driapta ocina $i cumparaturt. Zapis de mArturle de la marii boeri cum Gh. Maria kupdneasa vornicalui Tanasie. i RAcovit Cehan vtori logft.. (acta Muzeul Municipal Iasi IV.ti sl Toader ottam. aceaia o au vandut dumsale priiatenului nostril. scriem $1 mArturisim I cu cestu zapis al nostru. Varlaam arhiepiscop.. i Mitropolit Sueayscoi.

Ca sal fie de credinte §i mai pre mare credinte. Ureache dvornic iscal. Iasi 14. HdLIMAIT MOAA4BCKH4111. BZ ()SKI I H IACTdAC'k. 7151 Martie (1643) hint. Tor pag I PCDAB41H 14110 SRHAAKOAl. TOA1941. pusam pecetili pi am iscalit. --1-3pHd M41T K. 4TO WIld CZ pdaAAAHA CA CBOHAW Eparardini 114144. 4TO S BAOCT 0$44BCK0t. CT14. i1l4ZpliK(1. MIR 1311CTApIIHK. BOA`kpHil H HA4THAi TOTH WISH. 21. H. H Ald4114th. H HOTBOZMAENiE CZ BZCAAI A0X0A041. rllwori POWKO. t Kw fidCHATE 10EB0A4.AA Scum. AR0(31111K. N WT rcnAaamil. 3dHAdT$.R. H KH toyniteniE. MB Tp0110AHI CSLIABCKOH. I AEVKOBH. TOKAIE)KAO I I lo Vasilie Voevod. rEwpriu. cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei. I HrkKHM HEHOHOMA1114 aninpuctino- WTHH$ It 311101411H. ÷ KWOAAT. Rosca cumparAtura ce a facut cu 200 lei in ZAvolani.55 la noi. WT PC11A134114. 15). RFICT`kilHHK I 1 4W1 fNWprl BHWIMCdfl 1111K C.11K0 Hf4 AOPOZISET AOKOOBOAH040.ro . ilizotilcki. 34 ABA CTO AEVKOBH POWKA. (acta Muzeul Municipal. ad SHB ABOOHHK. TZN4Cie. de la cum. 1 u Ian vlto: 7151 Fey. 63:110 AlACT110 PCHAOZ 3EMAH AMAripitirkourk n(AA. 61111 HNC. 34 H 110411010.dacoromanica. CIAO WT 3zI10141111 KdKO AQ ECT 141$ 11(JAHd WTHHH8. 114 TOd 4ACT 34 WTHHH$ I 11040BHUd. AWKAO HiA111. GOT npiAA licutth N GOT 119/A4 HAWEA41 coirkpl. IMAM. goApi REM KHA4H. H?KE AAAH118. H NN Aa C III SAMWdET I OM 01/ 14C. W3KH I I murk TZHdCIE UNA. d liPIHrk AhiHKI Na TOE WW1 I HCKVIMA CE40 PVCK4111i 4TO S RAWCT KWHI CZTV(3. Toderwo vel logoft iscal 45. H 89HK. WT HCHHCOK. mirkA41101014. adica a venit inaintea noastra §i Ina- www. RIME Ad H tiorgpkAliAl HAW1410 goArkom rumple POWK4. nata-sa Maria lui Tanase vornicul. Ca S §tie. KfirkPHH`k. GM? RHTH. A06(30 EH R0A1 I H 11110AdA CRON 11114Hd. Varlaam Mitropolit (pecete) 11144T. Vasile Vodd Lupul intgreste luf Gh. 3A pd3A`kA11111 H SpHK 34 HOTBOZH{AEHI1. 110A0BHIld CEA0 COT I I I Tdd W114 ripomni I luSom EP. H no. IcnAtra Kd344. dumsale-aZasta scrisoare.

56 /Intea tuturor alor nostri moldovenesti boiari a mars si a mici Meirica.dacoromanica. Copie. la§i X. din ispisoc de impartala si uric de intaritura. Insusi Domnul a aratat. aceae ea a vandut cumnatului sau Gheorghe Roca biv vistiiarnic drept doao sute lei batuti. cneaghina lui Tanasei biv dvornic. care si-a impartit cu ai sat frati . $1 s'a sculat boiarinul nostru Ghiorghe Roca biv vistiiarnic si a platit acei bani mai sus scrisi 200 lel in manule Maricai cneaghina lui Tanasie biv dvornic. in Iasi Teat 7151 Toderasco vel logoft -+ Corlat 46. scriem si marturisim cu aeasta marturie de la (lipsa) innaintea noastra si a tot orasul Mu (lipsa) fratele lui Scarlet si cu I (lipsa) feeorul Ilisaftei. 7151 lull 17 (1643).ro . denaintea noastra §i denaintea alor nostri boiari. de -nime. ce-i in tinutul Suceavei. si Ursul Vantul tij i Nicoara tij. 19). (acta Muzeul Municipal. Tanasie si Hu(lipsa) si Necula namesnicii de Bralad. ce dinsa a avut de la domniia mea. Drept aceaia domniia mea cum am vazut intre dansii de buna a for vreare tocmala si deplina plata si de la not Inca datu-i-am §i i-em intarit la at nostru boiarin Ghiorghie Rosca biv vistiarnic pe acea parte de ocina jumatate sat din Zavoiani. si lani $oltuzul cu doisprazeaci pargari si popa Stefan domnescu si lonasco Din(ga) tij. ca sa-i fie lui direapta ocina si cumparatura si uric si intaritura cu toate veniturile si altul sa nu se ameastece. si multi orasenl buni (lipsa) Cu tineri de oral de Barlad. Adic. silita nici impresurata. i Necula Barb° (lipsa) tij. ci de a ei buna vreare si a vAndut a Sa dlreapta ocina si mosie jumatate sat din Zavoiani. iar cneaghinei Maricai cu aces bani $1-a rascumparat satul Ruscanii ce-i in tinutul Carligaturii. i Niagoia eau fost soltuz i Simion Paticatul. Zapis de mArturie cum Ilisafta a vAndut Negoe011 In tinutul BArladului Int ScArlet cu 90 lei. f Ilia (lipsa) Cote star. fata lui Prebici logofatul. si cu un zapis de la Ilisafta fata lui lovinu scriindu intracela zapis cum au www.

$1 Aftinie rhepoata (lipsa) Prebici logft.dacoromanica.. dAmu $tire ca sau jeluit boiarenul domnii meale credinIos I Dumitru Buhus tr au fostu vis- tearnic. $i sA cercati de hotar I stricetulau $i de pietri stau cum au fostu mai de dedemultu au mutatuleau I $1 cum veri afla mai cu di- www. Cartea lui Vasile Von catrA Vasile de MAdArjaci pentru hotarul Pletr4ului. o sAliste Ce sA chiama Negoe$tii Ce sant in tinutul Braladului (lipsA) a BrAladului despre rAsArit ce sA ImpreunA ccu hotarul Bujorknilor $1 (lipsA). X.57 vandut Ilisafta $i cu Fer (lipsa) IovitA $i cu Dabije $i cu fetele ei Arvasie. scriem domniia mea I la sluga noastra Vasilie de MadArjiaci. (acta Muzeul Municipal 1agi. cum au facut imdsa acel zapis $i Cu dansul dinpreund hoi Inca (lipsa) alasta marturie de la. deci dean veri vedea cartea domniii meale.. iar altul nime sa nu mai ail:4 a sA mai (lipsa) nicolij $i pentru credinta pususau $i pecete orasului Intralasta marturie. -si cu cateva marturil in zapis cum o au vandut (lipsa) . pre sat prea Pietri$ ca iau stricat hotarul I $i iau mutat nige pietri. noi ca sl be hie for de credinta buns pand (lipsa) $1 direse domne$ti pre acea ocina.. iar to I sA strangi megiiasi de prin prejur pi oamen1 bunt bAtrAni. "1" 13w Vasilie Voevod bjiiu mlstiiu gspdrk zemli Moldayscoi. de la Ilisafta fata lui Prebici logft $i (lipsa mult) marturii $1 vAzand not $i felorul ei de fata hiind $1 ma (lipsa). §epte peceti §1 pecetea oraplui BArlad: trei pe01.. asa scrie zapisul tor. li$ti..ro . 21). 47. vlet 7151 kill 17 dni AsAmine de pe originalul pre cat sau putut scoate de mine sau scris la 1819 Dekemvrie 15.. deci noi vAzand intracela (lipsa) zapis. lealui.msale lui ScrAlet $i fratelui sau Aiu (lipsA) pentru noalzAci de lei bAtuti (11psA) for driapta ocina pi cumpAraturA in veci. Costantin Leondari sulger. 7152 Decembrie 21 (1643) Icqi.

1A73ZV 11 OHYNCHMV 3 Im 3011 314NA AP A.85 no 1§ tuna JOA !spnlivul !Immo lung luvilvci alalallns aIES vs Raoul o aluospos IS pugs Op alp§ plutuop .ro WP-lh LAS AN IIINCA .13S 1$ lalllE vs nu .ZSI2(0)JOV WY (3)Olidl VV. iniolog Joill§antio o3§eiapoi.30512 OAWACW ONZO.LV0. VAWA1W '611.3042 vAihuoY V3h N'A0LZ9 Hh3Y WV A3OZW OVONP Im wP A3WZO13 HHIP111113W 3Y IIHOU Oil 'OAtI3 NNaWM IINAN '111-1V3171 lih3Y 3011 IYNA I HAW 'CIMPJ11t3W VI AV A130S12 VAdVIOX V3h 3YHA I 'NzdJ.AP 30S(? I Ad.1.(alj I I n 'Sul ollA aim ainad 79IL *ItanalloaCI OZ Ian 412o1 (iOn vosuauulop ui tn1 §o1 : 4.L3 3 'ANJONAN "ZN '00V (3)6HYN{Hfillj AP Sauey''Iremi 31/V3 IM AV J.LOY '111.INi. g.1..hP Ind I 3q1/1. APIV 0017013 OVI.LIIU IMICLL 3ThWY 'LLHYUK..1. .10X I PAO 3011 1PCJII-I4.x CIPW 3OVW '13upppvw op *(9g OVI INN (3)0 Ad13011 HAVVIWAY .aluatu 101 W3M1111 H NPN IN . PRIC/131111 'HIFI AN '3VIOAJAVLI 30.1.LVOP OV.3osi2 .1.LIMIN 11113W1h 1.mov 0f-10Pb 1 CJOV WAN AN VANOV 13th' '3YZN ALLIJIO3Y 4JhV HON www.LL0PN 1410ZW VV3 NAV YOH PV 'you PN 3 11101.111 .VSt/P AP .L31zI VOIPhINA1 A13042 Sal VV4.POV 9WHOLL I NMI 14 -30 tvvrnIcidip (a)vHdAYdvd Hm AV 3110.LYN 41141111 'cIVIOX 3h AP3 LVW3N ZN .mood puolog oidsop §11)ald el 0111sEA 01:0 oci '13ugiV139W PEI uv '14 '817 EcIL aaQ '(oe olgOSIJ3S vilvo alarm lgio2ot flopt0U120I op 'eaio03.dacoromanica.c1.W W3 `g3 WHIONO3 I VAONLON MOH '001/11111 301133Y INH013111 IOU VANYWANC ONMPOWOLL (3)VIOVW VI AV AP .03( HM WV4.h 3Y Tm At.LN3 '%OPLLON IVAN MUNICH 'Ll VIJOCIAN3 'VAOPIOX '3.1111 P AWNV MON OOVIEll Z3 Y.mia.11ald u.193 as 0 00EJ 011SUA Op tuna no 1v4VJE iitre§1. MI IHVIJPII ON '12V0H3 0-1!L3VW DJ %M Hvivas nommovvow duo ap Et sop .LAW 3 WAN lh AN AP13 3111 !tn NW IVIIth AN W AWNV AV13 IVP5LLI-01.1-11.ou e : oapp .MI&L31.%N Pa 'FICJANAIV ZN NM AV NIO13 IV 17.LAW AWAOY 1 3V3IO 4.ledys uTsraou) 11131.14 IV701 3 V AW 11?-1%1 -11013y1 'HINPFIC Im AP JAP.1511 WOW dw 3'd l'AdNAV 3. . AV .1.11 I WPAUV AN IIMPIVII3W !lumen !m HA' 'mmialni AV LL113PAICSZIV HPW 'AIVAW3Y3Y All7%3 1V.oe) inaznw indialanw si§of iL1113NICh .YHA 3011 3.1. 'MIN M' WWY ONO3 AV HETI Atil 401 JAC'S 'AYWZ.LHWAY .11 %3 AN 3h 13.

anume din boeri tine au fostu I fostau pitariul Cordman Vasilie si fratesdu Gligorago Co I roman. de aasta scriem $i marturisim cu casts I scrisoarea a nostrA. I $i Toader Cumpatu ot Uricheni.ro .dacoromanica. ca sa mergem noi cu omeni buni sai ale I gem direpta ocin $i mosie. §i Marco ot Nemtu. $i diiaconul Bot ottam. 17). Carte de alegerea gi stglpirea partilor lui Larion In satul Ungheni.11. cum au vinit I diiaconul La- rion ot Ratesti. $i preuti. $i iam $i stAlpit partea diiaconului cum am so I cotit cu omeni buni $i cum au spus cinstit cartea marlei sale I I lui Vod. AE I In dos :iota veche: Ai AA RdCAle ILIX0Ailf. scriem si marturlsim. si Cos I tantin diiaconul ottam. I I WII Ai Ad Hatt lig EVKINAH I WH AE 11HHTOV XOTdflVA KOHKEWHA013. till KOCT4HTHH &Mal (pecete) Env IIKOA (pecete). lui Larion. 7152 Mai 20 (1644). Kid liEWH HdcnAIE AE nizAkii X1411.) Zpit'l CAA AVH BOA 1111 dll AVAIITAA. partea I diiaconului lui Larion a treia parte de sat de Ungheni. cu casts scrisoarea a noastra. $i Tuduran ottam $1 Ghiorghie I sin Tuduran ottam 51 Efrim vatamanul ot Hilipestl. de sat de Preutesti.k4. $i alti I omeni I bunt. 49. de Ungheni. scrisa la noi. am ales de 1 o partea.101REEPIVirk I AVAIITdri KVAl Rd 4Sii MdH 61HE C% 4SIN AVAitlidTd CZN(Z)TOC. vornicul. iar noi am chemat bo I eri $i slugi domnesti. ot Preutesti $i Toader a Popii ot Stand I slavesti. (acta Muzeul Municipal Iasi IV. $i pre mai marea credinta nem www. I A%Ai NON amin. batrani $i tineri gi iam ales partea diiaconului. X ROCTE. WI KVKVA+10. pi popa Vasilie ot Preutesti. si multi meal bunt Want I batrani $i tineri. ICON (1061H zise40(31-1. Kd YHVH tilitICTHT KOIAOH11. GOT PH. din sus. MINI] (de la Dzeu TWI1. Izp AVAillidTd BEN COKOT1 KY . de catra hotarul Sirbilor $1 a Zme I estilor. Adec eu Dragus. cu cinstita cartea marl sale lui Vod.59 HOWTO W KIM-1 AM dVSHT mzoTvpicutiAv dE14111 WAIEHH 6VW1 wipe AVAilTdA. AfC11(lt 1111EITHW. AA liocre m 111zA%t3at.

60. ca sal hie lui driapta ocind $i movie in veci. $1 Niagoia 'Eau fost $oltuz. a 2 Mani cAtrA Scarlet de Zor leni cu p sutA lei. Copie. $i iVantul tij. $i Eudin tij. AdicA Simion Gane soltuzul cu 12 pArgari $1 papa Stefan cel domnesc. $au vandut is $i cu ficiorul. (acta Muzeul Municipal Iasi X. 18). $1 cu lac de fanat $i de Carina $1 cu tot venitul $1 acesti doi batrani mosie driapta el o au vandut kupAnului Scarlet de Zoraleni dreptu o suta de lei batuti. vlet 7132 Avgust 16. iar altul nime sa naiba a sa mai amesteca necolije $i pentru credinta sau pus $i pecete orasului IntraEasta mArturie. pecete alte 4 peceti 50. Zapis de mArturie pentru vAnzarea ce Anghelina face in FArAnzesti. ca sa pis vlt 7152 Mai 20. az Gligori CAralman iscal.dacoromanica. scriem $i marturisim cu casts marturii $i zapis de la noi. $i vor sti oameni buni din movila Epii la vale pre drum pen gura Epii Si pe campu pans Intrapa BrAladului cu vad de moara In BrAlad.Nicoara de Susdni $1 alti oameni buni de tars ce niam prilejit. pecetii).ei ce mai sus sa scriu doi batrani Eau fost parte Innaintea noastra ei de la mogul ei FAratna $1 de Ia FAramoaia den saliste Faramestilor cu tot venitul ce va hi. sa $tie.ro . Vasa li CArAman pitar (I. si a scrie I am scris eu filorul lui Dragus. Asamine de pe orighinal de mine sau scris Ia 1819 Dechemvrie 15 Costandin Leondarl sulger Cinci peceti. www. $i Bole tij $i Petre de Banca $i . $i Nacul . cum au venit Anghelina $i cu filarul ei cu Vasilie fata lui Simion Miera fitorul Nastei fetei lui lonu FarAma de Faramesti. pus $i I pecetile $i iscAliturilea $i degetelea. 7152 August 16 (1644).tij. $i lonasco Dinga negutitoriul. asijdere $i Drag= de Zmiiani sluga domniascd $i Balanu Hulpe de Hulpaseni. Xntre care §1 pecetea targului Barladulul : Irei pe0i. $i multi oameni buni tineri $i bAtrani de targu de Bar lad. anume Gligorie.

Dragancea §1 Grozav feeorii. Suret scos depe un ispisoc a lui Vasilie Vod. $i au facut $i marturie de la oameni. T. ca sd. sau parat de fatA pe Toader Clinciu $i pre Dan feciorii lui Graur pentru o parte de ()dna din sat Cotmanesti ce este in tinutul la$ilor. din let 7152 Avgust 31.domnii meale $i inainte boerilor marl $i mici. de zice ca iaste a for mo$le. zacandu DrAgance $i Grozav ca le inpresoara acea parte de ocina Toader $i Dan. Todera$co vel logoft www. domniia mea am dat lui Grozav $1 Dragancei $1 altor samintii a for ce le sant $1 lui Ion ca sA le fie for driapta °dna $1 mo$ie pre giumAtate $i uric $i marturie in veci $i neclintit niciodinioara avand Toader Clinciu $i Dan fdorii lui Graur au ramas din toata (legea) la fAtarie. sd socotiasca cu acei oameni buni de va fi fost acea parte de ocind a lui Graur sA o tie Toader Clinciu $i cu Dan.61 51. Dec domniia mea Liam facut carte la oameni buni $i am triimis $1 pe sluga noastrA Paval pArcalabul. parte Ilenii. Vaaile. Dec sluga noastra Paval au socotit $au aflat cu adevarat cum este acea parte de °cilia a Ilenii matu$a Dragancei $1 a lui Grozav. a Ilenii. boj. (acta Muzeul Municipal 1a§1. 71. alt nimene sA nu sd mai amestece..dacoromanica.ro . 1G3 Vasilie Vod.. Dec domniia mea am vAzut area marturie de la acei oameni 'eau mArturisit cum esti acea parte de ocinA ce mai sus scrie din sat din CotmAne$tl. XI. adicA (au venit) Inainte . VpdA lattregte 101 Dragauze. gi Grozav stapanire in Cotmanegt1 1p lagij dAnd amas pe. 24).52 Avg. lrllnciu gi pe Dan Graur. Se pune ferae. milsti gpodar zAmli Moldavscol. 31 (1644) lafi.nu alba a mai Ord Toader Clintu $1 Dan pe Dragance $i pre Grozav de al'astA pars nisi °clan in veci peste carte domnii melt . iar Dragance $i cu semintila lui sau indreptat $i $au pus fiercria in vistiiarul domnili mete.

-4-3(1H1'.ST.62 7153 Noembre 27 (1644) StefaneVi.111 1W HdA 41'kH Al MOr1Z. WH Herou. NOM. (acta Muzeul Municipal Iasi XI. H WT 11(PICTA H7KE 11 Ad HZAIT 11Z.4 3S6011014. W14 TOKAMId I HOCTp.dacoromanica. si de cAtra.44T Ad I 11011. Zapis pin care Macri 52. tiA41111.KST AEnAHH I A61164111TE dAll. Raciinie I AIZEIMJEAF. I Al COM 4111 41 AepEnmS d4E6 Ha= d CT(414Kc1.prea cinstita lui maica $i de catra 318 sfinti parinti cei dintru Nikeia. AEpEnmS co CSTS WH wnmSsEq AE AM HZ4 KZ AIM MOL114. 46 MM HZHAST I Ka MI ZISiE MOWif. W41 Woad W CZ I VI TOKA`kT WH npourkm.ft arkti AE [ALA. CKOCS661 4SE40Pi" I Ad Maw KZ1111TeIHVA I WI4 Ad 1. (wit MM 4mpisam.SA (Amu ilsvx)Sm AE HdliHTE AVAIIICdAE. Wtl7 11130KAT061 (de catra Domnul Dumnezeu. AV BHHAEswai 66T0(1 Ad HZ1136111E.ro . AHVT41/11 d named I Ild(JTE AE CAT . V II1E4S. RACHAIE P011- tktISA. cSpopni ASH GfirliHWIJ MANHOECKH 41.AOK A6 KZAZIVIE 41. H KoH. $i sa fie vrajmasi Judei $i cu procletul Arie. t flAHISZ EV eCOHAWKO WH KS copSAH 45/work WI4 Tomtit HPIMEH. 111H EIAAT(d) 4ECTO(3 WAIN 4114 MU. . HS Erkv Aam HOE CZ CO HHHAEA1 dATopd. nonzcHSAvH FIZOKZAdg WEI I SOCVA4fH 1IZISZAd6SASH (sic) AE Aopopto. rAHr011irk Al Ad XETA44118A.Ark xornor. K3. clpitan cumparl cu drept de inrudire cu 180 lei a patra parte dio Zubriceni de la lonascu $i al lui. A4Z(1CdAi %HIE CZ Rd (sic) CZ HH W CIAZT`kCEZ AVAIHMASII KZEIHT41-11M I W11 KS Onztrkc AvAffican.. MUSA I AE Ad 1111Ka.4. COT 11110 H 3ErHAA. AA HOPI. as Fiona:SA nspitzaas 11ClidA (pecete HOEIZCKSA) c13 SpcSa fIZOKZAAH HCKAA 63 EUICHAIE PWR4411 FICKAA (pecete) www. ZISETEH GOAOHREN. EIHKE11. 41%Tp4WKO fip5sTrk11ttn.E1 WA-1111114 6SFIH. Kt. . AVA4(HCd)AE Ad Fpzmula (adatis) AtzmSwa Hoacmp(%). fAcatoriul ce- riului $l al pamantului. 1104. I I'd Rd CZTHOptIldr IWO MATEO H COT THI CTIl CliflEpli FILO 104111 I H CZ. BM-1. sprkttop CZ W KSI-1 I rupE. K4(11 CK(th Mali CSC: 6441 CEA11111E AEFI 3VH(41A nampa IlapTE AE CAT. MOKAidAd 1114616 Irkill Mill I WH AE ptrAEAE MERE CZ 644 TOKAUT I rap iietwitie AE pVAEAE 1104 (sic) CZ Hop TpEti npkrmE KSIMITVA HOCTOS.1811ZH'kC. 25). 1141K06(4 KZAZOW W11 FAY 2IS7. LIE W AV 1161141. TO4IS611. amin).

H HH Ad c.WT CEAO EZAHLAIIII. H qEmnpu HZ pVICH I ANZPAH H ncldT Er 1121Splidl H finsSA. H flAHVA.k. ArlZPdH. H CZ sorA 3d Alain. CURE 4/1CTII 3A COTIMS KNX HA GMHAA S utucT I TSTOIrk. H KSAMO. Tor peEmE TOE LleICT ad WTNNS HHWEHHCAFIH. AINIHKZ14. 14TO WM 844TO CVT I lia3VRAAH fl9M4 H441H WT AIOHCH Alortina BOEE0Ad.ro . COT HdTp0 CEAO. H RpaT HX 11WHdll1K0 rya I THAN WHH ICE/17%43411k 4TO C4 FISHE(JET 44CT HX. H 11A`k41al NH" I HX HNVl. d GAM rcnAuz ic4344. H MONAWKO I CHI& nom.x. H rdHOHA. H 11011111.141 AO X04041. 34 TROft H 34 4SE1%H.11 HX. H dFINEH. 7153 Decembrie 1 (1644) lap. 231 t liw KAM& SOEBOAd. ft WT CEd0 3AITIAH11. intorcand 24 lel cheltulala de judecatA. H HAEMEHHHTE HX Kophhu. 4TO WHH Cit Tirda. H 41t4UHV. MINA° NNMN. I H BOAT Er 2ISpHMVA. COT CEA° I EZAZ4`klill. 12). H TIME CURE 11123114WKO. (acta Muzeul Municipal Iasi X. li WT BEAthillin. HEHOpOWEHO MV HHKOdHlft Hd RrkKN. E2dT EP 1111S(iAl. HFIVIVI WHAT I HII. CHZ NACTEH I EACH BFIV411 EMT. I 8 MC AT 9-3ow. CZ HZ TOT SolfINC COT IIIOHCH UEDA& I 1111 H gpcITIA&I Er H?KE 1311 WEI1HCLIFIC RE3 TZKAW Apzraul. H MINK 14 CZCTpli FIX firatliftd. OM rcrEARmil AaAH H HOTEcIZAHAlt Carddi HdWI1M I N so' wo Holaima CURE Aidil4SEH. H WT 60AM Sd AIAHHH H WT EEC HPHXo4. H dASVA CURE AIZ(IHKZ11. H cuTpil HX fIrAZISiEH. HU llpiinfiA CH% MIEN. d MINX E(JATH H FIAMEHHLIM HX CURE ALIVISEH. 4R4 MCAT TdAl(311 611THX. WT HCHHCOK.10 mAcTito raw% 3144/1 11 410d. CZ illiEllA 41111Sdp I H 11313d4HA TOE liciCTH 34 WTHHS. 11EAMMON. H WT PC !MUM. flOTOAME SCHX spariA. 4T0 ek 143HEIJET LleICT KkAct HX llrHdT. AUG. H WT 410A.4N W1141'. H ildCTEH. Clik firazIsIEH. Pecete in ceara desprinsa t ACHME KWpAdT www. S cormuc H GA1HAd. H fIA`kAIEHHLITH FPO. MEE AildOZISEH. FlOCTd1114A H HEKVAMO I HUH CM lirlidT I HE Whit 11HCAFIN HZ TOT WHIM WT &MICH HOEHOAd. H TH?K HA` diEHHLI. HE iMUWAET.dacoromanica. A`kAd HX WHAT. H HildTHAH HERVAdF0 tZ spariram I maim. npaga Gr3THHV. Vas! le VodA Intareste la toti nepotil lui !gnat dreptul de stApanire In BalAceni Zmieni pe Simi la. T04EpdH11{0 BEd AWIAST. H FIOTOKAMAllek WUN. H S GAFHAA. KdKO 4A fCT. 4TO ek I H3R`kpET. 121)10.63 53. 4TO ild GMHAd CZ 604 3d MAIM. CZ lIZC1.. H SPAT FIX HUM h 11[WH4IBKO H IACTt AIHOrd Bh1WE KEATOUHIE. S h0r44114.

Ifrim $i Albul fii Marie Ai. $i surorile for Agafiei. nepoti lui Ignat vi s'au tocmit intru sine $1 au tutors Neculai cu fratii sai fii Marfii $i Annei $i Popei. Insu$i domnul a aratat. $i in acel zapis de la Moisi Voevod n'a fost pus Neculaiu $1 fratele lui ce scriem mai sus. $1 iara$1 verii for Dragan $1 fratele sau. ce se va aleage a mo$ului for Ignat cum sa fie $i de la domniia mea direapta ocina $1 mo$ie Cu toate veniturile. iar alti frati $1 veri ai for fii Marfei $i ai Annei. $1 din vaduri de mori $1 din tot venitul.64 lo Vasilie Voevod. au tutors ei cheltuiala ce se va aleage partea for doao zeci taleri bAtuti. ces la Smila cu vad de moara In Bogdana $1 in Smila.1 a infarit slugilor noastre lui Neculaiu vi fratelui sau Irimiia. in manule lui DrAgan $1 fratele sau Ifrim *I Albul. toti nepoti lui Ignat. $i din satul Zmiiani. $i surorile for Agafia $1 fratele for Popa si lona$co $1 Nastia $1 tofi fii lui Ignat n'au fost scri$1 In acel ispisoc de la Moise Voevod. ce se va aleage partea bunului for !gnat din vatra de sat $1 din camp. drept aceaia tofi fratii $1 verii lor. si larasi fii lui lona$co $1 Gavril fiul Nastei. nescare parti de ocina din satul Beiliceani. fiii Maricai. $1 cu vad de moara in Bogdana $i in Smila. pentr'a- ceaia acea parte de ocina mai sus scrisa din satul Balaceani $1 din Zmiiani. nepoti lui !gnat. fii Marfei.ro Vasilie Corlat . ce el aratat. $1 patru.dacoromanica. ce ei s'au fost parat cu Mieria uricar $1 au scos aceale parti de ocina cu multi cheltuiala. ce sant la Smila in tinutul Tutovei. fiul Agafiei. au 1naintea noastra de la Moisi Moghila Voevod. $1 Nastei $i fratele for lona$co. cu mita lui Dumnezeu domn aria Moldaviei. Si altul sa nu se ameastece. cum domnia ma a dat-$. $1 verii sai alt Irimiia fiul Anei $i lOna$co fiul Popei $i varul for CornitA. in 14 la anal 7153 Decembrie 1 Tedera$co vel logorat -4- www. din ispisoc de pars $1 de ferae. fAra numal DrAgan $1 fratele sau Frimul $i Albul. neru$eit niciodanaoara in veaci.

(acta Muzeul Municipal hal IV. loniti Neculal Cf. Albul Ifrim. 46). IS CD 03 .. el Ittase toate partile din Smien1 ale bunulul for Ignat. El a avut 7 copii : Marfa Cu fil 1311 Neculal al Irimila . Of (4) ea to 0 = 0 XX Mc" Enache Negrut Arsene. BMA. nicul nu putem ati.-1 o 0 . Gligore cipitan I I Alexandru. llie al pr. Ifrim. prin zestre. carl triesc supt Petru Schiopul. Neculai. 0 . Cum numal aceatia cheltulse eu judecitile supt Moise Von Moghill.1 fa p. Antouovici. lati urmaall for : Toader = Sonia Stanca = Murgoci vornic Ignat = Salomia Marica Drigan. Capaa de Mutsu! si opreasci pe Caraiman pitar sA nu ezasal la Zivolanl pe partea Roacil vast. Varvara cu fata el Marica. Antonovici.11-se 1ns5 de veil for 24 talerl. Ion Neculce fasc. Popa cu flu! situ lonaaco . In ce legituri era bunul lui Ignat cu Efrem Hurul vor. Actele Zmienllor vorbesc de vornicul Efrem Hurul de supt Petru Vodg Rarea. Maria I 11 '13 1 11 < :4i'l ° 9*. Birlidene III 97). Ana cu Hut el himia . fa 17 GI CD n .. §1 Alba'. Parka lul Vasile Vodi.dacoromanica. Toader are gi el frail al surorl pe Petre.-P. Marica cu HI sit Drdgan. Ispisocul nostru ne aratA toti scoboritoril din 'gnat. dene III. Ignat are de sotie pe Solomla (I.. 11 321 N. intorcindu. cu fit sit Condre gi Salomia . ricii : Dragan armaa.65 Ohs. Dintre urmaall Jul Ignat 0 al Salomiei ne interesaza copil MA. lonapo cu fil sAl (nu 11 se di numele). Doc.ro . Agafia cu Hui siu Cornitg. 7153 April 24 (1647) lag. pentru a se plat' cu aceatl bans de lane Grecul de la Birlad (I. de au venit Ztnienll prin moatenlre.1 CD 3 1 11 z zg 0 -I C) A' Di = El) Ca CD 27 = II . El are de frail gi surorl pe Vasile §I Odochia. Ifrbn curtean de camari gl Albul. Doc. 18). dupg spita pgrtile for din Biliceni al Zmieni. gi popa Ion cu fil sit Holotela. care cumpgra in 1546 April 19 cu 200 zlo(i Marian a patra parte din Zmeianl de la Ilinca preuteasa. Nastea cu flu! el Gavril.. Cozma. el 41 Impart frateate. Z 01 A AX A3 0 3 7121 . Tatil for era Toader cisitorit cu Sofia. on prin cumpgraturg. citri V. lica Vasilie Voevoda bjliu milostiiu gspdrz zernlj www... I Postolachi I 1 1 Ilinca lonlacutg.. Necoard cu flu! tau lonaaco.

bojiu mllostiu gospodar zemli Moldayscoi. pre partea I boiarului nostru. Sam gspdnu veleal. de giudecata de la Vasilie VodA din leat 7153 Avg. pre Caraiman ce au fost I pitar. un iaz ce iaste. 7153 ap. iar to sä aibi a mearge *i I sä opre*ti pre Caraiman. scriem domniia mea. (u las) 7153 luni 16. datA lui Pa lade de a-$i stApani un bAtran in gura Horaetii. Copie de pe carte lui Vasile Voda a lui Mastetici sau scos la anul 1854 Sept. 18. 19). 24. Nol Vasilie Voevod. Pecete domneasca in tu* ro* -+ Mihalcea 55. di Sdcuiani. u las lt. dziand ca va sä ezascd. i nac ne budet. *intralt chip sa nu fad. neprezentand urice la zi. www. 26). 56. u'e. 3".dacoromanica. pentru caci au aratat uric domnescu de la Chiriiac vame*u inaintea domnii meli. (acta Muzeul Municipal Iasi X. a ista ti scriem I domnia mea. 7153 Zuni 16 (1615) Iasi.ro . fiind ca originalul este foarte rupt. datam carte domnii meli slugii noastre lui Pa lade spre a avea el a hi tare *i puternic cu carte domnii meli a* tine *i a* apara ale sale drepte ocine cumparaturi din batranu din gura Horaetii *1 din gura Epei. (acta Muzeul Municipal Iagl XI. Vasilie Camel'. Vasile VodA judecl gl dA rAmas pe BArsan vornicul de poartA in para cu Filip si al lul pentru partile for din Mlhallesti. la slu I ga noastra. vel log. 7153 August 3 (1645) Iasi. ce scriem mai sus. cars ctimparaturi au fost cumparat Chiriac vame*ul pre undei spune uricul cu tot venitul sä alba a tine sa nu cuteza a tine sau a opri Inainte cartii domnii meli. Surest di pe o carte sarbeasca. damuvd *tire chi sau jalult inaintea dom I niei meale boiarinul domniei meali Rocca ce au fost vistiarnic. dereptu aceaia I deaca vei vedea cartea dom- niei meal'. pand vor hi de fat. la sat la Zavoiani. Sam gospdn% veleal. Cartea lul Vasile VodA.66 Moldayscoi. sä nu ezascd.

icApItan cumparAtura fAcutA cu '180 taleri in Zubriceani de la lonagco 41 al lui. Pentru aceia domniia mea am -socotit $i iam giudecat pre dansii cu dreptate. toti nepoti lui Ifrim $1 au' pAra't de MO Inaintea noastra pe boeriul nostru Barsan -vornicul de poartd. soroc ca sari aduca. nici a dobandi nici odatd in veaci peste aceasta carte a noastra si intralt. .dacoromanica.ro . iar boeriul nostru BArsan vornicul sA naiba a se amesteca in par ile lor.scriia for dreasul de la Alexandru Voda. deci not $i cu tot sfatul nostru am socotit si .April 30.119 MIMI% SEMAFI 4104- www. sau talmacit de Gheorghii Evlogi dascal la 1782 . 7154 Fevruar 5 (1646) loft. (acta Muzeul Municipal lafi XI.partea tnosului for Ganea Zamciul si a" nod parte din tot satul din hotar panA in hotar. $1 giumatate din a nod parte iarasi din tot satul partea din gios.chip sd nu fie. giumdtate din a nod parte din tot satul. zicandu acei de mai sus scrisi oameni.Fti parte din gios ce este . precum le Impresoara for boeriul nostru Barsan vornicul. ca sA aibA a stApani acei de mai sus scrisi oameni aceia a -treia parte din satul Mihdile. Vasile Yodel total-este lui Macri . 28).mari si a mici. si dintralt zapis de cumparaturd iarasi de la Alexandru -Von. poate ca nu leau avut. preacum .am poruncit boeriului nostru de mai sus scris ca sd aduca dresale Inaintea noastra. d" 110 KtICHAIE 1106110Acl... $i iardsi iam dat lui al doilea soroc si nici atuncia nau -adus nici un dres si iardsi iam mai pus lui at treilea. 6410 ALACTL. Filip Cu -fratesdu ficiorii Magdei $i loan leEorul SofiicAi $1 Fatul' $i Vasilie ginerele lui Gavril. $i lards' pe a nod parti din tot satul In partea din gios.-- 67 --- Preacum au venit inainte noastra si inainte tuturor tooerilor nostri ai Moldaviei. asa au rdspuns ca are dresd pe acea bucata de sat $i sA chiamA -Popestii. iar boeriul nostru de mai sus scris Barsan vornic. 57. Sau scris in Iasi. Insa $i nici de cum nau adus.. $i au al-Mat Inaintea noastra $i dres de la Alexandru Voevod pe a treia parte din satul Mihailesti . si nu leau adus la zi. a . giumdtate de sat din Miltaile0 partea din gios.

If WCHNI AECET I T4/1IpH SKITHX. Macri capitan $i cneaghinei sale Gripinei crept unasuta $i optu zeci taleri batuti. fete' SoloncAi. H HCI14/1 III dos: HCHHCOK rip3 Alfa fiVEdH.4/1/1. TOK-- itild I Amoxwm. IANIV CT* H WCHdi AECAT.4. H And TAKO7KA`k AZ11111 I IMO C0/1011K4. allSpEtt KZEIHT411 H KIrk rffurk Ir I r(1111111114. woo nifitfAowA n(/. $i s'a sculat sluga noastrA Macri capitan $i cnea. la-na$co $i surorile Jul Floarea $i Todosiar fit trine]. cu mila lui Dumnezeu dorml.r.414U1K0 KEA /MT/1ST.1141111. H Sd MAIM.AX04-1. 44CT. BOtlk H HAYMOW nita.4AANHV. XIAKE. 4A1r KirAillZpdr WT 45140pTI-Ig lo Vasilie Voevod. TdAfpII. ci de a for buna vre'are. 0414411 CZ lIZC/11/11 FCTIAFIFIZ. nofrkme. CHO& 111/4134 (GaT)Hilif H I AA.14. 011-- HEKHM WNW 1 HV21{. T44 110. 11 Kfl`kr11Wk fro rffill1M4. A`kANNV. pecetea domneascA in ceara CAZIAta.AA lid I AIL. H T1pA H411.WH4111KO. N KlArlifirk Emu IT(11111HH4. ITOVORIli vspumkum. H- HMO I (WillAHHO. lid TOT. H ripoAan. REAHIAZ. 6111HWE HHM I 34. CST CIAO 3SE0H441114. IAHH I CTO. Cu locuri de ha'-- fester) $i de moara. GNAIHOH INAHHORCK111. aceaia_au vandut slugii noastre luf. XOTHHCKOH. H HYCT4ACA. FINS. OW40111{d. 40X040/11. CAVS 1141111/11V. HArr130/1'k. n 1144T61/1 ThJX 11H311. CICTIJOHI.ro . 34 Aogisoto. KEIMIIIHSI lid EKII. CZ ACTOM 134 (TM. 4 1M 1111KTO A4 CZ HE VAIHW467. WT CI40 3V6OH441M. (MAI. 11. H TO. V KAWCT 4111W11 11HAHHORCICIti. cum a venit Inaintea noastra $i !Train tea. V VIC AT. ALTO 3d CT4B. H TWAOCHM CHIN 1 HphIHI14.55411t1. ce taste in tinutul Hotinului. 4T0 ICI. SHTItlk.68 mgriS011.- .. de nime silit nici mpresurat. CAVA HM11E/UV. EN{ 111111111HCdHIM.0E(34 1141.. 4ET098Tdd.* 341 4.. Wit flpHilid WTHI4V H 1111KVIMEHIA. CAVSA Wanda 1114Kinf. cad ca fostu-le-a for det mosie. E0. if' NOTIWZAHX0M. alor nosfri boiari moldoveanesti a marl si mici. LIETEpTad. 411 E. H 34 MAIM.I. T0. H 414/161/14. SEArk4.k."- irk(H4 410. surorile lui Simion Pilipovschie.OCIA CHIN 119HHH 44. H CICT(I0 1r I 4 10411`k. CA.dacoromanica. 44CT.4BCKIIIK. CICT941- V111101.- AMIS. si au vftndut a sa direaptA ocina $i nrosie a patra parte din satin: Zubriceani.- www. I Ad SZAIT. KZ:INTIM. HZ pV1114 11W114WKW H CICT941 Er 4s404p. 'aril Moldaviei. MdKiAl K41111Tdif. dillifl91HCIA013/114.441. -43pHA.

direapta ocina si movie si cumparatura cu toate vent-Write neruseit nici odanaoara in veaci.dacoromanica. sA fie for . flindu-I dreaptl mosie. Dupl Ispisocul de fatg se Intregesc arAtArile despre Pllipovschestl.c&nd se zice el fostul vlstiarule Pilipovschie capAtA de la Ion Voe. cel tAiat de StefAnita Vodg.69 china tui Gripina pi a platit acei bani.ro . ce scriu mai sus. last* Domnul a poruncit. 64-69) lase aceste IncrAngAturl : PIlipovarble vlstearnic 1574 Simion PIllpovsclile fata Coate' stranepoata Lucll Arbure Solonca Irina Todoslit Neculal. vod cel Cumplit In 1574 Ghenar 1. Todosta www. nepoata lni GavrIl visternicul $l a Sofitei. Flul sAu Station Pillpovschie se Insoarl r u fata Sul Costea. sAlttrar Pillpovnehle =Gr. Ohs. not am dat pi am Intarit glue mastre lui Macri capitan si cneaghinei sale Gripinei. Floarea. in Iasi la 1817 August 24. fii Irinei. fata lul Luca Arbure.Pe acea a patra parte din satul Zubriceanii .de moara. in la$i la anul 7154 Fevruarie 5 Toderapco vel logofat a iscalit Gorovei Este $l un Buret: Din limba sarbasca pe limba moldoveneasca sau talmacit de mine Ionita Stamati biv vel pitar. III.cu foe de lialesteu si . satul MlhAlcAutil de la Hotin. fata So lona. 236. 180 taleri batuti in mAnule lui lonapco si surorilor Sale Floarea $i Todosiia. Corotusco diac =Maria vornic de poarta 1 lonaseo. . si altul nimene La nu se ameasteCe. GlIgore. surorii lui Simion Pilipovschi $1 not apiperea cum am vAzut tocmala de buna voia for si deplina plats. asa el unlndu-le cu arAtArtle zaplselor coprinse In perIlipsIsul de acts at mosillor HAdArguti sl MAndAcAutl de la Hotin (Surete ms. . Despre neamul lul Pilipovschi avem stir! In Surete 11.

IV. den satu ce ei sa veni. WH 6A CAV TP6-" KST. Patra$co parcalab . Eke si o copie neiscglita de nime si scrisg cu unite gresell. $1 de-naintea a multi oameni buni I $i mae pre mare martu-r(i)e. (acta Muzeul Municipal Iasi.- KIM AM KPECKST.3 sataloei I I marturisim. ne-am pus $1 credenta noastrA. (ffnmAt)aate I dea satu intrapa pi in Carina $1 Cu livezi In locu $i vaduri den moara in Ra$ca $i Cu loc dea halea$teu $i totu ye I ni tul acei kumataatea. $1 denaentea I popei loei lona$co de Dragu$eani. Profira Nemtei da danie 1u16 Ionasco sin Gr. HSAAAH vs10. H11413 Aialf 116pKAT. dennaintea loei I Patra$co.W I C6KOTHT.. Aetni.70 58. 7155 Mai (1647). $i o amvandutu toei I lona$co Grecutui dea SAcuiani. cindzAci dea zloti sAi de la sfar$itu. WH ZiSetiOrt H4IW WPM AH14 p$A6A6 M6A6. AdecA eu Gheorghie'$i fratemieu Savin pi suro(ri)le. 59. am vandut a noastrA dearepta ()cella si mo$iia I din sat din rENTH maei sus desprea alte. C. IHH HUM& liA6 WMEHTH. Zapis de vanzare pin care Gheorghie ceio at lui vinde lui lonasco Grew' pArtile for din Ungheni cu 190 zloti.no I 'astre Anna $i Talana. in$inea pre not marturisimuI Cu acestu zapis al nostru.) let 7155 Maiu. dreptu o suta noaw dzaci de zloti batuti k $1 ne au datu w suta *1 patrudzaci den zloti bani gata $i ne I au rAmas cu. 7155 hunie 6). cV AM pzmac. A4 morve A16. (acta Muzeul Municipal Iasi 11/9. Vasilie (1. KI. 19).1 ASH rmirepie KSHSILHHB. 118-1 www. NIGH HS WV COKOTHT..34)4 flAEKI W HOOKHO *ATA ASH HeM146H H 118[1611. 411 Kaca.ro . +Ft MSHA 4S611011HAOP ASH. Dgncesti. pt denaintea loeiVas(i)lie of Broveni $1 denaente LucAei de Negote$ti. cum noel dea buns voia noastra de (nime) siliti t nice asupritt.dacoromanica. Fora an (c. de acei scriem $1..6If AASpTSOHC6CKS.- mopTe MS raripithAe. 11WHAWKO. p: B. CHI Kzrisujois. pArcAlabul loei Loscani.(pecete) Savin X Vasilie X popa lona$co Gorghie. 6V BI3HHAS. CapAting partite sale din RotnAnesti.

din 1 drum. 61114 H rfiwritqui. Doc.dacoromanica. IWIAWKO. de build voia noastra dumiisal(i) lui Hristodor stolnicul. MPH MPH. AN CAT ANN POMZHE1H14.`ieCTd I 3411111C IIM 4SZKVT CI Xie Spim . MZTATE AC "1 TPKh 1. N 1/1001110 lizrtin. nsorapii. I ToAepani AC C. $i banii am. RI.. Cf. 94.1VMSTATe.. 60. Ni. WH 4Se4OPHAOp ASH H H611011. si cu famiaia mea anum Vravara si cu feeorii miei.ro . dereptu cindza de lei.14. WT TAM.TPV. 3. Wu A HIIIHHH. lui Hrlstodul stoinicul. ANN fiVA6A MERE. Zapis de vAnzare prin care Andrei tire. H ASMI4TPAWKO TINIKI4 I LIM IaV AdT Kd CSH Kle ASH MON. 1. H Gil(mu)wi4 Meoue. (acta Muzeul Municipal lasi 1. H nona Aim)* I Tie (WT) GIVER. si in tocmala au fost preuti cei domne$ti de la CTH Nicolai anume preutul Nacul si preutul Dumitrasco si Vas(i)lie diiaconul si DrAgusan tarcovnicul si alti oa I meni buni pentru credinta pusuneam si pecetile sd sA stie. HEIM dM1411. eV MAM CKSAdT WNM AdT MOtHie Me AA MOO I Te Me AVN iliONAMKO CHZ KINZU. si locul iaste. NM CZ HANES SHAe BHHN AVNZ M6HE. scriem si marturisim cu zapisul nostru cum am vandut w vie in valea Cozmoe. AHH UV. Mil 4HHE. Pecete tArgului BArlad: trei peOi : rtettitrnit msprs EPzAilAk Obs. covnicu1 vinde cu 50 lei o vie la valea Connoael. cu pomAt I cu livada cu prisacA cu casd la prisaca $i cu trei I dzeg de stupi.A.11110.luat deplin.He Aef36(11)T CS4SA6TSA MeV. WN WM AAT AEI HANN Te WOATS3SASH. It 7157 Ap. CI BA Nadel Arms morre me CIA HIPACKI CMP CIA Wripe I CFCS. WH A wpxweuil alSM6-. WH fInorron. lona§co §oltuzul de Ballad trgeste pe la 7155. pAnA in vravul dealul. 12 dni Andreiu fiscal DrAgusan popa Nacul (petete: p albina) Diaconu Vasilie ereu Dumitrasco I I I www. 7157 April 12 (1649). BArladene IV. WH CI *ie ti*If I Ptair Ae T. Eu Andreiu tArcovnicul. I KosscTe 14BPHU. WN ANII CAT ANN AlyKlitie LPN. I. WRZ. H FpHrople repreA. WH A ASH.13 WN A TORTS ptiAirit I I itOp Men.71 MI 461K8 1111M6. H KOMINS. WN. CS Xie AelIZAAT ANN TOdT /161)6. Antonovici. MKFIN6A6pe WN no* SUM HOIO dI36 MOWNe A6 fie I MAMA TOT CZ Ki6 AAHIE ASH HOINdWKO CHI KKOZ0H118. cum I scrii mai sus.NHX. tap AN INMITATe AC 6ITPSH A TPie I 1141Te.

(acta Muzeul Municipal teal. Vas! le Vocli intgreate bis. datam carte domniei mele rugatorilor nostri egumenului $i a tot saborul de la mandstire lui Nicorita hatman.sat din Zmiiani. XX. 1813 Mai 24. rilldeati:plrjile sale din . 14). 7158 !Lai 23 (1650) kV. fitorul Irinei. www. Tutovei Cu loc de mori Tn Pereschiv. . Saam gospodinu velial u las vito 7158 lull 23 Pecete cazutA In dos: de la logofetia cea mare. a$Ajdere $i trei parti dintracela$ satu din Banceni. X. 1).. $i o parte din satu din Cretani pre valea . Diviceni al Serbineati la Tutova.mien!.159 Febr. Rominl Adeca eu Ursul din .Sarbane$ti la tinutul Tutovei $i o sapaturel $i un razor ce taste la capul iazulul.clucer de mine sau posleduit Enachi Stamati 7. iar altul nime sa naiba nici o triabA a sa amesteca preste carte domniei mele. Cu loc de moara pre valea Tutovei. 62. lw Vasilie Voevoda bojiiu milstiiu gospodaru zemli Moldayscol. strenepotul Telei ce au fost I stolnic.ro . nepotul VArvarei. $1 fiind asamine sau Incredintat. 8 (1651) lag. $i niste parti de ocina din satu din . Nicoriti din Mai satele Mirceni. Ursul de 7meeni di danie fratilor st StrApha.72 61. $i ni$te pArti den Banceni pre vale Tutovii. lanachi Plop Posleduindusa copia aciasta cu ce adevarata carti domniasca. cu loc de moara si cu tot venitul. $i cu tot venitul $i kamatati de satu de Diviceni pre vale Tutovii. (acta Muzeul Municipal Taal. la Tutova. uncle Taste hramul sfurntului loan Novie Ca sA fie tare $i puternic cu carte domnii mele a opri $i a Lane satul Mirenii pre Pereschiv la tinut. sa alba a tine calugArii cu tot venitul. parte unui batran pre dresd ce au de dare $i miluire sfintei mandstiri ce scriem mai sus de la ctitorii manastirii de la Nicorita ce au fost hatman $i dela giupaneasa lul de la Tudosiia.dacoromanica.Tutovei..

dupa savarseniia mea. dumilorsale si cuco I nilor dumisali. *1 din poiana si cu loc de padure. sj cazacul fratemieu de . dumilorsale (Enachi a.oamenii miai. ce vor phi dupa sa I varseniia mia. iaras Ce sa va aliage partia mia cu tot I venitul din vatra satului.daus) lui Gavril PAladi si dumisale Toader Paladi. ca sa le fie danie de la not si mosie diriapta. ca eu amu daruitu aceste mosii diriapte I ale . in viaci de viaci. si Apostolachie de Zmiiani si Bejan Gheuca. de buna voia mia dumilorsale acestor boiari cum si mai sus scri eu.Zmiiani I si Antohie Costachie armas si Cestantin Bujoranul si Neculai Bujoran si Costantin Topa parcalab I si lonasco Topa si Paval Surta ot Gherghesti I si mul(ti) ioameni buni megiiasi -de prin pretur. si sa fie tkeertatu de Dumnezau si de meni. lard candu pm fa I . si popa Chiriiacu duhovnicu I mieu de aco(lo). si din tarina. nirni intru nemic sa nu sa amiastece. de a mia buna voe I de nime nevoit nici shit.domnescu. si din satu intreg din Romani. si pentru mai www. si lonasco cuS Dra I gan ot Zmiiani si popa Gavril cel domnescu ot Barladu. si pentru suite tul nostru. aciastea to ati liam daruit de buna voia mia. pre aceaste da nii si mosii. si din fanatu. din vatra satului si cu gumatate de iaz cu moara cu tote. si din lalesteu. aciaste mosii.dacoromanica. si Dumitrasco BuZumas de Zmiiani.miali. I pentru sufletul celora ce liau agonisitu. iar cine va radeca 1 vreo gallava i -dintru . sau prilejit Scarlet 1 din Zoriliani. insumi pre mine cu acestu zapis al mieu. amu mai I daruit ce sa va aleage partea mia cu tot venitul si cu zapis de cumparatura. asijdirilia din gura lugei din satu din Stramba despre Tutova. amu datu si am daruitu din gumatati de satu de Zmiiani. ce mai sus scriem. si cu tot venitul acestor mosii ce mai sus scri eu. partia I mia cem sä va aliage.73 scri eu si marturisescu. iar din frati si dintralti oameni ai miel. si sas fac(a) dumnialor si dires . si de 318 oteti. acela om sa lie trecliatu si proc I liatu. din I vatra satului.cut dumilorsale acestu zapis cu aciasta danie de la not. si cu ca I sali miali din Zmiiani. si din tarina si din fanata cu tot vinitul des- pre I apus.ro .

11.H I ASH fl irkKH Ae RS I HK 1106 HoacTpz AE HHM6116 H 6HOUMA!. Zapis de vanzare prin care Ilisafta vinde lul Scarlet de Zorileni cu 90 lel seligtea Negregti.1111. mirk I Ae Ifilniconaibt AE U. (I. www.S KA CI111 43 1116*QH PAHrO AIIAK HCKAA H I1HCAA Hon BACI-11116. AMpTVPHCHAA HOH KV 4ECT (I4sTemis1. Aepen(T) HO4W 364H AC A6H ESTSH. 29).e RS I Fig goe Togman.HHIPTVA I 'accept clootievi. 111H AM HCKZAHT KiA Sags I UM Aerkce AOMH61. WH 41-11114 4. KA CZ. WT 61THH64114. I WH A461-0K6 Wit KV **TeA6 AWkA6 AUVM cIpgacie W AWr*T. 7159 Febr. MN KS *ilf MIEN 11W111111.Hilecsv d Ilw. peceti) 43 TWHAWKO HCKAA.. 116110H. (acta Muzeul Municipal lagi X. A6 *16 AWP ArlOW16 A6AHTZ .1CTZ MOKAAAAK 41! *OCT HZ..1 A6AC6 AOAWEIP H.dacoromanica. A Aop A. W1.. WN 11WHAU1K0 444T6A6 AVH I HVG311.ro .k4H. Xvkge AE 11H6W. 8 dni az Costantin Topa parcalab iscal Ursul (pecete) az Popa Gavril gospod Bar lad (pecete) az Popa Chiriac iscal (pecete) Costantin az Antiohie arrnw iscal 63. RSHAVT4S1 AVH OKEPA6T WH 4spzu. WH 61/ 1116*4H I PaHrO' MAM flpH/16)KHT AKOAt WA CAV flifraT AC 4AI CKIMC WH HZ3KHAV HON.tH 113.HHVTVA WPX610AVII WH A6H4H1. Cg Aff *16 AE KP6AHHH. u Ian vlto 7159 Fev.1nap-k.Tt AVH. tinutul BArladulul. Fara data (c. WH FHWPH AC GT01-111641H WH ToAopH.. itwr*T.. PS I 60310134HHAW11. rurcam rieHeu. AM KIHAST W C6A11141H A6 CAT 4HVAA6 116T06141H 146 CSMTV 341111C AA HOCTO KVA% HON EpsnaASAvH..H.pH 11.74 mare credinta pusuneam I pecetile si iscAliturile noastre sA s §tie.1114. WH I 111/W13 AC TEAHHEIPH: WA norm KACAIG Aff. Aecnpe f1KCIpHT 46 CZHIlp6VHS KS KOTem.X.-nSnvpi AE Bo I pHirkuu. 8). 46 AKEM ripe 4rk/16 MOWill CRAWL' npe A18H4 C61%161110611 noacTpe I uSng. t flAEKK 61! HAHCa*TA *ATA ASH HAWN. AH1a* T6AHH61. la. SPHICAIWAVH. HSop (pecete) 11.

RAsca. la dan$ii sluga noastra Gavril pentru aceia sal fie lui" Si.nepot (sic) rdposatului Toader biv pitar. 7159 Marl 24 (1651). asa aratand sluga noastra de mat sus -scrisd Gavril Cocris. sd nu s criaz. Gavrilwo .ro . Suret de pe un ispisoc sarbAscu de la Vasilie Vvd din velet 7159 Mart 24". dupd semnile hotarulut acelui sat pe unde au umblat din vac $i de sar ivi lavre o vreme. ci sd aibd a le lua de.. . februl tut lona$co Cocris. nepot. intdriturd $i uric cu tot venitul nestrAmutat nisi odatt in veci $i altul sd nu s amesteci pe8te atastA scrisoare" a noastra.de la not driapta ocind $i mo$ie $i cumpArAturd st. ci este lui driapta ocind $i cumpardturd de la nepotele de sora a lui. de la sfanta mandstire ce sd nume$te Rasca. (acta Muzeul Municipal Iasi IV. cu mad jaloba si cu multe marturii de la oameni buni $i slug' domne$ti $i megie$i di pe inpregiur $i de la rugAtorif nostri egumenul cu tot soborul. 1ntru acele marturii precum ca uricile ce au avut el de Intariturd de la Stefan Vvod $i dresul de cumparatur de la tnsumi domnie me pe giumatate de sat PAnurepii pe Moldova in tinut SuJ cevei. deci domniia mea si cu tot sfatul nostru dac am vazut atata jaloba si cu mari marturie niam milostivit $i de la not am dat $i am Intdrit slugii noastre de mai sus scrisdlui Gavril Cocris pe acea de mai sus scris giumatate de sat PAnurestii pe Moldova.75 64. stApInlre peste PAnuresti. a mari $i mici. Precum au venit Inainte noastra $i inainte tuturor boiarilor no$tri ai Moldavii.vel logofet Pecete www. uricile Mod perdute la man. acele urice $i drese toati au pier'. dintru' acea me ndstiri din Reisca.dacoromanica. acele urice $i dress ce au avut el la niscavai oameni. Vasile Vodl intAreste lui Gavril Cocris. sluga noastra Gavril Cocris. de la Merla $i de la sora ii Nastasiica. candu au venit Soltanu cu ostea Teitarascel si cu Smil hatrnan cu oaste zaporoji niascei sou preidat tara Moldova pond la plaiu. 20).

. H WTGTP1M611. H cs a c nii5oA I H TWK EAHH MliCT 3d HACNK WT CEA° IHINSAU. Bari10 macTilo rcums SELMAN AM 11A1111. 4ACT fAW. dtK. 7159 lutie 5 (1651) laft. 34 A*AHNIP H 34.. N WT BIC 341(011 3EAACK-011. (acta Muzeul Municipal Ia§1 X. BS SA AM.11ACHME HOHIOAA. WT BNIHMHH.a. HAH LUIVIJN CliOEMV. %ACTH 3A wTHHV wr ono 3MH01411.a. AHHEIVIICHAOKAN. CZTH. N CZ HEC IldHX0A. CAV rA HAWNAA KkIWIINCAHHHAi 114AAAN- LIJNAA. WH SOCT AA (WT HP*A HAAAH. WT ILATIIVE CE10 H WT non* H WT HAW. 04K fAHKOC Ha WET. T0r0 CM. cps Iona§co Flu iger in Ora pornitA contra PAliide§tilor. StrAmbi §1 prisaca din MAnzati. 11 WT MHOrH MOAN . H SKA30H4A npkA HAMH. H WT CEA° POMINN. I 8pCVAO1H.111/1/1. tAHH. UPHNICT11. TAM IIW HAWKO 4SIT MAO. Toro.1311. (Al? H POAHTMEM CK4E1'. 94411 TAW lik1W9EIIIHNHM. Vast's VodA judeci §1 tla atm. Romani. HAMAINIPH.0(3111 C4M HA CESE. RIC* 41ACT Ero EANKOC H36EdET.- CM` H. HAN UINAIICA Hd AIOAH AOQOH. 3p T04 A4JHif H 4410- !Wig wvinuti tow 4414. H CS SEC npnx-o.0. AM H AAj303411 CI id3HK CIMPTh. CHI HPHHH KRIM HAfIKAPN. H C8 MAHN WT EAHKOC NSEENT. H WT ctas H WT MICA. CZ HWHALLIKO *VAimp I WV9HU VPCl/AOILH. unto cnrrn Aim. KAKO WU 3A ero "0E0010 EL0410 HEKHAI NE1101-1VHCAIN. I WTKI 3M14A WT arCT 104$. %WIC WT SOMA 411130A.dacoromanica. NNW' I fAmcoc H36EPET 44Ct EAU* WT Torom MAK. 0HCdralpIJ TAKOSSAIIpE H4 110- . H THHI WT CEA0 IDTpssmsn. f7SE HWILANUMIA.4 CASVH /1111k. WT flptA MHOPH Al0A1 AO6fM. 4TO HA VMHA4 S HAOCT TIfT011*. cArora le in- -tAre§te danla Ursulul aprod _de Zmliani In mo§ille Zmienl.76 65. H CZ 110 ACSHHA WT CT AK.ro {PHA . t Hw .ILIPH I HWHAWKO ZIWAHEjl. 44CTH ClIOEMIP 34 WTHHIc.CA*4 TOE IINCANIE. WT AOXVZHNK. WT rAntt I Situp wpm fro. 4TO CHAO EMU U PAHAA MAHIE H Ad40114414E.406. 15). WT aaTpVE CEAO H WT non* H WT QpHV H WT CIENHONEATH.. WT IIBP4A1 IHIN347. WIN TACO/It-- fHCdHlf. H HE 31-14ET XIICVA H4MAIELIIII411. AP8r4A HAW 1/444. now° WH HE NM4A A*TH I ad' T*AA CHUM ANN HNKTO i0T 6p4TIl4A EMY H WT CECTPH Er. 4ACT fMV.. AIWAA411 ciwni rem emu. W3C TIPTHAOWA SA A HAM H arrirA tmcnnui NWHMH CKHMH 6011'kpN KEAFIKHMH H AAMFIAAN. WT 110AORH11H4 SA CIAO 3MHIaHH. HHHO ApSr. 4XL WH HE $HAET HIIKTO. WATH. H CI M*CT 3A naafis. KINIESCHHO 4TO H4 trk g ia I TOTOIck.H4MAi1 www. I H3 nsimioio. nIIC HAMN. H THIN 1 -WT RIC CIAO 1 PONIIHN TAKOSCAEPE. Ttc BICH lili1W INLCAIIHN I WH AAA H A4(10114A. N CZTIPONAH EAU' IlftHCEA0114HOKTO. A4 HE HANAIT With SAANWATHC* KZ TUX 4ACT 3d WT. HAMAN WHN T*SCRIr. IlAWFIVK I TIAN ENE CTOMINK. H CHIN SA KOAPH. H CZ C*11110.

ANN. n WT CTA13. cum a venit inaintea noastrA $i inaintea tuturor a for moldoveneasti boiari a marl $i mici sltigile domniei meale Pakidifftii §i au aratat inaintea noastra un zapis de la Ursul aprod din Zmiiani. ce-i pe apa Tutovel. stretnepot Telei biv stolnic. WT 110A0. EAHKOC H3gEpET.- S MC HATO. Si iarasi un lac de prisaca din tot satul Manzati...7-. ce i-a fost Itif direapta danie $i daruire de la Avram Manzat. H Ad SZAIT HA1. ON many np*A pftlfFIHHM. H I LUEHHO FIHKOKH}K 114 11*KH. toate aceaste mai sus scrise dansul le-a dat $i le-a daruit stugilot noastre mai sus scrise PAIAdestilor. partite sale de °dna din jumatate de sat Zmiianii.dacoromanica.ro . H SPHIL FIOTKOMAEFlie HA1 H A*THAt Hi( HFIlOpte N NH An C HE 1:410W4IT. AVNIFITHWKO H HCKdit Io Vasilie Vovd. WT KEC I x0Tdp. cats i se va aleage partea lui $i cu jumatate din halesteu $i cu moara din acelasi sat $i cu tot venitul. H WT 'lac npaila4 "WTIOW. nepot Varvarei. facut Insusi de la sine denaintea a multi oameni buns. H WT POMZHN. H AMHIF. ce-i pe Smila In tinu tul Tutovei. pentru su fletul sou $i a parintilor sal. N CZ nacificti. flu! Jrinei.4.3PH. cum") el de a lui Nina vreare de nime silit nici invaluit dat-a $1 a daruit cu limbo de moarte. H CZ VC ripHKOA. caci ca n'a avut copii dint www. CI non um CT4Il H CS MANN. $i iarasi din tot satul Romani asemenea toata partea lui cata se va aleage din vatra satultil $i din camp $i din marina $i din fanat $i cu tot venitul despre apus din gura Jugei pi larasi din sat Stra mbar iarasi cat se va aleage partea lui de. GAdM rCITAHS MAMA mega 1044 F. cu mila lui Dumnezeu domn jarii Moldaviel. npdKH WTHFild I !I 4. din vatra satului $i din camp $i din Carina $i cu fanate $i din halesteu $i dim padure si cu toe de prisaca $i cu tot venitul. COD. .44HIE H Aapoganik. mosie $i de cumparatura.0. HHO H WT CF1A* HA np*A KAKO AA {IMAM. Ilk1Hd 34 MO BMHM1111. pecete cazuta -÷ A3 nillprH IIIF*411 liElt nwrzfrr. WHH AZOSICATti. IKEG4 4/1CT XperA anpoA. Fi WT GTpzmcn.77 Snparritnc* WT np*A Haiti 14.

dumnadzau sal JotnenAsca. 7159 tulle 8 (1651) lap. ce a dat si a ddruit cumnatul sau Ursul Palddiestilor. Astfel Ionasco Fulger a ramas denaintea noastra si din toate legea tarii.partea lui din aceleasi sate. scriu si marturi(sescuj insu I mi pre mine. kapAnAsa.fratii sal sau din su-erorile sale sau nepotii sal. si din Romani $i din Strdmba $i din halesteu. 16). scriindu asemenea in urma acelei scrisori dintai.Gheuca L. Gheuca a face In mofla Bacanii c4tril T. si Cu priseci si cu tot venitul din tot hotarul si sa le fie for si de la not clireapta ocina si daanie $i uric si intaritura for si copiilor lor. care mai sus scriem.lu fostu medelniciar mare. In Iasi la anul 7159 luna lulie 5 zile Eu Gheorghie Stefan vel logofdt si a 'scant -+ Dumitrasco 66. Deci slugile noastre Paladestii au adus altd scrisoare de la duhovnicul Ursului si de la multi oameni buni si fii de bo. $1 din sat Romanii si din Stramba zicandu Ionasco Fulger. si alta pentru caci au avut ei para inaintea noastra cu Ionasco Fulger. (acta Muzeul Municipal la§i X. cate se vor aleage din jumatate de sat Zmiiani Cu jumatate de halesteu si cu moara. Maricuta. cum el nu stie nimica de acea daanie si daruire.lari.iar slugile noastre Paladestii s'au indireptat denaintea noastra. Zapis de danle prin care Manic* lui Sim. . Deci de acmu inainte cum sa aiba ei a stapanire siriguri direapta ocina §i danie si ddruire. rapakusatulUi Simion .= 78 = -trupul sau. Paladie. www. care zicem mai sus. toate partile Ursului aprod. si altcineva nime din .ro .dacoromanica.. neruseit nici odanaoara in veaci.vor aleage /. Si altul sa nu se ameastece. Adeceu. si au facut lui sild si nu stie nimica nici a auzit de la oameni bunt de aceasta cdnd a murit cumnatul sau. Insusi domnul a poruncit. cumnatul Ursului pentru aceale de mai sus zise parti de ocina din sat Zmiiani.' sa nu aiba ei `a se amesfecare in aceale parti de ocina cate i se .

buni. lui lonasco. si blasts. si sa aiba a m. facut. si iam da I ruit. din nepotii nostri. direptu sufletul. In mijlocul.ce iaste din hotar. nici a s sfddi car dupa ce ma voiu. sa parasca sa strice.dacoromanica. sau fie. ce vom avia eu.. cui voiu lasa eu cu limbs de moarte. 4 multi qameni. nici. pane tar. meu. dumnadzaul carte. depreuna. I I sa ma grijasca. car. si cu urice cu tot. vistiarnic. cum sa pune. ottam. si in vasekie ca s fie cu Arica. lui . si altor ju panias.tul. nostre. si dinaintea popei lui Gavril. acelora sa dea. pentru sufletul. ce de a mia bun voe iam dat. I si de domnul dumnadzau. sa naiba nime. da. in curti. -de la. si tineri. batrani. dumnmlui. si cu moar. acesta. acesta sat al meu. el sa fie.79 Cu cestu zapi$ al meu si de buns voia mia de nimene jnbiiat. si cu vecini cu tot. rugatu. ca uniia kapAnias. sau de ruda I nostra. ca sam fie. eu. sa va ispiti. danie si darovanie. sau din samintlia nostra. ca sac lie. in veaci. ottam. si a sadea cu mine. cerul. meu si a gupanumeu. de la tar. si pamantul. tot. de gupanu. fie. din nepotii.. neertat. nici o trdtab(a). ce iaste. de targu de Barlad si denaintia a multe slugi I domnesti. besearica i domneasca. savarsi. si daintia a negutitori. si Cu besiari I Ca in sat si in halasteu.ro . dumisale. cine sa va ispiti. sau dintrai mei.cul de tar I gu de Barlad. eu si am daruit. Toderasco. si cu tot vini. dintru samintiia. din www. satul. direapta danie. meu Bacanii. si curtile. insa din bucatele meale. Cu dumnkalui. cine va fi. si va vrea. eu cu voia mea. cine.Chiriiac. meu. mea. ce am daru I it. si 1ntre Hulpasiani. dumpAdzaul pomenias I ca. sa 4iba a m comanda si a 4n. I mat de 318 oteti. intrun loc si cand am dat. . nostra. pre mana dumisale lui Toader Paladie sn Paladie. si dinaintia Grasului -soltuzului Cu doisprdce pargari. kupAnumeu. ce mai sus. si denaintea popei. si dinaintea. ce mi au ramas. va fi. satului.cine va fl. cine. ce mai sus scrie I denaintea. scriem. sa aibd a m griji si a m socoti pans ce voiu fi vie. si dinaintea Dabijei vorni. ce au facut. car dupa savarsaniia. car dumnAlui. nice nevoitu. ce acestu sat ce mai sus scrie Ba I canii Intre Zmiiani. oamini.

buni $i batrani. Tar I dumnAlui sA alba as face $i driaSdomnesti. di Twirl. $i dinaintea Ursului Vantul si dinaintea lui Hilofie fetorul Vantului $i dinaintea lui Micro $i dinaintia. Gavril I $1 lane. a slug!. $i dinaintia lui lonasco Salarul. sas pue pecetile. www. CAzacului. doinnesti. $i dinaintla a multi oameni. vleat 7159. ca s' fie de cr&dinta. de au fos I to la aeasta danie. neclatita nime sa naibA nici o trAaba a s amesteca Inaintia acestui zapis al meta. full 8. dumsale. lui lonasco Precup. $i dinaintea lul. $i dinaintea a multi oameni bun' slugi domnesti. pregur. la BArlad. In viaci. $i dinaintea lui. Scarlet I $i dinaintia Dingai. lui Scarlet $i dinaintea lopului.Simion Cerna Eau fostu soltuz. intraceaste zapis. nici danaoara in viaci. Asijderia $i eu par voiu hi vie de voiu vrea. lui Win] ottam $i a fetorilor lui DrAgan. din sat din Zmiiani. $1 martui. $i dinaintla. targoveti. $i cuconilor dumsale. $i daruire. Carstel Eau fostu soltuz. $1 dinaintea CArstel. santorcu. a mia ce Taste dAruit Ca s.ro . lui Costantin Golan $i a feeorilor Nacului. $l toate. Si dinaintia. sA pue. gi dinaintea felorllor ai Ar I sanoad-. am *zis. brat. ziat. $i dinaintea Neculai. $i dinaintea lui Toader Da I videscul Ea au fostu sottuz.. $i dinaintea dmsale. Costantin Bujoranul. otam. cum mal I I sus scriem. sa flu trecliatA. I anume Nastacul.dacoromanica. peciatia orasului.. ce sau prilejit. afurisitA de 318 oteti $i s fiu cu Ada $1 s naibu loc I In pamantu. CuEuc st naintea lui Ifrim Zaau fostu vamas. Cretului de Susiani. feZo I rul. $i dinaintia lui BuEoc. $i na I intia. Postolachi $i lonascuta I otam $i dinaintia lui Dumitrasco Eumas otam. $i dinaintia. $i proclAata. In viaci. $i pentru credinta. $i dinaintia lui Hi lip $i dinaintia a multi oameni.fie dmsale dirlapta ocina $1 mosie. din sat de la mine anume Nastacul I $i Irimiia $i lonasco Turcanul. $i Vasile brat ego. de tArgu de BArlad. rifle $l iscaliturile. $i dina I intia. Vantul.. pre acesta zapis Ca sA s stie $i pentru credinta miam pus s I eu peciatia ca a I fie de credinta' Ai 3firler (sA se stie). batranul targului. mArturille.80 Co 'tuba. brat Ursul.

$i Dumitru §i cu alti razeas de acolea I pentru un hatalmu (XVI'arlt148) . X Simion Cerne X Micro X Itipul X Toader Davidescul X Ifrim X Carste X Ursul X Postolachie X Nastacul X Cazacul X Hilohie X Ionascuta X Btgok X Necula X Dumitrasco X lonasco Precup X Gavril X Dumitrasco In dos: zapisul Gheuculesai pentru BAcani cater aice tot pentru Bacani. (Acta Muzeul Municipal Iasi XI. I scriem domniia mea la slugile noastre la Parca- labii I de Neamtu.ro . Vasi le scrie carte la parcalabil de Neamt in pricina de hAtalm. Neanul (pecete) Dinga (pecete) az popa Gavril gospda iscal. 67. Ilw KICHATE BOEHOM MOO MACTIFO ramp% 3EA1AN MOrlAdID. meale. tntre Neculai de ObArgie si razes!! de Dragomiregti. 32).dacoromanica. Neculcia (pecete) Scarlet (pecete). altfel sa nu fie). www. Pecetea domneasca in tus ros. ce iau Inchinat dumnealui visternicul. 7160 Oct. I Pentraeeala daca I veti vedea cartea domniei meale iar voi I sa le dati dzi sa vie sa stea de fats. CKOH. damuva stir(e) ca domniei meale sa jeluit Neculai i din Obarsie pre neste razeasa (ozarkw%). cum Mau marturisit. din Dragomiresti. u las It 7160 Oct. cu danSii naintea I domniei II MK HE CZAET (aceasta scriem §i Saam gspdtm veleal. 5. dumneaei la ispopeceti targului Bar lad: 3 pesti vedanie. TON IIHWI-141. $i eu popa Istratie duhovnicul dumisale scriu $i marturisescu.81 Si eu lonasco Zupco martor Eu Maricuta kupAnAsa medelniciarului Gheuni. (pecete) Dabija vornicul Eu Draghil aprodul martor. 5 apo Iasi. anume I pre Nechita.

7160 Fevruar 18 (1652) lag. ce sa va aleage partea lui toata din giumAtate de sat de Zrniiani. dinaintea dohovnicului sau. ce sa va aleage partia lui. ce iaste ore Smila in tinutul Tutovei. i Toma vet I dvornic 11111111W1ill 3EMAN i Constantin Ciogolia vel spatar. Romani. din gura Geriului. i Ghica vel dvornic dolneai zemli i Gheorghie hetman i parcalab Sulayschii. X 17). Scrisoare de mArturie a ma- rilor bolari cum PAIAde@til au cApAtat danie de la Ursul aprod pArtile Jul din Zmilani. Stramba gl Manzati.ro .82 68. strenepotul Telei. i Prajascul Cltgar. Asijdere din sat din Romani. ce va fi partea lui $i I de mosie $i de cumparaturd. si dinaintea a multi oameni buni. toate leau dat si leau ddruit cdrora mai sus scriu. i lordachie vel vistiiarnic.1411 (iatd adica en) Gheorghie Stefan veli- chii (marele) logofdt.dacoromanica. Iau fost stolnic. tot Palade$tii. si din fang. (Acta Muzeul Municipal la@i. din tot satul si din I campu $i din padure si din fanat $i din tot venitul despre apus. $i din halesteu. Horii lui Paladie Iau fostu vistiiarnic. a$ijderea ce sa va aleage. $i cu kumdtate de halasteu I $i cu mori $i cu tot venitul. ce mai sus scriu. $i iardsi din sat i din Stramba ce iaste pre apa Tutovei. aiastea pArti de ocind si cu loc I de priseci. i Racovit Cehan vtori logft i Statie vtori vistiiarnic. i Dumitrasco vel pitar. i Alexandru vel ta$nic. partia lui din vatra satului $i din campu I si din Carina. sau dat a sa direapta ocind $i mosie cu limbd de moarte. I I www. scriindu intracela zapis I I cum el de bund voia sa de nime nevoit nice asuprit. i Neculai i Hie Arap i Vasilie i Stroescul dvorI niti glotnii 111 111111) Goirkim WT A11013 PC114VIZ FPO MACT (si alalti boiari de la curtea domneasca a milei sale) scriem $i tnarturisim cu casts scrisoard a noastra cum au venit inaintea I noastrd. si cu loc de prisac si cu tot venitul. pe Smila @I apa Tutovei. GE 01/60. i Solomon vel clu'ear. si neau al-Mat un zapis de la Ursul 1"au lost aprod filorul Irinei nepot Varvarei. i Gri I gorie vel comis. Asijdere au dat si au ddruit cu un loc de prisac de la sat de la Moindzati I care loc iau fost si lui dare si ddruire de la Avraam Mandzatul. i Matia$ Sturdza vel med.

Pentru aceia gi not deacd am vadzut. I aceale zapise $i scrisori. az Dumitrasco vel pitar. ce sd fie toate pre mana Palade$tilor. cu . precum pan au fost is vie. ces la tanutul Totovei J dzacandu Bejan Gheuca. $i fitori de boiari I $i de la duhovnicul lui. au fost daat.83 . (Acta Muzeul Municipal la0. az Costantin Ciogolea vel spatar iscal. $i a feZorilor lor. Paladi pitarul pentru Bacani. az Alexandru vet ta$nic iscal. pre boiarenul nostru Toader PAladie pitariul. Vasile VodA Lupul judeci si di ximas pe Bejan Gheuca in Ora cu T. 7161 lull 8 (1653) lafi. nostru PAladie pitariul `J au daat samd innainte domniei miale.au fost la moartea Gheucai au 1Asat I au lasaat (sic) www. az Gheorghie vel hatman iscal. adica au parat de fat innaintea domniei meale. cum mai sus scriem. precum neau ardtat $i zapis facut de la mana ei. a lui Simion Gheuca. cum altul nime . de cdtdva vrea. u las It 7160 costa Fey. Ghica vet vornic iscal.Gheucai depreund. $i Zintre multi oameni buni martu I rii. Ilw KAC11411 ROEBOM. I Bejan Gheuca. az Gligorie vet Comis. la aceale parti de ocine ce mai sus scriem.den fratii lui sau din surorile sale J sau din nepoti. $i candu . ca sa le fie de credintd $i am eu Dumitrasco am scris isCalit cu manule noastre I I alitITHC OA se $tie). ca acel saat au fost a unchiul tor. cu mare marturie de la multi oameni buni. 69. ca sA naibd nime a sd amesteca.dacoromanica. az Toma vel dvornic iscal. taste lui ddruit de Maricuta I gupaneasa lui Simion Gheucai. 20). 12 dnhi az Gheorghie Stefanul logofdt iscal. i a iii MACTII0 rcrimiz 36elli IN AMA- AdaCK014. acel sat lui PAladie pitariul $i acel saat Taste idcut for lui Simion . Tar boiarinul.gupaneasa lui Mdricuta.ro . az Solomon vet cluciar. scriindu cu mare bldstdm. CA acel saat carili mai sus Taste scris Bacanii. facutuliam $i de la not I atasta scrisoare. Talddie$tilor $i cuconilor tor. X. pentrun saat anume Bacanii. pentru sufletul lui $i a pArintilor sal.

f-Tiron az Gorghi Stefan vet logft fiscal . cari saat I I I I iaste scris mai sus. scrisori dintracel secriu. rocump 3Ertiti MOMMICKOH. in tariia lui si au scos aceale scrisori.84 Gheuca. iar daca nu va k-uraa Bejan I Gheuca pre dupa giude> . la trag la Bar lad. ca sä stea pan va mearge. cu tot sfatul nostru §i lam kudecat dupa leagea Oral.spune lui. sa tie tot satul. la Costantin Golan. cu tot vinitul. $i I cu Bejan Gheuca. pentru acesta lucru domniia mea am socotit. coroana. Sera let. 1 Nota d-lui Sever Zotta : falsificat. ci rasculat. ca sa marga Bejan Gheuca sas dea credinta. 1633.dacoromanica. au fost intrun secriiu a ei. de leau luat. buzdugan. la un negutator. cap de bou. precum. pre Paladie 'eau marsu. soare. $i acel secriiu lau fost pecetluit. sa I fie data kupAnesii salt Maricutil si iau facut si zapis la mana kupaneasii sale Mariicutei I precum O. paneasii cu blastam scrise.E HOEHJAA H}ItitO AtonePecetea domneasca : + _VJ g Tito. de la mana uto cz NE VitiHWaIT. aceale. el nau asteptat. din Bacani. I-39446. sau avut si carti de ramas. la ala kumatate de saat ce sä fie vol nica Maricuta. precum nau luat el. Zotta www. dupa moartea kupanasau iar pentru scrisorili. $i lau fost daat. la Sta besearica. carili au fost avandu Maricuta.ro . el sa tie k'umatate de saat. iar Bejan Gheuca I fiind. Stefan nu mai era lo gain de la April 1653. sa I faca cei va fi voia cu tot satul. precum i sau ales kudetul. la Barlaad. boiarinul nostru carile mai I sus iaste scris Toader Paladie pitariul. precumi. dela I kupanAsau. S tzic HAT -faMti 10A H . dirk gator acolo. de la domniia mia precum sau park cu ruda Jul. $i aca marturie de para. Paladie pitariul sa caute. $i in direa I site de daanie. tuna. aaea (sic) kamatate de sat. de au luat secriiul. cu limba de moarte. ce va fi intracel secriiu. stea Intre corone. nu alba nime din ruda lui a sa amesteca nil cu o treaba. $i deaca va aura. Gh. H HEE Gel AM rcnAtiz BMA( I. pre staa Eivanghilie (Mid GHILiHrHATE). precum i sau soco I tit kudetul. au dat sama Paladie pitariul. sable. carea au fost partea Gheudi.

H I1Ald 11(rkHZ3410134EHHdr0 j CH4 rc114I 13/1/111. HAN 01741SAHAS Erk(ISFO 11 1:1 ortiAnilim.dome tariff Moldaviei.0(pd3Ark4HAHCA Amin! TOE (HSCE Ad(1/1 ECA4111 Ad 6SAETS 11040- I {Ad HSAETS Armful MAN N4 I MIIKSAOHH. EMS H ATEMS EPO H 011110rl4TOMS FPO H 11(1`k01(HOVLIATOM7 FPO. R`kpd Hand llEri111/i4 HdWIIHKd.74E1-0 MW ibegdFlApS ROEHOAd. H R'kpa IISAK ArkTEHK HANIHX. . t i11ACTI10 11. Mid ROAW EIO 110T6(JSMAINTE TOMS HSCEMS H111-'9 WEHHCdFIHOMS (BEAtAll ECMhJ HIM EMS A(1110MS H 1104TEHHOMS 11HC4TH H HMV fIttlaT 11pHRCHT14) KCEMV AlICTV tidWEMV. Id E1111d flOAOHHHdi WC011010 MHICV4013 111 34u8ace TAK0. rill T. unde NI are casa. facem tire cu aceastA carte a www. Alexandra VodA tntAreote dal CrAciun Purcelescul satul Purealeftl.. H 110A0131111d 41411114 (TAKO5KS) HS TOMS CEA. . rocnoxvx SEMAH MOAA4HCK011.. H M111). KTO EMY H36EpETS i HS AOMS EPO HdHEIAH3KFIKIH uenopoyummo 1111KOAH}KE Hit HikKH BSCEMS [. H ATEH EPO. wktitt 114114 AOMOHKVWd CTOAHHIld. H irkpa imukx% 110Afli IldWHK I MOAA6HCKKIK H HEAHKIIIK N MdAk1K. IAN 114114 XV(1}K4 /KOMST4TEHd 11 ATEH I EPO. PAE I ECTS AOMS fro. I 13Z14111 lirlitz1W4 HOEHOAW. arkpa 114114 KVH9N4a AHOpH1Ilid. HS GVIIIAH`k BAT --6sipis.. HAW 114114 RAVIN.111. KTO HMIS 01(31111TA NA17 FPO oyclikllnwr% tiTorut W3KE TOTS HCTHH- I Nhl Cndra 114111 KOdLIVHS 11V(IHEAECKV4. 4 110 141W141 HillHOT`k. TdKON{S OTH11Hd. wkpa 114114 CT4H4 HPICTirdpHHKel. Ad ESAETS) 1984VIIOHH EMS oymos CS I Aox0Aomz. 41111111A1 311 4141EHHTO HCAM MICTOMS lidWHMS.85 70. KTO 67. N rkpa n'kpa 114114 LIIHKM1Ad H ATEH EPO. HAH GOT firlfMENE. I 11 a- KOPO CZ H36EclETS CWT111.ro . Irk(ld 114114 Adlid H A`kTE11 FPO. TOT I 'posit! HMS AOPOZISETV Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod. H A4411 FCMW EMS oy HdWEH 3EMAH CEAO EPO n81:1111414. HCdt1011d4F1 Milk! Er0 M I C06- H010 IMMO MACTDO H HOTH(MAH/111 ECMhI WW1 HMV E[0..dacoromanica. Acid nom tIVORH H A. gipa n4Nd 114114in4 H ATE11 Er0. deosebi de 13Arti le fetelor Micului. H AWE CH HHHItI M41111% or-mum& oy TOMS HOTOLIA.19 CHOHMH CT4c1HMH XOP4PH noicoym H3S R`kKd W)1{114 Hd TO ECTJ (Apt HdWEPO rcriAna akiwfunucaludro mkil flelEL4dHA(ld HOEHOA111. aipa 114114 IKV(1)K61. 11 HSCEMS (JOAS.H0Arkt)HHH flAHV. H`k(h1 I 114114 H01741 1 HAWHK: HErp11.AETS PO I we(%) CHOAdpS N4WEH 3E44411 11411 COT ATM HdWHK. 3dHSHCE Adt1H ECAUZI 134 FPO 11(14HSFO CAS}KES. 6937 Ghenar 10 (1429) Sueeava. H OPEN EPO..k1111 FPO.

acela sd-i Intdreascd si sa-1 ImputerniceascA. credinta dmsale Illias si a copiilor lui. Tar jamatate deosebita moard sa fie a featelor Micului. scrise. ce i se va aleage lui mai de aproape nerupit nici oddneioara in vechi. credinta dmsale Isaia si a copiilor lui. credinta dmsale Negrild ceasnic. si credinta tuturor copiilor nostri si credinta boiarilor nostri. credinta dmsale Domoncus stolnic. credinta dmsale Dan si a copiilor lui. credinta dmsale Ciurbea si a copiilor lui. precum sant in scrisorile ceale vechi cu ale sale vechi hotare. Purcelescul miluitu-ne-am not spre el cu ose-- bita a noastra mild si i-am intArit insine lui ocind si datu-i-am not lui in at nostru patnant satul lui Purcelestii. credinta dmsale Jurj Jumatatevici si a copiilor lui. Alexandru Voevod si credinta preaiubitului fin at domniei meale Iliias Voda. Iar hotaral acestai sat purcedde din pas rou drept preSte camp in Troian. i-am dat pentru a lui dreapta si cu credinta slujbd. Craciun. unde ii iaste casa lui. cad ca astfel s'au fost impcirtit featele Micului §i not acea toata data o-am lui Craciun sa -i fie lui uric cu tot venitul lui $i copiilor hit $1 nepotilor lui si striinepotilor lui si la tot neamul lui. lar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus. credinta dmsale Cupcici dvornic. si jumdtate de moara tot In acel sat. sau pe on care alalt ii va aleage Dumnezdu sd fie. credinta dmsale Jurj si a copiilor lui. adicA aceasta adevdrata slugd a noastra. $1 de acole la vale si de acole preste baltei drept preste comp.dacoromanica. care pre dansa vor cata sau lui cetindu-i-seo vor auzi-o. asijderele sd fie mind pe jumdtate . si iardsi o altd moard ce a facut in acelasi pArau. credinta dumsale Negrea.86v noastra. credinta dmsale Vdlcea si a copiilor lui. si credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a marl si a mici. lar spre mai mare tdrie a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am insine la al nostru credincios si cinstit bo www. lar dupd a noastra vista cine va fi domn tariff noastre sau din copii nostri sau din a noastra semintenie. credinta dmsale Stan vistiiarnic. cad ca insine .ro . pre unde din veac an umblat. credinta dmsale Mihail si a copiilor lui.

7015 (1507) Febr. Un hrisov de la Bogdan Vodd din leat 7015 Februarie 25 prin care arata ca dd danie $i miluire lui $i Ion Rictor slugilor domniei sale o sali$te in Vrancea. iarin dumsale Obs. oricine va www. Arhiva Stolniceni PrAjescu. se da In Intregime tot cuprinsul uricului . 72. numeaste 13dulotii". acta d-na Dedlul nAS- cutA PrAjescul. Randurile subliniate sunt din suretul. . pe apa Putnei.Suretul de pe o marturie de urice Eau facut Marco din Valea Sari' 7030 Octomvrie 25 dni. Se pAstreazA $i un suret vechlu nedatat. Stanca. pastrand ortografla textului. La mijloc sA. Trifan Acta Roznovanu. $i Sarpe postelnicul.Ile-inr iw 1114411. ce sa. Iasi pentru Vrancea. Pentru mosia lui Marco In Valea SAril. din Vale Sdrei pan in apa Caceului pe amandoao pArtile de apa Putnei. care 11 dau dupl suret. Iar dupd a noastra viata cine va fi domn in tam Moldovei. aflAtor In Arhiva Stolnicenilor. Cap de bou. . In care NO.ro . jud. $i Talab parcalab of Hotin $i Coste si pana Condre Nemetschih $i Petrica $i Tudoran (novo) gradschih $i Arbure portar Sueayschii si Hrana spatar. Dam $tire cum niau facut izvoade pe urice anume Marcul din vale Saris $i Nezacutul $i Cristiian cum not niam facut urice $i zapise. logofdt sd scrie $i a noastra pe4 ceate sd o leage la aceasta carte a noastra. 71. i.40 gofgoAa rocnompz aimmi MonAdRCK01-1. $i Irimie vist. 25 (regeste)._ 87 . afarA de randul al noulea. 25 (1521). si Strace stolnicul si Gagilena (Catelean) comisul $i credinta tuturor boiarilor Moldaviei marl $i mici. Pecete mare cu snur ros . Pentru Palliest' (Vrancea). 7030 Oct.nt 6 ran. dud cu totul sterse. FAlticeni . In Suceava la anal 6937 Ghenar 10. dupl acest suret am intregit In mare parte golurile.dacoromanica. ca s ne tinem a noastra driapta Una $i mosiia. $i Negrild $i Grincovici. . $i SAcuian pdharnicul. . unde iaste loc de hrand $i sau Meat acesta uric denainte lai Patru Vodd cel mai de demultu $i denainte acelora boiari anume Isac $i Patru vornicii. Pergament relativ bine pAstrat.

W11. renApz SEMAN MOAA4IICKOH SFIEIMEHNTO 4H11114/1 HCCHM HAWHA1 APICTOM. StAnca.dacoromanica. H fizcfmt. H CEAO NiIHM* IISPHEAEIPIH. TOE HICE 13h111. I T-kmx Mid KNA*13111H npaao K*1311010 CASHII1S fro AO tfac.ro . pisana Oanta u Iasoh. vlto 7241. Vidra el CA11- maul'. deci domnia mia Liam facut in scris si tAria. CASIICHA HAM rrpaaolo. H CIAO IKAL1 1 mtpin. in jos de ImbucAtura Zapalei In Putna. Brateeth el Bra' (Wit el satul unde lel are casa tatAl sAu Petra stolnicul. WNSE TOT HCTHHHItl Ham cnovrtt rAKPHAS cuz nnua I/ET114 CTOANF1K4. MaAOKAAH WNW ero WCO61010 11410E10 MACTI10.N rrkpifog) C481K60FO.41111 H 110TKPIAHAN KdAdflOA ECM111 EMS I Frw IVA lall WTNF11111 11 A*AHHHH. H CS MAFFH11 Fld OH 1 PET*. 11 HkiliSHAEHIH. Obs.KTO CA EMS HR6EPET N4HKAHHCF1111 ufnoptiwnio NHKOAHNCE HA K*K111 A JOT AP I TWA% K111111E11 H. di la not tarie.4 fC'PIN EMS WT HAC. Ca sll fie tari $i pufi ternici cu a noastra tArie si mArturie.1. Valea SArli. denainte bolarilor nostri cum au cumparat Marcul $i Nezacutul $i CrAs- tiian sau cumparat pe a for bani.t1 fro nalLi IlETPA CTON1FIFIK4. SPHKZ CI HICEM AOKOAWAN. pe apa Putnel. VlAdeetli. CEAO rAf I 161t1A APAPOIHE 11 GHMEWH MOVAEKE. www. EMS H Al TEM fro.88 din ficiorii nostri sau -din ruda noastrA. Colacul. H 1111KSI1AEHIE AATEpE NAHMt COpHAEH1111. rudd care 41 va alege Dumnezeu In Cara Moldovel. 11 1. pcoAS Fro.4 WO 114144 IIETpd CTOAHHK4. H SHOVUATOM. Stefan VodA IntAreete lul Gavrll Calapod :nal matte sate pe Slret: Purceleetil. fro IN 11P*SHOIr44TOM 1 fro ii npaylgpaorwm *PO. 11 113A1*- Fro npaaidx ovpliKWKS HC- npligunfil I WT flp*A*A4 FIAWEPO fInFamiApA KOEKOAKI H HCF1PHHHATE WT AtA4 rcnAgamk: GTE4SAHA KOEHOAL CEAA 114 GHPET-k. stint satele aeezate pe apa Putnel tntre ImbucAtura Zapalel la vest el a Vizanjulul la rAsArlt. PAE EK1A Agovs W1I.141111C411HOE . KAM KTO HA HEM HZNPHT RAH fro 411 14H 011CAKIWPIT. Valea SAM este un sat In Vrancea. cu aciasta carte a noastra cum mai sus este scris. Mart 9 dni Tanasie uricar am scris Acta Roznovanu. flOAAH IISPHEA111111 H CEAO Fro KlipAKH CEAO 144 Gaprrk spar:int:4i. 7030 lunie 26 (1522) Harlan. lael. TpH uarrii. WT F11111. spre mai mare tarie Trotusanul logofatul au scris acestu uric ca sA fie neschimbat nici oddnaoara In veci. H CI MANFUL. 11lIACT110 VKIEFO MIkl:GTEdStIN HOEKOAd. 73.

oil' xpantvg . H ickpa so I taps HAILHX. domn Orli Moldaviei. 6*pit K'kpA NAHA Fpnnkoknqa. CKINK. npskanasokg xoTnucknix. nokSAa nsktka WHGHKAAN. 3AHSNCE ECAPthl EMS AMA H noTkpxAnan 34 WO I flpaKSIO H B*13HSKI CASNMS. H SA 1410 CST EMS flptilliH WTHHHH.- 89 - CAHHHM MUM. tor* KS H3KEpET rocnoAapead ghlTH HAWEH MWAA. d 114 CWAWEE KfrkHOCT N DOTKOSOKAEHiE TOMS kscemS KKIIHEKHCA II HHOMS HEAAH ECAthl HAWEMS IckpHOAAS MANS TOTOSWAHS 40rO4ETS IHICATH H ngliar H4WS npinrkcnTn KCEMOV AHCTOIr I HAUJEMS. K*P4 114114 GISKSIallA 4h1WHHK4. K'kpa NAHA HErpHAd. slujit a noao cu dreapta $i credincioasA slujba.AKCKWH SEMAH..4 i0VHiA KS. cap de bou. ickpa 114144 1114pHE HOCTEAHHKA. a*pd NAHA XpdHA Cnd Tdp*. knmw . NJ(' ICT4pHMH XOTAISMH. nfican ASmiiTp8 nolintiq. HAZE. K'kpri [MIA flpsSpe nopTap* Gouakckoro. 1W GTE4SAH4 KOEKOAKI rocnoAap 3EMAH MOAAAKCKOH. TOT ghl Figno- PS I WHA natuero AA4Hid H noTkomAinia.114114 HACKA.dacoromanica. $tire facem cu aceastA a noastra carte tuturor cui pre dansa vor cata sau cetindu-se o vor auzi-o. Pecete mare. HELIATE. adica aceasta adevaratA a noastra slugs Gavril Calapod.0a. Kkpd SCHK 6WMPZ H4WHX AAWAAAKCKKIK KFAHKHr H MdMIX".KAAARWKE HEMEU.. Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod. 4 110 HAKIM% MI-MOT* KTW ESAer rocnoAaps HAIBEH SEMAN WTI AkTIH H4WHK HAN WT nauuro pWAd.cumparaturi $i schimbaturi ale pArintelui sau pan Petre stolnic din ale lui dreapte urice $i direase de la strabunul . K-kpa Mind HETOHKA H flAHA TO4AEpA I flpIKAA4KOKE HOKOrPAACKINX. K*Pd NAHA GPENIIii% IN I CT'kplIHKA. fiul dmsale Petre stolnic. Ad ECTE. 4 HA 1 TO ECTh ktpd motor* rcnArrka KIt1INEHHCAHH4r0MIt1 GTEdsand KOEHOAkl.ro . K*pd NAHA CTp84A CTOAHHKA. Kkp4 nand ROCTE II NAHA ItonApiA npz. MC11. H 11-kflA Nat11Z34106ARIHdrO spaTa rcnkmtu IlgTpa. H nand TAI Aasx.. NMI HAKE. H. K'kpd liana KS- UM* I Hd 'wawa. miluitune-am in$ine lui cu osebita a noastra mila $i am dat $i am intarlt in$ine lui ale lui dreapte ocini $i mosii $i ..nostru Alexandru Voevod $i din direase de la bunul www. §nur ro§. Irkpd Nana HETOA AKWPHHKA. 4411 411h11 EMS OVTlinAHA H SKANHA. sop. pentru care noi vazand a lui direapta credincloasa slujba spre noi. WT SCHX CTOpWH CS KIC*MH. Ickpet 114114 HCAK4.

scrie si a noastrA peceate s'o acate de aceasta carte a noastra. lar hotarul celor de mai sus scrise sate sd fie for dinspre toate partile cu toate ale for vechi hotare. Noi Stefan Voevod si credinta preaiubitului irate at domniei meale Petra. www. credinta dmsle Starcea stolnic. caci ca insine i-am dat si i-am intarit pentru a lui direapta si credincioasd slujba. credinta dmsale Sacuian ceasnic. si cad ca ii sint lui direapte ocini. nu strice a noastra daanie si intaritura.Ftii si cumparatura ma- mei sale Chiraca. credinta dmsale Petrica si dmsale Toader parcalabi de Novograd.90 domniei ineale Stefan Voda. uncle a fost curtea tater' lui sau pan Petre stolnic $1 satul anume Purcele. pe unde din veac au Imb lat. In Har lau. sau pe oricare alalt Dzeu it va aleage sa fie domn tariff noastre a Moldaviei. la anut 7030 luna lunie 26. credinta dmsale Negri la. lar spre mai mare tarie si puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am insine la al nostru credincios dumnealui Totrusan logofat O. satul pe Siret anume BorileVii. ce i se va aleage mai de aproape. nerusait nici odata in veaci. credinta dmsale Vasco. lui si copiilor lui si nepotilor lui si stranepotilor lui si imprastiiatilor lui si la tot neamul lui. credinta dmsale Arbure portar de Suceava. credinta dmsale Hrand spatar. aceale toate de mai sus scrise sa fie lui de la not uric cu toate veniturile. si cu mori in Siret. lar dupa a noastra viata cine va fi domn tarii noastre din copii nostri sau din al nostru neam. $i credinta boiarilor nostri.Ftll si cu mori si satul VleideVii la ngd PurceleA si satul Bratie. si credinta tuturor boiarilor nostri moldovenesti a marl si mid. credinta dmsale Eremila visternic. acela O. credinta dmsale $arpe postelnic.ro . satul pe Siret trel parti desat. lar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrise. si credinta dmsale !sac.dacoromanica. credinta dmsale Coste si dmsale Condrea parcalabi de Neamt. credinta dmsale Grincovici si dmsale Talaba parcalabi de Hotin. A scris Dumitru Popovici. credinta dmsale Catelan comis. credinta dmsale Petre dvornic. ci mai vartos sd-i Intareasca si sa-i imputereasca.

acta Roznovanu. (sic) parte1 www.M. 14. I. Stanca Iasi). actele Roznovanu. domn pamantului Moldovei. de a for bola voe de nime siliti nisi asupriti au vandut a for dreapta ocinA cu direase de intarituri ceau avut ei de Ia pArintele domniei mele a treia parte den sat din Contaqti. §1 era Mil Jul Andrita Calapod. Stel. 186. pecete mare cu gum' rog : win' Ivy GTE4SeIlla BOHIOAKP rocnomp 3EA11111 momaRcion de bou. XVII cf.91 Pergament. 74. Suret. Petru Voda Rareg Intaregte Voloscal cumparatura ce a facut cu 300 zlotl In a trela parte de Contagt1 (Vrancea) de Ia Tunsul gi al lul. cand Petre era stolnic alsdotlea. TOT Ad 1181111CM114. Ilca rascumpara capul tatalul sau gi da lul Petre stolnicul satul BrAtiestil pe Slret gl Inca 40 zlotl. 186. $tiinta facem cu aciastA adevaratA a noastra scrisoare tuturor.1472 Petre Calapod stolnic supt Stefan cel Mare Chlraca Gavril Calapod supt Stefanita Voda Pentru neamul Calapod In sect. CZ sopAEII1HH. lata venira Inaintea noastra $1 inaintea al no$tri boiari credincioasa noastra sluga Tunsul $1 cu semintia lui Dumitru nepotulu Tinculul $i sora lui Dobra $i iara$i a for semintii. Oancia $1 fratii lui Stan $i Gregor $i Mihaiu $i Neac$a $1 Stana $1 nepotil for Barbu $i altii ficiorii Anei '$i o matu$A a for Anca $i Dobra. 11. (I. splta data In Surete XX. uncle au lost Siloae. aceasta in 1472 Oct. latA o serle din neamul lui Calapod : Calapod supt Alexandru cel Bun Andrita Calapod j. npg COOANIH. Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod. CZ RAZMIIII. urmand lul Luca panel in 1486. Suret adica talmacire de uric de la Petru Voda din velet 7054 Septembre. Bogdan Doc. Cap In dos nota: H8p4mitilpin sz 6fIZTEWHH. Acest Petre era Calapod. 7054 Septembre (1546). omorit de Petre Ponicl. Stanca Iagi. Petre Stolnic flgureaza in divanurlle lul Stefan Von cel Mare Intre 1478 Febr. X sub annis). Obs.ro . cui pre dansa va privi sau cetinduo o va auzi. nu vel.dacoromanica. cand II nrmeaza Matei (Surete ms. tatal Hai.

Innainte noastra. credincios dmnelui Borcea dvornicu. Stefan ci Costantin $i credinta boerilor no$tri credincios dumnealui Uria (ovph I . credincios dmnelui Cranca. Insd ca sd fie for acea a treia parte in trei parti. latI cum se rezumll is perilipsul de acte al Contistlior euprlar sul acestul Isplsoc: Un suret de pe un hrisov de la Petru Voevod prin care aratd ca inaintea domnil sale au vAndut www. Bu Petrea Voevod. credincios dmnlui Movila parcalabi de Hotin $i toti credincio$11 boiarli nostri. pe undei din veacu insemnat. o parte singurd Magdei iar cealaltd parte sd fie a Tomei $i lui Patra$co for $i fiilor for $1 nepotilor $i stranepotilor $i celor mai de departe $1 a totu neamul for cine sd vor aleage mai de aproape.92 . Laid. cei mai sus scrise. aceaia au vanduto slugiloru noastre Vo lona $i Tomei $i lui Patra$co $i Magdii dreptu trei sute de zloti tatardsti.din sus. iar spre aciasta iaste credinta domniei meale. iar di pi alte parti dupd hotarul cel vechiu. Baciul. Deci noi vdzand a for de bund vole tocmald $i deplind plata $i noi asijdere de la noi am data $1 am intdritu slugilor noastre Voloscdi $i Tomei $i lui Patra$co $i Magdii acei mai lnainte zisd a treia parte de sat din Contesti uncle au fostu Siloaia (sic)_ ca sd fie for $i de la noi uric cu tot vinitul. In dos nota : Feciorii Voloqc(ii: Bulu$. Damiian. necldtit nici odandoard in veaci. $1 credinta prea iubitilor fii ai domniei meale Ilia$. $i sau sculat slugile noastre Volosca $1 Toma $i Patra$co $i Magda $i au pldtit deplin acei mai sus scri$1 bani 300 de zloti that-4H in manule slugilor noastre Tunsului a tuturor celor mai sus scri$i semintiilor sale. marl $i mid. $1 Innainte ai nostri boiari. Oanca. a treia parte a satului din Conteasti unde au fostu Miloala (sic) partea din sus ca sd fie din toate hotardle a treia parti.ro . jar hotarul acei mai sus zise. doao parti ca s fie singur Voloscai iard cealaltd parte dintratreia parte dintracela$ satu ca sd fie celorlalti in doao. credincios dmnlui Sturze.dacoromanica.

Irina gi Olena gi le da 1-1Anestil. Valea SMrii. A PCNAHAMH AdAGDX H HOMHAOBAK EH CZ lIZAMH mrkmot gtottoentocatmonm norrpogot EMMA Wild EZCX0TAAA toopoma MAd WT HAC HCIIAZIIHK MOEN BOA II(lehAr BZAMHI NAWHMN AIWAAAIICKAMH GOh1pN. Bodegti. Acta Roznovanu. NAHEA4 mii Baps SHAMENHTO LINFIHM HCCHAI BS3pNT HMI LovrSipto HOEBoAa. 7252 Aug. apol inchina mogla ministirel Putna. 13 p. 1111101. pentru tinutul Vrancel. 14. Bodegti. mithio AlAcTito AAIICKOH. Petru Vodd schimbl mogia PetrIcant cu feciorli Paginel. Kolimto. 11110 Mkt IIHAMILIE A0690 BOAHOE I EH AAAHIE ipo WWI A4A4 ray.d BOAR HHKHA4 HEflouS I MEM% Snoops -.p% 3EMAN MCDA- AlICTCOM HAWEIM. WNC HOME 1IptA.1SNiEnd 4tIlThinicliA0BAHA.Mita WT rCFIACdrItH WAVICAll CSKIAHN N A061ITCDK PI BHHA H FlPCNIN MEA N ACIWII N [NAOMI N KCIAH11 H NNINIH 110TpEEH Amorh. 7253 Dec. N 1190. 75. CHA0EIAHh rio erc 4oGp0ii N 11341`kHO1(A HC1101413HAIE Wil. Vidra. Vidra . www. 12 p. 7253 Mart 20 p. cgoto ilpABSIO WTHINIS. Bodegti. 110 CHOEH AO 6(1014 H MAA I CHOW IINIBSIO &WHIMS 113 TOHNi ropottotniot unit% EH PCHAE{01/4114 (14111111111 11040- 131111A CEA° WT FlETPHKdNH HA RAWEA HII}KNHA nonomm.e. WAIN H [IAA 13ZAA111 MCDAAABCKHAill BOANI cnoyret HRH GHAid c. 25 p. 7241 Mart 2 p. Vidra. Ch rCRABWMH CHOW 110A0010 WTHHHOV 11 oro ruttiomot goo WHh HAIAA WT popirrenh rcroA Bartili OTE4S4ll4 B0EIIWAH. H HZ TWM TAKW}K ropitom Flp1A [144111 N [-IAA 11%CiA4 HAIIIHMI1 MOAAABCKHAIN 60171pH 130411 OAAEHA NaKHAI AOtIKA f1AWHH4 CELT I4 01141111id.dacoromanica. 7224 lulle 16 p.ro . Vo/oscai Si altor samintil a lui drept 300 zIoti tatAra$ti $i i se da acest mai sus aratat hrisov de inWire. rcn. Stanca. In acelag pachet mai stint gi alte acte ce vorbesc de sate ding Vrancea gi anume: 7224 Oct. a lui dreapta ocinA $i mo$ie a treia parte din sat din Con Asti parte din sus.HZ ILAWHEIN. HOAOHHHA CEAO WT FlETpHKAFIH HA KAWEEirk 111111111C1 110A01111NA d FcCIABCDAIN AdAoN EMS FIBAAHHS SA TOE 110 AOBNNA cEA0 WT Ilorrot I KAHN 1A110 CEAO TNN{ NA GALINA lidliAirk XSNEIIJIH II TO TOE CEA0 )(ZHEEpin BHAO ropago f CfIAptKOE. 7224 Noembre 3 p.93 Tunsul Yi cu altA samintie a lui. Vologcani. 7250 Avgust 31 p. RAM KTO CTO SCAKILINIT. H 114K PCI1AKOMII SCE SAIIAATHEIWE I. 7054 April 11 (1546).

H Apa RZCAX 601411 H411111K AIWAAARCKHX. Apia nand MOrHAH BHCTAVHHKA. 1104MWE WT 1IS0AOVAI1H. erk114 lidiHel topiA criaTark. COT BZCERt Nd4HEA AoGpoA ROMA H WT Kd 1104101111. irkpa 114Hd Firk1IA4 EORH411 I CTOMIFIlid. H K'kpd COW Irkpa 1141114 IJETQH Kortu. H CZTROVHX410 HS ad 11 flOTWKMHBWE Awie rcnAgampi H rcnam rOC1OACTILIMI1 GAEHH H ad aAVdRiE HArkTEH ialdCEHIE N4WIIX ITAIMWS. WI' ATM tuwHx. frkpa flaws X4Ai3H. d 411C KatlITEM. Irkpd (14(14 IIETpH flapTH- 114114 GTSVSH H KOHCTeIliTHHd. Td Hd 410ruddy 1410 ECTZ 64113 118TH.11. Kd Ko Ad UTZ HAWEAIS HAWEI1 SLIM 11 1 CZ 137CEAIZ Aoxo- (1STEHCKOH. WT GOAEWH. 14H4W11 I 11 GTEZISdlid 11 X8201/ 4ROVH1Ilid. H WT 11111:0A11H 11013111111 I II8TH 08 41KCK4r0.ro . 4411484 114114 I141. 4roymetn& AlOAECHHISZ t TO/110%r npcno AgrkH MQp1H. REAHK11X H &WANK. 11`kfld [Arid liana nand R`k00 11411141 601144 H xSpoy 11111(10114 Ild(IKAAdROHE NEMEIJ. A' nand 11&11_111 KOMHC4. GTE2ISdII H Aa I AWXMO TOE 11134iAVVIEHHOE CEA° 114 EldWER`k. H HAE}K ECTh Hd W KiVZ FEWOriE. H 411CTHM H CIATAHM CV411. TWE ECTZ HEC -XOTelp.1d AW M 11111008WEHHO 1111KOAWKE Nd 13+K11. HAVEE ECTZ XlidA1 SCIIENIE (1)CT1H 4CTiH H flpikGArOCAOR`k- }Whit EidA41.1. 4c111111HK/1.11111/1 Td nawecoat Aoa8 AO 11011H1KE CZAH11. H Riild flr kR83M06AEFI1HK CHWR rCHARdAill.dacoromanica. Td 4EVEC (1ST Nd A. A Het TO ECTZ [Aria tiawgro rcurAtm miwernirartharo Mhl f1ETV4 K0E110411.CKHX. a WT TOA..94 40611E. irkpa (14114 flETAWKd. 4 WT HNHJHX CTOVW11 flOCTA ponior KorrapS 110K84d H3 R'kKd -W3c1113dAH.L1 lid moninS. HA111111(. [AN] 114114 1114H49d H TZAIRH. I WT SCI'S 60SA4 FIOAH1010 AO SCTIE 1104134311 T4 LIEXOT.0 Oh 1136416T/ rcilAptai RHTH HdWEli aIMAH AIWAAdliCT'kH.0 11WpTdirk C84411CK4r0.Eill. 11`4(ld H4114 KOZEOpd FlOCTEAHHKJ. naptcaaami 110KOr114ACKHX. HdHhirk HETVIIEdliiH CZ CTAKCOA4 II CZ MAHNWM fldWEA18 CTAIS motiarrHp8 WT IISTHd. A (10 lidWEAI )101110Trk KTO h'ZAET rcriApz lidWEH 3Ehl411 410444BCKIN.A. Hat COT HaAuer° pom 11411 !MKS soyA K01. 8111610 Nd atorliaS rA: CHU- COT TOA+ LIEVEC 371104iE NA FWV.k rocOk /Id rotiA GrJZAWA1 AO 11(4130 CE4A10H lid H11)K11810 AlOrHAH rAE CHHAiMOTCA XOTd(311. TWT RN Hf110 (18WHI1 uttunro AdatiTa H 110TI www. H H KorrauTHriS. WT 114C SpliKK AOHeICTH(118 flAAVELIEFIAa ECTZ 1IOKS. 4 XOTaV ''oH NOMS CEAS 1110 HA SALLIER'k t4l1hrk RETpliKdrITH 10(1W4 gaTar AoporwmcKill CS AiE3ar4LI1H. d WT TOArk mortinoy. ECTZ 1110 S 40AH1111. 6A1`0410H360AHN reflAROAili lidWHA1 RACHM 1100H I BOhEFITCOM. Td WRI11Ii8RWII rork 01314E10 flVdEid lid R`k1114 rrICOA. Td Al4lOTCA1 KOT6011. HAVKLiddRORE XOTHHCKHK. IIETVHKeIHHAWV CZ tpSsEratittut.

Aglind MCAT H WT CT6IX Till ErONOCIMX W11. ce el le-a avut de la parintele domniei meale Stefan Voevod jumatate sat din Peiricani.ro . $i aspri $1 boi $i vaci $1 alte. IIHN+3H.95 113112JKAElild.Feu anume Hanestii. 171110SKE ECTZ H ESAETS CZ IrkEll d(11H11.H fro lJd 1111X NO LidAAX HX. de a lui bund vreare de nime silit nici invaluit $i a schimbat cu domniia mea a sa direapta ocina din dreasele parintelui salt Pa$ei. sucne $1 dobitoc si vin $1 ceva med. mum TewAwp EZAOLNEW4 1111Cdp 8 XSCWX. 11 113KE 11 \ I Hatuemoy. 3a118}KE ECMH (11/1301111TH H KS1111/1H 3d lid 1. dEplga. domn tarsi Moldaviei .1){E I WT E'k'Kd 6r8 8romi6111Nk. sora Simei -de a ei bund vreare de nime silita nici asupritA $i a dat domniei male a sa direapta ocind din aceleasi privilegii ale tatalui ei Pa$ei jumatate sat de Petricani pe Ba$eu jumatate din jos $i cerut-a de la domnia mea odejdii. KATO ---6311A ACEIrd.1c KA'kTS WT rd Ed CZTEOWd1'0 FIER+ HHKENCKHX. 3EikAH ECMH ldWEhoy !Apia/toy f14N011 MaTIMWO1r H 410r04SETOli. 11 WT flptICTiA fro rtrrim. H WT CTKIX 4ETH1N EVrillICT11 14 COT CT61X B(1IXOEFINX MICAS LIETpd II IldEAd. juinatatea din sus . Deci not vazand de build voea ei dania ce ea a dat domniei meale din a sa direaptd ()dna. ilM1 EH STECJZAHil H SKerkflHA CTOH 410114CTIMS ESTNON.11HX I 11paBill 110(1811111TH NaLHEr0 Ada Hid. d Nd E0AWEE KrkflOCTK H HOTWMK lif. F1HCAT11 H 1101118 11V44TZ 11(11111+CIITH Kcemoy nucT8 4olAd111 84ACTIE I8AEHE..Faa. Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod. iar domniia mea i-am dat lui schimb pentru acea jumatate de sat din Petricani un sat tot pe Ba.Ftii fost-a drept domnesc.. pe Ba. adica a venit inaintea noastrA $i inaintea tuturor moldoveneVilor boiari sluga noastrA Sima fiul Pa§ei. §i inteacestea lara$1 au venit inaintea noastra $i inaintea tuturor a for no$tri Moldovenesti boiari Olena fata Pasai. d KTO DOKSCHT TdKOHill Ad ECTZ NQO- 3EMA`k. *tire facem cu aceasta carte a noastra tuturor cui pre dansa vor cata sau cetindu-i-se o va auzi-o . 11 1.dacoromanica. iar domnia mea dat-am $1 am miwww. 11 H AQ HilldETZ COT IPArkX CTbJX. de trebuinti multe. K(/7. 'roan HZCEMS BHWEllCd 10410y. dl ANN. CZ iSAOA H CZ T(JHKATWM dplE416 CZ E83ZEHWd Nd rd NalllEr0 IV Xd. care acel sat licine.

pe care i le-am dat de la noi deplin Cur a mea voe inaintea tuturor a for nostri moldoveneasti boiari. unde se impreuna hotarele. de la noi uric cu toate veniturile nerusait nici odanA- oara In veaci. unde iaste hramuf Adormirii Prea sfintei Curate si binecuvantata stapa- nei noastre NAscatoare de Dumnezeu si pururea Fecioarei Mariei. din gura Boului Podragai la gura Podragei.dacoromanica.si Infra sanatatea si mantairea copiilor nostri liia$ 0 Stefan 0 Costantin si dat-am acel de mai sus zis sat pe Baseu. Acesta iaste tot hotarul. far la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scriseNoi Petru Voevod si credinta prea iubitiior jii ai domniei meale Iliies 0 Stefan si Costantin si credinta boiarilor nostri. credinta dmsale Petre Varticovici portar Sucevei credinta dmsale Lurie spatar. credinta dmsale MoghilA. de acole dealul Bradulul la a septea moghilA. deacii drept la moghila. apoi la movila. din Bodesti si din Vicoleni. credinta dmsale Borcea si dmsale Sturza parcalabi de Hotin. unde iaste egumen rugatoriul nostru Kir Gheorghie.96 luit ei cu toate aCeale scrise mai sus trebuincioase. credinta dmsale Petre CrAc. apoi Baseul la vale mai in jos de SAveani. cafe- dansa a dorit. ce iaste langa drum . credinta dmsale $andru si dmsale TAmpa parcalabi de Novograd. in sus de drumul Sucevei . iar de acole prespre zApodie la deal . anume Petricanii cu hAlestee si cu mori mAnAstirii noastre de la Putna. www. lar hotarul celui mai sus zis sat ce-i pe Baseu. Si apoi domniia mea platind totul si tocminduma bine. ca sA fie sfintei noastre manastiri de la Putna. bine voit-am domniia mea din a noastra buns vreare si din cinstita $i curata inima. de acolo peste Baseu . iar despre alalte parti pe vechiul hotar. anume Petricanii O. fie pe unde a hotarilt Alga vatav de Dorohoi cu megiesii. incepand din Fodoreani. si fAcut-am pentru sufletul domniei meale si a doamnei domniei meale Elena . pe unde din veci au imblat. deacii pres--- pre drum la deal la moghila. credinta dmsale Danciul Hurul si dmsale Miron parcalabi de Neamt. credinta dmsale Huru dvornic.ro . unde se uneaste -hotarul Petricanilor cu $tiubeianii .

slugil sale anume Pagea. rocnomp 36Aniui mortAaticgoil. credinta dmsale Pdtrasco ceasnic. and I s'a intamplat lul moartea. Scris'a Teodor BAlosevici.97 vistearnic. credinta dmsale Hamza. $i de catra sfin- tii 4 Evanghelisti $i de vdrhovnici apostoli Petru $i Pavel a celor doisprezeace. unul ca acela sa fie procleat de Domnul Dmzeu facAtoriul ceriului $i at pan-Iantului Si de cAtra Prea curata lui mated. Pagea. nepot de soil Marelul Voevod $tefan. tatal Slmel gl al Olenei capatase mogia Petricanif pe Bageu in 1501 danie cu limbA de moarte de la Dumga postelnicul. u- nul ca acela sa nu strice a noastra daanie.1114" pan Dumga postelnic. Pergament. cre dinta dmsale Neagul stolnic. $i de toti sfintii. sangele lui asupra for $i asupra copiilor for cum iaste $i va fi in veaci. credinta dmsale Hrabor postelnic. amin. s'a milostivit gi cu a sa limbo dat-a de a sa buna vreare. $i sa aibd parte cu luda $i cu trecleatul Arie $i cu acei ludei. Hr. Stanca." tar spre mai mare Carle $i puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am Insine la al nostru credincios boiarin Matiias logofdt sa scrie $i a noastra peceate sa o leage de aceasta carte a noastra. el la moartea lui. lar dupd a noastra viata cine va fi domn tdrii noastre a Moldaviei din copii nostri sau din at nostru neam. rapaosat. Stef.:gi zice uricul . Obs. $i de 318 sfinti purtatori de Dzeu parinti de la Nicheia. sau on pe care alalt Dzeu it va aleage sa fie domn in tam noastra a Moldaviei. 181). Papa a avut 2 copli . MI. pisar in Hui la anul 7054 tuna Aprilie 11 zile. II. cf. I. Cap de bou. car cine s'ar inpotrivi sa raza $i sa strice a noastra daanie. cAci ca Insine am cumpArat cu ai nopri direpti bani . care din veac bine au plAcut lui Dumnezeu. El gl-au Impartit satul www. ci mai vartos sa -i intAreasca $i sa -i ImputerniceascA sfintei mandstiri Putnei. Ai. Acta Roznovanu. Sima fi Olena. In dos se citegte nota WT 1101(THA Ha ceoo 1JETpuKaHiu CTOAIS MOILICTHca .care acest al nostru nepot de sora CECTp11. credinta dmsale Placsa Comis.sau cercat' lim-m[1M --t-anA. $i intari- turd. pecete mare. lag!. din ale sale direapt ocini un sat anume PetrIcanil pre Bageua . Se citegte t negar Itu ileTim KOEBOAhl. gnur rog. (aceasta in 7009 April 25= 1501 . Bogdan Dc.ro .dacoromanica. cari au strigat la Dumnezeul nostru Is. $i credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a marl $i mici.

.H TOdAfpd KIJAKU.i. Petricanil au fost stilpAniti de ne4mul lui papa 45 de and gi s'a fost hotarnicit de vAtavul de Dorohol furgea. TrOdAlild HpdH1101. Sima la jumAtate din sus .. 119HRHATAMH 90AHTEA`k rcnAgatn GTE21SdHil ROEROAH.ro . I`CflAcq. HOAH HAA Ch10 GscinIn I 8 SCTHX.. HdHAI`k AdHHAOHd PAE 1'. 8 HHLHHEL1. far Olenel ii dA od4jdil. yin.98 th doul . I H FMK 0.d.. hAlegtee. KSAHCOHA f`AE DM. hlapin li Maprwirn A04114414 ILICTHHHM 11 11/16MEHHH 11X firdZISIH COHOVII. 7054 Mai 27 (1546) Hu. ...11 H. sfArmand ispisocul lui LAcustA VodA.. HOEROAd. H anoyuyn EH IIHrEAHHH AO I 411. H HOTRWKAEHTH 190 HMAAH A`kAh 11X AIHA HEM HZ3041T HAKd H CECTOH I KdASrEild GOT I1OAHTEA'k ICHAILIMH GTE4sana HOEROAH.IpW WH Tiodd1 CA EAHH4414 eTapnani H nenpaKAnnin 11111113HATH TOE RZCEHHWEI1HCAIIIIIII CEild I H COT HdC AdEM HAKH H CfCTOAM CH 1illHOVEHU. 314441611HTO 4HNHA1 HCCHM ANCTOM HdllIHM HZCAM KTO Hd HMI WO 4T01(4H. H HZCIA401r JOAV HX KTO C1A HM H3SECIET I NdHRAHNCHIH 4U11011SWEHHO HHKOAHME Nd H`k1111.dacoromanica. WT 11. g(34TKOIrk PAE RNA NHL.. Kimurka" gi Olena la jumAta- tea din jos oliacwke. _11 WH HCHHCdA Ch10 CZAFIH AUT (10AHTEA`k . Alzpii H itidcWHThc AOLIKH 114CTHHH. 3EMAH MOAA4R . bol. d naK d41EAHCA 113HAHAST N'kCKOAH TOTH flpHRHAiH cTapnatn WT AIdKO[CTd HOE. stofil.H 11d300d KildCHk1Bd. care dA Simei satul Miles% sat domnesc .1C ONTHK H CZ HZCEM AOXOA0A1 HMZ H ATEAIS HXZ. SCAHWHT. 76. H El t3/244 nanthAin Donau www. 14 4:1110VKd EN fiiiremic Aogicri Aasopa 1{(1dC11111Bd SCH HFISH. 11X npaKin WTHHHH CDT HX npagnx H HHT04iiHX SpHKWH H HC441140 RHAird RSIIE>K11010.. EH dtIFIOVLIJK4 H. AOLIKd.. sled. CZI4TH I 11 Nd 110T6(1Z.' HM WT HdC oy NdWEN aEMAH oy MOAAdRCKH.KAEHil1 LIDO WH HAIM1 1 1CHAILIMH.. vaci gl altA pojijie.. cand cel 2 cooli fac schimb cu Petru VodA Rareg. KOHE11.KSCHG31411 HA AHHCTPH oy CT4R.. pe satul SAseanii: 11i MACT110 MRIE10 Mhl RET(217. vite. 6Kir TO I TH HCTHH11114. H 0V1101r4dTOM HX H 11(PkOVHIrIAT0M UK H npatponrkTom HX. d COHH 1111KOAH}HE Ad HE HAiMOT 13`k9011dTH d NH AORHR4TH TOE CIAO nrka. asprl. H HAEMEHHLIA HX araxiio.H 11111AH KdA8I111d. Petra VodA Rareg intAregte licAl celor at sli stApanire pe o samA de sate.. 04 6416 CEAH411 CTdEt HO) Karognm poroat rm RHAH CHAHAH CHORE KOCK() I AilSrdd CEAHIIId. . NidA0HdAH ECM11 14X WC0RH010 lidWE10 MACTIIO AAAH H flOTHQZAHAH ECM.CKOH.3T 419HRHME 3d flOTH(MKAEH-11 4TO HAidAll..A6 RNA..

kpa 11441d e4Sphlid xoypH R..... X.. PCIIAH4 1111tHEHHC411H4F0 XOTHHCKHX.. Mariei $i Marghitei. anume Danilov. toti nepoti lui Mile CAIgetrul. GTE4S4H4 H KOCTMETHIld.dacoromanica.34148341 ECA414 H14 Ad I AH H 110TKOKAHA14. I 1109T4p`k I ..........:1413H.ro . Toate aceste de mai sus scrise sate $i de la not le dam 'Ica' si surorilor el Anuscai L. Cusdutii la Dnistru. ale for dreapte ocini din ale for dreapte $i adevarate urice $i din dreasele de cumparaturd $i inWire ce-au avut bunul for Milea calugar de la Orintele domniei meale Stefan Voevod .Oran Cu mila lui Dumnezeu Noi Petre Voevod. H. I 114 TO ECT Hrkild Hauler° 14 WI34 Ilirkti83MORAEHHHX ChIHOM PCHAHAlli HAMA..H.. SAsenilor. I H4WEH AWAAMICKOH 3E41... EH WEHHCAHHOAIS I HEAAH Hoy ALTEr1WW/ AOIASETOlf Olf I KehtiOy AHCTOV HATO 43144 A1C11.. si de intdrire ce 1-a avut de la pdrintele domniei meale (Stefan Voevod) $i s'a scris satul Saseanii. goys. I d NOT40 TAM INWE1IHC411141141 KOTA. fata lui Lazor Crasnes. E.. unde a fost. II. n..4 44444 K3. d 110 HdWHAI. featele Nastel.1H. H4WH KdcHale notaT nouvrkcHTH S )(Sax. in halesteul.99 CEA4M H CEAHLI14M A4 ECT WT oycfix CTO9OH nocreponiS H CZ 011CH 11X CTelpHrtill XOT4914 HO- A1as/14H. ECT HX 1113413lH H 11HTOM1ll WTHHHH. featele Nastei. i altd seliste Vratcovea unde a fost Ruj(ici) in tapatul de sus a Culisovel. d Hd KOAWEE. micopHHHa. unde a fast. FC414. miluitu-ne-am insine for cu osebita noastra mild dat-am si am intdrit not for de la not in Cara noastrA In Moldavia. sl verii for Agafiel..1 IlliC4TH 1114C4A 14 114111E410V B 4110/14011 114... flET(14 KOEKOAH. nepoatei lui Toader Vacd $1 nepoatei www.. (mama for Nastea satul). $i iardsi din direa- nucca sele de intdriturd ce le-au avut... fata lui Toader Vacd $1 nepoata ei Anghelina.. cici ca ea s'a judecat cu nescare vechi $i neadevarate privilegii./ H3 Ei'kKd ECA414 4r0 d WAS11134AH. adicd aceasta adevarata flea ci surorile ei A- $i Maria $i Marghita. domn tarii Moldaviei.. trkpd 114H4 I A44AHX.. I H irkpa COMO HAW41X H.. tire facem cu aceasta carte a noastrd tuturor cui pre dansa vor cata sau cetindu-i-se o vor auzi-o .. $i Inca o seliste unde-i iaz la cornul Bagului. unde au fost sazut fiii lui Cosco. si vara for Agahiia. .

fata lu Lazor Crasnes. pe unde din veac au Imblat. din copii nostri sau din neamul nostru sau pe on care altul Dzeu it va aleage sä fie domn tariff) noastre a Moldaviei lunul ca acela sA nu strice a noastra daanie si IntAritui A. si credinta boiarilor nostri.]. si credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a marl si) a midi. ca unele ce sunt ale for dreapte $i curate ocini.14. lar dupa a noastra (viata tine va fi domn tarn noastre. credinta dmsale [Petru Crac. credinta dmsale (Borcea) dvornic. lar hotarul celor de mai sus scrise sate si selisti sä fie despre toate partile pe vechiul hotar si cu toate ale sale vechi hotare. dmsale lurie spatar. credinta dmsale Hrabor postelnic. nici a dobandire acel sat inaintea privilegiilor parintelui domniei meale Stefan Voda si inaintea privilegiilor noastre. credinta dmsale (Patrasco paharnic. credinta dmsale Petru Vartic] portar [Sucevei.100 sale Anghelinii. A scris Vasilie Buzdugan it L-. ci mai vartos sA o Intareasca si sA o 1mputernIceascAl caul ca Insine le-am dat si le-am intarit. Ca sA le fie si de la noi uric si cu toate veniturile for si copiilor for si nepotilor for si stranepotilor for si rastranepotilor for si la tot neamul lor. lar la aceasta Taste credinta domniei noastre mai sus scrise noi Petru Voevod si credinta pea iubitilor fii ai domniei meale lilies si Stefan si Costantin. www.. credinta dmsale Sandru si dmsale Tampe parcalabi de Novograd. ce li se va aleage mai de aproape neruseit niciodAnAoarA in veaci. credinta dmsale Sturza si dmsale Moghila parcalabi de] Hotin.. credinta dmsale Dan vistearnic. la anul 7054 luna Mai 27. credinta dmsale Neagul stolnic. lar data se vor gasi nescareva din aceale drease vechi de la Ldcusta Vodet pe satul Sciseani.ro . credinta. iar ele piciodanaoara sA nu aiba a se creadere. credinta dmsale Plaxa comis.dacoromanica. credinta dmsale Hamzea. in gura OH. lar spre mai mare [tade si puteare a tot ce s'a] scris mai sus poruncit-arn la at nostru credincios boiarin Mateia$ marebut logo at sA scrie si a noastra peceate s'o leage de aceasta carte a noastra. credinta dmsale Efrem Hurul. [credinta dmsale Huru si dmsale Miron parcalabii de Neamt.

organizat de bar micul profesor Ciurea. Marghita Agahia. Pecete mare cu gnur fraise : t netiaT Iw IIETp(a BOEl10.unde a stat Radul. mAtate sat Iugani la .11.1dTHAd CaA0K1111.11.1 H 4ETHp8Tild rC1141314111 ildCT i WT CIAO COT KT. I 11 11(30. fata Lazor Cragneg Anghelina Despre unele mogii. 11040131MM Cfr1. Maria.k3H www.1W?K npinAolua ripm4 HAMH H npA 11111111. 398).CarlIgAtura cu 30 zloji de la stranepojil Tomei.41RCK011.31. uncle au fost stat fill lui Cosco. napactumn. De un Mile se pomenegte cl gi-a fAcut lax nu& mai jos de DrAguganl emo ceiio HA noApes* tiau.tvh ApxrSmariiii sia. 113af10 MACTRO rCflApZ 3fMAN A10. se pomenegte in marele pomelnic al mogillor lui Mihail de la Dorohol (M. nu putem avea multe gtiri. Dupd uricul nostru Mile CAlugarul a avut acegt1 urmagi : Milea cAlugarul Nastea fata = Toader VacA lion. 36artnn modAaseKoti. Bogdan .11 11E111111.DStef. 1) .111 11631110f Lilo CRON 1194113010 11. Tel 11P0AdAll WAOKIILIM 3d TIM MAT 3ncIT TATopcKIIX I If WCTARIIIHrk 'Su ncnonna TOTH 131111111116111H1H . 498). Alexandru VodA LA- . 2) gi satul unde ged GrabAujil la capatul din sus a Culisevet . Fara data (c.dacoromanica.1111 I Rol1(111 TedAfp N ENIT fro 11011Wd.11dA I COTRI. pe care PAtru VodA le Indregte Anghelinel..kn1Z . 7062) Marl 17. CostAchescu. Asupra strAmogului tuturor celor ce capatA intAriturl de la Petru Voda Rareg. 12 =1490 .c1AAH A oqucti TOMB no Ii( AoR(1010 BONO HHRHM 11f11011VNIEHH (1111111VHCHAORANH . lafi. Ion Neculce VI. I. A.(1 /1 SAT TdrretpCKHX V H sciaT EPO 11011WH_ ATH thapacqunn VI1V11.:1HW COT K(M111P7ITV(1%. 124.4 OKIIO dilacrrilo relio) Aapi. Anugca. Nastea gi celor al el. Toampv H 3611.pugneanu intaregte cumpArAturas ce a fAcut in a patra parte din ju. 811V11. unde taste helegteu la Carnal Bagului.m RIME LW-Mittel CT411/1" (6999 Oct.crrapdro GTE4SMid HOEBOAII.ro r .41 Inca a seligte. uricul din acelagl zi publicat Uricar XVIII.- 101 Acta inuzeul istoric gi etnografic din Folticenl. Obs. Cf." 77.AVIlls. t dite6atiAp% RofRoAc1. WTHHHV H ArkAFINNV H HCHOHR11/11f KV- MATH HX TOMS WT 4.14 Ilf.

ro . 146).102 mins. 78. beitranur Stefan Voevod. $i sculandu-se Odochita si a platit tots deplin acei mai sus scrisi bani 30 zloti tamrasti in manule lui Toader si a fratelui sau Popsei. fitirEAHHA. (din lud. adica au venit Inaintea noastra si Inaintea alor nostri boiari Toader $i fratele sau Popsear copii Parascai. H AA FCT EH WT Hat NH Ad Crk HE VAIHWAFT. de a for buns vreare. (I. WT flpHIIHAIF 3d HOTIWZMATEHIE 'ITO" www.SONISET KA3AA KNIMIATE Alexandru Voevod. si sa-i fie ei de la not $i cu toate veniturile. Bogdan Vodd intdregte lui Trif cumpArAtura ce a fAcut cu 50 zloll in satul unde a fost casa lui Bogdan Haan's. ce au avut de la burial domniei meale. train sA fie cel pomenit in actele timpului ca stapan fn Lazul din Omantul Totnegtilor. Is- pisocul leagd cele 4 general!! scurse de la Stefan Vodd cel Mare TomaNedeleaParascaToader §i Popsa. El era flu! lui Mihnea. Iasi) gl in acelas hotar este si vechiul sat Tomestil. nepot Oanei. (INC V MC 41411IT 3i I I C% [MUM AcixoActAL- REA . copii Parascai. de nime siliti nici invaluiti si au vanduta for direapta ocina $i mosie si din drease de cumparatura. Bogdan DStef II. Si aitul sä nu se ameastece. fata lui Toma. nepoti Nedelei. 99. 17 -vet logofat a Invatat. luganii sant In hotarul Popestllor. iumatate sat $i a patra parte din satul luganii din Carligatura . Toma pomenit aid ca stdpan in CarligAtura pe Iuganl.4411- II rip+A HALIMAM 60/1+9H. la Carligatura. Cracalie Acta StolniceaniPrAjescu (FAIticeni). AOLIKA T$A01111.dacoromanica. cu mila lui Dumnezeu dorm 'Aril Moldaviei. HAVHOLIATA zispum XtCHHW 110 CH 40upoto ROAF0 HHISHAI HEHOHMAllid AHHIVHCHAOHAHA H 11110Adil CE1044 0WD. fata Tomei. t HOrAdH 110EB0A4 MiCiEFO MACTiF0 ramp% 2EMAH 4-MI1. aceaia au vandut Odochitel drept 37 zlott tatarasti . AOLIUM To4W. WNS 11(3111AOLLIA FirkA H4MH I I 111/ABIld I WT1114114 H A`kAMPIHA. nepoti Nedealei. 7077 Mai 27 (1569) lafi. Hartle pecete cdzutd. scris In Iasi Mart.

Stains. aci porecla de Nasal.si mosie din privilegiile de intarire. IldWEAIV gotgoAi. WT NOAO SHIM GHA illOrAcsui xacuiwoy.303. MAN KS.dacoromanica. -÷ Stefan. MI I AA CA NE VMHILIAET KOKO AA KT HM CZ lirkA CHM MICTOM lid- WHAL HNC V rim KATO I -1. --÷ 111e4saut Bogdan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn Orli Moldaviei. Acta Roznovanu. PCHANZ KilSAA. pecete In cearA rosie. stranepoata lui Film Hasnis. . [MA0131111/I CIAO WT r. Hasznos= credincer = Strahov . T4 SALMATHA VCH HCHOANd I TOTH HHUNINCANIH 111ThrkSH 11 SAT TdTd9CIMIX 11/3+A FIAMH.Oii WT ii6+01 tiACT TilET(SE NACT. noi asijdere si de la noi dat-am si am intarit cum sa fie for cu toate veniturile. $i s'a sculat sluga noastra Trif si a platit toti deplin acei de mai sus scrisi bani 50 zloti tatarasti inaintea noastra si inaintea boiarilor nostri. Domnul a aratat Hartle . ce-a avut bunul sau Frim HaSnis de la parintele domniei meale Alexandru VoeVocf. adica au venit inaintea noastra si inaintea a for nostri moldoveanesti boiari Anghelina. Mill 'NIKON{ H WT WIC I MAH H NOTEpZAHAH LIZCIAI AOKOAOM.103 HMAIT 4+4 tA iliptim XACNZILI I W'I' po41:Tikal NI1 m. boer venit din pArtile Maramuresulul. de a el buns vreare de nime silita nici Invaluita Si a vandut a sa direapta ()dna . Acest Man Hasn4 avut-a mosie mai in sus de Vaslui : Billtenii to gura Stebnicuinl. www. a magh. H OrCTMIWE C CAVI'd NMI) Tpiqi. din a treia parte din jumatate de sat. fata Tudorei. Deci noi vazand de buna voe tocmala de plata deplin. 32). Iasi. I HNO Aild BRAME A0690 COANOE TZKMEM H N0M101-0 adflAdTS..Lke I Trill*. iintaiire. Cel mai vechi Hasnis se aseste supt Alexandru cel Bun. SA INTAECAT SAT I TiATAOCKLIX.. jumatate din a cincia parte. H nrkA. NAIIIHMH 60/apil.ro . (vezi Surete XV. ande a Jost Bogdan Hasni$. aceaia a vandut slugei noastre lui Trif drept 50 zloti tatarasti. TA 1100AdA CAVA. Scriiin Iasi la anul 7077 Mai 27. altul sa se ameastece inaintea acestei carti a noastre. Ispisocul acesta complecteaz1 stirile ce avem de neamul Hasnif.

se pomenegte cl in cuprinsul satulul Berchigegti pe Moldova TOMS cent. Bogdan DStef I. care mat apol s'a Intemelat satul Hasnageni rAe ero xacumul" care in 1581 Mal 8 (Surete II. ati cArula stranepoatA vinde In 1569 Mal 27 lui Trif cu 50 zloti tAt5rAgt1 fumatate din a cincla parte din a treia parte din jurnatate de sat". 478).-i' -I cl.. 7077 Julie 28 1569 regeste. stand. munte. 110) e tntArit cu alte sate de cAtra 'anent VodA Buhugegtilor rAstrAnepotilor Jul Coste gi Jurj Stravici de supt Alexandru cel Bun. 1/2 Frim Hasni§ 1 / '3 X 118 I 11. 1.ko nAWCTA )(ACHIM' H WT AACDCTA KeICHIlle (I. Dar supt numele Berchigegti. x 79. gde est Hasnig. de la berc = Fels. Comanegt1. (D. cu care Intareste maria sa stapanire Frasinei $i su- www. 11 C6A0 KZCHILIIAH11-1 or HOAOCT xpzillirITtrprl rAe GHA Apdrosuip xactututa. Teodor Hasnig. Un alt Hasnig probabll Dragomir Igi avea casA pe locul. HAHAVk cspXH111416M mo CST HA 1110MARta era un pod a Jul Hasnig . cad in uricul lul Stefan VodA cel Mare se precizaza locul prin espresla: rAe CCT xacHmu" fatA cu alte localltAtl inglrate astfel: Vorovegtil.104 Delenii $1 seligtea Miclegiilor.ro . derivat de la Berchig. Ispisocul de fata Vorbegte de un alt HanivBogdian. 3 (1458) acest Hasnig Dragomir abla Igl fdcuse agezarea sa de casa. aceasta cAtra 6998. Pentru RApceni gi Liubanet. vinde aceste sate tut Stefan VodA cu 240. Un suret dupA un ispisoc de la Bogdan VodA.dacoromanica. Un nepot de a lui. berces. 1/2 Hasni§ (Dragomir) Z . In modal urmAtor : Bogdan Hasni§ = rAe err AOMS ero. BAlotegtil. In 6981 Sept.= gebirgig = muntos. zloti tAtArAgti. 13 (1472). de oarece Berchef e magh. avem Muncelul nostru cunoscut. 35).. ceea ce aratA cA proprietatea a mers din tats in flu. Bogdan DStef T. Bogdan DStef 1 183). SpAtoregtil fi GheuroegtII. (Surete XV. 26 . In 6967 Sept.

adeverit flind suretul de dmlui Stefanu Sturzea vel logofat. H. www. H 11114T6H.1KW4. SAAT TA61111111646HHA1 I np*A H4AAH H npcA HAWHAA11 160ApH.. cneaghlna lul Toma Berheaci 2 pisar.! HOCAAHHKA. Petru Voda lutAregte Anghelluei. 11 finreinana . 7083 Mai 17. TA AAAH HAW6MV IAPH0A18 TOAA4 I 66c9rk4V cTopomir uncap* 3d A6K*T CWT BART TdTdpCKHK. H 34KAPira. 11K lnapinum. OVCH 1311$11.A. H GAILL. Cp6AHiH YACTH.. Stanca.105 rorilor ei AnuKa i Carstina i Marta i Magda al altor nea- muri a for Varvara i Ion i Necoara i Condrea feciorii lui Ponea. lag!. cum- parati de sotul el cu 900 zlotl de la urmagll lui Coste posaduic.dacoromanica. pe doa sate unul anume unde este fantana Todnovtii pe Prut ce sau chemat mai inainte Rapcenii. 1410 C T6116P HM611810T. H WHV4ATORE. AHH11011CHAOKAHH.*TH I HHKOAP.V HK rhimvunio. Acta Roznovanu. H TH. I 110C4A11114IH Act 4ACT11. H nacalcHHKO16 HK epemita H C6C'I'PA 6r0 WAOKId A*TH. 11 GHNOWH. IWHAWKO H spaTiM cro I TOAA61/. TAIICKHK. AMU Him I own iiiacTc WV FIF1WHK WTHHHH.K 11/16A16HH11..ro . j 116T138 KO6KOAA RNSiIO AAACTI10 [-alms S6AAAH iHWAAAKCKOH. H AVAIPITOA H filiV6/11111A. H CZ M*CTO 3d MAHN. H HSCTMCWHC/A HAW c*pnic Toma sepx-m4.11.A. H APSPIMA. V PIPK11 RICCAM WAAL 1DK CVT H RH111 SA6 HHCAHH I npomac KZCA1 44CT WL1. lafi.66Prk4 A cpwriam CROHM H C6CTpH iKTOpiH HHCAp.HH4TH I N nac. stApanire in LAleei (Posadnici). H HPOAAAH CH010 H13411810 WTHHHV H AkAHHHS. V SHMV.. cwt. ce sä chiama acmu Liubenetul in tinutul Sorocii. ai altul Verhlui Bente.: SA WTHHHS WT 110A06HHA I C6A0 WT A6A6LPH Na HiHSHa. 110 11K AO I EPOH ROAN HHKHAA H6110111/111A611H.. tuat npicAotna npeA nano! H 11P6A HAIHHAAH 6011-4pH. 11C11011KHAT6 SA Add I H16 1110 HAMS 1104- AvkA HK CTAH HOCAAIIHK WT HATA 1306110AH. H OOAOMI%. dAH 6P6MI/A H C6CTP4 cro GDAocia cuocn &Amio. tots nepoti Iugai ai stranepoti lui PAtra§co. HA Slinat.4 HK illapiutca AWLIKA ilH6A1111/1. H &HA H iftiTHAATIA. WT 110AOKHH4 ce so WT AZA611111. RTOpHH I nAcAp A SAF1A4THA SCI-1 HalAZHA TOTH KHWHHCAHIH ncirkati U. H C6CTI1H HA' IFISpiHKA. HAW litPHTH TOAAA . H TUVE 11A6M6HHK066 FIK HOSMA I H spaTia cro [um H 11. SA HK LIACTH WT nenewn. H CeCTP11 Ng GO*IHK11. fiNApeto. din drese de danie ce au avut strAmooll for Patra§cu de la stramoul domniei sale Ilie Voda. AkTH 10(1111H SHVK0136 KHAHHA. 80. cmc T61160 i4M6HVIOT 110CA.

M. HA SHNSTH 1410 Tenep.. Fi H6110CTABFIA. N161IC HRM11 PI TONG. Alrk LIACTH. npoTom HH A4 C He SAMIWA6T.1or Stan Posadnicul de la the Voevod. nepoti lui Hilip $i verii for Eremiia $i sora lui Odochia..116 11 AO. AdAH H NOTHPIANAH.. toti nepoti $14 streinepoti lui Stan -Posadnicul.a. g11511... KFArHHH TOMB R6Prk4w zisTopomS micap. pe Jijia care acmu se numeaFte Posadnicii.. a for no$tri boiari 1ona$co $1 fratii sal Toader -si Zaharia $i Sava $i surorile for Sofiica $i Draghina $i Solomiia $i Dumitra $i Anghelina copii lur$ei. A MN I TAKOMA6Pe H WT HdC. ECNIF1 finrtfAHHH. WT AE- 11614111. ILOHAWKO 118XlpHH4e11.1 110AORHHil CEA0 I WT 1116H- Ape141. www..ro .. I Rd CITHA N CS MrkeTO SA MANN 5 CITHd.. de a for bund vreare de nime siliti nisi asupriti $i au vandut a for dreapta ocind $1 mo$ie din drease de danie. $i iarasi verii for Marica fata Anghelinei. adica au venit inaintea noastra $i inaintea. WT 110AORHHA.. din jumatate sat din Lalefti. I TA AAA. Ad 6CT EH H WT FidC CZ HICEM. 11 TAK0NCAe(36 AdA0X0M.H 14 nfrktviitigaTom. r011111 REA noro4Sem 54 H HCKAA --1-A8AmiTpv raVICK0RH4 11HCAA Petru Voevod. KAKI. drept noao sute zloti tataralti. N no I TRPSAHKOM THM AHr nNHN. HA' 11(1. acelea le-au dat la al nostru credincios Toma Berheaci vtori pisar.11PTF111Hd H A-kAHHH. si Matei $i surorile for Marica $i..snr. HM*HVIOT nocaAnugiu. pdrtile din mijloc si cu Joe de moard in Jijia. 1110 C Tenep HMEHYPOT HOCAAHH41H BNNJHHu 110AORHIld.1KAA 1.. copii lui Nicoard. SPOROAH010 TOKMENIV. $1 Anna $i Antemiia si Anghelina. rcnAna KASAA.. H CECT4111 6H G0A0Mild H EpdThadd CH I ONAIRW115 H TOdA6/35. VkAUfte AA err NM H WT HdC CA gscean. A`kTHM. 1104TW WHH K51111A.111 RI.-106 -wo c i3 Tenep HAkel4V1OT 110Cd. copii lui Andreiu. cu mila lui Dumnezeu domn tarii.d. Moldaviei .. cepcAHiH I LIACTH H CA M'kCTO BA MAHN S SInar. ce-au avut strdmo$111.HH4ili . HHO MH RN I A*K1..oalt. mic cqr rac HATW . npuminie. $i iara$i verii for Cozma $1 fratii lui Ion $i Lucaci $i Simion. CKOHAA IIHreAHMI CS RZC6M. TON 11011111/116. H Adr0A110 KOCTE 110CAAHHICA I 11 GTAHS 110CdAHHKa. nirkA CHM APICTOM HAIM-1M. KIrkrHHH TOMB ReprktIlf.. RTOi30M8 1111Cdp10 I TOE np*A pe46F1H06. WT TOWN FINWI1HCAHHOE. C6A0 WT A6A614111.dacoromanica. nomicTio RaonndTS. I Aox-o. doao OW.

107 si sculandu-se al nostru credincios Toma Berheaci vtort pisar si a platit toti deplin acei mai sus scrisi bani 900. aceia a dat-o cneaghinei sale Anghelinei cu totul. au vandut toata partea pdrintelui for Andrusco . si lards'. care acmu se numeaste Posadnicii. Si lards' dat-am si am intdrit tot A nghelinei cneaghinei lui Toma Berheaciu vtori pisar si surorii sale Solomiei si fratilor sal lui Simeon si lui Toader.. partea din mijloc si cu loc de moard in Jijia. a for direapte ocini si mosii. dat-am for a for parte de ocind din alalte ocini pentru ale for parti din Lelesti. si iarhi (a venit inaintea noastra si inaintea a for nostri boiari) at nostru credincios Toma Berheacii vtori pisar (si a dat a sa direapta parte) de ocind din jumatate sat din Lele$ti pe Jijia. care acmu se numeaste Posadnicii. StAnca. copii lui Andrusco. zloti tatdrasti in manule tuturor celor de mai sus scrisi dinaintea noastra si denaintea alor nostri boiari . 180. drept aceaia nime altul sa nu se ameastece inaintea acestei cart' a noastre. ca sa-i fie ei si de la noi cu toate (veniturile). nepoti si stranepoti lui Coste po- sadnit si lui Stan Posadnic. jumatate din sus din Lelesti . doao pArti. din aceleasi de mai sus scrise privilegii. Hartle . iar noi asijderele si de la not dat-am si am intarit insine Angheline'. acea de mai sus zisd din jumatate sat din Lelefti pe Jijia. cneaghinei lui Toma Berheaciu viori pisar. insa Eremiia si sora lui Odochia. iardsi sa fie for si de la noi cu tot venitul.dacoromanica. si n'au pus (aceaste ocini In) acel privilegiu. jumatate sat din Sendresti. sari Sant si mai sus aici scrisi.ro . iar fratilor sal Focsei si. (intre ei) deplind plata. carea acmu se numeaste Posadnicii. cdci ca ei au cumparat (alte ocini) pe Satna. copii lui lonasco pdharnicel. Deci poi vdzand a for de bund voe tocmald si paciure intre dansii. www. Golde vel logofat a invdtat si a iScalit Dumitru Ganscoirici a scris. Domnul a ardtat. si surorii for MariicAi. care aid (mai sus iaste scris si care) $i acmu se numeaste Posadnicii. si cu loc de moard in Satna. Scris in Iasi la anul 7083 Mai 18.. acta Roznovanu.

De Posadnici avem mai vechi amintiri .1 de pus docu... Intaritura lui.." In plicul cu actele Posadnicilor acesta este cel mai vechiu act. daca la 1400 se chema numele s'a schimbat dui:4 vechiul stgpao F4dor posadnicul toi Stan posadnicul.2 ma ' n"-mr.03 91 4.. mmo-lommog tt 3 s m---nn!.1:1 0 0 0 .7r50° . Pastes Ungureni.7P:. Posadnic aq (D I y"c ayg na. Scris pe o manset.108 Este si un suret : din limba sarbascA sau tAlmacit de lonita Stamati pitar in Iasi la 1806 luli 22. 7087 April 16 (1579) regeste. p7 >>>. www.. Acta Roznovanu Stanca.--P...t= EE := (1) c. tom Tai Coste posadnic.. " 0 i'll.5. Ispisoc de la Petru Vvod.ro . Vascan iliac pe giumAtatea satului cea din sus a mosiei Ungureni Zau cumparat de la Vasutca giupaneasa Turcului 'Jana in rapa ce Taste in mijlocul satului au mai arAtat $i alte cateva ispisoace de care nau fost trebuintA ". .1-suma. trAlau acesti 25 urmasi ai bAtranului Stan posadnicul gi anume : Posadnicul Fldor. Gavril Bontas capitan. Iasi..0 P. Stefan sin Hie Roman. Stan Posadnicut Posadnic Hilip Posadnicul. ^r: 0 rri 74" 4) cr Pi . 0 111 AI P I .mentele. NicoarS. In 1575.s-m=e=m.. Dupsa II Ionasco pAharnicel Jurse Posadnic Andrusco Posadnic > = a- blicoara. m Er Pa to i 113 iT 81..dacoromanica... = a 0 Is I frg. Coste posadnic ICraciun.

Deci not vazand a for de bund vote tocmala si deplina www.AkTAIH. RZC'LHH.* H Ch CHM HAWHAI 3d 1 nucom. ROAN. nepot lui Harman $i copiilor ei deplin inaintea seaunului nostril din targul Baia. G. Pecete to ceard rosie stricat exerga. ipitiotiax dreAoH 0%( p$K14 GAHMTH AOHKd flthiCTdCiH Aoqicu. .' cTro dp)(HH Ecidp)cd IIHKOAdE. fata lui Sarpe. H 3411AdTHAII oval TOTH EhILHEIHCAHili I [MASH.CDHVIS4 KOZAidlid FE ATEM EN HCHO 4110.Efl. F1011X 3011COV i m c'k WEIIKW44 1141114 HEH4T Tpzroecitad. I TLIK I WEC. marturisim insine $i cu acest al nostru zapis tuturor cui vor dori sa stie.109 82. MdrIT0ciHC4A1 AM KTO HOHE?K HOME [OA IMAM GeO. 1 (1580) Baia. N BZC- iroymeu CZ npoqiumn K4A0PECW.k1114. EAHO CEA° lid GRATH H4HAVk RAAA. anume VIddeanii cu toate ale sale hotare $i cu loc de moard in Siret..1.. CROHMH XOTdpHAAH El CZ AACTO I 34 MAHHH 114 GHAT.dacoromanica. !IAA IldWHA4 CTE_OAOM TpZPWRCKHAI GAN- CK11M. RHO MKI !NAME FIX AOGQ0E ROM I TOKMESKV H 1104110 34IlAdTV. t EAT 9-311A. Adica eu Nicoard soltuz cu 12 pargari din Bae.ro . Tit Hp0AdAH. AHACTdCid AWHKH llId(MHH4 guk vxmana H CZ CROHMit EZCXOLVIT 3114TH. Anul 7089 Septemvrie 1. HHKHAI HEHOHOrKAEHH HAi 110 11)( AO6(1011. fata Anastasiei. HAE}K EcT wan. ci de a for bund vreare Si au vandut a for direapta ocind un sat pe Sireat. criTmoy MOHACTHilH PpzvK4. W BAT TdTdriCKH. CZ. fata Anastasiei. unde iaste hramul sfantului arhierarh Nicolae $l unde iaste egumen $i ermnonah Agafton . $i cu toate veniturile drept 800 zloti tatardsti . aceaia au vandut sfintei mandstiri Rra6ca. HZ- rdpH CDT 6dE. H HAE}K ECT IPOVMEH H eprtiOlicIX firdAon. HNC V Balitl. 4. GM. nepot lui Harman Si cu at sal copii de nime siliti. caci ca au venit inaintea noastra Eftimia. $i s'a sculat ermonah Agafton igumen cu ceilalti calugdri si au platit toti deplin acei de mai sus scrisi bani 800 zloti tatarasti in mdnule Eftimiei. Nicoarl soltuzul g1 cel 12 par- gari mArturlsesc cum mAnAstirea Rasca a cumpgrat cu 800 zloti satul Vadiceanii pe Siret.Hilfid AWHKa. Chi 43 IIHKOd(Vit LIIOATV3 CS [if Hp. 7089 Sept.11apirkiia. KZ CEMV EldWEMS I 3114ET KOMV noTrkunaa RVAET. H CZ fiZAAI AOXOAWM 3d W 3i1491` TdTd$ICKEIK. fata lul Sarpe. H (WOMAN CRO I npdBi 69THHHV. H.

arpeAnasfasta V Eftlmita.1E4WIld 110E6o4i. 7090 Sept. H WO I 444H CHOW flpdB010 WTH1111011 H A'kAHHHS. la aCest al nostru zapis sa se stie cui va fi nevoe sa stie. sotla lul Hertea. lancul Voda 1ntareste lui Gavr11 pisar cumparatura cu SOO Moil In VlAden1 pe Slret de la Efftlmla.Z. 4TO 114144 MTh XZ(144. COT npli11i4 4TO MTh 11- MdAll 34 (14134EAAHIA CbT 01111Kd 1'C1113VMH. adica au venit inaintea noastra $i inain- www. 4 11111(111CHAOHAHH.110 fagpinn I 1111Cd(1Z H 341144TH/1. I H C4 611$4 3d MAHN oy ONATZ. Hartle.dacoromanica. Zapisul ne vorbeide de 4 generatlunl: Herman . I 17C11411% 1111C oy GreaK`k HATW 9-34. 11 firk65HVKORE N9ZA1dti. A 4411 TalioNS4EvE I AdAH H 110THOZAHMI ECMH H4WEA48 I eirkpnoaeS rdepiAS tiscapS TOA 611111[44E1104% CAA0 11A. HA 0119'k I T+. IMO 4411 6114'kUHE nx Aospow BOAS H TOKA4448. H rep. HNCE 6HA DOCTEAKIKH CHZ EH ASHOVA Ilprk6OHoKORE XZ9MAH. 11 ncnpngtiAHRt 3a KvflENCHo. 63{11-0 MACTIH) rcnApz 3641411 AIWAAdlICKOH. 4014K/1.. IAA eAi.111 WT KVHENC I WT 4A4'k pcnAtivnen WT craparo 11. 4011Kd HJCTdCIA. Arhiva Stolnicenl-Prajescu (d-na Dediu). In dos: EAACAAEHi.JAHIPI.110--plata am pus a noastra peceate a targului. ILICTACIA WHVKd Apenitni KHArill111 K03Md IliFkotA. Scrjs 1n Baia Sept. ep. tiff% Gen Si Gerponn HEM111111 AW1704SET 84 H PICKddit Stroicz -4. 16 (1581) Suceava. KdKO Ad EMT EMS H lOT lidC woad H KOV31/1111IE. KA ()VIM 1 MIA.ro . H CZ 117AMZ ASX0A0M &. plic stlIstea Vladeni I.kA I HAW HAM AIWAMHCK1441H 604`kt311. WT flOPMEld HOEB041. t 11w 1411K0114 HOE11044. H I Ild%110 3dIlde1T01(. 110 HX 406p010 60411 I HEKHM HEHOFIEDKAEHH. 11`k9110/11$ I r4ll(1114 rincap 3d WCHM COT SAdTi T4TdpCKI1X. CIENIViCd AcmrstiIi KHAFFINI1 KO3MH IIItonich H CHOM EN Mr11VA. EAHo CRAW CNKOMill HAXA11111. cu mica lui Dumnezeu domn ta--rii Moldaviei . 1. H 11117. AA rk HE oyaewawrz. Td 111104dAH IldWEitlt.r11WpriE 6VMHH4 10 lancul Voevod. 83. 1111WpE4E1111X WCHM CWrz 3ildT T4TdpcKEIX. Hd olicAT11. H BZCT16111ECA HAW irkpeein HCE1/17. H CZ 6pV4 34 41111111 4y GHATZ. CON{ nomAowe 11('k4 11114111.IMIA KHAPHHA XA9LIA.

fata Nastasiei. care a lost postelnic. $1 cu vad de moara in Siret. Deci not vazand a for de buns voe vi tocmala $i deplina plats. lspisocul nostru ne arata descendenta lui Herman. de a for buns vreare de nime siliti nici Invaluiti vi au vandut a for direapta ocina $1 movie. un sat anume Vladeani pe Siret.111 tea alor nostri moldoveneasti boiari Eitimita. qt fiul ei Lupul. cum sa fie lui $i de la not dreapta cumpat-Mull vi cu toate veniturile. drept opt sute zloti tatarasti . nepoata Dragai. in manule Eftimiei. vi altul sa nu se ameastece. Acta StolniceniPrAjescu. nepoata Dragai. stranepotii lui Herman. aceaia au vandut la al nostru credincios Gavril pisar. cneaghina lui Cozma $earpe. 16 Stroici vel logofat a invatat vi a . d-na Dediu nAscutA PrAjescu. $i s'a sculat at nostru credincios Gavril pisar $1 platit toti deplin mai sus scrisii 800 zloti tatarasti.moara in Siret. iar not asijdere dat-am vi am Intarit insine la al nostru credincios Gavril pisar. pe Siret. Hartle. ce le-a avut pan Herman de cumparatura de la bunul domniei meale de la batranul Stefan Voevod. fata Nastasiei.ro . cneaghina lui Heartea.iscalit Stroicz (cu litere latinej Gheorghi Budavici. HrAman pArcAlab supt Stefan cel Mare (1475-1499) Draga = Cozma Sarpe postelnicul frate uterin cu Coate Gane Anastasia (1501-1523) 1 Eftimia = Hertea 1 Lupul Hertea www. cneaghina lui Cozma Sarpe vi fiului ei Lupul vi stranepotii lui Harman. din direasele ce le-au avut de i'mparteala de la unchiul domniei meale de la Bogdan Voevod vi din drease de cumparatura.dacoromanica. vi cu vad de . parcalab de Cetatea AlbA. Domnul a zis. acel de mai sus scris sat Vladeanii. scris in Suceava la anul 7090 Sept.

Rasca care is VlAdeall pe Siret de la Gavril pitar fi mai prlmind 500 zlotl. di HAWN MAGIMLI. WT flpHEHAiE LITO WHH HAMAN. AMEHHKOM HdlISHAt Kd I AVPE0041 WT PZLIKa. HAZAH1H. 44`kKAH HIMIH A MK TdKOMAMJE AdAH H HOTE9ZAHAH EC4114.Z H WkCTO ad AldHH. 134%A`k1111 ltd GHAT. 11110 MN EHAtE111E CE40 3d CEAO. H ElpgAdHOCT flET COT HEHOHOMAEHH. adica a venit Inaintea noastra si Main tea alor nqtri moldoveane0 boiari at nostru credincios Gavril logofat si cu rugatorii noOri calugari de la manAstirea Ra'eca si singuri intre sine de nimern Si- www. t UW A4ECKOH. oir ROAOCT I XOTHHCKOH. H Ad" TOA CEAO EHLIVELIEHOA. H I CdA41-1 (Wk3CAlf COI Oa' Hd11.111 AKHAIH H3AirkliVA EAHO CEAO ()MO AA H C% KfiVA 8 GHAT.1% I Hd W1141.HAIHRt KAPHI-Irk kiftpLIA 4. dA lur Gavril satul SalcAutl la Hotin. NdEU Hrk(111141 PdBPNA AW1ASET H C% tHAEHHIAH KdAVrEpH WT MOHdCTEtil PVIK4.112 84. 16 (1581) Suceava). ad MAIM 4TO TOE CEAO pfKOrtal EtIZA`kHili Hd GHAT. H AdAH HellUEMS I firk9HOAIV ITALTEIHA.H KAAYrEpN WT PZLIKd a 6044 13ZAAPI CEAO RAZA+Hill.O. CE010 A1118 CZ TOA I H fIZAMWEdX MINX T8p4`k fielZKZAd13% ad CEA0 pEKOMIll I EdAK013%147. Gen si reopriE PCHAH% (3E4 GTp0114 EM AWNIST Y4.0410 flaCTdaRt. WT PV41Cd TOE EHWOILIEHOA 1140 EAZArktiti Nd I GeerkTrk. tintKoirdi JC 119IHAOWE fllYkA HdA1H H HAA HdILDHAIH I MOAMEC- KHA111 ROA`kpli. 7090 Sept. WT fiOrAdli& AWPO*ET . I4AVrE9041. H HCK4dA Stroicz lw Iancul Voevod. lancul VodA IntAreste schim- bul Infra mAn.c2dliA90131111. I I 3441T TQTApCKNX Hd3EHLLIE.. d11111111HCEAOHAHH.EAHO B OEHOAi CEAO clAfi. H NH Ad rk HE 13AIHWdET I ncrkA CHM AHCTOM HaWHAl. HcnolloinuA w ro WHH HAMAN WT CTdpdr0 ROE' I Adlid BOEHOAT HalpHEIMIE 4TO HAMA MN KOZ/HAV1 ad KVEIESK WT crctodro GTEZISAIM 1301E0AH.dacoromanica. pegomiu st1MCOBZU.ro . AMEIHHICOA. cu mila lui Dumnezeu domn ril Moldaviei . COHVItd Apznitin. "X MRP010 flOil`k10. I Kato nzArr NM H COT HdC Flpdgd WTHUU4 HaMEHIE. cApAtat danle de la Turcu parcalab.Hd GierkTA. HNC oy Oviedg ArkT on. H H3AAFIAHAS. t EOEHOM Eati10 AUCTII-0 rcnAps SEAIMI AIWA. 114WEMV HipHOMV 1/411eliA8 1111Cdp G3T G. RIAPHHil 1103Ald 1114(311A nocTenHIM I N WT CH% EH Ltviiv HACOHVKWEE xpSMAH. ECT KYIIESKHO.

t Hap% 130f130Acl.ro . AhpitiKa 141ArliWk ANIPE4111 (SiC) 110111.113 liti nisi asupriti au schimbat un sat anume Vladeanii pe Siret si cu vad in Siret de alma. fata Nastasiei. la anul 7090 Sept. din drease ce ei le-au avut de la batranul Bogdan Voevod $i din drease ce le-a avut pan Hrdman de cumparatura de la batranul Stefan Voevod . cumpArat cu 500 Ugh. si de la fiul ei Lupul. H thrkA oycimito Ild111441111 4101MECIIHrilli 14 44. flt111. direase ce ei le-au avut de la Bogdan Vodet Alexandrovici $i au miluit pre ei Turcu parcalabul pentru sufletul sau cu acel sat numit Balcautii. arhiva StolniceaniPrAjescu. Petru VocIA tntArepe Anghelinel cneghineI lui Opre postelnic stApAnire In Posadnici pe Jijia. LISRIEFO MACTiF0 PCF1Arb 3EMAN ill0A.: 7095 Ghertar 17 (1587). IMAM.J. iar ai nostri calugari de la Ra6ca. care acel sat anume Vladeanii pe Siret este cumparaturd la al nostru credincios lui Toader Gavril pisar de la Eftimiia cneaghina Hertei. si a dat acel sat mai sus scris Vladeanii pe Siret.4. Deci noi vaza.dacoromanica. Hartle. iar ei au luat satul VIAdeanii $i au adaus 500 zloti tatarasti pe deasupra .0111`k COA. iar noi asijdere am dat si am intarit insine rugatorilor nostri calugari de la RaEca acel de mai sus zis sat Vladeanii pe Siret. Domnul a zis. si tau dat credinciosului nostru lu Gavril logofat un sat anume Balcautii $i loc de moard in tinutul Hotinului din .4 Xild1414 oppinigc KAU al-MI/1E1111. cneaghinei lui Cozma Sarpe postelnic. Stroici vel logofdt a invatat si a iscalit Stroicz (cu litere latine).41-1 11pKdAdg I BE/11101411 I A04K41. Scris in Suceava. [IA www.nd a for de buna voe $i schimb intre dansii sat pentru sat. si altul sa nu se ameastece Maintea acestei carti a noastre. 85. cum sa le fie for $i de la noi dereapta ocina schimb. Gheorghie. stranepoti lui Hraman. rugatorilor nostri calugari de la RaZca .14414111.413C1(011 Was ripkA. 16.. nepoata Dragai.

adica au venit Inaintea noastra $i Inaintea tuturor alor nogri moldoveneasti boiari a marl $i a mici. I H upoekanit CH04 flpdlIdd WT111111V. rifyktrHVICcl zjsz.11 CHOH. THAS SNVKQ HOCTE nocaAtillKel. WT CTAchi 114E6411. 110 111 Aospoto BOAH HHKHAI 14111011V}KAElld. HTO Tdd 44CT 3d WTHIllitr G`kWE 11344`k1114V. 44411 H 110TE4(1ZAHAH ECM11.i. WIC I V 14C ArkT 134E I'M 31 l'enAtiz PEq. T`kM fldeki nll AQ C HE VAIHLHAET riorkri. CepEAFIdd 44CT OTIS% 111430144. OTIJOHLI BEAH11111 AOPOZISET V4. HCF1111413Hait1X CT411111 34 44dH1E H 34 flOTHpMKAHITE. H 110411011 34 TMATV. 114EMEH1411. 4 4111 I TdKOHCAfflE H WT 114C. reistreinepoata lui Ridor.op H GTall I 11000AH1110.14 E14. HTO I HA4d4f1 A. Tdd tIpEA pfLIFINcld 44CT Ed WT111111V KoK0 Ad ECT EH H WT Ilde SOHK. 4T0 C TE11Ep HMEIIVIOT 110C444H4114. carei la Jijia. T4 nisoA4. ce au avut mosii ei de la batranul Alexandru VodA $i de la Hie $i Stefan voevozi.114 VFIVKd KOCTE 110Cdr1. $i a vandut a sa direaptA ocina din direase batrane de danie $i de in tariturA. HCKdA Petru Voevod. partea den mijloc despre cea din jos. fata lui pan Hrand dvornic. stranepoata lui Coste Posadnic. Mariica cneaghina lul Dracsin parcalab. 11(1`kfIcIrk SIIVKli 21SZA0(1. MT1111 EH KlIrkl'HHH Kf141111 I CS HALHE111411Td EH TO)1. cu mila lui Dumnezeu domn tarii Molda- viei . 4. iarasi nepoata lui Coste Posadnic. I CZ EZCEM 40K04041.dacoromanica.01410 1304/10/* TOKMEHilr. care aceastA parte de ocinA fost-a schimbatura lmei sale cneaghina lui HranA Cu vara ei Tudosia. HHO MH EIHNIRWE Hx. TdTdc1C/114N.si Stan Posadnic. de a ei buna vreare de nime silita nici invAluita. a patra parte din sat Lalegi.(1%. H CDTNI4HV.AVMHT(11r OTpotiq. 34 1W1 COT 344T11.kAoLt EH. thirEAHHH i KIHHH. fIFIPEAHt111.0dt4. stranepoata lui Factor $i Stan po- www. H WT 1141d H OTE2IS4H [{061300. $i cu loc de moara . 411141111HCHAOKalid. /C14+114H11 11411 Caflprk I flOCTEAHHKII. H HCKAII 4HHHTE EH SpliK 1.ro .4. H OT411 110C4A- 1111. AWP4ST. (1441 44CT Eli "WT 301314/10114. HITH(MTdd 44CT 1 CEA& WT AZAE111. 114114 Can(111 HOCTEAHHK4. Td 3dflAdTHAd EH I HCHAZ114 OT (IAA HdA1H. ce acmu s? numeaste Posadnicii.111110. CHM AHCTOM HdWHAl. 4TO HQ 311Hi1 I H CZ WkCTO 3d 4441111. nepoata Anghelinei.

pentru partea ei din Zorilova. o tinea Dracsin parcalab : ca era fatA lul HranA dvornlc. Scris in Iasi la anul 7095 Ghenar 17. Hilip posadnic 1 Anghellna ix Hranl dvornic I Ica Tudosia x Draxin parcalab 86. HAH 411111141 HTS1111 raw% SEAM rtIOAAGOBA4+ NQWHM.dacoromanica. Stan Posadnic Coste posadnic. 7095 April 16 (1. nepoata Anghelinei. drept cinci sute zloti tatard$ti. Lal (L Ale§tii) Posadnic FAdor posadnic. Dumitru Obs. Petru VodA intare0e lui Toader aprod stlipanire In Borle§ti (TAmAdueni) pe Siret. ispisocul acesta ne aratA ca pe MArica. Stroici logofdt iscal (m. ca sd-i fie ei $1 de la noi uric $i ocina u toate veniturile. la§1. aceaia au vandut-o ea verii sale Anghelinei. Hartle . p. acta Roznovanu. Stanca. deci i-a p1A- tit el deplin denaintea noastra.ro . Deci not vAzand a for de build voe tocmala $i deplina platA. Drept aceia altul sl nu se ameastece Inaintea acestei carti a noastre.115 sadnic. cneaghinei lui pan Opre postelnic.587) Iasi. Domnul a zis. La arAtArile ispisoculul din 7083 Mai 17. HAHEM 3HditiMHTO gzspwr. 111ACTII0 K)KTIO IW [LETO% BOEKOM XhICKOH. acea de mai sus zisd parte de °dna. asupra neamului Posadnicilor. Stroici vel logofAt a invatat $1 a iscAlit. IMAM KTO EPO VCAIIHDHT.) sä i se faca ei uric". iar noi aijdere $1 de la noi am dat $1 am Intarit insine Anghelinei. fats Anghelinei. strAnepoata lui Coste posadnic. cumpArAturA veche a strAbunului for Petre Calapod stolnic cu 130 ughi de la nepotil Mi hailescului. WM TOTH HCTHHtlf CCHM AHCTOrti www. cneaghina lui pan Opre postelnicul.

instiintare facem cu aceasta carte a noas- www. crapiu H CZ nopom S 01-.kTu I ILZT(14WKO 1144411WA N flAEMEHIIKOHE liK fINN4 H CECT ()4 Eta fINPIAHHA tlaCT4CLI. BEA4AH WAIN HALLIEMS irkpuoniS. N<H134/111. Kt1K0 44 ECT NM If WT NQC COTHHH8 H A`kAtilltIS H cZ fiZCEA1 A0X0A044 NM. 1111114 AfparoTA H 40411411 HOZEZA4GOHE I HEAIETCKHX. Erkfld NOM I 13411THK4 AEOpF1111{4.1 114114 6pZAZ4rkfl CIITdp`k RI )t GHCT1N1(311HKd. a HA 604WERt KrkflOCT H HOTEMISAElliE. ati. KHNAKH KAPHNH lIZT(IS CTOAFIHK4. SALVO ECT HM flpelEd WTHMIS H ArkAFIHNS. SI Cu mila lui Dumnezeu lo Petru Voevod. HNC C`k TlllEp TifitHAASNIFINI II CZ 11090M 1141611SET 01-1(PkT.11. down tarii Moldaviei. EMHKOAIS A0r04SETS.If 1111INZHAECKSAd 3d CTO N TpliAEAT SropcKux. AICLI.A. N cuTpa EPO TOAOCLA. Ad ECT CZ HZAA411 TX. KOT4f1H `110KSA4 113 IrkK4 W.irvumurc IlEAHENX H 414411K.A CTWAHIIK4. firkda ASK4 H EMU CESE4114 1111ZKZ44EORE VOillatICKHK. li`k(14 114114 1'ec3prie H 114114 Kkopa.MAcASIA11111. H u.4`kgHtIHS I nauS GT90114. HCEINIKH4111 4TO 34 KSEIEN<H0 H414/1 WT crapar f1ne6au4iS KOEE0A1.ro . 64E4 Nx KHirkl<4.KddOlidAH UMW WCOGNOIO MINK% AlACTit0 AdAH H FIOTIWZAHAN ECAIKI AOLILI. !Atm KCPAIHC4. !Acid flattel CpST flOCTEAHHKel. EA44 H OTHISAN EWEROAL 11 Irkpd COM() 114111HX.34E.1 1w fleTpd 8018041. H A`kT1141 liK H St10414TOM IIK H IlirkSHOLIATOAI H flpillNOptT0/14. 'Apt 114114 fluApera nopTark CS4tIECKHK. CORN I 8. H lapel IMCAX GOrdp H4UIIIK mw. 114114 ldIIH E'kild 114114 I 4411111HK4. FAHO CIAO 114 GNAT NdHMIQI E. Q 114 TO ECT Erkrld umuero PC134 EllIWEIIHCQHHAPO 411.dacoromanica.A91411105 CEAO HQ GHAT 11 ilHAIRt GOO- d 114 AEL11111. NAN 114K ESA CZ 113GENT rcrimiem EKITH 114111111 SEMAH AIWAAdECTrktl. 11+1)(1 I 114114 eflEttlitzl 4E0 phIHK4 ropwlia 3E41411. 110ZKZ4dE0E1 XOTHHCKHK. LNO WNd.OpAELIJill. H ukpa fIrkRZSMORAEHNHX 4144 rCUAB4MN. KSIThild COT ENSLI. nNCQTN. KCIAIS KWH-1041S 4HCTS 114WEAIS.H NM I MK 1111413010 WTHHNV H 4`kAHMIS. IrKpd 114114 KdpdP10347.A. noEsFk3wrn. KTO CZAFT PCIlApZ I COT ATH)C 11411111)(. . HEHOOSWHA EAT 9. KTO I Hi HAIEHSET Tenep (Arra. HMI WT HAWEPO pCOAd. H 114111 nEurr. Trk4I Sahli EtINIHC41111iH.Ace(ug ()OAS Fix EN< Crk HSEEpET H4HEAHN<F1111 NEHOOSWEHO NHKOAMEE 'cora() TOE np'k. 40Aft`kH 3EA1AH. IIHCQA raBpIN4 4E(3114T S rdcwx. N 1104TEHHO4IS 60. Hilda H+1:1. Q 110 114WHAI Ni11110T`k.116 cnSra 114tH Toarin anpork. A. SCH BH81J H. TOT EH NM NMI FEWOPIE 114114 GT4111 HAWEPO 4441111 H HOTE(MKAEHiE dAE 41111 HM 44411 1$ flOTHAAHAH.

www. ce li se va aleage mai de aproape neruseit nici odandoard in veaci.dacoromanica. pe unde din veac au Imblat. for $i copiilor for $i nepotilor for $i stranepotilor si rdstrdnepotilor $1 la tot neamul lor. miluitu-ne-am Insine cu osebita a noastra mild. care se numeaste acmu Tdmacluianii $i cu pod in Siretiu.Gheorghe ceasnic. credinta dmsale i Dragota $i Ciolpan parcalabi de Neamt. Jar la aceasta iaste credinta domniei noastre scrisd mai sus noi lo Petre Voevod $i credinta prea iubitilor fii ai domniei noastre Vlad $i Stefan Voevozi $i credinta boiarilor nostri. credinta dmsale lane vistiarnic. bar hotarul celui de mai sus zis sat pe Siret. unul Ca acela sd nu strice a noastra daanie $i Intariturd. pentru ca le caste dreaptd. ce-a avut moasa for Chireaca de la bAtranul Alecsandru Vodd (sic). credinta dmsale Luca $i pan Bejan parcalabi de Roman.117 trd tuturor cui pe dansa vor cata sau o vor auzi-o citindu-se. credinta dmsale Eremiia dvornic tarii de sus. $i credinta tuturor boiarilor nostri moldovenesti a mars $i a mid. credinta dmsale Vartic dvornic tarli de jos. ca sd le fie for $i de la noi ocind $1 mosie cu tot venitul. credinta dmsale Stan comis. din direase de cumparaturd. si verile for Anna $i sora el Anghelina. un sat pe Siret anume Borlestii. anume Borlestii. sau on pe care alalt Dzeu it va aleage sd fie domn tarsi noastre a Moldaviei. credinta dmsale Caraghiuzel stolnic. credinta dmsale Gheorghe $i pan Cucoard parcalabi de Hotin. dat-am $i am Intarit Insine for a for direapta ocind si mosie. featele Nastasii. bar dup. cneaghina lui Petru Stolnicul. credinta dmsale Barladean spatar. adica aceaste adevdrate slugi ale noastre Toader aprod $1 sora Jul Todosiia. credinta dmsale. care se numeaste acmu Tamciduianii si cu pod in Siret sd fie cu toate vechile hotare. tot nepoti Chiriacdi. cad ca in$ine le-am dat $i Intarit. a noastra viata. care va fi domn din cop11 nostri sau din al nostru neam. ci sd be dea $i sd be intareascd. ce singurd ea a cumparat de la nepotii Mihailescului cu o sutd $i treizeci de unghi. credinta dmsale Brut postelnic. credinta dmsale Andrei portar Sucevei.ro . copii lui PAtrasco Calapod.

Pergament. W". H HH Ad CA HE 84111111dET Hp kA CHM AHCTOM HMIIHM.614 npagaa 44CT 34 WT1tH118 gZCA 4dCT EMS I WO CA H36E(JET WT CEAO WT 110CdA1111411 1110 114 Illf4111111119HCHAOK4H. Pecete mare: 41HAOCTI10 6O. re nAuw KEA& I1HC oy it1111. vim.dacoromanica. TOE nrkmivieuoto 44CT 34 WTH11118 WT CIAO COT 110CdAHH4. FOA -+POILIK4 KE.Kil0 IlV 1167pZ ROEROAA. poruncit-am Insine la al nostru credincios si cinstit boiarin. CHZ lAgE(11111. Todosia Ana. I H HOTIWZAHAII. StAnca. 11)EIEFO MACTIFO PCHAQZ 3E41AF' AlOAAARCK011. 7095 Julie 25 (1587) Tutora. t HET" HOEBOAd.`K 112iHAOWA Cx3H410 !UAW npvkA.ro -1-34E.111 Td 3.111AdTHA. Hd1116. Petra VodA lntAregte lui Toader diac cumpArAtura ce a fAcut cu 95 zloti In Posadnici pe Jijia de la fratele situ Onclui VeaveritA. H npoAan CgOd T4 nooxan gildTV CROEMV I Toamp AltdK Bd AHAT AEC/AT H FIET BildT Tt1TdOCKHX. dmsale lui Stroici marelui logofat si scrie si a noastrA peceate sa. H FltJEA 4 MH TrIKOMAEpE ECMF1 AMU'. In dos: TamsAslallli. XiIIIK npe TamlAtreue tie KM411 OM' V AA 11Z111- ripe G1-1(1ET.1 117 60A`ki3H.k1114 Hd11164111 HEK1141 I HU101101KA. [INA HdA4H. 118K11 604TV I CHOEMS WH41-04. bine pAstrat .118 °dna si mode. 410 C`k H36EOT 44CT gpdTV CgOEAllf WHLIFOA. A scris Gavril Cernat in Iasi la anul 7095 luna April 16. I A1F7K. lagi. Unind aratdrile acestui uric cu a acelui din 7030 lunie 26 relese aceastA IncrAngAturfi : Petra Calapod stolnic (supt Stefan VodA) = Chireaca Gavril Calapod.14AH MOAAARCK041. . o leage la aceasta adevarata carte a noastrA. HCFIOAH8 TUX 1111111E11HC4HFIHX 111111`h3H. Nastasca PAtragco Calapod Toader aprod. KLIKO A4 I 14 WT HAC WTHH I HV H RI1K1111AEHIE CZ BZCEM A0X0A0M. Acta Rozoovanu. §nur ro§ §1 galban. 46 3.0p4 KAT ECT EA48. @T(10114 SEA AOPO4SET 84HA H PICKdA OTpouy www. KAWCT GtiliiIKCKiH. 3Kit4. I 14 rirkA oticumu HO CROW A069010 130/110 1104. Anghelina 87. Cap de bou. H COCTAKWICA CASP Hall TOde1.1114 CASSH Hd111E4111" Toamo. lar spre mai mare tarie si puteare tu- turor celor de mai sus scrise. 1"0CII0AdpS 36.

Petru Voila II alunga pe Cazaci spre Cirimus.. Obs. +. de la Isaac Margine gi de la sora Jul Stefan cu 136 ziotl tAtArAgti.din limba sarbasca sau talmacit de lonita Stamati pitar in Iasi 1806 Julie 22".dacoromanica. Domnul a poruncit. In dos : HCHHCOK WT 116TPd 110eROAd Nd C6A0 HOCtIHHIIH. Toader diiac. ca sa-i fie lui si de la not ()dna si cumparatura cu toate veniturile $i altul O.ro . ce cAuta sa-i la domnia. t d3 1{HI10pd 1110AT0I(3 !AMMO I MUM. (Let P 237). adica au venit inaintea noastra si inaintea tuturor a for nostri. ce-s la Jijia . NicoarA qoltuzul din Bae (IA zapis cum mAnAstirea RA ca a cumpArat loc de polanA ql de pod Intre Sirete. lar not asijdere insine dat-am si am intarit slugii noastre lui Toader diiac acea de mai sus zisa parte de ocitia din sat din Posadnici.111H). NA tIdcT WII910A. drept noao zaci si cinci zloti tatarasti .' CHAT HdtH11 (§ters 11CdHK0 I HAIHHAA HI ripzrap WT CdE. 26. .119 Petru Voevod. dar flind rapus In lupta de la Tutora In 7096 Moen:. K% C11413t1 ad niiewm.Rosca. cu mila lui Dumnezeu domn tariff Moldaviei . 88. 7096 (1588). boiari Onciul fad lui Veaverita de a sa buna vreare de nime silit nici invaluit si a vandut a sa direapta parte de ocina. scris in Tutora la anul 7095 lull 28 Stroici vel logofat a invatat si a iscalit. Ispisocul nostru e dat din Tutors. Stroici. W)ii IIpIHAWIIJ [IAA H 1190Adil C110/\ WTHHtld CH% ICON indp1. Este §I un suret : . toata partea lui ce i se va aleage din sat din Posadnici. ce i se va aleage partea fratelui sau Onciului. si sculandu-se sluga noas- tra loader diiac de a platit deplin acei mai sus scrisi bani 95 zlofi tatarasti in manule fratelui sau Onciul denaintea noastra si denaintea a for no$tri boiari. nu se ameastece inaintea acestei carti a noastre. aceaia au vandut fratelui sau. DOA Wt CT41 110A`1 till) tHE3i{A0 illE3tA0 0112ETd 110gdP H I 410114All H 44`k3<A0 ONIET4 lIrkTXci II (§ters . unde Petru VodA era dus sA facA rAzboiul cu un Ivan Cazacul.34 4 3AT) MK° Ad GZAET AUTO www.

$i noi facut-am for zapis $i am pus $i pecetea ora$ului pe acest zapis ca sa se creaza. H TAKWHC MS SAT. se pAstreazA vata. (1589).E 11s1ATEA4i flpOrkdA WT Aporrim I 110A0111111H 11 BOA CTQIN Fro Igedsati Avkrra.dacoromanica. r H TAK0.1i4 www. $i DragAild din Barlesti. I H110 MIA 1111WE HHCM1HX i WOATS1K11 tAKO oymixiiX044 CTE TOKAIMHat H (HCHAZ)HOH BAnnerrik LI SAT. H GIIMIUJH WT POLI1KA11. N ApZrAHAZ COT fitIZAE111. de aceasta ddm $tire. $i lardsi sora lui Stefan fratelea (sic) a vAndut din alaltd giumdtate de loc drept 46 zloti sfintei manastiri din Raca lui Isaac egumenul $i tuturor calugarifor. CTOA18 I X(A 41ZHEIl1 11 11011 WT T1144. de nime silit nisi impresurat. cum sa -i fie loc de moard pi loc de pod. Radio 1111. H MEd czniopitKom HM SA(111C. H HQHTOM CAT MAPTSPH MOAN A0611111 1C9ZCTIFAH WT ro i LI.1.E1PH. 89. N riptA HAWN I MN soivkini Welsca HOEKOMI. H GArkliK4 GOT TAM I N IWI1c111. $i la aceasta sant martori oameni buni CrAstiian din Botesti $i Simion din Roscani. cArula 1 -a lasat partea sa fratele sAu Toader In Pi§cani. I Eu Nicoard soltuz $i 12 pargari din Bae.1.A. H Anopz WT TAM.120 BA MAHN N AACTO SA MOCTZ. Deci noi mai sus scrisii $oltuz cum am vAzut aceasta tocmalA $i deplind plata. ci de a for bund vreare. 90 zloti $i iarAsi 46 zloti. H DPHAO I itcHXGOM HE4AT W paua HA CUM SAMICWM . $i Vdscan din HArmAnesti $i Pop de acole. Stamm la§1. t ilerp% WIC nphi(Ao)tipk miicrIto l'alA(3Z SEMAH MOAAdlICISOH riaimi. SA MS.11t0 WT 'PQM. Petru VodA judecA sl dA ramas pe Stefan in pAra primItA contra suroril sale Ddighlna. H Todmp WT IIZWISau.11. cu aceasta instiintare dAm cu acest al nostru zapis. Pecetea cAzutA. cum au venit inaintea noastrd (sters Isaico fiat lui Ion Margins) $1 a vAndut a sa ocind giumatate de loc de campie intre moghild $i intre Sireatiul vechiu $i intre Sireatiul nou ($ters drept 90 zloti). acta Roznovanu.A C`k oygtirkrr.EH HA CZ Ao61/0/11 11X gOA'k. 11ATW "43115. Hartle. $i Toader din Pdscani $i Andreica deacole $i Lazor de acole. 3d CHE AdHatil SHM116.ro . 7097 lunie 20 Ian. MOHACTHPOIr I WT PW4114 licaalcor iirSmEtthoy H BZ rktil K4ASPEOWM HEISHM HEN/HCHAO I RAH 1114110H8)1{. Anul 7096. 11 [WW1 WT SAT.

far not crezut-am lor .Ep. Roznovanul. acta Stanca. I WTHHHV CDT CEA I 11ZWKA1111. 1011 K REA norzisT VN N VICKAA FC114118 VEIL RZAHVA OTpoere nwrzisr liCE4A Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tariff Moldaviei. la41. N110 A& Er I Aans HHAKOA1 TAKOHOE marrypie WT ArOA1 AORNIX H TOP aamic pNX. I Armreiliee. CECT(111 CHOEH AOZPifilli H ArkTnite EN. vel logofat a invatat $i a 'scant.406011K N CTdPHX H 3c11111C CZTHOOEFI C37' AXIIHK. ero 110/1111NATH. si toti marturisira cu sufletele lor.1011HNd WNW. E1d I Apzreerha CECT(14 EP NA AXKINIK TOAAE9. www. KAKO ANWHACk TrOcIAEO CZ HZC.121 N TEPAAC`k 1111+4 HAMEL CA CICT(18 CHOM 114141 03CTANKN I EN{ CIOCTAAH WT FINITA A(1Z111114. Ad CHM MICTOM HIWH4I HAA111. (MA" cgoero. 11 HZCH CHATEACTHOHAWA CZ C13011A111 44114. ocina din satul Pascanii numai surorii sale Draghinei st copiilor for dupa [a ei moarte] ca sa alba a o pomenire. Hartle. TOA. drept aceala de astazi inainte sa nu mai alba a se parire pentru aceasta pars inaintea acestei carti a noastre. H CBTF111118. TANS C131141 npNRNAOW'k CHATEAH MOAN . 11011 I 11HKON1. cum s'a lasat cu toatele surorii sale DrAghinei. Scris in Iasi la anul 7097 lune 20. pecete desprInsa . H WT WTA1111111A HO momi AOROHX N CT4- XoT`kA 111E215411 HZAT11 110. Deci not cand am vAzut asemenea marturii de la oamen1 buni $i cel zapis ce l'a pus inaintea noastra. --i-Baseanul. ll'kflORAX0A4..dacoromanica. cum a lasat Toader cu toata a sa voe. TZKA40.. Stroici logofat. H CIDT TUX KOMATN. A MN NE HAIdET 1 11X C`k relic V 1dC. CHOEH. d H I ENS HOCTAHHA CHArk nrkA HA npEA.A. Domnul a zis. AN{ A1111111AC`k CZ EIZCEA1 CECTOH. VCR (MAT WT TEPAT11 3d CIM T`bli !IAA AT -1-343. adica a venit inaintea noastra $i inaintea a for nostri boiari Stefan $i s'a parat inaintea noastra Cu soru-sa numele el Draghina pentru ramasitele ce au ramas de la fratele sau Toader si ocina Si voit-a Stefan sä is jumatate din acele bucate $i din ocina. NO_ CO Aol HAlaET. iar Draghina sora sa a trimes la oameni buni $i batrani $i la duhovnicul Toader.ro . Astfel dansa a adus martini oamenl buni gi batrani si zapis facut de la duhovnicul popa Nicoara.

.. AB+ ifi4A411 non 1 3d BHHOrpdA. H 3dflAdTHA BSCII ncnnznia 1. CDT EIpEA H HZ TOM TAKO}KAfpf flpiHAE npEA HAAM. rAlird CMS 111%(MHH EINSK 4iEA4HHH HHKHA1. HEAMMAIH BICs3OHT NAN Swiiio LIETZINH Er° MdIHMH. HdA111. H HCH(IHRH1111) 3d (1d3A+AEHIE.HH. !MOH.41AZ(INHd CbT MAdA4r0 GTE/ISOM HOEHOAH.- 122 90. COT CHoNX FINIENH H EIHTOM1114 11(1HRHA1N. H f19`kA HAWN( 111111111041+HERINHM. HENOH8)KH ANH11(MCHACIM11. no CHOEPO 4009110 BOA. AHOCIHM: H% TOM HAIM Fi HAMHAM MWAAARCISHMH COA`k(M. H EHCA8Pd HANK 11`k(111i11 TAHMECM 14X AAA 8 (18KH CA8S`k IMMEr0 rkflrOAOTTHHH. H 011IflpHCHAOIMIHM. 3A !AIM THALI H AR+ CT+ 3AATH TATApCMIX. TdTd[ICKHX. AAE 110AORHHd WTKZ 68KOHHH8.dacoromanica.4C. 1111843. H 110A01311116 CEAO WT KO7CTAU411. 11110 Sp` KE I www.e. 8 98- mix I. AIHKSAKOAE. T4 flp0AdAH FMK CA8S'k nawfna li`kpHom$ lincTop SAKE AHOWIHK rOAOTHHH Ed CEAEM COT 3AATI1 TATA() I CKHX. MAIL I HX MHOE WTHFINS. fyif grim NAPO IFINCT098 l kICEX. fn VrAstatl gi patru !Ala de vie la Scoblotl. Ed EAHA MHALI 3AATH. C3HE N HpAT EPO HHKHM nEnonSmAintin. 6OA`ki111.C- IINCT0() gprkKE ABOCINHK r0A0TH1114. CHOd npana WTHHFIS. Petru Vodl intlreste lul Nis tor Ureache vornic de gloatA cumparaturile !Acute cu 2900 zloti in Goestl. I GONE N MOAAAECKHX. H 1100- TfINZISAN. H npomn C1101P0 FINIIMPO WTHHHS.10 COT FOEI4IH. AH0j1HHK rodoTHin H 36111AATHA. H SCTAHMEA cnSrct H 14 NAME 13.. H NkAIINHS. TATdOCKHX. AACTIE10 6)ICift0 MN IW Herod HOEBOAA..p4T8 FPO TQHZISdli. S 110AOCTH fcpznurrATvp. EAHA H 110A /ISdA4H 1111110P(MAHHH rop nopiana 811. H SCTAIIMErk CASPA NAME ITHCTop RAKE.ro . 111%pHHKO. ZISEALIHHH. HHIMidd nonoma. HHKHAI NEE10148SKAEHIM.411HH ITHCTO(1 AllOpHNK POAOTHIM. H nrkA 8cnnin HdlIMMH I MCOAAAHCKHMH 60A+011. 143 flpHIMA110 3d noTepzacAffile 4TO HAidAd RAGA fro WT CTAfldr0 GTEZISAH4 HOE110A11. N 3AFIAATNA. 1 AgopNtill H AEll I I POAOTHHII. HEAHKHMH H MAAHM14.4pm8 CKS6111411. 7097 turtle 25 (1589) Galata. Td npomin cn8:1+ HawfmS wkwiontS FINCTOp MAKE. renApz 3EMAH AMAAdECK011. HAKIM S P0) 011KSAA H ii IltApHH8 OHS611114H/11. nonOfillnd CE. WT nrkA HAMII $ npunAowik nrkA HAMN H II kA 8CIIMH MEHHCANHHX 11f1HHHATIdX. 3AdTH TATApCKNX $ (AIM HHMEIMCO1110/148 rdH H CF1% 11441111111. KTO HA HEM SCAHWHT. AHHHOHCHAOHAHlid. H npomna. FISCH HCIIA%Fld Jr 3AdTH TilTdpCKHX. 4TO liAldAd MTKA EPO . W3K npinAourk flpikA !MOH.. V p8fIn MZVHKH MHK8AKO4E KIIA`IiHME AO6(40HOMIOE 14X TOKMEN{ II A411 IrACH HCHAZHO -441 3AATH WT npf. 3HAMENHTO 4HM1M HCCHA4 AUCTOM FIAMHA1. 11 117.

snur ros gt 41C11. irkiht n4N4 6p$T4 HOCTFAHHKO. CASA IMWMIS ttlitYkilHAH. itf. UWE (MCAECMH. uawero Aaaufe Krknocrr 1 H STI311Z7KAEHIE T112411 IMAM. d KOTarl T'k41 BN1HEIIHC4IINNM. HdPICAIPIPIHif HEHOOWElltiV HM HHH'VIHHH. down tArii Moldaviei .ro $i a mica . HHCEA4 AOX0A0A1 EMS H ATHA. 1011110. BHWnFlCAHNHX WTHHIIH frkil IMAIS HHCTOOV XprkKe Ag00111111 rOdOTHIllt KdKO A4 MAET. KICp4 HARM 68113Ald AH011 IIHK4 A0Afirktf 3E4MH. irk(td 114Na 114114 eTati KOAHIC41 H [Apt 8cHK IO4'kJ HAWHX AIOAAQHCKN tdlIE AHKI1X H MQAIJX. 3dHE. 1IZ 114111 11441 44 EMS SKAMIT tf STIWZAW1'. flpHKZatelGOHE I HIICTirdilliHKd AIM HAIM Gdfil4 CTOMIHKd. lid TO ECT ff`kOd U4WEr0 rCHAEMAIH IIET(34 130E110All 01 H [Acid np. uawEdis BI pHomv H 11011TEHHOMS 60A'lipllHS 11411 GTpouu EFAHKOAIV AOPOZISETV f1HCATH. H RNKSfIAEFIIf C7. EMS If SHOWITOM H npaSuouarrom H npaw8paToat fro H [MUMS I poA8 ero KTO Crk H3HENT MP.11.123 Adl'OA H flAZFIQd 34flA4TS H MN TdK0)1C H WT HdC ECAU1 A4/111 H It BNNOrpaAH. albastru. adica a venit inaintea noastrA §i inaintea tuturor a for noWi moldoveane§ti boiari a mari www. (Aim 1411114 114114 fewpru fIcIKKZdatiOHE XOTHHCKI1X I [CHAliWthli HHCTHItzipHHKII H [ma tirk(id MUM FERMI dOCOZISETd H frkpa nark% KpHCTH ficaKHildHOHE HEAIELliCKHX El`kflA n4N4 AZIPIAA H 114Hd ETOH PertIMICKHX. 1W thillltiX AlOAAdHCKHX.kpa fli4h14 ITHAZHEIHKO crizTairk. instiintare facem cu aceasta carte a noastra cui pre dansa vor cata sau cetindu-i-se lui o va auzi-o. d HO flawealS I 11`kil4 HE- )KHHOTrk KTO g%Arr re imp% WT ATM fidWIIX HAW WT il0A6 HAW HAH FMK 684 Koro HZ H3fifiliT rc nApeal WITH HOLDEN 3144111 AiOdAellICKOH. fl(Aliddel6OHE MIKE HCKHX. Pecete azutg.11H11K4. 715dA4it H 3d wfuorpami 1 AA ECT MTH?. flOAOHIPIdAl KOAHSK Hd lirk15 CEAAM WT 110ElpH. SCHX. CT0901114X." HOTHLM. If CDT CEAO H HHILIEHHCAHHHAI H(JZCTAL1. H HdWHX nE4QT FlpliKrk3dTH KSCIAllf HCTH110Atlf AHCTV tuumittoy I H fltiC4A AdAlliaff 114 HHI3141. TOT 6H HEnopSwu4 H SKAHAEHIE. H`kpa nom rEWIII'N 1141.dacoromanica. EIOKSAd H3 IrkK41 CB)KHIMAH. [Apt% fldlid Ab'FilKH 41 nand Rd. 601111E11 REffkAH K ricToKuu oy rdAdTitd HATO -1-343. ropwku 3E4HAH. ti.4.KE KSrI1IA 31 CHOHX 11(J4HHX H nwromuux nuwksu. Cu mila lui Dumnezeu Mott Itu Petru Voevod. Irk(ld HAIM epumird AHOp. kRZ3A100AffINHAI CpZAE41Thiti H ElAdA H 1W GTE/151 M HOEHOAOHE I H 6011-11(1 CHUM rCHABAIH. I EMS WTHHHH.

insa jumatate dinspre padure.ro . denaintea noastra. jumatatea cea din sus . nepot Fedcai. si iarasi asijdere si de la not insine am dat si am Intarit mai sus scrisele ocine si vii sluwww. Si Intr'aceastea iarasi a venit Inaintea noastra si inaintea tuturor alor nostri Moldoveanesti boiari a marl si a mici One. ce le-a avut ima lui Marina de la tanarul Stefan Voevod.. si din dreasele de imparteala. credinciosului Nistor Ureache. si cele de mai sus scrise privilegii Inca le-a dat in manule slugii noastre credinciosului Nistor Ureache vornic de gloata denaintea noastra in Iasi. si sculandu-se sluga noastra credinciosul Nistor Ureache dvornic de gloata si a platit toti deplin . si jumatate sat din Vras tats. aceaia au vandut iarasi slugii noastre credinciosului Nistor Ureache vornic de gloata drept 700 zloti tatarasti . ce l'a avut moasa lui de la batranul Stefan Voevod. ci de a lui buns vreare si a vandut a sa dreapta ocina si mosie din ale sale dreapte si curate privilegii.1000 zloti tatarasti in manule Mariicai MiculCoae. si sculandu-se sluga noastra Nistor Ureache dvornic de gloata $1 a platit toti deplin 700 zloti tatarasti in manule mai sus scrisului One si fratelui sau Trifan denaintea noastra.124 Gliga fiul Marine'. vornic de gloatti pentru 1200 zloti tatarasti. aceaia a vandut slugii noastre. si fratele lui Trifan. de nime siliti nici asupriti si au vandut a lor dreapta ocina o falce si jumatate de vie in dealul Porcului in Carina Scobintilor. nepot Fedcai. si sculandu-se sluga noastra crediciosul Nistor Ureache vornicul de gloata si a platit toti deplin 1200 zloti tatarasti. in manule mai sus scrisului Gligai. $1 intr'acestea iarasi a venit inaintea noastra si inaintea alor nostri Moldovneeasti boiari Martina Miculcoae de nime silita nici invaluita si a vandut a sa dreapta ocina doao Mei si jumatate de vie tot in dealul Por- cului si in farina Scobintilor drept 1000 de zloti tatarasti. Deci not vazand de buna voe for tocmala linistita si deplina plata. fiul Marinei. din privilegiul de Intarire. de nime silit nici Invaluit.dacoromanica. jumatate sat de Goon in tinutul Carligaturii.

credinta dmsale (Simeon) vistiiarnic pi credinta dmsale Gheorghe parcalabii de Hottn. credinta dmsale Brut postelnic. A scris Damiian Cristovici in Galata la anul 7097 luna lunie 25. tar la aceasta Taste credinta domniei meale Pefru Voevod. ce i se va aleage lui mai de aproape neruseit niciodanaoara in veacii veacilor. credinta dmsale Nadabaico spatar. credinta dmsale Durac $i pan Capotici parcalabi de Orheiu. credinta dmsale Bucium dvornic tarii de jos. Acta Slat:ea. sau pe oricare altul it va aleage Dumnezeu sa fie domn tarii noastre a Moldaviei. dmsale Stroici marelui logofet sa scrie si a noas- tra peceate sa o acate catra aceasta adevarata carte a noastra. lar spre. pecetea cdzutd. Pergament. credinta dmsale David $i dmsale Petre parcalabi de Roman. credinta dmsale Gheorghie ceasnic.125 gii noastre credinciosului Nistor Ureache dvornic de gloats. Tar dupa a noastra viata tine va fi domn din copii nostri sau din neamul nostru. caci Ca a cumparat cu ai sat drepti pi curati bani. unul ca acela sa nu strice a noastra daanie $i intaritura. ca sa-i fie lui ovine sl cumparaturi Cu toate veniturile lui $i copiilor lui si nepotilor lui $i stranepotilor $i rastranepotilor lui si la tot neamul lui. credinta dmsale Sava stolnic. ci mai vartos sa-i dee $i sa-i intareasca.ro . sour IT§ §1 albastru.mai mare tarie si puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios pi Cinstit boiarin. Razoovanului. lar hotarul celor mai sus scrise jumatati de sate din Goesti $i din satul Vrastati si mai sus scrisele falci de vie sa fie despre toate par tile.dacoromanica. pe unde din veac au imblat. credinta dmsale Stan comis si credinta tuturor boiarilor nostri moldoveanesti a mari $i a mici. $i credinta prea iubitilor $i din inima fii ai domniei meale 1w Vlad $i lw Stefan Voevozi $i a boiarilor nostri Moldoveanesti. credinta dmsale Eremia dvornic Orli de sus. credinta dmsale Ivan logofet pi credinta dmsale Cristea parcalabi de Neamt. In dos : Acestu ispisocu scris pre kumatate de sat de www. credinta dmsale lane vistitiarnic.

Putaa satul Staucenil cu mod in apa Sitnel la tinutul HarlAulul. 8 KOAOCT KPSAMICKOAIS. CTLIK. 118TH. H 4NCTI-141.. NA GHTHON. laKrO Ad RIA6T.MAE rcriAmm. M*CTO 3d MAHHH. H AtiAOK H HOAIAR4X rcriARmil. Kna. H Cl. I WUHd1 HAWHAt. 7097 lull 10 (1599) lafi. rand treptele puterli. Piamenior Pic8 )(coy. cpAu. H Cl. EAHO CEA° Haliark CTSK44HIN Cl.ps 36MAH mWAAMICKoH. WT KZCEM Hainita AtHeda.dacoromanica. HaWNA% Karim Elp0H3g0A6Hi6M. 114111* MARA A10H4CTNp. Petru Voda daruegte man. gi pe 4 falci Este gl un suret: De pe uricu sArbAsc din cuvAnt in cuvant asemenea sau talmacit la 1797. ra. folosindu-se foarte mult de tulburarlle polltIce de la curtea din Suceava Intre 1590 gl 1595. LITO TOr0 CEA& HaHM-k OTISNAHIH Cl. ceputurIle carted' sale politice. EnroCAOK6Hi6 TpiENt CTAZ AiwAAM{CKNX". rCHARAIN. H GT64SMI RoegoAe. H Cl." Andrei Talmaciu capitan Obs.. Wit rcriARAth snroripopisKompx. KVp l'EWpriE MNTp0HonHT G84MICKiH. H CIITAHAI. RHW6p646HH*F1 CT 14 AloHaCTHI3. EIS NM* wita H CHa H CTrO Aka Tp01146 CTM1 H EACIlloexiliNa H61343A-kAHMaa. AONAHNi6 K61' CT4TH. Cl. H KS 3A Aw8 H 3ApdBie I rcnAganf.a.em.clIcAndu-se la Inalta demnitate de mare vornic al Orli de jos supt Ieremia Movila VodA. 91. M*CTO 13d MAHHH Ha GHT1.126 Goesti $i pe gumatate de sat de Varstati de vie". A CTHH HK MAEHHIAH HatiM Kan8r6pH Ad HMMOT HAM HanHCaTH BS CTIH K6ANKiH noeivkutiK. H WT IKISC6it1 stticnfra H LVT R4 HOMOLpila. H HA rcnAKsui it rOCEIONtAd rCHAKAW. H AMORE H p0AHT6AH I rcriAgmH. H Hi3CHOA*11*H 11/1M31H. ni3HCASMEHO. H rocnoKam rCHAK4MH H 6r0Adllifil 4AAI rcnAKAtn. H 11% AHS CTro afIKHCTPATHril appiHrEAH rcHANH. EHAO HM116 ficialt4 rCHMCKOH. RAJAH 0T64SMI KOEHOA6. Isplsocul nostru ne vorbegte de Nestor Ureache gi de In-. rABOHAA ItrICNAla www. KS SKOA Til%r WT COTZW4H. H AA HMMOT CKTKO(3HTH Haat riaM*T WT roA Ao roA K1 Aus. H Kl7-13 ielradsTOH enHcKoriS poMAHCKiH. H KYp 1'OAIWH 6WICKHZ PAA011cKill. El va sul In cu. CT44 A110.IIW 116Tp8 ROEKOAA BM110 MACTIWO rc riss. H*(Maa HaM 114M*T.1011. El 3A AW8 H HOKOHHHHAt A*A0A1 H poAITEA6M. soy. eAem ECT XIMAA ScneHi6 1 nArrkii. H coact. H srommik '. cTaro HAtt I H REAHKar0. H TOOHLIECKIH HOKAoHHHK. Simplu vornic de poarta In 1589. CT4R.ro . poate cumpara mogll gl v11 de 290U zloti tAtArAgtI. H 4cT*0 BnAltme HAWN S11611. CE 43 (JAN HAAKiti /1106410%r H rot/.

H el`621S411 KO6K0Ae. A Korap Toro enwenucaunaro C6AP.HACT/9. WT HAC or I pHIC.Z HM6 111 H6K611. WT flAama A4NS6 H AO AH6C. H WT KZC'kr.6 6CT H 61 asassnuwa HA p1 King ero 118 FINK A6T. d KTO C* 110KrCHT (14301111TH. CAS. K-kpa 118114 ri6. 13*PA 118114 30TH H IldHd UHWpFIMHHX.CAilK14/1X H K8C6 Hp8X-OKHHX ancTnz. -A 110 H8WH81 HCHKOTA KTO 6ZA6T WT AITHK HAWN 11411 WT Hauler° poAA. H CZ tj3IKA*IrOM flOWM.1. A Ild TO 6CT I [AIM HAW6r0 rcnA. 11 Tomit*T.ro . 11 CZ HHI1MH H6frkjiHiH ISACH. KC114 HA 4dA*X" 1-1X 6. H H4W8 negaT npurk I 3. eme XRAMIHX. 11*M ndHA HZAZEdHKO cnzTayk. C16 KHW611HCMIHOH. H WT HHKOAd6. Frkpd 118118 GTAH KOMI1CA. Cried umnero 1 HCS v. H H6111101116H WT Ira Ca CZTKOPILIldr0 H130 H 36MA*. N MHAOHA1116.111. H WT CTHA" A vritecTo. K6AHKOMOIr nor4eTv. K4 A. A111116. KATO -1-343 MCLI. K*11. I H A4 HMd6T 1344CTI6. AOAH*1-1 36MAH e-kpa I llama 006M114 AR0131111K4 ropu-ku 36MAH.d IONIA. HAH 114K I icor° CZ H3R6p6T rcnApe 611TH 36M4H HA- WN MOAAAKCT*H. neTpa H nQKnd H 11130111HX.. BSCeMOIr RHIll611HC8HHOMS. nucian ManiTiaS ov I4C8K.1TH K C6MOIr HCTHHOMOV AliCTOIr HAIII6M01/. 11 Hd 68M11110 I Kirk 110CT 11 HOT6O8NKA6HHI6. Rnwepegenicku CT*H I sWOHACTHp H KZ 110KIIMS H 116CT SCH6F116. N notTenHOMIr 11 KOA*R1H8 nanS GTPOHLI.popSwenuo HIAKOAHNS6 I Ha li*KH 11*411i14. 134K0 AA 6CT CT*F1 MO114CTHp. 11 R*PA Romp eStwma Aeopnutta. 4CTIN. dpiciffldn'a KT. l`pHrOpild Grocnona. 11131KAAd6 HCMKEI. HPZKAME11 X-OTHIICKHK.6.CKIH. H WT CTHX. KAdA. Kiva IldHA IIHWPrie HAWHHKA. CZ Ht3A01a. H WT optic- 11HdKA TIM ero AMU. T*M paike Toe KIC6KH111611HCAHHOH. M*C"r0 34 MAHHH. H3C6 HA csssofrk npocitaniuu. TOT 611 H61110(18WHA uawero Ad8HI6 H HOTKIWKA6Hie. HAN 118311(34THTH. HdUIS TOKM6N5 I H AadHie. CTN. enwenucanuarostu.127. 11(1*CT*11. 6CMH 11. FrkpA nua ROT 110CT6AHIAK8. H 410A0T11013H. H CY. npkA CTOAWHHM. nana ARAB H 118118 H6Ti1H npzKAAAKOHE I HOKOrIldACKHX. R6A*AH.dacoromanica. ne.. H WT CT1I I riieK CTAZ HeAHKHK BACHAila K6AHKAr0.6.1 114118 H1MH. 11HCATH. d861:11-1 AM H °rip-knurl. Hw neTpa K06110A6 11 IlkkKI3M06A6VHdr0 'Cud renAeaae. HWHHd 34dTASCT4r0. nd K*KH.d. H WT THY W11.111164V g-kpuoaw. pe indoitura de jos : H HCKAA GTp0114 AWrdST www. R*(Ja 11811d HHAP6H FeTartaua H 11P8KM1164 G84411ICKAr0. H R*04 KIC*r COUP HaLIIHX" MOAAARCKHX HHAHKHK e1 pa 11 WANK. HAllArk CTZK4d14111 CZ CTd13. u'a cuTnon. H HJ1CHOA*R*H UapiH. HAWN R11. I 1 AHH. KCK*M. Ad 6CT no CTAclOda KOT4138 110 KZAd 113 [AKA WHCHHAAH.cea. irkpa naua faHH KHCTiMpHHICA I frkpa 118HA Galid CTOAHHKA. H Ad E8A6T flpOKA*T. H WTHHH8 CZ usceaa Ao)coAoaa. H 110M4KA1116 A TOT AA HANA6T AATH WTZ*T.

care acel sat anume StAuceanii cu hdlesteu $i cu loc de moard in Sitna. veasnica noastra pameate . asculteitor de ocolul tdrgului din Botoqani.ro . Troita sfanta $i cea de o fiinta $f nedespartita . pe unde din veac a imblat. $i sä aibd a face noao pamete din an in an in zioa sfantuIui Vasilie cel mare $i in zioa sfantului arhistrateg Mihail $i Gavril arhanghelii Domnului. adica domnia mea binevoit-am cu a noastra bund vrointa $i luminata $i curata inima. cu un sat anume Stduceanii cu hdlesteu pi cu loc de moara in Sitna in tinutul Harldului. lar la aceasta Taste credinta domniei noastre mai sus scrise lo Petru Vo- www. $i al Troitei inchinator. din tot al nostru duh $i toata mila $i de la Dumnezeu ajutor $i cu binecuvantarea a trei luminati ai Moldavii pdrinti ai nostri Chir Gheorghie Mitropolit Sucevei $i Chir Agafton Episcop Romanului $i Chir Ghedeon Episcop Radautului. lata eu robul stdpanului meu Domnului Dumnezeu si mantuitorul nostru isus Hristos. pand cand va sta sfanta manastire. Drept aceaia acela mai sus scris ca sa fie sfintei mAndstiri de la not uric $i ocind cu toate veniturile neruseit niciodandoard in veacii veacilor. cum sa fie mai sus zisei sfintei mandstiri pentru sufletul rdposatilor mosi $i parinti ai domniei meale.128 In numele TatAlui $i al Fiului $i al Sfantului Duh. $i mo$ii $i pdrintii domniei meale $i pe domnia mea $i pe doamna domniei meale Si pe cei de Dumnezeu ddruiti copii ai domniei meale. $i pentru sufletul $i sandtatea domniei meale $i a doamnel domniei meale $i a celor de Dumnezeu ddruiti copii ai domniei meale Vlad si Stefan Voevozi. fost-a al nostru drept domnesc. dat-am $i am miluit domnia mea a noastra ruga mandstire a Putnei. lar hotarul acelui mai sus scris sat anume Stduceanii cu halasteu pi cu loc de moard in Sitna. unde caste hramul Uspeniei prea sfintei $i curatei stapana noastra de Dumnezeu Ndscatoare si pururea fecioard Maria. car sfintii for rugAtori ai nostri calugad sa aibd a ne scriere in sfantul marele pomeanic. fie pe vechiul hotar. Vlad $i Stefan Voevozi. O.dacoromanica. 1w Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei .

sangele lui spre ei si spre copii lor. si de sfintii si slavitii si intru tot laudatilor a 12 apostoli varhovnici Petru si Pavel. Grigorie Bogoslovul. iar acela sA aibA a dare raspuns Inaintea strasnicului judet a lui Hristos. credinta dmsale Andrei hatmam $i parcalab de Suceava. Ion Zlataust. cea intru lauda si cinstea Adormirei prea sfintei $i curatei stA panel noastre nAscAtoarei de Dumnezeu i pururea fecioarei Ma- iara cine s'ar ispiti a rade sau intru aitfel a intoarce aceasta mai sus scrisa a noastra tocmala pi rlei . credinta dmsale Eremiia dvornic WI de sus. daanie pi miluire. care intru Nichea. credinta dmsale Zota gi.. care iaste $i va fi in veaci. pi credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a marl si a mid. ci mai vartos sA-i dea si sa -i IntAreascA sfintei mai sus zisei manAstirl. poruncit-am la al nostru credincios -si cinstit boiarin. si credinta boiarilor nostri.dacoromanica. credinta dmsale lani vistiiarnic.129 gvod si a prea iubitilor fii ai domniei meale Vlad pi Stefan Voevozi. Hs. credinta dmsale Ivan parcalab de Neamt. $i de Arhiereul $i de minuni facatoriul a lui Hristos Nicolae. sau din at nostru neam sau on pe care alalt Dumnezeu it va aleage sA fie domn pAmantului nostru at Moldaviei. pi sA fie procleat pi trAcleat $i neertat de Domnul Dumnezeu facatoriul ceriului $i at pAmantului. unul ca acela sA nu strice a noastra daanie si Intaritura $i mil5. credinta dmsale Gheorghe ceasnic.ro . credinta dm- sale Bucium dvornic tArii de jos. credinta dmsale Nadabaico spatar. $i de precurata lui maicA. care la sabor an marturisit $i de tots sfintii de la Adam panA astazi Sl sa aiba parte Cu luda pi cu tracleatul Arie pi cu alti necredinciosi ludei. care au strigat la Hristos . credinta dmsale Stan comis. $i de ceilalti. mantuitorul nostru Is. lar spre mai mare tarie si puteare a tot ce s'a scris mai sus.noastra viata cine va fi din copii nostri. lar dupA a . dmsale Stroici ma- www. credinta dmsale Brut postelnic. pan Gheorghle parcalabi -de Hotin. si de sfintii 4 Evanghelisti. credinta dmsale David $i pan Petre parcalabi de Novograd. si de 318 pArinti. credinta dmsale Sava stolnic. $i de sfintii. trei luminati marl Vasilie cel Mare.

Ha MO CTSIKLIAHI11 S 130AOCT KpX11011CtRt14. H MTH UAE C`k Wqr1CP WIT. BitILLIE VEGA& 11 VDT 11 TOA`k IONSIlliC. luna tulle in 10 zile. EAHO CEMILNE S HOACOCT14. Pergament. rCHAIJS 3EMAH MOAA413- 11CCIIM ANCTWM NAWHM ESAM KTO HA Ero 4T1-04H OyCA1. grit1E40134H11 --1-4 AC. KOPA4 61144 mprksa 11. HAIHEA WT 114C S HAINEEI 3EMAH.KTEal Er0 H Ilrk1311844TWA1. 11110 AA ECT EMS WT WIC $(111K. N SAap'keT. 4TO TOE CEAHLNE G61A0 NODE HAWE renAcmcgoe. IW IIETpl HOEROM. Peceate mare In cella cu snur galbAn. 14 firktlit1p4iTWAI Fro H nceaa cloAS tro. AopoxoncKoH I Hawk Ki1CTHHE11111. pentru slujbele sale facute domnlel gl t Aril. 1411441'k KOCTHHENJH 1141EC ANA 114 A0411118 T(11Ti1CK0134. 4 Tin 1111HEHAIE A EFICT HEAPOLidetH fifYkdf CHM HAWHA1 nillegudie. 1104TO 16N410 CEAHLNE 11(41130E 11CII4pSCKOE. iiiicTito 6313110 Iw IIIT(17 130E130A4. Se clteste : t 11241AOCTil0 6atI10. TOT.1WHT. In dos nota veche: NAIHIH Ma614 CT*11 al0FlaCTHp F18TIHCKOH. rrkmace 334A013AAH fCMhl Mkt. H MAN ECMH EMS Er0. I H NA x8CTrkli 4035. Petru Vocil din feat 7097 lull 10 pe Stauceni mAnAstirea Putnei. nirkApmeno44 CEMINIE UleHO FIHKOMIN3 114 RR k1 I 1104EFIWHC WT 68K0131111A 110 3A MIA Aoporoto. $ 1067. upncaSunio K7.ro HA root Aoitti- gpactein Ana. N WT TOA`k 11(14130 info. Pe indoitura de jos stA iscAlit: 14 HCKAA crpoliq AOrO4 T. foarte bine scris e. 92. ascultatoare de Dorohol. N CDTTOA`k. H WTHHHA H CS HSCEA1 AoKo. HAW CASI`A HAH rEW(WIE rkpfio. I WK. dAndu-1 sellstea Crestinestl. MWAAABCK010.Awm. AKIN 110141314ATE.130 relui logofdt sA scrie gi a noastra peceate sl o leage de aceasta adevAratA carte a noastrA.dacoromanica.41 pAstrat. H . KTO C EMS HaGEOET 14411GAH3311. H WT TOA`k I lipmto www. Petru VodA milueste pe Gheorghe Dorohonclan diac. 7099 Mart 16 (1591) fag.(1CKAA. A0ANN010. oy AIATKV Aparoawk. 311AMEHHTO 41411HM HEM 1383911T.kguee ero Ream N HAM 11(14130 11 13`kc111010 CA$336A MACTEA. 1418 H A.ACA. A scris Dumitru in la0 la anul 7097. AirdK Aopoxoutiati. WCO11104. TOM' A0(101'010.111 nereopSd XOTA9 TOA11r.. oiS3S14/1 guA. N MIAOX EMS rcnAgyain. noterro CASNMA ICHAR$A111. H 3EMAH oy AAWE1. KAKO AA WC6ANT CORN CfAO H CS AACTO 344 4141111 I H 34 CTAK.6 MRCK014. NCTENHIPI CK011. rocnomp 3EMAH MOA- Cap de bou. H EWE AAA rcreAtaain Aga Kam S Trks4 3fmCKA. Gerzsgegiu. S CEC 13(4114 I AO XpEurk x(mxt3oniega.1.

KOrO HZ H36ENT HkITH l'CF1. 110 KSAd H3 IrkKa W}KHEidAH. Hal GT411 K04411C.ro .4134 Bh1WEHHCAHH4P0 llETpd HOE.dacoromanica. A0r02ISETV 11HC4TI1 11 WAWA 11(1HIrk34TH IVACEA15 FICTE11041011 MILTON' H4WEA101f. TOT dRH HE110(18WHA H4ll1E 4441111 H HOTIWZMAEHiE. arkild 114H4 rEWOPIE . fd KtIZH ero Nd HHX. I nucan -romoy RZCEMS HIAWENHC4110/11V 1104Tel-10/H0y 11E4dt I lopawKo CHAdlid. TO ECT . 01( td1. H WT THI W14% I FINE HZ 11EKEN H A4 HAidET 4dCT CZ ISAA H CZ TriZKATEM 40E41 II CZ VIIHAIH 'SAM 117111 EZ3A11111114 Nd. H !Acid Konrkp Ha(wr)x erkpa IldHd I epiAiltil 4130pHHKd AWAH+11 erkpa HMI& 151114(1611 AllOpHIIKd HItIllItekH SWAN.131 COT TOA'k Hd KOANKOHS X(166/1'k.11 HATW 34A.13`kCEA48 XOT4(1. 4 WT HHWHX cropou. Cu mila lui Dumnezeu 10 Petru Voevod. 4 Min KTO C`k HOKOI1CHT V4302HTH Aci-a-rdpik I erkga 11411 Gaga CTOAIIHK H BAUM TOKA14Ad TdKOHT11 11`k041 I 44 HAUET 44TH WTHrkT riplA 6PWA1. drept aceaia $i not vAzand a lui direapta $i credincioasa slujba. Irkpa Mind ITEM:IE PETM4N H npw I KidAdH GO1(44lICK111. XOTWICKIH. fact ECT. Korrei. 30T4 119%KdAd611 H 114114 11pxltatla6h1 4. 4 HA 6041114 KprkfRUCT.. H 114114 H`kild 11411 RE}KAH 11 11411 11134H rip%Ka- rkpa 114F14 ROT flOCTEA.. HEANKIIX H AidA11X 4 HO 1KHHOT'k I HAWE41. no1lE7KI ECM. EOAH.C4S)K121 4TO W11 HAM CASHCHA. H WT A iVrEAHCT11. COON AOAHH010. ascultatoare de tar- www. adica aceasta adevarata slugs a noastra Gheor- ghie diiac Dorohoncean slujit-a noao cu dreptate si credinta . 111 CZAIT.nt al Moldaviei o sellste in tinu- tui Dorohoiului anume Crastine$W..11. H rkpd IfIrkHZ3A1011AEHIld10.S.3EA1411. Hd HOAOKS ropHwoe !Wall. H COT HI dflOCTOAZ lieTpa H 11dHAd. miluitu-ne-am Insine not spre el cu osebita a noastra mila $i datu-i-am Insine not lui de la not in at nostru pama. H`kpd H`kAILI. Acid 114114 IlEA%64111(0. 4 Nd TO ECT H`kfld IldWEPO PC11.4 nwrria SI. H COT TOA`k XAS60K010 4041111010. I oy 68K01114118. sau lui cetindu-se o vor allZi.. domn Moldaviei . If Irk (14 [MAX gOA`kfl H4WHX MOAMIHCKHX. carea acea seliste fos- 1 -a direapta a noastra dozrzneascd.41. H Nd 444 41X.4317 SEAIAH AIWAActlICKOH. A1C11. 4a ECT TIIIKA`kT WT 1194CTAA EPO MTN. stire facem cu aceasta carte a noastra futuror cui pre dansa vor cata.(14COTII AARH P041/1HCKIN. I EAIV 44411 N HOTH1ZA11/111 3d fro 1I3dB010 H KkiUOFO . CH4 rcreAgomee GTE4Sdfld HOE - $0. 11 BEIAMH ECA111. HAWEIH$ IrkOHOMS H 60A`kffiliS FldHS OT9OH4. H flOTHOZ}KAEHTE.

cAci ca fost-a seli$te direaptA dom- fie lui de la not uric $1 °dna $1_ Cu toate veniturile. cAci cA Insine i-am dat $i i-am IntArit pentru a lui dreaptA slujba. prefeluiti 5000 aspri. credinta dmsale Andrei vornic Orli de sus. unul ca acela sa nu strice a noastra daanie $i intaritura. cad ca slujit-a domniei meale qi leirii la De$ov. and a fost treaba ImpArAteasca $i Inca. $i Cade in matca Dragolei. credinta dmsale Bejan $i Ivan parcalabi de Roman. credinta dmsale Sava stolnic. $i la loziile Hustei. $i credinta bolarilor nopri. $i de acolo Iubaneasa. Ce lui i se va aleage mai de 'aproape neru$eit nicl odAnAoara In veaci. a dat domniei meli doi cal in treaba tArii. $1 credinta prea iubitului flu at domniei meale. iar aceale privilegii sa fie de necrezut lnaintea acestui at nostru privilegin. ACesta Taste tot hotarul. credinta dmsale Eremia vornic tariff de jos. $i de acole drept in dealul Crasnei $i de acole In hrebla ColicAl. credinta dmsale Nadabaico spatar. credinta dmsale Gheorghie hatman $i parcalab de Suceava. Deci sa i lui $i rAstrAnepotilor lul $i la tot neamul lui. iar despre alalte parti. la aceasta margine la Hreblea Hrihurtei. Stefan Voevod. $i de acolea drept peste deal la valea Tritenca. $i i-am dat Iut domniia mea. ce el ne-a slujit. Iar la aceasta Taste credinta domniel noastre mai sus scrise Petru Voevod. lar daca www. lar hotarul celei de mai sus zise seli$te anumea Crastinestii se incepe din padure. lui $i copiilor lui $1 strAnepotilor neasca. credinta dmsale Gheorghie $i pan Zota parcalabi de Hotin. dealul la vale la margine Voloacai de sus in pAdure. pe drumul din padure la vale. $i cand s'are mai afla nescare privilegii. $i de acole Hliboca la vale. $1 credinta tuturor a for nostri boiari a marl $i a mid. $1 de acole dealul la vale. lar dupA a noastrA viata pe cine 11 va aleage Dzeu sa fie domn Orli noastre a Moldaviel .ro . pe unde din veac au imblat. ca salt seideasca singur sat $i Cu loc de moarA $i de halesteu in lubaneasa.132 gul Dorohoiului. mai in sus de Hreblea. credinta dmsale Brut postelnlc. $i credinta dmsale Stan comis. credinta dmsale CrAstea $1 dmlui DragotA parcalabi de Neamt.dacoromanica.

E4ild 4Sdri4H sa HHHOrp4A1f oy rkAv Tpzromv.dacoromanica. Pergament. care-s intru Nichela .$3HHKO OypHK4p. a noastra tocmala. nix coApH I ELIIHME 110CT4BHAH CKOH fIELIATH. prlveate un ajutor dat cu 12 ant mai inaInte de cAtra diacul Oh. t GE VROMH AEmigatc ficiAt'kutiti H CH MOH 110P4411 CIrk- nii0AAX041 34 HM4 Anti° I Hon+. H 4dA HAM BH'k.133 cineva s'ar ispiti a rade. 7106. StAnca. luna Martie 16. H GHA 1113H HAWH TOKMEMV HAHV 60134 A0r021SETV. si sa alba parte cu luda si Cu trecleatul Arie $i cu aces jidovi. 1144111 CG CE HAW 3M1HCV. bar spre mai mare tarie $i puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios si cinstit boiarin dumnealui Stroici logofat sa scrie si a noastra peceate sa o leage la aCeasta adevarata carte a noas-tra. HE94T081. V UM 44`kTIAC(T)130134EM I MN C4MH Hey. H K03444 AltAK. H JIAHV. Febr. MH. 11Hirk3H POTODIX I CTO H CE41141 4EATH TddlpH. morsiwk 4H0(1HHIC. 119H giitiorpami TOAZISCZE{H. care Taste $i va fi. Hs. KZ CEMV H41111411P I 11OCTA6HX041. I1KO 438}C4X. 15 (1598) Suceava. 40694Hi10 RHHOrpammt. in randul targulul. !UMW HEIVHCHAOBAHH. 93.H AT -4-34. Mllulrea ce o face Petru VodA In 1591 Martie. pecetea cazuta. H E. H HAW guitmicauttix. f 4 Hd BOAWH fi'kpHHCHO. 11 11411 179HP0(l1E Kain449 I H Luiropii IIMEECKVA. H HIM RHHOrpd4013E I Itid(WHTH WT POMAH.ro H . llpseate al anurul. TA ripomycom I14HV HEEon norcAssTv I 34 Ark COIN.q rohoncean tut Petru VodA Schiopul cu IntAla lui domnle Ia Moldova in 1579 Octombre. Nicoarl PrAjescul logofAt cumpara cu 200 taleri de Ia Derivac armanul Ole sale de la Cotnarl. : sangele lui asupra for si a copiilor tor. ranecut cpEuptiq. (494 Dam e pomenit de N. Scris-a lurasco Bilava in Iasi la anul 7099. de l'au ars al l'au prA- dat gl multe Turcoae au robit al cu mutt dulum s'au !Mors Mfg de smintealla (It 470).1. Acta Roznovanu. www. unul Ca acela sa alba a dare rAspuns inaintea lui Dumnezeu sa fie trecleat sI procleat de pre sfanta a lui Dumnezeu main si de eel 4 Evanghelisti $i de 12 apostoli Petru si Pavel $i de 314 parinti. care au strigat la domnul -nostru Is. Do. Costin In adausele sale Ia Cronica lul Or Ureche : thteacelaal an (7088) al Inteacelaal tuna (Octombre) Zborovski cu oastea CAzIceascA au lovit Davvul. H 30CT4A HAM 44TH TOIMECETH I TA44111.0. Pe dos stA notlta: 1-42Is9a KACTI-1H6CKiii KOTApHilKd WT IITpA itoeit0.

PrAjescu (Folticeni). dupl ce se fAcea plata deplinA a imobilulul de cAtrA cumpgrator. lar spre mai mare credinta pusu-ne-am noi $i ale noastre peceti. $i dat-a noao acmu bani gata 170 taleri in ale noastre manu. lata adicA noi Derivac armeanul Si fiul mieu Bog- dan mArturim noi insine de la noi cu acest al nostru zapis cum am vandut de a noastrA bunA vreare de nime siliti una falce de vie in randul targului in fata viei Gordiasei $i in lap viilor Marghitei din Roman. HM110 &writ* E'ClIAtlZ 3EMM1 MOrlAdHCKOH. 7 (1598) Suceava.. Alta 'Inca sä se $tie. 170. 10H 3 ['MANZ Kd3d4 HNC Oy CV11.1. se inscrila pe nu- mele noului proprietar. si a ramas a ne mai da noao treizeci de taleri la culesul viei. Pile 1.aps. noni is 1-1. HAH BAHTOBATH !IAA CHM MICTOM rC1111(1411. HHCATH CHX CHHOrpdAH V KdT4CTHX Wp41110M. MAH CEC MUT PCHARA411 CAVSt HAWN/HY KdCHAIE I 61111W1li CTOAHHIC HA TO WH Ad ECT MOH. 7106 Ian.KIM CH. 11-CZ ATP% H HA )(MOM' HMENHM I MVp& CZ )1{A`kTil. $i dumnealui Gligorie clucer $i Gligorie PrOjescul $i Buzinco uricar.0Cif GT(10114 HM AONVISET V4.. Atunci Hind definitiv socotitA traosmiterea proprletAtli. na WRI14110 I H 1111C4X0M d3 EIZT(14WKO %MEWL IIHC V G84411 /kV El AT -i. cand va fi set lueim ace$ti 30 taleri set avem a scriere aceaste vii in catastihul ora$ului pe obiceaiu. $i Cozma diiac. $1 scris-am eu PAtrasco Ciolpan. aceste le-am vandut dmsale lui Necoar logofeit drept doao sute taleri de argintu. A T tIA 1 HAUGH. f ItD epEtHird MOPHild HOEHOA4.ro . Scris in Suceava Febr.HH H CHMH CZ ad MUT' rCHAESMH AlpHidTH CHOW( 111214Bill CZ . KATOX *4-303. 2 :Era obiceiul cg o vanzare de vii sau de case sA se treacA in Catastihul ora§ulul. dumnealui Bogza logofatul $1 dumnealui Mogaldea dvornicul. Unde vor fl astAzI aceste catastihe gi clne le pAstrau ? 94. $i acesti boiari mai sus scrisi Inca si-au pus ale sale peceti cAtrA acest al nostru zapis. KOrAH 6ZAEM EZ3HMMOT CHX. ApT010 IldKHHi Ad SHUT.11raHH KIJZ1110/10dE. WT KV I flE}KHO 341-1HC WO VFW. anti' 7106. Acta Stolniceni.134 -- 3MIHCOM. CST EMS 111)M3HX X011011H HM1'4E:IN lidAOILATH HX 1 www.dacoromanica. Eremia MoghlIA VodA dA carte lul Vasile biv stolnic sA-§1 stApaneascA 2 tiganl. Si fost-au intea noastra tocmala. 15.

KM M ECT EMOV H WT H4C WTHHHV H CHKVEIAEHIE CZ HZC`kM AoK0A0M. KpdAil H CZ IMMO. CZ. no NX Aospoto HOMO IIHKIIM HEHONVMAE1111 ANN- MOAAMiCKOH. $i pe Craciuloae Cu copil. Eremla VodA Moghill in.HHKOdp .ro 1. tAreate logofAtului Nicoard. Pecetea este desprinsA de act. Ispisoc de Ia lerlmla MoghlIA VodA pe Mura tigan cu femeia §1 cu copil sdi. OT ONMICKOH Tp7. I 1( H1341E010 WTHHNV H Ktrrivaio TQH *MINH I morp4A1 S rop ILICAZV. zeu domn tarn Moldaviei. 621{41-0 MACTIE10 PCHApZ SEMAH C. li4HOHCHAOUNII.. PrAjescu (Folticeni). caci Ca Ii sant direpti robi tigani din zapisul de cumparatura a lui Hucu.)Nt HpiliAl I rirkA H4A1H H flp`kA VCHMH ildWHAM GOA`kpH HEAHKHAIH H MdAHMH.P. H V lidTACTUX I TpZPOCKOMV. 2150dAillA I H Mild EP IRKWA.135 lw Eremiia Moghila Voevod. 411. Acta Stolnicenl. EWE HMHICilAHC`k. K. 6pemitze iHOPHAd HOEROAA GTOOHLI KEA AOPOZISIT UN www.411111 HHKOdp AOPWZISET. TOP paAi HN Ad C`k HE VMHWdET Pprk4 I CHM AHCTOM H4WHM.. Td flp0AdAH I HMBEMV BipHOMV HHKOdp itorozisET 34 TpH CT4 VPOOCKHX H EZCT41/1C`k I HAW 11. In dos std scrisA nota : . Stroici vel logofat a invatat Todosie.de tiganil lul Vasilie ce au fost stolnic. Scris in Suceava la anu 7106 lunie 7.dacoromanica. Domnul a aratat. WIC V OMB HATW rcrEAuz REA& -1-3(13. H 341A4THA RUH WHAM% THH WIWOE4EHHX I 111HH`k3H m vropmx RI pSKII KHWHHCMUIX 21Sp4MUJH H MENH Ero I 171KW`k. HHO MH KH- A4BWE 14)( AOKIJOH0AH010 TOKAIM H MAHON) flitITV 14 MH 'MOMAlpE H CDT H4C MAU H HOTH9ZAHAH ECMH IldWEMV I frkpHOMV HHKOdp rtorotisir THH IIHRIpENEHH TpH 45441111 HHHOPpdAH I CZ KtiaME H C7. HWitilllk KdMEHH010 V rop &CHOP. cu mila Jul Dumne. dat-am aceasta carte a domniei meale slug!' noastre lui Vasilie fost stolnic spreaceaia Ca el sa fie tare $i putearnic cu aceasta carte a domniei -meale a-si stapanire ai sai drepti holopi (robi) tigani anume Mura cu fameaia sa si Cu copiii . 7107 April 20 (1599) Suceava. si nime sa n'aiba a-1 Invaluire sau a-1 bantuire in contra acestei carp a domniei meale. cumpAratura ce a fdcut cu 300 ughl Ia Cotnarl a 3 faicl de vie de la Framaea §I lacala din Suceava. 95. Ha) GOEMitzl 1HOPHA4 HOEHOAd. H rEpoorIll M61111010.

FrAnwa $i femeata lui lacsia din targul Suce- vei. $i s'a sculat al nostru credincios Nicoara logofat si a platit toti deplin acei mai sus zisi bani 300 ughi in manule mai sus serisilor Framsei $i femeaei sale lacea . MOAMHCKOH. V HOAOCT CV44kliCKIH. ca sa-i fie lui $i de la noi ocina $i cumparatura cu toate veniturile $i in catastihul targului Inca s'au scris. arhiva PrAjescu. ca in rac racl: vacs vaci.ro . Formele falcl. HdMH H npiA HAWEA4H HOArkpu AIOAAMICISHAM CAVE'd UMW HO I IldINHO RIUTEriliFILIM MT lipHHEL11. Eremla Vod5 Moghill intAresfe lui Ionapo visternicul stapAnlre pe jumAtate sat Purcelegti.E pflatl HNS CAN I HMAA IANd N0A0111114 3d CIAO HAI`k INNEMLII. 96. I. care cel filial a cercetat arhiva Priljescu. lltI rows GpitHlitzl AlOPHAd 60EHOAd WHIN MACTIN BEAMII nptp. Domnul a poruncit.credincios Nicoara logofat drept trei sute ughi . Scris in Suceava la anul 7107 April 20 Eremia Moghila Voevod Stroici vel logofat a invatat -4-. 1. CHOH I www. tntorcand lui Simion Strolci vlst. acealea le-au vandut la al nostru-. I W3C ripiriAowA HVI1110 CS CHONI I NVAilidLITH NAirk Mak AIZTIEWECKVA C7. zAlogul pus de Isac Matee§escul. H ?KaAOHdrIrk Hp'k HdMN.k 7107 Mal 5 (1599) Suceava. iar not asijdere si de la not dat-am $i am intarit insine la at nostru credincios lui Nicoara logofat aceale de mai sus zise trei falci de vie cu crame $i cu pivnita de piatra in dealul Laslaului. Drept aceaia altul sA nu se ameastece inaintea acestei carti a noastre. Stolniceni.dacoromanica. crame. H CHtI. de alor buns vreare de nime siliti nisi asupriti $i au vandut a for dreapta ocina si cumparatura trei falci vie in dealul Laslcrului cu crame i cu pivnite de piatra. 60 ughl.Nicoara Hartle . Cu mila lui Dumnezeu dome tarii Moldaviei . Stolniceni plic. ne amlntesc formele vechi cu a netrecut in d. Numerotarea pHcurllor se datore0e inventarlerel ce a fAcut-o In 1890 rAposatul loan Tanoviceanu. deci noi vazand a for de buns voe tocmala si deplina plata.136 Icy Eremia Moghila Voevod. adicd au venit inaintea noastra i inaintea tuturor a for nostri boiati a marl si a mica.

WT 11C4I{ AILIZTHELIIECHVA. 14410 CAVid HdW HODHdWKO I ENCTECIVIHLIEA WFI HZCTdArk H AdAH H 13(44THAII THX IMAM BtCH IICHOAHO WHOM 13HW 1111111641.! RHO 4IH BNHZ (1111C4X CAVA UWE. cum scriem mai sus sasezeci de ughi In manule credinciosului nostru boiarin Iui Simion vel vistearnic . HZ (IKIIPC Ha111E41V I atpuodio Kodrkimut3 udiuwu EWCT`kopH4114. A`kXOM curd gEpd RZ 3EINIINH1H H HCHOAHO flAdTO. OpCKH V pvildx. 1111 Addl. 4 110 TOM WHH EZCTdA0C TOM H CZ 6cldTH EMV HWIldWKO 11C411 AIZTE I HWECKVA 11 TOdA6p.4.1TH HM`k 11CdIS MZTEEWECKVA N 1116311MAJKO sz uvni. lar dupd aceaia s'a sculat cel de mai sus =is Isac Matiesescul $i cu fratii sdi lonasco si Toader si au pus acea jumdtate de sat anume Purcelestii zalog pentru 60 ughi in manule credinciosului nostru Simion Stroici marele vistearnic. HZ.41 ALM 6 -+ Ituuu.dioxo4om Tact 11040E111U 3d CEA° H4Vk Ihrrumpu.CtAi 6pdTH1i144 HAI. fIrkA CHM AHCTOM HQ W.141K. Deci sluga noastrd Ionasco vlsternicul s'a sculat si a dat $i a intors aces bani toti deplin. 41}1{ HHLUI1HWEM. I I Ibuodp nor trq. $i s'a jAluit noao si asa a zis cum el a avut o jumatate de sat anume Pup celeqtii in f. HdalIMV I IrkilHOMO CHMHWII Grpouq BEA HHCTR91. 4 NN HHISTO I Ad Crk HE CBMIIMET HHISOAH)H Na EAKH. (pecete gspd desprinsa MCL1.ro . 11WH4WK0 LOUT.lnutul Suceavei. I EHIUMILH6M.Efl p4Al I TUX 11111A3H. WECT AErkT VrO(ICKHX. H flOCT41311A 3dKAdA4 14 T (WA) H RHA Td4 11040111111d 134 CEA() paAu WECT Awkr HAVIi IIVVIE4E141.dp mu Iw Eremila Moghlla Voevod. adica au venit Inaintea noastra $i Inaintea a for nostri boiari ai Moldaviei sluga noastra lonasco visternicel din Crivesti. H WT INFIdWKO H T04A.137 6{8411141.d. 4 MN T4K031C44/6 . si zapisul ce l'a avut Simion vel vistearnic de la Isac Matiesescul $i de la lonasco $i Toader pentru www. cu mila lui Dumnezeu dome tarsi Moldaviei. H 341MC *ITO HAW. HZ (IVKdX fidWEM$ HrkcHIOMV I 60/1`kOHFIV GI1A41-1WH BEA HHCTA(311HK. impreund cu cumnatil sai anume Isac Matiesescul $i lonasco §i Toader §i fost-a Impreund cu fratii lor. H CZ I 13Zrkm .dacoromanica. MU V CV% AT 9-3113 Pcnvsuz pELI. 0114114W11 KEA DICTrkplIHK.111 ECMH EMV I H 110T139ZAHAH 1411K0 Aa HZAET EMV WTHHHO H ElIKVEMEHlE.

Eremia VodA Mogi-111A Intareste lui Avram pArcalab stapAnire pe o sums de salase de tiganl.Apfx I WT EALIVIECT`kH 3141A11 X040 NH U. plerzlnd uriclie din cauza Tatarilor. Nicoara logofat a invatat. 4TONS CAW NM H3 A`kA0111 HX 444111E H HHKV 114E H flpHIMATE HSPVEHAII. t Kw Gpintire 1110rHAA HOEHOAd. Scriltorul TIntar Hind moldovan ultA pe $urin. N Avwt ClIZ roffk. (111Sph11) gi scrie cumnali. iar altul intru nimic sa nu se ameastece niciodanaoara in veaci Inaintea acestei carti a noastre. Arhiva StolniceniPrajescu. H BEAHKIH CIAATEAHM I H WKOAIIHMH me Omi. w2K riphiAourk [OA HdAili I. ce scriem mai sus. luna Mai 6. 4 MH TAKONWcIE N WT fidC AA I AN It HOTH9ZAHAH.HrdH11 HMEHEM TpETAAIK. Tintar a scris Hartle. stip. 2. Fix wr HiE I 113 1111X.138 acei bani.. Este sl un suret vechlu. de mosle de la Voevozli jarli muntenesti. H CECTPH HN OTAHltd H CHORE 2id4013AAH HdAi. pEKV4H 4I HCHHC044E H npnerige. A TOTH HCHHCOALIE TdTdp. liNifE10 MACT if 10 rcriApz 3141AH AiOdAdHCKOH.1061( ENt C`k HAW 2tdA011dAH1 H Cli`kATFACTHOgailH. iar noi aMderele am dat §i am intarit cum sa-i fie lui ocina $i cumparatura §i cu toate veniturile acea jurnatate de sat anume Purcele0i . 4TO HAidAH A. [INC rcnAH% 13E4.11E4sari. HMCO AQ CVT NM H 63T HdC xonomi RHPAWL' H 1111 Ad C`k HE V4111W dET. Cf1Z CliZ. Deci noi vazand aceasta dreapta rastoarcere $i deplina plata in manule credinciosului nostru boerin Simion visternicul.vk CZ }KEN..ro H . Nd CRON fIrldliTH svogion.H nprkA FldILIHAM GOA`k(JH CAVTA HAW f1141114M flpfCdAtig H KAPHIVk tro KdArk H rix flimpan I H 1. Inca l'au dat In manule slugii noastre lui lonavo vistearnicel. 7111 Mart 8 (1601) loft. H llacIACKHH4 GYTVK. H MOH" CZ ?KEN H ArkTH. Domnul a zis. illapr OT901i4 KM AWNISET V4 N HOLM www. scris in Suceava anul 7107. 97. ECM HAl. HEAHIS010 7HdA0EV. pachet Purcelestil I. H BONK H HZTVH CZ HUH H Apt I H lipzvion CZ )KEN H AWL HI CHh ()TAN H0111411. I V IZIC AT 9 -3p41. H GV9HVA I ARAN 01111.dacoromanica.kAosi HX WT ren. H GT411. Trktli pdveyf giwkewe Fix I 21Cii. H rv. H ATE!.

acta Stolniceni Prdjescu. care acestia sant for de la mosii for daanie si cumparAtura de la dansii . ce le-au vvut bunii for de la domnii din tam Munteneasca pe ai for drepti tigani robi anume Tretadec fiul Burciului si Paraschiva fiul lui Bir si Dusea fiul lui Golea si Bur- fiul lui Butuc si Gudea loan cu fameaia si copii. H BACTACitzl H Gozispoui rd.0. cum sa le fie for si de la noi holopi tigani. Stroici vel logofat a invatat si a iscalit. (ante 7112 Sept.41c H fl4S. si altul sa nu se ameastece.. nul Domnul a zis. 4 cirrpti HX Minya I AOCT4/10A. si eau jeluit noao cu mare jaloba si cu marl marturii si de prin prejur megiesi zlcandu cum ispisoace $1 privilegii..ro . TIVETVIO thiCT (MO W P(113%1Mr- 41Z LbaCT ItimdtHKo H TOME() nem LOH I it MIK HZ 44CT IhTpcIWKO AOCTdr1Ork niTAA LIACT I WT.-139 lw Eremlia Moghila Voevod. iar aceale ispisoace si privilegii le-au pierdut de Tatari. gi larasi in partea lul lonasco Si a lul Toader $l a Aftimlel satul Cusutenii. HZ 4ET 11(4K. si Craciun cu fameaia si copil. CIAO GOT AHAIP-Irk H THM H. Aorranork &mulct CHAD 111114mEttliH. la partea lui !sac si a Nastasiel si a Sofronlel li s'a cuvenit jumAtate sat Purcelesti gi jumAtate sat din Tibirlha . cu mila lul Dumne- zeu domn tarii Moldaviei adica . Acest ispisoc ca SI multe altele aratd provenienta tlganilor din Moldova..114111H I (MO KSIINTkHill. si Stan copil.dacoromanica. scris in Iasi la anul 7111 Mart 8. 14 1101 ono WI' 1IHKH I NIX& A I no 11. 98. gl lards' In partea surorli for Anitil I s'au cuvenit a trela parte sat den www. cAci an venit din tam Munteneascd prin danii gi cumpArAturi de la domnii Muntenestl sl de la boerl marl ai Valahlei. TIdula de ImpArtala pe frail In Purcelesti gl alte sate. Drept aceaia vazand a for jaloba care catra noi s'au jaluit si au marturisit : iar noi asijderele si de la noi dat-am si am intarit insine lor.. Hartia . Fgrd data. si Voico fiul. 17). 45d14H HHHOPNIAH I OT 130TZWEHH. au venit inaintea noastra si inaintea alor nostri boiari sluga noastra A- vraam parcalab si cneaghina lui Calea si fii for Navrap si Stefan si Stan si sora for Stanca. si Vatuiu cu fameaia si copil. si Motoc cu fameaia si copii.

Ip. Zapisul nostru e anterior lul 7112 Sept.dacoromanica. . lonaFco. pagaimvip. Intro cat avem altA Impartall de mogii. CHZ IISTIIIAWKO I N (113AMIA11. npoC060I0 CEOHX 11pAEHX OTHHHH. arhiva Stolniceni-Prajescu Ill'. N CZ Md111111. HOAOEHIld CEA° WT IIYp 41A(11111 I I 114 GHAT H CZ MAIIHH H4 HOTOLIA CMOEH H II0A0EHIld CM WT 14116EpHX. 470 S ROAOCT XZpAOH. Anita . H WW1 RS 4dCT g4CTACIN. 7112 Sept. 3d RHuorpmi 4To S 6070111`6111. ErimiaVodA MoghlIA IntAregte impArtala ce gl-au fAcut nepotil lul Matelag vel logofat in sate. H CZ CTABH. 1/3 RavAcluti lb Lllicenl Nastasia.k H CZ 6AdTdMH I AORIIHA) CM A1166pHX 111161. d HZ 44CT I www.111MH. HA GHAT II CZ MAHHH HA noTourri MOEN 4TO S HOAOCT GVIAECKOH. Patragco Sofronia. H TH>li HHVII. H 110AOHIIFI4 CEA° I HirptlIANIH. BZ CEA° KOWOT`ktill HA COOHWKOE'k. WFIVIITH AIZTEMW EHE AOrozISET. Toader. H fluzisHmia H 00459014H AOCT4A0C. gi 2 falci (Cogotenil) 1/2 Purcelegti cj vie la Bo:(2 Tibirlha I 1 1 I g togani I -4 Dumitru 99. gl iaragi in partea lul PAtragco s'a cuvenit a cincia parte de sat din LilIceani . H 46TIWZT01-0 4dCT CbT cen. NQ CrIpuwnooh. Pentru lAmurire vezi actul adus mai sus din 7107 Mai 5 de la Irimia VoclA MoghlIA. Aftlmia . 470 S HOAOCT 94(1110ECK011.140 Rdvdcduli. HHO HZ 4dCT I 11CdE H spaT tro 11WIl4WKO H Toamp 11911X0AHA0C. N CECTpOtif HX ILICTACIA% H filltiSHMHA% H 0011S90HIM I CHORE ITAHCA4SAA. NQ HOTOIJA W(IIIWKOIrk H 110A0Elind CM II. 17. gi trAlau atAt Anita cat gi Dumitru. H CZ CT4B H CZ MANNH. ME}1{E II NN AVMHTIllf I CIAO KOWorrktITH. I.11EfoHxd (§ters HIMFAH LIACT ECT IICAKOBH A 11WHAWICOBH CpEid. HA IfpvT.diorHAA HOEBOAd combo MACTilO rcnAps 3EM411 410AWNS ripinAown rip+A NAMN H [IAA SCHAIII I HdWILIIII MOdAARCKHAIN Eoirkpl EfAHKHAM H M4AHMH Haim' CASrH licmc AFATEEWECKVA I H CZ 6114THAill CH.ro AVMHTIW CIA ITHHLITH.ti'kH 4dCT d TO44611 ECHLHWkli %UT). §1 larAgi 2 falci vii din Botogani. bAlti gt vii. 17(1603) Harlan.11 HX AVMHTpir CHZ MEICK0H. H TOH zisanyE. HArtie. cart se dau ca mortl In 7112: Matelag vel logofAY 1 Ilisafta 1 Isac. CZ CTAHH Nd KVA. N (§ters 110I H CZ CTIEH 4TO S HOAOCT ogenciani. 11 01A4HHHH H RHHOrpdAll 4111ILITH. GOIMild. 1160114WKO H TOdd.

N. ce-i in tinutul Cernautului. TV4WKO. $i iara0 in partea Nastasiei $i Anfimiei $1 Sofroniei li s'a cAzut jumAtate sat din Purcele0i la Siret $1 cu mori in apa satului $1 jumAtate sat din Tiberiha cu hAleVeu in Culea. $1 trei falci de vie ce-s la Botopni. IISEA1V TpH 4SdA4H 3d minorpaAi (gTo CVT S Tpzr. HHO MN UH4kRWE HX AO6r10 HOMI010 TOKAMHAV npotiivicAr I mix. 1 AOCT4A0C 4 CIS IldKH HZ thiCT mwroluv AvmuTpr CHZ.ro . ce-s in tinutul HArlAului . $i jumAtate sat Tiberiha partea de jos este a lui Isac . HNC. F164 POp XZpAWR. cum au venit inaintea noastra $1 inaintea tuturor alor noOri moldovene0 boiari a marl $1 a mici. iar lui Toader partea din sus. HATO -son. 4 MN TdKOMAEVE H CDT HdC 44411 H4 THX 1111`kAH HOTHp8AHAH ECAM HICHAI THAI HHWEIIHCAHHHAI OVIEHITX. $1 jumAtate sat Purcele0ii la Siret §i cu mori in apa satului care-i in tinutul Sucevei $i jumAtate satul Tiberiha $1 cu hAleVeu.dacoromanica. iar lui lonaKo partea din mijloc. ce-i in tinutul Orhelulu?. $1 a patra parte din satul RAvAcAutii la Priit $1 cu hale0eu de pe0e. $1 iara0 nepotii for Dumitru fiul Anitei $i alt Dumitru fiul lui PAtraco $1 $1-au impartit Intru sine. Deci in partea lui Isac §i a fratelui sAu Ionwo $1 Toader 11 s'a cAzut in satul Cqoteani la Orivova $1 cu heleeeu §i cu mori in apa Or4covei. 31 FIE607HdTKO ' in dos: liATO i-3(311i CFn 31 (sl se citeascA de acmu") Eremiia -MoghilA Voevod. H COT I H11114X H HOTKOZ3HAEFITE. ROTZLIAH14. IS6K0 Ad ECT HAI 1 H WT thIC SOOK. iar in partea lui Dumitru fiul Anitei s'a cAzut epatra parte din sa- www. satul Copteani la Or*ova §i cu hAle0eu $1 cu mori. p43A`kAEHiE. H 11F1 44 C HE VA111111dET. CEIIORE H ildCT 3d WTUHHH. H HHEIOCOdAi.141 AOCT4A0A 4ET6p8Tdd 4dCT WT CEA) 34HAKSYU. CZ HZCEAI A0X04041. GM rcnAnz pE4.cu fratii sAi Ionaco $1 Toader $i surorile for Nastasia $1 Anfimia $1 Sofronia. ale noastre slugi Isac Matieescul §I . fii Elisaftei. N4 IlpVT`k if CddTdAl (1HUHHAI. nepoti lui Matela biv logofat . cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei. ale for direapte ocine $i mode $1 vii.

11/1. ef16MIM MBCKOH.0PHAA 111/111A011111 6}1C110 mAcTfio renAps 36MAH 410A- riprkA 1. '47 -3 Nastasia. Anfimla si Sofronia Ilt mosille Tiberlha si Purcelesti. Fl H3A/VkHirMI npomem AV HHM11 CHOFIX C6CPpe1H CI106H 41T0 HPAIIVIX WTHHHUI H . I T*A1 paAi K4K0 6CT H WT H4C CZ 118C6A1 A0K0A04%. A1111 I ninicnno- 11PABA WTHHHA F1 A*AHHI1A.10 1111346A611111.A. Parcele0i.1. iau Cosetenil . acta Stolniceni-PrAjescu. plic III' 2. Nebojatco.t. !sac.FigerAIXA T1116Tdd 'FACT. aunn pliCHAOKAHH.V1iS1 TAKONSA6P.142 tul RAvAcAuti la Prut. up-kWEIKAX' MIT6FAILI 6HR itor*T. A 11H4se. Tiberiha Dumitru la 14 RA114. s'au cazut lui trei Mid de vie.11HHH I H AAA11 HACTACT6 H fl4HAAIH WT 110A0151111A C6A 1. iar noi asijdere $i de la noi dat am $i am intarit insine tuturor acelor de mai sus scrisi. $i altul sa nu se ameastece.dacoromanica. nptA SCHMH H4WHMH N10n- Havracim H cerrpa 6H 1 1111- *VIMIA A.0411H HAVICAAH.. 7112 Sept. no Fix Aospoter R0410 iiekum uenouvit I A61. WT 110AORHHA. CD I Dumitru la 3 fAlci vie laBotosanl 100. 17. H WTWM THM 1111IHA0111F1 ilprkA HAMM H [OA HAWHMH 110ApH C6CT(IA HX' H4AM6H1114 GoAA 4 iOIliRL F10 EH AO6P010 80410 84114 H iipoAdnit CECOM H6K6A1 146HOHIPM. A4A4 C6CTP61111C11 liner Aciii H3M*H0 34 H3M*110 I WT 110A0IIHH4 C8. !MA care ar fl ta HArtle.6H4. Mateefescul oso 0 iau 1/.A. Tf16TAA 'FACT HA GHAT 11 C8 MAHN LITO $ ROAOCT GVLIAIICKOH.ro . bloul ImpArtelli de avere. S BOAOCT WPKEHCKOH. et iarasi in partea altui Dumitru. Mateia§ iel logofet Ilisafta Patrapo Aoija.14MH H COAPH RFAHKHAAH H AIMAHMI-1. scris in dealul Harlaului la anul 7112 Sept. Sofronia. Aftinda. pe aceaste de mai sus zise sate $i parti de ocinA si vii cum sa le fie for si de la nol uric $i ocine p1 intaritura cu toate -veniturile. Eremia MoghilA Vodl IntAreste schimbul fAcut !titre surorlle Nastasia. si Cu balti de peste .5' :" vacant la% ..A. Domnul a zis. ce sant In targul Botosani. W>IS Amci4Ni R06130AH. C6A www. fiul lui Patrasco. Deci noi vazand a for de -buns voe tocmala intre sine $i Impartala. 17 (1603) Harldu. Tiberlha .m.cAn 1/.

Acta Stolnicen1 PrSjescu (Folticen1). ce-s in tinutul Suceavei. featele liesaftei. aceaia au vandut-o surori-sa Nastasiei drept una sutd $i doaozeci taleri curati.H660KATKO -41-1w epmita moriinA RO6ROAA Eremiia Moghild Voevod. KATO '`. T'ks%1 AEP I MPIFIFIK.dacoromanica. de a for bund voe de nime silite nisi invaluite $i au schimbat intre dan- sele ale sale dreapte ocine §1 mo0i si a dat Nastasicai §i surorii sale Anfemiei din jumatate sat Tiberiha a treia parte.ro . adica au venit inaintea noastra $i inaintea tuturor alor noWi moldoveneagi boiari a marl $i mici Nastasia $i sora ei Anfemia. si a iscalit Stroici logofdt -I-- Nebojatco. 31 rcnAus peq. care-i in tinutul Orheiului $i Anfemia iardsi a dat surori-sa Nastasiei schimb pentru schimb din jumatate sat Purcelesti a treia parte la Siret sl cu moara. Si inteacestea iarA0 au venit inaintea noastra $i inaintea alor noWi boiari sora for cea mai mica Sofronia din a ei bund vreare de nime silitd nisi Invaluita si a vftndut a sa dreapta dcind $i mosie de jumdtate sat Purcele0i a treia parte pe Siret. paAi KAKO AA 6CT HAL H SpHK H WTHHHH H HOTHOOK I A61116 CI RICHN1 01T HAC AOKOA0A1. Drept aceaia ca sa fie for §i de la noi uric §i ocind $i intdriturd cu toate venit utile. 17. stranepoate lui Matie$ biv logofdt. HACTAC16 SA CTO H AKA A6CAT H 3AILIATHA HA1 HCHAZHA. Gen. la anul 7112 Sept. Domnul a zis. $i a plAtit ei deplin. cu mila lui Dumnezeu domn tdrii Moldaviei .3PRi. [Pecete mid].1146A6111H TP6TAA I (1ACT HA GHAT UTO V RAOCT GSHAKCKOH. www. §i altul sa nu se ameastece. TA 11OOAAA4 C6CTpH CRO6H. ilHC HA V rop Kzpaogit. Hattie. H HCKAA G-rpoug nikrzIseT [Pecete mid] 1. ce-i in tinutul Sucevei . Scris in dealul Harldului.-143 -11 1. Este si un suret vechiu.1. H 1411 AA C HE VAAHWA6T. Drept aceaia ca sa le fie si 0 de la noi cu toate veniturile.

CEA0 03 tIXIG14 EANAN COtIOM WT Tor AFL I Toro 0aAl WT IMF* HA rip*A. $1 cu alti veri ai ei Rusca pi surorile ei Mariica. H CECTJJA RN AASIIIHKA I H . 7112 Noembre 1 (1603). lw Eremiia Moghila Voevod. Eremia Moghilil VodI Intgre§te a§ezarea f6cutA intre toti nepotil Calopode§ti pentru mo§ia TAmAdueni (Borleti) pe Siret. pdAI emia 6H iienTtiranx.cia si lona$co $1 sora for Todosiia.A.dacoromanica.14.1. H CECTpA Hy I TOAOCl/A CHORE iIHVUIUN pOWK046. adica au venit Inaintea noastrA $i Inaintea alor no$tri boiari Todosiia. fata lui Patra$co Calapod. 'CAMP SAANKolIN 3t1 T Sr. $1 Dumitra.krarn 6. ANII flpO I Ina Tit man mnor WT NE. II7. fii AnuscAl Ro$coae. A041. (In lipsa Milei sale vel logoft.14 PIHrenH4.14 IZAZOIrtlaCKII. care se numeaste Tamddulani. ane N3 HHA" WHA HpATHAd. FIHC $ 137. featele Anghelinei.A. H CS HFlek HAEME111-14e 611 PliCKA. ale noastre slugi Gavril visternic $1 fratele sau Gligor. Iwo MIA REATO I RIM. WFIA 3AMIATHI14 CERE CR YIK I ROA.144 . HA GHATH: 4TO C HAIEN:310T TZAIZAlflalliii I H TOTOTA (sic) 110.' ACIIIH.10. FOOAWKO i1118pZ11A 11W10*ET HCICAA. pe Siret. H Rp4T ero PAHropHin. 118 pVKN FIAEAAEFIHROAA EN RNWNNCANHAI. N 169HAIIIKO. H CIA1H(IANC* CZ MI I MO J3A. H CI CRQH me AA6111411. Atte LIETHilH Aec-kT H UlECT Sropothy. IIw Gpennim illorHad HoeloAn.ro . Razine. $CH H11$11. 3AFIEN1 RNA HW A-AHHHS I taKONI H Hen.TpAWKO KilAtIn0A. CO I FI N ET AectT Sr. ripoAana WWI HamemS I Irkp 110M$ sonrkpHuS.1111 116TNI HOEHOAL erAa H3RE. ToAocIA Ao Hea. paAi TOE 110AORHIIA C6. $1 s'au pAciuit intru sine pentru jumatate sat de Borle$ti. 101.10HHHA CE/10 WT TznIzAthathi. lura§co Marat logofAt a iscAlit). §i acea jumAtate sat la Tama- www.A.I nonoanna CHAO WT ROD. AAR H3 THI pN Sropcithx. HARM I cnI3rH l'atcpun RHCT. toti nepoti Halauceascdi.R. npH . HATO rcgAgz Peg ceara desprinsA --1-30BI HOEK a F 1IZT(1. FMKOMINS HA !ASH n PEA 1 CHM ANCTOM 114111HM.11.ATI/M1ITPA. $i cu ai sal veri. Cu mila lui Dumnezeu down tariff Moldovii . Lott npthAe np-kA I HAAIH H [OA HAIIIHMH ROAQII. with AA HE HMAIOT MAN T. natieio MACTI10 rcnAps 36nInaH monAaacHoH.R.3HHE.1111K0 In dos: HZ HERFITNOCT ero munorr HAIM GTP0Fitt* HEAIIKAr0 AOrO4SETA.

145

dUiani a vandut-o dinsa credinciosului nostru bolarin
lui Isac Balica drept 300 ughi; dar din ace§tia dansa
a raspuns 150 ughi in manule verilor ei mai sus scri§i,
cAci ca fostu-le-a for mole cum §i dansei ; iarA 46
ughi i-a oprit dansa cu a for voe, dar tot din aces
150 ughi, pentru o cheltuiald, ce dansa a fost cheltuit
in zilele lui Petru Vodd, cari a scos satul dintru mdnule unor boiari de pe atunci. Drept aceaia de acmu
inainte danOi sA nu mai aiba a o mai parare pre dansa,
nisi a ceare mai mult de la dansa pentru acea jumAtate de sat nici odAnAoarA in veaci Inaintea acestei
carti a noastre.
Domnul a zis.
scris in Razina la anul 7112 Noembrie I.
-4- PAtraKo.
HA.rtle, acta Roznovanu, Stanca. Ceara pecetil desprina. lata
o noul Intregire a neamului Calapod, Juntas' al lui Petru Stolnicul Calapod de supt Stefan cel Mare.
HAlauceasca

= Calapod
PAtrasco
Calapod

Anusca
Rogca

Anghellna

=x
I

1

I

TudoslIca

Gavril, Gligorcea, Ionagco, Todosla Rusca,Marlia, Dumltra

Roca
vist.

102. 7112 Mai lt (1604) 1aci. IrImia Von MovilA IntAreste lul
Nistor Ureache vornic mare de tara de jos mai multe cumpArAturi
fAcute In satele VIAdesti, BAlteni, CobAceni, PAcurAresti, CrAclunestl

td Cobolta de la !lies! cu 1090 ughl g1 550 talerl.

iiincTitio mitftio A114 WV efleilla A AllOrHAA 1106N04A. rCHAPI 36MAH
MOAAMICKOH. 3114(N6WITO eIHNHM

11414eM IMPHT. Hilti 'ITO

HCCIMI lIFICTOM I14HIHM 131C/i1A1 KTO

fro SCAHWHT. WM 11PIHAOHJS1

11111- kA IldAH1

If HAA SCUM HalllliMif . MOAAARCKHAAH 6011.kflH 136AHKIIMH. li AL1/111M1-1.
114111 11 carii HMI CHI MKHM. H T8Atipari CHI OCKINH. H NAGA/16MM

H% HSTAINKAN. H c6crpd 61'0 KpcTend. H 6PAT Hr Race /tie. CHOKE
HPIPHAH. H THAI 1111EMENHKOK6 HX. l'AlirOPie H cecTp4 ero 114,tirrit CNN
HWN. H .f1ra4sLe AILI111. TOAANP. H KfICT1-1118 Allfla fliITHNCI H. KIM

www.dacoromanica.ro

- 146

WWI KAAOT. H THSC Ap Sriti I 11116M6HHKOH6 /IX ForaH. H KHSKd FIX
T8Aopa Aointe HWHAWKOSH. H H6KHZISOP H Spam ero INTpAuco. H
C6CTPA HX" MANNA CHOB6 AOHKA. H HA6M6HEIK

Hx. H6TpS H SPAT. 6H

*11811,1MH. CNOR6 00,101111in. H HESHT6A6H CHS MMIKS6H. H WSP*Nali.

C6CT(EA 6r0 ASA1HTPA H A1SPHKA I CHOKE HWH. H 4SpAA AOLIKA H*H-,
I1SAA
H CINAAMiM. H C6CTPA 611 HWANA ,t1.04KH 116Toin. H RACHAK4

ACINKA MSpIH. H hart CHI *AOPH. H 'MSC nnem6666,a HX. HAtia. H
C6CTPH CH. 1116TPA H illp11.10A Aotium &ACTH. H 11111T6MIA AMA KACHAie 1311814H OHMHWN. 11 THNC 11A6M6HHK0116 HX" GAKA H SPAT ero I

HWN H CeCTPA HX BPSHAPA CHORE TeKAH 111186,11 RApS6W. H Aparoui
H C6CTpa ero GodspOuIA CHORE 11/14p1H. H RHISIC

K$611. RICH

1111811,H

HX" Tomep CHI PSc

H IlASEIBLIATOH6 vrapomS [MIA. HO

FIK

AORP010

HOMO H6KHA1 HenOWOKAEHHH. A111111pHCHAOHANH. 11 npomm HX HPAR010

WTIIHNS H A*AH11118 I WT EICNEHRHAie 6A HOTBpSNIA6Hie 4TO HMAA
Elp*AMA HX" BAAA CTApIN W7' CTAPAr0 sormu 6o6Komi. CM10 ihniArk
AZA,6101, ICHW6 ASpilkilli 4TO C T6116p HAISH86T KARA6Will H tCpSHMO ICSKSTHHA. H CS M.kcTO SA MAHH 8 rosits Hp STA H CS MIAMIAN.

11411M* psuptin. H MEW-MA H CS MAS,B6T. I HA ANN 1418TM. 4TO 8
g oAocr KHrM4CKOMS. TA npomm HAWEMO irkpuomS H 1104ETENHOMS
sort-km-168 nut; ITHCTOOS XptKE KFAHKOM8 AROpHFIK8 AOMAH 9EMM1. BA
TpH CTO H 111HCT AECM1`. SrOPCKHX". NIOATHX" H 8T044 TAKOSCAEpE npiii

RHSK H*KMH. H I PAEMEH11ROSE Er fliiApE6 H HACT4c1M. N 3,14TA CHORE HpS4SH SPAT Hum ROTA.
A01111/i1 np-4, HAMH HWH ROTA CHS GOpH,
11 fIHPEAHHA. A81111,1

pawn

IVIANKA. 111 IERpHKA.AZWA flHAT8 811811,H

H &MUNN. H THM nMAAEHHKOKE HK 40A114H. CHS NAATH. H
Ero 64cutwe H FARPHA CHI KOCTHHS. H SPITA H lilzpinia 11
KpCTHHA. H WRA I THHA CHOKE fillrfAHHH SEWN RHSKORE BAATH. H
GOZISIA A%tp4 11A-kwi. H 111HA ASIIIA KpCTH H rHWpriE H fiNTOHLA.
CHH ASMENAH 1311811,H KpCTH. H KIIICTHHA. ,A,O4KA MSWH H l'EpAcHM
11*K11114.

CECIVA

HOcHRAH.

H

E4CHAKA CHORE

ZISOKWM CHI RACHAKIEH

N

CT4p0m8

KOcHci,4H8.

Apzr4,A. mstim HAHN

H
I

KilaTAHHtif

KH.

H

HI"

fiHrEAHHA

Amp Ht1M14. SHBKOSE MHWH. SCN ENSEI,H H Hp*SHB4ATOSH TOdAfil
fiSICSPAP. HAMS. n0 HX" /1,06P010 BOA* H 11POMAH E1X ripaitoio WTHHH4
H A*A1111HS. ucnimuinie 34 HOTHPINCAENIE. 4TO 11MAA rIA4R44, HX".

Towp nzapap WT CTApAr0 llOrAAHA ROEROAH. EAHO CEAO HAHM*
1111K8pIpElphl I HA HpSTM. S OlfCTiH ASP1111. H CS M*CTO SA MAHH S
AApra r, SnaAarr S rpza. H CS GAATH pHICIIHMH. HAHM* likMf11H 4TO
S RonwcT KHrMCKOH. TA nclOAAA TWK HAWEM8 SOA-kpHH8 flliCTOp8 XlykKe

AgOpHHIC BA TpH CTO 8r0pCKHX" NOATHX. H WT0M THat HpIHAOLIrk np-kA,

www.dacoromanica.ro

- 147

T1AAAH. 4SpZCHHA 1 ,3,04KA MAKI. H HAEMENI4KH HX rfpACHM: H 1HIplIKA
CHORE G01314 KH$11,H SpITECKSA. li IIHCTOp. H CETp1146K6 ero

Haciii.

C6cTfla Er0 GozIspoHIA CHI AieKH N KOcTMITHH
.CH1 1.1.164SSA. H HA*14.1 ,n,04Ka. cTapom$ GAITtHSAOKII. H kcHEI CHI
OFIMIwIl N G04simca AOIIKA roAop. Sal KH$11,14 H np*SHISH,H SAST*H$A,,
H TWK HWHAU1K0 H npaT ero lizIspum CHH 11430p. H C*M* HX /tipscHHa A041Ca flpeST*CH. H RHSU,H EH 118pACKA H BIM H 6f3AT HX GALLI
CHORE iltIrEAHHH. H HE Tp11KA CHI A081'811,11. H HSTflaWKO. H fillpHKA
A-kTH IIH$11101. H ToaAep H HWH CHOKE l'Hwpril. I N lIAIHACHA CHI
CHI ll$11411 H g(3CS

14

I

TS,i,opH. H GOOA N 6f1AT EH 11WH CHOKE IIHApelIKSEFf. H RSpKAp4 AOIIKA

118nSa. RICH RHSI4F1 H nek$H$4ATOK6 pSCH. H HAKHNI WT HK Aospolo
80/110. H npoAann, HX npagoto WTHHHS H AvkA111114$ WT HC1114COK SA
NIA,111pita ENS OWN HAULM WT rcnAgannu C6A0 HAHM* CAST-kWh-1 4TO HA

HOT* S ROAWCT I MCKOMS. TA npommE THN1 HAWEMS RHWEI16414HOMS
SOAkf1HH$

X11,kK6

lopHIAK. 3A CTO H WCHM AECT SrOpCKHX SIOATHX.

14 TOT HCI1HCOK. 4TO HMAAH WT rcHAemH. EWE Er0 AAA KR WI^
HAWEANS ElOirkpHFIS gp-kKE AROpHFIKS. H THNi HpiHAOW [vim HAMH
H np-kA 144111HAM SO/rkpH HAI1111 CASrH I CASrH NC), 64114 AiMK. H
rattplin onspr*HSA, H HUTA SIENA KpISKAHX liAimap. Fi T$Aopa NCEHA
RSIUNA. H HWH H plA1411 H 11164SSA H )(OUP H rnuropie H HCANKO H
ralipRA C*46TM. H HHSTO H AAIOA H rixdaHH H HHKOdp. 11 ASMHTPV

H Gaga. HAKHNC WT HX' Aospoo HOMO. H npoAaaH. Hx 11p111010 WTHHHS
H K$1167KHO

I WT Hcmicoic sa norgpmeAeHie 4TO WHH HAWN WT cero

F1ETpA 130E110,1,H. EAHO CEA° HAHNit Hossirknfil 11 CZ AA*CTo SA CTAKH
H sa MA111414 S KEAHKIFF 4SASK. 4TO SCT AHHcAS 6NPH2PHLPH. H MOHAS
KpI410H6141HM.

H

CI EEC CI loH Orap. no wI'kK CTp4H 410ASKA. WT

CEA0 AO CEAS S KOAOCT wpyceuncomS I TA np0AAAH '1143t 11111116MS KAIp-

HOMS eon-kern-IS 0H8 Np-kKe AKepHic$ SA AK* CTO H OET AEC/AT Sr
Ii THNi npiHAowa np-kA
HAWN
NSOATH)f.
HAMS
CASrH
nHAPo"
FMK
H
spaT Er0 *nova H cicTpa HA' alspiRt CHOSE
11AEMIIIHKH Hg l'HwpriN. H HAMM, A*TH BEAN. H HWH KSPSA. H
Abopsc-k I H POUHIA H KpCT-k H MN CHOKE 1143Wp.
HHK0Ap CHI
14

14

Hp841014, H l'AHrOpiE. H CECTf3A WO AISIIHK4 CHS plASK. HAKHHC n0 HA'
Aospolo SOAFO. H Flp0AHAH FIX' npAR010 WTHHHS H KSHOKHoF1. HCIllpHHHAiE

4TO WIIH
-CEAHlfrk

HAAAAH 3a KNKSnAEHIE WT CTApAr0 ELOFAAH4 ROEKOAH. EAHA
HA SCTi/A I HOTORM CtEMIA118/1 H noA GtEHKS 11 CI CTAKH H

CI MAHHH S KEAHOH 4SASK. 4T0 C TEnfp HMEH$ET Kplq8iinpin. 4TO 8
'ROAWCT MIXEHCROMS. T4 1100AAAH TWK NAHUM 604-kpH11$ nH$ Xpice
,A,KOpHHKOKH. 34 TpH. CrA TAAfp cpEspsmir. H WTOM TAKONI npiHAotuan

www.dacoromanica.ro

- 148 npt,a, HAANH

!

H

lIARpHA

H

11'0 epEdtild H cicTpa Fix GWPII11,4 CHIS
Hr FAKPFIN H alIMHWH H CHORE HX" HWHAILIKO,

dsapicaw H 16p4T

AWFUL H nnEMEHFIKH

GI-MAHWH H CHOKE

FIX" HWHAWKO H FPO:3,U6. H CkaWk Hx

Fi alzrAsama. H TOAOCIRi H GaH1111,X. H Apsrdu.
FIX gra*Iat CHH SZsAtIrREN. IJ Ii MENNKN NX *PSI LAN H

1111KOdp H Kp8410H
H CECTpH

FAHrOffif I 110131311FI.N. H ailpzsaK. H CECTpd AK 1101,a CHORE KiScKAN
1101114Sr. H ApzraH. H HAKSA. H CECTpd FIX GAAOMI CHORE KOs-OH.

H x8pS CHS KONIAH. Hamm ho HX AoRpoto ROM. H

n110AdrIli

CR010

KpAK010 WTHIINS H A*1011-111S. EAH4 CMH111* S SCTII0 110TO11,* K060/191.

no wwkr CTOp011 KOROnTk. cro I S 1304WCT 1D0p011,CKOA1S. WT Hcnucoic
SA MApTSPiH 4TO WHH HMAAN WT CEPO HETild 130E110A. TA ripopin THNC
HAWIMS SOntpHHS XirkKE 111411KON1S AgoptiuKt3 3A Ag-k CTA H nET AE

GAT TAMP CrIFROZHHK. H RIctAKIINIC/A HALII BIcpHIH H notHTEHIH 604*
w-1H nus IIHCTOp XAKE KEAFIKIII I AllOpHIIK., TA SallnATHA SCH EICHASHA
TOTH RIIWEIIFICAHN nHH'k3H, S fISICH R ?CHM TAM 1111111EFIFicAHHHAL WHO
MN

KNA*KLIIE FIK A0600 1301H010 TOKMENC

H

n04114 SAFindTA.

d Ada

TAKON3A0E H WT H4C AAAH H 110TKi7AHAFF EcMH HALUEMS KkpHOMS KM

illEpPIEHHOMS fHS. HucTopt; I XcrkKg Rinificom8 AHopmficS. gzcrAK THx
KHWEpE411111K CEAOHE. KAKO Ad ECT EMS H WT 114C KIMK H WTHIFFIS CS

KZCEM AOKOA041 EMS H

THAI wo. H SHS44TOM H nfrkSHS44TOM. If

iipawSp-kTom H Hscim8 p0AS Hx FIEFINFSIBEHHS. 1,141 mocoAHai HA FAKE'.
4 XOTAp THM I 11HWEI1HcAHIEHAA cEitAM Ad ECT WT RIC/AKFIK cTpaHH no
CKOHAMI CTAOHAAH KSTApH FlOKSAA F13 13-kKA 0301114414. A HA TO ECT Kkp4

u4wtro rCHAHAIli. RHWEHHCAHHAPO MN Ilw epgmira 11/1ortma gogRoAH.
H irkpA FlptE383410MIEFIFIX H CE(JAH41411X (IAA rocnoAamu. lw KOCTAHtHHA 110E110A11. NW I fl4ed4HAp4 130EKOAH. H g-kpa gotd0011 HAIIIHK AdOn-

AAKcKfix. Ktpa ElHd KpCTH ARopHinu roputH SEMAN. 11*(14 Mid l'Hwp
rig noucsnaga roTHHcicaro. ickpa 1111.1 Fmxpri6 H HwHALLIKO Tannx rfpx
KISild6N H6M11,KHK. trkpa 11H4 Indll0/16 H 1'AHrOpi6 icksEpHuov. rpstcan,ISH

I

POMAHLICH)C. lApA 11114 BICKAIld WpN.W-k. reTAAAHA H ricpT,Ip-k csuancaro

fitpd lind. TOAAep spluoRcido. flOCT6AFIFIK4. taw riO4 To1Aepi g-kgefiu,x
CHZTAp*. Iltpd MIA KlySIINIANA 44111111iNd. 13kpd BHA 114HrOpi CTOAFIHKA
gtpA nHd GHAAHWN GTpoug KFICT'ke:IFIKA.
111

B1 pi KZC-kJ SOMpOli

I

wkpti IIHA 1'fpM4114 KOMHCA.

HAWHK. MOAAARCKOX 116/11311X N MAAHX. A no

HamqIAS Hcmirrt H renARailie KTO CSAET rcilAZ WT AtTIIK HAUNIK.
NnN WT 11411161'0 poAS. HAN 114K

653A 130r0 s8 IFSSEpET renAps KHTH

HAUER 36MAH 4104AMICKOH. TOT 611 HM I Hen0p$111HA CHA H8wero AaMiff H nOTKp8N3A6416. HZ dAESH HM AdAH H noTupzAHAN. HOtiTO WH
c6c KISMin HA CKOFIK np4KIH H 1111TOAdiff nFIFF*31-1. A HA IISMIJIH rpknorr-

www.dacoromanica.ro

149
111

norgevmetii6 TOMS Rsc6mS KHWEnuCAHNOMS IREA*AH ECM -HA-

111H6A18 11* p '1041$

I

H 11046T6H HOAAS 10Atp1H$ nuS MASA CTp )114 KHAN-

KOM$ A01'04SHT$ AHCPTH H HA W10
AHCT$ HMI.16AiS.

I

1164AT Hp lirkSLITH

ilp:etfie He60)HilTKO

KCEM$ HCTH HOAR;

S WOK. HATO 16apiti ,%1C1104. MAN

SI ,LHIH.
H HCKAA

GTp OH11 Alltir*ET

Cu mila lui Dumnezeu Noi Icy Eremiia Moghila
Voevod, domn tarIl Moldaviei, InViintare facem cu a-

ceastA carte a noastrd tuturor cui pre dansa vor cata
on cetindu-li-se o vor auzi-o ; adicA au venit lonaintea
noastra $i lnaintea tuturor a for nopri Moldovenea$ti
boiari a marl $i a mici, ale noasfre slugi loan fiiul Jul
lachim, $i Tuduran fiiul Rusccrei $i vArul for Pdtra$can
$1 sora lui Crastina $i fratele for Vasilie, fiii Chirilii:
$i iara$1 verii for Gligorie $i sora lui Marita fiii lui loan, $i Agafiia fata lui Toader $i Cristina fata Ante-

miei, toti nepoti lui Calot, $i iara$i alti veri ai for Gogan $i nepoata for Tudora, fata lui Iona$co $i Nechtfor $i fratele sau Patra$co $i sora for Olena, fii Donal ; $i vArul for Petrul $i fratele sau FrAtiian fii Solomii, $i PAntelei fiiul Maicdei ai Obreja $l sora lui Dumitra $i Mariia fii lui Ion, $i Ciurle fata Neanciului $i
Anthamiia $i sora ei foana, featele Petrului $i Vasilca
fata Marii $i Blaga fiul Florei; $i iarA$i vara for Elena
$i-surorile ei Pietra $i VArvara, featele Nastei, $i Antemiia fata lui Vasilie, nepoti lui Simion ; $i iard$i verii for Sava $i fratele sail Ion $i sora for Varvara, fii
Teclei, nepoti lui Barbe$, $i Drago$e ai sora lui Sofro nie, f Marii, $i nepotul for Toader, fiul Ruscaei, toti
nepoti $i stranepoti Mira nului Vlad de a for bund vreare de nime siliti nici invaluiti $i au vandut a for direapta ocina $i mosie din direase de intariturd ce le-au
avut strAbunul for Vlad bdtranul de la bdtranul Bogdan
Voevod, satul anume DeideVii, mai in sus de Largeani,
carea acmu se numea.Fte Vleidepi $i fantana Cucutina

$i cu loc de moard In garla Prutului, $i cu baltl de
pea$te anume RAcariul $i Mezinul $i cu mleijet in tarmurlie Prutului, ce-s in plaid Chigheaciidui, aceale le-au
www.dacoromanica.ro

fit Soria.-150 -vandut la al nostru credincios $i cinstit boiarin. $i nepotii for de sora Tanasie fiul lui Lupan $1 Ursu $1 sora for Sofroniia fii lui Lie. fii lui Lazor. $1 PetricA fiul Dr6gutei $1 PAtra$co $i Maria copii Ruscai.dacoromanica. toti nepoti $i strdnepoti Bei lteanului. fii Anghelinei. nepoti Neac$ei $i Anghelinei. nepoti lui 111-Mescal . $t Sofia fata Ileanei $1 Ana fata Crastel $i Gheorghe $1 Antonia. $i Maria fata lui Ignat. $1 Crastina fata Mu$ei $1 Gherasim Co$itan $1 nepotul for de frate Foc$a fiul Vasilcdei i Dragaia fata IlincAi i Anghelina fata Neac$ei. toti nepoti $1 strdnepoti lui Toa- der Pacurar. nepoti Mu$el. $i lard$i seminteniile for Ciolpan fiul Zlatei. $i Toader $1 Ion fii lui Gheorghe $i MAnaila fiul Tudorei $i Sora $i fratele ei Ion fii Andreicael i Varvara fata Lupului. dmsale lui Nistor Ureache marelui vornic al tad de jos drept 360 ughi de aur. nepoti CrAstel. fratele lui Ion Bota.ro . un sat anume Pacureire.gli la Prat in gura Largii $i cu loc de moarA in Larga. ce-s in tinatal Chighlaciului. fata Dolcai. $i Gavril fiul lui Costin $1 Urata $i Marina $i Nedelea $i Cristina $i Obreatina fii Anghelinei. $1 Gavril $i sora lui Sora $i Elena. $i vara for FMsina fata Preutesei $i nepotii ei Parasca $i Bala $i fratele lui Sava. unde cade In &la $i Mitt de pea$te. aceste le-au vandut iara$i la al nostru boiarin lui Nistor Ureche dvornlc drept 300 ughi aur. fii lui CrAciun. $i Costantin fiul Stefului $i Ileana fata batranului Bal. fii lui Nistor. fiul Sorei. nepot Neac$ei $i seminteniile sale Andrei $i Nastasiia $i Zlota. teanului $1 losup fiul lui Simion $1. i iara$i de a for buna voe $i au www. i iara$i Ioona$co $i fratele sau Ifrim. $i Inteaceastea iara$i au venit inaintea noastra Ion Bota. $i yerii ei Gherasim $i Marica. iara$i de a for buns vreare $1 au vandut a for dreapta ocina $i mo$1e din direase de Tntaritura ce-au avut strabunul for Toader PAcurar de la bAtranul Bogdan Voevod. $i Anghelina fata Maricai. tot' nepoti Zlatei. Si inteaceastea iara$i au venit inaintea noastra FrAsina. Sofiica fata lui Hodor. toti nepoti $1 stranepoti Rusei . anume Geamenele. fit lui Damiian. $i sora lui Vasilie.

dacoromanica. si verii for Necoar si Craciun si Magdalina www. acelea le-a vandut iarAsi la al nostru boiarin dmsale Ureache dvornic drept 300 taleri de argint.151 vandut a for dreapta ocinA si mosie din ispisoc de mAr- turie. acela l'au vandut iarAsi la at nostru mai sus zis boiarin lui Ureache vornic drept 180 ughi de aur. si supt Stanca $i cu halesteu $i cu moara in marele Ciuluc. care iaste Intre Burnareasti si Intre Cra- ciunesti si cu tot al sau hotar pe imbe laturile Ciulucului din sat in sat in tinutul Orheiului .ro . copii Bahl si Ion Curui $i Giurgea $i CrAstea si Dan -fii lui Lazor si Nicoar Hui lui Craciun. fii lui Raduc. iarAsi de a for buns vreare $i au vandut a for direaptA ocina si cumpAraturA din direase. $i intr'aCeastea iarasi au venit inaintea noastra Farcas $i fratele sau Eremiia $i sora for Sorita. Si acel ispisoc. ce-i pe Prut in tinutul Ia$ilor. si Tudora fameaia lui Cu$i1. $i Ion si Hilip $i Steful $i Hotul $i Grigore si Isaico $i Gavril SeacetA si Nicto si Laiul $i Maxin si Nicoara $i Dumitru si Sava farAsi de a for bung voe. o seliste la gura pArAului Stejarul. ce ei l'au avut de la insusi Petru Voevod. un sat anume Cobcrceani 51 cu loc de halesteu $i de moarA in marele Ciuluc. $1 inteaceastea iarAsi au venit inaintea noastra $iinaintea a for nostri boiari ale noastre slugi Sava diiac si Gavril Sparteanul $i Nastea fameaia lui CarhanA ilisar. $1 iarAsi au venit inaintea noastra ale noastre slugi Andronic $i fratele sau Fiore $1 sora for Mariia fii (Nas)tei. si verii for Gheorghie si Ilinca. care acmu se numeaVe Craciunestii. ce le-au avut ei de cumpAra- turl de la batranul Bogdan Voevod. care-i in tinutul Orheiulut . ce ei l'au avut de la domnia mea satul anume Balteanii. ce l'au avut de la domnia mea incA l'au dat pre el In manule boiariului nostru lui Ureache dvornic. fii lui Maxin si verii for Gavril si Simion $i fii for Ionasco si Grozav. si Gligorie $i sora lui Maria. di au vandut a for direapta ocinA si cumparatura din ispisoc de IntAritura. aceaia au vandut iarasi la al nostru credincios boiarin pan Ureache dvornic drept 250 ughi de aur.

ro .152 si Tudosica $i Onita $i Dragan pi surorile for Agafia fii Bazdigaei. credinta dmsale Toader Vea%Trip spatar. pe unde din veaci au imblat. o seliste in gura apei Coboltei. ce ei l'au avut de la Insusi Petru Voevod. leo Alexandru Voevod $i credinta boiarilor nostri. ca sd-i fie lui $i de la not uric $i ocind cu toate veniturile. credinta dmsale Toader Barnovschi postelnic. lui $i copiilor lui $i nepotilor $i strAnepotilor $i rastranepotilor $i la tot neamul lui neruseit niciodandoard in veaci. credinta dmsale Simion Stroici vistiarnic. credinta dmsale Ghiorghie parcalab la Hotin. cre- dinta dmsale Gligorie stolnic. ce-i in tinutul Soroecli. $i credinta preaiubitilor $i din inima copii ai domniel meale lw Costantin Voevod. fii lui CrAciun $i Huru fiul lui Cojan. credinta dmsale Vascan 0rd$ hatman $i portar de Suceava. $i Marzac $i sora for Bofa. iard$i de a for bund voe $i au vandut a for direapta ocind pi mo$ie. lar hotarul celor mai sus scrise sate sd fie despre toate laturele pe ale sale vechi hotare. Si sculandu-se al nostru credincios $i cinstit boiarin pan Nestor Ureache marele dvornic de a platit toti deplin acei mai sus scrisi bani in manule tuturor celor de mai sus scrisi. pi credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a maxi $i www. credinta dmsale Manole $i Gligorie Veaverija parcalabi de. lar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrise Noi 1w Eremia Moghild Voevod. fii lui Vascan Cosciug. din ispisoc de mArturie. Roman. credinta dmsale Gherman comis.dacoromanica. credinta dmsale Ghiorghie $i lonasco Talpd parcalabi de Neamt. aceaia au vandut tot la at nostru boiarin. iar not asijdere $i de la not am dat $i am intdrit insine la al nostru credincios mai sus zisului pan lui Nestor Ureache marelui dvornic toate aceale mai sus zise sate.-. lui Ureache marelui dvornic drept 250 taleri de argint. $i verii for Fratlian $i Gligorie Borvina. credinta dmsale Cristea dvornic tarii de sus. credinta dmsale Cardiman paharnic. pe imbe malurile Coboltei. $i Dragan $i Nacul $i sora for Solomiia. Deci not vazand a for de bund voe tocmald $i deplind plata.

pe atuncl neflind mare deosebire intre ban!! de our 11 cel de argint. contopindu-le toate raze§Ille fate° mare proprietate. sau pe on care alalt Dumnezeu 11 va aleage sl fie domn tArii noastre a Moldaviei. Arsenie Nebojatco a scris in Iasi la anul 7112 luna lui Mai in 16 zile. 'Cu BOOTH I WT rEHTHAHH. Nestor Ureache de 1090 galbenl Ungure01 .01/1 autinimoinogatic HOTOKAIHMIC WT npiA HAC H WT IliirkA RIC HaW I CZ T. care ar face cam tot atatia ugh!. 3erHAH MOAAAHCKOH. ce a dat marele vornic al Orli de jos.1`119. Pergament foarte frumos scris de marele caligraf al epocli: Arsenie Nebojatco. Ali1H A0A0A0 mirnithui.153 mid. tar dupa a noastrA viata si domnie cine va fi domn din copii no$tri sau din al nostru neam. 4ACT 311 WTHHHY. t14110 40CT 130 8 CEAO BOCcIAHH411 EN{ (11:1Ai KOTON10 LIACT noKotitiar Georkqa 110 4t1CT 011311 FOTOHH. poruncit-am in$ine la al nostru credincios $i cinstit boiarin. In sell§tea de pe Cobolta 20 rfize§1. relese cl marele vornic Nestor Ureache a expropriat prin cumpArAturl urmAtorll rAzasi proprletarl in VIAde01 56 relzepi. Arhiva StAnca Raznovaau.sA nu strice aceasta a noastra daanie $i intAritura.1.0/10 HM. t hv epErtlfril AllOPHAd HOEHO. Socotind pretul mare.. in CrAclune§ti 18 rcizefi . 4TO C www. fa PAcurAre§t1 24 razefi . acela. IIHK1141 HEHOH83c1. I-0 IntAretite lui Nestor Ureache. ci mai vartos sA-i dea si sA-i intareasca. WT CEAA H AOP02ISETc1 EWE 1.ro . WM [whim rirkA MACTIFO 6HCIEIO 1100111 I II PCHAp% norkA natiiimm KlItatIFIrk 6Ep)Ck4 AOPOZISET n0 EH Aospoti HORN. pe care Voda Eremia MoghlIA cu isplsocul sAu. $i a iscAlit Stroici logofAt.dacoromanica. dmsale Lupul Stroici marelui logofat sA scrie $i a noastra peceate sä o leage de aceasta adevArata carte a noastrh. In total 118 rlizeFi.11 [Ma CHOEPO CEMk411. 7112 Mate 22 (1604) lafi. riscumpArat cu 150 zlotl de la cAlugAril de la Aroneanu. 103. pdAi WklIOE HAN EH HEVX`k t AMP21ST BQ Cx3THI1HFIV. In CobAcenl 17 razefi . tar spre mai mare tarie $i puteare a tot ce s'a scris mai sus. H 3/17. 4TO HHAO EN KIIIIEH<H0 KYHHONi CS I TilTelliCKHX. In BAlten1 28 rozegi. cad ca el singur a cumpArat cu ai sal direpti $i curati bani.1 de 550 talerI. Pecetea 1 §nurul lipsesc.V1. Eremia VodA MoghlIA intAre§te Anghellnel Berheci stapAnIre pe PosadnIci. WTHHHHV.141 I 110. Cc HVISH. B OAJH AHFEAHHA I 11/14EHE/14 CA 11S%Tifit MdpEID H CS 21S%TVA XtlpHlf3.

11 BEPrkg. care pentru cAteva parti de o-Gina pe partea rapaosatului Berheaci logofAt a fost dat 250 zloti tatArA$ti bani gata. CT'kH MOWICTHp AoPOZIST KOTO(1dd 4dCT BS 3d AIDS CHV CBOEMV. cu hramul sfdntului Nicolae.10131111V XP4M CTdPO IIHKOM7E. pentru nescare part' de ocinA ce i-au fost ei de cumparatura Impreuna cu jupanul ei Berheaci logo fAt in satul Posadnici. 4 MU T411071EAE3E I ECA414 AdAll H flOTBIlSAHAH c4MOH KIAPHI1H 111111AHHII. 11110 EPA4 i BHAikKOM 11X AOC90. RAWCT.154 H3CEOET 4dCT A0Alfti BEOK'k CHAO 4411Fld 34 WTHHHHV. H HCK4A Grpong BEA AGDP2IST 11111EA`k Pecetea cearA desprinsA. CS THX BHWEpELIEHHHMII WISH..1 geidrk4. de a ei buna vreare de nime silita nici Invaluita $i s'a tocmit denaintea noastra $i dena- intea a tot sfatul nostru cu nepotii jupanului sau Berheaci.. In dos: 46TRp8Td 4dCT SOC4A4H4 Sd KHKVfl. H WT 3AST4(J11. rdETHAV 30131MTA I MOHACTIV WT 1. adica au venit inaintea noastra $1 inaintea a for noatri boiari Anghelina. TOE 4dCT 34 WTHHHHV I GOT ClAd 110C4AHH4. I HNC V MC WI KB -1-3(113i PCHAHS pEtl. IIIITOMHX. CS CTO snarri WISH. TOKME?K H AAPOAHO ME3KASHH.ro .dacoromanica. (a patra parte). I A4 HE HMMOTA &VALHI TdA1 VMHW4TH HHKOA113E Hd B`kKH. Insa dinsa a fost rascumparat-o de la calugarii acei mAnAstiri cu 100 zloti tatara$ti bani www.TON CT'kH MOHACTH(111. care parte de ocinA a fost data pentru sufletul fiulul sAu Gavril mAnAstirii. H 4dCT 34 WTHHHHV I WT ChM IIHTIAHH. BOAHOH. care se vor aleage partea Tomei Berheaci logofat. ToE 44 C 3HdET nivkA CHM AHCTOM H41111i41. H CS MEM AOKOAOM. AW4T. cu mila lui Dumnezeu domn tariff Moldaviei. cneaghinea lui Berheaci logofAt. KM ° AA ECT EH H WT HAC SpIIK TdTdpCKHX. Si Inca le-a mai fost dat o parte de ocinA din satul Piliciani §i altar. 1w Eremiia Moghila Voevod. d HIEV11. anume cu FAtul Mares si cu Fatul Harbuz din Piticeani. numitd meindstirea din farina. HS EH FICKV- B HA& Wild WT M11HCH I. CH.%6H16 SA H31WkI4 IHrEANNH KH*111111. HZ Ad C flOTOKAAT I 11 (1d3- AAP ME)KAV HHMH.

SEd EfICKflit XSWKAPO AdXWAik AHTA H HOMAOHAXWAI ECTk X0AAA 'murk MACTMINA4 CT44 44WHACTkl(Ik OZKSAA. WT RZCEPO HOHELIEHIE418 HHCiEFAI HAWEPO Tp0111. iar not asijdere insine dat-am $i am intArit singuri cneaghinei Anghelinei. H XCTWHCTkINNKI NOKAWNHHKk A10611111k1. Deci cand am vazut a for de buns voe tocmala si pace intru ei. H !di) ZISHAO. I HZ HAVk WTUci. ascultatoare de ocolul Romanulul.ro HXk H mate HA . ci sä se tocmeascA $i sa-si imparts intre ei. far dupa Costa posadnicul s'a dat numele satului .11. Mint) &WPM l rcnApw illOPHAd HAPOIVOH31304HX041 HA1111144 PCNAHLIA4k1 H CtIALINO AXWIMIA4 AFOHOHIX. Scris In Iasi Iunie 22. 1. H NE(143. H CZ HZ.HA CEAOHE SurapcKIA G. 11041k1111AENIA. Posadn1c11 au fost din vechiu satul Lalesti. 6AP1EA1 11(30H3ROAEHIEM. 1W 110E4iTA i3EMIIN 41CT3AAAHCKW11. H CZ HZCIA1 AOKOAOM HXk. Saboani s1 Berendestil la Roman. H CTAPO AKA TpOHLI. 7112. CE 43k p46k HAZAKkl XA 6PA 4401P0. K17-(1 AEWAWCIA I Rapsogacaro doxiimicKna H AIHT(10110- GSLIARCKAPO.1. acta Roznovanu Stanca. Slcul satele Ungurestl. H CNA.4AAlltni&H.1A4Bk1 CTPO LICTHOE H CAAHHOE H Cnaguarq 1111000KA H ficIAT4 H K9CTTEA`k NCH& IWAHNA.H CT`kH EAHHOC14H+11.Ano. CZ . 7114 Mal 12 (1606) 'aft. N 6EVENA1f[I1111.C`kAill XOTAPMN www. Eremla Moghill Voda darueste man. H Kv1 AHACTACIA MCKIM (3WAIANCKAPO. GagIVINAI N HZCE CZH`kTC1341 P CHAILlikl KSHHOHC H CZ HAPCARENIEM LIETHOVO CHTTAk HaWHAI MGMAdKCIC6IAI. WT grOAANHOE HAM CAMOApZHcollIF.. 104. Domnul a zis. CZ 41AIIHH HZ HCTW4NNKh CEAdM. ca sa-i fie ei si de la not uric $i cu toate veniturile.A.te de ocina din satul Posadnici. EPO4CTI1113k1. aceasta sä se stie inaintea acestei cart! a noastre. !MINH. HAM{ SAWN I HENIE 4C'PHIA. $i a iscalit Stroici vel logofat Pepelea Hartle. acea par.1ACTTIO 64E10 hi) IepEmia illOPHAA HOEHWAd. cu acei de mai sus zisi bani $i partea de ocina din satul Piticeani $i din ZlAtari.. HOMWITIIE41..155 curati ai ei. azi e mosia Stanca cu Sculenil. iar nepotii lui Berheaci sa nu alba mai mult a se amestecare acolo niciodanaoara in veaci. iirkyrkti HOEBW4d. H itVp humid efICKIld NJAAWECKAPO. ca filud sate domnestl.dacoromanica.

13110 13% AWA HZ KOVEHEFIX HMAA111. H WHIN S CO ARCTEIWA4 H NCTOTOA3 FIOARkIPWECA I FIE TZKM0 FlpONIE HAPktad. H IMCE TVk11HOE SKAFVICURIEC. cia SRO flOCAA0134TH. ApSSIHNCE MACTWL1411.pK013. H SKAHMNIEMIs.156 I lin Till MORE IIHX11. GhlUIrk npagti rcnApctmx.PKORIA 'AIHOPHX p113AI14HAA ItivkAtifiApocr MN. IMICAErlikplXWM H TdATO ENC 1353 AFIEX HAWHX.ro . MATE I KZ HAWF11 Axwearku I3Z IIMCTRIMIX ITHCMIII1 Al- FIWASN. F/OHENC S CO H Mhl WT Fid111EH GrOAFORlighlAi FOHOCTH MEAAHIEM pacnannifem. CZBAdIFIE WT 6rd FIMAA111. TAKOECOMS CAMH cTg$ crioARAvtine. STROZMAAFT H SKpd. H 3EMHO PDX. Nil H HAM 110. GAPO HAAENCAH`k KOZR HIF10111MAWA H.a. IAKO KZ FIETAHHOMS 1-10HT`kKAM AXG313110E HCTONHIIKS NCHSFIKNOMS.11. FAKWNC 6r0AZX-.oc0 crparrniu 4AN. H Mhl www.1. 11. N flPFICASWFIN KR WKOAS PWAIAFICICOMS. STIIPZMAINTE H trACTO H SKpduJEH l cepAgnitim H CT`kH 1141KH1t1 NE. NC1131111 CZN Fle1134013`k MN PAH. i-kmace $TIWZiKrtkilX11 H Sspaulimui. HOCAA31CA41/ATA 110CHOMLIJNMA N NE113A4T- tINJAA pdAOCTII.11 11AZTOHWC11. RAA3T. tilK0 Ad 110311AH0 KXAET 1111`k HA4`kA0Mh I H /MACTEM HA IIRCHHX. QdAH XA Grit II AFORRE pEKWOMS. flOCAMIIAIWk TAHRF1 GO ENCCTHFIOMS rnaa. TAK0 CO It CT.. WAFT AllIX CECOM. FlPd1340 ir flARkIRAET 13 WSW RFC& H NARK! EAMEHH NAME WTI1SCTHLIAC RE3MCOHIA H HAINCE flpHKplilACA rAcm. SWIM/EMI H 110Ad CM/E. FlpOXAdMAEHIE. MHWf N C3EHT`k4H $ WIJ. H CAMI. Xp4M1111. RICO 1111 HOMAORAHH RANCNCTI30 H AdBKIA AXWM llAA "Aid n31' pasiLivkgemi Nd H114111.R AWA. H AdNiA0 CrdpOCTIA4 MATOPCTUd. nirkalipawrk GO nrkxoArktpe(bm) HAT. H IlaKkl GAMIN MAN{ MASMH. ENKE WAWA RF11 moykpitim WO.. riorktpa. HZ AliK AFOT. H C130X. ti1KW/KG0 CZ liWkWHIxIX Rp+MENK. HOHOCZ3AAHIPkti Fid3HATHC`k HCTIIHN1H KTHTOpH. H 11904dd. 6A?KEFilil MACTHRill. /IA40.11. 171KW?K EAEHh fldAHATh KZ HEN. H MHOPAA C. EAHKO 110 HALM CHirk. MTh. C14 SRO flHAk I LIANCEFIK ENC. HOBEHFIAA 11HCAH1c1 113PATh. H SGOPA.mpE EC41111. EMI H ildBEAh TON rirkHarktpcTga INAH9ZCTI340 110KASSII pEKh. 11. EAHNO 31 E 1111C110 FlARKIRdTEAFidd TlitliM CIA ECT HE HArkrd KW111101. noomiratirk.d MOW.dacoromanica. H IlpOLIRtAt CTI/R L iI Chl. H AAMH (li F10 Mdirk) pACTO411 AACT Ssorwm. WB61NC 11GDCTWM H 13Z3A0ZmaiEm. H HE- FlprkCTAFIFIHMH CAZ3AMH. MHAORdHIEM. SpiiG0 BZ I VICE WT WHSAS HH`k111HOM Niko MEAL1/Milf EZANZCKdd CSFTA 11011HCAHHOMS. ENt cm awe 3EAth4d ulaark xpamma I TrkAtt pd3OATC`k. HAS CHLITFIVICA111 WRPd3H FlO TAW1111"k CA GPRF1 GAPO SPOAHTH I WRprkTOW+31 HETAHHA3A ft 1113KOFIE4FIXA NUMMI. H3Gd136IT HX 13h.13 HE pACKOTI3OPEHIVis H`htMO HA NRCEX.

111110111XA`kWA I. ICH I (çilTMj MOPHAN 1101B`kK T411116. H EZAK CTINK H RS 111441+T 11(AHCAE HMEHH 11(1CAH BEAHKI. H Ei`kfld 1111`kRk3MOCAEHI/HK CHW13 rcAgnitt IICHCTdHTHHQ KOH:MAN.11 AldT9H.pKHh1. H fIAE dHApd KORMAN. taKCJOHC H AljEKHIN flAHCM HdC cTonotunimin Ek111111111 rcnApie. H EWPAalia KOEMONACT411:1 I E WAN.Z Tp01111. H 110KOH AWdAl CBOHM. 110414013413111E $EOPIAC. EMIKO no alivk WT Immo 11(1HAEHtd. H 21CHICOTKOALNHK K(JCTO- Ild41`kT A4 CZTHdp`kraT HAM no wsitinx HdWHK H IiIHAEHIAK HMEHk. TOPO i4AH H CTH+11X H ICAAOrfilH WT ifoa CTdd MOUCT1111: 110 AilZPS Ad HAII1XT HAC HO Mi1144TH. 138 AIM CTPO H INAHICAPO IEcIEMid npopKa. H (IWAHTEAEM rcn4BMhI 'Walk AlOPHAd AW121SETk HIIONZCTIrkai Mad.4TH [OATH. H AztpErkm HAWHM 1CF1AHCH epHHI1 H rcnntAn dlapIH I H rcnntAu GICATEpHHH. H 11 HA Hp` CTARAMLIJI1XCA 11(1MIOCAdHHHK AWk KOCTIMHCKkIK. BS MAIM H flOKHdAX Ilp+CTMS H cTpawnoiRS 11 BS 4ZCTI1 IlfricHE110(10411`k14 AH11. H E. C30 T+AEC I HWM sApasie H W ClICEHIE AWL W PC11. 30111dAH. H PCF1AHCH &MN./1+11HO WT 10PaTkeT130 I HX nrkA HOCHAMB'kE BS H6Cliklk. Ka Kra nawiro. H croAdunku I FIdA1 CHW- ACHTIE CCI1 K44 HOHIOAH. H A Ha HHWAST HMElid MIMI* 110 AWAK 11Z CTKI ICEAHKW 1104AHHHK. CTrkH MO I HaCT11(111 MOHAVE H CTOHTk. H flite64nAp4 130EHWAH. d lid TO ECTk Irkfld UWE!' PCAlid 1111111111HCMIlidr MW IW IEpIMIH MOPHAd !WOMAN. TaKOHCAS H 1314111I4d I KWH.WPAMId 110EEWA. H HEASHCHOMS WEtTOICalliNt MACTHICAP Era CHOAOEHTHC MATHM. 8Kfitnnur1 mita lki1K1114 H raid -moutdcriipH. Brkpa 114114 INCT011a girk111 BEAK- www. H MAHTH Ord 110 WEKILIMiCTrkH II. W KEAHKOM H4WEM KTNTO9CTIrk.11. ErS HdC Slip`kflAIX1118. Q Koirdpou TklAi 1111111111He CdHHHM AHOM CF/laMk SHrtIOCICHN CZ HHMHHC 110MA0116KWM CTdct GZISSAII H4Htlirk OZKOdHiH.1MM.M. H I WEE KZ IGDMIHEYE HdpENEHL H MTpE H4WK KrAPHII`k PCI14 HMH IEAHCMIE. EWEN{ H AO 0060104141. IlaM+Tk. H COT WCF101161HYH CHX EZBICHP0111`k. H MT(111 !OWEN. H W &PO Ad(3011M1HHK HAM CHWEL H AZ11141.ro . H Ktild KOrdp HdWHKL. H rcnAmos rcnAgmH. 110M1111aTIIC`k EHiCTFalkIK 11Z CASHCgdK.1. H cepenAietpin WT KOAWCT Ppom4ricKom8 Ad CSTk &DT EZC'kK CTI34HaK 110KSA4 COT [AKA W. PCHWACICI 11 8CPAIfMh Aosrk npenVEdlpErk N4Mh CZT- nadykrrn. rirkTHXA HaM CZK WM RWCTMITHFId Kt1811. WT [`WM AO PCBA.dacoromanica. H 111:1011IHK SP0A4(106dHHict HAM % WTHCATE 110MHHATH.a Mad npzgar Aim IISCHOMHHaTliCrk HZ HEM HULA HMEHa. MCL1. flf11111S)KAM1ACA 3ICHA1114141 rcnirk WRACT11. INC T+K ARM EAPONCTECCKkIM rcnApeda AO 1111rkWHHK Bwknini HE3d11H EIM+ 110MHHILIGTek.157 TILNHAI C`k.

IcTiesk. H MJAILUXh. K`kpil MINA B`kilEPHU. HX2KE HOXE4A4 CHCHdd CTdd U.158 E4r0 AEWOHNK4 AWAWkil I 3EMAH. [Ape fldfld 130pW11Tap+ KOMHCd. Eikpd HAW FAHrOpid CTWAHHKA wkp4 n4NA GHMEWHA GT9OH4A EVIC9"kcIHNKd. H Ad BACAIT TpSKA`kTk H npoicarkTb. MN. H [MCI ninopwqn. N.1. H gpKwEtnaro pd3WpHHKA. H CZ flp04IHMH adKOHO HACTAMIHN IlEpETHKOAU 6E3 CTSAHI. I Ad CZ HUMP 114 rA4R'k Er°. Irkpd 114114 FECOpPill H 1WHAWK4 flpSKKAACOHE HEMEL1. H pd300HT6 HAWK M.406HHMH.HHKENCT`kM CZBOpt. HAN WT HAWEPO pwm HAN HN6 WT HHOPO HAEMEHE. WHk EPO MACTh Ad HE p43O3HT I HAW 11041`618. 6kITH CTFkH MOIL4CTHp8 GIKSAS HEHOpSWEHH Nd !AMU PCHAHW IMO AA H PZ Erh 110MASETh H SKA !MTh HZ H. H MHOMECTEOM dfiCTOAKWAIS H flp0p4hCKWA48 I AHKS.k E3KE HZ . H MAHGHIE CTrkH MOHACTIMCKOH Li.dacoromanica.R xams. Ad pdCXHTh FPO rEirkg% I1KIH fldNE npaxa H HZC+KOM TZH KOCTH. H BS HECHOOM lurrele 11+4111A. H HOKATIE dpIEE0 E3K 11W.k. TatcomAe H ESC`kXk CTkIX. KTO OAGAITh liCHApS WIDEN SEMAH MOAAMICKOH. H [Apia Esrkxh coraph HRUNKk MWAAdECKkqk HEI APIKkOck.pKWE.a. H EE3 BMW& 14pKWEH1H ptia0pH. H CS MHOMECTKOM AkIKk. frkpd 114114 CZCKMA C3011114 rETMdH j H HZOKZAdEd GSNdECKAPO. HEMACTNE CZTIEVIHKk CEEM AA wsprkwerk HfAHKAPO 110ATNd H KpCTTEA`k XCTRA 'Oaf& lafill03KE CZ GE34HCAZHHMH CZEOpH CIATAHXh drAtik H dp. E CZ ISA0 rCHWAd np:kAarrea. Ad I HALAACT WO 171E0 Bpara HLThHIHrk.fi AH.ro . HiR ralHACH. H 3crkolfH+HE3KE AQ HAidETh nrk. AIWKAHTIMIHWM H Md6HMH tAFIHWMk H IVADAFIHWM. H Ad HOPS J RUTH Ent [MCI nopennk WT 3EMArk HAMiTh EPO. WT rA Erd H WT IMAX CMIX E3ftiHX11 (MOIL a Ha gOAWEE Kilrk www. WT ATEN HdWHX. 11WHHhCTE4M 4CTH61Xh M4NNKh./11+T6.CKKIX.pKB61. pa. H CHM 110.Z cnsTark. KOPO HSEEpETh flpdEEAHIU cx. sikpa UNA Ilpern 6EAHKdr0 SIMAH. ATEpE. Etpd UNA KWAHMAHd NdWHHKII. AE{WINIHKA 1361Wirk11 (ANS Mild WHWECKEU HOCTEANHKIA.ACTOIOWEE CEH 30131111. MO Ad HTZ StrkCTiE HM4T CZ CE3K0HINHIN.a. H np041NX CZ609W6. )(arm. IAN% nana rewpria fiZpRZAdEd XWTHHhCEdr0.VAT6 WT TH1 CTKIX EPOHOCHKIX WTU.Extrav.111. A H3KE HdWf 8CpAIE pACTANCETk. lirkpd HAMA 1114110A1 H Kp8CTIf IlZpKZAd60131 PpOMAHCKHXh. d no HdWEMk HiHHOT`k. EPO CZ CTHMH UrpiE Ad CHWAHAEHk cSrsso CTOpHUTEX H`kLIHHX EAPCT3M6 EXAETh. A4 HOMASETh H Ad SKAHHTh T'kX ABA CEAOKE uanark Gzsoanln H IREpENAIELpiH WT RWACOCT Pp0M4HCKOMS.R H np+A CT(JAWH'kMk XpCTEhMk CAAHLUE.Aia BSChHWIIIHkrn GM.n npaBocaagnkixh XpCTIAHHCOMk CZOOZWdETrk 43KE Earaa na.

159 I II STH(183KAEHIE TrkAik IMAMS 11111W11HedHlikle148. din stapanirea data noua. Dupa cum santem $i In vremurile de acmu. din tot cugetul nostru $1 cu toata grija sufleteasca. In numele tatalui $1 at fiului $i al sfantului duh. care iaste din nou zidita.ro . arhiepiscop $1 mitropolit at Sucevel $1 Chir Anastasie.). ca Domnia mea au binevoit cu cunoscuta buns voire $i iubire curata. neschlmbat In adancul su- www. am dorit cu aprindere ca $i la aceaia. am dat $1 am Intarit a noastra placuta sfanta manastire de la Slcul. le Indestulam cu mita $1 Intaritura. cu dorinta de Dumnezeu iubitoare $1 cea din anima aprindere intarire $1 cinste $1 impodobirea sfintel biserici. H HCKAA OT(10 1111 AWFASET. unde iaste hramul cinstitei $i slavitei Wed a cinstitului cap at sfantulul prooroc $i Inainte mergator $i botezator at lui Hristos. din tineretea noastra. cu tot sfatul Domniei meale. de Dumnezeu. pre fiecare. cu ajutorul lui Dumnezeu. sfanta Tre- ime. lata eu robul via- dicdi Hristos. e- piscop de Husi. Caci ca $1 noi.dacoromanica. in zilele noastre. Cu mila lui Dumnezeu lw leremia Moghila Voevod. mum 23 WEK ASMHTPS 4SHAH1101th4. AlC1)01 Mini. Ica leremia Moghila Voevod. Ild118 AS118/18 IIWCT OT(10H118 111/111K0/118 AOPOIPTS 1111C4TH H HdWk HE4dT6 11(111a`kCHTH mccemS HCTk111110418 &VFW "1-3(1A1. loan. dupa puterea noastra. Carea aceaste sate au fost dreapte domne$ti $i ascultatoare de ocolul Romanului. p. episcop de Ro- man $1 Chir loan episcop de Radauti. Impreuna $i cu blagoslovenia celor patru episcopi ai no$tri moldoveneVi. cu doua sate ungure$ti. $1 chir Hotel. IW epemia Alorfina HOEBOAd (m. adevaratul Inchinator at Sfintei Troite. Dumnezeul meu. EIAAH Etdikl HawemS ApHom8 H 110118THMOMS HOA911H8. cu mila lui Dumnezeu Domnul Iarii Moldavlei. cu mori in izvorul satelor $i cu tot venitul for $i cu toate hotarele for $1 cease ce-s ale lor. cea de o fiinta $i nedespartita. AIM KC AH1E. sa fim numiti $i sfinti ctitorl. anume Sabaoani $1 Berendiestii. Chir Teodosie Barbovschl. binecuvantatorul $1 de Hristos iubitorul. ca $i pe cealelalte sfinte bisearici.

ce a fAgAduit-o Dumnezeu celor ce-1 lubesc pre el." 51 iardsi : fericit barbatul care miluiaste si cid. Astfel dupa cum sfintii purtatori de trup si nascuti din tarana si noao aseamenea patimasi oameni. celor de frunte si putearnici in cereastile bisearici multa si feluritd intelepciune dumnezeiasca au. Cad aceasta fericire $1 David cel cu duhul vazator a strigat : fericit. altii cu postul $i cu infianarea si cu lacrAmi neincetate. se stria. care zice : ca dacd cea de lut a noastra casa trupul. in ceriuri si pentru iubirea de Domnul Hristos. a acela care intdreaste si impodobeaste bisearica isi intdreaste sisi impodobeaste su fletul sau. sAracilor dreptatea lui va trAi in veacii veacului". fie cat de putin risipind. $1 iards1 : fericiti. CAci dispretuind trupul trecator si toatd cea trupeasca viiata m'am intarit cu ale lui Pavel cuvinte. 51 multe sant in dumneze' www. zice : dupd cum stiut sA fie acmu. dd. ca aceia milui-se-vor. se desfateaza Cu ceale ce dureaza vesnic si cu nestearsd bucurie.dacoromanica. precum cerbul aprinsu de dansa si ca spre un de viata neperitoare izvor alerg si de acolo dorind rAcorirea sufleteasca vazut-am pana acmu ca intrun desert uscat stA scris singurul lucru care ramane in veac. dupd cum ceale de Dumnezeu scripturi insuflate glasuesc.160 fletului am avut. Carea si Pavel. afland cea nestricatd s1 WA de sfarsit %/lap. carora li se vor ierta WA de legile $1 li se vor acoperi gresalele". Si unii cu feciorie si cu curatie s'au indltat. altii cu cel milostivi compatimind sifiind urmAtori de astfel de fericire s'au invednicit Dumnezesculut glas care (zice) : fericiti cei milostivi. in zioa cea strasnicA it va izbavi pre el Dumnezeu. zidire dela Dumnezeu avem casa cea nefacutd de mans de om. si celelalte. vesnica. dar cu astfel de chipuri s'au slit ca placuti sA se facd lui Dumnezeu. Si pana si in a batranetelor vrasta. cel ce inteleage pre cel nemearnic si sarac. care a spus ca multe locasuri la tatal meu sant . cu cat intreace acest lucru intru marire aratand. apoi nu numai ca averile nu a crutat. ci insusi sufletul si cel de buns nadeajde sangele sAu si-a vArsat. numai acesta Taste care nu are sfarsit.ro .

Luna lui Mai. miluird pre cei sdraci $1 intarird biserici $i sfintele mandstiri $1 din temelii pre acestea be ridicard. care in viata cAlugdreascA s'a numit loanichie $i a mamei noastre Cneaghina Maria $1 a Doamnei Domniei meale Elisaveta $1 a fiilor no$tri ddruiti de Dumnezeu. necrutAnd trupeascd bogAtie. pand in vremile de acmu. anual noao sd ne facd pomeanire. cu sarguintA bine www. in ziva sfantului $i marelui prooroc leremia. dupd obiceiul sfintei biserici. precum $1 cei de demult. pentru Domnia mea $i Maica noastrd $1 Doamna Domniei meale $1 pentru fiii $1 fiicele noas- tre. $1 intru pametea celor de mai Inainte $i acmu pristdvite pravoslavnice suflete de creVini. Maicii lui Hristos. din aceasta sfanta mandstire. de Dumnezeu ddruiti. acestea deci a urma $1 noi ne silim . in sfantul marele pomealnic. sd se pomeneasca la dumnezeia$tile slujbe $i la ceale de viata ddtatoare ale lui Hristos taine. ci inaintand catra ceale cere$ti. care au fost mai inainte de noi domni. lw leremia Moghild Voevod $i a pArintilor Dom- niei meale. s'au sillt sd afle at Domnului Ideas $1 pacea sufletelor sale. intru slava $i lauda preasfintitului $1 stra$nicului nume al prea sfintei mArite Troite $1 intru cinstea prea curatei fecioare.dacoromanica. Dumnezeul nostru $i a tuturor sfintilor . aseamenea $1 mare pome- nire sd ne fie noao. pre suflete. care $1 aceaste suflete de binecinstiti Domni.ro . $1 sd se scrie numele noastre. $1 ca Dumnezeu pre noi a ne invrednicire $1 de nefdtarnica fAgAduinta miluitorului Dumnezeu a ne impodobire ne rugdm. necontenit sant pomenite $1 pand intru $far$it. loan Moghild logofdt. Domnita Erina $1 Domnita Maria $1 Domnita Ecaterina $1 Domnita Ana $1 a celorlalte de Dumnezeu ddruite noao otrasle sl se pomeneasca din an in an. pentru marea noastra Ctitorie.161 ia$tile scripturi puse spre al nostru sufletesc folos . Costantin voevod $1 Alexandru Voevod $1 Bogdan Voevod $1 a fiicelor noastre. in ziva dintdi. De aceaia $1 sfintiile for calugdri. dupd oNtea$tele ale noastre $1 arAtate nume. a ni se pomenire in ea numele noastre. de datorie sä alba pre noi a ne pomenire $1 a rugare pre Dumnezeu.

atot puternicul Dumnezeu. credinta dmsale Crastea. credinta dmsale Veaverita spdtar. in veacii vecilor. cine va fi Domn Tdrii noastre a Moldaviei. anume Scrbdoanii i Berendieftii. credinta dumisale Nistor Ureache. ca $i Domnul Dumnezeu sa miluiascd $1 sa intdreascd domnia lui in cea de acmu aceastd viata $i in cereasca imparatie. din tinutul Romanului. credinta dmsale Vascan Ord$ hatman $i parcAlab de Suceava. pe cat se poate. sau din neamul nostru sau altul din alte semintenii. Costantin Voevod $1 Alexandra Voevod $i Bogdan Voevod $i credinta boiarilor no$tri. ci Domnia sa sa miluiascd $1 sa IntAreascd aceaste doud sate. din copiii no$tri. credinta dmsale Manole $i Craste parcalabi de Roman. sa fie din toate pArtile. credinta dmsale Simeon Stroici vistearnic. sa fie sfintei mAndstiri Sacul neruseite. cu sfintii impArati aseamenea sa fie. mai sus scrise. credinta dmsale Barnovschi postelnic. lar dupa viata noastra. marele dvornic de Tara de jos. credinta dmsale Gheorghie parcalab de Hotin. credinta dmsale Cardiman cea$nic. cu indoit 1nsutita ve$nicd bunatate. din tinutul Romanului. lar cine a noastra sarguinta ar rumpe-o $i ar strica a noastra pomenire sa -1 rApeascA mania lui Dumnezeu. din tot prilejul sfintei mandstiri pre cat va dura. credinta dmsale Gheorghie $i lona$co parcAlabi de Neamt. marele dvornic de Tara de sus. pe care II va aleage dreptul judecAtor.162 prilejindu-se sa ne facA domne$ti pomeniri. Noi 10 leremia Moghila Voevod si credinta preaiubitilor fii ai Domniei meale.ro . credinta dmsale Vorontar comis $i credinta tuturor boiarilor no$tri moldovenea$ti a marl $i mici. Si la aceasta este credinta Domniei noastre. Ci $i inaintea stra$nicului at lui Hristos judet nemilostiv para$ $ie www. mai mutt ca praful $i ca orice pulbere $i sa piarzd Dumnezeu a toata stirpea de pe pamant pomenirea lui. anume Sabdoanii $i Berendiestii.dacoromanica. lar hotarele acestor mai sus scrise doao sate unguresti. cu care am miluit sfanta manastire Sacul. Domnia lui sa nu strice a noastra pomand si miluire sfintei mAndstire$ti biserici. credinta dmsale Grigorie stolnic. pre uncle din veac au umblat.

Pecete mare legata cu nur rog gi fire de aur.dacoromanica. cap de bou . dmsale Lupul Stroici. fecioara. Si a iscalit Stroici logofdt. sd treacd asupra capului lui $i sd fie trAcleat $i procleat de Domnul Dumnezeu Si de toti sfintii dumnezee$ti. amin. CostAchescu.163 sa-si afle pre marele inainte mergator. $i cu ceilalti ieretici calcdtori de leage. steaua tntre coarne. si cu multimea ceatelor de apostoli $i prooroci Si cu multime de fete de o$tir eurate de mucenici $i mai vestita sd aibd pre preacu- rata $i intru totul neprihanitd. tuitoare pentru sfAnta biserica sd-1 socoteasca Ca pre adevdrat du$man $i stricator de bisearica.ro . care pentru pravoslavnicii crestini $i-au savar$it bund nadeajde asemenea $i cu toti sfintii. vanzdtorul de Dumnezeu. M. luna Mai 12 zile.E. $1 fall de Dumnezeu stricatori de bi- serici. H RAH Xp'kKE KEAHKiH Mop silts AorititH 3141i1H. RAH CTOOHLI BEAHKIH AOPO4SET. poruncit-am credinciosului nostru $i preacinstitului boiariu. in muncile fard de sfar$it. Pergament foarte bine scris gi pastrat. in anul 7114. maicd a lui Hristos. Se citegte t inAcTIto cacigto Itv Gpmita Mo Vend goigoAa rnAPz 3EMAH monAnKCKWH . $1 botezAtor al lui Hristos. far jos supt pecetea j'rii. $i ca acesta parte sd aibd. Eremia Moghild. loan. insignile Mo: doul sabli tncrucigate. A scris In Ia$i. care au fost in soborul dela Nicheia $1 in celelalte soboare. a cdror fald man-. Si spre mai tarie $i intdriturd a tuturor celor de mai sus scrise. soarele gi craiu nou. Dioclitian $i Maximilian $i lulian $i asemenea cu acestia $1 bldstamul lui Arie. marele logofdt sd scrie $i pecetea noastra sd o leage catra aceasta adevdratd a noastra carte. impreund cu ceatele fail de numAr ale luminatilor Inger' $i arhangheli. cu luda. vilegtf 105. Boeril cei marl dau zapis de marturie cum Nicoara Prajescul logofat a schimbat and jumatate din Carligll lui Avraam gi a Nat jumatate de Purcelegt1 la Siret de la cneaghina Nastasia. 7115 Mart 6 (1607 lag). purtatori de Dumnezeu. neru$inati. H nati 119C1-k REAHKiH AHOpHHIS r0c3H`kH . Dumitru Fillpovici. Cetirea gi traducerea este facuta de d. care 1-a indurat de la cei 318 sfinti parinti.11/1H H MTh wpm XETA1AH H 1iplicariA6 OVtidaKiH H Tpullsati f www.

164
HOCTEMIHK H RO8A BNCTIMPNNK. H Frkurk AHOOHHK rOAOTHIH I PI
Tpuropie CAZT41110 H Ir4HKV/1 CTiVOCTE 6HTBIN H Eclat" AItdK, H
NEKHTd AIMK CHiATEACTEVE41. CZ CHM HaWHAI adnucom WO

ripitmourk nci14 HdMN. KIrkriihrk IlaCTACiA AZ4111 111ZTIMW A01'04sET. H CHORE fit AvAuirpv H illiApOHHK EIZX40-11HK. I HHVII,H MZTIrdW noro4sem. HO HK A060010 HOMO NHKHM HEFIONV>KAEHHH. 411ii11(1HCHAOH4HH. H H3ArkHVAH CZ BpdT UMW I 11HKOAll AOPO4SZT rips-

}mown.

Fix flpaHdd WTHEIHV H NkAHIIHV nonocnna CZT CEAHWE
Na GnATrk 4TO V BOAOCT I CV4dHCKOH. CY. TVA
ArkCTO 3d AlAHHH 3A CTAH. dA1 EAHH ArkeT 3d MAW'. Ad WHAM
WT EIVQ4EdE4M

COHN HCKV111-1TH WT CZVOAHHIAH nx. H CZ BZCIAi AM-Ami I A giidT
HAW IldH linKodp A0PO4SET HOZACECKVA AdA HAI H3Ai`k1V 3.4 113Ai`kHO. MA0131114% WT CEA0 I

dHiIH. ENS rk HAIEFIVET f1Eip4d410Bi1

4TO V BOAOCT HEAUlAKOH. CZ MAIM H CZ COCH4H. H CZ EEC 40X04.
H 110TOKAWAHrk WT flpEA NAMH, d KTO C* HoKVCHT WT CZ1304 I
HMO 11)c.

pd34ElpATH. H 1100V111HTH rird TOKAIdAZ E}K C`k 110TOKAThil,

WT fl(HA tirliti. A With AVAIHTIN N 11114410HHK, EIZKApiliiK, I Ad
HAidET 44TH pH VP $ p$K Hata 111110dp A01'04ST. pdAi KlEATViilA
H lid
4TO KiEATOBAA HA WO lifiZAFIVH Nd COCHAH. H NQ
(MC)
I

MAHN. H Nd NHWIH TON{ 4TO EVAET VeMIIHTH. KiEATVtar1 NA CfrIO
TIVVRAELIJH `MK 4A HAidET (MV HZ3H(LITH CHE I KlEATOHANTE (MV.
HFIO MN MAX UN 4O5p0 HOAHOH TOKA1171{ Fr Tinton 113AAHHO

H Nd BEAMS° dp° nou

I

AO)KHX N HAW RELIETiE. KZ CEA4V HAWEMV

H 4A 11,14dET V4HHHTH CORN H ncrynninie. tug, u, MACTA.
PCHAIIV. no cif I HAW adnuc. H d3 CAM KaW0T. 41MK man.
HNC V MC HATO. -1.31161. Awn, 3

341111C.

GTpong nwrziseT (pecete)
XprkKe Agoptin pZKa HAACHd (pecete)
Kpurk AHOpliHK HOW
COOZW XATAIdli HCKdA

TplizISAH nocT.

(pecete)

(pecete)

ev AVAIIIT(JV WH flHA(10FIHK 4Si4Vi1H AYH AVIA NON +HUM
444

CK(HIC.

.rtti LUCTS 34FIHC WH MAW 11VC Wit ilE4HE,HAE

HOCTpE".

ROM! AHOpHHK, illnAponnK HCKdA (2 peceti)
Earkinm vpmcap Il(HIKAI0411XCA

Pan Stroici marele logofAt si pan Ureache mare
dvornic fArii de jos, si Ion Cristea mare dvornic faril
de sus si pan Oils hatman si parcalab Sucevei, si

www.dacoromanica.ro

165

--

Trifan postelnic, si Boul vistiiarnic si Gheanghea dvornic
de gloate $i Grigore spatarul si Peaicul fost staroste
si Bran diiaC si Nechita diiac mArturisim Cu acest al

nostru zapis cum au venit inaintea noastra cneaghina
Nastasiia, fata lui Mateias logft, $i fii sal Dumitru
si Andronic paharnic, nepoti lui Mateias logofdtul de
a for bung vreare de nime siliti nici invAluiti $i au
schimbat cu fratele nostru Nicoard logofAt PrAjescul a
for direaptd ocind $i mosie jumdtate de seliste din Purcelesti pe Siret, ce-i in tinutul Suceavel, Cu doao locuri
de moard, de hAldsteu ; insd un loc de moard sd alba
ei a-1 scumpArare de la rudele lor, si cu tot venitul; iar
fratele nostru pan; Nicoard logft PrAjescul dat-a for
schimb pentru schimb jumAtate de sat Carligi, care se
numeaFte ai lui Avraam, care-i in tinutul Neamtului cu.
mori $i cu vecini $i cu tot venitul; $i s'au fost tocmit
inaintea noastrd; iar tine s'ar ispitiri din neamurile for
a rumpe $i a stricare aceastd tocmald, care s'au tocmit
denaintea noastrA, iard ei, Dumiti-u $t Andronic pdharnic
sd aibd a dare 150 ughi in manule dmsale Necoar
logofet, pentru cheltuiala ce-au cheltuit cu satul CArligi,
pre vecini si pe moard $i pe alalte; asemenea ceia ce

va fi facut cheltuiald pe satul Purcelesti, asemenea sd
alba. a-i intoarcere lui toed cheltuiala. Deci not vAzand
a for de bund voe tocmald si deplin schimb si spre
mai mare credinta 'pus-am a noastrA peceate cAtra acest at nostru zapis si sd aibd a-si face sie $i direase
de la mila lui Domnul pe acest zapis si eu singur Basotd diac am seri&
Scris in Iasi la anul 7115 Martie 6
Stroici logofdt (pecete)

Ureache dvornic cu mana pdatoasd (pecete)
Cristea dvornic am iscAlit.
Gras hatman a iscAlit (pecete)
Trifan postelnic (pecete)
HArtle ; acta StolnIcenl-Prajescul, plic II, 2.

www.dacoromanica.ro

.

- 166106. 7115 Aug. 28 (1607) Iafi. Simion MoghilA VodA IntAreste
lui NicoarA PrAjescul log. schimbul fAcut cu Nastasia, luand a patra
parte din Purcele§ti gt dA jumAtate din CArlIgi (Neamt).
11w 0Hmiwu 11101114d 1101110,,dvd 6}Iti110 414CTi10 raw% 3141411
W711 IlpiHAOW* 111AA NAM H [IAA O1(C114111 I HdWHAIII

MOAAMICKOH.

ArHwk flacTacird Ampa 114114

MOAA4iCK114111 RoArp.
Aoroziserre

EH 4,SAINT115

H CHORE

11

11K [10C g01: /11%111111/1 11 RHASWKa H
HVLI,11

411111pliC11/1011dHH.

EAEN11

H 1134A ',IVAN.

ArkA111111V. HC11(1111311Ail 34 110T119k}KAFFIIE
1111Z4FOH

TOAEOHLI,d) BHVL1,11 H flAV-

FIVVIEAECKVA. 110 HK ,1,0go010

11Z41011

41%TltzlWc4

1111Ap01111K. 4dWIIHK. H CECT(H4
110410 I /111111141

CHOW
1

11(1dHOH

11111011V-

CDT111111V.

4TO 114144H fliVkAliAOHE

H

lix

COT vraparo H [IAA° 11(1dr0. fLIEMIA(17, 1101-

11SIPIEAECKVA

B o Ad. C7 Halt [Apt'

KOA`1411111 'I

HMI Ilmeoap II(JMEECKVA Aor04SET

H AM111 ECA411 H3AAHI1V. 110401111114 WT CEM11111. WT ilvriertEitiH. Het

OHI`k9"k. cz. kirk

A111:CTr1. 34 MAIMH A4 1141M0T With HCK51111TH,

I

WT CZ(10AVIH11,H HX. d n4N 1111KOM1 AOrOZISET AAA 1141 1134A11110 34
11341`kHHO 1

WT CEAO

110401111114

Kpmm,m euw4140tn4.

PI

4TO ECT 14W I

COT Himmiy. 4TO

CS CVCHAH.

H C7

414111111,,

i3

Crk

HMEHMOT

11040CT HEMEL1,-

11C119HKH411.
3(1 K811131Hill 4TO
reflAILHH evE4140 110E80411. 4 KTO
C`k 110KOVCIIT
WT 11HK. H WT CZO0AH111411 11X 941301111TH. H 11011VWNT11. C114 !AWE TOKME/K. WHH A4 HAIdlOT AdTH 14114 CTO H

K0415

HHKSHAEHiE.

H41414 WT CT011041111W4r, Rp4T
I

NETMAT Sr

1

Kp%dly H parmi CYCHA11. 14,
4TO KVAET VLIHNHTH. KEATSNIA. NQ CEA°.
Ad HMMOT EMV 11A4THTH. 11110 MN 1311A'kfl11.1

chiAi

KEATOEMIIE. CEAO

H TdKO}KAE(11.

MAFIFIN.

103(141A1111114

I Td3C

TOKMEiKZ H AdrOAHOH. 113M.111115. d 4111 I TdN WT 114C ,r1,414H H 110T119ZAHAH 1C4111 EldWEMV 11.1i311041V
GOACIHHV. 1141W IIHKOdil A01'04S1T. TOE 1114LHEEN I CMIHOE 11040111014

IfX 406P0

110411011.

KOH1AEI

C140 WT IlvpqinEtpu. K4K0 Ad ECT EMV H WT H4C WTHHHV H C7k.
A0)(0,1,041 H 11OAOKH114. WT 1.11%01'0 XOTdpel

HSCEM

KdKO H3110AdET

CTdpiii, IIpNBNAIE Hd311441EHH. 110CT49Hhill KOT4(111. KVAA
113 IAEA CO 3111H4AH. FIcIOTO,K 1111 Ad C HE VAII1WdET. 1111C V tilc
A`kT -1.31111 der KH.
HM 13%

I

11

rcriAnz BEA+4.
pecete micA t 1w GHMICON 11011104 31444H MOAA4ICK011,
GTp0H4 KEA A01704SET V4 H PICKAdil

OTpofiq nwr4sr
54111111TE NM 5(1111111

-4- AVMHTpV

www.dacoromanica.ro

.

167

in dos :

IIHKOdp

EDICT.

HA M(14E/MEM

H GTonnw4'6u,

H

POAIZHIlith N g(MTIEHH

(§ters) BOOONTdp HOLT.
H WHHIOA KVAIHAT AVH)
11/1CdF1 V 8pHK ;

NA

11011

CEAO livoi-unnyn.

lw Simion Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu
domn tariff Moldaviei, adica a venit inaintea domniei
meale $1 inaintea tuturor alor nopri moldovene01 boiari cneaghina Nastasia fata lui pan Mateia$i logofat $1
fii sai Dumitru si Andronic paharnic $i surorile lor
(Maria $i Bilu$ca $i Toderita) nepoti si strAnepoti lui
CrAciun Purcelescul, de a for bund voe de nime siliti
nici lip/Mufti $i au schimbat a sa direapta ()dna $1 mo$ie din direase de intariturl, ce au avut stramo$ii for
Craciun Purcelescul de la bdtranul $i prea bunul Alexandru Voevod cu al nostru credincios boiariu pan Necoard PrAjescul logofdt pi dat-au insi$i schimb jumatate
de sili$te din Purcele$ti la Siret cu doao locuri de

moard, sa. alba ei a scumpara de. la rudele lor; iar pan
Nicoar logofdt dat-a for schimb pentru schimb jumatate
de sat din Carligi, care se numeaste Carligii lui Avram
gi Cu vecini $i cu mod in tinutul Neamtului, care iaste
lui cumparaturd din direase de cumpAratura, ce-a avut
de la rdposat fratele domniei meale Ieremiia Voevod $i
cine s'ar ispitire din .ei Si din rudele for a radere sau a
stricare aceasta a noastra tocmala, ei sa alba a dare 150
ughi pentru cheltuiala satului Carligi, $i pentru vecini
$i mod $i asemenea Ceia ce va fi fost facut cheituiald
pe satul Purcele$ti, asemenea sa aibd lui a-i platire.
Deci nob vdzand a for de bund voe tocmald $i pacinic
schimb, iar a$ijdere $i de la noi dat-am $i am intArit
insine la al nostru credincios boiarin, dumisale Nicoar
logofAt acea de mai sus zisd jumatate sat din Pureelesti, ca sa -1 fie lui $i de la noi ocind $1 cu tot venitul
$i jumatate din tot hotarul ca sa izvodeasca for in vechile privilegii insemnatele vechi hotare, pe unde din
veac an imblat; drept aceaia altul sa nu se ameastece

www.dacoromanica.ro

168

-

Scris in la0 la anul 7115 Avgust 28.
Domnul a poruncit.
Stroici vel Iogofat a invatat si a iscalit ; Stroici logofat

sk i se facd lui uric"

Dumitru

Hartle; acts Stolniceni-Prajescui, IL 3.
107. 7116 Noembre 27 (1607) Hartle. Costantin Vocla Moghlla
da §1 intareote lul Isac Balica visternic satul lubane011, pentru sluj-

bele aduse domniei §i tarsi, la venires lui la 14 din Hotin.

f

ilw

KOCTOHT1111

3EMM1 MWAAAHCKOH. W31
11`41111041V

illorfma

KOEKOAd. ME110

1111V HCMC EdAll 1 KO

KOA`k(lHilV

MACT110

rcilApz

PCHAKM11. AdA0X H FlOMHAOK4)( HMIIEMV
RHCT'k()HHK. CZ

KEA

EAHO CEAO IldHArk I06hiHEgIiH H4 Ally+ 1-06H+C4
KZ Al+CTO 34
CTd1314.
H 34 MAHHH. H CZ 1713EilV 34 OM 4TO 3011ETC`k... I 4TO
I

TOr CEAO CHAO 11(141i111 Hd1B rcnAcmcKnx 11(1HCOVWEH KS WKOAV 40-

pop I

HCKOE. paAi R`k(11101 CAV)116V E}K AO HOC CAMHA

tyzgin po-

AHTEMO rcDABMN. flOKOHNOr. 163 er1EAIL1 130EROAd. H SIMON IldWEH.

A noTom H rcnAumn. Kormi Ex44

I

PC11413MH. AO CTOAV rC flAKA111

AO 14C. H3Z XOTHHCKOI' 17(1dA. A XOTO(1 TOME I CEAO Ad ECT 110C
Tdp0MV XOTdr1V. T`kA4 114AH AO ECT EMV WT HOC AddlliE H tHHAO
I

KdIIIE.
11 NH

H AT4141 fAlE. H liSSuk,tiv poAr KTO C 113641ET HdH CAM
I Ad C HE VMHIBMT [OA CHM AHCTOM HAW. MU. V rpe4

XOTH11 AT 9.3(131. HOEK. K3.

Pecete mica

f Iw

KOCTOHTHEI AlOPHAd /10EKOA

1w Costantin Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei; adica domnia mea am dat
si am miluit pre al nostru credincios boiarin dmnea!ui
Isac Balica vel vistiiarnic cu un sat anume lubAneVii
pre apa 1ubaneasa cu loc de haleteae si de mori si cu

ozere de peVi, care se numea0e (loc gol), care acel
sat fost-a drept al nostru domnesc ascultator de ocolul
targului Dorohoiului, pentru a lui credincioasa slujba,
care catra not a slujit intaiu pArintelui domniei meale,
rapousatului Iw Eremia Voevod si tarii noastre, iar dupa
aceaia si domniei meale, ciind au mers domnia mea la
scaunul domniei meale la Ia$1 din cetatea Hotinului, iar
hotarul acelui sat sä fie pre vechiul hotar; drept aceaia

www.dacoromanica.ro

'IF M ESN% BOAR FlOaCTVZ G) 4A1 Emmoyr HEKOMH 21SE40p0yA AOH nevi' 1111111TOyA I CTOMIHKOyA. AT HHKA WT *OMAN. 8 (1608). 109. LIE CZ Ed en. KOCT4HTHH AlOrHA/1 EOEROAci.ro . 2144411 MOAAMICKOH. Scris in cetatea Hotinului. Se face zveazd (legatura). WH mrkv AdT MOWIE di Sr gaff sSim. IIAT 1.. . H CZ CELOHMH ATI1. przicTa mzpTopscHim Wit twiToS KilF. CHk IhTpdWKO fiVrpv I ENE CTOMIHK. 110 HX Anvil HOMO.HA FIWOrN WT Kt1H111141111. loot.. Hartle .11. luptand contra verilor sal. Prajescul visternic schimbul luand jumatate de Stolniceni de la T. H HON 6SKATE AO rat H HAdT014. Stolnicul partile sale din Voloscanl cu 11 ugh'. tareste lui Nicoara. 260). FHWpril H G4111110. Costantin Voda MoghiiA in.. la anul 7116 Noembre 27. feciorul lui Simeon Voda (Let 12.4. ficloril lui Simion Voda Movill In Malta de la Stefanesti.169 sa-i fie lui de la not daanie si miluire. KS TOT WH ANN 114Tp4 CaTSAOH 11114 KS 11011411.M1114104 H'k44 flOyC A`k1. H HEKHTd COT RAH 111111Elp I H E. 6HVK TOdAEP KdAdflOA. Zapls de vanzare prin care Toma vinde lui Gh. Anuaturrk d FIE dtrk 4401(41. 7117 Ghenar 22 (1609) lafi.11TEAF Kd CZ ZISiE AF Kilemunkz CZ CZ IJIIE. KEA XMICdp. 7117 Sept. limn Elf T04411 tisfqopoyn AlarAEH 117. KS TOT KEN IITOyA.Tp4WKO CKPHCd44 WH mzprop I CHM KS LIECT 341111C dA Hocrp$ KOH 41 ESFIZ HOA HOdCTp% WkAl rizmoyT navrk I MINE NOACTp% A AlarAEN. W?K flpiHAOLLIN flpEA I FIAMH.kui Ad CdT Ad KOAOCKAN a 'rpm. lIlT KSKSIALI. N Pimoyn CTdp WT PS 11T. wkr.3p31.108. 6 puneri de deget.1. Hartle . gi coplilor lui si la tot neamul lui.dacoromanica. BA. acta Sta. MICIFO MACTTIO re limw.nca Roznovanului.%. acelas an 7116 (1607). H !INA IldWHMH BOA`liON CAVrd 114W H4441104. acta Stanca Roznovanul ia$i. Calapod hansar 01 dandu-I Boldest!l cu vecini sl selistea Sirbii yI locurl de 5 case In Oncestl. W" K4A M MON). 11119 AE FIHM E CHANIJ. WOMEN 6S1111 MISME WT IIEBES41. ce i se va aleage mai de aproape $i altul sA nu se ameastece inaintea acestei carp a noastre. napprk AE NHA1F HE60N11. H ANN. GM. Notita istorica din acest ispisoc priveste venires Jul In scaun ca domn In Sept.. NEKHM 11 Ef10110KAEll H www. rasturnand pe Mafia§ Voda.

AAA 401141111 TOdAEpORH. H WTIINHV H NOTEit}Z}KAEHlE CZ ESCEM A0V0A041. KdKO I H CZ Ad ECT E4i H COT lidC S(IHK.KHO vropocux. www. II flOCTARHAII ME7f<AV HHAI11.E C CZ (JZBH1111. H CZ 60/10T4di 11 HQ orlon GHAT.. H CZ NIVA 3d MAIM.A. WT CEAO WHLIEILIN 4TO ECT I EAIV KVIII.dacoromanica. SCTpOEHIE H AMOILIHIE If KEATVIdAV I GZAET CZ CZTROp/ITH. WT f1/1E6dHAP4 INEROA11. 4TO ECT I 11 CZ CLIAORE. H WT HdC Ad4H. GIVG111 4TO ECT flOAAN TOT VOTtlp I H CZ CTM<ORE. H CZ FAUN spool.3931 KOCT4HTHII MOPHAd ROIROAd erTf10114 REA /ION'S& V411/1 H 1-1CISAAA PM KR IIERONUTKO 8411 HTE EMS SOK Pecete mica in ceara. H KVI1EN<I1011 WT Er fleldRIIK NAIRN/INV. H NH Ad C HE VA111111dET. H TOKAWK H TOd CR`k3dH1E I A MN TdKWN<AEflE. 4TO S BOAOCT OV4dRCT`lial. REAHICI. ii-3714IHN. CEAV. H A4AN WHH HMI" FITH H A+AHHHV I WT SOK 1111KOdp KM HHCT. H CZ NIVA 3d MAIM S OH(vkr. TOMV 1. H ApVPIN 41+CTV 13d Hd MA1111. 3d MAHN Hid 110T011. KOTOIIIH 113 11 11V RZCVOIIIET 1383111dTH I CIA HHWEINC41111d.170 MINEWHCHAOH411/1. KdAdAV (sic) H CHOREA1 EPO RHW1111CQHHM. C13010 EINIROK) WTHIIIIV.11 cowl:puff. HNC V t71C HATO 1. H EC VOTdp. 11 CZ H CS (MgHH'IE II CZ REC A0A0A (Sic) 4TO ECT ad P0COLIHIPEHIE. H 11(1HVOA.40. H CS CdAORE FIHAAR I . Ha TOE'. KZ lirkKd RAMENd. CR+3. ROO ROM1011 H AdroptoE HSAUkflEflii. H CZTROOMH Haili+FIN CA MIA IIHKOdp INZNCECKVA I 114111 RHCT'kcH1 11K. 11 HOT011. H CZ rMT WT fIVHHO GH(l`kT. WT PST 34 C`k110. 110/10BHIld CEAO WT OTOMI 1141 II I lid GNAT. CROFO ripagoto CDTH11 11 13C HAMA 34 FIOTKOMEAEIIII. pHRII 1141 11. M`kCTV I 34 M'kCTV. rri. EN< ECT V ROAOCT POM4HCK011. ril`kCT WII(JOAIE CHI Ad 11/14dET. TOMV CM I . HMEHVET AO ERICK. N NOTEpZAHA 11 ECA411 HdWfMV IIHWIIHCAHHOMV 110/1`kpHFIV IIHKON) REA RIICT. se cite§te: t IW KOCTdHTHN 1110PHAd ROIROAH. H MIRO.ro GT9OH4 nivr4sT . I TOd RIIWEF1HC4HH4 110/10RHHd CM WT OTOAHHIANH. V OlirkT.k91111 11HKOdil HM RHCT.11. 3d KVIIEN<H0 I CIAO EIOAAE11111 CZ RZCH Cr ekAli II CS CT4R H CZ MAHH.11 HSVIEAE111 HAL r. H TAKON<AEVE 'PQM/ 110TOKMHAHC WT I NIEA HA/11N. 4TO HAMET.1V114ME11111M. 11/1dTHT11 CS RIM. 11110 MN RHARWE MENCAV 1111/11 11 . H CZ 1IOAOR11Hd. H CM11111`k. H fldKIIN< iWkCTV (1dAi CTO 34 IIET 40/11 11. HAH HS trkKHV AHH GSA KOALA I TOT Ad 110AdCT Airk CTO VP0(1CKIIV.11 H CZ RO4OTH pHR- 110/1013HHV H CZ 03411411EHh.E C BORET I AO 11HCKV. d 11441 60/1.

171

lw Costantin Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tarn Moldaviei ; adicd au venit inaintea
noastra $1 inaintea boiarilor no$tri sluga noastra Toader
Calapod vel hAnsar, fiul lui Patra$co Calapod, nepot lui
Petru blv stolnic $i ai sat copii Gheorghie $i Elinca
de a for bund voe de nime siliti nici invaluiti $1 au

fAcut schimb Cu al nostru credincios boiarin pan Nicoar PrAjescul vel vistiiarnic si dat-au ei dumisale lui
Nicoar vel visternic a for direaptd °dna $1 mo$ie, din
uric ce l'au avut ei de intdrire de la Alexandru VodA
jumAtate sat din Stolniceani la Siret $i cu vad de moard
in Sireat, $i cu un vad de moard in apa PurceleVilor,
unde se numeaste la Piscu, 1 cu balti de peaste la tarmurile Siretului $i cu jumdtate din ratul cu Mlle* ce
iaste $i cu livezi $i cu curaturi 0 cu rabnice $1 cu tot
venitul, care iaste spre folosinta acelui sat, lard at
nostru boiariu Nicoard vel vistiiarnic a dat lui Toader
Calapod $i fiilor sdi mai sus scri$1 loc pentru loc, a
sa direaptd ocind $1 cumpardturd, din ale lui dreapte
direase, ce le-a avut de cumpardtura, satul BoldeVii,
cu toti vecinii $i cu baltd $i cu mori $i seli$tea Sirbii,
ce iaste !Ana acel hotar ai cu hAle$teae ce-s in tinutul
Sucevei ; $i iareisi loc de 5 case din satul Once$ti, ce
Taste lui cumpArdturd pentru 100 ughi, care iaste in
tinutul Romanului ; $i asijderea astfel s'au tocmit denaintea noastra $i au pus intre sine legeiturd, care dim
tru ei ar vroi sa intoarcd acest mai sus scris schimb
in oricare vreame sau in nescare zile fie candva, acela
sa dea 200 ughi, si on ce asezare si mild si cheltuialei
va fi sa se fried infra acest loc, usebi sa alba tot a
pldti cu biciuluire: Deci noi vazand intru dan$ii $i de
bund voe $1 pa$nicd schimbAturd $1 tocmald $i acea
legeiturd ; jar not a$ijderea $i de is noi am dat $1 am
intdrit in$ine la al nostru mai sus scris boiarin Nicoard
vel visternic, acea de mai sus scrisd jumdtate sat din
Stolniceani $i cu vad de moard in apa Purcele$tilor,
unde se numeaste be Pisc $i Cu livezi $1 cu rabnice $i
Cu balti cu pea$te, $i Cu ratul din termul Sireatiului
$1 cu curaturi i cu tot hotarul $1 venitul acei jumatAti
www.dacoromanica.ro

172

--

de sat, ca sl-i fie lui si de la not uric si ocinA si intAritura cu toate veniturile; si altul O. nu se ameastece.
Scris in Iasi la anul 7117 Ghenar 22
Costantin MoghilA Voevod.
Stroici vel logofat a invatat ai iscalit
Stroici logofAt
Nebojatco

SA i se fact( lui uric

Hartle, acta Stolnicent-PrAjescul pllc VII 1. In dos sta nota veche :
Kannn0A = pe satul Stolniceanl de la Calapod.

HA CEA CTOA14114t1111 WT

Apoi alta : pe partea de sus kumitate.

110. 7117 Ghenar 23 (1609) Iasi. Zapis pan care maril boeri
afirma ca s'a facut schlmbul intre T. Calapod, care la Stolniceanil de
jos, sl da Boldestil gi loc de cast( in Oncestl pi Sirbil.
eTO Q3 GIVOHLI,
HHK

AOMIrkH

BEMAH.

H

3144AH.

fi4APIK4

BEANKIII
H

A0r04SET. H Xorkice EcEmisin Asoo-

LESTpdWKO

XETAidH

H

HEAHRill

fl11SKS4dR

I

r0(111`kN

AB0(11111K

OSLMECKIH.

H KII(IL1,4

KIN flOCTIANHK H r+Hrk BEANKill CIIST4(1. H
AVMHIVQKH BEAN
HA BEAHKIH MEAEAHH4M1, H G040410H
ZISTOpill noroziser. N Toil4s411 Kniogetp, H EpOK011 BUT. H liz13(381-VACKVA AR0[111HK POAOTHiH.
H AQH GOA I A1101111HK BNB H EdCH4iE ABOONFIK BNB H AVEIVA
I

I

EdA1111 CVAMdcl BNB

H rHW11PiE EdAWE AH0111HK nriswit H Komi

ti AIHXZHAECKVA 7KliTHH4d(1. H FECO(1riE CHB 11i1SKSA4B tupXEIICKiH I H F(1HrOpii IIIKEI4HVA
rkANtitt. CFAAATEAECTBSEM CZ CHM
KOMPIC.

HdWHAi 34UHCOM. IWO 1111111A0111`k
flEt1HKill
AHNKA

XSMCdp.
110

I

FIAA HMIH 1144d1104 TOQAE(1

H CZ CROH4111 Arrnui. Ffoorie saAdnoA H

HX A041010

HOAK)

1111KHAI

11E110HVHCAEHH

I 6-

H CSTB0(1114111

H3M`IiHNY CS HQW I spaT ITHROdp 11J1S3{ECKVA HEAHKill INCTirdc1HNK.
Ta 44411 COHN 11X 11[14Hdd CBTH1111V H AiAHHH1f I 110A0BHH4 CEAO
WT GTOAFIlitlelHH RI1WHdd L1dCT V BOAOCT OVEldHCKOH. Nd eHrliT.
H CZ sovA 34 MA111111 I V Ono.kT H CZ fAHFI 6(18A 34 MANN Hd
noToto EIVOLIEAEWHAI EH<E,K C`k HAIEHVET AO [MOW H CZ I RAdTdMH
H CZ FI0A0111111d
WT 114CT 3Q CrkHO
cHR111141H
114 (WINN GNAT.
4TO ECT H CZ CAAORE I H CZ W4H111EHill H CZ (1HRHH4E. H CZ HEC

A0X0A, 4TO ECT 34 roAosaHie. TOMV CEAO. 4 spar IldW

I

IIHK04(1

BHCT, 444 HM H3ArkHV 34 11341`kHFIV CEAO 60AAHI1111. H CZE-- HSCH
CVAAH H CZ CTM{ H MANN I H CEAMIrk CHpGill V TOP031 XOTApd
11

CZ CTMCOBE KZ TWOM BOAOCT GV114RCK011,

www.dacoromanica.ro

11

HAKIM I AACT 3d

173
HIT AOM

H CS MAHUI. H CZ EEC [IOWA. WT CIAO WH4111.11H S
g OtIOCT POilidHCKOH. 4TO ECT ErliV I Hp41344 KVEIHMHO at CTO vrap110TOKAIHAHC WT ryEA, HAMM H nocrraCFCHK. H TdKOMAKIE
CHILE
K HAN

I

ME3KAIr HNMH, Orb AWE KTO H3 FMK HAH CiJT CNOAHHK
H SZCX0141ET
1183H134THTH I Cita TOKA4A0 H H3-

HX 110KVCIITC+
401111TH...

wborm BS HrkKOE OMEN& Td

EMA4T11 I Ark CT`k VPAIKKHX,
H

C1140HdHIE.

H

KEATIPMA

6VAET

AA ECT

NOKHNEH H.4

H TdKO2K 4TO 61fAIT 8CT(101HIE.
C`k I CZTHO(MTH.
WKOAO Toro

IWkCT. IrKpoM. CHI Ad HMdET IlAdTHTH CS EH% HNO MH MAX
HX Aospo I HOAHOE TOKMEM H A4FOAHOF HaAANEHIE. HZ TOM H
MN Na HEAFIKO
3d1IHC.

Higpf flpHAO}KHX. H HdW I nEger KSCEMV 114WIMIf

H A3 WI EdWOT KZA4Z(I4W man. HATO -4-3(131 PEN Kr.

YrkKE HCKdA
GITOHLI AWNIST (pecete).
IhTilaWKO HOVIIHK HCKdA (pecete).

43 KHpHlkd HCKdA

a3 &MIKA HCKaA (pecete)

rimirk cri740 (pecete)
Huprracia4 KOpHHK (pecete)

Adecd eu Stroici mare logofdt, $i Ureache mare
vornic al Orli de jos, si Pdtrasco mare vornic al tarii
de sus, si Balica hetman $i parcalab Suceavei, $i Chirita Dumitrachi mare postelnic si Gheanghea mare spatar, si Ilea mare medelniciar $i Solomon al doile logft,
si Trifan cluciar si Pricop visternicel $i NavrapAscul
dvornic de gloatd, $i Dan Bolea fost dvornic pi Vasile
fost vornic si Lupul Bale fost sulgiar, si Bran comis,
$i Mihailescul jitniciar $i Gheorghie fost parcalab Orheiului $i Grigore Scheianul ureadnic, marturisim cu

acest al nostru zapis cum au venit inaintea noastrA
Calapod Toader mare hansariu si cu ai sAi copii :
Gheorghe Calapod $i Elinca de a for bund vreare de

nime siliti nici invAluiti si au fAcut schimb cu al nostru
frate Nicoard PrAjescul mare vistiiarnic; aceia au dat
ei lui direaptd ocind si mosie giumAtate sat din Stol-

niceani, partea din sus, in tinutul Sucevei la Siret si
cu vad de moara in Siret $i cu vad de moarA in apa
Purcelestilor, carea se numeaqte la Piscu §i cu bait'
de peaste la tarmurile Siretiului; $i cu jumatate din par-

tea de fanat, ce iaste, i cu livezi si cu curciluri §i cu

www.dacoromanica.ro

174 --

rabnice $i cu tot venitul, ce iaste de petrecania acelui
sat; iar fratele nostru Nicoar visternicul a dat for schimb
pentru schimb satul Bolde$tii $i cu toti vecinii si cu

hale$teu $i cu moara $i seli$tea Sarbii in acela$ hotar
$1 Cu hale$teae, in acela$1 tinut al Suceavei; $i Inca
loc de 5 case $i cu moar5.1$1 cu tot venitul din satul
Once$tii in tinutul Romanului, care ii iaste lui dreapta
cumparAtura drept 100 ughi. Si iarel$i asa s'au tocmit
denaintea noastra $i au pus intru sine legeimeint, cd
sine ar intoarce aceasta tocmald si schimb candva in
nescare vreame, acela sd fie culpe$ a intoarce 200 ughi;
fi asemenea care va fi acezarea $1 sila $i cheltuiala ce

se va ji fault in jurul acestui loc, usebi tot sd aibd a

platire cu biciuluire. Deci noi vazand a for de buns
voe tocmalA $1 panic schimb intru aceasta, $1 noi spre

mai mare credinta aatat-am $i a noastra peceate la
acest al nostru zapis. $i eu insumi Ba$ot camara$ am
scris la anul 7117 Ghenar 23.

Stroici vel logofet (pecete); Ureache iseal (peceate).
Patrasco vornic a iscalit (pecete). Eu Chirita am
iscAlit; Eu Balica am iscalit (pecete). Ghianghe spatar (pecete) ; Navrapascul dvornic.
§I sau talmacit de Evloghie dascal It 1765 Sept. 3.
Hartle ; acta Stolniceni-PrAjescul plic. V. 1. Zapisul acesta de mAr-

turie al marilor boeri capatA un interes deosebit juridic prin Ilmurirlie

ce dA asupra Zvezaniei sau a legAmantului, ce viau lust partite in
cnrmarea parlior porulte de una din parts contra tocmelli vi avezarli
stabilite asupra schimbulul. Este o deosebire intro sveaza §I ferde.
Cartea domneascl precedl zapisul boerilor divanivti, on trebula

sA-I urmeze ? Domnul confirms actul de schimb la 22 Ghenar, vi boeril
fl incuviintazA cu zapis de anafora In 23 Ghenar.

1111. 7,117 Aug. 25 (1609) lag. Constantin VodA Movill intArevte vast. Nicoar PrAjescul mai multe cumplaturi vi schimburi fAcute
in Stoiniceni, Purcelevti, Bratievti vi Romanevti, (land Carligli vi Boldevtil vi 320 ughi.
IHACTI610 603Ki610 PM Hw HOCTPHTIAH IHOrHAP HOHROA4 renAP1
36414H MOAAMICKOH. SHAMEHHTO tIHHHM HCCHN1 MICTOM HtIWHM. HC/AM

NTO HP HEM HZ3111HT HAH wrtitiiti 6ro SCAHIUHT. WHC ripimourk npe,e,

www.dacoromanica.ro

- 175 H 1106A

1HAMH.

SCHAth

HALIIHA111

MOAAMCCICHA113 goApH 136/1111SHMH

13

M4 I AHAAH. KIllir1111* HACTACIX, AZIVA 11/18T613WA AorO4'ieT4 H CHORE

.11 ASMHTPS N I/NAPO-MK. 31AWIIHK. H C6CTpli I1

IIAZpHKA H BHASLIIKA

H TOA6(11111,A. 1131811,H H nfrkwutium KI3Z41011 118/146A6CKRA. HO HX' Aospoi
ROAH

n6nou8x:A6ith. aHHIlpHCHAORAHH. H HSAVk 1 H8M1 CRO10
WTHHHS H Al AHHH8 WT HCIlpHICHA.16 4TO liMAA nfrkAmA Hx.

HHICHA1

11(3AR0I0

tcpxwoH nStr46n6CKSA. WT cTaparo H A0CpAr0 CIA61113ApA 11061COAH. H
WT 1113111CHA16 3A HOTRPXHSAEHIE H SA K8E16314110 H 113M*1133 4TO HANAAH

tVT MAAAA1'0 GT6*MIA KO6ROAH H WT 31A6aAliApil j KO6ROAH 06 HAM
13*(31141 ROA'kpHH WIZ HNKOAp npA)K6CKISit REAHlall 1131CTrkpHVIK H AAAH

CMS H3M*HS 110,103WHA WT C6A31141* 118(346Aevim HA Giip-km. 1111HCWkil
1104101CHHA coTics GHAT. H CZ 13131'A 3A 11V4fill S cuirkT H HA H0T011,11
CHAA I114146A6WHA1 4TO S 110AWCT aSLIAKCKOH. A FMK 1 IIHKOA(3 KHCT'kp-

HHK AAA Ht

H3M*H118 SA H3M*118 HOAOR3111,1 WT CHAO HOZAHRH 4TO

SOBST KI3ZAH1,111

31K(JAAA18

H CZ CSCHAH. H CZ AAAHHH 4TO S ROAOCT

H6A1611,KOH. 4TO 6CT 6M8 R311:811A611.16. WT HC11(1311331A16. K811631C11010:4TO

HA1AA WT rrznotantwaro. poAHTerrk renAnmH I epemix. no6noAn. A
KTO RICA-0416T WT HHX" HMI WT CZOOAHHEI,11 HX pa3OpHT; HMI 110p8111HT

H i.1, HMI& TOKM6HC. WHH AA HMAIOT AATH pH 8r0(3CKHK pdAti KHATORAW6 CHAO KOZA311,111 H pAAH CSCHAH H MAHHH. H TAKONCA6p 4TO ILIZAET

CZTROpHT KHAT81348 HA C6A8 II8(146A61.1111 1 THHC M FIMA6T 6M8 F1AA-

THTH. T'kA1 pAAH. HMCO AA 6CT 61118 H WT HAC CZ 113106M AOTOA0.11.
H WTOA1 flAKWIC

IlpiHA0111*

rip 6A HAM. H 11(36,A, HAWHAW ROA*(3H

CASPA HAW TcmA6p KAAAHOA RCA KZIICAp CNA IIITpAIIIKO KAA.1110A 11138K

rAKflHA KAANICIA

3113*(11116K

111T138

CTOAHHIS. H CZ CROHAW I AtTA111

l'invorTH H GAHHKA. HO Hx Aonpok HOMO H6K11.11 H6110H8HCA6HH 4011-,
f1ptICHAORAH11 H CISTROpHAH H3A1*HH8 1113K CZ HAIII ROA*(311H 111131 HH-

KOAp licWii6CK8A ICHAlitati filiCT*pHHK: H AditH WHH 31118 IIHKOAp $NCT.
CHOIO 11(3,1/1010 WTHHH8 H AkAHHHS WT HC11(1111111A16 3A K8116HCHO H SA

113M*H0 4TO HMAAH WT MAAAAr0 GT641/111A 1106ROA31. H WT SpHIC SA

noTHosaci,euin wro HMAAH WT 14A6aAHACIA

11061i03,H.

110AORHHA CHAO

rA6 C HM6HOKAA TpHKSTSpH rA6 KIM Aparotne H G1111111W11 /1C10,&6116.

H rA6 RNA AOM neTpa CTOM1HKA. A CZAR HA16HR6TCR CTOAIIHLIAHTH

I

HA GHAT S ROAOCT C84MICKOH. H CZ 6p0A SA MAHN S (;Hp-kr 31 CZ
flOAORHHA WT ApSrfri 6118,1, SA MANN 4TO C 31.1.16W:36T AO HHCK8 HA
110T0H,* fl8p46A61.1HA1,, H CZ COAOTAMH. pHRHHA111. HA 13811HH GH(JAT.
H CZ HOA01111HA WT pXT SA C*110. H CZ C4AOK6 H CI wqmpHifie H CS

imunHHH H CZ ReC 1 AOKOA 4TO 6CT 3A rOAOBAHie. TOMS cen8.
114W 60A*(31131 IIHKOAp RHCT. MA ToaA6p$ KAAAHOA REA KA&HCap H

www.dacoromanica.ro

S Belem. H OAKUM M*CTO SA Fl6T AOMH WT C6A0 Cx1H4611114 4TO 6CT 64 S KSne)Kuo 34 CTO Sr. H KOT'kW'k lipATHTF1 HUSH THK. 4TO HMAlla KARA HX MlpRHd WT cTaparo GT64SAFIA ROSKOAH. HIT HCIVINKHAIE. H WTOM THat npinAourk npe. ASearrpa GAM011/1*CX. KHSK4 111113AM I XISANtStmcKSti.NEW TO4A6P. H C6AH11. 110116M 11PHKA10411AC* 6H 6AHO csrp-kwenie CO non-kraa CS 6AHH RF1SK mzata CH 4TO HM*6. WT npeA HAMH. 14 HOCTARHIll* WHd %%AAA HOAOKFIFIA C6AA WT EP4TI611111 4TO S KOAWCT CS4AKCKOH. wKpome KOA14: TOT AA liOAACT A11/4 CTO SrOPCKHX. AA 4ACT H CS M'keTd SA CTAIL H 34 MANN F14 116PNA I ROA* 4TO S ROAOCT H6M6U. A WH* RSSAALla 1441H6MS ROAtPHNS 'rod 410AOKHHA WT C6A0 6PA'19. HSAA*FIS SA HSAAtHS. CH 04A0Mi4 RUSK 62Ispun1 np-kwHSK 11/ispinth. CEA0 CT4KOR6 4TO 8 ROAOCT CSLIARCROH. H 61116 MAN A4A NA1 CTO SrOpCKHX H KS THX KHIllenFICAHHHX 11115H.i3OX0A0M.ro . Haw KmwenHcaHHIH noirkpHH NHS IIFIKOAp npx. H CBE Ad HMANT I NAATNTN CIS 6114. WT HCHPHRHAI6 KS116?KHHX. 4TO HALM WT p0AHT611* ROAAEltlill I H CZ KICHX CSCHAH H CS CT AN H CS AAMIH. H CS rCHRAIH epemira 1106130A4. p0 Sr... TA www. C11010 HPAR010 WTHMIS H KS11654110.KOH.116T KISKPATHTH CidS EH-. SA pa3mA61116.176 cHoKeaa ero KHwenficaHHHx. mimic Atm ea- WHA WT Haw Fro son-kpmia HF1KOAP 110. H WTWAi.6. I10 HX AORpOH 601110 044ISH*CAI I H ASWA E8. AO SCF161116 611.611111 CS 111064% KAKO AA HE HMA6T WT czAa NHKTO lipATHTH. T*AA paA1 KAKO AA 6CT1b6MS H TOE WT NAC CS RSC6M . CTO H C6A6M AeciaT SropcKHx. Ha% I npuwAH Ha AHS AKwepH flHacTaci ?K6HA 11WH4LIJKO WT 411ISHT*141. 4rr0 6CT S KOAOCT POMAFICT*H: H 'MO flOTOKAAHAHC WT 1436A HAMH.S/K6CKS4 KEA RIACT. T*A1 PAM KAKO AA 6CT 6A1t3 H TOE WT NAC CS KSCSAA AOKOAOM. Hp Hula .a. 111611HC4HN4 HSMt116141AC HS FrkK06 Kirkmeith HAH 111 H*KF1X A1414 KZA"' SANK() SC730606 H CHAOKANI6 H KeATSMAS EX. RPC4'H114 H6KHA1 H60OHS)KA611H awmpfi- CHAORAIIH. H HE IMAMS WT rAe KPATHTH. I flOTOM H WHIG HOTOKA1HAHC CS Hawero Goirkpima HHKOdp BSA KFICT. H nOCTAKHAH I M6>KAS HHMH CK*S KOTOPIF1 143 FINK RISCX01. WT F1CnpHRHAI6 I 4TO HAMM 54 11341*HS 11 SA K811651 WT 41/14AAr0 GT64S4H4 ROSROAH.A6T C* CITKOpHTH lid Tor M*CTO. H HO KoI'Ad KficT HA ANS d Wild He Norm CAT camn. 4 HM 6*1116 RHKSIMEHie WT HWHAIIIKO AHHIFA.dacoromanica.1* cpssiH 4TO 6CT 110A4H TOT XOTAP. H 11(311H6CAS 6AHH SAIIHC WT KHtPHH-k PSCKA A441d £1111`14AHHH.. TIINT.4 np-kmAe. H npommi Nx flpAR010 WTHHHS H KS116541110 WT HCF1HCOK CM:IMO:MOH 4TO HMAA WT 116TPA 4106110AA 110/1011HHA C6110 POMAN61411. HAMH H npeA HAWHMH sott*pu. C6CTpA 6N. H WT SPHK SA flOT6PSNIA6HI6 WT flA6aAHAp4 RO6K0A11. HAKH?K HPIHA6 HpIHAe (sic) HpeA HAAAH H 11p6A H4II1HAA11 60(l1)pH.KecKSA K64HKHH 1111CT6OFIHK.

d HA TO ECT trkpa nattier rentlamn KHUIEHHCAHHAVO A111 11w ROCT4HT1111 ilOrHAA 110EK0A11. HHAK H LIACT 3.1 11111SKIAAKH 11114 GTAIIFICAAK H KHKOA HeA1611.1 H41IIHK HAN WT Akrli HA11111K 11. tire facem cu aceasta carte a noastra tuturor cut pre dansa vor cata sau cetindu-se o. HHKOAp gpAiilleCKSA KEAVIKOA18 KHCT'kp HHKS H WT 11AC SpHK H WTH1111S 1 11 HOTKOZNAEllie CS KOA0A1 emS H AtTIIM El'O. croon(' gennnomS a0r04seT nticani H 11411110 gegAT 1101111"k3ATI1 KCEA1S HCTHHHOA1S AHCTS I nawemS. H Erkpa norap wapiti . EAPA 11114 111. H. $i fii el Dumitru $i Andronic paharnic $i surorile for www. IckpA 114114 rHWPriNs 11PISKRAARA KOTHHCK41'0. In dos: SpEnt npe 11Sp4eneti1t H HOLM IDTponti ilwrodseT.' AIlie TOA1S KZCEAAS H1111161111CA11110MS KEAtAH ECM EMS k-kpitomS H HO4fETE11110A1S goirkpfinti nuS nSnotrA.111.R 4Aegi HM A411111 H STKOSAHAll not-ITo ctkr EMS IIPARHK WTHHHH. trkpa DNd renrn cn8. AOAWkil 3ea14.1111611 3641411 amaAati. A KOTAP THAI K11111EFIHCA111111A1.A. AA ECT WT SCHK 1 CTOpOHH 110 CK OHM CTA- raimil KoTapit gOKSAA 113 FirkKA WSKHRIMH. KE A1111. TrkAA paAi nzcn Till KNIl1EnHCANIH WTH111411.H I . adica au venit 1naintea noastrA $i inaintea tuturor alor nostri moldovenesti boiari a mars $i a mica. domn tarii Moldaviei . trkpa (laud lincropa Xp*Ke KEAFIKAI'0 AK01111HKA. vor auzi. H WHS9ATOA1 N 1. H 34g44TH1%H HA1 FICHAKHA. WT. 11 Erkpa K11C*K ROlaPOK 11411111K 1110AAA11-.C6A1S poAS er KTO C EMS 113KEPE1' HAMIAMKIII11 11E110' pSweti110 EMS HHKOAHNC NA K*KH.177 11110AAAH HAIHE41S R'kPlIOAIS ROA*PPIIIS I nib iltmoap 11040KECKSA KEANKOMS KHCT'kOHlIKS 3A CTO H 'JET AeCAT SPOPCKHK.. g-kpa HAIM HCAK 114AHKA reTAIMIA H 0px1Mild1ii GStIAKCRAVO. 'tom 1311 H3gEPET 1CHAPZ KHTH 11.11 H npaiptg p-kTom.KIIK.Tap-k R-kpa 11114 HIpSHA1MI4 4/11111111K4. ntpa 114114 HETPAIIIKO KEAFIKAV I AROPtiliKet roplrkH 36111. TOT gi HA% H6g0p$11111A HAIHE1'0 noTtlpmAetfie. Kkpd 114114 KACHAie 1103811CKiH CTOAHHKA KicPA FlHA nopoirrark KOA1HC4. CT'kH.1. H CT.11104 H HWHAII1K0 &KA 11PSKICA41:11 PoNtaticKnx.TKOPEIIH 1 na CHOW gPAKHK H nitTomtEK KostaTti a HAN KSAIIIII1 KVICHOCT. H 110THIMK. wan APCElliE HEKOMATKO. IckPA (1114 KHPHII.dacoromanica. fata Iui Mateias logft.113*WHS4ATOA1 AO- KKCE. anrSur. H KY. cneaghina Nastasiia.A.111 KTO EIZAET urn Hamer tioAs NAN TIAK K%. Cu mila lui Dumnezeu Noi 163 Constantin Moghila Voevod.ro .1 WTHH1111. AA eCT HAIIIEMS 11141116pe4E11110A1S 110A*111111S nut. A 110 HAWHA1 MHKOTI% H renAttanie rcnApx WT KpAT1. CKHX" KEAHKI1K H MAAHK. S 1ACOK KATO "4-31131 AACL1. K*(1.Sawrganin HOCTEAHHKA.

in tinutul Sucevei si cu vad de moara in Siret si cu jumatate din alt vad www. ce iaste lui cumparaturd din direase de cumpd- ce au avut de la sfant raposat parintele domniei meale Eremia Voevod. $i intracestea iarasi au venit inaintea noastra si inaintea a for nostri boiari sluga noastra Toader Calapod vel hansar. strarAturi. $1 lards' Nicoar visternicul dat-a for schimb pentru schimb jumatate din satul Carligi. si iarasi ce se va fi facut cheltuiaid pre satul Purcelesti. si dat-au ei dumi- sali lui . ce-i in tinutul Suceavei. de nime sillti nici asupriti si au facut schimb iarasi cu at nostru bolariu pan Nicoar PrAjescul. unde au fost Drago$ $i Simeon Juzi. nepot lui Gavrii Calapod. a sa direapta °dna si mosie din direasele de cumparaturd si de schimb. nepot lui Petre stolnicul si cu ai sAi copii Gheorghe si Elinca.Nicoar vist. iar acmu se numeaqte Stolniceanii pre Siret. si in apa satului Purcelestilor. ce au avut strAbunul for CrAciun Purcelescul de la batranul si bunul Alexandru Voevod. de a for bund vreare de nime siliti nici invaluiti si au schimbat a for direapta ocind si mosie din direase. ce au avut de la tandrul Stefan Voevod si de la Alexandru Voevod cu al nostru credincios boiarin pan Nicoard PrAjescul mare visternic $i dat-au lui schimb jumatate din selistea Purcele$tii. unde s'a chemat Tricuturi. drept aceaia ca sa -i fie lui $1 de la not cu tot venitul. iarasi sa aiba a-i platire.ro . ce se numesc Carligii lui Avraam. jumdtatea din jos despre Siret Si cu vad de moara in Siret.178 Marica $i Bilusca si Toderita nepoti si stranepoti lui Craciun Purcelescul. ce-au avut de la tandrul Stefan Voevod si din uric de intaritura. lard ei sa aibd a dare 150 ughi pentru cheltuiala satului CArligi si pentru vecini si mori. si unde a fost casa lui Petre stolnicul. marele vistiiarnic. fiul lui PAtrasco Calapod. iar tine ar indrazni din ei sau din rudele sale sa radd for sau sa strice aceasta a noastra tocmald. de a for build vreare. ce l'au avut de la Alexandru Voevod giumAtate sat. si din direase de intariturd si de cumparaturd si de schimb. la Siret.dacoromanica. $i cu vecini si cu mori ce-s in tinutul Neamtului.

$i vrand a intoarcere acei bani 170 ughi $i n'au avut de unde sa-i intoarca in urma aCestora $i ele s'au tocmit cu at nostru boiarin Nicoar vel vist. cum a fost luat dinsa de la at nostru boiarin Nicoar Prajescul vel vistiarnic 170 ughi in imprumut. ce sant In ti- nutul Suceavei. iar dinsele au dat la at nostru boiariu acea jumatate de sat Bra- www. sau in nescari zile fie on si cand.179 de moara. iar at nostru boiarin Nicoar vist. cad a fugit cu un nepot at barbatului ei. ce iaste in tinutul Romanului. usebi tot sa aiba a platire cu biciuluire. ce iaste spre petreacerea acelui sat. iar {Musa n'a putut sa dea sama. acela sa dea 200 ughi $i orice a$ezare $i sila $i cheltuiala se va fi facut pre acel loc.dacoromanica.. $1 a fost pus dinsa zalog giumatate sat de Breitieg. dar a venit la zi featele Anastasia sotia lui lona$co din Munteni $i sora ei Irina. ce le-a avut de la parintele domniei meale Eremiia Voevod. la Adormirea Maicei Domnului. pre apa Purcele$tilor. $i cu balti de peste in rovinele Siretiului. ce iaste lui cumparatura drept 100 ughi. Si intru aceastea lara$1 au venit inaintea noastra $1 inaintea a for no$tri boiari al nostru mai sus scris boiarin pan Nicoar Prajescul vel vistiiarnic $i a adus un zapis de la cneaghina Rusca. ce se numea$te la Piscu.ro . deci cand a fost la zi. satul Bo !degi §i cu toti vecinii $i cu halesteu $i cu moara $i seli$tea Sirbii ce iaste langa acel hotar i cu hale$teae. sotia lui Toader. cad Ca i s'a Intamplat ei o grepla. $i iara$i loc de 5 case in satul Once$ti. ce l'a avut mai inainte. $i Inca au mai dat for 100 ughi pre langa cei de mai sus scrisi bani denaintea noastra. nepoata lui Avram Halaucescul. din direasele de cumparatura. $i cu jumatate din ratul de faun $1 cu livezi $1 cu cur 'Our! i cu rabnice $i cu tot venitul. ce-i in tinutul Suceavei.. Pentr'aceaia sa-i fie lui $i aceasta de la not cu tot venitul. fata Anghelinei. $1 a$a s'au fost tocmit inaintea noastra $i au pus intre sine legatura: care dintre ei ar vroi sa Intoarca acest mai sus scris schimb in nescare vreame. dat-a lui Toader Calapod vel hansar $i fiilor sai mai sus scrisi schimb pentru a sa direapta ocina $i cumparatura.

credinta dmsale Pdtra$co mare vornic al Orli de sus. cu totul. credinta dmsale Isac Balica Ghetman $i parcalab de Suceava. fiul Saiomiei. a treia parte $i cu loc de hdle$teu $i de mori pe apa Cernei. nepot lui lfrim. ca sd nu mai alba de acmu inainte nici de cum a intoarcere. pe unde din veac au imblat. cu toate veniturile lui $i copiilor lui $i nepotilor $i strdnepotilor $i rastranepotilor $i la tot neamul lui. credinta dmsale Gheorghie parcalab Hotinului. pan Necoar PrAjescul vel vistiiarnic $i de la not uric $i ocinA $1 intdriturd. Pentr'aceaia toate acele mai sus scrise ocini sd fie la al nostru mai sus zis boiarin. credinta dmsale Caraiman paharnic. din direas de 1mi:di-talk ce l'a avut baba for Marena de la bdtranul Stefan Voevod. $i din uric de intaird de la Alexandru Voevod. credinta dmsale Vasile Lozenschi stolnic. credinta dmsale Stanislav $i Vicol parcalabi de Neamt. far hotarul celor de mai sus scrise ocine $i parti de ocine sd fie despre toate partile pe ale sale vechi hotard. Si intr'aceasta iard$i au venit inaintea noastra $i Maintea a for nostri boiari Dumitra Ciolpaniasa $i fata ei Crastina Samoileasd de a for build vreare de nime silite nici invdluite $i au vandut a for direapta ocind $i cumpArdturd din ispisoc de cumparaturd. ce l'au avut de la Petru Voevod. au avut de schimb $i de cumpardturd de la tindrul Stefan Voevod. credinta dmsale Chirita Dumitrachi postelnicul. drept aCeaia ca sd-i fie i $i aceia de la not cu tot venitul. pan Nicoar Prajescul marele vistiiarnic drept 150 ughi $i a platit for deplin. din direase ce le.180 tiestii. aceia an vandut la al nostru credincios boiarin. stranepot Mdrinii. credinta dmsale. credinta dmsale Vo1 www.Ghianghe spatar. ce i se va aleage mai de aproape nerupit lui nici odandoard in veci. ce le-a fost for cumpdraturd de la lonasco Dinga.dacoromanica. credinta dmsale Marion $i lonasco Leca parcalabi de Roman. credinta dumsale Nistor Ureache mare vornic al tad de jos. ce-i in tinutul Neamtului. far la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrisd Noi Ion Costantin Moghild Voevod $i credinta boiarilor nostri.ro . jumatate sat Romanevti.

11Th110 IVACO H RANO Ililii3KAE CTOF10411KWIWO rctiAimiii. A scris Arsenie Nebojatco in Iasi la anul 7117 luna A vgust 25 zile. epe411IE goEgoAti. lar spre mai mare tarie $1 puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios $1 cinstit boiarin.H. HMI 4T04111 tr0 SCAHWHT. rcri- MOArkatICKOH. 4TO TZA ACAX CHAHEJIE AHMHAEFM H firkX Milli Egli CHAO A4Q114 H MHA013aFITE flOAHTEA10 I rcrwmiu. nwrodwico 13EMIKNI AOF'ZISFT CASNCHA 1 110KOHNEIr 90. &ITO H COAOCT . egte int PAtragco vel logofAt satele Damilenil gl vArful BagAuluf pentru slujbele sale gl pentru cA a dat 2 cal in treaba tArli. (pe cuta) : $1 a iscalii Stroici logofat. Acta Stolnicenl-PrAjescul (FAlticeni). A AMC CASHCHT tl Ildiat 11(1000tt H H`k(1110 H 3FMAH FAWE11. 112.A0c1OFIXOCKIH.181 rontar comis.A. elieffil I H R01130. 7119) falf. Pergament foarte bine pAstrat gi scris foarte frumos de marele callgraf al timpulul Arsenie Nebojatco. FIWEIA) MACTI10 AdAll H HOTH(IZAHAH I EMS COT WIC 8 114111E10 3fMA11 $ MOAAMICK011 6dWECH.dacoromanica. unul ca acela sa nu o strice a noastra intaritura. ci mai vartos sa-i dea $1 sa-i intareasca. COM TON IICTIOIM !UM Ke?)HiH H F104ETIFIIH EA k(111H MM. gl 300 ughi. cad ca-i sant lui direapte ocine $1 f Acute pre ai sal drepti $1 curatl bani. lar dupa a noastra viata $1 domnie. sau pe oricare alaltul Dzeu 11 va aleage sa fie domn tarii noastre a Moldaviei. Pecetea legatA cu gnur rog : t 1171AcTito imitio Itv RLOCTINTHN iliortirta Romom rcnApz 3EA11114 MOAAAKCKOH. MALI XO MIA H I www. (iII)ACTill AVZ 3EA4/111 Milt* MN ilw KOCTAFITHFI 4110PHAQ HOECOA.ro . Constantin VodA MovilA darn. Cap de bou.41. H SEMMI FIAWEH. $i credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a marl $i a mici. AA MIA CTAR H MAN crkampf ukumrk I1 CTAK AttAiHAFFIH 11 11 MAN 4T0 [CT li RAX 11 8 HCaWkCd. 3Na I AIEFIFITO 4VIIIIIM HCCHAI MICTOM Fict MAL CCMAI KTO Fld HEM 11Z314IT. pan Lupul Stroici marelui logofat sa scrie $1 a noastra peceate sa o leage de aceasta adevarata carte a noastra. TrkA1 Mill MAME 11(41130 H A(1110 CA$M11$ Er0 NitIA0114411 fCADI OCO6O40. WI' noicoima HETNI BOEBOA11. &Ira dell (c. care va fi domn sau din copii nostri sau din al nostru neam.

CE A0i1H110 E3C1311(10H.. H CEIJET TpETHK013d.. WT 1 AET X0AHRWEC4 H HAKOH KOAIIT 11 EACTII4 34. AltiOrHAA. Wk(14 fIFIA RACHATE KrAECKSA OVUMAKE BEAHKAPO ABO(DINKA.OT inapT 13 H NENF.. 11 3d AECOA1 Nd EANHA1 COAIII1H AIMAII0 11(16E10 HA AOrHHAi itirkak. HCEpET HA PO 11 p8 NAA BOAOKH H Nd AOAHFIH rzAe EC'c H3HdHli IICTO4HHKOE111. H 114A A0All 11H11 HOEBOAA.- 182 H HdpdAHA AMIIES npn ANN HET(JA 10EBOAd H KHAN TAE AK* CHAHINE H3 HAMAE npago renAsceco 11(HICASWEN KS OKOA ANIOXONOWN.KHO H SpHK 11 STHHFIO C7. A EANH S(JHK [110 HOKA3LIA 114W raupriii !Lugs Aim Aspxsgau WT ileTpa HOEHOAA. [Acid 1 fiNd W9ZWE HE 11 ANKAr0 ABO(FMK4 170(3 111 3E41411.. N Ana I KOHN A069111 MKO CTOH H Aga A II ICAT Sropcgnx 4TO TOTH 1111311 H TIN KOHN MAK S 110T(AG0 SEMCKAPO WT KtAA 11AldWE FRIA BEAM Trkr0T110 H HEBOMO. Toro yam H TOE 11WEEIFIt4HOF CHMILNE AHMHAEHH H BAX EdWEEM I KdKO Ad ECT FIAWEA1S 1111111EMEHOM5 nn8 flET(JAWKO BEA 11 HKO AOPO/1SET 11 WT HAC AdANIE H MAOBAHIE H flOTH(MKAEFITE H KSIIE. 11(1d130 H4 root.. ROAoKti H 11136130 HA EANHAI (3E110. rk(Jd 114114 feecoprne fl()ZISZAARd XOTHHCKAIO 1311(41 I I NHK4.MTC`k W359- TSASAE BSA 34 MOCTOA1 H 1144 AOMIN 11 KKAE CO lid I'OpS (taint) TelETHKOBA Nd rop8 H 3d AlOC 11 TOM imago 114 A0A11 AO HCAtrktd rzAe ECT 11 CTOA11 KdAl ENO Nd Immo CTABS 110111111011171 H KY. H 11(10{0 114 CT4K. N AAAH H 8(311K 1110 Ald. EMMA AOKOAOM EMS H AATeme era H WTHSLIATOM H 11(1E011611ATOM H 1191. HAI& H C. H AdA0X0M H 110MHAOBAKOM EMS EAIIS EANS (JdA FPO 11(idt1014 H rk(1110 CASiligS Ap8roe Ada PCHAIIMH TO-11 CT4 SrOpCKHX... AOAHN1 3141411.. H nalin 13d MOCTOM no grkx EAHHU. H rk(JA 11(1` kli%3MOBAEFIHX H CpZAHLIFIHX PAHA' 14. xoTap. d KOT6(1 Td FIO 4HNAFTA WT AHCH I H3 6SW(1 H 110FIAE Nd ANC lid BOAOKII nporn npST MHMOKMAET HOCTH II 11 BAUM HA EATS BOAOK lid NHAIME ECT H HE(JBA H 0 TO AACT4 BCO 110A0M1h1H 113 CrkpS H HAA A10CTOM H NA GAW11. WS(J`kTOM H BZCEMS p0A8 ero I KTO C EMS H36E(JET 11411 EMI}Ktfill nenopSt111110 HAM HHKOA11)K H 11 d EAU!. 4 118 TOE ECT FACIA NWECO rARAIIH BHILIEHHC41410 11 A111 110 ROCTANTHFIA H OKSHAEETC'k HAIAET NOC'rHAI AHBCFIKHM.dacoromanica.ro . AE(17K413CTRIII BO BAME ROKE NOM 110KOHNSAI HeTpa BOE130A4 1103114 AC4 HE 011(lEB4XOM 11 XOT`k NC /MOH mecmo lid X0AHAHCA H 110A p8ceTc+. www. MAHN° COT CTABS.3T ralge Il 11411111. I W}KIIIKAAII. H WT TSAOE 3A MO(C)TTOM H Nd AOAIIHH H flAKI1 RE(IET F14 BOCT4I1H Mil CI A.4 H3CT4 HM LINEHAN 113 HET(JA BOEBOAH Nd THAII1 Ark citangte K BOA`k(111H wet. H WT TSAE HA HOAR 3d MOCTOM I H NQ AOAH N noKStpax HUNT 07.

adica acest adevarat at nostru credincios si cinstit boiarin pan Patra$co marele logoidt. H Ad ECT 3dTH KS CEMS HCTIII1H0418 AHCTS 11(10KkT H TelEKT 'Medd fit10ENIf IIERONCdTKO COW Hd11. stire facem cu acea§ta carte a noastra. G840K 11411111H1Cd.111X 410t1Adl3CKHX REA11101X Cu mila lui Dumnezeu Not IrD Constantin Moghild Voevod. i lIZC'kX II Aldi111X H d 110 II .. 11111 AddHlE H MEM.118 HE110(18111H11. si a dat si uricul ce www. $i Post -au aceale doao seliste mai de demult dreapte domnefti ascultdtoare de ocolul Dorohoiului.. ce-s in tinutul Dorohoiului..dacoromanica. $1 dat-am $i am miluit lui Intaiu pentru a lui dreapta $i credincioasd slujbd. Drept aceaia si aceale mai sus scrise seliste Dimilenii si varful Baseului ca sä fie la at nostru mai sus zis boiarin pan Patrasco vel logofet si de la not daanie si miluire st intaritura si . alta dat-au domniei meale 300 ughi $i 2 cai buni drept 120 ughi. care acei bani si acei cai data -i -au in trebuinta tariff. tuturor cui pre dansa vor rata sau cetindu-i-se o vor auzi . domn tarii Moldaviei... iar acmu slujeaste noao cu dreptate pi credinta si tarii noastre . Pentr'aceaia noi vAzand cea cu dreptate si credinta slujba lui miluitu-ne-am insine cu osebita noastra mild datu i-am si i-am intarit lui de la noi in at nostru pdmant in Moldavia doao seliste anume Dimilenii si varful Ba$eului si doao halesteae si mori si un halesteu si o moard ce iaste in lbaneasa.. pre cad a avut a noastra taro sarcini si nevoi. 111411 11H4 11-1144S611.ro .-183 -/Mid POALIFICKili.cumpardsi copiilor turf $i uric $i ocina Cu toate veniturile lui si lui si nepotilor lui si stranepotilor si rastranepotilor si la tot neamul lui. ce i se va aleage mai de aproape neruseit nici odandoara in veaci. I KTO C 11011SCHT VA 3optiT AMITE H 4IHA013dHiE I g%CkX CTHX 4411111. I TOT GH 1. care aceale doao seliste Dimilenii $i Varful Ba$eului fost-au danie si miluire parintelui domniei meale Eremila Voevod de la raposatul Petru Voevod cad a mers $1 a Impresurat Daseul in zilele lui Petru Voevod. slujit-a cu dreptate si credinta sfant rapousatului parintelui domniei meale Eremiel Voevod si tarii noastre.

. cand traia raposatul Petru Voevod. la care iaste $i mlajd. ci mai vartos sä i-o dea $i sa i-o Intareasca.. $i mearge prin padure la voloacd spre Prut inaintea podului peste Basau la un voloc.. www. $i din acest loc tot pe valea fearelor $i preste pod $i la Basau $i preste padure la un lipan mare.. $i la vale si apuca apoi tot valea !Ana la deal preste voloaca $i la vale unde iaste Insemnatd fantana $i de acolo preste pod $i la vale $i iardsi apuca spre rasaritul locului $i drept la halesteu. credinta dmsale U)reache mare vornic al Orli de jos. care se numeaste Ozirnaia. (Si credinta) tuturor boiarilor nostri Moldoveanesti a mari $i a mici. drept la capatul locului. nestiind nu s'a Indireptat. $i credinta prea iubitilor $i din inimd ai domniei meale... credinta dmsale Vasile Crdescul parcalab de Roman. sau din copii nostri sau din neamul nostru sau on pre care altul Dumnezeu it va aleagesa fie domn tariff noastre. lar hotarul se inceape din padure din buor. $i de acolo la camp preste pod. credinta. $i apuca la deal. $i de acolo tot preste pod $i peste vale.. (si credinta boiarilor nostri..184 l'a avut pentru acestea de la Petru Voevod. §i nu s'a intamplat ca cineva sä mearga $i sa stapaneasca din vremea. lar dupa (a noastra viata cine va fi domn tariff noastre a Moldaviei din fratil nostri. a Moldaviei) unul ca acela sä nu strice a noastra daanie si mil(uire. Treticova $i peste valea Treticovei la deal $i preste pod drept la vale la Ibdneasa. unde iaste $i stalp de piatra la capatul iazului Popindului gi spre vale din halesteum (pe unde din veac) au apucat.ro . iar un uric pe care ni l'a areltat noao Gheorghe Albul diiac Dorohoncean de la Petru Voevod din anul 7099 Mart 16. credinta dmisale Ords mare vornic at tarii de sus. credinta dmsale Gheorghe parcalab de Hotin. unde se impreund si are podul..dacoromanica. Bacioc paharnic. credinta dmsale Stefan. pre aceale doao seliste inteun hotar.. credinta. pentru aceasta n'atrz crezut vroind cu nescare direase sa mearga pre sub cumpat. lar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrisd Noi lw Costantin Voevod Moghila.. apoi drept la deal $i iarasi peste pod pe varful unei voloace $i drept la un ozer.

AE4. Obs. 113. Pergament. Blenda pentru un tigan. ca nu le mai dai de capAt. arhiva Roznovanu. id(11 AVAIIITi/d AV AlZ()Cle 1111 17i0 AdV AVdT AE Ad EAWA0dE. RAM-.i. despre care se pomenegte gi aid. (lar sere mai mare tarie si puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru cinstit $i credincios dmsale. AE4 1 ITLAEHAWdE AV BEIIIIT. Stanca.IMANFITIT. dRVT HUME 1111Pdli AEMIVEVIIL M4 rilV ilSOCT 41111%1111. tar cat e vorha de hotare e o mare incurcatura de semne de hotara. fall sA fie crezut din care relese ca expeditia asupra Dagovului a fost in Oct. AE Calf HCEASHT fidlIHT'li AVAWH Al`kAE EWE ASAMTIld yvntirkca AVH 3V1110.ro 11. la anul. 117H% a IldTchi SH. WH CdV 1 . pe Dumitra jupaneasa lui Zupco in para pornita contra el de jupaneasa lui St.tirati AVMHTtld.. VII KOWIA AE 11. Patragco vel lg. lar (cine s'ar ispitire sa rada a noastra danie $i miluire O.185 cad cd not insine i am dat si i-am dAruit pentru a lui -dreapta $i credincioasd slujba. cum gl slova care nu e a lui Arsenie Ne- bojatco..dacoromanica. Jar despre Dam vexl doc. 7119 (1611) Aug. apare In vara lui 7119 (1611).11411 111`klf 4SOCT AVdT AIVAIVI u. CK XIE AE *AU. I AMIE KV KAIITrk AV A111111 tlit I AE 41W Ard u. Pecetea lipsegte. HdHHTrk AVA4 11H AICIE. Ad SH. I 1106130Ad. 9 la. IIW KOCT(MTHII AIOPHAd 3EAM11 AIWAAMICK011. KVA' AV HEWIT HodI R/AFIAE.. wrkv 41Ir7AVHT.1111`k. N'avem Inca copiate acta Dimilenlior la CrAstinegti gi Varful Bagaului ca sa putem preciza care a fost intentla de a se Mud acest fats uric cu hotara aga de amanuntite gi incurcate.liv Aver SH. HdV 13E1111T Ad SH. fie treclet $i proclet de Domnul Dzeu $i de prea curata lui maica si de cei 4 Evanghelisti $i de cei 12 varhovnici Apostoli Petru $i Paval $i de catra) toti sfintii amin. MICIFO MACTI10 yvnmirkcz a ASH IIIEZISAH LitICTK PCEIA(VZ 111H A%Al LIIII(1. A scris Arsenie Nebojatco in. Pabricatiunea pergamentului. Kt% C% 4s1e Tap 11111 flOT'411111{. 411Tpd4r1E I I 111+S 21SOCT ilSAT IIAEH I AOLIE... WH w. 132). Constantin Moghill judecl gi da ramasa. 4.. Thicul flind dovedit falg a fost Mat candva in divan de-a curmezigul.nrativn WH dA www. nip AVAIHT9d. LIM LH liV I1VC >(E(181. KM/. minicam HHT'li AvAiiiii Avkae. cum f i contextul ne area ca avem a face cu o grosiera fabricare a unui necarturar in slavonegte gi care habar n'avea de boeril timpului .11rdH 41111411011. 1579 (pg. din 7099 Mart 16.. sd scrie si a noastra peceate sa o lege de aceasta adevaratd carte a noastra. ..12v ozmac I mti SH.

11111C did HdUIE ToKAIdilS flp11 GpEA41A 110CTEAHNK.. El erau stApani in Tupl. rcriAtt% gearka Rd(thlid NETAldF1 ScHIA Pecete desprinsa icaNatugo Acta Stolniceni-Prfijescul (Folticeni). N 413 floild ALA EMMEN.dacoromanica. Gheorghe. H NQ KEAHKO 13. 7120 Noembre 22 (1611) Suceava. 4(01141 N AHd 1304111..-3 .1 114.ro . Ilavrapescu vornic de poarta 1 . H 3. UKIAH. Stefan Lupul Cazan Hilip BleandA 1 =' k Nastasia =Ch. H1111 CD MT% 4H Brkil. I 13 Itimawgo."'" Da I 1= o fD 0. H GOATall WT X%11E111. Despre neamul Bleandi. 114111HTrk Rum Mt A v rac AT I-31)A1. C%11 3411110 CZ REAFILO I AVA111 www. 11d11011E... IldHlr ICOHdllIKO HHK Cif4dECCKil1 3`kT.186 WH A`kKAiV HdtiNTE C% 116116% d CZ 11%0% HEN I Toy dtACTI FlZt1%.- "' Da ra Ca ir ' OR I =x I Nechita Ana x el fa as *< I ionasce . (D 0 0 ..t(1 and K%CH Will11111Cdt111 nocramixoAL H4l1111X 11E4ITH. lad o mica incrangAtura : 01 BleandA Nastasia Grigore. H AVAIHTN1111Ko T%1 ^I TVA I H eciemiR CNZ ToaAtc) CM dfldldW. Ion BleandA pops FrAsina. 11WF1dWKo EVXVW 11 ntioAaxoat 34 CT() B410 I I CdAl NQ CECE I Aga Aactr TQA. Zapis adeverit de boeri cum Dumitrasco vinde cu 120 talerl jumAtate din cutul Purcelestilor In! Ionasco ureadnic din Suceava. 110(111. 11 IAKOJK AHAtioHNK 11% I I XdpiIHK H AV/1111T(1V BNB FiZiNiZadK WT Gopolla 11 11CdK WT no11.. tat! si Nisporesti pe Moldova. K% I CZAir 3dIIHC. cum Zupco avem mai multe stiri to Surete III.sac (Tupilati) BleandA i 1 Cn la° a = . 11411 CCHdl. CD Safta eco Grozav tn MI DC so .. GE d3 AvalitTpawgo CH% ll%T(341111Ko EtIVK 1lIQTlydW aorozisr C%3Fld 110A0BH ScrkA 11 I ripoAaxon) 110 3d flpHIWTOK CDT CEA0 IIVp4EAElp.-] 1'3 1 cn "o CI Z t' 420 90 N (-3 go 2 ° (-3 = co -I ra 153 co CO !Ix -.slllfl. aasapoggq.E7 0 D3 Cl.i11 AVAANH avkal.

ro .UKO.PrAjescul. nepot lui Matelas logofet. $i eu popa Diia am scris acest zapis cu porunca lui Dumitra$co. HZ. Marica. In dos : lata eu Dumitrasco. Peutru Vidra (Vrancea). ginerele lui lona$co Buhu$ $i am vandut drept 120 taleri $i 2 boi. Kg. HOEK. Instiintez singur de sine prin acest al meu zapis. reiese ca Matelag logofAtul a avat §1 alti urmasi : Craclun Purcelescul Mateiag vel ig (1546) Nastasia =x PAtrasco Dumitru.187 TQM. Eu Eremia postelnicul 5 peceti in f um. in aceasta tocmald a fost $i Isac Mateiesescul. $i lona$co Lazarovici $i Soltan din Hanesti $i Dumitrasco Tautul $i Eremiia fiul lui Toader vel armas $i spre mai mare credinta not toti mai sus scrisii ne-am pus ale noastre peceti la acest zapis. fiul lui Patrasco. nepot lui Mateia$ logofdt. A 4 yr QM MT AV AVMHT(IQUIKO. fiul lui Patrasco. EHVIS MdTERLIECKVA. $i Andronic paharnic. $i Intru aceasta a noastra tocmala au fost dumnialor. $i Dumitru fost parcalab de Soroca $1 Isac din Popeni. pan Eremia postelnic. Scris in Suceava la anul 7120 Noembre 22. Unind arAtArile acestul zapis cu ale marelui uric din 7117 Aug. 7121 (1613) regeste. CH% fl%TfIQWKO I3HVK merTmw rloroziseT I HNC 8 CStlag nATO -1-3()K. acta Stolniceni. cum am vandut jumatate de tutu din satul Purcelesti jupanului 1ona$co ureadnic de Suceava. 25. elm TOKtHart RHA H HUM 1117T1EWECKifil KKH3eIrk KVTVAVII HITHEAHH. 115. Q3 WU/HIM HWCTEAHHIC 5 peceti In fun. Tudorita Dumitrasco pah.dacoromanica. Bilusca. Andronic. Hartle. au aratat preutul Dimoftie $i Cu neamul sau Marculestii un zapis din veleat 7121 scriindu ca Grozav www.

TOT Td44111 M d111.2) pecetea cAzuta HArtie. 111HHT(IdACTS I TOKMdd% H`kV 4SOCT HOE Mdli Mdfli a-mp-rvpie nrvminvn AE Powinca rpnropiE 1 11111 11(1011PS4IEHVA 010 AWCIE. 11111 HillidMHH (ipMWIldX I WH Adil1WH. WH noA 464STO11/0. WH 11Cddlik CTd(111. acts Stanca Roznovanului. FISFIS &I MIA SH KVA1 41411 CSC cgcnic.11041STATE Al CdTV.dacoromanica.1E CR`k. zAlogind jumAtate din Pavan'. 7121 Ncembre 8 (1612) R4ca. Zapis de vanzare prin care Isaico comiplul Imprumuta 80 taleri de la Cazan post. KSA1 ddi AVAT 11.. Duminica Florillor. Mill CAT ANN IISIIIKdHli. www. Scris la anul 7121 tuna Dek. 111141 4111 110484 41118 I 1111411. W11 411141 nSc SH 4CVAI11. Din Cartea de cercetare din 7251 Mart 20. 41K. WH 110T9011H4H. KSTV CS Rd WI. Aceaste mArturisim O. 116. W11 KY TOT RIIIHTSA Rd *H. 1 CO Of 4 I LIE hiSHd ASH 1183dH 110CTEM111K8AVH. 111141 AHHTflet $1411111 Ai. 4tCVM ES I 9ICT 34FIHC 11(H dit MIEV. A CZ ZISII W4HHd FIEHTOpE.ro .1HUITV. narrk 41. /11C14d. 4EC 41411 CSC citonni.8 11011 AK% 441 RESVT 41411CTS TOKMdAS I HMI TOT CSRWVVA dA1 fISC HILIT CRENTE11 MSFISCTH(1. se tie. WH OT4XIE f11MOMIX. 1. HMIS 4 SSd M 11ATOFIWCII1) 1 Rd M 11V RWrl ZIA 6M114 Ad SII. 11111 411141 MiSAOHCHTV. la§1.1 UIH TOT murivSn M Ad C4SSFITA MIHECTIVE I Pir841cd.kAI 11Nlidel1 I 11HMA HS MIIV 11SZKVT AELI Aill CIIII TSAI IlAd WH HOE GO MOdre. C111. la0.1ATEACTRVEM 1 Ad CA 3H4IT.T. AE TdAF11H Al Ad HVI1SHVA 1183411 LIAV 2150CT 110CTEA I FMK. AI 1111411 HERM% LH AE 6SHS ROA I MA.f1SZ ES liedliK0 MIME MS(1TVI1HCECKS KS KOMHWEAVA A1/1 IISWK61111. Acta Stanca Roznovanului. frzaiTor LIE KS Ad HE I RW 41. WH KY AlWpH 4 cupt. C341111d EHHE M 441111 RANH.A AE W411117.188 mogul Baciului si cu alte neamuri a for au vandut giumatate dintracest hotar al Vidrei lui Marco mogul popei lui Timoftie si a lui Vasile Pitacul si a popei lui Toader de Caliman neamul Marculestilor. 11HC BATW --/-apKd. WH KY TOT RIIIIHTSA. itil. H 411h. 1) 2) 8 zIle. I kli VITildllEA KoTall. 11111 1111 maim K11EA111111.

HAM. rAscumplrat cu 80 taleri gi no cal bun de la domnie. 118.CI.1111VTVA OVirkgEll. HCMICOK 110A OWiffd CEA0 cAt3r 114WE ilC414K0 K044. 7121) Aug. Stefan Val Tomga intAregte lul Isaico stApAnire pe jumAtate Pagcani. M.1 fl AE TdAEP. tTS d3 nzpimill6VA -I- 1W RI AE KOTFICIP WN IIIHMOH MOATS3VA.4 dr. H CHM CIAAITEACTgOWIWA. lid 1114N{Hdd WICT CS 110A 0 MIA CAT 110 AU& I ME'S GOTHA". fili}1{Hdd 110/101311114 H CS flOAORHIld WT flOArklid CS cfnoxe I Er II CS BEAHKOE flPHCHAOILiHTE.H 144E4 6d1. FISPrdP11. flASTH 4(1111 1 I I 4Kafrk IOKM4N. PHCHT floacTea KV CV4SAETVA CSV. 24 Cotnar.dacoromanica. dlirk 4111 AiSPTIc 110114. H [IAA WI MAIN MOAA4lICKH4411 130 EH 0 Ad nrkA 60A+PH ft GIIIKEIA1H H 4144H4111. ESTSIAH. AE4 411011 4V HEPHT KC/IHKO. IJLCdHKO WHTS 314H AE TLIMP Aerropif (um aS ilSOCT Kr1)3'kw norm I ABHXMIA Al 44EH 64E114. AE4 NAV ()BST 6e111111 AYH 10KM4ll.- 189 117. AE 11. Zapis de la parcalabul. H MI:111MA. i1141VW411H11 H IrlltauIS. WH 41411 fOKAIdfl CZ Awe KpfAil flux I WIl fietrkrk TprSnStf. acts Stanca Roznovanulul. Fara an (c. pivnicerul cel domnesc. H AIE C o HOMETCIA EMV CHM AIC+T TIME() lIAE 6E3 aorrk fro I H flPHIDC0L11+ Wli npEA 114411H. mic S KOTWIP 2 peceti Hartle. AEH KSWKdtill. WI41 CS HIMIKOE NidASE010. H UCH 13% (AFIO rAlICHC 13SM I room. IISCTdA 0CKdAHWI XITA44 H H 13S3'CA EMV Tdd HHIEJLNCM1114 110(1013HW% CIAO I 118111K0111 91THAI. filndu-1 !nat in sill de Isac Balica batman. I ArkV I AiSPTIIPHCHT. t OTE2ISM1 CKOH. unit IIPTHAE EI)RiE10 MACT40 PCHAPS 3(41411 MWAMIK 1144111. chizAg Hind popa Mihall. pfliV4 SO KOCAd SHAO flPli AHH I KOCT4HTHH goigoAa.ro CHAO ErtlY Shl11KOE . 4ECTS 3arwc 4ECTS11 ficHST. KA Atm. I ASH KVAl CIV MT 10WW111 AE IISWKQH. 4E INV 11ASTHT WH AV M KHALIL AEPEHTS KCdHISO. 7121 Ghenar 15 (1613) hut.111WIH. CHK 1 GM 11PHHEC 1Z0EB014. AE KOTWIP 111113HH4APIOA 4EA AOMHICKS 4H44HT`k flOCTPS. Isaico comigelui de Pagcani e amintit in zapisul adus mai sus din 8 Dec. 4}1{ www. ds IISOCTS KALI 110114 TOU. 7121. GEWK KATE I . WT ecEEMILI I13 kW11811 34 WT 117. CKp1IV. WH 4 AVN CS wig. ANVME 110114 I 111HKAHA. goltuzul gi pargaril de Cotnar cum Nalco din Pagcani a imprumutat 80 taleri de la Iucman. fi TIOTEPS}KAEHIE I . flPEKVA4 IOKM4H I inr WHIT. AVH IOKM4H. Alli MOAH AOCPHK El 3d WTHHHH.

dar faro voia lui. V GU-. C6rkAETEACTR0. CECE 11(411101 WTHIMV H AAAWCHA1 MAT I TdAE9 MPINHX. cif% I1HC S MC KATO '4-3pIC& ren El HOHKO RM AOPOZISE'r Stl.131(. gi au adus inaintea noastra 48 oameni buni i de mind i tori intr'un glas ne-au rdspuns §i astfel au mArturisit.dacoromanica. HEAHKOE PCHAIMA111 SMACTIMHXCA H KdKO Ad nownwr.Z11111.ro . H CZ C(WA BeI MAHN. HHV PC HAIMAIII 110- Allat OHATHM. T`kAl pdAH KdKO Ad ECT EMS H COT HdC SANK H 110T1112%5K AENiE. cum fost-a lui mare sill §i i-a aruncat lui acei bani faro voia lui. H AdA H 611A0 GM ROA'k EC.HdAPI fAd SIMAX0A1 d311 CHAD EMS 11(1HCHAOHdllif I I AHU.IlItliIMITE In dos : rIXIIIKAtali WT GTF*All 110A. Deci domnia mea and am vazut cum i-a fost lui direapta ocind §i atatia oameni buni marturisind cum i-a fost lui mare siluire §i cA' i-a fost MA vroia lui.111[1 CEAO WT IIZMICalli N C% 1 KOH AOH(1% OdAi Tdd IlirkA1ENEF11141 40131111d WT 110A`k1lel ['AT.H MOAN A061/11X. H EAHN PC11.1. strdnepot Maru§cdi §i lui Iliqu. partea din jos cu jumAtate din poiana intre Sireate §i s'au jdluit noao cu mare jalobd zicandu cum and a fost in zilele lui Constantin Voevod. rcnA7. Stefan Vodd cu mila lui Dumnezeu domn OM Moldaviei .46(1E I H WT NdC AdAH H 110TH(IZAHAII ECM II Car HA Ill EAW IOW INHOHNOM V IICIIHKO KOM. adecd au venit inaintea noastra §i inaintea a for nostri Moldovenea§ti boiari a marl i a mici sluga noastra Isaico comi§el fiul lul loan.. i au adus inaintea noastra un ispisoc de Intariturd de la Eremiia Voevod pre jumdtate sat de P4cani. HHO 11pdHdd WTHIMV H TOTC 11. nepot lui Hie. CH% IWH OIWK I IMIE [OMR% Aliciviovnith. I. H ITAIMW.190 H flOMETdA EAW THX EIHFA311 13E3 KOA'k Er. H I 401 Ad rk HE SAMW ACT nrkA CUM MICTOM HdW EA' . Ti1K0}1-:. CZ HZAA1 AOXOAOM.1. domnia mea m'am milostivit §i i-am a§ezat cum sd scumpere a sa dreapta °dna §i movie gi a dat domniei meale 80 taleri curati i un cal bun pentru a- www. s'a fost sculat Balica hatman §i a luat lul acea jumdtate de sat P4cani jumatatea din jos *i cu jumdtatea din poiana intre Sireate In sila lui §i cu mare napasta i i-au aruncat lui 70 taleri. KAKO 611A0 MW 1 41 prictmoodigE WCTd 111111V. I 1111X0/11.

H 3allAdTHA IINKOQQ 11117. nepot lui stragepot Martwai gi lui Hies. H [OA HAWHAill BOA`kflti. HAI ncnnzna. HdA1H. COMMIX. nepotul for loan pe la 1580. In dos stA scris: IMLLIKAH111 WT GTE*M-1 KOA. A`kAHHHV WT i3(11-11: 4TO 11441AH A`kAH HX 3d. IIMAE/111 I AtitWillaHV. $i altul O. 712.. H I 110THWHAEHIE CS [MEM A0X0A0tH 11 1111 Ad C HE SA111111dET. far strAnepotul for Isola comlsel pe la 1613. Radu VodA Mlhnea intAreste lui NIcoarl PrAjescul vist. nu se ameasteCe inaintea acestei carti a _ noastre. Lid T(H1 4dCTI1. H enrol 11X COXIHKd TIM: VA HI1V11.191 teasta mai sus zisd jumatate sat din P4cani si cu aOidere si de vad de moara in Siret. HOMO HEK1141 HMO- [WARM WTHHV. (MAI Ad ECT EAIV H CaT HdC. fliWillif I H CELT )d HX *Env. Marmure Volco vel logofat a invatat. Ag`k 1 44CTIL 1190AdA11. au trebult BA trAiascA pe la 1500. CCHAHZ 0E4. flul lui Ion.5KICKVA HIICT`kpHtIK.. 119.5 Mai 24.11. Deci domnia mea la noi dat-am si am intarit InOne slugei noastre mai sus scrise lui Isaia com*I. 3d. Tad I 3d /HAHN Hd norm!' CE/Id. Scris in Iasi la anul 7121 Ghenar 15. HNC H 1100AdAH HaWErtIV I MC I HATO --1-3(JKE. I H HOEHOAI WT 4-1ETET7Tad 4dCT CIAO XHCHX111`kHH 11TO C (1d3A'liAdET..ro . laFi. 411111119HCHAOHdH11. Marusca si Dies. drept aceaia ca sa-i fie lui si de la noi uric si intaritura cu toate veniturile. BEA A0r0/ISET V4 rtaHrk r101'04SET H HCKadX ilf60?KaTKO In dos: FAHH 4/1CTH WT XICHZIA1111% www. Domnul a zis. man. NH CD1140A DINH TIAZWMAN H THM HAEMEHIIKOHE 11X 111E4Sall H HildT EP AL11111`k. far fiul for Ille pe la 1590. TOl'. Ci)?H npinAow.inHTZNA. cumpArAtura ce a fAcut in HasnAsenl.. WT. Hartle. acta arhiva Stanca-Roznovanu. sA. lasi.dacoromanica. WTHHHS. CAVI'd HAUL finAponns. W411141EHIE. f 11. 11 r10 [ix Aospon 1190AdAH I 11X I ATI-% lipHCTH. H spar EC. H Cb ili`kCTO H cc Co CAA.k nprkra.. 60AIIHHV TelAfp. de la nepop! lui TalAsman.W PdAvA HOEHOM Oftif10 MACTi10 PCHMIS 3ItHAH 410AMUM..

Aill. CH% TO 1 AOCIH. acelea le-au vandut la al nostru boiarin lui Nicoara Prajescul vistearnic drept. 120. adica au venit inaintea noastra si inaintea a for nostri boiari..ro H Hp0AciA . fii Onciuiui. HOW AO6p011 HOMO HOSHM HEFIONSMAM. Radul VodA Mlhnea intAreste vist. si iarasi verii for Stefan si fratele sau Dainea si surorile for Sohiica si. Dalna. H HAA HAIIIHMH ROAM cmrrd HAUL KAAMIOA. 11w PdASA HOEHOAa.. www. ce se imparte pe trei part'.. MIN I HIHICHA0611. copii Cristel. si altul sa nu se ameastece. sluga noastra Andronic pitarel si fratele sau Gheorghie si sora for Fetiia. 7125 Mai 24 (1617) Iasi. EARN lideTH WT KSCIIIIIAW (unele pdrti din HAsnAsen1).dacoromanica. drept aceaia sa-i fie lui si de la not ocina si Intaritura cu tot venitul . din CArligAtura. Voevod din a patra parte de sat Hasnaseani. latA urmasil lui TA1Asman : Talagman \ Onciul I Andronic.. sat cit Cucutenli. cu mila lui Dumnezeu domn Orli Moldaviei. vel logofat a invatat.. MILO MACTUO romps 3EMAH MOrIAMICKOH. Sohiica. acta arhlva Stanca-Roznovanu. nepoti lui Talasman." din 1458 Sept. Domnul a zis. fatA Hasnis rAf ECT vomit.. Iasi. taleri de argint si le-a platit for deplin. In dos sta scrls:.. 35). Fetila pitarel Cristea Stefan.192 lw Radul Voevod. litIVK CTrIclr0 KananoA. Wat 11(lIHM H9+4 I HAMH. Gheorghie. Nicoar PrAjescul cumpAratura ce a facut de la Calapod diac a noel a opta parte din jumAtatea de jos a Stoinicenilor. Stet. El era Dragomir Hasnls. Scris in Iasi la anul 7125 Maiu 24 zile. I. de la. 3 (Ion Bogdan Doc. nepoti toti Uzi Talasman.. Ghianghea logofdt si a iscalit -± Nebojatco Hartle. este intemeitorul satulul HasnAseni. de a for buns vreare de nime siliti nici invaluiti si au vandut a for direapta ocina si mosie din uric ce l'au avut bunii for de. doao parti le-a vandut si cu loc de moara in apa satului si cu livezi si curaturi .

vel logofet a invAtat. H C7.11 IIVVIE I At-CROICI 1 I 1111141. a opta parte la Siret. drept aceaia sA-i He lui si de la not uric si ocina si Intaritura Cu tot venitul si altul sft nu se ameastece. de a lui blind vreare de nime silit nici invaluit si au varidut a . nepot batranului Calapod. 8 KOAOCT..193 -11(1d ROO WTHHHV H ivkAtititiv WT $011K LITO HAIdiln 3d KYHEM H H3ArkHlr WT MA (IMP OTE4Sd II /OHIOAN WT JIHNili`kd 11010filltid Mid OTOMIIIIIAHH WC/11dd 1-14CT H4 GHAT. rd 110T011. LITO ECT AO HMV.pV KOHIOAll = din uric de tntAriturA de la Alexandru Vodl: Jar mai jos altA notA : WCM44 LIACT WT f10/1 CEAO CTOMEIVEMEH = a opta parte din jumAtate sat StolnIceani. 110THII8NKAEltIE. 0$4413CK011. in tinutul Suceavei. T Or ildAti Ad ECT 11 TAM() EAI AldH REA KA norozheT Smin Frenirk noroilsrr II IICKJAK -+ HE g051{ITKO lw Radul Voevod Cu mila lui Dumnezeu domn ta- rii Moldaviei.ro . din jumAtatea de jos a satului Stolniceani.. thiCT WT spoA 3A MAIM. la dos stA scris: WT $11IIK 34 noTripx:3Anf1e WT 4l AE Al1A. If 1111 Ad C HE snitiwarr. si cu parte din vadul de moara ce Taste la Piscu In apa Purcelestilor. WIC $ I1C KATO ---1-30KE vUKECKYA I EMT +WINK 34 WHAM' a. Domnul a zis. pp. CS AOKOA041. II 3 dflAdTHA HM I H WT HdC $VIEK H WTHHHV 11. www.Carte de la Radul VodA pe partea de gios din Stolnicenlw..dacoromanica. Ghianghe Iogfet si a iscalit N ebojatco HArtie. Scris in Iasi la anul 7125 Mai 24. fiiul Todosiel." . aceia au vandut la at nostru boiarin Nicoar Prajescul vistearnic drept. rrriAz. acta arhiva Stolniceni-PrAjescul plic V.sa direapta ocinA si mosie din uric ce l'a avut de cumparatura si de schimb de la tanarul Stefan Voda. adeca au venit inaintea noastra si Inaintea a for nostri boiari sluga noastra Calapod diiac. Td I1(10AdA Ild1HEAllr 604+(l11111r LIHKOdp C01141%111-1X. taleri de argint si a platit lui deplin. 3.

AlE1. si sä dai Bleandei zi. cum noao s'a fost jaluit al nostru credincios boiarin Nicoar biv vistearnic.K. Hilt V MID AT 11-3(1111. iar to sa meargi acolo si sa-i . al nostru credincios Nicoar vistearnic si cu unit nepoti si direase ce vor fi avand. 1 01/ XSCHZ- V3111111111. WT XICH%11141111. din Hisol4lani. 11d4111.41. E4HH41H KHVKH HMV LITO RZAIT.194 121. www. rCIIAHS lid341/1. scriem slugii noastre lui Gheorghe biv dvornic si damu-ti stire.1H141E. 4 TH 1101141 T4. X0T4pHTH H 110CTdBUITH I 3114ME1111. t I3w AdBCKOH. 11 110 I 44CT11 BAHAOHH. H nopvgadi V (1V11111%. pentr'aceaia cum vei vedea aceasta carte a domniei meale. iar ei sa fie de fata inaintea noastra si sa le fact carte de zi. H 31414H AIGDA ITEWIWIE SHE{ ABO(11111K. PdA84 HAiI140 130E110Ad. KOAH X0KIT 114KE. si sä le-o rumpi In fata si sa-i vezl cand va fi for zioa. 4>K 11441 C'R HUAOET H4WEr14V BNB 1114111H 1111CT'k91111K. cu mila lui Dumnezeu dome tarii Moldaviei. d RH Ad CZAET 34 AHII. nfrk.dacoromanica. Domnul a aratat.k HHifili I /HUT 3d AHR. H 11011114dHTE KOAA 41411 A4 nororlser vv. 44 1-41H1111C11TH 141111 V(3114E H AE I irkCE LITO KIOT HAMTH. Scris In Iasi la anul 7125 Mai 31. parte de ()dna In Hasnaseani . 11111041 ad COTHHFIV 110TONi tzIKO /MCP rcriAtLitti. Ghianghea vel logofat a invatat. I Tali HA 3114E11111 11 114K III Fkurk BM 11 1111- V1111H111UH. 7125 Mai 31 (1617) Iasi. deci sa roaga sa i se a- leaga. carte cltra Gheorghe biv dvornlc sA aleagA pdrtile lui Nicoar biv viat. 11110 dHi HAUT I 11 I EAHd 4/ACT 11p0411/111C Ad C H311(111111T11.141V KS 1A(1H0A1V 60A01111. Tzsvg Ica Radul Voevod. I CEC firkalliWH MOM] A0G1111 H H3Bp41111TH Tdd WTHHH1r. and vor vroi jails'. H A41. H CTASS1111. 4HS.aleagi area ocina. 11 110TOKAIHTH KM° 6%4ET M411 CS npaG4010.ro . C`k1111dr Hd111Er 1111K040 RFICTi(11111K I H C7. Radul Voda Mihnea. H HAC CT4c111. din Hasnasani si sa o hotarasti si sa pui seamne si sa tocmeasti cum va fi mai cu direptate. RUTH EM AtiCTIld. 1111111E41 CA8S'k I 114111 nurrim rrnAcm atidHIE. astfel sa stii si altfel sa nu faci. cum are o .E. TabuZ Pecetea domneasca in tus ros.

114614111 eaM6H6 TOR Ksm atone MAN CVC. AM uoc I A6 KKHA Car AECKKAEKAT . AOHA6111 WTAM 1IOr1111 WT VCTird. A*V *IiKVT 1110PH HP46A ILIA A6 moat). 3. 122. il3K0A .16C I way AMPTVPHCHT EH KV CV*(16. &re Fl WT VCTiAN HEKOAP WTAM GAVKA WTAM l' ALOHA WT KOpHAKAIIH HOTA WTAM Ilona TOPH* WT neipepe PS 1610 KKT.npsylis. pecetea: 2 paseri In dos: i'VPA Hagork AC WAA161411 11*Y mxpTvpricirT A6 trk MOAA AHH CSC.1TPA9* MOAPS.-1 . 7126 Dec.. KV cs4sehpA cssr KVA1 A4k MOO ECT6 AAAHI6 AE AA gitiaatiApv KOA6 AVH nopoc-kir.14 *041 1H Ali C811. In dos std aceastl notA : ailaStA carte de hotArlt acne la Gheorghle blv vornic BA allaga pArte1e Prfijescului despre HAsnAulanl. BeTfrk WT4M.10. I HVT HH46 WAKIWAP. WT 116P6C641111A LOH npe TONIAA An.HTPAT. KV 21S64OPVA MiEV Rociro A-kti crpzircv GITPK ifiti I AI KOAO AIN r1611. ElpHHTPV VH $41A AC MONS A1-111 KVTVA AHH 1. Izvod rumanesc de oameni.A. irkuiri . I C4V KoTspyr CATVA 11.14KKSAIH. IdKHAVI. AC AAV 4HT116114T 6A AV MIATVPHCHT. 46M *OCT KOTAPHHK (SiC) WH H6V MIPTSPHCHT. IIIN rips vpma ACV AV ipserr *eqopiir 4100 I rap 46H P836LH.16PE way MICPCV 46A WM IGKTAKH. GOATAH WT 40**H H AVI1VA WT 6KA0111641. HSH AA 1414411 HOAX I TOT AV H. HA d 4*CT WT xscusuitim=pe o parte dln HAsnAueanii. Iasi. WT ea- A18umfga.t.11/411CK WKHM Al' *OCT COAHAK 4*M TAEAAHC AOAW CAVSH AOmI ripe WIMP MCA. acta Stanca-Roznovanul Iasi. -WT nOKPHIL1*HH `1-3plt SAEK. KrarAv.A.1. WT MOKHAOKA. d nop 46 CIHT FICI6 4111 1. utt. 7 (1617).6 A46111H WAM6HH KAPIR AV REHHT AA KSPT6 AVMHCAAE AVH RoAK. HO LPHAA AHN :SHAEA6 ASH 1116*A11 ROAR I KV 46 TOKMAAK AV .195 --Hartle. I KV AN cicpie Mal ct3c. acta StAnca Roznovanulul. 41.1CIPHI VCEKH As AA11.dacoromanica. ce au marturislt pentru un vad de moarA din MAcicauti dat dente de Ale xandru VodA lui Pozoreact.K' HVT noporkir KV *PAWN AVH.. PSCSA 46M *OCT CTOMIEK IIIN KOTAAHEK (Sic) Hartle . 411 MOPSKAill I !WM LP1V 611 KV CV*A6T6A6 ANA. .16 nop Ki'm Ailed% [OA As moap. -T6. EV PSCSA CTOAIIHK. p.wffi8Tare A6 CAT A/114 VOC 6H HAI'. KK A4* MOAN AV *OCT AAAHIE AE AA fiA6 I flAHAPV ROAS AWN nOpOC*4 . 2 paseri .446A CAT AC AA fiA6aAHAPV 130. www.ro 1.

HMe 1[L6 iaH 11 GAHKO If I nanarua H rI0F1r6.A 4ETIIpU CK 11i1i 414H HAIATH H 34 CI'T 11H 116 A1dII HataET 116 EBpACKH. luata schimb de la PArasca a Tudosiei Calapod.Aouti. I AO 'Ma I RKC641 AOKOAOtik. Chi ?KU 114`. CeCT(111 CK AROp I A0EP0 HK ROA.4 7126 Mart 11 (1618) fart..123. PIMP . §i sa aibd dinsa a dare aicea a sa parte care Taste mai sus scrisd cu www. H CZ 6.domniei meale acestei fAmeai anume Parasca. H. CKTKOpFIAH 3d 41111. AEI:MAT H WIIHPAT CK 04 11104HA 4 ACT 134- CeCT11.1111 11411 MIMI CA H11 H CK Er.6 np-kA I rcuAtiam moat 6AHA H660.1* 11116 AIM flridK/FZECK1f4 3d 6(1. fata Tudosiel. I Ila 1111K0 .6 CVT HA CK KKC641 Ao )(0A0m.ro .1.K H 60p 0 HUTH WT 4 Tattosar '. dat-am aceastd carte a. 11110 13 MC KAT -1-3(16:1 111 APT Al GAM rcnAus suA4. MiCTOM rc11. KK (WK11. cu mila lui Dumnezeu domn tdrii Moldaviei. riatirt 1164 401'0*6T H F1CKAAX --1.dacoromanica. Radul VodA Mihnea !aigrette lui Nicoarl PrAjescul biv vIsternie a opts parte din Stolniceni. rcriApx Htv Pa AiPii 606110A.H4a H CHAHAit ronAutimu.1 CS CHA1 411 CTOM WTHHHIP. H CX 6Aii4 Aom.. ce i se va aleage a opta parte despre fratii ei.71. u [tomato WT C640 GT 04- Giip*T I V Hoitivre oftrkticitomS 11114*1111. rcHAsvmti 11 60411. notreo tom A 041K H 1116 61113 Real KHCTRTIIHK..1. a KTO 113 MI K. BAH H C WT PCI1A6VA111 H HO WT C6A4 11A 11 crkA I WT A1E?KAO T*PATH.RoPAAT lw Radul Voevod. H 114K He 61. 11416HA HZ PACK& AKLI1 A Ka4anoA.mks A4 iimaeT I AaTu rAos nopTt3 Irki. care sant pre Siret in 4inutul Suceavel I cu toate veniturile §1 cu o casd si cu un vecin.6T.. memo. Ha TO WHA AA eCT mou.14111 I 3 64141H 41o4AARCK011. . sora lui Calapod spreaceaia sa fie dansa tare si putearnica cu ceastd carte a domniei meale a -ti stApanire §i a -ti oprire a sa direaptd parte de °cilia.H 1 W11 AAA CROA ToAocie. 1104T0 4-ACT 3d WTH 1111V WT C640. H 6114 RKCH 6pdTH lizpaciosu. Tt1A 4 ACT 34 WTHHHV . I 1111. I CeM 3d TO6 fRWEM. rC 11A6. 4TO rk H36e/36T WCAALI 'I ACT ti/TKZ KlIaTH 611.H11 COC6A H AA HA1116T I Wild AATII T44 CR04 4ACT HNS eCT RH111HHCdHA CK KKr%1 AOK0A041. 60416 u-kptiomir flimoapat.1WM14. KKIC4CK11. 1104 KA I R44ano. liatiti) 414CTHO AaAH ECAtN C6C AH CT TOAOcie.1TH 6H H83HHT 6(JATH 11114111. If H*pum. anume Stefan si Baico §i Palaghiia §i Ghiurghe $t Ifrim si lonwo din satul Stolniceani. H3.1.

inaintea acestei carp a domniei meale. 2. H manocamic HAM CZ HEAFIKOtO 1lid40H H tZ atapTilif MOAN AoI iH.1111-1111I.OX041. rn dos scrie : zapis pre Stolniceani de la Irlmlag. iar ua astfel de om sa aibei o dare gloabei portii domniei meale 50 boi. PArascAi fata Tudosiei.11 44Tiln Ali TH. Deci de acmu inainte sa nu mai aiba nici o nevoe Nicoara PrAjescul despre fratii Parascai.00Z.sas. care stint mai sus scrW de fata Inaintea domniei meale.E W1111 petty I tui Htik X0PCIIMIKI Ha FP( 1111A ApMdlll COT . 3141411 Ha W11/1111 MWA- 11. Actel. FRIO 4111 MHO SIIHAKAIO I CZ HEaliK010 illapTV(Iit mom Aospux caTH rcH ApRocux N CS WKOANNMN MtylitS111. 41111. W?I nclitIA0 I 1111 113:110 I131A AlACTIIOr rcnrkp% 1141Alt1 tI HO% .0414. EIZ3`k411 H41 tirkKHX ilA3R0 4143GIIHAtt HAI 1. VAC. din fratii ei. cit$rn rcnAcmcsHx. De aceasta scriem p1 altfel sa nu fie . Ghianghea vet logofet *i a iscAlit. iar cine dintru ei. VII. flpaH111 Konorm .004113 li Half HAAAVA II PLIKSA NO1111.. 124. tof HeirkAmit 3d A'liA1111111' 4T0 HAIA4 WTEIJ. cum au mai avut $1 alt zapis de la domniia mea. cad ca dansul a dat a sa direapta parte de ()dna din sat. $i cu tot venitul.97 tot venitul in manule boiarinului nostru credineos Nicoar.114KVA CHZ I I I 11 ill'AliZtiaZ H AIS11111. N 110THi7AIINOM. Corlat Hartle.N% . CS ict3Atharr ir. s'ar scula sa parasca pre Nicoara si ar raslui dintru acea parte de ocinA.d.Ad AMICK011.r1. Scris in la0 la anul 7126.1 (dres) 11 ASPAvu. chorrea nirAtiv. Pecetea cazuta .dacoromanica. KOPAd FIM`ktITE. care a fost mare vistiiarnic. acta Stolniceni Prajescul (FaltIceni) plic. t IIw NASA HOE130. I renrksmn...a lc% .1111.11K 11111.101111 LI. Mart 11 Insu0 Domnul a poruncit. 7126 Mai 12 (1618). H CZ 1.ro grkposaxmo H CDT FLII..1.0irk(111 ITHHOclp flomatu. cu 4 case *i cu curtea lui. SASPII Hal1111 il%811. . cad CA ea 0-a fost facut intre ei de buns a for voe. K4K0 Aa err www. surorii lui Calapod. schimb *i au fost toti fratii ParascAi.1ad EfAIIK010 nteitIOG II I HFI1IU11. arr WKOZCT Alf1. Radul Voda Mihnea Intaregte lui Mle tAuta diacul holopl tlgani. n Gopii I Ilya CZ AZInd In Tlfri. tI GOMM A 43ail.

3 MOH HI Acor04ISET Sti + Top H IICKddX pecete desprins a lc Radul Voevod.ro It . N 1101114 CHU KOCTEI. $1 Solon Lazar. Domnul a zis.It4EM NM. diiacul. domnila mea am crezut $1 de la not dat-am $1 am intarit cum sa le fie for direpti robi tigani $1 uric cu toate veniturile $1 altul sa nu se amestece inaintea acestel cartl.Kco PcIAVA HOEHOM HAW MACTil0 rcrimm 3EMAII 410A AtIBCKOH. renri. flub lui Nicoara aftna$ cu cumnatul sau Apostol parca- lab $1 s'au jaluit noao cu mare jaloba pi cu marturie oameni buni slugi domne$ti. cu mila lui Dumnezeu dome tarii Moldaviel. 7126 Mart 9 (1618) MO.198 umranu. cand au pradat for casa sl cu alter aveare. Ghianghea vel logofet a invatat $1 a iscAlit. femeel lui Bilae vornicul mai multi tigani. Pt-mirk gm MIC i3 MC KATY -9-3131C!. adica au venit inaintea noastra $1 inaintea a for no$tri boiari sluga noastra Mierauta. Radul VodA Mihnea IntArepet Sinclitichiel. astfel ei au zis cum direasele de mo$1e. H CNV Ell 11COHAWKO 11111. $1 cu meglia$1 din jur. $1 Manaila $1 Maria luatui-a for nescaiva rasboinici.Toader Acta arhlva Stanca Roznovanului 125. WT HC mum 3d AdtIHiI H Sd FIOTH(18)KAINTE 4TO 11/14dAH. $1 Sorita Cu fata ei Tudora. lid April. Deci 110i cum am vazut o mare jaloba $1 cu mare marturie cu oameni buni slugi domne$ti.IIrcHill AHOp FMK. ce le-a avut tatal for Nicoar arma$ de la inainta$ii domni.111111 NA IlOKOH MIX !WHIN ILEA McIp110 H fitiApoutc.us peg. din imprejur megiia$1. AdAH H HOTHOZAHME ECMH eitHHAHT1111114 Hero R14111614 X0/10111i IiHH 11. anumea : Vladul $i Racul copil $i Durduta cu 4 copii. Scris in la$1 la anul 7126 Mal 12. N NII Ad rk HE YAW I IlIdET ficvkA CHM MICTOM rCIIAB4111. -4. fie ai for direpti "robi tigani. MEM H 110THIMK. j.dacoromanica.' Fl 'rum Loran'. "IAA' Iiwnnluro www. H 801111 VA MEM AOKOAOM.

ce l'au avut de la Costantin Voda . anume: Ionasco $1 Gorghi $i Ion si Mihai si lane $1 surorile for si Simion $l Vasilie $i fiul lui Vasilie $i Zamfir $i Toma.dacoromanica.H1'41111.11d1T. II rac. si iarasi dam $1 intarim for pe alti tigani. Alexandru VodA e tatAl Jul Mihnea Vodd Turcitul. tad! lui Radu Mihnea Vodd. Gheanghea vel logofet a Invatat $1 a iscalit. 111 nepotl lui Mihnea VodA cel RAu din 1508.11E H WT TOdAEO ArknevA. Ilttr 3 Frailq BEA A0r021SET V4. riorttpzackEtilf All}KE lid H'kliH.. featele Fetii din ispisoc de intaritura. &CNA N CH% KIACHilff II N MAHE.1141H W11 II OMB/ISHII& H Toma. IICKAdX 1- 111tIcIT A 11E1103CdTKO lw Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tall! Moldaviel. si de Intaritura de la Aron Voevod. '"1-31K. 11 WI Ad rk IIE Vd1111. scris in Iasi la anul 7126 Martie 9. 34 I-11 dCllp H. Bet'TO 11E110(WILIEHO HMSO. Pentr'aceaia sa fie for $i de la not drepti robt tigani intaritura neruseita nici oda- naoara in veaci. Pecetea to ceard. H CICT(JHAI 15 H 0.I. Surete ms. 3A 110T6piZ4CAFFIFT. rcilAtm Pi.A. ce l'au avut de la unchiul domniei meale Petru Voevod. Deci Petru Vodil Schiopul it venea unchiu de pe bunul lui Radul Von. fecloril Mircll VodA din 1510. cf. dat-am si am Intarit insine Sinclitichiel cne- ghinei raposatului 401 fost vornic $i tiului ei lui lona$co pre ai for direpti robi tigani anume Marcti pi Andronic $1 Irina fill Cristei. 534. www. 10T SIIKA PCIIARMI1 IIeTpd BOBBO. 4TO 11414411 WV KWCTAFITHH BOEBOAL H TH/IC AdE41 Fl 110THI3%%AdEtH 1141 lid MATill toratiti. anume Todosia $i fiica el. $1 iarasi dam $i intarim for pre ai for direpti tigani. azutd.. N ebojatco Acta Racovitd . din ispisoc de daanie $1 de intaritura. thwk ToAocim H Al lila EH_ 'ITO ECT 111 KV HE Mill 0 WT HSTp%HJKO fic$61.199= cOprIE H 11WH 11 ilIFIX411. Asuppn ZISITH. In adevAr Petru Von Schiopul a fost Irate cu Alexandru VodA al Muntenlel. in dos se cetetite nota : pre Stefan §I pre Crdclu fecioril Irinel gi pre Radul §I pre Constantin tot feciorli Albului". Domnul a zis . a§a zice Radu Mihnea VodA lul Petru VodA Schiopul. WT 11C11HCW11. $1 altul sa nu se ameastece.ro . Toro pa Ai Ad KT 1141 ii WT HAG Ilp461N x0401111 U.S. ce taste for cumparatura de la Patrasco Arbure $i de la Toader Dealeul drept 2000 asprl. XXVI.

$i iard$i dam $1 Intarim for $1 pre alti tigani.Paladi din Valea SacA. Suret de la Radul Vodd din teat 7126 Mai 25. din ispisoc de danie $1 de intdriturd ce au avut ei de la unchiul domniel meale Patru Vodd $1 de intariturd de la Aron Voevod .200 Nota : In izvodul de zapise si urice sgrbesti ce scriu pe tiganii dati logofAtulut. anume: lona$co $i Gheorghie $1 Ion $i Mihai $1 Lane $1 cu surorile lor $1 Simion $1 Vasilie $1 feciorii lui Vasile $1 Samfira $1 Toma feciorii Fetii. anume: Todosiia $i fata ei. aceaia au vandut-o slugii noastre lui Miron Garnovschl biv spatar drept o sutd $1 optzaci de lei. feciorii Crastei. Facem in$tiintare precum au venit inaintea noastra $1 inaintea a for no$tri boiari fameia lui 1ona$co paharnicel de a ei bund voe de nimene silltd nici asuprita $1 au vandut a ei direapta ()dna $1 cumparatura din ispisoc de cumparatura ce au avut de la Patru Von din a treia parte din satul Dragu$ani a patra parte din sus cei pe Podriga in tinutul Dorohoiului . 126. tntocmit 1n 7214 Oct. XXXII. ce iaste ei cumparatura de la Patra$co Arbure $1 de la Toader Deleul drept 2000 aspri. fecioril Oancel. ce $1 for le-au fost cumparatura de la Miron $1 de la fratli lui Turco $1 FAdora$co $i sora for Ileana. Radul Von totareste lui Miron Oar noschi spatar.dacoromanica. pentr'aceaia Ca sd-i fie ei drepti robi in veci cu Intlriturd". se rezuma astfel acest uric : Uric de la Radul Voda teat 7126 precum au dat $i au 1ntarit Sinclitichiei glupdnesei rApousatului Bilde vornic $1 fiului ei lona$co pre a lor direpti $erbi tigani anume : Marco $1 Andronachl $1 Irina. 12 (1705) de Axinte Uricarul (Surete ms. din ispisoc de Intdriturd ce l'au avut de la Costandin Vodd. Si au plAtit for deplin acei de mai sus scri$1 bani 180 tateri denaintea noastra $1 denaintea bolarilor no$tri.ro . nepo(ii tut Babo$ din diresul ce l'au avut tatal for Oancea de la Patru Voda. 479). Saucduti si Mamurinti. $i lard$1 dam $i intarim $1 pre alti tigani. 7126 Mat 25 (1618). mai multe cumpArAturi facute in DrAgusani. $1 iard$1 au venit inaintea noastra $1 www.

201 inaintea a for nostri boiari Mihaila sinAnnei. 703. nepot Tuscai.1i 131111 1ipAT tro novn 111111 I I www. I fro 11 13(hITIIK041. t ihu NASA MINA& 3fAidll 310A- 11. 127.110(11111K. U(1411111( WT- T%pacoad 4TO 1r KOAOCT A0110r0 U AA1111/1.ro . Dragotd moSla TArdsova.1410 AICTI10 rCfl VA1OCTI1R11K0411CA 11 AdA0X0(14 AARCK011. Deci noi data am vazut a for de buns voe tocmala $i deplina plata.1. Paval Debrit Dupd o copie din 1843 Febr. si iau platit lui toti deplin acei de mai sus scrisi bani 200 galbeni ughi denaintea noastra si denaintea a for nostri boiari. Cf40 Ks. Radul VocIA intoarce st tntdtesta Jul D. de a lui bund voe de nimene silit nici asuprit si au vandut a sa direapta ocina si mosie o parte de ocina din satul.1. Si iarasi au venit inaintea noastra si inaintea a for nostri boiari lonasco Diviceanul sin Factor Dragota. Scorpan.114111 CAYS'k Ild111MIS AS4111TN1WKO ANIroTA: . Am posladuit talmacirea aceasta cu ispisocul cel adevarat $i aflandul intocmai $i fara nici o gresala am incredintat. aceaia au vandut slugei noastre lui Miron Garnoschi drept 80 taleri batuti. 8221. 12 zile Intdritd supt No. ra1. HS 1183`k4 RfiA TOT I (MO not Attu GTHISc111 K0E110411 TOM11111. Cf. 7126 August 6 (1618) lafi. 4TO TOT Cf/10 RIME 1113AMIX 3A fro A'kriy111111V. $i iau platit lui deplin toti acei de mai sus scrisi 80 tater' denaintea noastra si denaintea alor nostri boiari. de director Luca sardar yl posidcluitor S. Surete ms. aceaia au vandut slugii noastre lui Miron Garnovschi biv spatar $i jupanesei sale Adamiei drept 200 galbeni. WK. Mamurinti toata partea lui cata se va aleage. luatA de Stefan VodA Tomsa pentru hitlenie lui Boul visternic. XXX V I. asijderea $i de la noi am dat si am intarit slugei noastre de mai sus scrisa Miron Garnoschi pe toate aceale de mai sus scrise Orli de ocini dintr'aceale sate de mai sus scrise. deaceia sa fie lui si de la noi uric $i cumparatura cu tot venitul $i altul sa nu se ameastece.1. stranepot Simei Mihai las de a lui buna voe de nimenea silit nici asuprit $i au vandut a lui direapta ocina $i mosie din tot satul Sauccluti a treia parte . 1796 Decembrie 2.dacoromanica.L1. (1.

Scris in tags la anul 7126 August 6 zile Ghianghea vel logofet a invatat $i a iscalit. CZ KISC'kiii 110 tidillf Mir I H111a A0V0A0M. NEl1OpVWEHNY HHKOAHH Nd 1113K11. ANN liCKddX lw Radul Voevod. ce-I In tinutul Dorohoiului. acela sä nu fie ertat de Domnul Dumnezeu $i de preacurata lui maid $i de tots sfintii in veaci amin $i altul sä nu se ameastece. KdKO Ad fCT 1. ABC.A. 11 apts. Codrescu 1. Insusi domnul a poruncit. 3.Condica doc. IT. alta cd el a slujit domniei meale cu dreptate la poarta cinstitului imparat. care acel sat fost-a drept lui mo$ie.NEWEN CS THN I 60irkilli. MK CHAO f MV 113 M6.202 MKT. Cf. CS girkmA noded AAAtoiliv.ro . ft-Mirk EM MAST.HO AgNIF. AdX0AOM H EpAAHX041 TOT Cl/1W RIIWnNC4LIH4r0. VH. satul Tarasova. adicA domnia mea miluitu-m'am $i am dat $i am intors slugii noastre lui Dumitrasco Dragota dvornic. HOT`k H PCHARdlliff KTO CA OOKVCHT pd311)1HT11. XIX. tine se va ispiti a rade a noastra Intaritura $1 Intoarcere. KZA4 BHA C.118 I H WT PCflAgdiiiii WTHHHS H AlkAHHH8.oKom.dacoromanica. cand s'a fost unit cu acei boiari. H WT np4CTd Fro mTpz. In splta neamulul lul Gh. Apvt'ou Finc Whi CAVW111 rcnupagAolo AO flOpTS I tifCTHTddr0 HOWL 'rkm paAFF PC HAILHH.TO. Surete XLVII. ci Pa fost luat acel sat in zilele lui Stefan Voda Tom$a pentru vina fratelui sau Boul visternic. cu mila lui Dumnezeu domn tad Moldaviei. 1. iar dupa a noastra viata $i domnie. HAIIIEMV fOT6p8iK- AEHIE H INdTflilf. 95) www. cari s'au fost sculat asupra lui Stefan Voda. H WT BIC`fil( (CTIIIK BS RICK! Milli H. Manollu. Stefan Voda (T. I 'ITO C 138311H9ddli RS lid GTf4Sdild COERO l II. Deci domnia me vazut-am cum a fost lui din Invechita vreame dreapta mo$ie. Drept aceaia domnia mea dat-am $i am Intors cel sat mai sus scris ca sd-i fie lui $i de la domnia mea ()dna $i mo$ie cu tot venitul neru$eit nisi odanaoard in veaci. 143. cta Gh. TOT I Ad ACT 11(101Hfli. a lui direapta ocind $i mo$ie. II 1111 A4 C) HI YAIHWdITT CAM rcnAliz REA& WIC 8 IOC BA. WT Pd Rd. NHO rcnAtiamti gii.

Hui Jul Vlasin Depot lul PogAnel. gi Dumitrafco Dragotd vornlc (rate cu Boul visternic. I 128. altul e Dragotd fiul Mihului. nepot lul lonAscel aprod . IMF I AfACTi10 ICHAB4111 frpfAhlliKOM. CHM ANCT renARAth.C1101.0K7.411C WITIOCK0111. I IIX.ro .dacoromanica.203 nu se vede tnrudirea neamului DragotA cu Boul. Bogdan DiStef 1.1`8414H0/11 IliVkA ['CHARM!. fful lIcAl . Toader Dragotd vornicul de gloatA. Radul VodA acne carte la ureadnicul gl v tamanil din $ pent pentru furtul a 2 cal fAcut de Istratie gl CAsila . C6`k3d1111 BS OVKFI rcnAnz fiN. 380). [MC.14TH 611A KOttitiC I B6 muimorr HOOOKII. d611 Ad HAUNT . II Nd liCT(IdTif N Ild KSCIrdll WT 111411140111. CEPO pdAH Ktift0 V3OHTE CfC MUT rcnikemn. Ad EICHIHET. www. bunul lui TudosA Dublu . dAmu-vA voao tire cum s'au jAluit inaintea domniei meale Constantin fratele Jul Postolachi. XV apar multi Dragotd: unul e Dragotd. altul e Dragotd But Stanel. H AO I.CTHInt114. [111111Eti1 I CDT Tdill AdTHAI ROCTMITHH upar HOUK. pe Istratie i pe Casiian din $erpeni. }lidAORdAllrk IlOCTOrldlili. dill AMITE Nd HIIN I 114 HHX. If AdTH HA1 ANS d 6H CTdT11 mukv ii kA I u4. Drept aceaia cum veti vedea ceastA carte a domniei meale. 117. nepot Jul Sandru Gherman . rupta COI Ai 1w Radul Voevod. cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei. WT I I 3114TH Relit' EpE PC11A(1Z 3frifAH 4104- Illiimani. altul e Dragotd. WEE 61111 H 137.1114.E I Kd31A nrhA ['CHARM. V Tnruurk GAT --6socs Pecete mica in tu§ ro§. d?Kf viipan Hill B KOMI. scriem domniia mea ureadnicului din $erpeani §i vatamanului de acolo. I H [MKTG Ad HE CifirkfT Afcl?RdTH 4411 tunniwru I nirkA. Intre 7118-7125 apar trel DragotA : Lupul Dragotd parcalab de Roman. care a fost parcalab de Orhei §i Corul. li 0111. iar de n'au chize# sd-i dati pre ei legati in manule for i la domniia mea sä fie adu0 . In diplomatica seer. 14 (1611) Tighina. cari a fost comis.. (SIVE 111 114-111ET nopoilu. (I. iar voi sl aveti a-i dare la dan$ii vrednici chizeA i sA le dati for zi cum sä stea de fats inaintea noastrA. t jw PdABA ROMA& 6)1(110 AdBCK011.. pe carl alci 11 arata a fi frati. i astfel au arAtat inaintea domniei meale cum le-a fost prat for 2 cal. 71 Sept..

ca ace§ti doi sAteni din erperli. FAlciu. Talharli de cai. Diamandi. Domnul a zis.ro . acta C. Idr lci. aitfel erau inciltupti §1 adu§1 de grumaz inaintea dotnnului sA fie judecati. Sarete ms. trebuiau sA gAseascg chizegl buni pentru el. ca sg poatA fi lAsati liberl. Drept aceaia domniia mea $1 cu sfatul nostru daca am vazut aceasta de buns voe in voiala pe aceste de mai sus aratate lucruri. Cf. Istratie §1 Casilan. Radu Vodg dg Tudosiei lui NicorlIg vornic satul SArgutil pe Prut §1 2 flicl vie In dealul Porculul. 129. dar apoi iara$i singuri de buns voia for de nimeni siliti nice asupriti sau invoit $1 sau lmpacat intre sine pentru pricina acei giudecati $i a galcevei denaintea noastra $i denaintea dreptului sfatului nostru $i au dat giupaneasa Crastina parcalaboae un sat anume Scrreiutii cei in malul Prutului $i doa falci de vie ces in dealul Porcului supt padure $1 un inel de aur." lata viind inaintea domniei noastre $i inaintea tuturor boiarilor no$tri a marl $1 mici Tudosie giupaneasa a cinstit $i credincios boerul nostru Nicorifei vel vornic si au tras la giudecata inaintea noastra pe soacrasa giupaneasa Crastina parccilaboae pentru multa zastre ci iau fost data de maicasa Barnovschioae : insa barbatul ei Lozonschi toata zastrea aceaia $1 multe strae argint $1 aur $i margaritare de mutt pret leau prapadit in vremea ce au fost cazute (in robie la Tatari) $i sau rascumparat capul de la Tatari $1 au fost intre dansele multa giudecata $1 galciava. 7127 Ghenar (1619). XLIV. pentru aceaia si domnia mea $i cu dreptul sfatul nostru am dat $1 am Intarit ei acel de mai sus numit sat Sarautii ces pe Prut $i acele doa falci de vie ce sant in dealul Porcului supt padure. Cartea noastrA cuprinde o paging InteresantA din procedura penalg. domn Orli Moldaviei.dacoromanica. scris de Baseanul in la$i din Teat 7127 Ghenar. Scris in Tighina la anal 7127 Septembre 14.-. 271 .204 $1 nimene sa nu cuteaze a stare sau a oprire inaintea acestei carti a domniei meale. Suret de pe ispisoc vechiu sarbesc de la Radul Voevod. pentru ca nime din neamurile ei ce vor www.

II CZA1111K. H MHAd 118601MA AO EAHFI Kdrilf 11 XOTdpd.-205 -fi sd nu aibA a mai trage la giudecata pe Tudosia giupAneasa lul Nicotita vel vornic. In ispisocul cel adevArat iscAlit Ica Radii! Voevod". 7127 Febr. 4111AWCT. t 1w Pci. oy 4h11111 GMT 2154A4IIEC1104101( $ WK04 0 r(lE lid naroyn um) AfA1111114 ALICIapfd 1111111HT CZH pfAiiiiitA Keit 11.' Aid /1114114/101/ rdtE Corr KdA1111 XWT4(1(1.14 TECTIIM. II WT iTva EM MA. H dTOAE 13EC tiaicpcic I TWK.11/11 EVE HA KpaCTOK Nd 11A01f1Hil4 110 f I I www. LITW COVT Nd m1114dAi rdP0if4d WT 3(1114A. Radul Voevod intAreste lui Apostol si Gheorghe din satul Mascurea la FAlciu.A. flOAWK4T11 ccwrw WTHHOy. 11 4TOAE BCE lip Mid KVICTWIt AW Bf 4111{0 H /HAIM 01/. rCfAdp. 12 (1619) Ian. cpEcItanct. Cf. LITW curl' HCHE(IFIfd MAO AOYLIE N ATOM X01111 A'Ll IA Bllllt AW E.1013N COT aanaA Nd BOCTOK.dacoromanica. de pe sarbie pe limba moldoveneascd am talmacit la anul 1809 April 1. r.114X I EDT craparca GTE4Sdllil REDA. I 1. lid MAW AidCKON)lfel.1IIH KAMEN KOTetfhl tiTO (113Afil1iAHCS tHdClailfd 3d. Domnul a zis.k coyr KAMEN xoTap. cliucer Paval Debrit In dos : Radul voevod din leat 7127 Ghenar" pe SA rduti.ro . AdTliC CZ11 APICTWAI WWII AI wpriA. N dTOAE EMI. HCnpHBNAIE 'ITO 11. n 4TOAN 34 AO Alitld rdrOAd lid 34114A Nd sippy Arka 110 EMI!! Ii4. Condica documente XIV. pentru acest de mai sus numit sat i pentru aceale de mai sus aratate clod Mei de vie nici odandoard In veci. H IIEOEWWA 34 AWAIIIHLIK4 N 34 KdrOyild titICT 1111/Kidd penrk 60H [pa 341111F1411 I' WT 4101'11. ocol Greceni. 14. MT Kplilillrd 1344A4) 3MIAAAW I 1 H 11W AOAEHEILIKd IIOdHHd. iar daca in vre-o vreame va ardta cineva nescaiva zapisd sau nescaiva ispisoace acela sA nu aiaa a sd crede nici a sd mai trage la giudecata niciodandoard in veaci impotriva vestitii earth noastre ace0a. 3d MAW I macnoyom. 3Z41411 AlOAA411 rcutvA NAW fi11OCT01(4 4 H FE- CUD. A 130.Vii BBWA BMW. cu hotarele insemnate cu pietre hotare (fall).1E WT BWA4 VAAIAPA EDT H BdCTOK [scris pe deasupra: rxi. KdBO LIVITHC Kilf 11K11.

$i de acole tot inainte pe plogina la o movilita. H WT BWA4 Xd &Wird H di TOM I GHOWT BWA4 Xd Adldrd HIINCHH 4TO I AO MdlIHAS TRAMS& H A TOM HCE HIVE IIW EANH AfPd S gWA41 H AO tHd1311/1011 TECTH611108d 'ITO CST BitiNS Arkil. $i de acole pe valea Cahulului spre apus la varful dealului la o piatrA hotar pt prin poianA la alts movila. H 34 AHW 110411114 114 ApSrd 414 I eimoy l'A'k corr Kai 11E11 XOTdpa. cum sA fie tars $i puternici a stApanire a for ()dna din direase. MEC. ce iaste in fata Cahulului. dat-am aceasta carte a domniel noastre la al nostru Apostol $1 Gheorghie din satul Mascurea. ce iaste in dreptul satului Lucesti . unde iaste piatra hotar. ce desparte Zernestii pi www. oy r/IC H`ldET "4-3(1K3. H ATOAE 3d EfORE4d rA. ce iaste in vArful dealului. WT1119101( 3d K441114111 4TO H HMIS . d Ai& RHAHX041 0811 flEAVITH 3d TIOT. rcriAms BErka. $f de acole tot In gios la un arbore in parau $i la movila Testiana. $i de acole tot inainte la moara Baboicai la o piatra hotar.ro . unde iaste piatra hotar.REVKAEHTE H MX AAAH I H WT H4C CiCH AlICTOy 34 110/WHAT/I. $i de acole tot spre apus la plostina la un loc mare ce iaste hotar $1 de acole la Berbece. unde iaste piatrA hotar $i la apa Halmagai $1 de acolo tot apa Halmaga in gios la movila Tilica . 'ITO 1143AEAHAHC SHIMEL1111 11 AEAHHHd GOH1114. I WT li5A4 344111144 CbG11404 H 113' RdT0Ed. $i se inceape din moghila Testianei din apus spre rasarit.206 XOTdpd.k CST K4MEH KOTdcl. unde iaste piatra hotar .dacoromanica.A4 C 1111 VM I1I4TH FlpEA CSH AHCTOM 1141111141. H 4T01 BCE hid 3dIldA 114 11/10141HH4 AW EAHFI Atilt BIAHK CST KWTdild. $1 de acole tot drept inainte la o movila mare. spre apus. cu mila lui Dumnezeu domn ta- rii Moldaviei. $i de acole hotarul dealului in sus la o piatra hotar care desparte Mascurea de Bretcani .lienomaTicoy B HWIH4E41 I Cdetl Icy Radul Voevod. zisfEt Ri REA 401'04SIT 54 II FICKddX. carea mosie Mascurea scrle in direase sA mearga din apa Halmaga de la apus spre rasarit (unde iaste fantAna lui Viad) $i pe vaiuga poianei $1 mearge tot vaiuga $1 spre Cahul partea din jo_s_a coastei Boistei. ce au avut de la bAtranul Stefan Voevod $i de la PAtru Voevod pe satul Mascurea in (inutul Fakiului in ocolul Grecenilor la Cahul. 4.

131.111 F4111114$1 IC. In Iasi la anul 7127 luna Fevruarie 12.E41 11(1`k A Ild 1 11004`k118. Nebojatcu . N KWH/RHO. (ITO HAIdET S CEA° Aparomimpri. si noi am dat §i de la noi aceastA carte de Intdritura ocind in pietrele scrise mai sus.1 1w Gaspar Voevod. Insu0 Domnul a poruncit. 34 A1111. si altul sa nu se ameastece Inaintea acestei cArti a noastre. 11TO 8 ROAOCT HEAIELITCK011. Mare le logofAt a invatat *i a iscalit. 0 indepartare voltA de la fraza slavona . Iar noi vdzand aceste direase de intdrire. 1ar dacd cuiva www. 1111C S MC RAT. 4 Wil Ad I 4111. apoi o foneticA el un lexic rutenizat. rciimm K434il. 0)T14111r. 4 ECM' KO AIS ES:31MT C'1: K(11111A8. dat-am insane aceasta carte a domniei meale slugii noastre lui lonasco biv vatag de visternicei. fat interesul ce are de a se fixa pe teren botarele Mascurellor arata ca a fost un interes de mode to ola-tul Grecenilor de a se invents acest uric de stApAnire. II ArkAH1111V. C EC MUT Li /60 MACTil0 PC nAp% sEtuno A1W/1PCHAIL41I1 CA8 I SI1 114111 HWH4111K0 EHR HZTIX 311 !OCT.11 I 1141111141. A4. tut acestul uric pare foarte indoelnic. 7127 Mai 2 (1619) lafi. de unde s'au inceput a masura si s'a incheiat. TOPO PdAi [MKT° A4 HE Calif:ET SAAE(HlidTH HMI WHIlildTli IliVkA 01141 MICT0.111 11 CHAF11 CS CHM Al1CT041 H4l11141 I AEOR4TH II W1441111T11 132. Idrici. ce-i in tinutul Neamtului. 83. Gaspar VodA da carte Jul Ionasco biv vatav sa -si stapaneasca pArtile sale din Dragomiresti la Neamt.dacoromanica.ro .207 mosia Boi*te. Fraza Jul Nebojatco este cunoscutA din multe aite ispisoace . HA TO W11 Ad ECT 41011. cf. TexActa C.C`k LItICT CROd 3d WT111111V. 110111AET CT4T11. Surete ms. Diamandi.16011. H A'kAHUM I H KVEIE/KHO.1111 ROEROAd. spreaceia ca sa fie tare si putearnic cu aceastA carte a noastra a stApanire si a oprire toata partea sa de ocind si de movie si cumpAratura ce are in satul Dragomire$ti. --1-30K3 41411 R. t HG) AdEC011. e departe de a fi acea din prezentul act. 110FIEM: ECT 6A1S 11(1. XLIV. pentru a castiga anumite procese. caci ca ii Taste lui direaptd ocind sl mo0e §i cumpardturd. cu mila lui Dumnezeu domn taril Moldaviei.

1111311. Domnul a aratat. drept aceaia nime sa nu Cuteaze a stapanire sau a oprire Inaintea acestei carti a noastre. t1H311. I dascal gospod in cursul anului let 1775 lull 4. dar apoi mai gios iar mai zice: pentraceaia nime sa nu fie vrednic altul a stapani sau a opri peste cartea aceasta a domniei meale. XXXII. TA 111)044/111 Er0 IHAOCT HHK 134 EAHo CT6 SPOpCKHK. ce iaste in tinutul Neamtului. acela sa vie sa stea de fata .kTHAI I MKO 4d 1CT MW Ir0 H 811Vqdr041.4WK 111411K111 AROONHK Mil H1:11 31414H. GTO 43 r`klirA BM AWPZIST. Sulitag. Surete ms. 11 . WTHH1M H AA. H !vomit CRON npaRo WTH11114.e.1 AOCIEH Flp`kA NdMN rEWpril CHS KINK 116141104. H KOTOpH 6r8 H364111T ti3 HHX HAHRAHat.ro I Cird TOKM4I npli- . nepotul lul Calapod. Este si un suret : sau tAlmacit cartea aceasta de pe sarble moldoveneaste de Procopie Ardarievici Golgescul uricarlu gospod. H NEGON1dTKO *Too' norozisEr IIWEM H AHEM I 3HATH L1 K 11p111.dacoromanica. 132. H Ts4rk1111 MAI 3A CHOW Aoupo 411111pHCHAOHAH. WT OTOAHH goArk ti`kK1141 H1110110aSAM rpuropie GSAHL1. 4. roTogux. Carte gospod de la domnul Ga$par Voda. 11 npu www. RS (MK reopric rrkm sannerv. Scris in la$i la anul 7127 Mai 2. XXVI.208 i se va parere Cu strambul.4W. far el sa vie sa stea de fag inaintea noastra. 308. 767). H 67. nix 11'0 tHACT.1. Gr. ILICT. H 13KCT4AOC H 341144THA. MIS BS I rk WCALAr 1111KOdpORH flpINIECK$A 6HR BPICT`kp HCEIAZHAA p Sr. H COT MK cIa HAW Cg`k. Borlean Acta Racovijg. care o are el in satul Dragomiregi.1111114 3a 8111arliiiHic H A." Insu$i domnia sa poruncea$te". data lui Ionago ce au fost vatav de visternicei ca sa stapaneasca $i sa opreasca toata partea sa de ocina $i de mosie $i de cumparatura.1ATEACTHd.`kA1111114 WT 110406H114 CIAO WT OTOrifili4'k1111. HHWINHCatIHK (MAN H Mid 611. 7127 Mal 23 (1619) MIL Zapis de mArturie de la boar! cum Nicoarg Prgjescul visternic cumpArg cu 106 ughl o parte din jumatate sat de Stolniceanl de la Gh.w latA traducerea facutg de acest dascal de slavoneste In opisul hArtIllor mosiel Dragomiresti (Surete ma. iar vazand cineva ca are strambatate. cf.0111111 Cid 11K I 34 A0600130/11141 TOKAIENI H NM/1MM 3411/14T4 CSTHOp1KA10 Er0 &MCI'.

Drept aceaia $i not vazand aceasta a for de buns voe tocmala $i deplina plata. drept una suta de ughi gata bani .kpu Haugu. $i a vandut a sa direapta ocina $i mosie din jumcitate sat din Stolniceani.91_171: If 611Si le11111 N ii%TOCIWKO. nepot lui Calapod din Stolniceani.06(111 MOAN I AONMWril HAW [WIWI' KZ aro annucom. H HIIHK H CASPH POCHOAdVZCKHK H lk EMMA Kwiinocr non- KOCTdHTHII . $i neimpresurat.k IcouatuKo upzItdiihiS WPNEHCKI11 U Iwuawko tykkui$(t. $i lonascul biv staroste $i Patrasco Ciolpan $i Grigorie Skeianul batranul $i lurasco Basota $i Stefan Ciocarlie $i lonasco Ta!Arta $i Gheorghie Borsea din Dobrulesti si Patrasco Ciogolea din Vladesti $i Constantin tij $i lurasco fiiul Jul Adam $i alalti buni oameni $i slugi domnesti .E. wrong. anume Ionascul Mihailescul biv parcalab de Orhei. U A3 Ofprie ramax. insusi de a sa buna vreare. FIUC oy MC.amog.209 non. $i car! din ei Dzeu ii va aleage mai de aproape. de nimene silit.ro . di. N 11 4T94111K0 40MIdIi u Ffiiir OpIE 1IIKE I IZHVA. Mut-am milei sale de la not aceasta marturie. a opta parte. CT4 13. GiIR cropocTe. AT '4'30107 MAU Kr Aftil RM°K Ag°011" "cgdA (pecete) 11WHQUJKO fIpZKRAAG r4wr (pecete) d3 HEGOMdTKO 4STOpH ACOft 1op4111K0 liIWOT d3 11%- Toduuco vonnau micdp (pecete). $i spre mai mare tarie alaturat-am a noastra peceate ca- www.dacoromanica. 113 470 A HIM N I 40KIMAiE7 U IWHAl11K0 TZG. cum sa-1 fie lui ocina $1 mosie de cumparatura $i copiilor lui $i nepotilor.J. $i Nebojatco al doilea logofet.N. WT RAZ- TUX: H Topeumo ctm. $1 sculatu-s'a mila sa $i a platit lui toata deplina plata. aceaia a vandut milei sale lui Nicoara Prajescul fost vistiiarnic. Adica eu Gheanghie vel logofet $i BRoc mare vornic tarii de jos. li 111U1SAFI fewpriE sopturk. acei mai sus scrisi 100 de ughi in manule lui Gheorghie. scriem $1 dam tire cum a venit inaintea noastra Gheorghie fiiul lui Grigore Sulitas $i al Tudosiei. $1 Inteaceasta tocmala prilejitu-s'au fata $i alti boiari marturii. 3d TOE frkikliTEACTEOGH 3HATHC. U KAIOLIHNCA RIM H AOVSH AIHKVIriECKINI ( GUB TOIMILIKO RALHOT.

H SA HSAI+Ho. H WT HdC 4440X041 H HOTKpZAH- www. WT 1I4E6dHApd BOEHOAd.KFI'kd 110A0gHHil CIAO GTOAFIHW6111 I Hd GHAT. Hd 1110440Kt 4TO 1(4144 34 KVH11010. WT TOXK ECHWHHC4H HHH{Hd H0AOHHH4 CEA4 GTOAHH4dHH. KHCT'kpHHK. Scris in la$i la anul 7127 Mai 23 zile Bacioc vornic iscal (pecete). HOH nnamv. HHO 4111 EctiKkowE. H CZ 44CT COT EpVA 3d MAHN. COT HCHHCOK 134 KSHE}KHO 4TO HAMA COT PdAVA KOEROAd. 'plic V. Gagpar VodA intAregte vist. 4TO Add 111 pmi TOd EAH11 44CTH 34 WTHHHV WT CIAO ROSp'kHH. H arrpa Fix GaNxiipd Amp. 4TO S KOdOCT OS4dgeli011 I 4TO (CT EMS KHKSUA(HIE. NicoarA PrAjescul cumpArAtura ce a fAcut de la Calapociegti a 6 pArti din 8 pirti din jumAtatea de jos a satutui Stoiniceani cu 600 ugh!. H tux. 433. 4. HEMF10. TdKON<AEVE CHH TOAOCill HFIVLIcH I CT4p4r.ro .dacoromanica. dHErlpHCHAOHMIH H HP044415 I C11014K 11946I4 WTHHHA H A+AHHHV 4ETH9H 4ACTH COT TOWK HH)KHA 110 40gHil4 CEA° GTOMUPAHH. Hurtle. COM AdAH H HOTEVZAH.111 ECMH. H KS KOdp Hp%3KECKSAOKH. 4TO HAidti COT MdtlAdr OTEZISMId I /OHIOAN H WT 8pHK. 1 1w rallifidp KOEE0Ad. 4TO ECT Hd noToto 1181141AEWHM. 4TO ECT I EMS H3arkHEHif CS I AZ4111 TOAOCiE BHSKA R444110A. H SAIMATHA HM HCHASSHO. EMU CTO Srapcmix NCOATH. WCdidd 4dCTIWT NII. COTHHHV. HAWFMtr I 6A`kpHH IIHH4 Er H94110H. H WTOM TH}K I HPiHAOlirk licrkA Nd4111 H 118PdCK4 4drit I flpiA HAWHAIH 604JH FldW card ellSpHAL H 6P4T Er.. 34 HOTHOOKAEHli. n0 HX 40E9011 KOA(0 HEKHM HEEOHMAEHH. 7127 lunie 1 (1619) Ian. COT II1E4SdH laidflOA ARM CHZ TOAOCin FUNK CTdpdr0 KdAMIOA I PdAT. 1144411044.210 tra acest zapis. ApSract COCMdd 44CT. Eu Nebojatco vtori logofet (pecete) lonwo parcalab. de aceasta mArturisim sA se *tie. $i eu Serghie am scris. THHC HdWEMV GOA- 90H 'hmp HpZHCECKILIOHH.' JUHtiiii. WT 8pHK 34 KSHEMHO. ripomixtAS HHAth f AOSpOHOAHOH TOKAWKAV. rEC3prIE H CECTpd HX HdAdriX. 94411 4ITH9H CTO 8rdpacrix I 7KOATH H3 T`kX HpHEHAirdX. H TH3K AdE41 H HOTHpVKAMAI HOMY' IIHKOdp HHCT. filiCTrkpHHK. EJfatO tHACTI10 renApz BEMAH MWd AdECKOH. d 4111 TdKOHCAEpl. Tad 1 119044411. lurwo BaM Eu Patrwo Ciolpan scris-am (pecete) Acta Stoiniceni PrAjescul.

lw Gaspar Voevod. $i din uric de intdriturd de la Alexandru Voevod. ce-i in tinutul Suceavei.211 'XOM. if HU AA C HE SMHUMET. ce le-a avut de cumpAraturd. iard$i fii Tudosiei. altd a opta parte din ateia$i jumatate din jos a satului Stolniceani. ce-i iaste lui schimb cu Parasca. din 'uric de cumparaturd $i de schimb ce l'au avut de la tandrul Stefan Voevod. lui Nicoard Prajescului visternic. din mila lui Dumnezeu domn aril Moldovei. I SHUAWIEHHOMV EO/IrkOHHV HAMM% tiHKOdflOSH npugecgvn HNC TYMOHHIC lid THX IHECT LIACTH WT TOA IHEYKHAA I flOAOKIIHA CEA CTOA- 40141kH11. drept 400 ughi de aur. de nimene siliti nici InvAluiti $i au vandut ale sale direapte oCini $i mo$ii. pe Moldova. adica dat-am $i am IntArit in$ine la at nostru boiarin. fiul Tudosiei. la Siret $i cu parte din vad de moard. nepoti batranului Calapod. patru parti din aceiasi jumatate din jos a satului Stolniceani. $i asemenea dam $i intdrim mai sus scrisului lui Nicoard vist. A Trdiirk gen nor otET v4 H HCKAAX HOCIAtHSA Pecete ceara sfaramata. de a for build vreare. Care -i iaste lui cum* rAturd de la Stefan Calapod diac. din acelea$i privilegii. a opta parte din jurnatatea din jos a satului Stolniceani. ce i-a dat ei pentru aceasta parte unele pArti de rocind din satul Boureani. pe a mui direapta ocind $i cumparaturd de ispisot de cumpArdturd. KOKO M ECT EMS H WT HAC 89HIC H WTHHHV H H0'1'13031 AMIE CS SUCH 1 A0X0A0M.dacoromanica. ce-a avut de la Radul Voevod. acelea le-au vandut -tot boiarinului nostru lui Nicoard PrAjescului vistearnic.ro . featele Axiniei. $i a plAtit for de- www. $i intr'aceasta iard$i au venit Inaintea noasta $i Inaintea a for nostri boiari a noastrd slugs Efrim $i fratele sau Gheorghe pi sora for Palaghia p1 sora for Sanhira. HHC S MC BAT "I-3pK3 FCHAHS KASAA IOU. ce iaste pe apa Purcele$tilor. nepoata lui Calapod . nepot bdtranului Calapod pentru una sutd ughi de aur. fata Todosiei.

lad o succeshine de Calapodesti din piln sect. 145. 118. 1. IISM 441 At:MT I AI Ad AVA4H`kAVII REKoapz IlmtucKS4 AGDP4MT TpEN3%11 AE !WM. plic. PAtriasco Calapod Toader Calapod..itElt% HS At TOT.. cu toate veniturile. MtINIA KV WAIEN NM KS MCTE odpm. Gheanghea vet logofdt a invatat si a iscalit. IrldpTsk Alik ANN CAT AIM XSCIIMIANN. KST OK Rd &AVE 4 HodC11418 nAlirrE I . acta Stoinicenii-Prajescul. Suntan Mac Axinia I Palaghia.401C8AIN IIVE MEN ANITS(IIICUICS KS NECTi 3diit AA 44118.212 plin.. Pe tint acesti 6 frail 11 cumpara Nicoarl Prajescul vist. rmItz EOM COKOTH.. Anusca. WI 4NTIJdr4CTO TOKA1411% 4r1 tiocTim 4V I www. AndriutA Calapod Petra Calapod stoinic Chireaca Gavril Nastasilca. KS 44111445H.Sir AV44HCA AE1141411. Cartea lul Gaspar VodA intregeste arAtarile altor documente aduse mai sus pg. si altul sd nu se ameastece. XV. Deci noi vazdnd intre sine de bund voe tocmald si deplina plats. ev FAHrOptrk (GO MCKIE . --+ Borleanul HArtie .dacoromanica. Angheliaa Tudosia Grigore Santa§ 1 Stefan. KVA4 HE EOM TOKMH. ce vorbesc de Calapodesti. Scris in Iasi ja anul 7127 lunie 1. 3. Sanhira [Basco] .ro . Calapod Efrim.aanHe 44 mIEv. ArkiaCTil iimpT8olcucKS ES I Kr 4ErT11 . lui Nicoara PrAjescul vistearnic. Zapisul lul Gligorcea Baenschie care vinde lei Nicoarl PrAjescul log. Domnul a aratat. cu 600 ugh! 134. Wil MU AdT AvI TOdT7. cum sd-i fie lui si de la noi uric si ocina si Intaritura. pre aceale sease parti din cea de jos jumatate a satului Stolniceani. iar noi asijderelea si de la noi dat-am..k c% HW HSH. PArasca. si am Intarit mai sus zisului bolarin at nostru. Gheorghe. 7127 Male 25 (1619) Rol. partea sa din HAsnAseni pentru 30 galbenl 1mprumutati cu vadea pAnA la 15 August.

H HH AA C* HE 8.LkE f8 Kd i8CH Mal MSATS AOK. 4SOCT CTOpOCTE In dos: IiAsnA§ani. fiiul lui Nicoar fost armas si cumnatului sau lui Apostol parcalab. dICT "13PK3. WT ficnncoK. .1. Weld% rcilA KEid*A. 7. Ia$i.(1 1 KOIRO.isdy.11 I H 1110 I HSHA H HHWIlliCaliMIL 1. r tac. Ha HA KoAotto L1.ro . din mila lui Dumnezeu dome tarii Moldaviei. H A-kTii MOH H ild3dp (dyes In loc de PaAvn) . 2ISOCTS ILLS I I d3 IIEGogidTKO Hcita i (pecete sf. Tor pnAi Ad eCT Hitt H WT HdC TIN HUH KOA01111 1. EH TVTOPS. KA`liT "--63ptta HiIS. CS KKC6A1 A0K0.K6H H CS TI3H AvkTH. veletul nu sci Vie fiind rapt No.1. H GOAOHK4. 3d CII*A*T6ACTI10. CS Amp. 7. 135.. adica domniia mea dat-am si am Intarit Insine slugel noastre lui Miraut diiac. rlAtErt REA Aoro*er re H HCKALIK 4)0(14 lw Gaspar Voevod. . H AVp i Al ?l1A.OVA (MC) CS ihEn H AtTH cKOHMH.213 }KLITISO itortismin WH Ioroitik fTd9OCTE.411 H. H Gopwo. 41/11pir4.Vi' HHC S alf IOU KE ANN. WT P448. CT.A Hm-k Imo. Acta Stanca Roznovanului.11141114ff nirkik c Hm AticTodd rcHAem. actul pune anal _7127 lunie 25 (1619)". MdH itaArry 4tics 1-dfT4 CKpIV Ktf 44ECTV Unlit dA Ct 4116V ES dH 4HT0p14E. 4HC8 NCH AS4T 311 1 (MHZ Ad GlitliT%AlSpitzl map f8/14 dH68 AM Ad ASAIAASH I .A. pre ai for direpti robi tigani din ispisoc de marturie de la www. wturrpattacra TOKAidA ZISOfTdM WH EV ilrHaT noroirk EldM ilrHar gorowk. Hee /MT Rd zisem fbEIHHA dirk.111%11-111. Gheorghe calare) EICHATE 11/1011 HfKdA. 7127 Zuni 22 (1619) Iasi. Ga§par VodA intAre*te lui Mirant diiac §i lui Apostol parcalab 7 salage de tigani.0M.dacoromanica. Cel ce a scris notita din dosul actului n'a bAgat Emma CA zapisul are veleatul bine scris. Wig ref-IA[01H Mani. 7127 funie 5/1619. AilaK cHZ IIHKodp 61111 AfIMADI H uhrpHH ero I flnocToil ripzmias. Iiw rt111111dp KOEKOAA 11HCI610 AIACT110 rCf14p1 36A1A6 s110i14411C1COH. ion Kg. H 110 I T6I1ZAHAH ECA1H CASSH 11A111 ditipzteu. AE NV Rd . cum dove- de§te faptul cA cel care a trecut in opis supt No. WH KetcluiE HAOH.

ce au fost dat si lau miluit moasa for Nastea de loc giumatate de sat din Hotine$ti. 7128 (1620). Precum au venit inaintea noastra si inaintea alor nostri boiari toti nepotii si stranepotii lui Sima Bica pi sau jaluit innainte noastra pentru scrisoare ce au fost avut mosul for Sima Bica. si altii sa nu se ameastece. 1a§1. Drept aceaia sa fie for $1 de la not acei toti de mai sus scrisi robi tigani. Insusi domnul a poruncit. atunce au pradat pre clansii si au luat bucate si strae. Gheanghea vel logofet a invatat $i a iscalit. Domnul porunceaste. daanie si miluire de la batranul Stefan Voevod. panire pe Hotine§t1. asijderea si de la not sau dat intarire sus numitilor nepoti si stranepoti lui Sima Bica la area giumatate sat de Holinesti. Suret di pre inaltatul domn Gaspar Voda din veleat 7128.. Ga§par VodA tntAre§te unna§ilor Bleat sta. Focea Acta Stanca Roznovanului. $i Durdatci cup fameaia si cu trei copii. ca ad au vent Alexandra Vodd Fi ea cumnat a lui cneaz Corin. IRAHCOKSAs Pecetea cazuta 136. Vlad si copii sal. In dos stA scris : KHritHHAWO WT 1'e111111413 KO. si Solonca si Manail si Mei rica. atunce pierdura si acea scrisoare.. si altul sa nu se ameastece inaintea acesteig cart! a domniei meale. ce sa numesc acmu Deleanii parte despre rasarit. In Iasi la anul 7127 lunie 22. si not vOzandure jaloba for si at'ata marturisire a oameni buni am crezut. si Lazor (dres in roc de Radul) cu fameaia $1 copii sal. Copie di pi scrisorile ci au aratat razasii di mosiia Delenii. www. (sic). easte data si de la not sa fie dreapta ()dna si mosie si intarire Cu tot venitul.dacoromanica. zis Deleni la Tutova.214 --- Radul Voevod. ce iaste in tinutul Tutovei si acele scrisori leau pierdut in prada. numele. ce sa numesc acmu Deleanii pre paraul Giurgii partea despre rasarit. npe ihaop. $i Sorita Cu fata ei Tutora. cu tot venitul.ro .

far acmu se nurneaste Delenii." Tocmal in 1819 Oh. Cf. rAsArit MArica Daniel dlac are 12 sat despre rdsdrit I 3 apus I cu -= bm v o al cu cu 14 "G .' Dar si acest suret zice .dacoromanica. bivol. In adevAr in ispisoacele sArbesti din sect. Vaslui. Surete ms. poate sA prezinte o indolall asupra contextului. $1 apoi dupla asezarea deluroasa. primul stapan In Deleni. cf. nici de Bicani la Tutova. Surete ms. 112 b. In Ion Bogdan DStf nu se giseste pomenit nici un Bica. nu gi-a legat numele de acest sat.0 t7 if. 112. c5 at fi cApAtat danie si miluire de la Stefan Vorla bAtranul . 280) se vorbeste de Ivaco Bica. forma femenini de la Bic mirus INK insamnA bou. de Aaron ieromonah la Episcopia Husli in 1777 la Esi.0 bt . Aid asezarea Bicanilor s'a numit Hotineftit. Ispisocul acesta din 7128 se pomeneste in at suret de pe ispisocul lui Vasile Voda Lupul din 7158 lull 5 (1650). Delenii. Bica. XL.ca s'au tAlmacit dupd pruba de pe ispisoc sdrbesc. de s re I. deci Sima Bica trebue sl fie flu sau nepot lul Ivasco Bica. Unind arAtArile acestui suret. XL. p www. latA pentru primele 7 generatil siraua razesilor : Bica (Boul) 1 Ivaco Bica Sima Bica fats Hotin (de unde satul Hotinesti) Nastea 1 !gnat are loan Sapoteanul are 3/. ci de Bicanli din Tutova.-215 -Si sau scos acest suret de pe sarbie pe rumAnie de preotul Eni of Dealul mare la veleat 7276 Iulie 29 (1768). dui:4 cum an stApanit si pArintii si mosli for dupd hrisovul ce Mu ardtat de la Gafpar Vodd. care zice intre altele : s1 stApAneascA giumatate de sat din sat care s'au numit mai fnainte Hotinestif. tradus de un popa rural Eni din Dealul mare neadeverit de talmaci oficiall sau de divan. Razesil din Deleni pastreaza o veche spits a urmasilor Bicdi (Boul). Miclescu sArdar incredintazA cA : aceste doao copil sau scos de pe cele adevarate ispisoace din cuvant in cuvant si Bind adevArate se incredintazAa. Bica. partea despre apus. XVI-a (Surete oi Izvoade II.. . de pe apa Simile!. Acta Delenilor. fiind numai pruba # fard pecete gospod. are are 1/4 .ro 0 0 0 are lit re 03 = are iii apus .

7128 Noembre 28 (1619) la. desprinsa in dos: KZ HEIDITI1OCT Rt NIACT T1H7 /161i0ataTKO nwr*T.HEIM El' II CZ NkTC11. Suret de pe un ispisoc sarbasc de la Gaspar Voda. FAlciu. 11. feciorul Borcii. 11 11110Adi1 TOT tows!! ero toeuvegenHontv.137. llOpA'kFIVA FIRA AortIRT A3 . T'k&I (MAT KdKO Ad ECT mtS I IliM11011 X0/1011 townie H HIIKSHAFFIlE. IX.113011 X0/1011 C% . Pentru ScriptAnesti (Trful). ALILICK011. HdM11. I MKOM 11111d I EMCTdAoC'ii Hmurnican IWNSIIJKO OT(10114 110 EI'O Ao6(1011 HOA10 liEKHM HONONE}KAEFI. 4. fiul rAposatulul ban Scarlatachi Costachi din 1783 Sept. 1111T41 11d TOT XOAOH wernn C% N<EH. 1111C V MC BAT. 138. caste I AErkT TdA1(111 [5111110 MN RIIA'kfiftlE TOT 3M1FIC 3d CBEATEACT110 ad 11X Aospoeo ROAFIO TOKAIVKAS a PCF1Aftd4411 R`kpORdX0/11 Ero H TdKONC.PCIIAHZ K4344. Din perilipsis scrisorilor Tifului si Dodesti. KN. den paduri $i cu loc de prisacd $i cu livezi. talmacit de Gheorghe Evloghie cu care ispisoc intare$te lui Pacurar nepot Sarbului. Pecete iu ceara.dacoromanica. 1111Tdt1 pdAI IIETH011 01751100. H 1111 Ad C Ill SAIHRMET. Gherghina pitar cumpArAtura cu 40 taleri a unul tigan de la lonasco Stroici fiul lul Lupul Stroici. H COT [IAA entunnx mom' Aosimx H CTd(111K. 7128 Octombre 27 (1619) regeste.3(1101 kur1 HOEK. ce au aratat dlul Scariatachl Costachi. Surete ins. Gaspar VodA intAreste lul Gh.ro -1.8118. t ftw fawunp ROECOAd INKNO MACTI10 romp% 3Er HAN 41011CO}K DpiHAE flp'kA HdAill IlptA RSCH4111 HMBHM11 COcASra HAW FEW(IE [(prima nerrep.1 C%THONE1 WV 112`kA MOAN. CZ HZC'kell AOKOAOM EMS. 177). CAi3SN HAW I rewprie 11`k13111H11. www. (Cf. HAI'k fneeropie GTOOFILI I'fp- H TOLIA41 WT tlEMZHA(111. diresul pre parte de ()dna ce au cumparat de la Mihaila.11Pdli. 1111't 11Z11T'k I I N 111ISAdA EAINI CROW 11(1.i. cat se va aleage den camp. den vatra satului. tITO 11N1H011 ad A`kAIIIIV. H WT n1111'001 !wrap WT -rpzr xtrinzS. din satul Scriptanesti (azi Tiful) din tinut Falciiului. HAW FEW(WiE rE111'1111d. H nonerliceen nrke.A1pE H WT IIdC AdA0X0A1 H 110TH I p%Nexone. il`k(111 EA11H 11 3d1111C 3d CHIAATEACTE0 I I COT kICOHMIIKO 011101111 CH% 11. RHA EMS 11011CIAOHMI. I .216 . AOR(1HX.d fr 11 C% AATCH.

anumea: Gligorie Gherghina si Toader din Nemandri $i de la Gligorie pargar din targul Harlaului $i denaintea altor oameni buni si bd. Zapisul pe care se sprijinA Ispisocul de intAritura al domnului este datat Dec. 24 (1619). adicd an venit inaintea noastra si Inaintea tuturor alor nostri boiari sluga noastra Gheorghe Gherghina pitar si adus-a inaintea noastra un zapis de marturie de la lonago Stroici flu! Lapulai Stroici. cum sculatus'a mai sus scrisul lonasco Stroici de a lui bund vreare de nimene silit nisi impresurat si a vandut un al sau dirept rob tigan anume Pantea cu fameaia lui si cu copiii sal. Gherghina pitar. Eu Iconasco StrwiI scriu si marturisescu Osumi pre mine I cu cestu zapis al meu cum eu de brand vwea mea de nime asuprit I nece nevwit. XIV. Zapls rom§nesc prin care Ionasco Stroici vinde cu 40 taleri un tigan Pantea lul Gh. Iasi. facut denaintea a oameni buni. Drept aceaia ca sa-i fie lui drept rob tigan si cumparAtura cu tot venitul lui si altul sä nu se ameastece. acts C. --I- Bora leanul In dos: In nefiinta milei sale pan Ghenghea vel logofet. Surete ms. dece eu lam vandut dumisale Iui Gheorghie www. trani. Scris in Iasi la anul 7128 Noembre 28. iar domnia mea crezut-am lui si asijderele si de la noi dat-am $i Intarit-am slugei noastre Iui Gheorghie Gherghina pitar pe cel rob tigan cu femeia lui si cu copii sai .dacoromanica. 24. cela ce constItue o vadlta negligent§ In datarea actelor. tigan al meu ce meau fost de mosie I anume Pante cu muere cu tot si meu fost de mosie de pre I maicamea. cu Nebojatco logofet.ro . Domnul a aratat. Deci noi vdzand acel zapis de marturie de a for bund vreare tocmala. Cf. Crupenschi. care acel tigan fusese lui drept de mosie si l'a fost vandut mai sus zisei slugei noastre lui Gheorghe Gherghina pitar cu 40 taleri de argint. de cel ce scrlau zapisele 91 actele publIce I 139.217 --- lw Gaspar Voevod cu mila Jul Dumnezeu domn tdrii Moldaviei . 7128 Dec. ce eu am vadu (sic) derep.

WE411. nonvE A'kAHH11$..11 CE/10B KIIA TOrAd no czanyrx AfKpl EatE 1111WONE1111. N e$- ANSA. pis u Onesti let 7128 Dek. 11M Adlit1T rCHAHMH l S ct3Avrn8 110.H CE(1011 E}KE ginnpetienn. patru dzeci de taler.. pentra- ceea name den ruda mea nice giu I paneasa mea nice ruda mea nice nimea cu acel salas de tigani ca sd naibd nece o triab. H WT 11011ZC XOT4 OM. 7128 Iunie 19 (1620) Targovifte. X Gligorie of Harlau X Eu Toderita Acta Crupenschi. HZ SCTII 111HHOT$A011. XIV. 8 BEAHKr1. 8 SCTA HEM1K4 Hc1/1613. Cf. H rCHA111%.1104. d ItItAd ECT HHCT CDT ECT HEr0134K CTAN1 H npaad 11(111 01118 134 A1111 III111111111 aonloA a /Inca EME (CT 6HCT TOrAci HEM11511 TSCIMIS HO Cif* 114CA`kAtIHU. xoAom. CHZ HE/111Kar(0) H nirkAoupdr(o). cu 35000 lei.1. 140. N WT BOA. HZC CSC BSC KOT4p041. I c1TE CNA ECT non- A EMC Tit norr. PCHARMH.218 Gherghini pitariul I derep.3111. I rdicm Ad m8 OCT EMC CEAOli 4183Z4`kH. TITWH. S lirldAH1110 WTISZ 414111`k10.CTIO 114. A GT(111 H Ht0C'h11$(1.. 110 HOEHOA. PWLIIKZB S nerpinuodp. W1M CE ClarlORAA www. Molina Koannom(8) Iw GIA4i6aH 1110111AEHIE A103011rktITH. Surete ms.. rascumpfirandu-se de vecinA-- tate de la Leca post. HOEHOAd 4 KZA4 ECT HACAEA111111. H WT W$M. A El1T11 WEIN RE4111111 WHH HELIE1111.11. H CSC CHOEMCH EANUTENZE Emoy srA Adpogdx. S HHCKS(1H1.6 AA CE 311c1ET HEA'kS XOTM1041. 118.ro . CDT TorA4 AO AHH fliteelt1HAI1$ KOEHOA. H CSC ESC AO. S ammo. 24. WH411.14 &JAE. flirkA`1e1. S ETZ111111.dacoromanica. ALICTI1-0 LIH6110 Iw rdHpflit1 11Iorndd HOEHOAd. HSCOE SEMAE 0111T(30BAMOMCKOE. S KM11E11 WT HZ11. de NernAndr1 I $i Gligorie pargarul de Harldu $1 multi oameni buni $i mai I mare credinta eu 4sumi Cu man mam scris $i am 'scant de acesta scriu $I marturisescu $1 Ca sd alba a$ face $i deres domnescu I pre acestti zapis al meu.11 11411. Tfpe ECT npo110CT. W11 Ad" HEPOHE I WtillE 6E3 BOA 1141. 11ST 11014114 ILIREH 1IHTEMHAOH. AEKSB IAlydlll !OCT. S MZH1111 CiDTKZ' LIO- K(S)HE111. CEAOH HdCAAH1111. 499. Gagpar Voda MovilA Intlregte mognenllor tot satul Mozoceni. HZ SCTI 4E213E1111 KOM1HK.H CEAOH. A cr8Ani(e)R8 I CTEntdp10.1H. 2 peceti az lonasco Stroi6 iscal. 1 }HIVES& WTKZ PZCKZ1111. pentraceea eu am fAcutu assts tocmal I am fAcut dentre Gligorie Gherghina $1 Toderita.

H CEAOH.11 Bb AlC11. el-MN CHAT. I 11 MIA CST lid SCTp0EtileAl K1LAd CE CST CICS110SdA 34 BE4EHIE H CSC 11 ErOBE WHHHE MHOS AOG9H Al0AiE H CT iipH mErlrawn WT WKOCTOS 414:CTOB.219 3d SigiNff.' (CT ciasomAder. 1211COM Ad (CT HM W4NE EN:e HEKOXE d H H NEWTCHEA ITEM KildA ESCK11 HEABKH 14 1111CT. HCSEld 111144 MIMS nocT ti WTN4 TOMB 6NIT 011K811 flOCT. 11 SEARCH KO& I N }KVIlati K Ad A HEAFICH HEX. TEpf ECT CgEAf. cati Dumnezeu le vor ddrui. TOAid 11 WHI1 ECT 11(311W EA nrkik PCIIAILH11.4 °OCT.ro . t Joseanul $i Suseanul si cu fii sat. HEI'0116 PoiXiAdHd.H roTocnx TAN{ ICSAd ECT CNA 110CA`k GT411. WT AT 13>Kil0 rcnAnz.1'011111. TEPE CE 0mm:tan 3d EVIENIE 11 Mc 1-21KONC Ad ECT WHH nalc I IMES SdKO IlrbICAE 13(&11. KAdAyA H WT ITIOSZLI1 Ell] 11.01'0E. H WT 07. dAH . H CH01111. tuturor locuitorilor satului anume Nanciul i Stan. WTH4 at8 nannu._ nivnan PCIIARAlli.0)c H PCHABMII CEA 011 ECT BS WX/111 1114hi. alta sa se stie seamnele hotardlor: Jirovul despre Rascaiati. (CT SHA non Ann UTEIASAIH. ti 21{11114HHU.a FNIMAdlid. . H WT ENCKS12111.4 ION Ai I WT 1144M4 40 1111'k T ELI ElliE AliTO Al p0}KAECTBO KCTI30 AO CEP 0 A1111 T EKS 111 41'0 Iw rdlIPiA COMO A ACT110 Ii%trkT 9-301S11. 11 30.4 I AESZIS I1OCT. poiana Albei la gura Sipotului pe calea PiteAlor in mdcie$ www. H ncnncax d3 KV31111K4 OT4H4V41 ACOP4SET. cum sA le fie for satul Mazaceanii tot cu tot venitul $i din camp si din apd $i din padure $i din tot hotarul. n0on3mS H1110KOASHAIV 11 113 Al%3201. H 1311101COAl. PfldA oncomin Tc17. 110CT41111)(041 . ctro oaAi Ac1.1.143E111H KdAHH.dacoromanica. Td}SE KZ Ad.11d11 GCSE Gat] 11MHKII ASOil 1 H acynan 111194 Ildlf 131111. 11011 NASA.HYMN 1111/11111:0 6EAIIKN 21tIr HdH AUHXO KEA HMI NCY114H MYNAH.101111. Cu mila lui Dumnezeu lw Gavril Moghila Voevod $i domn a toata Cara Ungro Vlahiei. dat-a domniia mea aceasta poroncd a domniei meale satului Mozoceani in judetul Vlasca. H WT ll3S09 TSAOPS HOCT. R% lid CT OA. ncrknuo I 41TOM rcnAitainn. H 1MCNK HdCAANHLI. H HEAHK11 norr H HC liana tifilliK11 itWril3ET. KOCTIllArili I H WT 60006tkHIV.. H'LCT CST morius Ad HAATHTH Sic WO 3d nnzn EME ECT SAONCHA N 1106(L4T HA no GTOHICd WT HEr011 S)It IIETAP NHS.1901f1111. AEKSJI TCEVET lid110 WgNE. 3c1 "4-A "1-E 34 NOSLI.C1r1Idlit111. fiul marelui $i prea bunului rAposatului lw Simion Moghild Voevod.410 HM COT P0A1111611. H CSC WHES HM. 11 LII11X4AdKE HEA111{11 CTOA.

vi jupan Buzinco comis. jupan Enachi mare ban Craiovei vi jupan Ivaco mare dvornic vi jupan Papa mare logofet vi jupan Fira mare visternic vi jupan Miho mare spatar Si jupan Mihalache mare stolnic. lar cand a fost in zilele lui Serban Von. vi din Borobeaica popa Radul. insa pe nume: din Romanati. despre Ciocanegi la gura Oil marl . in cladintu Titei in piatra din Vonju despre Stirbeiu. locuitorii satului care-s pomeniti mai sus. ei s'au scumparat de vecinie ei cu toti ai for de la jupanita Grajdana. iar Leca carele a fost mare postelnic i-a fost napastuit pe acei lacuitori ai satului. cum ca i-ar fi fost vandut lui cateva ocine fare' voia for $i i-au Jost lui vecini si tot au stat $i vecini Lecai postelnicul de atunci panel in zilele lui Alexandra Vodol fiul lui Iliias Vodei. caci ca le iaste for veache $i dreapta ocina si movie de la inaintavii lor. Costandin. carea a fost zAlogit-o si a infratit pe Stoica pe o fune a lui cinci pamanturi. lar cand a tost atunci dupe' moartea Lecdi postelnicul. jupanita Lecai postelnic $i de la Toma. iar jupanita Grajdana. cum se' le fie for ocinile ce se scriu mai sus. www. Stan n'a putut se' plateasca fune lui deplin. lar cand a fost in zilele domniei meale. Iar and a fost mai apoi. Aceasta vi mArturie au pus domnia mea. Drept aceaia dat-am vi domnia mea satului Mazaceanii vi tuturor lacuitorilor satului. cum se' fie ei iarasi cnezi cum au fost $i mai denainte vreame.-220 . la granite' in gura colnicului Cerven la Valea mare $i Studenetul Rog& la Negri$or la stejarul mare in Piscuri. $i din Rascaiati Vladul $i din Ciocanevtl Togoe vi din lzvor Tudor postelnic. care stau Sefi$i mai sus. de ohab for $i fiilor $i nepotilor vi stranepotilor vi de catra nimene nestramutat pe porunCa domniei meale. vi din Ranzesti Calin. jupanita Lecai post. fratele Lecdi postelnic drept 35000 lei not Bata. $i a fost la asezarea for cand s'au scumparat de vecinie $i cu cdteva ocine multi oameni buni vi batrani megiasi den prejurul locului.ro . $i Toma fratele Lecai post.dacoromanica. danvii au venit innaintea domniei meale ca se' marturisasca cum se' jure ca sau scumparat de vecinie vi cu cateva ocine.

$1 de la toti locuitorii dentracela$1 targu $i cu pecetea tArgovetilor dzicandu intracel zapis cum dupd moartea lui nime din nepotii lui sau din surorile lui sau din oamenii lui ca sa nu aibd nici o treabd cu unealtele lui $i ca O. azi el yin In Arge§. RIscAiatil. ce sa aibd a le ddruire svintei mAndstiri ce Taste facutd de Tofle cel batran. Acad. Rom. Slobozia. lui Hristos pand acmu cursul a- lw Gavril Moghild Voevod. nit cu cumparaturile lui nit" cu mosiile lui. Suretul ispisocului de pe o carte gospod de sta- panit uneltele lui Murgoci vornic de la Gaspar Vodd. Inca cand au fost viu $i de la oameni buni din targu din Tecuci. Cartea lui Ga§par Vocla pentru uneltele ramase pe urma lui Murgoci vornic. Dee' $1 domniia me Inca am facut carte pre urma zapisului ca sa fie in pace. ms. $i am scris eu Stanciul logofat in ora$ul de resedintd TArgoviste In Luna lunie 19 de la Adam pand acum cursul anilor 7128 iar de la nasterea nilor 1620. XLVI. comunA ruralfi. In 1620 MAzArceanii veneau In Vla§ca .ro . Condica Dom- ne§tilor. alba al grijire pre dansul dupd moartea lui.. Precum au venit innaintea noastra giupaneasa lui Murgoci tau fost vornic $i cu un zapis de mArturie. Cf. senator de Arge§ in 1922. 141. care apol a fost inlocuita cu rumani. Textele slave pAstrau denutnirea de vecin. din nepotii Au. Pergament. care au fostu scris de Murgoci vornicul. invecinatS cu MAzAcenli. ClocAnegtil cad In jud. Negri§oril este Negragli sat la 7 klm. 3061. apartlne azi corn. cu mila lui Dumnezeu domn.221 $1 jupan Vlad mare paharnic $i jupan mare postelnic. ca de nime nici un vat sa nu aibd inalute cartii gospod. www. cate ramasituri ar rdmane sa naibd triabl. XLIII. $i ispravnic Papa vel logofat. Surete ms. Ispisocul nostru cuprinde o paginA interesanta din istoria vecinahltii. comunicat de pr. ce se mal nutne§te §I DumbrAvenl. departe de MAzAceni. 221. Ilfov. Surete tns. iar nit dupd moartea Au.dacoromanica. Preutescu. 106. 7128 (1620).

11110 AM [MAME HX Aospoy 1304110E TZKMEM H 11/18^ HOH /MTV HZ 9SK I 2ISPSCHH14.MiCKIIM11 60'1'411. AZIIIHVH 110 FIX MG(1010 COMO. featele Rafei. 8CHMH I 114111HMH $1101. 7128 April 12 (1620) lag. 1.ro .dacoromanica. 11HC S tdC BAT 1-3IKH dry.222 '142. $i Mintei $i Nastascdi. cu mila lui Dumnezeu domn aria Moldaviei.41 4ETH911 Ha MAT I TdAEfl tpES(17MHX. -Gheorghe cump4rAtura ce a Mut cu 19 taleri to Dolniceni. H MIHITH H ILICTACKH Hd TOd IldCT 34 COTHHFIV 132. 10344 ropirkutin. sluga noastrd Gheorghe pAharnic pentru 14 taleri de argint. 01. TOd npammi (sic) flAEMkHHKS (BOW CASSH IldW ITEWIWH rmx. NAI LITO Crk I I Ad KT EMS H COT H4C fIch413011 WTHHS I H 1311KSHAEHIE CZ 138C' M AOXOAOM.K140 MACT110 rcriApsi 3EMAH MUM" AdECK011. Et rcnAtiz. t 11W rd1111160 110EK0Ad. pah. adica au venit inaintea noastrd_ $i inaintea tuturor alor nostri moldovenesti boiari Frasina §1 sora ei Deana. COLO NM E4CK0 WT CEA° AOMMLIrkil d ramsam. WiK ripiHAow+ nrkA H4MH H nrkA. featele lui Vasco. HE 1 K1141 HEHOHEMAEHH dHECIPHCMORdH11. acele le-au vandut seminteniei lor. tl Flfiti AMIN (sic) CBOHX 1193110H WTHH11$ H AAHHHV I Esck 4dCT H3K+PET WT CEAO AOAHH11+11H. H CECTtIH I WW1+ 11X MHtfi'd N CfCTPA EH HICTACKd. $i nepoatele ei de sofa . H HAIM.KE AdA0X0M. 4SPSCHHt1 H CECT9d EH 11/1+Hd AZ WHIM 14CKO.C'k ildCT 4TO C`k H3KEAT. Deci not vdzand a lor de build vreare tocmald $i deplind platA In manule FrAsinei Si ileanei. H HOTK9ZAHX041 1111WIMCdHHOMS CA$SH Haw ropm 118X. Itu Gaspar Voevod. Ga§par Vodl Intlre0e pah.Minta $i sora ei Nastasca. ce li se va aleage din satul Dolniceanii. WT lidTP$ CE AOM 11 WT EWA H COT EEC I nonKoA. de a lor bund vreare de nimine silite nici invaluite $i au vandut a lor direaptA °chid si mosie toatA partea pArintelui lor. din vatrA de sat.I al el. $i din camp $i din tot venitul. pe acea parte de mina partea toatA ce i se va aleage pdrintelui lor lui Vasco iar domnia mea Inca am dat si am IntArit mai sus scrisei slugii noastre Gorci din satul Dolnicenii.4. T'kM iNiA11 KdKO -wiJ. 17445114. GO. H NH Aa C HE $41111114ET. de la Fri- slim . Drept aceaia sd-i fie lui $i de la not dreaptd o- www.

WT 1111-0 NHtITO. si Dumitru de acolo. $i altul sA nu se ameastece. MH HOCTABIP(Writ (MELO KS To Tel I AFICTa 3d atzl CE`kA'kT'EACTRVEWE. Vasco Ileana. si Ghiorghie tij. Acad.p1C0IIHHK.dacoromanica. HM KUM CYT MH MOAH.4. H AVMHTV WT TAM. 56. CHrk4ATEACTRIPET rim mom AOKIIIH MKO noo.. trei peceti Eu Isaico din Petricani mArturiseaste inainte a oameni buni. li EWA To Amu. 7128). HArtle. Este §I un . H TOMEp I I AVM AWE KOAHKO KS3f1(441)ET 34 TOAHKO I OHO AldH AIHOCO HEEt3Hrtan. si Toader tircovnic din HAsnAsiani si Tiron tij.223 cinA si cumparaturA cu tot venitul.41LIET I NkAHti.ro .suret: Plsal Jere! Toader of MAndreVio. H litTpaWKO i . WT ilpolirkint II TOME9 CAM WT Kil8- TV11164Tri. --+ Borleanul Domnul a arAtat. Rafe 1 Nastasca MInta.TVFS. FrAsina. April 12. BalIca a cumpArat In Petricani partea lul Isalco cu 70 taleri. 143. WT XtCHSWIAHH... cum vinde mosia mea postelnicului Balica drept 70 taleri si 6 boi si 2 vaci. CLXXX. si $teful din Brosteani si Toader Ocea din CArligAturA. H 111E4ISVA I COT WIT KOTH1111. Scris in Iasi let 7128. si Bulzul din Bosotiani si Vasilie din BArgAiani. Zapis de mArturle cum post. I H BaCHAIE WT Sptirdilli. Fara data (c. 6 bol. 15 stupi §I an cal. Mod HOCTEMEHK EdA HU 34 0 TdA. WT CHAHMH. H TOMWM Ca T (toy 11. a HONK° CLAATEACTRVET CK 411012F. Pecetea c5zut5. 2 vac!. H EVII3irit WT 60W0TRal. WIMAKAAHC Ct Cli83HOE I Kptg nrkA WI AM. www. Ii rituriE THat. Jar Isaico marturiseaste cu al meu suflet cum lua nu- mai atata pret. HE HaIET MERE I AUT. mai mult nu lua de la dinsul nemicA. Is HUNK° WT BET911K4HH. si 15 stupi si un cal si fost-a Trifan din Turbata. si PAtrasco din Cotnar si Tomsia din Ciufesti. Rom.111111H . Os KOMI K KOt$013E I H fi INEA H 4 KOH.. H THiloH TWK.

ritHrOpie GSAHL10111 H iimothuos EMY TVAOCIEH I CECTOd TOWdMpORH. qi fratil dAruesc suroril for ParascAi.ro 611S91144. Wit WAIEHH. Acta Stanca Roznovanulul. inaintea noastra . CZ.1HMS/111111. Kited 111H BVKATEAE Ant WH A HENHHHAWIl BVIUTEAE MPH 11111 al BE I NIIHHACDO CZH dti`k. it 110K HE EzAET (aceasta sä se stie. Fara data (c. p. TdK M 311dET. Isaico marturisefte cu al meu suflet. ScrIltorul e- tin stangaciu slavist . de aceasta marturisescu. . Sulit in Stolniceni. CM NE Ed mi. v ram.144. In dos stA scris: bun zapis decumpArAturA postelnic Balical de la Isalco din Peticenlo. 411 IldNE [WE (OA) HOCTOr AHSME rpEKVit. 01411 Hi 1. . tuturor care meargeti cu slujba mile' sale NdRCKill domnului in tinutul Suceavei). mirror aliikii IIENTO RATE COTE. scriem priiatenilor nostri. nu face acordurile: eu marturiseFte. FIVAIdt1 CZWIt rin% I TrliCKZ 0 Cd AO1E NE Ho ilsH. In dos: o carte de la $eptelici Vasile parcalab Sucevei. Aznisg% [wipe AKA MUM REA Kdr`k HOtICTOS.. lui lonasco Grecul ca sä nul supere zlotasii. trei peceti Acta Stanca Roznovanului la§1. 4HT(IV HE HHKZ CZ EWA . 7128)..dacoromanica. Fora an. 1111WEil1. in ceara neagra IIIEHTEAHNI XETthill.14. RacilaigillErnlintiq TVZIMAdr GV4dliCK011. U. . ce merge pe 8 part'. partite for cu un vecin PAtrAu. of Pascani. . ilsie 411 I Ildil. AIM 117UJKAH11. H www. not pus-am peceti in area carte . rap I BON CZ AMU. H ildp0CK4 I H filOtlid H rfWVIE. 145. . eu vinde. flitIldTEitat lid1111141 BZC'kett KOTOpli XOAHT I CZ CitStKUO rcrimns MACE'S V caorr thi (Vasilie Septelici parcalab Suceavei. cap sant ai mei oameni de fats au adeverit cu .224 nici are a mai dare mie. Slolniceani. H KdAdFlOAEl1114 IMIEHKIM Illf ilsdti H RdHKO. etc. GE 860 AIM liZCH CtIVR`k. Zapis de impArtalA a feciorilor lut Gr. WII tltlE Wti KapT`k AO/14 tall CdAE AVII BAS. Cartea parcalabulul de Suceavat septelici sA lese in pace pe Grecul din Pavani pentru vecinil gi bucatele sale. Ia0. si alt- fel sä nu fie).

eTO 43 HWHAWKO CH% rallrOpiE GVA1111. IldV ZISOCT XaTMali.(1141C 1 CS I )(le Ell Id HOMIIIKS 4 W KOA. Zapis prin care Ionasco fiul lui Gr. tap. I 6r311T nspn. KV 64 HOCTpV HSpNHT'k. CAV 4 W CKHAiRdpE KV 4111111 Rd Xi MOH IIHME p7.11T WH HOCTpE 111H W4111E/141 46 II HEM TOKMHT .ttITOV 11011 M GVHS EOM I NOCTp% (Oil HEM XOTNST ffili CTSMIIIT flapTf Aful 1. WH IIST9AWKO 110411411 I WH TOMB HOCTEAHHIS.d111 KHOK KdAdflOA spar EdHKO WETpdp 4cvaut Hite 4 MERE AiSpTVpHCECKV KV d4ECT 44 MEV' 341111C. t% copw NOCTpS CdY CKVAd'r i WH CQY TOKMHT. Kd CS Xif EH AHpEnTZ W41111% 1 111 11 hIOU111 KHHAfp E. AE4 e0V &HMO 11111 FEWpPIE W11 (4SpHM 11111 HWIldWKO LIMY COKOTHT I AI dAIV AMC WH aMV Aar cvpopin NOCTpl 118paCKSH AV(11% KVM CZ) KdAf. 146. Al Mr MT AEU naprt AEN KHCSpHK 4E AV altOVT KVAIFIMPATVIIS AE Ad lISTpSWKOE XpHKApH 11. AVAIHMIE 1. AHHTpV CS NV 41165 a wnpn CAV 4 W 41113SAVH.dacoromanica.n. ANN 1 *paLkitt 4E11 MAN M114. Eldprrkd d narpa. Ilpf 10611TE.11/11811VAVH AV11VA I 11p8mcsvn AEpEfIT LACE S8414 AE TdAfpH RAHN raid 111H AEM Rd M WH KAMM CS dliGV d A1411 Ad AYH HCONAWKO VII ROY WH W HAKE rap% AI Rd AVd r1WpriE I 4ME KdC1 I TOKAMAL1 roam% tOCTE TOKAIHTS npc 441H W`liCE 284 AE TdAEpH 11E MIT Md1l CVC CKpl1WH 4Tpd44CTa TOKAUAS (11t *OCT rAHrOpiE 110411411.225 /WHAWKO.- 4SpdTME AYH 11CONdllIKO I www. AE 4 1. 1111E_ WERE VII HELHIN 11%rpv 4 MilfMrk aznrx HVAISTdTE (AE CdT) AEH CTOM1H4611 111. WH C7. AI did A0p. Purceleffi. IIHKOW4VA 11p8HiECKVA 11HCTlpHliK 41 dv 4SOCT 4V AE ZISSKVT CKHAIRdp'k AEHdHIVIA NoCTpS. (1620).4 MN Al Ad 4SETEAE EH I 4F1VM1 twat EH allf11 Anp. pecete In dos: "I' GTOAHH4EHH [IPE CiT0AHH4ElIi1r Acta StAnca Roznovanului. W HdpTE Al CAT At GTOAHHLANN. WH 117.1H k 110N AE EVHS HOE d 110dCTOS HIM CO 110111Tpi.ro .. C7IWV01-1 ANIEHT6 MOW111A 1171 1111 11.. KVM dM IISHAVT.kccark At 4SMI AE RAC KV /EHNEN Kd C CS [I11E. WH tiEdMS $117.1VAISTdTE AE CAT AE GTOAHH4Efi6I.0111. AVMS AiOpTE I KOTHT dV p%mac.1VMST4TE AE CdT a WilTd 114pTE 41 CdV BEHHT IhipTrk Ark.. Sulitas vinde Lupului Prajescul cu 60 taleri a opta parte din Stoiniceani din jumatatea de sat. KVAIVI1 cnvnt Kd CZ XIE WI 3411 HCEAE AOp 4ME A04111E4111.

'16 War AW4T S11.1ZTATddi XL1H1111111611111AWIL 611 Ae mu* 1104 CTIII [Inv I 11. KV HFIFICTHTX.10 111H MVAH. 11. 46/111111 416HH Ellin KVA% 44-li C641H1116 Fit^ KA ROTOrAll 11114 I 1 KpHIJJ6l111H. (PurcelestO. CZ npiumequi AA111T. KVA% T6 A1111 eArkiy.IT6AW11 AVAIHC4416 KOTOK4 1. A114116111 TAA.110 4. KONIV figwverriumut.111111111 H.11111fT.11111141111T6.6 HrOcliE IYVXVIII WH Ilzmpaanio I IToroni. m gnssAnpn. tun ROCTMITH II flAdM AE dK0. 411K d 116 KOTdpeltWil CIT6ALVI) AVA111Call. H KrAF'OEZIIKOAW. Hit K5S4 fJCT6 411 MIKKAOKVA KIIIIKH*F1HAW11.2. '4jI6H ArM14T4116 CIS 411611 Auxpi fel Td. cu mila lui Dumnezeu domn tArii Moldovei) A6 AA MACTNKVII AmuvA AMH3XV E1'1115 11&16 ILH C11118T4 I T6 110XTHA1.dacoromanica. 1111C010511 1 11114 36411 AM 44111AT Er 446H WA tie CS elimz x-aefulm kHIH.1.1. CAH coeorum. 2.1111TPE XOTAPV/1 1 C.-1.I. NMM HCKSLIIIT 111 II dM nvc inn) HELIER/14 WIC V 1117-IEMIP KATO ""1-3111SH. 00E11 A A1ZP16H moule um 11mi:di1'k KV $411K nzHA Ad 11611. 7128) tante 11 Visoca. WT X6 114111 H. KSTII AHLICTIC 98.VMHT146 HIIKO I 4 1/K Iligueecet-A. T. 414114H% I T4/16 MACTI1K6 A0441E16.. KVA% LW 1361IHT. A6 w ceaupe KA- nputuetptintvp.11M143STVINI A1811611 Tdile CTIIISHCAW W141611H 6L^HII A611 Cal File A161111611111TE 0111 A6 414 1 111361.ro . IscAliturile Acta StolnIcean1Prgiesca plic V.11Tfle E14COK. Mojoc slMiron aprod scriu Mgriel sale Gaspar Vodg in chestla alegerel hotarelor satulul Havrthestl a lul NicoarA Prgjescul despre Visoca sl Cotova.11 Al' I *OCT . V 1111COEt1 /OH 41 www. flPS- HiECKVArH A6 Kapi: Arefir 14011 !WM.3164e 11%"" MIHTV.11H611 TA116. aldi I A$AAT K1' Wdd1611H KUHN. H rIS 11K A4 SAIAHOHCIFT wcpira Td K*I1 4'14'16. no*AcKeT41011W.1. '16 LICT6 .110pr4 XOT4PK. Milli A1H11. N 111:1*MACTOrcnAiir 1441U6AW 1w 1'd1111140 KOKROA If I mitiev MACT110 MIMS 3641111H AIMIAtilICKOH (Blagocestivului §i de Hristos iubitorului prea luminatului §i prea milostivului domnului nostru 1w Ga§par Voe- vod. A EllEFIT Mrk FIIIME AE WaAlffilH AVH IIW11d1WK0 CS WINKS A C7 dMECTEKd (map v I KZ tit/UTZ TOKM111SZ 4V *OCT KV quirk Tvrvpop 4144CTd AM CK(JH C. lid 1 FISCCTKKH XC. . A6411 no-morn-IKE Aoamue 1:1". Fdrii veleat (c. 1:11) A6 AA 1401. 147.H WddIEHN KVHH ALlit ME I 1. H 41*TH MIIPHII ReM196CTIW 61'.11 [wipe 14 17. MANI M IV( (K0E41111 I(Z TfleIWKO BALD OTZ 11111 CZ CZ KASZ. KAPT6 russpieu .

in Visoca lunie 11.* 1 ilARCT*H. Praf §i gunoi supu§i prea cinstitei marl domniei tale. Adresa : CICTWICAW H HilMACTHKOMV rCHAWA HAIHeM8 IW LAUHIA0 ROBs(sAti sxcisto MACTHO ream): sewn MOAMECKOH. TAdell CPERPAHHK.ALIMA. KEAHKHMH H MAAHMH Card haul HWHAWKO I CHS G8AM1001110/1 RI48K ILmanoA. HO Er A06i1OK ROAKI HEKHM HellH8>KAHH. H CZ 4aCTll WT 6p8AORk 3A dIAHN H. 7128. 14TH rCHRTH TOAAHP ltiogwKH MH(3014 c1HP0A (§i domnul Dptnnezau sA inmultascA zile bune §1 ani in pace Mariei tale. HHO Ath I RHAtr. AIESK48 IMAM AOBPG R WINO TORAIHNi H n%nuolo 3ARAAT8 n.ro . De la" Hristos amin.klic KA3Ad. I RI pSK RHIHHHC HHOMIP CA8:311 re lAKMH AVII HAW IWHALHKO CUM G8A1111.Hecit8n. rco. plic VI. WT CHAO OTOA- El11HSK 118118A 11H4I HH WT HIOKH4 HOAOKIIHA CHAO WT WCMAA 'ACT Iloilo I KHHA 4ACT CS EXCAS A0K0. AOX'0A0A1 H NH Ad C NE SW-1111MT.-227 lipag H. IIHVK lIdAdHOA. Hw l'anincp ROHROAd. 'ACT 61'0. HA TOd I 'ACT 3d WTHI48. Fronk RE'd AOroeT S4 H ticKaaA- --E- ropAtiSA www.v RHH1116. d AkkoKom H norrupkvixo. paAi WCHM AEC*T TAAepH CPEVPRHHX. In dos: Ilviiensipitta. WHS HiliFIAORk up*A I HAMH H npA SCHMH HAIIIHMH 1601311. EMielO iHACTHO rcnApz 36MAH MOAAARCROH. din mils lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei). WT HIRICHda 110110g11144 CeAW WT WCMdA 44CT. t1 4B. RR noTou. juinatate din a opta parte din jumatatea de jos a StolnIcianilor. T'kM P4AH Ad ECT HMS H WT HAC npaitoto WTHH8 H gliKSHAG I NIE H noTapamAenie Cx RKCEM. 11. EAHA 'ACT 3d WTHH8 ti'LT CHAO I GTOM11111*1111. II WT AC. WT RATCI8 CHAO H WT HOA*. lull 22 lai (1620). Gaspar VodA intAreate lul Lupul Pr5jescul cumparatura ce a facut cu 80 taleri de la lonaco Sulita§ul Calapod.dacoromanica.04i. KdA no tiCTHTHKHKIH KHAHtleCTRIP rCHATH. TOA I ripoA. AHHHOH I CHAORAH n npoAan CROFrO HpAKO10 WTHH8 FI AA1-1HH8.1. HA GHAT S ROAOCT G8I CZ AI rob HOTCH. robii domniei tale.tHe. 'TO C'k H3IkflET. MiC S LK SHAT --1-3i1KH.1611HOM1' CASFH IlpvrlieCKSA. (Prea luminatului §i prea milostivului domnului nostru IW Ga§par Voevod. Acta Stolniceni-prAjescul.tt I CHAO (ITO HCT 8 HHCKS. Toader Motoc §i Miron aprod). 10A KR. In dos scrie Parcelefti°.4.LI CASSH HAW itsrishsti lipx. 11010RHHA.

. 149. TZIHTHH I MIPTMINCEIM HON. 6. plic V. A6411 Atli)* Hi LICT6 MT 11011V CSH AOWM.Os giumatate din a opta parte giumatate de parte cu toate veniturile. la Sireat in tinutul Suceavei. Fard data (dupa 7128) lull 3 Harlau. Zuni. adicA venit-a inaintea noastrA $i Main- tea tuturor a for nostri boiari a marl si mici.ro . Zapis de anezare Intre M. 46 AN CM/. de a lui bung vreare de nime shit nici invAluit si a van- dut a sa direapta ocind $i movie o parte de °dna din satul Stolniceani.. Borleanul Hartle. tlll CZ AO4A1 WH "INCA'S. Deci noi vAzand intre dansii de bung voe tocinala si depling plata 80 taleri de argintu in manule mai sus scrisului slugii noastre lonasco fiul Sulitasului. Ghlrghiasa gi louanco pentru 3 vecIni In Purcelent1.dacoromanica. Drept aceaia sg-i fie lui $i de la noi direapta ocing si cumparaturg si intaritura cu toate veniturile. Moronic. din vatra de sat.1w ratunAp HOIROAd. $1 altul sA nu se ameastece. din' a opta parte giumatate. acta Stolniceani-Pdjescu. A6 60HZ ROE KO NaCTI 11. 11111 I BMA. iarg Domnia mea incg am dat si am intarit mai sus scrisului slugii noastre Lupul PrAjescul pre acea parte de ocind din satul Stolniceani din cea de . flA6K1 Ev ll1 plHKA ruprilac. nepot lui Calapod. nepot lui Calapod. Pecete mare in cearg ron1e cu exerga: -I.221a lw Gaspar Voevod cu mila lui Dumnezeu domra tarii Moldaviei . VII nOTIJOHNK I KW AZIIIWIN. $i din camp. EN(110 MACTIO I'OCHOMP 36MAN MOAMKCKON Cap de bon. Scris in Iasi la anul 7128 lulie 22. Importantisim. Domnul a arAtat. din cea de jos giumAtate sat. 2ISOCT www. ce i se va aleage partea lui. $i din pAdure $i cu part' de vaduri de moara in apa satului $i cu alt parau ce Taste la Piscu. Ghianghea vel logofat a invatat si a iscalit. 41110M6 H6KFITA ILIH niwprie. 111H Bemoan. stew intre coarne. sluga noastra Ionasco. fiul Sulitasului.141 IIIIPIHA61/1116. aceia au vandut slugii noastre Lupului Prajescului pentru 80 taleri de argint. soare.16 ROC- CKIICOtIPF1 HOACTpl KOM HEM I TOKAMIT KO 11WHAWKO np8?K6CKOil [16HTPO 1114416 WMEH 46 av 116NNT I A6 ISASA6I1JH.

11 TpAC AWATIS HeK06.1 11HCAX.ATVA XXCHSUIA11111 HtM I CKVAAT AG KIN% 110e Ae HHAle 4CVnpH14H 11H4 411p6CIVA11. KdpEH CHHTE. I HVA HWHAIIIKO HOZWECKV41. raps I nx141 1104 Rd pAA6. A6 }ULM ArC f KV diFISHA.229 41111 CK8SOT MAH A6A6HHT6 Kp*A16 rap nON HON I H6A1 TOKAAHT A6 AV MAI{ AOAT.141T4Vk6f www.64 AommArn urns.'WAKEN. IrkAA clOVAT AVAIII I Calle CI 4SAK8 A0A114AVII 611146 CZ 116 A18FITVI4CKI 411/1T646 AVH dAHKIHA 441' Alit-r VII GAII KS H* 21. 150. KA CI d1488 AA 11/STN 6A.11111'TVA (. 1111 A6 KA Kirk CS 1114ll nxpacKs 41HeKA KA CAS %Rios I A C% Kp*A6 . AEOEF1T ATkai HHA1E At ptAa TomEn 111H A AVH d1118. Fara data (dupa 7128) flasn4eni. 1114. inn A13- . AA 1. Car Xlit. II li .T KVALAV IlVTOVT. 111AV MN ntir M8HTVIIT AELI. WI laA1 /MCAT 446111 tlymewl KA I MI 4.' *OCT twAtnzpaTz At AA IHAVIILIA INN M A6 411CAA TOM6I4 I JIVC TORII HVKATEA6 ta 41E40011 EN 4 CAT. IOA.1 neHTfir 44.1VITAFIV A 11COHAWKO Hp8M6CKVA . V X8pAlcr.E KrICK riApT* TOA1111. IWHAWKO flp8M6CKOA VH nOT KA CZA pass.10118H0A BACHAI6 Hel'06.11114NHT* 46141H CKpFiC013H A tIOACT(06. Zap Is de asezare In- tre satul Hasnaseni gI Ionasco Prajescul pentru cisla lul Mihail fratele Tomei (importantisim). I ditiKASHA 1111 Kr 1101 KV TOIL rd Al MT ACM l. 441.H4 I OS HAIMX Alll 4HTOEKA 1:1.K8 eV 1131118HA *114T6A6 TOASEVI 4S6110p1'A IHHKVAVII I AE XXCIIIIU*HH A6 11.ro 1:1" (H11XNA. till I1STpAl11K0 110. 11. 1.1114111.1. KA Cf611 61f TOT I EUHHTVA 41 CX KA JAW UM K1 AVI1111 I K8A111V WU CARE iponziwnvti HWHAIIIKO HplUKECKVA Afr p-knim wittins.6 .11 A1AH CVC CKpHW.1kH Keg.11.11117413111K0 ITIoelAen. IN. Atat Ionagco Pr5jescul cat sI Patrasco Ciolpan apar boar! ceva mai tarziu. LI It 1fKAT At A4EA RAH A*1" TOT HAITH'V. ram pus aid insA pentru !Amucirea vecinilor de pe mosla Stolnicenlior.16 864 I HHH . IIIH KV 111161381-11. tun I motnit. 1. WH Kt' rkAeHX 111H KV TOT C. WH KV Ka f CH- 111H KV 'I'omep KepeClirit 11111 Kt' HHA011ie U111 KV Hp 11 I Akita HOAUT61111". 118TpAWKO 1104111AH Izvod de ni§te oameni ce iau dus din ViAde§ti in Purcele§ti oameni dali vecini lui lona§co PrAjescul.dacoromanica. t HAE. ANN AS KACHA16 11-k1'oe AV MliTpAWKO. 1110118HVA HWHAWKO IIpX- XECKVA 41 MPH I RA nswk cTorinv nun .1ITPALI4CT TOKAAAA8 I AV *OCT 1.11.6 A6 11V116111H.1111 . Acta Stoloiceni-Prajescul. AAKA At' RISV'T 1101 IlIHxSHA 11111 ElpE HON I HOE TOIL.

13 il011A lia)comie 1. ralti Apmaui It ECAlli CASSE tidal inStala arlOCTOA fIQZKIAAR. si de intaritur de la Gaspar Voda. renAemi.dacoromanica.. TX1:8011. COT r41111140 H Aaaap. I H WT 1141C. H GOAOHKd.HMH ARAN H HOSTR0ZAti I All iliHost:lui. H NH A4 CZ 11 H.) = .1. ROA.0..311. Ho ftnEaHAps 110IBOAti CHZ IIAHMw BOIKOAd. Eli TSA008. W)ft rC11.noi acei toti Mai sus scrisii robi tigani Cu toate veniturile $i altul www. fiat lui Necoara biv armas cumnatului sau Apostol parcalab pre ai for direpfi robi tigani din ispisoc de marturie de la Radul Voevod. 7129 Noembre 8 (1620) loft. drept aceaia iaste for si de la . In dos: ispisoc pre o cas de Hasna§eani de la Tome.km it.intarit insane slugei noastre lui Miraut diiac. anume Vlad cu fameaia si cu cop11 sal. Alexandra VodA illias Inti reste lul Mir Auta diac §1 lul Apostol parcalab 4 sAlaee de tigani. si Lazar (dres in loc de Toader) cu fameaia §i cct copii sal.H. $i Durduta cu fameaia $i trei copii. FIE SA 110STCZ A41T11 ArkTHAIII T011 A`kTH.Hratth. 111H 1004311:0 At KAZAN!. A3 100AWKO.4HTpA4ACT A 1. H H 4140LO% Tor filet xortenii timpani. Assipa ECT HM 11 ilhiE HAM CZ anus. X0401111 (dres in loc de Toader) c8 Hum H rITS0AS4A. H GOPH110. giKi10 MACTIW rcrimm 3EA1A11 mwmeencou. CS MM..0K I MAAS AV ZocT KOC7AHTHH tiAAM. fiul lui 'Has Voevod. H CA H AISHZ1111.c. Iasi. REACI ridtirk REA AOPOIISEP VII I1 H. cy.ro . !IAA I CEAI Hurro.oxoAom. si Solonca $i Manail si MArica. I I gOEROA4 SA111111t1ET.if V t1C AT s1-3011. Acta Stanca Roznovanului. adeca domnia mea dat-am $i am .KAEHIE CE011. 11111 rpt I KVA 1st 118111K411.8 nucan. T1111 11 13111H11HCAH11. ii0I14 1140414. cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei. 7 peceti in Wm. HCKAAK (scris in dos) 1- EHTOAT lw Alexandru Voevod. nom GAM rcnAtiz. CHOHMH. HA MX 11041d 11 COT HCHHCOK 3A CLAArkl'EACTE10 WT PAASA 110Z. Aim CH% IIIK040.E OTOAH114111411. 11.4. 151. Sorita si cu copiii ei Tudor. HSU Bz.

<111H- AHCTOM HAUJI1A1. H TOAId 110CT. Zapis de marturie de la marit boeri cum Lupul si lonasco PrAjescul frati. ii3r. 4dC'r (MV H H1111144 4aCT 4. I tialiii)K 11110 lidHKO. dau vorniculul Balco satql Razboeni pe pasaul alb.-. Ghianghe vel logofat a Invatat si a iscalit. A1A1 K1 A1111 l'rauk Aorodser. sA nu se ameastece inaintea acestei carti a 'domniei meale. 14IKHM 11611011InKAIlia. Insusi domnul a poruncit. 4T0 8 [wort. 8. 152. KAKO I AA HMMOT WHH CITKOpHTH. Al*CTO 3A WHEW. H IICKAA (pecete) 413 rEWprif BAIIJOT RACHAII ItkrOE lilliT004$411 11HC www. I 11X. Aolipo TOKAIEHS I HOCTAHHK I Mo.4 34 MAIIHII KK TO4N1 KOAd I H CK At*CT 3d )141p. HA KHAO nrroum.dacoromanica. 110 H HOTOKAIHAFIC WT 110A HdC. Iasi. MU limo 11110 1f Klirrk1CM0 KI H H3A1'kH1Hif WT nprA. Attopumc rAo-rnin. AK001111K.M36014H111.EfuT 4TO S KOAOCT HEME14. Cird STKOOKAEHIE WT rrnAux W MACT H 60A1HA pv MI. I H r(JEKSA tVT IIK111KM111 MAMIE 4HHHA1 CHM I1p1. CK011.viirkicrcia KX *emit. cz Kpr. GSttakctson. Cl.1 flOWlitiCKVA H 111/11VA GpdT Er HwutuRico I WW1 AdAH EA140 CIAO HAMM* P. H El$11$A TOTH! AWr*T. (1621). 111111 11E44T H HCKJAHXMO Kb CEM1f HCTHIIHOAAlt Hal11 34nur.g. $ KOKOKHH. 11 11X' AoKpotto AAA B&W. (lac. EI HW114111K0 TKEXOJA. H 10134111K0 I1d1110T.31. In Iasi la anul 7129 Noem. AKOPHHK 1111r Ate 11VA HpIMICKVA WT CIAO GT0AHH411111.1. H KpCT111111 KHCTItilOIHK. 4411. KEA AKOpHHK AOAH*11 LITO A1H 3EMA11. w'r 110A0KHHA I H KNIT frO HWH41JJKO H7K CAN CEAO pas.i4. 7129 Mal 12 Ian. I/1'M KEA Awr*FT H IIVHdIHKO.10Td MIL I p116111. litVH4111KO. H rEWprIE 17141110T. 11 CK KKCEA1 AOKOMAI 4TO C. .ro . V IdC KATO 1-3pKA. AO IHICKtr. Hc4441 (pecete) HWII4WKO KEA ARIVOIFIK (pecete) AVIltrit AWrEr HCKAA (pecete) thuaa scrrin. I H 4sapilaucti. WT WT (Sic) 1111Hai0H crraparo Aaopim 4upi3 newt.2. KAKO 11OHAE H plicHAOKAHH. Vito lt Acta Stance Roznovanulul. H CX 110. A MII H WT tide CITHOpHKAIO Cifd CREAETEACTA0114114.KAtf 1111A111. H CZ hdliK0 AKOOIHK LIOTHI11. gi lau de la el 2 optimi din Stolniceni. AKOpHHK.1CT KEIINd EH OKOAdd 4'dHX1101.' 14dCTH. HAC Art WA finiKECKVA I H EpdT Er. CZ 'ITO TIM 4ACTH 34 WT111411H I K IM% AOKOAOM.

dacoromanica. AgOrIIIHK PAOTHill. $i CrAstlian vistiiarnic pi Farmachi dvornic de gloatd $i Ghiorghie Basot si lurasco Ba$ot $i Toma post. $i cu tot venitul. ce-i in tinutul Neamtului. ei au dat un sat anume Rdzboianii pe PArdul alb cu vad de moard in aceiasi apd $i cu loc de jir in bucovind. ce-i in tinutul Suceavei. az Gheorghe Bapt. Mitrofan a scris. N fewprit lId111011A H Wild1111. In lasi`la and 7129 Mai 12 zile. Zapis de marturie de la marl! boefl cum fratil Lupul gl Wawa PrAiescul dau lui Baico dvornic satul Razboenl.cani marturie facem cu aceasta carte a noastra cum au venit inaintea noastrA Lupul PrAjescul $i fratele sau lona$co $i cu Baico dvornic de gloatd. $i cu bait' de peaste. (pecete). 153. Acta StolnicenlPrAjescu plic 1. iardsi dumisale Baico dvornic: Deci noi cum am vdzut intre dan$ii band tocmald $i schimb denaintea noastrd . gi primesc de la el 2 optlmi din satul Stolniceni. ci de a for build vreare $i tocmitu-s'au inaintea noastrd $i a dat Baico dvornic dumisale Lupului PrAjescul fratelui sau lona$co din satul Stolniceani din jumdtate de sat. iar Lupul PrAjescul $i cu fratele sau lona$co. 4.232- - Adicd noi Ghianghie vel logofdt pi lona$co vel vornic tarii de jos $i Lupul treti logofdt. lona$co vel dvornic iscal. care aceale parti de ocind pe din gios de vechea curte prespre pardu cu loc de moard la Piscu. H 450444K14. $i lona$co TAband $i Grecul din 134. 7129 Mai 12 (1621) lag. iar noi $i de la noi am fAcut aceasta marturie cum sa aiba ei a facere Insi$i intariturd de la mila sa Domnul. $i spre mai mare credintd pus-am a noastra peceate si am iscAlit in acest adevdrat al nostru zapis. (pecete). cu tot venitul. H KOHCT11-411 BlItT4WHHIS.ro . GTO MU f`klIrk REA AONVIST N UIWHAWKO HEA AR0011141( AOAlirkH 3641114 H LTviiYA TOTH or*T.10 www. Lupul logofet fiscal (pecete). Vasilie Neagoe . de nimeni siliti nici invaluiti. Alexa Mustata dvornic $i fiscal. Ghianghea logofdt am iscalit (pecete). ce se va aleage. care se 1mparte In opt pArti partea lui $i altd parte partea nepoa- tei sale numitd Sanhira.

FICKAA. 43 AVIWA AWNIST 0 Hai& 11110 1^ t 4:13. T%cmuu. (pecete un om) t flAEgd LIIVCTEIJ. $i de a Ion buns vreare $i tocmitu-s'au denaintea noastra $i a www. ( pecete). d EdHl<0 1.130(111 HR.233 EidWOT. CIN1 AdA IIAKH 3 111i S A VIIVAOHN I El VZ}RECIWA H r.3norenin HA I. H TOMB t1dC.Z AHWIINHK. FIR11 NIC HATO -1-3()KA didA.Nd 4dCT EAR'. H 111111110HCHA 013d NH. A MA II WT 1111C Ad IIMMOT WHH CST'kW Er MACT. CZ Al'kCTO AOVOrii0A 1-Z110 SHHAVA10 KS AlE)HAV did CHEAETEACTHOHd Hilt HMSO C8T110(111X410 Sentic. 3d MAHN AO IIHCKS H CS ROAOT114111. 11110 N H3M`k H EHlf TOKM A ORtIdd (1111. HZ TOOK HO Ad H CS ArkCTO 3d amp S EdHOCHIllr I H CS CZCEM AO X0 A 0 Al 4TO C H3GENT 4TO S HOAOCT HEM 1110011.4 H I carr CHEAEHiE 41111HAI CHAI MICTOM Ho W HM KdKO flpfHAET 11(11A 81. Hi.HHAHC. EA.ro . HAA 110T011111.1 WT nverl. WT CEAO GTOM1114+1111 WT 110/10131111d CEA 0 WM CA p43- ACvkforrcA I HZ WCAil 4dCT W11 A dA E. B[WlidWKO REA AI:0111111K.ItEAHHI-1219 TZ4111/1 LIT Ad 4ACTA TOKAIdAZ. KM CEIZT. $i Lupul treti logofat pi Crastiian vistiiarnic $i Farmachi dvornic de gloats $i Gheorghie Ba$ota $i lura$co Ba$ot pi Toma postelnic pi lona$co Tabarta $i Grecul din Pa$cani. H Add AsfuL4 ups&?KfCKVA H CZ HtldT if' Iwnaunco. 3d MA111111. HEKHAI HEN 011rA{A ENH. 41TO S BOA OCT VS4drCKOH. WT fIQE4 NN. (pecete). CS si)S. nnir IldHKO AHOOH Ng RAOTHOH. I H EMIKO CZ AR0(11111K PAOTHHHOli.parry fro HWIldllIKO. Adica not Gheanghea vel logofat $i lona$co vel dvornic tariff de jos. marturie facem cu aceasta carte a noastra cum au venit fnalntea noastra Lupul Prajescul $i fratele sau lona$co $i cu Baico dvornic de gloats de nime siliti nici invaluiji. AluTpo4ls4n ram BNCTE(11111KVA M 11W11 SEA Al f. ['murk noroilvr.dacoromanica. I 1111M IINAT H HCISdAHX410 I /14111 H4C. 11 ZOAWdd KSCEMV FICT11 FIHOMV.110 1 CEA 0 Hd1141+ P:1. 110CT. 11CH4A. HO)NTH CERE STH(18)KAE11iE. H 111111Idd '4dCT. WT PH.4.1.{ flOCTdRHX/140 114111 1 H CS 138CEN. 4dCT 'MOH d CH il1KOMdd OdtlXHp11 4 TO Till 4dCT j 3d WT14H1111 (VT WT 1111MHOH CTdcldRO Aft Op ad 41(1E3 flOTOK.K H 11701111WKO Foncr. A VIIVA H GNIT 1-1(18XECIIVA 110 HWHAII1K0 . HO HK Aogpo goivk I H Horrog.1110H11. t A yowl AchIPOT.% HJC.

. Scris in la$i la anal 7149 Mai 12.0AWkil 3IMAH.234-dat Lupul Prajescul $i cu fratele sou lonasco dumisale Baico dvornic de gloata un sat anume Razboianii pre Paraul alb cu vad de moark in aceiasi apa $i cu loc de jir in bucovina $1 cu toate veniturile.1. iar noi $i de la noi facut-am aceasta mArturie cum sä alba ei a face insisi intaritura de la mila sa Domnul. H IWNILHico 661110T. Acta Stolniceni-PrAjescul plic VI. ltw fintery. az Lupul logofAt $i am iscAlit. cu Ioc de moard in Piscu $i cu balti de pea$te $i Cu tot venitul. WA{ 6644111 130kNOM I Eiro MACTI10 rciy w 3141(01 PCNAHAIH. visternicul mam tamplat la Basta tocmala.dacoromanica.. N (Dipaimi AH00. In dos: pentru RAzboeni ex (cu) Stolniceatiii zapis pe Stolniceni sl pe RAzboeni ce sA rAs- punde de la Curte ca veke peste pardua. lonasco vel dvor- nic (pecete). din jumatate sat. Gheanghea logofAt fiscal (pecete). A4AH H NOTEWS I ARAN ECMH CAVTA HAW AYFIVA HOZNIECKVA H 614T Er ICO1 6U1Ko WI* 3tINHc 36 twk:ANTEACTECO NTO I GM HM4AH. Deci cum am vazut intre dan$ii bund tocmala $i schimb denaintea noastra. Goa(JHN rianrk WHOP! AWrZIST N IWHAWK0 BEAHKIH AgopHHK I . care-i is tinutul Sucevei. WT HA' ECkplidr.ro H TOM4 . Lupul Dragota vel spatar (pecete). Alexa Mustata dvornic. www. Alex. Mitrofan a scris. H KpCTitali HHCT'kpliHR.FINK PAOTH1H I H FHWprif HatNOT. care se imparte In opt parti.. Ilia§ Vocifi Intare§te Iratilor Luvut si !now° Prajescul 2 pall din opt ce-s la Stolniceni luate In schimb de la Baico dvornic pentru RAzboenl. 154. care aceale parti de ocina sunt din jos de vechea curte prespre parau. partea nepoatei sale numita Sanhira. H sAY11Y/1 TPET1H AWr4ST.7129 Mai 12 (1621) IaFi. az. $1 spre mai mare credinta am pus a noastra peceate $1 am iscalit in acest adevarat at nostru zapis. el a dat o parte a lui $1 alaltd parte. Ion vel medelnicer fiscal. ce-i in tinutul Neamtului. ce se vor aleage. I.ps uNWAMBCKoll. iar Baico dvornic dat-a iara$i dumisale Lupului Prajescul $i fratelui sau lona$co din satul Stolniceani.

ce i se va aleage. I MAEHiE.dacoromanica. T'kM ()Mit 'Till RHIIIIIIICUMX AKA 4dCTI4 3d I WTHHY WT CEAO OTOMilithIHH CZ BZCIAI oxommr Ad RZAET. HM 14 WT HdC flpAllad WTHHV. AO HACK. N SIIHK.b. $i cu bAlti de peaste. adica domnia mea dat-am $i am intArit insine slugii noastre Lupului PrAjescul si fratelui sau lonasco din zapis de marturie ce ei au avut de la al nostru boiarin Ghianghea vel logofat $i lonasco vel dvornic tarsi de jos si Lupul treti logofAt. 1{% Tddi}K ROAd.A01104 lw Alexandru lliias Voevod. H CZ MCTO 3d ?imp. CZ RZCIAI AoxoAom. $i Crastiian vistiiarnic $i Farmachi dvornic de gloata $i Gheorghie Basot $i lonasco Basot $i Toma postelnic $i lonasco TabArta si Grecul din Pascani. pe a for dreapta ocina $i movie.k110 f WT RdHKO AHOOHHK rdOTIIIH H COT CICTpd Er.235 HOCTIMIHK H IWNdWKO T$6$pll. veniturile sa fie $i www.ro . 4TO S gonocT Gitiagooti 11 AVIIVA 1108?KECKSA H schrr El IWHdWKO WHH Addi IAN% CIAO Hdlidrk 1 fI83llOrdliiH Nd ElAd HOTORH. RATW -1-3HCA AIM RI Gdrii rcnAti% HIA'kt1 rtilHrk BEd A01'04SET V4. ce-i in tinutul Neam- tului. HNC.. cu toate veniturile. H rflEISIM WT IIZWKAHH II9dRad COTHHV H A`kAHHV.. (114R111. CVT WT HHHC11021. dansii au dat un sat anume RAzboianii pe Pardul alb $i cu vad de moard in aceiasi apA si cu loc de jir in bucovina $i cu tot venitul. Drept aceaia aceale doao mai sus zise part' de ociita din satul Stolniceani Cu toate. H HOTapz. ABA 44CT41.. care aceale doao parts sant schimb de la Baico dvornic de gloata $i de la sora lui Sanhira. 11 IfCliddil :. HH An C HI VMHLIMIT. CZ ekcens AO I KOAMI. HertopStimn. WT 1 fid HX CIAO OTOAHH4dHi 4T0 TOTIH 4dCTH CST H3AI. doao pArti din satul Stolniceani. 4T0 8 ECOAOCT HEAIIIACKOH. lar Lupul Prajescul $i fratele sAu lonasco. ABOfIdd 14E0E3 HOTOK. CZ CO 3d iHilft4. S ROKOHH11 H CS I BSCigH A0X0A0d4 4TO 1136/(16T. CR AVkCTO 3d AMEN. I CTIINIP. care-i In tinutul Suceavei. H CI ROAOTHAIH. 4TO TIN 4dCTii 4d WTHHV. cu mila lui Dumnezeu damn tarsi Moldaviei. care aceale parti de ocind sunt din jos de vechea Curte prespre *au cu loc de moard la Pisc. GdAI4SHOdd.

Maria. Necoarl PrAjescul visternicul capatg carte de la Gaspar VodA sg-si Ling si parte din Razboeni. (Isp. 5. 122). 2. cu fata lul Nechifor Beldiman . cu Aoesia fata lui Petre Vartic. In aceste tonditiuni Hind mosla RAzboeni. In 17 Ionia 7128 se alege hotarul fotre Uscati si Razboeni de bung voe. 2. vataV de comIsei din Uscati. 7129 Mat 10 (1621). 155. Aceasta veche incalcare a format marul de pad nenumgrate Intre stapanil de Uscati gi stapanii de Rgzboeni . cgs. lata o serie de yacht Prajesti: Ion Prdjescul (sect. Lococi Acta Stolniceni-Prgiescul plic V. plAtita cif 70 galbeni. Stefan Prdjescul stolnic cgs. cartea e foarte drastica si aspra amenintand pe lonasco cu gloaba de 24 boi.dacoromanica. Cand Stefan VodA cel batran a zidit mangstirea din RAzboeni a luat din hotarul Uscatilor. XVI-a). cu T. face schimb cu Balm sl la din Stolniceni 2/8 si asa Isi Intregeste jumatatea din jos a StoinIceinllor pe numele lor. Altul sa nu se ameastece. pentru partea de movie luatA din trupul RAzboenilor si Vodg Gaspar rAndueste in 7128 Mart 15 (1620) pe Patrasco Bacot din Bodesti sa cerceteze . Aceste trei zapise cars vorbesc de schimbul dintre fratil Lupul si lonasco Prdjescul sl Intro Baico dvornic de gloatg 41 au explicate prin actele Rgzboenilor (Ispisoace si Zapise I. Entre tamp NicoarA Prdjescul moare. si Irina Prdjescul. (tsp. Lupul Prd- jescul vornic. Mc riuta Prdjescul. are acesti fii: Cornilia. Adec eu GlIena femeia lui DrAgan MAlai den.. cu Salomia. lonafco Prdjescul cgs.. intru cat pArtile vgzand ca Stefan cel mare a facut rgsluirea de demult au cant de acord asupra ho- tarului. 135)..ro . Prajestil erau stApani in RAzboeni de lovechitg vreme. I. Boul vist.). gl fiat sau Lupul PrAjescul pargste pe lonasco. Nicoard Prdjescul vist. In 29 April acelasi an Gaspar VodA rAndueste pe Cazao post. Basottl. total cu Cristea Buhug vi apol cu I. fratil Lupul si lonasco PrAjescul fecioril lui Nicoarl Prdjescul vist. cu Safta lui lonagco Ghianghea . pe cand el fusese In pribegie In tara legascA pe vremea lul Stefan Von Tornsa (Ispisoace I. asa cA to 7127 Mai 9 (1619). Insusi Domnul a poroncit. Lucrarea de hotarA trebula sg se facA in trel saptAmani. Agafia Prdjescul cgs. cAs. cAs. StApanirea for a curs linistiti din neam In neam. Caraiman pah. El are 9 copii: Nicoard Prdjescul vist. Nastasia Prdjescul cgs. Vorontar Prdjescul cAs. ce -I va da portil domnesti. Arpentie Prdjescul postelnic . 2. Scris la anul 7129 Mai 12. cu Maria Oh.comisul din Uscati. movie vecinA cu RAzboeni si a dat-o bisericei sale. pe care 1-a Post luat-o lonasco . 134). Gheanghea vel logofAt a invatat Si iscAlit. Blitwww. 1. 122 seq. sa aleaga hotarul intro Uscati st RAzboeni pe spusa oamenilor bunt sl bAtrani.236 de la not dreaptA ocina si intariturA $i uric cu toate veniturile neruseit. SavIn Prdjescul vornic. Olena MAIM pone zAlog partile sale din Zlobiceni si Blitcenguti la Hotin pentru o moarte de om. 2.

pentru o degugubinA de fatA gl plata capulul. Sava din Iagl cu 70 galbeni gl plAtegte capul flciorului sau . iar eu deacmu nainte $i cu feebrii miei. Olena se imprumutA de la egumenul mAnAstiril sf. balat fAcut cu IntAlul barbat. Toader Buldescul diac sampisal=singur am scris (I. dar ca sA poatd cApAta cal 70 galbeni a trebult sA pue zAlog la egumen partite sale de mogil gi anume: a) jumatate de sat de BlitceanAuti gi b) un ffert din Zlobicenl. Nu gtim din cQ imprejurAri.01111. H NkArnitiol 4TO WH4 HM4FT WT www.EtHcl. cA fu sllit sit faca o moarte de om. 7130 Sept. It 7129 Mai 30. ca sa s creadza.ceanauti den tanutul Hotinului. femeia lui Dragan Malai avu parte de un copil rAu. ()e 011 KO Mkt WOATV3 H KI Elprapti)( tro WT T1181' TO TpVW.ro I . El fu pries. cAci era hiastru tut Dragan Malai. $oltuzul de Trotug da zapis cum Dumitragco Stefan vornic mare de tara de sus sl stApaneascA in Plzdeni pArtlie Anel gl Ursulul. Ionagco gl V. Inchls gi judecat la moarte. de Samson. Anghelina. frati. insane pre not marturisim cu ceasta scrisoare a noastra cum am luat septedzel de galben ban bun de la gumanul de la manastire svetii Sava Si cu aceia ban not am platit o moarte de wm careu facut fegorul mieu Samson hiiastrul lui Dragan Malai. p). az Tautul vtori logofat iscal. p. Cum insA capul se plAtea In dreptul vechin penal. Olena. IlfTpEH rilnprk. WT IIH3. 543. Dragan Malai iscal (1. an:Lidos° la Hotin. HMEHHill dUHd. CIA . AV4Kit. 156. Gheanghea logofat iscal. dar probabil pe langA o rea mogtenlre gi o rAcire sufleteascA in casa pArInteascA. eu sa naibu nice o treaba. Olena avea cu sotul de at doilea.) Surete ins. $i Cu feZoril miei. $i Vasilie Anghelina felor iar lui Dragan san Hiiastrii. Dumitrasco $i Iconasco. W)1{ flpiHAOHYk I nrkA HAMM H ngokA HAWHAW CTOAElk. cu vecin $i cu tot venitut $i cu cask iar egumanul el ca sa alba a le Linea sau a le vinde sau cumui va fi voia. XXVI. 17 (1621) TrotuF. $i acele sate santu is tanutul Hotinului. de agasta marturisim cu scrisoare noastra. Defugubincl. cu DrAgan Malai. H Addel CgOd npagovo WTHHHV. 3 copli: Dumitragco.dacoromanica. si pentraceia ban iar not am pus zalog a patra parte de sat de Zlobicean.

Ad vfmA ET Tdd WTHHHO. ambit. CHS 11E1TH Al Hp411i. IMMO WTHHHO H A`kAHHHO I 11611011H AVA111T9d111K0 I E4 dU REAHIlill AC011HHK E1111111`k11 3EA1/111. INH141111-1 HAIEHHAL HAdT011. 31. 110CTLIENIXOM 41111 WOATV3 RE46T TORT041 KZ CIEMV.AH. A1ECU. paAT EAFIQ Aiwisrvsturir cgoa. $i din pddure $i din apd $i din vatra satului. N 1IIIXVA WT BE 11011H.11. thiCT EMT IITO t'k H3REpET. a dat a sa parte de ocind partea lui ce i se va aleage. WT 11113AHH. tot dumisale lui Dumitrasco mare vornic at Orli de sus.dacoromanica. I H WT ROA. latd adicA noi. FA EARN HE I nopvw111111 H A1d(1TVVIE CVT : EINCIAH flkIKSA AR H HHI1X Alton moo AoRpH I WT WK(1RCT ME. si a dat pentru capul lui 2 boi $i 12 oi. ce dansa o are in satul Pizdeni si din satul Hiltiu din jos dumisale lui Dumitrasco Stefan marelui vornic $i a dat area ocind pentru o de$ugubind a sa. tot din satul Pizdeni $i din Hiltin din jos cu tot venitul din camp.g3t3 H WT CHAO XHATiS HHNCNH. W1101111 AV41HT9d1111:0 CHAO 111E2 Ism. flAK FldHOBH 1:1 AVAIHTIMWKO KEA AR001111K Rill1111`kH 13EA. AQA CKOd 4dCT 3A WTHHHV. H Kp'li Corr. H WT XHAT NV. wro I Wild CSTROONA. EAHH VTpOK. cum au venit inaintea noastra si inaintea at nostru scaun aciastd femee pe nume Ana. caci ca a plAtit pan Dumitrasco Stefan vel vornic capul Ursului. H AM I GOA1116 rkpa. RACY WT 110113E11111. CR RicCiiA1 A OKOA0.6 CEHT.. $oltuz $i 12 pArgari ai lui din targul Totrus. TWA WT CHAO I IIH3 A`kHil.AgoomiK rag _/. I BEA11110MV AROMIK H Adria Tdd. $1 iard$i s'a sculat fratele sau Ursul fiul Petrei Mircea. I 11111prk. H CDT RdTPO CHAO. $i a dat a sa direapta ()dna si mo$ie. COT HOMO H WT V XL'. WTHHHO. H THai Iii7ta- . 11 Am pdAl rAdK EA1V AKA NOAH H eir ountum I NHO COT CHAii Nd np+A. ce dansa a Mut un copil. fiul Petrei Mircea din Pizdeni.TdA0C`k UHT fro gpcim CHV IIETpHH. UO4TO 11414THA 11611 AVA1HT(IdWRO IllEdSdH REA . RENETE Toppswsn$H..ro .1)(13 I AYH. Deci de acmu inainte sa ran-1de acea ocind dreaptd ocind $i mosie dumisale lui Dumitrasco Stefan mare vornic Orli de sus In veaci nerusditd $i marturii sant: Bejan parcalab pi alti multi oameni bunl dinpre- www. KATO -4-3(1A. 1111NCHHH. fata Petrel Mircea din Pizdeni.

. td1C0 S341HLLI CEC MKT rcriAgdmii. TAK Act 3HAET 411. H CHII. Rom: fotografll 1. r t.4110(11111K S4A. 6E3 H 6E3 HC11(1811. 7130 Ghenar 2 (1622) lag.ro . MN ren.H KA- 34A.d NAdTHT HM. scriem slugii noastre lui Toma diiacul din Tdmas. drept aceaia cum vei vedea aceasta carte a domniei meale. 1. KdKO HM (FIHUHET) EAHA MKT WT fineIatimiv 1101130. iard de nu va vroi.4141U. Cartea lui Stefan Toma scrisA cAtra Toma diac din Tamagl BA sileasca a plAtl la 3 razeel o dulami el 20 potronici. H Ile xcaperr AATH.k 3EA1AH AlCOAAdliCKOH.irtiz 914. $i spre mai mare credinta $i tarie pus-am not Soltuzul pecetea targului la acestu zapis la anul 7130 Luna Septembre 17.-239 inia megia$i anume Plat On visternicur din Borzesti $1 Mihul din Benesti. !MAN.47.IC "1-30A rEn K. AVAlliTpA11110 .dacoromanica. 11:1CI143 AlACTI10 PC11. 110T43 OF1H4. (IAA HdA111. 47. iar to sa le fad for leage direapta ca dansul sa plateasca for cea. IW GrITI45d14 TOA1111. 3d 3WCT4A. 410T I .l. d CH CAT130(1HW HAI 3A1:011. 157. sä le www.BATH 1141 ANA.4 I I I HAK HE Silt11111TH. dulamd si cei bani. 6:13: WA3AA HM a I Az &IAA H K.. 111 HE I HICKOIVET a TU . I Ft TUX HUSH. clamu-ti tire cum ni s'a jaluit sluga noastra Grozav din Ote$ti si Dingan de acole si Grecul din Tama$ si astfel au ardtat inaintea noastra cum li s'a luat for o dulamei si 20 potronici feird reinduiald si fora . Acad. TA AVAdAi.44/I CVVSli HAW I TOMB A(ISKVA WT TS- 3HATH KO HAW 31CAAVET d HAW 17(303dg lirall WTAAI.EA1 1141`k. A/111 CTATH AHLI. cum le scrie for cartea de la Alexandru Voevod de ramas. 111111. WT TAMAL11. THAI WTEljl H 130E110k:1. lw Stefan Toma Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei.1141 .ispravd $i nu voeste a le da. UTAH CA [lir 1. FII/OTO}K. H road.4(11141. Pecetea Trotusului: o 'nand $i un ciocan.

Adica eu Ionasco feEorul lui Dumitru insumi pre mine martarisascu cu cest zapis al mieu. 158. www. XLIV. H WT H4C.dacoromanica. denainte lui lacob si Pante ot Giurgeni si Ionasco Maxin ot Dragesti si Gavril ot Giurgeni. t iliu GTE4Sdil TOMIUrk HOEBOAA. stranepotul lul Ivanco pitar. I FIlifl9HCHAO64H HI 11(10AM I CHOW 110413010 WTHHHV H Kki1. i Gogla tij in Ungheni den Dobre. ca sas faca si ispisoc domnescu si pre mai mare credinta am pus degetul mieu ca sa sa stie. 63K110 MACTNO PCHAQZ W?K opium IlfJEA Ha MN. H lIZCTLIEWE (Card HAW) 1WHM11K0 H SdIlddTHA.noastra . 7130 lunie 2 (1622).k{3H. 1196. Din condica DrAgeptllor. IWFIMUKO 11111ASH. cf. 11I0 fro A0690H BOAS HEKHM HEFIOFISMAEH a3EMMI MOAMECKOH. 4 4461 TAKONC. H nrkA HdWHMil 6(0A 9H Cd1frd NdW IWHAWKO CHZ OddOMIN) DISK drA4Sili I flrkHUSK IIKAHKO HMV. 7130 lunie 17 (1622) Iasi. Roman. Surete ms. It 7130 lunie 2. ca sa stea de fag inaintea . V 59. In Iasi la anul 7130 Ghenar 2.111110ACA V ROAOCT v GIPLIAB`k I H CZ LIACT WT CTM H WT MAHHH. cum am van- dut a mea dreapta parte de ocina ce Taste curaturei fcicata de ma" na mea in cornit si o am vandut drept 7 taleri bani buni lui Vicol ca sai hie lui driapta ocina si mosie in veci neclatit. Helepteni. astfel sa stii si altfel sa nu faci. Sd COMM AEAT T4AE9H C9E69ZHNK. 0 TM. Stefan Tompa VodA totArepte lul Wow() cumparAtura a 2 case din Ruginoasa cu 70 taleri de la lonapco. NHO MN 1311. And XH?KH WT CEd0 PV1. acta Oh. Zapis prix care Ionapco vinde cu 7 taleri lul Vicol curatura fAcutA de el In cornet. CpEWHHX. Domnul a zis. Huru Hartle.0KWE HK A0690 BOA110M1010 adlIMTV. II WT 110dEK. H WT ekHONUT I T(d [vomit IIMMEHH)KV CHOEMS. Strat.-240 dai for zi.1111HV. Dumitrasco dvornic a invatat.ro . MN 1 NUMMI Till RHWEllEtIEHEIX 9ZKII HHWEINCAHHOMS.Anf. CASSH HallIEMS I RWHIHIJKO. 60/1. BZ CHZ G4/10411H H WT nrkA FIMUHMH t1010 TOKMENC I H I WT nrkA /MAIN.

renArrA II43dA. I run V rac il`kT 930A.3i 1w Stefan Tomsea Voevod. Fl WT111111V. denaintea noastra $i denaintea a for no$tri boiari. H 110TIWZAHAH. HCt1HCOK npe pile X111. lui $i copiilor lui neruseit nicioda- ndoar in veaci de veaci. I CZ Till AEA XH:101 1441CT WT CT613 H W'I' Ci110)1<4T. 13. Surete ins. Si altul sa nu se ameastece inaintea acestei carti a noastre. MO I Ad ECT EMS 11 CZ fi6Cerli AOKOA0tH EMV. slugei noastre lui lona$co. Gheanghea vel logofat a invkat $1 a iscAlit. cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei adica a venit innaintea noastra $i inaintea boiarilor no$tri sluga noastra lona$co.ro PV1)11110dCA . acelea le-a vandut rudei sale. . Hartle din actele spitalului Caritatea Iasi. $i cu pArti din hdle$teae $1 din moard $1 din campie $i din faneate. !FAA CHM ili1CTOtH Hd11114/11. 14 FIOAEC. ION nkHrk BEA norozisf+. fiul Salomiel. W'I' 1FAC MK.60 CillfSH ECi1414 116111 PvylitioAcd WT iltutuvka WT MithH. Scris in la$i la anul 7130 lunie 17.-241 -AddH. nepot Agafiei. noi a$ijderele $i de la no i dat-am $1 am Intdrit in$ine slugei noastre lui lona$co aceale doao hije din sat din Ruginoasa din partea din jos cu parte din hale$teu. COT C1. $1 s'a sculat sluga noastra lona$co $i a plAtit toll deplin acei mai sus zi$i bani 70 taleri de argint in manule mai sus scrisului lona$co.dacoromanica. Cf. ce-i din tinutul Sucevei. Domnul a arAtat. XXI. Deci noi vdzand a for de bund voe tocmald $i deplind plata. Fl WT 1W144111K0 I LICICT. H A'kTfili 110 FIEHOPME11110tHV. H NN FM:TO Ad C`k Hf YA4111. $i din moard $1 din campie $i din lane* ca sa -i fie lui $i de la noi uric $i ocind cu toate veniturile. de a ei bund voe de nime silit nici Invaluit $1 a vAndut a sa direapta ocina $i mo$ie doao bordeae (hije) din sat din Ruginoasa. drept septezeci taleri de argint. HIHCOM4H(1 lid I Ft'klIld tvlitorot. stranepot lui Ivanco pitar. V4. fiul Salomiei. 67.41dET. . www. H negoa.

86. din casa popei lui Grozav si a multi oameni cu tot venitul si au dat acei tot Tintaru de Peletiuci bani el cu Agahiia. a treia parte de sat de Albotesti. -1. au facut schimbaturd /ntre dansii. 161. au dat Ion visternicel ace parte de ocind lui Pdtrasco. Gheorghe Hociung. Acta Alex. Fiind intocmai cu orighinalul sd incredintazd 1831 Dekemvri 3. 8930. cu mila lui Dumnezdu domn tarii Moldavi6. Alexandru Anastasiu stolnic. ce Taste in tinutul Niamtului ca au fost zdlogite de tatal for Patrasco Pasatel la Sekel .242 160. un caet . 7130 Julie 2 (1622) Iafi. XLI. Noi Stefan Tomsea Voevod. loan Lupascu paharnic. pentru aceasta igi vinde pArtile sale din CAlugAreni. No. 60 taleri denaintea Zapata sl a lui si lonasco Pravul si Onasco Burna si Grigorie Cas si Novac si Serghi de Catalesti. BranzA. cum not am vandut a noastra driapta °cilia. 7130 lunie 13 (1622). ban' buni. lard Patrasco ca www. Surete ms. Eremiia diacon. Bacilli. de nimenea nevolti nici impresurati. led ca au venit inaintea noastra si inaintea boiarilor nostri Moldovenesti sluga noastra Ion visternicul din Dreige.dacoromanica. insine de noi. cf. deci o am vandut dirept sasAzAci de taleri. marturisim Intru acest zapis. director locul pecetii.Fti cu un zapis de mArturie de la multi oameni buni si megiesi ai lui de prin pregiur scriindu $1 marturisindu cum loan sau tocmit de build vole cu Patrasco ca sd rdscumpere loan toate pArtile de ocina din Tutcani.ro . Zapis de vAnzare prin care Maftei cu al lul vinde cu 60 taleri lui Tintar a ireia parte din Albotegti. dandu-1 acestuia pArtile din Tutcani pentru pArtile din DrAgesti.Maftei si Pintilei si fratii for fegorli lul Miron de Gradesti. velet 7130 luni 13 dni Giudecatoria tin. Stefan VodA Tomga intAregte schimbui facut intte Ion visternicel gi PAtragco. si Ion Liavul si Gliga si Toader Zdpalcea si noi (nu se cunoaste) acest zapis ca sd hie de mArturie si tdrie Si lion sl de la noi °chid in veaci.

aMderelea $i noi de la domnia noastrd acest ispisoc learn facut de intorsdturd cu tot venitul de partite ce mai sus scrie sd naibd a se amesteca nime intre It. CICT94 -1113`kREIVH. a patra parte din jumAtate de sat. Stefan Tom§a VodA intAre§te Macula! Gheorghe cumparAtura ce a fAcut cu 50 taleri in Toderegtl.dacoromanica. cam npinAoltrk fIrkA H4MH I N nrkA SCHMH 410WHAAH MOAAdECKHAM GOA'kpH.1H H 11110A4M1 HCflpHHHAIMX EpvgAtuif WT CTdildP 11X f5K OTI4SeIHQ HOMO flp4E010 NM4A g0Eg0AT. -Condica Dragegtilor. no !Ix Aospoto N 4141ThilHCHAO14NN AVT HC I Hii413.$i Cu iaz cu moard. $i noi vdzand de a for bund voe tocmaid cu zapis de marturie. g?Ki. 34 HOT11 COT VIIHIS I 34 13d3- Ainfnif.DAAHHX. iar Patra$co a sa direapta ()dna. 4TO HMdA nrkgkA "Ix Aparowf. 7130 lulie 2 Insu$i Domnul au zis.H Aparowf.10 MACT110 rcnA0K semAn mcoarwaion. I FIFIKHM FIENOHO}KAEHH. t liw GTE4s1ri TOMW`k gOEHOAd. H HSCTd11111E www.ro . scrisl In 1828 de Teodor Gaspar sArdar §1 condlcar de divan cf. 4TO V gOAOCT FC1)7. 34Xdpfhl. firk. dupd aceaia de a for bund voe de nimeni nevoid nisi asupriti sau tocmit intre dan$ii $i au fAcut schimbd- turd $i au dat sluga noastra Ion visternicel ace parte de ocind of Tutcani lui PAtra$co. Surete ms. H I fro illapinto N flwrmire CHORE fINHCIA REMO XHAH11. rAstrAnepot lui Dragog. 7130 lull 9 (1622) lafl. I TA npoAaan CANN HdWEMV rEWOriE Altatt. H f% CIMOKE H CR CiRHONCATH. de la Zaharla. NHSH A0111111K. locul pecetii domnegi. 34 IIITAIAT T4Afil CpEgpISHHX. Si iard$i sau sculat sluga noastrd Ion visternicel si au vandut a sa driapta parte de mind din satul Ceilugareni si cu acei bani au rds- cumparat acea parte de ocind din Tutcani de la Sekel . HEAHKHAN1 H M4AHMN. 1222.4iirvrirprk C8 &ACT 34 CTidg H M'kCT 34 nacnkn. toata parte lui ce i sd va aleage din sat din Dragesti $i cu iaz cu moard. 162. XLIV. slugii noastre lui loan visternicel.243 sd aibd ai da toate partile lui ce sd vor aleage din sat din Dragesti . WTHHNS H A'kAHHHS. WT cTaparo IleTpa coegoAi COT HOAORNE14 CEAO WT TOAEpElpH I 4ETgil%Td4 44CT.

nepoti lui Hilip. 11141111K41.H H 110411010 SMIAdTV.dacoromanica. Deci noi vazand a for de buns voe tocmala si deplin plata. WT [IOANNINA CEAO I tIETWTAA HaCT 8 HOAOCT KfMAHMTiprk. acea de mai sus scrisa parte de ocina din Toderesti din jumatate sat a patra www.EPFWH. rouig WT A941 I XHAIIII. stranepoti Jul Dragose denaintea noastra si denaintea alor nostri boiari.244 r MICH A"41. KdKO A4 ELT EMV H WT 114C I Iff/HK H WTH HUI% CS HZCEM 5H . HpIHHYD. nepoti lui Hilip.0X0 1 4041. vk 11 CAYTd 11 41111 fiLT °IAA 1141IINMN 130/1`4H. si s'a sculat sluga noastra Gheorghe diiac si platit-a toti deplin acei mai sus zisi bani 50 taleri de argint bani buni in manule mai sus scrisilor Zaharia si surorilor sale Marica si Antemia. iar not a$ijderea si de la noi dat-am si am Intarit Insine slugii noastre lui Gheorghie diac. de a for buns vreare de nimeni siliti. HH- 114 FAH Irk4H1H. moldovenesti boiari a marl $i a mici Zaharia vi surorile lui Mariia si Antemia. H CECT(IHAI Er. C(1E6 I HUSH Aotimix II Rz pVICH HIIJIIIE N 14X IIIISH. 6k IH lHTEMitd. ce taste in tinutul Craligaturii. 1w Stefan Tomsea Voevod Cu mila lui Dumnezeu domn tariff Moldaviei.dAH H HOTHOSAHM1 ECMI1 I RCA LI HA HACT 3d WT HUM% WT TO.ro .I. ce be au avut strAmosii for de intarire de la Stefan Voda batranul si din uric de impArtala. 1110K0A`kHHAIII. fii Anisiei. CHOKE H FILICMIHHAI 3dXAPTII. TA 4 CAYSH H d EMMY rECOVIE . stranepoti lui Drago$. bani buni. H NN HHK'TO Aci C'k IIE VAMWdET. adica au venit inaintea noastra $i inaintea tuturor alor nostri. 4 AI hi TAKOH{Alf1 I H CDT tidC OAK. H 3411 AdTHA HACH FICHAZHd TIN T44.d.I. 104 TOT FLAN Ink BM A0r04SET VH H HCICLIA. 1 Mh1 HHAIIM II 11110 I HX Aospo Komiow TOKME.11. nici invaluiti si au vandut a for direapta ocinA si movie din ale for direapte privilegii.11 !IAA Hod AI li I INIVIITH 411116. ['COMM IKEA& mic v LAC AT `M3(1 A. fii Anisiei. acelea le au vAndut slugii noastre lui Gheorghe diiac drept 50 taleri de argint. ce l'a avut strabunul for Dragose de la batranul Petru Voevod din jumatate sat din Toderesti a patra parte. nrkA CHM A HCTOAI 1141111441. cu loc de halesteu $i cu loc de prisaca si cu livezi si Cu faneate .

Ghianghea vel logofdt a invatat $i a iscAlit. mm11'5 Aoa CSTE I AE I I CA/11.1V1ISHVA 11116046 BOtHIHKVA LIEA MADE AE tima AE pc. a yvnz /14:CE11. Narmailva.E yoc.8 IIVCSWL11 AfpfC AOMHECKS I AE 414dCT41 11111 11E4E1{NE HS- MNITS1111CHA1. 3A0A111K1f.245 parte in tinutul Carligaturif. Illes VodA.SHAS I AS E(/%110HCK111 $11 211. Aviti ESSSHAS AE CVHS SOM 40) TOKMAAS I 6VHS. 11111 KV imizarkca AvAiiirane ToAocim AE rekv mmyrSolciiT KS AV AAP HEWE Kill Ad KOTHdp 414 A`kil LIE CZ fAMS.. '1E CSAiTS 4141H CVC CKPHIll K84 KR. H AIHT110451111 CEAHK111 aturtisEr 3E41411. HOBfKIN. AE4 BSSZHAV EH KZ HAS KVKOH14. IIAIM111.M EMI EMI.ro . t APKIIEHHCK11% CK011.11/411T90 gain. W14 IISIMMAAIISA AE @SUB.. cvAi dV BE1111T 411414HTli HOACT(1%. S'Iirrilf. tlitEHTPS I RiHAE EH IiiiPEA1 A`kV MT 11(tEHTO 44a1 COW.44E11 RANH. zismnrram gEcr 3(111HC TOAOCili. 7130 April 20 (1622) lag. K.1. rwmusstwaSon. 163. MS AdT noefirivtl KAHVA I dirk HSnacTE. cum sa.1EitE all flAEatiApt3 BOAR QV 4SOCT AE mourit. tprimivit 1111K040 BOOHHKVA '1E4 map I AE 14091 ATV1146 . i-spn an.A.1 K. 1111111011 HSHACTE MS 4SOCT 4VWAT StlflpVAIST 1{11XdT4114118. hiliTi10110AHT Ge4ciii- EtICK118 PAAOKCKIH. Al Ad IISMIHTEAE EN IldpHOBCK111 4E 1V ilSoCT flOCTEAHHK. NSW 1:{4 '<SHAY ABUT 111H 4414 noi Mdli 111H MA41E 11011 KPEAH1111. !NHS41'kCfli AVAII1CME. LIE c14`kAE BIN I I 11111 44:8 Aar yriimrkcal CARE TOAOCIN. ABO(11111K e24S(111111 fraurk B1111111`k11 fluacracit KPNMKOBN4. 1. EflCKIIS I H 1tS/1114TiMtlIKO AiSCITSOHC14111 I 11E2IMH KS dimicoawk XSWBEA HOACT(151.-i fie lui $i de la not uric si °dna cu toate veniturile neruseit nici odanaoara In veacii veacilor.. I qi d4`kAE gi" .AT AvAnicam yvnztiviwn IT 7. CM' Mit litlfa4HAQV HOAX. MTAS ME CdAE AHrklITE 131H fldTpS 1IMA411 Ad KOTHAIL 411 A+A LIE CS Wk".dacoromanica. f1HC S MC BAT°.C3ST . Zapis de mArturie de la Vladici cum NicoarA batrinul. . cumnatul lui Miron Von Barnovschle di sotiel sale Tudosla 4 Mcl vie la Cotnar pentru alte vii date lui Miron hatmannl si-si plAteascA capul la Alex. ACV . Si altul nime sd nu se ameastece inaintea acestei carti a noastre. Domnul a poroncit. AE 11(1ESHS. flHACTACif Al1iT(10110AIIT pecete www.. H ti CK011. Scris in Iasi la anul 7130 lull 9. 4E 44EH 61049 gOiltIHKSA AE Ad 4SOCT KS.SOCTAV A AVH Atiwknri. CdAf TOAOCi11.

Stefan Toma VodA intArete Tudosiei. CN% f(103dli'k HUSK Aparvn PINK Er iliEnallmo. I I CBEArIMKAAH THX GOA'kpH WTN11/111 I1C.) IIHKodp BEA 60pPIHK TIEUT CTI'0 IIE4dT rraro IIHKOAdE WT EfIHCKOFIIE PdAORCKOVA. cneaghlna lul Andrei hatman gi glnerelul el Vasila Ureachie satul Bursucani.11 FfAEWlid. H riptort8Ka. I H llp'kA $C114111 HdWNMH AIOAAMiCKFIMPI ROAN.kpHli I flumuto coix.1.k1' Elf BdCHAiE SAKE. If kdW KOASPEOH I WT CTdd AIONACTHp WT ES00011E11.246 Gm. 11110 TOrAd AO ANTI IIETild [CONWAY. 4TO S ROAOCT erStIdliCKIH.410 AIACTIFO. 411A11111111. cumpArat de la vechil stapAni cu 3000 zloti. Crdr0 IIETpd. acta Stoloiceni-PrAjescul plic. CHS 1111KOdp. KINK MdpiHKH 11%Tp4WKO Ligpim. 11E44T11.i WEIR Till GOA'kfIH nplHAoRrk HZ 3EMAH. clE4V41. rEworiE AIHT001-10AIE 08441ICKOH. 164. H 11:1V11.' REAIIKHMH H MAANMII. 7130 Julie 23 (1622) laF1.11 Fq Op KOAH BHA FlpH ANN IlETfld HOEBOAH. enticao. ApdrVAd LCIIVICA H CECTp4 rirkEuivEc Er iltIPEAHNd I H HAEMENE1K. paAi CEAO ESpC84dtilH. diK TOT CEAO GS(IC$4/111ill 1161/14 HM AdAtilE WT flArddliAp$ Bomog H $K430134141. ICZCTdArk WT AF0A11 FIX HAIENtItH BdTdr.I. H IMCH Itil'k- IlfAHHSLI. eHrkT`k.ro I . H IIABAd.H 1111160p 11 ZISHp%If I H Flp0AtIA TOT MO ECit1W1111Cdtitil1. Er FEAEWN H 11/IfIH I ATH PENH A041. H T`IiidAlIC'k 34 AHIV C% T 0 AOCIrd KtArlill`k dllApE10 RUH XATA1d11$ I II C% 3.iS HOEROAI 3d Addliff Baum. IP. flpH ANN I cum fro TiorAana somoys. CIME Kkavrzpiii. H EipaTtiaork HM WTHHHH It AiA11111111. 9.kperliE Eno= G4spiim pecete Alirrporisau min% XVIllCKIH pecete ltanrk AOCO4SET HCKddA AVAIHT pallIKO Iguisai BEA ABVOHHK (pecete A.. TOT CEAO FAME ESKill Kofflipti.11 IlpEA li44111 I it Splift COT tIA04H. 1. flOTOAI 110 C%Alp%Tli AMP/FAO ROEROAl. 3`kA 34 11/4411A11$ HOEROAI 34 ASlidgC110 GOT irk VK RUA flpHFASH R% AdAtitzIFICKOH 3EAL111. HdAIH TOAOCitil Kirk rHH'1 49 www. con. I H 13%C"k Nd3d. rockpv. moat HUH SKe1301i4dlll IETMdli 3d TON 'PHALIH 3A4TH TdTdpfIrkA. H ATI! HX. G8pC$4dfliFI S BOAOCT 0$4ARCKT`kH. Nd GHAT& Td 11(10MA TOeHr. WOO FlpiHA0111`k np'k4 lidM11.dacoromanica. t Kw GTEzisau Tonittrk 6. IIA KOEBOAd. EfIHCK Oflif XSUICKFIX HArtie. 3E AIAH MWAAdliCKOH.

0418. I Kr. lid AT CH RACHdiE grkKE WT S eityrkp rcHAsitm. 11411 Hcnucoati WT wkKin rcnApx. HAM I WT CAMOMV rCHAHMH. 11110 WT CISAA NQ 1111`liA KA A8rEilt1 HE HAMIOT MAH 1"kPAT11 paAi Cita firkuie. www.H AdKOAI HA A161 H CZ RFC MAT HAW H czAuxo.t. 10A. adica a venit fnaintea noastra al Maintea tuturor boiarilor notri moidoveaneti.pera KOFROAT. KA 2ISHFO7IO With WCT4A11 COT fl(PkA IIAMN. WH HEropHn. Ad Crk HE frk(181T. rcumr. cu mila lui Dumnezeu. H WI` IVACEP Hauler° cwkrra. Hv nciagzAi11 WRII'kT0K0411. 31414 MCA AARCK0i Cap de bou. d FLAMM H 110CTdRHA 11VEA 3A4T.r Writ% 11K. 4 d EAHC'k CORAIIJET BR ARdd HAM`k ARCO Split. tug. H'kKdd GAM rcurviz HEIpka tAllrk BEA A0r04SET V4 H IICKddA 84H H1171 HAI VpIIK IIHKOdp Pecete in ceara roie aplicata pe hArtie t 1w Grrezisdu TOMW4 110E130A. H HM4A 1111 EACHAlE 801K 3A BNKYHAEHIE WT HETNI 1. tv. In dos: 114 CEA li8c/C84. BoHloAI H Ilp11KAb4HA EA18 Ch% 11 tICAA vi TOT CIAO WT 8011K R4/1811(3 OM. 41'C crapiH.247 H AT F11 .54thi ROEROM.A. nut Y MC II kT -4304. ACME 114HTHAFH WT EVZI11111.ro . KOALA flf1HfAll 11 111M WT flOCEA I X0c1011/KIE HZ AO 110KAHCOpCTRO IAHKSAA H0410BATH T4410 RZ AOMV I 11M1T 1AEI& H 341144 HA EMS . H Torrka BOCT4gIH I K4A81WH. 4 K dA8rEc1 11 COT I COEll 11 0110FIEU. 14111iMii AKA fl(rkillE Ad 1141AfT AdT PAOLI GS I 1109T rc11A81161. 11 R0A11.. H ELITE MAN C`k H npu Ann IliTpd HOEROAd. stea. 11 110 8F1i1A11- 1111ApErdC.. E?KE II- MdA A'k A FIX 1111-1110p 34 I HHCAStliElliE WT CTdcldr GT 14.IC 46911 Ionaco Eu Stefan Tom$a Voevod.1'kla 8I1HK 3t1 ClitA'kTEACTRO I COT 1411R8Ad CHIC RH 111411Cd11 HUN MOAN. a alp. TOAOCird 1111A(lftdC.dacoromanica. socolp8T 8CT9ZMHTI RZ. dac ECT IIPdKd IiHKV 11AEHiE KH`kr11HEl 11 . ESN HAMA 11 WT flAFLIMIAp4 HOEROAL 11110 czAom. 3MIE}IC TOT 80111C ROEHOAl. Domn 'Fault Moldaviel. sable. 411 11 A0611HATH HHKOI AWE I HA AKH g'11t1li. PdA T`k. a marl al mid. luna. T`kA1 (RIAi TOT rEA0 EV(ICV4dHill. buzdugan. HHAI TOAOCL1.H. soare. H E1C-. Aa ECT WT H4C CR RZCEM A0X0A0A1 Rldir111111 TOA0C111 HAPEIZIC li ATH I EH RACOME X(YkKE 11 1111 11 1110'0 Ad C'k HI YAP! W dET nirkA CHM AHCTOM 1141111141.ATV I C130E418 RACHAIF YAKE.k11.

stranepot lui Ghedeon $i varul sau Bilasco $i sora lut Anghelina. doamna lui Andrei biv hatman $i cu ginerele ei Vasilie Ureache pentru satul Bursuceanii. precum au aratat inaintea noastra Todosia. nepot lui Dragul.Ladiansca. ginerele ei Vasilie Ureche uric de cumparatura dela Petru Voevod $i alt uric de marturle dela lancul Voevod. Alta $1 cu tot sfatul nostru i-am judecat cu judecata. $i copii lor $i nepotii lor .in zilele fiului sau. Bogdan Voevod. in viclenie. dupd moartea lui Alexandru Voevod. Ca acest sat Bursuceanii le-a fost lor danie dela Alexandru Voevod $i au aratat inaintea noastra $i uric dela Alexandru Voevod. in solie ceitra lancul Voevod. anume Patrasco vatav. ace$ti boeri au venit in Tara $i ii s'a inturnat lor ocinile $i mosiile $i totul inapoi $i ca atunci. in casa lui Pan- tile! si i s'a aprins casa lui de focal lor $i Inca s'au mai parit $i in zilele lui Petru Voevod $i atunci au trimes calugarii $i s'a tens acest sat din uricul calugarilor.248 . Inchinatorii no$tri calugdri.---. drept trei mil de zloti tatarasti. si i s'a inter mplat sei inopteze acolo. iar cand a fost in zilele lui Petru Voevod. pentru ca acest uric vechiu ce l'a avut buns! lor Stibor . din casa lui Pantelei din Braesti. pentruca acest sat a fost luat pentru Alexandru Voevod. nepoata lui Ghedeon $i stranepoata Elisaftei $i toti prestranepotii lui Stibor $i Firau $i au vandut acest sat mai sus scris Bursuceanii. pe care I-au avut dela Alexandru Voevod. spunand. ce au avut ace$ti oameni mai . fiul Grozavei. la Siret $i I -au vandut acestui boer lui Andrei biv hatman. pand in zilele lui Petru Voevod toll ace$ti boeri 0-au tinut ocinile lor. dreaptA $i am aflat Ca este dreapta cumparatura doam- not www. s'au sculat din oamenii lor. dela niste boeri. doamna lui Andreiu $i acela a ars. nepotul Maricai si vdrul sau Gavril.sus scrisi. care au fost pribegi in Cara . de danie. care-i la tinutul Suceavei. fetii lui Dragul.de vislujenie de la beitreinul Stefan Voda. ei. cad a venit un trimes din steag. fiul lui Nicoara. copiii Anei. is Siret.ro . Dupa aceaia. calugarii.dacoromanica. in tinutul Sucevei. aici. din sfanta manastire dela Voronet $i s'au path de fata cu Teodosia.

Insusi Domnul a poruncit.dacoromanica. (Surete XIX. Ghianghea vel logofdt a invdtat si a iscAlit. Bursucenii pe SIret. 28 de la Petru VodA Schiopul (Surete XX. Alta am indireptat pe Todosia AndreiasA si pe ginerile ei Vasile Ureache. 4). Maria C. tar dacd se vor afla in oarecare vreame. Faceti-i uric. sd aibd a da gloabd portii Domniei meale 50 de boi. Lupa I 11 Nastasia. Ispisocul nostru std in egAturi cu alte 2 urice publicate asupra acelulasi sat. _ Elisafta Alexandra . in vreo vreame.249 -nei Tudoscai Andriasa si ginerelui sau Vasilie Ureache. sau dela insumi Domnia mea. Alta de acuma inainte calugarii. iar calugarii dela Voronet ei au rAmas dedinaintea noastra si din tot sfatul nostru. anul 7130 luli 23. arhiva Leon Ghica Dumbraveni. Stefan spatar _Anita Chiriac pah. = Mitrofana Vasile. fata lul Andrei hatmanul Si a Tudoslei Grigore cronicarul. pah. sA nu se mai parascd.A. Hartle . tar daca vor vrea sd rd dice. Tanoviceanu din Arhiva Iasi IX. dinaintea noastra. = !sac Ballca batman Neculal Ureache Vasile Alexandra. Buhuo hatm. Dupd 26 aril traia jupAneasa lul Andrei hatmanul si parcalabul Sucevei. nici odata in vecii vecilor. Mihal CostAchescu. Boerli Urecheqti Cercetari istorice. dela unii domni. vreun uric sau ispisoace. pentru aceasta pard si nici sA dobandiascd. Maxim Ureache = Dumitra Ion I Maria Nestor Ureache log. Pentru aceaia acest sat Bursuceanii sA fie dela noi cu tot venitul doamnei Todosiei Andreiasa si ginerelui ei Vasilie Ureache si altul nimene sA nu se ameastece dinaintea acestei carti a noastre. Scris in Iasi. sA nu se creadd.ro . si si-au pus fieraie in visteria Domniei meale 24 zloti. 234 familia Ureache ". Sturza pah. oarecare pard. www. Tudosla coeaghina $i cu ginerele ei Vasile Ureache. Antonia. Batiste Vevell 1 Motor Batiste Cf. 159 din 7090 Mart 8 de la lancul Vod5) si din 7096 Ghen. Pentru lAmurirea tofudirilor vaza-se spitele ce IntovarApsc cele 2 acte pomenite mai sus. Ispisocul nostru Intregeste studiul lul I.

Arbure Patrasco 199. Andrei hatman si portar Sucevei 246. Apostol 71 . 230. 144. Andrei biv izba§e 43. 178. 64. Anghenia 28. 29. Anghelina 12. 83. 177. Anca 91. 180. 97. 242. Aronean. www. 187 pitarel 192. ei ande ei 44. 248. Alexandru LApusneanu VodA 162. 229. 230. Roman 159. Aftinia 57. 188. diac 184. 206. 37. 248. 213.dacoromanica. Alexandru cel Bun VodA 12. 128. Adam Costachi 226. 193. Andrei ermonah. Neculai 154. Alba (poiana ) 219. 167.ro . ArsAnoae (ai ) 80. 67. Agafia 64. 120.BETIC Adam lurasco 209. 239. 70. Albul 5. 248. 74. 212. 60. 220. 99. Arvasie 57. aprod 33. Antohi Const. 178. Anastasie Episc. arma§ 73. ande. duhovnic 35. Andrei portar Sucevei 117. 244. Agapie 46. Anita 28. 82. Aron ermonah Husi 215. 46. blAstAm) 80. 179. manastirea din Ca- rina la§ilor cu hramul sf.INDICELE ALFA. 74. pitar 40. stol. Anisia 12. Albul Gh. Arie 60 (v. 89. 195. anaftema 28. 33. Alexandru pah. Aron Voda 199. 248 Alexandru ilias VodA 16. 248. 200. 242. Apostolachi 73. Andronic pah. Apostol parcalab Hotinului 50. Andriian 43. Arbure portar Sucevei 87. Anna 67. Andries. 241. 234. Andrusco 107. Andronic 151. arginti 17. 90. 9. Andreica 8. Arapul lie vornic de gloatA 82. 85. 114. Andrei tircovnic 71. 198. Anusca 99. 114. 91. 170. arma§ 73. 230. Anastasiu A. Antemia 149. garla lui 4. 248. Albul stolnic 30. Andrei tAlmaci capitan 126. Anastasie Crimcovici Mitro- polit 245. Agafton Episcop Roman 109. 163. 129. Albotesti 242.

de 210. 184. Barlazelul. 47. Banca. 180. aslam. Badiul 169. apa. 71.. cornul - 77. Barnovschi Vocla Moghila 34. 201. postelnic 223. portar Sucevei 245. scaunul nostru din-109. 96. 79. 162. targovell de 80. 168. 190. 233. Bae.dacoromanica. §oltuz 12 par- - 60. namesnic de 56. 235. 12. Baboica 206. postelnic 13. 2. Bacot lurasco 209. Barbovschie Teodosie Mitro- - 71. 225. Bate Lupul sulger 173. (setrar). 83. 233. 195. Bacau 40. gad de Baciul 188. Barbe§ 149. 235. 186. 25. varful 183. pecetea 3 pe§ti domnesc din - Badea star 1. Berlici Vasile 20. tinutul 57. Batrane§ti 74. Balaceni 28. popa 60.232. Balose§ti 52. dregator de 84. 162. Barlad. Bacioc vornic tarii de jos 209 - Barlad. 13. polit 159. §oltuz de 109. Baseanul Eremia uricar 24. 53. Baenschie Gligorie 212. 174. 79.ro . 1. spatar 117. - Basaul 95. Balteanul 150. 232. vame§ de 80. Bargoani 18. Barnovschie Miron spatar 200.i 45. 42. oral 60. Barlad. 99. Balo§ Oancea 200. 110. Bajica lsac 145. vist. 152. 109. 152. Bagul Gligore 71. Barnovschi Adamia 201. 74. Beachea 39. 226. Barnoschi Teodor post. Basot diac 165. om 46. hat- man §i part. Balea 151. judecator-242. Avram parcalab 139. Sucevei 173. Barbascul lona§co 52. Basarab Matei Voda 51. batran . seqq. Bargaiani 223. Barlesti 120. Barladeanul Solomon clucer 82. 235. Bargoani 18. negutitori de 84. Balosevici Teodor uricar 97.. 121. 44. 2. 60.251 aspri 95. 233. Bacot Patrasco 14. Barlad Ileana 46. 33. . Bat 228. Bajul.120 . gura 12. Bazdiga 152. a luat bani de la Turd cu 38. Baico 196. Banceni 72. Barbosul Nicolae 56. Ban parcalab de Hotin 50. 60. Barnovschioae 204. Banul Vasile satrar 54. Barbul 91. Baltenii pe Prut 151. 81. unde au stat fii lui Cosco 101. Barlad. 25. Babiceni 64. Balosinesti 52. www. Bacioc pah. Bacani 81. vornic de gloats 232. bani buni 17. Barnovschi Tudosa 248. 204. Bacot Gh. 83. Barsan vornic glotnii 42. pargari din 109. Baicul 1.

18. 248. Blitcenauti 17. 212. Boureni 211. Bodesti 96. 149. 155 (log. 80. 129. parc. Bica Sima 214. vornic 92. 209 BorvinA Gligore 152. Berheaci Gavril 154. BrAdAtel 36. Berheaci Toma vtori pisar 106. Borcea Sofia 12.dacoromanica. 117 (TamAduenii) 144. Braesti 248. Bolea Stratul 60. 194. branza. 217. 208. 155. BOldestii 171.252 Bejan Grigore 52. 40. Borra Gh. Botosanii 4. Bote Ion 150. 97. 43. Bilaescul Ghiorghita 53. BilavA lurasco uricar 133. . 202. Bolea Dan vornic 173. 237. Borlesti pe Siret 90. Borcea paharnic 12 . 179. Botici vornic glotnii 42. 137. dealul 96. etimologia 215. 174. Bogata 4. Bosie 195. 150. Bogdan VodaAlexandrovici 103. poloboc de 4. 24. 45. Berendeesti sat unguresc 159. Alex. ocolul 128. Bradul. bordee (hije) 245. 37. 104. 200. 73. Brostent 70. BrAnza B. 223. Brut postelnic 125. unde a fost 12. Bogza Draghici log. 79. 174. Boldescul lonasco 46. Bogdana 64. poloboc de 24. 62. BucatA dreapta Ion 169. Bolan 71. de Roman 117. 147. biciuluire 171. 154. Borcea Mihaila 216. 81. Bogza Loghina 43. blastam 81. 46. 5. mare 36. Boul Stef visternic 27. Bicani 215. 108. BontAs Gavril capitan 108. Borra Jude. Brosteanul Stefan 53. Bilaesti 9. Brostean Patrasco 62. 31. BilAe Sinclitichia vornic 200. Borobeaica 220. 5 . 1 cupar 19. www. Masco 178. 237. Benta varful 115 bete. frate cu luga Voda 1. preut 41. 179. 132. 248. spita 186. de Hotin 96. 228. Bran -diac 165. Bilae vornic 199. Bleanda Stefan 185. Bogza Visarion calugar 47. Bolste 206. Bratiesti 90. Bucioc 80. 132.ro . si unchiul Jul lancu Sasul 111. 223. 53. Bogdan Voda. Berheaci Anghelina 154. 100. spita 215. 129. Boldescul Teodor uricar 237. Borzesti 239. 113. Bogdan arman 134. comis 177. Bejan parc. Botesti 120. Benesti 237. Bogdan Voda fiul lui Stefan cel mare 87. 165. 47. Bo( diacon 51. Borasti 12. 195. 162. Borleanul uricar 33. 162. 242.) spita 107. Borcea Costin 12. 139. BilAe lonasco 199. 133.

178. Carhana ili§ar 151.. 178. 2 cai 5000 Calapod Petre stolnic 89. catastihul ora§ului 134. Calapod Toader hansar 117. 81. Came Vasile 66. - Calea 139. Calapod Stefan diac 193. Cantacuzino Toma vornic tarii de sus 82. Budavici Gh. Busca Dumitrasco 47. Capotici parc. Calugarul 12. 197. Calapod Patra§co 144. Bujoranul Cost. Candea Toma 5. (Cotnari). Buzinco uricar 134. 71. preteluiti aspri 132. Caraitnan Vasile pitar 59. 118 (spi(a). 47. Calapod Nastasia 117. Carstea 81. Ca§ Grigore 242. Caraghiuzel stolnic 117 Caraiman pah. 188. comis 120. 162. Caliman 188. Catania diac 9. 211. calara§i 62. Caraiman Grigore 59. Buciuma§ Dum. camanar 11. 223. Buljul 223. Carligi lui Aram 165. 193. Carligatura 54. 21. Burnaci Ona§co 242. 253 Bucioc 80. Carstea soltuz 80. Bucium vornic tarii de jos 125. 178. Cap. 212 (spi(a). 117. Buculiasa Vas. 12. Burnare§ti 151. 124. Cazacul 73. cal. 206. 171. Busca 144. Caraca§ usiar 40. Casuteni 139. Caritatea. 33 (portarel) 73. Cage Gavril pitar 20. 211. Calapod 209. 145. Buhus Dum. Calapod Gavril 89. 113. Bujoranii 57. 228. 82. 74. 167. 152. 178. (spi(a) 117. 171. Catele§ti 242. apa 87. Casian 203. 178. 32.kr. 44. Calapod Todosia 117. Caceu. Calapod Gheorghe 174. 83. 174. 66. 43. 22. Cahul. Buhte 5. Cantacuzino Iordachi vist. 211. 78. 180. Galin 220. www. Caota 199. Calapod Elenca 171. 244. 211. 83.ro . Carp Ion postelnic 46. 7. Calugareni 243.$i razboiul de la Tutora" 119. Caraca§ jitnicier 46. 196. 102. 248. Bursuceni 244. 129. spital Ia§i 241. vist. Capatina lona§co 70. a platit 2 boi §I 12 of 237. 57. Bujoranul Nicolai 73. Cazacul Ivan 119 . Orhei 125. Cazan post. Calapod Anghelina 117. 42. camara§ de ocna. 144. 59. Buzdugan Vas.dacoromanica. uricar 100. Capatina Grigore 70. Buhu§ Gligorasco 226. 81. 91. uricar 111. case in Once§ti 179. Calapod Parasca 196. 173. 13Atranul 193. 80. 50. Buhu§ lona§co 187. 90. Calapod Chrana 90. 136 Catelean comis 87. 13. 225.

Ciolpan Patrasco uricar 134. 189 (parcalab de -). . Conta§ti 91. Ciolpan Glig. 90. Ciulucul mare 151. 228. 79 Chiriac popa 73. Corpaci Vasile 21. CiocArlie Stefan 209. 26. 42. Clock lie Eremia 51. tin. 53. 229.dacoromanica. Ciudin negutitor 60. 228. Costantin 209. Cositan 150. Costandin diacon 14. Cocris lonasco 75. 81. 45. 90. Corteni 141. chize§ 189. Coste parc. 59. Clinciu Teodor 61. Cervin 220. 180. Chigheciul. 225.71. Ciupe§ti 223.141. 149. 136. Cociuba 60. Ciocane§ti 220. cheltuiala 25. Ciogolea C. Cotmanesti 25. Neamt 87. Costea 26. apa -180. Costachi Sc. Condre parc. Cobolta la Soroca 152. Clipice§ti 169. Cotova 226. Costea comis 50.254 Cerna. Chirita Dumitra§co post. CiolpAneasa Dumitra 180. Ciofeni 195. de Neamt 117. 163. 209. comis. vame§ 66. Chico satrar 40. Clopotesti 11. 61. Cernaut. Costin 20. Ciudin Hilip 80. 83. CorlAtescul Vas. 59. Clopot Coste 11. 229. comandare 79. Corui comis 203. 101. 80. Cernica Dumitrasco 48. Cozma 41. comisel 16. Comonita 54. Cozma diac 134. 22. Coce star (batranul) 56. 16. 203. Cotnari 36. Cernat Gavril uricar 118. Ciogolea Ignat staroste 213. (dealul Laslaului -) 223. Cioian Cost. Cereteeni 52. 249. Corpaci vornic 26. valea . deal Zlodinca 245. Costantin de Teri ceni 42. Cosco 99. hatman 225. CiomArtan lona§ao vatag 39. Cozma Gheorghe spatar 46. Scarlat ban 216. Cocris Toader pitar 75. Costhchescu Mihai 2. cneaghinA 9 seq. Ciogo le Petre 209. Cerne Simion 71. 197. 229. de Neamt 89. camaras 42. 13. Corlat uricar 56. 145. www. Corin cneaz 214. Cozmoae. CornitA 64. spatar 82. Ciolpan parc.245. Chiriac 54. Condrea hotnog 62. Costea viteaz 1. pah. Cozmita 5. Ciuma§ Dumitra§co 80. 42.ro . tin. 12. Ciogole Patra§co 40 226. Cosciug 46. 173. Cocris Gavril 75. Chiriac Toader caminar 12. 52. cislA 228. vii la . 74. 64. Corlat 15. CobAceni 151. Coste posadnic 114. Chiri la 149.

Cucutina fantana. Crastian a. dealul porcului 204. . 218. Datnacu§ Stetco 5. Cu§il Tudora 151. Crive§ti 18. Dinga Ion 56. Crasne§ Anghelina 99. 162. 204. Davy 132. 137. CumpatA Toader 59. 58. 132. ban de 220. Crasne§ pah. Deleu T. 235. Cuta Vasile 48. §oltuz 80. 15-27. Crasne§ Lupa 99. 192. 100. Cretul 80. Cucuiata 169. Davidescul Toader 81. 2. 80. Craiova. darvar 48. Debrici PavAl 201. Diviceanul Iona§co 201. Dan Graur 61. datorie 20. 32. 96. Culea 141. Criste parc. Damian Crastea uricar 38. 21. David parc. Cucoara parc. Cracalie diac 102. Dabija 57. 199. 29. vornic 81. Cusauti 99. www. Dolniceni 222. Dabija vornic de Barlad 79.255 Crac Petre 92. Culisova 99. de Roman 125. de Hotin 117. Cretana 72. Dorohoi. Cristea diac 18. Dinga Iona§co 6J. Dade§ti (Vlacle§ti) 149. 33. Diamandi C. 21. CrAciun 150. Dobrule§ti 209. 207. Dobre 240. Cretevici Hodco 5. Domoncu§ stolnic 86. Dingan 239. Deleni (Hotine§ti) 214. Cupcici dvornic 86. Crastina parcalaboae 204. Curui Ion 151. Craciune§ti 151. 215.ro . 86 vist.dacoromanica. 5. dichiu 35. parcalab de Roman 184. 183. Dance§ti 71. Dobrenchi uricar 20. Cuciuc 80. Derivac arman 134. Donda§ 195. clucer 205. Danilov 89. 19. curaturi 171. DArlAu Lupul 46. de§ugubina 277. parcalab de 62. vist. Cram. Divicani 72. Cristovici Damian uricar 125. 81. 132. Dediul Soltan 87. 179. Dobrul logofat 5. de Roman 14. Crivceni 226.--149. 22. 211. Dafina sardareasa 53. Crupenschi C. 134. CrAescul Vas.. 217. Dochita 20. Diia popa 187. 165. datorie 95. 233. 62 parc. David prooroc 160. 100. Crasna 1. diiac 28. direse domne§ti 42. DAmileni 183. 164. Crastine§ti 131. de Neamt 125. 133. vornic tara de sus 152. vezetei de cei ce ImblA la 47 crame 136. Danciul 20. 88. 240 (facute fn cornet). 120 232. 180. 174. 129.

216. Eremia 107. Eremia vist. Fedra 124. 42. Efrim stolnicul 30. Faramoaia 60.256 ocolul targului - 132. Farcas 151. post.dacoromanica. 70. Dragan 28. Dorohoncean Gh. gura 60 . Falticeni. 248. Dragan lonasdo 73. Dumitru lonasco 240. 38 (feraiu) 42. Faith!. www. Filotei Episcop Husi 159. 2. 80. 203 (spita) Dragota parcalab pe Neamt 117. matca 132. egumen de sf. muzeul 18. 82. tinutul 183. 242. 45. 42. 243. 240. 78. Efrim vataman 59. 41. Dragomiresti 81. 101. 67. Dragul 248. 173. Dumitru popa 30. Sava 17. FAdorasco 200. Dumitru uricar 115. Epei. 244. 47. 39. Draghici a prod 81. 168. 67. 51. dulama 239. 29. de Orhei 125. Durmtrasco 11. Efrim Episcop Radauti 245. 33. Enculeasa Nastasia 18. 177. 35. Fetion 5. 141. Evloghie dascal 35. 64. movila 60. Dumitrasco vel vornic 240. Dragusani 200. Durduta tigan 214. Dumitru diac 168. Dumitru parcalab de Soroca 187. diac 131. DO ghina 121. Fantana. 136. Dragota Fador 201. Dumbraveni 45. Drosu Nic. Farmachi vornic de gloats 232. 207. DrAgusan tircovnic 71.. 201. Fatul 41. falci de vie 126. 9. 64. 19. 246. 202. Draxin Marica parcalaboae 114. Fetia 192. 183. 48. 216. Farama Ion 12. vornic. 185 (fieraia) a pus 24 zloti 249. tinutul Dragusani 35. Fador posadnicul 114. 50. dascal (ND. ermonah 35. 132. 233. Ene preut of Dealul mare 215. uricar 163. 235. varful 32. 45. 139. Dumitrasco uricar 14. 187. Dragota Dumitrasco dvornic - 212. Faramesti 60. Dumitrasco popa domnesc 71.ro . vatav de 96. 8& Durac parc. Dragota Lupul spatar 234. duhovnic 35. Eremia diacon 242. Eremia prooroc la 1 Mai 161. Dragole. Duma vornic 1. Eremia T. Dragancea 61. Dragotesti 46. 121. Efrim 225. ferae 17. Dragesti 120. 90. 208. Filip 67 Filipovici D. 59 Dragon Gligorasco diac 60. Dumitrasco pitar 81. drum pre dupa drum au mers" 43. - Evloghie Oh. 60. Eremia Nec. 46. Enache ban Craiovei 220. Dragon viteaz 1. 46. armas 187. 50. Elisafta 248. 130. 143. 63. 230. Dragon 12. Dumitru 99. 44. 206.

216. 213. paharnic 50. 222. 201. 144. 237. GheorghilA 52. Gavril popa 28. 212. 246.ro . Gerul. 240. pah. fune 220. 199. Gheuca Maria 39. Gane Nechifor 7. 194. 241. vel logoft 15. 173. 84 Gheuca Maricuta med. Gavril vist. 193. Sucevei 82. Fratelea Stefan 120. 220. 112. 33. 83. galbeni. 207. Gavril 64. Gheuca Simion medelnicer 39. 33. 129. Gheorghe stolnic 169. 125. Gheorghe parcalab de Orhel One Ion 7. 53. Frangule stolnic 52. Gavrila§ lona§co 9. 184. 125. 73. Ghianghea lona§co vornic de gloats 165 spatar 173. 217.dacoromanica. fura (a) a furat 2 cai 203. Garbovat 2. 232. Ganscovici Dim. Gherghiasa Maria 228. 41. 222. 81. Gherasie 7. 73. 217. 198. 196. FrAm§ea lac§a 136. 162. Gavrita Cristea 71. 180. 152. 83. Fram§ea 136. 162. parcalab de Hotin 117. Ghedeon Episcop Radauti 128. 202. Gheorghe parcalab de Hotin 13. de Neamt 152. Gane Simion §oltuz de Barlad 60. 212 Gheorghe popA domnesc 52. 227. Gherasim 39. 211. 180 Gavrila§ vel logf. pitar 217. 210. Gane§ti (spits). co mis 152. Gavril hatman §i parcalab Sucevei 50. bani buni 17. Florea 62. Geameneli (Chigeciu) 150. 197. Gatin Lazor 28. 209. 8. biv dvornic 194. Foc§a 39. 228. 129. Focea uricar 74. 230. 80. Firau 248. fugi (a ) a fugit cu un nepot at barbatului ei 179. Gheorghe diac 293. 218. 235. 245. 14. Foc§ani 169. Gheuca Bejan 73. 132. parcalab de Neamt 13. GArbauti 101. 29. www. 214. Gherghina Gh. diac 107. 73. Gherghina Grigore 217. 226. 228. 214. 96. 248. 42. 230 18. 44. Gheorghe egumen Putna 35. Ga§par Vodl 24. Fodoreni 96. Fulger lona§co 78. Gherghel Grigore 71. Gherman postelnic 12. 206. Gavril pisar 111.257 Ghedeon 248. Garcin 45. GheorghitA parcalab de Roman 50. Gheorghe 70. 169. 74 (domnesc) 79. hatman §i tiarcalab 83 Fo Ite§ti 42. 233. 83. Garos 48. 43. Gavrila 45. Fira vist. gura 82. Gheorghe Mitr Moldovei 128. 214. 113. 78. 74 (diac). 192. 46. 81. 228. parc. 221. 249. 71. 195. Galata 125.

224. 233. Gligore 28. Headina 229. 37. 83. Goga Gheorghe 41. 84. Grigore eg. Harutul Andreica 7. 69 GrAde§ti 242. Grecul 219. 50. 126. 1. parcalab de 31 . 18. 21. Harman 109. Hodor 150. 90. Grigore comis 82. Goe§ti 124. 239. hAla§teu 24. Ghica Leon DumbrAveni 249. Grincovici parc. 230 Horolcani 195. 24. 96. giudet. 80. Grecul §oltuz de Barlad 79. hotar 57 seq. Hamza 97. Herescul T. Grigore stolnic 31. Gligore egumen Ra§ca 40.dacoromanica. Hiltiu de jos 237. Havrisa§ti 226. 217. Gligore clucer 134stolnic 152. Hilipe§ti 59. 62. de Ra§ca 188. Ghigoe§ti 9. 113. 104 (spita). parcalab de 85. 143. cetatea 169. Golae vel logofat 107. vornic Orli de jos 82. 237. Hane§ti 95. 187. 230. Homita 20. 100. Horaet Mic (Neculai). Horode§ti 44. a socotit giudetul. Ghica 62. 218. 162. Grecul lona§co 71. 218. 61. Grigore pargar 217. Gliga 124.-258 -Ghibart 41. 14. tnutul www. Giurgeni 240. Harbuz Fatul 154. Hilohie 81. pre dupa giudet. holopi tigani 135. 178 Harbuz Dumitrasco 47. 42. 206. Herman parcalab 111. 229. 232. gloabA portii 50 boi 197. Hasna§eni 192. 242. 29. 41. ocolul Halmaga. seq. Grozav 25. Ghica Gh. (WO) 113 Herte Eftimie 111. hiastru 17. Golaiasa 134. 68.ro 237. Gligorcea 43. 168. hatalmu 8t. 45. 91. dealul 142. Harlau 22. Grozav pops 242. director 242. Hotin. Goian Cost. 223. Hociung Irina 52. Hociung Gh. Golaescul uricar 208. Grozea viteaz 1. grindu 45. 62. 132 . tinutul 141. 244. 235. 53 (ot bivolArie). hansar 171. Gorovei diac 25. 42. Havri§eni 226. 41. Halauceasca 144. Grozava 248. Grigore spatar 165. 229. Halaucescu Avraam 139. 212. Goian vornic 8. 66 (gura ). 113. 174. 27. apa 206. Gorce pah. tinutul 17. 24. Hmil batman 75. 249. Gogla 240. 239. 222. Herte Lupul 111. 144. Gligore preut 20. . 43. Hasni§ Frim 103. hatman §i parcalab de Su- ceava 50. Hilip 48. 83. 129. i eau ales giudetul 84. 22. Greceni. 194. Harmane§ti 120. de Hotin 87.

bias pan 86. 155. Ionasco Anastasia 179. 207. lane 80. Ilea medelnicer 173. . 114. Hrabor post. 56. Idrici 104. 31. 56 58. 139. 114.dvorn. 17. 97. 67. 130. despre PAcurari 48. Ion medelnicer 234. 125. 23. 46. 27. 33. Inesti 74. hotnog 62. 192. 196. 198. 96. 105. sf. Ignat 45.ro . 214. 103. Episcop de . biholarie 48 . 225. soltuz de Barlad 56. lapa. lachimovici Petre 5. 210. 100. 66. Hurul Cojan 152. vel logoft 50. Hristodul stolnic 71. 88. 204.245. Ion Episcop Radauti 159. 30. 223. de la man. Hurul Danciul parc. 92. Hurul uricar 240. 102. www. 100. 17.81. 121. 17. 78. 106. 248.259 Hotinesti (Deleni) 214. 20. 108. 202. Ianovici Toderasco vornic Orli de jos 50. 195. 159. 52. 39. lonasco 7. Ion comis 11. Hulpe Balan 60. 55. 213. 187. Hurul Efrim vornic 32. 208. llarion diacon 14. 90. 64. 15. 27. 65 (spita). 241. olArime in 48 . 12.vornic de tara de jos 232. Hustea loziile . Bias Voda fiul lui Alexandru cel Bun 12. lonasco parcalab de Neamt 13. lonasco pops 14. 67 (spi(a). 120. 79. 243. . Hrana spatar 87. inel de our 204. 79. 64. 15. seliste 12. Ifrim 28. Ilca 99. de Neamt 96. 193. 172. 2. 33. 84. 212. Igriste 1. 207. Iasi 8. vornic 46. 133. . Husi 97. Hrusova apA 1. 64. 163. 112. lancul VodA (Sasul) 110. biserica Ungureasca 34. 196. Ifrim vames 80. Hulpiseni 60. 70. 153. 168. Sava 237. lanculeu Alex. gura -12.dacoromanica. 107. 16. 100. 43. 197. 241. 69. 37. 235. 58. 217. 20. 86. 118. 54. sf. 44. 233. lani visternic 117. 249 . ilisar 151. 33. Iasi. iaz 66. 45. despre zidu 48. 245. 2. Ileana 61. 181. bis. 62 (Eonasco) 64. 67. Jacob 240. Sava din 23. Ion popl 28. 194. 174. 64. Ni- corita cu hramul loan Novi 72. eg. lacodin Dumitrasco medelni- cer 46.132. imasa 57. 50. 21. Ilisafta 56. visternicul 242. Hreblea 132. 102. 162 . Huruiata. in (altul) 48. 22. Ion 24. 14. Ion uricar 49. 47. 38 40. tinut 61. 186 191. Bias Voda Rare§ 90. 228 230. 242. 81. (in dricul lasilor) . Hies 190. lachim 27. 199. 44. preut domnesc dela sfeti Neculai 71. 25. 129. 115.

Jumatate Jurj 86. lonasco vatag 8. 27. Isaico 223. Iucman pivnicer 189. Isachi diacon 52. 235. Istrati duhovnic 81. lopul 74. lulAs lonica diac 52. lursa de Dorohoi 96. Ion Ascuta 80. 120. lonasco biv staroste 209. Ivan parc de Neamt 125. de parA 33 . Isaia pan 86. 70. 20. luga VodA 1.260 luliian 163. casA cu Jirovul 219. 215. Isaico Comisescul 188. Ivanis viteaz 1. jir in bucoving. Jora Anghelina 26. Ivanco pitar 241. lovin 56. 90. 50. 77. pArcalab de Hotin 31. 114 (Posadnici). 100. 137. Irimia 64. 187. Isac 46. 12. Iordachi visternic 50. lonasco ureadnic de Suceava 157.. Larion diacon 16. 37. Lalea 115 (spita). 82. 190. Jul star (batranul) 12. luda 62. 72. 26. s'a prApAdit in tara lesasca 14. 168. Iubaneasa 132. Jora lonasco vornic 44. lora 25. Izvor 220. Lalesti 106. Jora Gavril sulger 54. Istrati 203. parcalab de Roman 132. Itrinesti 52. 129. luga 105. jitnicer 46. Isac vornic 87. lonasco paharnicel 200. 220. Irina 62. lona§co vist. 87. Jora Gheorghita 24. Isaia parcalab de Neamt 5. 19. Ivaco vornic 220. luga . 16 (unghiul cel mare) 106 114.80. 38. 77. lurasco 239. 208. Isac stare] de Rasca 120. Ionasco §alariul 80. Iugani of Carligatura 102. luga visternic 5. Ladiansa.. 54. Isaico de Pa§cani 185. Lazor cizmar 51. 59. 81. IubAne§ti 168. Irina Toader 179. lurce§ti 44. 29. Isaia diac 5. jirebie. Jurj pan 86. lzbase 43. Leca GrAjdana 220. de Roman 180. 207. www. Lazarovici Ion 187. Lazea Ionasco 28. lurie spatar 96. 53. 75. 119. 80. lordachi vatav vezetei gspd 47. Jijia 2. Larion 188. Julici OanA 12. Lazor 52. Largeni 149. gura 73. 81 (lupul). de kite 33. tara 248. Leahul Ion 242. 9. 232 234. 188. lona§co jicnicer 25. Leca Ivanco parc. Ivan comis 14. Leca post. lonasco diac 186. Leca Toma 220. Joseanul 219. Irina cneaghina 18. 225.dacoromanica. lona§co comisel 16. lonasco soltuz 71. ispisoc pe sArbie 14.ro . Ivascul 47.

uricar 33. lege. Letcani 21. Marculesti 187. 204. 47. 33. Mamurinti 201. 234. Male§ti 47. Manaila 214. Maxim Ionaro 240. Tetcan 202. 68. 236. Marcu 59. Roman 112. Mateia§ Nastasia 161. Margins Isaia 120. 121. 242. www. 66.261 legatura (zvezanie) 179. 68. 236. 233. 92. Mare§ Fatul 154. Macri capitan 62. Luca parcalab de Roman 117. Luca 46. 177. 100. apa 46. Manzati 77. Marura 190. Marmure Miera (spita). Maximilian 163. 165. Marica preuteasa 20 Marina 124. Malai Dragan 18. Luparo Ion pah. Lupul cupar 18. margaritare 204. 34. Lupul 3 logofat 232. deal 45 .. 19. Marmure lonaro 32. Liubenetul 105. 60. a toata legea pamantului 42. de Roman 180. Mandresti 223. lei batuti 60. al doilea. Macovei 41. 141.ro . 141. 64. 46. 167. Luca sardar 201. Malai Olena 37. Mazaceni 220. 71. 42. 17. Manzat Avram 77.de moarte 77. 188. Malduri 183. 74. 56. Lozensch1 Vasile stolnic 180. 235. 197. 248. Marghita of Roman 134. Macicauti 195. 244 Marica 42. 64. Maica 149. Macri Grapina 62. Mateia§ Patrasco 187.dacoromanica. 178. Mascurea 206 Mastatici 12. logofat mare. 70. 82. Manoliu Gh. livezi 47. 187. 53. Margins Ion 120. 22.. 82. 195. Lohan. 67. Loghina 195. limbs . Lupul 62. Malai Dumitru 237. Lapusna 39. Vasile Voda). 59. . sulger 57. Lucaci uricar 235. Mane§ti 43. 165. a lasat cu . al treilea 40. matce 19 Mateia§ Gavrila§ vel logoft 51. parc. Loran 70. lesasca. Mateia§ Andronic post. 33. 82. 83. Magdalina 41. de Belgrad 4. Cara Lilicea 139. Lucaci 46. 162. Matie§escul Isac 137. Marfa 64. 17. Marghita 99 Maria 54. Lolul 16. Maftei 242. Malai Samson hiastru 17. Lupul Stefan Voda 50. Madarjeaci 57. Mandrils Vasile 62. Leondari Cost. Manole parc. Macarie dlchiu 35. Magda 11. Lupul Vasile Voda (v. 237. 97. Manoila parc. 87. 139. 187. Maghita 229. 31.

200. Mitrofan Episcop Hui 245. 31.arhistrategi 128. Micul Toma 229. 152 161. Micro 80. 168. medelnicer 46. mlajet 149. Mihailescul lona§co biv parca- 161. MogAlde Soltana 49. 77. 66. (petre de moara 5 taleri). (vad) 20. moara. Mogalde lona§co vornic 49. Micrant 229. MoghilA Ion log. 23. Moghila Bogdan Voda 13. 183. 16. cu loc de 12. Mihailescul Vasile 44 (v Tat- Miloaea uncle a fost 92. Gavril Voda. Micro Nastea 60. au pradat www. 57. MoghilA Ecaterina 161. 41. 234. Miclescu Gh. 138. Miron parc. 246. 26. 215. Mihaila§ 1. 177. 15. Moghila Voda cu cumnatul lui cneaz Corin 214. militari (fo§ti -) 20. (loanichie) 161. Moghill Costantin VodA 13. 81. de Neamt 96. 86. 132. Mihalce 45. 213. Miron aprod 227. 72. 162. 50. 143. 51. 162.Maxie 161. Mircea Petre 237. 159. 230. 219. Mihail of Dorohoi 101. 22. 199. 13. Mihaile§ti 67. Mogalde 14. Mireni 72. vornic tarn de jos 129. MoghilA Ana 161. 68.262 med. 26. Micul Mihail 229. Miculcoae Maria 124. lab de Orhei 209.dacoromanica. MoghilA Miron Barnovschle Voda 25. 162. 101 (spita). 149. 144. Voda 167. 154. am plAtit o moarte de om" 237. 125 . 219. 100. Mihailescul jitnicer 173. 190. 137. Mihail §i Gavril . 33. 64. 55. 221. un poloboc 25. 125. Mic Craiu 5. Mihai diac 34. 168. 162. Merla 75. Melian 48. Mihul 239. 75. Mitrofan uricar 232. Micro Simion 60. 37. 162. Miho spatar 220." . 141. MogAlde Grigora§co 49. Mihai pops 189. 74. 13. Moghill Eremia vornic tAril de sus 117. Moldavia 11. 190. 66 (diac). Moghila vist 96. moarte de om (a platit -) 17. 64. 33. 178. 242. Mihalachi stolnic 220. 67. MoghilA Eremia Voda 7. Moghila Alexandru VodA 13. 162.. 16. 31. 29.ro pAnA la . Molodet §etrarel. 47. 32. Mieraut diac 198. 21. 83. 152. 43. 151. Moghila. Mezinul 149. Moghila Simion vist. 32. 49. Mihaila§ Sima 201. 37. 214. 185.in prada and a venit Alex. 171. 183. 29. med. 81. Moghila" Mircea Voda 34. 30. Mihail pan 86. 134. maciu Vasile). 21. 172.. Mihailescul Soltana 44. 33. Mihai 91. Mile calugar 99. 11. 163. Micul 26. Melania 12. de Hotin 92. 100. parc. 41. Mihailescul 117. Moghila . 95. 180.

75. 235. Muntene§ti 92. Nemtei Lupe 70. Neagoe Vasile 229. 180.ro . Nicorita hatman 72.. 172. Nicheia 62. 99. 132. 208. 103. 27. 9.. 25. Nebojatco 2 log. 211. 29. Obar§ie 8. 43. 81 . Novograd parcalab de. Neamt 50. Nuor 74. 47. 91. Neac§a 91. 59. Nicorita vel vornic 204. Murgoci Starcea 28. 29. 57. 119. 245. 60. 56. 88. 20. Ninita urednic 9. 89. MovilAu 195. movila lui VodA 45. Nemandri 217. Nezacutul 87. 193. 151. 192. Neculcea 81. 129. 138. Moravia. necolije (nici ()data) 60. Natul Leontie 39. Negrea pan 86. 27. Nicola 169. 207. 91. 125. Nacul negutitor 60 80. 153. vornic 232. Murgoci vornic 28. Novac 242. Nicoara log. 163. Neatedul Bratul 1. tinutul 7. 50. seqq. Neculai 28. 143. Nedele 102. 213. 29. Muste§ti 39. vornic de gloata 82. 185. 209. Mozoceni v. Moldova apA 5. Nuor Iona§co 74. 232. 245. 242. Neaniul vornic de gloata 54. (parcalab de ) 81. Nastasia 8. 81. 60. Negrut Enachi spill 65. 221. 214." 56. 248. 87. 27. mori 96. 14. NicoarA uricar 136. napaste and. Nastacul 80. 230.dacoromanica. Nicorita Tudosa 205. 211. Negri§or 220. Nicorita Tudosiica 72. Negote§ti 70. 199. Nicoara §oltuz de Bae 109. Nicoara pop duhovnic 121. 207. 245. Mu§ate§ti 45. 120. 81. MazAceni 219. Nanciul 219. NadAbaico spat. Nechita aprod 33. 87. Nastasiica 177. (hula diac 88. 232. Noapte§ Irimia 229. Neagul stol. Neagoe §oltuz 56. Negre§ti 44. 64. gurA 105. Nacul popl domnesc 71.263 plaiu 75. 87. Oancea 39. Necoara 24. Navrap 139. 111. Motoc T. Nechita 169. 210. 235. 217. Nica uricar 16 Nica of Foc§ani 169. Negrila cea§nic 86. 24. 227. Nastea 46. Murgoci Toflea 33. 102. 14. 9. 195. 178. 97. namesnic 56. 181. NAvrApescul vornic de gloata 173. Nicoara calara§ 62. 100. 64. 86. 54. Musteat A. Munteni 179. Nemtei Prohira 70. NicoarA TanasA 42. 74. 95. 228. manAstirea Nebojatco Arsene uricar 142. NicoarA arma§ 148. 234. 97. www. Munteneasca Cara 139. Neaniul 81. Nechita diac 165.

60. Pahomie pops 230. varful 11.79. Parvul lona5co 242. PAtra5co parcalab 70. 240. 180. 108. Pepelea uricar 155. 143. Pantea 217. Paule5ti. 223. 120. 203. cand a ars casa din Brae5ti 248. vornic Orli de sus 184. 79 Palade Teodor pitar 83. 82. 71. am judecat dupa tarii 41 Ocea T. 190. vornic de tara de sus 179. Leahului. 100. Patra5co vatag 248. vist. 224. 99. 79. de Trotu5 237. Onciul diac 2.de la. Petru Voda Aron 87. Peletiuci 242. parcalab de 173.264 obiceiul. 188. Peaicul lona5co 14. cel tinAr) 90. pargari (12 ) 56. PereseacinA 195. 9. 195. 53. seq. Pa5co Olena 91. Patravo Magdalina 169. pa5i 40. Pereschiv 72. 26. Patralcoae uricArita 225. Opre 115 Ora§ Vascan hatman 5i par- calab Sucevei 13. PArAul alb 232. 235. Pacurar T 150. Pa5co Sima 95. Ori5cova 141. Paladi Teodor 77. Petre Vodl Schiopul 106. 209. nicer). Paisie 27. staroste 165. Patra5co diac 145. Pa5cani 120. 45. 164. 220. odejdii 95. 4. 105. perilipsis 216. 162. Palade5ti 77. 12. ot. 242. www. 121. Onita 152. 45. Stefan §i Costantin) 206. 235. 234. 223. PAtra5co Toma 169. pameate marl 128.(Vrancea) 87. Orheiul. 95. 44. 45. pamenti 39. 244. odgon-25. (fii sal Ilia. 82. 230. Palaghia 196. 61 (parcalab) Pa-vat apostol 160. 216.dacoromanica. 97 (noti(e). 191. Parasca 102. Patran Paval 52. 100. One5ti 218. PavAl 25. 5. 152. 84. Odochita 102. vel logofat 183. Paladi 66. 48 seq. din. 192. Oglinde5ti 50 Onca med. PasAtel Patra5co 242. Petre 46. Petru vecin 225. 195. One 124. Petre (Irate cu Stefan Voda PAntelei 24$. 191. Ote5ti 239.ro . 92. 225. tinutul 74. ozer. lui Panul 115. Odochia 107. Once5ti (Vrancea) 171. PAcurAre5ti la Prut 150 Pahomie Vasile 59.. ottam =---. Pe5tera 195. de Bae 109. Panure5ti 75. Petre VodA Rare§ 91. Paladi Gavril . 189. Pancova 2. 233. 60. Onul 8. 189. PAtra5co cea5nic 97. PaparA 74 parcalabi 37. 151. 25 (jit-. Papa vel log. 232.

Pietri§ 57. parcalab de Neamt 50. 234. (spita) 114. 223. 233. 155. 174. Pintilie 242. 179. 183. parcalab de Orhei 203. pivnicer domnesc 189. Prajescul lonago 228. 212. 155. 212. Petre parcalab de Roman 125. 173. 235.. 185. Ponea Frasina 104. pisar at doilea 106. Postolachi 80. 197. 129. Prebici Ilisafta 74. pitar 20. posledui (a-) 45. prada (a ) cand au pi-Mat ni§te razboinici casa lore 198 Prajescul Lupul 18. 19. Pop§ea 102. 239. Petre§ti 46. 173. Prajescul Vorontar comis 13. Precup lona§co 80. 194. 174. 125. 132. Platon vist. portarul 33. Preabici lovita 74. 232. 232. Plaxa comis 97. 152. 124. 180. Piscu la 171. 226 logof.ro . PrAvalie lona§co 40. Platon 169. 228. 40. 239. Plop Enachi uricar 72. Plop Vasile 213. proin = ex = fost = biv§ii 35. 125. Procelnici 42. 200. 151. 136. 128. 58.265 114. 180. Posadnici (Lale§ti) 106. Pilipovschi Simion 62. 129. spita236. Petriman 41. 90. Pizdeni 237. Preute§ti 59. Prajescul Nicoara vist. Petriciaico Toader vornic tarii de sus 50. Prajescul Savin spatar 18. 131. 184. 68. www. Petrica parcalab de Roman 87. Postolachi Cost. Prebici 56. 100. 69. 233. Porcul. 179. Petre vornic 87. 123. PrAiescul Gligore 134. dealul Poricatul Samion 56. 209. potgorie de supt " 48. Popovici D. Ponici Petre 5 Pop 120. 247. pops domnesc 52. pi§cop de Bacau 34. 193. Profor 47. Mihaile§ti) 67. Vlad 121. Popa lona§co 64. 232. 96. 44 (med). 116. pod in Siret 117. orisaca 42.dacoromanica. 228. 117 (cu fii sai §i Stefan Voda) 119. Petricani 95. 248. 225. Pitic Lazea 5. Poroseacea 195. 74. Podriga 200. posleduitor 201. calea 219. Podagra 96. 221. 193. 19. Pope§ti (v. 90. Pitacul Vasile 188. Pricop vist. Pite§ti. 81. 119. 183. 42 Picigani 12. 81. 60. 134. Procopie 9. 228. Popascul parcalab 62. 235. 178. 187. uricar 20. potronici 188. Piticeni 154. Pocri§eni 195. imblator 188. 235. 229. Precup preut 5. 57. Popeni 187. 154. 54. 108. 192. 211.

19 . robi tigani 139.\. 128. vist. RuginA diac 28. Ropceanul Vasile 62. 97. 112. 54. 179.ro . Racova 45. 220. spatar 5.. (noti(a istorica). RAtesti 14. 208. Sabaoani 159. Rotompan Stanislav 1. maulstire 75. 109. 198. 178. RAdauti 159. 178. Putna. 19. Ravacani. 220. (are de unchiu pe Petru VodA Schiopul) 200. rachiu 12. 236. 21. 17. 82. 230. Roman Die Stefan 108. 228. Rusul stolnic 195. 44. 6 (etimologia). Roscani 120. Sale Costantin 53. Men' 15. 87. Rocca uricar 119. 167. www. 203. Roscoae Anu§ca 144. RacovitA Cehan 2 log . RAduc 151. 33. Ravacauti 139. parcalab de 50. 193. 17. 45. Rocca Gh. Racarul 149. Rotompanesti 36. 226.266 protopresviter 31. 56. 188 rascumparare 14. 16. Rare§ Petre Voda. 194. 22. 56. 214. Raspop Ion vornic 52. 5. 59. Radul Voda Mihnea 14. 139. ficiorii for - Ruse 150. Racovita Gh. rovinele Siretiului 179. RracEa. Purcelescul CrAciun 86. 66. manastire cu hramul Uspenia 96. 29. 15. 21. 141. Ruginoasa 241. apa 171. cAlugari de 120. Rugici 99. Putna. hramul sf. Purcelesti 86. Rodna parcalab de Roman 13. 54. Ruget 169. Roman finut 18. Rasca 54 (RaEca). 50. Rafei vatav 195.dacoromanica. 206. Purice Ionasco 7. 193. Ranze§fi 220. 20. Radul popa 220. 5. Sachis. preut. Rango Stefan diac 74. RomAscel Vas. 141. 196. Sacuian pah. Rascaiati 219. 198. 213. Prut 105. cutul 187. Romanesti 71.Neculai. 27. Rocca Iftinca 50 . 187 (spi(a ). 245. Razina 145. rumani fugiti 51. 24. 18. Romani 32. 5. Rugina Lasco 4. 246. apa 87. 204. 174. Radul Filip 20. 137. Rafea Minta 222. 199. 16. 202. 180. Rapceni 105 47. 165. Ruscani 54. 149 (Oda) 204 (malul ). 77. 141. Radul 169. razesi 153. 82. 22. Rictor Ion 87. 33. 211. 227. 90. Rusca 149. 70. 93. 192. 23. Ruginenii 4. SAcul manastire 35. 19. 40. 77. 5. 178. 179. 70 . 54. 73. 200. 211. 162. 167. razor 72. 14. Rafea Nastasco 222. reante. Sacuiani 66.

32. 51. 230. 228. de Neamt 182. 80. 71. 81. Stanca Roznovanului 87. 173. Salomia 241. Sofiia 67. 117. 225. Solomon cizmar 52. ( vechiu)141. Sitna 107. 242. 2 vaci. 167. 125. SamoilA 45. 173. 179. 60. 108. 132.. sirbie 59.dacoromanica. Sara. 74. Solomia 21. soltan cu carte Tatarasca 75. 178. boeresc. 201. 38. 105. 114. Stavar 52. 211. 90. www. 187 (parcalab de ). 93. 196. 185. 125. Stefan Nec. 242. soroc I-u. 198. Seachil Gavril 151. 30. slanina 25. 5. Siretean Roman 1. Smila 32. 115. schimb pentru o casa a dat un bou gi o vacs 223. 188. 121. Soroca. soare rasare 32.267 Sale Floare 53. 193. 95. 64. Scobinti 124. hatman 50. valea 87. 86. 31. 174. Sanhira 232. 129. seligte domneascA 131. 225 (schimb pentru 70 taleri. 82. Solomon 2 lg. i-a luat 84. staroste 213. 97. Soh olet 2. Starcea stolnic 87. Stauceni pe Siret 128. SaVa stolnic 125. Sauca 195 Saucautl 201. Statie 2 vist 82. halegteu 99. Savin 70. ureadnic. 84. slugi domnegti 80. 45. 209. Samoileasa 180. 118. 59. 145.ro . Sarbul 216. soare apune 32. 91. 73. SAveni 96. 152. 243. Scorpan 5. garla lui 4. 171. Scarlet 56. SpArteanul Gavril 151. Siloae 91. Serghie diac 210. 62. Simion visternic 9 . 11-a gi al III-a 67. 195. 189 (goltuz de Cotnar). 143. 6 boi. Stan vist. Sas Marica 41. Saule Gheorghe 42. Stana 91. 219. Stanciul log. seacriul. 165. 113. sirbie Siret 44. Scriptanegti (Tiful) 216. Silion 242. Sava uricar 24. Scheian Gr. 15 stupi gi un cal). 33. Stamati lonitA pitar 24. 108. 191. Simion 120. 125. slobozie 51. 248. 169. 132. sat domnesc. 16. saracuste 39. Samson hiastrul lui Mali 237. 224. 129. 174. Stefan 45. 119. Stanislav parc. sa-gi sadeasca sat 132. Solomca 21. Samanauca 198. 213. 128. Stahie ermonah de Ragca 188. tinut 105. 120. 214. Stan Posadnic 106. Stan comis 117. 153. 109. 159. calugaresc . 221. Soare. 189. 235. Soria 9. 234. (pe) Sirbii 171. 107. Stan 91. sapatura 72. SAntamaria mare 213. 120. Saseni. 45. Stanislavegti 7. 90.

210. 248. Sucevei 224. 43. 15. 165. 136. 178. de Barlad. 22 . 190. 143. 84. 137. 43. 95. 99. 143. 52. 193. de 14. 232. Susanul 219 Suseani 60 80 Saidir uricar 42. 196. 244. Sucna 95. 14. 211. 111. Septelici Gheorghe 41. 209. 17. 162. Sandre§ti (Posadnici) 107. Stratul 45. Sarpe Cozma post. Stroici Iona§co 14. Strat Gh. Stoine§ti 74. SArAuti 204.dacoromanica. Strahotin 2. 161. 141. . 21. Stejeranul Iona§co 20.219. Sarpe Anastasia 109. 193. 78. 136. 42.50. Stefan Dumitra§co vornic tadi de sus 237. 113. 229. 217. 56. 111.Septelici Vas. Sarpe Eftimia 109. camara§ de ocna 7. 245. 132. - Stratulat vornic de poartA 24. 111. 168. 180. 100. 235. 138. 226. 134 135. 174. StrAmba 73. 186. 113. 110. 124. 187.parcalab de notin 96. 227. 82. 152. 48. 218. (ureadnic de -) 224. 153. 228. 241. Stefan diac 103. 164. vel www. 8. 118. (parcalab de -) 87 (portar de-). 83. 5erpeni 203.20. Stroescul vornic de gloatA 82. Stravici Ivan 1. Stoile§ti 45. 211. 140.ro . Sturza Mateia§ med. 82. 247. 172. 211. 181. 137. 21. 139. 137. 119. Stefan pops domnesc 56. 168. 134. 8. §oltuz 130. §etrar mare 40. 178. 135. 77. 246. 121. Stolniceni PrAjescul 87. Sipot gura . 163. 137. 229. 27. Stefan VodA cel tinar 89 (fiul lui Bogdan Voda) 90. Sala§ Gr. 212. de Roman 96. 171. 234. 54. 237. Stefan VodA Lacusta 100. Suceava 5 87. parc. 209. 100. 111. Stoica 220. 83. 136. surata 12. 125. Studenetul Ro§cAi 220. Sturza pan 92 . 181. . Stroici Pascalina logofeteasa. 14. 228. SurtA PavAl 73. Stefan GIL vel logoft 82.225. Stroici Lupul vel logoft 7. 240. 90. 173. 155. 27. 180.268 Stefan VodA cel BAtrtn 90. 193. §alariu 80. 96 (drumul -) Suceava tinutul . 26. suret 43. 87. 206. 172. Sulita§ Iona§co 225. 165. 138. 113. 209. 113 (Stroicz) 115. Straoani 25. 60. (bunul lui Iancu VodA Sasul) 124. Sarbane§ti 72. 228. 75. 174. 16. 229. Steful 12. §oidan Dim. 214. Sulita§ Gh. 139. §etrarel 33. Septelici Anghelina 41. 42. 135. Sturza 44. 111. Stroe§ti 20. 217. Sulita§ Todosa 209. 22. 129. Stroici Simion visternic 13. Sandru parc. Stroici Vas. 230. jirebie din.

Toderasco vel logoft 63. Tama* 239. Tarasova 202. 102. 21. 14. Testiana. 54. 24. Tarzii 28. argint 134. 187. 37. 24. Toma stolnic 50. 5b. 218. 30. 44 (v. Tincul Dim. 92. 228. Tistiban 28. Toderasco 3 logoft 40. Tilica 208. Toader parcalab de Roman 90. 82. 232. 121. 235. Tautul 2 logft 38. 29. 201 de 242. 233. Tampesti 14. Todorachi 71. 247. Toader popa 180.ro . 187. 75. 29. Terebna 24. 190.62 Tofle star 221 (face o manastire). Toader 39. 12. 33. 5. monah 45. Toderita 178. 41. 78. Toma Von Stefan 15. Toma aprod 195. Tofan Stefan 48. Toma uricar 22. 217. Timofti egumen de sf. Talpa parcalab de Neamt 152. Tarachi Dum. 35.269 1g. 71. Targovi§te 221. Teofan proin egumen 75. Telinesti 74. 198. Toader diac 119. bani gata taleri 12 . Tamadueni 117. 248. Talaba parcalab de Hotin 87. Tautul Dim. Mihailescul). Tautul 5.dacoromanica. Todosca 62. batuti 189. 233. 218. 31. 188. Tiron diac 84. . 244. Tampa 26. Taman uricar 88 Tanasa talmaci 5. 237. Stibor Hodco 5. 21. 100. 36. biv vornic 44. 235. 248. Todor 9. Timofti popa 71. 22. Toderesti 244. Stioborani 4. 222. Tomesti 102 (Ia Carligatura). 225. Timofte preut 187. 91. Toma post. 69. de argint 11. 5. Tador tircovnic 223. Teleaga Dum. Tabuci uricar 199. 21. 22. Sava 37. Toma 54. Tetlul 12. 232. Talmaci Soltana 35. talhari ce au pradat casa 4. Teoctist mitropolit 4. 28. tij 240. 5. Tador ceasnic 5. Tacul 42. 190. 25. 102. Toma diac 239. 202 (cand s'a sculat cu acei boiari asupra www.. Teleaga Varvara stolnlceasa 30. er- Ta lasman 192. 54. Taosti 4. Tabarta lona§co 209. 16. Telejina 4. 50. Taraceni 42. Telea stolnic 32. bani buni taleri 12. 20. Tecuci 221. 7. Talmaci Vasile. 5. Todosie usiar 135. Titian 70. 22. movila 206. Tighina 204. 230. 241. 229. 20. 69. Strang° Gligore 48. Teodosie proegumen la Rasca 188. 152. 33. 36. Stiubeeni 96. 195. Tampa parc Roman 96. 144 (Borlesti). Tatari ispisoacele §i privllegiile le-au pierdut de 139.

tigani 199. 38. 82. Ustia 195. 17. Tom§ea 223. Turcanul lona§co 80. unde a fost jude Borra 12. 240. tinutul 12. Tunsul 91. 162. Ungheni 7. 90. 183. "Tu§ca 201. Tintar diac 138. 42. Tudosca AndriasA 249. Turcul Vasutca 103. Tutcani 242. 64. Tudosca 11. Ursul vAtav 47. 14. umprumut 245.ro . 54. 184. Tutova apA 73. 70 (oghenl). Ursul parcalab de Dorohoi 12.aur 211. Vaca Toader 99. vadea Ureache Vasile 247. 171. 44. 174. 173. 173. Topa Tanasa 79. 124. Trotu§ targ 238. 249. 136. Vale rl 48. taranii 59 Tibiriha 139. 141. 248. a ramas de vadeaoa zilei 17. 151. 180. 150. 72 . Tudori 74. 72. 143. 16. 180. Todnovti 105. Tritenco 132. Ursul Savin 47. de supt podgorie 48. 50. 137. Trifan clucer 173 postelnic. 80. 248. Urata 51 Ureache de Ine§ti 74. 165. Ursul. Tutora 119. Tule§ti 11. Ungro-Vlahia 219. 145. Vaca Agahia 99. vadea. 223. Tudor postelnic 220. 178. 77. 37. 247. Ireclect 28. 242. 50. Tudoran Gh. Ureache Grigore spatar 43. Trifan 67. 152. Urecheni 59. 243. aur 24. www. Tudoran parcalab de Roman 87. Tudora 11. troian 86. ureadnic 9. Ureache Nistor vornic de poarta 125.dacoromanica. Valea Savei 88. Trotu§an log. 165. 59. 201. Ursul de Zmiiani aprod 72. vornic tarii de jos 13. 92. 29. unde a fdst Rugici 99 -- Silone 91 . 88. 241. liana peste vadeao de zi 32. Turcul Radu 43. Trule§ti 46. 5. Ungureni 108. 169. Urie pan 92. 27. a §ezut fii lui Cosco 99 curtea tatului lui a stat Petre stolnic 90 Drago§ §i SiRadul 101 mion juzi 178. Ursul Ghelasie 48. 164.270 lui ) 239. Uzon Mustafa 41. unde este casa lui RuginA 4. 83. Ureache Maxin 249 (spita). tircovnic 71. 244. 179. 15. 223. ughi. If Hui 216. ughi gata 209. u§iar mare 40.. 77 . Togoe 220. Ursul Maria 237. Tintar 242. Valcea pan 86. tricuturi la Siret 178. Turbata 223. Tom§ea popA 195.

Veaverill Gr. domniei 34. Vasile stolnic 135. Vladeni 109 (pe Siret) 111. Vasile of Bro§teni 70. 66. Vasco FrAsina 222. Vidra 188. Vasile biv vornic 173. Vicol parcalab de Neamt 180. Volo§cani 169. 41. 80. Varvara 32. Vascan 120. Vantul negutitor 60. in randul targului Sucevei 134. vecinie 220. Vicoleni 96.271 Valea mare 220. Vlasie Vasile 48. 68. 52. Vlad paharnic 221. 44. 196. 24. 47. 42. 37. Volo§ca 92. 55. Vasile darvar despre zid. 61. VlAde§ti 90. Vasile Voda Lupul 18. tinut 41. Venculet viclean. Vasile pops 49. 41. VrAstati 124. 33. Vasile 45. Varlaam Mitropolit Motdaviei 54. vislujenie 12. zAlog 17. 72.mAnAstire 248. 67. 152 (spita) 162. 75. Vratcovici 99. Varticovici P. vezetel. 53. 82. 179. sud 219. 149 (DAde§ti) 209.dacoromanica. 228. vornic 47. portar Sucevei vornic tariff. 27. Veaverita Teodor spatar 13. 224. Zamciul 67. vornic de gloat& de poartA 67. de PrAjescul). Zaporojeni 75. vatag de visternicei 8. vindere (a -) §i schimbare (a-) 225.. Vlaicul parcalab de Belgrad 4. parcalab de Roman 102. 57. 65. 237. vecini 17. zavoi 2. Vasile cel Negru 47. 40. 77. ZApodie 96. 72. 71. Zaharia 244. 230. 38. de 96. 113. vazandure 214. 43. 242. 46. 226. vii la Horoderti 44. 77.ro . 81. Xenopol D. Zaharia diac 33. Vicol 240. 82. 178. fantAna lui206. 83. Varlaam eromonah 35. Vascan diac 108. Zapalcea 88. 249. www. Vladul 220. viclenie 248. 43. VAsian 41. 48. Vlasa diacon 33. Veaverita Onciul 119. Vaslul. 74. Vanju 220. 2. Vantul Ursul 56. 162 (v. zalogita 242. Voronet 2. Visoca 226. Vantul Hilohie 80. Vorontar comis 13. 64. 49. 50. 40. 160 jos 117. 126. Voico vel logofAt 16. Vlad vornic 1. Vitolt 230. 220. Eremia gloats 42. Vizantul 88. A. Vrancea 87. 60. vataman 59. izvod de Vezeuti 169. Vlad bAtranul 149. 228. Vla§ca. Vasile diacon 79. Vasco Elena 222. 227.

111. 109. 119. 60. 78. 185. 72.179. 62. 10?. 74. 74.ro . a dat bani la zi 37 . zveazA (legAtura) 171. zeastre 204. -ti taraVi 30. Zota parcalab de Hotin 129. 79. 73. Zmiani 28. 92. 132. 120. 77. 66. precum $i tot zatul cu spifele de familii.. Zupco Dim. 155. 73. §i a venit la zioa insemnatA 16. Zlata 150. zloti 9.dacoromanica. 68. 69. Zbiiare stolnic 5. Zorileni 60. 40. 103. 124. 56. am pus . a venit la zi 213 a pus zi la SantAmAria mare. 33. Zupco lonalco 81. Zlatov 154.a venit la zi" 16. 92. Zinica logofeteasa 50. 82. 70 . 54. Documentele cu Mere chirilice.272 Zavoiani 44. batu(i 42. §i-au pus zi 38 . a a§- teptat pi na a 4-a zi 16. 36. 114. zi . Zmaul Gheorghe 15. zet (ginere) 169. 29. Zerne§ti 206. 37. zefar tipograf din la0. Zubriceani 17. a rAmas din zi. 106. . 185. 24. descrise In acest volum. Zmie§ti 60. 31. Zorilova 115. 80. 64. sunt culese i aranjate de loan Breabon. www. Zlobiceni 237. 113. 73. a avut zi la poarta domniei meale 43. 174 (fe- ree= zveaza). 188.

. Fara data (c. Fragment din uricul lui Iuga Voda pentru Tiban . . 14. Stefan Voda darue$te $i intare$te Jul Lana Rugina satele Rujineanii. . . 7054 April 11 (1546). . . www. Bogdan Voda intare$te lui Trif cumparatura ce a facut cu 50 zloti in satul unde a fost casa lui Bogdan Hasni$ . Irina $i Olena $i le da Hane$tii . 6967 Ghenar 3 (1459) Suceava. cumparati de solul ei cu 900 zloti de la urma$ii lui Coste posadnic . Alexandru Voda intare$te lui Craciun Purcelescul satul Purcele$ti. pe satul SA. Stefan Voda intare$te lui Gavril Calapod mai multe sate pe Siret : Purcele$tii. Tautii. Alexandru Voda LA- 91 93 98 pu$neanu intare$te cumparatura ce a facut in a patra parte din jumatate sat lugani la Carligatura cu 30 zloti de la stranepotii Tomei .ro 101 102 105 . 6908 Noembre 28 (1399). Sarii. . . 25 (regeste).dacoromanica. Suret. apoi inchina mo$ia manastirei Putna . Boto$anii $i ozerul Leahului $1 garla lui Soare. . . Se dau hotarele . hale$tee. 3 7015 (1507) Febr. 25 (1521) Pentru mo$ia lui Marco in Valea 87 . VIAdeVii. . cneaghina lui Toma Berheaci 2 pisar. . 85 . . . Petru Voda intare$te Anghelinei. 7083 Mai 17. . 7077 Mai 27 (1569) 14. . deosebi de partile fetelor Micului . 7062) Mart 17.TABLA DE MATERII Pag. . . Ion Neculce V. 7030 tunic 26 (1522) Harlau. Telejna. . . Pentru Paule$ti (Vrancea) 7030 Oct. . unde i$i are casa. sfarmand ispisocul lui Lacusta Voda. . 333 . . 1 6937 Ghenar 10 (1429) Suceava. . . . 7054 Septembre (1546). . . . pe apa Putnei . Stoboreanii. Petru Voda Rare intare$te 87 88 Voloscai cumparatura ce a facut cu 300 zloti in a treia parte de ContaIti (Vrancea) de la Tunsul $1 ai lui . 7054 Mai 27 (1546) Hu$i. Petru Voda schimba mo$ia Petricani cu feciorii Pa$inei. Ia$i. stapanire in Lale$ti (Posadnici). seanii . . BrateVii $i Braile$tii $1 satul unde i$i are casa tatal sau Petre stolnicul . . Petru Voda Rare intare$te Ilcai $i celor ai sai stapanire pe o sama de sate.

Petru Voda milue§te pe Gheorghe Dorohoncian diac. (7087) lona§co Ciomartan vinde lui Leontie Natul o vie la Oncea drept un bou §i o vacs §i 50 vedre yin 7089 Sept. . . . . Petru Voda intare§te lui Toader diiac cumparatura ce a facut cu 95 zloti in Posadnici pe Jijia de la fratele situ Onciul Veaverita 7096 (1588). . Nicoara §oltuzul din Bae da zapis cum manastirea Ra§ca a cumparat loc de poiana §i pod in- 112 . 119 Pa§cani . de la Isaac Margine §1 de la sora lui caruia i-a lasat partea sa fratele sat' Toader in tor Ureache vornic de gloats cumparatnrile facute cu 2900 zloti in Goe§ti. 7097 lull 10 (1599) la§i. . 16 (1581) Suceava.ro . . . Pentru Ungureni . Petru Voda intare§te lui Nis- 120 113 115 118 tre Sirete. lancu Voda intare§te lui Gavril pisar cumparatura cu 800 zloti in Vladeni pe Siret de la Eftimia. Petru Voda intare§te lui Toader aprod stapanire in BorleVi (Tamadueni) pe Siret. Petru Voda intareste Anghelinei cneghinei lui Opre postelnic stapanire in Posadnici pe Jijia. 7086 Wile 12 (1578) la§i. . . Petru Voda intare§te diacului Stefan cumparaturile facute in ZAvoiani cu 780 zloti tatara§ti dela stranepotii Marinei . da lui Gavril satul Balcauti la Hotin. . . 7097 lunie 25 (1589) Galata. lancul Voda intare§te schimbul intre man. pentru slujbele sale facute domniei i tarii . 16 (1581) Suceava. 7090 Sept. . Nicoara §oltuzul §i cei 12 pargad marturisesc cum manastirea Ra§ca a cumparat cu 800 zloti satul Vladiceanii pe Siret . . 7097 lunie 20 (1589). cumparat cu 500 ughi . . . . 7095 April 16 (1587) la§i. . . www. 1 (1580) Baia.dacoromanica. . . 130 . Petru Voda darue§te man. . . Stefan cu 136 zloti tatara§ti . . . . capatat danie de la Turcu parcalab . dandu-i seli§tea Crestine§ti. cumparatura veche a strabunului for Petre Ca. . ascultatoare de Dorohoi. . 7090 Sept. Ra§ca care is VIAdenii pe Siret 6 108 39 109 110 de la Gavril pitar §i mai primind 500 zloti. . . . . 7095 Ghenar 17 (1587). Petru Voda judeca §i da ramas pe Stefan in para primita contra surorii sale Draghina. in Vrastati §i patru MI6 de vie la Scobinti . 7087 April 16 (1579) regeste. sotia lui Hertea . . . Putna satul Staucenii cu mori in apa Sitnei la tinutul Harlaului 122 . lapod stolnic cu 130 ughi de la nepotii Mihailescului 7095 lulie 25 (1587) Tutora.274 Pag. 126 7099 Mart 16 (1591) Iasi.

www. Eremia Vodd Movild intdre§te lui Nistor Ureache vornic mare de Cara de jos mai multe 138 139 140 142 144 cumpAraturi facute in satele VlAde§ti. . . 17 (1603) HArlAu. 17. intorcand lui Simion Stroici vist. . . . 130 134 135 136 7 7111 Mart 8 (1601) Iasi. . 7110 (1682) la§i. . Eremia Vodd Moghila intAre§te logofatului Nicoard. 17 (1603) Harlan. sale de la Cotnari. Eremia Moghild Vodd intdre§te a§ezarea facuta intre toti nepotii Calapode§ti pentru mo§ia TAmadueni (Borle§ti) pe Siret 7112 Mai 17 (1604) Iasi.T. Eremia Vodd Moghild intare§te Anghelinei Berheci stapanire pe Posadnici. . 7112 Iunie 22 (1604) Iasi. cu 1090 ughi §i 550 taleri . . Tidula de impArtald pe frati in Purcele§ti §i alte sate . Eremia Moghild Vodd intare§te schimbul facut intre surorile Nastasia. in randul targului . Cobaceni. 15 (1598) Suceava. . . Eremia Vodd Moghild intdre§te lui Avram parcalab stapanire pe o sums sala§e de tigani. Eremia Vodd Moghild intdre§te lui lona§co visternicel stapanire pe jumdtate sat Purcele§ti. . . Anfimia §i Sofronia in mo§iile Tiberiha Si Purcele§ti . 7107 Mai 5 (1599) Suceava. BAlteni. zalogul pus de Isac Matee§escul . . cumparAtura ce a facut cu 300 ughi la Cotnari a 3 fAlci de vie de la Frampa §i Iac§ia din Suceava . 7112 Sept. Nicoard Prajescul logofat cumpard cu 200 taleri de la Derivac armanul viile . . Eremia Voda Moghild intdre§te impIrtala ce §i-au facut nepotii lui Mateia§ vel logofdt in sate.275 Pag. Zapis de vinzare prin care Nastasia vinde lui Iona§co vatav de visternicei partite sale §i ale fratelui au Onciul din GhigoeVi §i Bilae§ti cu 30 zloti . . .ro 145 153 8 . 7106 lanuar 7 (1598) Suceava. PacurAre§ti. . 60 . pier- zind uricile din cauza Tatarilor . Craciune§ti §i Cobolta de la rAze§i . . ughi. !Alp §i vii . . 7112 Sept. 7112 Noembre 1 (1603). . (7112) Sept. .dacoromanica. rdscumparat cu 150 zloti de la cAlugArii de la Aroneanu (7113). Rezina. de mo§ie de la Voevozii tariff muntene§ti. 7106 Febr. Stroici cAmara§ de OcnA cumpArdturile fAcute in Ungheni cu 400 taleri de la Harutul §i Gane§ti . . Eremia VodA Moghild intare§te lui Stroici vel logofat §i lui V.. Eremia Moghila Voda da carte lui Vasile biv stolnic sd-§i stApaneascA 2 tigani 7107 April 20 (1599) Suceava.

dacoromanica. . Se face zveaza (legatura) . schimbul facut cu Nastasia. Simeon Moghila Voda intareste lui Nicoara Prajescul log. . 7115 Mart 6 (1606) Iasi. Calapod. Zapis prin care marii boeri afirma a s'a facut schimbul intre T. 25 (1609) Iasi. Constantin Voda Moghila in- 9 155 163 166 168 169 tareste lui Nicoara Prajescul visternic schimbul 'Wand jumatate de Stolniceni de la T. 7117 Ghenar 23 (1609) Iasi. Zapis adeverit de boeri cum Dumitra§co vinde cu 120 taleri jumatate din cutul Purcele§tilor lui lonwo ureadnic din Suceava www. 7117 Aug. 7114 Mai 12 (1606) Iasi. ocolul Rom anului . 7116 Noembre 27 (1607) Hattie. . . . . . . 7117 Ghenar 22 (1609) Iasi. . care is Stolnicenii de jos.co vel logofat satele Damilenii si varful Ba§aului pentru slujbele sale §l pentru ca a dat 2 cai buni in treaba tarii si 300 ughi . Sacul satele unguresti. pentru slujbele aduse domniei §i tarii. . . . 7119 (1611) Aug. . luand a patra parte din Purcelesti §i da jumatate din Carligi (Neamt) .- 276 Pag. Calapod hansar si dandu-i Boldestii cu vecini si selistea Sirbii si locuri de 5 case in Oncesti. . . . Constantin Voda Moghila da §i intareste lui [sac Balica visternic satul lubanestii. Eremia Movila Voda intareste lui Toader Chiriac camanariu cumparaturiie facute cu 820 taleri in Clopotesti (Tulesti). Mastatici. . Picigani. . ca fiind sate domnesti. Eland Carligii si Boldestii si 320 ughi 7119 (fall). 7114 Mart 30 (1606). . la . Constantin Voda Movila MOre§te vist. Constatin Moghila judeca §i da 169 172 174 181 ramasa pe-Dumitra jupaneasa lui Zupco in para pornita contra el de jupaneasa lui St. . Zapis de vanzare prin care Toma vinde lui Gheorghe stolnicul partile sale din Volos. Constantin Voda Movila darueste lui Patras. Purcelesti. Iapa §i Borasti de la mai multi . Blenda pentru un tigan 7120 Noembre 22 (1611) Suceava. . . cani cu 11 ughi . Nicoar Prajescul mai multe cumparaturi §i schimburi facute in Stolniceni. BrAtiesti §i Romanesti. ascultatoare de . Boerii cei mari dau zapis de marturie cum Nicoara Prajescul logofat a schimbat dand jumatate din Carligii lui Avraam si a luat jumatate de Purcelesti la Siret de la cneaghina Nastasia 7115 Aug. . . Sabaoani §i Berende§tii la Roman. .ro 185 186 . §i da Boldestii si loc de casa in Oncesti si Sirbii . Eremia Moghila Voda darueste man. venirea la Iasi din Hotin . . 7117 Sept. 28 (1607) Iasi. . 9 Iasi. 8 (1608).

. Radu Voda intareste pr. gusani. . fiindu-i luat in silA de Isac Balica hatman . . . . Saucauti si Mamurinti . Ionasco rascumpararea ce a facut cu 280 taleri in satul Ungheni de la Stroicesti . luata schimb de la Parasca a Tudosiei Calapod Fara an (c. . . . 7125 Mai 24 Iasi. Schimb de pamanturi in Ungheni .dacoromanica. . . Pentru Vidra (Vrancea) . . 187 188 189 189 14 15 15 191 192 194 195 196 ciorilor lui Gr Sulitas in Stolniceni. . Stolniceani. femeei lui Bilae vornicul mai multi tigani 198 7126 Mai 25 (1618). Zmaul . chizas Hind pc pa Mihail . . 7 (1617). . . 7126). . partite for cu un vecin Patrau . ce au marturisit pentru un vad de moard din Macicauti . . . 7121 Decembre 8 (1612). . .277 7121 (1613) regeste. . cumparatura ce a facut in Hasnaseni. (7124) Avg. . 21 = 1616. carte catra Gheorghe biv dvornic sA aleaga pArtile lui Nicoar biv vist. de la nepotii lui Talasman . 224 7126 Mai 12 (1618). §oltuzul si pargarii de Cotnar cum Isaico din Pascani a imprumutat 80 taleri de Ia Iucman. . 7126 Dec. ce merge pe 8 parti. 7125 Mai 31 (1617) Iasi. pivnicerul cel domnesc. . 7125 Mart 20 (1617). 24 Cotnar. . Zapis de la parcalabul. Nicoar Prajescul cumparatura ce a facut de la Calapod diac a unei a opta parte din jumatatea de . . .. . 200 7126 Mart 9 (1618) Iasi. . Zapis de vanzare prin care Isaico comiselul imprumuta 80 taleri de la Cazan post. Stefan Voda Tomfa intareste lui Isaico stapanire pe jumatate Pascani. Radul Voda Mihnea intareste vist. rauta diacul holopi tigani . Rasca. . Izvod rumanesc de oameni. zalogind jumatate din Pascani .ro . . 7126 Mart 11 (1618) Iasi. . . Radul Voda intareste lui Miron Barnoschi spatar. Radul Voda Mihnea intareste lui Mie. Radul Voda Mihnea. Radul Vodd Mihnea intareste lui Nicoara Prajescul biv visternic a opta parte din Stolniceni. si fratii daruesc surorii for Parascai. . rascumparat cu 80 taleri si un cal bun de Ia domnie. dat danie de Alexandru Voda lui Pozoreaci . Zapis de impartalA a fe- Pag. . din Hasnasiani . 7121 Ghenar 15 (1613) Iasi. partea lui Gh. 7125 Mai 24 (1617) Iasi. intre Larion diaconul si Panul . Radul Voda Mihnea intareste www. jos a Stolnicenilor . Radu Voda Mihnea intareste lui NicoarA Prajescul vist. Carte de la Stefan Voda pentru Radeni. mai mule cumparaturi facute in DrA. 7124 Avgust 21 (1616). . 7121 Aug. 197 Sinclitichiei.

Zapisul lui Gligorcea Baenschie care vinde lui Nicoara Prajescul log. . . 7128 lunie 19 (1621) Targovi§te. Zapis romanesc prin care lonasco Stroici vinde cu 40 taleri un tigan Pantea lui Gh. Gaspar Voda da carte lui lonasco biv vatav sa-si stapaneasca 011ie sale din Dragomiresti la Neamt . Gaspar Voda intareste urmasilor Bicai sta. . Zapis de marturie de la boeri cum Nicoara Prajescul visternic cumpara cu 100 ughi o parte din jumatate sat de Stolniceani de la Gh. . 7127 Iunie 1 (1619) Ian Gaspar Voda intareste vist. . Radul Voda intoarce §i intareste lui D. . . 7127 luni 22 (1619) Iasi. . . ocol. . . 7127 Febr. . . . zis Deleni la Tutova . 7127 Ghenar (1619). 7128 Octombre 27 (1619) regeste. . . Nicoara Prajescul cumparatura ce a facut de la Calapodesti a 6 parti din 8 parti din jumatatea de jos a satului Stolniceani cu 600 ughi . Gaspar Voda IntAreste lui MiMut diiac §i lui Apostol parcalab 7 salase de tigani 7128 (1620). .. 7126 August 6 (1618) Iasi. cu hotarele insemnate cu pietre hotare (fall) .dacoromanica. 7128 Noembre 28 (1619) Iasi. . Gherghina pitar . . 201 203 204 205 207 208 210 7127 lunie 25 (1619) Iasi. Radul Voda scrie carte la ureadnicul §i vatamanii din Serpeni pentru furtul a 2 cai facut de Istratie §1 Casiian . Sulitas. . 14 (1615) Tighina. Radu Voda da Tudosiei lui Nicorita vornic satul Sarautii pe Prut §i 2 falci vie in dealul Porcului . 24 (1619). Gr. Greceni. . www.panire pe Hotinesti. . Gaspar Voda intareste lui Gh. . 7128 Dec. . nepotul lui Calapod . Falciu . Gavril Voda Movila intareste mosnenilor tot satul Mozoceni. . . mase pe urma lui Murgoci vornic . . 7126 Sept. . partea sa din Hasnaseni pentru 30 galbeni imprumutati cu vadea pans la 15 August . . . rascumparandu-se de vecinatate de la Leca post. luata de Stefan Voda Tomo pentru hitlenie lui Boul visternic .278 Pag. Gherghina pitar cumparatura cu 40 taleri a unui a tigan de la lonasco Stroici fiul lui Lupul Stroici . Dragota mo§ia Tarasova. cu 35000 lei 7128 (1620). Pentru Scriptanesti (11ful).ro 212 213 214 216 216 218 218 221 . Radul Voevod Intareste lui Apostol §i Gheorghe din satul Mascurei la Falciu. . . 12 (1619) Ian. . 7127 Mai 2 (1619) Iasi. 7127 Mai 23 (1619) Iasi. . . . . . Cartea lui Gaspar Voda pentru uneltele ra.

. . Cartea parcalabului de Suceava Septelici sA lese in pace pe Grecul din Pascani pentru vecinii si bucatele sale . Zapis de asezare intre M.ro . ce a avut cu popa lonasco si Larion diacon pentru Ungheni . (71281. Gaspar Von a intAreste lui Lupul PrAjescul cumpArAtura ce a facut cu 80 taleri de la lonasco Sulitasul Calapod. 7129 Mai 4 (1621). Purcelesti. (7128). 234 . . si primesc de la ei 2 optimi din satul Stolniceni . . . Zapis de danie prin care Olena lui Dragan Malaiu dA danie lui Samson hiastru. (7128) luli 3 Harl Ou. Gaspar Vocia intAreste pah. . Zapis de mArturie de la marii boeri cum Lupul si lonasco Prajescul frati. . Zapis de mArturie de la marii boeri cum fratii Lupul si lonascu Prajescul dau lui Baico dvornlc satul RAzboeni. (71281 Iunie 11 Visoca. jumAtate din a opta parte din jurnAtatea de jos a Stolnicenilor . 2 . 15 stupi si un cal . Importantisim (7128) HAsnAseni Si lonasco PrOjescul pentru cisla lui Mihail fratele Tomei (importantisim) . .279 . 7128 April 12 (1620) Iasi. . 7129 Mai 12 (1621) Iasi. si iau de la ei 2 optimi din Stolniceni . ... Alexandru Von Bias judeca si clA rAmas pe Cozma in para. . Motoc si Miron aprod scriu Mariei sale Gaspar Voda in chestia alegerei hotarelor satului Havrinesti a lui Nicoara PrOjescul despre Visoca si Cotova . . . . pArtile sale din Zubriceni si Blisc Auti pentru 70 galbeni luati cu dobandA de la egumenul de sf Sava . Alexandru VodA Iliac Inareste lui MirAutA diac si lui Apostol parcalab 4 sA. dau vornicului Baico satul RAzboeni pe paraul alb. Ghirghiasa si lonasco pentru 3 vecini in Purcelesti. . . . lase de tigani .dacoromanica. Gheorghe cumpAratura ce a fAcut cu 14 taleri in . . Zapis prin care lonasco fiul lui Gr. . T. . 7129 Noembre 8 (1620) Iasi. Balica a cumpArat in Petricani partea lui Isaico cu 70 taleri. . . . . (1621). . Pag. 7129 April 24 (1621) Iasi. 6 boi. 7128 (1620). . 7128 lull 22 Iasi (1620). Iliac VodA intAreste fratilor Lupu si lonasco PrAjescul 2 pall din opt ce-s 222 223 224 225 226 227 228 229 230 16 17 231 232 la Stolniceni luate in schimb de la Baico dvornic pentru RAzboenl . vaci. Alex. www. Dolniceni. Zapis de marturie cum post. 7129 Mai 12 (1621) Iasi. . . Su litas vinde Lupului Prajescul cu 60 taleri a opta parte din Stolniceani din jumatatea de sat . de la FrAsina si a ei . . . 7129 Mai 12 Ian. . .

. Sava din Iasi. . Dania Stancai Murgoceoae catra nepotul sau Ifrim in BalAceni si Zmiiani. Stefan Tomsa Voda intareste lui lonasco cumparatura a 2 case din Ruginoasa cu 70 taleri de la lonasco stranepotul lui Ivanco pitar 7132 Ghenar 27 (1624) lasii. Scrisoare de schimb intre D. . 7129 Mai 10 (1621). dand unul Bargaoanii Ia Falciu si Wand Ravacanii la Roman . . 7134 Ghenar 10 (1626) Harlau Radul Voda intareste lui Gavril Capsea pitar cumparatura facut:1 cu 60 taleri in Stroesti de la Dochita fata Solomiei . . . . pentru o desugubina de fata si plata capului 7130 Ghenar 2 (1622) Iasi. . . 7130 Aug.260 Pag. Hotarul Straoanilor si al Colmanestilor. Cercetarea ce o fac Ia Obarsie in pricina unui helesteu intre loan si Necoara de Rates% randuitii burl lonasco Jitniceriul si Gorovei . 21 Fara data (c 7134 Ghenar 10). 7130 Iunie 17 (1622) Iasi. . . platita cu 70 galbeni . . . . . . Radul Voda intareste lui Gavril Capsea pitar stapanire in Stroesti pe partite . platind lui Dragan Malaiu datoria de 100 ughi facuta de Olena . Cartea lui Stefan Tomsa scrisa catra Toma diac din Tamasi sa sileasca a plati la 236 18 19 237 3 razesi o dulama $i 20 potronici . 7134 = 1626). Miron Barnovschie Voda intareste schimbul facut intre Stefan Boul visternic in Ungheni si nitre diaconul Larion in Ratesti Fara data (ante 7136 April 28). . Buhus si Stratul Bolea. . . 7134 Ghenar 14 (1626) Harlau. 7130 Sept. cu 50 taleri . . 17 (1621) Trotus. Buhus jumatate din Ravacani cu 40 matce . . . Zapis prin care Stratul Bolea vinde lui D. . . Dochita fata Salomiei vinde lui Gavril Capse pitar partea sa din Stroesti .ro 240 240 19 21 23- 24 25 26 28 . Olena Ma lai pune zAlog partite sale din Zlobiceni si Blitcenauti la Hotin pentru o moarte de om'. . Zapis prin care lonasco vinde cu 7 taleri lui Vicol curatura facuta de el in cornet . .dacoromanica. Fara data (c. April 12. 7130 lunie 2 (1622). (7130 = 1622) lunie 15 Iasi. . . ales de Corpaci vornic . Bargaoani.. www. Radul Voda intareste lui Gheorghita Jora stapanire pe Blescenauti si Zubriceani. . la Hotin. . frati. 4 = 1622) luli 9 Iasi. 7134 (1626). . rascumparate de la sf. 7136 Ghenar 20 (1628) Iasi. . Soltuzul de Trotus da zapis cum Dumitrasco Stefan vornic mare de Cara de sus sa stapaneasca in Pizdeni 'Agile Anei si Ursului. luate de la Costin pentru o datorie . 239 .

. . FArd data (dupd 7139 Martie 11). Hie§ VodA judeca $i dA rAmas pe Dragan Malaiu in Ora cu Gh. Hotin. 7145 Oct. Miron Barnovschie Mogila VodA intareVe schimbul facut intre Gh. . . . . Dumbraveni $i Garcini . Mihailescul. . .281 Pag- 7136 April 28 (14). . . . Tanasa vornic $i Sturza . . Roca vist . 41 . . fata Telei. . Fara data (c. . Talmaciu $i man. . Zapis de datoria lui Patra$co Ciogole parcalab de Hotin cu 500 lei catra Uzon Mustafa . Zapis de impartald de mo$ii. . 7149 Mart 9 (1641). Zapis de danie prin care Ignat cid danie hiastrului sau Stefan !Agile sale din Stoile$ti. 7147 Decembre 8 (1638) 14. . Goga $i al lui in Ora cu nepotii Cozmei. Vasile Talmaci face tes.ro 42 43 43 45 .. . luate pentru viclenie (Ion Neculce IV. . Se pune ferde . Jora parcalab de Hotin $i Solonca Pilipovschi and 1/4 din Zubriceani pentru Vi din Blijcenauti . Alex. . Secul pentru Drage$ani . . . care capata daanie de la surorile lui. mas pe Gh. 15. 7144 Maiu 14 (1636) la$i. Mupte$ti. Vasile Voda scrie carte la Gligorce ot Ghigoe$ti sd cerceteze pricina dintre Andreian $i Turcul pentru Obar$ie $i MAne$ti 7148 lull 9. . . . rAmase zestre de la socrul for V. Moisi Moghild Vodd intareVe schimbul facut intre V. . in Zmieni $1 2 locuri de casa. 7137 Mai 13 (1629)14. . . Ghibart $i Gane$ti ot Vaslui. 239 copia cu litere !aline) 7139 Mart 11 (1631) 14.dacoromanica. intre Gh. lasd partea lui de avere sotiei sale Maricai . Jora parcalab de Hotin pentru Blijcenauti $i Zubriceani la . 28 30 7137 Dechembrie 10 (1628) 1a$1. partite sale in Tao$ti. Se pune ferAe . Zapis de marturie cum Constantin de Taraceni cumpard cu 30 zloti un loc de prisaca in Muntenesti . 14 (1640). Miron Barnoschie VodA judeca $i cid rams pe 1ona$co Marmure $i ai lui in pricina cu Vatvara. 7143 =163). Vasile \Todd judeca $1 dA li- 31 34 34 35 36 39 40. . 7136 lunie 23 (1628)14. Miron \Todd Barnovschie dd bisericei Ungure$ti casele lui Mihai diac. Avg. 12 (1636) 14. . . pentru satele RomAnii $i Zmienii. Miron Vodd Barnovschi intareVe dania ce a facut Stanca lui Murgoci vornic catra nepotul sau Efrim. . pe Simila la Tutova . . tament Idsand toata averea lui femeii sale Soltana 7141 Ghenar 29 (1633) 14. 7143 Iuli 6 (1636) la$i Zapis de danie prin care Simion Gheuca med. www.

. . Rosca a cumparat cu 203 lei partile cumnatei sale Marica lui Tanasa vornic. 7151 Februar 21 Iasi (1643) Zapis de marturie de la marii boeri cum Gh. ce o face Vasile de Madarjaci. . 53 doua pall de mosie . Vasile Voda da carte ficiorilor Roscai sail opreasca livezile de fan la Malesti . Trulesti si Dragotesti. . Clinciu si pe DanGraur. 46 47 48 51 7150 Avgust 8 (1642) Suceava.282 -4Pag. . . de cercetarea. . Zapis prin care Irina Hociung vinde cu 25 lei partite sale din Balosesti. . . Scarlet cu 90 lei . Carte de alegerea si stalpirea partutor lui Larion in satul Ungheni . Copie. de cum au aratat Pietrisanii in hotarul Crivestilor . Copie. Rosca cumparatura ce a facut cu 200 lei in Zavoaiani. vornicul . 7151 Noembre 7 (1642). . . 7152 Mai 20 (1644). femeia lui Tanase . de la cumnatasa Manila. Bejan . Itrinesti si Bala- sinesti lui Gr. Vasile Voda intareste lui Dra- 55 56 57 58 59 60 gance si Grozav stapanire in Cotmanesti la Iasi. 7149 lull 30 (1641) Iasi. 7149 April 22 (1641) Iasi. . 7152 Decembrie 21 (1643) Iasi. 21). . . Vasile Voda intareste lui Caracas jicnicer cumparaturile ce a facut cu 139 galbeni in Petrilesti. Scrisoare catra marele logofat. 31 (1644) Iasi. . si li se cuvin parti din Draguseni . 51 7150 Avgust 9 (1642).dacoromanica. Stefan Voda intareste Soltanei Mogaldea si lui Gh. . Zapis de vanzare prin care Stefan Brosteanul si Hilip cumpara cu 28 lei pe din 52 . 7152 Avg. . . . Zapis cu care Lazor ciz- mar vinde lui Stavar cu 16 lei o bucata de loc de gradina denapoia caselor sale in Suceava . 7152 Dec. . . Se pune ferae www. . Zapis de marturie pentru vanzarea ce Anghelina face in Faramesti. Zavoiani Iurcesti si Oglindesti . Cartea lui Vasile Voda catra Vasile de Madarjaci pentru hotarul Pietrisului Fara an (d. . din Zavoeni 54 7151 Martie (1643) lash Vasile Von Lupul intareste lui Gh. .ro 61 . Toderasco Ivanovici. Zaps de marturie cum Ilisaf ta a vandut Negoestii in tinutul Barladului lui . 7151 lulie 17 (1643). dand limas pe T. . Racovit impartala ce au facut cu nepotii lui. Todiresti. . . . pe Lohan. 7150 April 9 0642 ). . . . 7152 August 16 (1644). . 7150 April 7 (1642) Iasi. a 2 batrani catra Scarlet de Zorileni cu o suta lei . Cartea lui Matei Voda data lui Eremie Ciocarlie sa-si caute vecinli fugiti in tara Munteneasca . la Falciu . . .

Zapis de vanzare prin care Andrei tircovnicul vinde cu 50 lei o vie la valea Cozmoaei. Ionasco Ciomartan vinde lui Leontie Natul o vie la Oancea drept un bou si o vacs §i 50 vedre yin . 7155 lunie 6). Vasile Voda intareste bis. la Tutova . . tand urice la zi . . . 74 7159 Mart 24 (165. . 7153 lunie 16 (1645) Iasi. . . Vasile Voda judeca si (IA ramas pe Barsan vornicut de poarta in para cu Filip si ai lui pentru partite for din Mihailesti. 75 www. Rasca . . neprezen.ro . . 7087). Vasile Voda intareste lui Gavril Cocris stapanire peste Panuresti. 7153 April 24 (1647) Iasi. . . . Profira Nemtei da danie lui Ionasco sin Gr. uricile fiind per.dacoromanica. . . . . . . Nicori(a din Iasi satele Mirceni. 7158 lulie 23 (1650) Iasi. Cartea lui Vasile Voda. . 7157 April 12 (1649). 7153 Noembre 27 (1844) Stefanesti Zapis prin care Macri capitan cu pars cu drept de inrudire cu 180 lei a patra parte din Zubriceani de la Ionasco si ai lui . . 8). . . . . Capp de Sacuiani sä opreasca pe Caraiman pitar sa nu ezasca in Zavoiani pe partea Roscai vist. . .283 Pag. Romani si Stramba. Diviceni si Serbanesti la Tutova . 7159 Febr. . in linutul Barladului . . . Zapis de vanzare prin care Ilisafta vinde lui Scarlet de Zorileni cu 90 lei sellstea Negresti. . 7155 Mai (1647) Zapis de vanzare prin care Gheorghie cu ai lui vinde lui Ionasco °recut partite for din Ungheni cu 190 zloti . . Vasile Voda intareste lui Macri capitan cumparatura facuta cu 180 taleri in Zubriceani de la Ionasco si ai lui . 62 39 7153 Decembre 1 (1644) Iasi. . . Capatina partite sale din Romanesti si Dancesti . . .1). Cartea lui Vasile Voda catra V. . dute la man. . 63 65 66 66 67 70 Fara an (c. Fara an (c. . . . . Ursul de Zmeeni dä danie fratilor Paladesti partite sale din Zmieni. . . . . . 8 (1651) Iasi. Vasile Voda intareste la toti nepotii lui Ignat dreptul de stapanire in Balaceni si Zmieni pe Simila. . . 7154 Fevruar 5 (1646) Iasi. data lui Palade de a-si stapani un batran in gura Horaetii 7153 August 3 (1645) Iasi. 7159 Febr. - 70 71 72 72 Fara data (c. . . . lui Hristodul stolnicul . . . . . intorcand 24 lei cheltuiala de judecata . . .

82 . Pala die 78 7160 Oct. Vasile Vocla judecA §i da rAmas pe Iona§co Fulger in Ora pornita contra PALA de§tilor. . Gheuca o face in mo§ia Bacanii cAtra T. . XXIV Total 9 1 20 3 1095 39 119 235 633 2948 23 17 30 393 1030 2 38 1033 www. Scrisoare de mArturie a marilor boiari cum PalAde$tii au cApA tat danie de 81 . Vasile VodA Lupul judecA $i dA rAmas pe Bejan Gheuca in Ora cu T. II p. carora le intare$te dania Ursului aprod de Zmiiani in mo§iile Zmieni. I p. intre Neculai de Obar§ie $i raze§ii de Dragomire§ti . Vasile Voda scrie carte la pArcAlabii de Neami in pricina de hAtalm. . III p. IV p. 60 6 Vbl. pe Smila $i apa Tutovei . 1 Vol. 2 Vol. 7161 lulie 8 (1653)14. (volumele publicate de mine) 17 37 34 88 = Vol. 1 171 1 22 4 959 1 Vol. 5 (1651) 14. XVIII 1 1 12 51 = Vol. II p. 171 1 1= 8 9 267 = = = 16 = Din Uricarul T. 2 Vol. II (2 fasc. Codrescu. 1 Vol. III p. Ispisoace $i Zapise X volume. 7159 lulie 5 (1651) 14. 1 Vol. I p. Surete $i lzvoade 1854 (XXI vol.284 Pag. 7160 Februar 18 (1652) Iasi. StrAmba $i Manzati.ro Total 116 100 140 1362 76 89 = 121 422 = 1684 36 1153 = 5988 . Romani. 1 13 Vol. Roman. la Ursul aprod pAr(ile lui din Zmieni. XXIII 79 26 3 Vol. Teodor Codrescu Anul I. V p. 7159 lulie 8 (1651)14. Paladi pentru BAcani 83 Tabloul documentelor publicate Secolul : XV XVI XVII 1). . . Strambi §i prisaca din Manzati . 2 139 Vol. . Zapis de danie prin care Maria* lui 76 Sim. 2 60 14 3). V p.dacoromanica.) 7 XVIII XIX 645 995 114 78 128 320 slavone 731 = 4204 67 = 92 = 49 = 41 = 14 = 3= 79 139 166 152 183 115 =--.) 196 514 2). IV p. 2 166 152 183 115 Vol.