GODINA/ YEAR IV

SARAJEVO 07.10.2016.

BROJ/ NUMBER 3

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – TROMJESEČNI PODACI
GROSS DOMESTIC PRODUCT – QUARTERLY DATA
Realni rast BDP u drugom tromjesečju 2016. godine, u
odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, iznosio je
1,4%.
Sezonski podešena serija podataka pokazuje rast BDP u
drugom tromjesečju 2016. godine od 0,5% u odnosu na
prethodno tromjesečje.
Promatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u
drugom tromjesečju 2016. godine, u odnosu na isto
tromjesečje prethodne godine, značajan realni rast bruto
dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima:
Administrativne djelatnosti (N) 8,3% ,Hotelijerstvo i
ugostiteljstvo (I) 6,2% i Prerađivačka industrija 5,7%.
Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u
djelatnostima: Vađenje ruda i kamena (B) 5,8% i

Informacije i komunikacije (J) 2,8%.
The real GDP growth in the second quarter of 2016,
compared to the same quarter of the previous year,
amounted 1,4%.
According to seasonally adjusted data, GDP increased by
0,5% in the second quarter of 2016, as compared to the
previous quarter.
Observed by activities, in the second quarter of 2016
compared to the same quarter of the previous year, real
growth of the gross value added was recorded in:
Administrative activities (N) 8,3%, Accommodation and food
services (I) 6,2% and Manufacturing 5,7%.
Real fall of the gross value added was recorded in: Mining
and quarrying (B) 5,8% and Information and
communication (J) 2,8%.

Obračun je urađen na temelju raspoloživih službenih indikatora Agencije za statistiku BiH i entitetskih zavoda za statistiku.
The calculations are made on the basis of available official indicator of the Agency for Statistics of BiH and the entity statistical institutes.

Q1

2012
Q2
Q3

Q4

TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD Stope realnog rasta
QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT Real growth rate
2013
2014
2015
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3

Nedesezonirani
podaci Q/Q-4

0,2

1,2

0,5

1,0

2,3

1,6

3,0

2,6

3,5

-0,1

-0,9

2,5

1,7

4,4

4,0

2,0

1,9

1,4

Non-Seasonally
adjusted Q/Q-4

Sezonirani podaci
Q/Q-1

0,2

0,8

-0,2

0,2

0,7

1,2

1,0

-0,4

1,0

-1,3

0,4

2,1

0,4

1,2

0,3

0,3

0,7

0,5

Seasonally adjusted
Q/Q-1

Finalni trend
Q/Q-1

0,3

0,3

0,3

0,4

0,6

0,8

0,6

0,3

0,1

0,0

0,4

0,9

0,9

0,8

0,6

0,5

0,5

0,5

Final trend
Q/Q-1

Q4

2016
Q1
Q2

%

tax records and other sources. and reduced by subsidies on products. Obuhvat Izračun obuhvaća sve aktivnosti slijedeći proizvodni koncept prema Sistemu Nacionalnih Računa 1993 (SNA 93) i Europskom Sistemu Računa 1995 (ESA 95). or it may be calculated ad valorem as a specified percentage of the price per unit or value of the goods and services produced or transacted. transport and communication. Seasonally and working days adjusted data The seasonally and working days adjusted values are the value from which the seasonality and the calendar effects have been removed. jednak zbiru dodane vrijednosti u baznim cijenama svih rezidentnih proizvodnih jedinica i neto poreza na proizvode (porezi minus subvencije na proizvode). less other subsidies on production. Value added at basic prices equals output at basic prices. uvećanoj za poreze na proizvode i umanjenoj za subvencije na proizvodnju. Value added at basic prices also equals the sum of compensation of employees. 2). The main sources of data are results of monthly and quarterly statistical surveys (agricultural. harmonizirani sa SNA 93 i ESA 95. ostalih poreza na proizvodnju umanjenih za ostale subvencije na proizvodnju. zaposlenosti i zarada. A subsidy may also be calculated as the difference between a specified target price and the market price actually paid by a buyer. Coverage The calculation covers all activities following the concept of production by the 1993 System of National Accounts (SNA 93) and the 1995 European System of Accounts (ESA 95). 2) Data presentation The main aggregates and categories are. manufacturing. što se tiče koncepta i terminologije. Dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je. porezne evidencije i drugi izvori. Taxes on products are all taxes that are payable per unit of some good or services produced or transacted. Definicije i pojašnjenja Definitions and explanations Bruto domaći proizvod prema proizvodnom pristupu jednak je dodanoj vrijednosti u baznim cijenama. zbiru sredstava zaposlenih. Subsidies on products are subsidies payable per unit of a good or services produced or imported. ili može biti obračunat na vrijednost kao specifičan procenat od cijene za jedinicu robe i usluge koja je proizvedena ili je predmet transakcije. Data by activities are shown according to the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. price statistics). trgovine. Subvencija može biti određeni iznos novca za jedinicu količine robe ili usluge. Zbir tromjesečnih sezonski podešenih podataka u godini nije jednak zbiru podataka koji nisu vremenski podešeni. hotels and restaurants. The subsidy may be a specific amount of money per unit of quantity of a good or services. The tax may be a specific amount of money per unit of quantity of a good or service. Porez može biti određeni iznos novca za jedinicu količine neke robe ili usluge. građevinarstva. 2 . Dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je outputu u baznim cijenama. prerađivačke industrije. as regards the concept and terminology. umanjenom za međufaznu potrošnju u kupovnim cijenama. data on employment and wages. ili može biti obračunata na vrijednost kao specifičan procenat cijene po jedinici. trade. Bruto domaći proizvod je. hotela i restorana. Subvencije na proizvode su subvencije koje se plaćaju za jedinicu robe i usluge koja je proizvedena ili uvezena. Podaci prema djelatnosti su prikazani prema Klasifikaciji ekonomskih aktivnosti u Europskoj uniji (NACE Rev. transporta i komunikacija. Subvencija može biti obračunata i kao razlika između posebno utvrđene cijene i stvarne tržišne cijene koju plaća kupac. Sezonsko podešavanje podataka Sezonski podešene vrijednosti su vrijednosti u kojima je uklonjen uticaj sezone i kalendara. Porezi na proizvode su svi porezi koji se plaćaju za jedinicu neke robe ili usluge koja je proizvedena ili je predmet transakcije. također. other taxes on production. construction. Gross domestic product by the production equals value added at basic prices by activities. i zbiru bruto operativnog viška i bruto mješovitog dohotka. Gross domestic product thus equals the sum of value added at basic prices of all domestic (resident) production units and net taxes on products (taxes less subsidies on products). Sum of quarterly seasonally adjusted data in a year is not equal to the sum of non-seasonally adjusted data. or it may be calculated ad valorem as a specified percentage of the price per unit. reduced by intermediate consumption at purchaser`s prices. and the sum of gross operating surplus and gross mixed income. harmonised with SNA 93 and ESA 95. Predstavljanje podataka Temeljni agregati i kategorije su. statistika cijena). prema tome. increased by taxes on products.Izvori i metode prikupljanja podataka Source and methods of data collection Temeljni izvor podataka su rezultati mjesečnih i tromjesečnih statističkih istraživanja (poljoprivrede.

procjene mjera obima u cijenama prethodne godine su lančano povezane sa utvrđenim fiksnim referentnim razdobljem. te u lančano povezanim vrijednostima u cijenama 2010. The quarterly national accounts adopt the same principles.Metodološka pojašnjenja Methodological explanations Tromjesečni nacionalni računi primjenjuju iste principe. suma četiri tromjesečja za bilo koju pojedinačnu godinu jednaka je odgovarajućoj godišnjoj procjeni. u priloženim tablicama. a što postaje i zajednička praksa među zemljama. 2) have been used to quarterly allocate the annual estimates for years for which the corresponding annual estimates are available and to produce estimates for the most recent year for which no annual data are available. The seasonally adjusted series remove from the original data the quarterly seasonal fluctuations and the calendar effects (only the effect of working days has been considered). alocirale na tromjesečje za godine za koje postoje godišnje procjene i proizvede procjena za najnoviju godinu za koju godišnji podaci nisu raspoloživi. As requested by EU regulations and also being the most common practice among countries. uključuju i sezonski podešene serije u cijenama 2010. izravne informacije na tromjesečnoj osnovi su ograničene pa se procjene uglavnom oslanjaju na indikatore. estimates of volume measures at prices of previous year are chain-linked to produce series at a fixed reference period. volume values at prices of a previous year allow the comparison of the data only between 2 successive years (data at previous year prices for any given year with the annual current price data of the previous year). koji zadržava. The series have been seasonally adjusted by means of the Demetra + software using the TRAMO-SEATS method. i stope rasta tromjesečja u odnosu na prethodno tromjesečje. tromjesečne mjere obima BDP-a. The selected fixed reference period in BiH is 2010. Važna osobina tromjesečnih nacionalnih računa je njihova konzistentnost sa godišnjim računima. Indicators at detailed level of economic activities (2 or 3 digits of the NACE Rev. izravno). Indikatori na detaljnoj razini ekonomskih aktivnosti (2 ili 3 znamenke NACE Rev. thus preserving as much as possible the intra-annual movement of the indicators but subject to the restriction that the sum of the resulting quarterly estimates should be identical to the annual data (the benchmark). limited direct information is available on a quarterly basis and the estimates rely mostly on indicators. U kompilaciji tromjesečnog BDP-a BiH. koliko je to moguće. This identity is obtained by mean of a statistical procedure called „benchmarking”. kao i kod godišnjih računa. the prices used for the derivation of the volume measures change every year to better reflect the most current structure of price relatives. cijene koje se koriste za izvođenje mjere obima mijenjaju se svake godine da bi se bolje odrazila najnovija struktura cijena. thus allowing the comparison between any chosen different periods. kretanje indikatora unutar godine. Da bi se dobila dugoročna serija. are estimated at prices of previous year. prikazani su u tekućim cijenama. The direct method was used (each series was seasonally adjusted. The Denton benchmarking method has been used in the compilation of the quarterly GDP of the BiH. su procjenjene u cijenama prethodne godine. The tables include also seasonally adjusted data at prices of 2010 and the respective quarter to previous quarter growth rates. cijenama prethodne godine kao mjerama obujma. Za razliku od godišnjih računa. Sezonski podešene serije uklanjaju iz originalnih podataka tromjesečne sezonske fluktuacije i uticaj kalendara ( u obzir je uzet samo uticaj radnih dana). Serije tromjesečnih podataka BDP-a. that is. 2) su korišteni da bi se godišnje procjene. Quarterly GDP data series are presented in the attached tables at current prices and as volume measures at prices of previous year and as chain-linked values at prices of 2010. ali uz ograničenje da zbir sačinjenih tromjesečnom procjena treba biti identičan godišnjim podacima (benchmark podaci). directly) Serije su sezonski podešene korištenjem Demetra + softvera i TRAMO-SEATS metode. An important property of the quarterly national accounts is their consistency with the annual accounts. Odabrani referentni period za BiH je 2010. In order to obtain long-term series. Ova jednakost se dobiva pomoću statističke procedure koja se zove „benchmarking“. odnosno. vrijednosti obujma u cijenama prethodne godine dopuštaju poređenje podataka samo između dvije uzastopne godine (podaci u cijenama prethodne godine za bilo koju godinu sa godišnjim podacima u tekućim cijenama iz prethodne godine). In contrast with the annual accounts for which direct measures of the variables are available. that is. Tablice. Korištena je izravna metoda (svaka serija je sezonski podešena. Kao što zahtjevaju EU propisi. Međutim. definicije i strukture kao i godišnji računi. 3 . like in the annual accounts. za „benchmark“ proceduru korišten je Denton metod. definitions. and structure of the annual accounts. to jest. čime se omogućava poređenje između bilo kojih odabranih razdoblja. koje su raspoložive. However. the sum of the four quarters for any given year is equal to the corresponding annual estimate. quarterly volume measures of GDP. za koje su raspoložive izravne mjere varijabli.

225 q1 219.782 1.420 907.206 5.613 353.066.397.139 987.508 318.321.697 359.503 852.539 281.608 1.564 276.894 1.649 1.328 1.353.134.396.524 1.329.742 1.858 q2 475.108 309.755 231.877 3.511 317.TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD.190 267.391 361.831.168.915 311.923 324.880 284.244 254.554 q1 204.216.034 q2 573.010 1.642 1.289.799 743.292.494 575.361.939 q3 853.206 771.C.828 258.218 291.173 241.393.159 327.007 1.023 753.039.263.373.922 1.771 351.419.921 2013 1.372 5.660 q1 178.626.E 4 .369 798.425 1.306.500 321.215 q1 164.656 1.271 q3 819.373 1.380 1.181 C F G.094 q2 485.202 q3 728.779.488 q2 504.037 q2 494.217.919 1.218 1.608.622.217 2.360 332.271.100 327.051 q1 145.958 1.826 1.743 352.649 325.144.349.097 664.530 309.961 869.684 1.468 1.411.157.726 289.249.540 359.907 209.557 1.175.741 q4 198.104 322.711 5.200.375 258.879 213.243 219.612 289.269 258.047 243.076 1.338 1.224.427 759.309.219 349.168.953 246.890 4.397.661 980.095.854 249.200 358.926.157 354.531 335.700 1.352 256.907 1.540 1.301.450 1.124.733 328.030.056 1.241.D.180.707 278.820 1.871 4.239 278.772 712.535 316.274.762.518 1.263 1.I J K L GODINA/ YEAR 1.139 1.495.182 275.H.886 716.427.631 203.127 282.746 255.759 265.890 1.719 335.290.035.762 721.964 239.138 285.187 284.046 4.052 348.951.490 1.665 310.935.119 q4 215.931 1.952 782.I J K L 2016* 2015 2014 2013 2012 2012 * = Procjena /Estimate A B.074 351.866 633.742 256.283 1.581 322. CURRENT PRICES A B.032.709 1.584 362.544 243.750 1.244 755.071 q3 895.988.455.340 318.021.345 1.133 350.436.292.050 2.349 1.E C F G.796 250.577 q4 168.221 979.993 348.794 q4 234.527 883.D.737 1.361.362 2015 1.658 314. TEKUĆE CIJENE 1 QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT.293.C.273 358.586 1.531 5.584 4.243.926.542 1.261 1.896 268.370.207 777.342 293.810 1.398 1.H.322.711 1.998 1.706 249.023.505 2014 1.514 324.232.744 2.

792 1.721 5.850 q2 261.956 6.821 192.557 175.465.592 175.000.141.106.408 136.958 4.648.422.121 1.788.069 4.988 22.191 174.288 1.806 1.159 559.214.872 28.044.021 1.843 1.262.085 139.500.211.863.306 5.658.716 q3 224. KM/thous.262.791 1.627 169.090.184.743.704 q4 222.300.668 6.960 26.433.982.830 q4 266.172 169.981.890 q2 229.272 q1 242.P.294.069 5.235 163.622 135.155 179.149 135.525 5.538 5.866 23.391.282 146.746 q1 233.976 1.595 7.068 4.266 7.422.322 1.069 165.913 1.217.914.056 2012 880.487 170.069 5.199 4.270 1.820 157.253.487 181.883 152.905.462 1.359 2014 1.648 5.086 175.198 1.508 1.955 5.659 5.846 6.tis.304.093.775.058 5.520 194.577 5.772 141.205.327 4.473.973 1.498 q2 231.324.737 1.286.S FISIM (minus) GROSS VALUE ADDED 5 Taxes on products less subsidies on products GROSS DOMESTIC PRODUCT 2016* 2015 2014 2013 2012 923.023.901 6.513 1.855 6.546 7.391.153.283.352 138.502 1.059 q3 233.139 q1 219.281.801 q3 260.203.293.N O.683 6.097 q2 218.S FISIM (minus) BRUTO DODANA VRIJEDNOST Porez na proizvode minus subvencije na proizvode BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GODINA/ YEAR 4.834.783 176.016 1.204.253 6.650 q3 219.454 1.864.044 1.824 6.366 613.705.418 1. KM M.566 1.N O.492 1.441 178.975 173.779 1.259 5.222.404 7.460 q1 254.758 5.134.247.212.542 7.852 1.524.283.219.763 1.096 4.773 21.939 156.032 27.596.688.896 q2 M.059.627.198 q4 219.306.117 697.287.264.900.759.964 22.Q R.245.763 *= Procjena /Estimate .331 707.910 1.574 1.231.100.212.223.535 1.Q R.396 7.325.312 5.508 166.618 q1 271.074 173.866 1.494 5.P.886 26.893.350.073 729.227.255 1.810 6.783 5.250.992 543.273 1.097.630.836 5.192 700.812 6.950 140.204.447.164 180.751 651.636.895 189.719 6.528 7.224.232.013 6.085 2013 928.813 135.616 6.530 q4 247.276.386 1.090.415 173.697.467.837.381 156.239.023 184.940 2015 235.915.193.193 1.122 1.707 177.081.

023.910 1.429 826.485.941 1.475 256.297 251.916 248.169 287.186.367.316 q3 958.104 1.556 1.298.823 252.006 354.022 315.849 q2 424.555 2014 1.107 315.253 276.607 1.593 1.189.001.187 808.044 317.206.306.C.102 1.331.294 748.403 770.004.793 249.900 1.226 1.469 249.826 1.655 1.191.134 5.202 254. U CIJENAMA PRETHODNE GODINE 2 QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT.390 q2 487.243 773.164 351.380.179 1.C.355 312.296.415 317.660 317.868 254.253 245.393 319.668 1.779 338.528 1.408.661 5.735 336.427 q2 490.325 1.391 326.413.281 353.409 q3 738.033 1.587 266.784 C F G.371.956.525 259.570 209.D.068 895.471 q4 236.722 1.675 848.306.039.599.676 q2 442.252.001 999.862 1.837.618.171.902 q3 844.393 3.323 1.380 1.346.092 332.696 q4 202.280.140 4.427.187 q4 219.407 311.136.179.102 688.644 1.717 1.230.229 272.145 262.132.271.069 277.115 1.002 331.260 611.576 356.570.787 q3 756.306 352.321 287.288.166 764.085 q1 203.333 4.I J K L 2016* 2015 2014 2013 2012 2012 * = Procjena /Estimate A B.277 360.928 335.120 357.357 1.990 801.184 1.194 293.778 1.345 327.973 1.077 313.017 324.884 333.146 4.074 1.409 1.009.329 317.411.017.310 288.249 325.901.004 1.345 770.622 326.H.TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD.594 236.032 360.169.294 267.I J K L GODINA/ YEAR 1.862.834 q1 186.192 1.342.538 1.H.309 1.266.164 316.299.995 686.186.262 3.E 6 .733 4.966 1.607 q1 196.729 q2 488.940 2013 1.392 5.207.553 262.271 238.238 356.861 272.772.130 293.434 1.346.055.172 1.340 615.452 1.570 281.926 q1 199.923 q4 219.877 1.571 1.239 258.140. PREVIOUS YEAR PRICES A B.256 246.066.022.265.855.759 1.052.288 1.129.303 268.849.496 1.115 260.100.584 311.599 1.279.983 1.419.252.E C F G.248.002 5.330 1.732 q1 211.350.875 2.417.357 2015 1.179.356 1.413 284.310 203.026 333.D.843 2.532 1.423 1.904 763.226.196 1.966 750.933 795.226 335.384 714.108.283 1.681 314.874 266.181 356.709 1.639 260.938 261.

358.381 1.243.995.741 173.196.383 7.984 1.553 q3 246.400 155.193 130.290 1.N O.921 717.287.366.237.233 6.595 177.501 6.396 1.279.965.129 q4 240.874 4.708 619.689 1.559.972 7.143.533 2015 229.248.942 1.948.700 1.819 1.598 1.233.193 q3 217.212 1.229.790 190.263.820.131.171.495 5.353.989.P.204.356 181.116 1.277 177.114 155.108 177.025 1.683 6.045 26.859 608.178 5.096.493 23.578.407 179.330.127 6.513 7.P.047 1.178 5.783 1.997.288 133.914 169.210 q1 220.847 188.700.002 5.896 6.036 1.187.883.765.122 4.924.263.098 5.121.182 5.557.914 q2 235.581 1.163.599.723 q2 222.336 q3 222.412.229.282.S FISIM (minus) GROSS VALUE ADDED 7 Taxes on products less subsidies on products GROSS DOMESTIC PRODUCT 2016* 2015 2014 2013 2012 896.927.223.261.412 2014 979.683 7.049 22.032 1.383.194.813.032.344 1.285.235.601 157.518 5.691 151.872.958 186.232.044 2012 884.880 188.279.139 q1 243.Q R.884 1.455 q2 247.758 153.386 184.408 q3 235. KM M.057 5.152 1.511 152.149.477 147.968 135.626.458 1.N O.561 5.125.142 185.430.357.281.825 179.815 1.847 6.016 156.871 1.684.036.093.053 4.951 729.386 q4 264.621 525.168.408 q2 M.956 6.726.tis.S FISIM (minus) BRUTO DODANA VRIJEDNOST Porez na proizvode minus subvencije na proizvode BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GODINA/ YEAR 4.911.200 5.759 6.201 25.324 6.869.409 136.623 21.795.721.862 181.480 q4 223.900 q1 226.761.795 4.141 q2 220.430 1.429 6.870 135.Q R.103 q1 269.685.597.036 175.410 7.768 4.440 6.232.052.228 q4 222.226.765 28.167 2013 941.240.122 1.186.350.197 7.168 1.231.792 132.275 27.269.597 1.653 1.904. KM/thous.153.979 1.844 183.656 1.703 133.311 1.449.802 1.072.310 1.101 5.936 5.044 5.210 4.934 128.843 4.637 21.286 6.002 184.792 6.348.146 6.535 541.348.217.375.210 1.848 748.100.115 1.331 723.191 5.961 q1 247.082 1.137 4.335 *= Procjena /Estimate .506 189.066.901 189.277.380 5.

127.465 338.061 1.209 305.274 4.116 1.666 1.115.933 1.923 828.273 q3 908.253 688.201.422 2015 1.240 q4 211.902 286.745.723 1.711.242.536 987.436 311.918 310.504 1.247 4.513 306.105 328.272 589.262 q2 411.568 286.C.485 756.037.067 q2 463.046 337.492 311.540.702 304.356.095 4.161 211.811 260.E C F G.245.734.071 1.673 1.169 332.242.341 338.091 333.473 336.719 3.705 336.905 256.886 312.920.293 1.027.238 2.543 331.190 q3 734.630 q3 799.101.414 257.343.098 263.153.227.340.990 330.174.448 282.565 1.303 305.613 689.062 261.079 1.031 1.251.220.758 q2 426.013 276.069.222.353 1.497 309.307 332.338 2.I J K L GODINA/ YEAR 1.967 278.H.387 262.139.042 1.596 329.610 1.095.154 1.945 334.206 1.515 1.574 1.369 256.145.297.690 251.907 1.303 q2 461.083 1.891 q1 192.240 314.308 1.877 305.609 250.260 250.610 4.871.678 1.325.203.031 q1 192.006 292.818.115 311. CHAIN LINKED AT PRICES 2010 A B.523.018 1.994.393 q3 710.198.018 1.338 780.841 1.398 735.952 1.032.331.935 5.086 286.416 720.152.174 856.014.765 266.325.443 1.262 810.297 309.099 q4 196.958 1.318.921 850.156.954 259.763.745 1.298.255.007.064 285.116 1.119 1.093.072 1.163 1.355 2014 1.092 202.874 762.297 281.367 1.661 1.D.136.402 C F G.281 q4 223.030.614 609.068 254.319 1.975 1.E 8 .C.424 332.671 266.872 328.619 274.008.792 1.164 1.204 1.459 331.290 313.264 742.835 274.426.094.222 278.179 314.150 1.694 755.771 4.678.961 q1 180.245.838 2.H.410 1.241.670 1.335 254.418 274.809 309.442 336.275.008 259.016 q1 185.D.826 1.292 1.300 1.TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD.533 740.681 1.924 1.523 q2 462.888 q4 208.465 1.I J K L 2016* 2015 2014 2013 2012 2012 * = Procjena /Estimate A B.330.008 312.178.346. LANČANO POVEZANE VRIJEDNOSTI U CIJENAMA 2010 3 QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT.448 673.567 2013 1.245.912 291.813 238.911 5.841 251.954 4.488.008 1.527 q1 199.358 785.682 230.971 312.015.192.254.866.861 331.909 251.263.370.

304.850.145 1.623 6.426 1.295 5.922 517.679 1.735 4.212 5.883 6.210 7. KM/thous.332 5.896 q1 239.214 1.511.216.118.420 q3 227.716.838 1.468 1.318 1.210 5.344 1.086.938.295 1.771 6.068.208.914 206.617 739.691.544 204.459 4.654.839.564. KM M.150 25.624 179.601 4.627 6.747 2013 912.173.060 1.471 6.774 1.682 142.548 127.244 q2 221.793.363 1.528 5.308.145 143.247 142.865 4.195 q1 253.344 151.246.546 1.N O.694.666.494 190.702 q4 214.892 1.583 131.448 127.732.371 q1 240.234 756.872 6.203.355.995.731 q2 212.516 q3 242.889 187.626.933 q4 248.686 5.253.597 7.803 1.589 20.555.015.996.756 5.265 1.754 26.385 181.091.176 187.329 1.910.393.370 6.042.551 141.013 1.171.914 1.917 1.886 5.934.857 q1 212.177.310 1.191.432 1.131 1.789 563.413 182.285.743 q3 214.220.191.840.659 1.947 138.Q R.759 1.355.127 1.800.188.S FISIM (minus) BRUTO DODANA VRIJEDNOST Porez na proizvode minus subvencije na proizvode BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GODINA/ YEAR 4.177.515 188.441 179.019.010 4.855.125 568.219.196.411.552 6.151 129.618 191.206.863 723.000 4.395.774 1.138.533.541 205.644.269 5.181.943 22.613 26.190.881 143.058 5.105.605 7.185.027 2015 228.981 200.201 191.128 1.920.158.030 5.922 6.847 136.829 1.847 183.808 21.180 1.239 187.191.210 519.102 129.P.Q R.069 2014 963.085 q1 225.901 2012 853.204.541 194.199.225.819.263 6.128.N O.988.722 5.644 148.644 4.335 q2 228.223.069 6.518 5.186.458.044 5.141 1.759.965 5.682 q2 244.308 25.241 5.978 q2 M.751.685 4.334.287.152 5.017 4.614 143.312 1.556 790.184.S FISIM (minus) GROSS VALUE ADDED 9 Taxes on products less subsidies on products GROSS DOMESTIC PRODUCT 2016* 2015 2014 2013 2012 892.588 6.300.196.tis.367 181.565 4.784 21.417 q4 216.644.098.704 1.086.112.653 1.165.068 1.221.208.944 q4 236.928 131.870 q3 216.170.463.482 1.649 129.492 6.P.004 *= Procjena /Estimate .537.724 130.

9 -4.I J K L .1 1.4 4.6 4.5 -0.7 -3.2 1.4 1.7 -1.0 -1.5 6.2 q4 5.7 3.6 -0.1 q2 -7.0 1.6 0.0 1.0 1.9 6.0 q4 1.0 7.0 6.5 q2 0.H.6 q1 0.4 0.0 0.2 10.1 1.5 1.0 1.8 1.4 q2 8.5 18.7 q1 3.6 3.2 5.TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD.5 6.7 1.H.0 -1.3 -2.0 1.4 6.7 2.8 -1.0 1.0 1.2 3.0 -0.0 1.6 q1 3.3 q3 12.0 1.0 1.I J K L GODINA/ YEAR 1.1 1.4 3.1 QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT.0 1.1 1.5 6.D.6 5.2 3.8 -1.8 0.0 2015 1.1 7.5 0.C.3 5.1 3.0 1. LANČANO POVEZANE VRIJEDNOSTI U CIJENAMA 2010 (Stope realnog rasta Q/Q-4) 3.3 q3 -21.9 1.4 -2.2 4.0 -0.2 2016* 2015 2014 2013 2013 * = Procjena /Estimate A B.3 0.8 8.1 4.0 3.4 4.4 2.7 0.1 1.2 0.6 1.8 1.0 q4 5.8 3.0 1.9 7.E C F 10 G.6 5.2 0.0 1.0 0.8 10.1 4.8 3.3 0.9 5.0 1.7 1.5 4.8 -2.0 6.0 -0. CHAIN LINKED AT PRICES 2010 ( Real growth rate Q/Q-4) A B.C.9 0.6 5.8 4.6 1.5 1.2 2.3 q2 12.2 7.0 1.9 0.2 0.0 1.3 2.5 -0.D.2 -0.1 4.E C F G.0 1.3 0.4 1.3 2.0 2014 0.7 3.1 -0.3 6.1 1.6 0.0 1.1 5.9 q3 23.0 q1 2.5 0.

4 2.6 -1.S FISIM (minus) GROSS VALUE ADDED 11 Taxes on products less subsidies on products GROSS DOMESTIC PRODUCT 2016* 2015 2014 2013 1.0 1.6 1.5 q4 9.6 q4 0.9 0.0 1.0 1.7 2.7 7.5 3.S FISIM (minus) BRUTO DODANA VRIJEDNOST Porez na proizvode minus subvencije na proizvode BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GODINA/ YEAR 1.4 q2 6.5 2.2 2.6 2.0 2014 1.1 1.2 1.3 1.1 q2 7.3 1.7 1.1 1.3 0.1 2.1 0.7 2.3 7.2 10.3 2.1 -0.6 5.5 1.9 3.0 2.1 1.5 2.6 2.8 4.0 6.0 -0.0 0.0 1.0 1.3 4.0 1.5 1.3 4.9 0.8 2.9 2.9 0.0 -1.2 2.6 -0.6 2.0 q4 5.9 q1 5.5 2.2 0.3 3.6 2.6 -0.P.7 q1 -0.0 2013 1.3 7.5 q1 13.7 2.0 -1.N O. KM/thous.8 11.Q R.5 1.0 1.4 2.4 0. KM M.tis.1 1.3 q1 -6.7 5.3 2.4 -1.3 2.N M.0 4.0 1.1 2.0 1.P.0 1.4 q2 O.0 1.7 1.0 1.9 0.0 4.2 1.0 1.9 q3 6.0 1.6 q2 -3.1 3.3 2.1 1.0 *= Procjena /Estimate .0 q3 6.0 2015 -6.2 2.9 1.5 4.1 3.3 0.7 1.0 1.3 3.0 q3 -0.3 -0.8 -0.9 7.1 1.Q R.0 3.7 4.5 1.

8 1.9 0.4 0.C.D.4 1.D.5 -0.4 2.4 5.8 -0.2 -1.2 0.7 -0.8 2. PODEŠENE LANČANO POVEZANE VRIJ.1 q2 -5.4 1.2 0.5 -1.6 -2.I J K 2016* 2015* 2014 2013 2012 GODINA/ YEAR q1 -3.2 0.7 0.3 1.5 -0. CHAIN LINKED AT PRICES 2010 (Real growth rate Q/Q-1) A B.0 0.1 q1 0.6 1.7 0.3 1.2 -0.3 q1 -1.9 1.I J K .6 q2 -2.4 -2.3 0.7 -2.4 -3.1 q3 -6.9 0.1 -1.6 -3.4 1.1 q4 12.9 2.4 1.9 -0.2 0.1 -1.7 0.2 -1.0 q1 0.3 1.5 0.0 2.H.7 3.7 1.3.0 2.E C F G.C.4 q4 3.7 -3.6 1.1 0.5 -4.2 0.7 *= Procjena /Estimate A B.0 q3 -1.2 2.9 1.7 0.4 1.2 3.4 q2 4.4 0.4 q2 -1.3 1.9 -0.3 -0.SEASONALY ADJUSTED DATA.5 1.8 -0.0 1.5 q4 5.4 1.2 0.1 1.3 1. U CIJENAMA 2010 (Stope realnog rasta Q/Q-1) QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT.2 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD.5 q4 -10.5 3.4 0.5 -2.7 2.8 0.4 0.5 -4.0 1.3 2.1 1.8 -0.8 4.9 0.5 -1.7 2.8 q3 -2.7 2.2 0.H.9 0.3 0.E C F 12 G.9 0.5 -1.5 1.0 3.0 -1.4 q1 3.7 -1.5 0.1 q2 3.3 2.9 1.6 -0.4 2.9 0.8 0.0 3.4 -0.0 0.4 2.3 -1.6 q3 7.3 4.SEZ.3 5.5 1.

2 q2 -0.5 -0.N O.6 -0.4 0.7 0.3 0.8 -0.0 2016* 0.4 q3 0.8 1.0 -0.5 -0.6 0.5 -2.3 0.0 0.Q BRUTO DODANA VRIJEDNOST R.P.1 -0.4 1.5 0.5 q2 2013 0.8 q2 -0.5 2.0 -0.1 q4 0.2 3.3 -0.4 -0.8 0.0 2.1 0.0 1.7 q1 -0.4 q1 0.1 1.1 1.0 0.5 0.7 0.0 1.7 0.1 1.3 0.2 q3 0.S GROSS VALUE ADDED 13 GROSS DOMESTIC PRODUCT .6 -1.0 1.7 2015* 0.Q R.3 q4 0.2 q1 0.8 0.0 -0.7 q1 0.L M.5 -0.2 q2 0.4 2012 GODINA/ YEAR * = Procjena /Estimate L M.2 1.5 0.3 1.4 0.0 q1 0.8 1.3 0.1 -0.5 0.3 0.6 9.0 q3 0.8 2014 0.2 0.4 q4 0.8 2.3 2.3 0.5 1.1 -3.4 -1.9 -0.5 0.1 1.3 1.1 1.2 1.2 -0.1 -3.1 -0.9 0.2 -0.3 0.6 -1.3 1.5 0.5 0.8 0.0 -1.0 0.2 -1.3 q3 0.7 0.P.0 1.7 0.S BRUTO DOMAĆI PROIZVOD -0.7 0.3 0.3 0.2 q4 -0.5 0.4 2.3 q2 -0.N O.5 5.2 -0.

forestry and fishing B Vađenje ruda i kamena Mining and quarrying C Prerađivačka industrija Manufacturing D Proizvodnja i opskrba električnom energijom. 71000 Sarajevo. compulsory social security P Obrazovanje Education Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne skrbi Human health and social work activities R Umjetnost. sewerage. plinom.Sc. Zelenih beretki 26 Published and printed by the Agency for Statistics of the Bosnia and Herzegovina.ba Odgovara: ravnatelj mr. šumarstvo i ribolov Agriculture. Vanja Erak Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu First Release data are also published on the Internet 14 . popravak motornih vozila i motocikala Wholesale and retail trade. upravljanje otpadom Water supply. Velimir Jukic Person responsible: M. zabava i rekreacija Arts.KRATICE / ABBREVIATIONS PODRUČJA DJELATNOSTI PREMA KD SECTIONS ACTIVITIES BY NACE Rev. repair of motor vehicles and motorcycles H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (Hotelijerstvo i ugostiteljstvo) Accommodation and food service activities J Informacije i komunikacije Information and communication K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities L Poslovanje nekretninama Real estate activities M Stručne. 2 A Poljoprivreda. parom i klimatizacija Electricity.ba · Internetska stranica/Web site: http: //www. Velimir Jukic. uklanjanje otpadnih voda. scientific and technical activities N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities O Javna uprava i odrana. steam and air conditioning supply E Opskrba vodom. waste managment and remediation activities F Građevinarstvo Construction G Trgovina na veliko i malo. obvezno socijalno osiguranje Public administration and defence. Srđan Vitković. gas. znanstvene i tehničke djelatnosti Professional.sc. 71000 Sarajevo. Director Priopćenje priremili: Prepared by: Edina Kozić.bhas. Zelenih beretki 26 Telefon/Phone: +387 (33) 911 911 · Telefaks/Telefax: +387 (33) 220 622 Elektronička pošta/E-mail : bhas@bhas. entertainment and recreation S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities Izdaje i tiska Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.