You are on page 1of 7

LIST INTENCYJNY

OKRELAJCY ZASADY WSPPRACY POMIDZY

MIASTEM POZNA
ORAZ

PKP CARGO SPK AKCYJN


zawarty w dniu 5 padziernika 2007 roku w Poznaniu
pomidzy:

MIASTEM POZNA
reprezentowanym przez:
Ryszarda Grobelnego Prezydenta Miasta Poznania,
zwanym dalej Miastem
a

PKP CARGO SPK AKCYJN z siedzib w Warszawie


reprezentowan przez:
Wadysawa Szczepkowskiego Prezesa Zarzdu
oraz
Zenona Kozendr Czonka Zarzdu,
zwan dalej PKP CARGO
zwanymi dalej cznie Stronami

PREAMBUA
Strony niniejszego listu intencyjnego (List):
majc wiadomo zachodzcych zmian, w tym konieczno wsppracy
podmiotw publicznych oraz prywatnych, sucych kreowaniu nowoczesnej
gospodarki z obopln korzyci dla partnerw,
dostrzegajc zmiany wywoane przystpieniem Polski do Unii Europejskiej,
nastpstwem, ktrych jest wzrost zainteresowania caym regionem Europy
rodkowo - Wschodniej, przejawiajcy si midzy innymi w zwikszaniu liczby
inwestycji realizowanych na terenie Polski, w tym powstawanie centrw
logistycznych oraz innych inwestycji towarzyszcych na obszar Europy rodkowej,
postrzegajc je jako szans dla zrealizowania wasnych zamierze,
pragn wczy si w powysze procesy podejmujc niniejszym w dobrej wierze
wspprac majc suy w szczeglnoci:
wzmocnieniu pozycji Miasta jako centrum gospodarczego o randze
ponadregionalnej,
wzmocnieniu atrakcyjnoci przewozw kolejowych w zwizku z planowanym
wzrostem gospodarczego znaczenia Miasta i regionu, oraz planowanym rozwojem
pocze intermodalnych, dla ktrych wze przeadunkowy mgby stanowi rejon
Aglomeracji Poznaskiej,
wzmocnieniu konkurencyjnoci PKP CARGO w stosunku do innych podmiotw
wystpujcych w obrocie gospodarczym,
podnoszeniu atrakcyjnoci Miasta dla dalszego napywu inwestorw,
kreowaniu wizerunku PKP CARGO jako podmiotu otwartego na potrzeby rynku.

1
1. Strony wyraaj zbieno zainteresowa, co do utworzenia i zapewnienia
funkcjonowania w Poznaniu Centrum Przeadunkowo-Logistycznego (zwanego
dalej CPL), majcego prowadzi do:
wzrostu atrakcyjnoci terenw pooonych wok CPL i wykreowaniu tych
obszarw na liczce si w skali kraju centrum gospodarcze o charakterze
logistycznym,
zwikszenia wykorzystania dla potrzeb transportu towarowego pocze
intermodalnych istniejcych na terenie Miasta i Aglomeracji Poznaskiej,
usprawnienia transportu towarw tranzytem przez Miasto, towarw
zaopatrzeniowych dla Miasta i Aglomeracji oraz dziaajcych w jej ramach
podmiotw gospodarczych poprzez wykorzystanie moliwoci sprawnego
przeadunku towarw z kolei na rodki transportu drogowego,
usprawnienia przeadunku towarw ze rodkw transportu koowego na rodki
transportu lotniczego,
zapewnienia
spoeczestwu
Miasta
Poznania
dostarczania
towarw
zaopatrzeniowych rodkami transportu drogowego moliwie najmniej uciliwymi
2

dla Miasta, a wic w szczeglnoci o zmniejszonym tonau, w zwizku


z planowanym ograniczeniem ruchu cikich pojazdw w Miecie,
zapewnienia wzrostu przewozu towarw drog kolejow,
uatrakcyjnienia Miasta jako orodka logistyczno-inwestycyjnego.
2. Majc wiadomo istniejcych okolicznoci sprzyjajcych utworzeniu oraz
zapewnieniu atrakcyjnoci CPL dla podmiotw gospodarczych ju dziaajcych
w Miecie i Aglomeracji oraz dla potencjalnych nowych inwestorw
zainteresowanych wykorzystaniem atutw Miasta jako ponadregionalnego centrum
logistycznego, zwaszcza takich jak:
lokalizacja Miasta na skrzyowaniu istotnych drg komunikacyjnych europejskich
i krajowych, w osi Berlin-Warszawa-Moskwa oraz na osi Szczecin i inne porty
a poudnie kraju oraz dalej Czechy, poudnie Europy,
istniejce zmodernizowane bd aktualnie modernizowane poczenia kolejowe
wzdu tych osi zapewniajce sprawny, nowoczesny transport towarw kolej,
realizowane poczenie autostrad w osi Berlin-Warszawa-Moskwa,
istniejce i planowane poczenia drogowe drogami szybkiego ruchu oraz innymi
o doniosoci midzynarodowej i krajowej na osi pnoc poudnie,
krzyowanie si wszystkich wspomnianych pocze w Miecie,
istnienie prnie rozwijajcego si, z olbrzymimi potencjalnymi moliwociami
dalszego rozwoju, towarowego portu lotniczego w Miecie (awica Cargo),
potrzeby Miasta i jego mieszkacw jako orodka generujcego olbrzymie
zapotrzebowanie na biece dostawy towarw oraz dziaalno logistyczn,
moliwoci i potrzeby Miasta jako prnie rozwijajcego si, jednego
z najsilniejszych w kraju centrw inwestycyjno-gospodarczych, generujcego
olbrzymie zapotrzebowanie na usugi logistyczne i transportowe,
moliwoci skupionych wok Miasta gmin Powiatu Poznaskiego, tworzcych
wraz z Miastem aglomeracj (Aglomeracja) generujc dalsze olbrzymie potrzeby
logistyczne i transportowe,
zamierzone przez Miasto zapewnienie sprawnego funkcjonowania ukadw
komunikacyjnych zbiegajcych si w Miecie,
zamierzane przez Miasto przycignicie do Miasta dalszych inwestorw,
planowane odcienie Miasta od uciliwoci zwizanych z przebiegiem przez
jego centrum pocze komunikacyjnych, poprzez rozwj ukadw
komunikacyjnych,
zamierzane przez Miasto dziaania zmierzajce do wyeliminowania z centrum
ruchu tranzytowego oraz cikiego transportu samochodowego,
Strony zobowizuj si w dobrej wierze podj dziaania wsplne zmierzajce do
wykorzystania istniejcych zasobw i potencjaw na zasadach i w sposb okrelony
poniej w celu utworzenia w Miecie silnego Centrum Przeadunkowo-Logistycznego.

2
1. Zwaywszy na to, e:
3

Miasto dysponuje terenami w ssiedztwie kolejowej stacji rozrzdowej PoznaFranowo, na ktrych zamierza utworzy bd doprowadzi do utworzenia Centrum
Logistycznego (zwanego dalej CL), majcego zapewni obsug Miasta
i Aglomeracji, a jednoczenie odgrywajcego rol ponadregionalnego orodka
stymulujcego dalszy rozwj gospodarczy oraz popraw jakoci ycia
mieszkacw Miasta,
PKP CARGO dysponuje terenami na istniejcej kolejowej stacji rozrzdowej
Pozna-Franowo, na ktrych zamierza stworzy Terminal Kontenerowy (zwany
dalej TK), bdce kluczowym elementem planowanego CPL,
Strony deklaruj wol wsplnego podejmowania dziaa zmierzajcych do
zagospodarowania tych terenw, w nastpstwie, ktrego dojdzie do utworzenia na nich
silnego, stanowicego jeden organizm bd zesp organicznie ze sob powizanych,
wspierajcych si ogniw, stanowicych Centrum Przeadunkowo-Logistyczne,
wspierajcego rozwj Miasta oraz rozwj wza kolejowego i zwizanego z tym
wzrostu przewozu towarw kolej, rozwj usug logistycznych i towarzyszcych.
2. PKP CARGO zamierza w zwizku z powyszym w najbliszym czasie:
wybudowa i uruchomi w Poznaniu - Franowie nowoczesn stacj przeadunkw
kontenerowych wraz z infrastruktur towarzyszc (Terminal Kontenerowy),
wsppracowa z Miastem w celu skomunikowania Terminala Kontenerowego
z Centrum Logistycznym,
wsppracowa z Miastem w utworzeniu pocze komunikacji drogowej TK z CL
oraz drg dojazdowych do TK,
wsppracowa z Miastem w celu zoptymalizowania pocze Terminala
Kontenerowego oraz Centrum Logistycznego z gwnymi szlakami drogowymi
przebiegajcymi przez Miasto, w tym w szczeglnoci z autostrad.
3. Miasto podejmie dziaania zmierzajce do:
zagospodarowania nieruchomoci pooonych w pobliu CPL w taki sposb, aby
umoliwi utworzenie CL w bezporednim ssiedztwie TK,
utworzenia bd zapewnienia utworzenia z udziaem Miasta bd podmiotw
zalenych od Miasta, ewentualnie innych inwestorw, Centrum Logistycznego
w bezporednim ssiedztwie Centrum Przeadunkowego,
utworzenia bd doprowadzenia do utworzenia parkingu logistycznego dla
pojazdw ciarowych jako elementu funkcjonalnie powizanego z CL,
podjcia dziaa celem skomunikowania Terminala Kontenerowego oraz Centrum
Logistycznego z gwnymi szlakami drogowymi przebiegajcymi przez Miasto
poprzez tzw. Trzeci Ram i/bd w inny sposb zapewniajcy dogodne poczenia
z istniejcymi szlakami drogowymi, w tym z autostrad,
wsppraca w celu zapewnienia skomunikowania drogowego Centrum
Logistycznego z Terminalem Kontenerowym,
przygotowanie i przyjcie w najbliszym moliwym czasie planw miejscowych
umoliwiajcych
zrealizowanie
caoci
zamierze,
w
szczeglnoci
umoliwiajcych skomunikowanie Centrum Przeadunkowo-Logistycznego
z gwnymi szlakami komunikacyjnymi drogowymi przebiegajcymi przez Miasto
za porednictwem tzw. Trzeciej Ramy,
4

podjcie dziaa zmierzajcych do ograniczenia ruchu cikich pojazdw


w centrum Miasta.

3
1. Celem zrealizowania zamierze wsplnych Strony zobowizuj si do podjcia
dziaa w nastpujcych obszarach:
wsppraca w pracach koncepcyjnych nad projektem CPL, zapewniajcym
wykorzystanie terenw, ktrymi dysponuj Strony, w sposb zapewniajcy
zrealizowanie ich zamierze,
podejmowanie dziaa promujcych zamierzenie wsplne (CPL), w szczeglnoci
pord inwestorw zainteresowanych podejmowaniem dziaa inwestycyjnych
w Miecie oraz Aglomeracji,
gromadzenie, analiza oraz wymiana danych pozwalajcych okreli optymalne
warunki rozwoju przewozw intermodalnych z wykorzystaniem korzystnego
pooenia Miasta,
gromadzenie i analiza danych zapewniajcych optymalne wykorzystanie zasobw
Miasta i PKP CARGO celem optymalnego wykorzystania istniejcej infrastruktury
oraz innych zasobw stron dla zapewnienia oboplnych korzyci z realizacji
zamierze wsplnych,
zabieganie
o
pozyskanie
ewentualnych
inwestorw
strategicznych
zainteresowanych zrealizowaniem Centrum Przeadunkowo-Logistycznego bd
wykorzystaniem jego infrastruktury,
rozpoznanie i analiza moliwoci pozyskiwania rodkw pomocowych na
zrealizowanie zamierzenia wsplnego w postaci Centrum PrzeadunkowoLogistycznego oraz na inne zamierzenia wsplne z udziaem bd wykorzystaniem
istniejcej infrastruktury kolejowej oraz towarzyszcej,
wsppraca w pozyskiwaniu zewntrznych rde finansowania celem
optymalizacji kosztw z tym zwizanych,
podejmowanie dziaa wsplnych w celu pozyskania rodkw pomocowych na
realizacj planowanych zamierze
podejmowanie dziaa zapewniajcych racjonalne wykorzystanie zasobw
nieruchomoci Miasta oraz nieruchomoci pozostajcych w dyspozycji PKP
CARGO w sposb uwzgldniajcy plany rozwoju Miasta, oraz plany rozwoju
infrastruktury kolejowej w obrbie Miasta i Aglomeracji,
wzajemna wymiana zgromadzonych danych oraz wynikw przeprowadzonych
bada i analiz,
podejmowanie dziaa wsplnych zmierzajcych do informowania organw
decydujcych, bd wspdziaajcych przy wydawaniu decyzji dotyczcych
planowanych zamierze wsplnych w celu moliwie szybkiego uzyskiwania
stosownych decyzji i uzgodnie.
2. Strony zobowizuj si wzajemnie do dostarczania zaoe dla planowanych
zamierze, w szczeglnoci w zakresie, w jakim wpywa one mog na realizacj
zamierzenia wsplnego oraz wzajemnego informowania si o potrzebach
5

niezbdnych dla realizacji wasnych celw, w terminie najdalej dwch miesicy od


podpisania Listu.
3. Strony wypracuj harmonogram realizacji wsplnego zamierzenia, w tym rwnie
terminy niezbdne dla aplikowania o rodki zewntrzne, pochodzce take
z funduszy unijnych, ktrych pozyskanie bdzie celem wsplnego dziaania dla
wykorzystania ich do realizacji CPL.
4. Miasto nie wyklucza moliwoci realizacji zamierze poprzez formy Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, a PKP CARGO wyraa zainteresowanie ewentualnym
uczestniczeniem bezporednio bd porednio przez podmioty powizane w takich
przedsiwziciach.

4
1. Strony zobowizuj si do prowadzenia wsppracy w sposb lojalny, dc do jej
rozwijania oraz urzeczywistnienia w umowach szczegowo okrelajcych zakres
dziaa wsplnych, zasady ich realizacji, w tym zaangaowania finansowego Stron
w poszczeglne formy i etapy realizacji zamierze objtych Listem.
2. Strony zobowizuj si wzajemnie do informowania o:
rozmowach prowadzonych z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi
udziaem w realizacji CPL bd korzystaniem z jego usug na wiksz skal.
3. Strony zobowizuj si do informowania potencjalnych inwestorw
o wspdziaaniu Stron w ramach Listu.
4. Strony zobowizuj si wzajemnie do informowania o osobach wyznaczonych do
bezporedniej wsppracy celem realizowania zamierze okrelonych Listem.

5
Strony zobowizuj si do nie ujawniania osobom trzecim materiaw, danych,
przygotowywanych wsplnie opracowa, analiz czy informacji, w tym
o zaawansowaniu negocjacji bd wsppracy nad poszczeglnymi etapami
realizacji zamierze wsplnych, bez zgody drugiej Strony, co w szczeglnoci
dotyczy informacji okrelonych przez PKP CARGO jako stanowice tajemnic
przedsibiorstwa.
Zastrzeenie powysze nie dotyczy informacji ju powszechnie znanych, bd ktrych
ujawnienia domaga si uprawniony do tego organ, a w przypadku informacji nie
stanowicych tajemnicy przedsibiorstwa jeeli strona ujawniajca jest ustawowo
do tego zobowizana. O kadym przypadku ujawnienia informacji Strony bd si
wzajemnie informowa.

6
1. Strony wyraaj wol dziaania zgodnie z owiadczeniami zoonymi
w postanowieniach Listu. Zachowanie Stron winno by oceniane zgodnie
6

2.

3.
4.
5.

z kryteriami i owiadczeniami zawartymi i zoonymi w Licie, lecz jego


postanowienia nie mog by traktowane jako postanowienia umw.
Strony ustalaj, e List kreuje wycznie zobowizanie Stron do prowadzenia
wsppracy zmierzajcej do osignicia celu okrelonego w 1 Listu i nie rodzi
dla Stron zobowizania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, ani nie jest umow
przedwstpn.
Poprzez zawarcie Listu nie powstaje pomidzy Stronami stosunek spki, jak
rwnie adna ze Stron nie zostaje ustanowiona agentem ani przedstawicielem
drugiej Strony.
adne postanowienie Listu nie upowania Strony do podejmowania zobowiza
w imieniu drugiej Strony (w tym przyjmowania owiadcze, zawiadomie itp.), jak
rwnie do dochodzenia praw w jej imieniu.
Koszty zwizane z dziaaniami podjtymi w celu zrealizowania postanowie Listu
ponosi kada ze Stron we wasnym zakresie, chyba e co innego wynika bdzie
z zawartych w jego wykonaniu umw czcych Strony.

7
Strony wsplnie okrelaj okres wanoci Listu na koniec 31 grudnia 2009 r.
Wszelkie zmiany i uzupenienia Listu wymagaj zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewanoci.
Wszelkie spory Strony bd w dobrej wierze staray si rozwiza na drodze
negocjacji z poszanowaniem interesw oraz uwarunkowa zewntrznych
partnerw. Jeeli Strony nie dojd do porozumienia, kady ewentualny spr bdzie
rozstrzygany przez rzeczowo waciwy sd powszechny w Poznaniu, chyba e
dotyczy bdzie przedmiotu, ktry objty jest wyczn waciwoci innego sdu
zgodnie z bezwzgldnie obowizujcymi przepisami prawa.
Jeeli jakiekolwiek postanowienia Listu oka si z jakichkolwiek przyczyn
niewane lub niewykonalne, pozostae postanowienia Listu bd nadal wane,
a Strony zobowizuj si do takiego uoenia swoich spraw i wsplnych interesw,
aby cele okrelone w Licie zrealizowa w inny, zgodny z prawem i moliwy do
wykonania sposb. W przypadku luk w Licie Strony uzgodni takie
postanowienie, ktre zgodnie z celem Listu zostaoby uzgodnione, gdyby Strony
wziy pod uwag t kwesti.
List zosta sporzdzony w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla
kadej ze Stron.

MIASTO POZNA

PKP CARGO S.A.